Υπολογιστής Dell OptiPlex 9010/7010 Ultra Small Form Factor Εγχειρίδιο κατόχου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπολογιστής Dell OptiPlex 9010/7010 Ultra Small Form Factor Εγχειρίδιο κατόχου"

Transcript

1 Υπολογιστής Dell OptiPlex 9010/7010 Ultra Small Form Factor Εγχειρίδιο κατόχου Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: D01U Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: D01U003

2 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδηλώνει είτε δυνητική βλάβη υλικού είτε απώλεια δεδομένων και δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ αφορά πιθανή υλική ζημιά, σωματικό τραυματισμό ή θάνατο Dell Inc. Εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο κείμενο: η ονομασία Dell, το λογότυπο DELL και οι ονομασίες Dell Precision, Precision ON, ExpressCharge, Latitude, Latitude ON, OptiPlex, Vostro και Wi-Fi Catcher είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. Οι ονομασίες Intel, Pentium, Xeon, Core, Atom, Centrino και Celeron είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Η ονομασία AMD είναι σήμα κατατεθέν και οι ονομασίες AMD Opteron, AMD Phenom, AMD Sempron, AMD Athlon, ATI Radeon και ATI FirePro είναι εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Οι ονομασίες Microsoft, Windows, MS-DOS και Windows Vista, το κουμπί έναρξης των Windows Vista και η ονομασία Office Outlook είναι ή εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Blu-ray Disc είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στην Blu-ray Disc Association (BDA) και χρησιμοποιείται σε δίσκους και συσκευές αναπαραγωγής με ειδική άδεια. Το σήμα με τη λέξη Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση του από την Dell Inc. γίνεται με ειδική άδεια. Η ονομασία Wi-Fi είναι σήμα κατατεθέν της Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc Rev. A00

3 Πίνακας περιεχομένων Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές...2 Κεφάλαιο 1: Εκτέλεση εργασιών στον υπολογιστή σας...5 Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας...5 Απενεργοποίηση του υπολογιστή σας...6 Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας...6 Κεφάλαιο 2: Αφαίρεση και εγκατάσταση εξαρτημάτων...9 Συνιστώμενα εργαλεία...9 Αφαίρεση του καλύμματος...9 Εγκατάσταση του καλύμματος...10 Αφαίρεση της μπροστινής στεφάνης συγκράτησης...10 Εγκατάσταση της μπροστινής στεφάνης συγκράτησης...11 Αφαίρεση του κλωβού των μονάδων δίσκου...12 Εγκατάσταση του κλωβού των μονάδων δίσκου...14 Αφαίρεση της κάρτας ασύρματου τοπικού δικτύου (WLAN)...14 Εγκατάσταση της κάρτας ασύρματου τοπικού δικτύου (WLAN)...16 Αφαίρεση της μονάδας οπτικού δίσκου...16 Εγκατάσταση της μονάδας οπτικού δίσκου...17 Αφαίρεση του σκληρού δίσκου...17 Εγκατάσταση του σκληρού δίσκου...17 Αφαίρεση του διακόπτη ελέγχου πρόσβασης...18 Εγκατάσταση του διακόπτη ελέγχου πρόσβασης...18 Κατευθυντήριες οδηγίες για τις μονάδες μνήμης...18 Αφαίρεση της μνήμης...19 Εγκατάσταση της μνήμης...19 Αφαίρεση της μπαταρίας σε σχήμα νομίσματος...20 Εγκατάσταση της μπαταρίας σε σχήμα νομίσματος...20 Αφαίρεση του ανεμιστήρα του συστήματος...21 Εγκατάσταση του ανεμιστήρα του συστήματος...22 Αφαίρεση του ηχείου...22 Εγκατάσταση του εσωτερικού ηχείου...24 Αφαίρεση του διακόπτη τροφοδοσίας...25 Εγκατάσταση του διακόπτη τροφοδοσίας...25 Αφαίρεση του πλαισίου εισόδου/εξόδου (I/O)...26 Εγκατάσταση του πλαισίου εισόδου/εξόδου (I/O)...27 Αφαίρεση της μονάδας του τροφοδοτικού...27

4 Εγκατάσταση της μονάδας του τροφοδοτικού...28 Αφαίρεση της ψύκτρας...29 Εγκατάσταση της ψύκτρας...31 Αφαίρεση του επεξεργαστή...32 Εγκατάσταση του επεξεργαστή...32 Αφαίρεση της πλακέτας συστήματος...32 Διάταξη πλακέτας συστήματος...35 Εγκατάσταση της πλακέτας συστήματος...36 Κεφάλαιο 3: Πρόγραμμα System Setup (Ρύθμιση συστήματος)...37 Ακολουθία εκκίνησης...37 Πλήκτρα πλοήγησης...37 Επιλογές στο πρόγραμμα System Setup (Ρύθμιση συστήματος)...38 Ενημέρωση του BIOS...48 Ρυθμίσεις βραχυκυκλωτήρων...48 Κωδικός πρόσβασης στο σύστημα και κωδικός πρόσβασης για τη ρύθμιση...49 Εκχώρηση κωδικού πρόσβασης στο σύστημα και κωδικού πρόσβασης για τη ρύθμιση...49 Διαγραφή ή αλλαγή υπάρχοντος κωδικού πρόσβασης στο σύστημα και/ή κωδικού πρόσβασης για τη ρύθμιση...50 Αδρανοποίηση κωδικού πρόσβασης στο σύστημα...51 Κεφάλαιο 4: Διαγνωστικά...53 Διαγνωστικά βελτιωμένης αξιολόγησης του συστήματος πριν από την εκκίνηση (Enhanced Pre-Boot System Assessment (epsa))...53 Κεφάλαιο 5: Αντιμετώπιση προβλημάτων στον υπολογιστή σας...55 Διαγνωστικές ενδεικτικές λυχνίες τροφοδοσίας...55 Κώδικας ηχητικών σημάτων...56 Μηνύματα σφαλμάτων...56 Κεφάλαιο 6: Προδιαγραφές...61 Κεφάλαιο 7: Επικοινωνία με την Dell...69

5 Εκτέλεση εργασιών στον υπολογιστή σας 1 Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας Για να προστατευτεί ο υπολογιστής σας από πιθανή ζημιά και να διασφαλιστεί η ατομική σας προστασία, ακολουθήστε τις παρακάτω κατευθυντήριες οδηγίες για θέματα ασφάλειας. Αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, για κάθε διαδικασία που περιλαμβάνει το έγγραφο θεωρείται δεδομένο ότι πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: Διαβάσατε τις πληροφορίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας. Μπορείτε να αντικαταστήσετε κάποιο εξάρτημα ή--αν το αγοράσατε χωριστά--να το εγκαταστήσετε εκτελώντας τη διαδικασία αφαίρεσης με αντίστροφη σειρά. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα για τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις, στη διεύθυνση ΠΡΟΣΟΧΗ: Πολλές επισκευές μπορούν να εκτελεστούν μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης. Εσείς πρέπει να αναλαμβάνετε μόνο την αντιμετώπιση προβλημάτων και απλές επισκευές σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που σας παρέχεται μέσω της τεκμηρίωσης του προϊόντος σας ή με βάση τις οδηγίες που σας δίνει η ομάδα τεχνικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης μέσω Internet ή τηλεφώνου. Η εγγύησή σας δεν καλύπτει ζημιές λόγω εργασιών συντήρησης που δεν είναι εξουσιοδοτημένες από την Dell. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με το προϊόν και αφορούν θέματα ασφάλειας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκφόρτισης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας μεταλλικό περικάρπιο γείωσης ή αγγίζοντας κατά διαστήματα κάποια άβαφη μεταλλική επιφάνεια. ΠΡΟΣΟΧΗ: Φροντίστε να μεταχειρίζεστε τα εξαρτήματα και τις κάρτες με προσοχή. Μην αγγίζετε τα εξαρτήματα ή τις επαφές στις κάρτες. Φροντίστε να πιάνετε τις κάρτες από τις άκρες τους ή από τον μεταλλικό βραχίονα στήριξής τους. Φροντίστε να πιάνετε τα εξαρτήματα, όπως τον επεξεργαστή, από τις άκρες τους και όχι από τις ακίδες τους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν αποσυνδέετε ένα καλώδιο, τραβήξτε το φις ή τη γλωττίδα του και όχι το ίδιο το καλώδιο. Ορισμένα καλώδια έχουν φις με γλωττίδες ασφαλείας. Αν αποσυνδέετε καλώδιο αυτού του τύπου, πιέστε πρώτα τις γλωττίδες αυτές. Όπως τραβάτε τα φις, φροντίστε να μένουν απόλυτα ευθυγραμμισμένα για να μη λυγίσει κάποια ακίδα τους. Επίσης, προτού συνδέσετε ένα καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι και τα δύο φις του είναι σωστά προσανατολισμένα και ευθυγραμμισμένα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το χρώμα του υπολογιστή σας και ορισμένων εξαρτημάτων μπορεί να διαφέρει από αυτό που βλέπετε στις εικόνες του εγγράφου. Για να μην προκληθεί ζημιά στον υπολογιστή σας, εκτελέστε τα βήματα που ακολουθούν προτού ξεκινήσετε τις εργασίες στο εσωτερικό του. 5

6 1. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εργασίας σας είναι επίπεδη και καθαρή για να μη γρατζουνιστεί το κάλυμμα του υπολογιστή. 2. Σβήστε τον υπολογιστή σας (βλέπε Απενεργοποίηση του υπολογιστή σας). ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποσυνδέσετε ένα καλώδιο δικτύου, βγάλτε πρώτα το βύσμα του από τον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, βγάλτε το άλλο βύσμα του από τη συσκευή δικτύου. 3. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια δικτύου από τον υπολογιστή. 4. Αποσυνδέστε τον υπολογιστή σας και όλες τις προσαρτημένες συσκευές από τις ηλεκτρικές τους πρίζες. 5. Για να γειωθεί η κάρτα συστήματος, πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας ενόσω ο υπολογιστής είναι αποσυνδεδεμένος. 6. Αφαιρέστε το κάλυμμα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού αγγίξετε οτιδήποτε στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, γειωθείτε αγγίζοντας κάποια άβαφη μεταλλική επιφάνεια, όπως το μέταλλο στην πίσω πλευρά του υπολογιστή. Την ώρα που εργάζεστε, φροντίστε να αγγίζετε κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια ώστε να φεύγει ο στατικός ηλεκτρισμός που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματα. Απενεργοποίηση του υπολογιστή σας ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μη χαθούν δεδομένα, αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοικτά αρχεία και τερματίστε όλα τα ανοικτά προγράμματα προτού σβήσετε τον υπολογιστή σας. 1. Τερματίστε το λειτουργικό σύστημα: Σε Windows 7: Κάντε κλικ στην επιλογή Start (Έναρξη) λειτουργίας). Σε Windows Vista: και ύστερα στην επιλογή Shut Down (Τερματισμός Κάντε κλικ στην επιλογή Start (Έναρξη), ύστερα κλικ στο βέλος στην κάτω δεξιά γωνία του μενού Start (Έναρξη) όπως υποδεικνύεται παρακάτω και, στη συνέχεια, κλικ στην επιλογή Shut Down (Τερματισμός λειτουργίας). Σε Windows XP: Κάντε κλικ στις επιλογές Start (Έναρξη) Turn Off Computer (Απενεργοποίηση υπολογιστή) Turn Off (Απενεργοποίηση). Ο υπολογιστής σβήνει μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία τερματισμού του λειτουργικού συστήματος. 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σβήσει τον υπολογιστή και όλες τις προσαρτημένες συσκευές. Αν ο υπολογιστής και οι προσαρτημένες συσκευές δεν σβήσουν αυτόματα μετά τον τερματισμό τού λειτουργικού συστήματος, πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για περίπου 6 δευτερόλεπτα ώστε να τερματιστεί η λειτουργία τους. Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας Αφού ολοκληρώσετε όλες τις διαδικασίες επανατοποθέτησης, βεβαιωθείτε ότι συνδέσατε κάθε εξωτερική συσκευή, κάρτα και καλώδιο προτού θέσετε σε λειτουργία τον υπολογιστή σας. 1. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα. 6

7 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να συνδέσετε ένα καλώδιο δικτύου, συνδέστε πρώτα το ένα του βύσμα στη συσκευή δικτύου και ύστερα το άλλο βύσμα στον υπολογιστή. 2. Συνδέστε κάθε καλώδιο τηλεφώνου ή δικτύου στον υπολογιστή σας. 3. Συνδέστε τον υπολογιστή σας και όλες τις προσαρτημένες συσκευές στις ηλεκτρικές τους πρίζες. 4. Θέστε τον υπολογιστή σας σε λειτουργία. 5. Αν απαιτείται, εξακριβώστε αν ο υπολογιστής λειτουργεί σωστά εκτελώντας το πρόγραμμα Dell Diagnostics (Διαγνωστικά της Dell). 7

8 8

9 Αφαίρεση και εγκατάσταση εξαρτημάτων 2 Η ενότητα αυτή παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τον τρόπο αφαίρεσης ή εγκατάστασης των εξαρτημάτων στον υπολογιστή σας. Συνιστώμενα εργαλεία Για τις διαδικασίες που αναφέρει το έγγραφο μπορεί να απαιτούνται τα εξής εργαλεία: Μικρό κατσαβίδι με πλακέ μύτη Σταυροκατσάβιδο Μικρή πλαστική σφήνα Αφαίρεση του καλύμματος 1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. 2. Με ένα κατσαβίδι γυρίστε τη βίδα προς τ' αριστερά. 3. Τραβήξτε πάνω το κάλυμμα προς τη μεριά σας και σηκώστε το για να το βγάλετε από τον υπολογιστή. 9

10 Εγκατάσταση του καλύμματος 1. Τοποθετήστε το κάλυμμα πάνω στον υπολογιστή. 2. Φέρτε το κάλυμμα του υπολογιστή συρτά προς την μπροστινή πλευρά του πλαισίου του υπολογιστή τόσο ώστε να εφαρμόσει όλο. 3. Σφίξτε τη βίδα γυρνώντας την προς τα δεξιά για να στερεώσετε το κάλυμμα του υπολογιστή. 4. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. Αφαίρεση της μπροστινής στεφάνης συγκράτησης 1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. 2. Αφαιρέστε το κάλυμμα. 3. Ξεσφηνώστε τους συνδετήρες συγκράτησης του μπροστινού πλαισίου και βγάλτε τους από το πλαίσιο που βρίσκεται στο πλαϊνό άκρο της μπροστινής στεφάνης συγκράτησης. 10

11 4. Ξεσφηνώστε την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης και βγάλτε την από τον υπολογιστή για να την αποδεσμεύσετε από το πλαίσιο του υπολογιστή. Εγκατάσταση της μπροστινής στεφάνης συγκράτησης 1. Περάστε τα άγκιστρα κατά μήκος του κάτω άκρου του μπροστινού πλαισίου μέσα στις εγκοπές στο πλαίσιο του υπολογιστή. 2. Περιστρέψτε τη στεφάνη συγκράτησης προς την πλευρά του υπολογιστή για να πιαστούν οι συνδετήρες συγκράτησης του μπροστινού πλαισίου τόσο ώστε να κουμπώσουν στη σωστή θέση και να ακουστεί το χαρακτηριστικό κλικ. 3. Εγκαταστήστε το κάλυμμα. 4. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. 11

12 Αφαίρεση του κλωβού των μονάδων δίσκου 1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. 2. Αφαιρέστε: a) το κάλυμμα. b) την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης. 3. Βγάλτε από τη μονάδα οπτικού δίσκου το καλώδιο δεδομένων και το καλώδιο τροφοδοσίας. 4. Σηκώστε τον κλωβό των μονάδων δίσκου χρησιμοποιώντας τη λαβή και γυρίστε τον ανάποδα. 12

13 5. Σηκώστε τον κλωβό των μονάδων δίσκου και βγάλτε από την πίσω πλευρά του σκληρού δίσκου το καλώδιο δεδομένων και το καλώδιο τροφοδοσίας. 6. Βγάλτε τον κλωβό των μονάδων δίσκου από τον υπολογιστή. 13

14 Εγκατάσταση του κλωβού των μονάδων δίσκου 1. Τοποθετήστε τον κλωβό των μονάδων δίσκου στο άκρο του υπολογιστή κοντά στην μπροστινή στεφάνη συγκράτησης για να μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στους συνδέσμους των καλωδίων πάνω στον σκληρό δίσκο. 2. Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων και το καλώδιο τροφοδοσίας στην πίσω πλευρά του σκληρού δίσκου. 3. Γυρίστε ανάποδα τον κλωβό των μονάδων δίσκου και περάστε τον μέσα στο πλαίσιο του υπολογιστή. 4. Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων και το καλώδιο τροφοδοσίας στην πίσω πλευρά της μονάδας οπτικού δίσκου. 5. Εγκαταστήστε την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης. 6. Εγκαταστήστε το κάλυμμα. 7. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. Αφαίρεση της κάρτας ασύρματου τοπικού δικτύου (WLAN) 1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. 2. Αφαιρέστε: a) το κάλυμμα. b) την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης. c) τον κλωβό των μονάδων δίσκου. 3. Αποσυνδέστε τα καλώδια από την κάρτα WLAN. Ξεσφηνώστε τους συνδετήρες στον σύνδεσμο τόσο ώστε να τιναχτεί έξω η κάρτα. Σηκώστε την κάρτα WLAN και βγάλτε την από τον υπολογιστή. 14

15 4. Βγάλτε το καλώδιο από τον υπολογιστή. 5. Βγάλτε τις βίδες που συγκρατούν τη βάση της κεραίας πάνω στον σύνδεσμο και τραβήξτε την για να τη βγάλετε από τον υπολογιστή. 6. Βγάλτε συρτά τον σύνδεσμο από τον υπολογιστή. 15

16 Εγκατάσταση της κάρτας ασύρματου τοπικού δικτύου (WLAN) 1. Ευθυγραμμίστε και τοποθετήστε τον σύνδεσμο μέσα στη θυρίδα του υπολογιστή. 2. Ευθυγραμμίστε τη βάση της κεραίας πάνω στον σύνδεσμο. Σφίξτε τις βίδες που συγκρατούν τη βάση της κεραίας πάνω στον σύνδεσμο της κάρτας WLAN. 3. Περάστε το καλώδιο κατά μήκος του υπολογιστή. 4. Περάστε συρτά την κάρτα WLAN μέσα στη θυρίδα της και πιέστε την προς τα κάτω τόσο ώστε να την κλειδώσετε στη σωστή θέση με τους μοχλούς συγκράτησης. 5. Συνδέστε τα καλώδια στην κάρτα WLAN. 6. Εγκαταστήστε: a) τον κλωβό των μονάδων δίσκου. b) την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης. c) το κάλυμμα. 7. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. Αφαίρεση της μονάδας οπτικού δίσκου 1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. 2. Αφαιρέστε: a) το κάλυμμα. b) την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης. c) τον κλωβό των μονάδων δίσκου. 3. Πιέστε το μάνταλο της μονάδας οπτικού δίσκου και ύστερα βγάλτε συρτά τη μονάδα. 4. Λυγίστε το υποστήριγμα της μονάδας οπτικού δίσκου και ύστερα βγάλτε τη μονάδα από το υποστήριγμα. 16

17 Εγκατάσταση της μονάδας οπτικού δίσκου 1. Περάστε τη μονάδα οπτικού δίσκου μέσα στο υποστήριγμά της. 2. Περάστε τον σκληρό δίσκο και τη μονάδα οπτικού δίσκου μέσα στον κλωβό των μονάδων δίσκου. 3. Εγκαταστήστε τον κλωβό των μονάδων δίσκου. 4. Εγκαταστήστε την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης. 5. Εγκαταστήστε το κάλυμμα. 6. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. Αφαίρεση του σκληρού δίσκου 1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. 2. Αφαιρέστε: a) το κάλυμμα. b) την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης. c) τον κλωβό των μονάδων δίσκου. 3. Αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν τον σκληρό δίσκο πάνω στον κλωβό των μονάδων δίσκου. 4. Αποδεσμεύστε συρτά τον σκληρό δίσκο από τον κλωβό των μονάδων δίσκου. Εγκατάσταση του σκληρού δίσκου 1. Περάστε τον σκληρό δίσκο μέσα στο υποστήριγμά του. 2. Επανατοποθετήστε τον σκληρό δίσκο συρτά μέσα στον κλωβό των μονάδων δίσκου. 3. Σφίξτε τις βίδες για να στερεώσετε τον σκληρό δίσκο πάνω στον κλωβό των μονάδων δίσκου. 4. Εγκαταστήστε τον κλωβό των μονάδων δίσκου. 5. Εγκαταστήστε την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης. 17

18 6. Εγκαταστήστε το κάλυμμα. 7. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. Αφαίρεση του διακόπτη ελέγχου πρόσβασης 1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. 2. Αφαιρέστε: a) το κάλυμμα. b) την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης. c) τον κλωβό των μονάδων δίσκου. 3. Πιέστε προς τα μέσα τον συνδετήρα για να αποδεσμεύσετε το καλώδιο του διακόπτη ελέγχου πρόσβασης και τραβήξτε το απαλά από την πλακέτα συστήματος. 4. Φέρτε συρτά προς τα έξω τον διακόπτη ελέγχου πρόσβασης και βγάλτε τον από το πλαίσιο του υπολογιστή. Εγκατάσταση του διακόπτη ελέγχου πρόσβασης 1. Περάστε τον διακόπτη ελέγχου πρόσβασης μέσα στο υποστήριγμα πάνω στο τροφοδοτικό και φέρτε τον συρτά από πάνω για να τον στερεώσετε. 2. Συνδέστε στην πλακέτα συστήματος το καλώδιο του διακόπτη ελέγχου πρόσβασης. 3. Εγκαταστήστε τον κλωβό των μονάδων δίσκου. 4. Εγκαταστήστε την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης. 5. Εγκαταστήστε το κάλυμμα. 6. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. Κατευθυντήριες οδηγίες για τις μονάδες μνήμης Για να διασφαλίσετε τις βέλτιστες επιδόσεις του υπολογιστή σας, κατά τη διάρθρωση της μνήμης του συστήματός σας τηρήστε τις εξής κατευθυντήριες οδηγίες: Μπορείτε να συνδυάσετε μονάδες μνήμης διαφορετικών μεγεθών (π.χ. 2 GB και 4 GB), αλλά όλα τα συμπληρωμένα κανάλια πρέπει να έχουν ακριβώς την ίδια διάρθρωση. 18

19 Πρέπει να εγκαθιστάτε τις μονάδες μνήμης ξεκινώντας από την πρώτη υποδοχή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποδοχές μνήμης στον υπολογιστή σας πρέπει να έχουν διαφορετική σήμανση ανάλογα με τη διάρθρωση του λογισμικού, π.χ. A1, A2 ή 1, 2, 3. Αν συνδυάσετε τις μονάδες μνήμης τετραπλής σειράς με μονάδες μονής ή διπλής σειράς, πρέπει να εγκαταστήσετε τις μονάδες τετραπλής σειράς στις υποδοχές με τους λευκούς μοχλούς αποδέσμευσης. Αν εγκαταστήσετε μονάδες μνήμης με διαφορετική ταχύτητα, όλες οι μονάδες θα λειτουργούν με την ταχύτητα των πιο αργών εγκατεστημένων μονάδων μνήμης. Αφαίρεση της μνήμης 1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. 2. Αφαιρέστε: a) το κάλυμμα. b) την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης. c) τον κλωβό των μονάδων δίσκου. 3. Πιέστε προς τα κάτω τους συνδετήρες συγκράτησης της μνήμης σε κάθε πλευρά των μονάδων μνήμης, σηκώστε τις μονάδες και βγάλτε τες από τους συνδέσμους τους στην πλακέτα συστήματος. Εγκατάσταση της μνήμης 1. Ευθυγραμμίστε την εγκοπή στην κάρτα μνήμης με τη γλωττίδα στον σύνδεσμό της στην πλακέτα συστήματος. 2. Πιέστε προς τα κάτω τη μονάδα μνήμης τόσο ώστε οι γλωττίδες αποδέσμευσης να πεταχτούν στην πίσω πλευρά για να στερεώσετε τη μονάδα στη θέση της. 3. Εγκαταστήστε τον κλωβό των μονάδων δίσκου. 19

20 4. Εγκαταστήστε την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης. 5. Εγκαταστήστε το κάλυμμα. 6. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. Αφαίρεση της μπαταρίας σε σχήμα νομίσματος 1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. 2. Αφαιρέστε: a) το κάλυμμα. b) την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης. c) τον κλωβό των μονάδων δίσκου. d) την ψύκτρα. 3. Πιέστε προσεκτικά το μάνταλο αποδέσμευσης μακριά από την μπαταρία. Η μπαταρία θα τιναχτεί έξω από την υποδοχή. Σηκώστε την και βγάλτε την από τον υπολογιστή. Εγκατάσταση της μπαταρίας σε σχήμα νομίσματος 1. Τοποθετήστε την μπαταρία σε σχήμα νομίσματος μέσα στη θυρίδα της στην πλακέτα συστήματος. 2. Πιέστε προς τα κάτω την μπαταρία σε σχήμα νομίσματος τόσο ώστε να τιναχτεί πίσω το μάνταλο αποδέσμευσης για να επανέλθει στη θέση του και να στερεωθεί η μπαταρία. 3. Εγκαταστήστε την ψύκτρα. 4. Εγκαταστήστε τον κλωβό των μονάδων δίσκου. 5. Εγκαταστήστε την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης. 6. Εγκαταστήστε το κάλυμμα. 7. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. 20

21 Αφαίρεση του ανεμιστήρα του συστήματος 1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. 2. Αφαιρέστε: a) το κάλυμμα. b) την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης. c) τον κλωβό των μονάδων δίσκου. 3. Αποσυνδέστε και βγάλτε από την πλακέτα συστήματος το καλώδιο του ανεμιστήρα του συστήματος. 4. Αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν τον ανεμιστήρα του συστήματος πάνω στο πλαίσιο του υπολογιστή. 21

22 5. Αφαιρέστε τον ανεμιστήρα από το πλαίσιο του υπολογιστή. Εγκατάσταση του ανεμιστήρα του συστήματος 1. Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα του συστήματος μέσα στο πλαίσιο του υπολογιστή. 2. Σφίξτε τις βίδες που συγκρατούν τον ανεμιστήρα πάνω στο πλαίσιο του υπολογιστή. 3. Περάστε τα καλώδια των συνδέσμων του ανεμιστήρα του συστήματος μέσα στους συνδετήρες τους στο πλαίσιο του υπολογιστή. 4. Συνδέστε στην πλακέτα συστήματος το καλώδιο του ανεμιστήρα του συστήματος. 5. Εγκαταστήστε τον κλωβό των μονάδων δίσκου. 6. Εγκαταστήστε την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης. 7. Εγκαταστήστε το κάλυμμα. 8. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. Αφαίρεση του ηχείου 1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. 2. Αφαιρέστε: a) το κάλυμμα. b) την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης. c) τον κλωβό των μονάδων δίσκου. 3. Αποσυνδέστε το καλώδιο του ηχείου από την πλακέτα συστήματος. 22

23 4. Τραβήξτε έξω το καλώδιο του ηχείου κάτω από το καλώδιο του ανεμιστήρα συστήματος και των κεραιών ασύρματου τοπικού δικτύου (WLAN) (αν υπάρχουν εγκατεστημένες κεραίες). 5. Αποδεσμεύστε το μάνταλο και περιστρέψτε το ηχείο. 23

24 6. Βγάλτε το ηχείο από το πλαίσιο του υπολογιστή. Εγκατάσταση του εσωτερικού ηχείου 1. Τοποθετήστε το ηχείο στην κατάλληλη θέση στο πίσω άκρο του πλαισίου του υπολογιστή. 2. Περιστρέψτε το τόσο ώστε να στερεώσετε το μάνταλο στη σωστή θέση. 3. Περάστε το καλώδιο του ηχείου στη διαδρομή του κάτω από το καλώδιο του ανεμιστήρα συστήματος και τις κεραίες ασύρματου τοπικού δικτύου (WLAN) (αν υπάρχουν εγκατεστημένες κεραίες). 4. Συνδέστε το καλώδιο του ηχείου στην πλακέτα συστήματος. 5. Εγκαταστήστε τον κλωβό των μονάδων δίσκου. 6. Εγκαταστήστε την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης. 7. Εγκαταστήστε το κάλυμμα. 8. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. 24

25 Αφαίρεση του διακόπτη τροφοδοσίας 1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. 2. Αφαιρέστε: a) το κάλυμμα. b) την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης. c) τον κλωβό των μονάδων δίσκου. 3. Αποσυνδέστε το καλώδιο του διακόπτη τροφοδοσίας από το πλαίσιο του υπολογιστή. 4. Αφαιρέστε τη βίδα και τραβήξτε έξω από τον υπολογιστή την πλακέτα του διακόπτη τροφοδοσίας. Εγκατάσταση του διακόπτη τροφοδοσίας 1. Περάστε συρτά τον διακόπτη τροφοδοσίας μέσα από την μπροστινή πλευρά του υπολογιστή και σφίξτε τη βίδα. 2. Συνδέστε το καλώδιο του διακόπτη τροφοδοσίας στο πλαίσιο του υπολογιστή. 3. Εγκαταστήστε τον κλωβό των μονάδων δίσκου. 4. Εγκαταστήστε την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης. 5. Εγκαταστήστε το κάλυμμα. 6. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. 25

26 Αφαίρεση του πλαισίου εισόδου/εξόδου (I/O) 1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. 2. Αφαιρέστε: a) το κάλυμμα. b) την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης. c) τον κλωβό των μονάδων δίσκου. 3. Αποδεσμεύστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο του πλαισίου εισόδου/εξόδου (I/O) από τον συνδετήρα τους στο πλαίσιο του υπολογιστή. 4. Αφαιρέστε τη βίδα που συγκρατεί το πλαίσιο εισόδου/εξόδου (I/O) πάνω στον υπολογιστή. 5. Φέρτε συρτά το πλαίσιο εισόδου/εξόδου (I/O) προς την αριστερή πλευρά του υπολογιστή για να το αποδεσμεύσετε και τραβήξτε το έξω από τον υπολογιστή μαζί με το καλώδιό του. 26

27 6. Αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν το πλαίσιο εισόδου/εξόδου (I/O) πάνω στον σκελετό. Εγκατάσταση του πλαισίου εισόδου/εξόδου (I/O) 1. Ευθυγραμμίστε το πλαίσιο εισόδου/εξόδου (I/O) με τον σκελετό του και σφίξτε τις βίδες για να το στερεώσετε. 2. Περάστε το πλαίσιο εισόδου/εξόδου (I/O) μέσα στη θυρίδα του στην μπροστινή πλευρά του πλαισίου του υπολογιστή. 3. Με ένα κατσαβίδι σφίξτε τις βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο εισόδου/εξόδου (I/O) πάνω στον υπολογιστή. 4. Συνδέστε στην πλακέτα συστήματος το καλώδιο δεδομένων του πλαισίου εισόδου/εξόδου (I/O). 5. Εγκαταστήστε τον κλωβό των μονάδων δίσκου. 6. Εγκαταστήστε την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης. 7. Εγκαταστήστε το κάλυμμα. 8. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. Αφαίρεση της μονάδας του τροφοδοτικού 1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. 2. Αφαιρέστε: a) το κάλυμμα. b) την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης. c) τον κλωβό των μονάδων δίσκου. d) τον διακόπτη ελέγχου πρόσβασης. e) την ψύκτρα. 3. Αποσυνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας από την πλακέτα συστήματος. 4. Αφαιρέστε τη βίδα που συγκρατεί το τροφοδοτικό πάνω στην πλακέτα συστήματος. 27

28 5. Αφαιρέστε τη βίδα που συγκρατεί το τροφοδοτικό πάνω στο πλαίσιο του υπολογιστή. 6. Φέρτε συρτά προς τα μέσα το τροφοδοτικό, σηκώστε τη μονάδα του και βγάλτε την από τον υπολογιστή. Εγκατάσταση της μονάδας του τροφοδοτικού 1. Τοποθετήστε το τροφοδοτικό μέσα στο πλαίσιο και φέρτε το συρτά προς τα έξω για να το στερεώσετε. 2. Σφίξτε τις βίδες που συγκρατούν το τροφοδοτικό πάνω στην πίσω πλευρά του υπολογιστή. 3. Σφίξτε τη βίδα που συγκρατεί το τροφοδοτικό πάνω στο πλαίσιο του υπολογιστή. 28

29 4. Συνδέστε τα καλώδια στην πλακέτα συστήματος. 5. Εγκαταστήστε την ψύκτρα. 6. Εγκαταστήστε τον διακόπτη ελέγχου πρόσβασης. 7. Εγκαταστήστε τον κλωβό των μονάδων δίσκου. 8. Εγκαταστήστε την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης. 9. Εγκαταστήστε το κάλυμμα. 10. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. Αφαίρεση της ψύκτρας 1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. 2. Αφαιρέστε: a) το κάλυμμα. b) την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης. c) τον κλωβό των μονάδων δίσκου. 3. Αποσυνδέστε από την πλακέτα συστήματος το καλώδιο της διάταξης ψύκτρας/ανεμιστήρα. 29

30 4. Πιέστε τον μοχλό αποδέσμευσης προς τα κάτω και προς τα έξω για να αποδεσμεύσετε το άγκιστρο συγκράτησης του ανεμιστήρα. 5. Σηκώστε το πάνω μέρος της διάταξης ψύκτρας/ανεμιστήρα. 30

31 6. Χαλαρώστε τις μη αποσπώμενες βίδες που συγκρατούν τη διάταξη ψύκτρας/ανεμιστήρα πάνω στην πλακέτα συστήματος. 7. Σηκώστε τη διάταξη ψύκτρας/ανεμιστήρα και βγάλτε την από τον υπολογιστή. Ακουμπήστε κάπου τη διάταξη με τον ανεμιστήρα να βλέπει προς τα κάτω και τη θερμοαγώγιμη πάστα προς τα πάνω. Εγκατάσταση της ψύκτρας 1. Τοποθετήστε την ψύκτρα μέσα στο πλαίσιο του υπολογιστή. 2. Σφίξτε τις μη αποσπώμενες βίδες που συγκρατούν την ψύκτρα πάνω στην πλακέτα συστήματος. 3. Πιέστε τον μοχλό αποδέσμευσης προς τα κάτω και προς τα μέσα για να στερεώσετε το άγκιστρο συγκράτησης του ανεμιστήρα. 4. Συνδέστε το καλώδιο της ψύκτρας στην πλακέτα συστήματος. 5. Εγκαταστήστε τον κλωβό των μονάδων δίσκου. 6. Εγκαταστήστε την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης. 7. Εγκαταστήστε το κάλυμμα. 31

32 8. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. Αφαίρεση του επεξεργαστή 1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. 2. Αφαιρέστε: a) το κάλυμμα. b) την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης. c) τον κλωβό των μονάδων δίσκου. d) την ψύκτρα. 3. Πιέστε προς τα κάτω τον μοχλό αποδέσμευσης και ύστερα φέρτε τον προς τα έξω για να τον αποδεσμεύσετε από το άγκιστρο συγκράτησης που τον κρατά στη θέση του. Σηκώστε το κάλυμμα του επεξεργαστή και βγάλτε τον από την υποδοχή του. Εγκατάσταση του επεξεργαστή 1. Περάστε τον επεξεργαστή μέσα στην υποδοχή του. Σιγουρευτείτε ότι είναι καλά στερεωμένος στη θέση του. 2. Πιέστε προς τα κάτω τον μοχλό αποδέσμευσης και ύστερα φέρτε τον προς τα μέσα για να τον στερεώσετε με το άγκιστρο συγκράτησης. 3. Εγκαταστήστε την ψύκτρα. 4. Εγκαταστήστε τον κλωβό των μονάδων δίσκου. 5. Εγκαταστήστε την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης. 6. Εγκαταστήστε το κάλυμμα. 7. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Μετά την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. Αφαίρεση της πλακέτας συστήματος 1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. 2. Αφαιρέστε: a) το κάλυμμα. b) την μπροστινή στεφάνη συγκράτησης. c) τον κλωβό των μονάδων δίσκου. d) τον ανεμιστήρα του συστήματος. e) το τροφοδοτικό. f) την ψύκτρα. 32

33 g) τον επεξεργαστή. h) τη μνήμη. i) το πλαίσιο εισόδου/εξόδου (I/O). j) την κάρτα ασύρματου τοπικού δικτύου (WLAN). k) το ηχείο. 3. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στο πλαίσιο του υπολογιστή. 4. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στην πλακέτα συστήματος. 5. Αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν την πλακέτα συστήματος πάνω στο πλαίσιο του υπολογιστή. 33

Dell Vostro 15 3558 Εγχειρίδιο κατόχου

Dell Vostro 15 3558 Εγχειρίδιο κατόχου Dell Vostro 15 3558 Εγχειρίδιο κατόχου Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P52F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P52F001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Dell OptiPlex 9030 All-In-One Εγχειρίδιο κατόχου

Dell OptiPlex 9030 All-In-One Εγχειρίδιο κατόχου Dell OptiPlex 9030 All-In-One Εγχειρίδιο κατόχου Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: W09C Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: W09C001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Dell Precision T1700 Small Form Factor Εγχειρίδιο κατόχου

Dell Precision T1700 Small Form Factor Εγχειρίδιο κατόχου Dell Precision T1700 Small Form Factor Εγχειρίδιο κατόχου Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: D07S Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: D07S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E7240 Εγχειρίδιο κατόχου

Dell Latitude E7240 Εγχειρίδιο κατόχου Dell Latitude E7240 Εγχειρίδιο κατόχου Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P22S Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P22S001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Dell OptiPlex 3020 Mini Tower Εγχειρίδιο κατόχου

Dell OptiPlex 3020 Mini Tower Εγχειρίδιο κατόχου Dell OptiPlex 3020 Mini Tower Εγχειρίδιο κατόχου Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: D15M Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: D15M001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude 3160 Εγχειρίδιο κατόχου

Dell Latitude 3160 Εγχειρίδιο κατόχου Dell Latitude 3160 Εγχειρίδιο κατόχου Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P21T Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P21T002 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός εργασίας Dell Precision M4600/ M6600 Mobile

Σταθμός εργασίας Dell Precision M4600/ M6600 Mobile Σταθμός εργασίας Dell Precision M4600/ M6600 Mobile Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude 3340 Εγχειρίδιο κατόχου

Dell Latitude 3340 Εγχειρίδιο κατόχου Dell Latitude 3340 Εγχειρίδιο κατόχου Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P47G Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P47G001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη

Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: Z01G Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: Z01G001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

OptiPlex 3040M Εγχειρίδιο κατόχου

OptiPlex 3040M Εγχειρίδιο κατόχου OptiPlex 3040M Εγχειρίδιο κατόχου Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: D10U Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: D10U001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN

Γρήγορη έναρξη. NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN Γρήγορη έναρξη NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Έναρξη χρήσης Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Δρομολογητή

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Dell PowerEdge R420 Οδηγός "Τα Πρώτα Βήματα"

Dell PowerEdge R420 Οδηγός Τα Πρώτα Βήματα Dell PowerEdge R420 Οδηγός "Τα Πρώτα Βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E18S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E18S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Αυτή η κάρτα σας επιτρέπει να προσθέσετε εύκολα δυο Σειριακές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

INSPIRON ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

INSPIRON ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSPIRON ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSPIRON ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πρότυπα DCME και DCMF Σημειώσεις, προσοχή και προειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν στην καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

NB000062 Sweex Internal USB 2.0 Card Reader 16-in-1

NB000062 Sweex Internal USB 2.0 Card Reader 16-in-1 NB000062 Sweex Internal USB 2.0 Card Reader 16-in-1 Πλεονεκτήµατα Αµοιβαία ανταλλαγή δεδοµένων Άµεση πρόσβαση - Αντιγράψτε φωτογραφίες και αρχεία και ανταλλάξτε τα µε άλλη κάρτα πολυµέσων. - Άµεση πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα - Εισαγωγή - Οι βάσεις του επεξεργαστή και της μνήμης - Οι υποδοχές της μητρικής πλακέτας - Άλλα μέρη της μητρική πλακέτας - Τυποποιήσεις στην κατασκευή μητρικών πλακετών Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε την κάρτα FireWire PCI Sweex. Η κάρτα αυτή σας δίνει πολλές δυνατότητες: - Η

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολος, βασικός, φορητός

Εύκολος, βασικός, φορητός Εύκολος, βασικός, φορητός www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel HM65 Express

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστής Dell OptiPlex 3010 Mini-Tower Εγχειρίδιο κατόχου

Υπολογιστής Dell OptiPlex 3010 Mini-Tower Εγχειρίδιο κατόχου Υπολογιστής Dell OptiPlex 3010 Mini-Tower Εγχειρίδιο κατόχου Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: D12M Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: D12M001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Σημείωση: Με δύο αποσπώμενες κεραίες. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων Προετοιμασία...3 Σύνδεση του βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή σας...3 Ενσύρματη σύνδεση... 3 Εξ αποστάσεως έλεγχος του βιντεοπροβολέα μέσω προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ N300 DGN2200v4

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ N300 DGN2200v4 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Η NETGEAR συνιστά να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τους επίσημους πόρους υποστήριξης της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα Μοντέλο PLP1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Ένας κομψός σύντροφος για τη δουλειά ή το σπίτι που συνδυάζει ισχύ και προηγμένες δυνατότητες ασφάλειας

Ένας κομψός σύντροφος για τη δουλειά ή το σπίτι που συνδυάζει ισχύ και προηγμένες δυνατότητες ασφάλειας VGN-SR9VN Ο "κινητός" σας συνεργάτης Ένας κομψός σύντροφος για τη δουλειά ή το σπίτι που συνδυάζει ισχύ και προηγμένες δυνατότητες ασφάλειας Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 7 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας Wi-Fi επεκτείνει το δίκτυο Wi-Fi, ώστε να περιλαμβάνει την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Εκκίνηση 1 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση.

Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Τι πρέπει να κάνετε... 3 Ανάκτηση και αντίγραφα ασφαλείας... 4 Τι είναι η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude 12 Rugged Tablet-7202 Οδηγός χρήσης

Dell Latitude 12 Rugged Tablet-7202 Οδηγός χρήσης Dell Latitude 12 Rugged Tablet-7202 Οδηγός χρήσης Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: T03H Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: T03H001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 5 Ε Ύ Ρ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν 6 Κ Ά Ρ Τ Α P C / P C I 6

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 5 Ε Ύ Ρ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν 6 Κ Ά Ρ Τ Α P C / P C I 6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 5 Ε Ύ Ρ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν 6

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη χρήση του υπολογιστή

Εύκολη χρήση του υπολογιστή Εύκολη χρήση του υπολογιστή www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή Η ΚΜΕ (CPU) είναι η καρδιά του κάθε υπολογιστή. Μια ταχύτερη ΚΜΕ σημαίνει: τι, και πόσα προγράμματα και πόσο γρήγορα και ομαλά εκτελούνται, Οι δύο μεγαλύτεροι παίκτες στο χώρο των CPU είναι Intel και AMD

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Α Π Α Ι Τ Ή Σ Ε Ι Σ Σ Υ Σ Τ Ή Μ Α Τ Ο Σ 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ 1) Τι είναι μητρική πλακέτα; Είναι η βασική ηλεκτρονική πλακέτα ενός Η/Υ πάνω στην οποία συνδέονται όλα τα εξαρτήματα ενός Η/Υ όπως ο επεξεργαστής, η μνήμη, οι κάρτες επέκτασης,

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη οικογενειακή χρήση

Εύκολη οικογενειακή χρήση Εύκολη οικογενειακή χρήση www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP 0 Mini Αδιάβροχη Βιντεοκάμερα Εισαγωγή Η DV 100 WP είναι μια πολύ μικρή βιντεοκάμερα η οποία χρησιμεύει κυρίως για την εγγραφή βίντεο σε εξωτερικούς χώρους. Λόγω της εύκολης

Διαβάστε περισσότερα

nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Έναρξη χρήσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 ΕΛΛΗΝΙΚΆ -ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ -ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ -ΕΓΓΎΗΣΗ MULTIMEDIA PLAYER

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα.

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα. Σημαντικό Φροντίστε να δημιουργήσετε δίσκους ανάκτησης όταν ο υπολογιστής σας είναι έτοιμος για χρήση, επειδή δεν παρέχονται δίσκοι ανάκτησης μαζί με τον υπολογιστή. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ταχείας αναφοράς XiIIIPlus/RXi

Οδηγός ταχείας αναφοράς XiIIIPlus/RXi Οδηγός ταχείας αναφοράς XiIIIPlus/RXi Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να χειρίζεστε τον εκτυπωτή σας σε καθημερινή βάση. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη. Εξωτερική προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

c a r d r e a d e r i n t e r n a l u s b 2. 0

c a r d r e a d e r i n t e r n a l u s b 2. 0 c a r d r e a d e r i n t e r n a l u s b 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 2 0 9 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά c a r d r e a d e r i n t e r n a l u s b 2. 0 Κατ αρχήν σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτού του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα