ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 18297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατο λισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύ σεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγ γυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) Η υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Μαγνησίας για το πρό γραμμα δακοκτονίας έτους Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Μαγνησίας για το έτος Η υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Α. Μαγνησίας για την παρέμβαση ρυζιού έτους Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτ. Ανάπτυξης Ν. Α. Μαγνησίας για το πρό γραμμα Ποιοτικού ελέγχου Α εξαμήνου έτους ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωρ γικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: Α. Τη Συνθήκη Προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρω παϊκές Κοινότητες, που κυρώθηκε με τον ν. 945/1979. Β. Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 99 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247). 2. Των άρθρων 22, 23, 26, 27 και 28 του ν. 992/1979 «Για την οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρ μογή της Συνθήκης της Προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων». (ΦΕΚ Α 280). 3. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 (ΦΕΚ Α 34) «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου», όπως τροποποι ήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ Α 70) και του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α 101). 4. Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α 200), «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσε ων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α 154), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α 223) το άρθρο 29 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Α 135), το άρθρο 19 του ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α 191) και το άρθρο 3 του ν. 3508/2006 (ΦΕΚ Α 249). 5. Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 6. Του π.δ/τος 402/1988 (ΦΕΚ Α 187) σχετικά με τον Οργανισμό του Υπουργείου Γεωργίας όπως έχει τροπο ποιηθεί και ισχύει σήμερα και του π.δ/τος 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) σχετικά με τη συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Γ. Τις αποφάσεις: 1. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Γεωργίας «Έγκριση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ως οργανισμού πληρωμών» (ΦΕΚ Β 1042). 2. Την υπ αριθμ / απόφαση των Υπουρ γών Οικονομικών, Γεωργίας και άνευ χαρτοφυλακίου επί σχέσεων μετά ΕΚ «Περί εξυπηρετήσεως χρηματικών δοσοληψιών μετά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Β 803), όπως ισχύει. 3. Την υπ αριθμ / απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης και Γεωργίας, «Ανάθεση άσκησης αρμοδι οτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις Νομαρχιακές Αυτοδιοι κήσεις της χώρας» (ΦΕΚ Β 1324), όπως συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ Β 1194) όμοια απόφαση.

2 18298 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτή των του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας που αφορούν στην χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων, ΕΓΤΠΕ Τμήμα Εγγυήσεων». (ΦΕΚ Β 1391). 5. την υπ αριθμ / απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης και Γεωργίας, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες της χώρας». (ΦΕΚ Β 1523). 6. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ1264/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ ΔΙΟΕ179/ (ΦΕΚ Β204) όμοια απόφαση. 7. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση στο Γενικό Δ/ντή στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Τμημάτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. της εξουσίας να υπογράφουν με εντολή Προέδρου Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.». (ΦΕΚ Β 1110). 8. Την υπ αριθμ / απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Διαδικασία και τρόπος πλη ρωμής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης του τίτλου ΙΙΙ, των καθεστώτων με αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης του τίτλου IV και του μέτρου χορήγησης πρόσθετης ενίσχυ σης για συγκεκριμένους τύπους γεωργίας του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1782/2003, καθώς και του καθεστώτος της κατ αποκοπή στρεμματικής ενί σχυσης για την διατήρηση των παραδοσιακών ελαιώνων των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους του Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ αριθμ. 2019/1993» (ΦΕΚ Β 1864). 9. Την υπ αριθμ / απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλο ντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωμα τικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Β 1921), που κυρώθηκε με τον ν. 3399/ (ΦΕΚ Α 255). 10. Την υπ αριθμ / απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, «Έγκριση Κανο νισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ν.Π.Ι.Δ. των Ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)» (ΦΕΚ Β 1470), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ αριθμ / (ΦΕΚ Β 793) και / (ΦΕΚ Β 1345) όμοιες αποφάσεις. Δ. Τους Κανονισμούς: 1. Κανονισμός (ΕΚ) υπ αριθμ. 1782/2003 του Συμβου λίου της «για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοι νής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ αριθμ. 2019/1993, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1452/2001, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1453/2001, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1454/2001, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1868/1994, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1251/1999, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1254/1999, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1673/2000, (ΕΟΚ) υπ αριθμ. 2358/1971, και (ΕΚ) υπ αριθμ. 2529/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Κανονισμός (ΕΚ) υπ αριθμ. 883/2006 της Επιτροπής της , «Σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου σε ότι άφορα την τήρηση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών τις δηλώσεις δαπανών και εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρω παϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του Ευρωπα ϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης». 3. Κανονισμός (ΕΚ) υπ αριθμ. 884/2006 της Επιτροπής της , «Για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κα νονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων του ΕΓΤΕ και τη λογιστική καταχώρηση των ενεργειών δημόσιας αποθεματοποίησης από τους οργανισμούς πληρωμών των κρατών μελών». 4. Κανονισμός (EK) υπ αριθμ. 885/2006 της Επιτρο πής της , «Για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και άλλων οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ». 5. Κανονισμός (ΕΚ) υπ αριθμ. 1290/2005 του Συμβου λίου της , «Για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Κανονισμός (ΕΚ) υπ αριθμ. 1698/2005 του Συμβου λίου της , «Για τη στήριξη της αγροτικής ανά πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)» (EL 277), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Κανονισμός (ΕΚ) υπ αριθμ. 1320/2006 της Επιτροπής της , «Για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσο αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προ βλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου». 8. Κανονισμός (ΕΚ) υπ αριθμ. 2220/1985 της Επιτροπής της , «Για τον καθορισμό των κοινών λεπτομε ρειών εφαρμογής του καθεστώτος Εγγυήσεων για τα γεωργικά προϊόντα» (E.E.L 205/ ), όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. 9. Κανονισμός (ΕΚ) υπ αριθμ. 1605/2002 του Συμβουλί ου της , «Για την θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογι σμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (EL 248), όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει. 10. Κανονισμός (ΕΚ) υπ αριθμ. 2040/2000 του Συμ βουλίου της , «Σχετικά με την δημοσιονομική πειθαρχία» (EL 244), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Κανονισμός (ΕΚ) υπ αριθμ. 1083/2006 του Συμβου λίου της , «Περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνο χής και την κατάργηση του Κανονισμού (Ε.Κ.) υπ αριθμ. 1260/1999». 12. Κανονισμός υπ αριθμ. 1783/2003 του Συμβουλίου της , «Για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1257/1999 για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγρο τικής Ανάπτυξης» (ΕΓΤΑΑ). (EL 270). 13. Κανονισμός (ΕΚ) υπ αριθμ. 1848/2006 της Επιτρο πής της , «Σχετικά με τις παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στα πλαίσια της χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής πολιτικής και της οργάνωσης συστήματος πληροφόρη σης στον τομέα αυτό καθώς και την κατάργηση του Κα νονισμού (ΕΟΚ) υπ αριθμ. 595/1991 του Συμβουλίου». 14. Κανονισμός (ΕΚ) υπ αριθμ. 1405/2006 του Συμβου λίου της «Σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1782/2003», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 15. Κανονισμός (ΕΚ) υπ αριθμ. 1975/2006 της Επιτροπής της , «Για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασι ών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης». 16. Κανονισμός (Ε.Κ.) υπ αριθμ. 1198/2006 του Συμβου λίου της «Για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 17. Κανονισμός Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουρ γίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ.», που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ Β 614) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ε. Την υπ αριθμ 54675/ εισήγηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.. ΣΤ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφα σης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.) και του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βα ρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ο οποίος έχει ως ακολούθως: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΕΠ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. Ο Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προ ϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), που συστάθηκε με το άρθρο 26 του ν. 992/1979, αποτελεί λογιστικό λογαριασμό και διακρίνε ται στους τρεις (3) ακόλουθους ενάριθμους χρηματικούς λογαριασμούς, που ανοίγονται σε Τραπεζικό Ίδρυμα για το σκοπό διάκρισης της διαχείρισης των Εθνικών και Κοινοτικών κεφαλαίων: α). «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Λογαριασμός Δημοσίου», ο οποίος πιστώνεται με τις χρηματοδοτήσεις του Δημοσίου, τις επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, του Προ γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και τα λοιπά έσοδα υπέρ Δημοσίου και χρεώνεται με τις πληρωμές που γίνονται εις βάρος αυτού. β) «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Λογαριασμός ΕΓΤΕ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ», ο οποίος πιστώνεται με τα ποσά των προκαταβολών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ), καθώς και τα έσοδα υπέρ αυτών και χρεώνεται με τις πληρωμές που βαρύνουν αυτά. γ) «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Λογαριασμός Διαχείρισης Κοινοτι κών Αποθεμάτων», ο οποίος πιστώνεται με τα έσοδα από εκποιήσεις γεωργικών προϊόντων, τα πάγια έσοδα του ΕΓΤΕ και τα τυχόν έσοδα υπέρ αυτού και χρεώνεται με τις πληρωμές που γίνονται εις βάρος αυτού. 2. Οι ανωτέρω χρηματικοί λογαριασμοί συνθέτουν τον προϋπολογισμό του ΕΛΕΓΕΠ, η εκτέλεση του οποίου γίνεται ως εξής: Η κίνηση των τριών λογαριασμών ενεργείται με γρα πτές εντολές του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή του εξουσιοδοτημένου υπ αυτού Οργανι σμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), εντός των ορίων των προβλέψεων του Προϋπολογισμού του ΕΛΕΓΕΠ. Όπου στις κείμενες διατάξεις ή στις συμβά σεις ή στην παρούσα απόφαση, η κίνηση των ως άνω λογαριασμών ορίζεται κατά διαφορετικό τρόπο, καθώς και στην περίπτωση που προβλέπονται τόκοι ή προμή θειες, το Τραπεζικό Ίδρυμα υποχρεούται να αναγγείλει αμέσως στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τη γενόμενη εγγραφή για την έκδοση της σχετικής έγκρισης. 3. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτι κών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 13 του ν. 2637/1998, όπως ισχύει είναι υπεύθυνος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2637/1998, όπως ισχύει, για την εν γένει διαχείριση του ΕΛΕΓΕΠ και την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ειδικού αυτού λογαριασμού, το δε Τραπεζικό Ίδρυμα για την εκτέλεση των κατά τα ανωτέρω εντολών. 4. Τα έσοδα και τα έξοδα του Προϋπολογισμού του ΕΛΕΓΕΠ ταξινομούνται ανάλογα με το σκοπό και τη φύση αυτών και κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται διά κριση των μεν εσόδων, κατά πηγή προέλευσής των, των δε δαπανών, κατά πηγή χρηματοδότησής των. Άρθρο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 1. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 16η Οκτωβρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την 15η Οκτωβρίου του επομένου ημερολογιακού έτους. Κατά την λήξη κάθε οι κονομικού έτους το διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο του ΕΛΕΓΕΠ εγγράφεται στην απογραφή λήξης και έναρξης των αντίστοιχων οικονομικών ετών. 2. Σε περίπτωση μη έγκρισης του προϋπολογισμού του ΕΛΕΓΕΠ για οποιοδήποτε λόγο μέχρι την έναρξη του οικονομικού έτους, στο οποίο αναφέρεται, τα έσοδα και έξοδα πραγματοποιούνται βάσει του προϋπολογισμού του προηγουμένου έτους. 3. Ο προϋπολογισμός, απολογισμός και ισολογισμός της διαχείρισης του λογαριασμού αυτού συντάσσο

4 18300 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και εγκρίνονται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Άρθρο 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 1. Ο Κανονισμός Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λει τουργίας των Υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., προβλέπει ρητή ανάθεση εξουσίας και αρμοδιοτήτων σε όλα τα υπηρεσιακά επίπεδα καθώς και διαχωρισμό των τρι ών λειτουργιών: έγκρισης, ελέγχου και εκτέλεσης των πληρωμών. Οι προαναφερθείσες λειτουργίες ασκούνται από τα αρμόδια διακριτά τμήματα του Οργανισμού και τους αρμόδιους υπαλλήλους με βάση την τήρηση της αρχής του διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων εντός του Οργανισμού και την περιγραφή των θέσεων εργασίας αυτού. 2. Η εκτέλεση των πληρωμών γίνεται με καταβολή του εγκεκριμένου ποσού στον δικαιούχο και λογιστική καταχώρηση των πληρωμών σε χωριστούς λογαρια σμούς για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ, του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ. Στους λογαριασμούς καταχωρίζονται επίσης τα στοιχεία ενεργητικού που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία, ειδικότερα όσον αφορά στα αποθέματα πα ρέμβασης, στις ανεκκαθάριστες προκαταβολές, στις εγγυήσεις και στους οφειλέτες. 3. Εάν κάποιες από τις αρμοδιότητες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εκχωρούνται σε άλλον φορέα βάσει του άρθρου 6 πα ράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1290/2005, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: α. Μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του εν λόγω φορέα συνάπτεται γραπτή συμφωνία, η οποία διευκρινίζει τη φύση των στοιχείων και των παραστατικών που πρέπει να υποβάλλονται στον οργανισμό πληρωμών, καθώς και την προθεσμία υποβολής τους. Η συμφωνία πρέπει να επιτρέπει στον οργανισμό πληρωμών να συμμορφώνεται με τα κριτήρια διαπίστευσης. β. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. παραμένει σε κάθε περίπτωση, υπεύ θυνος για την αποτελεσματική διαχείριση των σχετικών ταμείων. γ. Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του φορέα ορίζονται σαφώς, κυρίως όσον αφορά στον έλεγχο και στην εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους κοινοτι κούς κανόνες. δ. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εξασφαλίζει ότι ο φορέας διαθέτει αποτελεσματικά συστήματα που επιτρέπουν να διασφα λιστεί ότι εκτελεί τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις. ε. Ο φορέας επιβεβαιώνει γραπτώς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ότι εκπληρώνει πραγματικά και ουσιαστικά τις αρμοδιό τητές του και περιγράφει τα χρησιμοποιούμενα μέσα. στ. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. επανεξετάζει σε τακτά διαστήματα τις εκχωρηθείσες αρμοδιότητες, προκειμένου να επιβε βαιώσει ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν κανονικά και ότι υπάρχει συμμόρφωση με τους κοινοτικούς κανόνες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΕΠ Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού του ΕΛΕΓΕΠ ενερ γείται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων δια του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. επιμελείται της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ανωτέρω λο γαριασμού, παρακολουθεί την κίνηση και διενεργεί τον λογιστικό έλεγχο αυτού. Άρθρο 4 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΕΠ 1. Έγκριση πληρωμών/εισπράξεων Στόχος είναι ο καθορισμός του ποσού που θα πρέπει να καταβάλλεται σε κάθε δικαιούχο σύμφωνα με τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις ή να απαιτείται από κάθε συναλλασσόμενο σε περίπτωση αχρεώστητης ή παράνομης καταβολής. 2. Εκτέλεση πληρωμών/εισπράξεων Στόχος είναι η έκδοση εντολής προς το Τραπεζικό Ίδρυμα για την καταβολή του εγκεκριμένου ποσού στο δικαιούχο ή στον εκδοχέα αυτού ή εισήγηση για την έκδοση απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού και βεβαίωσης αυτού με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). 3. Τήρηση λογαριασμών για την πληρωμή/είσπραξη Στόχος είναι η εγγραφή της πληρωμής/είσπραξης στα λογιστικά βιβλία, τα οποία τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή και η προετοιμασία περιοδικών συνοπτικών δελ τίων δαπανών/εισπράξεων, συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων, τριμηνιάιων και ετησίων δηλώσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρθρο 5 ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ Πληρωμές, εισπράξεις ή συναλλαγές που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ πραγματοποιούνται μόνο με δικαιούχους / συναλλασσομένους που είναι εγγεγραμμένοι στο Μη τρώο συναλλασσομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Άρθρο 6 ΕΣΟΔΑ 1. Τα έσοδα του προϋπολογισμού του ΕΛΕΓΕΠ είναι τα εισπραττόμενα και κατατιθέμενα χρηματικά ποσά στο Τραπεζικό Ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται εκάστοτε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους. Κατά την είσπραξη οποιουδήποτε εσόδου το Τραπεζικό Ίδρυμα εκδίδει εντολή εισπράξεως, την οποία αποστέλλει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. άμεσα όπου φαίνεται η πίστωση του λογαριασμού. Εάν η κατάθεση γίνει σε υποκατάστημα του Τραπεζικού Ιδρύματος, το τελευταίο υποχρεούται να ενημερώσει το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημε ρών το Κεντρικό κατάστημα το οποίο θα πιστώσει άμε σα το λογαριασμό του ΕΛΕΓΕΠ. Στην εντολή είσπραξης του Τραπεζικού Ιδρύματος αναγράφεται ο λογαριασμός που πιστώνεται, ο αριθμός και η ημερομηνία του παρα στατικού, το ονοματεπώνυμο του καταθέτη, αναλυτικά στοιχεία προέλευσης του ποσού και το εισπραττόμενο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως. 2. Για την είσπραξη και κατάθεση των εσόδων του ανωτέρω λογαριασμού, ορίζονται τα ακόλουθα: α. Το Τραπεζικό Ίδρυμα εισάγει σε πίστωση του ΕΛΕ ΓΕΠ το κατατιθέμενο από τον υπόχρεο ποσό, όπως αυτό ορίζεται στη Δήλωση Κατακύρωσης προϊόντων Παρέμ βασης και εκδίδει γραμμάτιο είσπραξης στο οποίο ανα γράφεται ο αύξων αριθμός της, το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του καταθέτη, η αιτιολογία κατάθεσης, το ποσό αριθμητικά και ολογράφως και ο κωδικός εσόδου του προϋπολογισμού του ΕΛΕΓΕΠ.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. Για την είσπραξη των χρηματικών ποσών από την χρηματοδότηση του ΕΓΤΕ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ, που χορη γούνται υπό μορφή προκαταβολών μετά την πληρωμή των δαπανών του ΕΓΤΕ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ, η αρμόδια Δι εύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εκδίδει εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο αυτής ή το νόμιμο αναπληρωτή της για τη μεταφορά του ποσού της προκαταβολής από τον τηρούμενο σ αυτήν λογαριασμό με τίτ λο «Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Γ.Λ.Κ.» στον τηρούμενο στο Τραπεζικό Ίδρυμα Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) μέσω του δεσμευμένου λογαριασμού του Τραπεζικού Ιδρύματος που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αντίγραφο της εντολής αποστέλλεται στο Τραπεζικό Ίδρυμα. Το Τραπεζικό Ίδρυμα εισάγει σε πίστωση του Ειδικού Λογα ριασμού το μεταφερόμενο ποσό και εκδίδει γραμμάτιο είσπραξης στο οποίο αναγράφονται όλα τα σχετικά στοιχεία της χρηματοδότησης και αποστέλλει αντί γραφο αυτού στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Τα ποσά των παγίων εσόδων που αποτελούν μέρος των προκαταβολών του ΕΓΤΕ και αφορούν την εν γένει διαχείριση των γεωρ γικών προϊόντων που προέρχονται από παρεμβάσεις, μεταφέρονται κάθε μήνα, μετά από έγγραφη εντολή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από τον λογαριασμό «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΕΓΤΕ στον λογαριασμό «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Λογαριασμός Κοινοτι κών Αποθεμάτων» ή στον λογαριασμό υπέρ Δημοσίου. γ. Τα έσοδα τα προερχόμενα από χρηματοδοτήσεις του Δημοσίου διατίθενται με εντολή του αρμοδίου φο ρέα σύμφωνα με τους όρους χρηματοδότησης στον ΕΛΕΓΕΠ για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής κοι νοτικών προγραμμάτων. δ. Τα έσοδα από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, κα λύπτουν υποχρεώσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έναντι του Τραπεζικού Ιδρύματος για καταβολή προμηθειών και τόκων που προκύπτουν από τις δανειακές συμβάσεις χρηματοδότησης του ΕΛΕΓΕΠ, καθώς και ανοίγματα του Ειδικού Λογαριασμού λόγω απορρίψεων δαπανών με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την διαδικασία εκκαθάρισης λογαριασμών. Για Δημόσιες Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) μεταφέρονται πιστώσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος στον ΕΛΕΓΕΠ. Για την είσπραξη των εσόδων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό εκδίδεται τίτλος πληρωμής του Δημοσίου στο όνομα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και υπέρ του ΕΛΕΓΕΠ. Με έγγραφη εντολή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μεταφέρονται τα ποσά από τον λογαριασμό «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Λογαριασμός Δημοσίου» σε πίστωση των αντιστοίχων λογαριασμών με σκοπό την κάλυψη των ελλειμμάτων του ΕΛΕΓΕΠ. ε. Τα έσοδα, που προέρχονται από πρόστιμα, ποι νές, διοικητικές κυρώσεις, επιστροφή παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, Έσοδα Ειδικού Προορισμού, μη οικειοθελώς επιστρεφόμενα από τον υπόχρεο, αναζητούνται σύμφωνα με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς ή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ν. 2520/1997, όπως κάθε φορά ισχύει, βεβαιώνονται στην αρμόδια για την φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. του υπό χρεου, σύμφωνα με τη διαδικασία της βεβαίωσης των δημοσίων εσόδων και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) υπό τον εκτός προϋπολογισμού λογαριασμό με τίτλο «Τρε χούμενος Λογαριασμός ΕΓΤΕ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ» (Α.Κ. 554) της ομάδας «Τρεχούμενοι Λογαριασμοί ΕΓΤΕ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ» (Α.Κ. 103). Οι Δ.Ο.Υ. στο τέλος κάθε μήνα αποδί δουν με εντολές μεταφοράς τα εισπραττόμενα κατά τη διάρκεια του μήνα ποσά στον ΕΛΕΓΕΠ που τηρείται στο Τραπεζικό Ίδρυμα και αποστέλλουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τη σχετική απόδειξη της Τράπεζας της Ελλάδος μαζί με ονομαστική κατάσταση αυτών που πλήρωσαν, ανα γράφοντας αναλυτικά τον καταθέτη, το κεφάλαιο, τους τόκους, τις προσαυξήσεις και τον αριθμό βεβαίωσης του ποσού. Το Τραπεζικό Ίδρυμα εισάγει άμεσα σε πίστωση του Ειδικού Λογαριασμού τα μεταφερόμενα κατά μήνα ποσά. στ. Κάθε άλλο έσοδο που δεν εισπράττεται υπέρ του λογαριασμού των ιδίων πόρων της Κοινότητας, καθώς και τα οικειοθελώς επιστρεφόμενα από τους αχρεωστή τως λαβόντες, εισπράττονται σύμφωνα με την καθορι ζόμενη από τους κοινοτικούς κανονισμούς ή και από το άρθρο 28 του ν. 2520/1997 διαδικασία και εγγράφονται στο βιβλίο οφειλετών. ζ. Όλα τα έσοδα πιστώνονται στους λογαριασμούς του ΕΛΕΓΕΠ άμεσα, εντός του ιδίου μηνός, ενώ στο τέλος κάθε μήνα γίνεται συμφωνία των λογαριασμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με τις καρτέλες και τα extraits του τραπεζικού ιδρύματος. η. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τηρεί βιβλίο οφειλετών σε ηλε κτρονική μορφή στο οποίο εγγράφεται κάθε περίπτω ση ποινής, προστίμου, Εσόδου Ειδικού Προορισμού, αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας (κατάπτωσης εγγύησης ή του άρθρου 28 του ν. 2520/1997) και είσπραξης αυτής. Το βιβλίο οφειλετών επιθεωρείται από την Δ/νση Εσω τερικού Ελέγχου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε σχέση με την πληρότητα και την ορθότητά του τουλάχιστον κάθε τρίμηνο, αρχής γενομένης από την έναρξη του οικο νομικού έτους. θ. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να εισπράττει έσοδα και μέσω υπολόγων διαχειριστών βάσει τριπλοτύπων αποδεικτικών εισπράξεως. Με από φαση του Προέδρου Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καθορίζονται οι υπόλογοι διαχειριστές και το ύψος του ποσού που δύνανται να εισπράττουν. Οι υπόλογοι διαχειριστές υπο χρεούνται να καταθέτουν τις εισπράξεις τους εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας στο Τραπεζικό Ίδρυμα, υπέρ του ΕΛΕΓΕΠ. Για τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των ανωτέρω υπολόγων εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων υπολόγων. Άρθρο 7 ΕΞΟΔΑ Έξοδα του Προϋπολογισμού του ΕΛΕΓΕΠ είναι οι πληρωμές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους σε βάρος του τηρουμένου στο Τραπεζικό Ίδρυμα Ειδικού Λογαριασμού, άσχετα με τον χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση για πληρωμή. Τα δικαιολογητικά δαπανών υποβάλλονται από τους δικαιούχους, σε φάκελο, στην αρμόδια Υπηρεσία ο οποίος λαμβάνει αριθμό πρωτο κόλλου. Με τον αριθμό πρωτοκόλλου παρακολουθείται η πορεία του φακέλου μέχρι την διεκπεραίωσή του και την ολοκλήρωση της πληρωμής. Οι αρμόδιες Οργανικές Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή οι εξουσιοδοτημένες απ αυτόν τεχνικές υπηρεσίες ενεργούν τους απαραίτητους

6 18302 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) διοικητικούς και φυσικούς επιτόπιους ελέγχους σύμφω να με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. Η διαδικασία πραγματοποίησης των δαπανών σε βάρος του Προϋ πολογισμού του ΕΛΕΓΕΠ ενεργείται κατά τα ακόλουθα στάδια υπό την προϋπόθεση ότι κανένας υπάλληλος δεν έχει περισσότερες από μία αρμοδιότητες ως προς την έγκριση δαπανών, εκτέλεση πληρωμών ή τήρηση λογαριασμών: 1. Έγκριση πληρωμών 1.1. Η έγκριση της πληρωμής πραγματοποιείται με την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και ενεργεί ται διά των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Δ/νσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μπορεί να εκχωρεί την αρμοδιότη τα της έγκρισης πληρωμών υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Α της παρούσης Η αναγνώριση και εκκαθάριση ενεργείται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, στους οποίους έχει δοθεί κωδικός ελεγκτού και δείγμα της υπογραφής των οποίων τηρείται στο αρχείο του Λογιστηρίου της Διεύ θυνσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων Η αναγνώριση και εκκαθάριση ενεργείται βάσει των δικαιολογητικών που στηρίζουν την δαπάνη και αναγράφονται οπωσδήποτε οι εθνικές και κοινοτικές διατάξεις, αποφάσεις και κανονισμοί βάσει των οποίων γίνεται η εκκαθάριση Η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης γίνεται με σύνταξη πράξης επί της κατάστασης πληρωμής των δικαιολογητικών, με την οποία ο εκκαθαριστής: Επιβεβαιώνει την ύπαρξη της απαίτησης του δικαι ούχου ή πιστωτή. Ελέγχει τη διενέργεια επαρκών ελέγχων για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης της αίτησης πληρωμής με τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις, έχοντας υπόψη του εξαντλητικό κατάλογο των απαραιτήτων ελέγχων (check list). Ελέγχει και προσδιορίζει το ύψος του οφειλομέ νου ποσού και των σχετικών επιβαρύνσεων (κρατήσεις κ.λπ.). Επιβεβαιώνει την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών πληρωμών σύμφωνα με τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις και των φορολογικών στοιχείων σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικών Βιβλίων και Στοι χείων (Κ.Φ.Β.Σ.) 1.6. Η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης πραγ ματοποιείται από δύο (2) υπαλλήλους, εκ των οποίων ο ένας εποπτεύει την εργασία του άλλου. Τα ίχνη του ελέγχου των δικαιολογητικών καθώς και η υπογραφή των ελεγκτών θα πρέπει να πραγματοποιείται με μελάνι διαφορετικού χρώματος. 2. Εκτέλεση πληρωμών 2.1. Εντολή Πληρωμής Η εντολή πληρωμής είναι η πράξη με την οποία πα ραγγέλλεται το Τραπεζικό Ίδρυμα να πληρώσει ένα ποσό δαπάνης που έχει κανονικά εκκαθαριστεί. Η εκτέ λεση της πληρωμής πραγματοποιείται με την έκδοση της εντολής πληρωμής από τη Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων ύστερα από τη διενέργεια των απαραίτητων λογιστικών ελέγχων λαμβάνοντας υπό ψη εξαντλητικό κατάλογο των απαραιτήτων ελέγχων (check list). Η εντολή πληρωμής εκδίδεται μηχανογρα φικά και περιλαμβάνει: α) τον αύξοντα αριθμό αυτής, β) το οικονομικό έτος, γ) τον κωδικό αριθμό εξόδου, δ) το ποσό προς πληρωμή αριθμητικά και ολογρά φως, ε) τα στοιχεία του δικαιούχου και εφόσον υπάρχει νόμιμη ενεχυρίαση ή εκχώρηση της απαίτησης και τα στοιχεία του εκδοχέα και στ) το πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο. Η εντολή πλη ρωμής φέρει ημερομηνία έκδοσης και υπογράφεται από τον Πρόεδρο Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή από εξουσιοδο τημένα όργανα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως κάθε φορά ισχύει. Η εντολή πληρωμής εκδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα από τα οποία το πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο δι αβιβάζονται στην Τράπεζα, το δε στέλεχος παραμένει στην Υπηρεσία Πληρωμή της δαπάνης Η πληρωμή είναι η τελική πράξη με την οποία ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις προς τους πιστωτές του. Η καταβολή της δαπάνης γίνεται στο ακέραιο χωρίς καμία κράτηση εκτός των περιπτώ σεων που ορίζεται διαφορετικά από την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία. Η πληρωμή γίνεται από το Τραπεζικό Ίδρυμα, εντός τριών εργασίμων ημερών από την παρα λαβή της εντολής πληρωμής, με πράξη εξόφλησης που συντάσσεται στο πρωτότυπο της εντολής πληρωμής. Η εξόφληση γίνεται με απευθείας μεταφορά του δι καιούμενου ποσού σε πίστωση ατομικού λογαριασμού καταθέσεων του δικαιούχου και σε τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής του. Το πρωτότυπο της εντολής πληρωμής με την πράξη εξόφλησης επιστρέφεται στη Δ/νση Πλη ρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων για τη συσχέτιση με τα δικαιολογητικά πληρωμής, το δε αντίγραφο παραμένει στο Τραπεζικό Ίδρυμα Πληρωμές δικαιούχων παραγωγών Η εντολή πληρωμής των δικαιούχων εκδίδεται στο σύνολο της επικράτειας ή ανά Νομό ή και Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και παρτίδα στις περιπτώσεις της Ενιαίας Αποδεσμευμένης Ενίσχυσης και της Πρόσθετης Ενίσχυσης. Οι ομάδες παραγωγών ή οι φορείς δικαιούχοι κοινοτι κών και εθνικών ενισχύσεων στο όνομα ή την επωνυμία των οποίων εκδίδεται η εντολή πληρωμής, υποχρεού νται: 1) εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης των χρημάτων στον τραπεζικό τους λογα ριασμό στην πληρωμή των δικαιούχων, 2) στην επιστροφή μέχρι το τέλος εκάστου μηνός όλων των αδιάθετων υπολοίπων του προηγούμενου μήνα από ανεκτέλεστες εντολές πληρωμής, συνοδευό μενα από αναλυτική ονομαστική κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται ο δικαιούχος, το ποσό και ο αριθμός εντολής Προπληρωμές Σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις προβλεπό μενες από κοινοτικές και εθνικές διατάξεις επιτρέπεται η καταβολή χρηματικών ποσών από τον ΕΛΕΓΕΠ με εντολές προπληρωμής μετά από κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένου και νομίμως λειτουργού ντος Τραπεζικού Ιδρύματος ύψους 110% της αξίας του προκαταβαλλόμενου ποσού. Της ανωτέρω διαδικασίας

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κατάθεσης εγγυητικής επιστολής εξαιρούνται οι περι πτώσεις υλοποίησης κοινοτικών προγραμμάτων για τα οποία δικαιούχος ορίζεται Υπηρεσία του Δημοσίου. Για τις προπληρωμές αυτές τηρούνται χωριστές υπο μερίδες κατά κατηγορία δραστηριοτήτων και έτος στο λογαριασμό «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Λογαριασμός Δημοσίου», οι οποίες κλείνουν με τα εκκαθαριζόμενα ποσά, τυχόν δε αδιάθετο υπόλοιπο επιστρέφεται στον εν λόγω λο γαριασμό Προκαταβολές και Προχρηματοδοτήσεις Για τις προκαταβολές και προχρηματοδοτήσεις που προβλέπονται από κοινοτικούς κανονισμούς ισχύουν οι προβλεπόμενες σ αυτούς διατάξεις. Οι πληρωμές αυτές προσδιορίζονται στις λογιστικές εγγραφές και συνοδεύονται από εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από Τράπεζες, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις των Κοινοτικών Κανονισμών και είναι εγκεκριμένες από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ γείου Οικονομίας και Οικονομικών. Οι εγγυητικές επιστολές ισχύουν μέχρι την επιστροφή τους ή την κατάπτωσή τους η οποία πραγματοποιείται εντός τριών (3) ημερών με απλή αίτηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προς την εκδότρια τράπεζα. Η διαχείριση των εγγυητικών επιστολών πραγματο ποιείται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και η καταχώρηση στο μηχανογραφικό λογιστικό σύστημα εκτελείται πριν από την έκδοση της εντολής προκαταβολής. Η εκκαθάριση των προκαταβολών υπόκειται στους ίδιους ελέγχους με τις πληρωμές Δικαιολογητικά δαπανών Τα δικαιολογητικά δαπανών πρέπει να είναι επαρκή ώστε να παρέχουν τη βεβαιότητα ότι έχουν διενεργηθεί όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι όσον αφορά την επιλεξι μότητα των αιτήσεων. Ειδικά για τα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, δελτία αποστολής κ.λπ.) ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Φορο λογικών Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Φ.Β.Σ.) και οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Άρθρο 8 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 1. Λογιστικά Βιβλία Οι συναλλαγές του ΕΛΕΓΕΠ καταχωρίζονται σε ιδι αίτερα λογιστικά βιβλία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., τα οποία τηρούνται μηχανογραφικά με διπλογραφικό λογιστι κό σύστημα και μπορούν να έχουν την μορφή κινητών φύλλων ή καρτελών Τα ιδιαίτερα λογιστικά βιβλία που τηρούνται για τις ανάγκες των συναλλαγών του ΕΛΕΓΕΠ είναι: Αναλυτικό ημερολόγιο Ταμείου πράξεων ΕΛΕΓΕΠ Αναλυτικό ημερολόγιο διαφόρων πράξεων ΕΛΕ ΓΕΠ Συγκεντρωτικό ημερολόγιο πράξεων ΕΛΕΓΕΠ Γενικό Καθολικό ή Ισοζύγιο πράξεων ΕΛΕΓΕΠ Βιβλίο Αποθήκης ΕΛΕΓΕΠ αν και όπου απαιτείται. Αναλυτικό ημερολόγιο εντολών πληρωμής ΕΛΕ ΓΕΠ Το Γενικό Καθολικό ή Ισοζύγιο πράξεων ΕΛΕΓΕΠ τη ρείται σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο και υπάρχει τέτοια δυνατότητα από το μηχανογραφικό σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Τηρείται βοηθητικά και μόνο για τους απαραίτητους ελέγχους και συμφωνίες των λογαρια σμών του ΕΛΕΓΕΠ και για την καλύτερη παρακολούθηση αυτών. Στο συγκεντρωτικό ημερολόγιο πράξεων ΕΛΕΓΕΠ συγκεντρώνονται οι συναλλαγές των αναλυτικών ημε ρολογίων Ταμείου, διαφόρων πράξεων και εντολών πληρωμής ΕΛΕΓΕΠ. Οι εγγραφές κλεισίματος και ανοίγματος των λογα ριασμών του ΕΛΕΓΕΠ καταχωρούνται στο τηρούμενο από τον Οργανισμό βιβλίο πράξεων ισολογισμού κα θώς και η απογραφή των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού καταχωρίζεται στον τηρούμενο από τον Οργανισμό βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σε χωριστή μερίδα Είναι δυνατόν να τηρούνται προαιρετικά και βοη θητικά βιβλία σύμφωνα με τις ανάγκες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όπως π.χ. αναλυτικά ημερολόγια, αναλυτικά καθολικά, ισοζύγια, πράξεων ισολογισμού ΕΛΕΓΕΠ, απογραφών και ισολογισμών ΕΛΕΓΕΠ κλπ Επιπλέον τηρούνται απλογραφικά τα ακόλουθα βιβλία για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προ ϋπολογισμού Βιβλία αναλαμβανομένων υποχρεώσεων και εντολών πληρωμής ΕΛΕΓΕΠ Βιβλίο εσόδων εξόδων ΕΛΕΓΕΠ 1.4. Τα λογιστικά βιβλία πλην των αναλυτικών καθολι κών είναι αριθμημένα και θεωρούνται στην τελευταία σελίδα από τον Πρόεδρο Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή το αρ μόδιο όργανο, για τον αριθμό των σελίδων και το σκοπό της χρησιμοποιήσεώς τους. Δύνανται, αντί θεωρήσεως, να γίνεται διάτρηση με ειδικό διατρητικό μηχάνημα Η ενημέρωση των βιβλίων καθώς και οι εκτυπώσεις των βιβλίων, των ισοζυγίων και των αναλυτικών καθο λικών πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τον κώδικα φορολογικών βιβλίων και στοιχείων. Άρθρο 9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Τα στοιχεία που εκδίδονται για τις συναλλαγές του ΕΛΕΓΕΠ αποτελούν ιδιαίτερη σειρά στοιχείων, εκδίδο νται μόνο για τις πράξεις του ΕΛΕΓΕΠ και αναγράφουν σχετική ένδειξη. Τα στοιχεία που τηρούνται για τις ανάγκες του ΕΛΕ ΓΕΠ είναι τα παρακάτω: Γραμμάτια είσπραξης ΕΛΕΓΕΠ Εντολές πληρωμής ΕΛΕΓΕΠ Τιμολόγιο πώλησης ΕΛΕΓΕΠ Τιμολόγιο Αγοράς ΕΛΕΓΕΠ (εκδίδονται κατά την αγορά από μη επιτηδευματίες) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ΕΛΕΓΕΠ Πιστωτικό τιμολόγιο Δελτία αποστολής ΕΛΕΓΕΠ Δελτία συμψηφιστικών εγγραφών ΕΛΕΓΕΠ Απόδειξη δαπάνης ΕΛΕΓΕΠ Δελτίο αυτοπαράδοσης ΕΛΕΓΕΠ Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο κατά την λειτουργία του Οργανισμού και προβλέπεται από τον Κώδικα Φορολογικών Βιβλίων και στοιχείων. Τα στοι χεία θεωρούνται όπως προβλέπεται από τον Κ.Φ. Β.Σ. 2. Στο τέλος του οικονομικού έτους και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορο

8 18304 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λογικών Βιβλίων και στοιχείων υποβάλλονται στην αρ μόδια Δ.Ο.Υ. οι συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών προμηθευτών καθώς και τα ισοζύγια. Άρθρο 10 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Για την παρακολούθηση των στοιχείων του Ενεργητι κού και Παθητικού καθώς και της εν γένει καταστάσε ως του ΕΛΕΓΕΠ τηρούνται οι ακόλουθοι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί. Ομάδα 2. Αποθέματα Αγορές Οργανικά Έξοδα Αγο ρών Αποθέματα προϊόντων Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) Αποθέματα προϊόντων εκτός ΚΑΠ Αγορές προϊόντων ΚΑΠ Οργανικά έξοδα αγορών προϊόντων ΚΑΠ τρέχουσας χρήσης Οργανικά έξοδα αγορών προϊόντων ΚΑΠ παρελ θούσας χρήσης Αγορές και οργανικά έξοδα αγορών προϊόντων εκτός ΚΑΠ Λοιπές δαπάνες παρεμβάσεως προϊόντων ΚΑΠ Λοιπές δαπάνες παρεμβάσεως προϊόντων εκτός ΚΑΠ Ομάδα 3. Απαιτήσεις και Διαθέσιμα Τραπεζικά Ιδρύματα Λογαριασμός καταθέσεων Χορηγηθείσες προκαταβολές ΕΓΤΕ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ Χρεωστικοί λογαριασμοί Απαιτήσεις διάφορες Εκκρεμείς λογαριασμοί ενεργητικού Ομάδα 4. Καθαρή θέση Προβλέψεις Μακροπρόθε σμες Υποχρεώσεις Προβλέψεις Αποτελέσματα εις νέο Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Ομάδα 5. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Λογαριασμός χρηματοδοτήσεων Λογαριασμός ενισχύσεων Δημοσίου ΕΓΤΕ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ Πιστωτικοί λογαριασμοί Εντολές πληρωμής πληρωτέες Κρατήσεις υπέρ τρίτων πληρωτέες Λοιπές υποχρεώσεις Εκκρεμείς λογαριασμοί παθητικού Ομάδα 6. Οργανικά έξοδα κατ είδος. Γενικά μέτρα παρεμβάσεων μερικώς χρηματοδοτού μενα από το Δημόσιο Λοιπές Ενισχύσεις Επιδοτήσεις Επιχορηγήσεις Λοιπές δαπάνες Υποομάδα 60. Εθνικές Ενισχύσεις Επιδοτήσεις Επιχο ρηγήσεις Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (Ε.Τ.Α.) Υποομάδα 66. Ενισχύσεις Επιδοτήσεις Επιχορηγήσεις Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (Ε.Τ.Α.) σύμφωνα με τη ονοματολογία του Κοινοτικού Προϋπολογισμού Υποομάδα 67. Εθνικές Ενισχύσεις Επιδοτήσεις Επιχο ρηγήσεις Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) Υποομάδα 68. Ενισχύσεις Επιδοτήσεις Επιχορηγήσεις Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) σύμφωνα με την ονοματολογία του Κοινοτικού Προϋπολογισμού Υποομάδα 69. Ενισχύσεις Επιδοτήσεις Επιχορηγήσεις και Γενικά μέτρα παρεμβάσεως ΕΓΤΕ σύμφωνα με την ονοματολογία του Κοινοτικού Προϋπολογισμού Ομάδα 7. Οργανικά έσοδα κατ είδος Πωλήσεις προϊόντων κοινής αγροτικής πολιτικής Πωλήσεις προϊόντων εκτός κοινής αγροτικής πο λιτικής Λοιπά έσοδα ΕΓΤΕ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ Λοιπά έσοδα Δημοσίου Επισιτιστική βοήθεια Αυτοπαραδόσεις προϊόντων Κοινοτικές Ενισχύσεις Επιδοτήσεις Επιχορηγήσεις Ομάδα 8. Λογαριασμοί αποτελεσμάτων Γενική εκμετάλλευση προϊόντων ΚΑΠ Λοιπά έσοδα και έξοδα προϊόντων ΚΑΠ Κέρδη και ζημίες προϊόντων ΚΑΠ Γενική εκμετάλλευση προϊόντων εκτός ΚΑΠ Ανόργανα έσοδα και έξοδα προϊόντων εκτός ΚΑΠ Κέρδη και ζημίες προϊόντων εκτός ΚΑΠ Αποτελέσματα χρήσεως Ισολογισμός Ομάδα 10. Λογαριασμοί τάξεως Εγγυήσεις Τρίτων Δικαιούχοι εγγυήσεων Ανοιγείσες χρηματοδοτήσεις Δικαιούχοι χρηματοδοτήσεων Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δύναται να τηρεί και άλλους πρωτο βαθμίους λογαριασμούς ή να συμπτύσσει υφισταμένους καθώς και να υποδιαιρεί αυτούς σε δευτεροβάθμιους, τριτοβάθμιους κλπ. ανάλογα με τις ανάγκες του. Άρθρο 11 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, καταρ γείται η υπ αριθμ / απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ αριθμ / και / όμοιες αποφάσεις. Άρθρο 12 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ H απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Αθήνα, 9 Ιουλίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ F Αριθμ (2) Η υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Μαγνησίας για το πρό γραμμα δακοκτονίας έτους Ο ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1) Του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Αναμόρφωση μι σθολογίου προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης και άλ λες συναφείς διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 297/ τ. Α. 2) Του άρθρου 15 ω. 2592/1998 «Αναπροσαρμογή συ ντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμι ση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 57/τ.Α/ * *

9 ΦΕΚ 1205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Του ν. 2732/1999 άρθρο 10 «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Γεωργίας και λοιπές διατάξεις ήτοι περί απασχολήσεως Γεωπόνων σε προγράμματα Ε.Ε. κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες» 4) Του ν. 2738/1999 άρθρο 35 παρ. 7 «Περί εγκρίσεως από τους οικείους Νομάρχες την υπερωριακή απασχό ληση των υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοική σεων» 5) Του π.δ. 30/1996 «Περί Κωδικός Νομαρχιακών Αυ τοδιοικήσεων» 6) Τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Μα γνησίας όσον αφορά την αποτελεσματική εκτέλεση του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελι άς που πρέπει να αντιμετωπιστεί με την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, για ελαιοκομικό έτος ) Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της NAM που αφο ρά προγραμ. Δακοκτονίας, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των υπαλ λήλων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Μαγνησίας που απασχολούνται στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2007 υπερωριακά και πέραν των λοιπών καθηκόντων τους για το έτος 2007 για την εκτέλεση του προγράμμα τος της έγκαιρης καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, ήτοι για ώρες και για πέντε (5) άτομα. Η απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή θα εκτελείται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομά δας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες και από ώραν 15:00 έως 22:00. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματοποίησης της προαναφερόμενης εργασίας θα είναι ο Προϊστάμενος της Δ/νσης στην οποία ανήκουν οι απασχολούμενοι υπάλληλοι. Η πληρωμή της υπερωριακής εργασίας θα γίνει από τις σχετικές πιστώσεις Δακοκτονίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας με τις οποίες επιχορηγήθηκε (Τακτικός προϋπολογισμός φορέας 086 ΚΑΕ 2279), ύψος δαπάνης ευρώ. Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης κατ άτομο και κατά μήνα θα προσδιοριστεί με επόμενη απόφασή μας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Βόλος, 31 Μαΐου 2007 Ο Αντινομάρχης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΡΓΙΑΛΗΣ F Αριθμ (3) Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Μαγνησίας για το έτος Ο ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1) Του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Αναμόρφωση μι σθολογίου προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης και άλ λες συναφείς διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 297/ τεύχος Α. 2) Του άρθρου 15 ω. 2592/1998 «Αναπροσαρμογή συ ντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμι ση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 57/τ.Α/ ) Του ν. 2732/1999 άρθρο 10 «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Γεωργίας και λοιπές διατάξεις ήτοι περί απασχολήσεως Γεωπόνων σε προγράμματα Ε.Ε. κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες» 4) Του ν. 2738/1999 άρθρο 35 παρ. 7 «Περί εγκρίσεως από τους οικείους Νομάρχες την υπερωριακή απασχό ληση των υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοική σεων» 5) Του π.δ. 30/1996 «Περί Κωδικός Νομαρχιακών Αυ τοδιοικήσεων». 6) Τις υπάρχουσες σχετικές πιστώσεις που είναι εγ γεγραμμένες στον προϋπολογισμό της NAM. 7) Τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής ανάπτυξης Μα γνησίας, όσον αφορά την αποτελεσματική εκτέλεση των Κοινοτικών προγραμμάτων και επιτόπιων ελέγχων που πρέπει να αντιμετωπισθούν με την καθιέρωση υπερω ριακής εργασίας για το έτος 2007, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλή λων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Μαγνησίας που απασχολούνται στα διάφορα Κοινοτικά προγράμματα εντός του έτους 2007, πέραν του κανονικού ωραρίου και των λοιπών καθηκόντων τους για την έγκαιρη ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των ήτοι: υπάλληλοι 50, ώρες απογευματινές ποσό Η απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή θα εκτελείται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και από ώραν 15:00 έως 22:00. Υπεύθυνος για την παρα κολούθηση και τον έλεγχο της πραγματοποίησης της προαναφερόμενης εργασίας θα είναι ο Προϊστάμενος της Δ/νσης στην οποία ανήκουν οι απασχολούμενοι υπάλληλοι. Η πληρωμή της υπερωριακής εργασίας θα γίνει από τις σχετικές πιστώσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη σης Μαγνησίας με τις οποίες επιχορηγήθηκε (Τακτικός προϋπολογισμός φορέας 291 ΚΑΕ0511). Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης κατ άτομο και κατά μήνα θα προσδιοριστεί με επόμενη απόφασή μας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Βόλος, 31 Μαΐου 2007 Ο Αντινομάρχης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΡΓΙΑΛΗΣ F Αριθμ (4) Η υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Α. Μαγνησίας για την πα ρέμβαση ρυζιού έτους 2007 Ο ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1) Του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Αναμόρφωση μι σθολογίου προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης και άλ λες συναφείς διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 297/ τ. Α. 2) Του άρθρου 15 ω. 2592/1998 «Αναπροσαρμογή συ ντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμι ση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 57/τ.Α/ ) Του ν. 2732/1999 άρθρο 10 «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Γεωργίας και λοιπές διατάξεις ήτοι περί απασχολήσεως Γεωπόνων σε προγράμματα Ε.Ε. κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες»

10 18306 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4) Του ν. 2738/1999 άρθρο 35 παρ. 7 «Περί εγκρίσεως από τους οικείους Νομάρχες την υπερωριακή απασχό ληση των υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοική σεων» 5) Του π.δ. 30/1996 «Περί Κωδικός Νομαρχιακών Αυ τοδιοικήσεων». 6) Τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Μα γνησίας για την παρέμβαση ρυζιού που πρέπει να αντιμετωπιστεί με την καθιέρωση υπερωριακής εργα σίας, για το έτος ) Την υπ αριθμ / απόφαση Υπ. Γεωρ γίας που αφορά επιχορήγηση Νομ/κών Αυτοδιοικήσεων για την παρέμβαση ρυζιού έτος 2007, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλή λων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Μαγνησίας που απασχολούνται για την παρέμβαση ρυζιού έτους 2007 υπερωριακά και πέραν των λοιπών καθηκόντων τους για το έτος 2007 για την εκτέλεση του προγράμματος, ήτοι για ώρες και για είκοσι έξι (26) άτομα. Η απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή θα εκτελείται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και από ώραν 15:00 έως 22:00. Υπεύθυνος για την παρα κολούθηση και τον έλεγχο της πραγματοποίησης της προαναφερόμενης εργασίας θα είναι ο Προϊστάμενος της Δ/νσης στην οποία ανήκουν οι απασχολούμενοι υπάλληλοι. Η πληρωμή της υπερωριακής εργασίας θα γίνει από τις σχετικές πιστώσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη σης Μαγνησίας με τις οποίες επιχορηγήθηκε (Τακτικός προϋπολογισμός φορέας 291 ΚΑΕ 0511), ύψος δαπάνης 7.500,00 ευρώ. Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης κατ άτομο και κατά μήνα θα προσδιοριστεί με επόμενη απόφασή μας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Βόλος, 31 Μαΐου 2007 Ο Αντινομάρχης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΡΓΙΑΛΗΣ F Αριθμ (5) Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτ. Ανάπτυξης Ν. Α. Μαγνησίας για το πρόγραμμα Ποι οτικού ελέγχου Α εξαμήνου έτους Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 «Περί νέου μισθο λογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλ λες συναφείς διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 297/ ) Του άρθρου 15 ν. 2592/1998 «Αναπροσαρμογή συντά ξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 57/τ.Α/ ) Το ν. 2732/1999 άρθρο 10 «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Γεωργίας και λοιπές διατάξεις ήτοι περί απασχολήσεως Γεωπόνων σε προγράμματα Ε.Ε. κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες. 4) Το ν. 2738/1999 άρθρο 35 παρ. 7 «Περί εγκρίσεως από τους οικείους Νομάρχες την υπερωριακή απασχό ληση των υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοική σεων». 5) Το π.δ. 30/1996 «Περί Κωδικός Νομαρχιακών Αυτο διοικήσεων». 6) Το υπ αριθμ / έγγραφο του Υπ. Γε ωργίας με την κατανομή των ωρών, των ποσών και των προϊόντων που θα διενεργηθεί ο ποιοτικός έλεγχος στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις κατά το Α εξάμηνο του ) Τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Μα γνησίας, όσον αφορά την αποτελεσματική εκτέλεση του προγράμματος Ποιοτικού ελέγχου, που πρέπει να αντιμετωπισθούν με την καθιέρωση υπερωριακής ερ γασίας κατά το χρονικό διάστημα Α εξάμηνο 2007, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των υπαλ λήλων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Μαγνησίας, που απασχολούνται στο πρόγραμμα Ποιοτικού ελέγχου του Α εξαμήνου του 2007 υπερωριακά και πέραν των λοιπών καθηκόντων του και για την έγκαιρη, ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος ήτοι από έως ως κατωτέρω: Υπάλληλοι 10, ώρες 280 απογευματινές και 45 ώρες, Κυριακές, εξαιρέσιμες, νυχτερινές. Η απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή θα εκτελείται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομά δας, τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες και από 15:00 έως 22:00. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής προσφοράς της προαναφερόμενης εργασίας θα είναι ο Προϊστάμενος της Δ/νσης στην οποία ανήκουν οι απασχολούμενοι υπάλληλοι. Η πληρωμή της υπερωριακής εργασίας θα γίνει από τις σχετικές πιστώσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας (προϋπολογισμός τακτικός) Φορέας 0291ΚΑΕ 5244β, ύψος δαπάνης ευρώ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Βόλος, 31 Μαΐου 2007 Ο Αντινομάρχης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΡΓΙΑΛΗΣ

11

12 18308 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1522 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 523 12 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15492/1178/05 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα