ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε."

Transcript

1 ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σε ενοποιηµένη και ατοµική βάση 30 Σεπτεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ... 4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 5 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 30ης Σεπτεµβρίου 2005 και 31ης εκεµβρίου 2005 σε ενοποιηµένη βάση.. 6 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 30ης Σεπτεµβρίου 2006 σε ενοποιηµένη βάση... 6 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 30ης Σεπτεµβρίου 2005 και 31ης εκεµβρίου 2005 σε ατοµική βάση... 7 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 30ης Σεπτεµβρίου 2006 σε ατοµική βάση... 7 Καταστάσεις Ταµειακών Ροών Πληροφορίες για την Τράπεζα Περίληψη Σηµαντικών Λογιστικών Αρχών Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από προµήθειες Έσοδα από µερίσµατα και αποτέλεσµα χρηµατοοικονοµικών πράξεων Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Γενικά διοικητικά έξοδα Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης Προβλέψεις αποµείωσης αξίας απαιτήσεων Φόροι Κέρδη ανά Μετοχή Μερίσµατα Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά µέσα απαιτήσεις υποχρεώσεις άνεια και απαιτήσεις κατά Πελατών Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµο προς πώληση και διακρατούµενο µέχρι τη λήξη Συµµετοχή σε θυγατρική και συγγενή επιχείρηση Ενσώµατα πάγια Άυλα πάγια στοιχεία Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενους φόρους Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα Υποχρεώσεις προς πελάτες Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό Λοιπά στοιχεία παθητικού Μετοχικό κεφάλαιο Αποτελέσµατα εις νέο και Αποθεµατικά αναπροσαρµογής εσµεύσεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Απαιτήσεις Συναλλαγές και Υπόλοιπα Συνδεδεµένων Μερών Οψιγενή γεγονότα Σελίδα 2 από 34

3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Από 1η Ιανουαρίου έως Από 1η Ιουλίου έως Ποσά σε Σηµείωση Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα , , , ,48 Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα ( ,43) ( ,38) ( ,84) ( ,36) Καθαρά έσοδα από τόκους , , , ,12 Έσοδα προµηθειών , , , ,24 Έξοδα προµηθειών ( ,96) ( ,81) ( ,02) ( ,10) Καθαρά Έσοδα από Προµήθειες , , , ,14 Έσοδα από µερίσµατα , , , ,10 Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων , ,52 ( ,67) ,78 Λοιπά έσοδα εκµετάλευσης , , , ,01 Σύνολο Καθαρών Εσόδων , , , ,15 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 7 ( ,88) ( ,29) ( ,12) ( ,75) Γενικά διοικητικά έξοδα 8 ( ,47) ( ,05) ( ,09) ( ,36) Αποσβέσεις ( ,05) ( ,76) ( ,78) ( ,78) Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 9 ( ,23) ( ,16) ( ,53) ( ,86) Σύνολο λειτ ουργικών εξόδων ( ,63) ( ,26) ( ,52) ( ,75) Προβλέψεις αποµείωσης αξίας απαιτήσεων 10 ( ,41) ( ,61) ( ,81) ( ,03) Αναλογία κερδών (ζηµιών) από συγγενείς εταιρίες - (66.418,44) ,23 (26.659,50) Κέρδη προ φόρων , , , ,87 Φόροι 11 ( ,68) ( ,09) ( ,84) ( ,33) Καθαρά κέρδη µετά από φόρους , , , ,54 Αναλογούντα σε : Μετόχους µειοψηφίας (33.195,37) 0,00 (33.195,37) 0,00 Μετόχους Τράπεζας , , , ,54 Κέρδη ανά µετ οχή 12 - Βασικά 0,65 0,46 0,08 0,22 Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο Β ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΡΕΝΤΣΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΦΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΦΑΡΑΣ Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων Σελίδα 3 από 34

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Από 1η Ιανουαρίου έως Από 1η Ιουλίου έως Ποσά σε Σηµείωση Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα , , , ,48 Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα ( ,50) ( ,38) ( ,91) ( ,36) Καθαρά έσοδα από τόκους , , , ,12 Έσοδα προµηθειών , , , ,24 Έξοδα προµηθειών ( ,36) ( ,81) ( ,42) ( ,10) Καθαρά Έσοδα από Προµήθειες , , , ,14 Έσοδα από µερίσµατα , , , ,10 Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων , ,52 ( ,48) ,78 Λοιπά έσοδα εκµετάλευσης , , , ,01 Σύνολο Καθαρών Εσόδων , , , ,15 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 7 ( ,29) ( ,29) ( ,53) ( ,75) Γενικά διοικητικά έξοδα 8 ( ,35) ( ,05) ( ,97) ( ,36) Αποσβέσεις ( ,25) ( ,76) ( ,98) ( ,78) Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 9 ( ,50) ( ,16) ( ,80) ( ,86) Σύνολο λειτουργικών εξόδων ( ,39) ( ,26) ( ,28) ( ,75) Προβλέψεις αποµείωσης αξίας απαιτήσεων 10 ( ,41) ( ,61) ( ,81) ( ,03) Κέρδη προ φόρων , , , ,37 Φόροι 11 ( ,33) ( ,09) ( ,49) ( ,33) Καθαρά κέρδη µετά από φόρους , , , ,04 Κέρδη ανά µετοχή 12 - Βασικά 0,65 0,46 0,08 0,22 Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο Β ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΡΕΝΤΣΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΦΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΦΑΡΑΣ Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων Σελίδα 4 από 34

5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ποσά σε Σηµείωση ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταµείο και ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα , , , ,14 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων , , , ,33 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων , , , ,08 Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά µέσα - απαιτήσεις , , , ,80 άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών , , , ,61 Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 18 ( ,00) ( ,79) ( ,00) ( ,79) Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµο προς πώληση , , , ,52 Χαρτοφυλάκιο διακρατούµενο µέχρι τη λήξη , , , ,75 Συµµετοχή σε θυγατρική και συγγενή επιχείρηση 20 0, , , ,00 Ενσώµατα πάγια , , , ,08 Ά υλα πάγια στοιχεία , , , ,17 Απαίτησεις από Αναβαλλόµενους Φόρους , , , ,01 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού , , , ,39 Σύνολο ενεργητικού , , , ,09 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα ,83 0, ,83 0,00 Υποχρεώσεις προς πελάτες , , , ,20 Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά µέσα - υποχρεώσεις , , , ,60 Υποχρεώσεις από Αναβαλλόµενους Φόρους , , , ,28 Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό , , , ,00 Λοιπά στοιχεία παθητικού , , , ,15 Σύνολο παθητικού , , , ,23 Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,00 Αποθεµατικά αναπροσαρµογής , , , ,32 Λοιπά αποθεµατικά , , , ,16 Αποτελέσµατα εις νέον , , , ,38 Ίδια κεφάλαια µετόχων Τράπεζ ας , , , ,86 ικαιώµατα µειοψηφίας ,46 0,00 0,00 0,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και δικαιωµάτων µειοψηφίας , , , ,86 Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων , , , ,09 Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο Β ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΡΕΝΤΣΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΦΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΦΑΡΑΣ Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων Σελίδα 5 από 34

6 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 30ης Σεπτεµβρίου 2005 και 31ης εκεµβρίου 2005 σε ενοποιηµένη βάση Ποσά σε Μετοχικό κεφάλαιο Τακτικό Αποθεµατικό Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Αποθεµατικό Εύλογης Λοιπά Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο αξίας χρεογράφων Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, σύµφωνα µε τα.π.χ.π , , , , , ,07 Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου 2005 Μεταβολή του αποθεµατικού εύλογης αξίας διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων , ,08 Κέρδη περιόδου µετά φόρων , ,15 Συνολικό αναγνωριζόµενο κέρδος / (ζηµιά) περίοδου 0,00 0, ,08 0, , ,23 ιανοµή µερισµάτων ( ,00) ( ,00) Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεµβρίου , , , , , ,30 Μεταβολές από µέχρι ( ,00) ,41 ( ,21) - ( ,59) ( ,39) Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31 εκεµβρίου , , , , , ,91 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 30ης Σεπτεµβρίου 2006 σε ενοποιηµένη βάση Ποσά σε Μετοχικό κεφάλαιο Τακτικό Αποθεµατικό Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Αποθεµατικό Εύλογης αξίας χρεογράφων Λοιπά Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, σύµφωνα µε τα.π.χ.π , , , , , ,91 0, ,91 Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου ,00 0,00 0,00 Μεταβολή του αποθεµατικού εύλογης αξίας διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ( ,23) ( ,23) ( ,23) Μεταβολές από ενοποίηση θυγατρικής 501,89 501, , ,72 Κέρδη περιόδου µετά φόρων , ,82 (33.195,37) ,45 Συνολικό αναγνωριζόµενο κέρδος / ζηµιά περίοδου 0,00 0,00 ( ,23) 0, , , , ,94 ιανοµή µερισµάτων ( ,60) ( ,60) ( ,60) Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεµβρίου , , , , , , , ,25 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων Σελίδα 6 από 34

7 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 30ης Σεπτεµβρίου 2005 και 31ης εκεµβρίου 2005 σε ατοµική βάση Ποσά σε Μετοχικό κεφάλαιο Τακτικό Αποθεµατικό Αποθεµατικό Εύλογης αξίας χρεογράφων Λοιπά Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, σύµφωνα µε τα.π.χ.π , , , , , ,66 Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου 2005 Μεταβολή του αποθεµατικού εύλογης αξίας διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων , ,08 Κέρδη περιόδου µετά φόρων , ,59 Συνολικό αναγνωριζόµενο κέρδος / (ζηµιά) περιόδου 0, ,08 0, , ,67 ιανοµή µερισµάτων ( ,00) ( ,00) Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεµβρίου , , , , , ,33 Μεταβολές από µέχρι ( ,00) ,41 ( ,21) - ( ,67) ( ,47) Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η εκεµβρίου , , , , , ,86 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 30ης Σεπτεµβρίου 2006 σε ατοµική βάση Ποσά σε Μετοχικό κεφάλαιο Τακτικό Αποθεµατικό Αποθεµατικό Εύλογης αξίας χρεογράφων Λοιπά Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, σύµφωνα µε τα.π.χ.π , , , , , ,86 Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου 2006 Μεταβολή του αποθεµατικού εύλογης αξίας διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ( ,23) ( ,23) Κέρδη περιόδου µετά φόρων , ,76 Συνολικό αναγνωριζόµενο κέρδος / ζηµιά περιόδου 0,00 - ( ,23) 0, , ,53 ιανοµή µερισµάτων ( ,60) ( ,60) Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεµβρίου , , , , , ,79 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων Σελίδα 7 από 34

8 Καταστάσεις Ταµειακών Ροών Από 1η Ιανουαρίου έως Από 1η Ιανουαρίου έως Ποσά σε Λειτουργικές δραστηριότητες Kέρδη περιόδου προ φόρων , , , ,68 Προσαρµογές στα Κέρδη για: Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων , , , ,42 Αποσβέσεις άυλων παγίων , , , ,34 Αναλογία (Κερδών)/ Ζηµιών από συγγενείς επιχειρήσεις 0, ,44 0,00 0,00 Ζηµιά ενοποίησης θυγατρικής εταιρείας ,66 0,00 0,00 0,00 Προβλέψεις αποµείωσης αξίας δανείων και λοιπών απαιτήσεων , , , ,61 Απόσβεση premium / discount επενδυτικού χαρτοφυλακίου , , , ,06 Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζοµένους µετά την συνταξιοδότηση , , , ,00 (Κέρδη) / Ζηµιές αποτίµησης παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων ( ,57) ,45 ( ,57) ,45 Καταβαλλόµενοι φόροι Εισοδήµατος ( ,68) ( ,19) ( ,68) ( ,19) ( ,47) ,37 ( ,97) ,37 Καθαρή µεταβολή (αύξηση) µείωση στοιχείων του ενεργητικού που σχετίζ ονται µε λειτουργικές δραστηρίοτητες Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων κατεχόµενων προς εµπορία ( ,18) ( ,87) ( ,38) ( ,87) ανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ( ,57) ( ,73) ( ,57) ( ,73) Λοιπών στοιχείων ενεργητικού ( ,95) ( ,55) ( ,78) ( ,55) Καθαρή µεταβολή αύξηση / (µείωση) στοιχείων παθητικού που σχετίζ ονται µε λειτουργικές δραστηρίοτητες Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα ,83 0, ,83 0,00 Υποχρεώσεις προς πελάτες , , , ,09 Λοιπών υποχρεώσεων , , , , ,17 ( ,63) ,05 ( ,63) Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ,70 ( ,26) ,08 ( ,26) Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού ( ,13) ( ,63) ( ,54) ( ,63) Επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις (34.028,00) ( ,00) (89.028,00) ( ,00) Καθαρή (αύξηση) / µείωση επενδυτικού χαρτοφυλακίου και χαρτοφυλακίου διαθέσιµου προς πώληση ,19 ( ,32) ,19 ( ,32) Καθαρή ταµειακή ροή για επενδυτικές δραστηριότητες ,06 ( ,95) ,65 ( ,95) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Έκδοση νέων µετοχών ,00 0,00 0,00 0,00 Επιστροφή µετοχικού κεφαλαίου στους µετόχους της µητρικής ( ,40) 0,00 ( ,40) 0,00 ιανοµή από αποθεµατικά και διαθέσιµα κέρδη σε µετόχους της µητρικής ( ,53) 0,00 ( ,53) 0,00 Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της µητρικής ( ,60) ( ,00) ( ,60) ( ,00) Καθαρή ταµειακή ροή από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( ,53) ( ,00) ( ,53) ( ,00) Καθαρή αύξηση διαθεσίµων και ισοδύναµων διαθεσίµων ,23 ( ,21) ,20 ( ,21) Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου , , , ,35 Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου ενοποιούµενης θυγατρικής ,39 0,00 0,00 0,00 Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου , , , ,14 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων Σελίδα 8 από 34

9 1. Πληροφορίες για την Τράπεζα Γενικές Πληροφορίες Η Τράπεζα «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.» είναι Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία, που στις διεθνείς συναλλαγές της φέρει την επωνυµία «GREEK POSTAL SAVINGS BANK S.A.» και υποκατέστησε σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της, την αποκεντρωµένη δηµόσια υπηρεσία «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο», που συστήθηκε µε το Ν.ΓΥΜΣΤ /1909, όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε τον Α.Ν.391/1936,το Ν.1118/1938 και άλλες διατάξεις. Κατόπιν της υπ αριθµόν 2579/ Π../Τ.Ε., εκδόθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο ένατο, παρ. 5, Ν.3082/2002 πράξη του ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, η οποία επέχει άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος και συνεπώς η Τράπεζα υπάγεται πλέον στο σύνολο των εποπτικής φύσεως διατάξεων της Τράπεζας της Ελλάδος, σύµφωνα µε το Ν.2076/1992, όπως ισχύει. Η έδρα της Τράπεζας βρίσκεται στο ήµο Αθηναίων (οδός Πεσµαζόγλου 2-6, Τ.Κ ) και µε απόφαση.σ. µπορεί να συστήνει ή να καταργεί υποκαταστήµατα, γραφεία, θυρίδες ή και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και την αλλοδαπή. Κατά την 30 η Σεπτεµβρίου 2006 το δίκτυο καταστηµάτων του «Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου» ανερχόταν σε 136 καταστήµατα σε όλη την Ελλάδα. Η διάρκεια της Τράπεζας έχει οριστεί σε εκατό έτη από την ίδρυσή της και µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η Τράπεζα έχει εισάγει προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών το σύνολο των µετοχών της, από την 5η Ιουνίου 2006, κατόπιν λήψεως των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων 1/381/ και 18/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, αντίστοιχα. Μέσω της εισαγωγής αυτής, υλοποιήθηκε η σχετική απόφαση της ιυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων για τη διάθεση κοινών ονοµαστικών µετοχών (ήτοι ποσοστό 34,84%) της Τράπεζας, κυριότητας του Ελληνικού ηµοσίου. Οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2006 εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο την 29/11/2006. Σελίδα 9 από 34

10 Η διάρθρωση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2006, έχει ως ακολούθως: Τσουπίδης Παναγιώτης, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος Καµινάρης Αντώνιος, Αντιπρόεδρος Α, Εκτελεστικό Μέλος Μήτρεντσες Χρήστος, Αντιπρόεδρος Β, Εκτελεστικό Μέλος Κοµνηνός Χρήστος, Μέλος ρακάτος Γεράσιµος, Μέλος Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μέλος Χατζηµιχάλης ηµήτριος, Μέλος Μιχαλοπούλου Αδαµαντία, Μέλος Σπηλιόπουλος Βασίλειος, Μέλος Κοτσίρης Κωνσταντίνος, Μέλος Τσαγδής Ιωάννης, Μέλος Η θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου άρχισε στις 30 Ιουνίου του 2004 και λήγει την 30 Ιουνίου Σύµβαση Συνεργασίας µε τα Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε. H Τράπεζα έχει συνάψει από την 19 Νοεµβρίου 2001, δεκαετή σύµβαση αποκλειστικής συνεργασίας µε τα ΕΛ.ΤΑ. Βασικοί όροι της σύµβασης - Η σύµβαση αυτή δύναται να παραταθεί αυτοµάτως εφόσον τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν από την λήξη της σύµβασης κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν έχει γνωστοποιήσει εγγράφως την βούλησή του για την µη παράτασή της. - Η σύµβαση µπορεί να τερµατιστεί άµεσα από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του αντισυµβαλλοµένου, σε περίπτωση που το αντισυµβαλλόµενο µέρος έχει παραβιάσει κάποια από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και δεν έχει θεραπεύσει την παραβίαση αυτή, εντός διαστήµατος τριών (3) µηνών από την έγγραφη ενηµέρωση του. Μετά τη λήξη της σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους της, όλα τα εκκρεµή θέµατα θα διακανονιστούν εντός διαστήµατος τριών (3) ετών. - Κάθε συµβαλλόµενο µέρος αναπτύσσει αυτόνοµα τους κύριους τοµείς των δραστηριοτήτων του ως προς τα παρεχόµενα από αυτό χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και υπηρεσίες. - Τα καταστήµατα του δικτύου των συµβαλλοµένων µερών διατηρούν όλα τα διακριτικά γνωρίσµατα της εταιρικής ταυτότητάς τους, έτσι ώστε η προβολή και πώληση από το δίκτυο κάθε συµβαλλόµενου των προϊόντων του ετέρου συµβαλλοµένου να γίνεται µε διακριτό τρόπο. - Σε περίπτωση λήξης ή λύσης της σύµβασης, ακολουθεί εκκαθάριση των εκκρεµοτήτων µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, για το µέχρι εκείνη την στιγµή διάστηµα και η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός διαστήµατος τριών (3) ετών. Για το χρονικό διάστηµα της εκκαθάρισης τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται από τις υποχρεώσεις αποκλειστικότητας, απορρήτου και εχεµύθειας, που ίσχυαν κατά την διάρκεια της σύµβασης. Οικονοµικό κόστος - Για την παροχή των υπηρεσιών και την παραχώρηση χώρων και εξοπλισµού στα καταστήµατα του δικτύου των ΕΛ.ΤΑ, Η Τράπεζα καταβάλει: α) αµοιβή ανά συναλλαγή, υπολογιζόµενη επί το πλήθος των συναλλαγών β) αµοιβή διαχείρισης κεφαλαίων, υπολογιζόµενη ως ποσοστό επί του µέσου όρου των υπολοίπων των λογαριασµών καταθέσεων που εξυπηρετούνται από το δίκτυο των ΕΛ.ΤΑ και γ) πρόσθετη αµοιβή, υπολογιζόµενη ως ποσοστό παραγωγικότητας επί της καθαρής αύξησης των υπολοίπων των λογαριασµών καταθέσεων που εξυπηρετούνται από το δίκτυο των ΕΛ.ΤΑ. Σελίδα 10 από 34

11 Χρησιµοποιούµενο δίκτυο - Το δίκτυο των καταστηµάτων, πρακτορείων και αγροτικών διανοµέων των ΕΛ.ΤΑ καθίσταται δίκτυο παροχής προϊόντων της Τράπεζας και τυχόν άλλων κοινών προϊόντων των συµβαλλοµένων που δύνανται να αναπτυχθούν στο µέλλον. - Στα πλαίσια της εν λόγω σύµβασης τα προϊόντα /υπηρεσίες της Τράπεζας διατίθενται από 820 καταστήµατα των ΕΛ.ΤΑ και από πρακτορεία και 950 αγροτικούς διανοµείς, οι οποίοι λειτουργούν ως υπεργολάβοι των ΕΛ.ΤΑ σε αποµακρυσµένες περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν καταστήµατα ή πρακτορεία, ενώ τα προϊόντα /υπηρεσίες των ΕΛ.ΤΑ διατίθενται µέσω του δικτύου των 136 καταστηµάτων της Τράπεζας. - Με βάση τους όρους της σύµβασης, η Τράπεζα έχει δεσµευθεί να µην προβεί στο άνοιγµα καταστήµατός της σε οποιαδήποτε περιοχή υφίσταται ήδη κατάστηµα των ΕΛ.ΤΑ. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται στην Τράπεζα να ανοίξει κατάστηµα σε απόσταση τέτοια από κατάστηµα των ΕΛ.ΤΑ που θα επηρέαζε τον συνολικό κύκλο εργασιών των ΕΛ.ΤΑ. Η ευθύνη για την λειτουργία των καταστηµάτων παραµένει στον κύριο του κάθε καταστήµατος και κάθε αντισυµβαλλόµενο µέρος αποζηµιώνει το άλλο για κάθε ζηµιά που επέρχεται οφειλόµενη σε δόλο ή αµέλεια των υπαλλήλων του. - Ως δικαιοπρακτικό θεµέλιο της σύµβασης αποκλειστικής συνεργασίας αναγνωρίζεται ρητά από τα συµβαλλόµενα µέρη ότι τα ΕΛ.ΤΑ αναλαµβάνουν την υποχρέωση να διαθέτουν, κατ αποκλειστικότητα, µόνο τα τραπεζικά προϊόντα της Τράπεζας, υπό τον όρο ότι και η Τράπεζα δεν θα χρησιµοποιήσει ούτε και θα αναπτύξει ανταγωνιστικά το δίκτυο των καταστηµάτων της ως προς το ίκτυο ΕΛ.ΤΑ. Προϊόντα /Υπηρεσίες - Κάθε συµβαλλόµενο µέρος αναπτύσσει αυτόνοµα τους κύριους τοµείς των δραστηριοτήτων του ως προς τα παρεχόµενα από αυτό χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και υπηρεσίες και δη (α) η Τράπεζα ως προς το σύνολο των τραπεζικών εργασιών και ιδιαίτερα το σύνολο των καταθετικών και χορηγητικών προϊόντων και (β) τα ΕΛ.ΤΑ ως προς τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και τις πράξεις επί των ειδικών τρεχούµενων λογαριασµών GIRO, ήτοι κίνηση κεφαλαίων εσωτερικού και διεθνών πληρωµών (Western Union, Eurogiro, επιταγές εξωτερικού), συναλλαγές ταχυπληρωµής (εισπράξεις, πληρωµές), πράξεις επί λογαριασµών GIRO, πληρωµές συντάξεων ΙΚΑ-ΟΓΑ. - Στο δίκτυο των καταστηµάτων της Τράπεζας πωλούνται προϊόντα των ΕΛ.ΤΑ, υψηλής προστιθέµενης αξίας κατόπιν συµφωνίας των µερών. Ως προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας νοούνται ενδεικτικά τα εξής: Eurogiro, Western Union, πληρωµές συντάξεων ΙΚΑ, ΟΓΑ, πράξεις επί λογαριασµών Giro, επιταγές αντικαταβολής, ταχυπληρωµή, ταχυµεταφορές καθώς και προπληρωµένα και φιλοτελικά προϊόντα. - Στο δίκτυο των καταστηµάτων των ΕΛ.ΤΑ διατίθενται τα προϊόντα /υπηρεσίες της Τράπεζας. - Για οποιεσδήποτε νέες κατηγορίες προϊόντων που θα δηµιουργηθούν από οποιονδήποτε από τους δύο αντισυµβαλλόµενους, η σύµβαση παρέχει το δικαίωµα της πρώτης άρνησης ("right of first refusal") στο άλλο µέρος. Ως νέες κατηγορίες προϊόντων δεν νοούνται παραλλαγές ή διαφοροποιήσεις υφιστάµενων προϊόντων, αλλά διακριτές, νέες ευρείες κατηγορίες προϊόντων που στοχεύουν στην κάλυψη αναγκών των πελατών που δεν καλύπτονται από τα υφιστάµενα προϊόντα. Σελίδα 11 από 34

12 Συµµετοχή της Τράπεζας στο κεφάλαιο των ΕΛΤΑ και συµµετοχή των ΕΛΤΑ στο κεφάλαιο της Τράπεζας Στα πλαίσια ισχυροποίησης των ιστορικών δεσµών του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου µε τα ΕΛΤΑ, αλλά και της ενδυνάµωσης της ήδη υφιστάµενης συνεργασίας µεταξύ τους, αποφασίστηκε µε την από απόφαση της ιυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων (.Ε.Α.) και µε αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων και των διοικήσεων των δύο εταιρειών, η πώληση του 10% των µετοχών της Τράπεζας (ήτοι µετοχές) κυριότητας Ελληνικού ηµοσίου στα ΕΛ.ΤΑ., και η πώληση του 10% των µετοχών των ΕΛ.ΤΑ. (ήτοι µετοχές) κυριότητας Ελληνικού ηµοσίου στην Τράπεζα. Η αγορά του 10% των µετοχών των ΕΛ.ΤΑ. κυριότητας Ελληνικού ηµοσίου από την Τράπεζα καθώς και η αγορά του 10% των µετοχών της Τράπεζας κυριότητας Ελληνικού ηµοσίου από τα ΕΛ.ΤΑ. πραγµατοποιήθηκε ταυτόχρονα. Στεγαστικό Ταµιευτήριο Σύµφωνα µε την παράγραφο 12, του δέκατου άρθρου του ιδρυτικού νόµου της Τράπεζας, Ν.3082/2002 (ΦΕΚ 316/ ), ορίστηκε ότι µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας διατίθεται ποσό δεκαεπτά εκατοµµυρίων ευρώ από τα κατά την δηµοσίευση του νόµου αυτού υπάρχοντα αποθεµατικά του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, σε λογαριασµό, που υπάρχει η πρόκειται να συσταθεί µε όµοια απόφαση, το προϊόν εκµετάλλευσης του οποίου διατίθεται για την κάλυψη των στεγαστικών παροχών στους απασχολούµενους στην Τράπεζα. Κάθε δε σχετικό µε το λογαριασµό αυτό θέµα, θα καθορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Σύµφωνα µε την 17η συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, κατά την 23η Σεπτεµβρίου 2003, αποφασίστηκε οµόφωνα η σύσταση και λειτουργία του προβλεπόµενου από τον Ν.3082/2002 λογαριασµού, από την 1η Ιανουαρίου Ο λογαριασµός αυτός πιστώνεται µε το ποσό των δέκα επτά εκατοµµυρίων ευρώ, σύµφωνα µε τον Ν.3082/2002 καθώς και µε τα ποσά των χρεολυσίων των στεγαστικών δανείων που αποπληρώνει κάθε µήνα το προσωπικό και τα οποία ποσά θα επαναδανείζονται µε ειδικό επιτόκιο στους δικαιούχους. Τα συγκεντρωµένα ποσά θα επαναεπενδύονται µε ελάχιστη εγγυηµένη απόδοση από το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο µαζί µε το ποσό των δεκαεπτά εκατοµµυρίων ευρώ. Η επενδυτική πολιτική για το προϊόν θα πρέπει να καλύπτει µια συγκεκριµένη ετήσια καθαρή απόδοση 5,25% µε στόχο την µείωση της διάρκειας των δανειακών υποχρεώσεων. ικαιούχοι του λογαριασµού είναι όλοι όσοι ήταν απασχολούµενοι κατά την 16η εκεµβρίου 2002, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας καθώς και οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. Σύµφωνα µε την 29η Συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, κατά την 4η Μαρτίου 2004, εγκρίθηκε ο «Γενικός Κανονισµός ιαχείρισης και Λειτουργίας του Επενδυτικού Λογαριασµού Κάλυψης Στεγαστικών Παροχών». ιευκρινίζεται ότι το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο δεν έχει συστήσει τον ανωτέρω Λογαριασµό αλλά παρακολουθεί στα βιβλία του τις κινήσεις αυτού του Λογαριασµού. Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο στα πλαίσια της εφαρµογής των.π.χ.π., ανέθεσε σε εξειδικευµένη εταιρεία, την αναλογιστική µελέτη υπολογισµού του κόστους που προκύπτει από την εφαρµογή του συγκεκριµένου προγράµµατος. Το αποτέλεσµα της µελέτης αυτής, συµπεριλήφθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις αφαιρετικά του κονδυλίου της σηµείωσης 18 των οικονοµικών καταστάσεων «άνεια και απαιτήσεις κατά Πελατών» και ειδικότερα στην γραµµή «Στεγαστικά άνεια», το δε ποσό αυτής ανέρχεται σε 94,5 εκ. κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2006, σε 95 εκ. κατά την 31η εκεµβρίου εκ. κατά την 31η εκεµβρίου Για τον υπολογισµό της παρούσας αξίας του Σελίδα 12 από 34

13 προγράµµατος, χρησιµοποιήθηκαν επιτόκια προεξόφλησης 5%, 4,5%, 4% και 4% για τις χρήσεις 2003, 2004, 2005 και εννιαµήνου 2006 αντίστοιχα. Αύξηση ποσοστού συµµετοχής στην εταιρία «ΤΤ ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε..Α.Κ.» Σύµφωνα µε το νόµο Ν.3283/2004 (άρθρο 5, παραγρ. 1), ΦΕΚ Α 210/ και στο πλαίσιο υλοποίησης των δεσµεύσεων/ δηλώσεων της διοίκησης της Τράπεζας, οι οποίες είχαν συµπεριληφθεί στο ενηµερωτικό δελτίο εισαγωγής των µετοχών της στο Χ.Α., την 4η Αυγούστου 2006, ολοκληρώθηκε η µεταβίβαση προς την Τράπεζα ποσοστού 1% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Τ.Τ. ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε..Α.Κ.», κυριότητος της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.», ήτοι κοινών ονοµαστικών µετοχών. Συνεπεία της µεταβίβασης αυτής το συνολικό ποσοστό συµµετοχής του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε. στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Τ.Τ. ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε..Α.Κ.» ανήλθε πλέον στο 51% ενώ των ΕΛ.ΤΑ Α.Ε. κατήλθε στο 49%. Επίσης η Τράπεζα συµµετείχε στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής «Τ.Τ. ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε..Α.Κ.» µε το νέο ποσοστό συµµετοχής της ήτοι 51%, αποκτώντας νέες, κοινές ονοµαστικές µετοχές. 2. Περίληψη Σηµαντικών Λογιστικών Αρχών 2.1 Βάση παρουσίασης Οι συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (εφεξής.π.χ.π.) και τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (.Λ.Π.) που ισχύουν, ενώ εφαρµόστηκε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις», για τις εννιαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν Επιλεγµένες Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις και όχι όλες τις Σηµειώσεις που προβλέπονται για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Συνεπώς, οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να εξεταστούν σε συνάρτηση µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η εκεµβρίου Οι συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς "going concern" και είναι σύµφωνες µε το Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων (Framework) της IASB. Κατά την προετοιµασία των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, οι σηµαντικές εκτιµήσεις και παραδοχές που διενεργήθηκαν από την ιοίκηση ήταν οι ίδιες µε αυτές που εφαρµόστηκαν κατά την προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η εκεµβρίου Πρότυπα, διερµηνείες και τροποποιήσεις δηµοσιευµένων προτύπων (σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2006) Η Τράπεζα ακολούθησε τις ίδιες λογιστικές αρχές µε αυτές που εφαρµόστηκαν κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η εκεµβρίου Τα νέα πρότυπα που δηµοσιεύθηκαν καθώς επίσης και οι τροποποιήσεις και διερµηνείες των προτύπων που έχουν τεθεί σε ισχύ και τα οποία θα εφαρµοστούν υποχρεωτικά από την Τράπεζα για τις περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2006 και εφεξής, είναι τα ακόλουθα: Σελίδα 13 από 34

14 -.Λ.Π. 19 (τροποποίηση), Παροχές προς Εργαζοµένους (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006). Η τροποποίηση εισάγει τη δυνατότητα επιλογής εναλλακτικής µεθόδου αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών. Η Τράπεζα δε προτίθεται να αλλάξει τη λογιστική αρχή που έχει υιοθετήσει για την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών, και επιπλέον δε συµµετέχει σε προγράµµατα πολλαπλών εργοδοτών. -.Λ.Π 21, Περί των επιδράσεων των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος. Με την τροποποίηση αυτή οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από νοµισµατικά στοιχεία που αποτελούν µέρος της καθαρής επένδυσης σε οικονοµικές µονάδες του εξωτερικού ακόµα και όταν αυτά τα στοιχεία είναι εκφρασµένα σε νόµισµα διαφορετικό από το λειτουργικό νόµισµα των αντισυµβαλλόµενων εταιρειών του Οµίλου, µπορούν να καταχωρηθούν απευθείας στην ενοποιηµένη καθαρή θέση. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει καµία επίδραση στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. -.Λ.Π 39 (τροποποιηµένο), Λογιστική Αντιστάθµισης Ταµειακών Ροών από Προβλεπόµενες ιεταιρικές Συναλλαγές (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006). Σύµφωνα µε την τροποποίηση, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος µίας πολύ πιθανής διεταιρικής συναλλαγής αντιµετωπίζεται ως αντισταθµιζόµενο στοιχείο στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι α) το νόµισµα της συναλλαγής είναι διαφορετικό από το συναλλακτικό νόµισµα της οικονοµικής µονάδας που συµµετέχει στη συναλλαγή, και β) ο συναλλαγµατικός κίνδυνος θα επηρεάσει τα ενοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες. Η τροποποίηση αυτή δε θα έχει επίδραση στη χρηµατοοικονοµική θέση της Τράπεζας, αφού η Τράπεζα δεν έχει διενεργήσει διεταιρικές συναλλαγές οι οποίες θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως αντισταθµιζόµενα στοιχεία στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. -.Λ.Π. 39 (τροποποιηµένο), Επιλογή της Μεθόδου των Εύλογων Αξιών (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006). Σύµφωνα µε την τροποποίηση αυτή, αλλάζει ο ορισµός των χρηµατοοικονοµικών µέσων στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων "financial instruments at fair value through profit and loss" και τίθενται περιορισµοί στην ένταξη τους σε αυτή την κατηγορία. Η Τράπεζα εφάρµοσε την τροποποίηση αυτή για τις χρήσεις που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και µετά (αναδροµική εφαρµογή). -.Λ.Π 39 και.π.χ.π 4 (τροποποιηµένο), Χρηµατοοικονοµικές Εγγυήσεις (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006). Σύµφωνα µε τις εν λόγω τροποποιήσεις, οι χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις που έχουν εκδοθεί, εκτός αυτών που έχουν θεωρηθεί από την οικονοµική µονάδα ως ασφαλιστήρια συµβόλαια, αποτιµώνται αρχικά στην εύλογη αξία, ενώ µεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης στην υψηλότερη τιµή µεταξύ: α) του αναπόσβεστου υπολοίπου των εισπρακτέων εσόδων και εσόδων εποµένων χρήσεων, και β) της απαιτούµενης δαπάνης για το διακανονισµό της υποχρέωσης κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει επίδραση στη χρηµατοοικονοµική θέση της Τράπεζας. -.Π.Χ.Π 7, Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική τροποποίηση του.λ.π 1, Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίων (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007). Το.Π.Χ.Π 7 εισάγει νέες γνωστοποιήσεις οι οποίες συντελούν στη βελτίωση των πληροφοριών σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Απαιτείται η γνωστοποίηση ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών για την έκθεση σε κινδύνους που προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικά µέσα, περιλαµβάνοντας συγκεκριµένες κατ ελάχιστο γνωστοποιήσεις σχετικά µε το πιστωτικό κίνδυνο, το «κίνδυνο ρευστότητας» και το «κίνδυνο της αγοράς», καθώς και ανάλυση ευαισθησίας για το «κίνδυνο της αγοράς». Αντικαθιστά το.λ.π. 30, Γνωστοποιήσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων των Τραπεζών και των συναφών Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων, και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το.λ.π. 32, Γνωστοποίηση και Παρουσίαση Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Εφαρµόζεται από όλες τις οικονοµικές µονάδες που έχουν υιοθετήσει τα.π.χ.π. Η τροποποίηση του.λ.π 1 απαιτεί να γίνουν γνωστοποιήσεις για το επίπεδο Σελίδα 14 από 34

15 κεφαλαίου της οικονοµικής µονάδας καθώς και για το τρόπο διαχείρισής του. Η διοίκηση της Τράπεζας θα εφαρµόσει το.π.χ.π 7 και τις τροποποιήσεις του.λ.π 1 για τις χρήσεις που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και µετά. - ιερµηνεία 4, Καθορισµός προϋποθέσεων µία σύµβαση να περιέχει στοιχείο µίσθωσης (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006). Η ιερµηνεία 4 απαιτεί όπως ο προσδιορισµός του πότε µία συµφωνία είναι ή περιέχει ένα στοιχείο µίσθωσης, να γίνεται βάσει της ουσίας της συµφωνίας. Απαιτείται να γίνεται αξιολόγηση πότε α) η εκπλήρωση της συµφωνίας εξαρτάται από τη χρήση συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου ή περιουσιακών στοιχείων, και β) η συµφωνία περιέχει το δικαίωµα της χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. Η διοίκηση αξιολόγησε την επίδραση της ιερµηνείας 4 στις δραστηριότητες της Τράπεζας και πιστεύει ότι η υιοθέτησή της θα έχει περιορισµένη επίδραση στη µορφή και την έκταση των γνωστοποιήσεων. - ιερµηνεία 5, ικαιώµατα από συµµετοχές σε ταµεία απενεργοποίησης αποκατάστασης και περιβαλλοντικής προστασίας (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006). - ιερµηνεία 6, Υποχρεώσεις που απορρέουν από την συµµετοχή σε συγκεκριµένη αγορά Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2006). - ιερµηνείες 8 & 9, Πεδίο εφαρµογής του.π.χ.π 2 και Επανεκτίµηση ενσωµατώµενων παραγώγων. Οι ιερµηνείες 5, 6, 8 & 9 δεν έχουν καµία επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις. 2.3 Πληροφόρηση Κατά Τοµέα ραστηριότητας Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. Στον τοµέα των καθαρά τραπεζικών εργασιών εντάσσεται η διαχείριση όλων των προϊόντων των πελατών (ιδιώτες & νοµικά πρόσωπα) που αφορούν ενδεικτικά καταθέσεις ταµιευτηρίου, όψεως και προθεσµίας, χρηµατοδοτήσεις (στεγαστικά καταναλωτικά δάνεια), υπηρεσίες από χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, εργασίες συναλλάγµατος και κινήσεις κεφαλαίων. Στην παρούσα φάση ανάπτυξης των εργασιών της, η ιοίκηση παρακολουθεί τους κινδύνους και αποδόσεις από καθαρά τραπεζικές εργασίες και από χρηµατοοικονοµικά προϊόντα συγκεντρωτικά. Συνεπώς δεν έχει προβεί σε διαχωρισµό επιχειρηµατικών τοµέων καθώς αντιµετωπίζει το σύνολο των δραστηριοτήτων της ενιαία. Τα κυριότερα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα στα οποία επενδύει η Εταιρεία είναι οµόλογα, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, µετοχές εισηγµένες στο Χ.Α. και σε Ξένα Χρηµατιστήρια και εργασίες συναλλάγµατος. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε διαχωρισµό επιχειρηµατικών τοµέων καθώς το σύνολο των δραστηριοτήτων της ανήκει στο τραπεζικό τοµέα. Σελίδα 15 από 34

16 3. Καθαρά έσοδα από τόκους Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναλύονται ως εξής: Ποσά σε Έσοδα τόκων από: Τίτλους σταθερής απόδοσης , , , ,60 άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών , , , ,90 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων , , , ,01 Λοιπά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία , , , ,89 Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα , , , ,40 Έξοδα τόκων από: Υποχρεώσεις προς πελάτες , , , ,68 Εισφορά ΤΕΚ ,12 0, ,12 0,00 Λοιπές τοκοφόρες υποχρεώσεις , , , ,70 Tόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα , , , ,38 Καθαρά έσοδα από τόκους , , , ,02 4. Καθαρά έσοδα από προµήθειες Τα καθαρά έσοδα από προµήθειες αναλύονται ως εξής: Ποσά σε Έσοδα από προµήθειες χρεωγράφων , , , ,69 Έσοδα από διαχείριση διαθεσίµων , , , ,45 Έσοδα από προµήθειες πράξεων συναλλάγµατος , , , ,83 Έσοδα από προµήθειες πιστωτικών καρτών και καταναλωτικής πίστης , , , ,77 Λοιπές προµήθειες συνναλλαγών και διαχείρισης , , , ,19 Σύνολο εσόδων από προµήθειες , , , ,93 Έξοδα προµηθειών πιστωτικών καρτών , , , ,00 Λοιπά έξοδα προµηθειών , , , ,81 Σύνολο εξόδων από προµήθειες , , , ,81 Καθαρά έσοδα από προµήθειες , , , ,12 Σελίδα 16 από 34

17 5. Έσοδα από µερίσµατα και αποτέλεσµα χρηµατοοικονοµικών πράξεων Τα έσοδα από µερίσµατα αναλύονται ως εξής : Ποσά σε ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Έσοδα από µερίσµατα µετοχών εταιριών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών , ,79 Έσοδα από µερίσµατα µετοχών εταιριών µη εισηγµένων , ,91 Σύνολο , ,70 Τα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων αναλύονται ως εξής : Ποσά σε Κέρδη χαρτοφυλακίου διαθέσιµου προς πώληση , , , ,09 Κέρδη / (Ζηµίες) από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Μετοχές , , , ,60 Χρεόγραφα και πράξεις αντιστάθµισης ,87 ( ,37) ,87 ( ,37) Αµοιβαία Κεφάλαια , , , , ,59 ( ,37) ,78 ( ,37) Αποτέλεσµα από πράξεις συναλλάγµατος ( ,02) ,80 ( ,02) ,80 Σύνολο , , , ,52 6. Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης αναλύονται ως εξής: Ποσά σε Έσοδα από διαγραφή ακίνητων υπολοίπων καταθέσεων υπέρ της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 6 του κανονισµού εκτελέσεως , , , ,17 Έσοδα από ενοίκια κτιρίων , , , ,46 Έσοδα από προβλέψεις αποµείωσης λοιπών στοιχείων ενεργητικού ,45 0, ,45 0,00 Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης , , , ,56 Σύνολο , , , ,19 Σελίδα 17 από 34

18 7. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στον Όµιλο κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2006 ανέρχεται σε άτοµα, εκ των οποίων άτοµα αφορά την τράπεζα ενώ κατά τη 30 η Σεπτεµβρίου 2005 τα άτοµα της Τράπεζας ανερχόταν σε Η συνολική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της περιόδου για αµοιβές και έξοδα προσωπικού αναλύονται ως εξής: Ποσά σε Μισθοί και ηµεροµίσθια , , , ,55 Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης , , , ,05 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού , , , ,00 Λοιπές δαπάνες προσωπικού , , , ,69 Σύνολο , , , ,29 8. Γενικά διοικητικά έξοδα Tα γενικά διοικητικά έξοδα αναλύονται ως εξής : Ποσά σε Αµοιβές και έξοδα συνεργαζόµενων δικηγόρων & µηχανικών , , , ,52 Αµοιβές και έξοδα µηχανογραφικής υποστήριξης , , , ,60 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων , , , ,15 Προµήθειες ΕΛ.ΤΑ , , , ,18 Ενοίκια κτιρίων , , , ,00 Ασφάλιστρα , , , ,15 Τηλεφωνικά-Ταχυδροµικά έξοδα , , , ,17 Επισκευές και συντηρήσεις , , , ,64 Υλικά γραφείου , , , ,69 Έξοδα προβολής και διαφηµίσεως , , , ,47 Έξοδα φωτισµού , , , ,03 Έξοδα καθαρισµού , , , ,70 Φόροι-Τέλη , , , ,77 Σύνδροµές - Εισφορές , , , ,47 ιάφορα έξοδα , , , ,51 Σύνολο , , , ,05 Σελίδα 18 από 34

19 9. Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης Ποσά σε Εφάπαξ κόστος Άρθρου 10 Παρ 12 Ν.3082/2002 0, ,75 0, ,75 Κόστος καταναλωτικών δανείων προσωπικού , , , ,64 Αρχική εφάπαξ εισφορά ΤΕΚ ,00 0, ,00 0,00 Λοιπά , , , ,77 Σύνολο , , , ,16 Το εφάπαξ κόστος Άρθρου 10 Παρ 12 Ν.3082/2002 της 30/9/2005 αφορά το κόστος περιόδου 1/1/ /9/2005 του προβεβληµένου αναλογιστικού κόστους εφαρµογής του Άρθρου 10 Παρ 12 Ν.3082/2002 σχετικά µε την διάθεση ειδικού αποθεµατικού της Τράπεζας για την κάλυψη στεγαστικών παροχών στους απασχολούµενους στην Τράπεζα. Κατόπιν της εκδόσεως της υπ αριθµόν 2579/ Π../Τ.Ε., η Τράπεζα συµµετέχει στο σύστηµα εγγύησης καταθέσεων του Ταµείου Εγγύησης Καταθέσεων (Τ.Ε.Κ.). H αρχική εφάπαξ εισφορά καθορίστηκε στο ποσό των , Προβλέψεις αποµείωσης αξίας απαιτήσεων ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Ποσά σε Από δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών , ,54 Από λοιπές απαιτήσεις 0, ,07 Σύνολο , , Φόροι Η επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της περιόδου µε φόρο εισοδήµατος αναλύεται ως εξής: Ποσά σε Φόρος Εισοδήµατος , , , ,47 Αναβαλλόµενος φόρος ,36 ( ,38) ,01 ( ,38) Σύνολο , , , ,09 Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος για την Τράπεζα έχει υπολογιστεί µε φορολογικό συντελεστή 32% για το 2005 και µε φορολογικό συντελεστή 29% για το O υπολογισµός του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος, καταχωρείται ως έξοδο της περιόδου και υπολογίζεται µε βάση το πραγµατικό φορολογικό συντελεστή. Για το υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος της περιόδου 1/1/ /9/2006 δεν έχει ληφθεί υπόψη η διανοµή µερίσµατος στο τέλος της χρήσης η οποία θα διαφοροποιήσει το πραγµατικό συντελεστή τέλους χρήσης. Σελίδα 19 από 34

20 12. Κέρδη ανά Μετοχή Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή αναλύονται παρακάτω : Ποσά σε Καθαρά κέρδη µετά από φόρους που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας , , , ,59 Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών σε κυκλοφορία Bασικά κέρδη ανά µετοχή 0,65 0,46 0,65 0,46 Ποσά σε 1/ / / / Καθαρά κέρδη µετά από φόρους που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας , , , ,04 Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών σε κυκλοφορία Bασικά κέρδη ανά µετοχή 0,08 0,22 0,08 0, Μερίσµατα Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε στις 10 Μαΐου 2006 ενέκρινε τη διανοµή µερίσµατος ίσου µε 0,08 / µετοχή για το 2005, έναντι 0,60 / µετοχή για το Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα Το υπόλοιπο του ταµείου και των διαθεσίµων στην Κεντρική Τράπεζα αναλύεται ως εξής: Ποσά σε Ταµείο , , , ,67 Καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα , , , ,47 Σύνολο , , , ,14 Το ποσό των ,47 κατά την και ,03 κατά την αφορά στο σύνολο του υποχρεωτικές καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα. Σελίδα 20 από 34

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοποιημένη και ατομική βάση 31 Δεκεμβρίου 2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Απρίλιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Απλές και ενοποιηµένες) των περιόδων που έληξαν την 31 η Μαρτίου 2005 και 2004. 2. Ενδιάµεσοι Ισολογισµοί (Απλοί και Ενοποιηµένοι) των περιόδων που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

Σηµ. 31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007

Σηµ. 31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007 Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2008 Βάσει του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Μαρτίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA

EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2005 Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Οικονοµικής Χρήσεως 01/01-30/09/2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προς Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Δ/νση Εισηγμένων Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τηλ.: 2103377187 Φαξ.: 2103377115 Υπ όψιν κας Κούρκαφα Ιλιάννας Αθήνα, 11

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η01: Στοιχεία Ενεργητικού Κωδικός A. Στοιχεία Ενεργητικού Αναφορές σε ΔΛΠ - ΔΠΧΠ 1 Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες (1) 2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 31 εκεµβρίου 2005

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 31 εκεµβρίου 2005 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Φεβρουάριος 2006 Παρ. 1 σελ. 1 Σελίδα 1 από 83 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2004 2003 1. Ταµείο και ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα