«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν"

Transcript

1 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν HBBTV» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣΛΑ ΤΘΛΕΟΑΣΘ. Ρροχπολογιςμόσ: ,00 χωρίσ ΦΡΑ : ,00 ςυμπ. ΦΡΑ 23% Διάρκεια 6 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Διεκνισ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ Ημερομηνία σποβολής προζφορών: / /2014 ζηις 11:00 π.μ. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνιζμού: / /2014 ζηις 11:00 π.μ. Ημερομηνία αποζηολής για δημοζίεσζη ζηο ΦΕΚ Δημοζίων Σσμβάζεων: _/_/2014 Ημερομηνία δημοζίεσζης ζηον ελληνικό ηύπο: / /2014 Θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: 20/11/2014 Σ ε λ. 1

2 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων... 2 υνοπτικά ςτοιχεία Ζργου ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ... 7 υντομογραφίεσ... 7 Α1. Περιβάλλον του Ζργου... 7 Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου... 7 Α1.1.1 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Λειτουργίασ & Υλοποίθςθσ Α1.1.2 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου)... 8 Α1.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου)... 9 Α1.2.1 Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ. 14 Α1.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Φορζα Α1.2.3 Ρεριγραφι των κφριων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν Α1.2.4 Ανάλυςθ υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Α2. Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου Α2.2 Σκοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ Α2.3 Στόχοι και Ζκταςθ του Ζργου Α2.4 Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α3. Λειτουργικζσ και Σεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου Α3.1 Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ Α3.2 Απαιτιςεισ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ Α3.3 Τεχνολογίεσ και ςχζδιο υλοποίθςθσ Ζργου Α3.4 Ρροδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Ενοτιτων (Υποςυςτθμάτων, Εφαρμογϊν) Α3.4.1 Σουίτεσ Αποκατάςταςθσ Αρχειακοφ Υλικοφ. (Επζκταςθ και Αναβάκμιςθ Μονάδασ Ανάκτθςθσ και Αποκατάςταςθσ Υλικοφ Φιλμ (Film Restoration)) Α3.4.2 Σουίτεσ Αποκατάςταςθσ Αρχειακοφ Υλικοφ (Μονάδα Αποκατάςταςθσ αδιοφωνικοφ Υλικοφ) Α3.4.3 Μονάδεσ Εγγραφισ και Επεξεργαςίασ κινουμζνθσ εικόνασ (VIDEO) υψθλισ ανάλυςθσ HD, 2Κ και 4Κ Α3.4.4 Συμπλιρωμα ρομποτικοφ εξοπλιςμοφ (άδειεσ χριςθσ, οδθγοί νζασ τεχνολογίασ.. 34 Α3.4.5 Λοιπόσ ςυνοδευτικόσ εξοπλιςμόσ Α3.4.6 Αναβάκμιςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Οπτικοακουςτικοφ Υλικοφ Αρχείου Α3.4.7 Ρρομικεια Συςτιματοσ Μετατροπισ και Ανάκτθςθσ Ραλαιϊν Μορφότυπων Film ςε Ψθφιακά Αρχεία (MOTION PICTURE FILMSCANNER,RESTORE,EDITSYSTEM) Α3.4.8 Ανάπτυξθ Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Διάκεςθσ Αρχειακοφ Ρεριεχομζνου Ρολυκαναλικά Σ ε λ. 2

3 Α3.5 Ρροδιαγραφζσ Οριηόντιων Λειτουργιϊν Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτθριςτικά Εξοπλιςμοφ Α3.7 Διαλειτουργικότθτα Α3.8 Ρολυκαναλικι προςζγγιςθ Α3.9 Ανοιχτά δεδομζνα Α3.10 Απαιτιςεισ Αςφάλειασ Α3.11 Απαιτιςεισ Ρροςβαςιμότθτασ Α3.12 Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ Ζργου Α Χρονοδιάγραμμα Ενότθτασ 1 - Σουίτεσ αποκατάςταςθσ αρχειακοφ υλικοφ. (Επζκταςθ και Αναβάκμιςθ Μονάδασ Ανάκτθςθσ και Αποκατάταςθσ Υλικοφ Φιλμ(Film Restoration)) Α Χρονοδιάγραμμα Ενότθτασ 2 Σουίτεσ αποκατάςταςθσ αρχειακοφ υλικοφ (Μονάδα Αποκατάςταςθσ ραδιοφωνικοφ υλικοφ) Α Χρονοδιάγραμμα Ενότθτασ 3 Μοναδεσ Εγγραφισ και Επεξεργαςίασ κινοφμενθσ εικόνασ (Video) υψθλισ ανάλυςθσ HD, 2Κ και 4Κ Α Χρονοδιάγραμμα Ενότθτασ 4 - Συμπλιρωμα ρομποτικοφ εξοπλιςμοφ (άδειεσ χριςθσ, οδθγοί νζασ τεχνολογίασ) Α Χρονοδιάγραμμα Ενότθτασ 5 - Λοιπόσ Συνοδευτικόσ Εξοπλιςμόσ Α Χρονοδιάγραμμα Ενότθτασ 6 - Αναβάκμιςθ Συςτιματοσ Διαχείρθςθσ Οπτικοακουςτικοφ Υλικοφ Αρχείου Α Χρονοδιάγραμμα Ενότθτασ 7 Σφςτθμα Μετατροπισ και Ανάκτθςθσ Ραλαιων Μορφότυπων Film ςε Ψθφιακά Αρχεία Α Χρονοδιάγραμμα Ενότθτασ 8 Ανάπτυξθ Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Ραροχισ Αρχειακοφ Υλικοφ Ρολυκαναλικά Α3.13 Ρίνακασ Ραραδοτζων Α Ραραδοτζα Ενότθτασ 1 - Σουίτεσ Αποκατάςταςθσ Αρχειακοφ Υλικοφ. (Επζκταςθ και Αναβάκμιςθ Μονάδασ Ανάκτθςθσ και Αποκατάταςθσ Υλικοφ Φιλμ(Film Restoration)) Α Ραραδοτζα Ενότθτασ 2 - Σουίτεσ αποκατάςταςθσ αρχειακοφ υλικοφ (Μονάδα Αποκατάςταςθσ ραδιοφωνικοφ υλικοφ) Α Ραραδοτζα Ενότθτασ 3 - Μονάδεσ Εγγραφισ και Επεξεργαςίασ κινοφμενθσ εικόνασ (Video) υψθλισ ανάλυςθσ HD, 2Κ και 4Κ Α Ραραδοτζα Ενότθτασ 4 - Συμπλιρωμα ρομποτικοφ εξοπλιςμοφ (άδειεσ χριςθσ, οδθγοί νζασ τεχνολογίασ Α Ραραδοτζα για Είδοσ 5 - Λοιπόσ ςυνοδευτικόσ εξοπλιςμόσ Α Ραραδοτζα Ενότθτασ 6 Αναβάκμιςθ Συςτιματοσ Διαχείρθςθσ Οπτικοακουςτικοφ. 138 Α Ραραδοτζα για το Είδοσ 7 - Σφςτθμα Μετατροπισ και Ανάκτθςθσ Ραλαιων Μορφότυπων Film ςε Ψθφιακά Αρχεία Α Ραραδοτζα Ενότθτασ 8 - Ανάπτυξθ Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Ραροχισ Αρχειακοφ Υλικοφ Ρολυκαναλικά Α4. Ελάχιςτεσ Προδιαγραφζσ Τπηρεςιών Α4.1 Υπθρεςίεσ Επίδειξθσ Ραραδοτζων Α4.2 Υπθρεςίεσ Ευαιςκθτοποίθςθσ Α4.3 Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ και Δοκιμαςτικισ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ Α4.4 Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ» Α4.5 Τιρθςθ Ρροδιαγραφϊν Ροιότθτασ Υπθρεςιϊν Σ ε λ. 3

4 Α5. Μεθοδολογία Διοίκηςησ και Τλοποίηςησ Ζργου Α5.1 Μζκοδοι και Τεχνικζσ Υλοποίθςθσ και Υποςτιριξθσ Α5.2 Σχιμα Διοίκθςθσ, ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ του Ζργου Α5.3 Σχζδιο και Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κινδφνων Α5.4 Σενάρια χριςθσ και Ελζγχου - Διαδικαςία παραλαβισ λειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων και Ζργου Σ ε λ. 4

5 Συνοπτικά ςτοιχεία Ζργου. Το αρχείο τθσ Δθμόςιασ Τθλεόραςθσ είναι το ςθμαντικότερο οπτικοακουςτικό αρχείο τθσ χϊρασ μασ. Ρεριλαμβάνει περιςςότερο από το 70% του ςυνολικοφ οπτικοακουςτικοφ πλοφτου τθσ. Σε αυτό εντάςςεται το ςθμαντικό αρχείο ραδιοφϊνου, φωτογραφικό αρχείο, αρχείο παρτιτοφρων και κειμζνων. Το μεγαλφτερο μζροσ του ζχει ιςτορικό χαρακτιρα και είναι απαραίτθτθ θ διάςωςθ, θ ςυντιρθςθ, θ ψθφιοποίθςθ, θ τεκμθρίωςθ και θ ανάδειξι του. H Δθμόςια Τθλεόραςθ διακζτει ΚΨΤ που δθμιουργικθκε με χρθματοδότθςθ από το ΕΡ Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ (Ρροςκλιςεισ 65, 172) και τθσ τθσ ΕΤ με ςτόχο τθ διάςωςθ, αποκατάςταςθ, ψθφιοποίθςθ, τεκμθρίωςθ και ανάδειξθ του οπτικοακουςτικοφ αρχείου τθσ. Το παρόν ζργο αποςκοπεί κυρίωσ ςτθν ποιοτικι βελτίωςθ και εξωςτρζφεια των υπθρεςιϊν του ΚΨΤ αλλά και τθν επιτάχυνςθ τθσ διάςωςθσ ψθφιοποίθςθσ και ανάδειξθσ ςπάνιου υλικοφ από το πολιτιςτικό απόκεμα τθσ ΔΤ. Ρεριλαμβάνει τα είδθ (τμιματα/ ενότθτεσ )του παρακάτω πίνακα: ΕΛΔΘ, Τμιματα/Ενότθτεσ ΡΕΛΓΑΦΘ Σουίτεσ αποκατάςταςθσ αρχειακοφ υλικοφ. (Επζκταςθ και Αναβάκμιςθ Μονάδασ Ανάκτθςθσ και Αποκατάςταςθσ Υλικοφ Φιλμ (Film Restoration)) Σουίτεσ αποκατάςταςθσ αρχειακοφ υλικοφ. (Μονάδα Αποκατάςταςθσ αδιοφωνικοφ υλικοφ). Μονάδεσ Εγγραφισ και Επεξεργαςίασ κινουμζνθσ εικόνασ (VIDEO) υψθλισ ανάλυςθσ HD, 2Κ και 4Κ Συμπλιρωμα ρομποτικοφ εξοπλιςμοφ (άδειεσ χριςθσ, οδθγοί νζασ τεχνολογίασ. Λοιπόσ ςυνοδευτικόσ εξοπλιςμόσ ο οποίοσ αποτελείται από: 5.1:Σφςτθμα Εξυπθρετθτι - Video Server. 5.2:Εξυπθρετθτζσ Υποςτιριξθσ. 5.3: Μεταγωγείσ Διαςφνδεςθσ 5.4 Κεντρικόσ Αποκθκευτικόσ Χϊροσ Ενιαίασ Διαχείριςθσ Υλικοφ. Αναβάκμιςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Οπτικοακουςτικοφ Υλικοφ Ρρομικεια Συςτιματοσ Μετατροπισ και Ανάκτθςθσ Ραλαιϊν Μορφοτφπων Film ςε Ψθφιακά Αρχεία. Ανάπτυξθ Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Διάκεςθσ Αρχειακοφ Ρεριεχομζνου Ρολυκαναλικά. Σ ε λ. 5

6 ΠΙΝΑΚΑ Ι: Κατηγορίεσ Σμημάτων/Ενοτήτων Ζργου. Κάκε υποψιφιοσ Ανάδοχοσ μπορεί να κατακζςει προςφορζσ για ζνα ι και περιςςότερα τμιματα/ενότθτεσ και για τθν περίπτωςθ τθσ ενότθτασ πζντε (5) για μία ι περιςςότερεσ υποκατθγορίεσ αυτισ, για το ςφνολο όμωσ των ηθτοφμενων υλικϊν και λογιςμικϊν τθσ κάκε ενότθτασ ι υποενότθτασ. Θ κατακφρωςθ κα γίνει ανά τμιματα/ενότθτεσ και για τθν περίπτωςθ τθσ ενότθτασ πζντε (5) ανά υποενότθτα. Θ διαγωνιςτικι διαδικαςία γίνεται κατά τμιματα (Lots). Διευκρινίηεται ότι οι προςφορζσ (τεχνικζσ και οικονομικζσ) κα κατατίκενται ανά τμιμα / ενότθτα ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που καλφπτουν το ςφνολο του ζργου. Σ ε λ. 6

7 ΜΕΟΣ Α: ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΚΑΛ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΕΓΟΥ Συντομογραφίεσ CMS DDR HBBTV HD HSM MAM SD SDI VTR ΑΑ ΒΔ ΔΜΡ ΕΕ ΕΛ ΕΚΕ ΕΡ ΕΡΡΕ ΔΤ ΕΤ ΝΕΛΤ ΕΣΡΑ ΚΨΤ ΡΕΣ ΡΟΡ Α ΤΡΕ Content Management System Digital Disk Recorder Hybrid Broadband Broadcast TeleVision High Definition Hierarchical Storage Management Media Asset Management Standard Definition Serial Digital Interface Video Tape Recorder Ανακζτουςα Αρχι Βάςθ Δεδομζνων Διεφκυνςθ Μθχανοργάνωςθσ και Ρλθροφορικισ Ευρωπαϊκι Επιτροπι Εκνικό Μδρυμα αδιοφωνίασ Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου. Δθμόςια Τθλεόραςθ Ελλθνικι αδιοφωνία Τθλεόραςθ Νζα Ελλθνικι αδιοφωνία Τθλεόραςθ Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ Κζντρο Ψθφιακισ Τεκμθρίωςθσ Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ Συντιρθςθσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ αδιοφωνικό Αρχείο Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Α1. Ρεριβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου Με τισ αποφάςεισ Σ ε λ. 7

8 Α1.1.1 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Λειτουργίασ & Υλοποίθςθσ. Με τθν με αρικ. ΟΛΚ. 02/ κοινι υπουργικι απόφαςθ του Υφυπουργοφ ςτον Ρρωκυπουργό και του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Κατάργθςθ τθσ δθμόςιασ επιχείρθςθσ «Ελλθνικι αδιοφωνία Τθλεόραςθ, Ανϊνυμθ Εταιρεία (ΕΤ-ΑΕ)» (ΦΕΚ Β 1414), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, θ Ελλθνικι αδιοφωνία Τθλεόραςθ, Ανϊνυμθ Εταιρεία (ΕΤ Α.Ε), που ιδρφκθκε με τον Ν. 1730/1987 ωσ ενιαίοσ φορζασ καταργικθκε. Το ςφνολο των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και πακθτικοφ τθσ ΕΤ-Α.Ε και των κυγατρικϊν τθσ, περιλαμβανομζνων των πάςθσ φφςεωσ δικαιωμάτων, αξιϊςεων και υποχρεϊςεων μεταβιβάςτθκαν αυτοδικαίωσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ και χωρίσ καμία άλλθ διατφπωςθ ςτο Δθμόςιο, εκπροςωποφμενο από τον Υπουργό Οικονομικϊν. Το δθμόςιο κατζςτθ διάδοχοσ του ςυνόλου των δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων ςφμφωνα με τα ανωτζρω οριηόμενα. Με τθν παράγραφο 5 του Ν.4262/2014 προβλζπεται θ δυνατότθτα τθσ εκτζλεςθσ και υλοποίθςθσ ζργων, δράςεων και προγραμμάτων, ςυγχρθματοδοτοφμενων ι χρθματοδοτοφμενων από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ι άλλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ, των οποίων φορζασ ι τελικόσ δικαιοφχοσ ιταν θ καταργθκείςα ΕΤ Α.Ε. ι κυγατρικι τθσ εταιρεία, κατά τθ διάρκεια τθσ ειδικισ διαχείριςθσ και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του ζργου τθσ τελευταίασ, δφναται να ανατεκεί ςτον ειδικό διαχειριςτι, ςφμφωνα με τθν πιςτοποίθςθ Διαδικαςιϊν Διαχειριςτικισ Επάρκειασ των αρμόδιων υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν. Ο ειδικόσ διαχειριςτισ υπειςζρχεται ςτα πάςθσ φφςεωσ δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τα εν λόγω ζργα, δράςεισ και προγράμματα. Με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Υπουργοφ ρυκμίηεται κάκε αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου. Α1.1.2 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) Με τισ αποφάςεισ ΧΧΧΧΧΧ ορίςτθκαν τα αρμόδια όργανα τθσ ΔΤΤ για τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ. Συγκεκριμζνα ορίςτθκε θ Διοικοφςα επιτροπι θ οποία αποτελείται από Σ ε λ. 8

9 Επίςθσ θ Ομάδα Ζργου τθσ Ρράξθσ ςφμφωνα με τισ παραπάνω αποφάςεισ αποτελείται από Τζλοσ ωσ μζλθ τθσ επιτροπισ ορίςτθκαν οι παρακάτω: Ευκφνθ τθσ επιτροπισ είναι θ ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν των Ρράξεων. Α1.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου) 1. Γενικά H Διεφκυνςθ Μουςείου Αρχείου ςε ςυνεργαςία με τθν Διεφκυνςθ Μθχανοργάνωςθσ & Ρλθροφορικισ τθσ ΔΤ, ζχει εφαρμόςει ςχζδιο αξιοποίθςθσ του διακζςιμου θχθτικοφ και οπτικοφ υλικοφ, αξιοποιϊντασ τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία των ςτελεχϊν τθσ ςτο χϊρο τθσ ψθφιακισ οπτικοακουςτικισ τεχνολογίασ. 2. Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ. Ζνα μζροσ του υλικοφ, που ζχει περάςει και από τθν τεχνικι διαδικαςία τθσ ψθφιοποίθςθσ μζςω του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, είναι ςιμερα ςτθ διάκεςθ των πολιτϊν μζςα από τθν ιςτοςελίδα Εξερευνϊντασ κανείσ τον διαδικτυακό τόπο κα βρει χιλιάδεσ ρεπορτάη, ειδιςεισ και εκπομπζσ ενθμερωτικζσ, ψυχαγωγικζσ τθλεοπτικζσ, φωτογραφίεσ, παρτιτοφρεσ, δίςκουσ και cd. Το προσ διάκεςθ υλικό διαρκϊσ εμπλουτίηεται και ανανεϊνεται. Συνολικά, το Αρχείο τθσ ΔΤ περιλαμβάνει: Τθν Ταινιοκικθ Τθλεόραςθσ Το Αρχείο Ειδιςεων Τθλεόραςθσ Το Ακλθτικό Αρχείο Τθλεόραςθσ Το Κοινοβουλευτικό Αρχείο Τθλεόραςθσ Το Αρχείο Ειδιςεων αδιοφϊνου Το Ακλθτικό Αρχείο αδιοφϊνου Τθ Κεατρικι Βιβλιοκικθ αδιοφϊνου Τθν Διςκοκικθ Ταινιοκικθ αδιοφϊνου Τθν Μουςικι Βιβλιοκικθ Το Φωτογραφικό Αρχείο-Συλλογζσ Σ ε λ. 9

10 3. Αποκατάςταςθ Αρχειακοφ Υλικοφ Φιλμ (Υπάρχουςα κατάςταςθ) Θ υπάρχουςα μονάδα προςφζρει μζςα από ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον εργαςίασ τα κατάλλθλα εργαλεία για τθν επεξεργαςία υλικοφ ςε πραγματικό χρόνο (real-time) αλλά και επιλεκτικά διόρκωςθ ςε μθ πραγματικό χρόνο (off-line/file processing) με μια απλουςτευμζνθ διαδικαςία. Το ςφςτθμα τθν παροφςα ςτιγμι λειτουργεί ςαν ενιαία μονάδα ζτςι ϊςτε το προσ διόρκωςθ υλικό αφοφ επεξεργαςτεί από τθ μονάδα real-time και το αποτζλεςμα χριηει περαιτζρω επεξεργαςίασ επιλζγεται θ δεφτερθ μονάδα διόρκωςθσ μθ πραγματικοφ χρόνου (off-line /file processing). Αυτό προςφζρει ςτο χειριςτι τθν δυνατότθτα μεγάλθσ ευελιξίασ και ταχφτθτασ αυξάνοντασ τον όγκο του προσ επεξεργαςία υλικοφ, όταν διορκϊνεται αρχειακό υλικό θ καινοφργιο. Το ςφςτθμα δίνει προ ρυκμιςμζνεσ παραμζτρουσ μζγιςτθσ διόρκωςθσ μζςα από κατάςταςθ αυτοματοποιθμζνθσ λειτουργίασ. Επίςθσ παρζχει τθν δυνατότθτα ςτο χειριςτι να αφαιρεί αντικείμενα που αλλοιϊνουν τθν εικόνα, όπωσ ςκόνθ γρατςουνιζσ κλπ. από ακολουκίεσ ολόκλθρων καρζ (full frame) ι επιλεκτικά ςε επιμζρουσ περιοχζσ ςε οποιαδιποτε ςθμείο ενόσ επιλεγμζνου καρζ ι ακολουκίασ των καρζ. Θ όλθ διαδικαςία ψθφιοποίθςθσ-επεξεργαςίασ γίνεται ςε ποιότθτα αςυμπίεςτου ψθφιακοφ βίντεο ςτακερισ ευκρίνειασ SD D1/4:2:2 I/O, 10 bit μζςω πρωτοκόλλου SDI. Το υλικό που αναπαράγεται από τα παλαιότερα format αποκθκεφεται ωσ ψθφιακό αρχείο ςτθ μονάδα DDR για άμεςθ πρόςβαςθ, ταχφτθτα. Στθ ςυνζχεια οδθγείται ςτθ μονάδα ψθφιακισ διόρκωςθσ για επεξεργαςία ςε πραγματικό χρόνο. Εφόςον το αποτζλεςμα τθσ μονάδασ διόρκωςθσ πραγματικοφ χρόνου (real-time) δεν είναι ικανοποιθτικό αποκθκεφεται ςαν αρχείο, για περαιτζρω λεπτομερι επεξεργαςία όπωσ αναφζρεται παραπάνω. Εάν είναι επικυμθτό υπάρχει θ δυνατότθτα να επιλζγεται θ μονάδα διόρκωςθσ μθ πραγματικοφ χρόνου (off-line/file processing) από τθν αρχι χωρίσ τθν χριςθ τθσ μονάδασ διόρκωςθσ πραγματικοφ χρόνου (realtime). Θ ςυγκεκριμζνθ μονάδα DDR ςυνδζεται με το ςφςτθμα διαχείριςθσ αρχειακοφ υλικοφ μζςω πρωτοκόλλου TCP/IP και να παρζχει δυνατότθτα Push /Pull transfer, ζτςι ϊςτε το επιλεγμζνο επεξεργαςμζνο υλικό, να μεταφζρεται ςτθν κεντρικι αποκθκευτικι μονάδα (On-line Server). 4. αδιοφωνικό αρχείο τθσ ΔΤ (Υπάρχουςα κατάςταςθ). Θ διάςωςθ, ςυντιρθςθ, αρχειοκζτθςθ και δθμιουργία ενόσ άρτιου αρχείου οπτικοακουςτικοφ υλικοφ αποτελεί αναγκαιότθτα όχι µόνο λόγω χρζουσ προσ τθν ιςτορικι μνιμθ και αλικεια, αλλά και ωσ ςυμβολι ςτθν καταγραφι τθσ παγκόςμιασ κουλτοφρασ µζςω των αρχείων τθσ ΔΤ. Συμπλθρωματικά χωρίσ αυτό να μειϊνει τθ ςθμαςία τθσ, αποτελεί ζκφραςθ αγωνίασ των μελετθτϊν για το επείγον των προτεινόμενων παρεμβάςεων, ϊςτε να περιςωκεί το πεπαλαιωμζνο τμιμα του αρχείου που κακθμερινά κινδυνεφει να καταςτραφεί ολοςχερϊσ, λόγω τθσ φυςικισ φκοράσ του, αδυναμίασ εφρεςθσ ανταλλακτικϊν των μθχανϊν αναπαραγωγισ του αλλά και αποχϊρθςθσ από τθν Σ ε λ. 10

11 ενεργό δράςθ των ειδικευμζνων τεχνικϊν που μζχρι ςιμερα το ςυντθροφν. Το αρχειακό υλικό των ραδιοφωνικϊν εκπομπϊν βρίςκεται αποτυπωμζνο ςε όλα τα γνωςτά μζςα αποκικευςθσ, (μεταλλικοφσ ογκϊδεισ δίςκουσ παραγωγισ τθσ αρχισ του 20 ου αιϊνα, δίςκουσ βινυλίου 33, 45, 78 ςτροφϊν, μαγνθτοταινίεσ οπτικοφσ δίςκουσ κ.λ.π.). Σιμερα το υλικό αυτό βρίςκεται διάςπαρτο ςτουσ χϊρουσ των ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν του δικτφου τθσ ΔΤ (των Ραλαιϊν ΕΤ, ΕΛ και τθσ ΥΕΝΕΔ). Ζνεκα τθσ διαςποράσ του, ο όγκοσ και θ κατάςταςθ του ραδιοφωνικοφ αρχείου τθσ ΔΤ, είναι αδφνατο να εκτιμθκεί. Κακθμερινά, απαιτείται χρόνοσ και προςπάκεια, προκειμζνου να γίνει προεπιςκόπθςθ του υλικοφ, και να επιβεβαιωκεί θ δυνατότθτα χριςθσ του. Συχνά λόγω κακισ ποιότθτασ, ηθτείται θ αναβάκμιςθ του ςιματοσ µε διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ, κακαριςμοφ, αποκορυβοποίθςθσ, μεταγραφισ, κλπ. Θ αναπαραγωγι του υλικοφ ςε αναλογικά μζςα, μζκοδοσ που εφαρμόηεται ςιμερα, δεν είναι αςφαλισ αφοφ τα αντίγραφα δεν αποκθκεφονται ςτουσ αρχειακοφσ χϊρουσ, με ςυνζπεια να εκτίκεται ςε κινδφνουσ αλλοίωςθσ, καταςτροφισ ι απϊλειασ. Σε κάκε περίπτωςθ που τα αντίγραφα παρουςιάςουν βλάβεσ, είναι υποχρεωτικι θ μεταγραφι από τα πρωτότυπα (master) εξ αρχισ, διαδικαςία που κζτει και τα master εν κινδφνω. Από το διακζςιμο υλικό, γίνεται χριςθ ςε κζματα που αφοροφν τθ επικαιρότθτα, θ τθν ανάδειξθ ςυγκεκριμζνων κεμάτων. Το υπόλοιπο, που δεν αφορά τθν επικαιρότθτα ι δεν είναι εμπορικό, είναι πικανό να µθν αναηθτθκεί ποτζ, με αποτζλεςμα να μθν ανακτθκεί ποτζ, να µθν τεκμθριωκεί, και ςυνεπϊσ να παραμείνει ςτθν αφάνεια, με αποτζλεςμα να απολεςκεί. Επίςθσ δεν υπάρχει πλιρθσ καταγραφι των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τα πνευματικά δικαιϊματα επί του υλικοφ, με αποτζλεςμα ο χειριςμόσ τουσ να είναι ιδιαίτερα δυςχερισ. Θ εκμετάλλευςθ του Α ςιμερα γίνεται ευκαιριακά, ανάλογα µε τισ ανάγκεσ τθσ επικαιρότθτασ (επετειακζσ εκδθλϊςεισ και παραγωγζσ) ι όταν το υλικό που ζχει ςυγκεντρωκεί, μπορεί να ςυγκροτιςει µια λογικι ενότθτα που κα κεωρθκεί ότι είναι εμπορεφςιμθ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ ΔΤ παρζχει το πρωτογενζσ υλικό θχθτικά βελτιωμζνο και ψθφιοποιθμζνο, το οποίο τελικϊσ αναπαράγεται από εξωτερικό φορζα (εργολάβο) ςε ικανό αρικμό αντιγράφων, προκειμζνου να διατεκεί ςτο εμπόριο. Ιδθ ζχουν διατεκεί ςειρζσ ακουςτικοφ υλικοφ ςε CD κάτω από τον γενικό τίτλο «Αρχείο αδιοφϊνου». Θ εκμετάλλευςθ αυτι του αρχείου είναι μικρι και αντιςτρόφωσ ανάλογθ µε τθν αξία του. Θ εκτίμθςθ αυτι βαςίηεται ςτο γεγονόσ ότι τα θχθτικά ντοκουμζντα καταγράφουν τθν κακθμερινι ιςτορία, αρχίηοντασ 30 περίπου χρόνια πριν τθν εμφάνιςθ τθσ τθλεόραςθσ ςτθν Ελλάδα. 4.1 Υφιςτάμενθ διαδικαςία ςυντιρθςθσ ανάκτθςθσ. Σ ε λ. 11

12 Θ όλθ διαδικαςία εξεφρεςθσ - ςυντιρθςθσ - ανάκτθςθσ αρχειακοφ υλικοφ αποτελεί αρμοδιότθτα τθσ Δ/νςθσ Μουςείου & Αρχείου. Το αρχειακό υλικό των κεντρικϊν εγκαταςτάςεων τθσ ΔΤ, είναι διεςπαρμζνο ςε διαφορετικά χωροταξικά ςθμεία (αδιομζγαρο Αγ. Ραραςκευισ, Κτίριο Κατεχάκ, Γζρακα). Θ ενεργοποίθςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ γίνεται µε τθν υποβολι αιτιματοσ από πλευράσ του χριςτθ και τθν εξεφρεςθ και μεταφορά (εφόςον ζχει αποκθκευτεί ςε άλλο ςθμείο) του αιτοφμενου αρχειακοφ υλικοφ ςτθν αρμόδια Δ/νςθ Αρχείου. Ακολουκεί θ διαδικαςία ελζγχου, ςυντιρθςθσ, ψθφιοποίθςθσ του μζςου και ςτθ ςυνζχεια αναβάκμιςθ ςιματοσ, επεξεργαςία και μεταγραφι ςε ψθφιακό format. Θ διαδικαςία είναι παρόμοια ςε μεγάλο βακμό ςε όλεσ τισ γραμμζσ παραγωγισ (ταινίεσ αρχείου, βιντεοταινίεσ αρχείου, αρχείο παραςτάςεων & μουςικϊν ςυνόλων), και περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ φάςεισ: 1. Ρρϊτθ καταγραφι - ταυτοποίθςθ προγραμμάτων: Στθ φάςθ αυτι γίνεται θ αναγνϊριςθ του περιεχομζνου και ο αρχικόσ κεματικόσ χαρακτθριςμόσ. 2. Τεχνικόσ ζλεγχοσ και επιλογι μζςων: Στθ φάςθ αυτι διενεργείται τεχνικόσ ζλεγχοσ για τθν κατάςταςθ του μζςου και τθν επιλογι τθσ τεχνικισ μεκόδου ςυντιρθςθσ / αποκατάςταςθσ. 3. Αποκατάςταςθ: Θ φάςθ περιλαμβάνει τθν αποκατάςταςθ φυςικϊν φκορϊν, τον φυςικό κακαριςμό του μζςου αποκικευςθσ µε υπζρθχουσ, τθν πικανι αφφγρανςθ του μζςου ςε ειδικό κλίβανο, τθν ψθφιοποίθςθ των δεδομζνων και τθν αποκατάςταςθ του ιχου. 4. Τελικόσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ. 5. Μεταγραφι ςε ψθφιακό μζςο (φορµάτ): Αφοφ ζχει γίνει ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ του αποτελζςματοσ γίνεται θ μεταγραφι ςε νζο μζςο (φορµάτ). Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ μεταγραφισ παραδίδεται το αρχείο ςτον χριςτθ και επιςτρζφεται το master ςτθν αρχικι του αρχειοκικθ. 4.2 Υπάρχουςα υποδομι αδιοφωνίασ για Ψθφιοποίθςθ Σιμερα, ςτθν ΔΤ λειτουργοφν τρεισ ςτακμοί ψθφιοποίθςθσ. Ο κάκε ςτακμόσ αποτελείται από: 1. Στερεοφωνικό αναλογικό μαγνθτόφωνο (tape recorder stereo) Studer Α 807 (semi-professional) 2. Μετατροπζα Ψθφιακοφ/Αναλογικοφ ςιματοσ D/A converter AURORA (Lynx) 3. Ζναν (1) Θλεκτρονικό Υπολογιςτι 4. Μία (1) κάρτα ιχου (sound card) RME 5. Ζνα (1) DA W (digital audio workstation) Samplitude 6. Ζνα (1) ηεφγοσ θχείων PMC Θ υποδομι ςε θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ τθσ αδιοφωνίασ αποτελείται από Σ ε λ. 12

13 υπολογιςτζσ με λειτουργικό Windows Χ Workstation με ενεργοποιθμζνα τα προφίλ αςφάλειασ και ελεγχόμενθσ λειτουργίασ. Επίςθσ υπάρχουν εγκατεςτθμζνεσ υπθρεςίεσ αυτόματου ελζγχου των μθχανθμάτων, και απομεμακρυςμζνθσ διαχείριςθσ. 5. Αρχείο εγγράφων (Υπάρχουςα κατάςταςθ) Το αρχείο εγγράφων και περιοδικϊν τθσ Διεφκυνςθσ Μουςείου-Αρχείου είναι ζνα πολφ πλοφςιο αρχείο που περιλαμβάνει πάνω από ςελίδεσ ποικίλθσ προζλευςθσ. Συγκεκριμζνα διακζτει: 1. Δελτία Ειδιςεων τθσ τζωσ ΕΤ1 από το Δελτία Ειδιςεων αδιοφωνίασ από το 1971 ζωσ το Συλλογι εγγράφων τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ ΕΛ από το 1945 ζωσ το 1964 περίπου και ςυλλογι εγγράφων τθσ Γενικισ Δ/νςθσ ΕΛ από το 1955 ζωσ το 1960 περίπου. 4. Συλλογι Εγγράφων τθσ Τεχνικισ Δ/νςθσ (Διακθρφξεισ Οικονομικζσ Ρροςφορζσ) 5. Συλλογι εμπιςτευτικϊν εγγράφων από Ρρεςβείεσ, Ξζνεσ αδιοφωνίεσ (Λταλικι, Γαλλικι, Ελβετικι, Γερμανικι, BBC), Διεκνείσ Οργανιςμοφσ (UNESCO, Ο.Θ.Ε.), Ευρωπαϊκοφσ Οργανιςμοφσ (U.E.R. Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ αδιοφωνίασ), Τεχνικζσ Εταιρείεσ (R.C.A.) κ.α. 6. Συλλογι Καρτελϊν και Αποδείξεων Συνδρομθτϊν του Ε.Λ. από το 1939 ζωσ το Ζγγραφα (οικογενειακά ζγγραφα, ιδιόχειρεσ ςθμειϊςεισ, ςχόλια για φωτογραφικζσ πλάκεσ κ.α.) και εφθμερίδεσ-αποκόμματα εφθμερίδων εποχισ του Ρ. Ρουλίδθ 8. Συλλογι του περιοδικοφ «Εβδομαδιαίον Πρόγραμμα Ραδιοφωνικοφ ταθμοφ Αθηνών» με ενδεικτικά τεφχθ του 1939 (1), 1940 (2) και 1941 (1). 9. Συλλογι του περιοδικοφ «αδιοπρόγραμμα» από το 1948 ζωσ το Μάιο του Συλλογι του περιοδικοφ «αδιοτθλεόραςθ» από το 1968 ζωσ ςιμερα. Σ ε λ. 13

14 Α1.2.1 Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ. Θ ΔΤ ςιμερα ακολουκεί τθν παρακάτω βαςικι οργανωτικι δομι: Α1.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Φορζα. Οι υπθρεςίεσ που κα αναπτυχκοφν ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο αφοροφν κατά κφριο λόγο τισ Διευκφνςεισ Μουςείου Αρχείου & Ρλθροφορικισ τθσ ΔΤ. Οι προτεινόμενεσ υπθρεςίεσ που κα αναπτυχκοφν κα διαχειρίηονται από τθν ομάδα ζργου με τθν ςυνδρομι του προςωπικοφ τθσ Διεφκυνςθσ Μουςείου Αρχείου, τθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ και τθσ Διεφκυνςθσ Νομικϊν Υπθρεςιϊν. Θ Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ κα μεριμνά για τθν ςωςτι λειτουργία των προςφερόμενων υπθρεςιϊν ςε ςυνεργαςία με τον Ανάδοχο. Κα μεριμνιςει επίςθσ για τον ζλεγχο τθσ παράδοςθσ λογιςμικοφ και εξοπλιςμοφ από τουσ Αναδόχουσ ςτα πλαίςια των γενικϊν αλλά και ειδικϊν απαιτιςεων του ζργου. Αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Μουςείου Αρχείου είναι θ ςυγκζντρωςθ του υλικοφ και εξοπλιςμοφ τθσ ΔΤ που ζχει μουςειακι αξία, θ διατιρθςθ, ταξινόμθςθ και κατάταξθ του οπτικοακουςτικοφ και φωτογραφικοφ αρχείου και θ ςυνεργαςία με τα υπόλοιπα αρχεία τθσ ΔΤ, με ςτόχο τθ διαμόρφωςθ ενόσ κοινοφ ςυςτιματοσ αρχειακοφ υλικοφ. Τα τελευταία χρόνια με τθν δθμιουργία του ΚΨΤ το τμιμα αρχείου τθσ διεφκυνςθσ ζχει αναλάβει τθν ψθφιοποίθςθ του αρχειακοφ υλικοφ με τα αποτελζςματα να είναι εμφανι ενϊ ςτθ προςπάκειά τθσ για ςυνεχι βελτίωςθ τθσ προςφοράσ υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ βάςθ του ςτόχου και τθσ αποςτολισ τθσ ΔΤ κα βοθκιςουν οι υπό ανάπτυξθ και προμικειεσ ςτο παρόν ζργο υπθρεςιϊν και εξοπλιςμϊν. Θ Διεφκυνςθ Μουςείου Αρχείου Αποτελείται από τα Τμιματα: 1. Μουςείου: ςυγκζντρωςθ του υλικοφ και του εξοπλιςμοφ τθσ ΔΤ που ζχει μουςειακι αξία. Ζρευνα και εντοπιςμόσ μθχανθμάτων παλιάσ τεχνολογίασ, ςυντιρθςθ και αξιοποίθςι τουσ. Ραρουςίαςθ εκκζςεων ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Επικοινωνίασ και Εκδθλϊςεων τθσ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Σχζςεων. 2. Αρχείου: διατιρθςθ, ταξινόμθςθ, κατάταξθ του οπτικοακουςτικοφ και φωτογραφικοφ αρχείου κακϊσ και ο εμπλουτιςμόσ του, χοριγθςθ αντιγράφων ςε όλεσ τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ ΔΤ και τθσ ΝΕΛΤ. για τισ ανάγκεσ των εκπομπϊν. Σχεδιαςμόσ των κάκε είδουσ εκδόςεων με το υλικό του αρχείου, οργάνωςθ εργαςτθρίων ςυντιρθςθσ για το φιλμ και το βίντεο, Σ ε λ. 14

15 δθμιουργία φωτοκικθσ εργαςτθρίου, οργάνωςθ φωτογραφικϊν εκκζςεων και ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ με τα υπόλοιπα αρχεία τθσ ΔΤ με ςτόχο τθ διαμόρφωςθ ενόσ κοινοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ καταγραφισ, αποδελτίωςθσ, πλθροφορικισ (για τθν εςωτερικι διάκεςθ του αρχειακοφ υλικοφ ι για τθν πϊλθςθ του ςε τρίτουσ) και διάκεςθσ αρχειακοφ υλικοφ για εςωτερικι χριςθ και για πϊλθςθ ςε τρίτουσ 3. Γραμματεία Τθν Διεφκυνςθ Μθχανοργάνωςθσ & Ρλθροφορικισ ςυγκροτοφν οι ακόλουκεσ υπθρεςιακζσ μονάδεσ: 1. Τμιμα Ανάπτυξθσ & Συντονιςμοφ Ζργων Ρλθροφορικισ (εκπόνθςθ ετθςίων ι τριετϊν προγραμμάτων ανάπτυξθσ τθσ πλθροφορικισ, ευκφνθ τθσ μελζτθσ, του ςχεδιαςμοφ, τθσ ανάπτυξθσ, τθσ υλοποίθςθσ και του ςυντονιςμοφ ζργων πλθροφορικισ τθσ ΔΤ, εκπόνθςθ και θ ευκφνθ παρακολοφκθςθσ του προχπολογιςμοφ επενδφςεων τθσ Διεφκυνςθσ, ςυμμετοχι ςτα προγράμματαb πλθροφορικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) 2. Τμιμα Τεχνικισ Υποςτιριξθσ (εξαςφάλιςθ, υποςτιριξθ και επίλυςθ των προβλθμάτων των υπθρεςιϊν τθσ ΔΤ., ςε κζματα εξοπλιςμοφ Θ/Υ, λογιςμικοφ, περιφερειακϊν Θ/Υ, βάςεων δεδομζνων, ςυςτθμάτων πολυμζςων online (Internet) και offline (CD,DVD), , κακιζρωςθ προτφπων εξοπλιςμοφ Θ/Υ, λογιςμικοφ Θ/Υ, και θ παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςισ τουσ, ςφνταξθ προδιαγραφϊν, θ αξιολόγθςθ κακϊσ και θ παραλαβι εξοπλιςμοφ Θ/Υ και λογιςμικοφ Θ/Υ). 3. Τμιμα Δικτφου Θ/Υ (ανάπτυξθ, τεχνικι υποςτιριξθ, ςυντιρθςθ και αςφάλεια όλου του δικτφου Θ/Υ (INTRANET) τθσ ΔΤ., θ ζγκαιρθ προειδοποίθςθ και αντιμετϊπιςθ από διάφορουσ τφπουσ παραβιάςεων. 4. Τμιμα Ραραγωγισ (παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, ςυντιρθςθ, υποςτιριξθ των χρθςτϊν, διαςφάλιςθ των δεδομζνων, τιρθςθ θμερολογίου προβλθμάτων ανά ςφςτθμα). Α1.2.3 Ρεριγραφι των κφριων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν. Θ ΔΤ διακζτει τον πιο ςφγχρονο χϊρο φφλαξθσ και προςταςίασ οπτικοακουςτικοφ αρχείου ςτθν Ελλάδα. Ρρόκειται για υπόγειο χϊρο, που διακζτει τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ υγραςίασ και κλιματιςμοφ κακϊσ και τελευταίασ τεχνολογίασ ςυςτιματα πυρόςβεςθσ, ζκταςθσ 1200 τ.μ. Στο ιςόγειο άνωκεν του χϊρου φφλαξθσ βρίςκεται εγκατεςτθμζνο το πλθρζςτερο ςτθν Ελλάδα ΚΨΤ με δυνατότθτεσ διάςωςθσ, μεταγραφισ από παλαιά μορφότυπα, είκοςι ςτακμοφσ τεκμθρίωςθσ και δζκα ςτακμοφσ ψθφιοποίθςθσ. Διακζτει επίςθσ ειδικοφσ χϊρουσ για τθ διάςωςθ του φίλμ, εμφανιςτιρια, βιβλιοκικθ, ειδικό χϊρο για τθ φφλαξθ των φωτογραφιϊν (γυάλινεσ πλάκεσ). Επίςθσ διακζτει ζνα υπερςφγχρονο Κζντρο Δεδομζνων (Data Center) με πολλζσ δυνατότθτεσ. Σ ε λ. 15

16 To ΚΨΤ δθμιουργικθκε με ςτόχο τθ διάςωςθ, αποκατάςταςθ και ανάδειξθ του οπτικοακουςτικοφ αρχείου τθσ ΔΤ. Αναλυτικότερα, το ΚΨΤ, διακζτει τισ παρακάτω δυνατότθτεσ: 1. ςυμβατικι αρχειοκζτθςθ 2. αποκατάςταςθ του πρωτότυπου αρχειακοφ υλικοφ 3. ψθφιοποίθςθ 4. τεκμθρίωςθ για τθν καταγραφι 5. θλεκτρονικι αρχειοκζτθςθ 6. ποιοτικό ζλεγχοσ Α1.2.4 Ανάλυςθ υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν. Θ ΔΤ διακζτει ςφγχρονα Data Centers τόςο ςτο κεντρικό τθσ κτιριο, ςτθν Μεςογείων 432 όςο και ςτα περιφερειακά τθσ κτιρια. Θ Δ.Μ.Ρ τθσ ΔΤ ζχει υπό τθν ευκφνθ τθσ εξοπλιςμό που αποτελείται ςυνολικά από 104 εξυπθρετθτζσ που λειτουργοφν ςε δίκτυο, με αλλθλοεξαρτϊμενεσ υπθρεςίεσ απαραίτθτεσ για τθν ορκι λειτουργία του οργανιςμοφ. Ωσ μθχανζσ βρίςκονται κατανεμθμζνεσ ςε 6 χϊρουσ (Computer Rooms) μζςα ςτα 3 ςυγκροτιματα κτθρίων. Θ ΔΤ ιδθ λειτουργεί ςφγχρονα ςυςτιματα βαςιςμζνα ςτθν τεχνολογία του virtualization με ςκοπό τθν ςταδιακι αντικατάςταςθ του παλαιοφ εξοπλιςμοφ και τθν υποςτιριξθ των υπθρεςιϊν πλθροφορικισ με τεχνολογίεσ τελευταίασ γενιάσ. Ιδθ ζχει επιτευχκεί είναι θ ςυγχϊνευςθ 100 παραδοςιακϊν εξυπθρετθτϊν με τισ αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ τουσ ςε 4 ςυςκευζσ. Με τθν ειςαγωγι τθσ τεχνολογίασ του virtualization θ ΔΤ ζχει οφελθκεί με πολλοφσ και διάφορουσ τρόπουσ. Ρζρα από τθν απλοφςτευςθ τθσ διαχείριςθσ, ζχει επζλκει ςθμαντικι μείωςθ τθσ απαιτοφμενθσ ενζργειασ που απαιτείται για τθν λειτουργία και για τθν ψφξθ των ςυςτθμάτων, ςτοχεφοντασ ςε πράςινα Data Centers. Στο κεντρικό Data Center του αδιομεγάρου φιλοξενοφνται οι παρακάτω υπθρεςίεσ 1. Κεντρικι αποκικευςθ αρχείων. 2. Κεντρικι αςφάλεια ςυςτθμάτων και δικτφου. 3. Διαςφνδεςθ υψθλϊν ταχυτιτων με το Internet μζςω δικτφου οπτικϊν ινϊν και εφεδρικϊν ςυνδζςεων χαλκοφ. 4. Εξοπλιςμόσ διαςφνδεςθσ τα υπόλοιπα κτιρια τθσ ΔΤ ςε Ακινα, Κεςςαλονίκθ, και περιφζρεια μζςω διάφορων τφπων ςυνδζςεων και τεχνολογιϊν όπωσ οπτικζσ ίνεσ, χαλκόσ και Metro Ethernet, VPN αντίςτοιχα. 5. Τεχνολογίεσ Virtualization. 6. Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Ειδιςεων. 7. Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Μιςκοδοςίασ. Σ ε λ. 16

17 8. Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Λογιςτθρίου 9. Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαφθμίςεων 10. Ρλικοσ άλλων Ρλθροφορικϊν Συςτθμάτων Υποςτιριξθσ Εςωτερικϊν Εφαρμογϊν τθσ ΔΤ. 11. Εξυπθρετθτζσ τουwww.hprt-archives.gr 12. Εξυπθρετθτζσ του 13. Ρλθροφοριακό ςφςτθμα ελζγχου / απογραφισ αποκικθσ (RFID) Στο Data Center του ΚΨΤ φιλοξενοφνται τα παρακάτω ςυςτιματα. 1. Σφςτθμα διαχείριςθσ υλικοφ και δθμιουργίασ κατάλλθλων αρχείων για ΑΜΕΑ. Τα αποτελζςματα του ςυςτιματοσ αυτοφ που αναπτφχκθκε με ιδία μζςα τθσ ΔΤ είναι ορατά από τον ιςτότοπο 2. Κεντρικό ςφςτθμα διαχείριςθσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ 3. Αποκθκευτικόσ χϊροσ βάςθσ / μεταγραφϊν χαμθλισ ανάλυςθσ 4. ομποτικι Βιβλιοκικθ αποκικευςθσ υψθλισ ανάλυςθσ. 5. Σφςτθμα 24-ωρθσ καταγραφισ αζρα. 6. Video Μεταγραφϊν. 7. Video Server. 8. Cache ομποτικισ Βιβλιοκικθσ HSM- File Management. 9. Μονάδεσ ψθφιακισ αποκατάςταςθσ - διάςωςθσ Film - Video. 10. Video Routers ψθφιακοφ και αναλογικοφ ςιματοσ video. 11. Συςτοιχίεσ εξυπθρετθτϊν (Blade Systemκαι autonomous server) για υποςτιριξθ υπθρεςιϊν του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ. 12. Συςτοιχίεσ κατάλλθλϊν οκονϊν TFT και CRT για τθν προεπιςκόπθςθ των ςυςκευϊν αναπαραγωγισ. 13. Μονάδα εγγραφισ ψθφιακοφ video DDR. 14. Απαραίτθτοσ ενεργόσ εξοπλιςμόσ δικτφου (χαλκόσ και οπτικζσ ίνεσ) για τθν διαςφνδεςθ των παραπάνω ςυςτθμάτων. 15. Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ τάςθσ για τθν υποςτιριξθ των παραπάνω ςυςτθμάτων. 16. Σφςτθμα αςφαλείασ πρόςβαςθσ ςτον χϊρο του datacenter. Α2. Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου. Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου. Το ζργο περιλαμβάνει προμικεια εξοπλιςμοφ, και κατάλλθλου λογιςμικοφ βάςει των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που ζχουν αναπτυχκεί με τελικό ςτόχο τθν εξωςτρζφεια του Αρχείου τθσ Δθμόςιασ Τθλεόραςθσ μζςω τθσ εγκατάςταςθσ πλατφόρμασ HbbTV. Οι πολίτεσ αρχίηουν όλο και περιςςότερο να παρακολουκοφν online περιεχόμενο μεγάλθσ διάρκειασ (long-form με πάνω από δζκα λεπτά διάρκεια) ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα χρόνια, άρα τθλεοπτικζσ ςειρζσ, Σ ε λ. 17

18 ενθμερωτικζσ εκπομπζσ και ακλθτικά γεγονότα χωράνε πλζον μζςα ςτισ «καταναλωτικζσ ςυνκικεσ» όςων διακζτουν μια διαςυνδεδεμζνθ ςυςκευι, όπωσ π.χ τα tablets. Ραρά όμωσ τθν εξάπλωςθ των tablets θ πιο ςθμαντικι νζα τεχνολογία είναι οι ςυνδεδεμζνεσ τθλεοπτικζσ ςυςκευζσ (Connected TVs). Απαιτείται να δοκεί μεγαλφτεροσ χϊροσ για τθν ανάπτυξθ διεκνϊσ αποδεκτϊν προτφπων και μια τζτοια πρωτοβουλία είναι θ υιοκζτθςθ του ανοικτοφ προτφπου HbbTV που είναι ευρωπαϊκισ πατζντασ και μάλιςτα δθμιουργικθκε από τα εργαςτιρια των δθμόςιων τθλεοπτικϊν ςτακμϊν των μελϊν τθσ EBU. Στόχοσ τθσ Δθμόςιασ Τθλεόραςθσ είναι θ παροχι ζξτρα δωρεάν δυνατοτιτων (π.χ. πρόςβαςθ από κινθτό τθλζφωνο, μζςω Internet, δωρεάν παροχι υπθρεςίασ Video On Demand για το κοινό τθσ προςφζροντασ μεγαλφτερθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ (engangement) ςτθν επιλογι του περιεχομζνου που τουσ ενδιαφζρει. Α2.2 Σκοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ. Το παρόν ζργο ςκοπεφει: Nα καταςτιςει το ψθφιακό αρχείο τθσ ΔΤ αντάξιο αντίςτοιχων ευρωπαϊκϊν μζςω τθσ ψθφιοποίθςθσ του, και τθσ διάκεςθσ του περιεχομζνου με νζουσ και ςφγχρονουσ τρόπουσ και μζςα. Επίςθσ να ςυμβάλει ςτθν εκπλιρωςθ τθσ δθμόςιασ αποςτολισ τθσ ΔΤ προςφζροντασ, με ςφγχρονουσ τρόπουσ και μζςα, το αρχειακό υλικό που κα διατεκεί για ενθμζρωςθ, επιμόρφωςθ και ψυχαγωγία των Ελλινων πολιτϊν μζςα από τθν αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ τθσ παραγωγισ ψθφιακοφ υλικοφ, με τθν αφξθςθ των διακζςιμων γραμμϊν παραγωγισ και με τθν ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν όπωσ αυτι του HbbTV. Τζλοσ θ ΔΤ αποςκοπεί να προςφζρει μια ςειρά από υπθρεςίεσ, οι οποίεσ κα αποτελζςουν το ςθμείο αναφοράσ, για κάκε μελλοντικό οργανιςμό που κα επικυμιςει να ψθφιοποιιςει και να διαςϊςει το αρχειακό του υλικό. Στοχεφει ζτςι να δϊςει ςε κάκε ενδιαφερόμενο τα εργαλεία για να ανατρζξει ςτθν πολιτιςτικι μασ κλθρονομιά, με ζμφαςθ ςτθν καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Α2.3 Στόχοι και Ζκταςθ του Ζργου. Το παρόν ζργο ςκοπεφει ςτθν προμικεια υλικοφ, λογιςμικοφ και υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τον πίνακα 1 τθσ παραγράφου «Συνοπτικά ςτοιχεία Ζργου» του παρόντοσ (ςελίδα 5) Σ ε λ. 18

19 Α2.4 Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου. Κρίςιμοι Ραράγοντεσ Επιτυχίασ Τφποσ 1 Σχετικζσ ενζργειεσ αντιμετϊπιςθσ 1 Τ = Τεχνικόσ/Τεχνολογικόσ, Ο = Οργανωτικόσ, Δ = Διοικθτικόσ, Κ = Κανονιςτικόσ Α3. Λειτουργικζσ και Τεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου. Α3.1 Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ Ρεριγραφι Υπθρεςίασ Υπθρεςία ΘbbTV Απαιτοφμενα Στοιχεία Θλεκτρονικά ςτοιχεία από το υπάρχον ςφςτθμα διαχείρθςθσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ τθσ ΔΤ (ΜΑΜ) Στοιχεία Αποτελζςματοσ Λειτουργία τθσ Υπθρεςίασ ςε όλεσ τισ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ Ραρατθριςεισ (π.χ επίπεδο «Θλεκτρονικοποίθςθσ», επίπεδο Υπθρείασ κ.λ.π Α3.2 Απαιτιςεισ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ. Τα είδθ του ζργου αυτοφ, κα ζρκουν να προςτεκοφν ςτθν υπάρχουςα αρχιτεκτονικι τθσ Δθμόςιασ Τθλεόραςθσ κακιςτϊντασ τθν πιο ευζλικτθ και ταχφτερθ κακϊσ κα επεκτείνει τθν υπάρχουςα αρχιτεκτονικι του Αρχείου όςον αφορά τθν διακίνθςθ υλικοφ με τθν ειςαγωγι νζων οϊν Εργαςίασ. Το Αρχείο τθσ Δθμόςιασ Τθλεόραςθσ κα αναβακμίςει το ΜΑΜ ςφςτθμα που διακζτει. Ο ρόλοσ του ΜΑΜ ςτθ λειτουργία ενόσ tapeless τθλεοπτικοφ ςτακμοφ είναι πρωταρχικόσ και κακοριςτικόσ. Μζςω Σ ε λ. 19

20 αυτοφ γίνεται θ ςυνολικι διαχείριςθ του οπτικοακουςτικοφ υλικοφ και των metadata του ςε όλα τα ςτάδια τθσ τθλεοπτικισ παραγωγισ: από τθ ςτιγμι που το οπτικοακουςτικό υλικό ειςάγεται ςτον τθλεοπτικό ςτακμό, μζχρι τθν εκπομπι του ςτον αζρα (broadcast), και τθν αρχειοκζτθςθ του. Εξάλλου, θ τθλεοπτικι παραγωγι και μετάδοςθ του ψθφιακοφ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ ςε ζνα ΛΤ περιβάλλον ςυνεπάγεται ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςε ηθτιματα που αφοροφν ςτθν εγγραφι και αποκικευςι του, τθν επεξεργαςία, τον τρόπο αρχειοκζτθςθσ και τθν αναηιτθςθ του. Ζνα ςφςτθμα ΜΑΜ περιλαμβάνει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ εφαρμογζσ και τα εργαλεία (software και hardware) για τθ διαχείριςθ του οπτικοακουςτικοφ υλικοφ (εγγραφι, ταξινόμθςθ, επεξεργαςία, αρχειοκζτθςθ, αναηιτθςθ, ανάκτθςθ) μαηί με τα ςυςχετιηόμενα μεταδεδομζνα του. Βαςικόσ του ςτόχοσ είναι να διατθριςει τισ ςχζςεισ ανάμεςα ςτο Ο/Α υλικό και τα μεταδεδομζνα του, κακϊσ και τισ ςχζςεισ ανάμεςα ςτισ διαφορετικζσ εκδοχζσ του ίδιου περιεχομζνου (content). Γι αυτό, θ διαχείριςθ του περιεχομζνου, απαιτεί τον ζλεγχο όλων των εφαρμογϊν και των ροϊν εργαςίασ που χρθςιμοποιοφν και τροποποιοφν το περιεχόμενο, όπωσ επίςθσ απαιτεί τθν φπαρξθ ςτρατθγικϊν αναγνϊριςθσ, εντοπιςμοφ και ςυλλογισ όλων των μεταδεδομζνων που δθμιουργοφνται κατά τθν επεξεργαςία του υλικοφ, των οποίων θ χριςθ είναι το κλειδί για τθν αποτελεςματικι αξιοποίθςθ των assets. Με τθν εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ ΜΑΜ ςε ζνα τθλεοπτικό ςτακμό θ διαχείριςθ του οπτικοακουςτικοφ υλικοφ αλλάηει εντελϊσ μορφι, προςφζροντασ ςθμαντικζσ ευκολίεσ, όπωσ θ τεράςτια οικονομία χρόνου, αλλά και κόςτουσ τθσ τθλεοπτικισ παραγωγισ. Το ςθμαντικό πλεονζκτθμα που προςφζρουν τα εργαλεία του ΜΑΜ είναι θ άμεςθ και ταχφτατθ πρόςβαςθ ςτο υλικό από όλο το εμπλεκόμενο προςωπικό του ςτακμοφ (δθμοςιογράφοι, τεχνικοί, κ.ά.). Λδιαίτερθ ςθμαςία για τθν ομαλι ροι εργαςίασ αποκτά θ ςωςτι ταξινόμθςθ του υλικοφ, προκειμζνου θ αναηιτθςθ και ανάκτθςθ του να είναι εφκολθ και γριγορθ. Στο εν λόγω ζργο θ αναβάκμιςθ του ΜΑΜ τθσ ΔΤ κα καταςτιςει δυνατι τθν ανάπτυξθ νζων υπθρεςιϊν (ΘbbTV) για διάκεςθ περιεχομζνου πολυκαναλικά, ενϊ για πρϊτθ φορά θ Δθμόςια Τθλεόραςθ κα αναπτφξει πλιρθσ υβριδικζσ υπθρεςίεσ παροχισ περιεχομζνου ςτο κοινό. Α3.3 Τεχνολογίεσ και ςχζδιο υλοποίθςθσ Ζργου. Οι τεχνολογίεσ κακϊσ και τα ςχζδια υλοποίθςθσ του ζργου αναλφονται εκτενϊσ ςτισ επζμενεσ παραγράφουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Σ ε λ. 20

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Δομή ηλεκτρονικού υπολογιςτή - Υλικό Μια γενικι διάκριςθ ςυςτατικϊν που ςυνκζτουν ζναν Η/Υ (πόροι *resources]) Μονάδα ειςόδου (Input unit)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πζτροσ Χριςτοδουλίδησ Ειδικευμζνοσ Εμπειρογνώμονασ για κατοικίεσ και μη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ-Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερμούπολη 13/07/2012 1

Ερμούπολη 13/07/2012 1 Ερμούπολη 13/07/2012 1 Η πποςσαςία σηρ τγείαρ σοτ αςθενή Σημανσικέρ οικονομίερ κλίμακαρ ςσον σομέα σηρ τγείαρ Αποσελεςμασικόρ έλεγφορ& εξοπθολογιςμόρ δαπάνων και ενίςφτςη σηρ διαυάνειαρ ςσον σομέα σηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Digea Απαντιςεισ ςτισ πιο ςυχνζσ ερωτιςεισ των τθλεκεατϊν ςχετικά με τθν επίγεια ψθφιακι τθλεόραςθ

Digea Απαντιςεισ ςτισ πιο ςυχνζσ ερωτιςεισ των τθλεκεατϊν ςχετικά με τθν επίγεια ψθφιακι τθλεόραςθ Digea Απαντιςεισ ςτισ πιο ςυχνζσ ερωτιςεισ των τθλεκεατϊν ςχετικά με τθν επίγεια ψθφιακι τθλεόραςθ 1. ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΑΣΗ ΚΑΙ DIGEA Τι είναι θ επίγεια ψθφιακι τθλεόραςθ(dvb-t); Η Επίγεια Ψθφιακι Τθλεόραςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Περιβάλλον του Ζργου

Α1.Περιβάλλον του Ζργου ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ Α1.Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου Στθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του ζργου εμπλζκονται ο Διμοσ Καςτοριάσ, θ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186 Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Ειςαγωγή To Cisco ATA 186 αποτελεί μία ΑΤΑ (Analog Telephone Adapter) ςυςκευι, θ οποία υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SIP, ςυνδζεται ςτο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα