«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν"

Transcript

1 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν HBBTV» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣΛΑ ΤΘΛΕΟΑΣΘ. Ρροχπολογιςμόσ: ,00 χωρίσ ΦΡΑ : ,00 ςυμπ. ΦΡΑ 23% Διάρκεια 6 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Διεκνισ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ Ημερομηνία σποβολής προζφορών: / /2014 ζηις 11:00 π.μ. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνιζμού: / /2014 ζηις 11:00 π.μ. Ημερομηνία αποζηολής για δημοζίεσζη ζηο ΦΕΚ Δημοζίων Σσμβάζεων: _/_/2014 Ημερομηνία δημοζίεσζης ζηον ελληνικό ηύπο: / /2014 Θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: 20/11/2014 Σ ε λ. 1

2 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων... 2 υνοπτικά ςτοιχεία Ζργου ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ... 7 υντομογραφίεσ... 7 Α1. Περιβάλλον του Ζργου... 7 Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου... 7 Α1.1.1 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Λειτουργίασ & Υλοποίθςθσ Α1.1.2 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου)... 8 Α1.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου)... 9 Α1.2.1 Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ. 14 Α1.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Φορζα Α1.2.3 Ρεριγραφι των κφριων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν Α1.2.4 Ανάλυςθ υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Α2. Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου Α2.2 Σκοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ Α2.3 Στόχοι και Ζκταςθ του Ζργου Α2.4 Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α3. Λειτουργικζσ και Σεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου Α3.1 Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ Α3.2 Απαιτιςεισ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ Α3.3 Τεχνολογίεσ και ςχζδιο υλοποίθςθσ Ζργου Α3.4 Ρροδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Ενοτιτων (Υποςυςτθμάτων, Εφαρμογϊν) Α3.4.1 Σουίτεσ Αποκατάςταςθσ Αρχειακοφ Υλικοφ. (Επζκταςθ και Αναβάκμιςθ Μονάδασ Ανάκτθςθσ και Αποκατάςταςθσ Υλικοφ Φιλμ (Film Restoration)) Α3.4.2 Σουίτεσ Αποκατάςταςθσ Αρχειακοφ Υλικοφ (Μονάδα Αποκατάςταςθσ αδιοφωνικοφ Υλικοφ) Α3.4.3 Μονάδεσ Εγγραφισ και Επεξεργαςίασ κινουμζνθσ εικόνασ (VIDEO) υψθλισ ανάλυςθσ HD, 2Κ και 4Κ Α3.4.4 Συμπλιρωμα ρομποτικοφ εξοπλιςμοφ (άδειεσ χριςθσ, οδθγοί νζασ τεχνολογίασ.. 34 Α3.4.5 Λοιπόσ ςυνοδευτικόσ εξοπλιςμόσ Α3.4.6 Αναβάκμιςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Οπτικοακουςτικοφ Υλικοφ Αρχείου Α3.4.7 Ρρομικεια Συςτιματοσ Μετατροπισ και Ανάκτθςθσ Ραλαιϊν Μορφότυπων Film ςε Ψθφιακά Αρχεία (MOTION PICTURE FILMSCANNER,RESTORE,EDITSYSTEM) Α3.4.8 Ανάπτυξθ Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Διάκεςθσ Αρχειακοφ Ρεριεχομζνου Ρολυκαναλικά Σ ε λ. 2

3 Α3.5 Ρροδιαγραφζσ Οριηόντιων Λειτουργιϊν Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτθριςτικά Εξοπλιςμοφ Α3.7 Διαλειτουργικότθτα Α3.8 Ρολυκαναλικι προςζγγιςθ Α3.9 Ανοιχτά δεδομζνα Α3.10 Απαιτιςεισ Αςφάλειασ Α3.11 Απαιτιςεισ Ρροςβαςιμότθτασ Α3.12 Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ Ζργου Α Χρονοδιάγραμμα Ενότθτασ 1 - Σουίτεσ αποκατάςταςθσ αρχειακοφ υλικοφ. (Επζκταςθ και Αναβάκμιςθ Μονάδασ Ανάκτθςθσ και Αποκατάταςθσ Υλικοφ Φιλμ(Film Restoration)) Α Χρονοδιάγραμμα Ενότθτασ 2 Σουίτεσ αποκατάςταςθσ αρχειακοφ υλικοφ (Μονάδα Αποκατάςταςθσ ραδιοφωνικοφ υλικοφ) Α Χρονοδιάγραμμα Ενότθτασ 3 Μοναδεσ Εγγραφισ και Επεξεργαςίασ κινοφμενθσ εικόνασ (Video) υψθλισ ανάλυςθσ HD, 2Κ και 4Κ Α Χρονοδιάγραμμα Ενότθτασ 4 - Συμπλιρωμα ρομποτικοφ εξοπλιςμοφ (άδειεσ χριςθσ, οδθγοί νζασ τεχνολογίασ) Α Χρονοδιάγραμμα Ενότθτασ 5 - Λοιπόσ Συνοδευτικόσ Εξοπλιςμόσ Α Χρονοδιάγραμμα Ενότθτασ 6 - Αναβάκμιςθ Συςτιματοσ Διαχείρθςθσ Οπτικοακουςτικοφ Υλικοφ Αρχείου Α Χρονοδιάγραμμα Ενότθτασ 7 Σφςτθμα Μετατροπισ και Ανάκτθςθσ Ραλαιων Μορφότυπων Film ςε Ψθφιακά Αρχεία Α Χρονοδιάγραμμα Ενότθτασ 8 Ανάπτυξθ Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Ραροχισ Αρχειακοφ Υλικοφ Ρολυκαναλικά Α3.13 Ρίνακασ Ραραδοτζων Α Ραραδοτζα Ενότθτασ 1 - Σουίτεσ Αποκατάςταςθσ Αρχειακοφ Υλικοφ. (Επζκταςθ και Αναβάκμιςθ Μονάδασ Ανάκτθςθσ και Αποκατάταςθσ Υλικοφ Φιλμ(Film Restoration)) Α Ραραδοτζα Ενότθτασ 2 - Σουίτεσ αποκατάςταςθσ αρχειακοφ υλικοφ (Μονάδα Αποκατάςταςθσ ραδιοφωνικοφ υλικοφ) Α Ραραδοτζα Ενότθτασ 3 - Μονάδεσ Εγγραφισ και Επεξεργαςίασ κινοφμενθσ εικόνασ (Video) υψθλισ ανάλυςθσ HD, 2Κ και 4Κ Α Ραραδοτζα Ενότθτασ 4 - Συμπλιρωμα ρομποτικοφ εξοπλιςμοφ (άδειεσ χριςθσ, οδθγοί νζασ τεχνολογίασ Α Ραραδοτζα για Είδοσ 5 - Λοιπόσ ςυνοδευτικόσ εξοπλιςμόσ Α Ραραδοτζα Ενότθτασ 6 Αναβάκμιςθ Συςτιματοσ Διαχείρθςθσ Οπτικοακουςτικοφ. 138 Α Ραραδοτζα για το Είδοσ 7 - Σφςτθμα Μετατροπισ και Ανάκτθςθσ Ραλαιων Μορφότυπων Film ςε Ψθφιακά Αρχεία Α Ραραδοτζα Ενότθτασ 8 - Ανάπτυξθ Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Ραροχισ Αρχειακοφ Υλικοφ Ρολυκαναλικά Α4. Ελάχιςτεσ Προδιαγραφζσ Τπηρεςιών Α4.1 Υπθρεςίεσ Επίδειξθσ Ραραδοτζων Α4.2 Υπθρεςίεσ Ευαιςκθτοποίθςθσ Α4.3 Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ και Δοκιμαςτικισ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ Α4.4 Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ» Α4.5 Τιρθςθ Ρροδιαγραφϊν Ροιότθτασ Υπθρεςιϊν Σ ε λ. 3

4 Α5. Μεθοδολογία Διοίκηςησ και Τλοποίηςησ Ζργου Α5.1 Μζκοδοι και Τεχνικζσ Υλοποίθςθσ και Υποςτιριξθσ Α5.2 Σχιμα Διοίκθςθσ, ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ του Ζργου Α5.3 Σχζδιο και Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κινδφνων Α5.4 Σενάρια χριςθσ και Ελζγχου - Διαδικαςία παραλαβισ λειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων και Ζργου Σ ε λ. 4

5 Συνοπτικά ςτοιχεία Ζργου. Το αρχείο τθσ Δθμόςιασ Τθλεόραςθσ είναι το ςθμαντικότερο οπτικοακουςτικό αρχείο τθσ χϊρασ μασ. Ρεριλαμβάνει περιςςότερο από το 70% του ςυνολικοφ οπτικοακουςτικοφ πλοφτου τθσ. Σε αυτό εντάςςεται το ςθμαντικό αρχείο ραδιοφϊνου, φωτογραφικό αρχείο, αρχείο παρτιτοφρων και κειμζνων. Το μεγαλφτερο μζροσ του ζχει ιςτορικό χαρακτιρα και είναι απαραίτθτθ θ διάςωςθ, θ ςυντιρθςθ, θ ψθφιοποίθςθ, θ τεκμθρίωςθ και θ ανάδειξι του. H Δθμόςια Τθλεόραςθ διακζτει ΚΨΤ που δθμιουργικθκε με χρθματοδότθςθ από το ΕΡ Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ (Ρροςκλιςεισ 65, 172) και τθσ τθσ ΕΤ με ςτόχο τθ διάςωςθ, αποκατάςταςθ, ψθφιοποίθςθ, τεκμθρίωςθ και ανάδειξθ του οπτικοακουςτικοφ αρχείου τθσ. Το παρόν ζργο αποςκοπεί κυρίωσ ςτθν ποιοτικι βελτίωςθ και εξωςτρζφεια των υπθρεςιϊν του ΚΨΤ αλλά και τθν επιτάχυνςθ τθσ διάςωςθσ ψθφιοποίθςθσ και ανάδειξθσ ςπάνιου υλικοφ από το πολιτιςτικό απόκεμα τθσ ΔΤ. Ρεριλαμβάνει τα είδθ (τμιματα/ ενότθτεσ )του παρακάτω πίνακα: ΕΛΔΘ, Τμιματα/Ενότθτεσ ΡΕΛΓΑΦΘ Σουίτεσ αποκατάςταςθσ αρχειακοφ υλικοφ. (Επζκταςθ και Αναβάκμιςθ Μονάδασ Ανάκτθςθσ και Αποκατάςταςθσ Υλικοφ Φιλμ (Film Restoration)) Σουίτεσ αποκατάςταςθσ αρχειακοφ υλικοφ. (Μονάδα Αποκατάςταςθσ αδιοφωνικοφ υλικοφ). Μονάδεσ Εγγραφισ και Επεξεργαςίασ κινουμζνθσ εικόνασ (VIDEO) υψθλισ ανάλυςθσ HD, 2Κ και 4Κ Συμπλιρωμα ρομποτικοφ εξοπλιςμοφ (άδειεσ χριςθσ, οδθγοί νζασ τεχνολογίασ. Λοιπόσ ςυνοδευτικόσ εξοπλιςμόσ ο οποίοσ αποτελείται από: 5.1:Σφςτθμα Εξυπθρετθτι - Video Server. 5.2:Εξυπθρετθτζσ Υποςτιριξθσ. 5.3: Μεταγωγείσ Διαςφνδεςθσ 5.4 Κεντρικόσ Αποκθκευτικόσ Χϊροσ Ενιαίασ Διαχείριςθσ Υλικοφ. Αναβάκμιςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Οπτικοακουςτικοφ Υλικοφ Ρρομικεια Συςτιματοσ Μετατροπισ και Ανάκτθςθσ Ραλαιϊν Μορφοτφπων Film ςε Ψθφιακά Αρχεία. Ανάπτυξθ Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Διάκεςθσ Αρχειακοφ Ρεριεχομζνου Ρολυκαναλικά. Σ ε λ. 5

6 ΠΙΝΑΚΑ Ι: Κατηγορίεσ Σμημάτων/Ενοτήτων Ζργου. Κάκε υποψιφιοσ Ανάδοχοσ μπορεί να κατακζςει προςφορζσ για ζνα ι και περιςςότερα τμιματα/ενότθτεσ και για τθν περίπτωςθ τθσ ενότθτασ πζντε (5) για μία ι περιςςότερεσ υποκατθγορίεσ αυτισ, για το ςφνολο όμωσ των ηθτοφμενων υλικϊν και λογιςμικϊν τθσ κάκε ενότθτασ ι υποενότθτασ. Θ κατακφρωςθ κα γίνει ανά τμιματα/ενότθτεσ και για τθν περίπτωςθ τθσ ενότθτασ πζντε (5) ανά υποενότθτα. Θ διαγωνιςτικι διαδικαςία γίνεται κατά τμιματα (Lots). Διευκρινίηεται ότι οι προςφορζσ (τεχνικζσ και οικονομικζσ) κα κατατίκενται ανά τμιμα / ενότθτα ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που καλφπτουν το ςφνολο του ζργου. Σ ε λ. 6

7 ΜΕΟΣ Α: ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΚΑΛ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΕΓΟΥ Συντομογραφίεσ CMS DDR HBBTV HD HSM MAM SD SDI VTR ΑΑ ΒΔ ΔΜΡ ΕΕ ΕΛ ΕΚΕ ΕΡ ΕΡΡΕ ΔΤ ΕΤ ΝΕΛΤ ΕΣΡΑ ΚΨΤ ΡΕΣ ΡΟΡ Α ΤΡΕ Content Management System Digital Disk Recorder Hybrid Broadband Broadcast TeleVision High Definition Hierarchical Storage Management Media Asset Management Standard Definition Serial Digital Interface Video Tape Recorder Ανακζτουςα Αρχι Βάςθ Δεδομζνων Διεφκυνςθ Μθχανοργάνωςθσ και Ρλθροφορικισ Ευρωπαϊκι Επιτροπι Εκνικό Μδρυμα αδιοφωνίασ Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου. Δθμόςια Τθλεόραςθ Ελλθνικι αδιοφωνία Τθλεόραςθ Νζα Ελλθνικι αδιοφωνία Τθλεόραςθ Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ Κζντρο Ψθφιακισ Τεκμθρίωςθσ Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ Συντιρθςθσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ αδιοφωνικό Αρχείο Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Α1. Ρεριβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου Με τισ αποφάςεισ Σ ε λ. 7

8 Α1.1.1 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Λειτουργίασ & Υλοποίθςθσ. Με τθν με αρικ. ΟΛΚ. 02/ κοινι υπουργικι απόφαςθ του Υφυπουργοφ ςτον Ρρωκυπουργό και του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Κατάργθςθ τθσ δθμόςιασ επιχείρθςθσ «Ελλθνικι αδιοφωνία Τθλεόραςθ, Ανϊνυμθ Εταιρεία (ΕΤ-ΑΕ)» (ΦΕΚ Β 1414), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, θ Ελλθνικι αδιοφωνία Τθλεόραςθ, Ανϊνυμθ Εταιρεία (ΕΤ Α.Ε), που ιδρφκθκε με τον Ν. 1730/1987 ωσ ενιαίοσ φορζασ καταργικθκε. Το ςφνολο των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και πακθτικοφ τθσ ΕΤ-Α.Ε και των κυγατρικϊν τθσ, περιλαμβανομζνων των πάςθσ φφςεωσ δικαιωμάτων, αξιϊςεων και υποχρεϊςεων μεταβιβάςτθκαν αυτοδικαίωσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ και χωρίσ καμία άλλθ διατφπωςθ ςτο Δθμόςιο, εκπροςωποφμενο από τον Υπουργό Οικονομικϊν. Το δθμόςιο κατζςτθ διάδοχοσ του ςυνόλου των δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων ςφμφωνα με τα ανωτζρω οριηόμενα. Με τθν παράγραφο 5 του Ν.4262/2014 προβλζπεται θ δυνατότθτα τθσ εκτζλεςθσ και υλοποίθςθσ ζργων, δράςεων και προγραμμάτων, ςυγχρθματοδοτοφμενων ι χρθματοδοτοφμενων από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ι άλλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ, των οποίων φορζασ ι τελικόσ δικαιοφχοσ ιταν θ καταργθκείςα ΕΤ Α.Ε. ι κυγατρικι τθσ εταιρεία, κατά τθ διάρκεια τθσ ειδικισ διαχείριςθσ και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του ζργου τθσ τελευταίασ, δφναται να ανατεκεί ςτον ειδικό διαχειριςτι, ςφμφωνα με τθν πιςτοποίθςθ Διαδικαςιϊν Διαχειριςτικισ Επάρκειασ των αρμόδιων υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν. Ο ειδικόσ διαχειριςτισ υπειςζρχεται ςτα πάςθσ φφςεωσ δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τα εν λόγω ζργα, δράςεισ και προγράμματα. Με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Υπουργοφ ρυκμίηεται κάκε αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου. Α1.1.2 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) Με τισ αποφάςεισ ΧΧΧΧΧΧ ορίςτθκαν τα αρμόδια όργανα τθσ ΔΤΤ για τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ. Συγκεκριμζνα ορίςτθκε θ Διοικοφςα επιτροπι θ οποία αποτελείται από Σ ε λ. 8

9 Επίςθσ θ Ομάδα Ζργου τθσ Ρράξθσ ςφμφωνα με τισ παραπάνω αποφάςεισ αποτελείται από Τζλοσ ωσ μζλθ τθσ επιτροπισ ορίςτθκαν οι παρακάτω: Ευκφνθ τθσ επιτροπισ είναι θ ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν των Ρράξεων. Α1.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου) 1. Γενικά H Διεφκυνςθ Μουςείου Αρχείου ςε ςυνεργαςία με τθν Διεφκυνςθ Μθχανοργάνωςθσ & Ρλθροφορικισ τθσ ΔΤ, ζχει εφαρμόςει ςχζδιο αξιοποίθςθσ του διακζςιμου θχθτικοφ και οπτικοφ υλικοφ, αξιοποιϊντασ τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία των ςτελεχϊν τθσ ςτο χϊρο τθσ ψθφιακισ οπτικοακουςτικισ τεχνολογίασ. 2. Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ. Ζνα μζροσ του υλικοφ, που ζχει περάςει και από τθν τεχνικι διαδικαςία τθσ ψθφιοποίθςθσ μζςω του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, είναι ςιμερα ςτθ διάκεςθ των πολιτϊν μζςα από τθν ιςτοςελίδα Εξερευνϊντασ κανείσ τον διαδικτυακό τόπο κα βρει χιλιάδεσ ρεπορτάη, ειδιςεισ και εκπομπζσ ενθμερωτικζσ, ψυχαγωγικζσ τθλεοπτικζσ, φωτογραφίεσ, παρτιτοφρεσ, δίςκουσ και cd. Το προσ διάκεςθ υλικό διαρκϊσ εμπλουτίηεται και ανανεϊνεται. Συνολικά, το Αρχείο τθσ ΔΤ περιλαμβάνει: Τθν Ταινιοκικθ Τθλεόραςθσ Το Αρχείο Ειδιςεων Τθλεόραςθσ Το Ακλθτικό Αρχείο Τθλεόραςθσ Το Κοινοβουλευτικό Αρχείο Τθλεόραςθσ Το Αρχείο Ειδιςεων αδιοφϊνου Το Ακλθτικό Αρχείο αδιοφϊνου Τθ Κεατρικι Βιβλιοκικθ αδιοφϊνου Τθν Διςκοκικθ Ταινιοκικθ αδιοφϊνου Τθν Μουςικι Βιβλιοκικθ Το Φωτογραφικό Αρχείο-Συλλογζσ Σ ε λ. 9

10 3. Αποκατάςταςθ Αρχειακοφ Υλικοφ Φιλμ (Υπάρχουςα κατάςταςθ) Θ υπάρχουςα μονάδα προςφζρει μζςα από ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον εργαςίασ τα κατάλλθλα εργαλεία για τθν επεξεργαςία υλικοφ ςε πραγματικό χρόνο (real-time) αλλά και επιλεκτικά διόρκωςθ ςε μθ πραγματικό χρόνο (off-line/file processing) με μια απλουςτευμζνθ διαδικαςία. Το ςφςτθμα τθν παροφςα ςτιγμι λειτουργεί ςαν ενιαία μονάδα ζτςι ϊςτε το προσ διόρκωςθ υλικό αφοφ επεξεργαςτεί από τθ μονάδα real-time και το αποτζλεςμα χριηει περαιτζρω επεξεργαςίασ επιλζγεται θ δεφτερθ μονάδα διόρκωςθσ μθ πραγματικοφ χρόνου (off-line /file processing). Αυτό προςφζρει ςτο χειριςτι τθν δυνατότθτα μεγάλθσ ευελιξίασ και ταχφτθτασ αυξάνοντασ τον όγκο του προσ επεξεργαςία υλικοφ, όταν διορκϊνεται αρχειακό υλικό θ καινοφργιο. Το ςφςτθμα δίνει προ ρυκμιςμζνεσ παραμζτρουσ μζγιςτθσ διόρκωςθσ μζςα από κατάςταςθ αυτοματοποιθμζνθσ λειτουργίασ. Επίςθσ παρζχει τθν δυνατότθτα ςτο χειριςτι να αφαιρεί αντικείμενα που αλλοιϊνουν τθν εικόνα, όπωσ ςκόνθ γρατςουνιζσ κλπ. από ακολουκίεσ ολόκλθρων καρζ (full frame) ι επιλεκτικά ςε επιμζρουσ περιοχζσ ςε οποιαδιποτε ςθμείο ενόσ επιλεγμζνου καρζ ι ακολουκίασ των καρζ. Θ όλθ διαδικαςία ψθφιοποίθςθσ-επεξεργαςίασ γίνεται ςε ποιότθτα αςυμπίεςτου ψθφιακοφ βίντεο ςτακερισ ευκρίνειασ SD D1/4:2:2 I/O, 10 bit μζςω πρωτοκόλλου SDI. Το υλικό που αναπαράγεται από τα παλαιότερα format αποκθκεφεται ωσ ψθφιακό αρχείο ςτθ μονάδα DDR για άμεςθ πρόςβαςθ, ταχφτθτα. Στθ ςυνζχεια οδθγείται ςτθ μονάδα ψθφιακισ διόρκωςθσ για επεξεργαςία ςε πραγματικό χρόνο. Εφόςον το αποτζλεςμα τθσ μονάδασ διόρκωςθσ πραγματικοφ χρόνου (real-time) δεν είναι ικανοποιθτικό αποκθκεφεται ςαν αρχείο, για περαιτζρω λεπτομερι επεξεργαςία όπωσ αναφζρεται παραπάνω. Εάν είναι επικυμθτό υπάρχει θ δυνατότθτα να επιλζγεται θ μονάδα διόρκωςθσ μθ πραγματικοφ χρόνου (off-line/file processing) από τθν αρχι χωρίσ τθν χριςθ τθσ μονάδασ διόρκωςθσ πραγματικοφ χρόνου (realtime). Θ ςυγκεκριμζνθ μονάδα DDR ςυνδζεται με το ςφςτθμα διαχείριςθσ αρχειακοφ υλικοφ μζςω πρωτοκόλλου TCP/IP και να παρζχει δυνατότθτα Push /Pull transfer, ζτςι ϊςτε το επιλεγμζνο επεξεργαςμζνο υλικό, να μεταφζρεται ςτθν κεντρικι αποκθκευτικι μονάδα (On-line Server). 4. αδιοφωνικό αρχείο τθσ ΔΤ (Υπάρχουςα κατάςταςθ). Θ διάςωςθ, ςυντιρθςθ, αρχειοκζτθςθ και δθμιουργία ενόσ άρτιου αρχείου οπτικοακουςτικοφ υλικοφ αποτελεί αναγκαιότθτα όχι µόνο λόγω χρζουσ προσ τθν ιςτορικι μνιμθ και αλικεια, αλλά και ωσ ςυμβολι ςτθν καταγραφι τθσ παγκόςμιασ κουλτοφρασ µζςω των αρχείων τθσ ΔΤ. Συμπλθρωματικά χωρίσ αυτό να μειϊνει τθ ςθμαςία τθσ, αποτελεί ζκφραςθ αγωνίασ των μελετθτϊν για το επείγον των προτεινόμενων παρεμβάςεων, ϊςτε να περιςωκεί το πεπαλαιωμζνο τμιμα του αρχείου που κακθμερινά κινδυνεφει να καταςτραφεί ολοςχερϊσ, λόγω τθσ φυςικισ φκοράσ του, αδυναμίασ εφρεςθσ ανταλλακτικϊν των μθχανϊν αναπαραγωγισ του αλλά και αποχϊρθςθσ από τθν Σ ε λ. 10

11 ενεργό δράςθ των ειδικευμζνων τεχνικϊν που μζχρι ςιμερα το ςυντθροφν. Το αρχειακό υλικό των ραδιοφωνικϊν εκπομπϊν βρίςκεται αποτυπωμζνο ςε όλα τα γνωςτά μζςα αποκικευςθσ, (μεταλλικοφσ ογκϊδεισ δίςκουσ παραγωγισ τθσ αρχισ του 20 ου αιϊνα, δίςκουσ βινυλίου 33, 45, 78 ςτροφϊν, μαγνθτοταινίεσ οπτικοφσ δίςκουσ κ.λ.π.). Σιμερα το υλικό αυτό βρίςκεται διάςπαρτο ςτουσ χϊρουσ των ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν του δικτφου τθσ ΔΤ (των Ραλαιϊν ΕΤ, ΕΛ και τθσ ΥΕΝΕΔ). Ζνεκα τθσ διαςποράσ του, ο όγκοσ και θ κατάςταςθ του ραδιοφωνικοφ αρχείου τθσ ΔΤ, είναι αδφνατο να εκτιμθκεί. Κακθμερινά, απαιτείται χρόνοσ και προςπάκεια, προκειμζνου να γίνει προεπιςκόπθςθ του υλικοφ, και να επιβεβαιωκεί θ δυνατότθτα χριςθσ του. Συχνά λόγω κακισ ποιότθτασ, ηθτείται θ αναβάκμιςθ του ςιματοσ µε διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ, κακαριςμοφ, αποκορυβοποίθςθσ, μεταγραφισ, κλπ. Θ αναπαραγωγι του υλικοφ ςε αναλογικά μζςα, μζκοδοσ που εφαρμόηεται ςιμερα, δεν είναι αςφαλισ αφοφ τα αντίγραφα δεν αποκθκεφονται ςτουσ αρχειακοφσ χϊρουσ, με ςυνζπεια να εκτίκεται ςε κινδφνουσ αλλοίωςθσ, καταςτροφισ ι απϊλειασ. Σε κάκε περίπτωςθ που τα αντίγραφα παρουςιάςουν βλάβεσ, είναι υποχρεωτικι θ μεταγραφι από τα πρωτότυπα (master) εξ αρχισ, διαδικαςία που κζτει και τα master εν κινδφνω. Από το διακζςιμο υλικό, γίνεται χριςθ ςε κζματα που αφοροφν τθ επικαιρότθτα, θ τθν ανάδειξθ ςυγκεκριμζνων κεμάτων. Το υπόλοιπο, που δεν αφορά τθν επικαιρότθτα ι δεν είναι εμπορικό, είναι πικανό να µθν αναηθτθκεί ποτζ, με αποτζλεςμα να μθν ανακτθκεί ποτζ, να µθν τεκμθριωκεί, και ςυνεπϊσ να παραμείνει ςτθν αφάνεια, με αποτζλεςμα να απολεςκεί. Επίςθσ δεν υπάρχει πλιρθσ καταγραφι των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τα πνευματικά δικαιϊματα επί του υλικοφ, με αποτζλεςμα ο χειριςμόσ τουσ να είναι ιδιαίτερα δυςχερισ. Θ εκμετάλλευςθ του Α ςιμερα γίνεται ευκαιριακά, ανάλογα µε τισ ανάγκεσ τθσ επικαιρότθτασ (επετειακζσ εκδθλϊςεισ και παραγωγζσ) ι όταν το υλικό που ζχει ςυγκεντρωκεί, μπορεί να ςυγκροτιςει µια λογικι ενότθτα που κα κεωρθκεί ότι είναι εμπορεφςιμθ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ ΔΤ παρζχει το πρωτογενζσ υλικό θχθτικά βελτιωμζνο και ψθφιοποιθμζνο, το οποίο τελικϊσ αναπαράγεται από εξωτερικό φορζα (εργολάβο) ςε ικανό αρικμό αντιγράφων, προκειμζνου να διατεκεί ςτο εμπόριο. Ιδθ ζχουν διατεκεί ςειρζσ ακουςτικοφ υλικοφ ςε CD κάτω από τον γενικό τίτλο «Αρχείο αδιοφϊνου». Θ εκμετάλλευςθ αυτι του αρχείου είναι μικρι και αντιςτρόφωσ ανάλογθ µε τθν αξία του. Θ εκτίμθςθ αυτι βαςίηεται ςτο γεγονόσ ότι τα θχθτικά ντοκουμζντα καταγράφουν τθν κακθμερινι ιςτορία, αρχίηοντασ 30 περίπου χρόνια πριν τθν εμφάνιςθ τθσ τθλεόραςθσ ςτθν Ελλάδα. 4.1 Υφιςτάμενθ διαδικαςία ςυντιρθςθσ ανάκτθςθσ. Σ ε λ. 11

12 Θ όλθ διαδικαςία εξεφρεςθσ - ςυντιρθςθσ - ανάκτθςθσ αρχειακοφ υλικοφ αποτελεί αρμοδιότθτα τθσ Δ/νςθσ Μουςείου & Αρχείου. Το αρχειακό υλικό των κεντρικϊν εγκαταςτάςεων τθσ ΔΤ, είναι διεςπαρμζνο ςε διαφορετικά χωροταξικά ςθμεία (αδιομζγαρο Αγ. Ραραςκευισ, Κτίριο Κατεχάκ, Γζρακα). Θ ενεργοποίθςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ γίνεται µε τθν υποβολι αιτιματοσ από πλευράσ του χριςτθ και τθν εξεφρεςθ και μεταφορά (εφόςον ζχει αποκθκευτεί ςε άλλο ςθμείο) του αιτοφμενου αρχειακοφ υλικοφ ςτθν αρμόδια Δ/νςθ Αρχείου. Ακολουκεί θ διαδικαςία ελζγχου, ςυντιρθςθσ, ψθφιοποίθςθσ του μζςου και ςτθ ςυνζχεια αναβάκμιςθ ςιματοσ, επεξεργαςία και μεταγραφι ςε ψθφιακό format. Θ διαδικαςία είναι παρόμοια ςε μεγάλο βακμό ςε όλεσ τισ γραμμζσ παραγωγισ (ταινίεσ αρχείου, βιντεοταινίεσ αρχείου, αρχείο παραςτάςεων & μουςικϊν ςυνόλων), και περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ φάςεισ: 1. Ρρϊτθ καταγραφι - ταυτοποίθςθ προγραμμάτων: Στθ φάςθ αυτι γίνεται θ αναγνϊριςθ του περιεχομζνου και ο αρχικόσ κεματικόσ χαρακτθριςμόσ. 2. Τεχνικόσ ζλεγχοσ και επιλογι μζςων: Στθ φάςθ αυτι διενεργείται τεχνικόσ ζλεγχοσ για τθν κατάςταςθ του μζςου και τθν επιλογι τθσ τεχνικισ μεκόδου ςυντιρθςθσ / αποκατάςταςθσ. 3. Αποκατάςταςθ: Θ φάςθ περιλαμβάνει τθν αποκατάςταςθ φυςικϊν φκορϊν, τον φυςικό κακαριςμό του μζςου αποκικευςθσ µε υπζρθχουσ, τθν πικανι αφφγρανςθ του μζςου ςε ειδικό κλίβανο, τθν ψθφιοποίθςθ των δεδομζνων και τθν αποκατάςταςθ του ιχου. 4. Τελικόσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ. 5. Μεταγραφι ςε ψθφιακό μζςο (φορµάτ): Αφοφ ζχει γίνει ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ του αποτελζςματοσ γίνεται θ μεταγραφι ςε νζο μζςο (φορµάτ). Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ μεταγραφισ παραδίδεται το αρχείο ςτον χριςτθ και επιςτρζφεται το master ςτθν αρχικι του αρχειοκικθ. 4.2 Υπάρχουςα υποδομι αδιοφωνίασ για Ψθφιοποίθςθ Σιμερα, ςτθν ΔΤ λειτουργοφν τρεισ ςτακμοί ψθφιοποίθςθσ. Ο κάκε ςτακμόσ αποτελείται από: 1. Στερεοφωνικό αναλογικό μαγνθτόφωνο (tape recorder stereo) Studer Α 807 (semi-professional) 2. Μετατροπζα Ψθφιακοφ/Αναλογικοφ ςιματοσ D/A converter AURORA (Lynx) 3. Ζναν (1) Θλεκτρονικό Υπολογιςτι 4. Μία (1) κάρτα ιχου (sound card) RME 5. Ζνα (1) DA W (digital audio workstation) Samplitude 6. Ζνα (1) ηεφγοσ θχείων PMC Θ υποδομι ςε θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ τθσ αδιοφωνίασ αποτελείται από Σ ε λ. 12

13 υπολογιςτζσ με λειτουργικό Windows Χ Workstation με ενεργοποιθμζνα τα προφίλ αςφάλειασ και ελεγχόμενθσ λειτουργίασ. Επίςθσ υπάρχουν εγκατεςτθμζνεσ υπθρεςίεσ αυτόματου ελζγχου των μθχανθμάτων, και απομεμακρυςμζνθσ διαχείριςθσ. 5. Αρχείο εγγράφων (Υπάρχουςα κατάςταςθ) Το αρχείο εγγράφων και περιοδικϊν τθσ Διεφκυνςθσ Μουςείου-Αρχείου είναι ζνα πολφ πλοφςιο αρχείο που περιλαμβάνει πάνω από ςελίδεσ ποικίλθσ προζλευςθσ. Συγκεκριμζνα διακζτει: 1. Δελτία Ειδιςεων τθσ τζωσ ΕΤ1 από το Δελτία Ειδιςεων αδιοφωνίασ από το 1971 ζωσ το Συλλογι εγγράφων τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ ΕΛ από το 1945 ζωσ το 1964 περίπου και ςυλλογι εγγράφων τθσ Γενικισ Δ/νςθσ ΕΛ από το 1955 ζωσ το 1960 περίπου. 4. Συλλογι Εγγράφων τθσ Τεχνικισ Δ/νςθσ (Διακθρφξεισ Οικονομικζσ Ρροςφορζσ) 5. Συλλογι εμπιςτευτικϊν εγγράφων από Ρρεςβείεσ, Ξζνεσ αδιοφωνίεσ (Λταλικι, Γαλλικι, Ελβετικι, Γερμανικι, BBC), Διεκνείσ Οργανιςμοφσ (UNESCO, Ο.Θ.Ε.), Ευρωπαϊκοφσ Οργανιςμοφσ (U.E.R. Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ αδιοφωνίασ), Τεχνικζσ Εταιρείεσ (R.C.A.) κ.α. 6. Συλλογι Καρτελϊν και Αποδείξεων Συνδρομθτϊν του Ε.Λ. από το 1939 ζωσ το Ζγγραφα (οικογενειακά ζγγραφα, ιδιόχειρεσ ςθμειϊςεισ, ςχόλια για φωτογραφικζσ πλάκεσ κ.α.) και εφθμερίδεσ-αποκόμματα εφθμερίδων εποχισ του Ρ. Ρουλίδθ 8. Συλλογι του περιοδικοφ «Εβδομαδιαίον Πρόγραμμα Ραδιοφωνικοφ ταθμοφ Αθηνών» με ενδεικτικά τεφχθ του 1939 (1), 1940 (2) και 1941 (1). 9. Συλλογι του περιοδικοφ «αδιοπρόγραμμα» από το 1948 ζωσ το Μάιο του Συλλογι του περιοδικοφ «αδιοτθλεόραςθ» από το 1968 ζωσ ςιμερα. Σ ε λ. 13

14 Α1.2.1 Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ. Θ ΔΤ ςιμερα ακολουκεί τθν παρακάτω βαςικι οργανωτικι δομι: Α1.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Φορζα. Οι υπθρεςίεσ που κα αναπτυχκοφν ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο αφοροφν κατά κφριο λόγο τισ Διευκφνςεισ Μουςείου Αρχείου & Ρλθροφορικισ τθσ ΔΤ. Οι προτεινόμενεσ υπθρεςίεσ που κα αναπτυχκοφν κα διαχειρίηονται από τθν ομάδα ζργου με τθν ςυνδρομι του προςωπικοφ τθσ Διεφκυνςθσ Μουςείου Αρχείου, τθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ και τθσ Διεφκυνςθσ Νομικϊν Υπθρεςιϊν. Θ Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ κα μεριμνά για τθν ςωςτι λειτουργία των προςφερόμενων υπθρεςιϊν ςε ςυνεργαςία με τον Ανάδοχο. Κα μεριμνιςει επίςθσ για τον ζλεγχο τθσ παράδοςθσ λογιςμικοφ και εξοπλιςμοφ από τουσ Αναδόχουσ ςτα πλαίςια των γενικϊν αλλά και ειδικϊν απαιτιςεων του ζργου. Αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Μουςείου Αρχείου είναι θ ςυγκζντρωςθ του υλικοφ και εξοπλιςμοφ τθσ ΔΤ που ζχει μουςειακι αξία, θ διατιρθςθ, ταξινόμθςθ και κατάταξθ του οπτικοακουςτικοφ και φωτογραφικοφ αρχείου και θ ςυνεργαςία με τα υπόλοιπα αρχεία τθσ ΔΤ, με ςτόχο τθ διαμόρφωςθ ενόσ κοινοφ ςυςτιματοσ αρχειακοφ υλικοφ. Τα τελευταία χρόνια με τθν δθμιουργία του ΚΨΤ το τμιμα αρχείου τθσ διεφκυνςθσ ζχει αναλάβει τθν ψθφιοποίθςθ του αρχειακοφ υλικοφ με τα αποτελζςματα να είναι εμφανι ενϊ ςτθ προςπάκειά τθσ για ςυνεχι βελτίωςθ τθσ προςφοράσ υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ βάςθ του ςτόχου και τθσ αποςτολισ τθσ ΔΤ κα βοθκιςουν οι υπό ανάπτυξθ και προμικειεσ ςτο παρόν ζργο υπθρεςιϊν και εξοπλιςμϊν. Θ Διεφκυνςθ Μουςείου Αρχείου Αποτελείται από τα Τμιματα: 1. Μουςείου: ςυγκζντρωςθ του υλικοφ και του εξοπλιςμοφ τθσ ΔΤ που ζχει μουςειακι αξία. Ζρευνα και εντοπιςμόσ μθχανθμάτων παλιάσ τεχνολογίασ, ςυντιρθςθ και αξιοποίθςι τουσ. Ραρουςίαςθ εκκζςεων ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Επικοινωνίασ και Εκδθλϊςεων τθσ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Σχζςεων. 2. Αρχείου: διατιρθςθ, ταξινόμθςθ, κατάταξθ του οπτικοακουςτικοφ και φωτογραφικοφ αρχείου κακϊσ και ο εμπλουτιςμόσ του, χοριγθςθ αντιγράφων ςε όλεσ τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ ΔΤ και τθσ ΝΕΛΤ. για τισ ανάγκεσ των εκπομπϊν. Σχεδιαςμόσ των κάκε είδουσ εκδόςεων με το υλικό του αρχείου, οργάνωςθ εργαςτθρίων ςυντιρθςθσ για το φιλμ και το βίντεο, Σ ε λ. 14

15 δθμιουργία φωτοκικθσ εργαςτθρίου, οργάνωςθ φωτογραφικϊν εκκζςεων και ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ με τα υπόλοιπα αρχεία τθσ ΔΤ με ςτόχο τθ διαμόρφωςθ ενόσ κοινοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ καταγραφισ, αποδελτίωςθσ, πλθροφορικισ (για τθν εςωτερικι διάκεςθ του αρχειακοφ υλικοφ ι για τθν πϊλθςθ του ςε τρίτουσ) και διάκεςθσ αρχειακοφ υλικοφ για εςωτερικι χριςθ και για πϊλθςθ ςε τρίτουσ 3. Γραμματεία Τθν Διεφκυνςθ Μθχανοργάνωςθσ & Ρλθροφορικισ ςυγκροτοφν οι ακόλουκεσ υπθρεςιακζσ μονάδεσ: 1. Τμιμα Ανάπτυξθσ & Συντονιςμοφ Ζργων Ρλθροφορικισ (εκπόνθςθ ετθςίων ι τριετϊν προγραμμάτων ανάπτυξθσ τθσ πλθροφορικισ, ευκφνθ τθσ μελζτθσ, του ςχεδιαςμοφ, τθσ ανάπτυξθσ, τθσ υλοποίθςθσ και του ςυντονιςμοφ ζργων πλθροφορικισ τθσ ΔΤ, εκπόνθςθ και θ ευκφνθ παρακολοφκθςθσ του προχπολογιςμοφ επενδφςεων τθσ Διεφκυνςθσ, ςυμμετοχι ςτα προγράμματαb πλθροφορικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) 2. Τμιμα Τεχνικισ Υποςτιριξθσ (εξαςφάλιςθ, υποςτιριξθ και επίλυςθ των προβλθμάτων των υπθρεςιϊν τθσ ΔΤ., ςε κζματα εξοπλιςμοφ Θ/Υ, λογιςμικοφ, περιφερειακϊν Θ/Υ, βάςεων δεδομζνων, ςυςτθμάτων πολυμζςων online (Internet) και offline (CD,DVD), , κακιζρωςθ προτφπων εξοπλιςμοφ Θ/Υ, λογιςμικοφ Θ/Υ, και θ παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςισ τουσ, ςφνταξθ προδιαγραφϊν, θ αξιολόγθςθ κακϊσ και θ παραλαβι εξοπλιςμοφ Θ/Υ και λογιςμικοφ Θ/Υ). 3. Τμιμα Δικτφου Θ/Υ (ανάπτυξθ, τεχνικι υποςτιριξθ, ςυντιρθςθ και αςφάλεια όλου του δικτφου Θ/Υ (INTRANET) τθσ ΔΤ., θ ζγκαιρθ προειδοποίθςθ και αντιμετϊπιςθ από διάφορουσ τφπουσ παραβιάςεων. 4. Τμιμα Ραραγωγισ (παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, ςυντιρθςθ, υποςτιριξθ των χρθςτϊν, διαςφάλιςθ των δεδομζνων, τιρθςθ θμερολογίου προβλθμάτων ανά ςφςτθμα). Α1.2.3 Ρεριγραφι των κφριων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν. Θ ΔΤ διακζτει τον πιο ςφγχρονο χϊρο φφλαξθσ και προςταςίασ οπτικοακουςτικοφ αρχείου ςτθν Ελλάδα. Ρρόκειται για υπόγειο χϊρο, που διακζτει τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ υγραςίασ και κλιματιςμοφ κακϊσ και τελευταίασ τεχνολογίασ ςυςτιματα πυρόςβεςθσ, ζκταςθσ 1200 τ.μ. Στο ιςόγειο άνωκεν του χϊρου φφλαξθσ βρίςκεται εγκατεςτθμζνο το πλθρζςτερο ςτθν Ελλάδα ΚΨΤ με δυνατότθτεσ διάςωςθσ, μεταγραφισ από παλαιά μορφότυπα, είκοςι ςτακμοφσ τεκμθρίωςθσ και δζκα ςτακμοφσ ψθφιοποίθςθσ. Διακζτει επίςθσ ειδικοφσ χϊρουσ για τθ διάςωςθ του φίλμ, εμφανιςτιρια, βιβλιοκικθ, ειδικό χϊρο για τθ φφλαξθ των φωτογραφιϊν (γυάλινεσ πλάκεσ). Επίςθσ διακζτει ζνα υπερςφγχρονο Κζντρο Δεδομζνων (Data Center) με πολλζσ δυνατότθτεσ. Σ ε λ. 15

16 To ΚΨΤ δθμιουργικθκε με ςτόχο τθ διάςωςθ, αποκατάςταςθ και ανάδειξθ του οπτικοακουςτικοφ αρχείου τθσ ΔΤ. Αναλυτικότερα, το ΚΨΤ, διακζτει τισ παρακάτω δυνατότθτεσ: 1. ςυμβατικι αρχειοκζτθςθ 2. αποκατάςταςθ του πρωτότυπου αρχειακοφ υλικοφ 3. ψθφιοποίθςθ 4. τεκμθρίωςθ για τθν καταγραφι 5. θλεκτρονικι αρχειοκζτθςθ 6. ποιοτικό ζλεγχοσ Α1.2.4 Ανάλυςθ υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν. Θ ΔΤ διακζτει ςφγχρονα Data Centers τόςο ςτο κεντρικό τθσ κτιριο, ςτθν Μεςογείων 432 όςο και ςτα περιφερειακά τθσ κτιρια. Θ Δ.Μ.Ρ τθσ ΔΤ ζχει υπό τθν ευκφνθ τθσ εξοπλιςμό που αποτελείται ςυνολικά από 104 εξυπθρετθτζσ που λειτουργοφν ςε δίκτυο, με αλλθλοεξαρτϊμενεσ υπθρεςίεσ απαραίτθτεσ για τθν ορκι λειτουργία του οργανιςμοφ. Ωσ μθχανζσ βρίςκονται κατανεμθμζνεσ ςε 6 χϊρουσ (Computer Rooms) μζςα ςτα 3 ςυγκροτιματα κτθρίων. Θ ΔΤ ιδθ λειτουργεί ςφγχρονα ςυςτιματα βαςιςμζνα ςτθν τεχνολογία του virtualization με ςκοπό τθν ςταδιακι αντικατάςταςθ του παλαιοφ εξοπλιςμοφ και τθν υποςτιριξθ των υπθρεςιϊν πλθροφορικισ με τεχνολογίεσ τελευταίασ γενιάσ. Ιδθ ζχει επιτευχκεί είναι θ ςυγχϊνευςθ 100 παραδοςιακϊν εξυπθρετθτϊν με τισ αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ τουσ ςε 4 ςυςκευζσ. Με τθν ειςαγωγι τθσ τεχνολογίασ του virtualization θ ΔΤ ζχει οφελθκεί με πολλοφσ και διάφορουσ τρόπουσ. Ρζρα από τθν απλοφςτευςθ τθσ διαχείριςθσ, ζχει επζλκει ςθμαντικι μείωςθ τθσ απαιτοφμενθσ ενζργειασ που απαιτείται για τθν λειτουργία και για τθν ψφξθ των ςυςτθμάτων, ςτοχεφοντασ ςε πράςινα Data Centers. Στο κεντρικό Data Center του αδιομεγάρου φιλοξενοφνται οι παρακάτω υπθρεςίεσ 1. Κεντρικι αποκικευςθ αρχείων. 2. Κεντρικι αςφάλεια ςυςτθμάτων και δικτφου. 3. Διαςφνδεςθ υψθλϊν ταχυτιτων με το Internet μζςω δικτφου οπτικϊν ινϊν και εφεδρικϊν ςυνδζςεων χαλκοφ. 4. Εξοπλιςμόσ διαςφνδεςθσ τα υπόλοιπα κτιρια τθσ ΔΤ ςε Ακινα, Κεςςαλονίκθ, και περιφζρεια μζςω διάφορων τφπων ςυνδζςεων και τεχνολογιϊν όπωσ οπτικζσ ίνεσ, χαλκόσ και Metro Ethernet, VPN αντίςτοιχα. 5. Τεχνολογίεσ Virtualization. 6. Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Ειδιςεων. 7. Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Μιςκοδοςίασ. Σ ε λ. 16

17 8. Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Λογιςτθρίου 9. Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαφθμίςεων 10. Ρλικοσ άλλων Ρλθροφορικϊν Συςτθμάτων Υποςτιριξθσ Εςωτερικϊν Εφαρμογϊν τθσ ΔΤ. 11. Εξυπθρετθτζσ τουwww.hprt-archives.gr 12. Εξυπθρετθτζσ του 13. Ρλθροφοριακό ςφςτθμα ελζγχου / απογραφισ αποκικθσ (RFID) Στο Data Center του ΚΨΤ φιλοξενοφνται τα παρακάτω ςυςτιματα. 1. Σφςτθμα διαχείριςθσ υλικοφ και δθμιουργίασ κατάλλθλων αρχείων για ΑΜΕΑ. Τα αποτελζςματα του ςυςτιματοσ αυτοφ που αναπτφχκθκε με ιδία μζςα τθσ ΔΤ είναι ορατά από τον ιςτότοπο 2. Κεντρικό ςφςτθμα διαχείριςθσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ 3. Αποκθκευτικόσ χϊροσ βάςθσ / μεταγραφϊν χαμθλισ ανάλυςθσ 4. ομποτικι Βιβλιοκικθ αποκικευςθσ υψθλισ ανάλυςθσ. 5. Σφςτθμα 24-ωρθσ καταγραφισ αζρα. 6. Video Μεταγραφϊν. 7. Video Server. 8. Cache ομποτικισ Βιβλιοκικθσ HSM- File Management. 9. Μονάδεσ ψθφιακισ αποκατάςταςθσ - διάςωςθσ Film - Video. 10. Video Routers ψθφιακοφ και αναλογικοφ ςιματοσ video. 11. Συςτοιχίεσ εξυπθρετθτϊν (Blade Systemκαι autonomous server) για υποςτιριξθ υπθρεςιϊν του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ. 12. Συςτοιχίεσ κατάλλθλϊν οκονϊν TFT και CRT για τθν προεπιςκόπθςθ των ςυςκευϊν αναπαραγωγισ. 13. Μονάδα εγγραφισ ψθφιακοφ video DDR. 14. Απαραίτθτοσ ενεργόσ εξοπλιςμόσ δικτφου (χαλκόσ και οπτικζσ ίνεσ) για τθν διαςφνδεςθ των παραπάνω ςυςτθμάτων. 15. Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ τάςθσ για τθν υποςτιριξθ των παραπάνω ςυςτθμάτων. 16. Σφςτθμα αςφαλείασ πρόςβαςθσ ςτον χϊρο του datacenter. Α2. Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου. Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου. Το ζργο περιλαμβάνει προμικεια εξοπλιςμοφ, και κατάλλθλου λογιςμικοφ βάςει των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που ζχουν αναπτυχκεί με τελικό ςτόχο τθν εξωςτρζφεια του Αρχείου τθσ Δθμόςιασ Τθλεόραςθσ μζςω τθσ εγκατάςταςθσ πλατφόρμασ HbbTV. Οι πολίτεσ αρχίηουν όλο και περιςςότερο να παρακολουκοφν online περιεχόμενο μεγάλθσ διάρκειασ (long-form με πάνω από δζκα λεπτά διάρκεια) ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα χρόνια, άρα τθλεοπτικζσ ςειρζσ, Σ ε λ. 17

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό B ΕΣΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΘ ΣΕΧΝΘ & ΗΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΘ ΣΕΧΝΘ Κακθγθτισ: Γκοφβθσ Δθμιτρθσ Ανάβυςςοσ, Ιανουάριοσ 2013 1. ΕΙΑΓΩΓΘ Σιμερα δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα