Απλός Τόκος (Simple Interest)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απλός Τόκος (Simple Interest)"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Απλός Τόκος (Simple Interest) 1.1. Εισαγωγή στην Ιδέα του Επιτοκίου Ο τόκος (Interest, I) µπορεί να θεωρηθεί σαν η χρηµατική αµοιβή που πληρώνεται από κάποιο πρόσωπο ή οργανισµό που λέγεται δανειζόµενος (borrower) για τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου, που λέγεται συνήθως Κεφάλαιο (Capital, Principal, P), που ανήκει σε ένα άλλο πρόσωπο ή οργανισµό. Η πληρωµή του τόκου δικαιολογείται και από κάποιον κίνδυνο (risk) που έχει εκείνος που δανείζει χρήµατα (lender) να τα χάσει, αν ο δανειζόµενος δεν ανταποκριθεί στην επιστροφή των χρηµάτων για οποιοδήποτε λόγο σε έναν ορισµένο χρόνο (time, t). Α- νάλογα µε το ύψος του κινδύνου, της απώλειας ή της υποτίµησης του κεφαλαίου, ο δανειστής δανείζει τα χρήµατά του µε µεγαλύτερο ή µικρότερο ετήσιο επιτόκιο (Ιnterest, Ι). Τα παραπάνω εκφράζονται πιο κοµψά στους ακόλουθους ορισµούς. Ορισµός Κεφάλαιο (P) λέγεται το οικονοµικό αγαθό που εκφράζεται σε µονάδες νοµισµάτων κι έχει την ικανότητα να αυξάνεται. Ορισµός Χρόνος (t) λέγεται το χρονικό διάστηµα για το οποίο δανείζεται κάποιος ένα κεφάλαιο P. Εξυπακούεται ότι ο χρόνος µπορεί να είναι διακριτή µεταβλητή (discrete variable), όταν εκφράζεται σε χρόνια, µήνες, ηµέρες, ή συνεχής µεταβλητή (continuous variable), όταν παίρνει τιµές στο διάστηµα [t 1, t 2 ].

2 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισµός Τόκος (Ιnterest, Ι) λέγεται το ποσόν των χρηµάτων που παίρνει ο δανειστής ενός κεφαλαίου C για χρόνο t από τον δανειζόµενο. Ορισµός Ετήσιο Επιτόκιο (annual rate of interest, r) είναι ο τόκος για κεφάλαιο P = 1 νοµισµατικής µονάδας στη µονάδα του χρόνου. Συνήθως λαµβάνεται ως µονάδα χρόνου ο 1 χρόνος. Ορισµός Τελική αξία S ή ύψος ή µέλλουσα αξία (amount, or, future value) είναι το άθροισµα του κεφαλαίου P και του τόκου Ι. Ο ορισµός αυτός εκφράζεται µε τον τύπο S = P+I (1.1.1.) Ορισµός Κεφαλαιοποίηση του τόκου (Interest Capitalization) λέγεται η µετατροπή του τόκου σε κεφάλαιο και ο συµψηφισµός του σε αρχικό κεφάλαιο. Υπάρχουν οι ακόλουθες δύο µορφές κεφαλαιοποίησης: Ορισµός Απλή κεφαλαιοποίηση λέγεται αυτή στην οποία ο παραγόµενος τόκος Ι από τοκισµό κεφαλαίου P σε χρόνο t, προστίθεται στο κεφάλαιο στο τέλος του χρονικού διαστήµατος t. Στην περίπτωση αυτή ο τόκος Ι λέγεται απλός τόκος (Simple Interest), το δε αρχικό κεφάλαιο P παρα- µένει σταθερό για όλες τις περιόδους τοκισµού. Ο δανειστής αποσύρει τον απλό τόκο στο τέλος της χρονικής περιόδου t. Ορισµός Σύνθετη κεφαλαιοποίηση λέγεται αυτή στην οποία ο τόκος Ι που συσσωρεύεται από τον τοκισµό κεφαλαίου P για διάστηµα t µε ετήσιο επιτόκιο r, προστίθεται στο αρχικό κεφάλαιο P στο τέλος της χρονικής περιόδου t, έτσι ώστε στην επόµενη χρονική περίοδο υπάρχει προς τοκισµό το αρχικό κεφάλαιο P και ο τόκος της χρονικής περιόδου Ι. Αυτή

3 ΑΠΛΟΣ ΤΟΚΟΣ 21 η διαδικασία λέγεται Ανατοκισµός ή σύνθετος τόκος (Compound Interest). Αρχή της οικονοµικής ισοδυναµίας Η λύση των προβληµάτων των Οικονοµικών Μαθηµατικών στηρίζεται στην ακόλουθη αρχή: «υο άνισα ποσά χρηµάτων σε ορισµένη χρονική στιγµή θεωρούνται ισοδύναµα». Η ουσία της αρχής αυτής είναι ότι το χρήµα αναπτύσσεται σαν συνάρτηση του χρόνου. Παράδειγµα Η εταιρία 3Ε δανείζεται από την Τράπεζα ΤΤ , µε ετήσιο επιτόκιο 21% για ένα χρόνο. Η εταιρία 3Ε πρέπει να επιστρέψει στην Τράπεζα ΤΤ ποσό µετά από ένα χρόνο. Τη στιγµή t = 0 που η Τράπεζα ΤΤ παραδίνει στην εταιρία 3Ε το ποσό του υπάρχει ισοδυναµία (µε οικονοµική έννοια) µεταξύ του και του , οι οποίες θα καταβληθούν µετά από ένα χρόνο στην Τράπεζα ΤΤ. Επίσης, κατά το τέλος του ενός χρόνου που η εταιρία 3Ε καταβάλλει στην Τράπεζα ΤΤ το ποσό των υπάρχει ισοδυναµία (µε οικονοµική έννοια) µεταξύ του ποσού και του ποσού των τα οποία η εταιρία 3Ε έλαβε πριν από ένα χρόνο. Ορισµός Οικονοµικές πράξεις λέγονται οι Μαθηµατικές πράξεις οι οποίες γίνονται στα προβλήµατα των Οικονοµικών Μαθηµατικών, µεταξύ των διαφόρων οικονοµικών µεγεθών, Κεφάλαιο, Τόκος, Επιτόκιο, Χρόνος κτλ. Οι πράξεις αυτές είναι δύο ειδών: α. Βραχυπρόθεσµες Οικονοµικές Πράξεις, χρονικής διάρκειας 3, 6 µηνών ή το πολύ 1 χρόνου. β. Μακροπρόθεσµες Οικονοµικές Πράξεις, χρονικής διάρκειας µεγαλύτερης του 1 χρόνου.

4 22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.2 Υπολογισµός Απλού Τόκου Υποθέτουµε ότι κεφάλαιο P νοµισµατικών µονάδων στις οποίες µετρείται το επιτόκιο τοκίζεται για χρόνο t (µονάδες χρόνου) µε επιτόκιο r, όπου r είναι ο τόκος 1 νοµισµατικής µονάδος στη µονάδα του χρόνου. Άρα ο τόκος Ι του κεφαλαίου P, όταν τοκίζεται µε απλό επιτόκιο r για χρόνο t, δίνεται από τον τύπο: Ι = Prt (1.2.1.) Σηµείωση Τα µεγέθη P, r, t πρέπει να δηλωθούν κατά τρόπο συνεπή, δηλ., αν το επιτόκιο είναι ετήσιο, τότε ο χρόνος πρέπει να δηλωθεί σε χρόνια. Αν το επιτόκιο µετρείται σε µήνες, ο χρόνος πρέπει να δηλωθεί σε µήνες. Αν το επιτόκιο είναι 16%, θα πρέπει να θέσουµε στον τύπο (1.2.1.) r = 0,16. Επίσης, το επιτόκιο r και το κεφάλαιο P πρέπει να αναφέρονται στις ίδιες νοµισµατικές µονάδες, δηλ. όταν το κεφάλαιο P είναι , το επιτόκιο 16% θα συµβολίζει τόκο 16 στα 100 για 1 χρόνο και ο χρόνος τοκισµού t θα εκφράζεται σε χρόνια. Άρα στην απλή κεφαλαιοποίηση θα έχουµε: Τελική αξία κεφαλαίου = = S = P + I = P +Prt = P(1+rt) ή S = P(1+rt) (1.2.2.) Όταν το επιτόκιο r είναι ετήσιο και ο χρόνος (m) εκφράζεται σε µήνες, η εξίσωση (1.2.1.) γίνεται: Pr m I =, (1.2.3) 12 και η εξίσωση (1.2.2.) γίνεται: rm S= P Αν ο χρόνος (d) εκφράζεται σε ηµέρες, η εξίσωση (1.2.1.) γίνεται:

5 ΑΠΛΟΣ ΤΟΚΟΣ 23 Prd I =, (1.2.4) 365 και η εξίσωση (1.2.2.) γίνεται: rd S P = (1.2.5) Σηµείωση Στην εκτέλεση των βραχυπρόθεσµων οικονοµικών πράξεων διακρίνουµε τρία είδη υπολογισµού των τοκοφόρων ηµερών µε βάση τα ακόλουθα τρία είδη ετών. α. Το πολιτικό έτος, το οποίο έχει 365 ηµέρες ή 366, αν είναι δίσεκτο (ο αριθµός των δυο τελευταίων ψηφίων του διαιρείται διά 4). Στο πολιτικό έτος κάθε µήνας περιλαµβάνει τον πραγµατικό αριθµό των ηµερών του, π.χ. 31 ο Ιανουάριος, 28 ή 29 ο Φεβρουάριος κ.τ.λ.. Το πολιτικό έτος εφαρµόζεται στην Αγγλία, στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, στην Πορτογαλία και στις χώρες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Στην περίπτωση αυτή οι τύποι (1.2.4.) και (1.2.5.) παραµένουν όπως είναι. β. Το εµπορικό ή λογιστικό έτος, το οποίο έχει 360 ηµέρες και ο κάθε µήνας έχει 30 ηµέρες. Το εµπορικό έτος χρησιµοποιείται στη Ρωσία, στη Γερµανία, στις χώρες της Σκανδιναβικής Χερσονήσου και στην Ελβετία, εκτός από την Γενεύη. Στην περίπτωση αυτή οι τύποι (1.2.4.) και (1.2.5.) γίνονται, αντίστοιχα: Prd I = 360 rd S P = (1.2.6) γ. Το µικτό έτος, το οποίο αποτελείται από 360 ηµέρες και ο κάθε µήνας λαµβάνεται µε τις πραγµατικές του ηµέρες. Το µικτό έτος εφαρµόζεται στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ολλανδία και την περιοχή της Γενεύης στην Ελβετία.

6 24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι τύποι (1.2.6.) στους οποίους ο αριθ- µός των ηµερών d συµβολίζει τον αριθµό των ηµερών σε ένα µικτό έτος. Ο υπολογισµός του επιτοκίου και της τελικής αξίας είναι ακριβής µόνο αν λαµβάνεται ως βάση το πολιτικό έτος. Παράδειγµα Κεφάλαιο P = τοκίζεται µε απλό επιτόκιο r = 8% για t = 7 χρόνια. Ποιος είναι ο τόκος και η τελική αξία; Απάντηση Έχουµε: I = ,08 7 = S = P(1+rt) = (1+0,08 7) = Παράδειγµα Να υπολογισθεί ο τόκος κεφαλαίου P = που τοκίζεται από τις 2 Φεβρουαρίου 1996 ώς τις 15 Απριλίου 1996 µε επιτόκιο 15% µε εµπορικό, πολιτικό και µικτό έτος. Απάντηση α)όταν το έτος είναι πολιτικό, οι τοκοφόρες ήµέρες βρίσκονται µε χρήση του πίνακα Ι υπολογισµού τοκοφόρων ηµερών, ως εξής: Από ώς Από ώς ηµέρες 33 ηµέρες 72 ηµέρες έτος δίσεκτο Άρα έχουµε Ι = , = β) Όταν το έτος είναι εµπορικό, οι τοκοφόρες ηµέρες είναι: Από ώς x30 = 60 ηµέρες Από ώς (15 2) = 13 ηµέρες 73 ηµέρες

7 ΑΠΛΟΣ ΤΟΚΟΣ 25 Άρα έχουµε: ,15 Ι = = γ) Όταν το έτος είναι µικτό, οι τοκοφόρες ηµέρες είναι: Από ώς ηµέρες Από ώς ηµέρες 72 ηµέρες έτος δίσεκτο Άρα έχουµε: ,15 Ι = = Σηµείωση Η ηµέρα της κατάθεσης δεν είναι τοκοφόρος, ενώ η ηµέρα της ανάληψης είναι τοκοφόρος. Παράδειγµα Κάποιος δανείσθηκε ένα ποσό από την Τράπεζα προς % το χρόνο. Μετά από 80 ηµέρες, όταν το έτος είναι εµπορικό, πλήρωσε Ποιο ήταν το αρχικό ποσό που δανείσθηκε; Απάντηση Έχουµε S = r = % d = 80 Άρα από τον τύπο: S = P(1+ rd 360 ) έχουµε: 1 ( ) rd 80 0,0975 P = S 1+ = = ,

8 26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.3. Οι Έννοιες του Τοκαρίθµου και του Σταθερού ιαιρέτη Στις οικονοµικές συναλλαγές διευκολύνονται κατά πολύ οι υπολογισµοί του τόκου µε τη χρήση δυο βασικών µεγεθών, του τοκαρίθµου και του σταθερού διαιρέτη. ίνουµε τους ορισµούς: Ορισµός Τοκάριθµος ονοµάζεται το γινόµενο N = Pd (1.3.1.) όπου P είναι το κεφάλαιο και d είναι ο χρόνος (σε ηµέρες) τοκισµού του. Ορισµός Σταθερός διαιρέτης ονοµάζεται το πηλίκο όταν πρόκειται για εµπορικό ή µικτό έτος, ή 360 D = (1.3.2.) r 365 D =, (1.3.3.) r όταν πρόκειται για πολιτικό έτος. Με τη χρήση του τοκαρίθµου και του σταθερού διαιρέτη οι τύποι (1.2.6.) γίνονται: Pd N I = = 360 D r ή και N I = (1.3.4.) D

9 ΑΠΛΟΣ ΤΟΚΟΣ 27 ή d d S= P 1+ P = + D r d S P = 1+ D (1.3.5) 1.4. Συνολικός Τόκος Κεφαλαίων Τοκισµένων µε το Ίδιο Επιτόκιο Υποθέτουµε ότι τα λ κεφάλαια P 1, P 2,...,P λ τοκίζονται µε το ίδιο επιτόκιο r, για d 1, d 2,..., d λ ηµέρες. Τότε, ο συνολικός τόκος είναι Ι = (P 1 d 1 +P 2 d P λ d λ ) 1 D = ή λ i=1 Pd D i i I = λ i=1 D N i (1.4.1) Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει τους σταθερούς διαιρέτες D για τα δύο έτη, εµπορικό και πολιτικό, και για µερικές τιµές επιτοκίων.

10 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Πίνακας Σταθεροί διαιρέτες D για τα δύο έτη, εµπορικό και πολιτικό, και για µερικές τιµές επιτοκίων. Επιτόκιο Εµπορικό Έτος Πολιτικό Έτος r D = D = r r 0, , , ,6 0, , , ,3 0, , ,2 0, ,5 0, ,5 0, , , , , ,5 Παράδειγµα Κεφάλαιο τοκίζεται για 110 ηµέρες µε επιτόκιο 8%. Να βρεθεί ο τόκος Ι και η τελική του αξία, όταν το έτος θεωρείται: α) εµπορικό και β) πολιτικό. Απάντηση α) Εµπορικό έτος ( ) ( ) N Pd I = = = = = 4888,88 D r 0,08 S = ,88. β) Πολιτικό έτος ( ) N Pd I = = = =4821,91 D r 0,08 S = ,91

11 ΑΠΛΟΣ ΤΟΚΟΣ 29 Παράδειγµα Τα κεφάλαια , και τοκίζονται για 70,80 και 100 ηµέρες, αντίστοιχα, µε επιτόκιο 9% (εµπορικό έτος). Να βρεθεί ο συνολικός τόκος. Απάντηση Έχουµε: P 1 = , P 2 = , P 3 = , d 1 = 70, d 2 = 80, d 3 = 100, r = 0,09 Άρα θα είναι: 360 D = = , I = = = Παράδειγµα Ένα κεφάλαιο τοκίσθηκε, µε 15% επί 10 µήνες. Μετά από 10 µήνες ο τόκος και το αρχικό κεφάλαιο (τοκοκεφάλαιο) τοκίσθηκε µε 12% για 2 µήνες και παρήγαγε τόκο Ζητείται να βρεθεί το αρχικό κεφάλαιο. Απάντηση Υποθέτουµε ότι P 0 είναι το αρχικό κεφάλαιο και P 1 είναι το κεφάλαιο και ο τόκος µετά από 10 µήνες. Έχουµε το ακόλουθο διάγραµµα: Έχουµε:

12 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ P1 2 0,12 = P 1 = P 10 0,15 + = 12 o Po P P 10 0, = ( ) o o Po = = ,11. 13,5 P 13,5 = o 1.5. Προκαταβολή Τόκου (Bank Discount, Advanced Payment of Interest) Όταν κάποιος δανείζεται ένα ποσό P από την Τράπεζα για χρόνο t µε ετήσιο επιτόκιο r, δεν παίρνει το ποσό που ζήτησε, αλλά τη διαφορά P I, όπου Ι είναι ο τόκος του ποσού P προς ετήσιο επιτόκιο r για χρόνο t. Το ποσό αυτό λέγεται P ελ και δίνεται από τη σχέση: P ελ = P Ι = P Prt = P(1 rt) ή P ελ = P(1 rt) (1.5.1) Όταν ο χρόνος δανεισµού είναι m µήνες, τότε έχουµε: P ελ r =P 1 m 12 (1.5.2) Όταν ο χρόνος δανεισµού είναι d ηµέρες και το έτος είναι εµπορικό ή πολιτικό, έχουµε, αντίστοιχα: P ελ r =P 1 d 360 (1.5.3) P ελ r =P 1 d 365 (1.5.4)

13 ΑΠΛΟΣ ΤΟΚΟΣ 31 Παράδειγµα Πόσα χρήµατα θα πάρει από την Τράπεζα ένας πελάτης που δανείστηκε για 2 χρόνια µε επιτόκιο 18% στην περίπτωση του απλού τόκου, µετά από την παρακράτηση των τόκων; Απάντηση Έχουµε: P ελ = P (1 0,18 2) = Προβλήµατα Εύρεσης του Μέσου Επιτοκίου (Weighted Rate of Interest) Θεωρούµε ότι τα κεφάλαια P 1, P 2,..., P λ τοκίζονται για χρόνο t µε αντίστοιχα επιτόκια r 1, r 2,..., r λ. Τότε το άθροισµα των τελικών τους αξιών θα είναι: P 1 (1+tr 1 )+P 2 (1+tr 2 )+...+P λ (1+r λ ) (1.6.1) ίνουµε τον ορισµό: Ορισµός Μέσο επιτόκιο r των επιτοκίων r 1, r 2,..., r λ λέγεται το επιτόκιο µε το οποίο πρέπει να τοκισθεί το κεφάλαιο P = P 1 +P P λ, για να έχει στον ίδιο χρόνο t τελική αξία ίση µε το άθροισµα των τελικών αξιών που δίνεται από την έκφραση (1.6.1). Άρα έχουµε: (P 1 +P P λ )(1+tr) = P 1 (1+tr 1 )+P 2 (1+tr 2 )+...+P λ (1+tr λ ) ή (P 1 +P P λ ) tr = (P 1 r 1 +P 2 r P λ r λ )t P r +P r +...+P r r = (1.6.2) P +P +...+P ή λλ 1 2 λ Όταν τα λ κεφαλαία είναι ίσα, τότε έχουµε: r r +r +...+r λ 1 2 λ = (1.6.3)

14 32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Όταν τα κεφαλαία P 1, P 2,..., P λ τοκίζονται για χρόνους t 1, t 2,..., t λ, αντίστοιχα, µε επιτόκια r 1, r 2,..., r λ, αντίστοιχα, τότε το µέσο επιτόκιο r δίνεται από τον ορισµό: Ορισµός Θεωρούµε ότι τα κεφάλαια P 1, P 2,.., P λ τοκίζονται για χρόνους t 1, t 2,..t λ, αντίστοιχα, µε επιτόκια r 1, r 2,..., r λ, αντίστοιχα. Τότε, µέσο επιτόκιο r είναι το επιτόκιο µε το οποίο τοκίζονται τα κεφάλαια P 1, P 2,.., P λ για χρόνους t 1, t 2,..t λ, αντίστοιχα, για να δώσουν τον ίδιο συνολικό τόκο. Σύµφωνα µε τον ορισµό έχουµε µε τη σχέση: P 1 t 1 r+p 2 t 2 r+...+p λ t λ r = P 1 t 1 r 1 +P 2 t 2 r P λ t λ r λ ή r P t r +P t r +...+P t r λ λ λ = (1.6.4) ( P t +P t +...+P t ) λ λ Ο τύπος (1.6.4), αν οι χρόνοι δίνονται σε µήνες m i, γίνεται: r = λ i=1 λ i=1 Pmr i Pm i i i i ή, όταν οι χρόνοι δίνονται σε ηµέρες d i, γίνεται: r = λ i=1 λ i=1 Pdr i Pd i i i i (1.6.5) (1.6.6) Παράδειγµα Κάποιος δανείζεται τα ακόλουθα ποσά: α) P 1 = για m 1 = 2 µήνες µε ετήσιο επιτόκιο r 1 = 10%. β) P 2 = για m 2 = 4 µήνες µε ετήσιο επιτόκιο r 2 = 12%.

15 ΑΠΛΟΣ ΤΟΚΟΣ 33 γ) P 3 = για m 3 = 6 µήνες µε ετήσιο επιτόκιο r 3 = 14%. Να βρεθεί το µέσο επιτόκιο δανεισµού. Απάντηση Έχουµε: ( ) ( ) ( ) ( ) , , ,14 r = = = 0, Προεξόφληση Συναλλαγµατικών και Γραµµατίων (Discounting) Όταν κάποιος αγοράζει ένα προ όν, δεν πληρώνει πάντοτε µε χαρτονοµίσµατα. Σε πολλές περιπτώσεις δίνει στον πωλητή µια συναλλαγ- µατική ή ένα γραµµάτιο (promissory note). Οι συναλλαγµατικές εφευρέθηκαν το 12 ο αιώνα σαν µέσο µεταφοράς χρηµάτων από ένα κράτος στο άλλο από τους εµπόρους, οι οποίοι έπαιρναν από τους Τραπεζίτες υποσχετικές επιστολές για το Α ποσό χρηµάτων στο κράτος Α 1 και εισέπρατταν το ισοδύναµο ποσό χρηµάτων στο κράτος Β 1 σε νόµισµα βέβαια του κράτους Β 1. Ο νόµος 5325 του 1932 και η απόφαση 2232/1975 του Υπουργείου Οικονοµικών ρυθµίζουν όλα τα σχετικά θέµατα µε τις συναλλαγµατικές και τα γραµµάτια. Παραθέτουµε φωτοαντίγραφα του νέου τύπου «συναλλαγµατικής» και «γραµµατίου εις διαταγήν».

16 34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εικόνα Συναλλαγµατική και «γραµµάτιον εις διαταγήν» Στις συναλλαγµατικές και στα γραµµάτια εµφανίζονται τα στοιχεία του δανειστή και του οφειλέτη, το ποσό της οφειλής και η ηµεροµηνία εξόφλησης. Βασικά στοιχεία της συναλλαγµατικής είναι η ονοµαστική αξία και η λήξη της.

17 ΑΠΛΟΣ ΤΟΚΟΣ 35 Ορισµός Ονοµαστική αξία (nominal value or maturity value) της συναλλαγµατικής λέγεται το ποσό των χρηµάτων που είναι γραµµένο στη συναλλαγ- µατική και το οποίο πρέπει να πληρώσει ο οφειλέτης στο δανειστή. Ορισµός Παρούσα ή πραγµατική αξία µιας συναλλαγµατικής ή γραµµατίου είναι το χρηµατικό ποσό που πρέπει να πληρωθεί σε κάποιο χρόνο t πριν από τη λήξη της συναλλαγµατικής. Ορισµός Λήξη της συναλλαγµατικής ονοµάζεται η ηµέρα που πρέπει ο οφειλέτης να πληρώσει στο δανειστή το χρηµατικό ποσό που αναγράφεται στη συναλλαγµατική. Η ονοµαστική αξία περιλαµβάνει εκτός του πραγµατικού ποσού που δανείσθηκε ο οφειλέτης και τον τόκο που πρέπει να πληρώσει ο οφειλέτης. Η συναλλαγµατική µπορεί να µεταβιβασθεί, εκτός αν ο εκδότης έχει γράψει σε αυτή τη φράση «όχι σε διαταγή». Μερικοί κανόνες που διέπουν την έκδοση της συναλλαγµατικής είναι οι ακόλουθοι: α) Η πληρωµή µιας συναλλαγµατικής µπορεί να ασφαλισθεί πλήρως µε τριτεγγύηση που δηλώνεται ως εξής: «τριτεγγυώµαι υπέρ του αποδέκτη». β) Η συναλλαγµατική πληρώνεται κατά την ηµεροµηνία λήξης της ή µέχρι δύο εργάσιµες ηµέρες µετά την ηµεροµηνία λήξης της. γ) Όταν δεν πληρωθεί µια συναλλαγµατική, διαβιβάζεται στο συµβολαιογράφο για διαµαρτύρηση. Η διαµαρτύρηση µιας συναλλαγµατικής έχει σοβαρές δικαστικές συνέπειες για τον οφειλέτη. δ) Ποσό που χορηγείται από την τράπεζα είναι τοκοφόρο από την ηµέρα που δόθηκε από την τράπεζα. Ποσό που κατατίθεται στην τράπεζα φέρνει τόκο από την επόµενη ηµέρα.

18 36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ε) Κατά την προεξόφληση συναλλαγµατικών και γραµµατίων, οι τράπεζες, εκτός από το προεξόφληµα για το οποίο θα µιλήσουµε εκτενώς στο επόµενο υποκεφάλαιο, παρακρατούν προµήθεια, εισπρακτικά, ταχυδροµικά και Ειδικό Φόρο Τραπεζικών Εργασιών (Ε.Φ.Τ.Ε.). Σηµείωση Είναι φανερό ότι η συναλλαγµατική και το γραµµάτιο είναι πιστωτικοί τίτλοι και εκδίδονται, όταν αγοράζει κάποιος εµπορεύµατα µε πίστωση. Σηµείωση Η διαφορά της συναλλαγµατικής από το γραµµάτιο είναι η ακόλουθη: Η συναλλαγµατική εκδίδεται από το δανειστή, ο οποίος δίνει εντολή στον οφειλέτη (αποδέκτη) να πληρώσει το χρέος του, ενώ το γραµµάτιο εκδίδεται από τον οφειλέτη στο οποίο αυτός υπόσχεται να πληρώσει το χρέος του στο δανειστή, και δίνεται από τον οφειλέτη στο δανειστή. Ορισµός Προεξόφληση γραµµατίου ή συναλλαγµατικής λέγεται η καταβολή στον κάτοχο του πιστωτικού τίτλου πριν την ηµεροµηνία λήξης του, έναντι µεταβίβασης του τίτλου, ενός χρηµατικού ποσού το οποίο είναι λιγότερο από την ονοµαστική αξία του τίτλου κατά ένα ποσό που αντιστοιχεί στον τόκο της ονοµαστικής ή πραγµατικής αξίας του τίτλου για το διάστηµα από την ηµέρα της προεξόφλησης µέχρι την ηµέρα λήξης του τίτλου. Ορισµός Χρόνος προεξόφλησης λέγεται το χρονικό διάστηµα από την ηµέρα της λήξης του τίτλου. Ορισµός Επιτόκιο προεξόφλησης λέγεται το επιτόκιο µε το οποίο υπολογίζεται πόσο τόκο θα πληρώσει ο κάτοχος του τίτλου προς προεξόφληση.

19 ΑΠΛΟΣ ΤΟΚΟΣ 37 Ορισµός Προεξόφληµα ή έκπτωση ή υφαίρεση (discount) λέγεται το χρηµατικό ποσό που θα κρατήσει εκείνος που προεξοφλεί τον τίτλο από τον κάτοχο του τίτλου, για τον κίνδυνο που παίρνει, να δώσει ένα ποσό που θα εισπράξει κατά τη λήξη του τίτλου. Ισχύει ο εξής τύπος για την προεξόφληση τίτλων: Παρούσα αξία + προεξόφληµα = Ονοµαστική αξία (1.7.1) Έχουµε δύο είδη προεξοφλήσεων, την εξωτερική και εσωτερική. Θα παραθέσουµε τους τύπους του προεξοφλήµατος και της πραγµατικής αξίας που συνδέονται µε τους παραπάνω δύο τρόπους προεξόφλησης Εξωτερική Προεξόφληση Τίτλων ίνουµε τον ακόλουθο ορισµό: Ορισµός Εξωτερική προεξόφληση λέγεται η προεξόφληση τίτλων (συναλλαγ- µατικών και γραµµατίων), στην οποία το προεξόφληµα Π είναι ίσο µε τον τόκο της ονοµαστικής αξίας P για χρόνο t, ο οποίος είναι ο χρόνος από την ηµέρα της προεξόφλησης µέχρι τη λήξη του τίτλου και µε επιτόκιο r. Έχουµε: Π = Prt (1.8.1) Έστω ότι Α είναι η παρούσα αξία τίτλου στην εξωτερική προεξόφληση: Τότε έχουµε: Α+Π = P ή Α +Prt = P ή Α = P(1 rt) (1.8.2) Παρατηρούµε ότι ο τόκος Π υπολογίζεται στην ονοµαστική αξία του τίτλου, πράγµα που είναι άδικο. Οι τράπεζες δικαιολογούν το γεγονός

20 38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ αυτό λέγοντας ότι, επειδή παίρνουν αυξηµένο κίνδυνο (ρίσκο) προεξοφλώντας έναν τίτλο, πρέπει να χρεώνουν µεγαλύτερο τόκο για να καλύπτονται έναντι των περιπτώσεων στις οποίες ο οφειλέτης είναι αφερέγγυος. Θεωρούµε την περίπτωση που ο χρόνος προεξόφλησης είναι σε ηµέρες, (d), και το επιτόκιο είναι ετήσιο. Τότε έχουµε: d Π = P r 360 ή N = D όπου N = Pn είναι ο τοκάριθµος, Π = N (1.8.3) D 360 D = είναι ο σταθερός διαιρέτης. r Έχουµε: d dr d Α = P Π= P P r= P 1 = P D. Άρα, η παρούσα αξία του τίτλου δίνεται από τον τύπο: d A = P 1 = D (1.8.4) Παράδειγµα Ένα γραµµάτιο ονοµαστικής αξίας προεξοφλείται εξωτερικώς µε επιτόκιο 15%. Ο χρόνος προεξόφλησης είναι: α) 3 χρόνια πριν τη λήξη του τίτλου και β) 92 ηµέρες πριν τη λήξη του τίτλου (έτος εµπ.). Να βρεθεί το εξωτερικό προεξόφληµα και η παρούσα αξία του γραµµατίου.

21 ΑΠΛΟΣ ΤΟΚΟΣ 39 Απάντηση α) Έχουµε: Π = Prt = ,15 3 = Α = P(1 rt) = (1 0,15 3) = β) Ν = Pd = = D = = = 2400 r 0,15 Π = N = = D d 92 A = P 1 = = D 2400 Το παρακάτω διάγραµµα δίνει τις γραφικές παραστάσεις συναρτήσει του χρόνου t, των συναρτήσεων Π = Prt και Α = P(1 rt). Έχουµε: Prt = P(1 rt), όταν ισχύει rt = 1 rt ή 2rt = 1 ή 1 t = 2r

22 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εικόνα Γραφικές παραστάσεις των γραµµικών συναρτήσεων: Π = Prt και Α = P(1 rt) Εσωτερική Προεξόφληση Τίτλων ίνουµε τον ακόλουθο ορισµό: Ορισµός Εσωτερική προεξόφληση τίτλων λέγεται η προεξόφληση εκείνη στην οποία το προεξόφληµα Π* είναι ίσο µε τον τόκο τον οποίο δίνει κεφάλαιο Ρ* ίσο µε την παρούσα (ή πραγµατική) αξία του τίτλου, όταν τοκισθεί για χρόνο t, ίσο µε το χρονικό διάστηµα από την ηµέρα της προεξόφλησης µέχρι και την ηµέρα της λήξης, και µε επιτόκιο r, το οποίο συµφωνείται σαν προεξοφλητικό επιτόκιο. Ισχύει: Π* = Α* r t, (1.9.1)

23 ΑΠΛΟΣ ΤΟΚΟΣ 41 όπου Α* = πραγµατική ή παρούσα αξία του τίτλου Π* = εσωτερικό προεξόφληµα t = χρόνος προεξόφλησης r = προεξοφλητικό επιτόκιο Ισχύει, επίσης: * Π Π ή * rt + =P * Π + Π * rt = Prt ή και A ή * * Π P = = rt 1 + rt Π * Prt = 1 + rt (1.9.2) * P A = (1.9.3) 1+ rt Αν ο χρόνος προεξόφλησης είναι σε ηµέρες (d) και το έτος εµπορικό, τότε το εσωτερικό προεξόφληµα Π* και η πραγµατική αξία Α* δίνονται από τις σχέσεις: d 1 N Pr Pd * r Π = = = D = d d d 1+ r r D N D N = = D+d D+d D

24 42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Άρα έχουµε: Έχουµε επίσης: ή Π = (1.9.4) D+d * N Α * +Π * = Ρ Α * N = P = D+d PD+Pd N PD = = D+d D+d ή * PD A = (1.9.5) D+d Παράδειγµα Μια συναλλαγµατική ονοµαστικής αξία προεξοφλείται εσωτερικώς µε επιτόκιο 15%. Να υπολογισθεί το προεξόφληµα και η πραγµατική αξία, όταν ο χρόνος προεξόφλησης είναι: α) 3 χρόνια, β) 92 ηµέρες (έτος εµπορικό). Απάντηση α) Έχουµε: P = r = 0,15 t = 3 χρόνια Άρα: ( ) ( ) * ,15 3 Π = = ,15 3 * A = = ,15 3 ( ) β) Ν = Pd = = D = = = 2400 r 0,15

25 ΑΠΛΟΣ ΤΟΚΟΣ 43 * Π = = * PD A = = = D+d Υπολογισµός του Προεξοφλήµατος, όταν η Παρούσα Αξία του Τίτλου είναι Γνωστή Υποθέτουµε ότι είναι γνωστή η παρούσα αξία Α ενός τίτλου. Εξωτερική προεξόφληση: Το προεξόφληµα υπολογίζεται ως εξής: Π = Prt Έχουµε: Α+Π = P ή A = P Π = P Prt = P(1 rt). Άρα: A P = 1 rt Art Π = Prt = 1 rt Π = Art (1.10.1) 1 rt Εσωτερική προεξόφληση: Το προεξόφληµα υπολογίζεται ως εξής: Π* = Αrt (1.10.2) Σηµείωση (α) Κατά την προεξόφληση τίτλων οι τράπεζες χρησιµοποιούν την εξωτερική προεξόφληση και το πολιτικό έτος. (β) Κατά την προεξόφληση παρακρατούνται, εκτός από το προεξόφληµα, η προµήθεια, τα εισπρακτικά έξοδα, τα ταχυδροµικά και ο Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών (Ε.Φ.Τ.Ε.) (γ) Για να βρούµε πότε το προεξόφληµα είναι ίσο µε την πραγµατική αξία στην εσωτερική προεξόφληση, έχουµε:

26 44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Α* = Π* ή P Prt = 1+ rt 1+ rt rt = 1 ή ή 1 t = (1.10.3) r Άσκηση Να αποδειχθεί ότι: α) Το προεξόφληµα στην εξωτερική προεξόφληση είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο προεξόφληµα στην εσωτερική προεξόφληση. β) Η διαφορά των προεξοφληµάτων είναι ίση µε την αρνητική διαφορά των πραγµατικών αξιών στην εξωτερική και εσωτερική προεξόφληση, αντίστοιχα. Λύση: α) Ισχύει: Π = Prt (εξωτ. προεξόφληση) Π * Prt = 1 + rt (εσωτ. προεξόφληση) Επειδή είναι: 1+rt>0, τότε έχουµε: Π>Π* (1.10.4) β) Άρα: * Prt Prt+Pr t Prt Pr t Π Π = Prt = = 1+ rt 1+ rt 1+ rt 2 2 * P P P+Prt Prt Pr t P ( ) A A = P 1 rt = P Prt = 1+ rt 1+ rt 1+ rt 2 2 * Pr t * A A = = ( Π Π ). 1+ rt

27 ΑΠΛΟΣ ΤΟΚΟΣ Η Έννοια του Πραγµατικού Επιτοκίου Προεξόφλησης Κατά την προεξόφληση η τράπεζα παρακρατεί τα εξής ποσά: Προµήθεια, µεσιτικά, χαρτόσηµο και τα έξοδα αλλαγής θέσης (ταχυδροµικά). Τα ποσά αυτά υπολογίζονται σε ποσοστά επί τοις εκατό % ή επί τοις χιλίοις ( ) στην ονοµαστική αξία της συναλλαγµατικής. Υποθέτουµε ότι το άθροισµα των ανωτέρω κρατήσεων είναι Ζ. Τότε ο κοµιστής της συναλλαγµατικής παίρνει, στην εξωτερική προεξόφληση, το ποσό P (Π+Ζ), όπου Π είναι το προεξόφληµα και Ζ είναι το άθροισµα των εξόδων της τράπεζας. ίνουµε τον ακόλουθο ορισµό: Ορισµός Πραγµατικό επιτόκιο προεξόφλησης r 1 λέγεται το επιτόκιο µε το οποίο τοκίζεται ποσό P (Π+Ζ) επί χρόνο t ίσο µε το χρόνο προεξόφλησης, για να δώσει τόκο ίσο µε Π+Ζ, δηλ. όσο κράτησε η Τράπεζα. Έχουµε λοιπόν: Π + Ζ = (P (Π+Ζ)) r 1 t ή Π+Z r1 = P ( Π+Z) t (1.11.1) Αν ο χρόνος εκφράζεται σε ηµέρες (d) και το έτος είναι εµπορικό ή µικτό, τότε η σχέση γίνεται: r 1 ( Π ) ( Π ) +Z 360 = P +Z d (1.11.2) Παράδειγµα Υποθέτουµε ότι µια συναλλαγµατική ονοµαστικής αξίας , µε ηµεροµηνία λήξης την 30/7/1995, προεξοφλήθηκε την 28/4/1995 εξωτερικώς µε επιτόκιο 17%. Οι κρατήσεις της Τράπεζας ήταν:

28 46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Προµήθεια (Ε 1 ) 1,5 το χρόνο: κατά µήνα αδιαίρετο, δηλ., όταν οι τοκοφόρες ηµέρες είναι δεκαδικός αριθµός µηνών, τότε οι µήνες στρογγυλοποιούνται προς τα επάνω, π.χ. οι 70 ηµέρες θεωρούνται 3 µήνες. Μεσιτικά 4 επί της Ονοµαστικής αξίας (Ε 2 ). Έξοδα αλλαγής θέσης 2 επί της ονοµαστικής αξίας (Ε 4 ). Ε.Φ.Τ.Ε. (Ε 5 ) 8% (Ο Ε.Φ.Τ.Ε. υπολογίζεται επί του αθροίσµατος του προεξοφλήµατος της προµήθεια, των µεσιτικών, του χαρτόσηµου και των εξόδων αλλαγής θέσης). Το έτος θεωρείται πολιτικό. Ζητείται να βρεθεί το πραγµατικό επιτόκιο της προεξόφλησης. Απάντηση Έχουµε: P = , r = 0,17 Τοκοφόρες ηµέρες: Από 1/1/1195 ώς 30/7/1195: 211 ηµέρες Από 1/1/1195 ώς 28/4/1195: 118 ηµέρες Τοκοφόρες ηµέρες: = 93 Τα ποσά που κράτησε η Τράπεζα είναι: Προεξόφληµα: ( )( ) Prd ,17 93 Π = = = m 1,5 4 1,5 E1 = P = = Προµήθεια: ( ) 4 4 E2 = P = = Μεσιτικά: ( ) 2 2 E3 = P = = Χαρτόσηµο: ( ) 2 2 E4 = P = = Έξοδα αλλαγής θέσης: ( )

29 ΑΠΛΟΣ ΤΟΚΟΣ 47 Ε.Φ.Τ.Ε ( +E +E +E +E ) ( = ) 8 8 = Π = = = 496 Άθροισµα προεξοφλήµατος και κρατήσεων = = Το ποσό που θα λάβει ο κοµιστής της συναλλαγµατικής είναι: = Άρα έχουµε: Ζ = Ε 1 +Ε 2 +Ε 3 +Ε 4 +Ε.Φ.Τ.Ε. = Π = r 1 = ( ) 365 [ ] = 25,41% Άρα ο κοµιστής που προεξόφλησε την συναλλαγµατική επιβαρύνθηκε µε πραγµατικό επιτόκιο 25,41%.

30 48 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εύρεση της Παρούσας Αξίας από την Ονοµαστική Αξία µε Έξοδα Κατά την προεξόφληση ενός τίτλου οι Τράπεζες κάνουν τις εξής κρατήσεις: α. Προεξόφληµα: Π β. Προµήθεια: Ε 1 γ. Μεσιτικά: Ε 2 δ. Χαρτόσηµο: Ε 3 ε. Έξοδα αλλαγής θέσης: Ε 4 ζ. Ε.Φ.Τ.Ε.: Ε 5 Στην παράγραφο 1.11 προσδιορίσθηκε ο τρόπος υπολογισµού των εξόδων Ε 1, Ε 2, Ε 3, Ε 4 και Ε 5. Η παρούσα αξία ενός τίτλου συναρτήσει της ονοµαστικής αξίας και των εξόδων Ε 1, Ε 2, Ε 3, Ε 4 δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: α) Εξωτερική προεξόφληση Pd A = P ( E 1+E 2+E 3+E 4+E5) (1.12.1) D β) Εσωτερική προεξόφληση PD A = ( E 1+E 2+E 3+E 4+E5) (1.12.2) D+d Ο τύπος (1.12.1) προέρχεται από τον τύπο (1.8.4) και ο τύπος (1.12.2) προέρχεται από τον τύπο (1.9.5), όταν ληφθούν υπόψη τα έξοδα Ε 1, Ε 2, Ε 3, Ε 4 και Ε 5. Στην επόµενη παράγραφο θα εξετασθεί η περίπτωση της «ανανέωσης» του τίτλου.

31 ΑΠΛΟΣ ΤΟΚΟΣ Εύρεση της Ονοµαστικής Αξίας σαν Συνάρτηση της Παρούσας Αξίας και των Εξόδων Εξετάζεται η εξής περίπτωση: Ένας τίτλος λήγει µια ορισµένη ηµέρα αλλά ο οφειλέτης του δεν µπορεί να τον εξοφλήσει. Έρχεται τότε σε συµφωνία µε τον κοµιστή του τίτλου για να εκδοθεί νέος τίτλος που να λήγει αργότερα. Ποια πρέπει να είναι η ονοµαστική αξία του νέου τίτλου; Υποθέτουµε ότι η προεξόφληση είναι εξωτερική. Τότε έχουµε: Α = P Π έξοδα = = P Pd Προµήθεια Μεσιτικά Χαρτόσηµο D Έξοδα αλλαγής θέσης Ε.Φ.Τ.Ε. = Pd m K K K K P P P P P E D = όπου Κ 1 = ποσοστό της προµήθειας "κατά µήνα αδιαίρετο" επί της άγνωστης ονοµαστικής αξίας. Κ 2 = ποσοστό µεσιτικών επί της άγνωστης ονοµαστικής αξίας Κ 3 = ποσοστό εξόδων χαρτοσήµου επί της άγνωστης ονοµαστικής αξίας. Κ 4 = ποσοστό εξόδων αλλαγής θέσης επί της άγνωστης ονοµαστικής αξίας. Ε 5 : Ε.Φ.Τ.Ε. Άρα έχουµε: d m K K K K A+E5 = P 1 D και

32 50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ P= A+E5 d m K K K K D (1.13.1) Παράδειγµα Μια συναλλαγµατική έληξε σήµερα, αλλά ο οφειλέτης δεν µπορεί να την εξοφλήσει. Ο πιστωτής εκδίδει νέα συναλλαγµατική που λήγει µετά από 70 ηµέρες. Τη συναλλαγµατική αυτή τη δίνει για εξωτερική προεξόφληση την ίδια ηµέρα (σήµερα) µε επιτόκιο 7%. Ποια θα είναι η ονοµαστική αξία της νέας συναλλαγµατικής, όταν τα έξοδα της Τράπεζας είναι τα εξής: α. Προµήθεια 1/100 επί της ονοµαστικής αξίας κατά µήνα αδιαίρετο. β. Μεσιτικά 4/1000 επί της ονοµαστικής αξίας. 2 γ. Έξοδα χαρτοσήµου επί της ονοµαστικής αξίας δ. Έξοδα αλλαγής θέσης 1000 ε. Ε.Φ.Τ.Ε. 500 Το έτος είναι εµπορικό. επί της ονοµαστικής αξίας. Απάντηση Έχουµε: P = , D = 360 0,07 = d = 70 K 1 = 1, m = 3, K 2 = 4, K 3 = 2, K 4 = 1, E 5 = 500

33 ΑΠΛΟΣ ΤΟΚΟΣ 51 Άρα έχουµε: P = = = = 0,977 = Πινάκιο Προεξοφλήσεων Οι έµποροι προεξοφλούν στις Τράπεζες έναν ορισµένο αριθµό Συναλλαγµατικών και Γραµµατίων για να λάβουν χρήµατα, όταν έχουν ανάγκη να χρηµατοδοτήσουν κάποιες εµπορικές πράξεις. Υποθέτουµε ότι ο έµπορος Χ προσκοµίζει στην Τράπεζα Ψ συναλλαγµατικές και γραµµάτια για προεξόφληση. Ο έµπορος Χ καταχωρίζει τις συναλλαγµατικές και γραµµάτια σε ειδικό έντυπο που είναι διαφορετικό για κάθε Τράπεζα και λέγεται ΠΙΝΑΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΩΝ. Η Τράπεζα, εκτός του προεξοφλήµατος, παρακρατεί προµήθεια, εισπρακτικά, ταχυδροµικά και Ε.Φ.Τ.Ε. Στο πινάκιο προεξόφλησης υπάρχουν οι εξής καταχωρίσεις: i. Ο αύξων αριθµός των συναλλαγµατικών. ii. Αριθµοί των συναλλαγµατικών κατά την έκδοσή τους. iii. Οι ονοµαστικές αξίες των συναλλαγµατικών. iv. Η ηµεροµηνία λήξης των συναλλαγµατικών. v. Οι τοκοφόρες ηµέρες που υπολογίζονται ως εξής: ηµέρα προεξόφλησης, ηµέρες από την ηµέρα προεξόφλησης ώς και την ηµέρα λήξης συν δυο εργάσιµες ηµέρες. vi. Οι τοκάριθµοι: Ν = Pd, όπου P είναι η ονοµαστική αξία κάθε συναλλαγµατικής και d είναι ο αριθµός των τοκοφόρων ηµερών.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ 1. Απλός τόκος 2. Ανατοκισµός 3. Ράντες 4. άνεια 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ι ΕΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Ενότητα # 1: Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Ορισμοί Εβελίνα Κοσσιέρη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΦΩΤ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ ΑΠΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι»

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Οικονομικά Μαθηματικά

Εισαγωγή στα Οικονομικά Μαθηματικά Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στα Οικονομικά Μαθηματικά Σημειώσεις Διδασκαλίας Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρμογών Ηράκλειο Ιανουάριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

3. ΔΑΝΕΙΑ. Αποσβέσεις Leasing Αγορά Ομολογιακά Δάνεια

3. ΔΑΝΕΙΑ. Αποσβέσεις Leasing Αγορά Ομολογιακά Δάνεια 3. ΔΑΝΕΙΑ Αποσβέσεις Leasing Αγορά Ομολογιακά Δάνεια 38 3. ΔΑΝΕΙΑ Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων 3.1 Χρήσιμες Εφαρμογές Τα δάνεια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες τα ενιαία ή αδιαίρετα και τα ομολογιακά.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Από την Θεωρία Θνησιµότητας Συνάρτηση Επιβίωσης : Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Η s() δίνει την πιθανότητα άτοµο ηλικίας µηδέν, ζήσει πέραν της ηλικίας. όταν s() s( ) όταν o

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Α. Διάφοροι ορισμοί απόδοσης ή επιτοκίων Spot rate Spot rate: ορίζεται ως η απόδοση του ομολόγου του ομολόγου χωρίς τοκομερίδιο. Αποτελεί συγχρόνως και την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως: Η Λογιστική των γραμματίων Α- Γραμμάτια εισπρακτέα Κάθε επιχείρηση φέρει στο χαρτοφυλάκιο της γραμμάτια ή συναλλάσσεται με αυτά. Ειδικότερα για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ. 1. Ποσοστό επί τοις εκατό ή απλούστερα ποσοστό λέγεται το σύµβολο ν %, όπου ν ένας Φυσικός αριθµός. Είναι η λογιστική γραφή του κλάσµατος

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ. 1. Ποσοστό επί τοις εκατό ή απλούστερα ποσοστό λέγεται το σύµβολο ν %, όπου ν ένας Φυσικός αριθµός. Είναι η λογιστική γραφή του κλάσµατος ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 1. Ποσοστό επί τοις εκατό ή απλούστερα ποσοστό λέγεται το σύµβολο ν %, όπου ν ένας Φυσικός αριθµός. Είναι η λογιστική γραφή του κλάσµατος ν 100 80 Από συνήθεια λέµε «80 τοις εκατό» και γράφουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ Η επένδυση μπορεί επίσης να ορισθεί ως η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου (π.χ. χρηματοδοτικού τίτλου) με την προσδοκία να αποφέρει μια ικανοποιητική απόδοση. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

παραγωγής 3 Συντελεστές της

παραγωγής 3 Συντελεστές της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α Το µάθηµα των Οικονοµικών στοχεύει να προσφέρει στους µαθητές της Α' Λυκείου γενικές, απλές και προκαταρκτικές γνώσεις στον ευρύτερο τοµέα των οικονοµικών της καθηµερινής µας ζωής. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει.

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει. ΑΣΚΗΣΗ 1 Προσδιορίστε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και ποιές όχι. 1. Αυτοκίνητο νοικιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Απαιτήσεις (ΔΛΠ 39) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Οι απαιτήσεις είναι βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» (Financial

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση την εκάστοτε πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Σε κάθε επιχείρηση υπάρχει πάντοτε ένα πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τις εισπράξεις και τις πληρωμές. Αυτό το πρόσωπο είναι ο ταμίας. Βρίσκεται σ ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7 ΟΥ & 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΑ.Λ Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις σηµειώνοντας το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας

Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας - Η Παρούσα Αξία (PV) ενός ποσού R που θα εισπραχθεί μετά από μια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε )

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Κτήρια 100.000 Ενυπόθηκα Κτήρια 120.000 Οικόπεδα 80.000 Αυτοκίνητα 40.000 Έπιπλα &Σκεύη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 4

Credit Risk Διάλεξη 4 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credt Rsk Διάλεξη 4 Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unp.gr http://web.xrh.unp.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

εκτοκιζόµενοι τόκοι ενσωµατώνονται στο κεφάλαιο και ανατοκίζονται. Εφαρµόζεται τ και 4 1=

εκτοκιζόµενοι τόκοι ενσωµατώνονται στο κεφάλαιο και ανατοκίζονται. Εφαρµόζεται τ και 4 1= ΑΣΚΗΣΗ Έστω τραπεζική κατάθεση ταµιευτηρίου µε ετήσιο επιτόκιο 8%. Ποιο είναι το πραγµατικό (effective) ετήσιο επιτόκιο, αν ο εκτοκισµός γίνεται κάθε τρίµηνο (εξάµηνο); Το πραγµατικό επιτόκιο είναι η ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ FV Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει την μελλοντική αξία μιας επένδυσης βάσει περιοδικών, σταθερών πληρωμών και σταθερού επιτοκίου. =FV(επιτόκιο; αριθμός περιόδων; δόση αποπληρωμής; παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

1 Ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ Σηµειώσεις στο Μάθηµα Ειδικά Θέµατα Χρηµατοδοτικής Διοίκησης. Π. Φ. Διαµάντης Α.Α.Δράκος 1 Ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ Τα Δάνεια, είναι τα πολύ γνωστά σε όλους µας πιστωτικά προϊόντα στα οποία η αποπληρωµή

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

11.1.1 Χρονική αξία του χρήματος

11.1.1 Χρονική αξία του χρήματος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 1

Credit Risk Διάλεξη 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credit Risk Διάλεξη 1 Εκτιμώντας πιθανότητες αθέτησης από τις τιμές αγοράς Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Παράδειγµα 1 Να βρεθεί ο τόκος κεφαλαίου 100.000 ευρώ, το οποίο τοκίστηκε µε ετήσιο επιτόκιο 12% για 2 χρόνια. Απάντηση: Ο τόκος ανέρχεται σε I = (100.000 0,12 2=) 24.000 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 01 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 01 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (1 π.μ. π.μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 3 η ΕΚΑ Α

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 3 η ΕΚΑ Α ΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΝΛΗΨΗΣ η ΕΚ. Έστω οι παραστάσεις = 4 4 + 5, Β = 5 (8 + 0) : (7 5) και Γ = 6 : 5 4 Να υπολογίσετε την τιµή των παραστάσεων ν = 5, Β = 6 και Γ = να βρείτε : i) Το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Μαθηματικά

Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομικά Μαθηματικά Ενότητα 7: Καθαρή Παρούσα Αξία Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Εταιρειών. Περιεχόμενα

Λογιστική Εταιρειών. Περιεχόμενα Λογιστική Εταιρειών Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ) Φροντιστηριακές Εφαρμογές Περιεχόμενα Άσκηση σύστασης ΑΕ με κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου από τους Ιδρυτές από τους Ιδρυτές Άσκηση σύστασης ΑΕ με κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

/ (stop paym) stop paym) (OCR)

/  (stop paym) stop paym) (OCR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ- ΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤ ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατάθεση σε λογ/σµο τρίτου Μεταφορά από λογαριασµό σε λογαριασµό Αδράνεια λογ/σµού ιαχείριση/κίνηση λογ/σµού Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε)

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Το σύνολο Z των Ακεραίων : Z = {... 2, 1, 0, 1, 2, 3,... } Να σηµειώσουµε ότι οι φυσικοί αριθµοί είναι και ακέραιοι.

Το σύνολο Z των Ακεραίων : Z = {... 2, 1, 0, 1, 2, 3,... } Να σηµειώσουµε ότι οι φυσικοί αριθµοί είναι και ακέραιοι. 1 E. ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΩΡΙΑ 1. Ορισµός του συνόλου Σύνολο λέγεται κάθε συλλογή πραγµατικών ή φανταστικών αντικειµένων, που είναι καλά ορισµένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο. Τα παραπάνω αντικείµενα λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28 Άσκηση 1 Η κατασκευαστική εταιρία Κ εξετάζει την περίπτωση αγοράς μετοχών της εταιρίας «Ε» με πληρωμή σε μετρητά. Κατά τη διάρκεια της χρήσης που μόλις ολοκληρώθηκε, η «Ε» είχε κέρδη ανά μετοχή 4,25 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος;

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος; ΙΝΥΣΜΤ ΘΕΩΡΙ ΘΕΜΤ ΘΕΩΡΙΣ Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; AB A (αρχή) B (πέρας) Στη Γεωµετρία το διάνυσµα ορίζεται ως ένα προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα, δηλαδή ως ένα ευθύγραµµο τµήµα του οποίου τα άκρα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 6 Χρήμα και Τράπεζες Ορισμός χρήματος! Χρήμα είναι το σύνολο των οικονομικών αξιών που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμοί Δαπανών Κεφαλαίου Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση

Προϋπολογισμοί Δαπανών Κεφαλαίου Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση Προϋπολογισμοί Δαπανών Κεφαλαίου Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Εισαγωγή Οι Δημόσιοι Οργανισμοί λαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος Το Νομισματικό Σύστημα Κεφάλαιο 27 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ορισμός χρήματος Χρήμα είναιτοσύνολοτωνοικονομικών αξιών που οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 3

Asset & Liability Management Διάλεξη 3 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 3 Cash-flow matching Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 3.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α.Α.Δράκος 2014-2015 Α. Εισαγωγικά Oι Καθαρές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ A. Η Έννοια της Παρούσας και της Μελλοντικής Αξίας A1. Εισαγωγή στην έννοια της χρονικής αξίας του χρήµατος Η «πράξη» της αναγωγής σε παρούσα και

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και Οµόλογα. Κεφάλαιο. 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου

Εκτίµηση και Οµόλογα. Κεφάλαιο. 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου 1. Κεφάλαιο 6 Εκτίµηση και Οµόλογα 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου Είναι καµιά φορά δύσκολο να εξηγήσει κανείς τι σηµαίνει παρούσα αξία σε κάποιον που δεν το έχει µελετήσει. Αλλά, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Ο κίνδυνος επιτοκίων προέρχεται τόσο από τη διαφορά ληκτότητας που υπάρχει μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 118 ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 324 416 ασκήσεις για λύση. 20 συνδυαστικά θέματα εξετάσεων

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 118 ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 324 416 ασκήσεις για λύση. 20 συνδυαστικά θέματα εξετάσεων ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 118 ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 34 416 ασκήσεις για λύση ερωτήσεις κατανόησης λυμένα παραδείγματα 0 συνδυαστικά θέματα εξετάσεων Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγική ενότητα Το λεξιλόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Με την βοήθεια του Microsoft Excel μεταφέρουμε τα παραδείγματα σε ένα φύλλο εργασίας και στην συνέχεια λύνουμε την άσκηση που ακολουθεί.

Με την βοήθεια του Microsoft Excel μεταφέρουμε τα παραδείγματα σε ένα φύλλο εργασίας και στην συνέχεια λύνουμε την άσκηση που ακολουθεί. Εργαστήριο 9 ο Με την βοήθεια του Microsoft Excel μεταφέρουμε τα παραδείγματα σε ένα φύλλο εργασίας και στην συνέχεια λύνουμε την άσκηση που ακολουθεί. NPER Αποδίδει το πλήθος των περιόδων μιας επένδυσης,

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy)

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων Χρήµα Χρήσιµο για τις συναλλαγές Μία µορφή πλούτου Χωρίς Χρήµα Επάρκεια Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) 1 Λειτουργίες του Χρήµατος Μέσο διατήρησης της αξίας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ) Εξάµηνο B ιδάσκων Mαθήµατος: ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π 407

Διαβάστε περισσότερα

Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς

Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς Ηδύναμη της Ενιαίας Αγοράς 457 εκατομμύρια κάτοικοι 10,26 τρισεκατομμύρια Ευρώ συνολικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, προϊόντων και κεφαλαίων μεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Αξία του Χρήματος

Κεφάλαιο 2: Αξία του Χρήματος Κεφάλαιο 2: Αξία του Χρήματος Κ2.1 Βασικές έννοιες Μέθοδοι λήψης οικονομοτεχνικών αποφάσεων Οι βασικές μέθοδοι για να παρθεί μια απόφαση με βάση οικονομοτεχνικά κριτήρια είναι: 1. Η μέθοδος της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων)

Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων) Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων) 1. Τρίμηνο: 1.7-30.9.2010 Α. Εκροές (Αμοιβές) 1. Παράσταση σε δικαστήριο, για ιδιώτη. Ελάχιστη αμοιβή 500. Κράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Απαιτήσεων

Λογιστική Απαιτήσεων Λογιστική Απαιτήσεων 112 ιάκριση Απαιτήσεων 113 Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις Η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µέσα στην επόµενη χρήση Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µετά το τέλος της επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2009-10 Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα;

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα; ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ 1. Τι ονοµάζουµε µονώνυµο Μονώνυµο ονοµάζεται κάθε γινόµενο το οποίο αποτελείται από γνωστούς και αγνώστους (µεταβλητές ) πραγµατικούς αριθµούς. Ο γνωστός πραγµατικός αριθµός ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ιαθεσίµων 144

Λογιστική ιαθεσίµων 144 Λογιστική ιαθεσίµων 144 Χρηµατικά ιαθέσιµα Τα άµεσα µέσα πληρωµών της οικονοµικής µονάδας Μετρητά 145 Επιταγές εισπρακτέες επί λογαριασµών όψεως Ληξιπρόθεσµα τοκοµερίδια Καταθέσεις όψεως Καταθέσεις προθεσµίας

Διαβάστε περισσότερα

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε:

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: 2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: ( ) ( ) 3) Επομένως η θεωρητική αξία του πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα