ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Λαµβάνοντας υπόψιν ως πλαίσιο τον Κανονισµό Λειτουργίας ηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθµών (ΦΕΚ 497/Β`/ ), την υπ αριθµ. πρωτ. οικ /10222/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1082/Β / ) κατάργησης του Ν.Π... «Β ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» και του Ν.Π... «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΜΠΑΤΖΗ» ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», την υπ αριθµ. πρωτ. οικ /10224/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 724/Β / ) κατάργησης του Ν.Π... «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ», την υπ αριθµ. πρωτ. οικ. 9065/6033/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 724/Β / ) κατάργησης του Ν.Π... «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΣΟΦΙΑ ΓΚΙΚΑ» ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» και την υπ αριθµ. 56/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κηφισιάς, σύµφωνα µε την οποία αναλήφθηκαν από το ήµο οι αρµοδιότητες των καταργηθέντων Ν.Π... του ήµου, συντάσσεται ο παρόν Κανονισµός Λειτουργίας των δηµοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθµών του διευρυµένου ήµου Κηφισιάς. Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Κηφισιάς διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει, αφαιρέσει ή προσθέσει άρθρα του παρόντος Κανονισµού Λειτουργίας, στο πλαίσιο πάντα του Κανονισµού Λειτουργίας ηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθµών (ΦΕΚ 497/Β`/ ) και της κείµενης νοµοθεσίας. Άρθρο 1 Σκοπός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί είναι κυρίαρχα χώροι αγωγής και ασφαλούς διαµονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας και έχουν ως σκοπό: α) Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύµφωνα µε τα πλέον σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα. 1

2 β) Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωµατικά, νοητικά, συναισθηµατικά και κοινωνικά. γ) Να εξαλείφουν κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό και οικονοµικό επίπεδο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. δ) Να εξυπηρετούν γονείς και κηδεµόνες και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε θέµατα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας. ε) Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην οµαλή µετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον. ζ) Να παρέχουν ηµερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Άρθρο 2 ιοίκηση των σταθµών Ο ήµαρχος προΐσταται των υπηρεσιών των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθµών όπως και των λοιπών διευθύνσεων του ήµου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Την γενική επίβλεψη των Σταθµών ασκεί η ιεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας και Πολιτισµού του ήµου. Άρθρο 3 Προϋπολογισµός - ιαχείριση - Έργα Προµήθειες 1.Η Οικονοµική Υπηρεσία του ήµου είναι υπεύθυνη για την υποβολή του ετήσιου προϋπολογισµού, απολογισµού και ισολογισµού των Σταθµών, για κάθε οικονοµικό έτος το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η εκεµβρίου κάθε έτους. Επιπλέον, ασκεί την ταµιακή διαχείριση των Σταθµών. 2.Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Κηφισιάς εγκρίνει την ενέργεια δαπανών και τον Προϋπολογισµό των Σταθµών, µε ανάλογη εφαρµογή όλων των σχετικών µε τις εγκρίσεις προϋπολογισµού διατάξεων. 3.Για τα έργα και τις µελέτες έργων των Σταθµών εφαρµόζονται οι διατάξεις περί έργων και µελετών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 4.Οι προµήθειες των Σταθµών εκτελούνται σύµφωνα µε τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις περί προµηθειών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 2

3 5.Κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισµού των Σταθµών στην διάρκεια του οικονοµικού έτους, ο ήµος έχει ιδιαίτερη υποχρέωση να µεριµνά για την κάλυψη των δαπανών που αποσκοπούν στη βασική εκπλήρωση του σκοπού των Σταθµών και να ενεργεί την εν γένει διαχείριση µε πιστή τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Άρθρο 4 Εγγραφή νηπίων στους Σταθµούς 1.Τα εγγραφόµενα στους Σταθµούς νήπια προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του ήµου Κηφισιάς ή είναι παιδιά υπαλλήλων του ήµου από άλλη περιοχή, χωρίς να αποκλείεται βεβαίως και η περίπτωση εγγραφής νηπίων που διαµένουν σε όµορη περιοχή και η εγγραφή είναι εφικτή λόγω της ύπαρξης κενής θέσης ή µε την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυµένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά. 2.Κατά την εγγραφή προτεραιότητα έχουν τα νήπια που ήταν εγγεγραµµένα και την προηγούµενη χρονιά στον ίδιο Σταθµό (επανεγγραφή) αλλά και αυτά που προέρχονται από τους Βρεφικούς Σταθµούς του ήµου, τα νήπια εργαζοµένων γονέων και οικονοµικά αδυνάτων οικογενειών αλλά και εκείνων που έχουν ανάγκη φροντίδας από διάφορα κοινωνικά αίτια (π.χ. ορφανά από δύο ή ένα γονέα, µονογονεικών οικογενειών, διαζευγµένων ή σε διάσταση γονέων, γονέων µε πνευµατική ή σωµατική αναπηρία (<67%), άνεργων γονέων, πολύτεκνων οικογενειών, από ορφανοτροφεία κ.λ.π.). 3.Απαγορεύεται η εγγραφή νηπίων εφόσον και για όσο διάστηµα πάσχουν από µεταδοτικά νοσήµατα και αυτών που δεν είναι σωµατικά και ψυχικά υγιή. 4.Η ηλικία εγγραφής καθορίζεται ως εξής: Στους αποκλειστικά Βρεφικούς Σταθµούς γίνονται δεκτά βρέφη ηλικίας από 9 µηνών έως 2,5 ετών, στους Παιδικούς Σταθµούς νήπια από 2,5 ετών, εφόσον αυτοεξυπηρετούνται, έως την ηλικία εγγραφής τους στο Νηπιαγωγείο και στους µικτούς Σταθµούς από 9 µηνών έως την ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες υποδοµές. 5.Αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής υποβάλλονται στους κατά τόπους Σταθµούς, σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, εκτός εάν ορισθεί διαφορετικά. Οι αιτήσεις επεξεργάζονται στους κατά τόπους Σταθµούς και 3

4 παραδίδονται ως τα τέλη Ιουνίου στην κεντρική διοίκηση για την οριστικοποίησή τους. Τα αποτελέσµατα κοινοποιούνται σε εύλογο χρόνο. 6.Οι Σταθµοί µπορούν να εγγράψουν νήπια και πέρα από τη δυναµικότητα τους, εφόσον υπάρχει το προβλεπόµενο προσωπικό και οι απαραίτητοι χώροι. 7.Μετά την εγγραφή των νηπίων, οι γονείς παρέχουν στους Σταθµούς σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και ιµατισµό, εφόσον τους ζητηθεί. 8.Μετά την εγγραφή των νηπίων και κατά την διάρκεια λειτουργίας των Σταθµών, δεν επιτρέπεται η παραµονή των γονέων ή κηδεµόνων εκτός αν αυτό ζητηθεί από τους Υπεύθυνους των Σταθµών. Επιπλέον, η παραλαβή των φιλοξενούµενων παιδιών από τους γονείς ή από άτοµα νοµίµως εξουσιοδοτηµένα θα πραγµατοποιείται µόνο εντός των σταθµών. 9.Με την εγγραφή των νηπίων στους Σταθµούς του ήµου Κηφισιάς, οι γονείς ή κηδεµόνες των φιλοξενούµενων νηπίων αποδέχονται τον παρόντα Κανονισµό Λειτουργίας. Άρθρο 5 ικαιολογητικά εγγραφής στους Σταθµούς Για την εγγραφή των νηπίων στους Σταθµούς του ήµου Κηφισιάς απαιτούνται τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά: α) Αίτηση εγγραφής του γονέα ή κηδεµόνα του νηπίου. Σε περίπτωση επανεγγραφής νηπίων την επόµενη χρονιά, απαιτείται αίτηση επανεγγραφής και απαιτούνται όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, πλην της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του νηπίου. β) Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής νηπίου από γονέα ή κηδεµόνα επικυρωµένη µε το γνήσιο της υπογραφής. γ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του νηπίου. δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. ε) Λογαριασµός.Ε.Κ.Ο. από τον οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας των γονέων ή κηδεµόνων του νηπίου. ζ) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόµενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός µηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, µε προσδιορισµό του ύψους των αποδοχών τους και επικυρωµένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήµων των γονέων προκειµένου για εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα. η) Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωµατική και πνευµατική υγεία του νηπίου. 4

5 θ) Φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του νηπίου µε τα εµβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα µε την ηλικία του. Επίσης, πρόσφατα αποτελέσµατα φυµατινοαντίδρασης (mantoux). ι) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του τρέχοντος οικονοµικού έτους ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος. κ) Για την εγγραφή νηπίων αλλοδαπών γονέων, εκτός των προηγουµένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόµιµης παραµονής στη χώρα, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. λ) Για την εγγραφή νηπίων ηµοτικών υπαλλήλων του ήµου, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του Τµήµατος προσωπικού. µ) Η εγγραφή και επανεγγραφή των νηπίων στους Σταθµούς του ήµου Κηφισιάς δεν είναι δυνατή µε ελλιπή δικαιολογητικά ή εµβόλια. Άρθρο 6 ιακοπή φιλοξενίας Η διακοπή της φιλοξενίας των νηπίων από τους Σταθµούς ενεργείται πάντοτε µε απόφαση του ηµάρχου και µετά από εισήγηση των Υπευθύνων των σταθµών, εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω περιπτώσεις: α) Όταν το ζητήσουν µε αίτησή τους οι γονείς ή οι κηδεµόνες των νηπίων. β) Όταν εµφανιστούν σοβαρά προβλήµατα στη συµπεριφορά ή την υγεία των νηπίων που δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν από το σταθµό, µετά από προηγούµενη επικοινωνία µε τους γονείς και ειδικό γιατρό. γ) Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονοµική τους συµµετοχή, εφόσον αυτή προβλέπεται, για χρονικό διάστηµα πέραν των δύο (2) µηνών, χωρίς να υπάρχει σοβαρός προς τούτο λόγος και αφού πρώτα ειδοποιηθούν αυτοί να καταβάλλουν το οφειλόµενο ποσό. δ) Όταν κατ' εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις στους γονείς, αυτοί δεν συµµορφώνονται µε το πρόγραµµα και τους κανόνες λειτουργίας των Σταθµών και ιδιαίτερα όταν δεν τηρούν το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης αυτών. ε) Όταν κατ' εξακολούθηση και πέραν του ενός (1) µηνός (συνεχόµενα) τα εγγεγραµµένα νήπια απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τον σταθµό. 5

6 ζ) Σε περίπτωση διακοπής φιλοξενίας η θέση συµπληρώνεται από την επόµενη σε προτεραιότητα αίτηση. Άρθρο 7 Πόροι 1.Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Κηφισιάς µπορεί να ορίσει κριτήρια επιβολής µηνιαίας οικονοµικής εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες των φιλοξενουµένων νηπίων, σύµφωνα µε την οικονοµική τους δυνατότητα. 2.Στην περίπτωση επιβολής οικονοµικής εισφοράς, αυτή πρέπει να γνωστοποιείται µε ανάρτηση πριν την έναρξη του χρονικού διαστήµατος υποβολής των αιτήσεων για εγγραφή. 3.Με την ίδια απόφαση το ηµοτικό Συµβούλιο ορίζει τις περιπτώσεις των οικογενειών που µπορούν να απαλλαγούν από την καταβολή της οικονοµικής εισφοράς ή που θα καταβάλλουν αυτή µειωµένη. Άρθρο 8 Λειτουργία Σταθµών 1.Η λειτουργία των Σταθµών αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του εποµένου έτους, επί πέντε ηµέρες, δηλαδή από ευτέρα έως Παρασκευή. 2.Οι Σταθµοί δεν λειτουργούν από 24 εκεµβρίου µέχρι και της 5ης Ιανουαρίου καθώς και από τη Μεγάλη Πέµπτη µέχρι και την Κυριακή του Θωµά. 3.Οι Σταθµοί επίσης διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσηµες αργίες των ηµοσίων Υπηρεσιών. 4.Οι Σταθµοί υποχρεούνται να διοργανώνουν γιορτές για τον εορτασµό της 28ης Οκτωβρίου, της 25ης Μαρτίου, των Χριστουγέννων, της Αποκριάς, του Πάσχα, γιορτή κατά την διάρκεια του Παιδικού Φεστιβάλ καθώς και γιορτή για τέλος της χρονιάς. Στις γιορτές παρευρίσκεται όλο το προσωπικό των Σταθµών, όλων των ειδικοτήτων. Επιπλέον, οι γιορτές θα πραγµατοποιούνται κατόπιν συνεννοήσεως των Υπευθύνων των Σταθµών µε την κεντρική διοίκηση του ήµου προκειµένου να εξασφαλίζεται η δυνατότητα στο ήµαρχο και τους ηµοτικούς Συµβούλους να παρευρεθούν, εφόσον επιθυµούν, στις εκδηλώσεις όλων των Σταθµών του ήµου. 6

7 5.Με απόφαση του ηµάρχου είναι δυνατή η αναστολή λειτουργίας των Σταθµών λόγω απολύµανσης ή δυσµενών καιρικών συνθηκών ή άλλων σοβαρών λόγων που επικαλείται στην απόφαση του ο ήµαρχος. 6.Η λειτουργία των Σταθµών αρχίζει από την 7:00 ώρα και λήγει την 16:00 ώρα. 7.Με απόφαση του ηµάρχου µπορεί να παρατείνεται για δύο (2) ώρες επιπλέον το ωράριο λειτουργίας των Σταθµών, εφόσον υπηρετεί σ' αυτόν το προσωπικό που απαιτείται και µε την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης σ' αυτό ή σε περίπτωση αδυναµίας ανάπαυση σε άλλη ηµέρα. 8.Στις περιπτώσεις συµµετοχής του προσωπικού των Σταθµών σε απεργιακές κινητοποιήσεις, οι Υπεύθυνοι των Σταθµών οφείλουν να ενηµερώνουν σχετικώς του γονείς δύο (2) ηµέρες πριν. Άρθρο 9 Συγκρότηση Σταθµών σε τµήµατα 1.Σε κάθε Βρεφικό τµήµα φιλοξενούνται δώδεκα (12) βρέφη µε δύο (2) παιδαγωγούς και µία (1) βοηθό. 2.Κάθε τµήµα Παιδικού Σταθµού εξυπηρετεί έως 25 νήπια µε µία (1) παιδαγωγό και µία (1) βοηθό και σε κάθε περίπτωση µε το παιδαγωγικό προσωπικό που προβλέπεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις που ρυθµίζουν τα της αναλογίας παιδαγωγικού προσωπικού και νηπίων. Άρθρο 10 Ηµερήσια απασχόληση νηπίων 1.Στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθµούς εφαρµόζεται ηµερήσιο πρόγραµµα αγωγής, εκπαίδευσης και δηµιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρµονική ψυχοσωµατική ανάπτυξη των νηπίων. Στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού, τα νήπια προσεγγίζονται µε µέσο τη στοργή, το διάλογο, την επεξήγηση και την εµπιστοσύνη. Ρητά απαγορεύεται στο προσωπικό των Σταθµών η καταναγκαστική επιβολή απόψεων ή η επιβολή σωµατικής τιµωρίας, παραβίαση δε της απαγόρευσης αυτής αποτελεί σοβαρότατο πειθαρχικό παράπτωµα. Επιπλέον απαγορεύεται η φυσική στέρηση ως επιβολή τιµωρίας, ο εκφοβισµός, ο «χαρακτηρισµός νηπίων», η 7

8 άµεση ή έµµεση ειρωνεία προς το παιδί ή την οικογένεια του και η ιδιαίτερη αντιµετώπιση κάποιων νηπίων. 2.Βάση του ηµερησίου εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι η κοινωνικοποίηση και οµαλή συναναστροφή των νηπίων µεταξύ τους, η ενίσχυση της εξελικτικής τους πορείας και η εµπέδωση κλίµατος ελευθερίας, ασφάλειας και αλληλεγγύης. 3.Το ηµερήσιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι ευέλικτο, τηρούνται όµως ορισµένα βασικά χρονικά σηµεία αυτού όπως ώρες φαγητού, η µικρή παραµονή των νηπίων σε προαύλιο χώρο εφόσον αυτός υπάρχει και το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, οι ώρες ανάπαυσης και ειδικά οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των νηπίων. 4.Στις περιπτώσεις που καθυστερήσει η προσέλευση των νηπίων στο σταθµό για ειδικούς λόγους (εµβολιασµός, επίσκεψη σε γιατρό κ.α.) και όχι κατ' εξακολούθηση, οι γονείς ή κηδεµόνες έχουν την υποχρέωση να ενηµερώσουν σχετικώς το Σταθµό εγκαίρως, προκειµένου να υπολογιστούν τα νήπια στο µεσηµεριανό φαγητό. 5.Η αναχώρηση των νηπίων από τους Σταθµούς δύναται να πραγµατοποιηθεί νωρίτερα του προβλεπόµενου ωραρίου µόνο εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι, για τους οποίους οι γονείς ή κηδεµόνες έχουν ενηµερώσει τους Υπεύθυνους των Σταθµών. 6.Ενδεικτικά το πρόγραµµα απασχόλησης είναι: α) Για τα βρέφη: 7:00 π.µ. - 8:30 π.µ.: Προσέλευση βρεφών. Ικανοποίηση ατοµικών αναγκών, ανάπαυση ή ελεύθερη απασχόληση µε παιδαγωγικό υλικό. 8:45 π.µ. - 9:15 π.µ.: Πρωινό 9:15 π.µ. - 11:45 π.µ.: Ατοµικά προγράµµατα για εξέλιξη του παιδιού στην κοινωνική, συναισθηµατική, νοητική και κινητική του ανάπτυξη και υποβοήθηση κατάκτησης αυτονοµίας. 11:45 π.µ. - 12:45 µ.µ.: Έξοδος στον προαύλιο χώρο εφόσον υπάρχει και το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. ιαφορετικά, απασχόληση µε κάποιο από τα παραπάνω προγράµµατα. 12:45 µ.µ. - 13:30 µ.µ.: Μεσηµεριανό φαγητό. Μόνο για τους βρεφικούς σταθµούς και εφόσον κριθεί απαραίτητο, δύναται να δοθεί το µεσηµεριανό στις 12:00 µ.µ.. Σε αυτή την περίπτωση το υπόλοιπο πρόγραµµα προσαρµόζεται αναλόγως. 13:30 µ.µ. - 14:30 µ.µ.: Αναχώρηση των βρεφών που δεν παραµένουν για ύπνο. Ελεύθερη απασχόληση των παιδιών που παραµένουν στο σταθµό µε παιδαγωγικό υλικό. 8

9 14:30 µ.µ. - 15:15 µ.µ.: Ανάπαυση (εάν υπάρχουν οι κατάλληλες δοµές). ιαφορετικά, ελεύθερη απασχόληση µε παιδαγωγικό υλικό. 15:15 µ.µ. - 15:45 µ.µ.: Απογευµατινό. 15:45 µ.µ. - 16:00 µ.µ.: Προετοιµασία - Αποχώρηση. β) Για τα νήπια: 7:00 π.µ. - 8:30 π.µ.: Υποδοχή των νηπίων. Ο παιδαγωγός προτρέπει και ενθαρρύνει τα παιδιά να ενσωµατωθούν σε οµάδες παιχνιδιού ή απασχόλησης στις «παιδαγωγικές γωνιές δραστηριοτήτων» συµβολικού χαρακτήρα, στις γωνιές γνώσεων (βιβλίου κ.λ.π.) ή τους προτείνει απασχόληση µε το οικοδοµικό - κατασκευαστικό υλικό ή άλλο παιδαγωγικό υλικό. 8:45 π.µ. - 9:15 π.µ.: Πρωινό. Τα παιδιά, µε οµάδες εργασίας, συµµετέχουν στο σερβίρισµα και στην τακτοποίηση της τραπεζαρίας. 9:15 π.µ. - 11:45 π.µ.: Ο παιδαγωγός προγραµµατίζει και συζητά µε τα παιδιά τις δραστηριότητες της ηµέρας. Παράλληλα ή µεµονωµένα εργαστήρια ζωγραφικής, κολλητικής, κουκλοθέατρου, θεατρικού παιχνιδιού, νερού, πηλού, κηπουρικής, µαγειρικής, οικολογικού πειραµατισµού κ.λ.π. ή παιδαγωγικές δραστηριότητες του ίδιου χαρακτήρα. Ελεύθερη απασχόληση στις «γωνιές», ή οµαδικά παιχνίδια στην τάξη και στην αυλή, ψυχοκινητικές δραστηριότητες. Προ-ανάγνωση - Προγραφή Προ-αρίθµηση. 11:45 π.µ. - 12:45 µ.µ.: Έξοδος στον προαύλιο χώρο εφόσον υπάρχει και το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. ιαφορετικά, απασχόληση µε κάποιες από τις παραπάνω δραστηριότητες. 12:45 µ.µ. - 13:30 µ.µ.: Μεσηµεριανό φαγητό. Τα παιδιά µε οµάδες εργασίας συµµετέχουν στο σερβίρισµα και την τακτοποίηση της τραπεζαρίας. Ατοµική υγιεινή µετά το φαγητό - βούρτσισµα δοντιών. 13:30 µ.µ. - 14:30 µ.µ.: Αναχώρηση των νηπίων που φεύγουν νωρίς. Ελεύθερη απασχόληση των παιδιών που παραµένουν στο σταθµό µε παιδαγωγικό υλικό. 14:30 µ.µ. - 15:15 µ.µ.: Ανάπαυση (εάν υπάρχουν οι κατάλληλες δοµές). ιαφορετικά, ελεύθερη απασχόληση µε παιδαγωγικό υλικό. 15:15 µ.µ. - 15:45 µ.µ.: Απογευµατινό. 15:45 µ.µ. - 16:00 µ.µ.: Προετοιµασία - Αποχώρηση. Το παραπάνω πρόγραµµα προσαρµόζεται στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιµέρους ηλικίας. 9

10 Άρθρο 11 Προσαρµογή νηπίων 1.Για την καλύτερη και αβίαστη προσαρµογή των καινούργιων νηπίων στους Σταθµούς και τη σταδιακή ανεξαρτητοποίηση τους, οι δύο πρώτες εβδοµάδες του Σεπτεµβρίου θεσπίζονται ως περίοδος προσαρµογής. 2.Κατά την περίοδο προσαρµογής, η παραµονή των καινούργιων νηπίων στους Σταθµούς είναι ολιγόωρη. Υπολογίζονται δε για το µεσηµεριανό φαγητό µόνο εάν παραµένουν στους Σταθµούς µέχρι τις 13:30 µ.µ.. 3.Η περίοδος προσαρµογής ισχύει και για οποιοδήποτε µεταγενέστερη εγγραφή. Άρθρο 12 ιατροφή νηπίων 1.Στα φιλοξενούµενα νήπια των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθµών του ήµου Κηφισιάς παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό και µεσηµεριανό κάθε ηµέρα). Για τους Σταθµούς που έχουν παρατεταµένη (απογευµατινή) λειτουργία λαµβάνεται µέριµνα για την επιπρόσθετη διατροφή των νηπίων. 2.Το διαιτολόγιο των νηπίων, ως προς τη σύνθεση των τροφών αλλά και την ποιότητα, καθορίζεται µε ιδιαίτερα φροντίδα για την αποφυγή της παχυσαρκίας και σύµφωνα µε τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή των νηπίων. Επιπλέον, το περιεχόµενο του διαιτολογίου προσαρµόζεται στις εποχιακές και καιρικές συνθήκες. Ως βάση για το ποσοτολόγιο τροφίµων και διαιτολογίου λαµβάνεται το κατ' αρχήν διαλαµβανόµενο στην υπ' αριθµ. Γ2α/οικ.4108/1988 Απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 546 τ.β). Το πρόγραµµα διατροφής αναρτάται σε εµφανές σηµείο του Σταθµού και ενηµερώνονται σχετικά οι γονείς. Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται για την χορήγηση στα νήπια νωπών φρούτων και λαχανικών, νωπού κρέατος και ψαριών, γαλακτοκοµικών προϊόντων κ.λ.π. σε επαρκείς για τις ανάγκες τους ποσότητες όπως επίσης και η µη χορήγηση ειδών διατροφής που περιέχουν συντηρητικές χρωστικές, τεχνητά γλυκαντικές κ.λ.π. ουσίες. 3.Η χορήγηση τροφής προετοιµασµένης από τους γονείς ή κηδεµόνες των φιλοξενούµενων νηπίων απαγορεύεται. 10

11 Άρθρο 13 Ασθένειες νηπίων 1.Όταν κάποιο νήπιο αρρωστήσει κατά την διάρκεια λειτουργίας των Σταθµών, ειδοποιούνται έγκαιρα οι γονείς ή κηδεµόνες για να το παραλάβουν. Το νήπιο παραµένει εκτός του Σταθµού µέχρι την πλήρη ανάρρωση του. 2.Η επιστροφή νηπίου µετά από ασθένεια πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του θεράποντος Παιδιάτρου, στην οποία αναφέρεται η νόσος από την οποία έπασχε τα παιδί και βεβαιώνεται η αποκατάσταση της υγείας του. Επιπλέον, οι γονείς ή κηδεµόνες οφείλουν να ενηµερώσουν εγκαίρως τους Υπεύθυνους των Σταθµών για την ηµεροµηνία επαναπροσέλευσης των παιδιών τους. 3.Σε περίπτωση λοιµώδους νοσήµατος οι γονείς υποχρεούνται να ειδοποιήσουν αµέσως τον Σταθµό φιλοξενίας. 4.Σε περίπτωση που η νόσος ιάθηκε αλλά κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση φαρµακευτικής αγωγής, ο Σταθµός φιλοξενίας αναλαµβάνει τη χορήγηση του φαρµάκου µε την προϋπόθεση: α) της προσκόµισης στον Σταθµό γνωµάτευσης του θεράποντος Παιδιάτρου όπου αναγράφεται η φαρµακευτική αγωγή και η ποσότητα που πρέπει να δοθεί στο παιδί. β) ότι οι γονείς ή κηδεµόνες θα υπενθυµίζουν τηλεφωνικά τον Παιδαγωγό του Σταθµού για την ώρα λήψης του φαρµάκου. 5.Σε περίπτωση σοβαρού έκτακτου περιστατικού (π.χ. ατύχηµα) ειδοποιούνται ο Παιδίατρος του Σταθµού και οι γονείς του παιδιού. Εάν κριθεί απαραίτητο καλείται το Ε.Κ.Α.Β. και το παιδί µεταφέρεται στο πλησιέστερο νοσοκοµείο, ποτέ όµως µε κάποιο άλλο µεταφορικό µέσο. 6.Σε περίπτωση που κάποιο παιδί εµφανίσει ψείρες, παραµένει υποχρεωτικά εκτός Σταθµού όσο χρονικό διάστηµα χρειαστεί µέχρι το φαινόµενο να εξαλειφθεί εντελώς. Άρθρο 14 Γενικά καθήκοντα προσωπικού 1.Το προσωπικό των Σταθµών είναι υποχρεωµένο να συµβάλλει µε όλες τις δυνάµεις του στην εύρυθµη λειτουργία τους, να καλλιεργεί και να αναπτύσσει περαιτέρω τις γνώσεις του παρακολουθώντας τις επιστηµονικές εξελίξεις και γενικά να εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέτουν ευσυνείδητα. 11

12 2.Το προσωπικό των Σταθµών, κατά την διάρκεια της απασχόλησης του, δύναται να αναλαµβάνει µη εξειδικευµένες επικουρικές δραστηριότητες που µπορεί να µην άπτονται των άµεσων και ειδικών καθηκόντων του στο Σταθµό, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Υπεύθυνο του Σταθµού. 3.Προγράµµατα µετεκπαίδευσης και σεµιναρίων του παιδαγωγικού προσωπικού είναι υποχρεωτικό να παρακολουθούνται 3 φορές το χρόνο και κατά τους µήνες Σεπτέµβριο, Ιανουάριο και Μάιο. Επιπλέον, το παιδαγωγικό προσωπικό υποχρεούται να διοργανώνει 1 φορά το χρόνο εκπαιδευτικό σεµινάριο για τους γονείς κατά τον µήνα Οκτώβριο. Άρθρο 15 Ειδικά καθήκοντα και αρµοδιότητες προσωπικού Ενδεικτικά τα καθήκοντα του προσωπικού των Σταθµών προσδιορίζονται ως εξής: 1.Παιδαγωγικό Προσωπικό: α) Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωµατική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των νηπίων µε εξατοµίκευση του ηµερήσιου προγράµµατος ανάλογα µε την ηλικία και τις ανάγκες τους. Απασχολεί τα παιδιά σύµφωνα µε το ηµερήσιο πρόγραµµα απασχόλησης. β) Εισηγείται στον Υπεύθυνο του Σταθµού τις ανάγκες εφοδιασµού των αιθουσών για την εφαρµογή του προγράµµατος µε είδη (παιχνίδια, είδη καθαριότητας κ.λ.π.). γ) Παρακολουθεί την διατροφή και καθαριότητά τους, ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους. Βοηθά τα φιλοξενούµενα νήπια για την ικανοποίηση των ατοµικών τους αναγκών, εφόσον δεν υπάρχει βοηθός Παιδαγωγού. δ) Ενηµερώνει τους αρµοδίους και τον Παιδίατρο για κάθε ύποπτο σχετικά µε την υγεία τους περιστατικό. ε) Τηρεί βιβλίο παρουσίας των νηπίων και ενηµερώνει τον Υπεύθυνο του Σταθµού για τις καθυστερήσεις νηπίων στην προσέλευσή τους είτε στις απουσίες τους. Επιπλέον, τηρεί βιβλίο εκπαιδευτικού προγράµµατος και ηµερήσιας απασχόλησης των νηπίων. στ) Λόγω της άµεσης επαφής του µε τα παιδιά προσφέρει σ' αυτά µε υποµονή και στοργή όλες τις δυνατότητες για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους επιδιώκοντας συνεχώς να δηµιουργήσουν σ' αυτά ικανότητα συγκέντρωσης, 12

13 αυτενέργειας, εµπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις προσωπικές δυνατότητές τους. Σε καµία περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η κακή µεταχείριση νηπίων (η έντονη φωνή, εκφοβισµός, σωµατική ποινή). ζ) Ενηµερώνει µία (1) φορά το µήνα τους γονείς για τη γενική, σφαιρική εξέλιξη του παιδιού τους και διατηρεί αρµονική σχέση µε αυτούς. 2.Βοηθός Παιδαγωγού: α) Βοηθάει το προσωπικό της προηγούµενης παραγράφου σε όλα τα καθήκοντά του σύµφωνα µε τις οδηγίες που παίρνει από αυτό. β) Επιµελείται την ατοµική υγιεινή των νηπίων, τα συνοδεύει στην τουαλέτα και τα παραδίδει στους γονείς ευπρεπώς ενδεδυµένα και καθαρά. γ) Στην περίπτωση απουσίας του προσωπικού της προηγούµενης παραγράφου, αντικαθιστά αυτό απευθυνόµενη/νος στον Υπεύθυνο του Σταθµού για βοήθεια και υποστήριξη. 3.Ο/Η Ψυχολόγος: α) ιανέµει ενηµερωτικό έντυπο στους γονείς στην αρχή της χρονιάς σχετικά µε το άγχος αποχωρισµού και την καλύτερη δυνατή προσαρµογή του παιδιού στον Σταθµό. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του έτους διανέµει ενηµερωτικά έντυπα και οδηγίες οποτεδήποτε κρίνει απαραίτητο. β) Αξιολογεί την ψυχολογική κατάσταση των νηπίων µέσα από κατ ιδίαν συναντήσεις και από την παρατήρηση της συµπεριφορά τους στο οµαδικό παιχνίδι αλλά και µέσα στη τάξη. γ) ηµιουργεί αρχείο για κάθε παιδί του Σταθµού, το οποίο παραµένει απόρρητο, και περιλαµβάνει προσωπικά στοιχεία του παιδιού, την οικογενειακή του κατάσταση, τυχόν σωµατικά προβλήµατα ή ασθένειες και παρατηρήσεις του Ψυχολόγου και του Παιδαγωγού. δ) Παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα ψυχολογικής υποστήριξης νηπίων και γονέων συνεργαζόµενος στενά µε τον Παιδίατρο, τον/την Κοινωνική Λειτουργό και το παιδαγωγικό προσωπικό. ε) Βοηθά, συµβουλεύει και εκπαιδεύει το παιδαγωγικό προσωπικό για την καλύτερη απόδοση στην εργασία τους µε διαλέξεις, συζητήσεις και ιδιαίτερες συναντήσεις. ζ) Αναρτά πίνακα στο Σταθµό µε τους ηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς όπου µπορούν να απευθυνθούν οι γονείς για περαιτέρω βοήθεια, εφόσον το επιθυµούν. 13

14 4.Ο/Η Κοινωνικός Λειτουργός: α) Συµβάλλει στην πρόληψη ή αντιµετώπιση προβληµάτων των νηπίων του Σταθµού και των οικογενειών τους, εφόσον στην τελευταία περίπτωση αυτό ζητηθεί ή είναι εκ των πραγµάτων αναγκαίο. β) Πραγµατοποιεί τις κοινωνικές έρευνες σε συνεργασία µε το παιδαγωγικό προσωπικό µε το οποίο βρίσκεται σε συνεχή επαφή. γ) Συνεργάζεται µε τον Παιδίατρο του Σταθµού. 5.Η Μαγείρισσα ή Μάγειρας: α) Είναι υπεύθυνη/νος για το µαγειρείο και την επιµεληµένη και έγκαιρη παρασκευή του φαγητού, σύµφωνα µε το διαιτολόγιο. Επιµελείται ιδιαιτέρως για την τήρηση όλων των όρων υγιεινής στους χώρους παρασκευής φαγητού, εισηγούµενη/νος κάθε σχετικό µέτρο. Ιδιαίτερα µέριµνα λαµβάνεται στη χρήση σκούφου και γαντιών κατά το µαγείρεµα. β) Παραλαµβάνει καθηµερινά από τον Υπεύθυνο του Σταθµού την αναγκαία ποσότητα υλικών για το ηµερήσιο φαγητό µε βάση το διαιτολόγιο. γ) Προτείνει στον Υπεύθυνο του Σταθµού την λήψη κάθε µέτρου που θεωρεί απαραίτητο για την καλή λειτουργία του µαγειρείου. δ) Φροντίζει για την καλή κατάσταση των µαγειρικών σκευών και ειδών εστίασης, ευθυνόµενη/νος για κάθε απώλεια ή αδικαιολόγητη καταστροφή. 6.Βοηθός Μαγείρου / Μαγείρισσας και ο/η Τραπεζοκόµος: α) Βοηθά τον µάγειρα ή την µαγείρισσα στην προετοιµασία του φαγητού. β) Φροντίζει για τη διανοµή του φαγητού στην τραπεζαρία, συγκεντρώνει τα µαγειρικά σκεύη µετά το τέλος του φαγητού και καθαρίζει τα τραπέζια. γ) Πλένει και τακτοποιεί τα µαγειρικά σκεύη και είδη εστιάσεως στην κουζίνα. δ) Επιµελείται τον καθαρισµό του χώρου της κουζίνας, των επίπλων και συσκευών που αποτελούν τον εξοπλισµό της, του ψυγείου και της αποθήκης τροφίµων. 7.Το Προσωπικό Καθαριότητας - βοηθητικών εργασιών: α) Εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τον υπεύθυνο του Σταθµού. 14

15 β) Επιµελείται τον γενικό ιµατισµό του Σταθµού και µεριµνά για την καλή συντήρηση, καθαριότητα και φύλαξη αυτού. γ) Χρησιµοποιεί υλικά καθαριότητας που παραλαµβάνει από τον Υπεύθυνο του Σταθµού. δ) Έχει την υποχρέωση να προσέρχεται πρώτο στους Σταθµούς και να αποχωρεί τελευταίο. Κατά συνέπεια είναι υπεύθυνο για το άνοιγµα των Σταθµών το πρωί και το κλείσιµο τους το απόγευµα, µετά την αποχώρηση των νηπίων, αν δεν είναι αλλιώς καθορισµένο από τον Υπεύθυνο του Σταθµού. ε) Είναι υπεύθυνο για την παρασκευή και το σερβίρισµα ροφήµατος καφέ για το παιδαγωγικό προσωπικό των Σταθµών (έναν το πρωί και έναν κατά το διάλειµµα), εφόσον του ζητηθεί από τον Υπεύθυνο του Σταθµού. 8.Ο Παιδίατρος: α) Εξετάζει κατά διαστήµατα και κατ' ελάχιστο όριο µια φορά την εβδοµάδα όλα τα παιδιά των Σταθµών και παρακολουθεί την ανάπτυξή τους, σηµειώνοντας τις παρατηρήσεις του στην ατοµική καρτέλα κάθε παιδιού. β) Παρακολουθεί συνεργαζόµενος µε τον/την Κοινωνική Λειτουργό και τον/την Ψυχολόγο την ψυχοσωµατική υγεία και ανάπτυξη των νηπίων. γ) Εισηγείται για τη δυνατότητα επιστροφής στον Σταθµό παιδιού που απουσίασε από σοβαρή ασθένεια µε βάση το ιατρικό πιστοποιητικό που προσκοµίζεται από τους γονείς και την προσωπική του εξέταση. δ) Υποδεικνύει τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των νηπίων και για την υγειονοµική κατάσταση των Σταθµών. ιατηρεί σε κάθε Σταθµό πρόχειρο φαρµακείο και για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πρέπει να σπεύδει για την παροχή των υπηρεσιών του. 9.Μουσικός / Θεατρολόγος / άσκαλος Χωρού / Γυµναστής α) Ο µουσικός είναι γνώστης των συστηµάτων µουσικοκινητικής αγωγής ORFF - CODA LY DALCROSE. Απασχολεί τα παιδιά µε παιχνίδια γνωριµίας µε τα µουσικά όργανα (µορφή, σχήµα, υλικά), µε µουσικοκινητικά παιχνίδια, µε παιχνίδια ανάπτυξης κινητικών δεξιοτήτων και ρυθµού, µε παιχνίδια ανάπτυξης της δηµιουργικότητας, της φαντασίας, της ικανότητας και µνήµης. Επιµελείται την γνωριµία των παιδιών µε τον ήχο και τις νότες, την φωνητική αγωγή, την δηµιουργία παιδικής χορωδίας, την γνωριµία και κατασκευή µουσικών. ιατηρεί ατοµικούς 15

16 φακέλους για κάθε παιδί και συνεργάζεται µε τους θεατρολόγο, δασκάλα χορού και παιδαγωγούς για τη δηµιουργία παιδικών θεατρικών σχολικών εορτών. β) Ο θεατρολόγος είναι γνώστης των µορφών δραµατικής τέχνης που µε τη µορφή παιχνιδιού ενεργεί δηµιουργικά στην προσχολική ηλικία µε τους εξής τρόπους: (1) έκφραση, κίνηση και χορό, (2) µιµική / παντοµίµα, (3) αυτοσχεδιασµό, (4) θεατρικό τρόπο αφήγησης ιστοριών, (5) δραµατοποίηση αυτοσχέδιων και γνωστών ιστοριών, (6) κουκλοθέατρο-θέατρο σκιών, (7) παραδοσιακά παιχνίδια, (8) οργάνωση θεατρικών παραστάσεων σε συνεργασία µε τους µουσικό, δασκάλα χορού, παιδαγωγούς και τους Υπεύθυνους των σταθµών. γ) Ο δάσκαλος χορού επιδιώκει τη γνωριµία των νηπίων µε το χορό και ρυθµό και ειδικά µε την ελληνική παράδοση. Καλλιεργεί τρόπους έκφρασης µε το σώµα και την κίνηση και αναπτύσσει το δηµιουργικό πνεύµα, τον συντονισµό και τη µνήµη. Επίσης, σε συνεργασία µε τους θεατρολόγο, µουσικό και παιδαγωγούς, δηµιουργεί οµάδες χορού για τις σχολικές εορτές. δ) Ο γυµναστής επιδιώκει την γνωριµία των παιδιών µε το σώµα τους και τις δυνατότητες του, την αντίληψη της ποιότητας της κίνησης, του χώρου στον οποίο κινούνται και της κίνησης σε σχέση µε άλλους. Επιπλέον, εισαγάγει τα νήπια στο ολυµπιακό ιδεώδες και οργανώνει ατοµικά και οµαδικά παιχνίδια. 10.Την διοικητική εργασία του κάθε σταθµού ασκεί ο Υπεύθυνος του Σταθµού και εάν δεν υπάρχει τα καθήκοντα αυτά ασκεί οριζόµενος υπάλληλος, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Ο Υπεύθυνος του σταθµού ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα: α) Είναι υπεύθυνος για την εύρυθµη λειτουργία του Σταθµού και την τήρηση του κανονισµού λειτουργίας. β) Συγκαλεί το προσωπικό του Σταθµού µε την έναρξη της λειτουργίας του για ενηµέρωση, καθοδήγηση και προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων του. γ) Συντονίζει το έργο των υπαλλήλων του Σταθµού σύµφωνα µε τις ανάγκες που προκύπτουν. δ) Εισηγείται τις ανάγκες του Σταθµού σε προσωπικό και πάσης φύσεως εξοπλισµό καθώς και την επιµόρφωση του προσωπικού του Σταθµού. ε) Είναι υπεύθυνος για την προµήθεια και τον έγκαιρο εφοδιασµό του Σταθµού µε τα αναγκαία τρόφιµα και λοιπά υλικά, για την καλή φύλαξη, συντήρηση και διάθεσή τους. Συγκεκριµένα, συµπληρώνει και υπογράφει το δελτίο παραγγελίας για τον 16

17 εφοδιασµό του Σταθµού και το δελτίο παραλαβής κατά την παράδοση των τροφίµων και λοιπόν υλικών. Επιπλέον καταγράφει στο τέλος κάθε εβδοµάδας τις ποσότητες τροφίµων της αποθήκης. ζ) Φροντίζει την λοιπή εν γένει περιουσία του Σταθµού, σύµφωνα µε τις εκάστοτε αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου. η) Υπολογίζει µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις τυχόν πρόσθετες αµοιβές (υπερωρίες κ.λ.π.) που προκύπτουν. θ) Εκτελεί κάθε άλλη εργασία διοίκησης και διαχείρισης που του ανατίθεται. Άρθρο 16 Ειδικοί κανόνες για το προσωπικό 1.Το παιδαγωγικό προσωπικό πρέπει να είναι ευπρεπώς ενδεδυµένο και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια (πχ ατοµική υγιεινή, χρήση ρούχων µόνο για τους παιδικούς σταθµούς) για την αποφυγή µετάδοσης οποιασδήποτε φυσικής, χηµικής και βακτηριακής µόλυνσης. 2.Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού των Σταθµών είναι ανάλογες µε το ωράριο εργασίας και τις ώρες λειτουργίας αυτών. 3.Απαγορεύεται η αποµάκρυνση του προσωπικού από του Σταθµούς κατά τις εργάσιµες ώρες. Εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί προσωπικοί ή υπηρεσιακοί λόγοι, επιτρέπεται ολιγόωρη αποµάκρυνση του υπαλλήλου, µετά από ειδική άδεια του Πολιτικού Προϊστάµενου του Σταθµού. 4.Το κάπνισµα απαγορεύεται ρητά εντός των Σταθµών αλλά και στους εξωτερικούς χώρους των Σταθµών. 5.Το προσωπικό µπορεί να διατρέφεται µε το ίδιο φαγητό που παρασκευάζεται για τα φιλοξενούµενα παιδιά, εφόσον απασχολείται στους Σταθµούς καθ όλη τη διάρκεια της ηµερήσιας λειτουργίας τους. Το βοηθητικό προσωπικό σιτίζεται στην τραπεζαρία του προσωπικού, το δε παιδαγωγικό προσωπικό σιτίζεται µαζί µε τα νήπια στο τµήµα ή στο χώρο σίτισης και την ίδια ώρα µε αυτά, για λόγους παιδαγωγικούς. Σε καµιά περίπτωση όµως δεν πρέπει το φαγητό του προσωπικού των Σταθµών να αποτελεί αφορµή για την αποδιοργάνωση αυτών ή την σύµπτυξη τµηµάτων. 6.Η διατροφή αυτή δεν θεωρείται έµµεση µισθολογική παροχή του προσωπικού, αλλά αποβλέπει στην εξυπηρέτηση της οµαλής λειτουργίας του Σταθµού. Κατά 17

18 συνέπεια δεν επιτρέπεται η χορήγηση στο προσωπικό, φαγητού σε χρήµα ή σε είδος ή η χωριστή παρασκευή φαγητού για το προσωπικό. 7.Ο ιµατισµός (π.χ. ρόµπες, σκούφος) και τα είδη ατοµικής προστασίας (π.χ. γάντια µιας χρήσης) του προσωπικού των Σταθµών, που χρησιµοποιούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων του και προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, παρέχεται από το ήµο. Ο παραπάνω εξοπλισµός παραµένει στον χώρο των Σταθµών και η χρήση του είναι υποχρεωτική, σύµφωνα µε τις υγειονοµικές διατάξεις. 8.Όλο το προσωπικό των Σταθµών, κατά την άσκηση των καθηκόντων του δεν δικαιούται διαλείµµατα. Πεντάλεπτη αποχή µπορεί να υπάρξει µε τη σύµφωνη γνώµη των Υπευθύνων του Σταθµού. Άρθρο 17 Κάθε θέµα που αναφέρεται στη λειτουργία των Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθµών και δεν περιλαµβάνεται στον παρόντα Κανονισµό ρυθµίζεται, ανάλογα µε τη φύση του, µε απόφαση του ηµάρχου Κηφισιάς ή του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κηφισιάς. 18

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Φεβρουάριος 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρο 1 : Έκταση εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. προεδρικό διάταγμα 201/1998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01001611307980028* 2197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 13 Ιουλίου 1998 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 200 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων 201 Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός

Κανονισμός Λειτουργίας & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός Ιεράς Μονής «ΔΕΛΑΣΑΛ» Κανονισμός Λειτουργίας & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Παιδικού Σταθμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο Παιδικός Σταθμός του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17 Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17 Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων». Αθήνα, 20.12.2013 Α.Π. 4459 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Πάτρα 2012 Ο παρών εσωτερικός κανονισμός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε με την με αριθ. 21/31-5-2012 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1/19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η Διεύθυνση στην προσπάθεια της, για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (όπως εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 102/03-04-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (όπως εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 102/03-04-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ------------------------------------------------------------- ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 317 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 & ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Ιούνιος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Σκοποί & Μέσα Εφορεία Τεχνική επιτροπή Συντονιστής Τμήματος Προπονητές

Διαβάστε περισσότερα