Κανονισµός Λειτουργίας ικτύου Τηλεµατικής Πανεπιστηµίου Πατρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισµός Λειτουργίας ικτύου Τηλεµατικής Πανεπιστηµίου Πατρών"

Transcript

1 Κανονισµός Λειτουργίας ικτύου Τηλεµατικής Πανεπιστηµίου Πατρών Εγκρίθηκε στην αριθ.382/ συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Πατρών 1. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το Πανεπιστήµιο Πατρών (ΠΠ) έχει δηµιουργήσει, συντηρεί και συνεχώς εξελίσσει ίκτυο Τηλεµατικής υψηλών ταχυτήτων, το οποίο εκτείνεται αποκλειστικά στο εσωτερικό της Πανεπιστηµιούπολης του Ρίου. Το ίκτυο Τηλεµατικής διασυνδέει όλες τις οργανικές µονάδες του Πανεπιστηµίου µεταξύ τους και µε ελληνικά και διεθνή δίκτυα, καθώς και το ιαδίκτυο (Internet). Μέσω του ικτύου Τηλεµατικής παρέχονται σε όλα τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας ένα σύνολο από δικτυακές υπηρεσίες µε σκοπό την υποστήριξη και προαγωγή της εκπαίδευσης, της έρευνας και της διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύµατος. Στόχοι του Πανεπιστηµίου Πατρών είναι η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς την ακαδηµαϊκή κοινότητα, και η εισαγωγή και εξοικείωση µε τεχνολογίες αιχµής στο χώρο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Η ευθύνη της εγκατάστασης, διαχείρισης, συντήρησης και ανάπτυξης του ικτύου Τηλεµατικής έχει ανατεθεί στο Τµήµα ικτύων (µε τη διακριτική ονοµασία UPnet) της Γενικής ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραµµατισµού και ικτύων του Ιδρύµατος. Η εποπτεία και καθοδήγηση του Τµήµατος ικτύων ασκείται από τριµελή Επιστηµονική Επιτροπή. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το UPnet έχει αναλάβει τον καθορισµό και την υλοποίηση των απαραίτητων τεχνικών και κανονιστικών διαδικασιών, καθώς και το συντονισµό των επιµέρους Οργανικών Μονάδων (Σχολές, Τµήµατα, Τοµείς) του Ιδρύµατος. Η λειτουργία και χρήση του ικτύου Τηλεµατικής του ΠΠ διέπεται από βασικούς κανόνες, µε σκοπό τη διασφάλιση της χρήσης των υποδοµών και υπηρεσιών αποκλειστικά για την εκπαίδευση, την έρευνα και την ανταλλαγή ιδεών ανάµεσα στα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας του Ιδρύµατος και του ιαδικτύου. Το ίκτυο Τηλεµατικής του ΠΠ συνδέεται µε το ιαδίκτυο µέσω του Εθνικού ικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε ΕΤ). Το Ε ΕΤ αποτελεί ένα µη εµπορικό εθνικό δίκτυο κορµού, του οποίου οι κανόνες λειτουργίας και χρήσης διέπουν και δεσµεύουν τη λειτουργία και χρήση και του ικτύου Τηλεµατικής του Πανεπιστηµίου Πατρών. Με τον όρο «µη εµπορικό» εννοείται πως η παροχή των υπηρεσιών του Ε ΕΤ, και εποµένως και του ικτύου Τηλεµατικής του ΠΠ, γίνεται µε στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης και της έρευνας, και όχι για εµπορική δραστηριότητα ή µε γνώµονα την «αγορά». Σε αυτό το πλαίσιο, ο παρών κανονισµός έχει σκοπό να οριοθετήσει το θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των δικτυωµένων υποδοµών και των υπηρεσιών τηλεµατικής του ΠΠ. Οι ακόλουθοι ορισµοί είναι χρήσιµοι για τους σκοπούς αυτούς. 1. ίκτυο Τηλεµατικής του Πανεπιστηµίου Πατρών ( Τ του ΠΠ) ονοµάζεται το σύνολο των δικτυακών υποδοµών και υπηρεσιών τηλεµατικής, το οποίο υποστηρίζει τις απαιτήσεις επικοινωνίας των υπολογιστικών συστηµάτων του ΠΠ. 2. Χρήστης του Τ ονοµάζεται η Οργανική Μονάδα του ΠΠ (Σχολή, Τµήµα, Επιτροπή) ή το µεµονωµένο φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποτελεί µέλος της ακαδηµαϊκής κοινότητας, και το οποίο χρησιµοποιεί το Τ του

2 ΠΠ. Ως µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας ορίζονται οι εξής: οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές, το προσωπικό µε οργανική θέση στο Ίδρυµα και το προσωπικό µε σύµβαση, καθώς οι ερευνητές που αποτελούν αµισθί µέλη των ερευνητικών οµάδων σε έργα του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Ιδρύµατος. 3. Το Τµήµα ικτύων της Γενικής ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραµµατισµού και ικτύων (UPnet) είναι η οργανική µονάδα του Ιδρύµατος, η οποία προτείνει, υλοποιεί και παρακολουθεί σε τεχνικό επίπεδο τη δικτυακή πολιτική που χαράσσει το ΠΠ µέσω των αρµόδιων οργάνων του, δηλαδή της Επιστηµονικής Επιτροπής του Τµήµατος ικτύων, της Επιτροπής εοντολογίας και των Προϊσταµένων ιοικητικών Οργάνων του ΠΠ (Πρυτανικές Αρχές, Σύγκλητος). 4. Επιστηµονικός Υπεύθυνος ικτύου οργανικής µονάδας του Πανεπιστηµίου Πατρών (Επιστηµονικός Υπεύθυνος) ονοµάζεται το µέλος ΕΠ, το οποίο ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση στην περίπτωση ακαδηµαϊκών Τµηµάτων, ή ονοµάζεται ο διοικητικός προϊστάµενος, στην περίπτωση διοικητικής υπηρεσίας του Ιδρύµατος, ως υπεύθυνος για την επιστηµονική εποπτεία του Τ και τη χάραξη της δικτυακής πολιτικής σε συνεργασία µε το UPnet για τη συγκεκριµένη οργανική µονάδα. 5. Τεχνικός Υπεύθυνος ικτύου οργανικής µονάδας του Πανεπιστηµίου Πατρών (Τεχνικός Υπεύθυνος) ονοµάζεται το προσωπικό, το οποίο ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση στην περίπτωση ακαδηµαϊκών Τµηµάτων ή από τον διοικητικό προϊστάµενο στην περίπτωση διοικητικών υπηρεσιών, ως υπεύθυνο για την τεχνική εποπτεία του Τ και την εφαρµογή της δικτυακής πολιτικής σε συνεργασία µε το UPnet για τη συγκεκριµένη οργανική µονάδα. Ο παρών Κανονισµός Λειτουργίας εφαρµόζεται σε όλες τις κατηγορίες χρηστών δικτύου. 2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παροχή δικτυακών υποδοµών και υπηρεσιών είναι προνόµιο, το οποίο παραχωρείται από το Πανεπιστήµιο Πατρών προς όλη την ακαδηµαϊκή κοινότητα. Η χρήση του ικτύου του ΠΠ παραχωρείται για συγκεκριµένους σκοπούς και σύµφωνα µε τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Ιδρύµατος. Το Πανεπιστήµιο Πατρών επιφυλάσσεται για κάθε νόµιµο δικαίωµα του, και ρητά δηλώνει εκ των προτέρων στους χρήστες του ικτύου Τηλεµατικής του Ιδρύµατος τους παρακάτω περιορισµούς ευθύνης: 1. Το ΠΠ αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία προκύπτει άµεσα ή έµµεσα προς τρίτους από τη χρήση είτε του Τ του ΠΠ είτε γενικώς του εξοπλισµού των υποδοµών και υπηρεσιών τηλεµατικής που παρέχει το ΠΠ. 2. Στόχος του ΠΠ είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Τ του ΠΠ και των συστηµάτων του, χωρίς δύσχρηστες διαδικασίες και χρονοβόρους περιορισµούς. Το επίπεδο είναι ανάλογο ενός ανοικτού, ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος, στο οποίο το UPnet καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, και σύµφωνα µε τις τρέχουσες τεχνολογίες, για την παροχή ικανοποιητικού επιπέδου ασφαλείας προς τους χρήστες. Παρόλα αυτά, όπως και σε κάθε ανοικτό δίκτυο, η πιθανότητα παραβιάσεων ασφαλείας δεν µπορεί να αποκλεισθεί εντελώς. 3. Απόψεις που εκφράζονται, ή κείµενα που δηµοσιεύονται εσωτερικά στο Τ του ΠΠ ή και σε ολόκληρο το ιαδίκτυο, µέσω του Τ του ΠΠ, από οποιονδήποτε χρήστη, δεν είναι κατ' ανάγκη επίσηµες απόψεις, ούτε δεσµεύουν µε οποιονδήποτε τρόπο το ΠΠ από µόνα τους. Οι απόψεις και τα κείµενα των χρηστών θα πρέπει να θεωρούνται προσωπικά. Το ΠΠ δεν ευθύνεται για το 2/9

3 περιεχόµενο τους, δεν έχει την τεχνική δυνατότητα να τις ελέγχει, αλλά ούτε και τη βούληση να επιβάλλει λογοκρισία. 3. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Η λειτουργία του Τ του ΠΠ διέπεται από τις αποφάσεις και συστάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών εδοµένων, τους σχετικούς Νόµους (Νόµος 2472/97, Νόµος 2774/99 και τις σχετικές τροποποιήσεις τους), καθώς και τις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και Κοινοβουλίου όσον αφορά την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τόσο των χρηστών του Τ του ΠΠ όσο και τρίτων απέναντι σε κακόβουλες ή αµελείς ενέργειες χρηστών του Τ του ΠΠ. 2. Η χρήση και λειτουργία του Τ του ΠΠ διέπεται από το ευρύ κανονιστικό, νοµικό και ευρύτερο θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Πανεπιστηµίου Πατρών, η παραβίαση του οποίου επιφέρει και τις ανάλογες κυρώσεις. 3. Το Τ του ΠΠ εκτείνεται αποκλειστικά στο εσωτερικό της Πανεπιστηµιούπολης του Ρίου και χρησιµοποιεί ενεργό δικτυακό εξοπλισµό και καλωδιακές υποδοµές που βρίσκονται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση του UPnet. Οποιαδήποτε επέκταση του Τ του ΠΠ εκτός του συγκεκριµένου πανεπιστηµιακού χώρου θα µπορεί να γίνεται µόνο από το UPnet, το οποίο θα φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για την υποστήριξη και διαχείρισή της. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε τέτοιου είδους επεκτάσεις (ενσύρµατες ή και ασύρµατες). 4. Η χρήση του Τ του ΠΠ εξυπηρετεί µόνον την ακαδηµαϊκή δραστηριότητα του Ιδρύµατος. Κατά συνέπεια, δεν επιτρέπεται η άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων µε χρήση του Τ του ΠΠ. Στις εµπορικές δραστηριότητες περιλαµβάνεται η πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, η υπεκµίσθωση χωρητικότητας και η διαφήµιση. Εξαιρείται η αγορά αγαθών µέσω του ιαδικτύου από χρήστες του Τ του ΠΠ. Οι χρήστες απαγορεύεται να εισάγουν στο Τ του ΠΠ αλλά και µέσω αυτού στο ιαδίκτυο διαφηµιστικό υλικό ή υλικό προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών που αφορά είτε τους ίδιους είτε οποιονδήποτε τρίτο, µε ή χωρίς αντάλλαγµα χωρίς την προηγούµενη ρητή και έγγραφη συναίνεση του Πανεπιστηµίου. Οι διαφηµιστικές καταχωρήσεις στο Τ του ΠΠ υπόκεινται σε αµοιβαία συµφωνία και διέπονται από όρους για τον διαφηµιζόµενο, οι οποίοι θα καθορίζονται κάθε φορά στα πλαίσια ειδικών συµφωνιών µεταξύ ενδιαφεροµένου και Πανεπιστηµίου. 5. Το UPnet και οι Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι και Τεχνικοί Υπεύθυνοι των οργανικών µονάδων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διευθυνσιοδότηση και ονοµατολογία των δικτυακών και υπολογιστικών συστηµάτων που συνδέονται στο Τ του ΠΠ Απαγορεύονται ρητά η χρήση και χορήγηση των επίσηµων διευθύνσεων IP (IP address space) του ΠΠ εκτός του Τ του ΠΠ Επιτρέπεται, µετά τη σύµφωνη γνώµη της Επιστηµονικής Επιτροπής του Τµήµατος ικτύων, η χρήση επίσηµου ονόµατος ως Fully Qualified Domain Name εκτός των ορίων των περιοχών ονοµάτων (domain) upatras.gr και upnet.gr σε συστήµατα που χρησιµοποιούν τις διευθύνσεις IP του ΠΠ, µόνο στην περίπτωση εγκεκριµένων έργων του ΕΛΚΕ του Ιδρύµατος και για περιοχές ονοµάτων ακαδηµαϊκού χαρακτήρα, όπως της µορφής project-name.gr, project-name.org και project-name.net Η ονοµατολογία των υπολογιστικών συστηµάτων των χρηστών πρέπει ακολουθεί το ιεραρχικό σχήµα της περιοχής (domain) της οργανικής µονάδας, το οποίο είναι της µορφής domain-name.upatras.gr µε 3/9

4 συγκεκριµένα ονόµατα περιοχών για κάθε οργανική µονάδα, όπως αυτά ορίζονται από το UPnet σε συνεργασία µε τους Επιστηµονικούς και Τεχνικούς Υπευθύνους. 6. Οι χρήστες του Τ του ΠΠ οφείλουν να τηρούν την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία, καθώς τους γραπτούς και άγραφους - εθιµικούς κανόνες που διέπουν τη χρήση του ιαδικτύου και γενικότερα των δικτύων υπολογιστών, όπως για παράδειγµα Network Etiquette (Netiquette). Κατά συνέπεια, δεν είναι επιτρεπτή διαµέσου του ικτύου του ΠΠ καµία από τις ακόλουθες ενέργειες: 6.1. Η άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 3.4 του παρόντος τµήµατος του κανονισµού H διάθεση ή διακίνηση οποιουδήποτε υλικού που προσβάλει τα χρηστά ήθη Η διάθεση ή διακίνηση οποιουδήποτε υλικού προσβλητικού, συκοφαντικού, δυσφηµιστικού ή ρατσιστικού περιεχοµένου και γενικότερα περιεχοµένου που παρενοχλεί τρίτους Η προσπάθεια παραβίασης, επιτυχής ή µη, της ασφάλειας (security) των υπολογιστικών συστηµάτων και του Τ του ΠΠ, των Τµηµάτων αυτού και εξωτερικών δικτύων και συστηµάτων, ανεξάρτητα από απώλεια ή µη δεδοµένων Η προσπάθεια παραβίασης, επιτυχής ή µη, του προσωπικού απορρήτου και της ιδιωτικότητας (privacy) των χρηστών του Τ του ΠΠ ή των χρηστών άλλων δικτύων Η επίθεση, επιτυχής ή µη, µε σκοπό την άρνηση παροχής υπηρεσίας (denial-of-service attacks) του Τ του ΠΠ και των Τµηµάτων του ή δικτύων τρίτων Η παραβίαση των πνευµατικών δικαιωµάτων (copyrights) των δικαιούχων Η διάθεση ή διακίνηση ιών, κακόβουλου λογισµικού ή γενικότερα οποιασδήποτε µορφής αρχείων που µπορούν να δηµιουργήσουν προβλήµατα σε δικτυακούς πόρους ή υπολογιστικά συστήµατα του ΠΠ ή τρίτων φορέων Η µη λελογισµένη, η καταχρηστική και η µονοπωλιακή χρήση των υπολογιστικών και δικτυακών πόρων του ΠΠ H αποστολή µαζικού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου χωρίς κάτι τέτοιο να ζητηθεί από τους παραλήπτες (spam ) Η χρήση των δικτυακών πόρων και των υπολογιστικών συστηµάτων, η οποία οδηγεί σε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια και τις σχέσεις της χώρας µε τρίτες χώρες Η χρήση των δικτυακών πόρων και των υπολογιστικών συστηµάτων του ΠΠ για οποιαδήποτε παράνοµη δραστηριότητα, όπως: Υποκλοπή, παρεµπόδιση, επέµβαση, φθορά ή αλλοίωση δεδοµένων Εισαγωγή, αλλοίωση ή διαγραφή δεδοµένων µε σκοπό την πλαστοπροσωπία, πλαστογραφία και την απάτη. 4. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ UPnet 1. Το UPnet είναι η αρµόδια οργανική µονάδα για την εγκατάσταση διαµόρφωση, παραµετροποίηση, λειτουργία και επέκταση του ικτύου Τηλεµατικής και των 4/9

5 Υπηρεσιών Τηλεµατικής του ΠΠ. Κατά τη σύνταξη του παρόντος Κανονισµού οι αρµοδιότητες του UPnet περιλαµβάνουν τα εξής: 1.1. ιαχείριση, συντήρηση και επέκταση της καλωδιακής υποδοµής και του ενεργού εξοπλισµού του ικτύου ιανοµής, το οποίο αποτελεί το τµήµα του ικτύου του ΠΠ που βρίσκεται στο εσωτερικό των κτιρίων της Πανεπιστηµιούπολης ιαχείριση, συντήρηση και επέκταση της καλωδιακής υποδοµής και του ενεργού εξοπλισµού του ικτύου Κορµού, το οποίο αποτελεί το τµήµα του ικτύου του ΠΠ που διασυνδέει το ίκτυο ιανοµής των κτιρίων της Πανεπιστηµιούπολης ιαχείριση, συντήρηση και επέκταση της καλωδιακής υποδοµής και του ενεργού εξοπλισµού της σύνδεσης του ΠΠ µε το ιαδίκτυο Σύνδεση στο Τ του ΠΠ των υπολογιστικών συστηµάτων των χρηστών, σύµφωνα µε την υπάρχουσα διαθεσιµότητα του ικτύου ιανοµής της συγκεκριµένης οργανικής µονάδας ιαχείριση και συντήρηση των Ιδρυµατικών Εργαστηρίων Πληροφορικής (PC-Labs) του ΠΠ ιαχείριση της πρόσβασης των ιστότοπων (εξυπηρετητές WWW) των χρηστών του ΠΠ από το ιαδίκτυο ιαχείριση της κεντρικής υπηρεσίας µεταβίβασης και δροµολόγησης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (mail relay and routing) για όλο το Τ του ΠΠ, ενισχυµένη µε υπηρεσίες προστασίας των εξυπηρετητών και των χρηστών από κακόβουλους χρήστες. Ειδικότερα, η πρόσβαση των εξυπηρετητών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των χρηστών στο ιαδίκτυο διεξάγεται µόνο µέσω της κεντρικής υπηρεσίας µεταβίβασης και δροµολόγησης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που παρέχει το UPnet. Επιτρέπεται, µετά από έγκριση της Επιστηµονικής Επιτροπής του Τµήµατος ικτύων, η απευθείας πρόσβαση στο ιαδίκτυο µόνο του κεντρικού εξυπηρετητή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των ακαδηµαϊκών Τµηµάτων του ΠΠ, εφόσον υλοποιούνται µέτρα προστασίας τουλάχιστον αντίστοιχα µε αυτά της κεντρικής υπηρεσίας ιαχείριση, συντήρηση και επέκταση των υπηρεσιών τηλεµατικής του ΠΠ και παροχή τους στην ακαδηµαϊκή κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό το UPnet, και κατά τη σύνταξη του παρόντος Κανονισµού, είναι αρµόδιο για την εγκατάσταση διαµόρφωση, παραµετροποίηση, λειτουργία και επέκταση των ακόλουθων υπηρεσιών τηλεµατικής: Υπηρεσία ιευθυνσιοδότησης και Ονοµατολογίας (DNS) για τα υπολογιστικά συστήµατα που συνδέονται στο Τ του ΠΠ. Υπηρεσία σύνδεσης στο Τ του ΠΠ µέσω τηλεφώνου (dialup). Υπηρεσία Ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: o Προσωπικές θυρίδες για όλα τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας, µε υποστήριξη διαχείρισής τους από προσωπικούς υπολογιστές µέσω πρωτοκόλλων POP3 και IMAP, καθώς και webmail. o Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και διαχείριση της λίστας Υπηρεσία ενδιάµεσου Παγκόσµιου Ιστού (web proxy/cache). Υπηρεσία συγχρονισµού ώρας υπολογιστών (NTP). 5/9

6 Υπηρεσίες πολυ-επίπεδης ασφάλειας που ξεκινούν από το φυσικό επίπεδο και το επίπεδο δικτύου (access lists, VPN) έως το επίπεδο εφαρµογής και την προστασία σταθµών εργασίας. Υπηρεσίες Παγκόσµιου Ιστού (WWW), οι οποίες περιλαµβάνουν τη διαχείριση του κεντρικού ιστότοπου του Πανεπιστηµίου Πατρών (http://www.upatras.gr/) και φιλοξενίας ιστότοπων για τις οργανικές µονάδες του Ιδρύµατος Υπηρεσία καταλόγου (directory services), η οποία παρέχει κεντρική και οµοιόµορφη ταυτοποίηση χρηστών καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικού τηλεφωνικού καταλόγου. Υπηρεσίες τηλε-εκπαίδευσης (e-learning), οι οποίες υποστηρίζουν την πραγµατοποίηση από απόσταση του εκπαιδευτικού έργου του Ιδρύµατος. Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης (teleconference) για τη µετάδοση ήχου και εικόνας σε πραγµατικό-χρόνο από οποιοδήποτε σηµείο της Πανεπιστηµιούπολης. Υπηρεσία ροών (streaming), για την αναµετάδοση σε πραγµατικό χρόνο τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραµµάτων, ακαδηµαϊκών εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών διαλέξεων στο ιαδίκτυο, καθώς και για την µετάδοση κατ απαίτηση αποθηκευµένου πολυµεσικού ακαδηµαϊκού περιεχοµένου Ανάπτυξη νέων προηγµένων δικτυακών υπηρεσιών και ενσωµάτωσή τους στο περιβάλλον του ικτύου του ΠΠ σε πλήρη κλίµακα. Καθώς το Τ του ΠΠ είναι δίκτυο παραγωγής είναι απαραίτητη η ύπαρξη πλατφόρµας πιλοτικής λειτουργίας, στην οποία προσαρµόζονται και ελέγχονται οι νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες πριν τεθούν στη διάθεση όλης της ακαδηµαϊκής κοινότητας Εκπαίδευση της ακαδηµαϊκής κοινότητας και µεταφορά τεχνογνωσίας στις επιµέρους οργανικές µονάδες για θέµατα δικτυακών υπηρεσιών και υποδοµών. 2. Το UPnet παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στους χρήστες του Τ του ΠΠ, σύµφωνα µε τους εκάστοτε πόρους που διαθέτει σε υποδοµή και ανθρώπινο δυναµικό. Το UPnet διαθέτει «Γραφείο Αρωγής» των χρηστών, το οποίο υποστηρίζει σε πρώτο επίπεδο τις υπηρεσίες, τις οποίες παρέχει κεντρικά, και σε δεύτερο επίπεδο τις υπηρεσίες, οι οποίες που παρέχονται κατανεµηµένα από τις οργανικές µονάδες του ΠΠ. Σε πρώτο επίπεδο, οι χρήστες των κατανεµηµένων υπηρεσιών θα πρέπει να επικοινωνούν µε τον αρµόδιο Τεχνικό Υπεύθυνο. 3. Το UPnet µεριµνά ώστε να κρατούνται αντίγραφα ασφαλείας από τα συστήµατα που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες του σε µέσα µακράς αποθήκευσης, όπως για παράδειγµα µαγνητικές ταινίες, ή σε άλλα πρόσφορα µέσα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όµως δεν προκύπτει εγγύηση από αυτό το γεγονός ότι, τυχόν απολεσθέντα δεδοµένα θα αποκατασταθούν από τα αντίγραφα ασφαλείας. 4. Το UPnet απαγορεύεται να εξετάζει αρχεία, µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και γενικότερα δεδοµένα χρηστών, µε την επιφύλαξη της ισχύουσας νοµοθεσίας. 5. Το UPnet απαγορεύεται να παρακολουθεί τη χρήση των υπηρεσιών από µεµονωµένους χρήστες, όµως καταγράφει ανώνυµα ή/και συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία χρήσης. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, µε αποκλειστικό σκοπό τη διάγνωση και αντιµετώπιση προβληµάτων ή όταν υπάρχουν βάσιµες 6/9

7 υποψίες για την τέλεση παράνοµων πράξεων και παραβιάσεων της πολιτικής που καθορίζεται στο παρόν κείµενο, γίνονται οι απαραίτητες τεχνικές ενέργειες αναφορικά µε µεµονωµένους χρήστες, δεδοµένου ότι διατίθενται τα κατάλληλα τεχνικά µέσα. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται µόνο µετά από εντολή της Επιστηµονικής Επιτροπής του Τµήµατος ικτύων, της Επιτροπής εοντολογίας και/ή των Προϊσταµένων ιοικητικών Οργάνων του ΠΠ (Πρυτανικές Αρχές, Σύγκλητος), ανάλογα µε την σοβαρότητα της περίπτωση, και µε την επιφύλαξη της ισχύουσας νοµοθεσίας. 6. Το UPnet δικαιούται να ελαττώνει την προτεραιότητα, ή να τερµατίζει τη χρήση πόρων του Τ του ΠΠ σε περίπτωση που χρήστης καταχράται τις δυνατότητες που του παρέχονται και δηµιουργεί προβλήµατα στην ποιότητα υπηρεσιών που είναι διαθέσιµες στο σύνολο των χρηστών του δικτύου. Ο όρος «χρήστης» στη συγκεκριµένη αυτή περίπτωση περιλαµβάνει και κάθε υπολογιστικό σύστηµα που συνδέεται µε το Τ του ΠΠ. Το χρονικό διάστηµα της ελάττωσης ή και παύσης καθορίζεται από την Επιστηµονική Επιτροπή του Τµήµατος ικτύων. 7. Το UPnet υποχρεούται να ανακοινώνει προγραµµατισµένες εργασίες, οι οποίες επιφέρουν διακοπή λειτουργίας του ικτύου του ΠΠ, τουλάχιστον τρεις ηµέρες πριν την έναρξη τους. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατεπειγόντων εργασιών λόγω τεχνικών προβληµάτων. 5. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 1. Όλα τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας έχουν δικαίωµα χρήσης των υποδοµών τηλεµατικής και των υποδοµών τηλεµατικής του ΠΠ Μέλη της ακαδηµαϊκή κοινότητας αποτελούν και τα µέλη ΕΠ-επισκέπτες κατά το χρονικό διάστηµα παραµονής τους στο Ίδρυµα, κατά τη διάρκεια του οποίου έχουν δικαίωµα χρήσης του Τ του ΠΠ. 2. Οι χρήστες δεσµεύονται τόσο από τον παρόντα Κανονισµό τόσο από τους κανόνες και όρους χρήσης των επιµέρους υπηρεσιών τηλεµατικής. Οι κανόνες και όροι χρήσης των επιµέρους υπηρεσιών τηλεµατικής ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 6.3. του παρόντος Κανονισµού. 3. Η ενεργοποίηση της σύνδεσης στο Τ του ΠΠ µέσω υπάρχουσας τηλεπικοινωνιακής πρίζας εκτελείται από το UPnet µετά από αίτηση του αρµόδιου Τεχνικού Υπευθύνου της οργανικής µονάδας, στην οποία ανήκει ο χρήστης. 4. Για τη χρήση των υπηρεσιών τηλεµατικής του ΠΠ παραχωρούνται σε όλα τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας λογαριασµοί πρόσβασης. 5. Σε σχέση µε τους λογαριασµούς πρόσβασης ισχύουν τα ακόλουθα: 5.1. Οι λογαριασµοί είναι αυστηρά προσωπικοί και τα στοιχεία τους δεν µεταβιβάζονται σε τρίτους Ένας λογαριασµός πρόσβασης διατηρείται κατά το χρονικό διάστηµα στο οποίο ο χρήστης διατηρεί την ακαδηµαϊκή ιδιότητα. Μόνο τα µέλη ΕΠ διατηρούν τους λογαριασµούς πρόσβασης και µετά τη συνταξιοδότησή τους Η κατάργηση ενός λογαριασµού πρόσβασης γίνεται µετά από ειδοποίηση της αρµόδιας διοικητικής υπηρεσίας του ΠΠ (Γραµµατείας για τους φοιτητές και ιεύθυνσης ιοικητικών Υπηρεσιών για τα µέλη µε οργανική θέση) για τη λήξη της ακαδηµαϊκής ιδιότητας ενός χρήστη. Στην περίπτωση συµβασιούχων ή παρόµοιων περιπτώσεων, η κατάργηση γίνεται µε βάση τη λήξη της σχετικής τους σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο λογαριασµός πρόσβασης παραµένει ενεργός για εύλογο χρονικό διάστηµα 7/9

8 και αποστέλλονται σχετικά ενηµερωτικά µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου προτού την οριστική κατάργηση του λογαριασµού Στην περίπτωση θανάτου µέλους της ακαδηµαϊκής κοινότητας ο λογαριασµός πρόσβασης καταργείται και τα δεδοµένα του διαγράφονται Το UPnet διατηρεί το δικαίωµα να καταργεί λογαριασµούς που δεν έχουν παραληφθεί από τους χρήστες για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών µετά τη δηµιουργία τους. 6. Κάθε χρήστης του δικτύου του ΠΠ είναι υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε δραστηριότητα και περιεχόµενα που ξεκινούν ή αναπτύσσονται από την τηλεπικοινωνιακή πρίζα, τον προσωπικό λογαριασµό πρόσβασης που του έχει χορηγηθεί ή τον προσωπικό υπολογιστή του. Όσον αφορά τηλεπικοινωνιακές πρίζες ή υπολογιστές που παρέχουν πρόσβαση σε πολλούς χρήστες (εργαστήρια, νησίδες υπολογιστών), συνυπεύθυνοι είναι οι αντίστοιχοι τεχνικοί υπεύθυνοι ή διαχειριστές του εργαστηρίου ή του υπολογιστή. 7. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για την επιλογή και διαφύλαξη «ασφαλούς» κωδικού πρόσβασης (password) στους λογαριασµούς του. 8. Κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία και την ασφάλεια του προσωπικού του υπολογιστή όσον αφορά τη σύνδεση του στο Τ του ΠΠ και τη χρήση των δικτυακών υπηρεσιών. 9. Για οποιαδήποτε παραβίαση του Κανονισµού Λειτουργίας του ικτύου, οι χρήστες οφείλουν να ενηµερώνουν τους αρµόδιους Τεχνικούς Υπευθύνους και το UPnet. 7. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 1. Σε πολλές περιπτώσεις µπορεί να προκύψουν παραβιάσεις του παρόντος Κανονισµού οι οποίες οφείλονται σε άγνοια ή ελλιπή ενηµέρωση των χρηστών. Συµβάντα όπως, προφανή συνθηµατικά, τα οποία µπορούν εύκολα να αποκωδικοποιηθούν και άθελη κατάχρηση δικτυακών πόρων µπορούν και θα αντιµετωπίζονται άτυπα και κατά περίπτωση. 2. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις συµπεριλαµβανοµένων των: επαναλαµβανόµενες παραβιάσεις, υποκλοπή δεδοµένων, παράνοµες πράξεις, αυθαίρετη εµπορευµατοποίηση πόρων του ΠΠ, το UPnet σε συνεργασία µε τον αρµόδιο Τεχνικό Υπεύθυνο προβαίνει σε προσωρινά µέτρα, όπως για παράδειγµα απενεργοποίηση λογαριασµού και αποσύνδεση υπολογιστικών συστηµάτων από το Τ του ΠΠ. Η εκτέλεση των προσωρινών µέτρων αντιµετώπισης της περίπτωσης εκτελούνται µετά από ενηµέρωση της Επιστηµονικής Επιτροπής του UPnet, της Επιτροπής εοντολογίας ως και των Προϊσταµένων ιοικητικών Οργάνων του ΠΠ (Πρυτανικές Αρχές και Σύγκλητος), ανάλογα µε τη σοβαρότητα της περίπτωσης, ώστε να ληφθούν και οι οριστικές αποφάσεις αλλά οι τυχόν δικαστικές ενέργειες για άρση της παράνοµης πράξης και παράλειψης αυτής στο µέλλον. 3. Ως πρωτοβάθµιο όργανο διαπίστωσης και αντιµετώπισης των παραβάσεων του παρόντος Κανονισµού ορίζεται η Επιστηµονική Επιτροπή του Τµήµατος ικτύων. Σε περίπτωση αµφιβολίας, ως δευτεροβάθµιο όργανο επίλυσης διαφορών για το αν κάποια ενέργεια παραβαίνει τον παρόντα Κανονισµό, ορίζεται η Επιτροπή εοντολογίας του Ιδρύµατος. Στη συνέχεια και αν απαιτηθεί, επιλαµβάνονται της υπόθεσης τα Προϊστάµενα ιοικητικά Όργανα του ΠΠ (Πρυτανικές Αρχές και Σύγκλητος). Σε κάθε περίπτωση, ο µόνος αρµόδιος να κρίνει αν κάποια ενέργεια παραβαίνει τον παρόντα Κανονισµό είναι το Πανεπιστήµιο Πατρών µέσω των αρµοδίων οργάνων του. 8/9

9 6. ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Ο παρών Κανονισµός δεσµεύει οποιονδήποτε στο Πανεπιστήµιο Πατρών παρέχει υπηρεσίες τηλεµατικής περιλαµβανοµένων Τµηµάτων, Εργαστηρίων ή άλλων οργανικών µονάδων του ΠΠ. Στις παρεχόµενες υπηρεσίες τηλεµατικής συµπεριλαµβάνονται οι: Υπηρεσίες που παρέχονται στις εν λόγω οργανικές µονάδες ή σε µεµονωµένους χρήστες, οι οποίοι ανήκουν σε αυτές, µέσω των κεντρικών υπηρεσιών του UPnet. Υπηρεσίες που οι εν λόγω οργανικές µονάδες παρέχουν σε µέλη τους µε χρήση δικών τους εξυπηρετητών (π.χ. χρήση περιφερειακών εξυπηρετητών ελεγχόµενων από Τµήµατα, Εργαστήρια κλπ) αλλά µε χρήση της δικτυακής διασύνδεσης και υποδοµής ενδοπανεπιστηµιακής ή διαδικτυακής του ΠΠ. 2. Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για την παρακολούθηση της τήρησης παρόντος Κανονισµού είναι ο Επιστηµονικός και ο Τεχνικός υπεύθυνος της κάθε οργανικής µονάδας. Σε περιπτώσεις κακής χρήσης των παρεχοµένων υπηρεσιών ο Επιστηµονικός και ο Τεχνικός Υπεύθυνος της κάθε µονάδας οφείλει όταν επισήµως του ζητηθούν - να προσκοµίσει στα αρµόδια όργανα του ΠΠ τις τεχνικές και λοιπές πληροφορίες που είναι απαραίτητες στο ΠΠ για τη διερεύνηση της υπόθεσης, πάντα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 3. Κάθε ενδοπανεπιστηµιακός φορέας που παρέχει ή δρα ως ενδιάµεσος στην παροχή υπηρεσιών τηλεµατικής στα µέλη του ΠΠ οφείλει να συντάσσει αναλυτικό κανονισµό λειτουργίας για κάθε παρεχόµενη υπηρεσία και να τον κοινοποιεί µαζί µε κάθε τροποποίηση αυτού - σε όλους τους χρήστες της µε το πλέον πρόσφορο µέσο. Κάθε επί µέρους ή αναλυτικός κανονισµός λειτουργίας συγκεκριµένων υπηρεσιών τηλεµατικής θα πρέπει να βρίσκεται σε απόλυτη συµφωνία µε τον παρόντα Κανονισµό. 4. Η χρήση δικτυακών και ευρύτερων τηλεµατικών υπηρεσιών από τον οποιονδήποτε χρήστη σηµαίνει και την άνευ όρων και προϋποθέσεων πλήρη αποδοχή των προαναφερόµενων κανόνων. 5. Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού ξεκινά µε την έγκρισή του από τη Σύγκλητο του ΠΠ. Ο Κανονισµός έχει αναδροµική ισχύ και οι χρήστες του Τ του ΠΠ θα πρέπει να συµµορφωθούν µε αυτόν. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και µετά τη σύµφωνη γνώµη της Επιστηµονικής Επιτροπής του Τµήµατος ικτύων θα εξετάζεται η αδυναµία συµµόρφωσης µε τον Κανονισµό. 6. Η τροποποίηση του παρόντος Κανονισµού πραγµατοποιείται µε απόφαση της Συγκλήτου. Η Σύγκλητος µπορεί να εκχωρήσει στο Πρυτανικό Συµβούλιο το δικαίωµα τροποποίησης του Κανονισµού. Η Επιστηµονική Επιτροπής του Τµήµατος ικτύων εισηγείται επί των τροποποιήσεων του Κανονισµού. 9/9

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 19/12/2006 88 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Σεπτέµβριος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Σεπτέµβριος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 1. Ο παρών Κανονισμός καθορίζει την αποστολή του ΕΕΥΕΜ, στο πλαίσιο που καθορίζεται από το άρθρο 7 του νόμου 2552/97, ορίζει την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα