ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Άρθρο 1 ο Η λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων διέπεται γενικά από τις παρακάτω διατάξεις: 1. άρθρο 19 του από Βασιλικού Διατάγματος. 2. Α.Ν. 582/ Άρθρα 966 και 970 του Αστικού Κώδικα 4. Α.Ν. 445/ από το άρθρο 11 του Νομοθετικού Διατάγματος 318/ N. 3463/2006: κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 7. Ν. 547/ Α.Ν. 1210/1978 ΦΕΚ 424β / Π.Δ. 1128/ N. 2508/97 (άρθρο 29) και από κάθε άλλο σχετικό νόμο γενικά που δεν έχει καταργηθεί και δεν αντιστρατεύεται προς τον κανονισμό αυτό. Άρθρο 2 ο Η ταφή των νεκρών γίνεται υποχρεωτικά μέσα στα Δημοτικά Κοιμητήρια και σε χώρους που παραχωρούνται γι αυτό το σκοπό. Η ταφή επιτρέπεται μετά από δώδεκα (12) ώρες από την νόμιμη πιστοποίηση του θανάτου και σε περίπτωση νεκροτομής, αμέσως μετά από αυτήν. Άρθρο 3 ο 1. Οι παραχωρούμενοι χώροι (τάφοι) για την ταφή των νεκρών μέσα στα Δημοτικά Κοιμητήρια, καθορίζονται από σχεδιαγράμματα (τοπογραφικά ταφολόγια) εκπονούμενο από τις τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και εγκεκριμένα από το Δημοτικό Συμβούλιο. 2. Τα παραπάνω τοπογραφικά ταφολόγια εφαρμόζονται πιστά στους Νεκροταφιακούς χώρους από τις Υπηρεσίες του Κοιμητηρίου και δεν επιτρέπεται καμία απολύτως παρέκκλιση από αυτά και από την ρυμοτομία των χώρων. Υπέχουν θέση ρυμοτομικών διαγραμμάτων των Δημοτικών Κοιμητηρίων και καθορίζουν τις χρήσεις γης των Κοιμητηρίων, ώστε να προσδιορίζονται επακριβώς α) οι οδοί διέλευσης, β) οι πλατείες, γ) οι κοινόχρηστοι χώροι με συγκεκριμένες χρήσεις, δ) τα όρια των στεγασμένων χώρων που απαιτούνται για την εύρυθμη και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις λειτουργίας των Κοιμητηρίων με προσδιορισμό την χρήση για την οποία προορίζονται, ε) τα «ρυμοτομικά τετράγωνα» τα οποία προορίζονται να υποδεχθούν τάφους και τα οποία ομαδοποιούνται χωροταξικά σε «ζώνες» και «περιοχές», στ) τα ακριβή όρια των τάφων οι οποίοι περιέχονται στα ρυμοτομικά τετράγωνα. 3. Δεν επιτρέπεται καμία προσθήκη τάφου σε βάρος της ρυμοτομίας, χωρίς έγκριση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας, απόφαση της ΕΠΑΜ και εκτός εκτάκτων περιπτώσεων όπου την ευθύνη παίρνει ο Αντιδήμαρχος, με απόφαση Δημάρχου. 4. Σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων, με απόφαση της ΕΠΑΜ και σχετική απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, επιτρέπεται ο διαχωρισμός τάφων οι

2 οποίοι εμφαίνονται στα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα, η δε αρίθμησή τους θα γίνεται με βάση τον υπάρχοντα αριθμό στο σχεδιάγραμμα για τον ένα τάφο και για τον νέο θα τίθεται ο ίδιος αριθμός με αλφαβητικό στοιχείο. Στο Α Κοιμητήριο απαγορεύεται ο διαχωρισμός των τάφων. 5. Στα παραπάνω ρυμοτομικά διαγράμματα περιέχονται επίσης η αρίθμηση και ονοματολογία των οδών διέλευσης, η ονοματολογία και αρίθμηση των κοινοχρήστων χώρων, η ονοματολογία και αρίθμηση κάθε άλλου χωροταξικού ή ρυμοτομικού στοιχείου. Τα ρυμοτομικά διαγράμματα συντάσσονται σε κλίμακα 1: 500 ή 1: 100. Άρθρο 4 ο 1. Δύναται να παραχωρούνται χώροι στο Δημοτικό Κοιμητήριο, προς σύσταση οικογενειακών τάφων υπό τον όρο της καταβολής αναλογούντος δικαιώματος, όπως ορίζει το άρθρο 22 και με την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνεται σε βάρος του αναγκαίου για την ταφή χώρου (άρθρο 7 διάταγμα ). Αναρτάται πίνακας με τις προς διάθεση θέσεις για οικογενειακό τάφο και ορίζεται ημερομηνία κλήρωσης ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής, εφ όσον υπάρχουν πέραν του ενός ενδιαφερόμενοι. Η συμμετοχή στην κλήρωση εξασφαλίζεται με εγγυητική ποσού τουλάχιστον της αντίστοιχης πρώτης δόσης. Η διαδικασία ελέγχεται από ειδική για τον σκοπό αυτό Επιτροπή. Η διενέργεια της ανωτέρω διαδικασίας δημοσιεύεται στον τύπο. 2. Η σύσταση και η παραχώρηση οικογενειακού τάφου ενεργείται και γίνεται μόνο στο όνομα του αιτούντος αποκλειστικά (Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3), θεωρείται δε ολοκληρωμένη και τελειωμένη από της καταβολής στο Δημoτικό Ταμείο του σχετικού δικαιώματος και της παραχωρητήριας πράξης από τον Δήμαρχο. Με την υπ αρ. 2580/2005 Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου, επιτρέπεται η χρήση και πριν την εξόφληση των συμφωνημένων δόσεων του συνολικού ποσού και εφόσον έχει καταβληθεί η πρώτη δόση η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη της συνολικής αξίας δικαιωμάτων για την απόκτηση δικαιώματος χρήσεως τάφου τριετούς. Άρθρο 5 ο 1. Τα Κοιμητήρια χαρακτηρίζονται, ως πράγματα εκτός συναλλαγής. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 966 και 970 ΑΚ, δύναται να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα (ειδικό δικαίωμα) επί ορισμένου χώρου ταφής (Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 παρ.2). 2. Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Διοικούντος το Κοιμητήριο του Δήμου, αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως Δημοτικού πράγματος, οι δε σχετικές πράξεις του Δήμου συνιστούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Ο χώρος επί του οποίου παρέχεται δικαίωμα χρήσεως δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο εκείνου προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση και ως εκ τούτου απαγορεύεται η μεταβίβασή του σε ειδικούς (πώληση, δωρεά, ανταλλαγή κ.λ.π.) και καθολικούς διαδόχους του (κληρονομιά, διαθήκη κ.λ.π.) (Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 παρ. 1). 3. Δικαίωμα ταφής στους οικογενειακούς τάφους έχουν: α. εκείνος προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση β. ο/η σύζυγός του/της γ. Οι κατ ευθείαν γραμμή ανιόντες ή κατιόντες αυτού/τής και τέκνα υιοθετημένα από την σύζυγο με σύζυγο προαποβιώσαντα. Διευκρινίζεται ότι παιδί που υιοθετήθηκε από τρίτο με φυσικό γονέα τον δικαιούχο είναι εκτός εξουσιοδότησης των διατάξεων του άρθρου 3 ΑΝ 582/68. δ. Τα νόμιμα, θετά, νομιμοποιημένα, αναγνωρισμένα δικαστικά και εξώδικα και υιοθετημένα τέκνα του και οι σύζυγοι και οι κατιόντες των τέκνων. ε. O πατέρας και η μητέρα του και ο πατέρας ή μητέρα του/της συζύγου του/της (πεθερός/πεθερά) και γενικότερα οι ανιόντες του δικαιούχου (πάπποι, μάμμες αυτού και του/της συζύγου).

3 στ. Oι αδελφοί ή αδελφές (άγαμοι) που δεν έχουν δική τους οικογένεια, υπό τον όρο της έγγραφης συγκατάθεσής του και εάν δεν υπάρχει αυτός, έγγραφη συγκατάθεση του συζύγου της ή της συζύγου του και των κατιόντων αυτού (Α.Ν. 582/1968,άρθρο 3 παρ. 3). 4. Διευκρινίζεται ότι οι άγαμοι ή εν χηρεία και χωρίς δική τους οικογένειας αδελφοί ή αδελφές αρχικού δικαιούχου, δεν είναι δικαιούχα πρόσωπα χρήσεως και ταφής σε οικογενειακούς τάφους εκτός εάν κατά τον χρόνο του θανάτου συγκατατεθεί εγγράφως ο αρχικώς δικαιούχος, ο/η σύζυγος ή οι κατιόντες αυτού, αποδεικνύοντας συγχρόνως με επίσημα δημόσια έγγραφα τα περί αγαμίας και άνευ ιδίας οικογενείας. 5. Οι διαζευγμένοι σύζυγοι και εκείνοι που κάνουν νέο γάμο ύστερα από την λύση του προηγουμένου από θάνατο, δεν έχουν δικαίωμα χρήσεως και ταφής στους οικογενειακούς τάφους. 6. O βαθμός συγγενείας προς τον αρχικό δικαιούχο των ενταφιαζομένων αποδεικνύεται από έγγραφο Δημόσια ή Δημοτικής Αρχής, ή από ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων ενώπιον της αρμόδιας Αρχής. Άρθρο 6 ο 1. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να επιτραπεί η αναγνώριση του δικαιώματος ταφής σε οικογενειακό τάφο και προσώπων συνδεομένων με τον αρχικό δικαιούχο και τον σύζυγο ή την σύζυγο αυτού και με άλλο βαθμό συγγενείας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ύστερα από προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του αρχικού δικαιούχου και όταν αυτός δεν υπάρχει από τον ή την σύζυγο και τους κατιόντες του και υπό τον όρο της καταβολής ιδιαίτερου δικαιώματος, όχι μικρότερου από το ήμισυ του απαιτούμενου ποσού για την παραχώρηση δικαιώματος συστάσεως οικογενειακού τάφου (άρθρο 22). 2. Η αναγνώριση του παραπάνω δικαιώματος δύναται να επιτραπεί στις κατωτέρω κατηγορίες συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας προς τον αρχικό δικαιούχο (βλ. και άρθρο 23): α. Στους αδελφούς-ες και στους συζύγους των (50%) β. Στα παιδιά αδελφών (αγόρια, κορίτσια) και στους συζύγους (75%). γ. Στους πρώτους εξαδέλφους (αγόρια, κορίτσια) και στους συζύγους των (100%). δ. Στα παιδιά των πρώτων εξαδέλφων (αγόρια, κορίτσια) και στους συζύγους των (100%). ε. Στους αδελφούς ή αδελφές της συζύγου του και στους συζύγους των (75%). στ. Στα παιδιά αδελφών της συζύγου του και στους συζύγους των (100%). Αυτή η αναγνώριση παρέχει δικαίωμα χρήσεως μόνο στα πρόσωπα που αφορά και όχι στον ή στην σύζυγο ή στους ανιόντες και κατιόντες αυτού. 3. H έγγραφη συγκατάθεση του δικαιούχου του τάφου και όταν αυτός δεν υπάρχει του ή της συζύγου και των κατιόντων αυτού γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου, ο δε βαθμός συγγενείας αποδεικνύεται όπως στην περίπτωση της παρ. 6 του άρθρου 5 του παρόντος. 4. Eάν εκλείψει ο αρχικός δικαιούχος οικογενειακού τάφου ως επίσης και οι ανιόντες και οι κατιόντες αυτού, τότε στα δικαιώματα του τάφου υπεισέρχεται το πρόσωπο υπέρ του οποίου αναγνωρίστηκε δικαίωμα χρήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο οποίος δύναται να συγκατατίθεται για αναγνώριση δικαιώματος χρήσεως οικογενειακού τάφου στους οριζόμενους στην παρ. 2 συγγενείς του αρχικού δικαιούχου. Αν είναι περισσότεροι οι αναγνωρισθέντες απαιτείται η συγκατάθεση όλων κατά την διαδικασία της παρ Επιτρέπεται η τριετής ταφή (φιλοξενία) σε οικογενειακό τάφο συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας του αρχικού δικαιούχου ή τρίτου προσώπου, με έγγραφη συγκατάθεση του αρχικού δικαιούχου και αν δεν υπάρχει αυτός, του ή της συζύγου και των κατιόντων υπό τον όρο καταβολής ποσού που ορίζεται από το άρθρο 26 παρ. β του παρόντος.

4 6. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δικαιούχος χρήσεως, ο τάφος αυτοδικαίως επανέρχεται στον Δήμο για περαιτέρω ελεύθερη διάθεσή του κατά τις διατάξεις του παρόντος, αφού προηγουμένως χαρακτηριστεί ο τρόπος δόμησης από την αρμόδια Υπηρεσία. Άρθρο 7 ο 1. Αν οι δικαιούχοι χρήσεως οικογενειακών τάφων που παραχωρήθηκαν κατά το παρελθόν, χρησιμοποιούν για οποιοδήποτε λόγο έκταση μεγαλύτερη της αρχικά παραχωρημένης, τότε επιστρέφεται αυτή αυτοδικαίως στον Δήμο, ο οποίος την μετατρέπει σε τάφο, εφ όσον προσφέρεται προς τούτο, τον οποίο χρησιμοποιεί και διαθέτει κατά τις διατάξεις του παρόντος. Αν κατά την γενομένη καταμέτρηση οικογενειακού τάφου διαπιστωθεί ότι είναι μεγαλύτερος, τότε εφ όσον η επιπλέον έκταση δεν υπερβαίνει τα 0,50 τ.τ.π., οι δικαιούχοι δεν υποχρεούνται στην καταβολή. Ανήκει στον υφιστάμενο τάφο. Σε περίπτωση διαθέσεως σε τρίτον, καταβάλλεται από αυτόν. Σε περίπτωση που δεν προσφέρεται για την δημιουργία τάφου, τότε υποχρεούται στην καταβολή δικαιώματος για την παραπάνω έκταση σύμφωνα με τις διατάξεις και τους συντελεστές του άρθρου 22. Στην περίπτωση που υπόχρεοι προς πληρωμή αρνούνται την καταβολή για την παραπάνω έκταση τότε η υπόθεση φέρεται στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο δύναται ακόμη και να ακυρώσει την αρχική παραχώρηση για τον δυστροπούντα και αρνούμενο. 2. Σε περίπτωση καταργήσεως τάφου για οποιαδήποτε αιτία, παραχωρείται στο ίδιο τμήμα αντίστοιχος χώρος προς σύσταση τάφου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χώρος στο ίδιο τμήμα, παραχωρείται τάφος σε ανάλογο τμήμα με εισήγηση της υπηρεσίας και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που δεν είναι ισόποση η αξία αυτού, τότε καταβάλλεται η διαφορά από τους υπόχρεους. Εφόσον σε τέτοια περίπτωση, υπάρχει δυνατότητα παραχώρησης αντίστοιχου χώρου, τότε τούτος παραχωρείται με εισήγηση της υπηρεσίας και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν έκθεσης των τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (συνοδευόμενη από τοπογραφικά και τροποποίηση του ταφολογίου). Άρθρο 8 ο 1. Σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως τάφων χωρίς τίτλο και αντάλλαγμα η υπηρεσία υποχρεούται να καλέσει εγγράφως τους κάνοντες χρήση τέτοιων τάφων για την νομιμοποίησή τους, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός για τους κατοίκους εσωτερικού και τριών μηνών για τους κατοίκους εξωτερικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος (σύσταση οικογενειακού τάφου), άλλως από και μετά από την παρέλευση τρίμηνης ανατρεπτικής προθεσμίας που θα ταχθεί από την υπηρεσία, ο τάφος περιέρχεται στον Δήμο και διατίθεται κατά τις διατάξεις του παρόντος, το δε χρέος βεβαιώνεται στην ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοτικών προσόδων. 2. Τάφοι για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί τα πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα από τους δικαιούχους, δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν και περιέρχονται στον Δήμο μετά παρέλευση 10ετίας, δυνάμενου ελευθέρως να τους παραχωρήσει κατά τις διατάξεις του παρόντος. 3. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 και των παρ. 1 και 2 του παρόντος (ελεύθερη διάθεση τάφων) δεν εφαρμόζονται εάν στους τάφους τριετίας και οικογενειακούς που είναι θαμμένα ιστορικά πρόσωπα και οι τάφοι τους χαρακτηρίζονται ύστερα από εισήγηση της εκάστοτε αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και της ΕΠΑΜ, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σαν καλλιτεχνικά έργα, οπότε ο τάφος δεν δύναται να διατεθεί ελεύθερα και διατηρείται και συντηρείται από τον Δήμο. Αφορά τάφους τριετούς χρήσεως και οικογενειακούς. Για την ιδιότητα ενός προσώπου σαν ιστορικού, αποφασίζει επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο.

5 Άρθρο 9 ο 1. Με πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου δύνανται να παραχωρούνται τάφοι τριετίας τιμής ένεκεν ή στο διηνεκές δωρεάν, για να θάβονται πρόσωπα και μόνον αυτά, με εθνική κοινωνική και πολιτική δράση που πρόσφεραν μεγάλες στο Έθνος υπηρεσίες, χωρίς την δημιουργία προϋποθέσεων ταφής συγγενών τους μεταγενέστερα. 2. Εγγεγραμμένοι στα τοπογραφικά ταφολόγια τάφοι, καταργούνται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν συντρέχουν λόγοι δημόσιας ωφέλειας, πρόληψης κινδύνου, λειτουργικότητας των Κοιμητηρίων και σε περίπτωση γενικότερης ρυθμιστικής αναδιάρθρωσης εκάστου Κοιμητηρίου. 3. Επικείμενα σε τάφους τριετίας καλλιτεχνικά έργα, όπως αυτά αξιολογούνται από θετική εισήγηση της ΕΠΑΜ, μετά την παρέλευση της τριετίας τα οστά αποδίδονται στην οικογένεια και τα επικείμενα τοποθετούνται στο Μουσείο Ταφικών Μνημείων. Άρθρο 10 ο 1. Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται της χρήσεώς των, περιέρχονται στον Δήμο, ο οποίος διαθέτει τούτους παραπέρα ελεύθερα και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 2. Στους τάφους που με οποιονδήποτε τρόπο περιέρχονται στον Δήμο εφ όσον υπάρχουν κτίσματα γίνεται εκτίμηση της αξίας τους από την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Στην τιμή μεταβιβάσεως των τάφων αυτών προστίθεται και η αξία των κατασκευασμάτων. 3. Η Υπηρεσία των Κοιμητηρίων εφ όσον κρίνει ότι για την παραχώρηση τάφου υπάρχει ενδιαφέρον περισσοτέρων προσώπων, εισηγείται στην Δημαρχιακή Επιτροπή η οποία προβαίνει στη διάθεσή τους τηρώντας κάθε νόμιμη διαδικασία με πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρθρο 11 ο 1. Η ανακομιδή των οστών ενεργείται μετά παρέλευση τριετίας από της ταφής, οπωσδήποτε με ευθύνη των υπηρεσιών του Κοιμητηρίου οι οποίες υπηρεσίες υποχρεούνται κατά τον ενταφιασμό ή εντός μηνός από την ταφή, να γνωστοποιούν εγγράφως και εάν δεν βρεθούν για να παραλάβουν, τότε με έκθεση επίδοσης του αρμοδίου οργάνου, στους συγγενείς του νεκρού κατά τον ενταφιασμό τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και τις συνέπειες σε περίπτωση παραλείψεώς τους. Παράταση επιτρέπεται μόνο για ένα έτος με απόφαση του Δημάρχου, ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος των οικείων και μετά από εισήγηση των υπηρεσιών του Κοιμητηρίου οι οποίες σημειώνουν ιδιαίτερα ότι η παράταση δεν θα εμποδίσει την ομαλή ταφή των νεκρών και με καταβολή προκαταβολικά του δικαιώματος παρατάσεως δηλαδή 238,08 ευρώ το μήνα για το Α Κοιμητήριο, 237,98 ευρώ το μήνα για το Β Κοιμητήριο και 95,23 ευρώ για τα τμήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 α,10, 11, 18 και 49,32 ευρώ για τα τμήματα 12, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 36 το μήνα για το Γ Κοιμητήριο. Εάν -για τάφους τριετίας- με την παρέλευση τριετίας και μετά την ειδοποίησή τους, δεν παραστούν οι συγγενείς κατά την ανακομιδή των οστών, τότε η Υπηρεσία των Κοιμητηρίων προχωρά σε υπηρεσιακή εκταφή. 2. Μεταφορά ή εκταφή νεκρών προ της τριετίας ενεργείται μόνο μετά από παραγγελία εισαγγελέα και αφού καταβληθεί το ειδικό τέλος για τον λόγο αυτό, το οποίο ανέρχεται σε 252,52 ευρώ για το Α Κοιμητήριο, 252,52 ευρώ για το Β Κοιμητήριο και 217,87 ευρώ για το Γ Κοιμητήριο.

6 3. Για βρέφη ηλικίας μέχρι ενός έτους, εισπράττεται το ¼ του τέλους και ηλικίας από ενός έτους έως 10 ετών εισπράττεται του ½ του τέλους, όπως ανωτέρω αναφέρονται και αφορούν τα περί παράτασης, εκταφής και εισαγγελικής παραγγελίας (όπως και στο άρθρο 27). Σε περίπτωση που τα βρέφη δεν έχουν ενταφιαστεί σε παιδικούς τάφους, εισπράττεται το ½ του τέλους. Άρθρο 12 ο Α. Η ταφή των νεκρών, η ανακομιδή και η μετακομιδή των οστών, ενεργείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημόσιας υγείας. Β. Εάν κατά την ανόρυξη τάφου για την ανακομιδή των οστών νεκρού διαπιστωθεί ότι το πτώμα τούτου δεν είναι διαλυμένο, μεταφέρεται και ενταφιάζεται σε ειδικό χώρο για την τέλεια διάλυσή του. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών τα σώματα έχουν παραμείνει ακέραια και είναι αδύνατη η μεταφορά τους στα χωνευτήρια, οπόταν παραμένουν στον τάφο μέχρι την διάλυσή τους. Σε περίπτωση που κατά την ανόρυξη οικογενειακού τάφου για την ανακομιδή νεκρού ο οποίος έχει ενταφιαστεί για μία τριετία (φιλοξενία) με την συγκατάθεση των δικαιούχων βρεθεί αδιάλυτο, τούτο παραμένει υποχρεωτικά στον τάφο μέχρι την τέλεια διάλυσή του. Γ. Η διαφύλαξη των ανακομιζομένων οστών, ενεργείται με αίτηση των ενδιαφερομένων συγγενών και με την επιμέλεια των Υπηρεσιών των Κοιμητηρίων: α. στα οστεοφυλάκεια β. στους οικογενειακούς τάφους, με την συγκατάθεση των δικαιούχων χρήσεως και με την καταβολή τέλους προβλεπόμενου από τον παρόντα κανονισμό. Άρθρο 13 ο Α. Για την ανακομιδή των οστών των, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 του παρόντος, ενταφιασμένων νεκρών, για μια τριετία σε οικογενειακούς τάφους (φιλοξενία), απαιτείται η παρουσία των δικαιούχων των τάφων, οι οποίοι υποχρεούνται στην εκταφή με την συμπλήρωση τριετίας, άνευ άλλης ειδοποιήσεως, από της ταφής, όπως και των συγγενών των ενταφιασμένων νεκρών. Σε περίπτωση αρνήσεως των συγγενών αυτών να προβούν στην εκταφή, αρκεί γι αυτήν η παρουσία ενός μόνο από τα στο άρθρο 5 του παρόντος αναφερόμενα πρόσωπα. Αν δεν προσέρχεται δικαιούχος, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης, προηγείται η ανακομιδή των οστών του παλαιότερα ενταφιασθέντα. Β. Απαγορεύεται απολύτως η ανασκαφή των οικογενειακών τάφων και η ανακομιδή των οστών των ενταφιασμένων νεκρών σε περίπτωση απουσίας των δικαιούχων των τάφων αυτών. Άρθρο 14 ο Για την παραχώρηση τάφου σε προβλεπόμενους χώρους για τριετή ταφή νεκρών καταβάλλεται δικαίωμα καθοριζόμενο από τον παρόντα κανονισμό (άρθρο 27). Στους τάφους αυτούς δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση καλλιτεχνημάτων (προτομών κ.λ.π.). Άρθρο 15 ο Α. Η ταφή των νεκρών, οπλιτών σε ώρα καθήκοντος του Στρατού, του Ναυτικού, της Αεροπορίας, των Σωμάτων Ασφαλείας εν γένει, όπως και των διακομισθέντων από τα Ανατομικά ή Παθολογοανατομικών εργαστηρίων των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστημίων και του εργαστηρίου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών ενεργείται δωρεάν στο Γ Κοιμητήριο. Β. Επίσης την ταφή των αποβιοσάντων απόρων στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων (Α.Ν. 582/1968 άρθρο 6 και Ν.Δ. 57/1973) των εισαγόμενων εκτάκτως σ αυτά κατά τις εφημερίες τους, ενεργείται δωρεάν στο Γ Κοιμητήριο.

7 Γ. Η ταφή των βρεφών που αποβιώνουν στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, ενεργείται δωρεάν στο Γ Κοιμητήριο. Άρθρο 16 ο Δύνανται να γίνονται ταφές προσώπων που ανήκουν σε άλλα δόγματα και θρησκείες σε οικογενειακούς τάφους αλλά και σε τάφους τριετούς χρήσεως των Δημοτικών Κοιμητηρίων, με την απαραίτητη προϋπόθεση της ανακομιδής στα τρία (3) χρόνια και καταβολή των δικαιωμάτων του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού Κοιμητηρίων. Ο Δήμος υποχρεούται να καθορίσει ιδιαίτερο χώρο εντός των Δημοτικών Κοιμητηρίων για τον παραπάνω σκοπό (άρθρο 6 εδ. γ ΑΝ 582/68). Άρθρο17 ο Για την παροχή υπηρεσιών από το προσωπικό των Δημοτικών Κοιμητηρίων (ιεροτελεστίες, ανόρυξη τάφων, καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.), καταβάλλονται τέλη καθοριζόμενα στο παρόν. Άρθρο18 ο Η εκτέλεση έργων διακοσμήσεως και διαμορφώσεως των οικογενειακών τάφων ενεργείται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και με την καταβολή ανάλογου χρηματικού ποσού. Για την εκτέλεση των έργων, προαπαιτείται σχετική έγκριση των υποβαλόμενων σχεδίων και των προϋπολογισμών αυτών από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Ο κατασκευαστής του έργου προκειμένου να έχει την δυνατότητα εργασιών θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο των Κοιμητηρίων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή είναι: α. καταβολή ειδικού τέλους, ύψους 102,00 ευρώ. β. εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα επιστροφής στο τέλος του έτους ή επανακατάθεσης αυτής, εφ όσον τηρήθηκαν ο κανονισμός λειτουργίας των Κοιμητηρίων και οι υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας. Σημερινή αξία της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται στα ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο κατ έτος με Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων. γ. βεβαίωση του επαγγελματικού επιμελητηρίου ετησίως και δ. φορολογική ενημερότητα. ε. παράβολο άδειας εισόδου για κατασκευή τάφου τριετούς χρήσεως. Κάθε τυχόν διαφορά στον τρόπο της εκτέλεσης των επί των τάφων έργων, όπως και του ελέγχου αυτών, επιλύεται με αυτοψία, παρουσία των Προϊσταμένων των Κοιμητηρίων, του εντεταλμένου για τον έλεγχο μηχανικού του Δήμου, των ενδιαφερομένων και με αυτοψία ή με την σύμφωνη γνώμη ενός Δημοτικού Συμβούλου της Επιτροπής Κοιμητηρίων. Η ανωτέρω διαδικασία αφορά είτε σε μεμονωμένες κατάσκευές είτε σε κατασκευή περισσοτέρων τάφων. Άρθρο 19 ο Το ύψος των κατασκευαζόμενων τάφων θα είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας, γίνεται δε με ευθύνη των δικαιούχων και των κατασκευαστών. Σε περίπτωση παραβάσεως δικαιούται ο Δήμος σε κατεδάφιση. Σε περίπτωση στην οποία από τον γενόμενο έλεγχο από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, προκύπτει ότι το έργο που εκτελέστηκε ξεπέρασε την προϋπολογισθείσα αξία του, χωρίς αυτή να έχει δηλωθεί εκ των προτέρων στον Δήμο, με υποβολή συμπληρωματικού προϋπολογισμού, ο εργολήπτης του έργου υποχρεούται να καταβάλλει για την προκύπτουσα διαφορά, οπότε το αναλογούν τέλος, υπολογιζόμενο βάσει διπλάσιου ποσοστού, εισπράττεται κατά τις διατάξεις του παρόντος.

8 Για την καταβολή του δικαιώματος αυτού υπόχρεοι είναι παράλληλα οι εργολήπτες κατασκευής τάφων και οι δικαιούχοι του τάφου και καθένας ευθύνεται για την πληρωμή ολόκληρου του ποσού. Άρθρο 20 ο Η διοίκηση των Ιερών Ναών των Κοιμητηρίων ασκείται από τον Δήμο σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις. Η οικονομική διαχείριση των Ιερών Ναών των Κοιμητηρίων ασκείται αποκλειστικά από τον Δήμο. Άρθρο 21 ο Τα δικαιώματα για την παροχή υπηρεσιών και για την χρήση των χώρων στα Δημοτικά Κοιμητήρια, τις εγκαταστάσεις τους και των Ιερών Ναών, ρυθμίζονται και καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Νομοθεσίας «περί προσόδων Δήμων και Κοινοτήτων», η δε βεβαίωση και είσπραξη διέπεται από την νομοθεσία περί βεβαιώσεως και εισπράξεως Δημοτικών Προσόδων. Άρθρο 22 ο Το προβλεπόμενο δικαίωμα κατά τα άρθρα 4 και 5 του παρόντος Κανονισμού, για παραχώρηση χώρων προς σύσταση οικογενειακών τάφων, καθορίζεται ως ακολούθως: - Α Κοιμητήριο - α) Στην ζώνη πολυτελείας Α, Β και Τμήματα 14 ο και 15 ο Μέχρι 12 τ.τ.π. αντί 5.493,76 ευρώ κατά τ.τ.π.. Για κάθε τ. τ.π. πέρα των 12 τ.τ.π ,35 ευρώ κατά τ.τ.π.. β) Στην ζώνη Α και στα Τμήματα 1 ο, 2 ο, 4 ο, 5 ο, 7 ο, 8 ο Μέχρι 12 τ.τ.π. αντί 4.395,00 ευρώ κατά τ.τ.π.. Για κάθε τ.τ.π. πέραν των 12 τ.τ.π ,55 Ευρώ κατά τ.τ.π.. γ) Στα Τμήματα 12 ο, 17 ο, 18 ο Μέχρι12 τ. τ.π. αντί 3.295,23 ευρώ κατά τ.τ.π.. Για κάθε τ.τ.π. πέραν των 12 τ.τ.π ,84 Ευρώ κατά τ.τ.π. δ) Στην ζώνη Β και στα Τμήματα 3 ο, 6 ο, 9 ο, 10 ο Μέχρι12 τ.τ.π. αντί 2.781,18 ευρώ κατά τ.τ.π.. Για κάθε τ.τ.π. πέραν των 12 τ.π ,06 Ευρώ κατά τ.τ.π.. ε) Στην ζώνη Γ και στα Τμήματα 11 ο και 11α ο Μέχρι12 τ.τ.π. αντί 2.198,52 ευρώ κατά τ.τ.π.. Για κάθε τ.τ.π. πέραν των 12 τ.τ.π ,07 Ευρώ κατά τ.τ.π.. Τμήματα - Β Κοιμητήριο - Τιμές Διακεκριμένη υπεροπολυτελείας 2.251,26 ευρώ πολυτελείας 2.476,44 ευρώ Πολυτελείας Α Πολυτελείας 1.688,48 ευρώ Β Πολυτελείας 1-9 τετρ. 3 ο τμήμα 1.913,65 ευρώ Ζώνη Α 10 έως τέλος τετρ ,76 ευρώ 3 ο τμήμα 1.575,00 ευρώ

9 Ζώνη Β 1 ο - 2 ο τμήμα 1.013,04 ευρώ Νέο τμήμα Ζώνη Γ 4 ο, 5 ο, 6 ο τμήμα 787,97 ευρώ 6 Ν.Τ. 900,60 ευρώ - Γ Κοιμητήριο - Τμήματα ευρώ/τμ 2 1 ο, 2 ο, 9 ο, 10 ο : 1.949,69 ευρώ 3 ο, 4 ο, 5 ο, 35 ο : 1.819,13 ευρώ 6 ο, 7 ο, 11 ο, 12 ο, 15 ο, 34 ο : 1.528,07 ευρώ 8 ο : 1.625,45 ευρώ 13 ο, 14 ο, 31 ο : 1.300,14 ευρώ 16 ο,16β, 17 ο, 19 ο, 21 ο : 1.137,49 ευρώ 24 ο, 33 ο, 36 ο : 974,84 ευρώ Άρθρο 23 ο Τα κατά το άρθρο 6 παρ. 2 προβλεπόμενο δικαίωμα για την αναγνώριση δικαιώματος χρήσεως επί οικογενειακού τάφου, στους αναφερόμενους στο άρθρο τούτο συγγενείς, ορίζεται για μεν την α περίπτωση στο ήμισυ της αξίας του τάφου, για τις β και ε περιπτώσεις στο 75% της αξίας του τάφου και για τις γ, δ, στ περιπτώσεις σε ολόκληρη την αξία του τάφου, όπως παραπάνω καθορίζεται. Άρθρο 24 ο Για την επί πλέον χρησιμοποιούμενη έκταση, κατά το άρθρο 7 παρ. 1, καταβάλλεται από τους δικαιούχους χρήσεως, χρηματικό ποσό ίσο με την από την αιτία αυτή προκύπτουσα διαφορά, υπολογιζόμενη κατά το άρθρο 22 του παρόντος καθοριζομένων συντελεστών. Άρθρο 25 ο Το κατά το άρθρο 11 δικαίωμα ανακομιδής των οστών από οικογενειακό τάφο ή τάφο τριετίας, ορίζεται ως ακολούθως: Α. από οικογενειακούς τάφους ή τριετούς χρήσεως Α Κοιμητήριο: 71,37 ευρώ Β Κοιμητήριο: 59,80 ευρώ Γ Κοιμητήριο: 29,96 ευρώ Β. απόρων ή βρεφών ηλικίας μέχρι ενός έτους Α Κοιμητήριο: 11,67 ευρώ Γ Κοιμητήριο: 3,32 ευρώ Γ. το κατά το άρθρο 12 παρ. 3 περίπτωση β δικαίωμα (φιλοξενία), καθώς και το δικαίωμα παραμονής στα οστεοφυλάκεια : Α Κοιμητήριο: 49,45 ευρώ Β Κοιμητήριο: 44,85 ευρώ Γ Κοιμητήριο: 41,09 ευρώ

10 Αναφορικά με την παραμονή των οστών σε μαρμάρινα οστεοφυλάκια τα δικαιώματα ορίζονται ως εξής: Β Κοιμητήριο: 104,65 ευρώ το έτος για τα καινούργια οστεοφυλάκεια και 100,04 το έτος για τα παλαιά. Γ Κοιμητήριο: 83,15 ευρώ το έτος. Άρθρο 26 ο α) Το δικαίωμα οριστικής ανακομιδής αδιάλυτου ορίζεται σε ευρώ 26,52 για το Α Κοιμητήριο, 20,78 ευρώ για το Β Κοιμητήριο και 6,52 ευρώ για το Γ Κοιμητήριο. β) Για φιλοξενία νεκρού σε οικογενειακό τάφο στο Α Κοιμητήριο και στην ζώνη πολυτελείας Α και Β, τμήμα 14 και 15 ευρώ 2.023, στα λοιπά τμήματα ευρώ 832,70 στο Β Κοιμητήριο ευρώ 778,80 και στο Γ Κοιμητήριο ευρώ 299,84. Άρθρο 27 ο Το κατά το άρθρο 14 προβλεπόμενο δικαίωμα για την τριετή ταφή στους χώρους τριετούς χρήσεως στα Α, Β και Γ Κοιμητήρια, ορίζεται ως ακολούθως: - Α Κοιμητήριοα. Διαμερίσματα 1, 2, 3 και στα τμήματα 1,5,7,8,15,17,14 πρασιά: 1281,84 ευρώ β. λοιπά τμήματα: 803,63 ευρώ - Β Κοιμητήριο - α. Τμήμα Υπερπολυτελείας Α, πολυτελείας 1-150, νέο πολυτελείας: 1.012,84 ευρώ β. Τμήμα 3, Α πολυτελείας 152-τέλος, Β πολυτελείας: 922,00 ευρώ γ. Τμήμα 1,2,4,5,6,νέο τμήμα: 827,80 ευρώ - Γ Κοιμητήριο - α. τμήματα 1,2,3,4,5,68,9,54 (Ισραήλ): 720,16 ευρώ β. τμήματα 6,6α, 10,11,18: 569,81 ευρώ γ. τμήματα 12 (διάφορα δόγματα), 13, 19 πολυτ., 19 στρ. 21, 31α, 26: 247,61 ευρώ δ. τμήματα 22,23,25,31 ορθ.: 79,72 ευρώ ε. τμήματα 28,30α,30β, 32, 36: 32,66 ευρώ στ. τμήμα 27 (βρέφη): 9,09 ευρώ ζ. εξαιρούνται του ανωτέρω δικαιώματος οι περιπτώσεις του άρθρου 15. Για τα βρέφη ηλικίας μέχρι ενός έτους, εισπράττεται το ¼ του αναλογούντος τέλους. Άρθρο 28 ο Τα κατά τα άρθρα 16 και 17 του παρόντος προβλεπόμενα δικαιώματα, καθορίζονται ως ακολούθως: Α) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΟΡΥΞΕΩΣ Για κάθε ανόρυξη τάφου στο Α Κοιμητήριο 87,55 ευρώ, στο Β Κοιμητήριο 59,80 ευρώ και στο Γ Κοιμητήριο 29,75 ευρώ. Από την καταβολή αυτού του δικαιώματος, εξαιρούνται μόνο οι αναφερόμενοι στο άρθρο 15. Για βρέφη ηλικίας μέχρι ενός έτους, το δικαίωμα αυτό ανέρχεται σε 17,41 ευρώ στο Α Κοιμητήριο, 14,60 Ευρώ στο Β Κοιμητήριο και 5,99 ευρώ στο Γ Κοιμητήριο. Β) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΗΔΕΙΕΣ - Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - α) Απλή κηδεία 90,83 ευρώ β) Mε στολισμό και 2 ιερείς 97,69 ευρώ γ) Απλή με συμμετοχή αρχιερέα 218,42 ευρώ

11 δ) Mε στολισμό και συμμετοχή αρχιερέα 237,98 ευρώ ε) Απλή με συμμετοχή δημοτικής χορωδίας 282,83 ευρώ στ) Mε στολισμό και συμμετοχή δημ. Χορωδίας 303,51 ευρώ ζ) Mε στολισμό, συμμετοχή δημ. Χορωδίας Αρχιερέα 390,86 ευρώ η) Απλή με συμμετοχή δημοτικής χορωδίας και Αρχιερέα 367,92 ευρώ θ) Απλή με συμμετοχή Αρχιερέα και μη Δημοτικής χορωδίας 282,83 ευρώ ι) Mε στολισμό και συμμετοχή Αρχιερέα και μη Δημ. Χορωδίας 303,51 ευρώ ια) Για βρέφη μέχρι ενός έτους ¼ των ανωτέρω ιβ) Εψαλμένες 162,10 ευρώ ιγ) Με στολισμό και μη Δημοτική Χορωδία 216,10 ευρώ ιδ) Πολιτική 53,55 ευρώ - Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - α) Απλή κηδεία 91,95 ευρώ β) Mε στολισμό 111,51 ευρώ γ) Απλή με συμμετοχή αρχιερέα 174,80 ευρώ δ) Mε χορωδία 148,27 ευρώ ε) Mε χορωδία και Αρχιερέα 209,20 ευρώ στ) Εψαλμένες 37,99 ευρώ ζ) Πολιτική 53,55 ευρώ Για βρέφη έως ενός έτους το ¼ των ανωτέρω - Γ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - α) Απλή κηδεία 39,70 ευρώ β) Mε στολισμό 59,39 ευρώ γ) Mε στολισμό και μη δημ. Χορωδία 92,34 ευρώ δ) Mε στολισμό και Αρχιερέα 138,36 ευρώ ε) Εψαλμένες 39,70 ευρώ στ) Πολιτική 53,50 ευρώ Για βρέφη έως ενός έτους το ¼ των ανωτέρω Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - α) ομαδικό 64,31 ευρώ β) ιδιαίτερο 131,10 ευρώ γ) ιδιαίτερο με συμμετοχή Αρχιερέα 195,58 ευρώ δ) ιδιαίτερο με δημ. Χορωδία και Αρχιερέα 258,76 ευρώ ε) ιδιαίτερα με δημ. Χορωδία 195,58 ευρώ στ) ιδιαίτερα με μη δημ. Χορωδία 164,35 ευρώ ζ) ιδιαίτερα με μη δημ. Χορωδία και Αρχιερέα 229,99 ευρώ η) επιτάφια μνημόσυνα 23,04 ευρώ θ) για βρέφη το ¼ των ανωτέρω - Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - α) ομαδικό 31,02 ευρώ β) στολισμός 73,52 ευρώ γ) συμμετοχή αρχιερέως 110,39 ευρώ δ) συμμετοχή χορωδίας 91,95 ευρώ ε) συμμετοχή χορωδίας και Αρχιερέα 119,60 ευρώ στ) επιτάφιο 18,43 ευρώ ζ) ιδιωτική λειτουργία 36,76 ευρώ η) ιδιωτική λειτουργία και ομαδικό μνημόσυνο 67,69 ευρώ

12 - Γ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - α) επί τάφου 4,49 ευρώ β) ομαδικό 16,26 ευρώ γ) ιδιαίτερο 46,65 ευρώ δ) ιδιαίτερο και μη δημ. Χορωδία 62,38 ευρώ ε) ιδιαίτερο και Αρχιερέας 73,83 ευρώ στ) ιδιαίτερο και δημ. Χορωδία 90,20 ευρώ ζ) λειτουργία απλή 16,47 ευρώ Δ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - A ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - α) απλή 87,45 ευρώ β) απλή μα Αρχιερέα 128,81 ευρώ γ) απλή με δημ. Χορωδία και Αρχιερέα 195,48 ευρώ δ) απλή με Αρχιερέα και μη δημ. Χορωδία 157,50 ευρώ ε) απλή με δημ. Χορωδία 150,63 ευρώ στ) απλή με μη δημ. Χορωδία 108,03 ευρώ - Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - α) απλή 34,40 ευρώ β) απλή και ομαδικό μνημόσυνο 63,30 ευρώ - Γ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - Απλή 15,40 ευρώ Ε) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΝΕΚΡΩΝ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ Α Β Γ Ευρώ α) από της εισόδου και μέχρι 24 ώρες και για κάθε 24ωρο 43,72 24,17 10,59 β) παραμονή στους ψυκτικούς θαλάμους από της εισόδου και μέχρι 24 ώρες και για κάθε 24ωρο 64,30 52,94 34,67 ΣΤ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Για την παροχή των υπό του άρθρου 17 προβλεπομένων υπηρεσιών (φύλαξης, καθαριότητας, υδρεύσεως και συντηρήσεως πρασίνου εν γένει των κοινοχρήστων χώρων), ετησίως: - Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - α) ζώνη πολυτελείας Α, Β και τμήματα 14 ο και 15 ο 89,70 ευρώ β) στις λοιπές ζώνες και τμήματα του ιδίου Κοιμητηρίου 65,54 ευρώ - Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - α) υπερπολυτελείας, Α και Β πολυτελείας, 3 ο 19ο 65,53 ευρώ β) λοιπά τμήματα 54,06 ευρώ Για όλα τα τμήματα - Γ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - 41,62 ευρώ

13 Z) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΜΑ ΚΑΝΔΗΛΙΩΝ Τα δικαιώματα από το άναμμα των κανδηλίων, δύνανται να παρέχονται είτε στον Δήμο, είτε δημοτικές επιχειρήσεις είτε σε εταιρείες είτε σε ιδιώτες με πλειοδοτικό διαγωνισμό. Εργάζονται μέσα στον χώρο κάθε Κοιμητηρίου και αναλαμβάνουν το άναμμα των κανδηλίων, το λιβάνι, τα κεριά κ.λ.π.), αντί τιμήματος το οποίο καταβάλλεται στον Δήμο και το οποίο προσδιορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάληψη του έργου συμπεριλαμβάνει και τον καθαρισμό των τάφων, τηρουμένου του ωραρίου λειτουργίας των Κοιμητηρίων. Άρθρο 29 ο Το κατά το άρθρο 18 δικαίωμα εκτελέσεως έργων επί τάφων στα Α, Β και Γ Κοιμητήρια, καθορίζεται όπως εξής: Α ΕΠΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ α. Για οποιαδήποτε έργα 10% επί του προϋπολογισμού με βάση την οικονομοτεχνική μελέτη του έργου στην οποία θα αναγράφονται λεπτομερώς οι τιμές της εργασίας και οι αμοιβές, με ελάχιστο τέλος για το Α Κοιμητήριο 104,65 ευρώ, για το Β Κοιμητήριο 114,89 ευρώ. Και για το Γ Κοιμητήριο 102,73 ευρώ. β. Λειότριψη μαρμάρων και μικροεπισκευές βάσει ΑΤΟΕ, όταν ο προϋπολογισμός δεν ξεπερνά το 10% ως ανωτέρω. γ. Επανατοποθέτηση παλαιών μαρμάρων και πλακών, χαλίκι και αναγραφή του ονόματος γίνεται δωρεάν. Β ΕΠΙ ΤΑΦΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ α) Για την κατασκευή τάφων στο Α Κοιμητήριο: 96,66 ευρώ β) Για την κατασκευή τάφων στο Β Κοιμητήριο: 56,42 ευρώ γ) Για την κατασκευή τάφων στο Γ Κοιμητήριο: 32,85 ευρώ Άρθρο 30 ο Τα πάσης φύσεως έσοδα των Κοιμητηρίων το μη προερχόμενα από τέλη και δικαιώματα, εισπράττονται και βεβαιώνεται οίκοθεν σαν έσοδο του Δήμου. Άρθρο 31 ο Αντικείμενα (κινητά πράγματα) τα οποία βρίσκονται κατά τις ανακομιδές επάνω ή μέσα σε οικογενειακούς τάφους ή τάφους τριετίας, των οποίων η χρήση για κάθε λόγο περιέρχεται στον Δήμο, επιστρέφονται στους δικαιούχους των τάφων αυτών ή στους κληρονόμους αυτών, εφ όσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια πληρεξούσιου κατά την ανακομιδή, πλην των έργων τέχνης που έχουν ιστορική και καλλιτεχνική αξία και είναι συνδεδεμένα με την δομή του τάφου. Σε περίπτωση αμφισβητήσεως αποφαίνεται οριστικά και τελεσίδικα η ΕΠΑΜ (Επιτροπή Προστασίας Αθηναϊκών Μνημείων). Εάν δεν υπάρχουν συγγενείς, τα αντικείμενα αυτά περιέρχονται στον Δήμο. Τα αντικείμενα που περιέχονται στον Δήμο, διατίθενται κατά περίπτωση με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή εκποιούνται. Άρθρο 32 ο α) Η εκταφή νεκρών από τάφους τριετούς χρήσεως των οποίων οι συγγενείς μετά την συμπλήρωση τριετίας από της ταφής τους, δεν επέδειξαν σχετικό ενδιαφέρον για την ανακομιδή και διαφύλαξη των οστών τους, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος, ενεργείται από την Υπηρεσία του οικείου Κοιμητηρίου μετά παρέλευση μηνός από της λήξεως της τριετίας, τα δε

14 οστά των νεκρών μεταφέρονται και εναποτίθενται εντός τάφων (χωνευτηρίων), οι οποίοι έχουν προσδιοριστεί γι αυτό τον σκοπό από το Γ Κοιμητήριο. β) Σε περίπτωση που δεν έχει ενεργηθεί η υπηρεσιακή ανακομιδή και ζητηθεί αυτή από τους συγγενείς των νεκρών, υποχρεούνται αυτοί εφ όσον έχουν ειδοποιηθεί κατά τα ανωτέρω στην καταβολή του αναλογούντος δικαιώματος παρατάσεως έστω και αν δεν έχει ζητηθεί αυτή από αυτούς. γ) Οστά τα οποία φυλάσσονται εντός οστεοθηκών στα Οστεοφυλάκεια των Κοιμητηρίων για τα οποία δεν καταβλήθηκε το κατά το άρθρο 26 καθοριζόμενο δικαίωμα από ένα (1) έτος, μεταφέρονται και εναποτίθενται εντός των ως άνω τάφων (χωνευτηρίων), οι δε οστεοθήκες περιέρχονται στον Δήμο. Άρθρο 33 ο Παντοειδείς δωρεές, δημοτών υπέρ των Δημοτικών Κοιμητηρίων, γίνονται αποδεκτές από τον Δήμο σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την επιθυμία των δωρητών εφ όσον δεν αντίκειται στον νόμο ή στην ηθική. Άρθρο 34 ο Όλοι όσοι διατηρούν τάφους στα Δημοτικά Κοιμητήρια, υποχρεούνται να τηρούν αυτούς καλώς και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας, ως προς την καλαισθητική εμφάνιση αυτών. Τάφοι οι οποίοι χρειάζονται επισκευή για λόγους εξωτερικής εμφάνισης και υγείας, πρέπει να επισκευάζονται υποχρεωτικά από τους δικαιούχους χρήσεως, εντός της τασσόμενης από τον Δήμο προθεσμίας, διαφορετικά οι εργασίες αυτές εκτελούνται από τον Δήμο με δαπάνες και για λογαριασμό των υπόχρεων, εφαρμοζομένων εν προκειμένω των σχετικών περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των Δημοτικών εσόδων διατάξεων. Το πότε ένας τάφος χρειάζεται επισκευής, κρίνει η εκάστοτε αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει τους υπόχρεους τρεις φορές και μετά να τους χρεώνει με το ανάλογο τέλος ως ανωτέρω. Απαγορεύεται η είσοδος στα Δημοτικά Κοιμητήρια η είσοδος και κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων από επισκέπτες προς επίσκεψη των τάφων τους. Εξαίρεση αποτελούν οι ανάπηροι, και οι έχοντες σοβαρό λόγο υγείας οι οποίοι δεν μπορούν άλλως να μετακινηθούν και λαμβάνουν άδεια του Διευθυντή Κοιμητηρίων ή των οικείων Προϊσταμένων. Απαγορεύεται η είσοδος στα Δημοτικά Κοιμητήρια ατόμων που συνοδεύουν οικιακά ζώα, χειραμάξια, βρέφη ή επαίτες, μικροπωλητές και διανεμητές εντύπου υλικού με διαφημιστικό ή μη περιεχόμενο. Απαγορεύεται κάθε ενέργεια μαρμαρογλυπτών, οι οποίοι εκτελούν έργα στα Δημοτικά Κοιμητήρια, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος Κανονισμού, που αποβλέπει και κατατείνει εμφανώς και έκδηλα στην προσέλκυση πελατών στο χώρο του Κοιμητηρίου, πολύ δε περισσότερο σε διατάραξη της ευταξίας και της κοσμιότητας στους χώρους αυτούς, λόγω επαγγελματικών ανταγωνισμών ή διαπραγματεύσεων με πελάτες. Κάθε τέτοια περίπτωση που διαπιστώνεται από τον Προϊστάμενο του Κοιμητηρίου, αυτός θα προβαίνει σε αυστηρές συστάσεις και στην ανάγκη θα επικαλείται την συνδρομή της πλησιέστερης Αστυνομικής Αρχής. Σε περίπτωση υποτροπής που βεβαιώνεται πάντα από τον Προϊστάμενο του Κοιμητηρίου, οι μαρμαρογλύπτες και οι υπάλληλοι αυτών θα αποκλείονται από τους χώρους του

15 Κοιμητηρίου για ορισμένο χρόνο ή για πάντοτε, οπότε δεν δικαιούνται πλέον να εισέρχονται στο Κοιμητήριο για την κατασκευή μνημείων κ.λ.π. με απόφαση Δημάρχου. Απαγορεύεται η κοπή δέντρων χωρίς έκθεση της Διευθύνσεως Κήπων και Δενδροστοιχιών του Δήμου. Η κοπή γίνεται από ειδικό συνεργείο της ανωτέρω Διευθύνσεως. Απαγορεύεται στο υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό των Κοιμητηρίων, κάθε ανάμιξη η οποία να έχει σχέση με την σύσταση εργοληπτών σε ενδιαφερόμενες οικογένειες για κατασκευή έργου επί τάφου. Διαπιστουμένης τις παραβάσεως, κινείται κατ αυτού πειθαρχική διαδικασία. Σκελετοί στεφάνων ή κοντάρια αυτών, διατίθενται με ετήσια δημοπρασία για κάθε κοιμητήριο, ενώπιον τις Δημαρχιακής Επιτροπής, με τις όρους, τις περιορισμούς και σύμφωνα με έκθεση τις Διεύθυνσης Κοιμητηρίων. Σε περίπτωση που δεν εμφανισθεί ή δεν ανακηρυχθεί πλειοδότης κατά την δημοπρασία, καθορίζεται τέλος εκποιήσεως, βεβαιούμενο οίκοθεν και εισπραττόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. α. Εκποίηση έκαστου στέφανου (κουλούρα): 0,31 ευρώ β. Εκποίηση έκαστου κονταριού: 0,31 ευρώ γ. έκαστο τρίποδο: 0,92 ευρώ δ. τρίποδο με κουλούρα έκαστο: 1,33 ευρώ Άρθρο 35 ο Τα Κοιμητήρια φυλάσσονται καθ όλο το 24ωρο, με φύλακες οι ανήκουν είτε στο προσωπικό του Δήμου, είτε σε Δημοτικές Επιχειρήσεις, είτε σε ιδιώτες με σύμβαση ή ανάθεση διαγωνισμού. Περιφρουρούν την είσοδο και όλους τους χώρους εκάστου Κοιμητηρίου. Άρθρο 36 ο Ο Δήμος είτε δημοτικές επιχειρήσεις, είτε ιδιώτες με σύμβαση ή με ανάθεση διαγωνισμού, παρέχουν δυνατότητα ξενάγησης των Κοιμητηρίων σε τρίτους, με ξεναγό, με έντυπα ή και με φωνητικές συσκευές. Άρθρο 37 ο ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους επιτρέπεται η αποτέφρωση των νεκρών. Ο Δήμος χορηγεί την άδεια αποτέφρωσης, για το αποτεφρωτήριο που λειτουργεί στα όρια του Δήμου. Ο Δήμος Αθηναίων δύναται να διατηρεί αποτεφρωτήριο και να προχωρά στην διαδικασία της αποτέφρωσης, εφόσον προβλέπεται και δίνεται η δυνατότητα από τις ισχύουσες διατάξεις που εκδίδονται. Άρθρο 38 ο Τα Κοιμητήρια δέχονται οστά και τέφρα από άλλες περιοχές ή από το εξωτερικό. Η τέφρα φυλάσσεται όπως και τα οστά. Άρθρο 39 ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ α. Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Φύλακτρα οστών ετησίως στο οστεοφυλάκειο 49,45 ευρώ β. Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 1. φύλακτρα οστών ετησίως στο οστεοφυλάκειο 44,85 ευρώ 2. οστεοθυρίδες μαρμάρινες (παλιές - 1 έτος) 100,04 ευρώ

16 3. οστεοθυρίδες μαρμάρινες (νέες - 3 έτη) 313,85 ευρώ 4. οστεοθυρίδες μαρμάρινες (νέες - 1 έτος) 104,65 ευρώ γ. Γ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 1. φύλακτρα οστών ετησίως στο οστεοφυλάκειο 41,09 ευρώ 2. οστεοθυρίδες μαρμάρινες - 1 έτος 83,15 ευρώ 3. οστεοθυρίδες μαρμάρινες - 2 έτη 178,49 ευρώ 4. οστεοθυρίδες μαρμάρινες - 3 έτη 261,74 ευρώ 5. οστεοθυρίδες μαρμάρινες - 5 έτη 416,47 ευρώ Η καταβολή του αναλογούντος τέλους αφορά σε ετήσια βάση ανεξαρτήτως εάν η χρήση αφορά δωδεκάμηνο ή μικρότερη χρονική περίοδο. Στα Δημοτικά Κοιμητήρια τελούνται και πολιτικές κηδείες εφ όσον τούτο ζητηθεί. Οι κηδείες αυτές τελούνται σε ειδικά προσδιορισμένους και χαρακτηρισμένους χώρους για τον σκοπό αυτό. Σε έλλειψη αυτών λαμβάνουν χώρα στην αίθουσα τελετών εκάστου Κοιμητηρίου. Άρθρο 40 ο Τα κυλικεία των Κοιμητηρίων διαχειρίζονται από την Διεύθυνση Περιουσίας του Δήμου. Η Διεύθυνση των Κοιμητηρίων έχει την δυνατότητα ελέγχου των συμβάσεων και τον έλεγχο της τήρησης των όρων αυτού. Άρθρο 41 ο ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κάθε επιγραφή στο Κοιμητήριο που δεν αφορά ονοματεπώνυμο ενταφιασθέντος, ημερομηνία ταφής, τόπο και επάγγελμα, πρέπει να έχει της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας. Άρθρο 42 ο α) Η Διεύθυνση Δημοτικών Κοιμητηρίων και οι συναρμόδιες Δημοτικές Υπηρεσίες, τυγχάνουν υπεύθυνες και αρμόδιες για την πιστή εκτέλεση και εφαρμογή του παρόντος. β) Περιπτώσεις μη προβλεπόμενες από τον παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζονται κάθε φορά με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρθρο 43 ο Τάφοι τριετίας που έχουν γίνει κατά παρέκκλιση στα Δημοτικά Κοιμητήρια σε χώρους που δεν περιλαμβάνονται στα ισχύοντα πολεοδομικά σχέδια, καταργούνται εντός τριετίας από της ταφής και μετά την ανακομιδή των οστών. Άρθρο 44 ο Με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο, δύναται να καθιερώσει ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο κατασκευής τάφου τριετούς χρήσεως, υποχρεωτικά επιβαλλόμενο στους ενδιαφερομένους, δια των Τεχνικών Υπηρεσιών, με δαπάνη η οποία βαρύνει τους ενδιαφερομένους. Άρθρο 45 ο Δημοτικά τέλη και τα δικαιώματα του Δήμου, τα οποία εισπράττονται για τις παροχές των Κοιμητηρίων, καταβάλλονται από τους συγγενείς των δικαιούχων ανά έτος και άπαξ κάθε έτος. Η αναπροσαρμογή των κάθε φορά ισχυόντων ποσών γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η καταβολή σε δωδεκατημόρια γίνεται εφ όσον επιτρέπεται.

17 Άρθρο 46 ο Αντικείμενα τα οποία χαρακτηρίζονται ως άχρηστα από την Υπηρεσία, με προσωπική ευθύνη των οικείων Προϊσταμένων των Κοιμητηρίων, αχρηστεύονται και απορρίπτονται. Άρθρο 47 ο Όπου στον παρόντα κανονισμό αναφέρεται έγγραφος τρόπος κοινοποίησης με έκθεση επίδοσης, τούτη εκτελείται με τον προβλεπόμενο τρόπο και από τα αρμόδια όργανα του Δήμου, για τις επιδόσεις εγγράφων. Άρθρο 48 ο Ο Κανονισμός αυτός ισχύει αμέσως μετά την έγκρισή του, εκτός από τα άρθρα που αναφέρονται στα ετήσια τέλη (καθαριότητας και συντήρησης οικογενειακών τάφων, φύλακτρα οστών), των οποίων η ισχύς λογίζεται ότι αναφέρεται σε ολόκληρο το έτος 2009.

ήµος Ορεστιάδας Κανονισµός λειτουργίας δηµοτικών Νεκροταφείων - Κοιµητηρίων Ορεστιάδας

ήµος Ορεστιάδας Κανονισµός λειτουργίας δηµοτικών Νεκροταφείων - Κοιµητηρίων Ορεστιάδας ήµος Ορεστιάδας Κανονισµός λειτουργίας δηµοτικών Νεκροταφείων - Κοιµητηρίων Ορεστιάδας Ορεστιάδα Φεβρουάριος 2009 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείµενο του κανονισµού Ο παρών κανονισµός έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3028 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 153 20020628 Τέθηκε σε ισχύ: 28.06.2002 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και Π.Δ. 129 της 16.2/3.3.89. Για την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο "Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος" των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στη Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα