ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ)"

Transcript

1 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας REAL CONSULTING INTEGRATION & OPERATION ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ την 31 Μαΐου 2013 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιημένα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένες γενικές οικονομικές πληροφορίες, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Επίσης, επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευμένα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Ηράκλειο Αττικής, 31 Μαΐου 2013

2 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της REAL CONSULTING INTEGRATION & OPERATION ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ επί των Ενοποιημένων και Ατομικών Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση από 1/1/2012 έως 31/12/2012 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας REAL CONSULTING INTEGRATION & OPERATION ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και του Ομίλου εταιρειών αυτής, περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση και την επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων, παράθεση των σημαντικών συναλλαγών που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και του Ομίλου και συνδεδεμένων προσώπων και παράθεση ποιοτικού χαρακτήρα στοιχείων και εκτιμήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου για την επόμενη οικονομική χρήση. Α. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (1/1-31/12/2012) Η χρηματοπιστωτική κρίση που καταπονεί όλες τις οικονομίες διεθνώς από το 2008 εξακολουθεί να επηρεάζει την Ελλάδα και δη τον τομέα της παροχής υπηρεσιών πληροφορικής. Εν μέσω αυτής της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, η Real Consulting Integration and Operation στην προσπάθεια δραστηριοποίησής της πέραν των Ελληνικών συνόρων και στοχεύοντας στην διείσδυση όχι μόνο στις Ευρωπαϊκές αγορές αλλά και στην παγκόσμια αγορά εξακολούθησε και το 2012 τις επενδύσεις για ανάπτυξη των θυγατρικών της. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου για τη χρήση 2012 ανήλθε σε έναντι την προηγούμενη χρήση. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για τη χρήση 2012 διαμορφώθηκαν σε έναντι της αντίστοιχης χρήσης του Ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου για τη χρήση 2012 ανήλθε σε έναντι την προηγούμενη χρήση, ενώ τα συνολικά ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για τη χρήση 2012 διαμορφώθηκαν σε έναντι της αντίστοιχης χρήσης του

3 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τα συνολικά ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου για τη χρήση 2012 ανήλθαν σε ζημιές (1.670), στις οποίες περιλαμβάνεται και ζημία (3.271) που αφορά το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους διακοπτόμενων δραστηριοτήτων, έναντι ζημιών (749) την προηγούμενη χρήση. (000 ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ Συνεχιζόμενος κλάδος Διακοπτόμενος κλάδος Σύνολο Σύνολο % μεταβολής Κύκλος Εργασιών % Μικτό Κέρδος % EBITDA (2.279) % Αποτελέσματα μετά από φόρους (3.271) (1.670) (749) -123% Ο Όμιλος μετράει την αποδοτικότητα του κάνοντας χρήση των παρακάτω δεικτών. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization - κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων) O Όμιλος ορίζει το μέγεθος του EBITDA ως τα κέρδη / (ζημίες) προ φόρων της περιόδου προσθέτοντας τα χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα και τις συνολικές αποσβέσεις των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη περίοδο. Το κονδύλι «Καθαρά έξοδα/έσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας» αφορά έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες, που σχετίζονται με τη χρονική αξία του χρήματος (τόκοι καταθέσεων, δανείων κλπ) και τις επενδύσεις κεφαλαίου. Με τον όρο επενδύσεις κεφαλαίου νοούνται οι τοποθετήσεις της επιχείρησης σε χρεόγραφα (μετοχές, ομολογίες κλπ), ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία (επενδυτικά και ιδιοχρησιμοποιούμενα). Το κονδύλι περιλαμβάνει ενδεικτικά, έσοδα από τόκους καταθέσεων, έξοδα από τόκους δανειακών κεφαλαίων, μη λειτουργικές συναλλαγματικές διαφορές, έσοδα μερισμάτων, κέρδη/ζημίες από πώληση, διαγραφή, απομείωση, αναστροφή απομείωσης και αποτίμηση χρεογράφων, ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Το κονδύλι των «συνολικών αποσβέσεων» που προστίθεται στα κέρδη/ζημίες προ φόρων, είναι αυτό που προκύπτει μετά από το συμψηφισμό των αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων (έξοδο), με τις αντίστοιχες αποσβέσεις των τυχόν επιχορηγήσεων (έσοδο), που έχουν ληφθεί γι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. ROE (Return On Equity Ποσοστό Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων) O Δείκτης ROE μετράει την απόδοση που επιτυγχάνουν οι κάτοχοι κοινών μετοχών ανά μέση μονάδα χρηματικής επένδυσης και ορίζεται ως το ποσοστό των Κερδών Μετά από Φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ως προς τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου. Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE) ανέρχεται σε -23,11% για το 2012 και σε -8,75% για το

4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EPS (Earnings Per Share Κέρδη ανά μετοχή) Ο Δείκτης ΕΡS υπολογίζεται διαιρώντας τα κέρδη της επιχείρησης μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας με τον μέσο σταθμικό αριθμό των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία εντός της υπό εξέτασης περιόδου. Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το 2012 διαμορφώθηκαν σε -0,2508 ευρώ έναντι -0,0813 για το Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 2012 Την 25η Μαΐου 2012 η Incadea plc, η οποία αποτελεί τη νέα άμεσα μητρική εταιρεία του Ομίλου Incadea, ανακοίνωσε την εισαγωγή των μετοχών της προς διαπραγμάτευση, στην κατηγορία AIM (Alternative Investment Market) του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και την έναρξη των συναλλαγών των μετοχών της με τιμή διαπραγμάτευσης 0,75 (κωδικός AIM: INCA.LN). Ο Όμιλος Incadea ανακοίνωσε ότι με την εν λόγω εισαγωγή αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ποσού 17 εκ. περίπου ( 13,6 εκ.) μέσω της διάθεσης νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,75 ανά Κοινή Μετοχή. Τα καθαρά έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου Incadea, τη γεωγραφική επέκταση σε νέες αγορές, επενδύσεις σε νέες υποδομές, αναδιάρθρωση του χρέους του Ομίλου κυρίως προς τραπεζικά ιδρύματα καθώς επίσης και τη χρηματοδότηση νέων εξαγορών. Μετά το ανωτέρω γεγονός, το ποσοστό του Ομίλου στον Όμιλο Incadea Plc ανήλθε σε 41,5%. Τον Ιούλιο του 2012, η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου INCADEA GmbH (Austria) απέκτησε έναντι τιμήματος 356 χιλ. το 100,0 % των συμμετοχών της Incadea INCADEA (Beijing) ITC LTD (ποσοστό για τον Όμιλο 41,5%). Η εξαγορά αυτή έγινε για την ενίσχυση της θέσης του Ομίλου στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης ζήτησης στο γεωγραφικό αυτό χώρο. Τον Ιούλιο του 2012, η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου INCADEA GmbH (Austria) απέκτησε και το υπόλοιπο 52% των μετοχών της IS Dynamics, LDA έναντι τιμήματος 250 χιλ.. Μέχρι τις 30/06/2012 η εταιρεία IS Dynamics, LDA ενοποιούνταν με τη μέθοδο της καθαρής θέσεως στον Όμιλο αφού συμμετείχε σε αυτήν η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου INCADEA HOLDING GmbH (Austria) με ποσοστό 48% (ποσοστό για τον Όμιλο 36%). Μετά την εξαγορά του υπόλοιπου 52% της εταιρείας IS Dynamics, LDA το ποσοστό του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 41,5 % και επομένως η θυγατρική πλέον εταιρεία ενοποιείται με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης. Επίσης εντός της κλειόμενης χρήσεως η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου IS Dynamics, LDA μετονομάστηκε σε INCADEA PORTUGAL. Στις 5 Ιουλίου 2012 η κατά 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου DANBURY ENTERPISES LIMITED απέκτησε το 100% των συμμετοχών της εταιρείας RC MID MARKET SOLUTIONS GMBH (ποσοστό για τον Όμιλο 100%) στην οποία κατά τη διάρκεια της χρήσης συνεισέφερε επιπλέων 500 χιλ. για χρηματοδότηση των εργασιών της. 3

5 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Στις 7 Σεπτεμβρίου 2012, οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Incadea HOLDING GmbH (Austria) και Incadea GmbH (Austria) ίδρυσαν μια νέα εταιρεία στο Μεξικό (ποσοστό για τον Όμιλο 41,5%) με το εμπορικό σήμα της Incadea και επωνυμία Incadea Mexico. Το ιδρυτικό μετοχικό κεφάλαιο της Incadea Mexico ανέρχεται στο ποσό των 29χιλ.. Η μητρική εταιρεία REAL CONSULTING INTEGRATION & OPERATION ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, βάσει της από 14/3/2012 σύμβασης κάλυψης κοινού ομολογιακού δανείου ποσού χιλ., προέβη σε αναχρηματοδότηση υφιστάμενου μακροπρόθεσμου δανεισμού ποσού χιλ. και ενδιάμεσης χρηματοδότησης ποσού χιλ., αντλώντας και επιπρόσθετα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση μέρους των επενδύσεων της. Σύμφωνα με την νέα δανειακή σύμβαση το υπόλοιπο του δανείου είναι πληρωτέο σε 12 δόσεις αρχής γενομένης την 31/10/2012. H τελευταία δόση είναι καταβλητέα την 31/10/2020 και ανέρχεται σε ποσό χιλ.. Γ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας Η εφαρμογή του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχει οδηγήσει την Ελληνική οικονομία σε παρατεταμένη ύφεση, με αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ και υψηλά ποσοστά ανεργίας. Η προσπάθεια μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος έχει επιφέρει ελαχιστοποίηση των δημοσίων δαπανών, γεγονός που σε συνδυασμό με την αύξηση της φορολογίας και την κρίση στον Τραπεζικό κλάδο, έχουν φέρει σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Όμιλος έχει διαφοροποιηθεί γεωγραφικά επενδύοντας σε αναπτυσσόμενες αγορές του εξωτερικού, με αποτέλεσμα οι δυσκολίες ανάπτυξης και οι απώλειες από την εγχώρια αγορά να αντισταθμίζονται επιτυχώς. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Ο Όμιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνος αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος αποθεμάτων και κεφαλαιουχικός κίνδυνος. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών κινδύνων του Ομίλου έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στη χρηματοοικονομική της θέση και απόδοση. Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας, οι σχετικές πολιτικές της οποίας εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Οικονομική Διεύθυνση αναγνωρίζει, υπολογίζει και αντισταθμίζει χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία με τις λειτουργικές μονάδες της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει γραπτώς αρχές για τη συνολική διαχείριση κινδύνου καθώς και πολιτικές που καλύπτουν 4

6 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ συγκεκριμένες περιοχές όπως κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και τη χρήση παράγωγων και μη χρηματοοικονομικών εργαλείων. (α) Κίνδυνος της αγοράς (i) Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο Όμιλος λειτουργεί σε διεθνές περιβάλλον, ο κύριος όγκος των συναλλαγών του ωστόσο πραγματοποιείται κυρίως σε χώρες της ευρωζώνης. Στο άμεσο μέλλον και εξ αιτίας της περαιτέρω επέκτασης του ομίλου σε χώρες πέραν της ευρωζώνης, ο όμιλος θα εκτεθεί σε συναλλαγματικό κίνδυνο που θα σχετίζεται με ποικίλες συναλλαγματικές θέσεις. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος θα απορρέει από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές, αναγνωρισμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και επενδύσεις σε επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν έδρα και θα δραστηριοποιούνται εκτός ευρωζώνης. (ii) Κίνδυνος τιμής Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο τιμής λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου. (iii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου Ο κίνδυνος επιτοκίου του Ομίλου αυξάνεται από τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις δύναται να εξέρχονται σε ευμετάβλητα επιτόκια και εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου. Ο Όμιλος αναλύει την έκθεση επιτοκίου σε μια δυναμική βάση. Ποικίλα σενάρια προσομοιώνονται λαμβάνοντας υπόψη αναχρηματοδοτήσεις, ανανεώσεις ήδη υπαρχουσών θέσεων. Βασιζόμενος σε αυτά τα σενάρια, ο Όμιλος υπολογίζει την επίδραση στο αποτέλεσμα μιας ορισμένης μεταβολής επιτοκίου. Για κάθε προσομοίωση και για όλες τις ισοτιμίες χρησιμοποιείται η ίδια μεταβολή επιτοκίου. Τα σενάρια εφαρμόζονται μόνο για υποχρεώσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις κυριότερες έντοκες θέσεις. (β) Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε επίπεδο ομίλου. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηματικά διαθέσιμα και τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών. Ο κύριος πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται με την πιθανότητα ότι οι πελάτες θα αποτύχουν να εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. Η ύφεση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία, και η έλλειψη ρευστότητας που παρατηρείται στην αγορά ενέχουν αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση ζημιών που συνδέονται με τυχόν αδυναμία πελατών να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι του Ομίλου. Οι κύριοι πελάτες του Ομίλου είναι μεγάλες εταιρείες και πολυεθνικοί όμιλοι, ωστόσο το τμήμα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου αξιολογεί 5

7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική τους κατάσταση, τη συνέπεια αποπληρωμής σε προηγούμενες χρήσεις και λοιπές παραμέτρους. Τα πιστωτικά όρια καθορίζονται σύμφωνα πάντα με τα όρια που έχει καθορίσει η Διοίκηση. Η χρήση των πιστωτικών ορίων παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. (γ) Κίνδυνος ρευστότητας Κατά την ημερομηνία αναφοράς, ο Όμιλος και η Εταιρεία διακρατούσε ρευστότητα σε τρέχοντες λογαριασμούς ποσού (2011: 1.668), με σκοπό να δημιουργήσει άμεσα ταμειακές εισροές για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας. Για ορισμένες από τις τραπεζικές υποχρεώσεις υπάρχουν χρηματοοικονομικοί όροι (covenants) και λοιποί μη χρηματοοικονομικοί όροι οι οποίοι θα πρέπει να πληρούνται σε επίπεδο Ομίλου και παράλληλα προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας εκ μέρους των δανειστών σε περίπτωση μη τήρησης αυτών, που θα καθιστούσε τις δανειακές υποχρεώσεις αυτές άμεσα εξοφλητέες. Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του Ομίλου υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό των Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου κατά την κλειόμενη χρήση, έχει βελτιωθεί σημαντικότατα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (2011: , γεγονός το οποίο αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην εισαγωγή της θυγατρικής εταιρείας Incadea Plc στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (AIM) από όπου αντλήθηκαν σημαντικά κεφάλαια με τα οποία αποπληρώθηκαν υποχρεώσεις του Ομίλου. Επιπλέον, αναφορικά με την Εταιρεία, κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό των Σημειώνεται ωστόσο ότι, στο εν λόγω ποσό συμπεριλαμβάνονται και ενδοεταιρικά υπόλοιπα, τα οποία αν δε ληφθούν υπόψη το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης διαμορφώνεται στο ποσό των Η Διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να προβεί εντός της τρέχουσας χρήσεως σε μια σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητάς της, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: (α) Η διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του ομίλου εταιρειών με σκοπό την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και την περαιτέρω περιστολή του λειτουργικού κόστους. (β) Η υιοθέτηση πολιτικής περιορισμού του λειτουργικού κόστους με σκοπό τον εξορθολογισμό των οργανικών αποτελεσμάτων της εταιρείας (γ) Η εξασφάλιση των απαραίτητων πιστωτικών ορίων και η επαναδιαπραγμάτευση των όρων σημαντικού μέρους των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων με σκοπό την παράταση του χρόνου αποπληρωμής αυτών όπως λεπτομερέστερα αναφέρεται και στη Σημείωση 28 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. (δ) Τροποποίηση των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές της Εταιρείας, με σκοπό την σύγκλιση του χρόνου αποπληρωμής των εμπορικών της υποχρεώσεων και την είσπραξη των εμπορικών της απαιτήσεων. 6

8 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο πίνακας που ακολουθεί αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, ομαδοποιημένες ανά ημερομηνία λήξης με βάση την εναπομένουσα περίοδο κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης. Τα ποσά που εμφανίζονται στον πίνακα είναι οι συμβατικές μη προεξοφλημένες ταμιακές ροές. 7

9 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο Όμιλος 2012 Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη Δάνεια Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Ο Όμιλος 2011 Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη Δάνεια Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Η Εταιρεία 2012 Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη Δάνεια Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 3 0 Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Η Εταιρεία 2011 Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη Δάνεια Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 10 3 Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου Ο σκοπός του Ομίλου όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη στους μετόχους και οφέλη στους άλλους ενδιαφερόμενους καθώς και να διατηρήσει μια κεφαλαιουχική δομή, η οποία θα μειώνει το κόστος κεφαλαίου. Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης όπως εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης συν το καθαρό χρέος. 8

10 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο Όμιλος Η Εταιρεία Συνολικός Δανεισμός Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα (3.399) (1.668) (394) (390) Καθαρό χρέος Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο κεφαλαίου Συντελεστής μόχλευσης 54,65% 67,60% 67,80% 63,32% Σε επίπεδο Εταιρείας κατά την 31/12/2012 ο συντελεστής μόχλευσης παρουσιάζει επιδείνωση δεδομένου ότι το καθαρό χρέος αυξήθηκε κατά και τα Ίδια Κεφάλαια μειώθηκαν κατά ποσό Σε επίπεδο Ομίλου ο συντελεστής μόχλευσης εμφανίζεται βελτιωμένος, καθώς εντός της χρήσεως τα ίδια κεφάλαια βελτιώθηκαν από την εισαγωγή της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου Incadea plc στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Δ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δέκα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες ( ), διαιρούμενο σε δέκα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ ( 1,00) η κάθε μία. Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. ΣΤ. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κατά την κλειόμενη χρήση, η Εταιρεία δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να διανείμει μέρισμα. Η διοίκηση της εταιρείας, προτείνει στη Γενική Συνέλευση η Εταιρεία να μη διανείμει μέρισμα στους Μετόχους. Ζ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 2012 Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται οι διεταιρικές συναλλαγές με θυγατρικές εταιρείες: Έσοδα ποσά σε χιλ. INCADEA SOUTHEASTERN EUROPE AE 1 INCADEA GmbH (Austria) 152 INCADEA GREECE INFORMATICS SYSTEMS S.A. 49 ASSERTIVE ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 1 ΣΥΝΟΛΟ 202 Έξοδα ποσά σε χιλ. 9

11 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ INCADEA SOUTHEASTERN EUROPE AE 39 INCADEA GREECE INFORMATICS SYSTEMS S.A. 50 RC MID MARKET SOLUTIONS GMBH 15 ASSERTIVE ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 73 ΣΥΝΟΛΟ 177 Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς θυγατρικές εταιρείες: Απαιτήσεις ποσά σε χιλ. INCADEA GmbH (Austria) 9 INCADEA GREECE INFORMATICS SYSTEMS S.A. 23 ΣΥΝΟΛΟ 32 Υποχρεώσεις ποσά σε χιλ. INCADEA SOUTHEASTERN EUROPE AE INCADEA RUSSIA OOO 52 RC MID MARKET SOLUTIONS GMBH 206 ASSERTIVE ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡ. ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 92 ΣΥΝΟΛΟ Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται οι συναλλαγές με λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες: Έσοδα ποσά σε χιλ. ADD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ 12 ΣΥΝΟΛΟ 12 Έξοδα ποσά σε χιλ. ADD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ 602 ΣΥΝΟΛΟ 602 Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες: Απαιτήσεις ποσά σε χιλ. ADD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ ΣΥΝΟΛΟ Υποχρεώσεις ποσά σε χιλ. ADD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ 6 BINASCO SERVICES LIMITED ΣΥΝΟΛΟ Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται οι συναλλαγές με Διευθυντικά στελέχη-μέλη Διοίκησης: 10

12 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Έξοδα ποσά σε χιλ. Διευθυντικά στελέχη-μέλη Διοίκησης 115 ΣΥΝΟΛΟ 115 Απαιτήσεις ποσά σε χιλ. Διευθυντικά στελέχη-μέλη Διοίκησης 109 ΣΥΝΟΛΟ 109 Η. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η θυγατρική του ομίλου Incadea Gmbh μετά από έρευνα, υλοποιεί την ανάπτυξη της νέας έκδοσης του λογισμικού Incadea DMS, με την εμπορική ονομασία My.Engine. H εν λόγω ανάπτυξη, αφορά την αναβάθμιση του λογισμικού Incadea ως προς τη λειτουργικότητά του, προσαρμογή του στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις και στον εμπλουτισμό των χαρακτηριστικών του ώστε να καλυφθεί το σύνολο των αναγκών της αγοράς αυτοκινήτου. Το Incadea.CVRM (Customer Vehicle Relationship Management), βασίζεται στην πλατφόρμα CRM (Customer Relationship Management) της εταιρείας Microsoft, και αποτελεί την κάθετη λύση λογισμικού διαχείρισης πελατών όσον αφορά τον χώρο του αυτοκινήτου καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό της παγκόσμιας αγοράς. To Incadea.BI (Business Intelligence) αποτελεί το Σύστημα Διοικητικών Αναφορών της πλατφόρμας Incadea και είναι αποτέλεσμα ερευνητικού έργου που εκτελεί η εταιρεία από το Το παραπάνω λογισμικά βρίσκονται στην τελική φάση ανάπτυξής τους, με μέρος αυτών να βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Θ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2013 Η Real Consulting Integration and Operation A.E., έχοντας ήδη εδραιωθεί ως κορυφαία εταιρεία στην παροχή λύσεων με λογισμικό SAP, επιδιώκει και μέσω συνεργειών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό στην διεκδίκηση έργων τόσο στον ιδιωτικό αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ο υποόμιλος Incadea, έχει ισχυροποιήσει την θέση του στην παγκόσμια αγορά αφενός μέσω της επέκτασης σε αγορές που χαρακτηρίζονται από τις μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης (Ρωσία, Κίνα, Ινδία και Λατινική Αμερική) και αφετέρου μέσω της διαδικασίας εισαγωγής στο Χρηματιστήριο AIM του Λονδίνου όπου από τον Μάιο του 2012 έχει εισαχθεί αντλώντας κεφάλαια για την περαιτέρω επέκτασή του. Για το 2013 η Incadea στοχεύει στην ενδυνάμωση της παρουσίας της στην Κίνα και το Μεξικό όπου πρόσφατα απέκτησε απευθείας παρουσία, αγορές οι οποίες παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ήδη με τη σύναψη στρατηγικής συμφωνίας τον Σεπτέμβριο του 2012 με την Κινέζικη Qoros, οι προοπτικές για το 2013 εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξες. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος επιδιώκει την διεύρυνση της σχέσης του με τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, την 11

13 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περαιτέρω διείσδυση στις αγορές δραστηριοποίησης με έμφαση στις αναπτυσσόμενες αγορές της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας, της Ρωσίας και της Τουρκίας και την συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των νέας γενιάς τεχνολογικών της εφαρμογών. Ηράκλειο Αττικής, 31 Μαΐου 2013 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Νικόλαος Αναστάσιος Δημήτριος Βαρδινογιάννης Παπαργύρης Παπαργύρης 12

14 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «REAL CONSULTING INTEGRATION & OPERATION ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «REAL CONSULTING INTEGRATION & OPERATION ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «REAL CONSULTING INTEGRATION & OPERATION ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 13

15 Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 7 Ιουνίου 2013 BDO Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Αχιλλέως 8 & Λ. Κατσώνη, Καλλιθέα Α.Μ. ΣΟΕΛ 153 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Βρασίδας Σπ. Δαμηλάκος Α.Μ. ΣΟΕΛ

16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Πληροφόρηση κατά τομέα Ενοποίηση Μετατροπή ξένου νομίσματος Ενσώματα πάγια στοιχεία Υπεραξία και ασώματα πάγια στοιχεία Απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο Εμπορικές υποχρεώσεις Δάνεια Φορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος Παροχές σε εργαζομένους Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις Κέρδη ανά μετοχή Αναγνώριση εσόδων Μισθώσεις Διανομή μερισμάτων ΝΕΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

17 22. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

18 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Διοικητικό Συμβούλιο: Νικόλαος Βαρδινογιάννης: Πρόεδρος Αναστάσιος Παπαργύρης: Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος. Παπαργύρης: μέλος Γεωργία Δημοπούλου: μέλος Στέφανος Μακεδονόπουλος: μέλος Στέφανος Τρουπάκης: μέλος Έδρα Εταιρείας: Λεωφόρος Ηρακλείου , Ηράκλειο Αττικής, Αθήνα Ελλάδα ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59769/01AT/B/05/482 Ελεγκτική Εταιρεία: Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Αχιλλέως 8 & Λάμπρου Κατσώνη Καλλιθέα Ελλάδα 17

19 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 Συνεχιζόμενες Διακοπτόμενες Συνεχιζόμενες Διακοπτόμενες Σύνολο Σημείωση δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο Πωλήσεις Κόστος πωλήσεων 8 (25.399) (2.844) (28.243) (19.345) 0 (19.345) Μικτά κέρδη Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως Έξοδα διοίκησης 10 (12.748) (3.315) (16.063) (6.338) 0 (6.338) Έξοδα διάθεσης 11 (5.038) 0 (5.038) (3.131) 0 (3.131) Λοιπά λειτουργικά έξοδα 12 (529) 0 (529) (348) 0 (348) Κέρδη εκμετάλλευσης (2.375) Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) 14 (2.392) (919) (3.311) (2.135) 0 (2.135) Αποτελέσματα προ φόρων (3.294) (323) Φόρος εισοδήματος 15 (1.370) 23 (1.347) (956) 0 (956) Αποτελέσματα μετά φόρων (3.271) (1.670) (749) 0 (749) Κατανεμημένα σε: Ιδιοκτήτες μητρικής (627) (3.271) (3.898) (1.264) 0 (1.264) Μη ελέγχουσες συμμετοχές Κέρδη ανά μετοχή ( ανά μετοχή) Βασικά 16 (0,0403) (0,2104) (0,2508) (0,0813) 0,0000 (0,0813) Οι σημειώσεις από την σελίδα 25 έως και την σελίδα 99 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 18

20 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 Συνεχιζόμενες Διακοπτόμενες Συνεχιζόμενες Διακοπτόμενες Σύνολο δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο Καθαρό κέρδος (3.271) (1.670) (749) 0 (749) Λοιπά συνολικά έσοδα Συναλλαγματικές διαφορές θυγατρικών εξωτερικού (5) 0 (5) Φόρος εισοδήματος λοιπών συνολικών εσόδων Λοιπά συνολικά έσοδα (μετά από φόρους) (5) 0 (5) Συνολικά έσοδα (3.271) (1.675) (744) 0 (744) Κατανεμημένα σε: Ιδιοκτήτες μητρικής (629) (3.271) (3.900) (1.260) 0 (1.260) Μη ελέγχουσες συμμετοχές Οι σημειώσεις από την σελίδα 25 έως και την σελίδα 99 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 19

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Πειραιάς, 26 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙΔΑ Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 3-11 Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου... 3-13 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή..... 14-16

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2011 (1 η Ιανουαρίου 2011 31 η Δεκεμβρίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν.2190/1920, και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») ΧΡΗΣΗΣ 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.. 3-8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Οι συνημμένες ετήσιες εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ΠΡΟΦΙΤΕΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59316/01/Β/05/430 ΕΔΡΑ : ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012) Σελίδα 1 από 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2012 31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 44986907000 Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (01 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΘΗΝΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014.... 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014. 3 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ.33 VAL ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2010. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Σελίδα 1 από 40

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2010. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Σελίδα 1 από 40 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Σελίδα 1 από 40 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 ης Δεκεμβρίου 2010 σύμφωνα με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα