στο σχέδιο νόµου «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και άλλες διατάξεις»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στο σχέδιο νόµου «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και άλλες διατάξεις»"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Άρθρο 1 Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 ρυθµίζεται η φορολόγηση των φορολογικών κατοίκων εξωτερικού, συ- µπεριλαµβανοµένων και των Ελλήνων οµογενών, και καθιερώνεται ένα φορολογικό καθεστώς αντίστοιχο µε αυτό που ίσχυε µε τον προηγούµενο ΚΦΕ (ν. 2238/1994) για το οικονοµικό έτος 2014 (χρήση 2013). Για τους εν λόγω φορολογούµενους η υποχρέωση να αναγράφουν στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος όλα τα εισοδήµατα πηγής Ελλάδας, ανεξαρτήτως ποσού, δεν ενεργοποιεί τα τεκµήρια διαβίωσης. Π.χ. στην περίπτωση που ένας φορολογικός κάτοικος εξωτερικού αποκτά εισόδηµα από τόκους καταθέσεων στη χώρα µας ύψους 1 ευρώ, δεν θα επιβάλλεται φόρος στην Ελλάδα βάσει τεκµαρτού εισοδήµατος (π.χ. βάσει δευτερεύουσας κατοικίας, ΕΙΧ κ.λπ.). Με την προϊσχύουσα διάταξη του ν. 4172/2013, ό- ποιος κάτοικος εξωτερικού είχε εισόδηµα από τόκους καταθέσεων στη χώρα µας ύψους 1 ευρώ, ήταν υποχρεωµένος να καταβάλει φόρο στην Ελλάδα βάσει των τεκ- µηρίων διαβίωσης. Αυτό, όµως, είχε ως αποτέλεσµα οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού και ιδίως οι Έλληνες ο- µογενείς να αποσύρουν τις καταθέσεις τους από τα ηµεδαπά τραπεζικά ιδρύµατα, µε προφανή συνέπεια την α- πώλεια κεφαλαίων και φόρων επί των τόκων ή να εισάγουν χρηµατικά κεφάλαια στην Ελλάδα προκειµένου να καλύψουν τα τεκµήρια διαβίωσης και στη συνέχεια να τα εξάγουν στο κράτος της φορολογικής τους κατοικίας. Τέλος, οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρµόζονται για φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται ότι η διαφορά µεταξύ του τεκµαρτού εισοδήµατος και του εισοδήµατος που αποκτά ο φορολογούµενος µόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου φορολογείται µε την κλίµακα των µισθωτών-συνταξιούχων, υπό την προϋπόθεση ότι το τεκµαρτό εισόδηµα του φορολογούµενου δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 τα εισοδήµατα που αποκτούν οι, περιστασιακά ή ευκαιριακά, απασχολούµενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συµµετέχοντες σε προγράµµατα εργασιακής εµπειρίας κ.λπ.) και ε- φόσον αυτοί δεν είναι επιτηδευµατίες, δηλαδή δεν έ- χουν κάνει έναρξη εργασιών, αντιµετωπίζονται φορολογικά, για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, ως εισόδηµα από µισθούς-συντάξεις υπολογιζόµενου του ποσού της µείωσης φόρου των ευρώ και χωρίς να βεβαιώνεται προκαταβολή επόµενου έτους. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 δεν υπολογίζεται τεκµαρτό εισόδηµα για τους ασκούντες ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα από ιδιοχρησιµοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων προς α- νιόντες/κατιόντες/συζύγους. Με την εν λόγω διάταξη α- ποφεύγεται η υπερβολική φορολογική επιβάρυνση όσων ασκούν ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα εξαιτίας του τεκµαρτού εισοδήµατος από ιδιοχρησιµοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων. Άρθρο 2 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του σχεδίου νόµου επισηµαίνεται ότι δεδοµένης της δυσχερούς οικονοµικής κατάστασης που αντιµετωπίζει τα τελευταία χρόνια η χώρα εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, η ελληνική πολιτεία οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάπτυξη της οικονοµίας και την υποβοήθηση των ελληνικών επιχειρήσεων. Στα πλαίσια αυτά και δεδοµένου, ότι οι κατασκευές αγωγών µεταφοράς προϊόντων ε- νέργειας (φυσικού αερίου κ.λπ.), αποτελούν έργα υψίστης σηµασίας για τη χώρα και µπορούν να βοηθήσουν στη δηµιουργία θέσεων εργασίας, τόσο στο στάδιο της παραγωγής των αγαθών που θα απαιτηθούν για την κατασκευή των αγωγών, όσο και για τις εργασίες κατασκευής τους, είναι σηµαντικό οι ελληνικές επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα συµµετοχής µε ίσους όρους στους διαγωνισµούς για την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών που αποκλειστικά χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των αγωγών. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ένα σηµαντικό µειονέκτηµα συγκριτικά µε τις οµοειδείς κοινοτικές εκ του λόγου, ότι µια ελληνική επιχείρηση οφείλει να εκδίδει τι- µολόγιο µε ΦΠΑ για τις πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, που διενεργεί στο εσωτερικό της χώρας, ενώ οι αντίστοιχες κοινοτικές επιχειρήσεις, που διενεργούν διασυνοριακή παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της κοινότητας, στα πλαίσια ενδοκοινοτικής συναλλαγής ή υπηρεσιών που φορολογούνται ως πράξεις λήπτη, µπορούν να εκδίδουν τα αντίστοιχα παραστατικά χωρίς ΦΠΑ, σύµφωνα µε τους κανόνες των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και λήψεων υπηρεσιών. Έτσι, στην α- πόφαση της επιχείρησης που κατασκευάζει έναν αγωγό φυσικού αερίου για την επιλογή του προµηθευτή αγαθών και υπηρεσιών, θα συνεκτιµηθεί αρνητικά η ανάγκη εκτα- µίευσης επιπλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Άρθρο 3 Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 3 του σχεδίου νόµου (προσθήκη µε περίπτωση ιβ, στην παρ. 1, του άρθρου 78, του ν. 2960/2001) απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το φυσικό αέριο της περίπτωσης ιη, της παρ. 1, του άρθρου 73, υπό την προϋπόθεση ότι παραλαµβάνεται από βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες και προορίζεται να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους. Η ως άνω α- παλλαγή ισχύει από Η δυνατότητα για τη χορήγηση της ως άνω απαλλαγής προβλέπεται στην παρ. 4, του άρθρου 2 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ. Το προτεινόµενο µέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας βιοµηχανίας. Με την ίδια διάταξη παρέχεται η εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε την οποία θα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου για

2 2 την απαλλαγή από τον ΕΦΚ του φυσικού αερίου που χρησιµοποιείται από βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους. Άρθρο 4 Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 5 του σχεδίου νόµου προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο δωρεών για τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στη στενή οικογένεια των προσώπων που έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται λόγω του ναυαγίου του πλοίου Norman Atlantic το Δεκέµβριο του Με τη ρύθµιση αυτή η πολιτεία, επιδεικνύει την ευαισθησία της απέναντι στα πρόσωπα που επλήγησαν από τη ναυτική τραγωδία και διευκολύνει την παροχή αφορολόγητων των τυχόν έκτακτων οικονοµικών βοηθηµάτων που έχουν καταβληθεί ή θα καταβληθούν προς τις οικογένειές τους, για την κάλυψη εξόδων που προέκυψαν σε αυτές. Άρθρο 5 Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του σχεδίου νόµου για τον προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος, τα πρατήρια καπνοβιοµηχανικών προϊόντων, τα οποία τηρούν βιβλία Β κατηγορίας, απαλλάσσονται της πραγµατικής α- πογραφής (ΠΟΛ. 1134/2004) και αντί αυτής γίνεται πλασµατική, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 31 παρ.1 περίπτωση Γ του ν. 2238/1994, κατά την οποία ως απογραφή λήξης της διαχειριστικής περιόδου λαµβάνεται ποσοστό 10% επί των αγορών της περιόδου αυτής και ως απογραφή έναρξης ποσοστό 10% επί των αγορών της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου. Τα πρατήρια καπνικών είχαν ανέκαθεν υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β κατηγορίας και για µία και µόνη χρήση, ήτοι το 2003, οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεώθηκαν να τηρήσουν βιβλία Γ κατηγορίας και να διενεργήσουν πραγµατική απογραφή, ενώ στη συνέχεια, από την και µετά, επανεντάχθηκαν στη Β κατηγορία βιβλίων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 4 του ν. 3229/2004. Οι ελεγκτικές αρχές δεν εφάρµοσαν κατά τον έλεγχο τη διάταξη του άρθρου 31, παρ. 1 περ. γ του ν. 2238/1994 περί πλασµατικής απογραφής. Για τον προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος ως απογραφή έναρξης για τη χρήση 2004 ελήφθη η πραγµατική απογραφή του 2003 ενώ η ως απογραφή λήξης ι η πλασµατική του 10% επί των αγορών του Με τον ως άνω τρόπο υπολογισµού τα κέρδη που προκύπτουν είναι πολλαπλάσια των πραγµατικών και δηλωθέντων σε όλες τις άλλες χρήσεις. Με την προτεινόµενη διάταξη αποκαθίσταται η φορολογική ισορροπία και τερ- µατίζονται οι δικαστικές διενέξεις. πιστοποιητικού αυτού. Για τον αυτό λόγο κρίνεται αναγκαία και η άρση της ακυρότητας των συµβολαίων που συνετάγησαν µέχρι την ισχύ του παρόντος νόµου, στα οποία έχει µεν επισυναφθεί πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ αλλά έχουν διαπιστωθεί παραλείψεις ή σφάλµατα ως προς τα στοιχεία του ακινήτου που αναφέρονται σε αυτό. Επιπλέον, εξορθολογίζονται και τα επιβαλλόµενα πρόστιµα σε βάρος συµβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων κ.λπ. και καθορίζονται ανάλογα µε την αξία του µεταβιβαζοµένου ακινήτου ή δικαιώµατος σε αυτό. Έναρξη ισχύος. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 7 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. Λαφαζάνης Γ. Βαρουφάκης Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο.-Ν. Βαλαβάνη Άρθρο 6 Η προβλεπόµενη από την τροποποιούµενη διάταξη α- κυρότητα των συµβολαίων µεταβίβασης της κυριότητας ή δικαιωµάτων επί ακινήτων χωρίς την προσκόµιση του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ είναι σοβαρή συνέπεια, η οποία πλήττει τις συναλλαγές και είναι δυσανάλογη προς τον επιδιωκόµενο σκοπό. Με την προτεινόµενη ρύθµιση ε- ξορθολογίζονται οι συνέπειες από τη µη προσκόµιση του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ ή τις ελλείψεις ή σφάλµατα του

3 3

4 4

5 5

6 6 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδή- µατος και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (κύρωση µε το ν. 4172/2013, Α 167) 1. Η περίπτωση η του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) αντικαθίσταται ως εξής: «η) Προκειµένου για αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες του άρθρου 31 φυσικού προσώπου που έχει τη φορολογική κατοικία του στην αλλοδαπή. Προκειµένου για δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32 φυσικού προσώπου που έχει τη φορολογική κατοικία του στην αλλοδαπή εφόσον δεν αποκτά εισόδηµα στην Ελλάδα.» 2. Στο τέλος της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται η φράση: «έχει εισόδηµα µόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκµαρτό του εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννιά χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ ή». 3. Η περίπτωση ε της παρ. 1 του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε. καταργείται. 4. Στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέα παράγραφος 35 ως εξής: «35. Όταν το πραγµατικό εισόδηµα των φορολογουµένων, εξαιρουµένου του εισοδήµατος από κεφάλαιο και από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου, κατά το φορολογικό έτος 2014 δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και το τεκµαρτό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννιά χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ και εφόσον αυτοί δεν ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατοµική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδηµα αυτό και η προστιθέµενη διαφορά τεκµηρίων φορολογούνται µε την κλίµακα των µισθωτών συνταξιούχων της παρ.1 του άρθρου 15.» 5. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τους ασκούντες ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται τεκµαρτό εισόδηµα από ιδιοχρησιµοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσι- µες γαίες, βοσκήσιµες γαίες, και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.» 6. Οι διατάξεις της παραγράφων 1, 2 και 5 του παρόντος άρθρου έχουν εφαρµογή για το φορολογικό έτος 2014 και εξής. Άρθρο 2 Υπόχρεος για την απόδοση του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας για την κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου Στο άρθρο 35 παρ. 1 του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α., ν. 2859/2000) προστίθεται νέα περίπτωση κ ως εξής: «κ) ο εγκατεστηµένος στο εσωτερικό της χώρας, υποκείµενος στο φόρο µε δραστηριότητα µεταφοράς φυσικού αερίου µέσω αγωγών για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, που αποκλειστικά χρησιµοποιεί για την κατασκευή των αγωγών αυτών.» Άρθρο 3 Τροποποίηση του ν. 2960/2001 (Α 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και άλλες διατάξεις Στην παρ.1, του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, προστίθεται περίπτωση ιβ ως εξής: «ιβ) Από , το φυσικό αέριο της περίπτωσης ιη της παρ. 1 του άρθρου 73, που παραλαµβάνεται από βιο- µηχανίες ή βιοτεχνίες και προορίζεται να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ε- νέργειας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, οι απαιτούµενοι έλεγχοι, καθώς και κάθε άλλη α- ναγκαία λεπτοµέρεια για την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του φυσικού αερίου, σύµφωνα µε την περίπτωση αυτή.» Άρθρο 4 Απαλλαγή χρηµατικών δωρεών από το φόρο Στην ενότητα Γ του άρθρου 43 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α 266), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση στ ως ακολούθως: «στ) χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως τις 31 Δεκεµβρίου 2015 σε σύζυγο, τέκνα, γονείς και αδέλφια των προσώπων που απεβίωσαν ή αγνοούνται λόγω του ναυαγίου του πλοίου Norman Atlantic, που έλαβε χώρα το Δεκέµβριο του 2014.» Άρθρο 5 Επαναπροσδιορισµός των καθαρών κερδών για τα πρατήρια καπνοβιοµηχανικών προϊόντων Για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών χρήσης 2004 των επιχειρήσεων που επανεντάχθηκαν στη Β κατηγορία βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, Α 84) µε τη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 4 του ν. 3229/2004 (Α 38) η απογραφή της χρήσης αυτής υπολογίζεται σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 περίπτωση γ του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 (Α 151) και γίνεται επαναπροσδιορισµός των καθαρών κερδών και νέα εκκαθάριση του φόρου εισοδήµατος από την αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία. Άρθρο 6 Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων 1. Η παρ. 1 του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Απαγορεύεται κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία µε την οποία συστήνονται, µεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή µεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία δικαιώµατα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωµα προσηµείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν µνηµονεύεται και δεν ε- πισυνάπτεται από το συµβολαιογράφο στο συµβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, µε το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο περιλαµβάνεται στη δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούµενος έχει καταβάλει,

7 7 ή νόµιµα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκρι- µένο ακίνητο και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσµες δόσεις, έχει ρυθµίσει ή έχει νόµιµα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υ- πόχρεος για τα πέντε (5) προηγούµενα έτη. Τα παραπάνω ισχύουν και για τη σύνταξη περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασµού. Στην περίπτωση αυτή το πιστοποιητικό προσκοµίζεται µόνον από τον επισπεύδοντα τον εκούσιο πλειστηριασµό. Ειδικά κατά το έτος 2015, το πιστοποιητικό χορηγείται για τα έ- τη 2011, 2012, 2013 και Δεν απαιτείται η µνηµόνευση, επισύναψη ή προσκόµιση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α στη µονοµερή εξάλειψη υποθήκης ή στην άρση κατάσχεσης ή στην παραχώρηση υποθήκης ή προσηµείωσης για εξασφάλιση δικαιωµάτων του Ελληνικού Δηµοσίου. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται έγκυρη η µνηµόνευση, επισύναψη ή προσκόµιση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., στο οποίο το κτίσµα αποτυπώνεται µε απόκλιση της επιφάνειάς του µέχρι πέντε (5) τετραγωνικά µέτρα και το γήπεδο ή το οικόπεδο αποτυπώνονται µε απόκλιση µέχρι δύο τοις εκατό (2%) της επιφάνειάς τους ή παραλείπονται ή αναγράφονται εσφαλ- µένα στοιχεία που δεν επηρεάζουν τη φορολογική ταυτότητα του ακινήτου και δεν συνεπάγονται την επιβολή µειωµένου φόρου.» 2. Οι τυχόν παραλείψεις ή σφάλµατα ως προς τα στοιχεία του ακινήτου, που αναφέρονται στο πιστοποιητικό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που προσαρτάται και µνηµονεύεται σε συµβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου δεν επιφέρουν ακυρότητα των πράξεων αυτών. 3. Η παρ. 6 του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «6. Οι συµβολαιογράφοι, οι φύλακες µεταγραφών και οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων, που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, υπόκεινται σε πρόστιµο που ορίζεται σε ένα τοις χιλίοις (1 ) επί της αξίας του µεταβιβαζοµένου α- κινήτου ή δικαιώµατος επ' αυτού, το οποίο πρόστιµο δεν µπορεί να είναι κατώτερο από 300,00 ευρώ ούτε ανώτερο από 1.000,00 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιµο διπλασιάζεται.» Άρθρο 7 Έναρξη ισχύος Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. Λαφαζάνης Γ.Βαρουφάκης Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο.-Ν. Βαλαβάνη Αριθµ. 71/15/2015 ΕΚΘΕΣΗ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και άλλες διατάξεις» Α. Με τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου ρυθµίζονται διάφορα θέµατα φορολογίας. Ειδικότερα: 1. Τροποποιούνται-συµπληρώνονται διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013). Ειδικότερα: α. Δεν υπολογίζονται για τον προσδιορισµό του τεκ- µαρτού εισοδήµατος οι αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες του άρθρου 31 του ν. 4172/2013 (δαπάνες διαβίωσης) φυσικού προσώπου που έχει τη φορολογική κατοικία στην αλλοδαπή, ανεξάρτητα εάν αποκτά ή όχι εισόδηµα στην Ελλάδα. β. Ορίζεται ότι, η διαφορά µεταξύ του τεκµαρτού εισοδήµατος και του εισοδήµατος που αποκτά ο φορολογού- µενος µόνο από κεφάλαιο ή / και από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογείται µε την κλίµακα των µισθωτών-συνταξιούχων, υπό την προϋπόθεση ότι το τεκ- µαρτό εισόδηµα του φορολογούµενου δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ. γ Όταν το πραγµατικό εισόδηµα των φορολογουµένων, εξαιρουµένου του εισοδήµατος από κεφάλαιο και από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου, κατά το φορολογικό έτος 2014, δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και το τεκµαρτό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ και εφόσον αυτοί δεν ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωση έναρξης εργασιών ή ατοµική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδηµα αυτό και η προστιθέµενη διαφορά τεκµηρίων φορολογούνται µε την κλίµακα των µισθωτών συνταξιούχων (φορολογικός συντελεστής 22% για φορολογητέο εισόδηµα κάτω των ευρώ και µείωση φόρου κατά ευρώ, αντί 26% που είναι σήµερα). ε. Για τους ασκούντες ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται τεκµαρτό εισόδηµα από ιδιοχρησιµοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς α- νιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων. (άρθρο 1) 2. Προστίθεται διάταξη στον Κώδικα Φόρου Προστιθέ- µενης Αξίας (ΦΠΑ), σύµφωνα µε την οποία υπόχρεος στον σχετικό φόρο είναι ο εγκατεστηµένος στο εσωτερικό της χώρας, υποκείµενος στον φόρο µε δραστηριότητα µεταφοράς φυσικού αερίου µέσω αγωγών για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, που χρησιµοποιεί αποκλειστικά για την κατασκευή των αγωγών αυτών (αντί δηλαδή της επιχείρησης που παρέχει τα αγαθά και τις υπηρεσίες). (άρθρο 2) 3. Απαλλάσσεται, από , από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) το φυσικό αέριο της περίπτωσης ιη, της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001), που παραλαµβάνεται

8 8 από βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες και προορίζεται να χρησι- µοποιηθεί αποκλειστικά ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, οι απαιτούµενοι έλεγχοι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εν λόγω απαλλαγή. (άρθρο 3) 4. Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεάς, τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται εντός του έτους 2015 σε σύζυγο, τέκνα, γονείς και αδέλφια των προσώπων που απεβίωσαν ή αγνοούνται, λόγω του ναυαγίου του πλοίου Norman Atlantic, που έλαβε χώρα το Δεκέµβριο του (άρθρο 4) 5. Προβλέπεται ότι, για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών χρήσης 2004 των επιχειρήσεων (πρατηριούχοι χονδρικής πώλησης καπνοβιοµηχανικών προϊόντων) που επανεντάχθηκαν στη Β κατηγορία βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ, π.δ. 186/1992), βάσει της διάταξης του άρθρου 32 παρ. 4 του ν. 3229/2004, η απογραφή της χρήσης αυτής υπολογίζεται σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 περίπτωση γ του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος που ίσχυε τότε) και γίνεται επαναπροσδιορισµός των καθαρών κερδών και νέα εκκαθάριση του φόρου εισοδήµατος από την αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία. Δηλαδή παρέχεται δυνατότητα πλασµατικής απογραφής των πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιµοποιήθηκαν και λοιπών εµπορεύσιµων αγαθών η αξία των οποίων εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα και για την απογραφή έναρξης της διαχειριστικής περιόδου 2004 (10% των α- γορών της περιόδου 2003), δυνατότητα που δεν αναγνωρίστηκε από τις ελεγκτικές αρχές, λόγω του γεγονότος ότι οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις για τη χρήση 2003 υποχρεούνταν στη τήρηση βιβλίων Γ κατηγορίας και η πλασµατική απογραφή ισχύει µόνο για επιχειρήσεις που τηρούσαν βιβλία Β κατηγορίας. (άρθρο 5) 6. Τροποποιούνται - συµπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), αναφορικά µε τις υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), στα εξής κατά βάση σηµεία: - Απαγορεύεται, εφεξής, κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία µε την οποία συστήνονται, µεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή µεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία δικαιώµατα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωµα προσηµείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν µνηµονεύεται και δεν επισυνάπτεται από το συµβολαιογράφο στο συµβόλαιο που συντάσσει το σχετικό πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης. (Σήµερα οι πράξεις αυτές, εφόσον δεν επισυνάπτεται το εν λόγω πιστοποιητικό, είναι αυτοδικαίως άκυρες). - Δεν απαιτείται η µνηµόνευση, επισύναψη ή προσκό- µιση του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ και στις περιπτώσεις παραχώρησης υποθήκης ή προσηµείωσης για εξασφάλιση δικαιωµάτων του Ελληνικού Δηµοσίου. - Θεωρείται έγκυρη η µνηµόνευση, επισύναψη ή προσκόµιση του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ και στην περίπτωση παράλειψης ή αναγραφής εσφαλµένων στοιχείων που δεν επηρεάζουν, όµως, την ταυτότητα του ακινήτου. - Δεν επιφέρουν ακυρότητα των πράξεων, τυχόν παραλείψεις ή σφάλµατα ως προς τα στοιχεία του ακινήτου, που αναφέρονται στο πιστοποιητικό του ΕΝΦΙΑ που προσαρτάται και µνηµονεύεται σε συµβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν µέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου. - Επανακαθορίζεται το ύψος του επιβαλλόµενου προστίµου στους συµβολαιογράφους, φύλακες µεταγραφών και προϊσταµένους των κτηµατολογικών γραφείων, που παραβαίνουν τις προβλεπόµενες υποχρεώσεις τους, οριζόµενο, εφεξής, σε ένα τοις χιλίοις (1 ) επί της αξίας του µεταβιβαζόµενου ακινήτου ή δικαιώµατος επ αυτού, το οποίο δεν µπορεί να είναι κατώτερο από 300 ευρώ ούτε ανώτερο από ευρώ. (Σήµερα ορίζεται στο ποσό των ευρώ για κάθε παράβαση). Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιµο διπλασιάζεται. (άρθρο 6) 7. Ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση νόµου. (άρθρο 7) Από τις προτεινόµενες διατάξεις επέρχονται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα επί του Κρατικού Προϋπολογισµού: 1. Ετήσια µείωση των εσόδων του, από: - τον µη υπολογισµό στον προσδιορισµό του τεκµαρτού εισοδήµατος των δαπανών διαβίωσης φυσικών προσώπων που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή. (Σήµερα δεν υπολογίζεται για τους φορολογού- µενους που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή και δεν αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα), (άρθρο 1 παρ. 1) - τη φορολόγηση βάσει της κλίµακας των µισθωτών συνταξιούχων της διαφοράς µεταξύ του τεκµαρτού εισοδήµατος και του εισοδήµατος που αποκτά ο φορολογούµενος µόνο από το κεφάλαιο ή / και από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου, (άρθρο 1 παρ. 2) - τη µεταβολή του τρόπου φορολόγησης των οριζόµενων φορολογούµενων των οποίων το πραγµατικό, κατά το φορολογικό έτος 2014, εισόδηµα, καθώς και το τεκ- µαρτό δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ και ευρώ, αντίστοιχα. (άρθρο 1 παρ. 4) - τον µη υπολογισµό για τους ασκούντες ατοµική α- γροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα τεκµαρτού εισοδήµατος από ιδιοχρησιµοποίηση ή δωρεά παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους αγροτικών εκτάσεων, (άρθρο 1 παρ. 5) - την απαλλαγή του φυσικό αερίου, που παραλαµβάνεται από βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες για να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους, από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Το ύψος της απώλειας αυτής εκτιµάται στο ποσό των 25 εκατοµ- µυρίων ευρώ περίπου (22 εκατοµµυρίων από ΕΦΚ και 3 εκατοµµύρια από ΦΠΑ επί του ΕΦΚ). (άρθρο 3) 2. Ενδεχόµενη ετήσια µείωση των εσόδων µη σηµαντική, από τον επανακαθορισµό, σε µικρότερο ύψος, του ε- πιβαλλόµενου προστίµου στους συµβολαιογράφους, φύλακες µεταγραφών και προϊσταµένων κτηµατολογικών γραφείων που παραβαίνουν τις οριζόµενες υποχρεώσεις τους. (άρθρο 6 παρ. 3) 3. Εφάπαξ µείωση εσόδων λόγω: α. της απαλλαγής, από τον φόρο δωρεάς, των χρηµατικών ποσών που καταβάλλονται εντός του έτους 2015 σε σύζυγο, τέκνα, γονείς και αδέλφια των προσώπων που απεβίωσαν ή αγνοούνται, εξαιτίας του ναυαγίου του πλοίου Norman Atlantic. (άρθρο 4) β. τον επαναπροσδιορισµό των καθαρών κερδών και τη νέα εκκαθάριση του φόρου εισοδήµατος χρήσης 2004 των πρατηριούχων χονδρικής πώλησης καπνοβιοµηχανικών προϊόντων, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 περίπτωση γ του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, που προβλέ-

9 9 πει τη δυνατότητα πλασµατικής απογραφής των πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιµοποιήθηκαν και λοιπών εµπορεύσιµων αγαθών η αξία των οποίων εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα και για την απογραφή έναρξης της διαχειριστικής περιόδου (H διάταξη αυτή ωστόσο θα αυξήσει άµεσα την εισπραξιµότητα του φόρου εισοδήµατος από τις εν λόγω επιχειρήσεις για την κρίσιµη χρήση 2004, καθώς θα θέσει τέλος σε σχετικές δικαστικές διαφορές). (άρθρο 5) Αθήνα, 11 Ιουνίου 2015 Η Γενική Διευθύντρια Σταυρούλα Μηλιάκου ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος) στο σχέδιο νόµου «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και άλλες διατάξεις» Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου ε- πέρχονται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα επί του Κρατικού Προϋπολογισµού: 1. Ετήσια µείωση των εσόδων του, από: - τον µη υπολογισµό στον προσδιορισµό του τεκµαρτού εισοδήµατος των δαπανών διαβίωσης φυσικών προσώπων που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή. (Σήµερα δεν υπολογίζεται για τους φορολογού- µενους που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή και δεν αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα), (άρθρο 1 παρ. 1) - τη φορολόγηση βάσει της κλίµακας των µισθωτών συνταξιούχων της διαφοράς µεταξύ του τεκµαρτού εισοδήµατος και του εισοδήµατος που αποκτά ο φορολογούµενος µόνο από το κεφάλαιο ή / και από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου, (άρθρο 1 παρ. 2) - τη µεταβολή του τρόπου φορολόγησης των οριζόµενων φορολογούµενων των οποίων το πραγµατικό, κατά το φορολογικό έτος 2014, εισόδηµα, καθώς και το τεκ- µαρτό δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ και ευρώ, αντίστοιχα. (άρθρο 1 παρ. 4) - τον µη υπολογισµό για τους ασκούντες ατοµική α- γροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα τεκµαρτού εισοδήµατος από ιδιοχρησιµοποίηση ή δωρεά παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους αγροτικών εκτάσεων, (άρθρο 1 παρ. 5) - την απαλλαγή του φυσικό αερίου, που παραλαµβάνεται από βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες για να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους, από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Το ύψος της απώλειας αυτής εκτιµάται στο ποσό των 25 εκατ. ευρώ περίπου (22 εκατοµµύρια από ΕΦΚ και 3 εκατοµµυρια από ΦΠΑ επί του ΕΦΚ). (άρθρο 3) 2. Ενδεχόµενη ετήσια µείωση των εσόδων µη σηµαντική, από τον επανακαθορισµό, σε µικρότερο ύψος, του ε- πιβαλλόµενου προστίµου στους συµβολαιογράφους, φύλακες µεταγραφών και προϊσταµένων κτηµατολογικών γραφείων που παραβαίνουν τις οριζόµενες υποχρεώσεις τους. (άρθρο 6 παρ. 3) 3. Εφάπαξ µείωση εσόδων λόγω: α. Της απαλλαγής, από τον φόρο δωρεάς, των χρηµατικών ποσών που καταβάλλονται εντός του έτους 2015 σε σύζυγο, τέκνα, γονείς και αδέλφια των προσώπων που απεβίωσαν ή αγνοούνται, εξαιτίας του ναυαγίου του πλοίου Norman Atlantic. (άρθρο 4) β. Τον επαναπροσδιορισµό των καθαρών κερδών και τη νέα εκκαθάριση του φόρου εισοδήµατος χρήσης 2004 των πρατηριούχων χονδρικής πώλησης καπνοβιοµηχανικών προϊόντων, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 περίπτωση γ του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, που προβλέπει τη δυνατότητα πλασµατικής απογραφής των πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιµοποιήθηκαν και λοιπών εµπορεύσιµων αγαθών η αξία των οποίων εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα και για την απογραφή έναρξης της διαχειριστικής περιόδου (H διάταξη αυτή ωστόσο θα αυξήσει άµεσα την εισπραξιµότητα του φόρου εισοδήµατος από τις εν λόγω επιχειρήσεις για την κρίσιµη χρήση 2004, καθώς θα θέσει τέλος σε σχετικές δικαστικές διαφορές). (άρθρο 5) Οι ανωτέρω µειώσεις θα αναπληρωθούν από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2015 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. Βαρουφάκης Ο.-Ν. Βαλαβάνη

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΘ, 21 Δεκεµβρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Αρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής Από το έτος 2014 και για κάθε επόµενο έτος επιβάλλεται ετήσιος Ενιαίος Φόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Πέµπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 Αθανάσιος Λ. Βουθούνης, Σελίδα: 43 Με το Νόµο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή µε θέµα «Ρυθµίσεις στη Φορολογία Εισοδήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 287 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους 31 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4223 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1)

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) 1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόµενες του φόρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος : α) των φυσικών προσώπων, β) των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η ΦΠΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η ΦΠΑ Συνοπτικός οδηγός σχετικά µε το ΦΠΑ στα ακίνητα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Συνδιοργανώνουν ενηµερωτική ηµερίδα για τα Μέλη τους µε θέµα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2012 2013 Το Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Άρθρο 59 του ν.3842 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ.

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Άρθρο 59 του ν.3842 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ. Αθήνα, 24.06.2010 ΠΟΛ: 1100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β ΠΡΟΣ: Π.Δ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014. Εισηγητές:

Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014. Εισηγητές: Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014 Εισηγητές: Α μέρος: Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης Β μέρος: Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς Διαφάνειες του διαδικτυακού σεμιναρίου που διεξήχθη από τον κόμβο TaxHeaven την 1.2.2014.

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ` Αθήνα, Μάιος 2014 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Με το νόμο 4223/2013, που δημοσιεύθηκε στις 31-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Νέος κώδικας απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών - νόμος 4093/2012 ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2013

Νέος κώδικας απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών - νόμος 4093/2012 ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2013 Νέος κώδικας απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών - νόμος 4093/2012 ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2013 Υπόχρεοι, μη υπόχρεοι και τρόπος απεικόνισης συναλλαγών (άρθρα 1,2 και 3) Τήρηση βιβλίων (άρθρο 4) Έκδοση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013 2013 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας. ΠΟΛ.1032/26-1-2015 : Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Ενημερωτικό Σεμινάριο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Ιανουάριος 2013 Στις 11.01.2013 ψηφίστηκε ο νέος φορολογικός νόμος (εκκρεμεί ακόμα η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ). Ακολουθεί παρουσίαση των σημαντικότερων αλλαγών που επέρχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα