ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Μ.Τ.Π.Υ. 28 ης Συνεδριάσεως / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

2 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: Αρχές κατάρτισης Ισολογισμού Κεφάλαιο 2: Ισολογισμός Κεφάλαιο 3: Ανάλυση ενεργητικού Α. Πάγιο ενεργητικό Β. Κυκλοφορούν ενεργητικό Γ. Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού Λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί Κεφάλαιο 4: Ανάλυση παθητικού Α. Ίδια κεφάλαια Β. Υποχρεώσεις Γ. Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού Λογαριασμοί τάξεως πιστωτικοί Κεφάλαιο 5: Κατάσταση Εισροών Εκροών και Αποτελεσμάτων Κεφάλαιο 6: Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Κεφάλαιο 7: Οικονομικές καταστάσεις δημοσίου λογιστικού 7.1 ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Μ.Τ.Π.Υ. 31/12/ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Μ.Τ.Π.Υ. 31/12/ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μ.Τ.Π.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ Μ.Τ.Π.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

4 4

5 1. Η κατάρτιση του Ισολογισμού 2011 Στα πλαίσια της εναρμόνισης του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής στο δημόσιο τομέα και της αντικατάστασης της λογιστικής ταμειακής βάσης με τις αρχές και τα πρότυπα της λογιστικής δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, το Τμήμα Λογιστηρίου συνέχισε και κατά το 2011 την προσπάθεια της ομαλής ένταξης του Ταμείου στη διπλογραφική λογιστική. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και το Ειδικότερα, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα: 1. Η κατάρτιση του Ισολογισμού του Μ.Τ.Π.Υ. για το οικονομικό έτος 2011 έγινε σύμφωνα τις αρχές και τις διατάξεις του Π.Δ. 205/1998 και του νέου Λογιστικού Σχεδίου του Ταμείου (απόφαση Δ.Σ. 14/ ). Υπενθυμίζεται ότι βάση του σχεδίου αυτού οι καταθέσεις των μετόχων αντιμετωπίζονται όχι με την έννοια του εσόδου, αλλά με αυτή της συσσώρευσης κεφαλαίου, ενώ αντίστοιχα η επιστροφή τους στους μερισματούχους αντιμετωπίζεται όχι με την έννοια του εξόδου, αλλά με αυτή της επιστροφής απομείωσης του κεφαλαίου. Επίσης, για την κατάρτιση του Ισολογισμού ελήφθη υπόψη το άρθρο 65 του Π.Δ. 422/81, τόσο για την απεικόνιση των λογαριασμών «Μετοχικό Κεφάλαιο» και «Αποθεματικών Κεφαλαίων» που αναφέρονται στο δ. 16/ , όσο και για τον τρόπο προσδιορισμού των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του τρόπου διανομής των. Το σύστημα διοικητικής λογιστικής διπλογραφικού συστήματος που εισήχθη, παρακολουθεί τις καταθέσεις των μετόχων και την επιστροφή τους υπό μορφή μερίσματος σε ατομικό επίπεδο. Η υποχρέωση τήρησης και παρακολούθησης της ατομικής μερίδας κάθε μετόχου πηγάζει από τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου και ειδικότερα του άρθρου 2 του Π.Δ. 422/81 για την «κατ αναλογίαν του ποσού των καταθέσεων εκάστου, παροχήν μερίσματος», συμπεριλαμβάνεται δε στις απαιτήσεις του πρόσφατου Ν. 3863/10 για τον υπολογισμό του μερίσματος ανάλογα με τις καταθέσεις. 2. Ο υπό έγκριση ισολογισμός του Ταμείου, μαζί με την Κατάσταση Εισροών Εκροών και Αποτελεσμάτων και τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, παρέχει αναλυτικά στοιχεία: για τις δράσεις που αναλήφθηκαν για τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης ανά πηγή δραστηριότητας από την επιχειρηματική δραστηριότητα (τόκοι, μερίσματα και κέρδη κεφαλαίου από τη διαχείριση της κινητής περιουσίας και μισθώματα από τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας) από τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους για την κίνηση των κεφαλαίων του Ταμείου, με ανάλυση των εισφερθέντων κεφαλαίων μέσω των καταθέσεων από τους μετόχους και των επιστραφέντων κεφαλαίων μέσω των μερισμάτων στους μερισματούχους τέλος, για τον τρόπο διανομής των καθαρών αποτελεσμάτων της χρήσης με ανάλυση των κονδυλίων που αύξησαν το Μετοχικό Κεφάλαιο, τα Αποθεματικά Κεφάλαια απόσβεσης ακινήτων και επισφαλών απαιτήσεων, καθώς και τα Κεφάλαια των Μετόχων. Με τον τρόπο αυτό απεικονίζεται η πραγματική οικονομική κατάσταση του Ταμείου. 5

6 3. Η λογιστική απεικόνιση των απαιτήσεων του Ταμείου βασίστηκε στις διαθέσιμες απογραφές, οι οποίες εξήχθησαν από την κεντρική βάση δεδομένων του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, σε συνδυασμό με τα αναλυτικά στοιχεία που τηρούνται πλέον στις ατομικές καρτέλες των μετόχων και των μερισματούχων του Ταμείου στις εφαρμογές CRM. Ακολουθεί ανακεφαλαιωτικός πίνακας των απογραφών αυτών, μετά τις σχετικές τακτοποιητικές εγγραφές (τα ποσά σε ): ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Ισολογισμός 31/12/2010 (Βάσει απογραφών) Απαιτήσεις παρελθόντων ετών 31/12/2010 Ισολογισμός 31/12/2011 (Βάσει απογραφών) Απαιτήσεις παρελθόντων ετών 31/12/2011 Απαιτήσεις από δάνεια Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας Απαιτήσεις από οφειλές μερισματούχων Απαιτήσεις από προεξόφληση σύνταξης Απαιτήσεις από προεξόφληση μερίσματος Απαιτήσεις από διαδοχική ασφάλιση Λοιποί Χρεώστες , , , , ,18 0, ,15 0, , , , , , ,18 0, , , , , , ,17 0, ,02 0, ,56 0, ,96 0,00 ΣΥΝΟΛΑ , , , ,21 4. Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας της χρήσης, η κάθε λογιστική χρήση πρέπει να επιβαρυνθεί μόνο με τα έσοδα και τα έξοδα που την αφορούν, ανεξάρτητα εάν αυτά πληρώθηκαν ή οφείλονται. Τα έσοδα και τα έξοδα που εισπράχθηκαν ή πληρώθηκαν μέσα στη χρήση αλλά, αφορούν (θα πραγματοποιηθούν) στις επόμενες χρήσεις, τακτοποιούνται με τη βοήθεια των μεταβατικών λογ/σμών ενεργητικού (λογαριασμοί 36) και παθητικού (λογαριασμοί 56) αντίστοιχα, ώστε να επιβαρύνουν το αποτέλεσμα της χρήσης που αφορούν. 5. Εκτός από την παραπάνω βασική αρχή, τηρήθηκαν και οι ακόλουθες αρχές κατάρτισης του Ισολογισμού του Μ.Τ.Π.Υ. για το οικονομικό έτος 2011: α) ο τίτλος κάθε λογαριασμού εκφράζει το περιεχόμενό του β) τα ποσά που αναγράφονται σε κάθε λογαριασμό βασίζονται σε πραγματικές απογραφές και στα πραγματικά ευρήματα 6

7 γ) διενεργήθηκαν εγγραφές τακτοποίησης προκειμένου να απεικονιστούν οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του Ταμείου δ) διενεργήθηκαν διορθωτικές εγγραφές για την τακτοποίηση των λογαριασμών ε) στον ισολογισμό απεικονίζεται η λογιστικοποίηση όλων όσων περιήλθαν σε γνώση του Τμήματος Λογιστηρίου, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα στ) για λόγους συγκρισιμότητας των λογαριασμών, έγινε αναμόρφωση ορισμένων εξ αυτών που αφορούσαν τη χρήση του 2010 ζ) τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται και αποτιμώνται στην τιμή κτήσης τους η) η αξία των ακινήτων προσαυξήθηκε με τις δαπάνες που έγιναν μέσα στη χρήση για βελτιώσεις και προσθήκες θ) τα χρεόγραφα απεικονίζονται στην τιμή κτήσης τους. 7

8 8

9 2. Ισολογισμός 31 ης Δεκεμβρίου 2011 Οικονομική χρήση

10 Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Τ Α Μ Ε Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο (Ποσά σε ευρώ) Ποσά κλ ειόμενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010 Αξία Σωρευτικές Αναπόσβεστη Αξία Σωρευτικές Αναπόσβεστη κτήσεως Αποσβέσεις αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα - Οικόπεδα ,82 0, , ,82 0, ,82 2. Κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις , , , , , ,04 3. Μεταφορικά μέσα , , , , , ,07 4. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός , , , , , ,15 5. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές , , , , , , , , , , , ,22 ΙΙ. Ασώματες ακινητοποιήσεις 1. Λοιπές ασώμ. ακινητ. - Έξοδα πολυετούς απόσβεσης 7.686, , , , , ,45 2. Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων ,72 0, , ,72 0, , , , , , , ,17 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΑΙ+ΑΙΙ) , , , , , ,39 Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Απαιτήσεις 1. Προκαταβολές προσωπικού , ,59 2. Απαιτήσεις από υπαλληλικά δάνεια , ,85 3. Απαιτήσεις προηγ. χρήσεων από υπαλληλικά δάνεια , ,49 4. Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις μερισμάτων , ,54 5. Απαιτήσεις προηγ. χρήσεων από προεξ. μερισμάτων , ,94 6. Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις πολιτικών συντάξεων 0, ,98 7. Απαιτήσεις προηγ. χρήσεων από προεξ. πολιτ. σύντ , ,18 8. Απαιτήσεις από οφειλές μερισματούχων , ,30 9. Απαιτήσεις προηγ. χρήσεων από οφειλές μερισμ/χων , , Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας μετόχων , , Απαιτήσεις από άλλα ασφαλιστικά Ταμεία (Δ.Α.) , , Απαιτήσεις από μειώσεις του Ν.4024/ ,33 0, Εγγυήσεις οργανισμών κοινής ωφέλειας 4.184, , Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων-διασ , , Λοιποί χρεώστες , , Απαιτήσεις από οφειλόμενα κοινόχρηστα , , Επισφαλείς χρεώστες , , Απαιτήσεις από οφειλόμενα μισθώματα ,43 0, , ,38 ΙΙ. Χρεόγραφα 1. Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού , ,89 2. Ομολογίες Ελληνικών δανείων 0,01 0,01 3. Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων , ,29 4. Μερίδα στο κοινό κεφάλαο Τ.τ Ελλάδος , ,23 5. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου , , , ,17 ΙΙΙ. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 951, ,48 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , , ,59 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΒΙ+ΒΙΙ+ΒΙΙΙ) , ,14 Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων υπό τακτοποίηση , ,12 2. Καταθέσεις μετόχων εισπρακτέες ,49 0, , ,12 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟ ΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Υ (Α+Β+Γ) , ,65 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1. Χρεωστ. πληροφ/κός λογμός καταθέσεων μετόχων , ,18 2. Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας , ,65 3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις , ,03 4. Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων , ,21 5. Απαιτήσεις μη αποδοθέντων πόρων και καταθέσεων 2,00 2, , ,07 10

11 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο (Ποσά σε ευρώ) Ποσά Ποσά κλ ειόμενης προηγούμενης χρήσεως 2011 χρήσεως 2010 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο 1. Καταβλημένο , ,43 2. Από διανομή αποτελεσμάτων αρ.65 ΠΔ 422/ , , , ,19 ΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια 1. Αποθεματικό κεφάλαιο αποσβέσεως επισφ. απαιτήσεων , ,67 2. Αποθεματικό κεφάλαιο για απόσβεση ακινήτων ,31 0, , ,67 IΙΙ. Κεφάλαια Μετόχων 1. Καταθέσεις μετόχων , ,00 2. Αποθεματικό κεφάλαιο από αποτέλεσμα χρήσεως , , , ,36 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙI) , ,22 Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές εσωτερικού 426,91 0,00 2. Δικαιούχοι μερισμάτων πληρωτέων ,48 0,00 3. Υποχρεώσεις σε άλλα ασφαλιστικά Ταμεία (Δ.Α.) , ,15 4. Δικαιούχοι εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 9.783, ,43 5. Μισθωτές ακινήτων - Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων , ,22 6. Λοιπές υποχρεώσεις ,60 0,00 7. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη , ,72 8. Ασφαλιστικοί οργανισμοί , , , ,49 Σύνολο υποχρεώσεων (ΒΙ) , ,49 Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα , , , ,94 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟ ΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) , ,65 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1. Πιστωτ. πληροφ/κός λογμός καταθέσεων μετόχων , ,18 2. Καταθέσεις μετόχων από αναγνώριση προϋπηρεσίας , ,65 3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις , ,03 4. Κομιστές εγγυητ. επιστολών καλής εκτέλεσης συμβάσεων , ,21 5. Απαιτήσεις μη αποδοθέντων πόρων και καταθέσεων 2,00 2, , ,07 11

12 12

13 3. Ανάλυση ενεργητικού Το ενεργητικό κατατάσσεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τους λογαριασμούς των παγίων περιουσιακών στοιχείων διαχωρισμένες σε ενσώματες και σε ασώματες ακινητοποιήσεις. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τους λογαριασμούς του κυκλοφορούντος ενεργητικού διαχωρισμένων σε απαιτήσεις, χρεόγραφα και διαθέσιμα. Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τους μεταβατικούς λογαριασμούς. Μετά το γενικό σύνολο του ενεργητικού παρατίθενται οι χρεωστικοί λογαριασμοί τάξεως με τους οποίους παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες και γεγονότα που δημιουργούν νομικές δεσμεύσεις που είναι δυνατόν να επέλθουν στο μέλλον. Οι λογαριασμοί τάξεως λειτουργούν αμοιβαία κατά ζεύγη και είναι αντίστοιχοι των λογαριασμών τάξεως του παθητικού. Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ,82 έναντι ιδίου ποσού της προηγούμενης χρήσης Περιλαμβάνεται η αξία κτήσεως του οικοπέδου επί της οδού Δορυλαίου εμβαδού 480,66 τ.μ., η υπολειμματική αξία του χαρακτηρισθέντος κοινοχρήστου οικοπέδου επί των οδών Δορυλαίου Λάχητος Κόκκαλη εμβαδού τ.μ., καθώς και η υπολειμματική αξία του οικοπέδου Πεδίου Άρεως. 2. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ,39 έναντι ,51 της χρήσης Η αξία των κτιρίων αναγράφεται με τη γενόμενη αναπροσαρμογή (σύμφωνα με το Β.Δ. της ), το κόστος ανέγερσης του κτιρίου της Πλατείας Συντάγματος, την τιμή κτήσεως των νέων ακινήτων, την αναπροσαρμογή και τις δαπάνες που έγιναν μεταγενέστερα για προσθήκες και διαρρυθμίσεις. Η προσαύξηση της αξίας των κτιρίων κατά το 2011 ανήλθε σε ,88 λόγω βελτιώσεων, προσθηκών και μελετών (ήτοι επενδύσεων) που έγιναν σε ορισμένα από αυτά. Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί αποσβέσεις συνολικού ποσού ,35 και η αναπόσβεστη αξία ανέρχεται σε , ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ,36 έναντι ιδίου ποσού στη χρήση του Περιλαμβάνεται η αξία των μεταφορικών μέσων ιδιοκτησίας του Ταμείου, επί των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί αποσβέσεις συνολικού ποσού ,93 και η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται σε 4.560,43. 13

14 4. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ,44 έναντι ,65 της χρήσης του Περιλαμβάνει την αξία των επίπλων, των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, επί των οποίων έχουν γίνει αποσβέσεις ,70, η δε αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται σε ,74. Εντός της χρήσης αγοράστηκαν πάγια αξίας και μετά την επικαιροποίηση του Μητρώου Παγίων και τη διενεργηθείσα απόσυρση παγίων προς καταστροφή, διεγράφησαν πάγια συνολικής αξίας ,89 και η προκύπτουσα ζημία ύψους 7.792,76, βάρυνε ισόποσα τα Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα της χρήσης. 5 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ,57 έναντι ,49 της χρήσης του Περιλαμβάνει την αξία των ακίνητων που επισκευάζονται. Η διαφορά από ,08 αφορά την αξία των βελτιώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο κτιριακό συγκρότημα επί των οδών Πινδάρου 2 Κανάρη. Σημειώνουμε ότι μετά από σχετική έρευνα διαπιστώθηκε πως τα δύο (2) κτίρια επί των οδών Πινδάρου 2 Ακαδημίας Κανάρη αγοράστηκαν με ένα συμβόλαιο και έκτοτε αποτιμώνται με ενιαία αξία. Ομοίως, με ενιαίο τρόπο έχει αναπροσαρμοστεί και η αξία τους. Ως εκ τούτου απεικονίζονται στον οικείο λογαριασμό με την ονομασία «Κτιριακό συγκρότημα οδών Πινδάρου 2 Ακαδημίας Κανάρη ( ). Επί των ακινήτων αυτών έχουν πραγματοποιηθεί αποσβέσεις ,35 και η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται σε ,20. ΙΙ. AΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 7.686,00 έναντι 6.456,00 της χρήσης Περιλαμβάνει την αξία διαφόρων μηχανογραφικών λογισμικών προγραμμάτων. Η διαφορά από 1.230,00 αφορά την αξία των αγορασθέντων νέων μηχανογραφικών προγραμμάτων. Έχουν πραγματοποιηθεί αποσβέσεις συνολικού ποσού 3.693,60 και η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται σε 3.992, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ,72, έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του Περιλαμβάνεται η προκαταβολή έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής του ποσού που καταβλήθηκε μετά την υπογραφή στις 18/6/2008 της σύμβασης του έργου «Εκσυγχρονισμός Πληροφοριακού Συστήματος Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων», στην ανάδοχο εταιρεία Singular Logic Integrator A.E. Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,69 έναντι ,59 της χρήσης του Περιλαμβάνεται η προκαταβολή προς το προσωπικό του α 15νθημέρου Ιανουαρίου 2012 που καταβλήθηκε το

15 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ,13 έναντι ,85 της χρήσης του Περιλαμβάνει το υπόλοιπο των απαιτήσεων από υπαλληλικά δάνεια που αναμένεται να εισπραχθούν το 2012 και το 2013, βάσει αναλυτικής απογραφής. Στην παρούσα χρήση εισπράχθηκε το ποσό των , ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ,18 έναντι ,49 της χρήσης του Περιλαμβάνει απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων από υπαλληλικά δάνεια, οι οποίες χρίζουν περαιτέρω έρευνας και τεκμηρίωσης, προκειμένου να προσδιοριστεί με ασφάλεια το είδος της απαίτησης. Στην παρούσα χρήση εισπράχθηκε ποσό , ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ,35 έναντι ,54 της χρήσης του Περιλαμβάνει απαιτήσεις από προεξόφληση μερισμάτων που θα εισπραχτούν μέσα στο Στην παρούσα χρήση εισπράχθηκε το ποσό των , ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ,94 έναντι ιδίου πόσου της χρήσης του Περιλαμβάνει απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων από προεξόφληση μερισμάτων. Συνεχίζεται η έρευνα, προκειμένου να προσδιοριστεί με ασφάλεια το είδος της απαίτησης. 6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 0,00 έναντι ποσού ,98 της χρήσης του Στην παρούσα χρήση εισπράχθηκε το σύνολο του οφειλομένου ποσού. 7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ,51 έναντι ,18 της χρήσης του Περιλαμβάνει απαιτήσεις από προεξόφληση πολιτικών συντάξεων προηγουμένων χρήσεων. Συνεχίζεται η έρευνα, προκειμένου να προσδιοριστεί με ασφάλεια το είδος της απαίτησης. Στην παρούσα χρήση εισπράχθηκε το ποσό των , ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ,92 έναντι ,30 της χρήσης του Περιλαμβάνει απαιτήσεις από οφειλές μερισματούχων. Στην παρούσα χρήση εισπράχθηκε το ποσό των , ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ,58 έναντι ,11 της χρήσης του Περιλαμβάνει απαιτήσεις από οφειλές μερισματούχων προηγουμένων χρήσεων. Στην παρούσα χρήση εισπράχθηκε το ποσό των ,53. Συνεχίζεται η έρευνα για τον προσδιορισμό των οφειλετών, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασίας είσπραξης. 10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ,15 έναντι ,18 της χρήσης του Περιλαμβάνει απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας μετόχων. 11. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ,02 έναντι ,17 της χρήσης του

16 Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του Ταμείου από άλλα ασφαλιστικά ταμεία σύμφωνα με το νόμο περί διαδοχικής ασφάλισης. Στην παρούσα χρήση οι απαιτήσεις αυτές αυξήθηκαν κατά , ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4024/ ,33 έναντι μηδενικού πόσου της χρήσης του Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο ποσό της μείωσης του μερίσματος, σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2011, που παρακρατήθηκε από το μέρισμα της πρώτης τριμηνίας του ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 4.184,53 έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του Περιλαμβάνει διάφορες εγγυήσεις που έχει καταβάλλει το Ταμείο προς τους οργανισμούς κοινής ωφελείας (Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π.). 14. ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΣ ,75 έναντι ,14 της χρήσης του Περιλαμβάνει ποσό ύψους ,59 που αφορά την πληρωμή των μερισμάτων της πρώτης τριμηνίας του Ποσό ,55 προέρχεται από προηγούμενες χρήσεις και απαιτείται περαιτέρω έρευνα. 15. ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ,96 έναντι ,56 της χρήσης του Περιλαμβάνει απαιτήσεις που προέρχονται από μη αποδοθείσες καταθέσεις των μετόχων, από μη αποδοθέντες πόρους κ.λ.π. Η διαφορά από ,40 προέρχεται από διαπιστωθείσες νέες απαιτήσεις μείον εισπράξεις από παλαιότερες απαιτήσεις. 16. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ,56 έναντι ,87 της χρήσης του Περιλαμβάνει απαιτήσεις από τον επιμερισμό των κοινοχρήστων δαπανών στους ενοικιαστές των κτιρίων Λυκούργου 10 και Πλατείας Συντάγματος, που εισπράττονται το επόμενο οικονομικό έτος. 17. ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ,95 έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του Περιλαμβάνει απαίτηση που έχει χαρακτηριστεί ως επισφαλής με Απόφαση του Δ.Σ. (αρ. 49/ ). Αφορά αδιευκρίνιστο υπόλοιπο του λογαριασμού σχετικά με την πληρωμή μερισμάτων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και παραμένει ανοικτός από το ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ,43 έναντι μηδενικού ποσού της χρήσης του Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του Ταμείου από οφειλόμενα μισθώματα. ΙΙ. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,89 έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του Περιλαμβάνει την αξία κτήσης των μετοχών του χαρτοφυλακίου. 2. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 0,01 έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του Περιλαμβάνει την υπολειμματική αξία των ομολογιών μιας εταιρείας, που αποκτήθηκαν το

17 3. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,29 έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του Περιλαμβάνει την αξία κτήσεως μεριδίων ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 4. ΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ,47 έναντι ,23 της χρήσης του Για την ορθή απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου, στο λογαριασμό αυτό καταγράφεται για πρώτη φορά η υποχρεωτική συμμετοχή του Ταμείου στο Κοινό Κεφάλαιο (Κ.Κ.) του Ν. 2469/1997, μεταφερόμενο από το λογαριασμό «Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας» της χρήσης Το υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά τα διαθέσιμα (πλεονάζοντα) κεφάλαια του Ταμείου («Λογαριασμός διαθεσίμων αρ ») που τοποθετούνται υποχρεωτικά στην ΤτΕ, σύμφωνα με τον α.ν. 1611/1950, τον ν. 2216/1994 και τον ν. 3586/2007 και επενδύονται σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Κοινού Κεφαλαίου σύμφωνα με τον ν. 2469/1997 (σχετ. το με αρ. 222/ έγγραφο της ΤτΕ). Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο της ΤτΕ, «το Κοινό Κεφάλαιο αποτελεί ομάδα περιουσίας, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου στους συμμετέχοντες σ αυτό φορείς ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους (άρθρο 15 παρ. 11 υποπαρ. β ν. 2469/1997). Το ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου επενδύεται υποχρεωτικά, άμεσα και αποκλειστικά, σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 15 παρ. 11 υποπαρ. γ ν. 2469/1997)». Επίσης, με την ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης κατέστη νομικά υποχρεωτική η συμμετοχή του Κ.Κ. στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων και αναδιάταξης του ελληνικού χρέους (PSI), όσον αφορά ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τόσο υπό ελληνικό δίκαιο όσο και υπό αλλοδαπό (12/3 και 11/4/2012). 5. ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ,75 έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του Περιλαμβάνει την αξία κτήσεως των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σταθερού και κυμαινομένου επιτοκίου. ΙΙΙ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1. ΤΑΜΕΙΟ 951,12 έναντι ,48 της χρήσης του Περιλαμβάνει το υπόλοιπο του Ταμείου σε μετρητά. 2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,28 έναντι ,11 της χρήσης του Περιλαμβάνει το υπόλοιπο των λογαριασμών καταθέσεων στις Τράπεζες. Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ,12 έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του Περιλαμβάνει τα ποσά τα οποία δεν μπορούν να καταχωρηθούν σε αντίστοιχο λογαριασμό εξόδου και βρίσκονται σε εκκρεμότητα. 17

18 2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ,49 έναντι μηδενικού ποσού της χρήσης του Αφορά καταθέσεις μετόχων του έτους 2011 που εισπράχθηκαν εντός του ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ,34 έναντι ,18 της χρήσης του Περιλαμβάνει τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις του Ταμείου προς τους μετόχους εκείνους που μέχρι την 31/12/2011 είχαν καταθέσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την παροχή μερίσματος και αυτό δεν τους είχε καταβληθεί. 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ,00 έναντι ,65 της χρήσης του Περιλαμβάνει τα ποσά που αντιστοιχούν στις κατατεθείσες αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας, οι οποίες δεν είχαν τύχει επεξεργασίας από τις υπηρεσίες του Ταμείου κατά την 31/12/ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ,72 έναντι ,03 της χρήσης του Στο λογαριασμό αντικρίζεται η υποχρέωση του Ταμείου προς την ανάδοχο εταιρεία του έργου «Εκσυγχρονισμός ΟΠΣ ΜΤΠΥ», όπως αναλύεται στον αντίστοιχο πιστωτικό λογαριασμό. 4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ,44 έναντι ,21 της χρήσης του Περιλαμβάνει τα ποσά των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης που προβλέπονται από υπογραφείσες συμβάσεις του Ταμείου με προμηθευτές και αναδόχους έργων. 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗ ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 2,00 έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του Περιλαμβάνονται με συμβολική αξία υπόμνησης οι διεκδικούμενες απαιτήσεις από διαφόρους οργανισμούς από μη αποδοθείσες καταθέσεις μετόχων και πόρων, οι οποίες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. 18

19 4. Ανάλυση παθητικού Το παθητικό κατατάσσεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα Ίδια Κεφάλαια διαχωρισμένα σε: α) Μετοχικό Κεφάλαιο, που περιλαμβάνει το Καταβεβλημένο και τα ποσά που προέρχονται από τη διανομή των αποτελεσμάτων χρήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Π.Δ. 422/1981 β) Αποθεματικά Κεφάλαια αποσβέσεων επισφαλών απαιτήσεων και ακινήτων και γ) Κεφάλαια Μετόχων, που περιλαμβάνουν τις καταθέσεις των μετόχων και τα ποσά που προέρχονται από τη διανομή των αποτελεσμάτων χρήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Π.Δ. 422/1981. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τους λογαριασμούς των Υποχρεώσεων, διαχωρισμένων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τους μεταβατικούς λογαριασμούς του παθητικού. Μετά το γενικό σύνολο του παθητικού παρατίθενται οι πιστωτικοί λογαριασμοί τάξεως, με τους οποίους παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες και γεγονότα που δημιουργούν νομικές δεσμεύσεις που είναι δυνατόν να επέλθουν στο μέλλον. Οι λογαριασμοί τάξεως λειτουργούν αμοιβαία κατά ζεύγη και είναι αντίστοιχοι των λογαριασμών τάξεως του ενεργητικού. Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ,43, ποσό αμετάβλητο. Περιλαμβάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, όπως αυτό καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 65 του Π.Δ. 422/81 και μετά από αναμόρφωση των στοιχείων του Ισολογισμού της χρήσης του 2010, προκειμένου αυτά να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσης. 2. ΑΠΟ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡ. 65 Π.Δ. 422/ ,31 έναντι ποσού ,76 της χρήσης του Η διαφορά από ,55 προέρχεται από το 20% των καθαρών αποτελεσμάτων της χρήσης. ΙΙ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,67, ποσό αμετάβλητο. Περιλαμβάνει το ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Π.Δ. 422/81. Δοθέντος ότι το παραπάνω υπόλοιπο του λογαριασμού υπερκαλύπτει το 10% του συνόλου των χορηγηθέντων δανείων και προεξοφλήσεων μερισμάτων, δε σχηματίστηκε αποθεματικό και το υπόλοιπο παραμένει αμετάβλητο. 19

20 2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,31 έναντι 0,00 τη χρήση του Σχηματισμός αποθεματικού από το 20% των προσόδων του Ταμείου από τη διαχείριση εκμετάλλευση των ακινήτων του, σε εφαρμογή σχετικής διάταξης του άρθρου 65 του Π.Δ. 422/81 και της με αρ. 23/ απόφασης του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ,18 έναντι ,00 της χρήσης του Περιλαμβάνει το υπόλοιπο των κεφαλαίων των μετόχων μερισματούχων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την προσθήκη των καταθέσεων των μετόχων τρέχουσας και προηγούμενων χρήσεων και μειωμένα με το σύνολο των καταβληθέντων μερισμάτων. 2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ,57 έναντι ,36 της χρήσης του Περιλαμβάνει το υπόλοιπο 80% του καθαρού αποτελέσματος της χρήσης, που προσαυξάνει τα κεφάλαια των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Π.Δ. 422/1981. Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 426,91 έναντι μηδενικού ποσού της χρήσης του Περιλαμβάνει υποχρεώσεις προς προμηθευτές. 2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ,48 έναντι μηδενικού ποσού της χρήσης του Περιλαμβάνει την υποχρέωση του Ταμείου προς μερισματούχους που δεν εισέπραξαν τα μερίσματά τους για διάφορους λόγους. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ,74 έναντι ,15 της χρήσης του Περιλαμβάνει την υποχρέωση του Ταμείου προς άλλα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με το νόμο περί διαδοχικής ασφάλισης. 4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9.783,33 έναντι 9.686,43 της χρήσης του Περιλαμβάνει τα παρακρατηθέντα μερίσματα υπέρ ιδιωτών δικαιούχων μετά από δικαστική απόφαση για διατροφή ή κατάσχεση, που δεν έχουν αποδοθεί. 5. ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ,22 έναντι ,22 της χρήσης του Περιλαμβάνει το σύνολο των εγγυήσεων που έχουν κατατεθεί από τους μισθωτές των ακινήτων ιδιοκτησίας του Μ.Τ.Π.Υ. 6. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,60 έναντι μηδενικού ποσού της χρήσης του

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01-31.12.2012 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 09.10.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 09.10.3353 Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών Φορέων. 1.500.000,00 1.500.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.Γραμματέας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 01.01-31.12.2013 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0000 0100 0110 0111 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16.624.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3632233 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Οικονομικό έτος 2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 5/8/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 54208 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ 3.043.055,03 1.557.563,62 4-0210

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 1224 Εσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 15,000.00 1225 1227 Εσοδα από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2016 Αρ. Πρωτ. : 698 ΑΔΑ: 7Ρ8Ο46Ψ8ΝΖ-2ΥΩ ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000. Σελίδα 1 2011 έτος 2010 2010 2009 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16,923,600 16,923,600 21,007,901.51 15,967,000 17,616,198.77 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,691,700 8,691,700

Διαβάστε περισσότερα

, ,27 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

, ,27 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Οικονομικό Έτος:2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/03/2016 έως 31/03/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2015 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2015 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4900 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 7/7/2015 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ρέθυμνο 16-02-2016 Αριθμ. Πρωτ.:1662 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2016 ΕΩΣ 31-01-2016 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 Αρ. Πρωτ. :3684 ΑΔΑ: 71Γ646Ψ8ΝΖ-ΣΓΥ ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /12/2015 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /12/2015 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 183 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 15/1/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /7/2016 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /7/2016 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6876 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 12/8/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, 16-09-2015 Αρ. Πρωτ: 12927 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-08-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ. 213 2086711, φαξ 213 2086501 logist@ kat-hosp.gr ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /9/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /9/2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 8038 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 6/10/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ηράκλειο: 05/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 4758/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2016 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 Μ.Τ.Σ. ΤΜΗΜΑ Κ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Αθήνα, Νοέμβριος 2016 Ιστοσελίδα: mts.army.gr E-mail: doy@army.gr Κολοκοτρώνη 13 ΤΚ 105

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /3/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /3/2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2511 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 7/4/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Μ.Τ.Σ. ΤΜΗΜΑ Κ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Αθήνα, Μάρτιος 2016 Ιστοσελίδα: http://mts.army.gr E-mail: doy@army.gr Κολοκοτρώνη 13

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015»

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015» Σέρρες 19-06 - 2015 Α. Π. : 1933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 1224 Εσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 1 2 2 1225 1227 Εσοδα από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1.600.000,00 0,00 345.000,00

ΕΣΟΔΑ 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1.600.000,00 0,00 345.000,00 Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1.600.000,00 0,00 345.000,00 0115 ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 420.023,00 0,00 105.005,75 0116 ΥΠΕΡ.ΕΡΓΑΣΙ 580.200,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01-01-2015 έως 31-08-2015 Ρέθυμνο 09-09-2015 Αριθμ. Πρωτ.:10673 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 29 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 29 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΔΡΑ: Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη, Αθήνα 106 79 Τηλ:(+30) 210-3380200 Fax:(+30) 210-3380219 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γούναρη 227, Άνω Γλυφάδα 16674 Τηλ.: 210-9609961

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 2710 / 372114,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της 7 ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ιδρύματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 2014-2015, που έγινε στις 17 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00 στην Κέρκυρα, στην αίθουσα Συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0211 1223 1224 Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς. Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδο από πραγματογνωμοσύνες 245.00 245.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ. 213 2086711, φαξ 213 2086501 logist@ kat-hosp.gr ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α Ε Σ Ο Α Σελίδα 1 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων 1224 Εσοδο από πραγµατογνωµοσύνη 1299α Έσοδα από ετήσια τέλη τήρησης καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 2ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 2ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΔΡΑ: Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη, Αθήνα 106 79 Τηλ:(+30) 210-3380200 Fax:(+30) 210-3380219 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γούναρη 227, Άνω Γλυφάδα 16674 Τηλ.: 210-9609961

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ Π/Υ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Σύνολο - 40219 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ 427.918,79 298.732,19 259.515,79

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΜΑΚ ΕΠΕ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013 ΕΩΣ 12/31/2013 Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια < Περιφέρεια > Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.β-portal

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣ/ΚΗΣ ΠΟΛ/ΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Τμήμα Διοικήσεως, Τηλ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣ/ΚΗΣ ΠΟΛ/ΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Τμήμα Διοικήσεως, Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣ/ΚΗΣ ΠΟΛ/ΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Τμήμα Διοικήσεως, Τηλ. 28210 83235-39 Οικονομικό Έτος: Αρ.Πρωτ: 44-2016 10/01/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 2710 / 372114,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 82116 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΠΑΛΛΑ ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 51/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς έγκριση προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2015 κατόπιν παρατηρήσεων του Υπ. Υγείας».

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς έγκριση προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2015 κατόπιν παρατηρήσεων του Υπ. Υγείας». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ Συνεδρίαση. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 203/30-12-2014 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΡΙΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ------ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 20/3/2015 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 17 Θέμα: Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2014 και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1000 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιανουαρίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιανουαρίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 15 Ιουνίου 2015 Τηλ. 2281082346 Fax 2281086555 Αριθμ.πρωτ.: 7.230 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο...

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο... ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο.......... ΦΟΡΕΑΣ: Α. ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης ΧΡΗΣHΣ 2014 ΧΡΗΣHΣ 2013 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΗ Σ κ ο π ό ς: ''Τα εισοδήματα του Κληροδοτήματος διατίθενται: α) Για υποτροφίες Κυθηρίων νέων ή νεανίδων κατά την βαθμολογική

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦΜ : Ο ΟΣ : ΤΚ : ΤΗΛ: 090000438 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 10679 ΠΕΡΙΟΧΗ : 2103664704, 707, 729, 721 FAX : ΟΥ : ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΩΝ 82217 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ-ΠΑΠΠΑ Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013. (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/1999). 1. Παρ. 4.1.501

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων Page 1 of 5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αξία κτήσεως αποσβέσεις Ποσά σε δραχμές Ποσά κλειομένης χρήσεως 2000

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ κ ο π ό ς: ''Δια την νοσηλείαν απόρων ασθενών εις το ή τα Χειρουργικά Τμήματα των Πανεπιστημιακών Κλινικών''. (Εζητήθη τροποποίηση του σκοπού).

Σ κ ο π ό ς: ''Δια την νοσηλείαν απόρων ασθενών εις το ή τα Χειρουργικά Τμήματα των Πανεπιστημιακών Κλινικών''. (Εζητήθη τροποποίηση του σκοπού). EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ ΖΑΊΜΗ Σ κ ο π ό ς: ''Δια την νοσηλείαν απόρων ασθενών εις το ή τα Χειρουργικά Τμήματα των Πανεπιστημιακών Κλινικών''.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΓΛΑΊΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Σ κ ο π ό ς: '' Χορηγία στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο ''. A Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ: Oικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διοικητικός Διευθυντής, Τρίτζαλης Νικόλαος

Ο Διοικητικός Διευθυντής, Τρίτζαλης Νικόλαος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ» Ερμούπολη:14/12/2015 Αριθ.Πρωτ:11535 Ταχ.Δ/νση: Γ. Παπανδρέου 2 Ερμ/λη Σύρος Τ.κ:841 00 Πληροφορίες:Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ 31.406.306,75 ΕΞΟΔΑ 29.712.030,22 Π Λ Ε Ο Ν Α Σ Μ Α : 1.694.276,53 ΑΘΗΝΑ 3/3/2011 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΕΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) Ε. Φ Εγκεκριμένος Π/Υ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) Ε. Φ Εγκεκριμένος Π/Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18/3/2016 Αριθ. Πρωτ. : 30791-18/3/2016 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμών (σχετ. Ν. 3861/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 Ν.4305/2014)

2. Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμών (σχετ. Ν. 3861/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 Ν.4305/2014) Ε.3/ΓΡ.ΔΙΟΙΚ.3: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αθήνα 12-1-216 Αρ. πρωτ. :133 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ:137/3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Συνεδρίαση: 1.11.215... Β.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα