ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-10-09 30-09-09"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 4224 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χαϊνά 89 Ταχ. Κώδ.: Χαλκίδα Τηλ.: , Fax: Πληρ.: Κα Συρμακέζη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με τη διαδικασία του επείγοντος για τη μετεγκατάσταση των Υπηρεσιών της Ν.Α. Ευβοίας στο κτίριο του νέου Διοικητηρίου και στο κεντρικό κτίριο της Ν.Α. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ) Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο Ημερομηνία διαγωνισμού Ημέρα Ώρα Τόπος διαγωνισμού Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας, Δ/νση Οικονομικού Δευτέρα 11:00 Χαϊνά ΧΑΛΚΙΔΑ Προϋπολογισθείσα πίστωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού Διάρκεια έργου Παραρτήματα της διακήρυξης άνευ Φ.Π.Α. Τριάντα (30) ημέρες Α, Β, Γ, Δ, Ε,ΣΤ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

2 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Νομάρχης Ευβοίας Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», όπως μέχρι σήμερα ισχύει. 2. Το Π.Δ. 118/ «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» 3. Την αρ. Π1/4232/ εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ/τος 118/07 (Α 150) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» 4. Το Π.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» 5. Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 6. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» 7. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» 8. Την υπουργική απόφαση αρ. 2/45564/0026/ (ΦΕΚ 1066/Β/ ) «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 (για σύναψη συμβάσεων ετήσιας δαπάνης απευθείας μέχρι , πρόχειρος, και πάνω τακτικός)» 9. Την υπουργική απόφαση αρ. 2/45576/0026/ (ΦΕΚ 1427/Β/ ) «Αναπροσαρμογή χρηματικού ποσού του άρθρου 80 του Ν. 2362/95 (υποχρέωση σύναψης ιδιωτικού εγγράφου «σύμβασης» πάνω από )» 10.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ν. Α. 11.Την 476/2009 απόφαση της 6ης Νομαρχιακής Επιτροπής για την έγκριση διενέργειας του ενθέματι διαγωνισμού. 12. Την ανάγκη μετεγκατάστασης των Υπηρεσιών της Ν.Α. Ευβοίας Αποφασίζουμε Προκηρύσσουμε Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή με τη διαδικασία του επείγοντος για τη μετεγκατάσταση των Υπηρεσιών της Ν. Α. Ευβοίας, που είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Νομού στη Χαλκίδα (μεταφορά και εγκατάσταση υλικού και εξοπλισμού από τα νυν μισθωμένα κτίρια) σε κατάλληλες θέσεις του νέου κτιρίου (Διοικητηρίου).και στο κεντρικό κτίριο της Ν.Α (Χαινά 93) Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 19 Οκτωβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο, επί της οδού Χαϊνά 89, κτίριο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευβοίας, Δ/νση Οικονομικού, ύστερα από προθεσμία 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ) και στον Ελληνικό Τύπο. 1. Οι αιτήσεις συμμετοχής - υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν με απόδειξη στην αναθέτουσα αρχή (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας Διεύθυνση Οικονομικού, Χαϊνά 89, ΧΑΛΚΙΔΑ), μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.

3 2. Η σχετική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε πλέον Φ.Π.Α. 3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στα Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 4. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης αρχικής και επαναληπτικής (εφόσον απαιτηθεί) βαρύνουν τον ανάδοχο φορέα και καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή. Τα ποσά αυτά παρακρατούνται από την αμοιβή του αναδόχου κατά την πληρωμή του από την αναθέτουσα αρχή. 5. Η σχετική προκήρυξη διατίθεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας Διεύθυνση Οικονομικού, πρώτος όροφος, ΧΑΛΚΙΔΑ τηλ , ). 6. Κάθε σχετική πληροφορία θα δίνεται από την αναθέτουσα αρχή (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας Διεύθυνση Οικονομικού, οδός Χαϊνά 89, ΧΑΛΚΙΔΑ τηλ , ). ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α. ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Β. ΣΤΟΧΟΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 6. ΑΥΤΟΨΙΑ - ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΟΨΕΩΝ 7. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 9. ΔIAΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 10. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 11. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 12. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗΣ

4 13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 14. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 15. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 16. ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ 17. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 18. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 19. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 20. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ 21. ΓΕΝΙΚΑ Δ. 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ε. 1. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 1. Κτίρια από τα οποία θα γίνει η μετεγκατάσταση: α/α Διεύθυνση Όροφος Μ² 1. Δ/νση Αλιείας στεγάζεται στην οδό Χαϊνά Δ/νση Εμπορίου στεγάζεται στην οδό Χαραλάμπους Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων που στεγάζεται στην 1 Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης στην οδό Λίμνης Τμήμα Τοπογραφήσεων που στεγάζεται στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης στην οδό Ελευθέριου Βενιζέλου Δ/νση Περιβάλλοντος στεγάζεται στην οδό Μεσσαπίων Δ/νση Ανάπτυξης στεγάζεται στην οδό Χαϊνά ,19 7. Δ/νση Υγείας και Πρόνοιας στεγάζεται στην οδό Χαϊνά 95. Ισόγειο & 2 όροφοι 719, Δ/νση Μεταφορών στεγάζεται στην οδό Νίκα & 3 25 ης Μαρτίου. 765,82 Δ/νση Οικονομικού στεγάζεται στην οδό Χαϊνά Δ/νση Πολεοδομίας στεγάζεται στην οδό Χαραλάμπους Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης στεγάζεται στην οδό Παπαναστασίου ,53 Κεντρικό Κτίριο Νομαρχίας στην οδό Χαϊνά 102 (Όλες οι Διευθύνσεις που σήμερα στεγάζονται στο κτίριο) ,59 Θα μεταφερθούν επίσης μαζί και τα αρχεία των Yπηρεσιών.

6 2. Κτίρια στο οποίο θα γίνει η μετεγκατάσταση: α/α Διεύθυνση 1. Διοικητήριο 2. Κεντρικό κτίριο της Ν.Α. Χαϊνά 92

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΟΧΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΧΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οι βασικοί στόχοι του έργου της μετεγκατάστασης είναι: 1. Μεταφορά και εγκατάσταση όλου του υλικού και του εξοπλισμού από τα κτίρια (όπως ορίζονται στο παράρτημα Α) που βρίσκονται στις ανωτέρω αναφερόμενες διευθύνσεις στη Χαλκίδα στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της Ν. Α. Ευβοίας (Διοικητήριο), επί της οδού Χαϊνά στη Χαλκίδα και στο κεντρικό κτίριο της Ν.Α. 2. Η συνεχιζόμενη λειτουργία των Υπηρεσιών της Ν. Α Εύβοιας Τα προς μεταφορά είδη περιγράφονται στον πίνακα 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης. Υπολογίζεται ότι το σύνολο του εξοπλισμού και του υλικού θα μεταφερθεί στο νέο κτίριο της Ν. Α. Ευβοίας και θα τοποθετηθεί στο υπόγειο (αποθήκες, αρχεία) και στα γραφεία - αίθουσες (ισόγειο, 1 ος, 2 ος, 3 ος όροφος) του νέου κτιρίου και στο κεντρικό κτίριο της Ν.Α., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παρούσα προκήρυξη αλλά και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. Το αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι: Η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, έστω και αν ρητά δεν περιγράφεται στην παρούσα και το σύνολο των οποίων καλύπτεται από την προσφερόμενη τιμή.

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα γίνει στη Χαλκίδα, στο κτίριο της Δ/νσης Οικονομικού επί της οδού Χαϊνά 89, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευβοίας, όροφος 1ος, στις 19 Οκτωβρίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,00 πλέον Φ.Π.Α. 2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές εκείνων που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε σφραγισμένο φάκελο κατά τα οριζόμενα στο Κεφ. 7 της παρούσης, μέχρι την ημέρα και ώρα έναρξης της διενέργειας του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, πέραν της οποίας δεν θα γίνει δεκτή άλλη προσφορά. Οι προσφορές επίσης μπορεί να αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Eύβοιας Διεύθυνση Οικονομικού) με οποιονδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος, δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικού που παραλαμβάνει τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας, όπως καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με όλες τις άλλες προσφορές που κατατέθηκαν με την προαναφερθείσα διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα. 3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

9 3.1. Δεκτές γίνονται προσφορές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από επιχειρήσεις ημεδαπής ή αλλοδαπής, ομίλους, ενώσεις νομικών ή φυσικών προσώπων, κοινοπραξίες των ανωτέρω με οποιοδήποτε συνδυασμό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν από κοινού προσφορά και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου πλην της Ελλάδας κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή ΕΟΧ ή τέλος έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει τη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/ Κάθε υποψήφιος υποχρεωτικά πρέπει να βεβαιώνει με υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή τα παρακάτω: α) ότι διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για την καλή εκτέλεση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς. β) ότι διαθέτει τα αναγκαία φορτηγά αυτοκίνητα καθώς και τα αναγκαία γερανοφόρα ανυψωτικά με τις νόμιμες άδειές τους. γ) ότι έχει αντίστοιχη εμπειρία μεταφοράς σε άλλη δημόσια υπηρεσία Στην περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από ομίλους, ενώσεις, κοινοπραξίες, ή υπό σύσταση κοινοπραξίες ή εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού προσφορά, τα στοιχεία που καθορίζονται στην παρούσα πρέπει να υποβάλλονται για κάθε μέλος χωριστά οι δε προϋποθέσεις της παραγράφου 3.2. πρέπει να καλύπτονται τουλάχιστον από ένα μέλος Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λαμβάνει μέρος στην παρούσα διαδικασία δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει σε περισσότερες της μιας προσφορές, με ποινή αποκλεισμού του συνόλου των προσφορών στις οποίες συμμετέχει. 4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 4.1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνον του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό της Η αναθέτουσα αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους υποψηφίους.

10 Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα Η διατύπωση επιφυλάξεων ή όρων στην προσφορά οδηγούν σε αποκλεισμό από τον διαγωνισμό. Όλοι οι όροι είναι ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ομίλους, ενώσεις, κοινοπραξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλουν από κοινού προσφορά, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος των υπηρεσιών, που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού είναι δεσμευτικά για τους υποψηφίους Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της καταθέσεώς τους. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη τους και με ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω προβλεπόμενο Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους Σε κάθε περίπτωση που υποψήφιοι προτίθενται να αναθέσουν τμήμα της σύμβασης υπεργολαβικά σε τρίτους, υποχρεούνται να το αναφέρουν στην υποψηφιότητά τους, καθορίζοντας τα τμήματα αυτά και τους συγκεκριμένους υπεργολάβους που θα τα αναλάβουν, χωρίς αυτό να επηρεάζει την έκταση της ευθύνης του αναδόχου. Υποχρεούνται επίσης να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εν λόγω υπεργολάβου (φέρουσα το γνήσιο της υπογραφής του) όπου θα δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται τη συγκεκριμένη συνεργασία με τον υποψήφιο και δεσμεύεται ότι θα συνεργαστεί μαζί του, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως το πέρας της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει γραπτή συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, όπου θα αναφέρεται ρητά η αποδοχή του εκάστοτε εργολάβου, μόνος δε υπεύθυνος έναντι της αναθέτουσας αρχής για την εκτέλεση του αντικειμένου - έργου της παρούσας, παραμένει ο ανάδοχος Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να αναλάβει τμήμα της Σύμβασης υπεργολαβικά, δεν επιτρέπεται να συμμετέχει είτε ως υπεργολάβος είτε ως υποψήφιος σε περισσότερες της μιας υποψηφιότητας / προσφοράς με ποινή αποκλεισμού του συνόλου των προσφορών στις οποίες μετέχει.

11 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) Ολα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του μεταφορέα ή έχουν μεταφορικό γραφείο. β) Ενώσεις ή κοινοπραξίες μεταφορέων, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007. γ) Συνεταιρισμοί 5.2. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: α) Οσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο. β) Οσοι δεν ασκούν το επάγγελμα τουλάχιστον κατά τα τελευταία δύο χρόνια. γ) Οσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. δ) Οσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, που θα είναι συνταγμένη υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και τα εξής δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα: 1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό που εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α. (όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του Κεφ. 14 της παρούσας και σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του παραρτήματος ΣΤ). 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή στην οποία : I. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη. II. Θα δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: - δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, δωροδοκίας, της δόλιας χρεωκοπίας καθώς και για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας. - δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

12 - είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. - είναι εγγεγραμμένοι με το ειδικό επάγγελμά τους σε οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. - δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις καθώς και υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. III. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5.4 του παρόντος κεφαλαίου για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών κατά περίπτωση που αναφέρονται κατωτέρω τηρουμένων των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ. 150 Τευχ. Α/ ) 3. Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης από το οποίο θα προκύπτει ότι δίνεται το δικαίωμα στον εκπρόσωπό τους να παραβρεθεί στο διαγωνισμό, προσκομίζοντας τα μεν φυσικά πρόσωπα εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, τα δε νομικά πρόσωπα επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφαση του αρμοδίου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου και στην περίπτωση ενώσεων, κοινοπραξιών σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το Κεφ. 11 της παρούσας ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο Κεφ. 11 της παρούσας από την αρμόδια επιτροπή σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από το αρμόδιο όργανο της Ν.Α.Ευβοίας: Α. ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, δωροδοκίας, της δόλιας χρεωκοπίας καθώς και για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελείτε σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

13 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης ότι είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές σας υποχρεώσεις. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. Σε περίπτωση εγκατάστασης της στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδαφίου (Α) του παρόντος. 2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περίπτωσης (2) του εδαφίου (Α) ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδαφίου (Α) του παρόντος. 3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων (Α) και (Β) του παρόντος αντίστοιχα. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες

14 ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του εδαφίου Α της περ. 1 του παρόντος κεφαλαίου. 4. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης 2 του εδαφίου Γ του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. Δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδαφίου (Α) του παρόντος Κεφαλαίου. 2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδαφίου Α του παρόντος κεφαλαίου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης 2 του εδαφίου Β του παρόντος κεφαλαίου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περ. 2 του εδαφίου Γ του παρόντος κεφαλαίου. 3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ Ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Δικαιούνται συμμετοχής, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 τ. Α/ ) και υποχρεούνται να

15 υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 5.5 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για όσους στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου. 5.6 Η μη έγκυρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής που προβλέπονται στις περ. 1 και 2 της παραγρ. 5.3 του παρόντος κεφαλαίου συνιστά λόγο αποκλεισμού του μεταφορέα από το διαγωνισμό Άλλα Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι υποψήφιοι οφείλουν για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, εκτός των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παραγρ. 5.3 του παρόντος κεφαλαίου να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά και: - Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1566/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία θα δηλώνεται ότι : i. Το προσωπικό είναι εξειδικευμένο για εργασίες μεταφοράς και αρχειοθέτησης κινητού εξοπλισμού (αρχείων, επίπλων και λοιπών ειδών). ii. iii. iv. Το προσωπικό του αναδόχου αλλά και τρίτων είναι ασφαλισμένο από ατυχήματα καθ όλη τη διαδικασία της μεταφοράς. Ο εξοπλισμός-υλικό που θα μεταφερθεί είναι ασφαλισμένος για τυχόν καταστροφές ή κλοπές αυτού καθώς και για πρόκληση ζημιών. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση. v. Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. vi. vii. Δεν έχει αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του δημοσίου. Επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις (από και προς μεταφορά) και έλαβαν γνώση των χώρων, των συνθηκών και του προς μεταφορά εξοπλισμού και υλικού. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

16 5.8. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση των παρ. 5.3 και 5.7 του παρόντος κεφαλαίου ή ο υπόχρεος δεν προσκομίσει εγκαίρως ή προσηκόντως κατά το στάδιο κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.Δ 118/ ΑΥΤΟΨΙΑ - ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΟΨΕΩΝ 6.1. Οι ενδιαφερόμενοι πριν την κατάθεση της υποψηφιότητάς τους υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού τους να πραγματοποιήσουν επιτόπια αυτοψία στα κτίρια από τα οποία θα γίνει η μεταφορά στοδιοικητήριο καθώς και στο παρακείμενο κεντρικό κτίριο της Ν.Α. ) προκειμένου να λάβουν ιδία άποψη των χώρων, του προς μεταφορά υλικού και του εξοπλισμού καθώς και των αρχείων. Οι αυτοψίες των ενδιαφερομένων θα πραγματοποιούνται μετά από προηγούμενη ειδοποίηση και άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας της αναθέτουσας αρχής υπό την συνοδεία του αρμόδιου υπαλλήλου της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου (6.1) θα γίνεται στους ενδιαφερομένους η επίδειξη των σχεδίων κατόψεων του νέου κτιρίου (αρμόδια Υπηρεσία: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών). 7. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 7.1. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα υπό τη μορφή ενός ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Αν υπάρχει διαφορά μεταξύ στοιχείων του πρωτοτύπου και των άλλων αντιτύπων θα λαμβάνονται ως ορθά τα στοιχεία του πρωτοτύπου Ο φάκελος (κυρίως φάκελος) με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρει τις εξής ενδείξεις : - Τα στοιχεία του προσφέροντος - Τον αποδέκτη : ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΝΑ 89,ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ : «ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Ν.Α.ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Ν.Α.» - Αριθμός Διακήρυξης : Αρ. Πρωτ

17 - Ημερομηνία διενέργειας Διαγωνισμού : Μέσα στο φάκελο προσφοράς (κυρίως φάκελος) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στις παρ.3.2, 5.3 και 5.7 του κεφαλαίου 5 της παρούσας προκήρυξης καθώς και η εγγύηση συμμετοχής. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα και τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».Από τα αντίγραφα αυτά, το ένα θα φέρει την ένδειξη «πρωτότυπο» και το άλλο την ένδειξη «αντίγραφο» Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση που όλα τα δικαιολογητικά (δικαιολογητικά συμμετοχής, προϋποθέσεις συμμετοχής κ.λ.π.) δεν είναι δυνατό λόγω του όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Στην περίπτωση αυτή ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς τοποθετείται στον κυρίως φάκελο της προσφοράς και όχι στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διαγωνισμού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από το αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης θα απορρίπτονται.

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2015

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 08 / 07 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. Οικ.: 4756 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & AΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2273-0-83150 FAX. 2273-0-28968 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ XANIA 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η

Διαβάστε περισσότερα