ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cns\tefhi\MAPS.dc N5600a/5157

2 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 Υποχρεωτική Εφαρµογή... 5 Συµπληρωµατικές Προδιαγραφές... 5 Υποχρεώσεις ιαγωνιζόµενων και Αναδόχου... 5 απάνες Αναδόχου... 5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Γενικά Γενικές οδηγίες κατασκευής και διαµόρφωσης πινάκων Βαφή πινάκων Ειδικές απαιτήσεις Έλεγχοι και δοκιµές Μεταλλικοί ηλεκτρικοί πίνακες Χαµηλής Τάσης τύπου πεδίων Ακροκαλώδια, πλάκες στηρίξεως και ακροδέκτες καλωδίων ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ Σκοπός - χρήση Θέση Ποιότητα υλικών και πιστοποιήσεις Λειτουργία Συγκρότηση του Η/Ζ K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

3 2.6 Πετρελαιοκινητήρας Γεννήτρια Ζεύξη Αντικραδασµική βάση Πίνακας αυτοµατισµού και ελέγχου ΚΑΛΩ ΙΩΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟ ΟΤΕΣ - ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΥΤΙΑ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΣ Γενικά - Κανονισµοί Καλώδια Σωλήνες Τροφοδοσία Συσκευών Όδευση µέσα σε Ηλεκτρολογικούς Πίνακες Ενώσεις, Απολήξεις, Σύνδεσµοι Καλωδίων ιάκριση Αγωγών-Κλεµµών εντός Ηλεκτρικών πινάκων Χειρισµός των Καλωδίων Εγκατάσταση Αγωγών και Καλωδίων Ειδικές Απαιτήσεις Εγκατάστασης Καλωδίων Ρευµατδότες Κυτία ιακλάδωσης Κανόνες όδευσης ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Κοχλιωτές Ασφάλειες Μαχαιρωτές Ασφάλειες Ραγδιακόπτες Περιστροφικοί διακόπτες τύπου "PACCO" Μαχαιρωτί ιακόπτες Μικραυτόµατι (Αυτόµατοι Ασφαλειδιακόπτες) Ενδεικτικές Λυχνίες Ηλεκτρονόµοι ιαρροής Ενδεικτικά Όργανα (Αµπερόµετρα - Βολτόµετρα) Αυτόµατοι ιακόπτες Ισχύος ιακόπτες Φορτίου (Ισχύος) Τηλεχειριζόµενοι Παλµικοί ιακόπτες (IMPULSE SWITCHES) Ηλεκτρονόµοι Ισχύος (CONTACTORS) Τριπλικά Θερµικά Στοιχεία Υπερεντάσεως Τηλεχειριζόµενοι ιακόπτες Αστέρα - Τριγώνου K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

4 5. ΟΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ SOFT STARTERS Γενικά Τεχνολογία Πρότυπα Χαρακτηριστικά λειτουργίας Προστασίες Περιβαλλοντικές συνθήκες Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Στάθµες φωτισµού Φωτιστικά σώµατα Φωτιστικά ασφαλείας ΓΕΙΩΣΕΙΣ Γενικά Αντίσταση γείωσης Θεµελιακή γείωση Γείωση προστασίας Ηλεκτρόδια γείωσης Τρίγωνο γείωσης Ισοδυναµικές συνδέσεις ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Κανονισµοί Βασικές αρχές σχεδίασης ΣΑΠ τύπου κλωβού ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Γενικά Ισοδυναµικές συνδέσεις Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Γενικά Τοπικός Σταθµός Ελέγχου (ΤΣΕ) Κεντρικός Σταθµός Ελέγχου (ΚΣΕ) Ελάχιστες απαιτητές πληροφορίες και εντολές K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

5 11.5 Επικοινωνίες Λογισµικό Ηλεκτρονικός υπολογιστής Εκτυπωτής Παρελκόµενα συστήµατος αυτοµατισµού ΟΡΓΑΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Αναλογικό αισθητήριο στάθµης τύπου υπερήχων Πλωτηροδιακόπτης (FLOAT SWITCH) K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υποχρεωτική Εφαρµογή Οι ελάχιστες απαιτήσεις του Εργοδότη για το σχεδιασµό του Έργου και τις συναφείς υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνονται στο σύνολο των Συµβατικών Τευχών. Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) περιλαµβάνει τους τεχνικούς συµβατικούς όρους σύµφωνα µε τους οποίους σε συνδυασµό και µε τους όρους των υπολοίπων συµβατικών τευχών θα εκπονηθούν οι απαραίτητες µελέτες και θα εκτελεσθούν οι εργασίες του έργου. Επισηµαίνεται ότι οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και οι ΚΥΑ περί υποχρεωτικής ενσωµάτωσης υλικών µε σήµανση CE, υπερισχύουν των τεχνικών προδιαγραφών που περιλαµβάνονται στο παρόν τεύχος. Αν ιαγωνιζόµενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριµένου όρου των Τ.Π. από την Κοινοτική Νοµοθεσία οφείλει να ενηµερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσµίας εκπνέουσας (20) είκοσι ηµέρες πριν από την ηµέρα κατάθεσης των Προσφορών, δια ειδικής επιστολής. Στην αντίθετη περίπτωση: α. Στερείται του δικαιώµατος οποιασδήποτε οικονοµικής αποζηµίωσης β. Στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να προβεί στην εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών µε αποτέλεσµα την εναρµόνιση του αποκλίνοντος όρου µε την Κοινοτική Νοµοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονοµική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαµβάνεται στον εύλογο επιχειρηµατικό κίνδυνο. Συµπληρωµατικές Προδιαγραφές Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες/ µεθόδους/ δοκιµές κλπ.) θα εφαρµόζονται: Οι εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) Τα θεσµοθετηµένα εναρµονισµένα πρότυπα, όπως αναφέρονται στο παράρτηµα 4 της ΙΠΑ /οικ/356/ Τα λοιπά ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, και απουσία αυτών, τα διεθνή πρότυπα ISO και τα εθνικά πρότυπα (ASTM, BS, DIN, ΕΛΟΤ κλπ.) Υποχρεώσεις ιαγωνιζόµενων και Αναδόχου Κάθε ιαγωνιζόµενος µε µόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαµβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρµογή τους. απάνες Αναδόχου Όλες οι δαπάνες για την εφαρµογή των όρων του παρόντος Τεύχους και των σχετικών και/ή αναφερόµενων κωδικών/προδιαγραφών/κανονισµών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Όλοι οι πίνακες θα φέρουν υποχρεωτικά τη σήµανση "CE" σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Νέας Προσέγγισης 73/23, 89/336 και 93/68. Η σήµανση "CE" πρέπει να βρίσκεται πάνω στην πινακίδα αναγνώρισης του κάθε ηλεκτρικού πίνακα. Μόνο όταν υλοποιούνται οι απαιτήσεις των πιο πάνω Ευρωπαϊκών Οδηγιών επιτρέπεται η σήµανση "CE". Επίσης ο κατασκευαστής ηλεκτρικών πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας για την κατασκευή-συναρµολόγηση πινάκων χαµηλής τάσης. Όλοι οι πίνακες θα είναι ενός και µόνο κατασκευαστή ηλεκτρικών πινάκων και ο εσωτερικός εξοπλισµός (υλικά πινάκων) που προδιαγράφεται στις επόµενες παραγράφους θα είναι προµήθεια ενός και µόνο οίκου κατασκευής αυτού, ώστε να εξασφαλίζεται εναλλαξιµότητα αυτού. Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες, που θα αποσταλούν στο εργοτάξιο, πρέπει να συνοδεύονται µε τα απαραίτητα έγγραφα του κατασκευαστή, που θα αποδεικνύουν ότι έχουν πραγµατοποιηθεί επιτυχώς οι έλεγχοι και οι δοκιµές. Χαρακτηριστικά λειτουργίας των πινάκων: Ονοµαστική ένταση λειτουργίας σύµφωνα µε την µελέτη εφαρµογής Σύστηµα διανοµής τριφασικό + γείωση + ουδέτερος ή µονοφασικό + γείωση + ουδέτερος Ονοµαστική τάση λειτουργίας Τάση µόνωσης κύριων ζυγών Τάση δοκιµής 400 V (±10%) ή 230 V V V Συχνότητα λειτουργίας 50 Hz (-4%, +2%) Σύστηµα γείωσης Τάση βοηθητικών κυκλωµάτων ΤΝ (ή ΤΤ-ΙΤ) 24 V DC για τα στοιχεία που συνδέονται απ! ευθείας µε το PLC και 230 V AC για τα λοιπά κυκλώµατα Αντοχή σε ρεύµα βραχυκυκλώµατος 25 ka κατ' ελάχιστον και σύµφωνα µε τα µεγέθη (karms/sec) στο σηµείο που δίδεται η που θα προκύψουν από την µελέτη εφαρµογής ηλεκτρική ενέργεια (πίνακας ακροδεκτών) Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα είναι κλειστού τύπου, επαρκώς προστατευµένοι από διείσδυση σκόνης και υγρασίας µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ55. Θα είναι µεταλλικοί κατάλληλοι για τάση 400V. Ο κάθε πίνακας θα περιλαµβάνει τα παρακάτω: γενικό διακόπτη (Ασφαλειοδιακόπτη ή Αυτόµατο ιακόπτη Ισχύος) ασφαλειοαποζεύκτες K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

8 εκκινητές (DL ή Υ/ ή Sft Starter ή Inverter) επιλογικούς διακόπτες Α-0-Η (αυτόµατο χειροκίνητο) ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας αντλιών ενδεικτικές λυχνίες θερµικού επιτηρητή φάσεων και ασυµµετρίας επιτηρητή πτώσης τάσης αναρτηµένη εξωτερική κλεµµοσειρά συνδέσεων (οργάνων ένδειξης στάθµης αντλιοστασίου) ρελέ κυκλικής εναλλαγής** ωροµετρητής** βολτόµετρο και αµπερόµετρα ηλεκτρονικό προστασίας υπερθέρµανσης και διαρροής υγρού στο ελαιοδοχείο των αντλιών µπάζερ ή φάρος µε µπαταρία αναχωρήσεις για πρίζες ή φωτισµό Για την εγκατάσταση των ηλεκτρικών πινάκων σε υπαίθριο χώρο θα απαιτείται πίλλαρ. ** Σε περίπτωση που εγκατασταθεί στον πίνακα και σύστηµα αυτοµατισµού, οι ώρες λειτουργίας των αντλιών και η κυκλική εναλλαγή θα καλύπτονται από τον αυτοµατισµό και δεν θα απαιτούνται στον ηλεκτρικό πίνακα. 1.2 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα διάφορα όργανα τους να είναι εύκολα προσιτά µετά την αφαίρεση της µεταλλικής πλάκας και τοποθετηµένα σε κανονικές αποστάσεις µεταξύ τούς ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτηση χωρίς να µεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων. Η εσωτερική διανοµή θα γίνεται µε χάλκινες επικασσιτερωµένες µπάρες που θα έχουν επιτρεποµένη ένταση τουλάχιστο ίση µε την ονοµαστική ένταση του γενικού διακόπτη του πίνακα. Η χρησιµοποίηση καλωδίων ή αγωγών για την εσωτερική διανοµή του πίνακα επιτρέπεται µόνο στους µικρούς πίνακες (ονοµαστική ένταση γενικού διακόπτη 40Α ή µικρότερη), και στα τµήµατα εκείνα των µεγάλων πινάκων που προστατεύονται από µερικές ασφάλειες µε ονοµαστική ένταση µικρότερη ή ίση µε 35Α. Στην περίπτωση αυτή η διατοµή των καλωδίων ή αγωγών δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 10 mm2. Χρησιµοποίηση αγωγών ή καλωδίων διατοµής µικρότερης από 10 mm2 επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση ταυ επιβλέποντα µηχανικού. Όλοι οι πίνακες ανεξάρτητα από το µέγεθός τους θα έχουν ζυγό (µπάρα) ουδέτερου µε πλήρη διατοµή και ζυγό γειώσεως. Η συναρµολόγηση και η εσωτερική συνδεσµολογία των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής των. Στοn τόπο του έργου απαγορεύεται ρητά να γίνει οποιαδήποτε εργασία σχετική µε τα παραπάνω. K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

9 Επειδή δεν είναι δυνατό να είναι γνωστή από τώρα η σειρά µε την οποία θα φθάσουν τα κυκλώµατα στην πάνω πλευρά του πίνακα θα πρέπει να αφεθεί χώρος (5 τουλάχιστον εκατοστών ανάµεσα στις κλέµµες, βλέπε παρακάτω) και στην πλευρά των πινάκων. Για τοn ίδιο λόγο δεν θ' αvιχτύv τρύπες αλλά µόνο θα κτυπηθούν (KNOCK OUTS) ώστε να µπορούν v' αvιχτύv αυτές µετά µ' ένα απλό κτύπηµα. Σηµειώνεται ότι θα κτυπηθούν τρύπες τόσο για τις εφεδρικές γραµµές όσο και για την τροφοδοτική γραµµή κάθε πίνακα. Μέσα στους πίνακες, στο πάνω µέρος τους θα υπάρχουν σε συνεχή σειρά κλέµµες στις οποίες θα έχουν οδηγηθεί εκτός από τους αγωγούς φάσης και ουδέτερος και η γείωση κάθε κυκλώµατος. Οι αγωγοί κάθε κυκλώµατος θα συνδέονται µόνο σε κλέµµες και µάλιστα συνεχόµενες που θα έχουν κατάλληλη πινακίδα για την αναγραφή των κυκλωµάτων. Στην περίπτωση που απαιτούνται περισσότερες από µία σειρά κλέµµες η δεύτερη σειρά θα τοποθετηθεί κάτω από τηv πρώτη σε απόσταση µεγαλύτερη ή το πολύ ίση µε το βάθος του πίνακα. Η εσωτερική διανοµή για τη δεύτερη σειρά θα γίνει στην κάτω πλευρά τους ώστε η πάνω πλευρά αυτών να είναι ελεύθερη για τη σύνδεση των αγωγών των κυκλωµάτων. Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών µε τα όργανα των πινάκων θα γίνει µε τη βοήθεια κατάλληλων ακροδεκτών µε τρύπα στη µέση (παπουτσάκια) που θα πρσαρµστύv στα δύο άκρα τους. Η εσωτερική διανοµή των πινάκων θα πρέπει να τηρεί ένα πρκαθρισµέv σύστηµα σηµάνσεως των φάσεων ώστε η ίδια φάση να έχει πάντα την ίδια θέση (π.χ. η R αριστερά η S στη µέση και η Τ δεξιά) και το ίδιο χρώµα. Επίσης τα δύο άκρα των καλωδίων ή αγωγών της εσωτερικής διανοµής θα πρέπει να φέρουν χαρακτηριστικούς αριθµούς. Πέραν της παρούσας προδιαγραφής οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τα εξής: Ισχύοντες Νόµους και ιατάγµατα του Ελληνικού Κράτους. Ισχύοντες οδηγίες ΕΗ Πρότυπα: IEC 909 µε τα συµπληρωµατικά τµήµατα του Μέρη 1 και 2, όπου αναφέρεται ο τρόπος υπολογισµού του ρεύµατος βραχυκύκλωσης µιας εγκατάστασης. IEC που αναφέρεται στις δοκιµές τύπου και σειράς IEC 529 που αναφέρει το βαθµό προστασίας ενός περιβλήµατος, ενάντια σε ξένα σωµατίδια και ενάντια στο νερό. Ισχύοντες Νόµους, ιατάγµατα και κανονισµούς για την πρόληψη των ατυχηµάτων. Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες θα προσκοµίζονται στο έργο για την τελική τοποθέτηση τους πλήρως περατωµένοι µε τον περιεχόµενο σε αυτούς εξοπλισµό και τις εσωτερικές συρµατώσεις αυτών έτοιµοι για σύνδεση µε τα καλώδια εισόδου και τις αναχωρήσεις ή διανοµές προς τους υποπίνακες ή τα φορτία αυτών. 1.3 ΒΑΦΗ ΠΙΝΑΚΩΝ Οι πίνακες θα βαφούν µε 2 στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής και µε µία τελική στρώση µε βερνίκι, µε απόχρωση που θα εγκριθεί από τον επιβλέποντα µηχαvικό. Η µπροστινή πλάκα θα βαφεί µε χρώµα σφυρήλατο (µαρτελέ). K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

10 1.4 ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Για να εξασφαλισθεί η καλή κατασκευή των πινάκων από τεχνική και αισθητική πλευρά εργολάβος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει πριν από την κατασκευή τους σχέδια που να δείχνουν τα παρακάτω: α) Τις εξωτερικές διαστάσεις του ερµαρίου β) Τη διάταξη των οργάνων του πίνακα γ) Τις αποστάσεις µεταξύ των διαφορών οργάνων. 1.5 ΈΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ Οι ηλεκτρικοί πίνακες και όλα τα εξαρτήµατα τους θα πρέπει να είναι επιθεωρήσιµα την περίοδο που κατασκευάζονται από την Υπηρεσία επίβλεψης του έργου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη παρούσα προδιαγραφή. Οι δοκιµές έγκρισης των πινάκων και των εξαρτηµάτων τους θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τους κανονισµούς IEC (για τις αποδόσεις) και µε τους κανονισµούς UNEL (για τις διαστάσεις) και µε όλους τους εν ισχύει νόµους και διατάγµατα. Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από αναγνωρισµένα διεθνή εργαστήρια. Οι πίνακες θα πρέπει να υποστούν κατ' ελάχιστον τις πιο κάτω δοκιµές τύπου σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ και να εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό δοκιµών τύπου: οκιµή ανύψωσης θερµοκρασίας οκιµή αντοχής σε βραχυκυκλώµατα (δυναµική καταπόνηση) οκιµή διηλεκτρικής στάθµης («Test Υψηλής Τάσης») οκιµή αξιοπιστίας των συστηµάτων προστασίας (µπάρα ή αγωγός γείωσης) οκιµή των αποστάσεων περιθωρίων και ερπυσµού (µεταξύ ενεργών αγωγών και µεταξύ ενεργών αγωγών και γείωσης) οκιµή της µηχανικής λειτουργίας των κινητών µερών (ανοιγοκλεισίµατα) οκιµή του βαθµού προστασίας ΕΡ (σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 529) Επίσης θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν κατ' ελάχιστον οι παρακάτω δοκιµές σειράς και να εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό δοκιµών σειράς: Έλεγχος της συνδεσµολογίας και έλεγχος των βοηθητικών κυκλωµάτων ιηλεκτρική δοκιµή («Test Υψηλής Τάσης») Έλεγχος των συσκευών προστασίας και συνέχειας του κυκλώµατος γείωσης (Megger Test) Θα πρέπει να γίνουν οι εξής έλεγχοι µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των Ηλεκτρικών Πινάκων και τις δοκιµές αυτών µε ευθύνη του Αναδόχου: Έλεγχος αντιστοιχίας πινάκων και σχεδίων «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ» Γενικός έλεγχος πίνακα Έλεγχος βαφής K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

11 Σε περίπτωση δυσλειτουργίας µετά την θέση των πινάκων σε λειτουργία η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει από τον Ανάδοχο να επαναλάβει τις δοκιµές όσων έχουν σχέσεις µε την δυσλειτουργία. Οι δοκιµές αυτές θα γίνουν µε δαπάνες του Αναδόχου. 1.6 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕ ΙΩΝ Οι πίνακες αυτοί θα είναι βαθµού προστασίας ΙΡ55, κατάλληλοι για δίκτυο 400/230V, 50 ΗΖ και θ' αποτελούνται από τα παρακάτω µέρη: α) Μεταλλικά ερµάρια κατάλληλα για ορατή ή χωνευτή τοποθέτηση σύµφωνα µε τα σχέδια β) Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα γ) Μεταλλική πλάκα Μεταλλικό ερµάριο Το µεταλλικό ερµάριο θα κατασκευασθεί από λαµαρίνα DKP πάχους 1,5 χιλ. Η στερέωση των διαφόρων οργάνων του πίνακα θα γίνει πάνω στο ερµάριο µε τη βοήθεια κατάλληλου ικριώµατος συναρµολογήσεως. Μεταλλικό Πλαίσιο και Πόρτα Η πόρτα του πίνακα θα στερεωθεί πάνω σε µεταλλικό πλαίσιο που θα τοποθετηθεί στο µπροστινό µέρος του πίνακα. Η πόρτα θα κατασκευασθεί επίσης από λαµαρίνα DKP πάχους 1,5 χιλ. και θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας. Στο εσωτερικό µέρος της πόρτας θα στερεωθεί, µέσα σε ζελατίνα, σχεδιάγραµµα µε τη λεπτοµερή συνδεσµολογία του πίνακα. Μεταλλική Πλάκα Η µεταλλική πλάκα θα καλύπτει µέρος του πίνακα και θα κατασκευασθεί και αυτή από λαµαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 χιλ. Η πλάκα θα προσαρµόζεται στο πλαίσιο της πόρτας µε 4 ανοξείδωτες επινικελωµένες βίδες που θα πρέπει να µπορούν να ξεβιδωθούν εύκολα χωρίς να χρησιµοποιηθεί ειδικό εργαλείο. Πάνω στη µεταλλική πλάκα θα ανοιχτούν οι κατάλληλες τρύπες για τα όργανα του πίνακα και θα υπάρχουν πινακίδες µε επινικελωµένο πλαίσιο για την αναγραφή των κυκλωµάτων. Η αφαίρεση της πλάκας θα πρέπει να µπορεί να γίνεται χωρίς να χρειάζεται να βγει η πόρτα του πίνακα. Σε κάθε πίνακα τύπου πεδίων θα υπάρχουν αντιστάσεις για αφύγρανση του πίνακα (θα ενεργοποιούνται από έναν υγροστάτη) και ανεµιστήρες για την ψύξη του (θα ενεργοποιούνται από ένα θερµοστάτη) και εσωτερικά φωτιστικά, ένα για κάθε πεδίο, τα οποία θα ανάβουν µε έναν ανεξάρτητο διακόπτη που θα βρίσκεται πάνω στο φωτιστικό. Το εξωτερικό κέλυφος κάθε πίνακα θα έχει περσιδωτά ανοίγµατα κυκλοφορίας αέρα στο άνω µέρος, έτσι ώστε το κεκλιµένο κάλυµµα να µην επιτρέπει την διαβροχή των εσωτερικών τοιχωµάτων και θυρών επίσκεψης του πίνακα. Η κατασκευή θα διασφαλίζει τον ικανοποιητικό αερισµό, ώστε να απάγεται η εκλυόµενη θερµότητα κατά την λειτουργία της εγκατάστασης µε φυσική κυκλοφορία µεταξύ των τοιχωµάτων του πίνακα προς τα ανοίγµατα του καλύµµατος. Τα πεδία των πινάκων ως προς την ηλεκτρική τους σύνδεση (συνδεσµολογία τους) χωρίζονται σε τρεις τύπους: το πεδίο εισόδου K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

12 το πεδίο τροφοδοσίας κινητήρων (πεδίο εκκινητών) και το πεδίο αυτοµατισµού και οργάνων 1.7 ΑΚΡΟΚΑΛΩ ΙΑ, ΠΛΑΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ ΚΑΛΩ ΙΩΝ Η ταξιθέτηση τους πρέπει να επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση και συντήρηση. Οι πλάκες στηρίξεων των καλωδίων (πλάκες στυπιοθλιπτών) θα κατασκευαστούν από χαλυβδόφυλλα για πολυπολικά καλώδια, και από µη σιδηρούχο υλικό για τα µονοπολικά. Οι πλάκες των στυπιοθλιπτών θα τοποθετηθούν σε ύψος µεγαλύτερο των 300mm από τη βάση του πίνακα. Θα προβλέπεται επαρκής χώρος για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων και οπωσδήποτε όχι λιγότερο από το προβλεπόµενο στο εφαρµοζόµενο πρότυπο. Οι ακροδέκτες για τα καλώδια ισχύος θα είναι τύπου βύσµατος σύµφωνα µε το πρότυπο IEC Στην περίπτωση που η πλάκα στυπιοθλιπτών είναι µακριά από τους ακροδέκτες, τα καλώδια θα διατρέχουν το µεσοδιάστηµα επάνω σε ειδική για την περίπτωση σχάρα ή εναέριο κανάλι. Οι ακροδέκτες µικρών καταναλώσεων ΧΤ και βοηθητικών κυκλωµάτων θα είναι πλήρως µονωµένοι και τύπου σφιγκτήρα. Ακροδέκτες µε τρόπο σύνδεσης διαφορετικό αυτού µε χρήση βίδας δεν επιτρέπονται. Στην περίπτωση που στο ίδιο πεδίο συνυπάρχουν κυκλώµατα διαφορετικών τάσεων λειτουργίας, οι ακροδέκτες αυτοί θα οµαδοποιούνται µέσα σε πλήρως διαχωρισµένα µεταξύ των τµήµατα και θα φέρουν ενδείξεις αναγνωρίσεως. Θα υπάρχουν επαρκείς ακροδέκτες για τη σύνδεση όλων των καλωδίων και όπου απαιτείται των πλεγµάτων θωράκισης. Σε κάθε ακροδέκτη θα συνδέεται µόνο ένας αγωγός εξωτερικής ή εσωτερικής καλωδιώσεως. Αν απαιτηθεί γεφύρωση δυο ακροδεκτών αυτή θα πραγµατοποιηθεί µε γέφυρα επαρκούς διατοµής. Οι ακροδέκτες υπό τάση που δε συνδέουν καταναλώσεις αλλά για οποιονδήποτε λόγο φέρουν τάση θα καλύπτονται και θα σηµαίνονται µε προειδοποιητικές πινακίδες. Θα προβλεφθεί τέλος εφεδρεία 25% σε ακροδέκτες και στυπιοθλίπτες για µελλοντικές ή απρόβλεπτες συνδέσεις. K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

13 2. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 2.1 ΣΚΟΠΟΣ - ΧΡΗΣΗ Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) θα είναι καινούριο, στιβαρής κατασκευής, συνεχούς όπως αυτή καθορίζεται από τη µελέτη, κατάλληλο να λειτουργήσει ως επικουρική µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την άµεση και αυτόµατη ρευµατοδότηση της εγκατάστασης στην περίπτωση, που σε ανύποπτο χρόνο υπάρξει πλήρης διακοπή ή ακαταλληλότητα του ρεύµατος της ΕΗ, έστω και σε µια φάση του δικτύου αυτής. Θα µπορεί να αναλαµβάνει τα φορτία της καταναλώσεως αµέσως και αυτόµατα και θα αποδίδει την πλήρη ισχύ του για συνεχή λειτουργία. Το Η/Ζ σε κάθε περίπτωση θα φέρει ηχοµονωτικό κάλυµµα. 2.2 ΘΕΣΗ Το Η/Ζ θα είναι σχεδιασµένο και κατασκευασµένο για να εγκατασταθεί και συνδεθεί από τον ανάδοχο και να λειτουργήσει σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο. Ο χώρος εγκατάστασης θα είναι προσβάσιµος και η τοποθέτηση του Η/Ζ σε αυτόν θα είναι δυνατή, χωρίς να απαιτείται η αποξήλωση και επανασυναρµολόγηση του µηχανήµατος. 2.3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια και τυποποιηµένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά µε την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώµατα. Τα υλικά πρέπει να έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στις προδιαγραφές και τις διαστάσεις βάρη κλπ, χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τους κανονισµούς και τα αντίστοιχα πρότυπα. Τα υλικά θα είναι προελεύσεως χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕU) και θα έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιµασθεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισµούς ΕΝ, τις σχετικές προδιαγραφές ΙΕC και τα πρότυπα της χώρας προέλευσης, όπως ELOT, DIN, VDE, BS κλπ. Το H/Z θα είναι κατασκευασµένο βάσει των οδηγιών (κανονισµών) ασφαλείας της κοινής αγοράς όπως προβλέπεται από το Π.. 377/93 ΦΕΚ 160 και θα φέρει σήµανση CE ως πλήρες συγκρότηµα µε τον πίνακα ελέγχου και προστασίας. Θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από την πρωτότυπη δήλωση πιστότητας του κατασκευαστή. Υπόδειγµα δήλωσης πρέπει να υποβάλλεται µε την προσφορά κάθε προµηθευτή και από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι ο δηλούµενος κατασκευαστικός οίκος είναι ο ίδιος µε τον αναφερόµενο στο υπόδειγµα δήλωσης πιστότητας CE. Ο προµηθευτής υποχρεούται µε την προσφορά του να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής του Η/Ζ και να βεβαιώνει ότι το Η/Ζ θα συνοδεύεται µε την παραπάνω πρωτότυπη δήλωση πιστότητας CE του κατασκευαστή. Η/Ζ το οποίο δεν θα συνοδεύεται µε την ως άνω πρωτότυπη δήλωση πιστότητας του κατασκευαστή δεν θα παραληφθεί. Η κατασκευή του Η/Ζ θα είναι τυποποιηµένο προϊόν εργοστασίου το οποίο πρέπει να έχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 για τον σχεδιασµό και την κατασκευή ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. Επίσης το Η/Ζ πρέπει να έχει υποστεί επιτυχείς δοκιµές τύπου και σειράς και να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

14 Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της επίβλεψης της Υπηρεσίας, η οποία σε περίπτωση διαπίστωσης ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στις ανωτέρω απαιτήσεις ή ότι δεν είναι κατάλληλο, έχει το δικαίωµα απόρριψής του και αντικατάστασής του µε άλλο κατάλληλο και καταλογισµού της σχετικής δαπάνης υλικού στον Ανάδοχο. 2.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) θα είναι καινούριο και αµεταχείριστο, στιβαρής κατασκευής, κατάλληλο να λειτουργήσει ως επικουρική µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την άµεση και αυτόµατη ρευµατοδότηση των εγκαταστάσεων στην περίπτωση, που σε ανύποπτο χρόνο υπάρξει πλήρης διακοπή ή ακαταλληλότητα του ρεύµατος της ΕΗ, έστω και σε µια φάση του δικτύου αυτής. Θα µπορεί να αναλάβει τα φορτία της κατανάλωσης αυτόµατα και θα αποδίδει την πλήρη ισχύ του για συνεχή λειτουργία. Το Η/Ζ θα εκτελεί µέσω του επιτηρητή τάσης µεγάλης ακρίβειας συνεχή έλεγχο της παροχής ΕΗ και, εφόσον και οι τρεις φάσεις αυτής έχουν κανονική τάση, θα καταλήγει στον πίνακα διανοµής προς κατανάλωση. Σε περίπτωση διακοπής ή ακαταλληλότητας του ρεύµατος της ΕΗ σε µία ή περισσότερες φάσεις θα ενεργοποιείται αυτόµατα ειδικό ηλεκτρικό σύστηµα, που θα διακόπτει τη ρευµατοδότηση µέσω δικτύου ΕΗ και θα εκκινεί το Η/Ζ για να αναλάβει τα φορτία της κατανάλωσης. Μετά την αποκατάσταση και των τριών φάσεων του δικτύου της ΕΗ στην κανονική τάση, θα διακόπτεται η ρευµατοδότηση της εγκατάστασης από τη γεννήτρια και θα γίνεται αναµεταγωγή των φορτίων της κατανάλωσης στο δίκτυο της ΕΗ. Κατόπιν το Η/Ζ θα εργάζεται για µερικά λεπτά χωρίς φορτία για να αποψυχθούν τα κρίσιµα στοιχεία του και θα διακόπτεται η λειτουργία του αυτόµατα για να παραµείνει τελικά σε επικουρική ετοιµότητα. Στην περίπτωση µη επιτυχούς εκκίνησης θα υπάρχει σύστηµα δύο ακόµη αυτόµατων επαναληπτικών προσπαθειών. Αν το Η/Ζ δεν εκκινήσει, τότε δίδεται σήµα ακουστικό και οπτικό προς ειδοποίηση του χειριστού για έλεγχο. Θα υπάρχει δυνατότητα οι επαναληπτικές προσπάθειες εκκίνησης να αυξηθούν πλέον των τριών έως και εφτά. 2.5 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Η/Ζ Το Η/Ζ θα είναι συµπαγούς κατασκευής µε ενιαία µεταλλική βάση και θα αποτελεί αυτοτελή µονάδα πλήρη και έτοιµη για λειτουργία. Θα είναι παραγωγής ευφήµως γνωστού εργοστασίου, κατασκευασµένο και δοκιµασµένο σύµφωνα µε αυστηρούς διεθνώς αναγνωρισµένους κανονισµούς και θα φέρει σήµανση C.E. (Ευρωπαϊκή Ένωση) βάσει της οδηγίας της Κοµισιόν 73/23. Επίσης θα φέρει ενσωµατωµένα τα παρακάτω µέρη και παρελκόµενα: Τον πετρελαιοκινητήρα. Το ψυγείο του πετρελαιοκινητήρα ειδικής σχεδιάσεως και κατασκευής για τροπικά κλίµατα. Την ηλεκτρογεννήτρια Τον ειδικό σύνδεσµο ζεύξεως και τον συνδεσµοθάλαµο Την ειδική χαλύβδινη συγκολλητή βάση µε τα παρακάτω µέρη: K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

15 Κατάλληλα στηρίγµατα απόσβεσης ταλαντώσεων που θα παρεµβάλλονται µεταξύ του συγκροτήµατος κινητήρα / γεννήτρια και της βάσης, για ικανοποιητική λειτουργία και συµπεριφορά ως ευσταθές σύστηµα σε τυχόν διαταραχές του δικτύου (απότοµες ζεύξεις ή αποζεύξεις φορτίων, βραχυκυκλώµατα). Τους συσσωρευτές µε τους ακροδέκτες και τα καλώδιά τους Τον πίνακα ελέγχου και αυτοµατισµού επί του Η/Ζ µε τα παρακάτω µέρη: Πεδίο ενδείξεων, λειτουργίας και αυτοµατισµών και πεδίο προστασίας της γεννήτριας (επί του Η/Ζ). Το επικουρικό σύστηµα συντηρητικής φόρτισης συσσωρευτών µέσω ΕΗ. Τους απαραίτητους διακόπτες, ακροδέκτες και τις ασφάλειες για τα κύρια και βοηθητικά κυκλώµατα των συσκευών του Η/Ζ µε τις απαιτούµενες καλωδιώσεις του πίνακα. Τον αποσιωπητήρα βιοµηχανικού τύπου. Παρελκόµενα Το Η/Ζ θα συνοδεύεται µε τα εξής παρελκόµενα: Ανεξάρτητο πεδίο ισχύος (µεταγωγής) επιτοίχιο ή επιδαπέδιο Ηχοµονωτικό κάλυµµα για την προστασία από τις καιρικές συνθήκες και τη µείωση του επιπέδου του θορύβου κατά τη λειτουργία του Βιβλιογραφία η οποία θα περιέχει τα παρακάτω: Πρωτότυπη δήλωση πιστότητας CE του κατασκευαστή. Πιστοποιητικό δοκιµών του εργοστασίου του Η/Ζ του κινητήρα και της γεννήτριας. Ηλεκτρολογικά σχέδια Εγχειρίδιο εγκατάστασης Η/Ζ στην Ελληνική γλώσσα Εγχειρίδιο λειτουργίας πίνακα ελέγχου Η/Ζ στην Ελληνική γλώσσα Εγχειρίδιο λειτουργίας κινητήρα Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης της γεννήτριας 2.6 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Γενικά Θα είναι βιοµηχανικού τύπου, τετράχρονος, υδρόψυκτος, και θα φέρει χιτώνια ευκόλως αντικαθιστώµενα. Ο πετρελαιοκινητήρας θα είναι σχεδιασµένος και κατασκευασµένος σύµφωνα µε διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ποιότητας από το γνωστό εργοστάσιο, µε επαρκή ισχύ για την περιστροφή της γεννήτριας σε πλήρες φορτίο και κατασκευασµένος για εφαρµογή σε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (pwertech). Ρυθµιστής στροφών (gvernr) Ο ρυθµιστής στροφών θα είναι µηχανικού τύπου, µεγάλης ευαισθησίας κατάλληλος για τη διατήρηση των στροφών του κινητήρα σύµφωνα µε το πρότυπο ISO K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

16 Σύστηµα ψύξεως Η ψύξη του κινητήρα θα γίνεται µε γλυκό νερό, σε κύκλωµα κλειστής κυκλοφορίας µέσω αντλίας. Για την ψύξη του νερού, θα υπάρχει ειδικό βιοµηχανικό κυψελωτό ψυγείο, κατάλληλο και για τροπικά κλίµατα, ανεµιστήρας που θα κινείται από τον κινητήρα και ειδικός θερµοστάτης σε περίπτωση υπερθέρµανσης του νερού. Σύστηµα λίπανσης Η λίπανση του κινητήρα θα γίνεται µε εξαναγκασµένη κυκλοφορία του λαδιού λίπανσης µέσω γραναζωτής αντλίας εξοπλισµένης µε ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης. Το κύκλωµα λίπανσης θα είναι εφοδιασµένο µε φίλτρο λαδιού µε εύκολα αντικαθιστώµενο εσωτερικό στοιχείο. Το ψυγείο λαδιού θα ψύχεται µε τη βοήθεια του κυκλοφορούντος γλυκού νερού, πριν από την είσοδο του στο κύριο σώµα του κινητήρα, θα φέρει ένα µανόµετρο λαδιού, καθώς και πρεσσοστατική βαλβίδα για το σύστηµα προστασίας έναντι χαµηλής πίεσης του λιπαντελαίου. Σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου Το σύστηµα καυσίµου θα αποτελείται από την κύρια αντλία υψηλής πίεσης και τα ακροφύσια για την εισαγωγή του καυσίµου, τη βοηθητική αντλία προσαγωγής καυσίµου και επιπλέον χειροκίνητο µηχανισµό. Στην είσοδο της γραµµής καυσίµου θα υπάρχει φίλτρο, το οποίο θα φέρει εσωτερικά εύκολα αντικαθιστώµενο στοιχείο. Σύστηµα συσσωρευτών Θα φέρει συσσωρευτή 12 V DC βαρέως τύπου µολύβδου - οξέως επί της βάσεως του Η/Ζ. Θα αποσκοπεί στην αυτόµατη εκκίνηση µέσω του ηλεκτρικού εκκινητή (µίζας) µετά την διακοπή ή παρατεταµένη βύθιση της τάσης και θα έχει χωρητικότητα ικανή για επανειληµµένες εκκινήσεις του Η/Ζ. Θα αποτελείται από εναλλακτήρα ενισχυµένου τύπου µε ειδικό µετασχηµατιστή συνεχούς ρεύµατος. Ο συσσωρευτής θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και τους ακροδέκτες, ενώ θα υπάρχει εναλλακτικά και σύστηµα επικουρικής συντηρητικής φόρτισης από τη ΕΗ. Φίλτρο αέρος Στο σωλήνα αναρρόφησης αέρα θα είναι τοποθετηµένο ενισχυµένο φίλτρο συγκρατήσεως σκόνης ξηρού τύπου, µε ευκόλως αντικαθιστώµενο στοιχείο και εφοδιασµένο µε δείκτη στραγγαλισµού σε περίπτωση φραγής του φίλτρου. Σύστηµα ελέγχου και προστασίας Θα υπάρχει πλήρες σύστηµα ελέγχου µε τη βοήθεια ηλεκτρικού πηνίου που προκαλεί την αυτόµατη διακοπή της λειτουργίας του κινητήρα (µέσω τυπωµένου κυκλώµατος) µαζί µε τις απαραίτητες σηµάνσεις για τις εξής περιπτώσεις : α. ιακοπή σε περίπτωση πτώσεως της πίεσης λαδιού. β. ιακοπή λόγω υψηλής θερµοκρασίας. γ. ιακοπή λόγο υπερστροφίας Σύστηµα εκκεντροφόρου K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

17 Ο εκκεντροφόρος άξονας θα έχει έκκεντρα από σκληρό χάλυβα µε ειδική επεξεργασία. Η µετάδοση της κίνησης από τον στροφαλοφόρο άξονα στον εκκεντροφόρο θα γίνεται µε οδοντωτούς τροχούς. Κάθε έµβολο του κινητήρα θα φέρει δύο ελατήρια συµπίεσης και ένα ειδικής κατασκευής ελαίου, µε εσωτερικό ειδικό σπειροειδές ελατήριο καθ όλον το µήκος της εσωτερικής περιφέρειας. Τα έδρανα της βάσης και του διωστήρα δεν θα επιδέχονται επισκευής, αλλά θα αντικαθίστανται. Η διαµόρφωση του σώµατος του κινητήρα θα είναι ευχερής και άνετη για επιθεώρηση και εξαγωγή διαφόρων τµηµάτων αυτού και όλα τα κινούµενα µέρη του θα καλύπτονται από µεταλλικά πλέγµατα για προστασία. Σύστηµα στροφαλοφόρου Ο στροφαλοφόρος άξονας µε όλες τις µάζες που φέρονται επ αυτού, καθώς και η επέκτασή του, δηλαδή ο άξονας της γεννήτριας µε τις περιστρεφόµενες µάζες θα αποτελούν ελαστικό σύστηµα ζυγοσταθµισµένο δυναµικά, ώστε το παραγόµενο ρεύµα να είναι απαλλαγµένο από ταλαντώσεις. Σύστηµα απαγωγής καυσαερίων Η απαγωγή των καυσαερίων από τον κινητήρα θα γίνεται µέσω ειδικού βιοµηχανικού τύπου σιγαστήρα και µέσω καταλλήλου διατοµής σωληνώσεων. 2.7 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η γεννήτρια θα είναι σχεδιασµένη και κατασκευασµένη από γνωστό ευρωπαϊκό εργοστάσιο. H γεννήτρια θα είναι τετραπολική, σύγχρονη, ηλεκτρονικού τύπου, ενός εδράνου, αυτορρυθµιζόµενη, αυτοδιεγειρόµενη, µε ηλεκτρονική διέγερση στον ίδιο άξονα. Θα είναι χωρίς ψήκτρες (brushless) µε πλήρως αλληλοσυνδεόµενα αποσβεστικά τυλίγµατα. Τα κύρια στοιχεία της γεννήτριας θα είναι : Ισχύς (συνεχής) 3φάσεων 400/230V Κλάση H Συντελεστής ισχύος συνφ 0,8 Στροφές / περίοδοι Παραµόρφωση κυµατοειδούς καµπύλης 1500 rpm / 50 Hz THD µικρότερη 2% χωρίς φορτίο Τηλεφωνικές παρεµβολές THF µικροτερες του 2% Ο ρότορας της γεννήτριας θα είναι δυναµικά ζυγοσταθµισµένος και ελεύθερος από δονήσεις. Θα περιστρέφεται µέσω του εµπρόσθιου εδράνου και αυτολιπαινόµενου τριβέως µεγάλης διάρκειας ζωής, κλειστού τύπου, που θα βρίσκεται στο εµπρόσθιο µέρος της γεννήτριας (single bearing type) Τα τυλίγµατα του στάτη και του ρότορα θα είναι κλάσης Η, απολύτως κατάλληλα για βιοµηχανική χρήση. Η προστασία της γεννήτριας θα είναι ΙΡ 23 κατάλληλη για βιοµηχανική χρήση, κλειστού τύπου µε προφύλαξη έναντι σταζόντων υδάτων και καλυµµένα ανοίγµατα στα άκρα της για τον αυτοαερισµό, Το κιβώτιο των ακροδεκτών θα είναι τοποθετηµένο στη γεννήτρια µε εύκολη πρόσβαση, θα είναι µεταλλικό, στεγανό, σύµφωνα µε το πρότυπο ΙΡ44. Η συνδεσµολογία των τυλιγµάτων θα είναι κατά αστέρα µε τον ουδέτερο απευθείας γειωµένο. K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

18 Η γεννήτρια θα είναι αυτοδιεγειρόµενη και χωρίς ψύκτρες. Η διέγερση θα επιτυγχάνεται µέσω ανορθωτικής γέφυρας που θα περιλαµβάνει 6 διόδους και διάταξη προστασίας, µέσω VARISTOR, έναντι αιφνίδιων υπερεντάσεων και υπερτάσεων. Η τάση εξόδου της γεννήτριας θα αυτορυθµίζεται µέσω ηλεκτρονικού αυτόµατου ρυθµιστή τάσης (AVR). Ο αυτόµατος ρυθµιστής τάσης θα διαθέτει ενσωµατωµένη διάταξη προστασίας έναντι παρατεταµένης υπερδιέγερσης που είναι πιθανόν να οφείλεται σε εσωτερική ή εξωτερική αιτία. H γεννήτρια θα φέρει σε θέση εύκολα επιθεωρούµενη, τον αυτόµατο ηλεκτρονικό και πλήρως στεγανό ρυθµιστή τάσεως (AVR) µε δυνατότητα σταθεροποίησης της τάσης εντός περιοχής ± 1 % της ονοµαστικής τιµής σε οποιαδήποτε µεταβολή του φορτίου και του συντελεστή ισχύος από 0,8 έως 1 συµπεριλαµβανοµένης και της µεταβολής των στροφών. Η συνολική παραµόρφωση της κυµατοµορφής θα είναι όπως προαναφέρεται µικρότερη του 2%. H παρεµβολή στη ραδιοφωνική µετάδοση θα διατηρείται στο ελάχιστο σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ55011 Class B Grup 1, BS800 και VDE κλάση G και Ν. Η γεννήτρια θα αντέχει σε υπερφόρτωση κατά VDE 530 µε τον ίδιο συντελεστή ισχύος και κανονική τάση. Ο βαθµός απόδοσης της γεννήτριας για συνφ = 0,8 θα είναι 94,9 % τουλάχιστον. Η γεννήτρια θα είναι σχεδιασµένη και κατασκευασµένη σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα BS , IEC (34-1), CEI 2-,3, VDE0530, NF ,111, OVE M-10, NEMA MG ΖΕΥΞΗ ΑΝΤΙΚΡΑ ΑΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Βάση Το συγκρότηµα πετρελαιοκινητήρα θα εδράζεται σε χαλύβδινη συγκολλητή βάση βαρέου τύπου κατασκευασµένη από χαλύβδινες διατοµές. Ζεύξη Ο πετρελαιοκινητήρας και η γεννήτρια θα είναι απ ευθείας συνδεδεµένα (οµοαξονικά) µε χελώνη προσαρµογής για τη αποφυγή απευθυγραµµίσεως µετά από µακράν χρήσιν. Ο άξονας της γεννήτριας θα συνδέεται µε τον σφόνδυλο του κινητήρα οµοαξονικά και ελαστικά, ώστε να µην υπάρχουν βλαβερές ταλαντώσεις στο συγκρότηµα. Γενικά η µετάδοση της κίνησης θα αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, αθόρυβο, ευέλικτο, ισχυρό και απαλλαγµένο πλήρως από βλαβερές ταλαντώσεις και κρίσιµα σηµεία, έτσι ώστε η ανοµοιοµορφία του συγκροτήµατος να είναι ελάχιστη και το παραγόµενο ηλεκτρικό ρεύµα σταθερής συχνότητας. Αντικραδασµικές βάσεις Αντικραδασµικές βάσεις θα παρεµβάλλονται µεταξύ του πλαισίου και των στηριγµάτων κινητήρα / γεννήτριας που θα εξασφαλίζουν την πλήρη αποµόνωση των κραδασµών των περιστρεφόµενων µερών. Προφυλακτήρες ασφάλειας Ειδικό πλέγµα προστασίας κατά δυστυχηµάτων θα περιβάλλει τον ανεµιστήρα, τις τροχαλίες ανεµιστήρος και τον εναλλακτήρα φορτίσεως συσσωρευτών. Επίσης ειδικός προφυλακτήρας θα τοποθετηθεί στο ψυγείο για την προστασία της κυψέλης από χτυπήµατα. K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

19 2.9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Περιγραφή λειτουργίας Το Η/Ζ θα µεσολαβεί µεταξύ του πίνακα ρευµατοδότησης και του πίνακα διανοµής, η ηλεκτρική ενέργεια του δικτύου της ΕΗ διερχόµενη µέσω αυτών θα επιτηρείται από τον επιτηρητή τάσεως του Η/Ζ και εφόσον και οι τρεις φάσεις της κύριας παροχής έχουν κανονική τάση, η εγκατάσταση θα τροφοδοτείται από την κυρίως παροχή. Σε περίπτωση διακοπής ή ακαταλληλότητας της ποιότητας ρεύµατος µίας ή και περισσοτέρων φάσεων της ΕΗ, θα διεγείρεται αυτόµατα το ηλεκτρονικό σύστηµα, θα διακόπτει εντελώς τη ρευµατοδότηση του δικτύου της ΕΗ, θα εκκινεί το Η/Ζ και θα αναλαµβάνει τα φορτία της κατανάλωσης. Όταν λαµβάνεται το σήµα ότι υπάρχει πρόβληµα στο ρεύµα του δικτύου, θα ανοίγει η επαφή του ρεύµατος του δικτύου και θα ενεργοποιείται το χρονικό καθυστέρησης στην εκκίνηση. Η ρυθµιζόµενη αυτή χρονική καθυστέρηση θα συντελεί στην αποφυγή λανθασµένων εκκινήσεων από στιγµιαίες διακοπές ΕΗ ή σε περίπτωση που η τάση παρουσιάζει στιγµιαίες διακυµάνσεις. Όταν ο χρόνος ρύθµισης του χρονικού καθυστέρησης επέλθει, θα δίνεται σήµα εκκίνησης. Μετά την αποκατάσταση και των τριών φάσεων του δικτύου της ΕΗ στην κανονική τάση, θα ενεργοποιείται το χρονικό καθυστέρησης της µεταγωγής από το Η/Ζ στο δίκτυο και όταν παρέλθει ο ρυθµιζόµενος χρόνος θα µετάγεται το φορτίο στη ΕΗ. Εάν κατά τη διάρκεια της παραπάνω χρονικής καθυστέρησης επανεµφανιστεί σφάλµα δικτύου, τότε θα ακυρώνεται η εντολή κράτησης του Η/Ζ και θα γίνεται άµεση µεταγωγή των φορτίων στο Η/Ζ. Εάν δεν εµφανιστούν σφάλµατα στο δίκτυο το χρονικό ψύξης του κινητήρα θα εξασφαλίζει την λειτουργία του Η/Ζ χωρίς φορτίο, ώστε να ψυχθεί το Η/Ζ πριν διακοπεί η λειτουργία του. Ο πίνακας αυτοµατισµού και ελέγχου επιτρέπει την αυτόµατη εκκίνηση του Η/Ζ και διατίθεται σε δύο πεδία : α. Ηλεκτρονικό πεδίο ενδείξεων και αυτοµατισµών, το οποίο θα είναι συνδεδεµένο και στηριγµένο επί της ενιαίας βάσης του Η/Ζ και το οποίο θα περιλαµβάνει και το circuit breaker. β. Ανεξάρτητο πεδίο µεταγωγής (ισχύος) επιτοίχιο ή επιδαπέδιο. Πεδία Ενδείξεων Ελέγχου & Αυτοµατισµών Κάθε πίνακας ένδειξης ελέγχου και αυτοµατισµού να είναι ερµάριο κλειστού τύπου, ισχυρής µεταλλικής κατασκευής και ειδικής βαφής, επισκέψιµος από εµπρός. Ο ως άνω πίνακας είναι τοποθετηµένος στο πλαίσιο του Η/Ζ και να είναι εξοπλισµένος µε προηγµένο ψηφιακό σύστηµα λειτουργίας και ελέγχου. Το σύστηµα να ενσωµατώνει την προστασία του κινητήρα και της γεννήτριας σε κοινό λογισµικό, το οποίο να έχει την δυνατότητα ανάλυσης και σύγκρισης των διαφόρων παραµέτρων. Οι πληροφορίες να διοχετεύονται και να απεικονίζονται µε απλό τρόπο στην ψηφιακή οθόνη του πίνακα. Οι ηλεκτρικές ενδείξεις, οι παράµετροι λειτουργίας του κινητήρα, οι οδηγίες, οι προειδοποιήσεις και οι συναγερµοί να απεικονίζονται µε απλό τρόπο στην µεγάλη ψηφιακή του οθόνη. Ενδείξεις, ηχητική σήµανση και µηνύµατα ως κάτωθι: Ενδείξεις ελέγχων λειτουργίας K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

20 Ένδειξη έντασης γεννήτριας Αµπέρ Ένδειξη τάσης γεννήτριας Vlt Ένδειξη συχνότητας (Hz) Ένδειξη τάσης µπαταριών (Vlt DC) Ένδειξη στροφών Ένδειξη ωρών λειτουργίας Ένδειξη θερµοκρασίας κινητήρα οc Ένδειξη πίεσης λαδιού κινητήρα bar Ένδειξη παροχής ρεύµατος από κεντρική παροχή Ένδειξη παροχής ρεύµατος από Η/Ζ Ένδειξη θέσης λειτουργίας Σύστηµα προστασίας και Alarm ηχητικά και οπτικά (κόκκινου χρώµατος) µε κράτηση του κινητήρα (σβέση) και αντίστοιχα µηνύµατα επί της οθόνης: Υψηλή θερµοκρασία νερού Χαµηλή πίεση λαδιού Χαµηλή στάθµη νερού Υπερστροφία του κινητήρα Ενεργοποίηση του emergency stp Ενδείξεις alarm χρώµατος κίτρινο προειδοποιητικά (χωρίς σβέση του κινητήρα) και αντίστοιχα µηνύµατα επί της οθόνης Απαιτείται συντήρηση του κινητήρα Ο κινητήρας δεν εκκινεί, ενεργοποιηµένο το STOP του κινητήρα Υπερστροφία του κινητήρα Υποστροφία του κινητήρα Υψηλή θερµοκρασία νερού του κινητήρα Χαµηλή πίεση λαδιού κινητήρα Αποτυχία εκκίνησης Ο κινητήρας δεν σταµάτησε την λειτουργία του εν διεγείρεται το δυναµό του κινητήρα ή κόπηκε ο ιµάντας Χαµηλή τάση µπαταρίας Υψηλή τάση µπαταρίας Ενεργοποίηση του emergency stp Χαµηλή τάση γεννήτριας Υψηλή τάση γεννήτριας Ενδείξεις θέσεων λειτουργίας K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ. A.M. : 99/2015 ΠΡΟΫΠ: 80.000,00 Κ.Α.: ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι Προδιαγραφές που ακολουθούν αναφέρονται στα Υλικά, τα Μηχανήµατα, τις Συσκευές και γενικά το σύνολο του εξοπλισµού των Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 19.04.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο : 2 Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6 Αγρίνιο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & Σ.Μ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1200.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ Μελέτη: Προµήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ηµαρχείου Αριθµός Μελέτης 64/ 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ηµαρχείου προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7 1.1 Δίκτυα Σωληνώσεων 7 1.2 Οργανα διακοπής, Ελέγχου και Ασφάλειας Δικτύων Σωληνώσεων 12 1.3 Μονώσεις σωληνώσεων 14 1.4 Είδη κρουνοποιϊας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Ηλεκτροφωτισµός οδών Σπετσών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» Υποέργο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 4

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 4 1 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 4 1. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 1.1 Γενικά. 4 1.2 Τηλεφωνικά καλώδια, σωλήνες και σχάρες. 4 1.2.1. Τηλεφωνικά καλώδια. 4 1.2.2. Σωληνώσεις. 6 1.2.3. Κουτιά διακλάδωσης. 6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ BIΟΦΙΑΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ BIΟΦΙΑΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Βασικές αρχές εκπόνησης της μελέτης - Προβλεπόμενες εγκαταστάσεις... 4 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ... 6 2.1 ΓΕΝΙΚA... 6 2.2 YΔΡΕΥΣΗ... 6 2.3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων γραφείων διεύθυνσης κτηνιατρικής ΝΑΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Πτυχιακή Εργασία. Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων γραφείων διεύθυνσης κτηνιατρικής ΝΑΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων γραφείων διεύθυνσης κτηνιατρικής ΝΑΗ Σπουδαστής: Αναστασάκης Ιωάννης Εισηγητής: Ρουµπελάκης Γεώργιος Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών»

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (Α.Μ.: 26878 ) Επιβλέπων: Δρ. Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Τεχνικές Προδιαγραφές για την προµήθεια: Τυποποιηµένων Ασθενοφόρων Αυτοκινήτων (Ambulance) Πρoνοσοκοµειακής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα