ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Λαµβάνοντας υπόψιν ως πλαίσιο τον Κανονισµό Λειτουργίας ηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθµών (ΦΕΚ 497/Β`/ ), την υπ αριθµ. πρωτ. οικ /10222/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1082/Β / ) κατάργησης του Ν.Π... «Β ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» και του Ν.Π... «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΜΠΑΤΖΗ» ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», την υπ αριθµ. πρωτ. οικ /10224/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 724/Β / ) κατάργησης του Ν.Π... «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ», την υπ αριθµ. πρωτ. οικ. 9065/6033/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 724/Β / ) κατάργησης του Ν.Π... «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΣΟΦΙΑ ΓΚΙΚΑ» ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» και την υπ αριθµ. 56/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κηφισιάς, σύµφωνα µε την οποία αναλήφθηκαν από το ήµο οι αρµοδιότητες των καταργηθέντων Ν.Π... του ήµου, συντάσσεται ο παρόν Κανονισµός Λειτουργίας των δηµοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθµών του διευρυµένου ήµου Κηφισιάς. Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Κηφισιάς διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει, αφαιρέσει ή προσθέσει άρθρα του παρόντος Κανονισµού Λειτουργίας, στο πλαίσιο πάντα του Κανονισµού Λειτουργίας ηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθµών (ΦΕΚ 497/Β`/ ) και της κείµενης νοµοθεσίας. Άρθρο 1 Σκοπός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί είναι κυρίαρχα χώροι αγωγής και ασφαλούς διαµονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας και έχουν ως σκοπό: α) Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύµφωνα µε τα πλέον σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα. 1

2 β) Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωµατικά, νοητικά, συναισθηµατικά και κοινωνικά. γ) Να εξαλείφουν κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό και οικονοµικό επίπεδο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. δ) Να εξυπηρετούν γονείς και κηδεµόνες και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε θέµατα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας. ε) Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην οµαλή µετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον. ζ) Να παρέχουν ηµερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Άρθρο 2 ιοίκηση των σταθµών Ο ήµαρχος προΐσταται των υπηρεσιών των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθµών όπως και των λοιπών διευθύνσεων του ήµου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Την γενική επίβλεψη των Σταθµών ασκεί η ιεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας και Πολιτισµού του ήµου. Άρθρο 3 Προϋπολογισµός - ιαχείριση - Έργα Προµήθειες 1.Η Οικονοµική Υπηρεσία του ήµου είναι υπεύθυνη για την υποβολή του ετήσιου προϋπολογισµού, απολογισµού και ισολογισµού των Σταθµών, για κάθε οικονοµικό έτος το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η εκεµβρίου κάθε έτους. Επιπλέον, ασκεί την ταµιακή διαχείριση των Σταθµών. 2.Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Κηφισιάς εγκρίνει την ενέργεια δαπανών και τον Προϋπολογισµό των Σταθµών, µε ανάλογη εφαρµογή όλων των σχετικών µε τις εγκρίσεις προϋπολογισµού διατάξεων. 3.Για τα έργα και τις µελέτες έργων των Σταθµών εφαρµόζονται οι διατάξεις περί έργων και µελετών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 4.Οι προµήθειες των Σταθµών εκτελούνται σύµφωνα µε τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις περί προµηθειών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 2

3 5.Κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισµού των Σταθµών στην διάρκεια του οικονοµικού έτους, ο ήµος έχει ιδιαίτερη υποχρέωση να µεριµνά για την κάλυψη των δαπανών που αποσκοπούν στη βασική εκπλήρωση του σκοπού των Σταθµών και να ενεργεί την εν γένει διαχείριση µε πιστή τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Άρθρο 4 Εγγραφή νηπίων στους Σταθµούς 1.Τα εγγραφόµενα στους Σταθµούς νήπια προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του ήµου Κηφισιάς ή είναι παιδιά υπαλλήλων του ήµου από άλλη περιοχή, χωρίς να αποκλείεται βεβαίως και η περίπτωση εγγραφής νηπίων που διαµένουν σε όµορη περιοχή και η εγγραφή είναι εφικτή λόγω της ύπαρξης κενής θέσης ή µε την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυµένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά. 2.Κατά την εγγραφή προτεραιότητα έχουν τα νήπια που ήταν εγγεγραµµένα και την προηγούµενη χρονιά στον ίδιο Σταθµό (επανεγγραφή) αλλά και αυτά που προέρχονται από τους Βρεφικούς Σταθµούς του ήµου, τα νήπια εργαζοµένων γονέων και οικονοµικά αδυνάτων οικογενειών αλλά και εκείνων που έχουν ανάγκη φροντίδας από διάφορα κοινωνικά αίτια (π.χ. ορφανά από δύο ή ένα γονέα, µονογονεικών οικογενειών, διαζευγµένων ή σε διάσταση γονέων, γονέων µε πνευµατική ή σωµατική αναπηρία (<67%), άνεργων γονέων, πολύτεκνων οικογενειών, από ορφανοτροφεία κ.λ.π.). 3.Απαγορεύεται η εγγραφή νηπίων εφόσον και για όσο διάστηµα πάσχουν από µεταδοτικά νοσήµατα και αυτών που δεν είναι σωµατικά και ψυχικά υγιή. 4.Η ηλικία εγγραφής καθορίζεται ως εξής: Στους αποκλειστικά Βρεφικούς Σταθµούς γίνονται δεκτά βρέφη ηλικίας από 9 µηνών έως 2,5 ετών, στους Παιδικούς Σταθµούς νήπια από 2,5 ετών, εφόσον αυτοεξυπηρετούνται, έως την ηλικία εγγραφής τους στο Νηπιαγωγείο και στους µικτούς Σταθµούς από 9 µηνών έως την ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες υποδοµές. 5.Αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής υποβάλλονται στους κατά τόπους Σταθµούς, σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, εκτός εάν ορισθεί διαφορετικά. Οι αιτήσεις επεξεργάζονται στους κατά τόπους Σταθµούς και 3

4 παραδίδονται ως τα τέλη Ιουνίου στην κεντρική διοίκηση για την οριστικοποίησή τους. Τα αποτελέσµατα κοινοποιούνται σε εύλογο χρόνο. 6.Οι Σταθµοί µπορούν να εγγράψουν νήπια και πέρα από τη δυναµικότητα τους, εφόσον υπάρχει το προβλεπόµενο προσωπικό και οι απαραίτητοι χώροι. 7.Μετά την εγγραφή των νηπίων, οι γονείς παρέχουν στους Σταθµούς σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και ιµατισµό, εφόσον τους ζητηθεί. 8.Μετά την εγγραφή των νηπίων και κατά την διάρκεια λειτουργίας των Σταθµών, δεν επιτρέπεται η παραµονή των γονέων ή κηδεµόνων εκτός αν αυτό ζητηθεί από τους Υπεύθυνους των Σταθµών. Επιπλέον, η παραλαβή των φιλοξενούµενων παιδιών από τους γονείς ή από άτοµα νοµίµως εξουσιοδοτηµένα θα πραγµατοποιείται µόνο εντός των σταθµών. 9.Με την εγγραφή των νηπίων στους Σταθµούς του ήµου Κηφισιάς, οι γονείς ή κηδεµόνες των φιλοξενούµενων νηπίων αποδέχονται τον παρόντα Κανονισµό Λειτουργίας. Άρθρο 5 ικαιολογητικά εγγραφής στους Σταθµούς Για την εγγραφή των νηπίων στους Σταθµούς του ήµου Κηφισιάς απαιτούνται τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά: α) Αίτηση εγγραφής του γονέα ή κηδεµόνα του νηπίου. Σε περίπτωση επανεγγραφής νηπίων την επόµενη χρονιά, απαιτείται αίτηση επανεγγραφής και απαιτούνται όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, πλην της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του νηπίου. β) Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής νηπίου από γονέα ή κηδεµόνα επικυρωµένη µε το γνήσιο της υπογραφής. γ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του νηπίου. δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. ε) Λογαριασµός.Ε.Κ.Ο. από τον οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας των γονέων ή κηδεµόνων του νηπίου. ζ) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόµενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός µηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, µε προσδιορισµό του ύψους των αποδοχών τους και επικυρωµένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήµων των γονέων προκειµένου για εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα. η) Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωµατική και πνευµατική υγεία του νηπίου. 4

5 θ) Φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του νηπίου µε τα εµβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα µε την ηλικία του. Επίσης, πρόσφατα αποτελέσµατα φυµατινοαντίδρασης (mantoux). ι) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του τρέχοντος οικονοµικού έτους ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος. κ) Για την εγγραφή νηπίων αλλοδαπών γονέων, εκτός των προηγουµένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόµιµης παραµονής στη χώρα, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. λ) Για την εγγραφή νηπίων ηµοτικών υπαλλήλων του ήµου, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του Τµήµατος προσωπικού. µ) Η εγγραφή και επανεγγραφή των νηπίων στους Σταθµούς του ήµου Κηφισιάς δεν είναι δυνατή µε ελλιπή δικαιολογητικά ή εµβόλια. Άρθρο 6 ιακοπή φιλοξενίας Η διακοπή της φιλοξενίας των νηπίων από τους Σταθµούς ενεργείται πάντοτε µε απόφαση του ηµάρχου και µετά από εισήγηση των Υπευθύνων των σταθµών, εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω περιπτώσεις: α) Όταν το ζητήσουν µε αίτησή τους οι γονείς ή οι κηδεµόνες των νηπίων. β) Όταν εµφανιστούν σοβαρά προβλήµατα στη συµπεριφορά ή την υγεία των νηπίων που δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν από το σταθµό, µετά από προηγούµενη επικοινωνία µε τους γονείς και ειδικό γιατρό. γ) Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονοµική τους συµµετοχή, εφόσον αυτή προβλέπεται, για χρονικό διάστηµα πέραν των δύο (2) µηνών, χωρίς να υπάρχει σοβαρός προς τούτο λόγος και αφού πρώτα ειδοποιηθούν αυτοί να καταβάλλουν το οφειλόµενο ποσό. δ) Όταν κατ' εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις στους γονείς, αυτοί δεν συµµορφώνονται µε το πρόγραµµα και τους κανόνες λειτουργίας των Σταθµών και ιδιαίτερα όταν δεν τηρούν το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης αυτών. ε) Όταν κατ' εξακολούθηση και πέραν του ενός (1) µηνός (συνεχόµενα) τα εγγεγραµµένα νήπια απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τον σταθµό. 5

6 ζ) Σε περίπτωση διακοπής φιλοξενίας η θέση συµπληρώνεται από την επόµενη σε προτεραιότητα αίτηση. Άρθρο 7 Πόροι 1.Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Κηφισιάς µπορεί να ορίσει κριτήρια επιβολής µηνιαίας οικονοµικής εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες των φιλοξενουµένων νηπίων, σύµφωνα µε την οικονοµική τους δυνατότητα. 2.Στην περίπτωση επιβολής οικονοµικής εισφοράς, αυτή πρέπει να γνωστοποιείται µε ανάρτηση πριν την έναρξη του χρονικού διαστήµατος υποβολής των αιτήσεων για εγγραφή. 3.Με την ίδια απόφαση το ηµοτικό Συµβούλιο ορίζει τις περιπτώσεις των οικογενειών που µπορούν να απαλλαγούν από την καταβολή της οικονοµικής εισφοράς ή που θα καταβάλλουν αυτή µειωµένη. Άρθρο 8 Λειτουργία Σταθµών 1.Η λειτουργία των Σταθµών αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του εποµένου έτους, επί πέντε ηµέρες, δηλαδή από ευτέρα έως Παρασκευή. 2.Οι Σταθµοί δεν λειτουργούν από 24 εκεµβρίου µέχρι και της 5ης Ιανουαρίου καθώς και από τη Μεγάλη Πέµπτη µέχρι και την Κυριακή του Θωµά. 3.Οι Σταθµοί επίσης διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσηµες αργίες των ηµοσίων Υπηρεσιών. 4.Οι Σταθµοί υποχρεούνται να διοργανώνουν γιορτές για τον εορτασµό της 28ης Οκτωβρίου, της 25ης Μαρτίου, των Χριστουγέννων, της Αποκριάς, του Πάσχα, γιορτή κατά την διάρκεια του Παιδικού Φεστιβάλ καθώς και γιορτή για τέλος της χρονιάς. Στις γιορτές παρευρίσκεται όλο το προσωπικό των Σταθµών, όλων των ειδικοτήτων. Επιπλέον, οι γιορτές θα πραγµατοποιούνται κατόπιν συνεννοήσεως των Υπευθύνων των Σταθµών µε την κεντρική διοίκηση του ήµου προκειµένου να εξασφαλίζεται η δυνατότητα στο ήµαρχο και τους ηµοτικούς Συµβούλους να παρευρεθούν, εφόσον επιθυµούν, στις εκδηλώσεις όλων των Σταθµών του ήµου. 6

7 5.Με απόφαση του ηµάρχου είναι δυνατή η αναστολή λειτουργίας των Σταθµών λόγω απολύµανσης ή δυσµενών καιρικών συνθηκών ή άλλων σοβαρών λόγων που επικαλείται στην απόφαση του ο ήµαρχος. 6.Η λειτουργία των Σταθµών αρχίζει από την 7:00 ώρα και λήγει την 16:00 ώρα. 7.Με απόφαση του ηµάρχου µπορεί να παρατείνεται για δύο (2) ώρες επιπλέον το ωράριο λειτουργίας των Σταθµών, εφόσον υπηρετεί σ' αυτόν το προσωπικό που απαιτείται και µε την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης σ' αυτό ή σε περίπτωση αδυναµίας ανάπαυση σε άλλη ηµέρα. 8.Στις περιπτώσεις συµµετοχής του προσωπικού των Σταθµών σε απεργιακές κινητοποιήσεις, οι Υπεύθυνοι των Σταθµών οφείλουν να ενηµερώνουν σχετικώς του γονείς δύο (2) ηµέρες πριν. Άρθρο 9 Συγκρότηση Σταθµών σε τµήµατα 1.Σε κάθε Βρεφικό τµήµα φιλοξενούνται δώδεκα (12) βρέφη µε δύο (2) παιδαγωγούς και µία (1) βοηθό. 2.Κάθε τµήµα Παιδικού Σταθµού εξυπηρετεί έως 25 νήπια µε µία (1) παιδαγωγό και µία (1) βοηθό και σε κάθε περίπτωση µε το παιδαγωγικό προσωπικό που προβλέπεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις που ρυθµίζουν τα της αναλογίας παιδαγωγικού προσωπικού και νηπίων. Άρθρο 10 Ηµερήσια απασχόληση νηπίων 1.Στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθµούς εφαρµόζεται ηµερήσιο πρόγραµµα αγωγής, εκπαίδευσης και δηµιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρµονική ψυχοσωµατική ανάπτυξη των νηπίων. Στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού, τα νήπια προσεγγίζονται µε µέσο τη στοργή, το διάλογο, την επεξήγηση και την εµπιστοσύνη. Ρητά απαγορεύεται στο προσωπικό των Σταθµών η καταναγκαστική επιβολή απόψεων ή η επιβολή σωµατικής τιµωρίας, παραβίαση δε της απαγόρευσης αυτής αποτελεί σοβαρότατο πειθαρχικό παράπτωµα. Επιπλέον απαγορεύεται η φυσική στέρηση ως επιβολή τιµωρίας, ο εκφοβισµός, ο «χαρακτηρισµός νηπίων», η 7

8 άµεση ή έµµεση ειρωνεία προς το παιδί ή την οικογένεια του και η ιδιαίτερη αντιµετώπιση κάποιων νηπίων. 2.Βάση του ηµερησίου εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι η κοινωνικοποίηση και οµαλή συναναστροφή των νηπίων µεταξύ τους, η ενίσχυση της εξελικτικής τους πορείας και η εµπέδωση κλίµατος ελευθερίας, ασφάλειας και αλληλεγγύης. 3.Το ηµερήσιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι ευέλικτο, τηρούνται όµως ορισµένα βασικά χρονικά σηµεία αυτού όπως ώρες φαγητού, η µικρή παραµονή των νηπίων σε προαύλιο χώρο εφόσον αυτός υπάρχει και το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, οι ώρες ανάπαυσης και ειδικά οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των νηπίων. 4.Στις περιπτώσεις που καθυστερήσει η προσέλευση των νηπίων στο σταθµό για ειδικούς λόγους (εµβολιασµός, επίσκεψη σε γιατρό κ.α.) και όχι κατ' εξακολούθηση, οι γονείς ή κηδεµόνες έχουν την υποχρέωση να ενηµερώσουν σχετικώς το Σταθµό εγκαίρως, προκειµένου να υπολογιστούν τα νήπια στο µεσηµεριανό φαγητό. 5.Η αναχώρηση των νηπίων από τους Σταθµούς δύναται να πραγµατοποιηθεί νωρίτερα του προβλεπόµενου ωραρίου µόνο εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι, για τους οποίους οι γονείς ή κηδεµόνες έχουν ενηµερώσει τους Υπεύθυνους των Σταθµών. 6.Ενδεικτικά το πρόγραµµα απασχόλησης είναι: α) Για τα βρέφη: 7:00 π.µ. - 8:30 π.µ.: Προσέλευση βρεφών. Ικανοποίηση ατοµικών αναγκών, ανάπαυση ή ελεύθερη απασχόληση µε παιδαγωγικό υλικό. 8:45 π.µ. - 9:15 π.µ.: Πρωινό 9:15 π.µ. - 11:45 π.µ.: Ατοµικά προγράµµατα για εξέλιξη του παιδιού στην κοινωνική, συναισθηµατική, νοητική και κινητική του ανάπτυξη και υποβοήθηση κατάκτησης αυτονοµίας. 11:45 π.µ. - 12:45 µ.µ.: Έξοδος στον προαύλιο χώρο εφόσον υπάρχει και το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. ιαφορετικά, απασχόληση µε κάποιο από τα παραπάνω προγράµµατα. 12:45 µ.µ. - 13:30 µ.µ.: Μεσηµεριανό φαγητό. Μόνο για τους βρεφικούς σταθµούς και εφόσον κριθεί απαραίτητο, δύναται να δοθεί το µεσηµεριανό στις 12:00 µ.µ.. Σε αυτή την περίπτωση το υπόλοιπο πρόγραµµα προσαρµόζεται αναλόγως. 13:30 µ.µ. - 14:30 µ.µ.: Αναχώρηση των βρεφών που δεν παραµένουν για ύπνο. Ελεύθερη απασχόληση των παιδιών που παραµένουν στο σταθµό µε παιδαγωγικό υλικό. 8

9 14:30 µ.µ. - 15:15 µ.µ.: Ανάπαυση (εάν υπάρχουν οι κατάλληλες δοµές). ιαφορετικά, ελεύθερη απασχόληση µε παιδαγωγικό υλικό. 15:15 µ.µ. - 15:45 µ.µ.: Απογευµατινό. 15:45 µ.µ. - 16:00 µ.µ.: Προετοιµασία - Αποχώρηση. β) Για τα νήπια: 7:00 π.µ. - 8:30 π.µ.: Υποδοχή των νηπίων. Ο παιδαγωγός προτρέπει και ενθαρρύνει τα παιδιά να ενσωµατωθούν σε οµάδες παιχνιδιού ή απασχόλησης στις «παιδαγωγικές γωνιές δραστηριοτήτων» συµβολικού χαρακτήρα, στις γωνιές γνώσεων (βιβλίου κ.λ.π.) ή τους προτείνει απασχόληση µε το οικοδοµικό - κατασκευαστικό υλικό ή άλλο παιδαγωγικό υλικό. 8:45 π.µ. - 9:15 π.µ.: Πρωινό. Τα παιδιά, µε οµάδες εργασίας, συµµετέχουν στο σερβίρισµα και στην τακτοποίηση της τραπεζαρίας. 9:15 π.µ. - 11:45 π.µ.: Ο παιδαγωγός προγραµµατίζει και συζητά µε τα παιδιά τις δραστηριότητες της ηµέρας. Παράλληλα ή µεµονωµένα εργαστήρια ζωγραφικής, κολλητικής, κουκλοθέατρου, θεατρικού παιχνιδιού, νερού, πηλού, κηπουρικής, µαγειρικής, οικολογικού πειραµατισµού κ.λ.π. ή παιδαγωγικές δραστηριότητες του ίδιου χαρακτήρα. Ελεύθερη απασχόληση στις «γωνιές», ή οµαδικά παιχνίδια στην τάξη και στην αυλή, ψυχοκινητικές δραστηριότητες. Προ-ανάγνωση - Προγραφή Προ-αρίθµηση. 11:45 π.µ. - 12:45 µ.µ.: Έξοδος στον προαύλιο χώρο εφόσον υπάρχει και το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. ιαφορετικά, απασχόληση µε κάποιες από τις παραπάνω δραστηριότητες. 12:45 µ.µ. - 13:30 µ.µ.: Μεσηµεριανό φαγητό. Τα παιδιά µε οµάδες εργασίας συµµετέχουν στο σερβίρισµα και την τακτοποίηση της τραπεζαρίας. Ατοµική υγιεινή µετά το φαγητό - βούρτσισµα δοντιών. 13:30 µ.µ. - 14:30 µ.µ.: Αναχώρηση των νηπίων που φεύγουν νωρίς. Ελεύθερη απασχόληση των παιδιών που παραµένουν στο σταθµό µε παιδαγωγικό υλικό. 14:30 µ.µ. - 15:15 µ.µ.: Ανάπαυση (εάν υπάρχουν οι κατάλληλες δοµές). ιαφορετικά, ελεύθερη απασχόληση µε παιδαγωγικό υλικό. 15:15 µ.µ. - 15:45 µ.µ.: Απογευµατινό. 15:45 µ.µ. - 16:00 µ.µ.: Προετοιµασία - Αποχώρηση. Το παραπάνω πρόγραµµα προσαρµόζεται στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιµέρους ηλικίας. 9

10 Άρθρο 11 Προσαρµογή νηπίων 1.Για την καλύτερη και αβίαστη προσαρµογή των καινούργιων νηπίων στους Σταθµούς και τη σταδιακή ανεξαρτητοποίηση τους, οι δύο πρώτες εβδοµάδες του Σεπτεµβρίου θεσπίζονται ως περίοδος προσαρµογής. 2.Κατά την περίοδο προσαρµογής, η παραµονή των καινούργιων νηπίων στους Σταθµούς είναι ολιγόωρη. Υπολογίζονται δε για το µεσηµεριανό φαγητό µόνο εάν παραµένουν στους Σταθµούς µέχρι τις 13:30 µ.µ.. 3.Η περίοδος προσαρµογής ισχύει και για οποιοδήποτε µεταγενέστερη εγγραφή. Άρθρο 12 ιατροφή νηπίων 1.Στα φιλοξενούµενα νήπια των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθµών του ήµου Κηφισιάς παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό και µεσηµεριανό κάθε ηµέρα). Για τους Σταθµούς που έχουν παρατεταµένη (απογευµατινή) λειτουργία λαµβάνεται µέριµνα για την επιπρόσθετη διατροφή των νηπίων. 2.Το διαιτολόγιο των νηπίων, ως προς τη σύνθεση των τροφών αλλά και την ποιότητα, καθορίζεται µε ιδιαίτερα φροντίδα για την αποφυγή της παχυσαρκίας και σύµφωνα µε τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή των νηπίων. Επιπλέον, το περιεχόµενο του διαιτολογίου προσαρµόζεται στις εποχιακές και καιρικές συνθήκες. Ως βάση για το ποσοτολόγιο τροφίµων και διαιτολογίου λαµβάνεται το κατ' αρχήν διαλαµβανόµενο στην υπ' αριθµ. Γ2α/οικ.4108/1988 Απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 546 τ.β). Το πρόγραµµα διατροφής αναρτάται σε εµφανές σηµείο του Σταθµού και ενηµερώνονται σχετικά οι γονείς. Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται για την χορήγηση στα νήπια νωπών φρούτων και λαχανικών, νωπού κρέατος και ψαριών, γαλακτοκοµικών προϊόντων κ.λ.π. σε επαρκείς για τις ανάγκες τους ποσότητες όπως επίσης και η µη χορήγηση ειδών διατροφής που περιέχουν συντηρητικές χρωστικές, τεχνητά γλυκαντικές κ.λ.π. ουσίες. 3.Η χορήγηση τροφής προετοιµασµένης από τους γονείς ή κηδεµόνες των φιλοξενούµενων νηπίων απαγορεύεται. 10

11 Άρθρο 13 Ασθένειες νηπίων 1.Όταν κάποιο νήπιο αρρωστήσει κατά την διάρκεια λειτουργίας των Σταθµών, ειδοποιούνται έγκαιρα οι γονείς ή κηδεµόνες για να το παραλάβουν. Το νήπιο παραµένει εκτός του Σταθµού µέχρι την πλήρη ανάρρωση του. 2.Η επιστροφή νηπίου µετά από ασθένεια πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του θεράποντος Παιδιάτρου, στην οποία αναφέρεται η νόσος από την οποία έπασχε τα παιδί και βεβαιώνεται η αποκατάσταση της υγείας του. Επιπλέον, οι γονείς ή κηδεµόνες οφείλουν να ενηµερώσουν εγκαίρως τους Υπεύθυνους των Σταθµών για την ηµεροµηνία επαναπροσέλευσης των παιδιών τους. 3.Σε περίπτωση λοιµώδους νοσήµατος οι γονείς υποχρεούνται να ειδοποιήσουν αµέσως τον Σταθµό φιλοξενίας. 4.Σε περίπτωση που η νόσος ιάθηκε αλλά κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση φαρµακευτικής αγωγής, ο Σταθµός φιλοξενίας αναλαµβάνει τη χορήγηση του φαρµάκου µε την προϋπόθεση: α) της προσκόµισης στον Σταθµό γνωµάτευσης του θεράποντος Παιδιάτρου όπου αναγράφεται η φαρµακευτική αγωγή και η ποσότητα που πρέπει να δοθεί στο παιδί. β) ότι οι γονείς ή κηδεµόνες θα υπενθυµίζουν τηλεφωνικά τον Παιδαγωγό του Σταθµού για την ώρα λήψης του φαρµάκου. 5.Σε περίπτωση σοβαρού έκτακτου περιστατικού (π.χ. ατύχηµα) ειδοποιούνται ο Παιδίατρος του Σταθµού και οι γονείς του παιδιού. Εάν κριθεί απαραίτητο καλείται το Ε.Κ.Α.Β. και το παιδί µεταφέρεται στο πλησιέστερο νοσοκοµείο, ποτέ όµως µε κάποιο άλλο µεταφορικό µέσο. 6.Σε περίπτωση που κάποιο παιδί εµφανίσει ψείρες, παραµένει υποχρεωτικά εκτός Σταθµού όσο χρονικό διάστηµα χρειαστεί µέχρι το φαινόµενο να εξαλειφθεί εντελώς. Άρθρο 14 Γενικά καθήκοντα προσωπικού 1.Το προσωπικό των Σταθµών είναι υποχρεωµένο να συµβάλλει µε όλες τις δυνάµεις του στην εύρυθµη λειτουργία τους, να καλλιεργεί και να αναπτύσσει περαιτέρω τις γνώσεις του παρακολουθώντας τις επιστηµονικές εξελίξεις και γενικά να εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέτουν ευσυνείδητα. 11

12 2.Το προσωπικό των Σταθµών, κατά την διάρκεια της απασχόλησης του, δύναται να αναλαµβάνει µη εξειδικευµένες επικουρικές δραστηριότητες που µπορεί να µην άπτονται των άµεσων και ειδικών καθηκόντων του στο Σταθµό, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Υπεύθυνο του Σταθµού. 3.Προγράµµατα µετεκπαίδευσης και σεµιναρίων του παιδαγωγικού προσωπικού είναι υποχρεωτικό να παρακολουθούνται 3 φορές το χρόνο και κατά τους µήνες Σεπτέµβριο, Ιανουάριο και Μάιο. Επιπλέον, το παιδαγωγικό προσωπικό υποχρεούται να διοργανώνει 1 φορά το χρόνο εκπαιδευτικό σεµινάριο για τους γονείς κατά τον µήνα Οκτώβριο. Άρθρο 15 Ειδικά καθήκοντα και αρµοδιότητες προσωπικού Ενδεικτικά τα καθήκοντα του προσωπικού των Σταθµών προσδιορίζονται ως εξής: 1.Παιδαγωγικό Προσωπικό: α) Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωµατική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των νηπίων µε εξατοµίκευση του ηµερήσιου προγράµµατος ανάλογα µε την ηλικία και τις ανάγκες τους. Απασχολεί τα παιδιά σύµφωνα µε το ηµερήσιο πρόγραµµα απασχόλησης. β) Εισηγείται στον Υπεύθυνο του Σταθµού τις ανάγκες εφοδιασµού των αιθουσών για την εφαρµογή του προγράµµατος µε είδη (παιχνίδια, είδη καθαριότητας κ.λ.π.). γ) Παρακολουθεί την διατροφή και καθαριότητά τους, ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους. Βοηθά τα φιλοξενούµενα νήπια για την ικανοποίηση των ατοµικών τους αναγκών, εφόσον δεν υπάρχει βοηθός Παιδαγωγού. δ) Ενηµερώνει τους αρµοδίους και τον Παιδίατρο για κάθε ύποπτο σχετικά µε την υγεία τους περιστατικό. ε) Τηρεί βιβλίο παρουσίας των νηπίων και ενηµερώνει τον Υπεύθυνο του Σταθµού για τις καθυστερήσεις νηπίων στην προσέλευσή τους είτε στις απουσίες τους. Επιπλέον, τηρεί βιβλίο εκπαιδευτικού προγράµµατος και ηµερήσιας απασχόλησης των νηπίων. στ) Λόγω της άµεσης επαφής του µε τα παιδιά προσφέρει σ' αυτά µε υποµονή και στοργή όλες τις δυνατότητες για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους επιδιώκοντας συνεχώς να δηµιουργήσουν σ' αυτά ικανότητα συγκέντρωσης, 12

13 αυτενέργειας, εµπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις προσωπικές δυνατότητές τους. Σε καµία περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η κακή µεταχείριση νηπίων (η έντονη φωνή, εκφοβισµός, σωµατική ποινή). ζ) Ενηµερώνει µία (1) φορά το µήνα τους γονείς για τη γενική, σφαιρική εξέλιξη του παιδιού τους και διατηρεί αρµονική σχέση µε αυτούς. 2.Βοηθός Παιδαγωγού: α) Βοηθάει το προσωπικό της προηγούµενης παραγράφου σε όλα τα καθήκοντά του σύµφωνα µε τις οδηγίες που παίρνει από αυτό. β) Επιµελείται την ατοµική υγιεινή των νηπίων, τα συνοδεύει στην τουαλέτα και τα παραδίδει στους γονείς ευπρεπώς ενδεδυµένα και καθαρά. γ) Στην περίπτωση απουσίας του προσωπικού της προηγούµενης παραγράφου, αντικαθιστά αυτό απευθυνόµενη/νος στον Υπεύθυνο του Σταθµού για βοήθεια και υποστήριξη. 3.Ο/Η Ψυχολόγος: α) ιανέµει ενηµερωτικό έντυπο στους γονείς στην αρχή της χρονιάς σχετικά µε το άγχος αποχωρισµού και την καλύτερη δυνατή προσαρµογή του παιδιού στον Σταθµό. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του έτους διανέµει ενηµερωτικά έντυπα και οδηγίες οποτεδήποτε κρίνει απαραίτητο. β) Αξιολογεί την ψυχολογική κατάσταση των νηπίων µέσα από κατ ιδίαν συναντήσεις και από την παρατήρηση της συµπεριφορά τους στο οµαδικό παιχνίδι αλλά και µέσα στη τάξη. γ) ηµιουργεί αρχείο για κάθε παιδί του Σταθµού, το οποίο παραµένει απόρρητο, και περιλαµβάνει προσωπικά στοιχεία του παιδιού, την οικογενειακή του κατάσταση, τυχόν σωµατικά προβλήµατα ή ασθένειες και παρατηρήσεις του Ψυχολόγου και του Παιδαγωγού. δ) Παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα ψυχολογικής υποστήριξης νηπίων και γονέων συνεργαζόµενος στενά µε τον Παιδίατρο, τον/την Κοινωνική Λειτουργό και το παιδαγωγικό προσωπικό. ε) Βοηθά, συµβουλεύει και εκπαιδεύει το παιδαγωγικό προσωπικό για την καλύτερη απόδοση στην εργασία τους µε διαλέξεις, συζητήσεις και ιδιαίτερες συναντήσεις. ζ) Αναρτά πίνακα στο Σταθµό µε τους ηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς όπου µπορούν να απευθυνθούν οι γονείς για περαιτέρω βοήθεια, εφόσον το επιθυµούν. 13

14 4.Ο/Η Κοινωνικός Λειτουργός: α) Συµβάλλει στην πρόληψη ή αντιµετώπιση προβληµάτων των νηπίων του Σταθµού και των οικογενειών τους, εφόσον στην τελευταία περίπτωση αυτό ζητηθεί ή είναι εκ των πραγµάτων αναγκαίο. β) Πραγµατοποιεί τις κοινωνικές έρευνες σε συνεργασία µε το παιδαγωγικό προσωπικό µε το οποίο βρίσκεται σε συνεχή επαφή. γ) Συνεργάζεται µε τον Παιδίατρο του Σταθµού. 5.Η Μαγείρισσα ή Μάγειρας: α) Είναι υπεύθυνη/νος για το µαγειρείο και την επιµεληµένη και έγκαιρη παρασκευή του φαγητού, σύµφωνα µε το διαιτολόγιο. Επιµελείται ιδιαιτέρως για την τήρηση όλων των όρων υγιεινής στους χώρους παρασκευής φαγητού, εισηγούµενη/νος κάθε σχετικό µέτρο. Ιδιαίτερα µέριµνα λαµβάνεται στη χρήση σκούφου και γαντιών κατά το µαγείρεµα. β) Παραλαµβάνει καθηµερινά από τον Υπεύθυνο του Σταθµού την αναγκαία ποσότητα υλικών για το ηµερήσιο φαγητό µε βάση το διαιτολόγιο. γ) Προτείνει στον Υπεύθυνο του Σταθµού την λήψη κάθε µέτρου που θεωρεί απαραίτητο για την καλή λειτουργία του µαγειρείου. δ) Φροντίζει για την καλή κατάσταση των µαγειρικών σκευών και ειδών εστίασης, ευθυνόµενη/νος για κάθε απώλεια ή αδικαιολόγητη καταστροφή. 6.Βοηθός Μαγείρου / Μαγείρισσας και ο/η Τραπεζοκόµος: α) Βοηθά τον µάγειρα ή την µαγείρισσα στην προετοιµασία του φαγητού. β) Φροντίζει για τη διανοµή του φαγητού στην τραπεζαρία, συγκεντρώνει τα µαγειρικά σκεύη µετά το τέλος του φαγητού και καθαρίζει τα τραπέζια. γ) Πλένει και τακτοποιεί τα µαγειρικά σκεύη και είδη εστιάσεως στην κουζίνα. δ) Επιµελείται τον καθαρισµό του χώρου της κουζίνας, των επίπλων και συσκευών που αποτελούν τον εξοπλισµό της, του ψυγείου και της αποθήκης τροφίµων. 7.Το Προσωπικό Καθαριότητας - βοηθητικών εργασιών: α) Εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τον υπεύθυνο του Σταθµού. 14

15 β) Επιµελείται τον γενικό ιµατισµό του Σταθµού και µεριµνά για την καλή συντήρηση, καθαριότητα και φύλαξη αυτού. γ) Χρησιµοποιεί υλικά καθαριότητας που παραλαµβάνει από τον Υπεύθυνο του Σταθµού. δ) Έχει την υποχρέωση να προσέρχεται πρώτο στους Σταθµούς και να αποχωρεί τελευταίο. Κατά συνέπεια είναι υπεύθυνο για το άνοιγµα των Σταθµών το πρωί και το κλείσιµο τους το απόγευµα, µετά την αποχώρηση των νηπίων, αν δεν είναι αλλιώς καθορισµένο από τον Υπεύθυνο του Σταθµού. ε) Είναι υπεύθυνο για την παρασκευή και το σερβίρισµα ροφήµατος καφέ για το παιδαγωγικό προσωπικό των Σταθµών (έναν το πρωί και έναν κατά το διάλειµµα), εφόσον του ζητηθεί από τον Υπεύθυνο του Σταθµού. 8.Ο Παιδίατρος: α) Εξετάζει κατά διαστήµατα και κατ' ελάχιστο όριο µια φορά την εβδοµάδα όλα τα παιδιά των Σταθµών και παρακολουθεί την ανάπτυξή τους, σηµειώνοντας τις παρατηρήσεις του στην ατοµική καρτέλα κάθε παιδιού. β) Παρακολουθεί συνεργαζόµενος µε τον/την Κοινωνική Λειτουργό και τον/την Ψυχολόγο την ψυχοσωµατική υγεία και ανάπτυξη των νηπίων. γ) Εισηγείται για τη δυνατότητα επιστροφής στον Σταθµό παιδιού που απουσίασε από σοβαρή ασθένεια µε βάση το ιατρικό πιστοποιητικό που προσκοµίζεται από τους γονείς και την προσωπική του εξέταση. δ) Υποδεικνύει τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των νηπίων και για την υγειονοµική κατάσταση των Σταθµών. ιατηρεί σε κάθε Σταθµό πρόχειρο φαρµακείο και για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πρέπει να σπεύδει για την παροχή των υπηρεσιών του. 9.Μουσικός / Θεατρολόγος / άσκαλος Χωρού / Γυµναστής α) Ο µουσικός είναι γνώστης των συστηµάτων µουσικοκινητικής αγωγής ORFF - CODA LY DALCROSE. Απασχολεί τα παιδιά µε παιχνίδια γνωριµίας µε τα µουσικά όργανα (µορφή, σχήµα, υλικά), µε µουσικοκινητικά παιχνίδια, µε παιχνίδια ανάπτυξης κινητικών δεξιοτήτων και ρυθµού, µε παιχνίδια ανάπτυξης της δηµιουργικότητας, της φαντασίας, της ικανότητας και µνήµης. Επιµελείται την γνωριµία των παιδιών µε τον ήχο και τις νότες, την φωνητική αγωγή, την δηµιουργία παιδικής χορωδίας, την γνωριµία και κατασκευή µουσικών. ιατηρεί ατοµικούς 15

16 φακέλους για κάθε παιδί και συνεργάζεται µε τους θεατρολόγο, δασκάλα χορού και παιδαγωγούς για τη δηµιουργία παιδικών θεατρικών σχολικών εορτών. β) Ο θεατρολόγος είναι γνώστης των µορφών δραµατικής τέχνης που µε τη µορφή παιχνιδιού ενεργεί δηµιουργικά στην προσχολική ηλικία µε τους εξής τρόπους: (1) έκφραση, κίνηση και χορό, (2) µιµική / παντοµίµα, (3) αυτοσχεδιασµό, (4) θεατρικό τρόπο αφήγησης ιστοριών, (5) δραµατοποίηση αυτοσχέδιων και γνωστών ιστοριών, (6) κουκλοθέατρο-θέατρο σκιών, (7) παραδοσιακά παιχνίδια, (8) οργάνωση θεατρικών παραστάσεων σε συνεργασία µε τους µουσικό, δασκάλα χορού, παιδαγωγούς και τους Υπεύθυνους των σταθµών. γ) Ο δάσκαλος χορού επιδιώκει τη γνωριµία των νηπίων µε το χορό και ρυθµό και ειδικά µε την ελληνική παράδοση. Καλλιεργεί τρόπους έκφρασης µε το σώµα και την κίνηση και αναπτύσσει το δηµιουργικό πνεύµα, τον συντονισµό και τη µνήµη. Επίσης, σε συνεργασία µε τους θεατρολόγο, µουσικό και παιδαγωγούς, δηµιουργεί οµάδες χορού για τις σχολικές εορτές. δ) Ο γυµναστής επιδιώκει την γνωριµία των παιδιών µε το σώµα τους και τις δυνατότητες του, την αντίληψη της ποιότητας της κίνησης, του χώρου στον οποίο κινούνται και της κίνησης σε σχέση µε άλλους. Επιπλέον, εισαγάγει τα νήπια στο ολυµπιακό ιδεώδες και οργανώνει ατοµικά και οµαδικά παιχνίδια. 10.Την διοικητική εργασία του κάθε σταθµού ασκεί ο Υπεύθυνος του Σταθµού και εάν δεν υπάρχει τα καθήκοντα αυτά ασκεί οριζόµενος υπάλληλος, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Ο Υπεύθυνος του σταθµού ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα: α) Είναι υπεύθυνος για την εύρυθµη λειτουργία του Σταθµού και την τήρηση του κανονισµού λειτουργίας. β) Συγκαλεί το προσωπικό του Σταθµού µε την έναρξη της λειτουργίας του για ενηµέρωση, καθοδήγηση και προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων του. γ) Συντονίζει το έργο των υπαλλήλων του Σταθµού σύµφωνα µε τις ανάγκες που προκύπτουν. δ) Εισηγείται τις ανάγκες του Σταθµού σε προσωπικό και πάσης φύσεως εξοπλισµό καθώς και την επιµόρφωση του προσωπικού του Σταθµού. ε) Είναι υπεύθυνος για την προµήθεια και τον έγκαιρο εφοδιασµό του Σταθµού µε τα αναγκαία τρόφιµα και λοιπά υλικά, για την καλή φύλαξη, συντήρηση και διάθεσή τους. Συγκεκριµένα, συµπληρώνει και υπογράφει το δελτίο παραγγελίας για τον 16

17 εφοδιασµό του Σταθµού και το δελτίο παραλαβής κατά την παράδοση των τροφίµων και λοιπόν υλικών. Επιπλέον καταγράφει στο τέλος κάθε εβδοµάδας τις ποσότητες τροφίµων της αποθήκης. ζ) Φροντίζει την λοιπή εν γένει περιουσία του Σταθµού, σύµφωνα µε τις εκάστοτε αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου. η) Υπολογίζει µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις τυχόν πρόσθετες αµοιβές (υπερωρίες κ.λ.π.) που προκύπτουν. θ) Εκτελεί κάθε άλλη εργασία διοίκησης και διαχείρισης που του ανατίθεται. Άρθρο 16 Ειδικοί κανόνες για το προσωπικό 1.Το παιδαγωγικό προσωπικό πρέπει να είναι ευπρεπώς ενδεδυµένο και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια (πχ ατοµική υγιεινή, χρήση ρούχων µόνο για τους παιδικούς σταθµούς) για την αποφυγή µετάδοσης οποιασδήποτε φυσικής, χηµικής και βακτηριακής µόλυνσης. 2.Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού των Σταθµών είναι ανάλογες µε το ωράριο εργασίας και τις ώρες λειτουργίας αυτών. 3.Απαγορεύεται η αποµάκρυνση του προσωπικού από του Σταθµούς κατά τις εργάσιµες ώρες. Εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί προσωπικοί ή υπηρεσιακοί λόγοι, επιτρέπεται ολιγόωρη αποµάκρυνση του υπαλλήλου, µετά από ειδική άδεια του Πολιτικού Προϊστάµενου του Σταθµού. 4.Το κάπνισµα απαγορεύεται ρητά εντός των Σταθµών αλλά και στους εξωτερικούς χώρους των Σταθµών. 5.Το προσωπικό µπορεί να διατρέφεται µε το ίδιο φαγητό που παρασκευάζεται για τα φιλοξενούµενα παιδιά, εφόσον απασχολείται στους Σταθµούς καθ όλη τη διάρκεια της ηµερήσιας λειτουργίας τους. Το βοηθητικό προσωπικό σιτίζεται στην τραπεζαρία του προσωπικού, το δε παιδαγωγικό προσωπικό σιτίζεται µαζί µε τα νήπια στο τµήµα ή στο χώρο σίτισης και την ίδια ώρα µε αυτά, για λόγους παιδαγωγικούς. Σε καµιά περίπτωση όµως δεν πρέπει το φαγητό του προσωπικού των Σταθµών να αποτελεί αφορµή για την αποδιοργάνωση αυτών ή την σύµπτυξη τµηµάτων. 6.Η διατροφή αυτή δεν θεωρείται έµµεση µισθολογική παροχή του προσωπικού, αλλά αποβλέπει στην εξυπηρέτηση της οµαλής λειτουργίας του Σταθµού. Κατά 17

18 συνέπεια δεν επιτρέπεται η χορήγηση στο προσωπικό, φαγητού σε χρήµα ή σε είδος ή η χωριστή παρασκευή φαγητού για το προσωπικό. 7.Ο ιµατισµός (π.χ. ρόµπες, σκούφος) και τα είδη ατοµικής προστασίας (π.χ. γάντια µιας χρήσης) του προσωπικού των Σταθµών, που χρησιµοποιούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων του και προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, παρέχεται από το ήµο. Ο παραπάνω εξοπλισµός παραµένει στον χώρο των Σταθµών και η χρήση του είναι υποχρεωτική, σύµφωνα µε τις υγειονοµικές διατάξεις. 8.Όλο το προσωπικό των Σταθµών, κατά την άσκηση των καθηκόντων του δεν δικαιούται διαλείµµατα. Πεντάλεπτη αποχή µπορεί να υπάρξει µε τη σύµφωνη γνώµη των Υπευθύνων του Σταθµού. Άρθρο 17 Κάθε θέµα που αναφέρεται στη λειτουργία των Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθµών και δεν περιλαµβάνεται στον παρόντα Κανονισµό ρυθµίζεται, ανάλογα µε τη φύση του, µε απόφαση του ηµάρχου Κηφισιάς ή του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κηφισιάς. 18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 2172/21-2-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 4 / 18-2-2013 48 /2013 Θ Ε Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 2172/21-2-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 4 / 18-2-2013 48 /2013 Θ Ε Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρίθμ. Πρωτ: 2172/21-2-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4 / 18-2-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ: 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 10. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 Αγαπητοί Γονείς, Oι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) έχουν σαν σκοπό να εξυπηρετούν τους εργαζομένους γονείς και να εξασφαλίζουν στο παιδί ασφαλή διαμονή

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Έχοντας υπόψη:

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: Αριθ. 16065/02 (ΦΕΚ Β 497/22-4-02) : Πρότυπος Κανονισµός Λειτουργίας Δηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών. OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ. 8 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ. 8 Μαΐου 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ: 5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 8 Μαΐου 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 44/2015 Σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου 2015, και ώρα 18:00 στο γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Σ.Σ ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ ΧVI Μ/Κ ΜΠ 3 Μ/Κ ΤΑΞ 30 Μ/Κ ΤΑΞ 7 Μ/Κ ΤΑΞ 31 Μ/Κ ΤΑΞ ΧΧΙ ΤΘΤ ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ ΧΧ ΤΘΜ ΤΔ/41 ΣΠ ΤΔ 21 Μ/Κ ΣΠ ΧΧV ΤΘΤ ΧΧIV ΤΘΤ

Δ Σ.Σ ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ ΧVI Μ/Κ ΜΠ 3 Μ/Κ ΤΑΞ 30 Μ/Κ ΤΑΞ 7 Μ/Κ ΤΑΞ 31 Μ/Κ ΤΑΞ ΧΧΙ ΤΘΤ ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ ΧΧ ΤΘΜ ΤΔ/41 ΣΠ ΤΔ 21 Μ/Κ ΣΠ ΧΧV ΤΘΤ ΧΧIV ΤΘΤ ΕΒΡΟΥ ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ ΧVI Μ/Κ ΜΠ 7 Μ/Κ ΤΑΞ 31 Μ/Κ ΤΑΞ ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ Δ Σ.Σ 3 Μ/Κ ΤΑΞ 30 Μ/Κ ΤΑΞ ΧΧΙ ΤΘΤ ΤΔ/41 ΣΠ ΧΧ ΤΘΜ ΤΔ 21 Μ/Κ ΣΠ ΧΧIV ΤΘΤ ΧΧV ΤΘΤ 50 M/K ΤΑΞ 29 Μ/Π TAΞ ΠΖ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αποστολή Αποστολή των Σταθμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. 201/2015 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Σκοπός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» λειτουργούν σε δύο τμήματα :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» λειτουργούν σε δύο τμήματα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αρ. Πρωτοκ. : οικ. 642 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» 1

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» ================== Δ/νση: Φλέμιγκ 71 162 33, Βύρωνας Τηλ: 210-7608460-462, 210-7668970 Φαξ: 210-7608469 e-mail: paidikoistathmoidbyrona@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... ΠΡΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο Των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αμαρουσίου (α επιλογή Π.Σ...) (β επιλογή Π.Σ...) ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

39 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

39 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 15.10.2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:47282/16.10.2015 39 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Έκταση εφαρμογής κανονισμού... 4 Άρθρο 2: Σκοπός των Παιδικών Σταθμών...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗ 20/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 87 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ- ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Βάρνης 1 Τ.Κ 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ24691Ω2-ΚΡΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. ΠΡΩΤ.: 51624 & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ: ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Α.Mε την αρ. 39/2016. απόφαση του ΔΣ, εγγράφονται στους παιδικούς βρεφ/κούς σταθμούς : 1. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ξεκινούν οι αιτήσεις για την εγγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ξεκινούν οι αιτήσεις για την εγγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πληροφ.: Ευαγγελία Τσιάβου Τηλ. Επικοινωνίας : 2132049012 2 Ιουνίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Ξεκινούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 02/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.ΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.ΚΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 17 TK 551133 ΤΗΛ.&FAX:2310458366 e-mail:paidikos@kedka.gr ΒΡΕΦΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ &ΕΡΑΤΥΡΑΣ 35 ΤΚ 55133 ΤΗΛ.&FAX:2310446087 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 03-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 775 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟY ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α.Φ.Μ.: 997887336 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 18 τ.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. (Για τον Π.Σ...)

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. (Για τον Π.Σ...) ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Για τον Π.Σ....) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ Επώνυμο :... Όνομα :... Επάγγελμα :... Α.Φ.Μ. :... Ασφ.Ταμείο :... Εργοδότης :...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 11-04-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 937 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 11-04-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 937 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 11-04-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 937 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟY ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α.Φ.Μ.: 997887336 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 18 τ.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ Στα νηπιακά τμήματα γίνονται δεκτά νήπια, που στις 31/8/2016 είναι 2,5 ετών, δηλαδή έχουν γεννηθεί από 1/1/2012 μέχρι και 28/2/2014, με την προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνθεση προσωπικού 2. Περιγραφή εργασιακού αντικειμένου 3. Προϋποθέσεις α. Γενικές προϋποθέσεις β. Ειδικές Προϋποθέσεις -Πιστοποίηση Υγείας -Ενδυμασία

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΓΓΡΑΦΗ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΓΓΡΑΦΗ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 Νέα Φιλαδέλφεια Τ.Κ. 14341 Τηλ.: 213 2049012 fax. 213 2049006

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. απόφασης 64. Απόσπασμα. Από τα πρακτικά της 3 ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ έτους 2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αρ. απόφασης 64. Απόσπασμα. Από τα πρακτικά της 3 ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ έτους 2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Αρ. απόφασης 64 Απόσπασμα Από τα πρακτικά της 3 ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Ψαχνά, 28/7/2016 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΗ.Κ.ΑΔΙ.ΜΕ ΜΥΤΑΛΑ ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ. Ψαχνά, 28/7/2016 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΗ.Κ.ΑΔΙ.ΜΕ ΜΥΤΑΛΑ ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ , 227 ΜΕΛΕΤΗ «Παροχή υπηρεσιών ενός (1) Ιατρού Παιδιάτρου, για τον Παιδικό Σταθμό Ψαχνών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.000,00 ( Κ.Α 15-6117.001) CPV : 85121291-9 (Παιδιατρικές Υπηρεσίες) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 2. Ιατρική βεβαίωση για τη σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού και φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Από το πρακτικό της µε αρίθµ. 11/2015 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Από το πρακτικό της µε αρίθµ. 11/2015 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αρίθµ. 11/2015 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων Αριθµός Απόφασης : 111/2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 2. Ιατρική βεβαίωση για τη σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού, βιβλιάριο υγείας, φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ 1. Τα νήπια να έχουν συµπληρώσει τα 2,5 έτη στις 31 Αυγούστου 2015 δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1/1/2011 έως 28/2/2013, να αυτοεξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18-06-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Αρ. ΠΡΩΤ.: 49034 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 25 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 344/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 25 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 344/2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 47364/16.10.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 25 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 344/2015 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τον Κανονισμό Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή τρίτη (23η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Φεβρουάριος 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρο 1 : Έκταση εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτήσεις εγγραφής με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε ειδική θυρίδα του Ταχυδρομείου Κερατσινίου Ταχ.θυρίδα ΤΚ.

Οι αιτήσεις εγγραφής με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε ειδική θυρίδα του Ταχυδρομείου Κερατσινίου Ταχ.θυρίδα ΤΚ. Οι αιτήσεις εγγραφής με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε ειδική θυρίδα του Ταχυδρομείου Κερατσινίου Ταχ.θυρίδα 91030 ΤΚ.18755 Κερατσίνι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 1. Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου Τα παιδιά, είναι το μέλλον. O Δήμος Αμαρουσίου επενδύει στο μέλλον της πόλης και στηρίζει στην πράξη τις ανάγκες της εργαζόμενης μητέρας, της κάθε οικογένειας. Μέσα από την υποδειγματική λειτουργία των

Διαβάστε περισσότερα

TEXNΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ( ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ )

TEXNΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ( ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ) TEXNΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ( ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ) A) ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. O Eργολάβος υποχρεούται στην παροχή υπηρεσιών σίτισης σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩ10-4ΓΓ. Αριθµ. Απόφασης: 238 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩ10-4ΓΓ. Αριθµ. Απόφασης: 238 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 02-04-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 238 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ' αριθµ. 60/2014 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. θα πραγματοποιούνται από την. έως τις. Ιουνίου 201. τις παρακάτω ώρες:.... Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθμών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου».

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθμών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΠΟΦΑΣΗ - 65 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ:4710 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Συγχώνευση νοµικών προσώπων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞ3-Ρ6Σ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 25/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞ3-Ρ6Σ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 25/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 25/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 320/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Λαμία, 19/09/2014 Αρ. Πρωτ. : 71825 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ» Πλαίσιο Προγράμματος 1. Το «Πολυπολιτισμικό Κέντρο Φροντίδας Παιδιών Λευκωσίας» στεγάζεται στη Λεωφόρο Νικηφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Άρθρο 1 Διάρθρωση Υπηρεσιών Η Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου συγκροτείται σε Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 26 ο & 29 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης δραστηριοτήτων άτυπης/ανεπίσηµης εκπαίδευσης για ανήλικους ασυνόδευτους πρόσφυγες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ CMEQ»: Ap.npwp.; Ημ/vw: ρθή Βιανήληψη: Συνημμένα: ΟΑΕΔ - ΔΪΟΙΚΗΧΗ 4 SI2 12/β6/»14 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΚΟΙ.Π.Α.Π) ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΚΟΙ.Π.Α.Π) ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΚΟΙ.Π.Α.Π) ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΠΕΥΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 406

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 406 Ορθή Επανάληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 11/9/2015 με αριθμ. 20 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 406

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αθήνα 12/09/2011 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων είναι ένα κατ εξοχήν Χριστιανικό Σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 40 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/3/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις Εγγραφών και Επανεγγραφών Νηπίων και Βρεφών για την Σχολική Περίοδο στους Παιδικούς και Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.

Προϋποθέσεις Εγγραφών και Επανεγγραφών Νηπίων και Βρεφών για την Σχολική Περίοδο στους Παιδικούς και Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π. Προϋποθέσεις Εγγραφών και Επανεγγραφών Νηπίων και Βρεφών για την Σχολική Περίοδο 2016-2017 στους Παιδικούς και Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά, από 15 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙ ΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙ ΙΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ 28/6/2011.Ο.ΚΟΙ.Π.Π ( ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ) Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821341631-629 Fax: 28210-95292 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15)

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα στα Λύκεια και τα Γυμνάσια αρχίζουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 217/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2822 της 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 217 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Ο ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC005484987 2016-11-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ίλιον: 30-11-2016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6624 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Τσουκαλά Χριστίνα Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ : 15.6474.13. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ (µε Φ.Π.Α. 23%): 500,00

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ : 15.6474.13. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ (µε Φ.Π.Α. 23%): 500,00 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 51 /2014 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 59/2012 ΜΕΛΕΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ (µε Φ.Π.Α. 23%): 500,00 Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ : 15.6474.13

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 19-11-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 46791 Προς Την Διοίκηση (διά της Δ/νσης Ιατρικής Υπηρεσίας) Κοιν.: Υποδιεύθυνση Οικονομικού ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση INFO KIT Μέρος 1 Μάης 2011 Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό προορίζεται για τους εθελοντές και τους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΥ. Δίνει σαφείς πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα οι κατασκηνώσεις θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

Συγκεκριμένα οι κατασκηνώσεις θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2310 300261 FAX 2310 318334 E mail : mail@deekme.gr Θεσσαλονίκη : 04/06/2015 Αρ.Πρωτ. 24848 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. ΠΡΟΣ: Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ του Δ. Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (αναγράφεται η ονομασία του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ)

ΑΙΤΗΣΗ. ΠΡΟΣ: Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ του Δ. Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (αναγράφεται η ονομασία του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ) ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»(Ν.Π.Δ.Δ.) Ημερομηνία : Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκη 25-6-2014 Αρ.Πρ. 12253 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εγγραφές μαθητών στις σχολικές μονάδες Π.Ε της χώρας για το σχολικό έτος Λήξη σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ : «Εγγραφές μαθητών στις σχολικές μονάδες Π.Ε της χώρας για το σχολικό έτος Λήξη σχολικού έτους » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

H NeverLand είναι ένα σχολείο που δέχεται μαθητές από την ηλικία του ενός

H NeverLand είναι ένα σχολείο που δέχεται μαθητές από την ηλικία του ενός H NeverLand είναι ένα σχολείο που δέχεται μαθητές από την ηλικία του ενός χρόνου μέχρι και την φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο. Η διαφορά του σχολείου από ένα παιδικό κέντρο έγκειται στον διαφορετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η www.neafiladelfeia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΓΓΡΑΦΗ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΘΕΜΑ: «Οι πρώτες μας εμπειρίες στο επάγγελμα της Νηπιαγωγού στα προσχολικά κέντρα του Δήμου Ροδίων Ροδιακή Έπαυλη»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΘΕΜΑ: «Οι πρώτες μας εμπειρίες στο επάγγελμα της Νηπιαγωγού στα προσχολικά κέντρα του Δήμου Ροδίων Ροδιακή Έπαυλη» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Οι πρώτες μας εμπειρίες στο επάγγελμα της Νηπιαγωγού στα προσχολικά κέντρα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 02/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίες Προδιαγραφές-Υποχρεώσεις αναδόχου παροχής προσωπικού εστίασης (μαγειρεία διανομή φαγητού)

Ενιαίες Προδιαγραφές-Υποχρεώσεις αναδόχου παροχής προσωπικού εστίασης (μαγειρεία διανομή φαγητού) Ενιαίες Προδιαγραφές-Υποχρεώσεις αναδόχου παροχής προσωπικού εστίασης (μαγειρεία διανομή φαγητού) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το τμήμα Διατροφής αποτελεί ένα σημαντικό χώρο παροχής υπηρεσιών για κάθε Νοσοκομειακή Μονάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΥΡΟΣ 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 197 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς και Επταλόφου Τ.Κ. 17778 -Ταύρος Τηλ.: 2132036212-213 Fax.2132036247 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

«Διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση και διαχείριση προβλημάτων. κατά την εφαρμογή του Ολοήμερου Προγράμματος στο νηπιαγωγείο»

«Διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση και διαχείριση προβλημάτων. κατά την εφαρμογή του Ολοήμερου Προγράμματος στο νηπιαγωγείο» «Διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση και διαχείριση προβλημάτων κατά την εφαρμογή του Ολοήμερου Προγράμματος στο νηπιαγωγείο» Δ Ρ. B Α Β Ε Τ Σ Η Σ Ο Φ Ι Α Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ Π Ρ Ο Σ Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί γονείς, 1. Εµφάνιση µαθητών

Αγαπητοί γονείς, 1. Εµφάνιση µαθητών ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς, 15 Σεπτεµβρίου 2012 "Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ" ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Με αφορµή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ευχόµαστε σε όλους υγεία, δύναµη και επιτυχία στους στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες «Αμυμώνη»

Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες «Αμυμώνη» Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες «Αμυμώνη» ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΜΥΜΩΝΗΣ, «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 7/2016 για τη σύναψη σύµβασης ορισµένου χρόνου επί ωροµισθία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 7/2016 για τη σύναψη σύµβασης ορισµένου χρόνου επί ωροµισθία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος : 2/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 14606 Ν.Π... ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. (.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ.)»

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Μελέτης : 124/2015 C P V 8 5 1 2 1 0 0 0-3 (Υπηρεσίες παροχής ιατρικής παρακολούθησης μελών των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Άρθρο 1 Κανονισμός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Με τον κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νέας Σμύρνης. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μαρούσι, 18/6/2014 Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μαρούσι, 18/6/2014 Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μαρούσι, 18/6/2014 Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. : 828 ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 36020/31.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 36020/31.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 36020/31.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 31 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 30.07.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Οργανωτική Δομή Τα Επιμορφωτικά Κέντρα υπάγονται διοικητικά στη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης και την ευθύνη λειτουργίας τους

Διαβάστε περισσότερα

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών. (άρθρο 8 παρ. 4Ν.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών. (άρθρο 8 παρ. 4Ν. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (για την περίοδο 2014-2015) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Περίοδος εγγραφών: από 2/6/2014 έως 2/7/2014 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12:οο έως 16:00 μμ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Εβδομαδιαίας Καλοκαιρινής Απασχόλησης Παιδιών

Προγράμματα Εβδομαδιαίας Καλοκαιρινής Απασχόλησης Παιδιών Έναρξη εγγραφών Τρίτη 2 Ιουνίου Προγράμματα Εβδομαδιαίας Καλοκαιρινής Απασχόλησης Παιδιών μαζί χτίζουμε το μέλλον των παιδιών μας! ΔΗΜΟΣ www.philothei-psychiko.gr 07:30-08:00 08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α )

Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α ) Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α ) Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 8/9/2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 457 ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π... Βάρνης 1-Ν. Σμύρνη-171 24 Τηλ.: 210-9335948 210-9319188

Διαβάστε περισσότερα