ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ελίδα από 44

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ... 3 ) ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ / ΤΛΗΜΗΚΟ ) ΤΝΣΖΡΖΖ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ) ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΡΖΣΧΝ(client pcs) ) ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΠΟΤΣΖΜΑΣΧΝ Ο.Π ) ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ) ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ) ΤΝΣΖΡΖΖ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ (ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ) ) ΔΞΔΛΗΚΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ... 2 Άρθρο 2. ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ... 6 Άρθρο 3. ΚΟΣΟ ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ... 6 Άρθρο 4. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΛΤΖ ΘΔΜΑΣΧΝ... 7 Άρθρο 5. ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ... 2 Άρθρο 6. ΚΤΡΧΔΗ ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΗ... 2 Άρθρο 7.ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ... 2 Άρθρο 8. ΔΓΓΤΖΖ ΑΝΤΠΑΡΞΗΑ Ή ΜΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΡΗΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΑΞΗΧΔΗ ΣΡΗΣΧΝ ΑΡΘΡΟ 9. ΠΣΧΥΔΤΖ ΑΡΘΡΟ 0. ΔΥΔΜΤΘΔΗΑ ΑΡΘΡΟ. ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΑΡΘΡΟ 3. ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 4. ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΑΡΘΡΟ 5. ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΔΗ - ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ Άρθρο 6. ΔΓΓΤΖΣΗΚΔ ΔΠΗΣΟΛΔ ΑΡΘΡΟ 7. ΓΔΝΗΚΑ ) ΤΝΣΖΡΖΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ Ο.Π a) ΤΝΣΖΡΖΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΔΝΟΣΖΣΧΝ Ο.Π. ΜΔ ΣΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ b) ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ ΛΖΦΖ ΑΠΟΣΟΛΖ c) ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ ΛΖΦΖ ΦΟΡΣΧΖ ΔΗΓΖΔΧΝ ΣΟ Ο.Π. ΑΠΟ ΔΗΓΖΔΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑ d) ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ ΛΖΦΖ ΦΟΡΣΧΖ ΔΗΓΖΔΧΝ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΔΚΠΟΜΠΧΝ e) ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΔΛΣΗΟΤ ΠΡΧΣΟΔΛΗΓΧΝ f) ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ DISASTER SITE ΑΠΟ ΣΟ MAIN SITE ΚΑΗ ΑΠΟ ΣΑ ΔΗΓΖΔΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑ g) ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΟΤ WEBSITE ΣΖ ΓΓΔ ΓΓΔ h) ΤΝΣΖΡΖΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΚΣΤΟΤ ΓΓΔΔ ΓΓΜE i) ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΦΖΦΗΟΠΟΗΖΖ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ελίδα 2 από 44

3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ ηελ Καιιηζέα ζήκεξα, ηελ 8 η Νοεμβπίος 203, εκέξα Γεςηέπα, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μέζσλ Δλεκέξσζεο - Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο & Δπηθνηλσλίαο, Φξαγθνχδε & Αι. Πάληνπ - Καιιηζέα, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Μέζσλ Δλεκέξσζεο, θ. Ησάλλεο Παλαγησηφπνπινο, ελεξγψλ σο εθπξφζσπνο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «UNISYSTEMS ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «UNISYSTEMS A.E., ζπκθψλεζαλ ηα παξαθάησ: Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Μέζσλ Δλεκέξσζεο - Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο & Δπηθνηλσλίαο (Αλαζέηνπζα Αξρή), κε ηελ ππ' αξηζκ 20654/ απφθαζε ελέθξηλε θαη αλέζεζε ηελ ζπληήξεζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο, ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην έξγν «Δλίζρπζε ηεο Πιεξφηεηαο, ηεο Αζθάιεηαο θαη ηεο Σαρχηεηαο ζηελ Δλεκέξσζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ ΜΜΔ & ησλ Πνιηηψλ κε Δπέθηαζε θαη Αλαβάζκηζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο θαη Δθζπγρξνληζκφ ηεο Γηθηπαθήο θαη Δπηθνηλσληαθήο Τπνδνκήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μέζσλ Δλεκέξσζεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο & Δπηθνηλσλίαο εθεμήο Ο.Π. ζηελ, κεηά ηελ αξηζκ. 2448/ ζχκβαζε ζπγρψλεπζεο, εηαηξεία «UNISYSTEMS ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-UNISYSTEMS A.E.», Αι. Πάληνπ 9-23, Καιιηζέα, Αηηηθήο, Σ.Κ. 767, ε νπνία εθεμήο νλνκάδεηαη Αλάδνρνο. Άπθπο. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ Ζ ζπληήξεζε πεξηιακβάλεη ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, ηελ εμειηθηηθή ζπληήξεζε θαη ηε δηνξζσηηθή ζπληήξεζε. Αλαιπηηθφηεξα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: ) ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ / ΤΛΙΜΙΚΟ Βιέπε παξάξηεκα. 2) ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Βιέπε παξάξηεκα 2 3) ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΥΡΗΣΩΝ(client pcs) Βιέπε παξάξηεκα 3 ελίδα 3 από 44

4 4) ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΠΟΤΣΗΜΑΣΩΝ Ο.Π. Βιέπε παξάξηεκα 4 5) ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ Ο Αλάδνρνο παξέρεη, ππεξεζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο γηα ην Ο.Π. σο αθνινχζσο: Γηα ην Λνγηζκηθφ πζηήκαηνο, ην Λνγηζκηθφ Δθαξκνγψλ (Software) ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζπληήξεζε δπν (2) θνξέο ην ρξφλν θάζε εμακήλνπ θαη γηα ηνλ Δμνπιηζκφ (hardware) κηα () θνξά ην ρξφλν, κε επίζθεςε ηερληθψλ ζηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ηνπ Ο.Π. (on-site). Ζ επίζθεςε ζα γίλεηαη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηε Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο & Δπηθνηλσλίαο - Γεληθήο Γξακκαηείαο Μέζσλ Δλεκέξσζεο & Δπηθνηλσλίαο θαη ζα ιακβάλεηαη θάζε κέξηκλα ψζηε ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε λα κελ επεξεάδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Ο.Π.. θαη ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη 2 εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θάζε θνξά πνπ απηή πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί. Η πποληπηική ζςνηήπηζη θα πεπιλαμβάνει:. Έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εμππεξεηεηψλ (servers) ζε επίπεδν Τιηθνχ θαη Λνγηζκηθνχ. 2. Σελ θαηάιιειε ηξνπνπνίεζε ξπζκίζεσλ, εμαηηίαο αιιαγψλ ζηε ζχλζεζε (reconfiguration) ηνπ εμνπιηζκνχ, 3. Tελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ εθαξκνγψλ θαη εμνπιηζκνχ κεηά απφ θάζε ηξνπνπνίεζε, 4. Ο Αλάδνρνο απνδίδεη αλαθνξά κε θαηαγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ηνπ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε. (π.ρ s/n εμνπιηζκνχ, θαζαξηζκφο, format, θ.ιπ.) 5. Γεκηνπξγείηαη θάθεινο ζπληήξεζεο ηφζν ζηε Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο φζν θαη ζην Σκήκα ππνζηήξημεο ηνπ Αλαδφρνπ. 6. ηελ παξνχζα ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη έλα ζρέδην πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ην νπνίν θαιχπηεη ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: ελίδα 4 από 44

5 Δμππεξεηεηέο, θνλζφιεο, ζηαζκνί εξγαζίαο γηα δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ (π.ρ. WCM PCs), πεξηθεξεηαθφο εμνπιηζκφο (πιεθηξνιφγηα, πνληίθηα, κνλάδεο CD/DVD/δηζθέηαο θιπ.) Μνλάδεο θαη ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο (storage, backup tapes θιπ) Δλεξγφο Γηθηπαθφο Δμνπιηζκφο (switches, modems, routers, gateways, firewalls θιπ) Λνγηζκηθφ πζηεκάησλ Λνγηζκηθφ Δθαξκνγψλ. Servers και ηαθμοί Δπγαζίαρ για διασείπιζη ζςζηημάηων Ζ κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζείηαη γηα ηνπο εμππεξεηεηέο θαη ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο, πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, πεξηιακβάλεη ηξεηο θάζεηο ειέγρνπ: Διέγρνπο πζηήκαηνο ζε πιήξε Λεηηνπξγία Διέγρνπο πζηήκαηνο εθηφο Λεηηνπξγίαο Διέγρνπο πζηήκαηνο κε Λεηηνπξγία Γηαγλσζηηθψλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αμηνπνηνχληαη εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία (system specific) πνπ δηαζέηνπλ ηα ζπζηήκαηα, ηα νπνία παξέρνπλ πιήξε θαηαγξαθή γεγνλφησλ (events logs) θάζε ζπζηήκαηνο θαη πξνζθέξνπλ απμεκέλε αμηνπηζηία ησλ ζπζηεκάησλ κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο γηα ηελ πξφιεςε βιαβψλ (pre-failure capabilities). Έλεγσορ ςζηήμαηορ εν πλήπη Λειηοςπγία Οη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηα ζπζηήκαηα ζε πιήξε ιεηηνπξγία είλαη: Αλαθνξά πκβάλησλ Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ ειέγρσλ ιακβάλνληαη φιεο νη αλαθνξέο ζπκβάλησλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη αμηνινγνχληαη (event logs). ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη έλδεημε πηζαλνχ πξνβιήκαηνο, πξνγξακκαηίδεηαη άκεζα δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηνπ πηζαλά πξνβιεκαηηθνχ εμαξηήκαηνο. Παξάγνληαη δχν αληίγξαθα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα παξακέλεη ζην θάθειν ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηε Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην άιιν αξρεηνζεηείηαη ζηνλ αληίζηνηρν θάθειν ππνζηήξημεο ηνπ Αλαδφρνπ. Έιεγρνο κέζσλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ελίδα 5 από 44

6 Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ ειέγρσλ πξαγκαηνπνηνχληαη δνθηκέο ζηε ρξήζε ησλ δηαθφξσλ απνζεθεπηηθψλ κέζσλ (Floppies, CD-ROM, backup tapes, storage disks/systems). ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη έλδεημε πηζαλνχ πξνβιήκαηνο πξνγξακκαηίδεηαη άκεζα δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηνπ πηζαλά πξνβιεκαηηθνχ εμαξηήκαηνο. Γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ θαθέισλ ζπληήξεζεο. Έιεγρνο επηθνηλσληψλ ζπζηήκαηνο Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ ειέγρσλ πξαγκαηνπνηνχληαη δνθηκέο ζηε ρξήζε ησλ ζεηξηαθψλ, παξάιιεισλ ζπξψλ, ζπξψλ επηθνηλσλίαο (USB, firewire, optical) θαζψο θαη ζηηο θάξηεο δηθηχνπ ησλ ζπζηεκάησλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη έλδεημε πηζαλνχ πξνβιήκαηνο πξνγξακκαηίδεηαη άκεζα δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηνπ πηζαλά πξνβιεκαηηθνχ εμαξηήκαηνο ή επέκβαζεο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ινγηζκηθνχ αλ ην πξφβιεκα νθείιεηαη ζε δπζιεηηνπξγία ή αζηνρία απηνχ. Γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ θαθέισλ ζπληήξεζεο. Έλεγσορ ςζηήμαηορ εκηόρ Λειηοςπγίαρ Σν ζχζηεκα ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη αθαηξνχληαη ηα απαξαίηεηα ηκήκαηα ψζηε λα ππάξμεη πξφζβαζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Πξαγκαηνπνηνχληαη ηα παξαθάησ: Καζαξηζκφο εζσηεξηθνχ κε θπζεηήξα. Έιεγρνο αθεξαηφηεηαο θαη ζηήξημεο εζσηεξηθήο θαισδίσζεο θαη ζπλδεδεκέλσλ πεξηθεξεηαθψλ/ εμαξηεκάησλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη έλδεημε πηζαλνχ πξνβιήκαηνο πξαγκαηνπνηνχληαη νη απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο (αληηθαηάζηαζε ή ζηήξημε θαισδίνπ/εμαξηήκαηνο/πεξηθεξεηαθνχ θιπ.). Γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ θαθέισλ ζπληήξεζεο. Έλεγσορ ςζηήμαηορ με Λειηοςπγία Γιαγνωζηικών Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ ειέγρσλ πξαγκαηνπνηείηαη επαλεθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ελεξγνπνίεζε ηεο θαηάιιειεο εθαξκνγήο δηαγλσζηηθψλ νπφηε θαη πξαγκαηνπνηνχληαη νη παξαθάησ έιεγρνη: Memory Test CPU Test ελίδα 6 από 44

7 HDD & Storage Controller Test I/O Test VGA Test Keyboard Test Mouse Test Power Test ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη έλδεημε πηζαλνχ πξνβιήκαηνο πξνγξακκαηίδεηαη άκεζα δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηνπ πηζαλά πξνβιεκαηηθνχ εμαξηήκαηνο. Γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ θαθέισλ ζπληήξεζεο. 2. Γικηςακόρ Δξοπλιζμόρ Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ ειέγρσλ πξαγκαηνπνηνχληαη δνθηκέο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ, έιεγρνο ησλ ξπζκίζεσλ θαη παξακεηξνπνηήζεσλ γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ, ιακβάλεηαη αλαθνξά ζπκβάλησλ (event logs, statistics, traffic logs) θαη γίλεηαη αλάιπζε απηψλ. Παξάγνληαη δχν αληίγξαθα ηεο αλαθνξάο. Δλεκεξψλνληαη νη θάθεινη ζπληήξεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη έλδεημε πηζαλνχ πξνβιήκαηνο πξνγξακκαηίδεηαη άκεζα δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηνπ πηζαλά πξνβιεκαηηθνχ εμαξηήκαηνο ζχκθσλα κε ην θεθάιαην εηδηθέο πεξηπηψζεηο ή αλ πξφθεηηαη γηα επαλαδηακφξθσζε ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δηθηχνπ (reconfiguration) κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ δηθηχνπ, πινπνηνχληαη νη απαξαίηεηεο αιιαγέο. Γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ θαθέισλ ζπληήξεζεο. 3. Λογιζμικό ςζηημάηων Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ Λνγηζκηθνχ πζηεκάησλ αθνξά φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο, απνζθαικάησζε ζπζηεκηθψλ αξρείσλ θαηαγξαθήο (system logs) θαη πηζαλή αιιαγή ξπζκίζεσλ θαη παξακεηξνπνηήζεσλ ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο γηα δηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο θαη νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ δηάηαμε (Configuration) ηνπ ζπλφινπ ηνπ ινγηζκηθνχ θαηά ηε ζηηγκή έλαξμεο ηεο ζπληήξεζεο, ζα απνηειέζεη θαη ην αξρηθφ ζεκείν αλαθνξάο πάλσ ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ε ζπληήξεζε. ελίδα 7 από 44

8 4. Λογιζμικό Δθαπμογών Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ αθνξά φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ έιεγρν/ απνζθαικάησζε εθαξκνγψλ θαη αξρείσλ θαηαγξαθήο εθαξκνγψλ (debug logs), πηζαλή αιιαγή ξπζκίζεσλ θαη παξακεηξνπνηήζεσλ εθαξκνγψλ γηα δηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο θαη νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ δηάηαμε (Configuration) ηνπ ζπλφινπ ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ θαηά ηε ζηηγκή έλαξμεο ηεο ζπληήξεζεο, ζα απνηειέζεη θαη ην αξρηθφ ζεκείν αλαθνξάο πάλσ ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ε ζπληήξεζε. 5. ηελέση Παποσήρ Τπηπεζιών Πποληπηικήρ ςνηήπηζηρ Ζ πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνχο ηνπ Αλαδφρνπ. ελίδα 8 από 44

9 6) ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ Καηά ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ν «αλάδνρνο» ζα έρεη ηελ επζχλε ηεο επηζθεπήο ηνπ πξνβιεκαηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηελ ππνρξέσζε ηεο απνθαηάζηαζεο φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ βιαβψλ ή πξνβιεκάησλ πνπ πηζαλφλ παξνπζηαζηνχλ, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο & Δπηθνηλσλίαο - Γεληθήο Γξακκαηείαο Μέζσλ Δλεκέξσζεο & Δπηθνηλσλίαο, γηα εξγαζία θαη αληαιιαθηηθά ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν κε ηίηιν Δηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη ζηα Παξαξηήκαηα & 3. Ζ βιάβε ζα πξέπεη λα απνθαηαζηαζεί ην αξγφηεξν εληφο ζαξάληα-νθηψ (48) σξψλ απφ ηελ αλαγγειία ηεο θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηελ εξγάζηκε ήκεξα εάλ κεζνιαβεί αββαηνθχξηαθν ή αξγία πνπ ππεξβαίλεη ηηο ζαξάληανθηψ (48). Θα δίδεηαη ηδηαίηεξε πξνηεξαηφηεηα ζε βιάβεο πνπ είλαη θξίζηκεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο ηξφπνο απνθαηάζηαζεο είλαη είηε κε θπζηθή παξνπζία ηερληθνχ ή κε απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε εθφζνλ είλαη εθηθηφ θαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο. ε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε αθνξά πξνβιεκαηηθφ εμνπιηζκφ, ο οποίος εντάσσεται στη κατηγορία κάλσψης εργασίας, ανταλλακτικών, και προσωρινή αντικατάσταση (βλ. Παράρτημα & 3) θαη δελ είλαη δπλαηή ε επηδηφξζσζή ηνπ εληφο ησλ 48 σξψλ, ζα αληηθαζίζηαηαη κε άιιν ηζνδχλακν ή αλψηεξν, γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε επηζθεπή, νχησο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπληεξνχκελνπ ζπζηήκαηνο. Ζ επαλαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο θαη φια ηα ζρεηηθά θφζηε ζα επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, εθηφο εάλ αιιηψο αλαθέξεηαη ζηελ ζπλέρεηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα σξψλ ππνζηήξημεο ηνπ άξζξνπ 4, ζα ιεηηνπξγεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ γξαθείν εμππεξέηεζεο πξνβιεκάησλ (help desk) κε εθπαηδεπκέλνπο ηερληθνχο νη νπνίνη παξέρνπλ βνήζεηα κέζσ ηειεθψλνπ, fax θαη . Γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο ηζρχνπλ ηα παξαθάησ ζρεηηθά κε ηελ απνθαηάζηαζε: Διδικέρ πεπιπηώζειρ.γικηςακόρ εξοπλιζμόρ.. ε πεξίπησζε βιάβεο ζηνλ δηθηπαθφ εμνπιηζκφ (εθηφο ησλ Cisco 3750 & ASA 5520), ε Unisystems ζα θάλεη αληηθαηάζηαζε [γηα ηξεηο κήλεο], αιιά ζε πεξίπησζε κε επηζθεπήο ηνπ παιαηνχ ε ΓΓΜΔ - ΓΓΔΔ πξέπεη λα πξνκεζεπηεί θαηλνχξγην ή λα βξεη ελίδα 9 από 44

10 άιιε ελαιιαθηηθή ιχζε. ε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαηλνχξγηνπ δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηνλ παξακεηξνπνηήζεη θαη λα ηνλ εγθαηαζηήζεη αδαπάλσο γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή..2 Γελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπλδξνκέο SuSA ζηα Cisco IPS. 2. Λογιζμικό βάζεων δεδομένων. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη εληφο 2 κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο λα αλαβαζκίζεη ηελ βάζε δεδνκέλσλ oracle απφ ηελ release 0. ζε θαζψο θαη λα παξέρεη ππεξεζίεο κεηάπησζεο απφ ηα ζπζηήκαηα SUN V480 ζηα λέα ζπζηήκαηα SUN V490 ζε αξρηηεθηνληθή cluster. Οη αλσηέξσ εξγαζίεο ζα ρξεσζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη κε βάζε ηνλ πίλαθα ρξέσζεο ηεο αλζξσπνψξαο. 3. Modem Σα modem θαιχπηνληαη κφλν απφ πιεπξάο εξγαζίαο θαη φρη απφ πιεπξάο αληαιιαθηηθψλ. ε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαηλνχξγηνπ δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηνλ παξακεηξνπνηήζεη θαη λα ηνλ εγθαηαζηήζεη αδαπάλσο γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 4.Tape Library Σα Tape Library θαιχπηνληαη κφλν απφ πιεπξάο εξγαζίαο θαη φρη απφ πιεπξάο αληαιιαθηηθψλ. ε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαηλνχξγηνπ εμνπιηζκνχ ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηνλ παξακεηξνπνηήζεη θαη λα ηνλ εγθαηαζηήζεη αδαπάλσο γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Σν ζπκβφιαην δελ θαιχπηεη: Απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνχο. Απνθαηάζηαζε βιαβψλ πνπ πξνήιζαλ απφ αηχρεκα, θπζηθή θαηαζηξνθή, θσηηά, λεξφ, πξάμε πνιέκνπ ή ηξνκνθξαηηθή, ρξήζε κε ζχκθσλε κε ηα εγρεηξίδηα, θαζψο θαη επέκβαζε κε εμνπζηνδνηεκέλσλ αηφκσλ, ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ ππνζηεξίδεη ε Unisystems ζην παξφλ ζπκβφιαην. Σελ αμία εξγαζίαο γηα δεηνχκελεο απφ ηνλ Πειάηε ηξνπνπνηήζεηο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπζθεπψλ π.ρ αλαβάζκηζε κλήκεο, επέθηαζε κε επηπιένλ δίζθν θιπ. Αλαιψζηκα πιηθά, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ πξντφλησλ. Δλδεηθηηθά, αλαιψζηκα πιηθά ζεσξνχληαη ηα: ηφλεξ, κειαλνηαηλίεο, knob, maintenance kit, hummer modules, drum, θεθαιέο εθηππσηψλ Dot Matrix, ελίδα 0 από 44

11 καγλεηηθέο ηαηλίεο, κπαηαξίεο UPS, κπαηαξίεο Notebook θιπ. φπσο επίζεο θαη ε εξγαζία αληηθαηάζηαζήο ηνπο. Απνθαηάζηαζε βιαβψλ πνπ νθείινληαη ζε ρξήζε αλαισζίκσλ, πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή παξνπζίαζαλ πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ζε ζπζθεπέο πνπ δελ ππνζηεξίδεη ε Unisystems θαη είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηα κεραλήκαηα πνπ θαιχπηεη ην ζπκβφιαην. Απνθαηάζηαζε βιαβψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ κεραλήκαηα, πιηθά ή πξνγξάκκαηα, πνπ δελ θαιχπηεη ην ζπκβφιαην. Απνθαηάζηαζε βιαβψλ πνπ αθνξνχλ κεησκέλε θσηεηλφηεηα ζε display Notebook ή νζφλε, νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ παιαηφηεηα ηεο ζπζθεπήο (άλσ ησλ ηξηψλ εηψλ ρξήζε πξντφληνο), ή ζηελ παξαηεηακέλε πξνβνιή ζρεκάησλ θαη εηθφλσλ. Δμαηξνχληαη νη κπαηαξίεο ησλ Notebook απφ ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ. Σελ αμία εξγαζίαο γηα κεηεγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ (κεηαθνξά εμνπιηζκνχ ζε άιιν Site) ή αιιαγέο ηνπνινγίαο δηθηχσλ. Σελ αμία εξγαζίαο εγθαηάζηαζεο λένπ εμνπιηζκνχ Σν ζπκβφιαην δελ θαιχπηεη ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή ελεκέξσζε θαη ακνηβαία ζπκθσλία λέεο αγνξέο εμνπιηζκνχ ή αληηθαηαζηάζεηο παιαηνχ κε λέν. Απνθαηάζηαζε δπζιεηηνπξγίαο εμνπιηζκνχ, ε νπνία νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Πειάηε. π.ρ. λεξφ ή θαθέο ζην πιεθηξνιφγην, ζπάζηκν απφ πηψζε θιπ. Οη εξγαζίεο γηα φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, πιελ ησλ εμαηξέζεσλ, βαξχλνπλ ησλ αλάδνρν. 5. Γιοπθωηική ςνηήπηζη Τπολογιζηών (client PCs) Ηζρχνπλ γηα ηελ πεξίπησζε δηνξζσηηθή ζπληήξεζε ππνινγηζηψλ εηδηθφηεξα νη εμήο φξνη: Υξφλνο αληαπφθξηζεο Σερληθνχ: 4 ψξεο απφ ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο Υξφλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο: 48 ψξεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηελ εξγάζηκε ήκεξα εάλ κεζνιαβεί αββαηνθχξηαθν ή αξγία πνπ ππεξβαίλεη ηηο ζαξάληα-νθηψ (48) ε πεξίπησζε πνπ ιφγσ ηεο θχζεσο ηεο βιάβεο δελ κπνξνχλ λα ηεξεζνχλ νη πξναλαθεξφκελνη ρξφλνη, ηφηε ε ραιαζκέλε ζπζθεπή ζα αληηθαζίζηαηαη πξνζσξηλά κε άιιε ηζνδχλακε κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο επηζθεπήο ηεο αξρηθήο. Ζ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηερληθνχο ηεο Γηεχζπλζεο έληαμε ηνπ εμνπιηζκνχ ζην Active Directory ηεο ππεξεζίαο. ελίδα από 44

12 Δγθαηάζηαζε ηνπ Image (ην νπνίν ζα παξέρεη ε ππεξεζία καο) ή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ δίζθνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπ πξνβιήκαηνο ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί ν δίζθνο. Αληηθαηάζηαζε αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε πηζαλψλ βιαβψλ ζε ζπλελλφεζε πάληα κε ηελ Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο. (Σν θφζηνο ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη νη ζρεηηθέο εξγαζίεο επηβαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν). Ωξάξην ππνζηήξημεο: Δξγάζηκεο κέξεο απφ Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή έσο θαη Δμαηξνχληαη νη επίζεκεο αξγίεο. 7) ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ (ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ) Ο «αλάδνρνο» ζα παξαιακβάλεη ην αίηεκα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μέζσλ Δλεκέξσζεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο & Δπηθνηλσλίαο γηα εξέλιξη ηνπ Λνγηζκηθνχ πζηήκαηνο θαη ζα ηελ ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ην θφζηνο πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί θαη ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αιιαγψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα αλαλεψλεη ην ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο θαη ηα εξγαιεία ινγηζκηθνχ πνπ πθίζηαληαη, ζχκθσλα κε ηηο λεφηεξεο βειηησκέλεο εθδφζεηο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μέζσλ Δλεκέξσζεο - Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο & Δπηθνηλσλίαο, κε δηαζθάιηζε ηεο πξνο-ηα-πίζσ ζπκβαηφηεηαο (backward compatibility). Ζ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ εθδφζεσλ ζα γίλεηαη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μέζσλ Δλεκέξσζεο - Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο & Δπηθνηλσλίαο θαη ζα ιακβάλεηαη θάζε κέξηκλα ψζηε ε αλαβάζκηζε εγθαηάζηαζε λα κελ επεξεάδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. 8) ΕΞΕΛΙΚΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ Δθ φζνλ ε Γεληθή Γξακκαηεία Μέζσλ Δλεκέξσζεο - Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο & Δπηθνηλσλίαο, επηζπκεί εμέιημε ησλ εγθαηεζηεκέλσλ πξνγξακκάησλ Λογιζμικού Δθαπμογών (Δμειηθηηθή πληήξεζε), ν «αλάδνρνο» ππνρξενχηαη λα παξαιακβάλεη ην αίηεκα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μέζσλ Δλεκέξσζεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο & Δπηθνηλσλίαο γηα εμέιημε ηνπ Λογιζμικού εθαπμογών θαη εγθαηάζηαζε λέσλ εθδφζεσλ(releases). ηην ζςνέσεια θα ηην ενημεπώνει ζσεηικά με ηο κόζηορ πος θα ππέπει να καηαβληθεί για ηςσόν απαιηούμενερ ςπηπεζίερ. Δπιπλέον θα ηην ενημεπώνει ζσεηικά με ηο κόζηορ πος θα ππέπει να καηαβληθεί για ππομήθεια νέων αδειών λογιζμικού όπος αςηό είναι αναγκαίο και εθόζον ελίδα 2 από 44

13 αςηέρ σπεώνονηαι από ηον καηαζκεςαζηή και θεωπούνηαι νέο πποϊόν, καθώρ και για ηο σπόνο πος απαιηείηαι για ηην ςλοποίηζη ηων αλλαγών. Σα αηηήκαηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα εμειηθηηθή ζπληήξεζε ζα εμππεξεηνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν άκεζα. Οη δηάθνξεο ππν-εξγαζίεο πνπ ζπλζέηνπλ ηε εμειηθηηθή ζπληήξεζε είλαη νη εμήο:. Αλάιπζε. Ζ αλάιπζε απηή βαζηδφκελε ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί αιιά θαη ζε θαηλνχξγηα πνπ ζα θξηζνχλ αλαγθαία, ζα θαζνξίζεη εάλ ην ζχλζεην πξφβιεκα ή ε πξφβιεςε φηη θάηη ηέηνην είλαη πηζαλφ, κπνξεί λα δηεπζεηεζεί: κε επέκβαζε ζην ινγηζκηθφ (soft way), εθαξκφδνληαο δηάθνξεο ξπζκίζεηο θαη ηερληθέο βειηηζηνπνίεζεο (configuration, tuning and optimization techniques), ή είλαη αλαγθαίν λα γίλεη αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο σο πξνο ην πιηζκηθφ (hardware) θαη /ή ην ινγηζκηθφ (software). Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εμειίμεσλ ηνπ Λνγηζκηθνχ εθαξκνγψλ ζα αθνινπζεί ηα πξφηππα πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί ζηηο θχξηεο θάζεηο αλάπηπμεο / πξνζαξκνγήο πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ αξρηθνχ έξγνπ. 2. Γξνκνιφγεζε Αηηεκάησλ. Ζ δξνκνιφγεζε ησλ αηηεκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μέζσλ Δλεκέξσζεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο & Δπηθνηλσλίαο γηα εμειηθηηθή ζπληήξεζε ζα γίλεηαη άκεζα. Ο «αλάδνρνο» ζα απνζηέιιεη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ αιιαγψλ πνπ απαηηείηαη θαζψο θαη αλαιπηηθφ πίλαθα κε ηελ αηηηνιφγεζε θαη θνζηνιφγεζε ησλ αιιαγψλ απηψλ. 3. Σεζη απφδνζεο / Μεηξήζεηο. Απηή ε ππν-εξγαζία ζα εθηειεζηεί ζηελ πεξίπησζε πνπ ζην ζηάδην ηεο αλάιπζεο απνθαζηζηεί φηη ε ιχζε ζα δνζεί κε επέκβαζε ζην ινγηζκηθφ. Δάλ ην πξφβιεκα ή ε πξφβιεςε αθνξά κεησκέλε απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα εθηειεζηνχλ δηάθνξνη έιεγρνη απφδνζεο (performance and stress tests). Σα απνηειέζκαηα ηνπο ζα απνζεθεπηνχλ ψζηε λα ζπγθξηζνχλ κε ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ ζα γίλνπλ αθνχ πινπνηεζνχλ νη αλαγθαίεο ξπζκίζεηο θαη βειηηψζεηο. ηε πεξίπησζε θνξεζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, νη κεηξήζεηο πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ην πξφβιεκα απηφ ζα απνζεθεπηνχλ ψζηε πάιη λα ζπγθξηζνχλ κε ηηο αληίζηνηρεο κεηξήζεηο πνπ ζα γίλνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αιιαγψλ. 4. Ρπζκίζεηο / Βειηηζηνπνηήζεηο. Απηέο νη δηαδηθαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζην ζχζηεκα ψζηε λα βειηησζεί ε απφδνζε θαη ε δπλακηθφηεηά ηνπ. Πξηλ απφ θάζε ηέηνηα επέκβαζε, ζα ιακβάλνληαη αληίγξαθα αζθαιείαο (backups) ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ζηα αξρεία ελίδα 3 από 44

14 ξπζκίζεσλ (configuration files) πνπ ζα επεξεαζζνχλ, ψζηε πάληα λα είκαζηε ζε ζέζε λα επαλαθέξνπκε ην ζχζηεκα ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε πξηλ ησλ αιιαγψλ, φπνηε απηφ θξηζεί αλαγθαίν. Μεηαμχ άιισλ, ξπζκίζεηο θαη βειηηψζεηο πεξηιακβάλνπλ: Ρχζκηζε βειηηζηνπνίεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Πεξηιακβάλεη αλαδηνξγάλσζε ηεο βάζεο σο πξνο ηε κλήκε, buffers, system global area, θιπ. Δπίζεο πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ re-indexing θαη partitioning, θαη αιιαγέο ζηε θαηαλνκή ηνπ θπζηθνχ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ γηα εμνηθνλφκεζε δηαζέζηκνπ ρψξνπ (π.ρ. θαζαξηζκφο αξρείσλ θαηαγξαθήο). Ρχζκηζε βειηηζηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ. Αθνξά επεκβάζεηο ζηε ηνπνινγία θαη εζσηεξηθή δηαζχλδεζε ησλ ζπληζησζψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε ην δηαδίθηπν (internet). Ρχζκηζε βειηηζηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ. Πεξηιακβάλεη reconfiguration ησλ παξακέηξσλ φπσο buffers, swap space, θιπ. Δπίζεο πεξηιακβάλεη ηε κεηαβνιή ηνπ ζρήκαηνο πξνηεξαηφηεηαο (prioritisation scheme) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο θαη ρξήζηεο. Σέινο, ζε απηή ηε θαηεγνξία κπνξνχκε λα εληάμνπκε φιεο ηηο clean-up δηεξγαζίεο φπσο θαζαξηζκφο πξνζσξηλψλ θαθέισλ (directories), δηαθνπή δηαθφξσλ «αλελεξγψλ» δηαδηθαζηψλ (zombie processes) θιπ. 5. Αλαβάζκηζε Τιηθνχ / Λνγηζκηθνχ. ε πεξηπηψζεηο πνπ νη βειηηψζεηο δελ έρνπλ θέξεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, αιιά θαη ζηε πεξίπησζε πνπ ε αξρηθή αλάιπζε επηηάζζεη αλάινγα (φπσο θαίλεηαη ζην βήκα ), ζα εθηειείηαη αλαβάζκηζε ηνπ πιηζκηθνχ (hardware), ησλ «έηνηκσλ» πξντφλησλ ινγηζκηθνχ (COTS, Commercial-Off-The-Shelf) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, θαη ηνπ βαζηθνχ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ. Απηή ε ππν-εξγαζία ζα πεξηιακβάλεη κία λέα δηαζηαζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο (sizing) θαη επίζεο ηηο πηζαλέο ζπλεξγαζίεο κε ηνπο πσιεηέο πιηζκηθνχ (hardware) θαη ηνπ πξνκεζεπηέο ιηγηζκηθνχ (software vendors) πνπ ζα παξέρνπλ βνήζεηα ζηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο ιχζεο αλαβάζκηζεο. 6. Γεκηνπξγία Αλαθνξάο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπληήξεζεο θαη εμέιημεο, ζα δεκηνπξγείηαη κία αλαθνξά πνπ ζα θαηαγξάθεη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ βεκάησλ 7. Δλεκέξσζε Δγρεηξηδίσλ. Μέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζα απνηειεί θαη ε ελεκέξσζε φισλ ησλ βαζηθψλ εγρεηξηδίσλ ηεθκεξίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ πιήξσο ηηο εθάζηνηε αιιαγέο πνπ ζα επηθέξεη ε εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη θαη ειάρηζην, εθφζνλ απαηηείηαη, ηα εμήο εγρεηξίδηα: ελίδα 4 από 44

15 a) Δγρεηξίδηα εγθαηάζηαζεο Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ Ο.Π. (Application Installation Manuals). b) Δγρεηξίδηα δηαρείξηζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ Ο.Π. (Application Management & Parameterization). c) Δγρεηξίδηα ρξήζεο Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγψλ Ο.Π. (Application User Manuals). d) Σν Δγρεηξίδην Αλαιπηηθψλ Απαηηήζεσλ Ο.Π. θαζψο θαη θείκελα ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. e) Σν Πιάλν Διέγρνπ. f) Δγρεηξίδην Αλαιπηηθήο Πεξηγξαθήο ηεο Γηάξζξσζεο ηνπ πζηήκαηνο (Configuration Management Document). Σν θφζηνο ηεο Δμειηθηηθήο πληήξεζεο ππνινγίδεηαη πξνυπνινγηζηηθά, θαηά ηελ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηεο αίηεζεο αιιαγήο (θάζε αλάιπζεο επηπηψζεσλ πξνηεηλφκελεο αιιαγήο) θαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ηο κόζηορ ανθπωποώπαρ γηα ηηο αθφινπζεο εηδηθφηεηεο: Σεσνικόρ κόζηορ : 60 Μησανικό ςζηημάηων και Γικηύων κόζηορ : 85 Αναλςηήρ / Ππογπαμμαηιζηήρ κόζηορ : 85 Έμπειπορ Αναλςηήρ / Ππογπαμμαηιζηήρ κόζηορ : 95 Σν πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην θφζηνο Δμειηθηηθήο πληήξεζεο ζα εμνθιείηαη βάζεη φξσλ πνπ ζα νξίδνληαη αλά πεξίπησζε. Σα πξναλαθεξζέληα θφζηε ζεσξείηαη φηη ζπκπεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο πηζαλέο επηβαξχλζεηο ηνπ Αλαδφρνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο ηεο Δμειηθηηθήο πληήξεζεο δελ ζα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε άιιε επηβάξπλζε (π.ρ overheads, έμνδα ηαμηδηψλ θιπ). Σα θφζηε αλζξσπνεκέξαο είλαη ηα κέγηζηα δπλαηά θαη αθνξνχλ ζπλνιηθή αλζξσπνπξνζπάζεηα μέσπι 50 ανθπωποημέπερ ζε εηήζια βάζη. Αλ απαηηείηαη αλζξσπνπξνζπάζεηα κεγαιχηεξε ησλ 50 αλζξσπνεκεξψλ ζε εηήζηα βάζε, ηφηε νη ζπκβαιιφκελνη ζα ζπκθσλνχλ απφ θνηλνχ θιηκαθσηέο εθπηψζεηο επί ησλ πνζψλ πνπ ζα ζπκθσλεζνχλ. Δπηπιένλ, ν Αλάδνρνο ζα πξνζθέξεη ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θφζηνο, εάλ απαηηείηαη, γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο : ) Παξνρή ρσξίο επηπιένλ θφζηνο λέσλ εθδφζεσλ ηνπ Λνγηζκηθνχ Βάζεο Γεδνκέλσλ, εθφζνλ απηέο δελ ρξεψλνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη δελ ζεσξνχληαη ελίδα 5 από 44

16 λέν πξντφλ. Οι επγαζίερ εγκαηάζηαζηρ θα σπεωθούν με βάζη ηον πινάκα κόζηοςρ ανθπωποώπαρ. 2) Παξνρή ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο ζην Λνγηζκηθφ Δθαξκνγψλ φπνηε απηή δεηεζεί απφ ηελ ΓΓΔ-ΓΓΔ -Ο.Π.- ψζηε λα θαιχπηνληαη νη πξναλαθεξφκελεο λέεο εθδφζεηο ησλ παξαπάλσ ζεκείσλ. Σο κόζηορ ανθπωποώπαρ εκπαίδεςζηρ είναι 00 εςπώ. 3) Δλεκέξσζε ηεο ηεθκεξίσζεο ηνπ Ο.Π. ψζηε λα θαιχπηνληαη νη πξναλαθεξφκελεο λέεο εθδφζεηο ησλ παξαπάλσ ζεκείσλ θαη 2. Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα επηβιέπνληαη απφ ηνπο νξηζκέλνπο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Μέζσλ Δλεκέξσζεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο & Δπηθνηλσλίαο επηβιέπνληεο κε ηνπο νπνίνπο ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά πξνο επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο εθάζηνηε ζπληήξεζεο. Γηα θάζε εξγαζία πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηα πιαίζηα ηεο ζπληήξεζεο ζα ζπληάζζεηαη Γειηίν Σερληθήο Δμππεξέηεζεο ζην νπνίν ζα γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο ή ησλ εξγαζηψλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, νη ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ γηα απνθαηάζηαζε βιάβεο θαζψο θαη ν ρξφλνο απφθξηζεο θαη νη ψξεο εξγαζίαο πνπ απαηηήζεθαλ. Αληίγξαθν ηνπ Γειηίνπ Σερληθήο Δμππεξέηεζεο ζα παξαδίδεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Μέζσλ Δλεκέξσζεο Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο & Δπηθνηλσλίαο πξνο ελεκέξσζε γηα ηηο ελέξγεηεο απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβψλ θαη παξαθνινχζεζε ησλ ρξφλσλ απνθαηάζηαζεο. Άξζξν 2. ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηζρχεη για ένα () έηορ, κε έλαξμε ηζρχνο ζηηο 8//203 θαη ιήμε ζηηο 7//204, γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, αλαγνκέλνπο ζηε δηαηήξεζε ησλ αξρηθά πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ απφ ηελ εηαηξεία, πνπ πξνθχπηνπλ βάζεη ζπλέρεηαο ησλ πξνεγνχκελσλ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ ζπληήξεζεο, κε επλντθφηεξνπο φξνπο. Άξζξν 3. ΚΟΣΟ ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ Σν ΔΣΗΙΟ θφζηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ πιένλ ΦΠΑ. Οη λφκηκεο θξαηήζεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. ελίδα 6 από 44

17 Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθά ζε ηέζζεξηο(4) ηζφπνζεο ηξηκεληαίεο δφζεηο, κεηά ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ θάζε θνξά, απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή παξαιαβήο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Τπεξεζίαο καο, κε ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλάδνρν ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, θαη κε ηελ έθδνζε ηαθηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο θάζε θνξά, πνπ ζα εθδίδεηαη ζην φλνκά ηνπ αλαδφρνπ θαη ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Τπεξεζίαο καο, έρνληαο ππφςε ηελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 9904/ Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ θνξέα ζηνλ ΚΑΔ 0869, ε νπνία θαηαρσξίζηεθε ζην Βηβιίν Δληνιψλ Πιεξσκψλ ηεο ΤΓΔ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κε αξηζκφ α/α Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε θξάηεζε ή εηζθνξά, ε νπνία θαηά λφκν βαξχλεη απηφλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, βαξχλεηαη κε θξαηήζεηο 3,072%. Δπίζεο, θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη θαη παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 8% ζηελ θαζαξή αμία (αξζξ. 55 παξ. εδ. ζη ηνπ Ν.2238/994). Σέινο, επηβάιιεηαη θξάηεζε 0,0% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο θαζαξήο αμίαο (αξζξ. 4 παξ. 3 ηνπ Ν.403/20). Σν πνζφ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο παξαθξαηείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ πξψηε πιεξσκή ζην φλνκα ηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο θαη θαηαηίζεηαη ζε εηδηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, ε δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη απφ απηήλ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηνλ εηδηθφ θαλνληζκφ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Άξζξν 4. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΛΤΖ ΘΔΜΑΣΩΝ Ζ Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε Τπεξεζία κε ηελ νπνία επηθνηλσλεί ν Αλάδνρνο. ελίδα 7 από 44

18 ε πεξίπησζε πνπ νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ινγηζκηθνχ ή ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ Ο.Π. παξνπζηάζεη πξφβιεκα ιεηηνπξγίαο ε Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο αλαγγέιιεη ην πξφβιεκα ζην βιαβνιεπηηθφ θέληξν ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ αλαγγειία βιάβεο γίλεηαη ζην δηάζηεκα απφ 08:00 έσο 7:00 ηηο εξγάζηκεο κέξεο ηνπ έηνπο. Ώξεο Σειεθσληθήο Κάιπςεο: 08:00-7:00 Σειέθσλν: Fax: Λνηπέο εκέξεο θαη ψξεο: Σα ζηειέρε ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα απαληνχλ ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: Σν φλνκά ζαο, ηε δηεχζπλζή ζαο, ην ηειέθσλφ ζαο Σνλ αξηζκφ ηνπ πκβνιαίνπ Σνλ ηχπν ηνπ πξντφληνο κε πξφβιεκα, Serial Number ηνπ πξντφληνο Μία ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο Γνωζηοποίηζηρ βλάβηρ μέζω Web: b. Απφ ηελ ζηηγκή ηεο αλαγγειίαο ν Αλάδνρνο εληφο (4) σξψλ πξνζπαζεί λα επηιχζεη ην πξφβιεκα είηε κέζσ απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο είηε απνζηέιιεη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Ο.Π.. c. ε πεξίπησζε πνπ ε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνχ ο οποίος εντάσσεται στη κατηγορία κάλσψης εργασίας, ανταλλακτικών, και προσωρινή αντικατάσταση (βλ. Παράρτημα & 3), απαηηεί ηελ επηζθεπή/αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ηφηε ε αληηθαηάζηαζε ηεο ειαηησκαηηθήο ζπζθεπήο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ην αξγφηεξν εληφο (48) σξψλ απφ ηελ αλαθνξά ηεο ζρεηηθήο βιάβεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηελ εξγάζηκε ήκεξα εάλ κεζνιαβεί αββαηνθχξηαθν ή αξγία πνπ ππεξβαίλεη ηηο ζαξάληα-νθηψ (48).. Οη πξναλαθεξζέληεο ρξφλνη απφθξηζεο ζε θακία πεξίπησζε δελ αλαηξνχλ ηηο απαηηήζεηο Αλνρήο ζε Λάζε θαη Γηαζεζηκφηεηαο ηνπ Ο.Π. πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ζηελ παξάγξαθν κε ηίηιν ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ ελίδα 8 από 44

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ : 1 1. 0 Κ Ρ Ι Σ Ι Μ Η Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η 1 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε ε παξνχζα ηεθκεξίσζε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Εηζαγωγή ζηε ζπκθωλία παξνρήο ππεξεζηώλ ζαο Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηελ απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ηνπ Πειάηε ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα