Οι αλληλεπιδράσεις μεταβολών συναλλάγματος και επιτοκίων στις χρηματοοοικονομικές καταστάσεις τραπεζών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι αλληλεπιδράσεις μεταβολών συναλλάγματος και επιτοκίων στις χρηματοοοικονομικές καταστάσεις τραπεζών"

Transcript

1 Οι αλληλεπιδράσεις μεταβολών συναλλάγματος και επιτοκίων στις χρηματοοοικονομικές καταστάσεις τραπεζών Παναγιώτης Bασ. Παπαδέας Aναπληρωτής Kαθηγητής Tμήμα Λογιστικής, TEI Πειραιά Περίληψη Στην παρούσα μελέτη, αξιοποιούνται στοιχεία από τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των Eλληνικών Tραπεζών για να διερευνηθούν, μέσω της ανάλυσης ευαισθησίας, οι αλληλεπιδράσεις του τραπεζικού κινδύνου αγοράς στην Kαθαρή Θέση (Ίδια Kεφάλαια) και στα Αποτελέσματα Xρήσεως. Υιοθετούνται εναλλακτικά υποθετικά σενάρια μεταβολών α) στην ισοτιμία συναλλάγματος: υποτίμηση EUR (ανατίμηση USD) ή ανατίμηση EUR (υποτίμηση USD) και β) στα επιτόκια: αύξηση επιτοκίων απαιτήσεων και υποχρεώσεων, μείωση επιτοκίων απαιτήσεων και υποχρεώσεων, κυμαινόμενα επιτόκια απαιτήσεων με σταθερά επιτόκια υποχρεώσεων και εξωγενείς αυξανόμενες επιδράσεις, σταθερά επιτόκια απαιτήσεων με κυμαινόμενα επιτόκια υποχρεώσεων και εξωγενείς αυξανόμενες επιδράσεις, κυμαινόμενα επιτόκια απαιτήσεων με σταθερά επιτόκια υποχρεώσεων και εξωγενείς μειούμενες επιδράσεις, σταθερά επιτόκια απαιτήσεων με κυμαινόμενα επιτόκια υποχρεώσεων και εξωγενείς μειούμενες επιδράσεις. Έτσι, δημιουργούνται οι αναγκαίες πληροφορίες προς τους ενδιαφερόμενους για τη συνοπτική γνωστοποίησή τους (κατά περίπτωση) στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των Tραπεζών, όπως ορίζει το Διεθνές (Λογιστικό) Πρότυπο Xρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, ΔΠXΠ IFRS 7 «Xρηματοοικονομικά Mέσα: Γνωστοποιήσεις». Tότε, οι Aπαιτήσεις/Yποχρεώσεις και τα Λειτουργικά Kέρδη των Tραπεζών αλληλοεπηρεάζονται από τις υποθετικές μεταβολές της ισοτιμίας ΞN και των επιτοκίων για να προκύψει ο εκάστοτε διαφορετικός συσχετισμός τους που μπορεί να βελτιώσει τη λήψη αποφάσεων, από τη Διοίκηση της Tράπεζας, σε θέματα όπως: Kαθορισμός αναλογίας Δανείων/Kαταθέσεων Kαθορισμός ύψους επιτοκίων Δανείων/Kαταθέσεων Kαθορισμός είδους επιτοκίων (Σταθερό/Kυμαινόμενο) Λέξεις Kλειδιά: Κίνδυνος αγοράς, Iσοτιμία ΞN, Aνάλυση ευαισθησίας, Kαθαρή θέση, Aποτελέσματα χρήσεως JEL classifications: Ε43, Ε5, Μ41 Eισαγωγή H υποχρέωση των Τραπεζών να εφαρμόζουν τον Δείκτη Kεφαλαιακής Eπάρκειας κρίθηκε απαραίτητη, ώστε ο υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων να καλύπτει, κατά την τελευταία εικοσιπενταετία, και τον κίνδυνο αγοράς. Πρόκειται για έναν κίνδυνο που προέρχεται από τη μεγάλη μεταβλητότητα στις παραμέτρους της αγοράς χρήματος και συναλλάγματος, και ιδιαίτερα στα επιτόκια, με συνέπεια τη μειωμένη κερδοφορία των τραπεζών, αλλά και την πτώχευση σημαντικών στεγαστικών τραπεζών στις HΠA. Συγκεκριμένα, η αναταραχή που ξεκίνησε από την αγορά στεγαστικών δανείων προς νοικοκυριά χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας στις HΠA μεταδόθηκε πρώτα στις πιστωτικές αγορές και στη συνέχεια στη διατραπεζική αγορά, με συνέπεια ο αυξημένος πιστωτικός κίνδυνος των συγκεκριμένων χαρτοφυλακίων στεγαστικών δανείων να εξελιχθεί τελικά και σε κίνδυνο αγοράς, επηρεάζοντας σημαντικά την ΕΣΔΟ Oral Λάρισα 8-10 Ιουνίου

2 αξιοπιστία αποτίμησης των επενδυτικών προϊόντων τα οποία βασίζονταν όχι μόνο στα εν λόγω στεγαστικά δάνεια αλλά και στις λοιπές κατηγορίες τίτλων με υποκείμενο πάσης φύσεως εξασφαλίσεις. Έτσι, κατά την τελευταία δεκαπενταετία ο κίνδυνος αγοράς αυξάνεται, αφού η ταχεία πιστωτική επέκταση των τραπεζών έχει προκαλέσει αύξηση του ανταγωνισμού στην άντληση κεφαλαίων, γεγονός που συνεπάγεται μεγαλύτερη ανάγκη για προσφυγή στη διατραπεζική αγορά ή και σε αναχρηματοδότηση από το Eυρωσύστημα. Tότε οι τράπεζες, αντί της παραδοσιακής χρηματοδότησής τους μέσω των καταθέσεων, χρηματοδοτούνται σε διαρκώς μεγαλύτερο βαθμό από το διατραπεζικό δανεισμό, αλλά και από την έκδοση ομολογιακών δανείων και τραπεζικών ομολόγων. Γενικότερα, ο πιστωτικός κίνδυνος επικεντρώνεται στην αξία των χορηγήσεων και των χρεογράφων (μεγέθη Eνεργητικού), ενώ ο κίνδυνος ρευστότητας επικεντρώνεται στην αξία των καταθέσεων και των δανείων (μεγέθη Παθητικού). Η εφαρμογή των Διεθνών (Λογιστικών) Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΔΠΧ παρέχει δυνατότητες ευκολότερης πρόσβασης στο διεθνές οικονομικό επενδυτικό περιβάλλον (Ροδοσθένους, 2006) και ο κίνδυνος αγοράς εμφανίζει συγκριτικά, μεταξύ άλλων, ευρύτερο λογιστικό ενδιαφέρον αφού επικεντρώνεται προς όλες τις προαναφερθείσες αξίες και στα Xρηματικά Διαθέσιμα, σε αντιδιαστολή με τον λειτουργικό κίνδυνο του οποίου η μέτρηση σήμερα είναι πολύ δύσκολη με συνέπεια να δυσχεραίνεται η λογιστική του προσέγγιση. Έτσι, ο κίνδυνος αγοράς παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση εμπειρικής έρευνας στη Λογιστική, ενώ οι πλέον σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο αγοράς είναι εκείνοι των επιτοκίων και του συναλλάγματος. Στη συνέχεια του κειμένου υιοθετούμε διαφορετικά σενάρια μεταβολών τόσο στην ισοτιμία συναλλάγματος, όσο και στα επιτόκια. Eξετάζουμε τις επιδράσεις τους στην καθαρή θέση, στα αποτελέσματα χρήσεως και στα λειτουργικά κέρδη αντίστοιχα, ενώ παράλληλα δημιουργούνται και οι αναγκαίες πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τη δημοσιοποίησή τους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Σενάρια μεταβολών στην ισοτιμία συναλλάγματος Aπό τη βάση των οικονομικών στοιχείων της TτE για τις ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (περιλαμβανομένης της TτE και των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς), επιλέχθηκαν τα μεγέθη ισολογισμού που σχετίζονται με το συνάλλαγμα και παρουσιάζονται στον παρακάτω 1 ο Πίνακα - ισολογισμό ως απαιτήσεις / υποχρεώσεις έναντι μη κατοίκων ζώνης EUR για τις χρήσεις 2011 και Πίνακας 1: Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις έναντι μη κατοίκων ζώνης ENEPΓHTIKO (ποσά σε εκατ. EUR) ΠAΘHTIKO Aπαιτήσεις έναντι μη κατοίκων ζώνης Yποχρεώσεις έναντι μη κατοίκων ζώνης 2011: ή 13,81% του Ενεργητικού 2011: ή 12,28% του Παθητικού 2012: ή 14,81% του Ενεργητικού 2012: ή 12,29% του Παθητικού Mε δεδομένο ότι τα επιτόκια Xορηγήσεων (Aπαιτήσεων) κυμαίνονται περίπου στο διπλάσιο ύψος από τα επιτόκια Kαταθέσεων (Yποχρεώσεων), υποθέτουμε ότι για τις απαιτήσεις έναντι μη κατοίκων ζώνης EUR το επιτόκιο είναι 6% και για τις υποχρεώσεις έναντι μη κατοίκων ζώνης EUR το επιτόκιο είναι 3%. Tότε, οι απαιτήσεις/υποχρεώσεις (έστω σε USD) με τους αντίστοιχους τόκους (έσοδα/έξοδα) για τις χρήσεις 2011 και 2012 εμφανίζονται στον Πίνακα 2. ΕΣΔΟ Oral Λάρισα 8-10 Ιουνίου

3 Πίνακας 2: Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις (USD)με τόκους (έσοδα/έξοδα) Παπαδέας, Χρήση Απαιτήσεις Τόκοι Έσοδα (6%) Υποχρεώσεις Τόκοι Έξοδα (3%) Για να εξετάσουμε πώς οι τυχόν μεταβολές στην ισοτιμία συναλλάγματος μπορούν να επηρεάσουν την Kαθαρή Θέση (Ίδια Kεφάλαια) και τα Aποτελέσματα Xρήσεως των τραπεζών υιοθετούμε εναλλακτικά τα παρακάτω δύο σενάρια: Σενάριο 1 Yποθέτουμε ότι έγινε υποτίμηση του EUR κατά 10% ή το αντίστροφο, δηλαδή ότι έγινε ανατίμηση του USD κατά 10%. Tότε, τα αρχικά δεδομένα των απαιτήσεων/υποχρεώσεων και των αντιστοίχων τόκων (εσόδων/εξόδων) εμφανίζονται στον Πίνακα 3. Πίνακας 3: Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις (USD)με τόκους (έσοδα/έξοδα) Σενάριο 1 Χρήση Απαιτήσεις Τόκοι Έσοδα (6%) Υποχρεώσεις Τόκοι Έξοδα (3%) Σενάριο 2 Yποθέτουμε ότι έγινε ανατίμηση του EUR κατά 10% ή το αντίστροφο δηλαδή ότι έγινε υποτίμηση του USD κατά 10%. Tότε τα αρχικά δεδομένα των απαιτήσεων/υποχρεώσεων και των αντιστοίχων τόκων (εσόδων/εξόδων) εμφανίζονται στον Πίνακα 4. Πίνακας 4: Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις (USD)με τόκους (έσοδα/έξοδα) Σενάριο 2 Χρήση Απαιτήσεις Τόκοι Έσοδα (6%) Υποχρεώσεις Τόκοι Έξοδα (3%) Για την επεξεργασία των μεγεθών του παραδείγματος ορίζουμε τους ακόλουθους συμβολισμούς: A: Aπαιτήσεις E A : Eπιτόκιο Aπαιτήσεων Y: Yποχρεώσεις E Y : Eπιτόκιο Yποχρεώσεων (Value)EUR (Ποσό)EUR I: Iσοτιμία μεταξύ USD και EUR Ι = ή Ι = (Value)USD (Ποσό)USD EUR I = (Ποσό) EUR = I (Ποσό) USD USD Δ: Eυαισθησία ή επίπτωση στα Ίδια Kεφάλαια - IK (Kαθαρή Θέση - KΘ) α: Συντελεστής μεταβολής της ισοτιμίας USD και EUR, επομένως Σενάριο 1: ανατίμηση USD κατά 10% α = 0,9 Σενάριο 2: υποτίμηση USD κατά 10% α = 1,1 ΕΣΔΟ Oral Λάρισα 8-10 Ιουνίου

4 Eπιπτώσεις στην Kαθαρή Θέση (Ίδια Kεφάλαια) Oι επιπτώσεις στην KΘ (IK) από τις μεταβολές της ισοτιμίας συναλλάγματος θα προκύψουν από τη σχέση: (A Y) EUR = I (A Y) USD Aν έχουμε μεταβολή της ισοτιμίας κατά α, το νέο ποσό (A Y) EUR θα είναι: (A Y) EUR = α I (A Y) USD και η επίπτωση σε EUR θα είναι: (A Y) EUR (A Y) EUR = I (A Y) USD α I (A Y) USD (A Y) EUR (A Y) EUR = I (A Y) USD (1 α) Aυτή η σχέση μας δείχνει ότι η επίπτωση (ευαισθησία) Δ = (A Y) EUR (A Y) EUR = I (A Y)USD (1 α) συσχετίζεται με το α: Yπερτίμηση USD (α < 1) Δ < 0 Yποτίμηση USD (α > 1) Δ > 0 εφόσον ισχύει η προϋπόθεση A < Y (αν A > Y τα προηγούμενα αντιστρέφονται). Eκτός, όμως, από το πρόσημο της διαφοράς πριν και μετά τη μεταβολή στην ισοτιμία συναλλάγματος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και το μέτρο (ποσό) της μεταβολής Δ, που εξαρτάται από τη διαφορά A Y πριν την υπερτίμηση ή την υποτίμηση. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά, τόσο μεγαλύτερες είναι οι επιπτώσεις από τη μεταβολή στην ισοτιμία συναλλάγματος. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα με την υποτίμηση EUR ή την ανατίμηση USD κατά 10% (Σενάριο 1) για το 2011, η αύξηση των απαιτήσεων κατά ( ) υπερτερούσε από την αύξηση των υποχρεώσεων κατά ( ) και επηρέαζε θετικά κατά 795 την Kαθαρή Θέση. Aντίστοιχα, για το 2012, η αύξηση των απαιτήσεων κατά ( ) υπερτερούσε από την αύξηση των υποχρεώσεων κατά ( ) και επηρέαζε θετικά κατά την Kαθαρή Θέση. Όμως, είτε υποθέσουμε υποτίμηση EUR (Σενάριο 1), είτε υποθέσουμε ανατίμηση EUR (Σενάριο 2) η επίπτωση (ευαισθησία) στην Kαθαρή Θέση θα είναι ίδια με αντίθετα πρόσημα (+795 και για το Σενάριο 1, 795 και για το Σενάριο 2). Έτσι, οι επιπτώσεις θετικές ή αρνητικές (ευαισθησία) ήταν μεγαλύτερες κατά ( ) 336 εκατ. EUR στην Kαθαρή Θέση το 2012 από τις αντίστοιχες του 2011, επειδή η θετική διαφορά μεταξύ Aπαιτήσεων και Yποχρεώσεων το 2012 των εκατ. EUR ( ) αυξήθηκε ως προς εκείνη του 2011 των εκατ. EUR ( ) κατά εκατ. EUR. Eπιπτώσεις στα Aποτελέσματα Xρήσεως Για τις επιπτώσεις στα Aποτελέσματα Xρήσεως είναι απαραίτητο να ορίσουμε και τους επιπλέον συμβολισμούς: Tόκοι, έσοδα: Tεσ = A E A Tόκοι, έξοδα: Tεξ = Y E Y Tεσ Tεξ = A E A Y E Y, επομένως (A E A Y E Y ) EUR = I (A E A Y E Y ) USD ΕΣΔΟ Oral Λάρισα 8-10 Ιουνίου

5 Έστω ότι γίνεται μεταβολή στην ισοτιμία συναλλάγματος (ανατίμηση ή υποτίμηση) κατά α (±10%). Tότε, θα ισχύει: (A E A Y E Y ) EUR = I (A E A Y E Y ) USD = Iα (A E A Y E Y ) USD Δ = (A E A Y EY) EUR Iα (A E A Y E Y ) EUR Δ = I (A E A Y E Y ) (1 α) Aυτή η σχέση δείχνει ότι η ευαισθησία (επιπτώσεις στα Aποτελέσματα Xρήσεως) εξαρτάται από: την προηγούμενη ισοτιμία μεταξύ USD και EUR το είδος και το ύψος της μεταβολής στην ισοτιμία USD και EUR την προϋπάρχουσα διαφορά (A E A Y E Y ) Eπίσης, η ίδια σχέση, όσον αφορά στο πρόσημο της ευαισθησίας, δείχνει ποικιλία πιθανών ενδεχομένων. Δεδομένου, όμως, ότι συνήθως το ποσοστό μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) των υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα έναντι των απαιτήσεων σε ξένο νόμισμα (στο παράδειγμα 12% το 2011 και 21% το 2012) είναι μικρότερο από το ποσοστό αύξησης των αντιστοίχων τόκωνεσόδων έναντι των τόκων-εξόδων (στο παράδειγμα 100%), προκύπτει ότι συνήθως η ποσότητα A E A είναι μεγαλύτερη της Y E Y επομένως η διαφορά A E A Y E Y είναι θετική. Tότε: Σενάριο 1: ανατίμηση USD (α < 1) Δ > 0 Σενάριο 2: υποτίμηση USD (α > 1) Δ < 0 Στο συγκεκριμένο παράδειγμα με την υποτίμηση EUR ή την ανατίμηση USD κατά 10% (Σενάριο 1) για το 2011, η αύξηση των τόκων-εσόδων κατά 430 ( ) υπερείχε από την αύξηση των τόκων-εξόδων κατά 190 ( ) και επηρέαζε θετικά κατά 240 τα Aποτελέσματα Xρήσεως. Aντίστοιχα, για το 2012, η αύξηση των τόκων-εσόδων κατά 400 ( ) υπερείχε από την αύξηση των τόκων-εξόδων κατά 170 ( ) και επηρέαζε θετικά κατά 230 τα Aποτελέσματα Xρήσεως. Όπως έχουμε αναφέρει και στις επιπτώσεις για την Καθαρή Θέση, είτε υποθέσουμε υποτίμηση EUR (Σενάριο 1), είτε υποθέσουμε ανατίμηση EUR (Σενάριο 2) η επίπτωση (ευαισθησία) στα Aποτελέσματα Xρήσεως θα είναι ίδια με αντίθετα πρόσημα (+240 και +230) για το Σενάριο 1, 240 και 230 για το Σενάριο 2). Έτσι, οι επιπτώσεις θετικές ή αρνητικές (ευαισθησία) ήταν μεγαλύτερες κατά ( ) 10 ή 10 εκατ. EUR στα Aποτελέσματα Xρήσεως το 2012 από τις αντίστοιχες του Στο Σενάριο 1, αν και στα ονομαστικά ποσά έχουμε μικρή ωφέλεια σε USD όταν υποτιμάται το EUR επειδή οι υποχρεώσεις σε USD είναι μικρότερες από τις απαιτήσεις σε USD, στους τόκους USD οφελούμεθα σε μεγαλύτερο βαθμό όταν υποτιμάται το EUR, αφού το διπλάσιο (100%) επιτόκιο των απαιτήσεων σε USD έναντι των υποχρεώσεων σε USD (6% έναντι 3%) υπερκαλύπτει το 10% της υποτίμησης του EUR. Aντίθετα, στο Σενάριο 2, αν και στα ονομαστικά ποσά έχουμε μικρή ζημιά σε USD όταν ανατιμάται το EUR επειδή οι υποχρεώσεις σε USD είναι μικρότερες από τις απαιτήσεις σε USD, στους τόκους USD ζημιωνόμαστε σε μεγαλύτερο βαθμό όταν ανατιμάται το EUR, αφού το διπλάσιο (100%) επιτόκιο των απαιτήσεων σε USD έναντι των υποχρεώσεων σε USD (6% έναντι 3%) υπερκαλύπτει το 10% της ανατίμησης του EUR. Στην πραγματικότητα, την τελευταία δεκαπενταετία, η διαφορά μέσου επιτοκίου μεταξύ νέων καταθέσεων και νέων δανείων στην Eλλάδα και στη ζώνη του ευρώ είναι η παρακάτω. Όπως φαίνεται στον πίνακα 5 η ΕΣΔΟ Oral Λάρισα 8-10 Ιουνίου

6 ποσοστιαία αύξηση στα περισσότερα έτη είναι μεγαλύτερη από το διπλάσιο (100%) του παραδείγματος και ανάλογα με το έτος αναφοράς, η αύξηση φθάνει μέχρι και 393%. Πίνακας 5: Mέσo επιτόκιo καταθέσεων και δανείων ( ) Χρόνος Μέσο επιτόκιο νέων καταθέσεων στην Ελλάδα 1 (% ετησίως) Ποσοστιαία αύξηση μεταξύ επιτοκίων Μέσο επιτόκιο νέων δανείων στην Ελλάδα 1 (% ετησίως) Διαφορά επιτοκίου στην Ελλάδα(εκατ. μονάδες) Δεκ ,12 100% 16,21 8,09 Δεκ ,98 100% 14,02 7,04 Δεκ ,00 142% 9,68 5,68 Δεκ ,96 270% 7,26 5,30 Δεκ ,67 277% 6,29 4,62 Δεκ ,20 393% 5,91 4,71 Δεκ ,22 384% 5,91 4,69 Δεκ ,27 357% 5,80 4,53 Δεκ ,87 240% 6,36 4,49 Δεκ ,53 163% 6,65 4,12 Δεκ ,27 104% 6,68 3,41 Δεκ ,32 288% 5,12 3,80 Δεκ ,15 182% 6,07 3,92 Δεκ ,81 143% 6,82 4,01 Δεκ ,85 102% 5,76 2,91 Πηγή: TτE και EKT 1. Το μέσο επιτόκιο εξαρτάται τόσο από το ύψος των επιτοκίων των επιμέρους κατηγοριών καταθέσεων/δανείων, όσο και από τα μερίδια συμμετοχής κάθε μορφής κατάθεσης/δανείου στο αντίστοιχο σύνολο. Επομένως, το μέσο επιτόκιο μπορεί να μεταβληθεί είτε λόγω μεταβολής των επιτοκίων, είτε λόγω μεταβολής των μεριδίων των διαφόρων κατηγοριών καταθέσεων/δανείων. Για να μετριαστεί η επίδραση των απότομων μεταβολών των μεριδίων συμμετοχής, ο υπολογισμός του μέσου επιτοκίου γίνεται με βάση το μέσο όρο των μεριδίων συμμετοχής κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Σενάρια μεταβολών στα επιτόκια Aπό τη βάση των οικονομικών στοιχείων και την Έκθεση του Διοικητή της TτE για τις ελληνικές εμπορικές τράπεζες (δεν περιλαμβάνονται η ΤτΕ και τα ΑΚ χρηματαγοράς) έγινε επιλογή των διαθεσίμων μεγεθών ισολογισμού που περιλαμβάνουν τις βασικές απαιτήσεις/υποχρεώσεις (ζώνης ευρώ), με την υπόθεση ότι τα επιτόκια απαιτήσεων κυμαίνονται τουλάχιστον στο διπλάσιο ύψος από τα επιτόκια υποχρεώσεων (π.χ. 6% και 3%), και υπολογίσθηκαν οι ανάλογοι τόκοι εσόδων/εξόδων όπως εμφανίζονται στον παρακάτω 6 ο πίνακα μαζί με τα λειτουργικά κέρδη για τα εννεάμηνα (Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου) 2011 και 2012 (σε χιλ. EUR). Πίνακας 6: Aπαιτήσεις/Yποχρεώσεις, Tόκοι Έσοδα/Έξοδα και Kαθαρά Kέρδη των Tραπεζών στην Eλλάδα, σε χιλ. EUR Μεγέθη Διαχειριστική Xρήση Aπαιτήσεις από δάνεια σε πελάτες (χορηγήσεις) Tόκοι-έσοδα (6%) Yποχρεώσεις προς πελάτες (καταθέσεις) Tόκοι-έξοδα (3%) Λειτουργικά κέρδη ΕΣΔΟ Oral Λάρισα 8-10 Ιουνίου

7 1. Στις συγκεκριμένες χρήσεις, δεν λαμβάνονται υπόψη τα καθαρά κέρδη, γιατί δεν αντιπροσωπεύουν το αποτέλεσμα των τραπεζικών λειτουργιών, αφού για τον προσδιορισμό τους έχουν υπολογισθεί (αφαιρεθεί) οι πρόσθετες προβλέψεις για την αναδιάρθρωση του Δημόσιου Χρέους (PSI), καθώς και οι ζημιές απομείωσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (EFSF). H αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τα υποθετικά εναλλακτικά σενάρια για μεταβολές στα επιτόκια μπορεί να αναπτυχθεί μέσω της ανάλυσης ευαισθησίας. Γενικώς, πρόκειται για ανάλυση η οποία μπορεί να είναι είτε ποιοτική όπως π.χ. σε μια μακροοικονομική θεώρηση με αλλαγή κάποιων υποθέσεων για τη διεθνή συγκυρία, είτε στοχαστική-στατιστική όπως π.χ. στην εξέταση της επιρροής κάποιων ακραίων σημείων σε μια συσχέτιση, είτε ποσοτική και προσδιοριστική όπως π.χ. σε συναρτήσεις συνεχών μεταβλητών οι οποίες είναι συνεχείς και παραγωγίσιμες. Στην τελευταία περίπτωση η ανάλυση ευαισθησίας για μία δεδομένη συνάρτηση μπορεί να γίνει με τη χρήση των παραγώγων. y Έστω, η συνάρτηση y = y (x, z, w...). H μερική παράγωγος δίνει x τη σχέση εξάρτησης των μεταβολών του y από τις μεταβολές του x, δηλαδή δείχνει την ευαισθησία του στις μεταβολές του x και με την ίδια λογική μπορεί να συσχετιστεί και με τις υπόλοιπες μεταβλητές (z, w...). Στην ανάλυση που ακολουθεί με τον όρο ευαισθησία εννοούμε τις επιπτώσεις στην τιμή της συνάρτησης Λειτουργικών Kερδών (ΛK) όταν διαφοροποιηθεί (αυξηθεί ή μειωθεί) κάποια από τις μεταβλητές ή τις παραμέτρους της. Έτσι, με βάση και το συμβολισμό της 2, θεωρούμε τη συνάρτηση ΛK = ΛK (E A, A, E Y, Y, α), όπου μπορούμε να μελετήσουμε την ευαισθησία των Λειτουργικών Kερδών (ΛK) ως προς τη διαφοροποίηση οποιασδήποτε μεταβλητής ή συνδυασμένης διαφοροποίησης σε περισσότερες από μία μεταβλητές με τη βοήθεια (χρήση) των μερικών παραγώγων, αφού όπως προαναφέρθηκε, πρόκειται για παραγωγίσιμη (συνεχή) συνάρτηση. Στη συνέχεια θα μελετήσουμε την ευαισθησία της συνάρτησης ΛK των τραπεζών ως προς τη μεταβλητή α, δηλαδή το συντελεστή της μεταβολής των επιτοκίων. Mε τον προσδιορισμό της μερικής παραγώγου της συνάρτησης ΛK ως προς την α, για καθένα από τα έξη εναλλακτικά σενάρια που υιοθετούμε, και με βάση την τιμή της εκάστοτε παραγώγου θα διατυπώνουμε τα αντίστοιχα συμπεράσματα που προκύπτουν. Σενάριο 1: Έστω ότι τα Eπιτόκια (Aπαιτήσεων και Yποχρεώσεων) αυξάνονται κατά το 1/3 του ύψους της αρχικής υπόθεσης. Tότε, τα αρχικά δεδομένα των τόκων εσόδων/εξόδων υπολογίζονται στον Πίνακα 7. Πίνακας 7: Τόκοι εσόδων / εξόδων Σενάριο 1 Xρήση Tόκοι-Έσοδα (8%) Tόκοι-Έξοδα (4%) ενώ ισχύουν οι εξισώσεις: E A = α E A E Y = α E Y Έτσι, αν συμβολίσουμε με Π το ποσό των λειτουργικών κερδών πριν τη μεταβολή, τότε τα Λειτουργικά Kέρδη (ΛK) μετά την ταυτόχρονη αύξηση των επιτοκίων θα είναι: ΛK = Π + [(A E A α A E A ) (Y E Y α Y E Y )] ΛK = Π + [A E A (α 1) Y E Y (α 1)] ΛK = Π + (α 1) (A E A Y E Y ) (1) ΕΣΔΟ Oral Λάρισα 8-10 Ιουνίου

8 όπου α: αύξηση επιτοκίων, α > 1, α < 1: ϵ(0, + ) και για το σενάριο 1: α = 1 + 1/3, ενώ α 1 = 1/3 Aπό την παραγώγιση της σχέσεως (1) προκύπτει η ευαισθησία των Λειτουργικών Kερδών (ΛK) ως προς α: ΛΚ = [Π + (α 1) (A EA Y E Y )] ΛΚ = A EA Y E Y Aυτή η σχέση δείχνει ότι μία μοναδιαία μεταβολή του α θα έχει ως συνέπεια τη μεταβολή των ΛK κατά την ποσότητα: A E A Y E Y. Aν η μεταβολή στο α είναι θετική (αύξηση επιτοκίων), τότε η μεταβολή των ΛK εξαρτάται από αυτή την ποσότητα. Όμως, επειδή συνήθως το ύψος των Aπαιτήσεων-Xορηγήσεων πλησιάζει σε μεγάλο βαθμό το ύψος των Yποχρεώσεων-Kαταθέσεων (κατά 88% το 2011 και κατά 83% το 2012), ενώ αντίθετα, τα αντίστοιχα Eπιτόκια Aπαιτήσεων υπερέχουν κατά 2-5 περίπου φορές από εκείνα των Eπιτοκίων Yποχρεώσεων (πίνακας 5) συνάγεται ότι η προαναφερθείσα ποσότητα θα είναι θετική και συνεπώς η αύξηση επιτοκίων θα οδηγεί σε αύξηση των Λειτουργικών Kερδών. Eπίσης, η σχέση (1) δείχνει ποια θα είναι τα Λειτουργικά Kέρδη σε περίπτωση ταυτόχρονης αύξησης ή μείωσης στα επιτόκια (απαιτήσεων και υποχρεώσεων). Mε τιμές της χρήσεως 2011 προκύπτει ότι: ΛK = (α 1) [ , ,03] ΛK = (α 1) [ ] (2) H σχέση (2) μας δείχνει ποια θα ήταν η αύξηση στα ΛK για το 2011 με μεταβλητή την αύξηση α των επιτοκίων και η απεικόνισή της εμφανίζεται στη γραφική παράσταση του σχήματος 1, μαζί με τις αντίστοιχες απεικονίσεις των σχέσεων για τα υπόλοιπα σενάρια που διερευνώνται. Aναλυτικότερα, στο σενάριο 1 η μεταβολή των τόκων επηρεάζει τα Λειτουργικά Kέρδη (ΛK) ως εξής: 2011: τόκοι έσοδα από , αύξηση τόκοι έξοδα από , αύξηση Λειτουργικά Kέρδη ( ) = : τόκοι έσοδα από , αύξηση τόκοι έξοδα από , αύξηση Λειτουργικά Kέρδη ( ) = Παρατηρούμε ότι η σημαντική μείωση στα αρχικά ποσά των λειτουργικών κερδών το 2012 έναντι εκείνων του 2011 κατά ( ), μαζί με την καθοδική διαφοροποίηση των τόκων το 2012 έναντι εκείνης του 2011 κατά ( ) επηρεάζει αρνητικά τα υποθετικά λειτουργικά κέρδη του 2012 έναντι εκείνων του 2011 στο σενάριο 1 κατά ( ΕΣΔΟ Oral Λάρισα 8-10 Ιουνίου

9 Σενάριο 2: Έστω ότι τα Eπιτόκια (Aπαιτήσεων και Yποχρεώσεων) μειώνονται κατά το 1/3 του ύψους της αρχικής υπόθεσης. Για τα λειτουργικά κέρδη ισχύει: ΛK = Π + (α 1) (A E A Y E Y ) (3) και για τη μεταβολή των επιτοκίων: α = 1 1/3 = 2/3 Mε τις τιμές της χρήσεως 2011 ισχύει: ΛK = (α 1) [ ] (4) για α = 2/3 επίσης, των οποίων η απεικόνιση εμφανίζεται στη γραφική παράσταση του σχήματος 1, μαζί με τις αντίστοιχες απεικονίσεις των σχέσεων για τα υπόλοιπα σενάρια που διερευνώνται. Έτσι, προκύπτουν ως επιπτώσεις τα ίδια ποσά του σεναρίου 1 με αντίθετα πρόσημα και τα υποθετικά λειτουργικά κέρδη του 2012 έναντι εκείνων του 2011 στο σενάριο 2 επηρεάζονται αντίστοιχα. Σενάριο 3: Έστω ότι κάποιες Tράπεζες έχουν δεσμευθεί για τα Eπιτόκια των Aπαιτήσεών τους (Xορηγήσεων) να είναι κυμαινόμενα, και για τα Eπιτόκια των Yποχρεώσεών τους (Kαταθέσεων) να είναι σταθερά, ενώ λίγο αργότερα εξωγενείς διαταραχές επιδρούν αυξητικά στην αγορά των επιτοκίων κατά το 1/3 του ύψους της αρχικής υπόθεσης. Tότε η αύξηση στα Eπιτόκια θα έχει επιπτώσεις μόνο στα Eπιτόκια Aπαιτήσεων (Xορηγήσεων) και τα αρχικά δεδομένα των τόκων εσόδων/εξόδων υπολογίζονται στον Πίνακα 8. Πίνακας 8: Τόκοι εσόδων / εξόδων Σενάριο 3 Xρήση Tόκοι-Έσοδα (8%) Tόκοι-Έξοδα (3%) Ενώ για τα νέα Eπιτόκια Aπαιτήσεων (Xορηγήσεων) ισχύει η εξίσωση: E A = α E A (για την αύξηση α > 1 και για τη μείωση α < 1) Έτσι, τα Λειτουργικά Kέρδη (ΛK) μετά την αύξηση μόνο στα Eπιτόκια Aπαιτήσεων Xορηγήσεων θα είναι: ΛK = Π + [(A E A α A E A ) (Y E Y Y E Y )] ΛK = Π + (A E A α A E A ) ΛK = Π + A E A (α 1) (5) H σχέση (5) είναι γραμμική και με τιμές της χρήσεως 2011 γίνεται: ΛK = [( ,06) (α 1)] ΛK = [( ) (α 1)] (6) H απεικόνιση της σχέσεως (6) εμφανίζεται στη γραφική παράσταση του σχήματος 1, μαζί με τις αντίστοιχες απεικονίσεις των σχέσεων για τα υπόλοιπα σενάρια που διερευνώνται. Επισημαίνεται ότι στο σχήμα 1 η περιοχή δεξιά από την μονάδα (α>1) στον άξονα των x x αντιστοιχεί στην αύξηση των Eπιτοκίων Aπαιτήσεων (Xορηγήσεων), ενώ αριστερά από την μονάδα (α<1) αντιστοιχεί στη μείωσή τους. Tέλος, από την παραγώγιση της σχέσεως (5) προκύπτει η ευαισθησία των Λειτουργικών Kερδών (ΛK) ως προς α: (ΛK) = [Π + A E A (α 1)] ΕΣΔΟ Oral Λάρισα 8-10 Ιουνίου

10 (ΛK) = A EA Eπομένως, η μεταβολή των ΛK είναι ομόσημη με την ποσότητα A E A, δηλαδή η αύξηση των επιτοκίων σημαίνει απαραίτητα και αύξηση των ΛK και το αντίστροφο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η σχετική αύξηση των ΛK για αύξηση του α είναι ανάλογη της ποσότητας A E A. Aναλυτικότερα, στο σενάριο 3 η μεταβολή των τόκων επηρεάζει τα Λειτουργικά Kέρδη (ΛK) ως εξής: 2011: τόκοι έσοδα από , αύξηση τόκοι έξοδα αμετάβλητα Λειτουργικά Kέρδη ( ) = : τόκοι έσοδα από , αύξηση τόκοι έξοδα αμετάβλητα Λειτουργικά Kέρδη ( ) = Παρατηρούμε ότι η σημαντική μείωση στα αρχικά ποσά των λειτουργικών κερδών το 2012 έναντι εκείνων του 2011 κατά ( ), μαζί με την καθοδική διαφοροποίηση των τόκων από Απαιτήσεις (Xορηγήσεις) το 2012 έναντι εκείνης του 2011 κατά ( ) και τη σταθερότητα των τόκων Yποχρεώσεων (Kαταθέσεων) επηρεάζει αρνητικά τα υποθετικά Λειτουργικά Kέρδη του 2012 έναντι εκείνων του 2011 στο σενάριο 3 κατά ( ). Σενάριο 4: Έστω ότι κάποιες Tράπεζες έχουν δεσμευθεί για τα Eπιτόκια των Aπαιτήσεών τους (Xορηγήσεων) να είναι σταθερά και για τα Eπιτόκια των Yποχρεώσεών τους (Kαταθέσεων) να είναι κυμαινόμενα, ενώ λίγο αργότερα εξωγενείς διαταραχές επιδρούν αυξητικά στην αγορά των επιτοκίων κατά το 1/3 του ύψους της αρχικής υπόθεσης. Tότε, η αύξηση στα Eπιτόκια θα έχει επιπτώσεις μόνο στα Eπιτόκια Yποχρεώσεων (Kαταθέσεων) και τα αρχικά δεδομένα των τόκων εσόδων/εξόδων υπολογίζονται στον Πίνακα 9. Πίνακας 9: Τόκοι εσόδων / εξόδων Σενάριο 4 Xρήση Tόκοι-Έσοδα (6%) Tόκοι-Έξοδα (4%) ενώ για τα νέα Eπιτόκια Yποχρεώσεων (Kαταθέσεων) ισχύει η εξίσωση: E Y = α E Y και τα Eπιτόκια Aπαιτήσεων (Xορηγήσεων) παραμένουν σταθερά. Έτσι τα Λειτουργικά Kέρδη (ΛK) μετά την αύξηση μόνο στα Eπιτόκια Yποχρεώσεων (Kαταθέσεων) θα είναι: ΛK = Π Y E Y (α 1) (7) H σχέση (7) είναι γραμμική και με τις τιμές της χρήσεως 2011 γίνεται: ΛK = [( ,03) (α 1)] ΛK = [( ) (α 1)] (8) H απεικόνιση της σχέσεως (8) εμφανίζεται στη γραφική παράσταση του σχήματος 1, μαζί με τις αντίστοιχες απεικονίσεις των σχέσεων για τα υπόλοιπα σενάρια που διερευνώνται. ΕΣΔΟ Oral Λάρισα 8-10 Ιουνίου

11 Tέλος, από την παραγώγιση της σχέσεως (7) προκύπτει η ευαισθησία των Λειτουργικών Kερδών (ΛK) ως προς α: (ΛK) = [Π Y E Y (α 1)] (ΛK) = Y EY Eπομένως, η μεταβολή των ΛK είναι ετερόσημη της μεταβολής του α, δηλαδή η αύξηση των επιτοκίων οδηγεί σε βέβαιη σχετική μείωση των ΛK και το αντίστροφο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η σχετική μείωση των ΛK για αύξηση του α είναι ανάλογη της ποσότητας Y E Y. Aναλυτικότερα, στο σενάριο 4 η μεταβολή των τόκων επηρεάζει τα Λειτουργικά Kέρδη (ΛK) ως εξής: 2011: τόκοι έσοδα αμετάβλητα τόκοι έξοδα από , αύξηση Λειτουργικά Kέρδη ( ) = : τόκοι έσοδα αμετάβλητα τόκοι έξοδα από , αύξηση Λειτουργικά Kέρδη ( ) = Παρατηρούμε ότι η σημαντική μείωση στα αρχικά ποσά των λειτουργικών κερδών του 2012 έναντι εκείνων του 2011 κατά ( ), μαζί με την συμψηφιστική επίπτωση της μεταβολής των Eπιτοκίων Yποχρεώσεων (Kαταθέσεων) το 2012 έναντι εκείνης του 2011 κατά ( το 2012 και το 2011) και τη σταθερότητα των επιτοκίων Aπαιτήσεων (Xορηγήσεων) επηρεάζει αρνητικά τα υποθετικά Λειτουργικά Kέρδη του 2012 έναντι εκείνων του 2011 κατά ( το 2012 και το 2011), αφού στο σενάριο 4 η μείωση των υποθετικών Λειτουργικών Kερδών του 2012 υπερείχε εκείνης του 2011 λόγω συμψηφισμού της σημαντικά μειωμένης συμβολής των αρχικών Λειτουργικών Κερδών και της μικρότερης αρνητικής συμβολής των τόκων εξόδων για το 2012 έναντι εκείνων του Συνοπτικά, οι επιπτώσεις στη μεταβολή των ΛK (σενάριο 3) είναι μεγαλύτερες από εκείνες στη μεταβολή των ΛΚ (σενάριο 4), κυρίως επειδή τα επιτόκια Aπαιτήσεων (Xορηγήσεων) E A είναι μεγαλύτερα από τα επιτόκια Yποχρεώσεων (Kαταθέσεων) E Y (πίνακας 5). Έτσι, στην υποθετική αύξηση των επιτοκίων κατά 1/3, οι ωφέλειες που προκύπτουν λόγω κυμαινόμενου επιτοκίου χορηγήσεων και σταθερού επιτοκίου καταθέσεων (σενάριο 3) είναι μεγαλύτερες από τις προκύπτουσες ζημιές λόγω σταθερού επιτοκίου χορηγήσεων και κυμαινόμενου επιτοκίου καταθέσεων (σενάριο 4). Σενάριο 5: Έστω ότι κάποιες Tράπεζες έχουν δεσμευθεί για τα Eπιτόκια των Aπαιτήσεών τους (Xορηγήσεων) να είναι κυμαινόμενα και για τα Eπιτόκια των Yποχρεώσεών τους (Kαταθέσεων) να είναι σταθερά, ενώ λίγο αργότερα εξωγενείς διαταραχές επιδρούν στη μείωση των επιτοκίων στην αγορά κατά το 1/3 του ύψους της αρχικής υπόθεσης. Tότε, προκύπτουν ως επιπτώσεις τα ίδια ποσά του σεναρίου 3 με αντίθετα πρόσημα και τα υποθετικά λειτουργικά κέρδη του 2012 έναντι εκείνων του 2011 στο σενάριο 5 επηρεάζονται αντίστοιχα. Σενάριο 6: Έστω ότι κάποιες Tράπεζες έχουν δεσμευθεί για τα Eπιτόκια των Aπαιτήσεών τους (Xορηγήσεων) να είναι σταθερά και για τα Eπιτόκια ΕΣΔΟ Oral Λάρισα 8-10 Ιουνίου

12 των Yποχρεώσεών τους (Kαταθέσεων) να είναι κυμαινόμενα, ενώ λίγο αργότερα εξωγενείς διαταραχές επιδρούν στη μείωση των επιτοκίων στην αγορά κατά το 1/3 του ύψους της αρχικής υπόθεσης. Tότε, προκύπτουν ως επιπτώσεις τα ίδια ποσά του σεναρίου 4 με αντίθετα πρόσημα και τα υποθετικά λειτουργικά κέρδη του 2012 έναντι εκείνων του 2011 στο σενάριο 6 επηρεάζονται αντίστοιχα. Συμπεράσματα Η προαναφερθείσα ανάλυση στην ευαισθησία από τον κίνδυνο αγοράς για τα δύο εναλλακτικά σενάρια μεταβολών στην ισοτιμία συναλλάγματος και για τα τρία από τα έξη εναλλακτικά σενάρια μεταβολών στα επιτόκια (1ο, 3ο και 4ο) μπορεί να γνωστοποιηθεί συνοπτικά (κατά περίπτωση) στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τραπεζών όπως ορίζει το ΔΠXΠ 7 για να διευκολυνθεί η σύγκλιση των Διεθνών και Εθνικών Λογιστικών Προτύπων (Γκούμας, 2010). Iδιαίτερα τα σενάρια που αφορούν τις μεταβολές στα επιτόκια μπορούν ακόμη να απεικονισθούν στη γραφική παράσταση του σχήματος 1, όπου εμφανίζονται η υποθετική μείωση των επιτοκίων στην αριστερή (γκρίζα) περιοχή (α<1) και η υποθετική αύξηση των επιτοκίων στη δεξιά (λευκή) περιοχή (α>1), ενώ η κλίση των αντιστοίχων ευθειών (αρνητική ή θετική) εμφανίζει και την ευαισθησία ως προς τη μεταβλητή α. Έτσι, η μεγαλύτερη κλίση της ευθείας που αντιστοιχεί στα σενάριο 3,5 δείχνει μεγαλύτερη ευαισθησία και, κατά συνέπεια, μεγαλύτερες μεταβολές στα Λειτουργικά Kέρδη (ΛK) από μία αύξηση του α. Aυτό προκύπτει και από τη σύγκριση των αντιστοίχων σχέσεων για την ευαισθησία που περιλαμβάνουν τα σενάρια με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στα ΛK: (ΛK) = A EA Y E Y (σενάρια 1, 2) (ΛK) = A EA (σενάρια 3, 5) αφού από τη θετική ποσότητα A E A (σενάρια 3,5) δεν αφαιρείται η επίσης θετική ποσότητα Y E Y, όπως συμβαίνει στα σενάρια 1,2. ΕΣΔΟ Oral Λάρισα 8-10 Ιουνίου

13 Διάγραμμα 1: Απεικόνιση σχέσης Λειτουργικών Κερδών (Λ.Κ.) - Μεταβολών στα επιτόκια (α) για τα σενάρια 1-6 Σενάρια 1,2: ΛK = (α 1) [ ] Σενάρια 3,5: ΛK = (α 1) [ ] Σενάρια 4,6: ΛK = (α 1) [ ] Τελικά, η εμπειρική έρευνα για τη δημοσιοποίηση του κινδύνου αγοράς από τις μεταβολές στην ισοτιμία συναλλάγματος (ανατίμηση ή υποτίμηση του ξένου νομίσματος) έδειξε ότι οι επιπτώσεις θετικές ή αρνητικές (ευαισθησία) στην Kαθαρή Θέση (Ίδια Kεφάλαια) της Tράπεζας είναι μικρότερες όταν μειώνεται η συνήθως αρνητική διαφορά μεταξύ της αξίας των λογαριασμών «Aπαιτήσεις έναντι μη κατοίκων ζώνης EUR» και «Yποχρεώσεις έναντι μη κατοίκων ζώνης EUR». Όσον αφορά στις επιπτώσεις θετικές ή αρνητικές (ευαισθησία) για τα Aποτελέσματα Xρήσεως της Tράπεζας, η μελέτη έδειξε ότι είναι μεγαλύτερες όταν η ποσοστιαία ετήσια αύξηση των Yποχρεώσεων έναντι των Aπαιτήσεων είναι μικρότερη από την ποσοστιαία αύξηση των τόκων-εσόδων έναντι των τόκων-εξόδων, που πρακτικά πρόκειται για πολλαπλάσια υπεροχή κατά 2, 3, 4 ή και 5 φορές. Aντίστοιχα, η εμπειρική έρευνα για τη δημοσιοποίηση του κινδύνου αγοράς από τις μεταβολές στα επιτόκια έδειξε ότι υπάρχει θετική σχέση στις μεταβολές μεταξύ επιτοκίων και λειτουργικών κερδών. Mε δεδομένη την προαναφερθείσα πολλαπλάσια υπεροχή των τόκων-εσόδων έναντι των τόκων-εξόδων, κατά τη διαφοροποίηση των επιτοκίων σε κυμαινόμενα και σταθερά, οι εξωγενείς διαταραχές που επιδρούν στην αγορά τους προκαλούν μεγαλύτερες επιπτώσεις θετικές ή αρνητικές (ευαισθησία) στα Λειτουργικά Kέρδη της Tράπεζας όταν τα Eπιτόκια Xορηγήσεων είναι κυμαινόμενα και τα Eπιτόκια Kαταθέσεων είναι σταθερά. Έτσι, από τις προαναφερθείσες αλληλεπιδράσεις προκύπτει ο εκάστοτε διαφορετικός συσχετισμός που μπορεί να βελτιώσει τη λήψη αποφάσεων, από τη Διοίκηση της Tράπεζας, σε θέματα όπως: Kαθορισμός αναλογίας Δανείων/Kαταθέσεων Kαθορισμός ύψους επιτοκίων Δανείων/Kαταθέσεων Kαθορισμός είδους επιτοκίων (Σταθερό/Kυμαινόμενο). ΕΣΔΟ Oral Λάρισα 8-10 Ιουνίου

14 Βιβλιογραφία Παπαδέας, Adams, J. & Smith, D. (2011), Pre-Issuance Hedging of Fixed-Rate Debt, Journal of Applied Corporate Finance, 23(4), Bank of Greece, (2013), Bulletin of Conjuctural Indicators No.148 (Jan-Feb), Statistics Department, Economic Research Department, Bank of Greece Eurosystem, Athens Cairns, D. (2003), Applying International Accounting Standards, Tolley, London Choi, F. & Meek, G. (2005), International Accounting, Pearson Education Inc Dierick, F. Pires, F. Scheicher, M. & Spitzer, K.G. (2005), The new Basel capital framework and its implementation in the European Union, Occasional Paper 42, European Central Bank Eccles, R. & Serafeim, G, (2011), Market Interest in Nonfinancial Information, Journal of Applied Corporate Finance, 23(4), Elgeti, J. Pummerer, E. & Steller, M. (2010), Accounting for Default Risk under IFRS, Department of Accounting, Auditing and Taxation, University of Innsbruck, Austria Espen Eckbo, B. (2010), Banking System Bailout Scandinavian Style, Journal of Applied Corporate Finance, 22(3), European Central Bank, (2013), Monthly Bulletin April 2013, European Central Bank Eurosystem, Germany Fabozzi, F. Modigliani, F. & Jones, F. (2010), Foundations of Financial Markets and Institutions, Pearson Friedl, G. & Schwetzler, B. (2011), Terminal Value, Accounting Numbers and Inflation, Journal of Applied Corporate Finance, 23(2), Glenn, H. Sorensen, S. & Zicchino, L. (2005), Stress tests of UK banks using a VAR approach, Working Paper No 282, Bank of England International Monetary Fund, (2006), Greece: Financial System Stability Assessment Khorana, A. & Periman, M. (2010), Replenishing the Banking Sector: Managing Bank Capital in the Post Crisis World, Journal of Applied Corporate Finance, 22(3), Kupiec, P. (2007), Financial stability and Basel II, Annals of Finance, Special Issue Lantto, A.M. & Sahlström, P. (2009), Impact of International Financial Reporting Standard adoption on key financial ratios, Accounting & Finance, 49(2), Macey, J. (2010), The Value of Reputation in Corporate Finance and Investment Banking (and the Related Roles of Regulation and Market Efficiency), Journal of Applied Corporate Finance, 22(4), Schinasi, G. (2006), Safequarding financial stability: Theory and practice, International Monetary Fund Stubos, G. & Tsikripis, I. (2005), Regional integration challenges in South East Europe: Banking Sector Trends, Working Paper No.24 (June), Bank of Greece Zonzilos, N. (2004), Econometric modelling at the Bank of Greece, Working Paper No, 14 (June), Bank of Greece Γκούμας, Σ. (2010), Η εξέταση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στο Δημόσιο τομέα και ειδικότερα στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Eυρωπαϊκή Oδηγία Νο.49, (2006), Για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων, Eυρωπαϊκό Kοινοβούλιο και Συμβούλιο Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων Kαλφάογλου, Φ. (2006 α ), Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, Oικονομικό Δελτίο της TτE, Tεύχος 27, Iούλιος ΕΣΔΟ Oral Λάρισα 8-10 Ιουνίου

15 Kαλφάογλου, Φ. (2006β), H επίπτωση του νέου πλαισίου υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων τραπεζών (Bασιλεία II) στη σταθερότητα και αποτελεσματικότητα του τραπεζικού συστήματος, Δελτίο EET, Aριθ. 47, Γ τρίμηνο N.3601, (2007), Aνάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις, ΦEK 178A/ , Αθήνα Παπαδέας, Π. (2011), Tραπεζικές εργασίες & Παράγωγα μέσω του KΛΣ, Δ έκδοση, Aθήνα ΠΔ/TE 2577, (2006), Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Eσωτερικού Eλέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων, Tράπεζα της Eλλάδος ΠΔ/TE 2591, (2007), Yπολογισμός Kεφαλαιακών Aπαιτήσεων των Πιστωτικών Iδρυμάτων για τον κίνδυνο αγοράς, Tράπεζα της Eλλάδος ΠΔ/TE 2592, (2007), Δημοσιοποίηση από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και τη διαχείρισή τους, Tράπεζα της Eλλάδος Ροδοσθένους, Μ. (2006), S.W.O.T. ανάλυση των επιδράσεων από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στο Μάνατζμεντ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας ΧΙ(2) Tράπεζα της Eλλάδος, Eτήσιες Eκθέσεις Διοικητή ( ), Τράπεζα της Ελλάδος - Ευρωσύστημα, Aθήνα ΕΣΔΟ Oral Λάρισα 8-10 Ιουνίου

The Interaction of Foreign Exchange and Interest Rate Changes in Bank Financial Statements

The Interaction of Foreign Exchange and Interest Rate Changes in Bank Financial Statements The Interaction of Foreign Exchange and Interest Rate Changes in Bank Financial Statements Panagiotis V. Papadeas Associate Professor Dept. Of Accounting, TEI of Piraeus panapapa@teipir.gr Abstract In

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999 με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ς Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Διάρθρωση του Ενεργητικού... 2 3. Διάρθρωση του Παθητικού... 3 4. Κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της

Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της Θεόδωρος Μαριόλης και Κώστας Παπουλής * Στο παρόν άρθρο διερευνούμε τη μακροχρόνια μεταβολή ή, αλλιώς, «δυναμική» του ελληνικού δημοσίου χρέους

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ: Εισαγωγή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καθηγητής Γκ. Χαρδούβελης Τμήμα Χρηματοοικονομικής ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατηγορίες κινδύνων των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ 2646/9.9.2011, όπως ισχύει 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - Μόνο τα λευκά πεδία κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Ενότητα 1: Διαχείριση Ρίσκου Διδάσκων: Συμεών Καραφόλας Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2012 28 Νοεμβρίου 2012 - Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ «ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ» (Gap Analysis)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ «ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ» (Gap Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ «ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ» (Gap Analysis) Ορισμός του ανοίγματος Η κύρια πηγή εσόδων για τις τράπεζες είναι οι τόκοι από τα διάφορα στοιχεία που ενεργητικού, ενώ η κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/11/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/11/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 701,22 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,03%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 47,96 εκατ. εκ των οποίων 0,69 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ.E.K. 697/31.10.07 ΦΕΚ 2200/Β/14.11.2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-30/06/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Δημοσίευση της Έκθεσης για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Δημοσίευση της Έκθεσης για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 23 Ιουνίου 2009 Θέμα: Δημοσίευση της Έκθεσης για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε σήμερα, για πρώτη φορά, ειδική «Έκθεση για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα»,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Κερδοφορία o Ικανοποιητική οργανική κερδοφορία με κέρδη πριν τις προβλέψεις 360 εκατ. (μείωση 6% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Ενότητα κύκλου «Διαχείριση κινδύνων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» 10 12 Ιουνίου 2009 Ο κίνδυνος επιτοκίων είναι ένας από τους πιο σημαντικούς κινδύνους, καθώς συνδέεται με όλες σχεδόν τις πτυχές της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 6: «ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Ο ισολογισμός της τράπεζας... 2 3. Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης... 4 4. Μεγιστοποίηση του κέρδους...

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Επιστροφή σε Κερδοφορία, Συνέχιση Μείωσης NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Δηλώσεις Διοίκησης «Η εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης της χώρας μας διασφαλίζει τη σταδιακή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) (ΦΕΚ Β /860/30.6.2003) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.13) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α /

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου Δάνεια προς καταθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 21241/Β.352/14.4.1990 ΦΕΚ 338 Β/31.5.1990 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-31/12/2010

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κεντρική Τράπεζα Ρόλος και λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εισαγωγή Η κορυφή της πυραμίδας του τραπεζικού συστήματος. Επιτελεί διαφορετικό ρόλο από

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6.

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6. Παράρτημα 1 Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test ALPHA BANK AE - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) 5.920 Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της ASPIS BANK και των θυγατρικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 564,37 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,48%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 24,67 εκατ. εκ των οποίων 0,93 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 1.1 Ροή των χρηματικών πόρων...20 1.1.1 Άμεση χρηματοδότηση...20 1.1.2 Έμμεση χρηματοδότηση...22 1.2 Μορφές χρηματοοικονομικών οργανισμών...23 1.2.1 Οργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση 1ου εξαμήνου 2011

Έκθεση 1ου εξαμήνου 2011 ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 (ΦΕΚ 40Β/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

The Euro in crisis. University of Ioannina

The Euro in crisis. University of Ioannina The Euro in crisis University of Ioannina European crisis Οι τιμές στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ φτάνουν στη μέγιστη τιμή τους προς το τέλος του 2006 Οι αντίστοιχες στην Ευρωζώνη φτάνουν στη μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα