ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ)"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της " ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε." την 2 η Ιουνίου 2010 και έχουν δημοσιοποιηθεί μέσω του τύπου. Επισημαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας, σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Επίσης επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Νικόλαος Ιωαννίδης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔ Α Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 8 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 15-28

3 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας μας, έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση όπως τούτο ορίζει το άρθρο 15 του ίδιου Καταστατικού, τον Ισολογισμό της 8 ης εταιρικής χρήσης 2009 (01/01/ /12/2009) και να σας παρουσιάσουμε την δραστηριότητα της εταιρείας. Η χρήση του 2009 έκλεισε για την εταιρεία μας σύμφωνα με τις αρχές των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τα αποτελέσματα της εν λόγω διαχειριστικής χρήσεως 2009 διαμορφώθηκαν ως ακολούθως : ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Σύνολο κύκλου εργασιών % Κόστος Πωληθέντων % ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ % Λοιπά Έσοδα % Κόστος Διάθεσης % Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας % Κέρδη Εκμετάλλευσης προ Χρηματοοικονομικών Εσόδων % Χρηματοοικονομικά Έσοδα % ΚΕΡΔΗ προ φόρων % ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ % ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της παρούσας χρήσεως 2009 και της προηγούμενης 2008 έχουν ως ακολούθως:

4 Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης 31/12/ /12/2008 Κυκλοφορούν Ενεργητικό % 8% Σύνολο Ενεργητικού Πάγιο Ενεργητικό % % Σύνολο Παθητικού Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό. 31/12/ /12/2008 Ίδια Κεφάλαια % % Σύνολο Υποχρεώσεων Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας. 31/12/ /12/2008 Σύνολο Υποχρεώσεων % 1% Σύνολο Παθητικού Ίδια Κεφάλαια % % Σύνολο Παθητικού Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας. 31/12/ /12/2008 Ίδια Κεφάλαια % % Πάγιο Ενεργητικό Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδότησης των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα ίδια κεφάλαια. 31/12/ /12/2008 Κυκλοφορούν Ενεργητικό % 712% Βραχ. Υποχρεώσεις Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας. 31/12/ /12/2008

5 Καθαρά αποτελέσματα εκμ/σης % Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών % Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. 31/12/ /12/2008 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ,40% 8% Σύνολο Εσόδων Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα. 31/12/ /12/2008 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ,8% ,4% Ίδια κεφάλαια Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. 31/12/ /12/2008 Μικτά Αποτελέσματα ,5% 44,5% Πωλήσεις υπηρεσιών ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Πιστωτικός Κίνδυνος Αποκλειστικός πελάτης της εταιρείας είναι η ανώνυμη εταιρεία ΟΣΕ ΑΕ, όπου στην παρούσα χρήση εμφανίζει και το μεγαλύτερο υπόλοιπο απαίτησης (Σημείωση 19). Αν και φαινομενικά η συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου εμφανίζεται ιδιαίτερα μεγάλη, δε συντρέχει ανάλογος κίνδυνος αν ληφθεί υπόψιν ότι μέτοχος της εταιρείας είναι κατά 100% ο ανωτέρω πελάτης. Συναλλαγματικός κίνδυνος Το σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων και διαθεσίμων της εταιρείας είναι σε Ευρώ με αποτέλεσμα η έκθεση της σε συναλλαγματικό κίνδυνο να είναι μηδενική. Κίνδυνος επιτοκίων

6 Η εταιρεία δεν έχει σημαντικό τραπεζικό δανεισμό και επομένως δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο επιτοκίων. Κίνδυνος ρευστότητας Το κυκλοφορούν Ενεργητικό υπερβαίνει κατά πολύ τις υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τρίτους. Έχει ληφθεί πρόνοια ώστε οι υποχρεώσεις στον συμφωνηθέντα χρόνο εξόφλησής τους να καλύπτονται από εισροές διαθεσίμων μέσω της ρευστοποίησης των απαιτήσεων. Κατά συνέπεια δεν συντρέχει κίνδυνος ρευστότητας. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Οι δραστηριότητες της ΓΑΙΑΟΣΕ επέφεραν κατά το προηγούμενο έτος τα ακόλουθα αποτελέσματα: 1. Ολοκλήρωσε την διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή ιδιώτη παραχωρησιούχου που θα αναλάβει την μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, εκμετάλλευση και λειτουργία Εμπορευματικού Κέντρου Συνδυασμένων Μεταφορών στο Θριάσιο Πεδίο.Με την 137/Α1/ Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος η Ένωση Εταιρειών «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.- ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΟ Α.Ε. TEOTEC Α.Ε. HELLENIC LOGISTICS TRANSPORT Α.Ε.», η οποία όμως δεν προσκόμισε την προβλεπόμενη από την διακήρυξη Εγγυητική Επιστολή Προσωρινού Αναδόχου με αποτέλεσμα την ματαίωση του διαγωνισμού με την απόφαση 139/Α1/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Με την ίδια απόφαση ζητήθηκε η κατάπτωση του συνόλου της εγγυητικής επιστολής του αναδόχου, η οποία ανέχεται στο ποσό των Σε ότι αφορά το έργο της ανάπτυξης του ΣΣ Πειραιά (πρώην σταθμός Πελοποννήσου ΣΠΑΠ), ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, λόγω της μη υποβολής προσφορών κατά την διενέργεια της δεύτερης φάσης. 3. Στο έργο της ανάπτυξης Εμπορευματικού Κέντρου Συνδυασμένων Μεταφορών στην Θεσσαλονίκη, η ΓΑΙΑΟΣΕ είχε αναθέσει σε εξειδικευμένο τεχνικοοικονομικό σύμβουλο, τη μελέτη βιωσιμότητας του εμπορευματικού κέντρου η οποία διακόπηκε λόγω της εμπλοκής που παρουσίασε ο διαγωνισμός του Οργανισμού Λιμένα

7 Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) για την παραχώρηση της διαχείρισης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων ( ΣΕΜΠΟ ). 4. Διαχειρίστηκε το συνολικό χαρτοφυλάκιο μισθωμένων ακινήτων, με ιδιαίτερα θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Με τη διαχείριση των ακινήτων αυτών και με τις νέες συμβάσεις μίσθωσης που σύναψε η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. αυτό το έτος αυξήθηκαν σημαντικά για τον ΟΣΕ τα έσοδα από μισθώσεις του 2009 σε σχέση με αυτά του Παράλληλα με τα παραπάνω έργα, η ΓΑΙΑΟΣΕ, παρείχε προς τον ΟΣΕ, υπηρεσίες για τη φύλαξη και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ΟΣΕ στο Θριάσιο Πεδίο. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. Το 2009 είχαν ξεκινήσει η διαδικασίες για την συγχώνευση με απορρόφηση της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. από την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. Οι παραπάνω διαδικασίες είναι σε αναστολή ενόψει των νέων διαδικασιών που δρομολογούνται, για την αναδιάρθρωση του ομίλου ΟΣΕ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Οι ακολουθούμενες βασικές αρχές είναι αυτές οι οποίες προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πιστοποίησης και αναλύονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως 2009 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά. Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε: 1. Να εγκρίνετε τις Οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. 3. Να διορίσετε έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσεως 01/01/ /12/2010.

8 ΑΘΗΝΑ Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (ΑΔΤ) ΑΒ

9 Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Πατησίων 81 & Χέϋδεν Αθήνα, Τηλέφωνα: [+30] Τηλέτυπο: [+30] Web Site: Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε.» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε.»που αποτελούνται από τον την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2009, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες

10 διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι στην παρούσα χρήση λογίστηκαν έσοδα ποσού που προσδοκά βασίμως η εταιρεία να εισπράξει από αγωγές που έχει ασκήσει κατά τριών Τραπεζών, με την οποία ζητά την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο διαγωνισμό του Διαμετακομιστικού Κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο, που είχαν εκδώσει οι Τράπεζες υπέρ του προσωρινού αναδόχου. Οι αγωγές αυτές μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδικαστεί (περισσότερα αναφέρονται στη σημείωση Νο 5 των επεξηγηματικών σημειώσεων). Λόγω του λογιστικού αυτού χειρισμού, στις οικονομικές καταστάσεις της τα αποτελέσματα χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται βελτιωμένα κατά το ποσό των και οι Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις αυξημένες κατά το προαναφερθέν ποσό. Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις που θα επέλθουν στις οικονομικές καταστάσεις από την τελική έκβαση της δικαστικής υπόθεσης που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη, το τελικό αποτέλεσμα της οποίας όπως είναι φυσικό δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, ως προς τα λοιπά οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την

11 ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Πατησίων 81 & Χέϋδεν, Αθήνα Γεώργιος Ι. Κουτρουμάνης Α.Μ. ΣΟΕΛ 111 Α.Μ. ΣΟΕΛ 13611

12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Δεκ Περιουσιακά στοιχεία Σημείωση Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Καθαρή θέση & Υποχρεώσεις Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορές αναπροσαρμογής Τακτικό αποθεματικό Κέρδη (Ζημίες) εις νέον Σύνολο καθαρής θέσης Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Αποζημίωση αφυπηρέτησης προσωπικού Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα την επόμενη χρήση Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 11

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Δεκ Σημείωση Έσοδα Κόστος πωληθέντων Μικτό κέρδος Άλλα έσοδα Κόστος διάθεσης Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Χρηματοοικονομικό έσοδο Κέρδη προ φόρων Κέρδη περιόδου Ο Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος Αθήνα, 02 Ιουνίου 2010 Το Μέλος Δ.Σ. Ο Υπεύθυνος Τομέας Οικονομικού Ιωαννίδης Καρέτσος Παντίδος Βάιος Νικόλαος Χρήστος ΑΔΤ ΑΒ ΑΔΤ Σ ΑΔΤ ΑΖ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 12

14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μετοχικό Κεφάλαιο Διαφορές Αναπροσαρμογής Τακτικό αποθεματικό Αποτελέσματ α εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπα την Κέρδη χρήσεως Υπόλοιπο την Υπόλοιπα την Κέρδη χρήσεως Μεταφορές σε αποθεματικά Υπόλοιπο την Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 13

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 31-Δεκ Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων Προσαρμογή για: Αποσβέσεις ενσωμάτων ακινητοποιήσεων Πρόβλεψη αποζημίωσης αφυπηρέτησης προσωπικού Πρόβλεψη εσόδου από κατάπτωση εγγυητικών επιστολών Πιστωτικοί τόκοι Ταμιακές ροές προ μεταβολών κεφαλαίου κινήσεως (Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων Λοιποί τόκοι εισπραχθέντες Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Εκροές για την απόκτηση ενσώματων παγίων στοιχείων Καθαρές ταμιακές ροές σε επενδυτικές δραστηριότητες Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Σύναψη (αποπληρωμή) δανείων Καθαρή μεταβολή στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 14

16 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. («Εταιρεία»), ιδρύθηκε µε τη σημερινή της μορφή το Δεκέμβριο 2001 και έχει έδρα το Δήμο Αθηναίων. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών µε αριθμό 50453/01/Β/01/720 και η διάρκειά της έχει ορισθεί μέχρι το Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην εκπόνηση και διοίκηση μελετών για λογαριασμό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ). Την 25/07/2007 με βάση την υπ αριθμ 23849/2007 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών (ΦΕΚ) η εταιρεία απορρόφησε τη θυγατρική εταιρία του ΟΣΕ «ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν.2190/1920 και των διατάξεων των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης διευρύνθηκε ο σκοπός της ΓΑΙΑ ΟΣΕ και η εταιρία δραστηριοποιείται πλέον και στην ίδρυση λειτουργία εμπορευματικών κέντρων στην περιοχή του Θριασίου πεδίου Ασπροπύργου Αττικής και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στα πλαίσια του προαναφερθέντος σκοπού, έχει ήδη ξεκινήσει από το 2006 η διενέργεια ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο της «Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση του Εμπορευματικού και Διαμετακομιστικού Κέντρου Συνδυασμένων Μεταφορών στο Θριάσιο Πεδίο». Με την 137/Α1/ Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος, ωστόσο ο διαγωνισμός απέβη άκαρπος με υπαιτιότητα του Αναδόχου όπως αναφερόμαστε σχετικά στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη σημείωση 5 κατωτέρω. Το προσωπικό που απασχολείται στην εταιρία κατά την 31/12/2009 ανερχόταν σε 21 άτομα. Οι μετοχές της Εταιρείας κατέχονται στο σύνολό τους από τον ΟΣΕ και ως εκ τούτου αποτελεί θυγατρική αυτού, κατ επέκταση συνδέεται και με τις θυγατρικές του. Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας. 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων (α) Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων: Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, έχουν συνταχτεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους. Κατ εξαίρεση το οικόπεδο της εταιρείας στο Θριάσιο εκτιμήθηκε από ειδική εκτίμηση τη χρήση 2006 και η αξία που προέκυψε τότε θεωρείται το «τεκμαιρόμενο» κόστος. Η υπεραξία που προέκυψε από την εν λόγω εκτίμηση ποσού μεταφέρθηκε απευθείας στη καθαρή θέση. (β) Καταστατικές Οικονομικές Καταστάσεις: Η Εταιρεία, έως την 31 Δεκεμβρίου 2005, τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και ετοίμαζε τις οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο 2190/1920 και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Από την 1 η Ιανουαρίου 2006 και εφεξής, εξ αιτίας της μετοχικής της σχέσης με τον ΟΣΕ, η Διοίκηση του οποίου αποφάσισε να δημοσιεύσει τις οικονομικές του καταστάσεις με βάση τα Διεθνή 15

17 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΔΠΧΑ), συντάσσει τις καταστατικές της οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα Πρότυπα αυτά. Όπως όμως παρέχεται το δικαίωμα εξακολουθεί να τηρεί τα λογιστικά της βιβλία με βάση τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας. Κατά συνέπεια και αναφορικά με τη υποχρέωσή της που περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο, για τη σύνταξη των οικονομικών της καταστάσεων, διενεργούνται εξωλογιστικές εγγραφές ώστε αυτές να προσαρμοστούν και αναμορφωθούν κατάλληλα προκειμένου να συμφωνούν με τα ΔΠΧΑ. (γ) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009, στις 02 Ιουνίου (δ) Χρήση Εκτιμήσεων: Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί όπως η διοίκηση προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της περιόδου. (ε) Συνέχιση δραστηριότητας: Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας.. Επισημαίνουμε ότι το 2009 είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την συγχώνευση της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. με την εταιρεία ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.. Οι παραπάνω διαδικασίες, όπως αναφέρεται και στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι σε αναστολή, ενόψει των νέων διαδικασιών που δρομολογούνται, για την αναδιάρθρωση του ομίλου ΟΣΕ. 2.2 Νέα Πρότυπα Νέες Διερμηνείες Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους η εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της και έχουν εφαρμογή για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από Η υιοθέτηση τους δεν είχε ουσιώδη επίδραση στις λογιστικές πολιτικές της εταιρίας με εξαίρεση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» (αναθεωρημένο). Η παρουσίαση των συγκριτικών πληροφοριών έχει αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρότυπο. Η αλλαγή είχε αντίκτυπο μόνο στην παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων τα παρακάτω λογιστικά πρότυπα είχαν εκδοθεί από το IASB αλλά δεν ήταν ακόμα υποχρεωτικής εφαρμογής. 16

18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Πρότυπα/Διερμηνείες Εφαρμόσιμα για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά: (α) Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΠΧΠ 1 (Αναθεωρημένο) Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 1 Ιουλίου 2009 ΔΠΧΑ 3 (Αναθεωρημένο) Επιχειρηματικές συνενώσεις 1 Ιουλίου 2009 ΔΛΠ 27 (Τροποποιημένο) Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις 1 Ιουλίου 2009 Διερμηνεία 17 Διανομή μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων στους ιδιοκτήτες 1 Ιουλίου 2009 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά εργαλεία. Αναγνώριση και επιμέτρηση» 1 Ιουλίου 2009 ΔΛΠ 38 (Τροποποιημένο) Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1 Ιουλίου 2009 Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ 2008 Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΠ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» 1 Ιουλίου 2009 (β) Δεν έχει ακόμη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βελτιώσεις στα ΔΠΧΠ Ιουλίου Ιανουαρίου 2010 Τροποποιήσεις του ΔΠΧΠ 2 «Πληρωμές βασιζόμενες σε συμμετοχικούς τίτλους» 1 Ιανουαρίου 2010 Τροπολογίες ΔΠΧΠ 1 «Επιπρόσθετες εξαιρέσεις για όσους υιοθετούν πρώτη φορά» 1 Ιανουαρίου 2010 ΔΠΧΠ 19 «Διαγραφή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους» 1 Ιουλίου 2010 Τροποποιήσεις ΔΠΧΠ 14 «Προκαταβολές με ελάχιστη απαίτηση χρηματοδότησης 1 Ιανουαρίου 2011 ΔΛΠ 24 (Αναθεωρημένο) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών 1 Ιανουαρίου 2011 ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα 1 Ιανουαρίου 2013 Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση των ανωτέρω προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δε θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Εταιρείας. 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιμασία των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες: 3.1. Πάγια περιουσιακά στοιχεία Το οικόπεδο της εταιρείας που βρίσκεται στο Θριάσιο πεδίο Ασπροπύργου Αττικής απεικονίζεται στην εύλογη αξία, όπως αυτή προσδιορίστηκε στην από έκθεση ειδικών εκτιμητών. Τα λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται μειωμένες κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και την τυχόν απαξίωση των παγίων. 17

19 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Οι δαπάνες που διενεργούνται για την αντικατάσταση σημαντικών συστατικών στοιχείων των παγίων κεφαλαιοποιούνται. Οι υπόλοιπες μεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση µε πάγια περιουσιακά στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται μόνον όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που αναμένεται ότι θα προκύψουν από την εκμετάλλευση των επηρεαζόμενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες συντήρησης, επιδιόρθωσης κλπ. των παγίων καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων ως έξοδο, κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους. Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων, µε βάση την σταθερή μέθοδο απόσβεσης, καθ όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: Κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων Λοιπές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα στα έτη σύμβασης ενοικίου 5-10 έτη 3 5 έτη 5 7 έτη 3.2 Ασώματα Πάγια Στοιχεία Οι ασώματες ακινητοποιήσεις αποτελούνται κυρίως από λογισμικό και δικαιώματα τα οποία αποσβένονται βάσει της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους, η οποία έχει οριστεί στα τρία έως πέντε έτη Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις Οι απαιτήσεις απεικονίζονται μειωμένες κατά τη ζημιά που προκύπτει από τις πιθανολογούμενες επισφάλειες Διαθέσιμα Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθεσίμων, όπως είναι οι καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας Δικαιώματα εργαζομένων Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτήν, για την μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται και απεικονίζεται µε βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Το χρησιμοποιούμενο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο µε την απόδοση, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου Προβλέψεις 18

20 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Οι προβλέψεις δημιουργούνται όταν η Εταιρεία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση, ως αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονομικού οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης Χρηματοοικονομικά εργαλεία Τα βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις και οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Δεδομένης της βραχυπρόθεσμης φύσεως των εργαλείων αυτών, η διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται µε την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα Έσοδα (α). Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται (καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων) ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης του έργου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Τα έσοδα δεν αναγνωρίζονται, εάν υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα, όσον αφορά την ανάκτηση του οφειλόμενου συμβατικού τιμήματος. (β). Τόκοι: Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου Φόροι εισοδήματος Η Εταιρεία με βάση την ιδρυτική της πράξη δεν φορολογείται και ως εκ τούτου δεν προβαίνει σε πρόβλεψη φόρου εισοδήματος, τρέχοντος ή αναβαλλόμενου Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας «Τομέας» ή «τμήμα» των δραστηριοτήτων της Εταιρείας είναι κάθε διακεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα µε ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της δραστηριότητας και τους επιχειρηματικούς κινδύνους που συνεπάγεται (επιχειρηματικός τομέας). Ανάλογη διάκριση γίνεται µε βάση το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η δραστηριότητα (γεωγραφικός τομέας). Η Εταιρεία έχει ως επιχειρηματικό τομέα δραστηριοτήτων εκείνον της μελέτης και διαχείρισης μελετητικών έργων για λογαριασμό του ΟΣΕ και τη διαχείριση των μισθωμένων ακινήτων του ΟΣΕ. Επιπρόσθετα μετά την απορρόφηση της «ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ Α.Ε.» (κατά την προηγούμενη χρήση) η εταιρεία δραστηριοποιείται και στην ίδρυση και λειτουργία Εμπορευματικών Κέντρων, σε ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων. Οι δραστηριότητες της εταιρείας στην παρούσα χρήση αφορούσαν τη διαχείριση μελετητικών έργων του ΟΣΕ και των μισθωμένων ακινήτων του. Δεν υπήρξε δραστηριότητα από το εμπορευματικό κέντρο του ΘΡΙΑΣΙΟΥ, με εξαίρεση το έσοδο ποσού , για το οποίο αναφερόμαστε στη σημείωση Νο 5 της παρούσας Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου α) Πιστοδοτικός Κίνδυνος Αποκλειστικός πελάτης της εταιρείας είναι η ανώνυμη εταιρεία ΟΣΕ ΑΕ, ώπου στην παρούσα χρήση εμφανίζει και το μεγαλύτερο υπόλοιπο απαίτησης (Σημείωση 16). Αν και φαινομενικά η συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου εμφανίζεται ιδιαίτερα μεγάλη, δε 19

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.. 3-8

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 31/12/2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (τροποποιημένες) Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις «LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως από 04 Οκτωβρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Μάιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014.... 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014. 3 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ.33 VAL ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525 Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 44986907000 Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Στύλος Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μάρτιος 2008 Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ΠΡΟΦΙΤΕΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59316/01/Β/05/430 ΕΔΡΑ : ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα