ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε."

Transcript

1 ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σε ενοποιηµένη και ατοµική βάση 30 Σεπτεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ... 4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 5 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 30ης Σεπτεµβρίου 2005 και 31ης εκεµβρίου 2005 σε ενοποιηµένη βάση.. 6 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 30ης Σεπτεµβρίου 2006 σε ενοποιηµένη βάση... 6 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 30ης Σεπτεµβρίου 2005 και 31ης εκεµβρίου 2005 σε ατοµική βάση... 7 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 30ης Σεπτεµβρίου 2006 σε ατοµική βάση... 7 Καταστάσεις Ταµειακών Ροών Πληροφορίες για την Τράπεζα Περίληψη Σηµαντικών Λογιστικών Αρχών Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από προµήθειες Έσοδα από µερίσµατα και αποτέλεσµα χρηµατοοικονοµικών πράξεων Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Γενικά διοικητικά έξοδα Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης Προβλέψεις αποµείωσης αξίας απαιτήσεων Φόροι Κέρδη ανά Μετοχή Μερίσµατα Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά µέσα απαιτήσεις υποχρεώσεις άνεια και απαιτήσεις κατά Πελατών Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµο προς πώληση και διακρατούµενο µέχρι τη λήξη Συµµετοχή σε θυγατρική και συγγενή επιχείρηση Ενσώµατα πάγια Άυλα πάγια στοιχεία Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενους φόρους Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα Υποχρεώσεις προς πελάτες Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό Λοιπά στοιχεία παθητικού Μετοχικό κεφάλαιο Αποτελέσµατα εις νέο και Αποθεµατικά αναπροσαρµογής εσµεύσεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Απαιτήσεις Συναλλαγές και Υπόλοιπα Συνδεδεµένων Μερών Οψιγενή γεγονότα Σελίδα 2 από 34

3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Από 1η Ιανουαρίου έως Από 1η Ιουλίου έως Ποσά σε Σηµείωση Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα , , , ,48 Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα ( ,43) ( ,38) ( ,84) ( ,36) Καθαρά έσοδα από τόκους , , , ,12 Έσοδα προµηθειών , , , ,24 Έξοδα προµηθειών ( ,96) ( ,81) ( ,02) ( ,10) Καθαρά Έσοδα από Προµήθειες , , , ,14 Έσοδα από µερίσµατα , , , ,10 Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων , ,52 ( ,67) ,78 Λοιπά έσοδα εκµετάλευσης , , , ,01 Σύνολο Καθαρών Εσόδων , , , ,15 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 7 ( ,88) ( ,29) ( ,12) ( ,75) Γενικά διοικητικά έξοδα 8 ( ,47) ( ,05) ( ,09) ( ,36) Αποσβέσεις ( ,05) ( ,76) ( ,78) ( ,78) Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 9 ( ,23) ( ,16) ( ,53) ( ,86) Σύνολο λειτ ουργικών εξόδων ( ,63) ( ,26) ( ,52) ( ,75) Προβλέψεις αποµείωσης αξίας απαιτήσεων 10 ( ,41) ( ,61) ( ,81) ( ,03) Αναλογία κερδών (ζηµιών) από συγγενείς εταιρίες - (66.418,44) ,23 (26.659,50) Κέρδη προ φόρων , , , ,87 Φόροι 11 ( ,68) ( ,09) ( ,84) ( ,33) Καθαρά κέρδη µετά από φόρους , , , ,54 Αναλογούντα σε : Μετόχους µειοψηφίας (33.195,37) 0,00 (33.195,37) 0,00 Μετόχους Τράπεζας , , , ,54 Κέρδη ανά µετ οχή 12 - Βασικά 0,65 0,46 0,08 0,22 Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο Β ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΡΕΝΤΣΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΦΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΦΑΡΑΣ Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων Σελίδα 3 από 34

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Από 1η Ιανουαρίου έως Από 1η Ιουλίου έως Ποσά σε Σηµείωση Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα , , , ,48 Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα ( ,50) ( ,38) ( ,91) ( ,36) Καθαρά έσοδα από τόκους , , , ,12 Έσοδα προµηθειών , , , ,24 Έξοδα προµηθειών ( ,36) ( ,81) ( ,42) ( ,10) Καθαρά Έσοδα από Προµήθειες , , , ,14 Έσοδα από µερίσµατα , , , ,10 Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων , ,52 ( ,48) ,78 Λοιπά έσοδα εκµετάλευσης , , , ,01 Σύνολο Καθαρών Εσόδων , , , ,15 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 7 ( ,29) ( ,29) ( ,53) ( ,75) Γενικά διοικητικά έξοδα 8 ( ,35) ( ,05) ( ,97) ( ,36) Αποσβέσεις ( ,25) ( ,76) ( ,98) ( ,78) Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 9 ( ,50) ( ,16) ( ,80) ( ,86) Σύνολο λειτουργικών εξόδων ( ,39) ( ,26) ( ,28) ( ,75) Προβλέψεις αποµείωσης αξίας απαιτήσεων 10 ( ,41) ( ,61) ( ,81) ( ,03) Κέρδη προ φόρων , , , ,37 Φόροι 11 ( ,33) ( ,09) ( ,49) ( ,33) Καθαρά κέρδη µετά από φόρους , , , ,04 Κέρδη ανά µετοχή 12 - Βασικά 0,65 0,46 0,08 0,22 Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο Β ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΡΕΝΤΣΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΦΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΦΑΡΑΣ Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων Σελίδα 4 από 34

5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ποσά σε Σηµείωση ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταµείο και ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα , , , ,14 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων , , , ,33 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων , , , ,08 Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά µέσα - απαιτήσεις , , , ,80 άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών , , , ,61 Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 18 ( ,00) ( ,79) ( ,00) ( ,79) Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµο προς πώληση , , , ,52 Χαρτοφυλάκιο διακρατούµενο µέχρι τη λήξη , , , ,75 Συµµετοχή σε θυγατρική και συγγενή επιχείρηση 20 0, , , ,00 Ενσώµατα πάγια , , , ,08 Ά υλα πάγια στοιχεία , , , ,17 Απαίτησεις από Αναβαλλόµενους Φόρους , , , ,01 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού , , , ,39 Σύνολο ενεργητικού , , , ,09 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα ,83 0, ,83 0,00 Υποχρεώσεις προς πελάτες , , , ,20 Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά µέσα - υποχρεώσεις , , , ,60 Υποχρεώσεις από Αναβαλλόµενους Φόρους , , , ,28 Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό , , , ,00 Λοιπά στοιχεία παθητικού , , , ,15 Σύνολο παθητικού , , , ,23 Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,00 Αποθεµατικά αναπροσαρµογής , , , ,32 Λοιπά αποθεµατικά , , , ,16 Αποτελέσµατα εις νέον , , , ,38 Ίδια κεφάλαια µετόχων Τράπεζ ας , , , ,86 ικαιώµατα µειοψηφίας ,46 0,00 0,00 0,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και δικαιωµάτων µειοψηφίας , , , ,86 Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων , , , ,09 Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο Β ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΡΕΝΤΣΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΦΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΦΑΡΑΣ Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων Σελίδα 5 από 34

6 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 30ης Σεπτεµβρίου 2005 και 31ης εκεµβρίου 2005 σε ενοποιηµένη βάση Ποσά σε Μετοχικό κεφάλαιο Τακτικό Αποθεµατικό Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Αποθεµατικό Εύλογης Λοιπά Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο αξίας χρεογράφων Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, σύµφωνα µε τα.π.χ.π , , , , , ,07 Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου 2005 Μεταβολή του αποθεµατικού εύλογης αξίας διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων , ,08 Κέρδη περιόδου µετά φόρων , ,15 Συνολικό αναγνωριζόµενο κέρδος / (ζηµιά) περίοδου 0,00 0, ,08 0, , ,23 ιανοµή µερισµάτων ( ,00) ( ,00) Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεµβρίου , , , , , ,30 Μεταβολές από µέχρι ( ,00) ,41 ( ,21) - ( ,59) ( ,39) Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31 εκεµβρίου , , , , , ,91 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 30ης Σεπτεµβρίου 2006 σε ενοποιηµένη βάση Ποσά σε Μετοχικό κεφάλαιο Τακτικό Αποθεµατικό Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Αποθεµατικό Εύλογης αξίας χρεογράφων Λοιπά Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, σύµφωνα µε τα.π.χ.π , , , , , ,91 0, ,91 Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου ,00 0,00 0,00 Μεταβολή του αποθεµατικού εύλογης αξίας διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ( ,23) ( ,23) ( ,23) Μεταβολές από ενοποίηση θυγατρικής 501,89 501, , ,72 Κέρδη περιόδου µετά φόρων , ,82 (33.195,37) ,45 Συνολικό αναγνωριζόµενο κέρδος / ζηµιά περίοδου 0,00 0,00 ( ,23) 0, , , , ,94 ιανοµή µερισµάτων ( ,60) ( ,60) ( ,60) Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεµβρίου , , , , , , , ,25 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων Σελίδα 6 από 34

7 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 30ης Σεπτεµβρίου 2005 και 31ης εκεµβρίου 2005 σε ατοµική βάση Ποσά σε Μετοχικό κεφάλαιο Τακτικό Αποθεµατικό Αποθεµατικό Εύλογης αξίας χρεογράφων Λοιπά Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, σύµφωνα µε τα.π.χ.π , , , , , ,66 Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου 2005 Μεταβολή του αποθεµατικού εύλογης αξίας διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων , ,08 Κέρδη περιόδου µετά φόρων , ,59 Συνολικό αναγνωριζόµενο κέρδος / (ζηµιά) περιόδου 0, ,08 0, , ,67 ιανοµή µερισµάτων ( ,00) ( ,00) Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεµβρίου , , , , , ,33 Μεταβολές από µέχρι ( ,00) ,41 ( ,21) - ( ,67) ( ,47) Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η εκεµβρίου , , , , , ,86 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 30ης Σεπτεµβρίου 2006 σε ατοµική βάση Ποσά σε Μετοχικό κεφάλαιο Τακτικό Αποθεµατικό Αποθεµατικό Εύλογης αξίας χρεογράφων Λοιπά Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, σύµφωνα µε τα.π.χ.π , , , , , ,86 Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου 2006 Μεταβολή του αποθεµατικού εύλογης αξίας διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ( ,23) ( ,23) Κέρδη περιόδου µετά φόρων , ,76 Συνολικό αναγνωριζόµενο κέρδος / ζηµιά περιόδου 0,00 - ( ,23) 0, , ,53 ιανοµή µερισµάτων ( ,60) ( ,60) Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεµβρίου , , , , , ,79 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων Σελίδα 7 από 34

8 Καταστάσεις Ταµειακών Ροών Από 1η Ιανουαρίου έως Από 1η Ιανουαρίου έως Ποσά σε Λειτουργικές δραστηριότητες Kέρδη περιόδου προ φόρων , , , ,68 Προσαρµογές στα Κέρδη για: Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων , , , ,42 Αποσβέσεις άυλων παγίων , , , ,34 Αναλογία (Κερδών)/ Ζηµιών από συγγενείς επιχειρήσεις 0, ,44 0,00 0,00 Ζηµιά ενοποίησης θυγατρικής εταιρείας ,66 0,00 0,00 0,00 Προβλέψεις αποµείωσης αξίας δανείων και λοιπών απαιτήσεων , , , ,61 Απόσβεση premium / discount επενδυτικού χαρτοφυλακίου , , , ,06 Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζοµένους µετά την συνταξιοδότηση , , , ,00 (Κέρδη) / Ζηµιές αποτίµησης παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων ( ,57) ,45 ( ,57) ,45 Καταβαλλόµενοι φόροι Εισοδήµατος ( ,68) ( ,19) ( ,68) ( ,19) ( ,47) ,37 ( ,97) ,37 Καθαρή µεταβολή (αύξηση) µείωση στοιχείων του ενεργητικού που σχετίζ ονται µε λειτουργικές δραστηρίοτητες Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων κατεχόµενων προς εµπορία ( ,18) ( ,87) ( ,38) ( ,87) ανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ( ,57) ( ,73) ( ,57) ( ,73) Λοιπών στοιχείων ενεργητικού ( ,95) ( ,55) ( ,78) ( ,55) Καθαρή µεταβολή αύξηση / (µείωση) στοιχείων παθητικού που σχετίζ ονται µε λειτουργικές δραστηρίοτητες Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα ,83 0, ,83 0,00 Υποχρεώσεις προς πελάτες , , , ,09 Λοιπών υποχρεώσεων , , , , ,17 ( ,63) ,05 ( ,63) Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ,70 ( ,26) ,08 ( ,26) Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού ( ,13) ( ,63) ( ,54) ( ,63) Επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις (34.028,00) ( ,00) (89.028,00) ( ,00) Καθαρή (αύξηση) / µείωση επενδυτικού χαρτοφυλακίου και χαρτοφυλακίου διαθέσιµου προς πώληση ,19 ( ,32) ,19 ( ,32) Καθαρή ταµειακή ροή για επενδυτικές δραστηριότητες ,06 ( ,95) ,65 ( ,95) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Έκδοση νέων µετοχών ,00 0,00 0,00 0,00 Επιστροφή µετοχικού κεφαλαίου στους µετόχους της µητρικής ( ,40) 0,00 ( ,40) 0,00 ιανοµή από αποθεµατικά και διαθέσιµα κέρδη σε µετόχους της µητρικής ( ,53) 0,00 ( ,53) 0,00 Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της µητρικής ( ,60) ( ,00) ( ,60) ( ,00) Καθαρή ταµειακή ροή από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( ,53) ( ,00) ( ,53) ( ,00) Καθαρή αύξηση διαθεσίµων και ισοδύναµων διαθεσίµων ,23 ( ,21) ,20 ( ,21) Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου , , , ,35 Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου ενοποιούµενης θυγατρικής ,39 0,00 0,00 0,00 Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου , , , ,14 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων Σελίδα 8 από 34

9 1. Πληροφορίες για την Τράπεζα Γενικές Πληροφορίες Η Τράπεζα «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.» είναι Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία, που στις διεθνείς συναλλαγές της φέρει την επωνυµία «GREEK POSTAL SAVINGS BANK S.A.» και υποκατέστησε σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της, την αποκεντρωµένη δηµόσια υπηρεσία «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο», που συστήθηκε µε το Ν.ΓΥΜΣΤ /1909, όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε τον Α.Ν.391/1936,το Ν.1118/1938 και άλλες διατάξεις. Κατόπιν της υπ αριθµόν 2579/ Π../Τ.Ε., εκδόθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο ένατο, παρ. 5, Ν.3082/2002 πράξη του ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, η οποία επέχει άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος και συνεπώς η Τράπεζα υπάγεται πλέον στο σύνολο των εποπτικής φύσεως διατάξεων της Τράπεζας της Ελλάδος, σύµφωνα µε το Ν.2076/1992, όπως ισχύει. Η έδρα της Τράπεζας βρίσκεται στο ήµο Αθηναίων (οδός Πεσµαζόγλου 2-6, Τ.Κ ) και µε απόφαση.σ. µπορεί να συστήνει ή να καταργεί υποκαταστήµατα, γραφεία, θυρίδες ή και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και την αλλοδαπή. Κατά την 30 η Σεπτεµβρίου 2006 το δίκτυο καταστηµάτων του «Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου» ανερχόταν σε 136 καταστήµατα σε όλη την Ελλάδα. Η διάρκεια της Τράπεζας έχει οριστεί σε εκατό έτη από την ίδρυσή της και µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η Τράπεζα έχει εισάγει προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών το σύνολο των µετοχών της, από την 5η Ιουνίου 2006, κατόπιν λήψεως των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων 1/381/ και 18/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, αντίστοιχα. Μέσω της εισαγωγής αυτής, υλοποιήθηκε η σχετική απόφαση της ιυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων για τη διάθεση κοινών ονοµαστικών µετοχών (ήτοι ποσοστό 34,84%) της Τράπεζας, κυριότητας του Ελληνικού ηµοσίου. Οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2006 εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο την 29/11/2006. Σελίδα 9 από 34

10 Η διάρθρωση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2006, έχει ως ακολούθως: Τσουπίδης Παναγιώτης, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος Καµινάρης Αντώνιος, Αντιπρόεδρος Α, Εκτελεστικό Μέλος Μήτρεντσες Χρήστος, Αντιπρόεδρος Β, Εκτελεστικό Μέλος Κοµνηνός Χρήστος, Μέλος ρακάτος Γεράσιµος, Μέλος Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μέλος Χατζηµιχάλης ηµήτριος, Μέλος Μιχαλοπούλου Αδαµαντία, Μέλος Σπηλιόπουλος Βασίλειος, Μέλος Κοτσίρης Κωνσταντίνος, Μέλος Τσαγδής Ιωάννης, Μέλος Η θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου άρχισε στις 30 Ιουνίου του 2004 και λήγει την 30 Ιουνίου Σύµβαση Συνεργασίας µε τα Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε. H Τράπεζα έχει συνάψει από την 19 Νοεµβρίου 2001, δεκαετή σύµβαση αποκλειστικής συνεργασίας µε τα ΕΛ.ΤΑ. Βασικοί όροι της σύµβασης - Η σύµβαση αυτή δύναται να παραταθεί αυτοµάτως εφόσον τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν από την λήξη της σύµβασης κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν έχει γνωστοποιήσει εγγράφως την βούλησή του για την µη παράτασή της. - Η σύµβαση µπορεί να τερµατιστεί άµεσα από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του αντισυµβαλλοµένου, σε περίπτωση που το αντισυµβαλλόµενο µέρος έχει παραβιάσει κάποια από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και δεν έχει θεραπεύσει την παραβίαση αυτή, εντός διαστήµατος τριών (3) µηνών από την έγγραφη ενηµέρωση του. Μετά τη λήξη της σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους της, όλα τα εκκρεµή θέµατα θα διακανονιστούν εντός διαστήµατος τριών (3) ετών. - Κάθε συµβαλλόµενο µέρος αναπτύσσει αυτόνοµα τους κύριους τοµείς των δραστηριοτήτων του ως προς τα παρεχόµενα από αυτό χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και υπηρεσίες. - Τα καταστήµατα του δικτύου των συµβαλλοµένων µερών διατηρούν όλα τα διακριτικά γνωρίσµατα της εταιρικής ταυτότητάς τους, έτσι ώστε η προβολή και πώληση από το δίκτυο κάθε συµβαλλόµενου των προϊόντων του ετέρου συµβαλλοµένου να γίνεται µε διακριτό τρόπο. - Σε περίπτωση λήξης ή λύσης της σύµβασης, ακολουθεί εκκαθάριση των εκκρεµοτήτων µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, για το µέχρι εκείνη την στιγµή διάστηµα και η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός διαστήµατος τριών (3) ετών. Για το χρονικό διάστηµα της εκκαθάρισης τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται από τις υποχρεώσεις αποκλειστικότητας, απορρήτου και εχεµύθειας, που ίσχυαν κατά την διάρκεια της σύµβασης. Οικονοµικό κόστος - Για την παροχή των υπηρεσιών και την παραχώρηση χώρων και εξοπλισµού στα καταστήµατα του δικτύου των ΕΛ.ΤΑ, Η Τράπεζα καταβάλει: α) αµοιβή ανά συναλλαγή, υπολογιζόµενη επί το πλήθος των συναλλαγών β) αµοιβή διαχείρισης κεφαλαίων, υπολογιζόµενη ως ποσοστό επί του µέσου όρου των υπολοίπων των λογαριασµών καταθέσεων που εξυπηρετούνται από το δίκτυο των ΕΛ.ΤΑ και γ) πρόσθετη αµοιβή, υπολογιζόµενη ως ποσοστό παραγωγικότητας επί της καθαρής αύξησης των υπολοίπων των λογαριασµών καταθέσεων που εξυπηρετούνται από το δίκτυο των ΕΛ.ΤΑ. Σελίδα 10 από 34

11 Χρησιµοποιούµενο δίκτυο - Το δίκτυο των καταστηµάτων, πρακτορείων και αγροτικών διανοµέων των ΕΛ.ΤΑ καθίσταται δίκτυο παροχής προϊόντων της Τράπεζας και τυχόν άλλων κοινών προϊόντων των συµβαλλοµένων που δύνανται να αναπτυχθούν στο µέλλον. - Στα πλαίσια της εν λόγω σύµβασης τα προϊόντα /υπηρεσίες της Τράπεζας διατίθενται από 820 καταστήµατα των ΕΛ.ΤΑ και από πρακτορεία και 950 αγροτικούς διανοµείς, οι οποίοι λειτουργούν ως υπεργολάβοι των ΕΛ.ΤΑ σε αποµακρυσµένες περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν καταστήµατα ή πρακτορεία, ενώ τα προϊόντα /υπηρεσίες των ΕΛ.ΤΑ διατίθενται µέσω του δικτύου των 136 καταστηµάτων της Τράπεζας. - Με βάση τους όρους της σύµβασης, η Τράπεζα έχει δεσµευθεί να µην προβεί στο άνοιγµα καταστήµατός της σε οποιαδήποτε περιοχή υφίσταται ήδη κατάστηµα των ΕΛ.ΤΑ. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται στην Τράπεζα να ανοίξει κατάστηµα σε απόσταση τέτοια από κατάστηµα των ΕΛ.ΤΑ που θα επηρέαζε τον συνολικό κύκλο εργασιών των ΕΛ.ΤΑ. Η ευθύνη για την λειτουργία των καταστηµάτων παραµένει στον κύριο του κάθε καταστήµατος και κάθε αντισυµβαλλόµενο µέρος αποζηµιώνει το άλλο για κάθε ζηµιά που επέρχεται οφειλόµενη σε δόλο ή αµέλεια των υπαλλήλων του. - Ως δικαιοπρακτικό θεµέλιο της σύµβασης αποκλειστικής συνεργασίας αναγνωρίζεται ρητά από τα συµβαλλόµενα µέρη ότι τα ΕΛ.ΤΑ αναλαµβάνουν την υποχρέωση να διαθέτουν, κατ αποκλειστικότητα, µόνο τα τραπεζικά προϊόντα της Τράπεζας, υπό τον όρο ότι και η Τράπεζα δεν θα χρησιµοποιήσει ούτε και θα αναπτύξει ανταγωνιστικά το δίκτυο των καταστηµάτων της ως προς το ίκτυο ΕΛ.ΤΑ. Προϊόντα /Υπηρεσίες - Κάθε συµβαλλόµενο µέρος αναπτύσσει αυτόνοµα τους κύριους τοµείς των δραστηριοτήτων του ως προς τα παρεχόµενα από αυτό χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και υπηρεσίες και δη (α) η Τράπεζα ως προς το σύνολο των τραπεζικών εργασιών και ιδιαίτερα το σύνολο των καταθετικών και χορηγητικών προϊόντων και (β) τα ΕΛ.ΤΑ ως προς τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και τις πράξεις επί των ειδικών τρεχούµενων λογαριασµών GIRO, ήτοι κίνηση κεφαλαίων εσωτερικού και διεθνών πληρωµών (Western Union, Eurogiro, επιταγές εξωτερικού), συναλλαγές ταχυπληρωµής (εισπράξεις, πληρωµές), πράξεις επί λογαριασµών GIRO, πληρωµές συντάξεων ΙΚΑ-ΟΓΑ. - Στο δίκτυο των καταστηµάτων της Τράπεζας πωλούνται προϊόντα των ΕΛ.ΤΑ, υψηλής προστιθέµενης αξίας κατόπιν συµφωνίας των µερών. Ως προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας νοούνται ενδεικτικά τα εξής: Eurogiro, Western Union, πληρωµές συντάξεων ΙΚΑ, ΟΓΑ, πράξεις επί λογαριασµών Giro, επιταγές αντικαταβολής, ταχυπληρωµή, ταχυµεταφορές καθώς και προπληρωµένα και φιλοτελικά προϊόντα. - Στο δίκτυο των καταστηµάτων των ΕΛ.ΤΑ διατίθενται τα προϊόντα /υπηρεσίες της Τράπεζας. - Για οποιεσδήποτε νέες κατηγορίες προϊόντων που θα δηµιουργηθούν από οποιονδήποτε από τους δύο αντισυµβαλλόµενους, η σύµβαση παρέχει το δικαίωµα της πρώτης άρνησης ("right of first refusal") στο άλλο µέρος. Ως νέες κατηγορίες προϊόντων δεν νοούνται παραλλαγές ή διαφοροποιήσεις υφιστάµενων προϊόντων, αλλά διακριτές, νέες ευρείες κατηγορίες προϊόντων που στοχεύουν στην κάλυψη αναγκών των πελατών που δεν καλύπτονται από τα υφιστάµενα προϊόντα. Σελίδα 11 από 34

12 Συµµετοχή της Τράπεζας στο κεφάλαιο των ΕΛΤΑ και συµµετοχή των ΕΛΤΑ στο κεφάλαιο της Τράπεζας Στα πλαίσια ισχυροποίησης των ιστορικών δεσµών του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου µε τα ΕΛΤΑ, αλλά και της ενδυνάµωσης της ήδη υφιστάµενης συνεργασίας µεταξύ τους, αποφασίστηκε µε την από απόφαση της ιυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων (.Ε.Α.) και µε αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων και των διοικήσεων των δύο εταιρειών, η πώληση του 10% των µετοχών της Τράπεζας (ήτοι µετοχές) κυριότητας Ελληνικού ηµοσίου στα ΕΛ.ΤΑ., και η πώληση του 10% των µετοχών των ΕΛ.ΤΑ. (ήτοι µετοχές) κυριότητας Ελληνικού ηµοσίου στην Τράπεζα. Η αγορά του 10% των µετοχών των ΕΛ.ΤΑ. κυριότητας Ελληνικού ηµοσίου από την Τράπεζα καθώς και η αγορά του 10% των µετοχών της Τράπεζας κυριότητας Ελληνικού ηµοσίου από τα ΕΛ.ΤΑ. πραγµατοποιήθηκε ταυτόχρονα. Στεγαστικό Ταµιευτήριο Σύµφωνα µε την παράγραφο 12, του δέκατου άρθρου του ιδρυτικού νόµου της Τράπεζας, Ν.3082/2002 (ΦΕΚ 316/ ), ορίστηκε ότι µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας διατίθεται ποσό δεκαεπτά εκατοµµυρίων ευρώ από τα κατά την δηµοσίευση του νόµου αυτού υπάρχοντα αποθεµατικά του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, σε λογαριασµό, που υπάρχει η πρόκειται να συσταθεί µε όµοια απόφαση, το προϊόν εκµετάλλευσης του οποίου διατίθεται για την κάλυψη των στεγαστικών παροχών στους απασχολούµενους στην Τράπεζα. Κάθε δε σχετικό µε το λογαριασµό αυτό θέµα, θα καθορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Σύµφωνα µε την 17η συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, κατά την 23η Σεπτεµβρίου 2003, αποφασίστηκε οµόφωνα η σύσταση και λειτουργία του προβλεπόµενου από τον Ν.3082/2002 λογαριασµού, από την 1η Ιανουαρίου Ο λογαριασµός αυτός πιστώνεται µε το ποσό των δέκα επτά εκατοµµυρίων ευρώ, σύµφωνα µε τον Ν.3082/2002 καθώς και µε τα ποσά των χρεολυσίων των στεγαστικών δανείων που αποπληρώνει κάθε µήνα το προσωπικό και τα οποία ποσά θα επαναδανείζονται µε ειδικό επιτόκιο στους δικαιούχους. Τα συγκεντρωµένα ποσά θα επαναεπενδύονται µε ελάχιστη εγγυηµένη απόδοση από το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο µαζί µε το ποσό των δεκαεπτά εκατοµµυρίων ευρώ. Η επενδυτική πολιτική για το προϊόν θα πρέπει να καλύπτει µια συγκεκριµένη ετήσια καθαρή απόδοση 5,25% µε στόχο την µείωση της διάρκειας των δανειακών υποχρεώσεων. ικαιούχοι του λογαριασµού είναι όλοι όσοι ήταν απασχολούµενοι κατά την 16η εκεµβρίου 2002, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας καθώς και οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. Σύµφωνα µε την 29η Συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, κατά την 4η Μαρτίου 2004, εγκρίθηκε ο «Γενικός Κανονισµός ιαχείρισης και Λειτουργίας του Επενδυτικού Λογαριασµού Κάλυψης Στεγαστικών Παροχών». ιευκρινίζεται ότι το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο δεν έχει συστήσει τον ανωτέρω Λογαριασµό αλλά παρακολουθεί στα βιβλία του τις κινήσεις αυτού του Λογαριασµού. Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο στα πλαίσια της εφαρµογής των.π.χ.π., ανέθεσε σε εξειδικευµένη εταιρεία, την αναλογιστική µελέτη υπολογισµού του κόστους που προκύπτει από την εφαρµογή του συγκεκριµένου προγράµµατος. Το αποτέλεσµα της µελέτης αυτής, συµπεριλήφθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις αφαιρετικά του κονδυλίου της σηµείωσης 18 των οικονοµικών καταστάσεων «άνεια και απαιτήσεις κατά Πελατών» και ειδικότερα στην γραµµή «Στεγαστικά άνεια», το δε ποσό αυτής ανέρχεται σε 94,5 εκ. κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2006, σε 95 εκ. κατά την 31η εκεµβρίου εκ. κατά την 31η εκεµβρίου Για τον υπολογισµό της παρούσας αξίας του Σελίδα 12 από 34

13 προγράµµατος, χρησιµοποιήθηκαν επιτόκια προεξόφλησης 5%, 4,5%, 4% και 4% για τις χρήσεις 2003, 2004, 2005 και εννιαµήνου 2006 αντίστοιχα. Αύξηση ποσοστού συµµετοχής στην εταιρία «ΤΤ ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε..Α.Κ.» Σύµφωνα µε το νόµο Ν.3283/2004 (άρθρο 5, παραγρ. 1), ΦΕΚ Α 210/ και στο πλαίσιο υλοποίησης των δεσµεύσεων/ δηλώσεων της διοίκησης της Τράπεζας, οι οποίες είχαν συµπεριληφθεί στο ενηµερωτικό δελτίο εισαγωγής των µετοχών της στο Χ.Α., την 4η Αυγούστου 2006, ολοκληρώθηκε η µεταβίβαση προς την Τράπεζα ποσοστού 1% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Τ.Τ. ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε..Α.Κ.», κυριότητος της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.», ήτοι κοινών ονοµαστικών µετοχών. Συνεπεία της µεταβίβασης αυτής το συνολικό ποσοστό συµµετοχής του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε. στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Τ.Τ. ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε..Α.Κ.» ανήλθε πλέον στο 51% ενώ των ΕΛ.ΤΑ Α.Ε. κατήλθε στο 49%. Επίσης η Τράπεζα συµµετείχε στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής «Τ.Τ. ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε..Α.Κ.» µε το νέο ποσοστό συµµετοχής της ήτοι 51%, αποκτώντας νέες, κοινές ονοµαστικές µετοχές. 2. Περίληψη Σηµαντικών Λογιστικών Αρχών 2.1 Βάση παρουσίασης Οι συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (εφεξής.π.χ.π.) και τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (.Λ.Π.) που ισχύουν, ενώ εφαρµόστηκε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις», για τις εννιαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν Επιλεγµένες Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις και όχι όλες τις Σηµειώσεις που προβλέπονται για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Συνεπώς, οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να εξεταστούν σε συνάρτηση µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η εκεµβρίου Οι συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς "going concern" και είναι σύµφωνες µε το Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων (Framework) της IASB. Κατά την προετοιµασία των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, οι σηµαντικές εκτιµήσεις και παραδοχές που διενεργήθηκαν από την ιοίκηση ήταν οι ίδιες µε αυτές που εφαρµόστηκαν κατά την προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η εκεµβρίου Πρότυπα, διερµηνείες και τροποποιήσεις δηµοσιευµένων προτύπων (σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2006) Η Τράπεζα ακολούθησε τις ίδιες λογιστικές αρχές µε αυτές που εφαρµόστηκαν κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η εκεµβρίου Τα νέα πρότυπα που δηµοσιεύθηκαν καθώς επίσης και οι τροποποιήσεις και διερµηνείες των προτύπων που έχουν τεθεί σε ισχύ και τα οποία θα εφαρµοστούν υποχρεωτικά από την Τράπεζα για τις περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2006 και εφεξής, είναι τα ακόλουθα: Σελίδα 13 από 34

14 -.Λ.Π. 19 (τροποποίηση), Παροχές προς Εργαζοµένους (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006). Η τροποποίηση εισάγει τη δυνατότητα επιλογής εναλλακτικής µεθόδου αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών. Η Τράπεζα δε προτίθεται να αλλάξει τη λογιστική αρχή που έχει υιοθετήσει για την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών, και επιπλέον δε συµµετέχει σε προγράµµατα πολλαπλών εργοδοτών. -.Λ.Π 21, Περί των επιδράσεων των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος. Με την τροποποίηση αυτή οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από νοµισµατικά στοιχεία που αποτελούν µέρος της καθαρής επένδυσης σε οικονοµικές µονάδες του εξωτερικού ακόµα και όταν αυτά τα στοιχεία είναι εκφρασµένα σε νόµισµα διαφορετικό από το λειτουργικό νόµισµα των αντισυµβαλλόµενων εταιρειών του Οµίλου, µπορούν να καταχωρηθούν απευθείας στην ενοποιηµένη καθαρή θέση. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει καµία επίδραση στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. -.Λ.Π 39 (τροποποιηµένο), Λογιστική Αντιστάθµισης Ταµειακών Ροών από Προβλεπόµενες ιεταιρικές Συναλλαγές (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006). Σύµφωνα µε την τροποποίηση, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος µίας πολύ πιθανής διεταιρικής συναλλαγής αντιµετωπίζεται ως αντισταθµιζόµενο στοιχείο στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι α) το νόµισµα της συναλλαγής είναι διαφορετικό από το συναλλακτικό νόµισµα της οικονοµικής µονάδας που συµµετέχει στη συναλλαγή, και β) ο συναλλαγµατικός κίνδυνος θα επηρεάσει τα ενοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες. Η τροποποίηση αυτή δε θα έχει επίδραση στη χρηµατοοικονοµική θέση της Τράπεζας, αφού η Τράπεζα δεν έχει διενεργήσει διεταιρικές συναλλαγές οι οποίες θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως αντισταθµιζόµενα στοιχεία στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. -.Λ.Π. 39 (τροποποιηµένο), Επιλογή της Μεθόδου των Εύλογων Αξιών (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006). Σύµφωνα µε την τροποποίηση αυτή, αλλάζει ο ορισµός των χρηµατοοικονοµικών µέσων στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων "financial instruments at fair value through profit and loss" και τίθενται περιορισµοί στην ένταξη τους σε αυτή την κατηγορία. Η Τράπεζα εφάρµοσε την τροποποίηση αυτή για τις χρήσεις που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και µετά (αναδροµική εφαρµογή). -.Λ.Π 39 και.π.χ.π 4 (τροποποιηµένο), Χρηµατοοικονοµικές Εγγυήσεις (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006). Σύµφωνα µε τις εν λόγω τροποποιήσεις, οι χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις που έχουν εκδοθεί, εκτός αυτών που έχουν θεωρηθεί από την οικονοµική µονάδα ως ασφαλιστήρια συµβόλαια, αποτιµώνται αρχικά στην εύλογη αξία, ενώ µεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης στην υψηλότερη τιµή µεταξύ: α) του αναπόσβεστου υπολοίπου των εισπρακτέων εσόδων και εσόδων εποµένων χρήσεων, και β) της απαιτούµενης δαπάνης για το διακανονισµό της υποχρέωσης κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει επίδραση στη χρηµατοοικονοµική θέση της Τράπεζας. -.Π.Χ.Π 7, Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική τροποποίηση του.λ.π 1, Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίων (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007). Το.Π.Χ.Π 7 εισάγει νέες γνωστοποιήσεις οι οποίες συντελούν στη βελτίωση των πληροφοριών σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Απαιτείται η γνωστοποίηση ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών για την έκθεση σε κινδύνους που προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικά µέσα, περιλαµβάνοντας συγκεκριµένες κατ ελάχιστο γνωστοποιήσεις σχετικά µε το πιστωτικό κίνδυνο, το «κίνδυνο ρευστότητας» και το «κίνδυνο της αγοράς», καθώς και ανάλυση ευαισθησίας για το «κίνδυνο της αγοράς». Αντικαθιστά το.λ.π. 30, Γνωστοποιήσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων των Τραπεζών και των συναφών Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων, και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το.λ.π. 32, Γνωστοποίηση και Παρουσίαση Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Εφαρµόζεται από όλες τις οικονοµικές µονάδες που έχουν υιοθετήσει τα.π.χ.π. Η τροποποίηση του.λ.π 1 απαιτεί να γίνουν γνωστοποιήσεις για το επίπεδο Σελίδα 14 από 34

15 κεφαλαίου της οικονοµικής µονάδας καθώς και για το τρόπο διαχείρισής του. Η διοίκηση της Τράπεζας θα εφαρµόσει το.π.χ.π 7 και τις τροποποιήσεις του.λ.π 1 για τις χρήσεις που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και µετά. - ιερµηνεία 4, Καθορισµός προϋποθέσεων µία σύµβαση να περιέχει στοιχείο µίσθωσης (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006). Η ιερµηνεία 4 απαιτεί όπως ο προσδιορισµός του πότε µία συµφωνία είναι ή περιέχει ένα στοιχείο µίσθωσης, να γίνεται βάσει της ουσίας της συµφωνίας. Απαιτείται να γίνεται αξιολόγηση πότε α) η εκπλήρωση της συµφωνίας εξαρτάται από τη χρήση συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου ή περιουσιακών στοιχείων, και β) η συµφωνία περιέχει το δικαίωµα της χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. Η διοίκηση αξιολόγησε την επίδραση της ιερµηνείας 4 στις δραστηριότητες της Τράπεζας και πιστεύει ότι η υιοθέτησή της θα έχει περιορισµένη επίδραση στη µορφή και την έκταση των γνωστοποιήσεων. - ιερµηνεία 5, ικαιώµατα από συµµετοχές σε ταµεία απενεργοποίησης αποκατάστασης και περιβαλλοντικής προστασίας (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006). - ιερµηνεία 6, Υποχρεώσεις που απορρέουν από την συµµετοχή σε συγκεκριµένη αγορά Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2006). - ιερµηνείες 8 & 9, Πεδίο εφαρµογής του.π.χ.π 2 και Επανεκτίµηση ενσωµατώµενων παραγώγων. Οι ιερµηνείες 5, 6, 8 & 9 δεν έχουν καµία επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις. 2.3 Πληροφόρηση Κατά Τοµέα ραστηριότητας Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. Στον τοµέα των καθαρά τραπεζικών εργασιών εντάσσεται η διαχείριση όλων των προϊόντων των πελατών (ιδιώτες & νοµικά πρόσωπα) που αφορούν ενδεικτικά καταθέσεις ταµιευτηρίου, όψεως και προθεσµίας, χρηµατοδοτήσεις (στεγαστικά καταναλωτικά δάνεια), υπηρεσίες από χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, εργασίες συναλλάγµατος και κινήσεις κεφαλαίων. Στην παρούσα φάση ανάπτυξης των εργασιών της, η ιοίκηση παρακολουθεί τους κινδύνους και αποδόσεις από καθαρά τραπεζικές εργασίες και από χρηµατοοικονοµικά προϊόντα συγκεντρωτικά. Συνεπώς δεν έχει προβεί σε διαχωρισµό επιχειρηµατικών τοµέων καθώς αντιµετωπίζει το σύνολο των δραστηριοτήτων της ενιαία. Τα κυριότερα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα στα οποία επενδύει η Εταιρεία είναι οµόλογα, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, µετοχές εισηγµένες στο Χ.Α. και σε Ξένα Χρηµατιστήρια και εργασίες συναλλάγµατος. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε διαχωρισµό επιχειρηµατικών τοµέων καθώς το σύνολο των δραστηριοτήτων της ανήκει στο τραπεζικό τοµέα. Σελίδα 15 από 34

16 3. Καθαρά έσοδα από τόκους Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναλύονται ως εξής: Ποσά σε Έσοδα τόκων από: Τίτλους σταθερής απόδοσης , , , ,60 άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών , , , ,90 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων , , , ,01 Λοιπά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία , , , ,89 Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα , , , ,40 Έξοδα τόκων από: Υποχρεώσεις προς πελάτες , , , ,68 Εισφορά ΤΕΚ ,12 0, ,12 0,00 Λοιπές τοκοφόρες υποχρεώσεις , , , ,70 Tόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα , , , ,38 Καθαρά έσοδα από τόκους , , , ,02 4. Καθαρά έσοδα από προµήθειες Τα καθαρά έσοδα από προµήθειες αναλύονται ως εξής: Ποσά σε Έσοδα από προµήθειες χρεωγράφων , , , ,69 Έσοδα από διαχείριση διαθεσίµων , , , ,45 Έσοδα από προµήθειες πράξεων συναλλάγµατος , , , ,83 Έσοδα από προµήθειες πιστωτικών καρτών και καταναλωτικής πίστης , , , ,77 Λοιπές προµήθειες συνναλλαγών και διαχείρισης , , , ,19 Σύνολο εσόδων από προµήθειες , , , ,93 Έξοδα προµηθειών πιστωτικών καρτών , , , ,00 Λοιπά έξοδα προµηθειών , , , ,81 Σύνολο εξόδων από προµήθειες , , , ,81 Καθαρά έσοδα από προµήθειες , , , ,12 Σελίδα 16 από 34

17 5. Έσοδα από µερίσµατα και αποτέλεσµα χρηµατοοικονοµικών πράξεων Τα έσοδα από µερίσµατα αναλύονται ως εξής : Ποσά σε ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Έσοδα από µερίσµατα µετοχών εταιριών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών , ,79 Έσοδα από µερίσµατα µετοχών εταιριών µη εισηγµένων , ,91 Σύνολο , ,70 Τα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων αναλύονται ως εξής : Ποσά σε Κέρδη χαρτοφυλακίου διαθέσιµου προς πώληση , , , ,09 Κέρδη / (Ζηµίες) από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Μετοχές , , , ,60 Χρεόγραφα και πράξεις αντιστάθµισης ,87 ( ,37) ,87 ( ,37) Αµοιβαία Κεφάλαια , , , , ,59 ( ,37) ,78 ( ,37) Αποτέλεσµα από πράξεις συναλλάγµατος ( ,02) ,80 ( ,02) ,80 Σύνολο , , , ,52 6. Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης αναλύονται ως εξής: Ποσά σε Έσοδα από διαγραφή ακίνητων υπολοίπων καταθέσεων υπέρ της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 6 του κανονισµού εκτελέσεως , , , ,17 Έσοδα από ενοίκια κτιρίων , , , ,46 Έσοδα από προβλέψεις αποµείωσης λοιπών στοιχείων ενεργητικού ,45 0, ,45 0,00 Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης , , , ,56 Σύνολο , , , ,19 Σελίδα 17 από 34

18 7. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στον Όµιλο κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2006 ανέρχεται σε άτοµα, εκ των οποίων άτοµα αφορά την τράπεζα ενώ κατά τη 30 η Σεπτεµβρίου 2005 τα άτοµα της Τράπεζας ανερχόταν σε Η συνολική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της περιόδου για αµοιβές και έξοδα προσωπικού αναλύονται ως εξής: Ποσά σε Μισθοί και ηµεροµίσθια , , , ,55 Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης , , , ,05 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού , , , ,00 Λοιπές δαπάνες προσωπικού , , , ,69 Σύνολο , , , ,29 8. Γενικά διοικητικά έξοδα Tα γενικά διοικητικά έξοδα αναλύονται ως εξής : Ποσά σε Αµοιβές και έξοδα συνεργαζόµενων δικηγόρων & µηχανικών , , , ,52 Αµοιβές και έξοδα µηχανογραφικής υποστήριξης , , , ,60 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων , , , ,15 Προµήθειες ΕΛ.ΤΑ , , , ,18 Ενοίκια κτιρίων , , , ,00 Ασφάλιστρα , , , ,15 Τηλεφωνικά-Ταχυδροµικά έξοδα , , , ,17 Επισκευές και συντηρήσεις , , , ,64 Υλικά γραφείου , , , ,69 Έξοδα προβολής και διαφηµίσεως , , , ,47 Έξοδα φωτισµού , , , ,03 Έξοδα καθαρισµού , , , ,70 Φόροι-Τέλη , , , ,77 Σύνδροµές - Εισφορές , , , ,47 ιάφορα έξοδα , , , ,51 Σύνολο , , , ,05 Σελίδα 18 από 34

19 9. Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης Ποσά σε Εφάπαξ κόστος Άρθρου 10 Παρ 12 Ν.3082/2002 0, ,75 0, ,75 Κόστος καταναλωτικών δανείων προσωπικού , , , ,64 Αρχική εφάπαξ εισφορά ΤΕΚ ,00 0, ,00 0,00 Λοιπά , , , ,77 Σύνολο , , , ,16 Το εφάπαξ κόστος Άρθρου 10 Παρ 12 Ν.3082/2002 της 30/9/2005 αφορά το κόστος περιόδου 1/1/ /9/2005 του προβεβληµένου αναλογιστικού κόστους εφαρµογής του Άρθρου 10 Παρ 12 Ν.3082/2002 σχετικά µε την διάθεση ειδικού αποθεµατικού της Τράπεζας για την κάλυψη στεγαστικών παροχών στους απασχολούµενους στην Τράπεζα. Κατόπιν της εκδόσεως της υπ αριθµόν 2579/ Π../Τ.Ε., η Τράπεζα συµµετέχει στο σύστηµα εγγύησης καταθέσεων του Ταµείου Εγγύησης Καταθέσεων (Τ.Ε.Κ.). H αρχική εφάπαξ εισφορά καθορίστηκε στο ποσό των , Προβλέψεις αποµείωσης αξίας απαιτήσεων ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Ποσά σε Από δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών , ,54 Από λοιπές απαιτήσεις 0, ,07 Σύνολο , , Φόροι Η επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της περιόδου µε φόρο εισοδήµατος αναλύεται ως εξής: Ποσά σε Φόρος Εισοδήµατος , , , ,47 Αναβαλλόµενος φόρος ,36 ( ,38) ,01 ( ,38) Σύνολο , , , ,09 Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος για την Τράπεζα έχει υπολογιστεί µε φορολογικό συντελεστή 32% για το 2005 και µε φορολογικό συντελεστή 29% για το O υπολογισµός του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος, καταχωρείται ως έξοδο της περιόδου και υπολογίζεται µε βάση το πραγµατικό φορολογικό συντελεστή. Για το υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος της περιόδου 1/1/ /9/2006 δεν έχει ληφθεί υπόψη η διανοµή µερίσµατος στο τέλος της χρήσης η οποία θα διαφοροποιήσει το πραγµατικό συντελεστή τέλους χρήσης. Σελίδα 19 από 34

20 12. Κέρδη ανά Μετοχή Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή αναλύονται παρακάτω : Ποσά σε Καθαρά κέρδη µετά από φόρους που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας , , , ,59 Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών σε κυκλοφορία Bασικά κέρδη ανά µετοχή 0,65 0,46 0,65 0,46 Ποσά σε 1/ / / / Καθαρά κέρδη µετά από φόρους που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας , , , ,04 Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών σε κυκλοφορία Bασικά κέρδη ανά µετοχή 0,08 0,22 0,08 0, Μερίσµατα Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε στις 10 Μαΐου 2006 ενέκρινε τη διανοµή µερίσµατος ίσου µε 0,08 / µετοχή για το 2005, έναντι 0,60 / µετοχή για το Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα Το υπόλοιπο του ταµείου και των διαθεσίµων στην Κεντρική Τράπεζα αναλύεται ως εξής: Ποσά σε Ταµείο , , , ,67 Καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα , , , ,47 Σύνολο , , , ,14 Το ποσό των ,47 κατά την και ,03 κατά την αφορά στο σύνολο του υποχρεωτικές καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα. Σελίδα 20 από 34

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2 από 38! " # $ % & & ' $ % & & ' (! " # $ % & & ) (! " * $ % & & ' $ % & & ' '! " # $ % & & ) ' ) " + #, -. -, / ε α 5 # 6, 7 8 ε 9 α :

Σελίδα 2 από 38!  # $ % & & ' $ % & & ' (!  # $ % & & ) (!  * $ % & & ' $ % & & ' '!  # $ % & & ) ' )  + #, -. -, / ε α 5 # 6, 7 8 ε 9 α : Σελίδα 2 από 38! " # $ % & & ' $ % & & ' (! " # $ % & & ) (! " * $ % & & ' $ % & & ' '! " # $ % & & ) ' ) " + #, -. -, / ε 1 2 3 α 5 # 6, 7 8 ε 9 α : % ε, / + # ; # # < α 6 5 3 = > 6-2 3? 5 3 = > 6, @

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2009) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ε Π Ι Π Λ Ο T Ε Χ Ν Ι Κ Η Α. Ε. Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ περιόδου Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ 34) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΧΡΗΣΗ ) Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΧΡΗΣΗ ) Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΧΡΗΣΗ 01.01.2005-31.12.2005) Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουµε για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοποιημένη και ατομική βάση 31 Δεκεμβρίου 2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Απρίλιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 2016 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ.

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ. ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 Α.Φ.Μ 998383690 Αρ.ΓΕΜΗ 88965010000 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E.

Απόστολος Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ορθή επαναδηµοσίευση σύµφωνα µε την απόφαση 2/396/31.8.2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

Σηµ. 31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007

Σηµ. 31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007 Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2008 Βάσει του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

CLICKHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ , ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

CLICKHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ , ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. CLICKHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 008755901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 6 ης εταιρικής χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Απλές και ενοποιηµένες) των περιόδων που έληξαν την 31 η Μαρτίου 2005 και 2004. 2. Ενδιάµεσοι Ισολογισµοί (Απλοί και Ενοποιηµένοι) των περιόδων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. σε ενοποιημένη και ατομική βάση. 31 Δεκεμβρίου σύμφωνα με τα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. σε ενοποιημένη και ατομική βάση. 31 Δεκεμβρίου σύμφωνα με τα ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοποιημένη και ατομική βάση 31 Δεκεμβρίου 2007 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης MΑΡΤΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Μαρτίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα