PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο"

Transcript

1 PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο Cody Pierce TippingPoint DVLabs 1 Εηζαγσγή Οη εμνκνησηέο ππάξρνπλ από ηόηε πνπ ηα ζύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα εμνκνηώλνληαη. Σν 1965 θπθινθόξεζε ην πξώην ζύζηεκα ππνινγηζηή ην νπνίν βαζίδεηαη εμ νινθιήξνπ ζε νινθιεξσκέλα θπθιώκαηα[1]. Με απηό δεκηνύξγεζαλ έλαλ εμνκνησηή κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηεο έθδνζήο ηνπ. ηηο επνρή καο εμνκνησηέο εκθαλίδνληαη ζε όια ηα είδε εθαξκνγώλ. Απηέο νη εθαξκνγέο πνηθίιινπλ από νινθιεξσκέλα εηθνληθά κεραλήκαηα έσο ζπζηήκαηα ζηνάο. ηελ εξγαζία απηή ζα δνύκε πώο ν θόζκνο ηεο εμνκνίσζεο ζρεηίδεηαη θαη βνεζά ηελ αληίζηξνθε κεραληθή πεηζαξρία. Όηαλ βιέπεη θαλείο ηελ εμνκνίσζε ζηε ζύγρξνλε επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ, είλαη δπλαηόλ λα αλαιύζεη ό,ηη γίλεηαη αληηιεπηό ζε δύν θύξηεο κεζόδνπο εμνκνίσζεο απηή ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο εμνκνίσζεο νδεγηώλ. 1.1 Εμνκνίσζε ζπζηήκαηνο Η εμνκνίσζε ζπζηεκάησλ είλαη κία πνιύ ειθπζηηθή κέζνδνο γηα λα γίλεη ε πιήξεο αλαπαξαγσγή ηεο ιεηηνπξγίαο ελόο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο. Απηό πεξηιακβάλεη όρη κόλν ηελ εμνκνίσζε ελόο επεμεξγαζηή θαη κίαο κλήκεο, αιιά επίζεο θαη ησλ πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν πην ζεκαληηθό ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ εμνκνίσζε ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ από ηελ εμνκνίσζε εληνιώλ είλαη ε πεξηθεξεηαθή εμνκνίσζε. Δεδνκέλνπ όηη ν ζηόρνο ηεο εμνκνίσζεο ζπζηήκαηνο είλαη λα παξέρεη έλα πιήξεο πεξηβάιινλ γηα ην βαζηθό ινγηζκηθό, όπσο είλαη έλα ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα γηα λα εγθαηαζηαζεί ν εμνκνησηήο πξέπεη λα δηεθπεξαηώλνληαη ηα αηηήκαηα γηα θάξηεο γξαθηθώλ, ειεγθηώλ δίζθσλ, ζπζθεπέο δηθηύνπ, θαζώο επίζεο θαη γηα ην παξερόκελν BIOS.

2 Έλα θαιό παξάδεηγκα απηνύ ηνπ ηύπνπ εμνκνίσζεο είλαη ν εμνκνησηήο bochs[2] IA-32. Παξέρεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηόηεηα λα εγθαζηζηά μέλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ζε έλαλ εηθνληθό δίζθν δηαρεηξηδόκελν από bochs. Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, απηνύ ηνπ είδνπο πιήξνπο ζπζηήκαηνο εμνκνίσζεο ζα δξάζεη όπσο έλαο θπζηθόο ππνινγηζηήο, παξέρνληαο είζνδν θαη έμνδν πιεθηξνινγίνπ/πνληηθηνύ, θαζώο θαη άιιεο ζπζθεπέο. 1.2 Εληνιέο Εμνκνίσζεο Η δεύηεξε κνξθή εμνκνίσζεο είλαη απηή πνπ ζα κπνξνύζαλ λα εηπσζνύλ σο εληνιέο εμνκνίσζεο. Τπό ηελ έλλνηα απηή νη εμνκνησηέο εληνιώλ ρεηξίδνληαη κόλν ηα θαζήθνληα κεηάθξαζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο CPU ζε ηζνδύλακνπο ινγηθήο θαη κλήκεο ππνινγηζκνύο. Απηό ην είδνο εμνκνίσζεο είλαη πην θαηάιιειν γηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε θαη ζα είλαη ην επίθεληξν απηήο ηεο εξγαζίαο. Η εμνκνίσζε εληνιώλ κπνξεί λα θαλεί πεξηνξηζηηθή κε ηελ πξώηε καηηά. Ωζηόζν, είλαη πξνζαξκνζκέλε γηα λα εμππεξεηεί ην ξόιν ελόο εξγαιείνπ, ζε αληίζεζε κε έλα ζύζηεκα εμνκνίσζεο πνπ δνπιεύεη σο κηα εθαξκνγή. Σν πιενλέθηεκα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ε δηαθάλεηα θαη ε επειημία. Ελώ δηαηεξείηαη ν ζθνπόο βαζηθόο, επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα θαζνξίζεη ηη εμνκνηώλεηαη κε κεγαιύηεξν έιεγρν. 2 Εμνκνίσζε, όπσο εθαξκόδεηαη ζε αληίζηξνθε κεραληθή Δεδνκέλνπ όηη ην επίθεληξν ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε εμνκνίσζε, όπσο εθαξκόδεηαη ζηελ αληίζηξνθε κεραληθή, πξέπεη θαλείο λα εμεηάζεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ θαη ησλ εθαξκνγώλ ηεο ηερλνινγίαο απηήο. Η θαηάζηαζε ηεο αληίζηξνθεο κεραληθήο γίλεηαη όιν θαη πην πεξίπινθε. Καζώο ε εθαξκνγή ζπλερίδεη λα εμειίζζεηαη θαη λα απνθηά πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο, ν απαξαίηεηνο ρξόλνο γηα λα θαηαλνήζεη κηα εθαξκνγή κέζσ αληίζηξνθεο κεραληθήο απμάλεη ζε κεγάιν βαζκό. Απηέο νη πνιππινθόηεηεο ζπρλά νδεγνύλ ζηελ απνγνήηεπζε θαη ηελ απειπηζία γηα θάπνηνλ πνπ πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηηο δξάζεηο ζε επίπεδν ζπλαξκνιόγεζεο ελόο πξνγξάκκαηνο ζε ζηαηηθή απνζπλαξκνιόγεζε. 2.1 Πνιύπινθεο δηαδξνκέο θώδηθα Έλα ζπρλό αλππέξβιεην έξγν, όηαλ γίλεηαη αλαζηξνθή ινγηζκηθνύ, είλαη νη πνιύπινθεο δηαδξνκέο θώδηθα. Οπνηνδήπνηε δπαδηθό δεδνκέλν κπνξεί λα πεξηέρεη ρηιηάδεο, δύζθνιεο ζηελ θαηαλόεζε θαη ρξνλνβόξεο ιεηηνπξγίεο. Είηε απηό εκθαλίδεηαη σο κία κεγάιε ιεηηνπξγία, είηε ζαλ εθαηνληάδεο ιεηηνπξγίεο, ην πξόβιεκα παξακέλεη. Η θαηαλόεζε ηνπ θώδηθα δηαδξνκήο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζπλνιηθή θαηαλόεζε ηεο ινγηθήο ελόο πξνγξάκκαηνο. Ωο εθ ηνύηνπ κπνξεί λα είκαζηε ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ εμνκνίσζε γηα λα απνθξππηνγξαθήζνπκε θξπθνύο θόκβνπο.

3 Θεσξήζηε ην παξαθάησ παξάδεηγκα σο κία πεξίπινθε δηαδξνκή θώδηθα όπσο απηή εκθαλίδεηαη ζην IDA[3] Γηα λα αλαζηξαθεί ζηαηηθά ε ιεηηνπξγία απηήο ηεο εληαίαο ζπλάξηεζεο ζε δπαδηθό ζύζηεκα ζα ρξεηαζηεί έλα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Αλη απηνύ ηα νξίζκαηα ηεο ζπλάξηεζεο

4 κπνξεί λα πξνζδηνξηζηνύλ θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θώδηθα λα πξνζνκνησζεί. Σα απνηειέζκαηα κπνξνύλ ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα θαζνξηζζνύλ νη ηξνπνπνηήζεηο θαη ε ινγηθή πνπ ιακβάλεηαη ππόςε θαηά ηελ πινπνίεζεο, ζύκθσλα κε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. Ελώ απηό κπνξεί λα θαίλεηαη ζαλ κηα ππεξαπινύζηεπζε ελόο πεξίπινθνπ πξνβιήκαηνο, ζα θαλεί όηη ν PyEmu κπνξεί εύθνια λα πεηύρεη απηά κέζσ δηαθόξσλ κεζόδσλ. 2.2 Δηθνξνύκελνο Κώδηθαο Έλα άιιν παξάδεηγκα ζην νπνίν ζα αλαθεξζνύκε ζύληνκα ζε απηό είλαη έλα θαηλνκεληθά δηθνξνύκελν ηκήκα θώδηθα πνπ εκπνδίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο αληίζηξνθεο κεραληθήο. Απηή είλαη κηα ζπλήζεο αλεπηζύκεηε ελέξγεηα ηεο ζηαηηθήο αλάιπζεο ελόο πξνγξάκκαηνο αιιά δελ απνηειεί πξόβιεκα θαηά ηελ άκεζε αλάιπζε κε ηε ρξήζε ελόο πξνγξάκκαηνο εληνπηζκνύ ζθαικάησλ. Ωζηόζν, εάλ ππάξρεη ε επηζπκία κεηαθνξάο κέζσ κηαο απόιπηα ζηαηηθήο κεζόδνπ αλάιπζεο, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα θαηαθύγνπκε ζηε ρξήζε πξνγξακκάησλ απνζθαικάησζεο, ην πξόβιεκα ηνπ δηθνξνύκελνπ θώδηθα ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί.. Παξάδεηγκα δηθνξνύκελνπ ηκήκαηνο θώδηθα Με κία πξώηε καηηά απηό ην απόζπαζκα θώδηθα ελόο βαζηθνύ ηκήκαηνο θώδηθα δελ δίλεη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πνιιέο πιεξνθνξίεο. Αθόκα θαη αλ δηαηεξήζνπκε ηελ ππόινηπε ζπλάξηεζε αλέπαθε, ην ελ ιόγσ ηκήκα θώδηθα έρεη 7 θιάδνπο, δηάθνξεο ηνπηθέο κεηαβιεηέο, θαη απηό πνπ θαίλεηαη είλαη έλα αληηθείκελν ή θάπνηνπ είδνπο δνκή. Επί ηνπ παξόληνο δελ ππάξρνπλ κέζα γηα λα βνεζήζνπλ έλαλ εξεπλεηή ζηελ νξγάλσζε θαη θαηαλόεζε απηνύ ηνπ

5 βαζηθνύ ηκήκαηνο θώδηθα. ε απηή ηελ πεξίπησζε έλαο εμνκνησηήο δεκηνπξγίαο ζελαξίσλ ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά, θάλνληαο ηελ αληίζηξνθε κεραληθή δηαδηθαζία πην απνηειεζκαηηθή. 2.3 Σπζθόηηζε Κώδηθα Αλ θαη δελ είλαη θαη 'αλάγθελ γλσζηό ζηηο ππεξεζίεο παξαγσγήο, ν θώδηθαο ζπζθόηηζεο θεξδίδεη ζεκαληηθό έδαθνο ζε εηαηξείεο πνπ πξνζπαζνύλ λα πξνζηαηεύζνπλ ηελ πλεπκαηηθή ηνπο ηδηνθηεζία. Με ηελ εκθάληζε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηεο αληίζηξνθεο κεραληθήο σο κέζν γηα ηελ απόθηεζε πιενλεθηήκαηνο έλαληη ελόο αληαγσληζηή, πνιιέο θνξέο κηα εηαηξεία κπνξεί λα πξνζζέζεη απξνζπέιαζηα ηκήκαηα, γηα λα απνηξέςεη απηό θαη λα πξνζηαηέςεη ηα κπζηηθά ηεο. Ο ηερληθέο ζπζθόηηζεο θώδηθα πνηθίιινπλ από παξαπιαλεηηθέο κεζόδνπο ζπλαξκνιόγεζεο, εμαπάηεζεο απνζπλαξκνιόγεζεο θαη εληνπηζκνύ ζθαικάησλ, έσο παξάδνζε ζπλαξηήζεσλ ζε εθαξκνγή κε ζθνπό ηελ εμαπάηεζε κηαο πηζαλνύο αληίζηξνθεο κεραληθήο. Δεδνκέλνπ όηη απηό γίλεηαη θνηλόο ηόπνο γηα όια ηα ινγηζκηθά, πξέπεη θαλείο λα έρεη έλα κέζν γηα ηε γξήγνξε κείσζε ηεο πνιππινθόηεηαο, όπσο απηή πξνθύπηεη ιόγσ ηεο ζεκαζίαο απηώλ ησλ πξαγκάησλ. Έλα απιό παξάδεηγκα ηεο ζπζθόηηζεο Σν παξαπάλσ παξάδεηγκα δείρλεη κηα πηζαλή πξνζπάζεηα ελόο νπνηνπδήπνηε ζεαηή λα αλαηξέςεη ό,ηη πξαγκαηηθά κπνξεί λα ζπκβαίλεη. Θα κπνξνύζε, επίζεο, λα είλαη κηα πξνζπάζεηα λα απνηξαπεί ν απνζπλαξκνγεηήο από ηε ζσζηή αλάιπζε ζε δπαδηθό επίπεδν. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε κπνξεί θαλείο λα ρξεζηκνπνηήζεη έλαλ εμνκνησηή γηα λα ηξέμεη όιεο ηηο δηαδξνκέο θώδηθα πνπ νδεγνύλ ζε απηή ηε ζπλάξηεζε θαη δηαηεξνύλ ηηο αμίεο, όπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο. Απηό κπνξεί ελδερνκέλσο λα επηηαρύλεη ηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνύ γηα ην πώο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηηκέο, ή εάλ έρνπλ θακία ζεκαζία ζε όια απηά.

6 2.4 Χξόλνο Ο ρξόλνο είλαη ν πην πνιύηηκνο θαη αμηνπνηήζηκνο από ηνπο πόξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληίζηξνθε κεραληθή. Πξνρσξώληαο ζην πεδίν ηνπ ρξόλνπ, πξέπεη πάληνηε λα πεξηιακβάλεηαη ε κείσζε ηνπ ρξόλνπ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα εμεηαζηνύλ πιήξσο ηα θνκκάηηα ελόο δπαδηθνύ θώδηθα θαη λα θηάζεη ζην κπζηθό 100% ηνπ ζηόρνπ σο πξνο ηελ θάιπςε ηνπ θώδηθα. Απηό ζα επηηεπρζεί κε έλα ζπλδπαζκό ζελαξίσλ θαη εξγαιείσλ πνπ βνεζνύλ εζηηάδνληαο ζην εγρεηξίδην αλάιπζεο. Είλαη δύζθνιν λα πνζνηηθνπνηεζεί ν ρξόλνο πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηεί γηα λα θαηαλνήζεη θαλείο πιήξσο έλαλ δεδνκέλν δπαδηθό θώδηθα. Πνιινί παξάγνληεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα ζπαηαιεζεί πνιύο ρξόλνο. Σν κέγεζνο, νη επηπινθέο, ε επάξθεηα, θαη ε νξγάλσζε όισλ παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε ρξνληθή εμίζσζε όζνλ αθνξά ηελ αληίζηξνθε κεραληθή. Σν αθόινπζν παξάδεηγκα είλαη έλα ζηηγκηόηππν από έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ινγηζκηθνύ θαη ησλ ζπλαξηήζεσλ ηνπ.

7 Όπσο κπνξνύκε λα δνύκε απηόο ν δπαδηθόο θώδηθαο έρεη ζπλαξηήζεηο. Παξαηεξήζηε ην κήθνο ησλ ηαμηλνκεκέλσλ ζπλαξηήζεσλ. ε απηό ην παξάδεηγκα βιέπνπκε ζπλαξηήζεηο κήθνπο 0x4A87 (19079) bytes! Τπνζέηνληαο έλα εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθό αληίζηξνθεο κεραληθήο ζα δηαξθέζεη πεξίπνπ 10 ιεπηά αλά ζπλάξηεζε, γηα έλα θηιόδνμν ρξνλνδηάγξακκα an ambitious time frame, (απηό αγλνεί ην γεγνλόο όηη 950 από ηηο ζπλαξηήζεηο μεπεξλνύλ αξθεηά ηα 1024 bytes) ν ρξόλνο πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα λα αληηζηξέςεη ην ινγηζκηθό είλαη ((27754 * 10) / 60) / 24 = 193 κέξεο Αλ ππνζέζνπκε όηη ζα ρξεηαζηνύλ 10 ιεπηά αλά ζπλάξηεζε γεγνλόο παξάινγν, αιιά αθόκε θαη κε ηνλ ππεξάλζξσπν ζην ηηκόλη νπηζζνπνξείαο ζα ηνπ έπαηξλε 193 εκέξεο, ώζηε λα θαηαλνήζεη πιήξσο ην 100% ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ινγηζκηθνύ. Όπσο κπνξεί λα δεη θαλείο μεθάζαξα, ε κείσζε ηνπ ρξόλνπ κε ζθνπό ηελ θαηαλόεζε ησλ ζπλαξηήζεσλ απνηειεί ζεκαληηθή πξνηεξαηόηεηα. Η εμνκνίσζε είλαη κηα ηερληθή πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζε κεγάιν

8 βαζκό ζε απηόλ ηνλ ηνκέα. 2.5 Τρέχονηα Εξγαιεία Η ηξέρνπζα ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ γηα ηελ αληίζηξνθε κεραληθή θαη ηα εξγαιεία πνπ ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηελ Python κεγαιώλεη θαζεκεξηλά. Με εξγαιεία πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κε επαγγεικαηηζκό όπσο ην BinNavi[4], ηα έξγα θνηλνηήησλ αλνηρηνύ θώδηθα, όπσο ην PaiMei[5] θαη ηα ζελάξηα, θαζώο επίζεο άιιεο επηπξόζζεηεο ιεηηνπξγίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κέζσ θνηλνηηθήο ζπλεηζθνξάο γηα ην IDA Pro,δελ ππάξρεη θακία έιιεηςε επηινγώλ πνπ βνεζνύλ ζηα πξναλαθεξζέληα πξνβιήκαηα. Ωζηόζν, ζήκεξα ππάξρεη κόλν έλαο εμνκνησηήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίζηξνθε κεραληθή. Ο IDA Pro plugin idax86emu[6] ηνπ Chris Eagle επηηξέπεη ζε έλαλ ρξήζηε λα πξνζζέηεη ηηκέο ζε κηα ζηνίβα, λα αιιάδεη θαη λα παξαθνινπζεί ηα κεηξώα, αθόκα θαη λα εμνκνηώζεη βηβιηνζήθεο πνπ θαιεί. Αλ θαη απηή είλαη κηα πνιύ θαιή πξόζζεηε ιεηηνπξγία θαη είλαη πξνθαλή ηα νθέιε ηεο, νδεγεί ζηελ έιιεηςε επειημίαο θαη επεθηαζηκόηεηαο. Οη πξόζζεηεο ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη γξακκέλεο ζε C, όπσο γηα παξάδεηγκα όιεο νη πξόζζεηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ IDA, κπνξεί λα είλαη κηα επινγία ή κηα θαηάξα. Αλακθηζβήηεηα, κπνξεί θαλείο λα αζθήζεη δπλακηθό έιεγρν, λα παξαθνινπζεί ή λα ηξνπνπνηεί ηηκέο ζρεηηθέο κε ηελ πινπνίεζε κε εγγελή ηαρύηεηα θαη ηελ επθνιία κηαο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ. Δελ επηηξέπεη απιά εύθνιε επέθηαζε αιιά θαη ηελ αιεζηλή ελζσκάησζε ηεο ξνήο εξγαζηώλ. 3 Η Αξρηηεθηνληθή PyEmu Πξνηνύ πξνρσξήζνπκε ζε ιεπηνκέξεηεο ηεο αξρηηεθηνληθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ PyEmu, ζα πξέπεη πξώηα λα εμεηάζνπκε γηαηί επηιέρζεθε ε Python σο κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. Πξνθαλώο, δελ είλαη θνηλή πξαθηηθή λα εμνκνηώλεηαη θώδηθαο ρακεινύ επηπέδνπ ζε γιώζζα πςεινύ επηπέδνπ. Δεδνκέλνπ όηη ε ζπλαξκνιόγεζε ρακεινύ επηπέδνπ ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηελ απιή βαζηθή ππνινγηζηηθή ινγηθή ζεσξείηαη όηη ζα είλαη απιό λα εμνκνησζεί ζε κηα γιώζζα όπσο ε Python. Επίζεο, έλαο αιιά θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή ηεο γιώζζαο ήηαλ νη ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζε άιια εξγαιεία ηεο Python. Πνιινί άλζξσπνη απνιακβάλνπλ ηε ρξήζε ηεο Python θαη ζπλεπώο έρνπλ δεκηνπξγήζεη εξγαιεία γύξσ από απηή γηα λα βνεζήζνπλ ζηα θαζήθνληα ηεο όζνλ αθνξά ζηελ αληίζηξνθε κεραληθή. Σν IDAPython [7] ππάξρεη γηα λα επηηξέπεη ηελ πξόζβαζε ζελαξίσλ ζηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ(idc) IDA Pro θαζώο επίζεο επηπξόζζεησλ εξγαιεηώλ SDK. Απηό από κόλν ηνπ δίλεη ακέηξεηεο επηινγέο, κία είλαη ε θαηαζθεπή ησλ πξόζζεησλ βηβιηνζεθώλ ζηελ θνξπθή ηεο γιώζζαο. Μία από απηέο ηηο βηβιηνζήθεο είλαη PIDA [8], κηα βηβιηνζήθε αθαίξεζεο γηα γξήγνξε πξόζβαζε ζε δνκηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα δπαδηθή απνζπλαξκνιόγεζε ζηελ IDA. Εθηόο από ηελ IDA, ππάξρνπλ θαη άιια εξγαιεία γηα ηε δσληαλή αλάιπζε θαη δπαδηθή επεμεξγαζία. Η Pydbg[9] είλαη κηα βηβιηνζήθε ηεο Python πνπ ηπιίγεη ηελ κεηξηθή win32 debugging ΑPI πνπ επηηξέπεη κηα έξεπλα εθαξκνγήο επέιηθησλ ζελαξίσλ γηα ηνλ έιεγρν ζθαικάησλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε, ηελ πξόζβαζε ζηε κλήκε, θαζώο θαη ζε πιεξνθνξίεο γηα πιαίζηα όπσο είλαη ηα κεηξώα.. Η Pefile[10] είλαη άιιε κηα βηβιηνζήθε γηα

9 ηελ επεμεξγαζία εθηειέζηκσλ PE αξρείσλ ζε Python. Απηή ε βηβιηνζήθε επηηξέπεη ηελ κεηαγιώηηηζε ησλ ζεκαληηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ζε έλα εθηειέζηκν γηα ηελ απνζπλαξκνιόγεζε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζαγσγώλ, ηνπ θώδηθα θαη ησλ ηκεκάησλ δεδνκέλσλ, θαζώο επίζεο ησλ δηεπζύλζεσλ ησλ ζεκείσλ εηζόδνπ. Σέινο, ππάξρεη ε pydasm [11], ε νπνία είλαη κηα δηεπαθή ηεο Python γηα ηνλ απνζπλαξκνινγεηή ηεο βηβιηνζήθεο libdasm[12]. Η Pydasm κπνξεί απζαίξεηα λα ρεηξίδεηαη ηελ απνζπλαξκνιόγεζε ησλ νδεγηώλ θαη επηηξέπεη ζε έλαλ εμνκνησηή λα είλαη αθόκε πην επέιηθηνο ζε ιεηηνπξγία. 3.1 Επηζθόπεζε Η αξρηηεθηνληθή PyEmu ιεηηνπξγεί παξέρνληαο ζηνλ ρξήζηε έλαλ επέιηθην θαη αθεξεκέλν API κε ηε κνξθή ηεο θαηεγνξίαο PyEmu. Η θαηεγνξία απηή ζα ρεηξηζηεί ηελ εθηέιεζε ησλ νδεγηώλ, ηελ αλάθηεζε ηεο κλήκε θαη θάζε πιεξνθνξία πνπ έρεη δεηεζεί από ηνπο ρξήζηεο. Η αξρηηεθηνληθή PyEmu ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ PyCPU, PyMemory, θαη θπζηθά PyEmu. Με ην δηαρσξηζκό απηώλ ησλ πηπρώλ ελόο εμνκνησηή, κπνξνύκε λα παξέρνπκε ηνλ έιεγρν γηα ην πώο ιεηηνπξγεί θάζε ππνζύζηεκα. Απηή ε δπλαηόηεηα είλαη ε νπζία ηεο PyEmu. Ωο ρξήζηεο, ε ηθαλόηεηα λα ειέγρεη ηηο ζέζεηο κλήκεο, ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιώλ θαη ηελ εθηέιεζε κέζσ θαζαξώλ κεζόδσλ είλαη απίζηεπηα επέιηθηε. Όηαλ ν PyEmu είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ εθηέιεζε, δίλεη νδεγίεο ζηελ PyCPU λα εθηειέζεη κηα απιή εληνιή. Η PyCPU ζα δεηήζεη ηε κλήκε γηα ηελ ελ ιόγσ νδεγία από ηνλ PyEMU ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ζα δηαβηβάζεη ηελ αίηεζε ζηελ PyMemory. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη όηαλ ε αίηεζε επηζηξέθεηαη. Απηό κπνξεί λα θαίλεηαη κε-δηαηζζεηηθό, αιιά, επεηδή ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγρεη όιεο ηηο πηπρέο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο κέζσ ηνπ PyEmu, απηή απαηηείηαη. Η αιιειεπίδξαζε απνδεηθλύεηαη παξαθάησ.

10 Απηόο είλαη ν ππξήλαο ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ παθέηνπ PyEmu. ε γεληθέο γξακκέο, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα δηαζπλδέεηαη κόλν κε ηηο θιάζεηο ηνπ PyEmu, όιεο νη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο εθηίζεηαη κέζσ δεκόζησλ κεζόδσλ θαηά ηε δεκηνπξγία εκθαλίζεσλ ηνπ PyEmu από ηελ παξαγόκελε θιάζε. Δελ ππάξρεη ηίπνηα λα πσ, εάλ θάπνηνο δε ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη λέεο θιάζεηο θαη λέα ζηξώκαηα αθαίξεζεο. 3.1 PyCPU Η PyCPU είλαη ε θαξδηά ηνπ εμνκνησηή PyEmu. Η PyCPU ρεηξίδεηαη όιεο ηηο ινγηθέο εληνιέο, εθηέιεζεο θαη ησλ ζρεηηθώλ κε ηελ εθηέιεζε θαζεθόλησλ ηνπ επεμεξγαζηή. Η δνπιεηά ηεο θεληηξηθήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο είλαη λα εθηειεί κηα δεδνκέλε νδεγία πνπ βαζίδεηαη απζηεξά ζηηο πξνδηαγξαθέο αλαθνξάο ηεο Intel[13]. Όπσο θαη κε θάζε θνκκάηη ηεο αξρηηεθηνληθήο PyEmu, ν θώδηθαο CPU πξνζπαζεί λα ρεηξηζηεί απηόλνκα όιεο απηέο ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο. Η πην βαζηθή δξάζε είλαη ε εθηέιεζε κηαο εληνιήο. Γηα ηελ αλάθηεζε απηήο ηελ εληνιήο έρνπκε πξόζβαζε ζηε κλήκε ηνπ ηξέρνληα δείθηε δηεύζπλζεο ηεο εληνιήο θαη ηελ παξάδνζε ηεο κλήκεο ζην pydasm. Σν Pydasm καο επηηξέπεη λα απνθσδηθνπνηνύκε ζσζηά ηελ επηζπκεηή νδεγία ζε θώδηθα εληνιώλ θαη ηειεζηέο. Απηή ε απιή ιεηηνπξγία είλαη ε νπζία ηεο PyEmu. Επηηξέπνληαο ν εμνκνησηήο ηελ απζαίξεηε απνθσδηθνπνίεζε ησλ νδεγηώλ, βνεζά ζηελ εμππεξέηεζε δηαθόξσλ ζπλαξηήζεσλ ζε όπνην πεξηβάιινλ ζέινπκε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δώλησλ αλαιύζεσλ κέζσ Pydbg ή ζηαηηθώλ αλαιύζεσλ κέζσ ηνπ IDA Pro. def execute(self): # Save our old instruction pointer oldeip = self.eip # Fetch raw instruction from memory rawinstruction = self.get_memory(self.eip, 32) if not rawinstruction: print "[!] Problem fetching raw bytes from 0x%08x" % (self.eip) return False # Decode instruction from raw returning a pydasm.instruction instruction = pydasm.get_instruction(rawinstruction, pydasm.mode_32) if not instruction: print "[!] Problem decoding instruction" return False pyinstruction = PyInstruction(instruction) As can be seen once we have grabbed the next instruction we can then call into our proper mnemonic handler.

11 pyinstruction.mnemonic = pyinstruction.mnemonic.split()[0] if pyinstruction.mnemonic in self.supported_instructions: if not self.supported_instructions[pyinstruction.mnemonic](pyinstruction): return False else: print "[!] Unsupported instruction %s" % pyinstruction.mnemonic return False if self.eip == oldeip: #print "[*] Updating eip from 0x%08x -> 0x%08x" % (self.eip, self.eip + pyinstruction.length) self.eip += pyinstruction.length return True Ο PyEmu ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο βειηίσζεο ηεο κλήκεο, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα ρεηξηζηεί θαζαξά νκάδεο θώδηθα εληνιώλ κέζα ζε έλα κλεκνληθό. Δεδνκέλνπ όηη ηα κλεκνληθά έρνπλ πνιιαπινύο ηξόπνπο ιεηηνπξγίαο απηό επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο ηελ επέθηαζε ηεο PyCPU, έηζη ώζηε εύθνια λα πξνζζέηνπλ εύθνια πεξηζζόηεξα, αλ ρξεηάδεηαη θαη λα εθαξκόδνπλ κλεκνληθά θαη θώδηθεο εληνιώλ ζην επίπεδν αγθίζηξσζεο. ήκεξα ν PyEmu ππνζηεξίδεη Intel IA-32 νδεγίεο. Ελώ θάπνηνο κπνξεί λα ζεκεηώζεη όηη νη πξνδηαγξαθέο ηεο Intel πεξηιακβάλνπλ πάλσ από 400 κλεκνληθά, ζεκαληηθό γηα λα γίλεη θαηαλνεηό όηη ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο (είλαη πεξίπνπ 50) ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε εθαξκνγέο πξαγκαηηθνύ θόζκνπ. Μόιηο ε PyCPU έρεη ηα θαηάιιεια κλεκνληθά, ηα ζέηεη ζε ζπλαξηήζεηο πνπ ρεηξίδνληαη ηε ζπγθεθξηκέλε εληνιή. Ο PyEmu επηδηώθεη λα είλαη εύθνιν λα επεθηαζεί ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο κλήκεο θαη ηνπ θώδηθα εληνιώλ ρεηξηζκνύ πνπ έρνπλ πξν-δεκηνπξγεζεί θαη επηηξέπνπλ ηελ νκνηόκνξθε εκθάληζε θαη ηε ιεηηνπξγία όισλ ησλ νδεγηώλ. def CMP(self, instruction): op1 = instruction.op1 op2 = instruction.op2 op3 = instruction.op3 so = instruction.operand_so() ao = instruction.address_so() op1value = "" op2value = "" op3value = "" op1valuederef = None op2valuederef = None #38 /r CMP r/m8,r8 Compare r8 with r/m8 if instruction.opcode == 0x38: size = 1

12 if op1.type == pydasm.operand_type_register: op1value = self.get_register(op1.reg, size) op2value = self.get_register(op2.reg, size) # Do logic result = op1value - op2value result, size) self.set_arithmetic_flags(op1value, op2value, 1, size) elif op1.type == pydasm.operand_type_memory: op1value = self.get_memory_address(instruction, op2value = self.get_register(op2.reg, size) # Do logic op1valuederef = self.get_memory(op1value, size) result = op1valuederef - op2value self.set_arithmetic_flags(op1valuederef, op2value, result, size) #39 /r CMP r/m16,r16 Compare r16 with r/m16 #39 /r CMP r/m32,r32 Compare r32 with r/m32 elif instruction.opcode == 0x39: if so: size = 2 else: size = 4 if op1.type == pydasm.operand_type_register: op1value = self.get_register(op1.reg, size) op2value = self.get_register(op2.reg, size) # Do logic result = op1value - op2value result, size) self.set_arithmetic_flags(op1value, op2value, 1, size) elif op1.type == pydasm.operand_type_memory: op1value = self.get_memory_address(instruction, op2value = self.get_register(op2.reg, size) # Do logic op1valuederef = self.get_memory(op1value, size) result = op1valuederef - op2value self.set_arithmetic_flags(op1valuederef, op2value, result, size) #3B /r CMP r16,r/m16 Compare r/m16 with r16

13 #3B /r CMP r32,r/m32 Compare r/m32 with r32 elif instruction.opcode == 0x3b: if so: size = 2 else: size = 4 op1value = self.get_register(op1.reg, size) if op2.type == pydasm.operand_type_register: op2value = self.get_register(op2.reg, size) # Do logic result = op1value - op2value self.set_arithmetic_flags(op1value, op2value, result, size) 2, size) elif op2.type == pydasm.operand_type_memory: op2value = self.get_memory_address(instruction, # Do logic op2valuederef = self.get_memory(op2value, size) result = op1value - op2valuederef self.set_arithmetic_flags(op1value, op2valuederef, result, size) #3C ib CMP AL, imm8 Compare imm8 with AL elif instruction.opcode == 0x3c: size = 1 op1value = self.get_register(0, size) op2value = op2.immediate & self.get_mask(size) # Do logic result = op1value - op2value size) self.set_arithmetic_flags(op1value, op2value, result, #3D id CMP EAX, imm32 Compare imm32 with EAX #3D iw CMP AX, imm16 Compare imm16 with AX elif instruction.opcode == 0x3d: if so: size = 2 else: size = 4 op1value = self.get_register(0, size) op2value = op2.immediate & self.get_mask(size) # Do logic

14 result = op1value - op2value size) self.set_arithmetic_flags(op1value, op2value, result, #81 /7 id CMP r/m32,imm32 Compare imm32 with r/m32 #81 /7 iw CMP r/m16, imm16 Compare imm16 with r/m16 elif instruction.opcode == 0x81 and instruction.extindex == 0x7: if so: size = 2 else: size = 4 if op1.type == pydasm.operand_type_register: op1value = self.get_register(op1.reg, size) op2value = op2.immediate & self.get_mask(size) # Do logic result = op1value - op2value self.set_arithmetic_flags(op1value, op2value, result, size) elif op1.type == pydasm.operand_type_memory: op1value = self.get_memory_address(instruction, 1, size) op2value = op2.immediate & self.get_mask(size) # Do logic op1valuederef = self.get_memory(op1value, size) result = op1valuederef - op2value self.set_arithmetic_flags(op1valuederef, op2value, result, size) #83 /7 ib CMP r/m16,imm8 Compare imm8 with r/m16 #83 /7 ib CMP r/m32,imm8 Compare imm8 with r/m32 elif instruction.opcode == 0x83 and instruction.extindex == 0x7: if so: size = 2 else: size = 4 if op1.type == pydasm.operand_type_register: op1value = self.get_register(op1.reg, size) op2value = op2.immediate & self.get_mask(size) # Do logic result = op1value - op2value self.set_arithmetic_flags(op1value, op2value,

15 result, size) elif op1.type == pydasm.operand_type_memory: op1value = self.get_memory_address(instruction, 1, size) op2value = op2.immediate & self.get_mask(size) # Do logic op1valuederef = self.get_memory(op1value, size) result = op1valuederef - op2value self.set_arithmetic_flags(op1valuederef, op2value, result, size) else: return False return True Απηή ε ιεπηνκεξήο εηζαγσγή ηεο εληνιήο CMP ζα πξέπεη λα είλαη πνιύ επαλάγλσζηε θαη θαηαλνεηή. Όηαλ ε PyCPU εθηειεί ηελ κλεκνληθή ιεηηνπξγία, ζηε ζπλέρεηα, θαζνξίδεη πνηνο θώδηθαο εληνιώλ δεηάηαη, θαη κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Intel πξνζδηνξίδεηαη ην είδνο ηνπ ηειεζηή κε ηνλ νπνίν θαηαπηαλόκαζηε. Απηό εθηειεί ηελ ινγηθή ηνπ θώδηθα εληνιώλ θαη ζέηεη ηα θαηάιιεια κεηξώα, ηε κλήκε, θαη ηηο αληίζηνηρεο ζεκαίεο CPU, αλ είλαη απαξαίηεην. Η PyCPU βαζίδεηαη ζε κηα κπξηάδα βνεζεηηθώλ ζπλαξηήζεσλ γηα θαζαξή αλάγλσζε ηηκώλ κεηξώνπ θαη δηεπζύλζεσλ κλήκεο. ηελ παξαθάησ πεξίιεςε εμεγείηαη ε πην θνηλή από ηηο βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ επαλαιακβάλεηαη ζε όιν ηνλ πεγαίν θώδηθα.ηεο Η PyCPU ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζην κεηαβιεηό κέγεζνο πνπ θαζνξίδεη πόζν κεγάιε ζα είλαη ε κλήκε, ή ηα κεηξώα κλήκεο. Απηό ην κέγεζνο ηόηε δίλεηαη ζε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο αξσγόο ζε κηα πξνζπάζεηα λα θάλεη ηα πξάγκαηα θαζνιηθά. - get_register(register, size) Όπσο πξνθύπηεη, απηό ζα αλαθηήζεη ην δεηνύκελν κεηξών κε βάζε ην όλνκα ή ην δείθηε θαη νξζά ζα επηζηξέςεη ηελ αμία ηεο κάζθαο ζύκθσλα κε ηελ παξάκεηξν κεγέζνπο. Αλ ρξεζηκνπνηεζεί απηό ζα πξνθαιέζεη, επίζεο, έλα ζηνηρείν ρεηξηζκνύ ζπκβάληνο εάλ νξίδεηαη γηα ην κεηξών. - set_register(register, value, size) Παξόκνηα κε ηελ get_register απηή ε ζπλάξηεζε ζα ζέζεη θάπνηα αμία ζην ππάξρνλ κεηξών. - get_memory_address(instruction, operand_index, size) Απηή ε ζπλάξηεζε ζα ππνινγίζεη ηε δηεύζπλζε ελόο ηειεζηή ν νπνίνο δεηάηαη. Με βάζε ηελ νδεγία ModRM / SIB byte θαη ηνλ θώδηθα εληνιώλ, ζα επηζηξέςεη ηε δηεύζπλζε πνπ

16 ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ηειεζηή. - get_memory(address, size) Απηή ζα επηζηξέςεη ηελ αμία ησλ ζεκείσλ δηεπζύλζεσο ζηε κλήκε. Όζνλ αθνξά ζηελ πξνζπέιαζε ηεο κλήκεο, ζα γίλεη ιεπηνκεξήο αλάιπζε παξαθάησ. - set_memory(address, value, size) Ρπζκίδεη ηε δηεύζπλζε πνπ δεηήζεθε σο πξνο ηελ αμία θαη ην κέγεζνο. - set_arithmetic_flags(operand_1_value, operand_2_value, result, size) Μηα βνιηθή ζπλάξηεζε γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ θαηάιιεισλ ζεκαηώλ CPU γηα κηα αξηζκεηηθή πξάμε. Απηέο νη ζεκαίεο πεξηιακβάλνπλ ηα CF, OF, SF, PF, θαη ZF. - set_shift_flags(result, size) Παξόκνηα κε ηελ set_arithmetic_flags εθηόο ηνπ όηη ελεκεξώλεη κόλν ηηο ζεκαίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε bitwise ιεηηνπξγίεο νιηζζεζεο. Απηέο νη ζεκαίεο πεξηιακβάλνπλ ηα SF, PF, θαη ZF. Η θιάζε CPU δε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη άκεζα. Οη θαηεγνξίεο ηνπ εμνκνησηή ζα δηεθπεξαηώλνπλ όιεο ηηο θιήζεηο γηα ηελ εθηέιεζε θαη ηα αηηήκαηα ηεο κλήκεο. Αλ έλαο ρξήζηεο ζέιεη λα επεθηείλεη ηηο ππνζηεξηδόκελεο νδεγίεο ή ηε ζπκπεξηθνξά, ηώξα κπνξεί λα ην θάλεη. 3.2 PyMemory Σν δεύηεξν θνκκάηη ηνπ παδι ηνπ PyEmu είλαη ν ρεηξηζηήο κλήκεο. Η PyMemory είλαη ππεύζπλε γηα ην ρεηξηζκό ηπρόλ αλάθηεζεο ή απνζήθεπζεο ζηηο ζέζεηο κλήκεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θώδηθα. Απηή ε θαηεγνξία είλαη πνιύ βαζηθή γηα ην ζρεδηαζκό, δεδνκέλνπ όηη βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηηο ζπλαξηήζεηο πνπ παξάγνληαη από ην ρξήζηε πνπ θάλνπλ αλάθηεζε ηεο άγλσζηεο κλήκεο. Λεηηνπξγεί, θξαηώληαο κηα θξπθή κλήκε ηνπ ήδε αλαθηεκέλσλ ζειίδσλ κλήκεο ζε ηνπηθό επίπεδν. Αλ κηα ζειίδα δελ ππάξρεη ζηελ θξπθή κλήκε, ζα θαιέζεη ηελ ππεξθνξησκέλε κέζνδν get_page(). Η get_page () ζα ρεηξηζηεί ηελ αίηεζε, όπσο ν ρξήζηεο ηελ έρεη νξίζεη. def get_memory(self, address, size): page = address & 0xfffff000 offset = address & 0x00000fff # Check our cache if not fetch if page in self.pages:

17 # Return from our cache rawbytes = "" for x in xrange(0, size): rawbytes += self.pages[page][offset+x] if size == 1: return struct.unpack("<b", rawbytes)[0] elif size == 2: return struct.unpack("<h", rawbytes)[0] elif size == 4: return struct.unpack("<l", rawbytes)[0] else: return rawbytes else: # We need to fetch this if not self.get_page(page): print "[!] Problem getting page" return False else: rawbytes = "" for x in xrange(0, size): rawbytes += self.pages[page][offset+x] return False if size == 1: return struct.unpack("<b", rawbytes)[0] elif size == 2: return struct.unpack("<h", rawbytes)[0] elif size == 4: return struct.unpack("<l", rawbytes)[0] else: return rawbytes Όηαλ ζηελ δσληαλή αλάιπζε κέζσ Pydbg ε κέζνδνο get_memory () ιεηηνπξγεί, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ. def get_page(self, page): try: mempage = self.dbg.read_process_memory(page, self.pagesize) except: print "[!] Couldnt read mem 0x%08x" % page return False self.pages[page] = mempage return True Απηέο νη κέζνδνη αλάθηεζεο θαη θξπθήο κλήκεο επηηξέπνπλ ζηελ PyMem λα ειέγρεηαη εύθνια από πνύ πξνέξρνληαη ηα δεδνκέλα θαη πώο απηά απνζεθεύνληαη. Δηαηεξεί ην ηνπηθό αληίγξαθν μερσξηζηά από ηε κλήκε πξαγκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ. Μηα θαιή ρξήζε γηα απηό ζα

18 ήηαλ ε απόξξηςε όισλ ησλ ζειίδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ εμνκνησηή ή ε απνθαηάζηαζε ηεο κλήκε ηνπ εμνκνησηή πίζσ ζηε δηαδηθαζία απνζθαικάησζεο.. Η ξύζκηζε ηεο κλήκεο είλαη πνιύ παξόκνηα ζε ιεηηνπξγία def set_memory(self, address, value, size): page = address & 0xfffff000 offset = address & 0x00000fff if isinstance(value, int) or isinstance(value, long): if size == 1: packedvalue = struct.pack("<b", int(value)) elif size == 2: packedvalue = struct.pack("<h", int(value)) elif size == 4: packedvalue = struct.pack("<l", int(value)) else: print "[!] Couldnt pack new value of size %d" % (size) return False elif isinstance(value, str): packedvalue = value[::-1] else: print "[!] Dont understand this value type %s" % type(value) return False # Check our page if not fetch if page in self.pages: newpage = self.pages[page][:offset] for x in xrange(0, size): newpage += packedvalue[x] newpage += self.pages[page][offset + size:] self.pages[page] = newpage else: else: return True # We need to fetch this if not self.get_page(page): print "[!] Problem getting page" return False newpage = self.pages[page][:offset] for x in xrange(0, size): newpage += packedvalue[x] newpage += self.pages[page][offset + size:] return False self.pages[page] = newpage return True

19 Έλα ηζρπξό ραξαθηεξηζηηθό ηεο PyMemory είλαη ε δπλαηόηεηα λα εθαξκόζεη ηε δηθή ηεο δηαρείξηζε κλήκεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ θάπνην πξόγξακκα θαιείηαη έηζη, γεκίδνληαο αηηήζεηο κλήκεο κε «Α» κπνξεί λα γίλεη ζε πνιύ ιίγεο γξακκέο θώδηθα. Γηα ηελ εθαξκνγή απηή απιά επηβαξύλεηαη ε γνληθή θιάζε PyMemory θαη παξέρεη κηα κέζνδν ηελ get_memory ζηελ PyMemory. class MyMemory(PyMemory): def init (self, fillchar= A ): self.fillchar = fillchar PyMemory. init (self) def get_page(self, page): try: mempage = self.fillchar * self.pagesize except: print "[!] Couldnt read mem 0x%08x" % page return False self.pages[page] = mempage return True Η PyMemory δε ζα πξέπεη λα ρξεηάδεηαη θακία εμσηεξηθή ηξνπνπνίεζε, εθηόο ηνπ λα πινπνηεί ηηο ιεηηνπξγίεο ελόο πξνζαξκνζκέλνπ δηαρεηξηζηή. Η PyMemory είλαη εμαηξεηηθά απιή, δεδνκέλνπ όηη ιακβάλεη θαη ζέηεη κλήκε κε βάζε ηνλ δηαρεηξηζηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ρξήζηεο. Όια απηά ρεηξίδνληαη, επίζεο, εθ κέξνπο ζαο από ηελ θιάζε ηνπ εμνκνησηή. 3.3 PyEmu Η PyEmu είλαη ε θύξηα δηαζύλδεζε κεηαμύ ηεο ππνθείκελεο CPU θαη ησλ θιάζεσλ ηεο Μλήκεο θαη ηνπ ρξήζηε. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, ν ρξήζηεο ππάγεηαη ζηε ζρεηηθή ηάμε PyEmu θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηηο παξερόκελεο κεζόδνπο ηνπ PyEmu. Απηό ην ζηξώκα αθαίξεζεο παξέρεη κηα ηαιαηπσξία ειεύζεξεο κεζόδνπ ιεηηνπξγίαο θαηά ηε ζπγγξαθή ηνπ ζελαξίνπ, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ PyEmu. Οη κέζνδνη πνπ εθηίζεληαη ζηελ PyEmu απμάλνληαη θαζεκεξηλά θαη πεξηιακβάλνπλ ιεηηνπξγίεο γηα ηελ εθηέιεζε, ηα εξσηήκαηα, ηε ζύλδεζε, ηελ απνζθαικάησζε, ηελ απόξξηςε θαη άιινπο δηάθνξνπο ηξόπνπο πξόζβαζεο θαη ειέγρνπ ηνπ εμνκνησηή ηεο CPU. Ο παξαθάησ θαηάινγνο πεξηιακβάλεη ηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο ζεκαληηθέο κεζόδνπο γηα ρξήζε ζε PyEmu ζελάξηα πνπ ζα αλαιπζνύλ αξγόηεξα. Εθηέιεζε: - execute - set_breakpoint

20 Σξνπνπνίεζε: - set_register - set_stack_argument - get_stack_argument - get_stack_argument - get_stack_variable - set_stack_variable - get_memory - set_memory Υεηξηζηέο: - set_register_handler - set_library_handler - set_exception_handler - set_instruction_handler - set_opcode_handler - set_memory_handler - set_pc_handler - set_memory_write_handler - set_memory_read_handler - set_memory_access_handler - set_stack_write_handler - set_stack_read_handler - set_stack_access_handler - set_heap_write_handler - set_heap_read_handler - set_heap_access_handler Δηάθνξα: - log - debug - dump_memory - restore_context Απηή ε βαζηθή θαηεγνξία πξννξίδεηαη λα θιεξνλνκείηαη από κηα πην ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία εμνκνησηή. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ εξγάδεηαη ζην IDA Pro, έλαο ρξήζηεο ζα ζέιεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε θιάζε IDAPyEmu, θαζώο παξέρεη ηελ πξόζζεηε ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο. Απηό δε ζπκβαίλεη πάληα θαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θπζηθά θαη ηε δηθή ηνπο ηάμε εμνκνίσζεο. 4 Using PyEmu Η ρξήζε ηνπ PyEmu πξέπεη λα είλαη θπζηθή θαη επέιηθηε. Πξνζπαζεί λα παξέρεη έλα ινγηθό ζηξώκα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ιύζεη κέζσ ηεο εμνκνίσζεο. Απηό ην θεθάιαην ζα θαιύςεη κε πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο πώο κπνξεί λα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

UML (Unified Modeling Language )

UML (Unified Modeling Language ) UML (Unified Modeling Language ) Μεγάια Έξγα Λνγηζκηθνύ = επηθνηλσλία Πνιινί πξνγξακκαηηζηέο, πνιινί πειάηεο-ρξήζηεο, νη επόκελεο γεληέο, επηβάιινπλ ηε ρξήζε θνηλήο νξνινγίαο ε άιια ηερληθά έξγα ε ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα 1 Υπνινγηζηηθό Σύζηεκα 2 Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Απνηειεί ηε δηαζύλδεζε κεηαμύ ηνπ πιηθνύ ελόο ππνινγηζηή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 1 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορές μεταξύ αξιών και αναφορών #1

Διαφορές μεταξύ αξιών και αναφορών #1 Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα; Επεμήγεζε θαη δηαθνξέο κεηαμύ ηύπσλ πνπ αληηπξνζσπεύνπλ αμίεο (values) θαη ηύπσλ πνπ αληηπξνζσπεύνπλ αλαθνξέο (references). Πέξαζκα παξακέηξσλ ζε κεζόδνπο θαη ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

www.algorithmos.eu Κεθάλαιο 2

www.algorithmos.eu Κεθάλαιο 2 Κεθάλαιο 2 1. Ο αιγόξηζκνο είλαη απαξαίηεηνο κόλν γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ Πιεξνθνξηθήο 2. Ο αιγόξηζκνο απνηειείηαη από έλα πεπεξαζκέλν ζύλνιν εληνιώλ 3. Ο αιγόξηζκνο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη εληνιέο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα. Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι

Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα. Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι Σςζηήμαηα αναπαπάζηαζηρ Έλα αξηζκεηηθό ζύζηεκα αλαπαξάζηαζεο δεδνκέλσλ, απνηειείηαη από έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ραξαθηήξσλ (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεθαδηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα