ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ"

Transcript

1 (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1/03) ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ * ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "..." Οδηγίες: 1. Για να είναι έγκυρη η δήλωση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα ζητούµενα στοιχεία και να συνοδεύεται από φωτοτυπία απόδειξης πληρωµής του δικαιώµατος εξέτασης της δήλωσης. 2. Το έντυπο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από τα καθορισµένα παραρτήµατα, κατάλογος των οποίων υπάρχει στο τέλος του εντύπου. Σηµείωση: Η δήλωση αυτή υποβλήθηκε στο Υ.Π.Π. στις... Εγκριση δόθηκε µε το έγγραφο Υ.Π.Π. ΙΣΤΕ... ηµεροµ.... * Να διαγραφεί η φράση "της ιδιωτικής σχολής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης" ή η φράση "του παραρτήµατος της ιδιωτικής σχολής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης", ανάλογα µε την περίπτωση.

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Επωνυµία της σχολής ιεύθυνση της έδρας/του παραρτήµατος της σχολής Ιδιοκτήτης και κατά νόµον υπεύθυνος Κτιριακές εγκαταστάσεις Κλάδοι σπουδών ιευθυντικό, διδακτικό και άλλο προσωπικό Βιβλιοθήκη Εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας της σχολής Οικονοµικοί πόροι της σχολής Σχέδιο τριετούς ανάπτυξης της σχολής Καταβολή δικαιωµάτων εξέτασης της δήλωσης Αιτητής Κατάλογος παραρτηµάτων.... (ιι) Η Λ Ω Σ Η Γ Ι Α Ι Ρ Υ Σ Η Κ Α Ι Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α

3 ΣΧΟΛΗΣ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ Γενικές Οδηγίες 1. Η ίδρυση, λειτουργία και έλεγχος ιδιωτικών σχολών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης διέπεται από τους περί Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νόµους (Νόµος 67(I)/96, όπως τροποποιήθηκε) και τους Κανονισµούς Κ..Π. 54/90, τους οποίους οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να συµβουλεύονται κατά τη συµπλήρωση του παρόντος εντύπου. Πολύ χρήσιµοι επίσης είναι οι εγκύκλιοι του Υ.Π.Π. που αναφέρονται στο τέλος του εντύπου αυτού. 2. Επειδή στο έντυπο αυτό δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί επακριβώς ο αναγκαίος χώρος για καταχώριση των διαφόρων στοιχείων της δήλωσης, προτρέπονται οι ενδιαφερόµενοι να το αντιγράψουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους, µαζί µε τις οδηγίες που περιλαµβάνονται σ αυτό, ώστε να διευκολύνεται τόσο η συµπλήρωση όσο και ο έλεγχος της δήλωσης. 3. Είναι προτιµότερο να χρησιµοποιείται ένα µέγεθος γραµµάτων για τις οδηγίες και άλλο µέγεθος γραµµάτων για τις απαντήσεις. Για καλύτερη εµφάνιση, προτρέπονται οι ενδιαφερόµενοι να δέσουν τη συµπληρωµένη δήλωση σε βιβλιαράκι. 4. Η δήλωση αυτή πρέπει να είναι αρκετά σαφής ώστε να µη χρειάζονται προφορικές επεξηγήσεις. Οπου δεν εφαρµόζεται κάποιο στοιχείο να αναγράφεται η λέξη «τίποτε», ώστε να δίνεται απάντηση σε όλα τα ζητούµενα στοιχεία. 5. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται µε καλυπτική επιστολή στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού. Για να είναι έγκυρη η δήλωση πρέπει να επισυναφθεί σ αυτήν αντίγραφο της απόδειξης πληρωµής του δικαιώµατος εξέτασης της δήλωσης. ιαφορετικά θα θεωρείται ως µη υποβληθείσα. 6. Η δήλωση αυτή αποτελεί αίτηση και η σχολή δεν µπορεί να λειτουργήσει πριν εγκριθεί από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού, εγγραφεί στο σχετικό Μητρώο και εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 7. Η δήλωση αυτή θα παραπεµφθεί πρώτα σε Ειδικές Τεχνικές Επιτροπές και στη συνέχεια στη Συµβουλευτική Επιτροπή Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, που είναι πολυµελές σώµα. Για τους λόγους αυτούς θα χρειαστούν αργότερα πρόσθετα αντίγραφα. 8. Τα παραρτήµατα της παρούσας δήλωσης πρέπει να δένονται ξεχωριστά, και ανεξάρτητα από την κυρίως δήλωση (αίτηση), που είναι οι σελίδες 1 ως 9 του παρόντος εντύπου. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟ Ι ΡΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ -1-

4 1. Επωνυµία της σχολής: [Οδηγίες: Βλέπετε το άρθρο 21 του Νόµου 67(Ι) του 1996 και το άρθρο 9 του Νόµου 67(Ι) του 1997.] Απάντηση: ιεύθυνση της έδρας/του παραρτήµατος της σχολής: [Οδηγίες: Για την ίδρυση παραρτήµατος ιδιωτικής σχολής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή δήλωση, επιπρόσθετα προς εκείνην που αφορά την έδρα της σχολής (βλ. το άρθρο 15(3) του Νόµου 67(Ι) του 1996). Να δηλωθεί η πλήρης διεύθυνση της έδρας ή του παραρτήµατος της σχολής ανάλογα µε την περίπτωση, καθώς και οι αριθµοί τηλεφώνου και τηλεοµοιοτύπου του ιδρύµατος:] Απάντηση:... Ταχυδροµική διεύθυνση:... Αριθµοί τηλεφώνων:.. Αριθµός τηλεοµοιότυπου:.. 3. Ιδιοκτήτης και κατά νόµον υπεύθυνος: [Οδηγίες: Βλέπετε τα άρθρα 14 και 25 του Νόµου 67(Ι) του 1996 και το άρθρο 5 του Νόµου 67(Ι) του 1997.] 3.1 Αν ο ιδιοκτήτης (ή οι ιδιοκτήτες) είναι φυσικό πρόσωπο [Οδηγίες: Να δηλωθούν το επώνυµο και το όνοµα, ο αριθµός ταυτότητας, το επάγγελµα, η διεύθυνση και οι αριθµοί τηλεφώνου και τηλεοµοιοτύπου του ιδιοκτήτη (ή των ιδιοκτητών) της σχολής:] Απάντηση: [Οδηγίες: Να δηλωθούν η υπηκοότητα του ιδιοκτήτη (ή των ιδιοκτητών) της σχολής:] Απάντηση: [Οδηγίες: Να δηλωθεί κατά πόσον ο ιδιοκτήτης (ή οι ιδιοκτήτες) της σχολής - -2-

5 (α) εν είναι πολίτης της ηµοκρατίας:] Απάντηση:... (β) Είναι πρόσωπο που καταδικάστηκε για αδίκηµα ηθικής αισχρότητας ή για αδίκηµα που ενέχει έλλειψη τιµιότητας ή που απολύθηκε από την εκπαιδευτική ή τη δηµόσια υπηρεσία της ηµοκρατίας. Να επισυναφθεί στην αµέσως επόµενη σελίδα πιστοποιητικό από την Αστυνοµία µε το οποίο να βεβαιώνεται ότι ο ιδιοκτήτης δεν καταδικάστηκε για αδίκηµα ηθικής αισχρότητας ή για αδίκηµα που ενέχει έλλειψη τιµιότητας. Απάντηση : Βλέπετε τη σελίδα :... (γ) Είναι µέλος της εκπαιδευτικής ή της δηµόσιας υπηρεσίας της ηµοκρατίας: Απάντηση... (δ) Είναι πρόσωπο που τελεί στην υπηρεσία ξένης κυβέρνησης ή οργανισµού:] Απάντηση: Αν ο ιδιοκτήτης είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτική εταιρεία) (α) [Οδηγίες:Να δηλωθεί ή επωνυµία της εταιρείας: Απάντηση:... (β) Να επισυναφθούν στη δήλωση αυτή στις αµέσως επόµενες σελίδες τα ακόλουθα πιστοποιητικά, τα οποία εκδίδονται από τον Εφορο Εταιρειών: (ι) πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας. Και (ιι) πιστοποιητικό στο οποίο να εµφαίνονται οι ιευθυντές/ ιευθύνοντες Σύµβουλοι/ ιοικητικοί Σύµβουλοι της εταιρείας. Απάντηση: Βλέπετε τις σελίδες [ Οδηγίες:Να δηλωθεί κατά πόσον ένας µέτοχος ή µέλος της διοίκησης της εταιρείας (διευθυντής, διευθύνων σύµβουλος ή διοικητικός σύµβουλος) - (α) εν είναι πολίτης της ηµοκρατίας Απάντηση: (β) Είναι πρόσωπο που καταδικάστηκε για αδίκηµα ηθικής αισχρότητας ή για αδίκηµα που ενέχει έλλειψη τιµιότητας ή που απολύθηκε από την εκπαιδευτική ή τη δηµόσια υπηρεσία της ηµοκρατίας. Να επισυναφθούν

6 στις αµέσως επόµενες σελίδες πιστοποιητικά από την Αστυνοµία, ένα για κάθε µέτοχο ή µέλος της διοίκησης της ιδιοκτήτριας εταιρείας, µε τα οποία να βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόµενος δεν καταδικάστηκε για αδίκηµα ηθικής αισχρότητας ή για αδίκηµα που ενέχει έλλειψη τιµιότητας. Απάντηση: Βλέπετε τις σελίδες:... (γ) Είναι µέλος της εκπαιδευτικής ή της δηµόσιας υπηρεσίας της ηµοκρατίας Απάντηση:... (δ) Είναι πρόσωπο που τελεί στην υπηρεσία ξένης κυβέρνησης ή οργανισµού:] Απάντηση: Κατά νόµον υπεύθυνος: [Οδηγίες: Να δηλωθούν το επώνυµο και το όνοµα, ο αριθµός ταυτότητας, το επάγγελµα, η διεύθυνση και οι αριθµοί τηλεφώνου και τηλεοµοιότυπου του φυσικού προσώπου που είναι ο κατά Νόµον υπεύθυνος της σχολής.] Απάντηση: Kτιριακές εγκαταστάσεις: [Οδηγίες: Βλέπετε το άρθρο 15 του Νόµου 67(Ι) του 1996 και τους Κανονισµούς Κ..Π. 54/90.] Να επισυναφθούν στην παρούσα τα πιο κάτω έγγραφα. Τα έγγραφα αυτά να είναι είτε στο πρωτότυπο είτε να είναι φωτοαντίγραφα πιστοποιηµένα ως «ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», από την Αρµόδια Αρχή που το εξέδωσε. (π.χ. Πολεοδοµία ή ήµος) (α) Περιγραφή των κτιριακών εγκαταστάσεων: - Να επισυναφθεί το τοπογραφικό σχέδιο των κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής, ως Παράρτηµα «Α», - Να επισυναφθούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια των κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής, σφραγισµένα από τον Οικείο ήµο, ως Παράρτηµα «Β», - Να συµπληρωθεί το έντυπο «Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ.1.1»: Αναλυτική κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων» και να επισυναφθεί ως παράρτηµα «Γ». (β) Άδειες και εγκρίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων: Πολεοδοµική άδεια των κτιρίων µε σκοπό χρήσης «ως σχολή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης»: Να επισυναφθεί ως Παράρτηµα

7 - Αδεια οικοδοµής των κτιρίων µε σκοπό χρήσης «ως σχολής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης»: Να επισυναφθεί ως Παράρτηµα «Ε» - Πιστοποιητικό τελικής έγκρισης των κτιρίων µε σκοπό χρήσης σχολής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης: Να επισυναφθεί ως Παράρτηµα «Στ» - Επίσης, να σηµειώσετε πιο κάτω τους αριθµούς και τις ηµεροµηνίες των αδειών και εγκρίσεων που έχετε εξασφαλίσει για τα κτίριά σας: Απάντηση: Πολεοδοµική άδεια Αδεια οικοδοµής : αρ.. ηµεροµ... : αρ.. ηµεροµ... Πιστοπ. τελ. έγκρισης: αρ.. ηµεροµ Κλάδοι σπουδών: [Οδηγίες: Βλέπετε το άρθρο 15 του Νόµου 67(Ι) του 1996 και το άρθρο 14 του Νόµου 67(Ι) του Σχετικά µε τη γλώσσα διδασκαλίας βλέπετε το Νόµο 143/89. Για κάθε κλάδο σπουδών να συµπληρωθεί και να συνυποβληθεί " ήλωση για εγγραφή του κλάδου σπουδών... κατά την ίδρυση της σχολής/του παραρτήµατος της σχολής", πάνω στο έντυπο "Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ Νοέµβριος 2000". Οι κλάδοι να επισυναφθούν ως Παράρτηµα Ζ1, Ζ2, Ζ3 κλπ. Να δοθεί, πιο κάτω, κατάλογος µε τις επωνυµίες των κλάδων σπουδών που επιθυµεί να προσφέρει η σχολή:] Απάντηση: Κατάλογος κλάδων σπουδών: Παράρτηµα Ζ1:... Παράρτηµα Ζ2: ιευθυντικό, διδακτικό και άλλο προσωπικό: [Οδηγίες: Βλέπετε το άρθρο 7 του Νόµου 67(Ι) του Για κάθε µέλος του διευθυντικού και διδακτικού προσωπικού που είναι διαθέσιµο για να εργοδοτηθεί στη σχολή να συµπληρωθεί και να συνυποβληθεί "Ατοµικό ελτίο Μέλους ιδακτικού Προσωπικού ΙΣΤΕ" πάνω στο έντυπο "Υ.Π.Π. Τριτ. - 5 Εκπ. Αρ. 1.3 Νοέµβριος 2000", ως Παράρτηµα Η1, Η2, Η3, κλπ. Να δοθεί κατάλογος µε τα εξής:] (α) Ονόµατα του διευθυντικού προσωπικού:

8 Παράρτηµα Η1:... Παράρτηµα Η2:... (β) Ονόµατα του διδακτικού προσωπικού: Παράρτηµα Η3:... Παράρτηµα Η4:... (γ) Ονόµατα του γραµµατειακού προσωπικού 7. Βιβλιοθήκη [Οδηγίες: Βλέπετε τους Κανονισµούς Κ..Π. 54/90 και το άρθρο 12 του Νόµου67(Ι) του 1997.Να δοθούν, πιο κάτω, τα ακόλουθα στοιχεία για τη βιβλιοθήκη της σχολής:] (α) Εµβαδόν της αίθουσας βιβλιοθήκης και του αναγνωστηρίου: (β) Αριθµός βιβλίων (τόµων και τίτλων): (γ) Αριθµός περιοδικών (τόµων και τίτλων): (δ) Κατάλογος οπτικοακουστικών µέσων και τεχνικού εξοπλισµού της βιβλιοθήκης: (ε) Κατάλογος προσωπικού της βιβλιοθήκης: (στ) Ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης: (ζ) Ετήσιος προϋπολογισµός για εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης: (η) Τρόπος βιβλιοθηκονοµικής οργάνωσης και λειτουργίας της βιβλιοθήκης:

9 8. Εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας της σχολής: [Οδηγίες:Βλέπετε το άρθρο 29 του Νόµου 67(Ι) του 1996 και το άρθρο 16 του Νόµου 67(Ι) του Να επισυναφθεί στην παρούσα ως Παράρτηµα «Θ» ολοκληρωµένος "Εσωτερικός Κανονισµός" Λειτουργίας της σχολής, πάνω στο έντυπο «Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.4 Νοεµβρίου 2000». ] 9. Οικονοµικοί πόροι της σχολής: [Οδηγίες:Να επισυναφθεί ως Παράρτηµα «Ι» "Συνοπτική Περιγραφή των Οικονοµικών Πόρων της Σχολής", η οποία να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία.] 10. Σχέδιο τριετούς ανάπτυξης της σχολής: [Οδηγίες:Να επισυναφθεί ως Παράρτηµα «ΙΑ» "Σχέδιο Ανάπτυξης της Σχολής" για τα τρία πρώτα έτη µετά την έναρξη λειτουργίας της.] 11. Καταβολή δικαιωµάτων εξέτασης της δήλωσης [Οδηγίες: Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Νόµου 67(Ι) του 1997, θα πρέπει να επισυναφθεί φωτοτυπία της απόδειξης καταβολής των δικαιωµάτων εξέτασης της δήλωσης (που θα εκδοθεί από το Λογιστήριο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού) και να αναφερθούν πιο κάτω τα στοιχεία της απόδειξης (αριθµός απόδειξης και ηµεροµηνία)] Απάντηση:... Αριθµός Απόδειξης:...Ηµεροµηνία απόδειξης: Αιτητής Ιδιοκτήτης της σχολής: Εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη (αν είναι εταιρεία): Υπογραφή του ιδιοκτήτη:. Ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης αυτής:. -7- ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΟΥ ΕΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ (π.χ. ΝΑΙ/ΟΧΙ)

10 Παράρτηµα «Α» : Τοπογραφικό σχέδιο των κτιρίων της σχολής Παράρτηµα «Β» : Αρχιτεκτονικά σχέδια των κτιρίων της σχολής Παράρτηµα «Γ» : Αναλυτική κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής (πάνω στο έντυπο «Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.1») Παράρτηµα : Πολεοδοµική άδεια/άδειες των κτιρίων, ως σχολής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Παράρτηµα «Ε» : Αδεια/άδειες οικοδοµής των κτιρίων, ως σχολής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Παράρτηµα «Στ» : Πιστοποιητικό/πιστοποιητικά τελικής έγκρισης των κτιρίων, ως σχολής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Παράρτηµα «Ζ1»: ήλωση, πάνω στο έντυπο «Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.2», για εγγραφή του κλάδου σπουδών Παράρτηµα «Ζ2»: ήλωση, πάνω στο έντυπο «Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.2», για εγγραφή του κλάδου σπουδών Παράρτηµα «Ζ3»: -8- Παράρτηµα «Η1»: Ατοµικό δελτίο, πάνω στο έντυπο «Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.3», για τον.. Παράρτηµα «Η2»: Ατοµικό δελτίο, πάνω στο έντυπο «Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ.

11 Αρ. 1.3», για τον.. Παράρτηµα «Η3»:. Παράρτηµα «Θ» : Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Σχολής, πάνω στο έντυπο «Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.4» Παράρτηµα «Ι» : Συνοπτική Περιγραφή των Οικονοµικών Πόρων της Σχολής Παράρτηµα «ΙΑ»: Σχέδιο Ανάπτυξης της Σχολής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Ο ΗΓΙΕΣ Το παράρτηµα αυτό αφορά το τοπογραφικό σχέδιο των κτιρίων της Σχολής και θα το φέρει ο αιτητής από το κτηµατολόγιο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» Ο ΗΓΙΕΣ Το παράρτηµα αυτό αφορά τα Αρχιτεκτονικά σχέδια των κτιρίων της Σχολής.

ΙΣΤΕ:... Ε ΡΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ * :... ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ "..."

ΙΣΤΕ:... Ε ΡΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ * :... ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ ... (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 13/03) ΙΣΤΕ:... Ε ΡΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ * :... ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΣΠΟΥ ΩΝ "..." Σηµείωση: Για να είναι έγκυρη η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία. ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ Ι ΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 6.000,00. Αριθμός Διαγωνισμού: Π.Ι. 17/2014

Προϋπολογισμός: 6.000,00. Αριθμός Διαγωνισμού: Π.Ι. 17/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Λιατσοπούλου. Τηλ.: 210-33.32.546, 210-33.38.949 FAX: 210-33.32.731 210-33.38.958 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Ε. Λιατσοπούλου. Τηλ.: 210-33.32.546, 210-33.38.949 FAX: 210-33.32.731 210-33.38.958 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,16 Σεπτεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.60630 /ΕΥΣ 5671 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα