ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Μ.Τ.Π.Υ. 28 ης Συνεδριάσεως / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

2 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: Αρχές κατάρτισης Ισολογισμού Κεφάλαιο 2: Ισολογισμός Κεφάλαιο 3: Ανάλυση ενεργητικού Α. Πάγιο ενεργητικό Β. Κυκλοφορούν ενεργητικό Γ. Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού Λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί Κεφάλαιο 4: Ανάλυση παθητικού Α. Ίδια κεφάλαια Β. Υποχρεώσεις Γ. Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού Λογαριασμοί τάξεως πιστωτικοί Κεφάλαιο 5: Κατάσταση Εισροών Εκροών και Αποτελεσμάτων Κεφάλαιο 6: Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Κεφάλαιο 7: Οικονομικές καταστάσεις δημοσίου λογιστικού 7.1 ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Μ.Τ.Π.Υ. 31/12/ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Μ.Τ.Π.Υ. 31/12/ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μ.Τ.Π.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ Μ.Τ.Π.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

4 4

5 1. Η κατάρτιση του Ισολογισμού 2011 Στα πλαίσια της εναρμόνισης του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής στο δημόσιο τομέα και της αντικατάστασης της λογιστικής ταμειακής βάσης με τις αρχές και τα πρότυπα της λογιστικής δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, το Τμήμα Λογιστηρίου συνέχισε και κατά το 2011 την προσπάθεια της ομαλής ένταξης του Ταμείου στη διπλογραφική λογιστική. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και το Ειδικότερα, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα: 1. Η κατάρτιση του Ισολογισμού του Μ.Τ.Π.Υ. για το οικονομικό έτος 2011 έγινε σύμφωνα τις αρχές και τις διατάξεις του Π.Δ. 205/1998 και του νέου Λογιστικού Σχεδίου του Ταμείου (απόφαση Δ.Σ. 14/ ). Υπενθυμίζεται ότι βάση του σχεδίου αυτού οι καταθέσεις των μετόχων αντιμετωπίζονται όχι με την έννοια του εσόδου, αλλά με αυτή της συσσώρευσης κεφαλαίου, ενώ αντίστοιχα η επιστροφή τους στους μερισματούχους αντιμετωπίζεται όχι με την έννοια του εξόδου, αλλά με αυτή της επιστροφής απομείωσης του κεφαλαίου. Επίσης, για την κατάρτιση του Ισολογισμού ελήφθη υπόψη το άρθρο 65 του Π.Δ. 422/81, τόσο για την απεικόνιση των λογαριασμών «Μετοχικό Κεφάλαιο» και «Αποθεματικών Κεφαλαίων» που αναφέρονται στο δ. 16/ , όσο και για τον τρόπο προσδιορισμού των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του τρόπου διανομής των. Το σύστημα διοικητικής λογιστικής διπλογραφικού συστήματος που εισήχθη, παρακολουθεί τις καταθέσεις των μετόχων και την επιστροφή τους υπό μορφή μερίσματος σε ατομικό επίπεδο. Η υποχρέωση τήρησης και παρακολούθησης της ατομικής μερίδας κάθε μετόχου πηγάζει από τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου και ειδικότερα του άρθρου 2 του Π.Δ. 422/81 για την «κατ αναλογίαν του ποσού των καταθέσεων εκάστου, παροχήν μερίσματος», συμπεριλαμβάνεται δε στις απαιτήσεις του πρόσφατου Ν. 3863/10 για τον υπολογισμό του μερίσματος ανάλογα με τις καταθέσεις. 2. Ο υπό έγκριση ισολογισμός του Ταμείου, μαζί με την Κατάσταση Εισροών Εκροών και Αποτελεσμάτων και τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, παρέχει αναλυτικά στοιχεία: για τις δράσεις που αναλήφθηκαν για τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης ανά πηγή δραστηριότητας από την επιχειρηματική δραστηριότητα (τόκοι, μερίσματα και κέρδη κεφαλαίου από τη διαχείριση της κινητής περιουσίας και μισθώματα από τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας) από τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους για την κίνηση των κεφαλαίων του Ταμείου, με ανάλυση των εισφερθέντων κεφαλαίων μέσω των καταθέσεων από τους μετόχους και των επιστραφέντων κεφαλαίων μέσω των μερισμάτων στους μερισματούχους τέλος, για τον τρόπο διανομής των καθαρών αποτελεσμάτων της χρήσης με ανάλυση των κονδυλίων που αύξησαν το Μετοχικό Κεφάλαιο, τα Αποθεματικά Κεφάλαια απόσβεσης ακινήτων και επισφαλών απαιτήσεων, καθώς και τα Κεφάλαια των Μετόχων. Με τον τρόπο αυτό απεικονίζεται η πραγματική οικονομική κατάσταση του Ταμείου. 5

6 3. Η λογιστική απεικόνιση των απαιτήσεων του Ταμείου βασίστηκε στις διαθέσιμες απογραφές, οι οποίες εξήχθησαν από την κεντρική βάση δεδομένων του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, σε συνδυασμό με τα αναλυτικά στοιχεία που τηρούνται πλέον στις ατομικές καρτέλες των μετόχων και των μερισματούχων του Ταμείου στις εφαρμογές CRM. Ακολουθεί ανακεφαλαιωτικός πίνακας των απογραφών αυτών, μετά τις σχετικές τακτοποιητικές εγγραφές (τα ποσά σε ): ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Ισολογισμός 31/12/2010 (Βάσει απογραφών) Απαιτήσεις παρελθόντων ετών 31/12/2010 Ισολογισμός 31/12/2011 (Βάσει απογραφών) Απαιτήσεις παρελθόντων ετών 31/12/2011 Απαιτήσεις από δάνεια Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας Απαιτήσεις από οφειλές μερισματούχων Απαιτήσεις από προεξόφληση σύνταξης Απαιτήσεις από προεξόφληση μερίσματος Απαιτήσεις από διαδοχική ασφάλιση Λοιποί Χρεώστες , , , , ,18 0, ,15 0, , , , , , ,18 0, , , , , , ,17 0, ,02 0, ,56 0, ,96 0,00 ΣΥΝΟΛΑ , , , ,21 4. Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας της χρήσης, η κάθε λογιστική χρήση πρέπει να επιβαρυνθεί μόνο με τα έσοδα και τα έξοδα που την αφορούν, ανεξάρτητα εάν αυτά πληρώθηκαν ή οφείλονται. Τα έσοδα και τα έξοδα που εισπράχθηκαν ή πληρώθηκαν μέσα στη χρήση αλλά, αφορούν (θα πραγματοποιηθούν) στις επόμενες χρήσεις, τακτοποιούνται με τη βοήθεια των μεταβατικών λογ/σμών ενεργητικού (λογαριασμοί 36) και παθητικού (λογαριασμοί 56) αντίστοιχα, ώστε να επιβαρύνουν το αποτέλεσμα της χρήσης που αφορούν. 5. Εκτός από την παραπάνω βασική αρχή, τηρήθηκαν και οι ακόλουθες αρχές κατάρτισης του Ισολογισμού του Μ.Τ.Π.Υ. για το οικονομικό έτος 2011: α) ο τίτλος κάθε λογαριασμού εκφράζει το περιεχόμενό του β) τα ποσά που αναγράφονται σε κάθε λογαριασμό βασίζονται σε πραγματικές απογραφές και στα πραγματικά ευρήματα 6

7 γ) διενεργήθηκαν εγγραφές τακτοποίησης προκειμένου να απεικονιστούν οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του Ταμείου δ) διενεργήθηκαν διορθωτικές εγγραφές για την τακτοποίηση των λογαριασμών ε) στον ισολογισμό απεικονίζεται η λογιστικοποίηση όλων όσων περιήλθαν σε γνώση του Τμήματος Λογιστηρίου, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα στ) για λόγους συγκρισιμότητας των λογαριασμών, έγινε αναμόρφωση ορισμένων εξ αυτών που αφορούσαν τη χρήση του 2010 ζ) τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται και αποτιμώνται στην τιμή κτήσης τους η) η αξία των ακινήτων προσαυξήθηκε με τις δαπάνες που έγιναν μέσα στη χρήση για βελτιώσεις και προσθήκες θ) τα χρεόγραφα απεικονίζονται στην τιμή κτήσης τους. 7

8 8

9 2. Ισολογισμός 31 ης Δεκεμβρίου 2011 Οικονομική χρήση

10 Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Τ Α Μ Ε Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο (Ποσά σε ευρώ) Ποσά κλ ειόμενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010 Αξία Σωρευτικές Αναπόσβεστη Αξία Σωρευτικές Αναπόσβεστη κτήσεως Αποσβέσεις αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα - Οικόπεδα ,82 0, , ,82 0, ,82 2. Κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις , , , , , ,04 3. Μεταφορικά μέσα , , , , , ,07 4. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός , , , , , ,15 5. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές , , , , , , , , , , , ,22 ΙΙ. Ασώματες ακινητοποιήσεις 1. Λοιπές ασώμ. ακινητ. - Έξοδα πολυετούς απόσβεσης 7.686, , , , , ,45 2. Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων ,72 0, , ,72 0, , , , , , , ,17 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΑΙ+ΑΙΙ) , , , , , ,39 Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Απαιτήσεις 1. Προκαταβολές προσωπικού , ,59 2. Απαιτήσεις από υπαλληλικά δάνεια , ,85 3. Απαιτήσεις προηγ. χρήσεων από υπαλληλικά δάνεια , ,49 4. Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις μερισμάτων , ,54 5. Απαιτήσεις προηγ. χρήσεων από προεξ. μερισμάτων , ,94 6. Απαιτήσεις από προεξοφλήσεις πολιτικών συντάξεων 0, ,98 7. Απαιτήσεις προηγ. χρήσεων από προεξ. πολιτ. σύντ , ,18 8. Απαιτήσεις από οφειλές μερισματούχων , ,30 9. Απαιτήσεις προηγ. χρήσεων από οφειλές μερισμ/χων , , Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας μετόχων , , Απαιτήσεις από άλλα ασφαλιστικά Ταμεία (Δ.Α.) , , Απαιτήσεις από μειώσεις του Ν.4024/ ,33 0, Εγγυήσεις οργανισμών κοινής ωφέλειας 4.184, , Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων-διασ , , Λοιποί χρεώστες , , Απαιτήσεις από οφειλόμενα κοινόχρηστα , , Επισφαλείς χρεώστες , , Απαιτήσεις από οφειλόμενα μισθώματα ,43 0, , ,38 ΙΙ. Χρεόγραφα 1. Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού , ,89 2. Ομολογίες Ελληνικών δανείων 0,01 0,01 3. Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων , ,29 4. Μερίδα στο κοινό κεφάλαο Τ.τ Ελλάδος , ,23 5. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου , , , ,17 ΙΙΙ. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 951, ,48 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , , ,59 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΒΙ+ΒΙΙ+ΒΙΙΙ) , ,14 Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων υπό τακτοποίηση , ,12 2. Καταθέσεις μετόχων εισπρακτέες ,49 0, , ,12 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟ ΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Υ (Α+Β+Γ) , ,65 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1. Χρεωστ. πληροφ/κός λογμός καταθέσεων μετόχων , ,18 2. Απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας , ,65 3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις , ,03 4. Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων , ,21 5. Απαιτήσεις μη αποδοθέντων πόρων και καταθέσεων 2,00 2, , ,07 10

11 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο (Ποσά σε ευρώ) Ποσά Ποσά κλ ειόμενης προηγούμενης χρήσεως 2011 χρήσεως 2010 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο 1. Καταβλημένο , ,43 2. Από διανομή αποτελεσμάτων αρ.65 ΠΔ 422/ , , , ,19 ΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια 1. Αποθεματικό κεφάλαιο αποσβέσεως επισφ. απαιτήσεων , ,67 2. Αποθεματικό κεφάλαιο για απόσβεση ακινήτων ,31 0, , ,67 IΙΙ. Κεφάλαια Μετόχων 1. Καταθέσεις μετόχων , ,00 2. Αποθεματικό κεφάλαιο από αποτέλεσμα χρήσεως , , , ,36 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙI) , ,22 Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές εσωτερικού 426,91 0,00 2. Δικαιούχοι μερισμάτων πληρωτέων ,48 0,00 3. Υποχρεώσεις σε άλλα ασφαλιστικά Ταμεία (Δ.Α.) , ,15 4. Δικαιούχοι εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 9.783, ,43 5. Μισθωτές ακινήτων - Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων , ,22 6. Λοιπές υποχρεώσεις ,60 0,00 7. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη , ,72 8. Ασφαλιστικοί οργανισμοί , , , ,49 Σύνολο υποχρεώσεων (ΒΙ) , ,49 Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα , , , ,94 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟ ΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) , ,65 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1. Πιστωτ. πληροφ/κός λογμός καταθέσεων μετόχων , ,18 2. Καταθέσεις μετόχων από αναγνώριση προϋπηρεσίας , ,65 3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις , ,03 4. Κομιστές εγγυητ. επιστολών καλής εκτέλεσης συμβάσεων , ,21 5. Απαιτήσεις μη αποδοθέντων πόρων και καταθέσεων 2,00 2, , ,07 11

12 12

13 3. Ανάλυση ενεργητικού Το ενεργητικό κατατάσσεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τους λογαριασμούς των παγίων περιουσιακών στοιχείων διαχωρισμένες σε ενσώματες και σε ασώματες ακινητοποιήσεις. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τους λογαριασμούς του κυκλοφορούντος ενεργητικού διαχωρισμένων σε απαιτήσεις, χρεόγραφα και διαθέσιμα. Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τους μεταβατικούς λογαριασμούς. Μετά το γενικό σύνολο του ενεργητικού παρατίθενται οι χρεωστικοί λογαριασμοί τάξεως με τους οποίους παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες και γεγονότα που δημιουργούν νομικές δεσμεύσεις που είναι δυνατόν να επέλθουν στο μέλλον. Οι λογαριασμοί τάξεως λειτουργούν αμοιβαία κατά ζεύγη και είναι αντίστοιχοι των λογαριασμών τάξεως του παθητικού. Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ,82 έναντι ιδίου ποσού της προηγούμενης χρήσης Περιλαμβάνεται η αξία κτήσεως του οικοπέδου επί της οδού Δορυλαίου εμβαδού 480,66 τ.μ., η υπολειμματική αξία του χαρακτηρισθέντος κοινοχρήστου οικοπέδου επί των οδών Δορυλαίου Λάχητος Κόκκαλη εμβαδού τ.μ., καθώς και η υπολειμματική αξία του οικοπέδου Πεδίου Άρεως. 2. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ,39 έναντι ,51 της χρήσης Η αξία των κτιρίων αναγράφεται με τη γενόμενη αναπροσαρμογή (σύμφωνα με το Β.Δ. της ), το κόστος ανέγερσης του κτιρίου της Πλατείας Συντάγματος, την τιμή κτήσεως των νέων ακινήτων, την αναπροσαρμογή και τις δαπάνες που έγιναν μεταγενέστερα για προσθήκες και διαρρυθμίσεις. Η προσαύξηση της αξίας των κτιρίων κατά το 2011 ανήλθε σε ,88 λόγω βελτιώσεων, προσθηκών και μελετών (ήτοι επενδύσεων) που έγιναν σε ορισμένα από αυτά. Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί αποσβέσεις συνολικού ποσού ,35 και η αναπόσβεστη αξία ανέρχεται σε , ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ,36 έναντι ιδίου ποσού στη χρήση του Περιλαμβάνεται η αξία των μεταφορικών μέσων ιδιοκτησίας του Ταμείου, επί των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί αποσβέσεις συνολικού ποσού ,93 και η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται σε 4.560,43. 13

14 4. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ,44 έναντι ,65 της χρήσης του Περιλαμβάνει την αξία των επίπλων, των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, επί των οποίων έχουν γίνει αποσβέσεις ,70, η δε αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται σε ,74. Εντός της χρήσης αγοράστηκαν πάγια αξίας και μετά την επικαιροποίηση του Μητρώου Παγίων και τη διενεργηθείσα απόσυρση παγίων προς καταστροφή, διεγράφησαν πάγια συνολικής αξίας ,89 και η προκύπτουσα ζημία ύψους 7.792,76, βάρυνε ισόποσα τα Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα της χρήσης. 5 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ,57 έναντι ,49 της χρήσης του Περιλαμβάνει την αξία των ακίνητων που επισκευάζονται. Η διαφορά από ,08 αφορά την αξία των βελτιώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο κτιριακό συγκρότημα επί των οδών Πινδάρου 2 Κανάρη. Σημειώνουμε ότι μετά από σχετική έρευνα διαπιστώθηκε πως τα δύο (2) κτίρια επί των οδών Πινδάρου 2 Ακαδημίας Κανάρη αγοράστηκαν με ένα συμβόλαιο και έκτοτε αποτιμώνται με ενιαία αξία. Ομοίως, με ενιαίο τρόπο έχει αναπροσαρμοστεί και η αξία τους. Ως εκ τούτου απεικονίζονται στον οικείο λογαριασμό με την ονομασία «Κτιριακό συγκρότημα οδών Πινδάρου 2 Ακαδημίας Κανάρη ( ). Επί των ακινήτων αυτών έχουν πραγματοποιηθεί αποσβέσεις ,35 και η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται σε ,20. ΙΙ. AΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 7.686,00 έναντι 6.456,00 της χρήσης Περιλαμβάνει την αξία διαφόρων μηχανογραφικών λογισμικών προγραμμάτων. Η διαφορά από 1.230,00 αφορά την αξία των αγορασθέντων νέων μηχανογραφικών προγραμμάτων. Έχουν πραγματοποιηθεί αποσβέσεις συνολικού ποσού 3.693,60 και η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται σε 3.992, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ,72, έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του Περιλαμβάνεται η προκαταβολή έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής του ποσού που καταβλήθηκε μετά την υπογραφή στις 18/6/2008 της σύμβασης του έργου «Εκσυγχρονισμός Πληροφοριακού Συστήματος Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων», στην ανάδοχο εταιρεία Singular Logic Integrator A.E. Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,69 έναντι ,59 της χρήσης του Περιλαμβάνεται η προκαταβολή προς το προσωπικό του α 15νθημέρου Ιανουαρίου 2012 που καταβλήθηκε το

15 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ,13 έναντι ,85 της χρήσης του Περιλαμβάνει το υπόλοιπο των απαιτήσεων από υπαλληλικά δάνεια που αναμένεται να εισπραχθούν το 2012 και το 2013, βάσει αναλυτικής απογραφής. Στην παρούσα χρήση εισπράχθηκε το ποσό των , ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ,18 έναντι ,49 της χρήσης του Περιλαμβάνει απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων από υπαλληλικά δάνεια, οι οποίες χρίζουν περαιτέρω έρευνας και τεκμηρίωσης, προκειμένου να προσδιοριστεί με ασφάλεια το είδος της απαίτησης. Στην παρούσα χρήση εισπράχθηκε ποσό , ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ,35 έναντι ,54 της χρήσης του Περιλαμβάνει απαιτήσεις από προεξόφληση μερισμάτων που θα εισπραχτούν μέσα στο Στην παρούσα χρήση εισπράχθηκε το ποσό των , ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ,94 έναντι ιδίου πόσου της χρήσης του Περιλαμβάνει απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων από προεξόφληση μερισμάτων. Συνεχίζεται η έρευνα, προκειμένου να προσδιοριστεί με ασφάλεια το είδος της απαίτησης. 6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 0,00 έναντι ποσού ,98 της χρήσης του Στην παρούσα χρήση εισπράχθηκε το σύνολο του οφειλομένου ποσού. 7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ,51 έναντι ,18 της χρήσης του Περιλαμβάνει απαιτήσεις από προεξόφληση πολιτικών συντάξεων προηγουμένων χρήσεων. Συνεχίζεται η έρευνα, προκειμένου να προσδιοριστεί με ασφάλεια το είδος της απαίτησης. Στην παρούσα χρήση εισπράχθηκε το ποσό των , ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ,92 έναντι ,30 της χρήσης του Περιλαμβάνει απαιτήσεις από οφειλές μερισματούχων. Στην παρούσα χρήση εισπράχθηκε το ποσό των , ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ,58 έναντι ,11 της χρήσης του Περιλαμβάνει απαιτήσεις από οφειλές μερισματούχων προηγουμένων χρήσεων. Στην παρούσα χρήση εισπράχθηκε το ποσό των ,53. Συνεχίζεται η έρευνα για τον προσδιορισμό των οφειλετών, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασίας είσπραξης. 10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ,15 έναντι ,18 της χρήσης του Περιλαμβάνει απαιτήσεις από αναγνώριση προϋπηρεσίας μετόχων. 11. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ,02 έναντι ,17 της χρήσης του

16 Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του Ταμείου από άλλα ασφαλιστικά ταμεία σύμφωνα με το νόμο περί διαδοχικής ασφάλισης. Στην παρούσα χρήση οι απαιτήσεις αυτές αυξήθηκαν κατά , ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4024/ ,33 έναντι μηδενικού πόσου της χρήσης του Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο ποσό της μείωσης του μερίσματος, σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2011, που παρακρατήθηκε από το μέρισμα της πρώτης τριμηνίας του ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 4.184,53 έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του Περιλαμβάνει διάφορες εγγυήσεις που έχει καταβάλλει το Ταμείο προς τους οργανισμούς κοινής ωφελείας (Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π.). 14. ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΣ ,75 έναντι ,14 της χρήσης του Περιλαμβάνει ποσό ύψους ,59 που αφορά την πληρωμή των μερισμάτων της πρώτης τριμηνίας του Ποσό ,55 προέρχεται από προηγούμενες χρήσεις και απαιτείται περαιτέρω έρευνα. 15. ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ,96 έναντι ,56 της χρήσης του Περιλαμβάνει απαιτήσεις που προέρχονται από μη αποδοθείσες καταθέσεις των μετόχων, από μη αποδοθέντες πόρους κ.λ.π. Η διαφορά από ,40 προέρχεται από διαπιστωθείσες νέες απαιτήσεις μείον εισπράξεις από παλαιότερες απαιτήσεις. 16. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ,56 έναντι ,87 της χρήσης του Περιλαμβάνει απαιτήσεις από τον επιμερισμό των κοινοχρήστων δαπανών στους ενοικιαστές των κτιρίων Λυκούργου 10 και Πλατείας Συντάγματος, που εισπράττονται το επόμενο οικονομικό έτος. 17. ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ,95 έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του Περιλαμβάνει απαίτηση που έχει χαρακτηριστεί ως επισφαλής με Απόφαση του Δ.Σ. (αρ. 49/ ). Αφορά αδιευκρίνιστο υπόλοιπο του λογαριασμού σχετικά με την πληρωμή μερισμάτων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και παραμένει ανοικτός από το ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ,43 έναντι μηδενικού ποσού της χρήσης του Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του Ταμείου από οφειλόμενα μισθώματα. ΙΙ. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,89 έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του Περιλαμβάνει την αξία κτήσης των μετοχών του χαρτοφυλακίου. 2. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 0,01 έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του Περιλαμβάνει την υπολειμματική αξία των ομολογιών μιας εταιρείας, που αποκτήθηκαν το

17 3. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,29 έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του Περιλαμβάνει την αξία κτήσεως μεριδίων ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 4. ΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ,47 έναντι ,23 της χρήσης του Για την ορθή απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου, στο λογαριασμό αυτό καταγράφεται για πρώτη φορά η υποχρεωτική συμμετοχή του Ταμείου στο Κοινό Κεφάλαιο (Κ.Κ.) του Ν. 2469/1997, μεταφερόμενο από το λογαριασμό «Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας» της χρήσης Το υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά τα διαθέσιμα (πλεονάζοντα) κεφάλαια του Ταμείου («Λογαριασμός διαθεσίμων αρ ») που τοποθετούνται υποχρεωτικά στην ΤτΕ, σύμφωνα με τον α.ν. 1611/1950, τον ν. 2216/1994 και τον ν. 3586/2007 και επενδύονται σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Κοινού Κεφαλαίου σύμφωνα με τον ν. 2469/1997 (σχετ. το με αρ. 222/ έγγραφο της ΤτΕ). Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο της ΤτΕ, «το Κοινό Κεφάλαιο αποτελεί ομάδα περιουσίας, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου στους συμμετέχοντες σ αυτό φορείς ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους (άρθρο 15 παρ. 11 υποπαρ. β ν. 2469/1997). Το ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου επενδύεται υποχρεωτικά, άμεσα και αποκλειστικά, σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 15 παρ. 11 υποπαρ. γ ν. 2469/1997)». Επίσης, με την ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης κατέστη νομικά υποχρεωτική η συμμετοχή του Κ.Κ. στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων και αναδιάταξης του ελληνικού χρέους (PSI), όσον αφορά ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τόσο υπό ελληνικό δίκαιο όσο και υπό αλλοδαπό (12/3 και 11/4/2012). 5. ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ,75 έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του Περιλαμβάνει την αξία κτήσεως των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σταθερού και κυμαινομένου επιτοκίου. ΙΙΙ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1. ΤΑΜΕΙΟ 951,12 έναντι ,48 της χρήσης του Περιλαμβάνει το υπόλοιπο του Ταμείου σε μετρητά. 2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,28 έναντι ,11 της χρήσης του Περιλαμβάνει το υπόλοιπο των λογαριασμών καταθέσεων στις Τράπεζες. Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ,12 έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του Περιλαμβάνει τα ποσά τα οποία δεν μπορούν να καταχωρηθούν σε αντίστοιχο λογαριασμό εξόδου και βρίσκονται σε εκκρεμότητα. 17

18 2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ,49 έναντι μηδενικού ποσού της χρήσης του Αφορά καταθέσεις μετόχων του έτους 2011 που εισπράχθηκαν εντός του ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ,34 έναντι ,18 της χρήσης του Περιλαμβάνει τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις του Ταμείου προς τους μετόχους εκείνους που μέχρι την 31/12/2011 είχαν καταθέσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την παροχή μερίσματος και αυτό δεν τους είχε καταβληθεί. 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ,00 έναντι ,65 της χρήσης του Περιλαμβάνει τα ποσά που αντιστοιχούν στις κατατεθείσες αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας, οι οποίες δεν είχαν τύχει επεξεργασίας από τις υπηρεσίες του Ταμείου κατά την 31/12/ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ,72 έναντι ,03 της χρήσης του Στο λογαριασμό αντικρίζεται η υποχρέωση του Ταμείου προς την ανάδοχο εταιρεία του έργου «Εκσυγχρονισμός ΟΠΣ ΜΤΠΥ», όπως αναλύεται στον αντίστοιχο πιστωτικό λογαριασμό. 4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ,44 έναντι ,21 της χρήσης του Περιλαμβάνει τα ποσά των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης που προβλέπονται από υπογραφείσες συμβάσεις του Ταμείου με προμηθευτές και αναδόχους έργων. 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗ ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 2,00 έναντι ιδίου ποσού της χρήσης του Περιλαμβάνονται με συμβολική αξία υπόμνησης οι διεκδικούμενες απαιτήσεις από διαφόρους οργανισμούς από μη αποδοθείσες καταθέσεις μετόχων και πόρων, οι οποίες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. 18

19 4. Ανάλυση παθητικού Το παθητικό κατατάσσεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα Ίδια Κεφάλαια διαχωρισμένα σε: α) Μετοχικό Κεφάλαιο, που περιλαμβάνει το Καταβεβλημένο και τα ποσά που προέρχονται από τη διανομή των αποτελεσμάτων χρήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Π.Δ. 422/1981 β) Αποθεματικά Κεφάλαια αποσβέσεων επισφαλών απαιτήσεων και ακινήτων και γ) Κεφάλαια Μετόχων, που περιλαμβάνουν τις καταθέσεις των μετόχων και τα ποσά που προέρχονται από τη διανομή των αποτελεσμάτων χρήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Π.Δ. 422/1981. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τους λογαριασμούς των Υποχρεώσεων, διαχωρισμένων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τους μεταβατικούς λογαριασμούς του παθητικού. Μετά το γενικό σύνολο του παθητικού παρατίθενται οι πιστωτικοί λογαριασμοί τάξεως, με τους οποίους παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες και γεγονότα που δημιουργούν νομικές δεσμεύσεις που είναι δυνατόν να επέλθουν στο μέλλον. Οι λογαριασμοί τάξεως λειτουργούν αμοιβαία κατά ζεύγη και είναι αντίστοιχοι των λογαριασμών τάξεως του ενεργητικού. Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ,43, ποσό αμετάβλητο. Περιλαμβάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, όπως αυτό καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 65 του Π.Δ. 422/81 και μετά από αναμόρφωση των στοιχείων του Ισολογισμού της χρήσης του 2010, προκειμένου αυτά να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσης. 2. ΑΠΟ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡ. 65 Π.Δ. 422/ ,31 έναντι ποσού ,76 της χρήσης του Η διαφορά από ,55 προέρχεται από το 20% των καθαρών αποτελεσμάτων της χρήσης. ΙΙ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,67, ποσό αμετάβλητο. Περιλαμβάνει το ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Π.Δ. 422/81. Δοθέντος ότι το παραπάνω υπόλοιπο του λογαριασμού υπερκαλύπτει το 10% του συνόλου των χορηγηθέντων δανείων και προεξοφλήσεων μερισμάτων, δε σχηματίστηκε αποθεματικό και το υπόλοιπο παραμένει αμετάβλητο. 19

20 2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,31 έναντι 0,00 τη χρήση του Σχηματισμός αποθεματικού από το 20% των προσόδων του Ταμείου από τη διαχείριση εκμετάλλευση των ακινήτων του, σε εφαρμογή σχετικής διάταξης του άρθρου 65 του Π.Δ. 422/81 και της με αρ. 23/ απόφασης του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ,18 έναντι ,00 της χρήσης του Περιλαμβάνει το υπόλοιπο των κεφαλαίων των μετόχων μερισματούχων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την προσθήκη των καταθέσεων των μετόχων τρέχουσας και προηγούμενων χρήσεων και μειωμένα με το σύνολο των καταβληθέντων μερισμάτων. 2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ,57 έναντι ,36 της χρήσης του Περιλαμβάνει το υπόλοιπο 80% του καθαρού αποτελέσματος της χρήσης, που προσαυξάνει τα κεφάλαια των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Π.Δ. 422/1981. Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 426,91 έναντι μηδενικού ποσού της χρήσης του Περιλαμβάνει υποχρεώσεις προς προμηθευτές. 2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ,48 έναντι μηδενικού ποσού της χρήσης του Περιλαμβάνει την υποχρέωση του Ταμείου προς μερισματούχους που δεν εισέπραξαν τα μερίσματά τους για διάφορους λόγους. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ,74 έναντι ,15 της χρήσης του Περιλαμβάνει την υποχρέωση του Ταμείου προς άλλα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με το νόμο περί διαδοχικής ασφάλισης. 4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9.783,33 έναντι 9.686,43 της χρήσης του Περιλαμβάνει τα παρακρατηθέντα μερίσματα υπέρ ιδιωτών δικαιούχων μετά από δικαστική απόφαση για διατροφή ή κατάσχεση, που δεν έχουν αποδοθεί. 5. ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ,22 έναντι ,22 της χρήσης του Περιλαμβάνει το σύνολο των εγγυήσεων που έχουν κατατεθεί από τους μισθωτές των ακινήτων ιδιοκτησίας του Μ.Τ.Π.Υ. 6. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,60 έναντι μηδενικού ποσού της χρήσης του

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 01.01-31.12.2013 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3632233 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ 3.043.055,03 1.557.563,62 4-0210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 1224 Εσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 15,000.00 1225 1227 Εσοδα από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000. Σελίδα 1 2011 έτος 2010 2010 2009 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16,923,600 16,923,600 21,007,901.51 15,967,000 17,616,198.77 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,691,700 8,691,700

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, 16-09-2015 Αρ. Πρωτ: 12927 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-08-2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015»

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015» Σέρρες 19-06 - 2015 Α. Π. : 1933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1.600.000,00 0,00 345.000,00

ΕΣΟΔΑ 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1.600.000,00 0,00 345.000,00 Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1.600.000,00 0,00 345.000,00 0115 ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 420.023,00 0,00 105.005,75 0116 ΥΠΕΡ.ΕΡΓΑΣΙ 580.200,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01-01-2015 έως 31-08-2015 Ρέθυμνο 09-09-2015 Αριθμ. Πρωτ.:10673 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0211 1223 1224 Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς. Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδο από πραγματογνωμοσύνες 245.00 245.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της 7 ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ιδρύματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 2014-2015, που έγινε στις 17 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00 στην Κέρκυρα, στην αίθουσα Συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α Ε Σ Ο Α Σελίδα 1 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων 1224 Εσοδο από πραγµατογνωµοσύνη 1299α Έσοδα από ετήσια τέλη τήρησης καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 82116 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΠΑΛΛΑ ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς έγκριση προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2015 κατόπιν παρατηρήσεων του Υπ. Υγείας».

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς έγκριση προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2015 κατόπιν παρατηρήσεων του Υπ. Υγείας». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ Συνεδρίαση. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 203/30-12-2014 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο...

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο... ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο.......... ΦΟΡΕΑΣ: Α. ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦΜ : Ο ΟΣ : ΤΚ : ΤΗΛ: 090000438 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 10679 ΠΕΡΙΟΧΗ : 2103664704, 707, 729, 721 FAX : ΟΥ : ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΩΝ 82217 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ-ΠΑΠΠΑ Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διοικητικός Διευθυντής, Τρίτζαλης Νικόλαος

Ο Διοικητικός Διευθυντής, Τρίτζαλης Νικόλαος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ» Ερμούπολη:14/12/2015 Αριθ.Πρωτ:11535 Ταχ.Δ/νση: Γ. Παπανδρέου 2 Ερμ/λη Σύρος Τ.κ:841 00 Πληροφορίες:Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 20/3/2015 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 17 Θέμα: Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2014 και στα

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΓΛΑΊΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Σ κ ο π ό ς: '' Χορηγία στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο ''. A Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ: Oικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

«Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων 1-1-2015 έως και 30-06-2015

«Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων 1-1-2015 έως και 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα:16-7-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 15845 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νδη: Καρδίτσης 56, ΤΚ 42100, Τρίκαλα Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Σ κ ο π ό ς: '' - Υποτροφίες πτυχιούχων ή η καθ' οιονδήποτε πρόσφορον τρόπον διάθεσις της Κληρονομίας. - Υποτροφίες

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων περιόδου 1-1-2015 εώς και 31-05-2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων περιόδου 1-1-2015 εώς και 31-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Τρίκαλα 15-06-2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Αρ. Πρωτ. 13162 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.e-portal

Διαβάστε περισσότερα

Σ κ ο π ό ς: Υποτροφίες σε φοιτητές του Ποιμαντικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής. Κατά προτίμηση των καταγομένων από την Κεφαλληνία.

Σ κ ο π ό ς: Υποτροφίες σε φοιτητές του Ποιμαντικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής. Κατά προτίμηση των καταγομένων από την Κεφαλληνία. EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: Υποτροφίες σε φοιτητές του Ποιμαντικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής. Κατά προτίμηση των καταγομένων από την Κεφαλληνία. Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

3121 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ 989.476,66 0,00

3121 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ 989.476,66 0,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα:21-9-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 19783 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νδη: Καρδίτσης 56, ΤΚ 42100, Τρίκαλα Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500. 02110 02120 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 67,00 12,425.00 48,78 1,225.00 18,22 11,20 6,540.24 1,225.00 0219 02240 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013) UNIQUE BEAUTY ΜΟΝ/ΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 59-61, ΑΝΟΙΞΗ Α.Φ.Μ.: 800449179 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 16/11/2012 ΕΩΣ 31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: Kληρονομία ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΥΚΑ Σκοπός: "Yποτροφίαι φοιτητών εν τη ημεδαπή" Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ: Oικονομικού έτους 2013 Ε Σ Ο Δ Α Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οικονοµικό Έτος 2016 Ποσά σε Κ.Α.Ε. Ονοµασία ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Δωρεά ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ χας Χαριλάου ΜΑΡΟΥΔΑ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Δωρεά ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ χας Χαριλάου ΜΑΡΟΥΔΑ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: '' Χορήγηση υποτροφίας στο Εξωτερικό σε πτυχιούχο της Ιατρικής, καταγόμενο από τα Επτάνησα''. Α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Oικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση

Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση Υπηρεσία Κωδικός Τίτλος Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Διαγραφέντα Υπηρεσία 00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 )

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Αποθεματα εναρξης χρησης 1. Πωλησεις 20 Εμπορευματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα