ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΜΑΡΤΙΟΣ 2012"

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

2 Διεύθυνση Αμερικής Αθήνα Δικτυακός τόπος Τηλέφωνο Fax

3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Ελένη Δ. Δενδρινού-Λουρή Aντιπρόεδρος Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Μέλη Αναστάσιος Ι. Καραγιάννης Ιωάννης Στ. Γούσιος Ιωάννης Σ. Κουρής Δημήτριος Γ. Τσιμπανούλης Άνθιμος Κ. Θωμόπουλος Γεώργιος Ν. Κόντος Ευάγγελος Ι. Φλωράτος Διευθύντρια Άννα Θ. Παξινού

4 Συντομογραφίες Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων ΣΚΚ Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων ΣΚΕ Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων ΣΕ Σκέλος Εξυγίανσης ΚΚΚΚ Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων ΠΚΚΚ Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων ΤΧΣ Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ΕΠΑΘ Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων ΔΣ Διοικητικό Συμβούλιο ΕΓΕΔ Έντοκο Γραμμάτιο Ελληνικού Δημοσίου ΤτΕ Τράπεζα της Ελλάδος ΠΙ Πιστωτικό Ίδρυμα

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο Εξελίξεις στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα Ενεργοποίηση του Σκέλους Εξυγίανσης 8 2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) Πλεόνασμα-Επενδύσεις του ΣΚΚ Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) Σκέλος Εξυγίανσης (ΣΕ) Λειτουργικά έξοδα 14 Πίνακας 1: 15 Πίνακας 2: Πόρων 16 Πίνακας 3: Εξόδων 17 Πίνακας 4: Πίνακας Μεταβολών Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού 18 Πίνακας 5: Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) και στο Σκέλος Εξυγίανσης (ΣΕ) 19 Πίνακας 6: Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) 20 Πίνακας 7: Συσσωρευμένοι Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) 21 Διάγραμμα 1: Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΚ 21 Πίνακας 8: Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) κατ έτος για την περίοδο Διάγραμμα 2: Πόροι του ΣΚΚ κατ έτος για την περίοδο Πίνακας 9: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) την 31/12/ 23 Διάγραμμα 3: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΚΚΚΚ την 31/12/ 23 Διάγραμμα 4: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΠΚΚΚ την 31/12/ 23 Διάγραμμα 5: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΚ την 31/12/ 23 Πίνακας 10: Συσσωρευμένοι Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) 24 Διάγραμμα 6: Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΕ 24 Πίνακας 11: Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατ έτος για την περίοδο Διάγραμμα 7: Πόροι του ΣΚΕ κατ'έτος για την περίοδο Πίνακας 12: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) την 31/12/ 26 Διάγραμμα 8: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΕ την 31/12/ 26 Διάγραμμα 9: Μέση Καθαρή Απόδοση του συνόλου των τοποθετήσεων του ΣΚΚ του για την περίοδο Διάγραμμα 10: Αριθμός Συμμετεχόντων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, κατ έτος, στο ΣΚΚ 27 Πίνακας 13: Ανάλυση προθεσμιακών καταθέσεων Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) κατά Κεφάλαιο και Πιστωτικό Ίδρυμα την Πίνακας 14: Ανάλυση απαιτήσεων Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την Πίνακας 15: Αξία ατομικών μερίδων στο Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την Πίνακας 16: Ανάλυση προθεσμιακών καταθέσεων Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την Πίνακας 17: Ανάλυση απαιτήσεων Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την 31/12/ 32 Πίνακας 18: Αξία ατομικών μερίδων στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την 31/12/ 33 Ισολογισμός-Αποτελέσματα Χρήσεως 34 Ανάλυση Λογαριασμών Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων 35 Πίνακας Μεταβολών Παγίων Στοιχείων Ενεργητικού 45 ΒΕΒΑΙΩΣΗ 46 5

6 1. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ To χρονικό διάστημα από 1/1/ έως 31/12/ αποτελεί τη δέκατη έκτη διαχειριστική περίοδο του. Κατά την περίοδο αυτή έλαβαν χώρα σημαντικές εξελίξεις τόσο στο θεσμικό πλαίσιο για την εποπτεία και την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων όσο και στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 1.1 Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο Για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που ανέδειξε η πρόσφατη κρίση και την αποτελεσματική διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας έναντι συστημικών κινδύνων, σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθετήθηκαν ευρύτατες μεταρρυθμίσεις στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Στις μεταρρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνεται και η δημιουργία μηχανισμών που να επιτρέπουν τη συντεταγμένη εν λειτουργία εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό την αποφυγή της μετεξέλιξης μιας ατομικής τραπεζικής κρίσης σε συστημική και τον περιορισμό της επιβάρυνσης των φορολογουμένων σε περιπτώσεις στήριξης πιστωτικών ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, στην Ελλάδα θεσπίστηκε ο ν. 4021/ για τα ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, με τον οποίο παρέχονται στις αρμόδιες αρχές νέες δυνατότητες διαχείρισης και επιτυχούς αντιμετώπισης αδυναμιών σε μεμονωμένα τραπεζικά ιδρύματα, ώστε να διασφαλίζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η εμπιστοσύνη του κοινού και κυρίως των καταθετών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ο νόμος αυτός συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τους νόμους 4051/2012 και 4056/2012. Με τα μέτρα αυτά επιχειρείται παρέμβαση σε πιστωτικό ίδρυμα που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες, σε στάδιο πριν την ενεργοποίηση της αποζημιωτικής διαδικασίας του, προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματικότερα η χρηματοπιστωτική σταθερότητα μέσω της επιχειρησιακής συνέχειας των ιδρυμάτων αυτών και συνεπώς της βελτιωμένης προστασίας των συμφερόντων καταθετών και επενδυτών. Επιπλέον, αποφεύγεται η βεβιασμένη πώληση περιουσιακών στοιχείων των εν λόγω πιστωτικών ιδρυμάτων σε τιμές ιδιαζόντως χαμηλές, ελαχιστοποιείται το κόστος διαχείρισης αυτών και εξασφαλίζεται η προστασία των πιστωτών. Ειδικότερα, τα μέτρα εξυγίανσης περιλαμβάνουν: την υποχρεωτική αύξηση κεφαλαίου, την εντολή μεταβίβασης συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων προς άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή πρόσωπο (transfer order) και τη σύσταση μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος (bridge bank) προς το οποίο μεταβιβάζεται το σύνολο ή μέρος των περιουσιακών στοιχείων του πιστωτικού ιδρύματος το οποίο τίθεται σε ειδική εκκαθάριση. Για τη χρηματοδότηση της εφαρμογής των μέτρων της εντολής μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων και της σύστασης μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος ήταν αναγκαία η ίδρυση Ταμείου Εξυγίανσης. Στο πλαίσιο αυτό, με τον ίδιο ως άνω ν. 4021/ που επέφερε αντίστοιχες τροποποιήσεις στον ιδρυτικό νόμο του (ν. 3746/2009), διευρύνθηκε ο σκοπός του στον οποίο πλέον περιλαμβάνεται και η χορήγηση χρηματοδότησης σε πιστωτικό ίδρυμα για τους σκοπούς των ως άνω μέτρων εξυγίανσης. Προς τούτο συνεστήθη εντός του Σκέλος Εξυγίανσης (ΣΕ), νομικά διαχωρισμένο από τα ήδη υπάρχοντα Σκέλη Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) και Επενδύσεων (ΣΚΕ), το οποίο θα χρηματοδοτείται από εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίες κατά το νόμο ανέρχονται σε 0,09% επί του μέσου όρου του ύψους του συνόλου του παθητικού του μηνός Ιουνίου των πιστωτικών ιδρυμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων τους καθώς και των υποχρεώσεων από τις εγγυημένες καταθέσεις. 6

7 Ειδικότερα, σε περίπτωση που η αξία των μεταβιβαζομένων, στο πλαίσιο των ως άνω μέτρων, στοιχείων παθητικού υπερβαίνει την αξία των μεταβιβαζομένων στοιχείων ενεργητικού, το ποσό της διαφοράς θα καλύπτεται ως εξής: (i) το ΣΚΚ θα καλύπτει ποσό ίσο με την αξία των εγγυημένων καταθέσεων αφαιρουμένης της αξίας των μεταβιβαζομένων στοιχείων του ενεργητικού και (ii) το ΣΕ θα καλύπτει το επιπλέον ποσό. Σημειώνεται ότι η εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων και η σύσταση μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος περιλαμβάνουν κατ ελάχιστο τη μεταβίβαση των εγγυημένων από το καταθέσεων και των καταθέσεων του Δημοσίου και της Κεντρικής Κυβέρνησης. Σύμφωνα με πρόβλεψη του νόμου, κατά την πρώτη εφαρμογή του, σε περίπτωση ανεπάρκειας ικανών κεφαλαίων στο ΣΕ, τα απαιτούμενα κεφάλαια δύνανται να προέλθουν από δανεισμό από το Ελληνικό Δημόσιο, το ΣΚΚ του ή από κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Οι όροι του δανείου, για το οποίο προβλέπεται δυνατότητα εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Σημειώνεται ότι για δώδεκα μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου 4051/2012 (ήτοι από την 29 η Φεβρουαρίου 2012) αναστέλλεται η χρήση του ΣΕ του και για το διάστημα αυτό το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) θα καταβάλλει το ποσό που θα κατέβαλλε το για τη χρηματοδότηση των μέτρων εξυγίανσης κατά την παράγραφο 13 του άρθρου 63Δ και την παράγραφο 7 του άρθρου 63Ε του ν. 3601/2007 και θα αποκτά την αξίωση και το προνόμιο του κατά την εκκαθάριση του πιστωτικού ιδρύματος. Με το ν. 4021/, όπως ισχύει, επήλθαν επίσης περαιτέρω τροποποιήσεις στο ν. 3746/2009 για το με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του. Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν: Την καθιέρωση του ορίου κάλυψης των καταθέσεων στο ποσό των ευρώ χωρίς χρονικό περιορισμό. Οι αξιώσεις από εγγυημένες καταθέσεις, καθώς και οι αξιώσεις που αποκτούν το ΣΚΚ και το ΣΕ κατά πιστωτικού ιδρύματος που τίθεται σε εκκαθάριση ικανοποιούνται προνομιακά, μετά την ικανοποίηση κυρίως των απαιτήσεων της διάταξης του άρθρου 154 περ. (γ) του Πτωχευτικού Κώδικα, η οποία αφορά ιδίως απαιτήσεις από την παροχή εξαρτημένης εργασίας, και των απαιτήσεων που πηγάζουν από συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας. Το ύψος των απαιτήσεων του άρθρου 154, περ. (γ) ανά δικαιούχο υπόκειται σε ανώτατο όριο, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Τη δυνατότητα μεταβολής για το έτος 2012 του ισχύοντος τρόπου καταβολής των ετήσιων τακτικών εισφορών προς το ΣΚΚ, ενώ από το έτος 2013 και εφεξής, το σύνολό τους θα κατατίθεται στους ειδικούς λογαριασμούς του στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την πρόβλεψη διατήρησης ελαχίστου ορίου διαθεσίμων για το ΣΚΚ. Ειδικότερα, σε περίπτωση κατά την οποία τα διαθέσιμα του ΣΚΚ μειωθούν κάτω του 1% των καταθέσεων που αποτελούν τη βάση υπολογισμού των εισφορών, οι εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων θα προσαρμόζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του, λαμβανομένης υπόψη της δυνατότητας πληρωμής των πιστωτικών ιδρυμάτων, προκειμένου τα διαθέσιμα να αποκαθίστανται σε επίπεδο ανώτερο του ως άνω ορίου του 1%. Τη μεταφορά διαθεσίμων κεφαλαίων του ΣΚΚ που ήδη τηρούνται σε προθεσμιακούς λογαριασμούς καταθέσεων στα συμμετέχοντα στο ΣΚΚ πιστωτικά ιδρύματα στους ειδικούς λογαριασμούς του στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα κεφάλαια αυτά θα μεταφέρονται σταδιακά, με απόφαση του ΔΣ του, αφού λαμβάνονται υπ όψη οι εξελίξεις στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, η δε μεταφορά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την Την τροποποίηση της σύνθεσης του ΔΣ του, το οποίο από εννεαμελές καθίσταται επταμελές. Πρόεδρος του ΔΣ διορίζεται ένας εκ των Υποδιοικητών της Τράπεζας της Ελλάδος. Από τα υπόλοιπα έξι μέλη, ένα προέρχεται από το Υπουργείο Οικονομικών, τρία από την Τράπεζα της Ελλάδος και δύο από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. 7

8 Την ενίσχυση και εξειδίκευση των ήδη ισχυουσών διατάξεων περί σύγκρουσης συμφερόντων με την κατ αναλογία εφαρμογή των κωλυμάτων και των διατάξεων περί σύγκρουσης συμφερόντων και υποχρέωσης πίστεως που ισχύουν για το ΤΧΣ (άρθρο 16Β του ν. 3864/2010) και στα μέλη του ΔΣ και το προσωπικό του. 1.2 Εξελίξεις στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα Ενεργοποίηση του Σκέλους Εξυγίανσης Τον Οκτώβριο του εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ο ν. 4021/ στην «Proton Τράπεζα Α.Ε.» μέσω της ίδρυσης (με την υπ αριθμ. 9250/9.10. απόφαση του Υπουργού Οικονομικών) του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος «Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε.» με μοναδικό μέτοχο το ΤΧΣ και ενεργοποιήθηκε το ΣΕ του. Ειδικότερα, το χρηματοδοτικό άνοιγμα που προέκυψε, ήτοι η διαφορά της αξίας των μεταβιβασθέντων από το πιστωτικό ίδρυμα «Proton Τράπεζα ΑΕ» στο μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα «Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε.» στοιχείων του παθητικού και του ενεργητικού, καθορίστηκε με την υπ αριθμ. 20/1/9.10. απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος στο ποσό των 862 εκατ. ευρώ. Δεδομένου ότι η αξία των εγγυημένων καταθέσεων υπολειπόταν της αξίας των μεταβιβασθέντων στοιχείων ενεργητικού, το ως άνω ποσό καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από το ΣΕ. Για τη συγκέντρωση των αναγκαίων κεφαλαίων το ΣΚΚ παρέσχε υπό μορφή δανείου πίστωση στο ΣΕ, στο πλαίσιο της υπ αριθμ. 9249/9.10. απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των νόμων 3601/2007 και 3746/2009. Η απόφαση αυτή όρισε και τους όρους χορήγησης και αποπληρωμής του δανείου. Ειδικότερα: η πίστωση ανέρχεται, κατ ανώτατο όριο, στο ήμισυ των διαθεσίμων του ΣΚΚ κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης και θα ενεργοποιείται, εν μέρει ή στο σύνολό της, με αποφάσεις του ΔΣ του, ο οφειλόμενος τόκος, ο οποίος ορίζεται ως η καθαρή μέση ετήσια απόδοση των αντίστοιχων διαθεσίμων του ΣΚΚ, θα υπολογίζεται και θα κεφαλαιοποιείται την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και η αποπληρωμή των κεφαλαίων και η εξόφληση των τόκων θα πραγματοποιείται βάσει αποφάσεων του ΔΣ του και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε ετών από την έκδοση της απόφασης. Το Δεκέμβριο του εφαρμόστηκε εκ νέου ο ν. 4021/ στο υπό εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα «T Bank Α.Τ.Ε.» μέσω της μεταβίβασης (με την υπ αριθμ. 26/1/ απόφαση της ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος) περιουσιακών στοιχείων στο πιστωτικό ίδρυμα «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.». Με την υπ αριθμ. 26/2/ απόφαση της ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος, το χρηματοδοτικό άνοιγμα καθορίστηκε, με βάση προσωρινή αποτίμηση της Τράπεζας της Ελλάδος, στο ποσό των ευρώ. Έναντι του ποσού αυτού το ΣΕ του κατέβαλε αρχικά στο πιστωτικό ίδρυμα «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.» ποσό ύψους 450 εκατ. ευρώ, ενώ για το υπόλοιπο ποσό σχηματίστηκε σχετική πρόβλεψη. Το υπόλοιπο ποσό πρόκειται να καταβληθεί μετά την έκδοση απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος για την οριστικοποίηση του χρηματοδοτικού ανοίγματος, κατόπιν αποτίμησης από νόμιμο ελεγκτή. Για το καταβληθέν ποσό χορηγήθηκε στο ΣΕ πίστωση από το ΣΚΚ, στο πλαίσιο της προαναφερθείσας υπ αριθμ. 9249/9.10. απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. Οι λύσεις αυτές, χωρίς να επιβαρύνουν το φορολογούμενο, διασφάλισαν όλες τις καταθέσεις, διέσωσαν εκατοντάδες θέσεις εργασίας και διατήρησαν την εμπιστοσύνη των καταθετών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την σταθερότητα αυτού, οι οποίες θα κλονίζονταν από την απώλεια του μη καλυπτόμενου από το ποσού των καταθέσεων και των αξιώσεων άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων από τη διατραπεζική αγορά. 8

9 2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΤΟΣ 2.1 Εισαγωγή Τα οικονομικά μεγέθη του επηρεάζονται κυρίως από: την τυχόν ενεργοποίηση του για την εκπλήρωση του σκοπού του την ένταξη ή την αποχώρηση πιστωτικών ιδρυμάτων τις καταθέσεις που αποτελούν τη βάση υπολογισμού εισφορών στο ΣΚΚ το ύψος του παθητικού, των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων και των εγγυημένων καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, που συνεκτιμώνται για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού των εισφορών προς το ΣΕ την αξία των περιουσιακών στοιχείων πελατών που τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα για λογαριασμό πελατών τους στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που αποτελεί τη βάση υπολογισμού εισφορών στο ΣΚΕ τις αποδόσεις των τίτλων στους οποίους τοποθετούνται τα διαθέσιμα του και τις αποδόσεις των τρίμηνων Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) επί των οποίων υπολογίζονται οι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων και τα λειτουργικά έξοδα του. Η σύσταση και η ενεργοποίηση του ΣΕ εντός του έτους επηρέασε σημαντικά τα οικονομικά στοιχεία του. Ειδικότερα, για τη χρηματοδότηση πιστωτικών ιδρυμάτων για τους σκοπούς των μέτρων εξυγίανσης που επιβλήθηκαν στην «Proton Τράπεζα Α.Ε.» και στο σε ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα «T Bank Α.Τ.Ε.» το ΣΚΚ χορήγησε πίστωση υπό μορφή δανείου στο ΣΕ, το οποίο θα αποπληρώνεται από τα εκάστοτε διαθέσιμα του ΣΕ. Αναλυτικότερα, για τη χρηματοδότηση του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος «Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε.» χρησιμοποιήθηκαν κεφάλαια που προήλθαν από ρευστοποίηση του συνόλου σχεδόν του χαρτοφυλακίου του Κύριου Κεφαλαίου Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) και του Πρόσθετου Κεφαλαίου Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ), με συμμετοχή 539 εκατ. ευρώ (62,5%) και 323 εκατ. ευρώ (37,5%) αντίστοιχα, ενώ για τη χρηματοδότηση του πιστωτικού ιδρύματος «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.» χρησιμοποιήθηκαν κεφάλαια που προήλθαν από ρευστοποίηση τμήματος των προθεσμιακών καταθέσεων του ΠΚΚΚ που τηρούνται στα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν σε αυτό ύψους 450 εκατ. ευρώ. Το Μάρτιο του ανακλήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος «Marfin Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.» λόγω διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφησή του από το κυπριακό πιστωτικό ίδρυμα «Marfin Popular Bank Public Co Ltd» και κατά συνέπεια αποχώρησε από το ΣΚΚ και το ΣΚΕ του και εντάχθηκε στο Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων και στο Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών της Κύπρου. Τον Ιούλιο του αποχώρησε από την ελληνική αγορά και κατά συνέπεια και από το ΣΚΚ του το υποκατάστημα του πιστωτικού ιδρύματος ««Intesa Sanpaolo Bank Albania-Greek Branch»», του οποίου και ανακλήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Επίσης, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, τον Οκτώβριο του ανακλήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος «Proton Τράπεζα Α.Ε.» και συνεστήθη το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα «Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε.» το οποίο υπάγεται, ως συνέχεια του αρχικού πιστωτικού ιδρύματος, στο ΣΚΚ, ενώ το Δεκέμβριο του ιδίου έτους ανακλήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος «T Bank Α.Τ.Ε.», το οποίο τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση. Ως συνέπεια των εξελίξεων αυτών, στο τέλος του ο αριθμός των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων στα τρία Σκέλη του είχε ως εξής: Στο ΣΚΚ τριάντα επτά (37) πιστωτικά ιδρύματα, εκ των οποίων τα τριάντα τρία (33) 9

10 έχουν έδρα στην Ελλάδα και τα τέσσερα (4) είναι υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με καταστατική έδρα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πίνακας 5). Στο ΣΕ τριάντα έξι (36) πιστωτικά ιδρύματα, εκ των οποίων τα τριάντα δύο (32) έχουν έδρα στην Ελλάδα και τα τέσσερα (4) είναι υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με καταστατική έδρα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πίνακας 5). Στο ΣΚΕ δώδεκα (12) πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα (Πίνακας 6). Κατά το παρατηρήθηκε σημαντική υποχώρηση στην καταθετική βάση ως απόρροια της οικονομικής ύφεσης και της αβεβαιότητας που συνδέεται με τη δημοσιονομική κρίση στη χώρα μας. Ως συνέπεια της εξέλιξης αυτής η βάση υπολογισμού εισφορών στο ΣΚΚ παρουσίασε μείωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος με αποτέλεσμα να επηρεαστούν αντίστοιχα και οι εισφορές στο Σκέλος αυτό. Με απόφαση του ΔΣ του και σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του ν. 3746/2009 (άρθρο 4, παρ. 4β.) αναπροσαρμόσθηκε η κλίμακα υπολογισμού των εισφορών ως ακολούθως, προκειμένου η αναλογία της συνολικής ετήσιας τακτικής εισφοράς προς τις καταθέσεις που αποτελούν τη βάση υπολογισμού να διατηρείται σταθερή. Κλιμάκια καταθέσεων (σε εκατ. ευρώ) 0 600,9 600, , , ,01 και άνω Ποσοστιαία εισφορά (επί τοις χιλίοις) 6,250 6,000 5,875 1,025 0,125 Η κατ εφαρμογή της ανωτέρω κλίμακας εισφορά κάθε πιστωτικού ιδρύματος προσαρμόστηκε εν συνεχεία προκειμένου να αντανακλά τους αναλαμβανομένους από αυτό κινδύνους. Η προσαρμογή αυτή βασίστηκε σε συγκεκριμένους συντελεστές αναλόγως της βαθμίδας στην οποία κατετάγη κάθε πιστωτικό ίδρυμα με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, με βάση εποπτικής φύσεως κριτήρια αξιολόγησης. Τα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του νόμου ν. 3746/2009 (άρθρο 4, παρ. 4δ.), κατέβαλαν τον Απρίλιο του το ήμισυ της ετήσιας εισφοράς του έτους 2010, ενώ τον Οκτώβριο κατέβαλαν το ήμισυ της ετήσιας εισφοράς του έτους. Σύμφωνα με διάταξη του ιδίου νόμου (άρθρο 4, παρ. 10 και 11) το 1/5 των εισφορών αποτέλεσε έσοδο προς το ΚΚΚΚ, το οποίο αποτελεί στοιχείο του ενεργητικού του και επηρεάζει τα αποτελέσματα χρήσεως, ενώ τα 4/5 των εισφορών περιήλθαν στο ΠΚΚΚ που αποτελεί ομάδα περιουσίας ανήκουσα εξ αδιαιρέτου στα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα και συνεπώς δεν επηρεάζει το διαχειριστικό αποτέλεσμα του. Το 80% του συνόλου των εισφορών τοποθετήθηκε σε προθεσμιακές καταθέσεις στα αντίστοιχα πιστωτικά ιδρύματα που κατέβαλαν την εισφορά, ενώ το υπόλοιπο 20% επενδύθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος σε ευρωπαϊκούς τίτλους δημοσίου μικρής υπολειπόμενης διάρκειας, στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης διαχείρισης διαθεσίμων. Οι αποδόσεις των τίτλων αυτών αυξήθηκαν λόγω κυρίως των συνθηκών αβεβαιότητας που επικράτησαν στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές, ενώ οι αποδόσεις των προθεσμιακών καταθέσεων που τοκίζονται με τα επιτόκια των τρίμηνων ΕΓΕΔ παρέμειναν στα επίπεδα των προϋπολογισθέντων. Για τον προσδιορισμό των εισφορών στο ΣΚΕ ως βάση υπολογισμού ορίζεται η ετήσια μεταβολή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων επενδυτών-πελατών κάθε πιστωτικού ιδρύματος. Οι χρηματοοικονομικές εξελίξεις επηρέασαν αρνητικά και την πορεία της αγοράς κεφαλαίων με αποτέλεσμα η αξία των περιουσιακών στοιχείων πελατών που κατέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ως σύνολο, να κινηθεί πτωτικά. Ωστόσο, το μερίδιο αγοράς ορισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων παρουσίασε αύξηση, με αποτέλεσμα να προκύψουν περιορισμένου ύψους εισφορές προς το Σκέλος αυτό. Σε εφαρμογή της υπ αριθμόν 31996/ Β.1562/ (ΦΕΚ 1186/Β/06/ ) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίζονται οι συντελεστές τακτικής 10

11 εισφοράς ανά κλιμάκιο αξίας περιουσιακών στοιχείων πελατών που κατέχει κάθε συμμετέχον στο ΣΚΕ πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο παροχής καλυπτομένων επενδυτικών υπηρεσιών, προσδιορίστηκε με απόφαση του ΔΣ του το ύψος της τακτικής εισφοράς των πιστωτικών ιδρυμάτων για το έτος. Σημειώνεται ότι η καταβολή της πραγματοποιείται σε δύο ισόποσες δόσεις κατά τις ημερομηνίες καταβολής των εισφορών προς το ΣΚΚ, ενώ σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ του, η καταβολή των εισφορών για τα έτη 2009 και 2010 πραγματοποιείται τμηματικά σε 4 ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, δύο εκ των οποίων καταβλήθηκαν εντός του. Τα λειτουργικά έξοδα του παρουσίασαν περιορισμένη μείωση, η οποία ωστόσο είχε οριακή συμβολή στη διαμόρφωση των τελικών οικονομικών μεγεθών δεδομένου του χαμηλού μεγέθους των εξόδων αυτών, σε σχέση με τα υπόλοιπα κονδύλια του Ισολογισμού. Ο επιμερισμός των συνολικών εξόδων του στα τρία Σκέλη (ΣΚΚ, ΣΕ και ΣΚΕ), καθώς και ο περαιτέρω επιμερισμός μεταξύ των Κεφαλαίων του ΣΚΚ (ΚΚΚΚ και ΠΚΚΚ), έγινε με κριτήριο τον αριθμό των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων σε κάθε Σκέλος/Κεφάλαιο, κατόπιν σχετικής απόφασης του ΔΣ του. Ακολουθεί η ανάλυση των οικονομικών μεγεθών για το και η αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. 2.2 Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στο ποσό των χιλ. ευρώ και παρουσίασαν υστέρηση κατά 4,2% έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού των χιλ. ευρώ (Πίνακες 1 και 2). Ειδικότερα: Τα έσοδα από εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων, που αντιπροσωπεύουν το 1/5 των ετήσιων τακτικών εισφορών προς το ΣΚΚ, ανήλθαν σε χιλ. ευρώ και παρουσίασαν μείωση κατά 10% έναντι των προϋπολογισθέντων χιλ. ευρώ. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η μείωση των καταθέσεων που αποτελούν τη βάση υπολογισμού εισφορών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος κατά 13,11% έναντι προϋπολογισθείσας μείωσης 3,5%. Τα έσοδα κεφαλαίων που αφορούν τόκους επί των τοποθετήσεων των διαθεσίμων ανήλθαν στο ποσό των χιλ. ευρώ (μετά την αφαίρεση των φόρων) και παρουσίασαν αύξηση κατά 12,7% έναντι προϋπολογισθέντος ποσού χιλ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην προσωρινή μεταφορά στο χαρτοφυλάκιο τίτλων του ΚΚΚΚ κεφαλαίων από το ΠΚΚΚ, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η βάση επί της οποίας υπολογίζονται οι τόκοι. Τα μεταφερθέντα κεφάλαια αντιστοιχούν στις μερίδες των πιστωτικών ιδρυμάτων «Marfin Εγνατία Τράπεζα A.E.» και «Intesa Sanpaolo Bank Albania-Greek Branch», που αποχώρησαν από το το έτος, οι οποίες θα επιστραφούν σε αυτά εντός του Στην αύξηση των εσόδων κεφαλαίων συνέβαλε επίσης, αλλά σε μικρότερο βαθμό, η αύξηση των αποδόσεων των ευρωπαϊκών τίτλων στους οποίους επενδύεται μέρος των διαθεσίμων. Ειδικότερα, η μέση καθαρή απόδοση των προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 3,98%, όπως είχε προϋπολογισθεί. Τα έσοδα από τη διαχείριση τίτλων παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις του προϋπολογισμού. Ειδικότερα, η μέση καθαρή απόδοση (μετά την αφαίρεση των φόρων) των τοποθετήσεων των διαθεσίμων σε τίτλους ανήλθε σε 1,53% έναντι 0,9% των αρχικών προβλέψεων. Η απόδοση αυτή υπολογίστηκε με βάση αγοραίες αξίες. Σημειώνεται ότι η μέση καθαρή απόδοση (μετά την αφαίρεση φόρων) του συνόλου των τοποθετήσεων διαμορφώθηκε σε 3,32%, έναντι προϋπολογισθείσας μέσης καθαρής απόδοσης 3,26%. Η αύξηση των εσόδων κεφαλαίων υπεραντισταθμίστηκε, ωστόσο, από την υστέρηση των εσόδων από εισφορές, με αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα να διαμορφωθούν τελικά σε επίπεδα χαμηλότερα των προϋπολογισθέντων. Το κόστος λειτουργίας που βαρύνει το ΚΚΚΚ διαμορφώθηκε στο ποσό των 462 χιλ. ευρώ και παρουσίασε μείωση κατά 7%, έναντι προϋπολογισθέντος ποσού 497 χιλ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη σύσταση του 11

12 ΣΕ και κατά συνέπεια στον επιμερισμό του συνόλου των εξόδων του, για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, σε τρία Σκέλη έναντι δύο, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. Το κόστος αυτό αντιπροσωπεύει το ήμισυ του κόστους λειτουργίας που βαρύνει το ΣΚΚ το οποίο αποτελεί το 78,7% των συνολικών εξόδων του. Ο ανωτέρω επιμερισμός των εξόδων βασίστηκε, όπως προαναφέρθηκε, στον αριθμό των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων σε κάθε Σκέλος/Κεφάλαιο του. Το οικονομικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο ποσό των χιλ. ευρώ και παρουσίασε υστέρηση κατά 4,1% έναντι προϋπολογισθέντος ποσού χιλ. ευρώ Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) Οι πόροι του ΠΚΚΚ, όπου περιέρχονται τα 4/5 των ετήσιων τακτικών εισφορών προς το ΣΚΚ και οι αντίστοιχες πρόσοδοι αυτών, ανήλθαν σε χιλ. ευρώ και παρουσίασαν αρνητική απόκλιση κατά 8,8% από το προϋπολογισθέν ποσό των χιλ. ευρώ (Πίνακες 1 και 2). Ειδικότερα: Οι εισφορές προς το Κεφάλαιο αυτό διαμορφώθηκαν στο ποσό των χιλ. ευρώ και παρουσίασαν υστέρηση κατά 10% έναντι των αρχικών προβλέψεων ποσού χιλ. ευρώ λόγω χαμηλότερης βάσης υπολογισμού εισφορών, όπως προαναφέρθηκε. Οι πρόσοδοι της διαχείρισης των κεφαλαίων ανήλθαν στο ποσό των χιλ. ευρώ και παρουσίασαν αύξηση κατά 3% έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού των χιλ. ευρώ, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αποδόσεων των επενδύσεων σε ευρωπαϊκούς τίτλους. Ειδικότερα, η μέση καθαρή απόδοση των επενδύσεων των διαθεσίμων σε τίτλους ανήλθε σε 1,59% έναντι 0,9% που είχε προϋπολογισθεί, η δε καθαρή απόδοση των προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 3,97% έναντι 3,98% που είχε προϋπολογισθεί. Για το σύνολο των τοποθετήσεων η μέση καθαρή απόδοση διαμορφώθηκε σε 3,59%, έναντι 3,37% των αρχικών προβλέψεων. Η αξία των μερίδων των αποχωρησάντων πιστωτικών ιδρυμάτων «Marfin Εγνατία Τράπεζα A.E.» και «Intesa Sanpaolo Bank Albania-Greek Branch», η οποία ανέρχεται σε χιλ. ευρώ, μειώνει αντίστοιχα το αποτέλεσμα του ΠΚΚΚ. Το κόστος λειτουργίας και τα λοιπά έξοδα που βαρύνουν το ΠΚΚΚ διαμορφώθηκαν στο ποσό των 442 χιλ. ευρώ και παρουσίασαν μείωση κατά 8,9%, έναντι προϋπολογισθέντος ποσού 485 χιλ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στον επιμερισμό του συνόλου των εξόδων του, για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, σε τρία Σκέλη, έναντι δύο όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. Το πλεόνασμα του ΠΚΚΚ ανήλθε στο ύψος των χιλ. ευρώ και παρουσίασε αρνητική απόκλιση κατά 37,1% έναντι προϋπολογισθέντος ποσού χιλ. ευρώ Πλεόνασμα-Επενδύσεις του ΣΚΚ Το πλεόνασμα του ΣΚΚ ανήλθε στο ύψος των χιλ. ευρώ και παρουσίασε υστέρηση κατά 29,4% έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού χιλ. ευρώ. Τα επενδεδυμένα κεφάλαια αυξήθηκαν κατά χιλ. ευρώ και το ύψος τους ανήλθε σε χιλ. ευρώ, εξέλιξη η οποία οφείλεται στην εισροή κεφαλαίων από εισφορές και στην επένδυση των διαθεσίμων του ΣΚΚ (Πίνακας 4). Οι επενδύσεις που αφορούν τοποθετήσεις σε τίτλους μειώθηκαν κατά χιλ. ευρώ και ανήλθαν σε χιλ. ευρώ, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στη ρευστοποίηση τίτλων με σκοπό τη χορήγηση δανείου από το ΣΚΚ προς το ΣΕ. Οι επενδύσεις που αφορούν τοποθετήσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις μειώθηκαν κατά χιλ. ευρώ σε χιλ. ευρώ, λόγω κυρίως της ρευστοποίησης των προθεσμιακών καταθέσεων του ΠΚΚΚ με σκοπό τη χορήγηση δανείου από το ΣΚΚ προς το ΣΕ και της μεταφοράς των κεφαλαίων των προθεσμιακών καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων «Marfin Εγνατία Τράπεζα A.E.» και «Intesa Sanpaolo Bank Albania-Greek Branch», στο χαρτοφυλάκιο τίτλων του ΚΚΚΚ (Πίνακας 4). Το υπόλοιπο του 12

13 δανείου που χορήγησε το ΣΚΚ στο ΣΕ ανήλθε σε χιλ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η μέση καθαρή απόδοση του συνόλου των τοποθετήσεων του ΣΚΚ για το έτος ανήλθε σε 3,46% (Διάγραμμα 9). 2.3 Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) Οι πόροι του ΣΚΕ ανήλθαν σε χιλ. ευρώ και παρουσίασαν θετική απόκλιση κατά 158,7% έναντι προϋπολογισθέντος ποσού χιλ. ευρώ (Πίνακες 1 και 2). Ειδικότερα: Οι συνολικές εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Σκέλος αυτό ανήλθαν σε χιλ. ευρώ ενώ είχαν προϋπολογιστεί μηδενικές εισφορές. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε ως συνέπεια της αύξησης του μεριδίου αγοράς ορισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων, δεδομένου ότι ως βάση υπολογισμού εισφορών λαμβάνεται η ετήσια μεταβολή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων πελατών που κατέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο παροχής καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι πρόσοδοι της διαχείρισης των κεφαλαίων ανήλθαν στο ποσό των χιλ. ευρώ και παρουσίασαν αύξηση κατά 4,4% έναντι του ποσού των χιλ. ευρώ των αρχικών προβλέψεων, γεγονός που οφείλεται αφενός στην αυξημένη βάση επί της οποίας υπολογίζονται οι τόκοι και αφετέρου στην αύξηση των αποδόσεων των προθεσμιακών καταθέσεων. Σημειώνεται ότι η απόδοση αυτή διαμορφώθηκε σε 4,02% έναντι αρχικής πρόβλεψης 3,98%. Η αξία της μερίδας του αποχωρήσαντος πιστωτικού ιδρύματος «Marfin Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.» ανέρχεται σε χιλ. ευρώ και επηρεάζει αντίστοιχα το αποτέλεσμα του ΣΚΕ. Το κόστος λειτουργίας που βαρύνει το Σκέλος αυτό διαμορφώθηκε στο ποσό των 137 χιλ. ευρώ και παρουσίασε μείωση κατά 10,5% έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού των 153 χιλ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στον επιμερισμό του συνόλου των δαπανών του, για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, σε τρία Σκέλη έναντι δύο, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. Σημειώνεται ότι το κόστος λειτουργίας του Σκέλους αυτού υπολογίστηκε ως ποσοστό 12,6% των συνολικών εξόδων του. Το έλλειμμα του ΣΚΕ διαμορφώθηκε στο ποσό των χιλ. ευρώ και παρουσίασε αρνητική απόκλιση κατά 186,3% έναντι προϋπολογισθέντος πλεονάσματος χιλ. ευρώ. Τα επενδεδυμένα κεφάλαια, τα οποία εκ του νόμου (άρθρο 6, παρ. 12 (β), ν.3746/2009) αφορούν αποκλειστικά τοποθετήσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις, αυξήθηκαν κατά χιλ. ευρώ και το ύψος τους ανήλθε σε χιλ. ευρώ (Πίνακας 4). Η εκροή κεφαλαίων ύψους χιλ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια της χρήσης, οφείλεται στην μεταφορά των κεφαλαίων της προθεσμιακής κατάθεσης του ΣΚΕ από το πιστωτικό ίδρυμα «Marfin Εγνατία Τράπεζα A.E.» στον λογαριασμό του ΣΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος. 2.4 Σκέλος Εξυγίανσης (ΣΕ) Το ΣΕ δεν εμφάνισε έσοδα για το έτος, καθώς δεν εκδόθηκε η προβλεπόμενη στο νόμο Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εισφορών. Σημειώνεται ότι για το ΣΕ δεν υπήρξε σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό, λόγω της μεταγενέστερης από την ημερομηνία κατάρτισης του προϋπολογισμού σύστασης του Σκέλους (ν. 4021/). Τα συνολικά έξοδα του ΣΕ ανήλθαν σε χιλ. ευρώ. Ειδικότερα: Η χρηματοδότηση που κατέβαλε το ΣΕ στο μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα «Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε.» και το πιστωτικό ίδρυμα «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.», όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ανήλθε σε χιλ. ευρώ. Ο τόκος επί του δανείου που θα καταβάλει το ΣΕ στο ΣΚΚ ανέρχεται στο ποσό των χιλ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι ο οφειλόμενος τόκος ισούται με την καθαρή μέση ετήσια απόδοση των 13

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31/12/2013 Ιούνιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Επιστολή του Προέδρου 3 Έκθεση Διαχείρισης Γενικού Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31/12/2014 Απρίλιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Έκθεση του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής 3 Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα και οι προτάσεις της ΟΤΟΕ. για το ρόλο του και τη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη

Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα και οι προτάσεις της ΟΤΟΕ. για το ρόλο του και τη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα και οι προτάσεις της ΟΤΟΕ για το ρόλο του και τη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...σελ.5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2014 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αθήναι, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΝΤΑΪΝΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 20.667.000 ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου..

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου.. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Εϖιχειρήσεων Μεταϖτυχιακό Πρόγραµµα Σϖουδών στη ιοίκηση Εϖιχειρήσεων - ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ιϖλωµατική Εργασία της Γεωργίας Κ. Μϖανάκα ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοποιημένη και ατομική βάση 31 Δεκεμβρίου 2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Απρίλιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») ΧΡΗΣΗΣ 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της 31 ης Δεκεμβρίου 2013. (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν.3556/2007

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της 31 ης Δεκεμβρίου 2013. (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 31 ης Δεκεμβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν.3556/2007 SATO ΑΝΩΝΥΜ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΣΠΙΤΙΟΥ 27 Ο ΧΙΛ.ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8406/06/Β/86/15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 1(Β) ΚΑΙ 2(Γ) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005 ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.. 3-8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάιος 2015 Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης ΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα