Κανονισµός Λειτουργίας ικτύου Τηλεµατικής Πανεπιστηµίου Πατρών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισµός Λειτουργίας ικτύου Τηλεµατικής Πανεπιστηµίου Πατρών"

Transcript

1 Κανονισµός Λειτουργίας ικτύου Τηλεµατικής Πανεπιστηµίου Πατρών Εγκρίθηκε στην αριθ.382/ συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Πατρών 1. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το Πανεπιστήµιο Πατρών (ΠΠ) έχει δηµιουργήσει, συντηρεί και συνεχώς εξελίσσει ίκτυο Τηλεµατικής υψηλών ταχυτήτων, το οποίο εκτείνεται αποκλειστικά στο εσωτερικό της Πανεπιστηµιούπολης του Ρίου. Το ίκτυο Τηλεµατικής διασυνδέει όλες τις οργανικές µονάδες του Πανεπιστηµίου µεταξύ τους και µε ελληνικά και διεθνή δίκτυα, καθώς και το ιαδίκτυο (Internet). Μέσω του ικτύου Τηλεµατικής παρέχονται σε όλα τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας ένα σύνολο από δικτυακές υπηρεσίες µε σκοπό την υποστήριξη και προαγωγή της εκπαίδευσης, της έρευνας και της διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύµατος. Στόχοι του Πανεπιστηµίου Πατρών είναι η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς την ακαδηµαϊκή κοινότητα, και η εισαγωγή και εξοικείωση µε τεχνολογίες αιχµής στο χώρο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Η ευθύνη της εγκατάστασης, διαχείρισης, συντήρησης και ανάπτυξης του ικτύου Τηλεµατικής έχει ανατεθεί στο Τµήµα ικτύων (µε τη διακριτική ονοµασία UPnet) της Γενικής ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραµµατισµού και ικτύων του Ιδρύµατος. Η εποπτεία και καθοδήγηση του Τµήµατος ικτύων ασκείται από τριµελή Επιστηµονική Επιτροπή. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το UPnet έχει αναλάβει τον καθορισµό και την υλοποίηση των απαραίτητων τεχνικών και κανονιστικών διαδικασιών, καθώς και το συντονισµό των επιµέρους Οργανικών Μονάδων (Σχολές, Τµήµατα, Τοµείς) του Ιδρύµατος. Η λειτουργία και χρήση του ικτύου Τηλεµατικής του ΠΠ διέπεται από βασικούς κανόνες, µε σκοπό τη διασφάλιση της χρήσης των υποδοµών και υπηρεσιών αποκλειστικά για την εκπαίδευση, την έρευνα και την ανταλλαγή ιδεών ανάµεσα στα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας του Ιδρύµατος και του ιαδικτύου. Το ίκτυο Τηλεµατικής του ΠΠ συνδέεται µε το ιαδίκτυο µέσω του Εθνικού ικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε ΕΤ). Το Ε ΕΤ αποτελεί ένα µη εµπορικό εθνικό δίκτυο κορµού, του οποίου οι κανόνες λειτουργίας και χρήσης διέπουν και δεσµεύουν τη λειτουργία και χρήση και του ικτύου Τηλεµατικής του Πανεπιστηµίου Πατρών. Με τον όρο «µη εµπορικό» εννοείται πως η παροχή των υπηρεσιών του Ε ΕΤ, και εποµένως και του ικτύου Τηλεµατικής του ΠΠ, γίνεται µε στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης και της έρευνας, και όχι για εµπορική δραστηριότητα ή µε γνώµονα την «αγορά». Σε αυτό το πλαίσιο, ο παρών κανονισµός έχει σκοπό να οριοθετήσει το θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των δικτυωµένων υποδοµών και των υπηρεσιών τηλεµατικής του ΠΠ. Οι ακόλουθοι ορισµοί είναι χρήσιµοι για τους σκοπούς αυτούς. 1. ίκτυο Τηλεµατικής του Πανεπιστηµίου Πατρών ( Τ του ΠΠ) ονοµάζεται το σύνολο των δικτυακών υποδοµών και υπηρεσιών τηλεµατικής, το οποίο υποστηρίζει τις απαιτήσεις επικοινωνίας των υπολογιστικών συστηµάτων του ΠΠ. 2. Χρήστης του Τ ονοµάζεται η Οργανική Μονάδα του ΠΠ (Σχολή, Τµήµα, Επιτροπή) ή το µεµονωµένο φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποτελεί µέλος της ακαδηµαϊκής κοινότητας, και το οποίο χρησιµοποιεί το Τ του

2 ΠΠ. Ως µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας ορίζονται οι εξής: οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές, το προσωπικό µε οργανική θέση στο Ίδρυµα και το προσωπικό µε σύµβαση, καθώς οι ερευνητές που αποτελούν αµισθί µέλη των ερευνητικών οµάδων σε έργα του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Ιδρύµατος. 3. Το Τµήµα ικτύων της Γενικής ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραµµατισµού και ικτύων (UPnet) είναι η οργανική µονάδα του Ιδρύµατος, η οποία προτείνει, υλοποιεί και παρακολουθεί σε τεχνικό επίπεδο τη δικτυακή πολιτική που χαράσσει το ΠΠ µέσω των αρµόδιων οργάνων του, δηλαδή της Επιστηµονικής Επιτροπής του Τµήµατος ικτύων, της Επιτροπής εοντολογίας και των Προϊσταµένων ιοικητικών Οργάνων του ΠΠ (Πρυτανικές Αρχές, Σύγκλητος). 4. Επιστηµονικός Υπεύθυνος ικτύου οργανικής µονάδας του Πανεπιστηµίου Πατρών (Επιστηµονικός Υπεύθυνος) ονοµάζεται το µέλος ΕΠ, το οποίο ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση στην περίπτωση ακαδηµαϊκών Τµηµάτων, ή ονοµάζεται ο διοικητικός προϊστάµενος, στην περίπτωση διοικητικής υπηρεσίας του Ιδρύµατος, ως υπεύθυνος για την επιστηµονική εποπτεία του Τ και τη χάραξη της δικτυακής πολιτικής σε συνεργασία µε το UPnet για τη συγκεκριµένη οργανική µονάδα. 5. Τεχνικός Υπεύθυνος ικτύου οργανικής µονάδας του Πανεπιστηµίου Πατρών (Τεχνικός Υπεύθυνος) ονοµάζεται το προσωπικό, το οποίο ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση στην περίπτωση ακαδηµαϊκών Τµηµάτων ή από τον διοικητικό προϊστάµενο στην περίπτωση διοικητικών υπηρεσιών, ως υπεύθυνο για την τεχνική εποπτεία του Τ και την εφαρµογή της δικτυακής πολιτικής σε συνεργασία µε το UPnet για τη συγκεκριµένη οργανική µονάδα. Ο παρών Κανονισµός Λειτουργίας εφαρµόζεται σε όλες τις κατηγορίες χρηστών δικτύου. 2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παροχή δικτυακών υποδοµών και υπηρεσιών είναι προνόµιο, το οποίο παραχωρείται από το Πανεπιστήµιο Πατρών προς όλη την ακαδηµαϊκή κοινότητα. Η χρήση του ικτύου του ΠΠ παραχωρείται για συγκεκριµένους σκοπούς και σύµφωνα µε τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Ιδρύµατος. Το Πανεπιστήµιο Πατρών επιφυλάσσεται για κάθε νόµιµο δικαίωµα του, και ρητά δηλώνει εκ των προτέρων στους χρήστες του ικτύου Τηλεµατικής του Ιδρύµατος τους παρακάτω περιορισµούς ευθύνης: 1. Το ΠΠ αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία προκύπτει άµεσα ή έµµεσα προς τρίτους από τη χρήση είτε του Τ του ΠΠ είτε γενικώς του εξοπλισµού των υποδοµών και υπηρεσιών τηλεµατικής που παρέχει το ΠΠ. 2. Στόχος του ΠΠ είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Τ του ΠΠ και των συστηµάτων του, χωρίς δύσχρηστες διαδικασίες και χρονοβόρους περιορισµούς. Το επίπεδο είναι ανάλογο ενός ανοικτού, ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος, στο οποίο το UPnet καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, και σύµφωνα µε τις τρέχουσες τεχνολογίες, για την παροχή ικανοποιητικού επιπέδου ασφαλείας προς τους χρήστες. Παρόλα αυτά, όπως και σε κάθε ανοικτό δίκτυο, η πιθανότητα παραβιάσεων ασφαλείας δεν µπορεί να αποκλεισθεί εντελώς. 3. Απόψεις που εκφράζονται, ή κείµενα που δηµοσιεύονται εσωτερικά στο Τ του ΠΠ ή και σε ολόκληρο το ιαδίκτυο, µέσω του Τ του ΠΠ, από οποιονδήποτε χρήστη, δεν είναι κατ' ανάγκη επίσηµες απόψεις, ούτε δεσµεύουν µε οποιονδήποτε τρόπο το ΠΠ από µόνα τους. Οι απόψεις και τα κείµενα των χρηστών θα πρέπει να θεωρούνται προσωπικά. Το ΠΠ δεν ευθύνεται για το 2/9

3 περιεχόµενο τους, δεν έχει την τεχνική δυνατότητα να τις ελέγχει, αλλά ούτε και τη βούληση να επιβάλλει λογοκρισία. 3. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Η λειτουργία του Τ του ΠΠ διέπεται από τις αποφάσεις και συστάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών εδοµένων, τους σχετικούς Νόµους (Νόµος 2472/97, Νόµος 2774/99 και τις σχετικές τροποποιήσεις τους), καθώς και τις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και Κοινοβουλίου όσον αφορά την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τόσο των χρηστών του Τ του ΠΠ όσο και τρίτων απέναντι σε κακόβουλες ή αµελείς ενέργειες χρηστών του Τ του ΠΠ. 2. Η χρήση και λειτουργία του Τ του ΠΠ διέπεται από το ευρύ κανονιστικό, νοµικό και ευρύτερο θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Πανεπιστηµίου Πατρών, η παραβίαση του οποίου επιφέρει και τις ανάλογες κυρώσεις. 3. Το Τ του ΠΠ εκτείνεται αποκλειστικά στο εσωτερικό της Πανεπιστηµιούπολης του Ρίου και χρησιµοποιεί ενεργό δικτυακό εξοπλισµό και καλωδιακές υποδοµές που βρίσκονται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση του UPnet. Οποιαδήποτε επέκταση του Τ του ΠΠ εκτός του συγκεκριµένου πανεπιστηµιακού χώρου θα µπορεί να γίνεται µόνο από το UPnet, το οποίο θα φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για την υποστήριξη και διαχείρισή της. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε τέτοιου είδους επεκτάσεις (ενσύρµατες ή και ασύρµατες). 4. Η χρήση του Τ του ΠΠ εξυπηρετεί µόνον την ακαδηµαϊκή δραστηριότητα του Ιδρύµατος. Κατά συνέπεια, δεν επιτρέπεται η άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων µε χρήση του Τ του ΠΠ. Στις εµπορικές δραστηριότητες περιλαµβάνεται η πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, η υπεκµίσθωση χωρητικότητας και η διαφήµιση. Εξαιρείται η αγορά αγαθών µέσω του ιαδικτύου από χρήστες του Τ του ΠΠ. Οι χρήστες απαγορεύεται να εισάγουν στο Τ του ΠΠ αλλά και µέσω αυτού στο ιαδίκτυο διαφηµιστικό υλικό ή υλικό προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών που αφορά είτε τους ίδιους είτε οποιονδήποτε τρίτο, µε ή χωρίς αντάλλαγµα χωρίς την προηγούµενη ρητή και έγγραφη συναίνεση του Πανεπιστηµίου. Οι διαφηµιστικές καταχωρήσεις στο Τ του ΠΠ υπόκεινται σε αµοιβαία συµφωνία και διέπονται από όρους για τον διαφηµιζόµενο, οι οποίοι θα καθορίζονται κάθε φορά στα πλαίσια ειδικών συµφωνιών µεταξύ ενδιαφεροµένου και Πανεπιστηµίου. 5. Το UPnet και οι Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι και Τεχνικοί Υπεύθυνοι των οργανικών µονάδων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διευθυνσιοδότηση και ονοµατολογία των δικτυακών και υπολογιστικών συστηµάτων που συνδέονται στο Τ του ΠΠ Απαγορεύονται ρητά η χρήση και χορήγηση των επίσηµων διευθύνσεων IP (IP address space) του ΠΠ εκτός του Τ του ΠΠ Επιτρέπεται, µετά τη σύµφωνη γνώµη της Επιστηµονικής Επιτροπής του Τµήµατος ικτύων, η χρήση επίσηµου ονόµατος ως Fully Qualified Domain Name εκτός των ορίων των περιοχών ονοµάτων (domain) upatras.gr και upnet.gr σε συστήµατα που χρησιµοποιούν τις διευθύνσεις IP του ΠΠ, µόνο στην περίπτωση εγκεκριµένων έργων του ΕΛΚΕ του Ιδρύµατος και για περιοχές ονοµάτων ακαδηµαϊκού χαρακτήρα, όπως της µορφής project-name.gr, project-name.org και project-name.net Η ονοµατολογία των υπολογιστικών συστηµάτων των χρηστών πρέπει ακολουθεί το ιεραρχικό σχήµα της περιοχής (domain) της οργανικής µονάδας, το οποίο είναι της µορφής domain-name.upatras.gr µε 3/9

4 συγκεκριµένα ονόµατα περιοχών για κάθε οργανική µονάδα, όπως αυτά ορίζονται από το UPnet σε συνεργασία µε τους Επιστηµονικούς και Τεχνικούς Υπευθύνους. 6. Οι χρήστες του Τ του ΠΠ οφείλουν να τηρούν την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία, καθώς τους γραπτούς και άγραφους - εθιµικούς κανόνες που διέπουν τη χρήση του ιαδικτύου και γενικότερα των δικτύων υπολογιστών, όπως για παράδειγµα Network Etiquette (Netiquette). Κατά συνέπεια, δεν είναι επιτρεπτή διαµέσου του ικτύου του ΠΠ καµία από τις ακόλουθες ενέργειες: 6.1. Η άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 3.4 του παρόντος τµήµατος του κανονισµού H διάθεση ή διακίνηση οποιουδήποτε υλικού που προσβάλει τα χρηστά ήθη Η διάθεση ή διακίνηση οποιουδήποτε υλικού προσβλητικού, συκοφαντικού, δυσφηµιστικού ή ρατσιστικού περιεχοµένου και γενικότερα περιεχοµένου που παρενοχλεί τρίτους Η προσπάθεια παραβίασης, επιτυχής ή µη, της ασφάλειας (security) των υπολογιστικών συστηµάτων και του Τ του ΠΠ, των Τµηµάτων αυτού και εξωτερικών δικτύων και συστηµάτων, ανεξάρτητα από απώλεια ή µη δεδοµένων Η προσπάθεια παραβίασης, επιτυχής ή µη, του προσωπικού απορρήτου και της ιδιωτικότητας (privacy) των χρηστών του Τ του ΠΠ ή των χρηστών άλλων δικτύων Η επίθεση, επιτυχής ή µη, µε σκοπό την άρνηση παροχής υπηρεσίας (denial-of-service attacks) του Τ του ΠΠ και των Τµηµάτων του ή δικτύων τρίτων Η παραβίαση των πνευµατικών δικαιωµάτων (copyrights) των δικαιούχων Η διάθεση ή διακίνηση ιών, κακόβουλου λογισµικού ή γενικότερα οποιασδήποτε µορφής αρχείων που µπορούν να δηµιουργήσουν προβλήµατα σε δικτυακούς πόρους ή υπολογιστικά συστήµατα του ΠΠ ή τρίτων φορέων Η µη λελογισµένη, η καταχρηστική και η µονοπωλιακή χρήση των υπολογιστικών και δικτυακών πόρων του ΠΠ H αποστολή µαζικού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου χωρίς κάτι τέτοιο να ζητηθεί από τους παραλήπτες (spam ) Η χρήση των δικτυακών πόρων και των υπολογιστικών συστηµάτων, η οποία οδηγεί σε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια και τις σχέσεις της χώρας µε τρίτες χώρες Η χρήση των δικτυακών πόρων και των υπολογιστικών συστηµάτων του ΠΠ για οποιαδήποτε παράνοµη δραστηριότητα, όπως: Υποκλοπή, παρεµπόδιση, επέµβαση, φθορά ή αλλοίωση δεδοµένων Εισαγωγή, αλλοίωση ή διαγραφή δεδοµένων µε σκοπό την πλαστοπροσωπία, πλαστογραφία και την απάτη. 4. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ UPnet 1. Το UPnet είναι η αρµόδια οργανική µονάδα για την εγκατάσταση διαµόρφωση, παραµετροποίηση, λειτουργία και επέκταση του ικτύου Τηλεµατικής και των 4/9

5 Υπηρεσιών Τηλεµατικής του ΠΠ. Κατά τη σύνταξη του παρόντος Κανονισµού οι αρµοδιότητες του UPnet περιλαµβάνουν τα εξής: 1.1. ιαχείριση, συντήρηση και επέκταση της καλωδιακής υποδοµής και του ενεργού εξοπλισµού του ικτύου ιανοµής, το οποίο αποτελεί το τµήµα του ικτύου του ΠΠ που βρίσκεται στο εσωτερικό των κτιρίων της Πανεπιστηµιούπολης ιαχείριση, συντήρηση και επέκταση της καλωδιακής υποδοµής και του ενεργού εξοπλισµού του ικτύου Κορµού, το οποίο αποτελεί το τµήµα του ικτύου του ΠΠ που διασυνδέει το ίκτυο ιανοµής των κτιρίων της Πανεπιστηµιούπολης ιαχείριση, συντήρηση και επέκταση της καλωδιακής υποδοµής και του ενεργού εξοπλισµού της σύνδεσης του ΠΠ µε το ιαδίκτυο Σύνδεση στο Τ του ΠΠ των υπολογιστικών συστηµάτων των χρηστών, σύµφωνα µε την υπάρχουσα διαθεσιµότητα του ικτύου ιανοµής της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ιαχείριση και συντήρηση των Ιδρυµατικών Εργαστηρίων Πληροφορικής (PC-Labs) του ΠΠ ιαχείριση της πρόσβασης των ιστότοπων (εξυπηρετητές WWW) των χρηστών του ΠΠ από το ιαδίκτυο ιαχείριση της κεντρικής υπηρεσίας µεταβίβασης και δροµολόγησης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (mail relay and routing) για όλο το Τ του ΠΠ, ενισχυµένη µε υπηρεσίες προστασίας των εξυπηρετητών και των χρηστών από κακόβουλους χρήστες. Ειδικότερα, η πρόσβαση των εξυπηρετητών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των χρηστών στο ιαδίκτυο διεξάγεται µόνο µέσω της κεντρικής υπηρεσίας µεταβίβασης και δροµολόγησης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που παρέχει το UPnet. Επιτρέπεται, µετά από έγκριση της Επιστηµονικής Επιτροπής του Τµήµατος ικτύων, η απευθείας πρόσβαση στο ιαδίκτυο µόνο του κεντρικού εξυπηρετητή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των ακαδηµαϊκών Τµηµάτων του ΠΠ, εφόσον υλοποιούνται µέτρα προστασίας τουλάχιστον αντίστοιχα µε αυτά της κεντρικής υπηρεσίας ιαχείριση, συντήρηση και επέκταση των υπηρεσιών τηλεµατικής του ΠΠ και παροχή τους στην ακαδηµαϊκή κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό το UPnet, και κατά τη σύνταξη του παρόντος Κανονισµού, είναι αρµόδιο για την εγκατάσταση διαµόρφωση, παραµετροποίηση, λειτουργία και επέκταση των ακόλουθων υπηρεσιών τηλεµατικής: Υπηρεσία ιευθυνσιοδότησης και Ονοµατολογίας (DNS) για τα υπολογιστικά συστήµατα που συνδέονται στο Τ του ΠΠ. Υπηρεσία σύνδεσης στο Τ του ΠΠ µέσω τηλεφώνου (dialup). Υπηρεσία Ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: o Προσωπικές θυρίδες για όλα τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας, µε υποστήριξη διαχείρισής τους από προσωπικούς υπολογιστές µέσω πρωτοκόλλων POP3 και IMAP, καθώς και webmail. o Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και διαχείριση της λίστας Υπηρεσία ενδιάµεσου Παγκόσµιου Ιστού (web proxy/cache). Υπηρεσία συγχρονισµού ώρας υπολογιστών (NTP). 5/9

6 Υπηρεσίες πολυ-επίπεδης ασφάλειας που ξεκινούν από το φυσικό επίπεδο και το επίπεδο δικτύου (access lists, VPN) έως το επίπεδο εφαρµογής και την προστασία σταθµών εργασίας. Υπηρεσίες Παγκόσµιου Ιστού (WWW), οι οποίες περιλαµβάνουν τη διαχείριση του κεντρικού ιστότοπου του Πανεπιστηµίου Πατρών ( και φιλοξενίας ιστότοπων για τις οργανικές µονάδες του Ιδρύµατος Υπηρεσία καταλόγου (directory services), η οποία παρέχει κεντρική και οµοιόµορφη ταυτοποίηση χρηστών καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικού τηλεφωνικού καταλόγου. Υπηρεσίες τηλε-εκπαίδευσης (e-learning), οι οποίες υποστηρίζουν την πραγµατοποίηση από απόσταση του εκπαιδευτικού έργου του Ιδρύµατος. Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης (teleconference) για τη µετάδοση ήχου και εικόνας σε πραγµατικό-χρόνο από οποιοδήποτε σηµείο της Πανεπιστηµιούπολης. Υπηρεσία ροών (streaming), για την αναµετάδοση σε πραγµατικό χρόνο τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραµµάτων, ακαδηµαϊκών εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών διαλέξεων στο ιαδίκτυο, καθώς και για την µετάδοση κατ απαίτηση αποθηκευµένου πολυµεσικού ακαδηµαϊκού περιεχοµένου Ανάπτυξη νέων προηγµένων δικτυακών υπηρεσιών και ενσωµάτωσή τους στο περιβάλλον του ικτύου του ΠΠ σε πλήρη κλίµακα. Καθώς το Τ του ΠΠ είναι δίκτυο παραγωγής είναι απαραίτητη η ύπαρξη πλατφόρµας πιλοτικής λειτουργίας, στην οποία προσαρµόζονται και ελέγχονται οι νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες πριν τεθούν στη διάθεση όλης της ακαδηµαϊκής κοινότητας Εκπαίδευση της ακαδηµαϊκής κοινότητας και µεταφορά τεχνογνωσίας στις επιµέρους οργανικές µονάδες για θέµατα δικτυακών υπηρεσιών και υποδοµών. 2. Το UPnet παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στους χρήστες του Τ του ΠΠ, σύµφωνα µε τους εκάστοτε πόρους που διαθέτει σε υποδοµή και ανθρώπινο δυναµικό. Το UPnet διαθέτει «Γραφείο Αρωγής» των χρηστών, το οποίο υποστηρίζει σε πρώτο επίπεδο τις υπηρεσίες, τις οποίες παρέχει κεντρικά, και σε δεύτερο επίπεδο τις υπηρεσίες, οι οποίες που παρέχονται κατανεµηµένα από τις οργανικές µονάδες του ΠΠ. Σε πρώτο επίπεδο, οι χρήστες των κατανεµηµένων υπηρεσιών θα πρέπει να επικοινωνούν µε τον αρµόδιο Τεχνικό Υπεύθυνο. 3. Το UPnet µεριµνά ώστε να κρατούνται αντίγραφα ασφαλείας από τα συστήµατα που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες του σε µέσα µακράς αποθήκευσης, όπως για παράδειγµα µαγνητικές ταινίες, ή σε άλλα πρόσφορα µέσα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όµως δεν προκύπτει εγγύηση από αυτό το γεγονός ότι, τυχόν απολεσθέντα δεδοµένα θα αποκατασταθούν από τα αντίγραφα ασφαλείας. 4. Το UPnet απαγορεύεται να εξετάζει αρχεία, µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και γενικότερα δεδοµένα χρηστών, µε την επιφύλαξη της ισχύουσας νοµοθεσίας. 5. Το UPnet απαγορεύεται να παρακολουθεί τη χρήση των υπηρεσιών από µεµονωµένους χρήστες, όµως καταγράφει ανώνυµα ή/και συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία χρήσης. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, µε αποκλειστικό σκοπό τη διάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων ή όταν υπάρχουν βάσιµες 6/9

7 υποψίες για την τέλεση παράνοµων πράξεων και παραβιάσεων της πολιτικής που καθορίζεται στο παρόν κείµενο, γίνονται οι απαραίτητες τεχνικές ενέργειες αναφορικά µε µεµονωµένους χρήστες, δεδοµένου ότι διατίθενται τα κατάλληλα τεχνικά µέσα. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται µόνο µετά από εντολή της Επιστηµονικής Επιτροπής του Τµήµατος ικτύων, της Επιτροπής εοντολογίας και/ή των Προϊσταµένων ιοικητικών Οργάνων του ΠΠ (Πρυτανικές Αρχές, Σύγκλητος), ανάλογα µε την σοβαρότητα της περίπτωση, και µε την επιφύλαξη της ισχύουσας νοµοθεσίας. 6. Το UPnet δικαιούται να ελαττώνει την προτεραιότητα, ή να τερµατίζει τη χρήση πόρων του Τ του ΠΠ σε περίπτωση που χρήστης καταχράται τις δυνατότητες που του παρέχονται και δηµιουργεί προβλήµατα στην ποιότητα υπηρεσιών που είναι διαθέσιµες στο σύνολο των χρηστών του δικτύου. Ο όρος «χρήστης» στη συγκεκριµένη αυτή περίπτωση περιλαµβάνει και κάθε υπολογιστικό σύστηµα που συνδέεται µε το Τ του ΠΠ. Το χρονικό διάστηµα της ελάττωσης ή και παύσης καθορίζεται από την Επιστηµονική Επιτροπή του Τµήµατος ικτύων. 7. Το UPnet υποχρεούται να ανακοινώνει προγραµµατισµένες εργασίες, οι οποίες επιφέρουν διακοπή λειτουργίας του ικτύου του ΠΠ, τουλάχιστον τρεις ηµέρες πριν την έναρξη τους. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατεπειγόντων εργασιών λόγω τεχνικών προβληµάτων. 5. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 1. Όλα τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας έχουν δικαίωµα χρήσης των υποδοµών τηλεµατικής και των υποδοµών τηλεµατικής του ΠΠ Μέλη της ακαδηµαϊκή κοινότητας αποτελούν και τα µέλη ΕΠ-επισκέπτες κατά το χρονικό διάστηµα παραµονής τους στο Ίδρυµα, κατά τη διάρκεια του οποίου έχουν δικαίωµα χρήσης του Τ του ΠΠ. 2. Οι χρήστες δεσµεύονται τόσο από τον παρόντα Κανονισµό τόσο από τους κανόνες και όρους χρήσης των επιµέρους υπηρεσιών τηλεµατικής. Οι κανόνες και όροι χρήσης των επιµέρους υπηρεσιών τηλεµατικής ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 6.3. του παρόντος Κανονισµού. 3. Η ενεργοποίηση της σύνδεσης στο Τ του ΠΠ µέσω υπάρχουσας τηλεπικοινωνιακής πρίζας εκτελείται από το UPnet µετά από αίτηση του αρµόδιου Τεχνικού Υπευθύνου της οργανικής µονάδας, στην οποία ανήκει ο χρήστης. 4. Για τη χρήση των υπηρεσιών τηλεµατικής του ΠΠ παραχωρούνται σε όλα τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας λογαριασµοί πρόσβασης. 5. Σε σχέση µε τους λογαριασµούς πρόσβασης ισχύουν τα ακόλουθα: 5.1. Οι λογαριασµοί είναι αυστηρά προσωπικοί και τα στοιχεία τους δεν µεταβιβάζονται σε τρίτους Ένας λογαριασµός πρόσβασης διατηρείται κατά το χρονικό διάστηµα στο οποίο ο χρήστης διατηρεί την ακαδηµαϊκή ιδιότητα. Μόνο τα µέλη ΕΠ διατηρούν τους λογαριασµούς πρόσβασης και µετά τη συνταξιοδότησή τους Η κατάργηση ενός λογαριασµού πρόσβασης γίνεται µετά από ειδοποίηση της αρµόδιας διοικητικής υπηρεσίας του ΠΠ (Γραµµατείας για τους φοιτητές και ιεύθυνσης ιοικητικών Υπηρεσιών για τα µέλη µε οργανική θέση) για τη λήξη της ακαδηµαϊκής ιδιότητας ενός χρήστη. Στην περίπτωση συµβασιούχων ή παρόµοιων περιπτώσεων, η κατάργηση γίνεται µε βάση τη λήξη της σχετικής τους σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο λογαριασµός πρόσβασης παραµένει ενεργός για εύλογο χρονικό διάστηµα 7/9

8 και αποστέλλονται σχετικά ενηµερωτικά µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου προτού την οριστική κατάργηση του λογαριασµού Στην περίπτωση θανάτου µέλους της ακαδηµαϊκής κοινότητας ο λογαριασµός πρόσβασης καταργείται και τα δεδοµένα του διαγράφονται Το UPnet διατηρεί το δικαίωµα να καταργεί λογαριασµούς που δεν έχουν παραληφθεί από τους χρήστες για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών µετά τη δηµιουργία τους. 6. Κάθε χρήστης του δικτύου του ΠΠ είναι υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε δραστηριότητα και περιεχόµενα που ξεκινούν ή αναπτύσσονται από την τηλεπικοινωνιακή πρίζα, τον προσωπικό λογαριασµό πρόσβασης που του έχει χορηγηθεί ή τον προσωπικό υπολογιστή του. Όσον αφορά τηλεπικοινωνιακές πρίζες ή υπολογιστές που παρέχουν πρόσβαση σε πολλούς χρήστες (εργαστήρια, νησίδες υπολογιστών), συνυπεύθυνοι είναι οι αντίστοιχοι τεχνικοί υπεύθυνοι ή διαχειριστές του εργαστηρίου ή του υπολογιστή. 7. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για την επιλογή και διαφύλαξη «ασφαλούς» κωδικού πρόσβασης (password) στους λογαριασµούς του. 8. Κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία και την ασφάλεια του προσωπικού του υπολογιστή όσον αφορά τη σύνδεση του στο Τ του ΠΠ και τη χρήση των δικτυακών υπηρεσιών. 9. Για οποιαδήποτε παραβίαση του Κανονισµού Λειτουργίας του ικτύου, οι χρήστες οφείλουν να ενηµερώνουν τους αρµόδιους Τεχνικούς Υπευθύνους και το UPnet. 7. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 1. Σε πολλές περιπτώσεις µπορεί να προκύψουν παραβιάσεις του παρόντος Κανονισµού οι οποίες οφείλονται σε άγνοια ή ελλιπή ενηµέρωση των χρηστών. Συµβάντα όπως, προφανή συνθηµατικά, τα οποία µπορούν εύκολα να αποκωδικοποιηθούν και άθελη κατάχρηση δικτυακών πόρων µπορούν και θα αντιµετωπίζονται άτυπα και κατά περίπτωση. 2. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις συµπεριλαµβανοµένων των: επαναλαµβανόµενες παραβιάσεις, υποκλοπή δεδοµένων, παράνοµες πράξεις, αυθαίρετη εµπορευµατοποίηση πόρων του ΠΠ, το UPnet σε συνεργασία µε τον αρµόδιο Τεχνικό Υπεύθυνο προβαίνει σε προσωρινά µέτρα, όπως για παράδειγµα απενεργοποίηση λογαριασµού και αποσύνδεση υπολογιστικών συστηµάτων από το Τ του ΠΠ. Η εκτέλεση των προσωρινών µέτρων αντιµετώπισης της περίπτωσης εκτελούνται µετά από ενηµέρωση της Επιστηµονικής Επιτροπής του UPnet, της Επιτροπής εοντολογίας ως και των Προϊσταµένων ιοικητικών Οργάνων του ΠΠ (Πρυτανικές Αρχές και Σύγκλητος), ανάλογα µε τη σοβαρότητα της περίπτωσης, ώστε να ληφθούν και οι οριστικές αποφάσεις αλλά οι τυχόν δικαστικές ενέργειες για άρση της παράνοµης πράξης και παράλειψης αυτής στο µέλλον. 3. Ως πρωτοβάθµιο όργανο διαπίστωσης και αντιµετώπισης των παραβάσεων του παρόντος Κανονισµού ορίζεται η Επιστηµονική Επιτροπή του Τµήµατος ικτύων. Σε περίπτωση αµφιβολίας, ως δευτεροβάθµιο όργανο επίλυσης διαφορών για το αν κάποια ενέργεια παραβαίνει τον παρόντα Κανονισµό, ορίζεται η Επιτροπή εοντολογίας του Ιδρύµατος. Στη συνέχεια και αν απαιτηθεί, επιλαµβάνονται της υπόθεσης τα Προϊστάµενα ιοικητικά Όργανα του ΠΠ (Πρυτανικές Αρχές και Σύγκλητος). Σε κάθε περίπτωση, ο µόνος αρµόδιος να κρίνει αν κάποια ενέργεια παραβαίνει τον παρόντα Κανονισµό είναι το Πανεπιστήµιο Πατρών µέσω των αρµοδίων οργάνων του. 8/9

9 6. ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Ο παρών Κανονισµός δεσµεύει οποιονδήποτε στο Πανεπιστήµιο Πατρών παρέχει υπηρεσίες τηλεµατικής περιλαµβανοµένων Τµηµάτων, Εργαστηρίων ή άλλων οργανικών µονάδων του ΠΠ. Στις παρεχόµενες υπηρεσίες τηλεµατικής συµπεριλαµβάνονται οι: Υπηρεσίες που παρέχονται στις εν λόγω οργανικές µονάδες ή σε µεµονωµένους χρήστες, οι οποίοι ανήκουν σε αυτές, µέσω των κεντρικών υπηρεσιών του UPnet. Υπηρεσίες που οι εν λόγω οργανικές µονάδες παρέχουν σε µέλη τους µε χρήση δικών τους εξυπηρετητών (π.χ. χρήση περιφερειακών εξυπηρετητών ελεγχόµενων από Τµήµατα, Εργαστήρια κλπ) αλλά µε χρήση της δικτυακής διασύνδεσης και υποδοµής ενδοπανεπιστηµιακής ή διαδικτυακής του ΠΠ. 2. Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για την παρακολούθηση της τήρησης παρόντος Κανονισµού είναι ο Επιστηµονικός και ο Τεχνικός υπεύθυνος της κάθε οργανικής µονάδας. Σε περιπτώσεις κακής χρήσης των παρεχοµένων υπηρεσιών ο Επιστηµονικός και ο Τεχνικός Υπεύθυνος της κάθε µονάδας οφείλει όταν επισήµως του ζητηθούν - να προσκοµίσει στα αρµόδια όργανα του ΠΠ τις τεχνικές και λοιπές πληροφορίες που είναι απαραίτητες στο ΠΠ για τη διερεύνηση της υπόθεσης, πάντα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 3. Κάθε ενδοπανεπιστηµιακός φορέας που παρέχει ή δρα ως ενδιάµεσος στην παροχή υπηρεσιών τηλεµατικής στα µέλη του ΠΠ οφείλει να συντάσσει αναλυτικό κανονισµό λειτουργίας για κάθε παρεχόµενη υπηρεσία και να τον κοινοποιεί µαζί µε κάθε τροποποίηση αυτού - σε όλους τους χρήστες της µε το πλέον πρόσφορο µέσο. Κάθε επί µέρους ή αναλυτικός κανονισµός λειτουργίας συγκεκριµένων υπηρεσιών τηλεµατικής θα πρέπει να βρίσκεται σε απόλυτη συµφωνία µε τον παρόντα Κανονισµό. 4. Η χρήση δικτυακών και ευρύτερων τηλεµατικών υπηρεσιών από τον οποιονδήποτε χρήστη σηµαίνει και την άνευ όρων και προϋποθέσεων πλήρη αποδοχή των προαναφερόµενων κανόνων. 5. Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού ξεκινά µε την έγκρισή του από τη Σύγκλητο του ΠΠ. Ο Κανονισµός έχει αναδροµική ισχύ και οι χρήστες του Τ του ΠΠ θα πρέπει να συµµορφωθούν µε αυτόν. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και µετά τη σύµφωνη γνώµη της Επιστηµονικής Επιτροπής του Τµήµατος ικτύων θα εξετάζεται η αδυναµία συµµόρφωσης µε τον Κανονισµό. 6. Η τροποποίηση του παρόντος Κανονισµού πραγµατοποιείται µε απόφαση της Συγκλήτου. Η Σύγκλητος µπορεί να εκχωρήσει στο Πρυτανικό Συµβούλιο το δικαίωµα τροποποίησης του Κανονισµού. Η Επιστηµονική Επιτροπής του Τµήµατος ικτύων εισηγείται επί των τροποποιήσεων του Κανονισµού. 9/9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει αναπτύξει και λειτουργεί σύγχρονη υποδομή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δίκτυο Επικοινωνιών, Υπολογιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε. : 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε. : 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε. : 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΟΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΟΥ Γενικοί Όροι Το

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Σερρών 1

Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Σερρών 1 Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Σερρών 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Τ.Ε.Ι Σερρών έχει δημιουργήσει, συντηρεί και συνεχώς εξελίσσει Δίκτυο Δεδομένων υψηλών ταχυτήτων το οποίο εκτείνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΚΕ - ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Σεπτέµβριος 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Σκοπός-Αντικείµενο... 4 3. Υπηρεσίες του Κέντρου ιαχείρισης ικτύου...

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr).

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr). Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.im.gr). Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Στόχος του δικτυακού αυτού τόπου είναι να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΕΣΔΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΕΣΔΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΕΣΔΥ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας παρέχει στους φοιτητές των Τμημάτων της, υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του Mail Server της πλατφόρμας e-school. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ιανουάριος 2014 1 Άρθρο 1 Κεντρικές Υποδομές και Υπηρεσίες ΤΠΕ Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Ρ. Λάμπρου Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Κέντρο Δικτύων Ε.Μ.Π. Αδιαμφισβήτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Μάρτιος 2014 1 Άρθρο 1 Κεντρικές Υποδομές και Υπηρεσίες ΤΠΕ Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 28 Μαΐου 2014 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 28 Μαΐου 2014 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 28 Μαΐου 2014 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 10267 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου ΤΕΙ Μεσολογγίου. 1. Εισαγωγή

Κανονισμός Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου ΤΕΙ Μεσολογγίου. 1. Εισαγωγή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΕΔΔ - ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός-Αντικείμενο... 5 3. Υπηρεσίες του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου... 5 4. Οργάνωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΜΠ. Το Δίκτυο Τηλεματικής του ΕΜΠ και η συμβολή του στην εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΕΔ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΜΠ. Το Δίκτυο Τηλεματικής του ΕΜΠ και η συμβολή του στην εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΕΔ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΜΠ Το Δίκτυο Τηλεματικής του ΕΜΠ και η συμβολή του στην εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας Εισηγητής: Καθ. Ε. Συκάς, Σχ.ΗΜΜΥ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΕΔ nmc@ntua.gr http://noc.ntua.gr 4 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 1. Η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Πληροφορικής και Δικτύων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Πληροφορικής και Δικτύων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. 1. Σκοπός Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Πληροφορικής και Δικτύων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Το Κέντρο Πληροφορικής και Δικτύων (εφεξής ΚΠΔ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (εφεξής Πανεπιστήμιο) έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΚΤΥΩΝ ΚΕ - Ε.Μ.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΚΤΥΩΝ ΚΕ - Ε.Μ.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΚΤΥΩΝ ΚΕ - Ε.Μ.Π. εκέµβριος 1999 εκέµβριος 1999 Σελίδα - 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ίκτυο Τηλεµατικής Ε.Μ.Π. και ΚΕ...3 2 Η Ειδική Αποστολή του ΚΕ...3 3 Οργάνωση, οµή και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ηλεκτρονικές Εγγραφές Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Εαρινό Εξάµηνο 2013/2014

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ηλεκτρονικές Εγγραφές Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Εαρινό Εξάµηνο 2013/2014 ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ηλεκτρονικές Εγγραφές Μεταπτυχιακών Φοιτητών Εαρινό Εξάµηνο 2013/2014 1. Όλοι οι µεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστηµίου Κύπρου (διδακτορικού επιπέδου και επιπέδου µάστερ εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης για Xρήστες και Συνδρομητές Υπηρεσιών

Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης για Xρήστες και Συνδρομητές Υπηρεσιών Interworks Α.Ε Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης για Xρήστες και Συνδρομητές Υπηρεσιών Interworks Έκδοση Εγγράφου: 1.0 Μάιος 2012 2 Όροι αποδοχής Το παρόν αποτελεί επίσημο έγγραφο της εταιρείας Interworks Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (HCMR-NET)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (HCMR-NET) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (HCMR-NET) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. - ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 2013 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. έχει αναπτύξει και λειτουργεί σύγχρονη υποδομή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δίκτυο Επικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιών.. µε θέµα «ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Υπηρεσιών.. µε θέµα «ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης ΠΡΟΣΦΥΓΗ (άρθρ. 227 επ. σε συνδ. µε άρθρ. 238 του Ν. 3852/2010) Tου. υπαλλήλου της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. ΚΑΤΑ Της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Εφόσον χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες του play90.gr, αυτό σηµαίνει αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους σας όλων των όρων που

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 30/11/2012 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Πολιτική περιεχοµένου... 4 2. Πολιτική κατάθεσης εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2180/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 42/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2180/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 42/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-03-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2180/27-03-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 42/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ΕΡΓΑΣΙΑ PROJECT Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α5 Οι μαθήτριες: Μαρία Χασιώτη Μαρία-Έλλη Ψύχου Μαρία-Ευαγγελία Ψύχου Προεπισκόπηση Παρουσίασης Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE 1. Συμβαλλόμενα μέρη Στην Αθήνα, σήμερα την.., τα παρακάτω πρόσωπα (στο εξής «συμβαλλόμενοι»), αφενός η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Η Prada S.p.A. (στο εξής «PRADA») με καταστατική έδρα στο Μιλάνο (Ιταλία), διαχειρίστρια εταιρεία συμμετοχών του Ομίλου Prada και διαχειρίστρια του δικτυακού τόπου www.miumiu.com

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Α.Π..Π.Χ.) ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Α.Π..Π.Χ.) ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Αριθµός πράξης 01/2013 (ΦΕΚ Β' 3433/31/12/2013) Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π..Π.Χ.) και της Αρχής ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α..Α.Ε.) ως προς τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή Όροι χρήσης 1. Εισαγωγή 1.1. Ο παρών διαδικτυακός χώρος «andreasmichailos.gr» είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης δικηγορικών υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛΟΣ-ΠΕΓΚΑ Α.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ / ΜΕΛΟΥΣ

Όροι χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ / ΜΕΛΟΥΣ Όροι χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ O TrelosFoititis (TF) παρέχει στους χρήστες / μέλη του μια συλλογή δεδομένων θεμάτων - σημειώσεων πανεπιστημιακών μαθημάτων, για όλα τα πανεπιστημιακά μαθήματα, που αφορούν όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014)

EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014) EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014) Version 1 Approved BoD 72 nd (#14) Effective from 24.09.2014 DOCUMENT HISTORY Version Effective from Approval 1 24.09.2014 BoD 72 nd

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 13: H προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο διαδίκτυο. Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 13: H προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο διαδίκτυο. Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 13: H προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο διαδίκτυο Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας της Σχολής μας τηρείται οδοντιατρικό αρχείο ασθενών με ευαίσθητα και μη προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA) Η Εταιρία και ο αντισυμβαλλόμενος Χρήστης, συμφωνούν για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών (από την πρώτη προς τον δεύτερο) εξ αυτών που αναφέρονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ & Ο Ρ Γ Α Ν Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ & Ο Ρ Γ Α Ν Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ & Ο Ρ Γ Α Ν Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μ ΕΓΑΛΩΝ Ε ΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ Ε ΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ Υ ΠΟΔΟΜΩΝ & Ο ΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 4.1. Ο Διαχειριστής λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδοµένων που υπόκειν

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 4.1. Ο Διαχειριστής λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδοµένων που υπόκειν 1. ΓΕΝΙΚΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.1. Οι παρόντες όροι χρήσης (Γενικοί Όροι Χρήσης) αποτελούν τους κανόνες και τις προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού ιστοτόπου (web site) «http://peloponnisossearch.com»

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ)

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Κανονισμός Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 1. Η πλατφόρμα διαβούλευσης http://hello.crowdapps.net/participation-roma-ekka/ ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο εν λόγω διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ Ως κεντρικό (*) υπολογιστικό σύστημα (εφεξής ΚΥΣ) ορίζεται το υπολογιστικό σύστημα (ΥΣ) εκείνο που εξυπηρετεί ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση»

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τον δικτυακό τόπο programma.com.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του δικτυακού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1859/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 22/ 2017

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1859/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 22/ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 08-03-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1859/08-03-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 22/ 2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 3. «Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Εργαστηρίων (Κ.Δ.Ε.

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 3. «Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Εργαστηρίων (Κ.Δ.Ε. Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 3 «Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Εργαστηρίων (Κ.Δ.Ε.)» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Δίκτυο υπολογιστών: ένα σύνολο διασυνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2013-14 ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ος Περιεχόμενα 1. Οδηγίες χρήσης ιδρυματικού λογαριασμού... 7 2. Πρόσβαση στις νησίδες υπολογιστών του Α.Π.Θ.... 7 3.Βαθμολογίες...

Διαβάστε περισσότερα

E-BUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Μίνα Ζούλοβιτς Rapporteur

E-BUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Μίνα Ζούλοβιτς Rapporteur Οµάδα 1 E-BUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Μίνα Ζούλοβιτς Rapporteur Ο παρακάτω κατάλογος αποτελεί µια ενδεικτική καταγραφή και παράθεση της βασικότερης νοµοθεσίας (σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5630/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 99/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5630/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 99/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 03-09-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5630/03-09-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 99/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001 ΥΠ.ΕΣ...Α Αριθµ.Πρωτ. / ΙΑ Π/A1/22123 Γ.Γ. ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS Παράρτηµα V.10.i ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το διαδίκτυο προσφέρει: Μετατροπή των δεδομένων σε ψηφιακή - ηλεκτρονική μορφή. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

των πελατών για το κλείσιμο ραντεβού για έλεγχο όρασης στα καταστήματά μας. Αποδέκτης των προσωπικών μη ευαίσθητων δεδομένων είναι μόνο η Εταιρεία

των πελατών για το κλείσιμο ραντεβού για έλεγχο όρασης στα καταστήματά μας. Αποδέκτης των προσωπικών μη ευαίσθητων δεδομένων είναι μόνο η Εταιρεία 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (PRIVACY POLICY) 1.1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η Εταιρεία καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της, τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 15-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6225/15-10-2014 Ταχ. /νση : Κηφισίας 1-3, Αθήνα Ταχ. Κώδ. : 115 23 Τηλ. : 210 64 75 601 Fax : 210 64

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: Ετήσιας Συντήρησης και Υποστήριξης Λειτουργίας Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης

ΕΡΓΑΣΙΑ: Ετήσιας Συντήρησης και Υποστήριξης Λειτουργίας Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τηλ.: 2313-3010 60,94,95 Fax: 2310-300782 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Κοιμητηρίων

(α) Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Κοιμητηρίων (α) Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Κοιμητηρίων (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Λειτουργίας Υποδομών και Δικτύων και τα Τμήματά της (τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2017-18 ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1ος όροφος πύργου παιδαγωγικής τηλέφωνο: 2310 991203-2310995041 EMAIL : nisidapaidagogikis@educ.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 ESDY. ασύρματο δίκτυο. Οδηγός Σύνδεσης. www.esdy.edu.gr

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 ESDY. ασύρματο δίκτυο. Οδηγός Σύνδεσης. www.esdy.edu.gr Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 99-99 ασύρματο δίκτυο Οδηγός Σύνδεσης www.esdy.edu.gr Οδηγός Σύνδεσης στο Ασύρματο Δίκτυο της ΕΣΔΥ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας παρέχει δωρεάν στους

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Γενικά

Όροι χρήσης. 1. Γενικά Όροι χρήσης 1. Γενικά Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.metonkyriako.gr, οι οποίοι διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο διέπουν τη χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. - ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2.- ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

1. - ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2.- ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 1. - ΠΡΟΟΙΜΙΟ Για την τήρηση όσων προβλέπονται από τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, (ΝΟΜΟΣ 3471/2006 - ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006), η PRAXIS HISPANIA, S.L. (στο εξής PRAXIS) ενημερώνει τον χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών επόµενης

Διαβάστε περισσότερα