ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «Silene Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «Silene Hotels and Resorts A.E.» την επωνυμία «ΣΙΝΤΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΙΝΤΛΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΡΟΪΔΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΡΟΪ ΔΗ Α.Κ.Τ.Ε.Ξ.Ε.» την επωνυμία «DBAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «DBAS Α.Ε.» την επωνυμία «ΜΠΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙ ΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «BOSS SECURITE HELLAS S.A.» την επωνυμία «INTERSYSTEMS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙ ΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «INTERSYSTEMS Consulting A.E.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ Α.Τ.Ε.» την επωνυμία «ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «MASTER DEVELOPMENTS S.A.» την επωνυμία «ΓΑΙΟΚΤΗΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗ ΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΟ ΠΟΥΛΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΔΕΛΦΟΙ Α.Π. και Π. ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΠΟΥΛΟΣ» και δ.τ. «RENAULT DΙΜ A.E.» την επωνυμία «PHARMAKON Δ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΦΑΡ ΜΑΚΟΝ ΑΦΕ» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) Εται επωνυμία «Silene Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Τε χνική Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «Silene Hotels and Resorts A.E.». Την 08/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 18/11/2010 πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «Silene Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «Silene Hotels and Resorts A.E.» και με αριθμό Μητρώου 68688/01ΑΤ/ Β/09/346 που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ιωάννης Κεντ του Παναγιώτη, γεννημένος στην Αθήνα, την , κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Παπαναστασίου 72, με αριθμό Διαβατηρίου ΑΒ

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ εκδοθέν την από την Α.Ε.Α./Δ.Δ και με ΑΦΜ της ΔΟΥ Ψυχικού ως Πρόεδρος. 2. Νικόλαος Κουλάδης του Στυλιανού, γεννημένος στις στην Αθήνα, κάτοικος Γαλατσίου οδός Κανάρη αρ. 11, με ΑΔΤ Κ εκδοθέν στις από το Ε Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών και με ΑΦΜ της ΔΟΥ Γαλατσίου ως Διευθύνων Σύμβουλος. 3. Χαράλαμπος Σταυρινουδάκης του Αλεξάνδρου, γεννημένος την , κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Φιλικής Εταιρείας 2Β, με ΑΔΤ Σ / του AT Καλογρέζας και με ΑΦΜ της ΔΟΥ Αμαρου σίου ως Αντιπρόεδρος. 4. Παναγιώτης Κατσαρίδης του Γεωργίου, γεννημένος στις στην Αττική, κάτοικος Άνω Γλυφάδας, οδός Στοργής αρ. 29 με ΑΔΤ AB εκδοθέν στις από το Τ.Α. Γλυφάδας, και με ΑΦΜ της ΔΟΥ Γλυφάδας ως Μέλος. 5. Γεώργιος Αθανασίου του Παναγιώτη, γεννημένος την , κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Γράμμου 3, με ΑΔΤ Τ / από το AT Δρα πετσώνας και με ΑΦΜ της ΔΟΥ Ε Πειραιά ως Μέλος. 6. Κωνσταντίνος Αγγλόπουλος του Νικολάου, γεννη μένος την , κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Τριφυλίας 7, με ΑΔΤ Χ / της Υποδιεύ θυνσης Ασφαλείας Ρόδου και με ΑΦΜ της ΔΟΥ Γ Λάρισας ως Μέλος. Την Εταιρεία εκπροσωπεί, βάσει του αρ. 22 παρ. 3 του ν. 2190/1920 και του άρθρου 20 του καταστατικού, συ μπεριλαμβανομένης της δικαστικής και εξώδικης εκπρο σώπησης της Εταιρείας, εξαιρουμένων όμως αυτών που σύμφωνα με το Νόμο ή με το καταστατικό της Εταιρείας απαιτούν συλλογική ενέργεια και με την επιφύλαξη των παρακάτω περιορισμών, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Νικόλαος Κουλάδης και σε αυτόν μεταβιβά ζονται όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβου λίου, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργώντας ατομικά, θα διοικεί την Εταιρεία και θα διαχειρίζεται την εταιρική περιου σία της, θα εκπροσωπεί αυτή έναντι τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων) και κάθε Αρχής, ημεδαπής και αλλοδαπής και, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την Εταιρεία για κάθε είδους συναλλαγές της Εταιρείας μέχρι του ποσού των ευρώ. Για τις συναλλαγές της εταιρείας που ξεπερνούν το ποσό των ευρώ, απαιτείται επιπλέον η υπογραφή ενός εκ των Ιωάννη Κεντ και Χαράλαμπου Σταυρινουδάκη. Σε περίπτωση κωλύματός του, αναπληρούται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Ιωάννη Κεντ και τον Αντιπρόεδρο ΔΣ Χαράλαμπο Σταυρινουδάκη ενεργώντας ο καθένας χωριστά μέχρι του ποσού των ευρώ και από κοινού για συναλλαγές που υπερ βαίνουν το ποσό των ευρώ. Για κάθε είδους τραπεζικές συναλλαγές της εταιρεί ας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης επιταγών και ηλεκτρονικών συναλλαγών, αποφασίζονται ειδικότερα τα εξής: Μέχρι του ποσού των ευρώ η Εταιρεία δεσμεύ εται με μόνη την υπογραφή έκαστου εκ των κατωτέρω, ενεργώντας ο καθένας χωριστά: Ιωάννης Κεντ Νικόλαος Κουλάδης Χαράλαμπος Σταυρινουδάκης Παναγιώτης Κατσαρίδης Γεώργιος Αθανασίου Παναγιώτης Στάμου Δαγκλής του Βασιλείου με ΑΔΤ Χ , κάτοικος Πεύκης Αττικής, 28ης Οκτω βρίου 10. Για τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρείας που ξε περνούν το ποσό των ευρώ και μέχρι του ποσού των ευρώ η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή έκαστου εκ των κατωτέρω, ενεργώντας ο καθένας χωριστά: Ιωάννης Κεντ Νικόλαος Κουλάδης Χαράλαμπος Σταυρινουδάκης Παναγιώτης Κατσαρίδης Γεώργιος Αθανασίου Για τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας που ξεπερ νούν το ποσό των ευρώ και μέχρι του ποσού των ευρώ η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή έκαστου εκ των κατωτέρω, ενεργώντας ο καθένας χωριστά: Ιωάννης Κεντ Νικόλαος Κουλάδης Χαράλαμπος Σταυρινουδάκης Παναγιώτης Κατσαρίδης Για τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας που ξεπερ νούν το ποσό των ευρώ η Εταιρεία δεσμεύεται με τις υπογραφές από κοινού δύο εκ των κατωτέρω: Ιωάννης Κεντ Νικόλαος Κουλάδης Χαράλαμπος Σταυρινουδάκης Παναγιώτης Κατσαρίδης Γεώργιος Αθανασίου Σε ότι αφορά σε εργασιακά ζητήματα παρέχεται εξουσιοδότηση στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλί ου Κωνσταντίνο Αγγλόπουλο όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία σε ό,τι αφορά στις εργασιακές τις σχέσεις με τους υπαλλήλους της. Ειδικότερα, στον Κωνσταντίνο Αγγλόπουλο παρέχεται η εξουσιοδότηση όπως συνά πτει συμβάσεις εργασίας όπως καταγγέλλει τέτοιες συμβάσεις υπογράφοντας προς τούτο κάθε αναγκαία δήλωση ή /και έγγραφο και όπως εκπροσωπεί την Εται ρεία ενώπιον κάθε αρχής (Επιθεώρηση εργασίας και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς) καθώς και ενώπιον κάθε δικαστηρίου και βαθμού και δικαιοδοσίας σε ζητήματα προσωπικού προβαίνοντας προς τούτο σε κάθε απα ραίτητη ενέργεια και υπογράφοντας κάθε αναγκαία δήλωση ή /και έγγραφο. Εξουσιοδοτήθηκαν επίσης το μέλος του ΔΣ Γεώργιος Αθανασίου καθώς και οι Παναγιώτης Στάμου Δαγκλής του Βασιλείου, Ευάγγελος Μιχαλόπουλος του Νικολάου με ΑΔΤ Χ κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, Τυρταί ου 9, και Ουρανία Δεϊμέζη του Αναργύρου με ΑΔΤ ΑΕ , κάτοικος Πλατείας Αττικής, Σοζωπόλεως 44, όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ενώπιον εταιρειών παρο χής υπηρεσιών, όπως εταιρειών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, καθώς και ενώπιον των ΔΟΥ. Ο Πρόεδρος Ιωάννης Κεντ, ο Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλαος Κουλάδης και ο Αντιπρόεδρος Χαράλαμπος Σταυρινουδάκης δικαιούνται ο καθένας χωριστά, να επι

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 κυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβου λίου, βάσει των άρθρων 17 και 25 του καταστατικού. Αγία Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2010 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (2) Εται επωνυμία «ΣΙΝΤΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟ ΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙ ΣΜΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΙ ΝΤΛΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΝΤΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΓΚΑΤΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΙΝΤΛΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 33877/01ΑΤ/Β/95/098(2009), που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Αττικής, με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Egbert Emil Weisshaar, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Oswald Schmid και το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα. Μετά από τα παραπάνω, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβου λίου, του οποίου η θητεία λήγει στις , έχει ως κατωτέρω: 1) Egbert Emil Weisshaar του Heinrich, κάτοικος Ελβε τίας, οδός Gschweighusweg αρ. 2, 6403 Kussnacht, Ελ βετικής Υπηκοότητας, κάτοχος του υπ αριθμ Ελβετικού διαβατηρίου, με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ βουλίου. 2) Carlos Guembe Gonzalez Guinea του Carlos κά τοικος Μαδρίτης (Avenida Europa 24) Ισπανία, ισπανικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ αριθμ. RE ισπανικού διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 3) Γεώργιος Μαλέκκος του Χριστόδουλου και της Μαρούλας που γεννήθηκε στις 25/7/1974 στη Λευκωσία της Κύπρου, κάτοικος Ελ. Βενιζέλου 5 Αγία Παρασκευή, κάτοχος του υπ αριθμ Κυπριακού Δελτίου Αστυ νομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας. 4) Στέφανος Καραϊσκάκης του Δημητρίου, κάτοικος Αθήνας (Πλατεία Φιλικής Εταιρείας 15), Ελληνικής υπη κοότητας, κάτοχος του υπ αριθ. Π Δ.Α.Τ. με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Ι Αθηνών, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων και εκπροσώ πηση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και χορηγεί την εξουσία για άσκηση όλων ανεξαιρέτως των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπε ριλαμβανομένης και της εξουσίας εκπροσώπησης της Εταιρείας, στον Πρόεδρο του Egbert Emil Weisshaar, στον Αντιπρόεδρο του Carlos Guembe Gonzalez Guinea και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Γεώργιο Μαλέκκο, κα θώς και στα στελέχη της Εταιρείας Επαμεινώντα Τσώ λη του Παναγιώτη που γεννήθηκε στις 25/7/1977 στην Καλαμάτα, κάτοικο Καραολή Δημητρίου 17Β Βύρωνα, κάτοχο του υπ αριθ. ΑΖ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας της 14/11/2007 και Αικατερίνη Βαμβακού λα του Παναγιώτη, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικο Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Καραολή κάτοχο του υπ αριθμ. Λ169650/ Δελτίου Ταυτότητας Α.Τ Ν. Ιωνίας, οι οποίοι εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι τρίτων υπό την προϋπόθεση ότι ενεργούν και υπογράφουν πάντοτε ανά δύο (2) κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά, οι ανωτέρω, ενεργώντας πάντοτε ανά δύο από κοινού (2), θα μπορούν να προβαίνουν σε αγορά, πώληση και υποθήκευση ακινήτων της Εταιρείας, αγορά και πώληση μετοχών, την σύσταση νέων εταιρειών, να διευθύνουν τις εργασίες της Εταιρείας εν γένει, να προ σλαμβάνουν και να απολύουν το προσωπικό της Εται ρείας, να προΐστανται του προσωπικού της και να είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανό της, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας για κάθε ανεξαιρέτως υπόθεση της Εταιρείας και ενώπιον κάθε δημόσιας ή δημοτικής αρχής και Υπηρεσίας, Διοικητικής, Φορολογικής ή οποι ασδήποτε άλλης, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία για κάθε θέμα της και για κάθε είδους συναλ λαγή έναντι του Δημοσίου, των Δημοσίων Ταμείων, κάθε Δημόσιας Υπηρεσίας, Οργανισμού, Επιχειρήσεως και Ιδρύματος και έναντι κάθε Τράπεζας καθώς και έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους. Να εισπράττουν χρήματα οφειλόμενα ή καταβαλλόμενα στην Εταιρεία από οποιονδήποτε, να υπογράφουν κάθε σύμβαση της Εταιρείας ή μονομερή δήλωση αυτής κι εν γένει να ενεργούν επ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και να τη δεσμεύουν σε κάθε υπόθεση, πράξη, σύμβαση ή συναλλαγή και για την ανάληψη κάθε είδους υποχρεώσεων και την απόκτηση κάθε δικαιώματος. Ειδικότερα, ως προς τις συναλλαγές της Εταιρείας με τις Τράπεζες, οι πιο πάνω θα ανοίγουν και θα κι νούν λογαριασμούς στο όνομα της Εταιρείας, θα αποσύ ρουν χρήματα, ομολογίες και μετοχές, θα εισπράττουν χρήματα που θα κατατίθενται από οποιονδήποτε για την Εταιρεία, θα δίδουν εντολή πληρωμής και θα εκ δίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, θα εκδίδουν, θα αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, θα αποδέχονται φορτωτικές και υποσχετικές επιστολές, θα υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσε ων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό της Εταιρείας ή οποιουδήποτε προσώπου, την εκμί σθωση χρηματοκιβωτίων, τη χρήση αυτών, τη λύση της μισθώσεώς τους, την παροχή δανείων στην Εταιρεία και πιστώσεων σε ανοιχτό λογαριασμό, με εγγύηση ή χωρίς εγγύηση, όπως επίσης και για την αύξηση ήδη υφισταμένων πιστώσεων, θα παρέχουν ασφάλειες επί κινητών πραγμάτων της Εταιρείας και ενεχυριάσεις, θα παρέχουν εγγυήσεις επ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού, και θα αποσύρουν τα δοθέντα σε ενεχυρίαση, θα παρέχουν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές και

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ γενικά θα προβαίνουν σε κάθε τραπεζική πράξη χωρίς περιορισμό, δεδομένου ότι η παραπάνω απαρίθμηση είναι μόνο ενδεικτική. Η ως άνω ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων ισχύ ει από σήμερα και καταργεί οποιαδήποτε άλλη προ ηγούμενη ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων προς οποιονδήποτε. Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης της Εταιρείας σε στέλεχος της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στην Αικατερίνη Βαμβακούλα του Παναγιώτη την εξουσία: 1. Να πραγματοποιεί μηνιαίες πληρωμές σχετικά με τα τιμολόγια ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, τα μισθώματα και τις σχετικές κοινόχρηστες δαπάνες των μισθωμένων ακινήτων της Εταιρείας, τους μισθούς του προσωπικού της Εταιρείας, τις εισφορές του προσωπικού της Εται ρείας προς οποιονδήποτε αρμόδιο φορέα ή οργανισμό ασφαλίσεως, το φόρο προστιθεμένης αξίας (Φ.Π.Α.) της Εταιρείας, τον παρακρατούμενο φόρο μισθωτών υπη ρεσιών της Εταιρείας καθώς και τα ασφάλιστρα που προβλέπονται από τα συμφωνητικά ασφαλίσεως της Εταιρείας. 2. Ακόμα, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στην ανωτέρω Αικατερίνη Βαμβακούλα, ενεργώντας ατομικά, την εξουσία να απαιτεί και να εισπράττει οποιοδήποτε ποσό οφειλόμενο ή οπωσδήποτε καταβαλλόμενο στην Εταιρεία από Οργανισμούς, Δημόσια Ταμεία, Ταμεία Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. Επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των Πρα κτικών της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, σύμ φωνα και με τα άρθρα 15 και 23 του καταστατικού της Εταιρείας, ότι τα αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρα κτικών της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Egbert Emil Weisshaar ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., Carlos Guembe και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τελευταίου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, Γεώργιο Μαλέκκο. Αγία Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2010 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (3) την επωνυμία «ΡΟΪΔΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΡΟΪΔΗ Α.Κ.Τ.Ε.Ξ.Ε.». Την 08/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 22/11/2010 πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από 22/11/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΪΔΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑ ΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΡΟΪΔΗ Α.Κ.Τ.Ε.Ξ.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 54185/01ΑΤ/ Β/03/145 που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής, από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Χαράλαμπος Γεωργιάδης του Αντωνίου, που γεννή θηκε στη Λευκωσία Κύπρου το έτος 1965 και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής (οδός Τεριμιθέας αριθμός 39). κάτοχος του με αριθμό Ε / Κυπρι ακού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Αγίας Παρασκευής, Κυπριακής Υπηκοότητας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Θεόδωρος Ρακιντζής του Νικολάου, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής το έτος 1970 και κατοικεί στην Αθήνα Πλατεία Μαβίλη (οδός Δημητρί ου Σούτσου αριθμός 28), κάτοχος του Α.Δ.Τ. Π / που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, Ελληνικής Υπηκοότητας, Αντιπρόεδρος. 3. Δήμητρα Σπανού του Ευαγγέλου, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Χάμερσμιθ Αγγλίας, το έτος 1973, και κατοικεί στο Ψυχικό Αττικής (οδός Εμμανουήλ Ροΐδη αριθμός 7), κάτοχος του με αριθμό AB / Ελληνικού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Ψυ χικού, Ελληνικής Υπηκοότητας, Γραμματέας/Μέλος. Ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίζεται ο Χαράλαμπος Γεωργιάδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ο οποίος ενεργώντας μόνος και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, διοικεί, εκπροσω πεί και δεσμεύει την Εταιρεία ασκώντας όλες τις κατά το Νόμο και το καταστατικό αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, εξαι ρούνται εκείνες οι πράξεις που εκ του Νόμου απαιτούν συλλογική ενέργεια. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύ ματος του, αυτός αναπληρώνεται από τον Θεόδωρο Ρακιντζή, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ειδικά, όμως, ενώπιον Τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμά των για το άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση λογαριασμών, ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδεί ξεων, έκδοση επιταγών, οπισθογράφηση επνταγών, και έκδοση, οπισθογράφηση, εγγύηση και αποδοχή συναλ λαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, παραλαβή επι ταγών και φορτωτικών, άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, εντολή πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας, συνομολόγηση δανείων ή πιστώσεων σε ανοιχτό λογαριασμό και κάθε εν γένει συναλλαγή με Τράπεζες, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο Χαράλαμπος Γεωργιάδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και ο Χρήστος Ιωάννου του Λεωνίδα, που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου το έτος 1972 και κατοικεί στο Ψυχικό Αττι κής (οδός Εμμανουήλ Ροΐδη αριθμός 7), κάτοχος του με αριθμό Ε / Κυπριακού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Ψυχικού, Κυπριακής Υπηκοότη τας, ενεργώντας και υπογράφοντας ο κάθε ένας μόνος του, ανεξαρτήτως σειράς και ύψος χρηματικού ποσού. Αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών του Διοι κητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήρια ή

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 σε οποιαδήποτε άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Χαράλαμπο Γεωργιάδη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, από τον Θεόδω ρο Ρακιντζή, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πε νταετής (5 έτη), σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του καταστατικού της Εταιρείας, λήγει δη λαδή στις 21 Νοεμβρίου 2015 με δυνατότητα αυτόματης παράτασης μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί τα έξι (6) έτη. Αγία Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2010 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (4) Εται επωνυμία «DBAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DBAS Α.Ε.». Την 10/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 22/11/2010 πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DBAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DBAS Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 70291/01ΑΤ/ Β/10/291, από το οποίο προκύπτει ότι: Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 30/06/2011, συγκρο τήθηκε σε σώμα ως εξής: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΠΑΤΟΥ του Νικολάου, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Β. Ηπείρου, αριθμός 50, κάτο χος του με αριθμό Σ Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε στις από το Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ φορολογούμενη στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΚΑΝΑΒΗΣ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ψυ χικού Αττικής, οδός Άρκτου, αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμό AB Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε στις από τό Α.Τ. Π. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ. Ψυχικού Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ της Εταιρείας. ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΝΕΚΟΥ του Αθανασίου, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Ντολγοπόλωφ, αριθμός 4, κάτοχος του με αριθμό Γ Δ.Α.Τ., που εκδόθηκε στις από το Α.Τ. Ναυπλίου, με Α.Φ.Μ φορολογούμενη στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ΜΕΛΟΣ και ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ του Ευαγγέλου, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Άρκτου, αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμό AB Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε στις 10/11/2006 από το Α.Τ. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ φορολογούμε νη στη Δ.Ο.Υ. Ψυχικού Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ΜΕΛΟΣ. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας: Η εταιρεία εκπροσωπείται από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ευαγγελία Κοπάτου και τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Αλέξιο Σκαναβή, οι οποίοι δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, ενεργούντες από κοινού ή/και ο κάθε ένας μόνος του, υπογράφοντας κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας. Τους ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών, οι οποί ες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Παροχή δικαιώματος υπογραφής σε στελέχη της Εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εκχωρεί σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας δικαίωμα υπογραφής στα ακόλουθα στελέχη που δε με τέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ήτοι: α) ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΑΡΕΝΑΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Πόρτο Ράφτη Ανθίμου Γαζή 19003, Α.Δ.Τ. AB / Τ.Α Μαρκοπούλου και β) ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ιδιωτική υπάλ ληλο, κάτοικο Κερατσινίου Αγίου Ευθυμίου 37, 18755, Α.Δ.Τ. Χ, / Α.Τ Κερατσινίου, α) για την οπισθογράφηση και μόνο επιταγών που η Εταιρεία λαμβάνει από συναλλαγές με τους πελάτες της (επιταγές πελατείας) για κατάθεση σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή/και για εγγύηση προς τις Τράπεζες και β) για την υπογραφή των εντύπων εκχώρησης τιμολο γίων σε Εταιρείες Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαι τήσεων (actoring). Για την υλοποίηση των παραπάνω πράξεων θα ενεργούν από κοινού, υπογράφοντας και οι δύο κάτω από την σφραγίδα της Εταιρείας Γ) Ορισμός διεύθυνσης των γραφείων της εταιρείας. Η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι: ΟΔΟΣ: Αγ. Λαύρας 2 Δήμος Ηρακλείου Αττικής. Αγία Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (5) Εται επω νυμία «ΜΠΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «BOSS SECURITE HELLAS S.A.». Την 09/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/11/2010 πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «BOSS SECURITE HELLAS S.A.» και αριθμό Μητρώου 69725/01ΑΤ/Β/10/171 που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αττικής, με το οποίο πιστοποιή θηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ. Αγία Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2010, ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (6) την επωνυμία «INTERSYSTEMS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙ ΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «INTERSYSTEMS Consulting A.E.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERSYSTEMS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ανώνυμη Εται ρεία» και δ.τ. «INTERSYSTEMS Consulting A.E.» και αριθμό Μητρώου 67512/01ΑΤ/Β/08/569, που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής: 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2009, 2. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009, όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αγία Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 Ο Προϊστάμενος ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ (7) Εται επωνυμία «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ Α.Τ.Ε.». Την 07/12/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ Α.Τ.Ε.» και αριθμό Μητρώου 60901/01ΑΤ/Β/06/243, που εδρεύει στο Δήμο ΦΙΛΟΘΕΗΣ Αττικής: 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2009, 2. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009, όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2010. Αγία Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2010, ΘΕΚΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ (8) Εται επω νυμία «ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «MASTER DEVELOPMENTS S.A.». Την 07/12/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «MASTER DEVELOPMENTS S.A.» και αριθμό Μητρώου 6467/01ΑΤ/ Β/86/082(2008), που εδρεύει στο Δήμο Ν. Ψυχικού Ατ τικής: 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης , 2. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση , 3. Η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση , όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των με τόχων της 30/06/2010. Αγία Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2010, ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ (9) 1 Εται επω νυμία «ΓΑΙΟΚΤΗΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΟΚΤΗΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και αριθμό Μητρώου 13524/01ΑΤ/Β/86/266(2001), που εδρεύει στο Δήμο ΜΕ ΛΙΣΣΙΩΝ Αττικής: 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2009, 2. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009, όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2010. Αγία Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2010, ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ (10) Εται επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥ ΛΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥΑΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟ ΝΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου: 70213/90/Β/10/2, που εδρεύει στο Δήμο Ζακυνθίων (Τεμπονέρα 22) από το οποίο προκύπτει ότι το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που ορίσθηκε κατά τη σύσταση της Α.Ε. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γ.Σ. των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης., συγκροτήθηκε σε σώμα και καθορίστηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας ως εξής: 1) Πανοπούλου Ευθυμία του Γεωργίου και της Αικα τερίνης, κάτοικος Καλλιθέας οδός Λασκαρίδου 66, ως Πρόεδρος του Δ.Σ.

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 2) Πανοπούλου Ισμήνη Μαρία του Ιωάννη και της Ευθυμίας, κάτοικος Καλλιθέας οδός Λασκαρίδου 22, ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νουσα Σύμβουλος. 3) Βασιλακόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη, κάτοικος Αγ. Στεφάνου, ως μέλος του Δ.Σ. Το Δ.Σ. βάσει του άρθρου 23 του καταστατικού ανα θέτει στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/νουσα Σύμβουλο Πανοπούλου Ισμήνη Μαρία, την ενάσκηση των δικαιω μάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος στην Πρόεδρο του Δ.Σ. Πανοπούλου Ευθυμία. Επίσης το Δ.Σ. παρέχει σύμφωνα με το άρθρο 28 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στην Πανοπούλου Ισμήνη Μαρία, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/νουσα Σύμ βουλο. Στην ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» και με μόνη υπογραφή, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, απο δέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμ μάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβά νει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εται ρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της Πανοπούλου Ισμήνης Μαρίας, Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Δ/νουσας Συμβούλου, η εταιρεία εκπροσωπείται νομίμως από την Πανοπούλου Ευθυμία Πρόεδρο του Δ.Σ. Ζάκυνθος, 29 Νοεμβρίου 2010 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΣΟΥΡΜΠΗ (11) Εται επω νυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΟΙ Α.Π. και Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» και δ.τ. «RENAULT DΙΜ A.E.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΔΕΛΦΟΙ Α.Π. και Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» και δ.τ. «RENAULT DΙΜ A.E.» και αριθμό Μητρώου 32947/01ΑΤ/Β/95/049, που εδρεύει στο Δήμο Λυκόβρυσης Αττικής: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση Το από 30/06/2010 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίσθηκαν ορκω τοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2010 οι εξής: Τακτικός: ΓΑΤΣΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝ. με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αγία Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2010 Ο Προϊστάμενος ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ (12) Εται επω νυμία «PHARMAKON Δ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑ ΚΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΦΑΡΜΑΚΟΝ ΑΦΕ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PHARMAKON Δ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΦΑΡΜΑΚΟΝ ΑΦΕ» και αριθμό Μητρώου 34167/01ΑΤ/ Β/95/549(2008), που εδρεύει στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ ΣΕΩΣ Αττικής: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση Το από 30/06/2010 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίσθηκαν ορκω τοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2010 οι εξής: Τακτικός: 1. ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ της ελεγκτικής εταιρείας BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αγία Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2010 Ο Προϊστάμενος ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ - ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. - Γ 50 Α.Ε.. - Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7524 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Δικαστικά Kήρυξη ανίσχυρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11934 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1401 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12694 23 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2463 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3697 8 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.12.20 13:30:32 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3378 10 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10094 18 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7066 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9689 17 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3008 28 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9838 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2886 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3887 Οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 17 17 Φεβρουαρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3912 Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα