EΡΓΑΛΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΡΓΑΛΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ"

Transcript

1 Έγκυρα & έγκαιρα όπου, όσο & όταν χρειασθείς Επιτυγχάνει: σωστό και υγιή σχεδιασµό των χρηµατικών διαθεσίµων αξιολόγηση και αξιοποίηση τραπεζικών προιόντων εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου ανάδειξη της οικονοµικής ευρωστίας της επιχείρησης ανάδειξη ικανότητας µετατροπής κερδών σε µετρητά εκτίµηση ικανότητας χρηµατοδότησης επενδυτικών σχεδίων Tο OFM λειτουργεί αυτόνοµο ή σε σύνδεση µε όλα τα E.R.P. της αγοράς Υψηλή ποιότητα προγράµµατος µε µικρή επένδυση Τα υποσυστήµατα Τραπεζικοί λογαριασµοί (Bank Account Manager) ιαχειρίζεται τις προβλέψεις και πραγµατοποιηθέντα για: άνεια: w Αναλήψεις w όσεις w Τόκους w Έξοδα Πινάκια: w Χορήγηση w Προµήθεια τράπεζας w Υπόλοιπο προς είσπραξη ποσό EΡΓΑΛΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Καταθετικούς Λογαριασµούς: w Εισπράξεις w Πάγιες Εντολές Auditing: w Ελέγχει τις εγγραφές των Αναλυτικών Λογαριασµών ανείων και Καταθετικών Λογαριασµών w Παρουσιάζει τις χρεώσεις που αποκλίνουν από τους όρους της Σύµβασης (π.χ. διαφορά τόκων) αλλά και αυτές που αντιβαίνουν σε νόµους, Εγκυκλίους της Τράπεζας της Ελλάδος και δικαστικές αποφάσεις. Προϋπολογισµοί (Budgets Manager) w Κατάρτιση πολλών σεναρίων προϋπολογισµών για την ίδια περίοδο w Αυτόµατη δηµιουργία σεναρίων µε συντελεστές αύξησης ή µείωσης από χρηµατικές ροές ή λογαριασµών γενικής λογιστικής Χρηµατικές ροές (Managing cash flow) w Παρουσίαση ταµειακών ροών ανά ηµέρα, µήνα, τρίµηνο, εξάµηνο, έτος και για οριζόµενο χρονικό διάστηµα. w Σύγκριση προϋπολογιστικών και πραγµατοποιηθέντων στοιχείων. w Ετήσια κατάσταση Ταµειακών ροών εναρµονισµένη σύµφωνα µε τα.λ.π. w Ένδειξη ηµεροµηνιών µε πρόβληµα ρευστότητας. w Ηµερολόγιο υποχρεώσεων, βάσει των εγγραφών προβλέψεων. w ιακριτός διαχωρισµός διαβάθµισης των καθυστερούµενων οφειλών και εισπράξεων w είκτες χρηµατικών διαθεσίµων. FINANCIAL RATIOS Αριθµοδείκτες (Financial Ratios) Στην ενότητα των αριθµοδεικτών παρέχονται πληθώρα τυποποιηµένων αριθµοδεικτών τα αποτελέσµατα των οποίων εµφανίζονται άµεσα σε αριθµητική ή γραφική µορφή.

2 Τραπεζικοί λογαριασµοί Bank Account Manager Με το Β.Α.Μ. ελέγξτε και διαχειριστείτε άνεια, Πινάκια, Καταθετικούς Λογαριασµούς εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα. Υπολογίστε τόκους και κάντε προβλέψεις για τον ταµειακό σας προγραµµατισµό σε κάθε επίπεδο, σε όλα τα νοµίσµατα της αγοράς, µε on line ενηµέρωση ισοτιµίας....για να έχετε ΕΣΕΙΣ τον έλεγχο! άνεια Μακροπρόθεσµα Βραχυπρόθεσµα Ανοικτοί Αλληλόχρεοι Factoring Factoring Εµπιστευτικό Οµολογιακά Τοκοχρεωλυτικά Υπερανάληψης Πινάκια Επιταγών Γραµµατίων Τιµολογίων Καταθετικοί Λογαριασµοί Ταµιευτηρίου Όψεως Τρεχούµενος Φοιτητικός/Νεανικός Μισθοδοσίας Αγροτικός Συναλλάγµατος Προθεσµιακές καταθέσεις Υψηλή ποιότητα προγράµµατος µε µικρή επένδυση Λειτουργίες & υνατότητες Τράπεζες w Όλες οι τράπεζες και τα υποκαταστήµατά τους καταχωρηµένα. w Καταγραφή και παρακολούθηση συµφωνιών τραπεζών. w Έλεγχος πιστωτικού ορίου τραπεζών κατά όµιλο και συναλλασόµενο. w Ορισµός ηµερών valeur ανά τύπο τράπεζας και είδος καταθετικού λογαριασµού. άνεια w Παρακολούθηση δανείων ταυτόχρονα σε βασικό & ξένο νόµισµα. w Μαζική αλλαγή επιτοκίων δανείων. w Ιστορικότητα επιτοκίων κατά τράπεζα και δάνειο w Υπολογισµός αποπληρωµής κεφαλαίου. w Υπολογισµός τόκων δανείων. w Κεφαλαιοποίηση ανεξόφλητων τόκων. w Κινήσεις προβλέψεων µε δυνατότητα µαζικής οριστικοποίησης. Πινάκια w Είδη εξόδων πινακίων ανά τράπεζα. w Εκτυπώσεις πινακίων στη µορφή των τραπεζών. w Έλεγχος πλαφόν. w Ιστορικό µη αποδεκτών αξιογράφων, τιµολογίων ανά τράπεζα και συναλλασόµενο. w Μαζική επιβεβαίωση εισπράξεων αξιογράφων, τιµολογίων. Καταθετικοί λογαριασµοί w Παρακολούθηση ταυτόχρονα σε βασικό & ξένο νόµισµα. w Μαζική αλλαγή επιτοκίων. w υνατότητα κλιµακούµενου επιτοκίου καθώς & επιτοκίου συνδεόµενου µε διεθνή δείκτη (Euribor, EKT, κ.α.). w Ιστορικότητα επιτοκίων κατά τράπεζα & λογαριασµό. w Απόδοση τόκων. w ιαχείριση λογαριασµών καταθέσεων εξυπηρέτησης δανείων µε αυτόµατη δηµιουργία εγγραφών. w Είδη εξόδων ανά κωδικό κίνησης. w Πάγιες εντολές. w Υπερανάληψη (Overdraft). w Κινήσεις προβλέψεων µε δυνατότητα µαζικής οριστικοποίησης. Νοµίσµατα w Πολλαπλά νοµίσµατα. w Ισοτιµίες νοµισµάτων. w Μαζική εισαγωγή ισοτιµιών µέσω internet. w Ιστορικότητα ισοτιµιών ανά νόµισµα. Γενικά w Αργιολόγιο w Εισαγωγή συναλλασοµένων, αξιογράφων & τιµολογίων από excel. w Αλλαγή εµφάνισης (γραµµατοσειρές, χρώµατα, σκηνικό) & Επιλογή γλώσσας. Στατιστική ενηµέρωση w Ανά ηµέρα, εβδοµάδα, µήνα, τρίµηνο, εξάµηνο, έτος, προϋπολογιστικά ή απολογιστικά, κατά τράπεζα & είδος δανείου, για υπόλοιπα δανείων, εξόδων, τόκων, τόκων υπερηµερίας, επιβαρύνσεων και το σύνολο αυτών σε αξίες, ποσοστά & γραφικές παραστάσεις. w Για ποσό κάλυψης, υπόλοιπο και % πιστωτικού ορίου (πλαφόν) ανά τράπεζα και είδος δανείου. w Για πινάκια (υπόλοιπο από µη καταβολές, εισπραχθείσες επιταγές, άληκτες επιταγές, σε αξίες και ποσοστά, έξοδα πινακίου αναλυτικά και σύνολο). w Για καταθετικούς λογαριασµούς ανά ηµέρα, εβδοµάδα, µήνα, τρίµηνο, εξάµηνο & έτος. w Για την Συνολική Ετήσια Πραγµατική Απόδοση (Σ.Ε.Π.Α.) για κάθε καταθετικό λογαριασµό. w Συγκριτικός πίνακας Επιτοκίων ανά καταθετικό λογ/σµό. Auditing w Ελέγχει τις εγγραφές των Αναλυτικών Λογαριασµών ανείων και Καταθετικών Λογαριασµών. w Παρουσιάζει τις χρεώσεις που αποκλίνουν από τους όρους της Σύµβασης (πχ διαφορά τόκων) αλλά και αυτές που αντιβαίνουν σε νόµους, Εγκυκλίους της Τράπεζας της Ελλάδος και δικαστικές αποφάσεις.

3 Χρηµατικές ροές Managing cash flow Έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση των διοικητικών και οικονοµικών στελεχών της επιχείρησης, για τα µελλοντικά διαθέσιµά της, αποτελώντας εργαλείο οικονοµικών και διοικητικών αποφάσεων για την βιωσιµότητα και την µέγιστη ανάπτυξή της. Λειτουργίες & υνατότητες 1. Σύνδεση µε όλα τα E.R.P. της αγοράς για δηµιουργία κινήσεων χρηµατικών ροών από: w Αγορές, δηµιουργία κινήσεων στις χρηµατικές ροές, από κινήσεις προµηθευτών, βάσει του τρόπου πληρωµής και του είδους παραστατικού. w Πωλήσεις, δηµιουργία κινήσεων στις χρηµατικές ροές, από κινήσεις πελατών, βάσει του τρόπου πληρωµής και του είδους παραστατικού. w Πωλήσεις λιανικής, δηµιουργία κινήσεων προβλέψεων στις χρηµατικές ροές, βάσει των δόσεων της πιστωτικής κάρτας. w Αξιόγραφα ή Πινάκια αξιογράφων, δηµιουργία κινήσεων προβλέψεων στις χρηµατικές ροές για πληρωµές ή εισπράξεις βάσει ηµεροµηνίας λήξης. w Γενική λογιστική, δηµιουργία και παρακολούθηση προϋπολογισµών, βάσει των οικο νοµικών στοιχείων των λογαριασµών. ηµιουργία κινήσεων στις χρηµατικές ροές, από λογιστικά άρθρα για δαπάνες που δεν καταχωρούνται στην εµπορική διαχείριση (Μισθοδοσία-Πάγια-Μικροδαπάνες) ή εξ ολοκλήρου παρακολούθηση χρηµατικών ροών από το κύκλωµα της λογιστικής, µε δυνατότητα δηµιουργίας προβλέψεων βάσει ηµεροµηνίας πληρωµής στο άρθρο. 2. Αυτόµατη δηµιουργία κινήσεων χρηµατικών ροών σε βασικό και ξένο νόµισµα βάσει της τρέχουσας ισοτιµίας, πραγµατικών κινήσεων και προβλέψεων από τα κυκλώµατα του Bank Account Manager, βάσει καθορισµένων από τον χρήστη παραµέτρων. w ανείων (Αναλήψεις, όσεις, Τόκοι, Έξοδα). w Καταθετικών λογαριασµών (Εισπράξεις, Τόκοι, Πάγιες Εντολές). w Πινάκια τραπεζών (χορήγηση, έξοδα, προµήθεια, υπόλοιπο πινακίων προς είσπραξη). 3. Υπολογισµός διαθεσίµων επιχείρησης ανά ηµέρα, εβδοµάδα, µήνα, τρίµηνο, εξάµηνο & έτος. 4. Ηµερολόγιο υποχρεώσεων ανά ηµέρα, εβδοµάδα, µήνα, τρίµηνο, εξάµηνο & έτος....για να έχετε ΕΣΕΙΣ τον έλεγχο! Με τις χρηµατικές ροές προβλέψτε την επάρκεια ή την έλλειψη ρευστότητας Οργανώστε έγκυρα και έγκαιρα τα µελλοντικά σας σχέδια Βελτιστοποιείστε την εικόνα των διαθεσίµων της επιχείρησης Υψηλή ποιότητα προγράµµατος µε µικρή επένδυση 5. Αποτελέσµατα χρηµατικών ροών βάσει προβλέψεων και πραγµατοποιηθέντων ή µόνο πραγµατοποιηθέντων. 6. Σύγκριση προβλέψεων και πραγµατοποιηθέντων. 7. Οριστικοποίηση προβλέψεων µαζικά είτε µε επιλογή συγκεκριµένης κίνησης. 8. Καταχώριση απευθείας κινήσεων στις χρηµατικές ροές. 9. ιαβάθµιση των κινήσεων σε επίπεδα ελαστικότητας, για πληρωµές ή εισπράξεις, για διευκόλυνση του προγραµµατισµού σε ηµέρες δυσχέρειας. 10. Ιστορικότητα µεταβολής της αρχικής ηµεροµηνίας είσπραξης ή πληρωµής και υπολογισµός ηµερών καθυστέρησης.

4 Στατιστική ενηµέρωση Προϋπολογισµοί Managing budgets Εκτυπώσεις ηµερολογίων w Αναλυτικά (όλες οι κινήσεις της ηµέρας) w Οµαδοποιηµένα, ανάλογα µε τον κωδικό κίνησης, την οµάδα, τον τρόπο πληρωµής, το υποκατάστηµα ή την διαβάθµιση w Συγκεντρωτικό, σύνολο κινήσεων ηµέρας w Προοδευτικό, συγκεντρωτικό ηµερολόγιο µε προοδευτικό υπόλοιπο Συγκεντρωτική ή αναλυτική αναφορά σχετικά µε τη ρευστότητα της επιχείρησης. ιαφορετικά χρώµατα ανάλογα εάν είναι θετική ή αρνητική ροή για εύκολο εντοπισµό των ηµερών µε αρνητική ταµειακή ροή. Ετήσια κατάσταση Ταµειακών ροών εναρµονισµένη σύµφωνα µε τα.λ.π. ηµιουργία νέων ή αξιοποίηση έτοιµων πολυδιάστατων αναφορών για άµεση και πλήρη πληροφόρηση σε αναλυτική ή συγκεντρωτική µορφή. Με πολλαπλά φίλτρα και δυνατότητα γραφικής απεικόνισης του αποτελέσµατος. Όπως: w Σύγκριση Προϋπολογισµένων Πραγµατοποιηθέντων w Προβλέψεις Πληρωµών ανά Τράπεζα/ άνειο w Έλεγχος Πιστωτικού Ορίου w Συνολική Ετήσια Πραγµατική Απόδοση καταθέσεων Κατάρτιση πολλών σεναρίων προϋπολογισµών για την ίδια περίοδο. Αυτόµατη δηµιουργία σεναρίων µε συντελεστές αύξησης ή µείωσης από χρηµατικές ροές ή λογαριασµών γενικής λογιστικής. υνατότητα επιλογής συγκεκριµένων οµάδων χρηµατικών ροών ή λογαριασµών κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού. Αντιγραφή σχεδίου προϋπολογισµού µε το πάτηµα ενός πλήκτρου. Υψηλή ποιότητα προγράµµατος µε µικρή επένδυση...για να έχετε ΕΣΕΙΣ τον έλεγχο!

5 Αριθµοδείκτες financial ratios FINANCIAL RATIOS Στην ενότητα των αριθµοδεικτών παρέχονται πληθώρα τυποποιηµένων αριθµοδεικτών τα αποτελέσµατα των οποίων εµφανίζονται άµεσα σε αριθµητική ή γραφική µορφή. ίδεται επιπλέον η δυνατότητα επιλογής χρονικού διατήµατος & συγκεκριµένου τµήµατος της επιχείρησης. Με απλό και εύκολο τρόπο προσδιορίζεται η πραγµατική οικονοµική θέση της επιχείρησης και η αποδοτικότητά της καθώς και των επί µέρους τµηµάτων της. ίδεται η δυνατότητα στον χρήστη, πέραν των τυποποιηµένων εικτών που παρέχονται, να δηµιουργήσει πρόσθετους µε τη βοήθεια ειδικού εργαλείου που περιλαµβάνεται στην εφαρµογή χωρίς δυσκολία και χωρίς κανένα περιορισµό. Η εφαρµογή έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί αυτόµατα τα δεδοµένα από όλα τα προγράµµατα της Optisoft αλλά και άλλων κατασκευαστών. Τυποποιηµένοι είκτες 1. Ρευστότητας Γενικής Ρευστότητας Ειδικής ρευστότητας Ταµειακής ρευστότητας Αµυντικού Χρονικού διαστήµατος 2. ραστηριότητας Ταχύτητας εισπράξεων απαιτήσεων Προβλέψεων για ζηµιές προς απαιτήσεις Ταχύτητας βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Ταχύτητας βραχυχρόνιων υποχρεώσεων Πληρωτέων λογαριασµών προς αποθέµατα Απαιτήσεων προς πληρωτέους λογαριασµούς προµηθευτών Ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεµάτων Ταχύτητας κυκλοφορίας κεφαλαίου κίνησης Ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού Ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων Ταχύτητας ιδίων κεφαλαίων 3. Αποδοτικότητας Μικτού περιθωρίου ή µικτού κέρδους Ποσοστό µικτού κέρδους ή µικτού περιθωρίου Κόστους πωληθέντων προς καθαρές πωλήσεις Καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους Αποδοτικότητας συνολικών Κεφαλαίων Αποδοτικότητας ενεργητικού Συνδιασµένος αποδοτικότητας ενεργητικού Αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων Αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (Εξίσωση Du Pont) Οικονοµικής µοχλεύσεως...για να έχετε ΕΣΕΙΣ τον έλεγχο! 4. απανών Λειτουργίας απανών συντηρήσεως και επισκευών προς πάγια απανών συντηρήσεως και επισκευών προς πωλήσεις Αποσβέσεων Παγίων Αποσβέσεων Προς καθαρές Πωλήσεις Λειτουργικών εξόδων Εξόδων λειτουργίας προς Πωλήσεις Καθαρών κερδών προς αµοιβές απασχολούµενων Αµοιβών προς µέσο όρο απασχολούµενων Καλύψεων επενδύσεων 5. ιάρθρωσης κεφαλαίων & βιωσιµότητας Ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά Ιδίων προς ξένα κεφάλαια Ιδίων κεφαλαίων προς πάγια Kυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις Παγίων προς µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Καλύψεως τόκων Καλύψεως χρηµατοοικονοµικών εξόδων 6. Επενδύσεων Τρέχουσας µερισµατική απόδοση Ποσοστού διανεµόµενων Μερισµατική απόδοση ιδίων κεφαλαίων Καλύψεως καταβαλλόµενων µερισµάτων Εσωτερικής αξία µετοχής Λόγου Τρέχουσας χρηµατιστηριακής αξίας προς εσωτερική αξία µετοχής Λόγου Τιµής προς κέρδη ανά µετοχή Ταµειακής ροής (cash flow) Αποδόσεων σε Ταµειακή ροή Ποσοστού αυτοχρηµατοδοτήσεως ιάρκειας εξοφλήσεως επενδύσεων

6 ...για να έχετε ΕΣΕΙΣ τον έλεγχο! Ελ. Βενιζέλου 182, , Π. Φάληρο T: F: e:

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το Singular Enterprise 4U είναι ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) που περιλαµβάνει τα παρακάτω υποσυστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Optiplan ERP

Χαρακτηριστικά Optiplan ERP Χαρακτηριστικά Optiplan ERP Το Optiplan ERP είναι ένα πρωτοποριακό λογισμικό σύστημα της ελληνικής αγοράς, που σχεδιάστηκε από στελέχη με κορυφαία τεχνογνωσία και εμπειρία πολλών ετών, με στόχο να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σηµειώσεις στο µάθηµα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Επιµέλεια σηµειώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Singular Accountant

Χαρακτηριστικά Singular Accountant Χαρακτηριστικά Singular Accountant ιαχείριση Λογιστικού Γραφείου Η εφαρµογή διαχειρίζεται, παρακολουθεί και οργανώνει τις λειτουργίες του Λογιστικού Γραφείου Παρακολουθεί τους συναλλασσόµενους, είτε αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft:

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft www.specisoft.gr Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα Διοίκησης και Δωρεάν Λογισμικό στην Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 14/07/2005 Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου και της μηχανογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Με τη λύση της Οικονοµικής ιαχείρισης του Microsoft Business Solutions-Navision έχετε το χρόνο να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας. Βασικά πλεονεκτήµατα: Μπορείτε να προσαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΕ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 1-2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για την χρήση ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ε ΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Περιεχόµενα Σελίδα Στοιχεία Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές για τη Σύγχρονη Επιχείρηση SELECT SOFTWARE

Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές για τη Σύγχρονη Επιχείρηση SELECT SOFTWARE Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές για τη Σύγχρονη Επιχείρηση SELECT SOFTWARE Γνωριμία με τη Select Software Η Select Software and Business Solutions είναι μία σύγχρονη εταιρία ανάπτυξης λογισμικού, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. (Με βάση την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Εκθεση ιαχειρίσεως του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01.2005-31. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000 ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟY Α.Ε.: 35872/84/Β/96/03) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2012 από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αθήνα 2007 1 Το επιστηµονικό περιεχόµενο του παρόντος βιβλίου έχει

Διαβάστε περισσότερα

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E.

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 (Από 23η Ιουλίου έως 31η εκεµβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 23.07.2014-31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

3.20.4.3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ταµειακών ροών περιόδου 01.01-31.03.2006

3.20.4.3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ταµειακών ροών περιόδου 01.01-31.03.2006 3.20.4.3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ταµειακών ροών περιόδου 01.01-31.03.2006 (ποσά σε χιλ.) Ταµειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων 01.01-31.03.2005 01.01-31.03.2006 Καθαρό αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ.

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KLEFER A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοποιημένη και ατομική βάση 31 Δεκεμβρίου 2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Απρίλιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα