ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «Silene Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «Silene Hotels and Resorts A.E.» την επωνυμία «ΣΙΝΤΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΙΝΤΛΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΡΟΪΔΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΡΟΪ ΔΗ Α.Κ.Τ.Ε.Ξ.Ε.» την επωνυμία «DBAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «DBAS Α.Ε.» την επωνυμία «ΜΠΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙ ΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «BOSS SECURITE HELLAS S.A.» την επωνυμία «INTERSYSTEMS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙ ΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «INTERSYSTEMS Consulting A.E.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ Α.Τ.Ε.» την επωνυμία «ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «MASTER DEVELOPMENTS S.A.» την επωνυμία «ΓΑΙΟΚΤΗΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗ ΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΟ ΠΟΥΛΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΔΕΛΦΟΙ Α.Π. και Π. ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΠΟΥΛΟΣ» και δ.τ. «RENAULT DΙΜ A.E.» την επωνυμία «PHARMAKON Δ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΦΑΡ ΜΑΚΟΝ ΑΦΕ» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) Εται επωνυμία «Silene Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Τε χνική Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «Silene Hotels and Resorts A.E.». Την 08/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 18/11/2010 πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «Silene Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «Silene Hotels and Resorts A.E.» και με αριθμό Μητρώου 68688/01ΑΤ/ Β/09/346 που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ιωάννης Κεντ του Παναγιώτη, γεννημένος στην Αθήνα, την , κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Παπαναστασίου 72, με αριθμό Διαβατηρίου ΑΒ

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ εκδοθέν την από την Α.Ε.Α./Δ.Δ και με ΑΦΜ της ΔΟΥ Ψυχικού ως Πρόεδρος. 2. Νικόλαος Κουλάδης του Στυλιανού, γεννημένος στις στην Αθήνα, κάτοικος Γαλατσίου οδός Κανάρη αρ. 11, με ΑΔΤ Κ εκδοθέν στις από το Ε Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών και με ΑΦΜ της ΔΟΥ Γαλατσίου ως Διευθύνων Σύμβουλος. 3. Χαράλαμπος Σταυρινουδάκης του Αλεξάνδρου, γεννημένος την , κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Φιλικής Εταιρείας 2Β, με ΑΔΤ Σ / του AT Καλογρέζας και με ΑΦΜ της ΔΟΥ Αμαρου σίου ως Αντιπρόεδρος. 4. Παναγιώτης Κατσαρίδης του Γεωργίου, γεννημένος στις στην Αττική, κάτοικος Άνω Γλυφάδας, οδός Στοργής αρ. 29 με ΑΔΤ AB εκδοθέν στις από το Τ.Α. Γλυφάδας, και με ΑΦΜ της ΔΟΥ Γλυφάδας ως Μέλος. 5. Γεώργιος Αθανασίου του Παναγιώτη, γεννημένος την , κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Γράμμου 3, με ΑΔΤ Τ / από το AT Δρα πετσώνας και με ΑΦΜ της ΔΟΥ Ε Πειραιά ως Μέλος. 6. Κωνσταντίνος Αγγλόπουλος του Νικολάου, γεννη μένος την , κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Τριφυλίας 7, με ΑΔΤ Χ / της Υποδιεύ θυνσης Ασφαλείας Ρόδου και με ΑΦΜ της ΔΟΥ Γ Λάρισας ως Μέλος. Την Εταιρεία εκπροσωπεί, βάσει του αρ. 22 παρ. 3 του ν. 2190/1920 και του άρθρου 20 του καταστατικού, συ μπεριλαμβανομένης της δικαστικής και εξώδικης εκπρο σώπησης της Εταιρείας, εξαιρουμένων όμως αυτών που σύμφωνα με το Νόμο ή με το καταστατικό της Εταιρείας απαιτούν συλλογική ενέργεια και με την επιφύλαξη των παρακάτω περιορισμών, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Νικόλαος Κουλάδης και σε αυτόν μεταβιβά ζονται όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβου λίου, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργώντας ατομικά, θα διοικεί την Εταιρεία και θα διαχειρίζεται την εταιρική περιου σία της, θα εκπροσωπεί αυτή έναντι τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων) και κάθε Αρχής, ημεδαπής και αλλοδαπής και, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την Εταιρεία για κάθε είδους συναλλαγές της Εταιρείας μέχρι του ποσού των ευρώ. Για τις συναλλαγές της εταιρείας που ξεπερνούν το ποσό των ευρώ, απαιτείται επιπλέον η υπογραφή ενός εκ των Ιωάννη Κεντ και Χαράλαμπου Σταυρινουδάκη. Σε περίπτωση κωλύματός του, αναπληρούται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Ιωάννη Κεντ και τον Αντιπρόεδρο ΔΣ Χαράλαμπο Σταυρινουδάκη ενεργώντας ο καθένας χωριστά μέχρι του ποσού των ευρώ και από κοινού για συναλλαγές που υπερ βαίνουν το ποσό των ευρώ. Για κάθε είδους τραπεζικές συναλλαγές της εταιρεί ας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης επιταγών και ηλεκτρονικών συναλλαγών, αποφασίζονται ειδικότερα τα εξής: Μέχρι του ποσού των ευρώ η Εταιρεία δεσμεύ εται με μόνη την υπογραφή έκαστου εκ των κατωτέρω, ενεργώντας ο καθένας χωριστά: Ιωάννης Κεντ Νικόλαος Κουλάδης Χαράλαμπος Σταυρινουδάκης Παναγιώτης Κατσαρίδης Γεώργιος Αθανασίου Παναγιώτης Στάμου Δαγκλής του Βασιλείου με ΑΔΤ Χ , κάτοικος Πεύκης Αττικής, 28ης Οκτω βρίου 10. Για τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρείας που ξε περνούν το ποσό των ευρώ και μέχρι του ποσού των ευρώ η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή έκαστου εκ των κατωτέρω, ενεργώντας ο καθένας χωριστά: Ιωάννης Κεντ Νικόλαος Κουλάδης Χαράλαμπος Σταυρινουδάκης Παναγιώτης Κατσαρίδης Γεώργιος Αθανασίου Για τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας που ξεπερ νούν το ποσό των ευρώ και μέχρι του ποσού των ευρώ η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή έκαστου εκ των κατωτέρω, ενεργώντας ο καθένας χωριστά: Ιωάννης Κεντ Νικόλαος Κουλάδης Χαράλαμπος Σταυρινουδάκης Παναγιώτης Κατσαρίδης Για τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας που ξεπερ νούν το ποσό των ευρώ η Εταιρεία δεσμεύεται με τις υπογραφές από κοινού δύο εκ των κατωτέρω: Ιωάννης Κεντ Νικόλαος Κουλάδης Χαράλαμπος Σταυρινουδάκης Παναγιώτης Κατσαρίδης Γεώργιος Αθανασίου Σε ότι αφορά σε εργασιακά ζητήματα παρέχεται εξουσιοδότηση στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλί ου Κωνσταντίνο Αγγλόπουλο όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία σε ό,τι αφορά στις εργασιακές τις σχέσεις με τους υπαλλήλους της. Ειδικότερα, στον Κωνσταντίνο Αγγλόπουλο παρέχεται η εξουσιοδότηση όπως συνά πτει συμβάσεις εργασίας όπως καταγγέλλει τέτοιες συμβάσεις υπογράφοντας προς τούτο κάθε αναγκαία δήλωση ή /και έγγραφο και όπως εκπροσωπεί την Εται ρεία ενώπιον κάθε αρχής (Επιθεώρηση εργασίας και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς) καθώς και ενώπιον κάθε δικαστηρίου και βαθμού και δικαιοδοσίας σε ζητήματα προσωπικού προβαίνοντας προς τούτο σε κάθε απα ραίτητη ενέργεια και υπογράφοντας κάθε αναγκαία δήλωση ή /και έγγραφο. Εξουσιοδοτήθηκαν επίσης το μέλος του ΔΣ Γεώργιος Αθανασίου καθώς και οι Παναγιώτης Στάμου Δαγκλής του Βασιλείου, Ευάγγελος Μιχαλόπουλος του Νικολάου με ΑΔΤ Χ κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, Τυρταί ου 9, και Ουρανία Δεϊμέζη του Αναργύρου με ΑΔΤ ΑΕ , κάτοικος Πλατείας Αττικής, Σοζωπόλεως 44, όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ενώπιον εταιρειών παρο χής υπηρεσιών, όπως εταιρειών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, καθώς και ενώπιον των ΔΟΥ. Ο Πρόεδρος Ιωάννης Κεντ, ο Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλαος Κουλάδης και ο Αντιπρόεδρος Χαράλαμπος Σταυρινουδάκης δικαιούνται ο καθένας χωριστά, να επι

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 κυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβου λίου, βάσει των άρθρων 17 και 25 του καταστατικού. Αγία Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2010 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (2) Εται επωνυμία «ΣΙΝΤΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟ ΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙ ΣΜΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΙ ΝΤΛΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΝΤΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΓΚΑΤΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΙΝΤΛΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 33877/01ΑΤ/Β/95/098(2009), που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Αττικής, με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Egbert Emil Weisshaar, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Oswald Schmid και το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα. Μετά από τα παραπάνω, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβου λίου, του οποίου η θητεία λήγει στις , έχει ως κατωτέρω: 1) Egbert Emil Weisshaar του Heinrich, κάτοικος Ελβε τίας, οδός Gschweighusweg αρ. 2, 6403 Kussnacht, Ελ βετικής Υπηκοότητας, κάτοχος του υπ αριθμ Ελβετικού διαβατηρίου, με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ βουλίου. 2) Carlos Guembe Gonzalez Guinea του Carlos κά τοικος Μαδρίτης (Avenida Europa 24) Ισπανία, ισπανικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ αριθμ. RE ισπανικού διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 3) Γεώργιος Μαλέκκος του Χριστόδουλου και της Μαρούλας που γεννήθηκε στις 25/7/1974 στη Λευκωσία της Κύπρου, κάτοικος Ελ. Βενιζέλου 5 Αγία Παρασκευή, κάτοχος του υπ αριθμ Κυπριακού Δελτίου Αστυ νομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας. 4) Στέφανος Καραϊσκάκης του Δημητρίου, κάτοικος Αθήνας (Πλατεία Φιλικής Εταιρείας 15), Ελληνικής υπη κοότητας, κάτοχος του υπ αριθ. Π Δ.Α.Τ. με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Ι Αθηνών, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων και εκπροσώ πηση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και χορηγεί την εξουσία για άσκηση όλων ανεξαιρέτως των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπε ριλαμβανομένης και της εξουσίας εκπροσώπησης της Εταιρείας, στον Πρόεδρο του Egbert Emil Weisshaar, στον Αντιπρόεδρο του Carlos Guembe Gonzalez Guinea και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Γεώργιο Μαλέκκο, κα θώς και στα στελέχη της Εταιρείας Επαμεινώντα Τσώ λη του Παναγιώτη που γεννήθηκε στις 25/7/1977 στην Καλαμάτα, κάτοικο Καραολή Δημητρίου 17Β Βύρωνα, κάτοχο του υπ αριθ. ΑΖ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας της 14/11/2007 και Αικατερίνη Βαμβακού λα του Παναγιώτη, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικο Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Καραολή κάτοχο του υπ αριθμ. Λ169650/ Δελτίου Ταυτότητας Α.Τ Ν. Ιωνίας, οι οποίοι εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι τρίτων υπό την προϋπόθεση ότι ενεργούν και υπογράφουν πάντοτε ανά δύο (2) κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά, οι ανωτέρω, ενεργώντας πάντοτε ανά δύο από κοινού (2), θα μπορούν να προβαίνουν σε αγορά, πώληση και υποθήκευση ακινήτων της Εταιρείας, αγορά και πώληση μετοχών, την σύσταση νέων εταιρειών, να διευθύνουν τις εργασίες της Εταιρείας εν γένει, να προ σλαμβάνουν και να απολύουν το προσωπικό της Εται ρείας, να προΐστανται του προσωπικού της και να είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανό της, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας για κάθε ανεξαιρέτως υπόθεση της Εταιρείας και ενώπιον κάθε δημόσιας ή δημοτικής αρχής και Υπηρεσίας, Διοικητικής, Φορολογικής ή οποι ασδήποτε άλλης, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία για κάθε θέμα της και για κάθε είδους συναλ λαγή έναντι του Δημοσίου, των Δημοσίων Ταμείων, κάθε Δημόσιας Υπηρεσίας, Οργανισμού, Επιχειρήσεως και Ιδρύματος και έναντι κάθε Τράπεζας καθώς και έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους. Να εισπράττουν χρήματα οφειλόμενα ή καταβαλλόμενα στην Εταιρεία από οποιονδήποτε, να υπογράφουν κάθε σύμβαση της Εταιρείας ή μονομερή δήλωση αυτής κι εν γένει να ενεργούν επ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και να τη δεσμεύουν σε κάθε υπόθεση, πράξη, σύμβαση ή συναλλαγή και για την ανάληψη κάθε είδους υποχρεώσεων και την απόκτηση κάθε δικαιώματος. Ειδικότερα, ως προς τις συναλλαγές της Εταιρείας με τις Τράπεζες, οι πιο πάνω θα ανοίγουν και θα κι νούν λογαριασμούς στο όνομα της Εταιρείας, θα αποσύ ρουν χρήματα, ομολογίες και μετοχές, θα εισπράττουν χρήματα που θα κατατίθενται από οποιονδήποτε για την Εταιρεία, θα δίδουν εντολή πληρωμής και θα εκ δίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, θα εκδίδουν, θα αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, θα αποδέχονται φορτωτικές και υποσχετικές επιστολές, θα υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσε ων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό της Εταιρείας ή οποιουδήποτε προσώπου, την εκμί σθωση χρηματοκιβωτίων, τη χρήση αυτών, τη λύση της μισθώσεώς τους, την παροχή δανείων στην Εταιρεία και πιστώσεων σε ανοιχτό λογαριασμό, με εγγύηση ή χωρίς εγγύηση, όπως επίσης και για την αύξηση ήδη υφισταμένων πιστώσεων, θα παρέχουν ασφάλειες επί κινητών πραγμάτων της Εταιρείας και ενεχυριάσεις, θα παρέχουν εγγυήσεις επ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού, και θα αποσύρουν τα δοθέντα σε ενεχυρίαση, θα παρέχουν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές και

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ γενικά θα προβαίνουν σε κάθε τραπεζική πράξη χωρίς περιορισμό, δεδομένου ότι η παραπάνω απαρίθμηση είναι μόνο ενδεικτική. Η ως άνω ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων ισχύ ει από σήμερα και καταργεί οποιαδήποτε άλλη προ ηγούμενη ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων προς οποιονδήποτε. Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης της Εταιρείας σε στέλεχος της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στην Αικατερίνη Βαμβακούλα του Παναγιώτη την εξουσία: 1. Να πραγματοποιεί μηνιαίες πληρωμές σχετικά με τα τιμολόγια ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, τα μισθώματα και τις σχετικές κοινόχρηστες δαπάνες των μισθωμένων ακινήτων της Εταιρείας, τους μισθούς του προσωπικού της Εταιρείας, τις εισφορές του προσωπικού της Εται ρείας προς οποιονδήποτε αρμόδιο φορέα ή οργανισμό ασφαλίσεως, το φόρο προστιθεμένης αξίας (Φ.Π.Α.) της Εταιρείας, τον παρακρατούμενο φόρο μισθωτών υπη ρεσιών της Εταιρείας καθώς και τα ασφάλιστρα που προβλέπονται από τα συμφωνητικά ασφαλίσεως της Εταιρείας. 2. Ακόμα, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στην ανωτέρω Αικατερίνη Βαμβακούλα, ενεργώντας ατομικά, την εξουσία να απαιτεί και να εισπράττει οποιοδήποτε ποσό οφειλόμενο ή οπωσδήποτε καταβαλλόμενο στην Εταιρεία από Οργανισμούς, Δημόσια Ταμεία, Ταμεία Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. Επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των Πρα κτικών της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, σύμ φωνα και με τα άρθρα 15 και 23 του καταστατικού της Εταιρείας, ότι τα αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρα κτικών της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Egbert Emil Weisshaar ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., Carlos Guembe και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τελευταίου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, Γεώργιο Μαλέκκο. Αγία Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2010 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (3) την επωνυμία «ΡΟΪΔΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΡΟΪΔΗ Α.Κ.Τ.Ε.Ξ.Ε.». Την 08/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 22/11/2010 πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από 22/11/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΪΔΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑ ΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΡΟΪΔΗ Α.Κ.Τ.Ε.Ξ.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 54185/01ΑΤ/ Β/03/145 που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής, από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Χαράλαμπος Γεωργιάδης του Αντωνίου, που γεννή θηκε στη Λευκωσία Κύπρου το έτος 1965 και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής (οδός Τεριμιθέας αριθμός 39). κάτοχος του με αριθμό Ε / Κυπρι ακού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Αγίας Παρασκευής, Κυπριακής Υπηκοότητας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Θεόδωρος Ρακιντζής του Νικολάου, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής το έτος 1970 και κατοικεί στην Αθήνα Πλατεία Μαβίλη (οδός Δημητρί ου Σούτσου αριθμός 28), κάτοχος του Α.Δ.Τ. Π / που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, Ελληνικής Υπηκοότητας, Αντιπρόεδρος. 3. Δήμητρα Σπανού του Ευαγγέλου, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Χάμερσμιθ Αγγλίας, το έτος 1973, και κατοικεί στο Ψυχικό Αττικής (οδός Εμμανουήλ Ροΐδη αριθμός 7), κάτοχος του με αριθμό AB / Ελληνικού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Ψυ χικού, Ελληνικής Υπηκοότητας, Γραμματέας/Μέλος. Ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίζεται ο Χαράλαμπος Γεωργιάδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ο οποίος ενεργώντας μόνος και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, διοικεί, εκπροσω πεί και δεσμεύει την Εταιρεία ασκώντας όλες τις κατά το Νόμο και το καταστατικό αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, εξαι ρούνται εκείνες οι πράξεις που εκ του Νόμου απαιτούν συλλογική ενέργεια. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύ ματος του, αυτός αναπληρώνεται από τον Θεόδωρο Ρακιντζή, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ειδικά, όμως, ενώπιον Τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμά των για το άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση λογαριασμών, ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδεί ξεων, έκδοση επιταγών, οπισθογράφηση επνταγών, και έκδοση, οπισθογράφηση, εγγύηση και αποδοχή συναλ λαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, παραλαβή επι ταγών και φορτωτικών, άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, εντολή πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας, συνομολόγηση δανείων ή πιστώσεων σε ανοιχτό λογαριασμό και κάθε εν γένει συναλλαγή με Τράπεζες, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο Χαράλαμπος Γεωργιάδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και ο Χρήστος Ιωάννου του Λεωνίδα, που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου το έτος 1972 και κατοικεί στο Ψυχικό Αττι κής (οδός Εμμανουήλ Ροΐδη αριθμός 7), κάτοχος του με αριθμό Ε / Κυπριακού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Ψυχικού, Κυπριακής Υπηκοότη τας, ενεργώντας και υπογράφοντας ο κάθε ένας μόνος του, ανεξαρτήτως σειράς και ύψος χρηματικού ποσού. Αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών του Διοι κητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήρια ή

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 σε οποιαδήποτε άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Χαράλαμπο Γεωργιάδη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, από τον Θεόδω ρο Ρακιντζή, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πε νταετής (5 έτη), σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του καταστατικού της Εταιρείας, λήγει δη λαδή στις 21 Νοεμβρίου 2015 με δυνατότητα αυτόματης παράτασης μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί τα έξι (6) έτη. Αγία Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2010 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (4) Εται επωνυμία «DBAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DBAS Α.Ε.». Την 10/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 22/11/2010 πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DBAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DBAS Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 70291/01ΑΤ/ Β/10/291, από το οποίο προκύπτει ότι: Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 30/06/2011, συγκρο τήθηκε σε σώμα ως εξής: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΠΑΤΟΥ του Νικολάου, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Β. Ηπείρου, αριθμός 50, κάτο χος του με αριθμό Σ Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε στις από το Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ φορολογούμενη στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΚΑΝΑΒΗΣ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ψυ χικού Αττικής, οδός Άρκτου, αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμό AB Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε στις από τό Α.Τ. Π. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ. Ψυχικού Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ της Εταιρείας. ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΝΕΚΟΥ του Αθανασίου, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Ντολγοπόλωφ, αριθμός 4, κάτοχος του με αριθμό Γ Δ.Α.Τ., που εκδόθηκε στις από το Α.Τ. Ναυπλίου, με Α.Φ.Μ φορολογούμενη στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ΜΕΛΟΣ και ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ του Ευαγγέλου, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Άρκτου, αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμό AB Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε στις 10/11/2006 από το Α.Τ. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ φορολογούμε νη στη Δ.Ο.Υ. Ψυχικού Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ΜΕΛΟΣ. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας: Η εταιρεία εκπροσωπείται από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ευαγγελία Κοπάτου και τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Αλέξιο Σκαναβή, οι οποίοι δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, ενεργούντες από κοινού ή/και ο κάθε ένας μόνος του, υπογράφοντας κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας. Τους ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών, οι οποί ες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Παροχή δικαιώματος υπογραφής σε στελέχη της Εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εκχωρεί σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας δικαίωμα υπογραφής στα ακόλουθα στελέχη που δε με τέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ήτοι: α) ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΑΡΕΝΑΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Πόρτο Ράφτη Ανθίμου Γαζή 19003, Α.Δ.Τ. AB / Τ.Α Μαρκοπούλου και β) ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ιδιωτική υπάλ ληλο, κάτοικο Κερατσινίου Αγίου Ευθυμίου 37, 18755, Α.Δ.Τ. Χ, / Α.Τ Κερατσινίου, α) για την οπισθογράφηση και μόνο επιταγών που η Εταιρεία λαμβάνει από συναλλαγές με τους πελάτες της (επιταγές πελατείας) για κατάθεση σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή/και για εγγύηση προς τις Τράπεζες και β) για την υπογραφή των εντύπων εκχώρησης τιμολο γίων σε Εταιρείες Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαι τήσεων (actoring). Για την υλοποίηση των παραπάνω πράξεων θα ενεργούν από κοινού, υπογράφοντας και οι δύο κάτω από την σφραγίδα της Εταιρείας Γ) Ορισμός διεύθυνσης των γραφείων της εταιρείας. Η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι: ΟΔΟΣ: Αγ. Λαύρας 2 Δήμος Ηρακλείου Αττικής. Αγία Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (5) Εται επω νυμία «ΜΠΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «BOSS SECURITE HELLAS S.A.». Την 09/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/11/2010 πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «BOSS SECURITE HELLAS S.A.» και αριθμό Μητρώου 69725/01ΑΤ/Β/10/171 που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αττικής, με το οποίο πιστοποιή θηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ. Αγία Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2010, ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (6) την επωνυμία «INTERSYSTEMS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙ ΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «INTERSYSTEMS Consulting A.E.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERSYSTEMS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ανώνυμη Εται ρεία» και δ.τ. «INTERSYSTEMS Consulting A.E.» και αριθμό Μητρώου 67512/01ΑΤ/Β/08/569, που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής: 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2009, 2. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009, όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αγία Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 Ο Προϊστάμενος ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ (7) Εται επωνυμία «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ Α.Τ.Ε.». Την 07/12/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ Α.Τ.Ε.» και αριθμό Μητρώου 60901/01ΑΤ/Β/06/243, που εδρεύει στο Δήμο ΦΙΛΟΘΕΗΣ Αττικής: 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2009, 2. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009, όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2010. Αγία Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2010, ΘΕΚΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ (8) Εται επω νυμία «ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «MASTER DEVELOPMENTS S.A.». Την 07/12/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «MASTER DEVELOPMENTS S.A.» και αριθμό Μητρώου 6467/01ΑΤ/ Β/86/082(2008), που εδρεύει στο Δήμο Ν. Ψυχικού Ατ τικής: 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης , 2. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση , 3. Η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση , όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των με τόχων της 30/06/2010. Αγία Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2010, ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ (9) 1 Εται επω νυμία «ΓΑΙΟΚΤΗΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΟΚΤΗΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και αριθμό Μητρώου 13524/01ΑΤ/Β/86/266(2001), που εδρεύει στο Δήμο ΜΕ ΛΙΣΣΙΩΝ Αττικής: 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2009, 2. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009, όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2010. Αγία Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2010, ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ (10) Εται επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥ ΛΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥΑΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟ ΝΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου: 70213/90/Β/10/2, που εδρεύει στο Δήμο Ζακυνθίων (Τεμπονέρα 22) από το οποίο προκύπτει ότι το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που ορίσθηκε κατά τη σύσταση της Α.Ε. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γ.Σ. των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης., συγκροτήθηκε σε σώμα και καθορίστηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας ως εξής: 1) Πανοπούλου Ευθυμία του Γεωργίου και της Αικα τερίνης, κάτοικος Καλλιθέας οδός Λασκαρίδου 66, ως Πρόεδρος του Δ.Σ.

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 2) Πανοπούλου Ισμήνη Μαρία του Ιωάννη και της Ευθυμίας, κάτοικος Καλλιθέας οδός Λασκαρίδου 22, ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νουσα Σύμβουλος. 3) Βασιλακόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη, κάτοικος Αγ. Στεφάνου, ως μέλος του Δ.Σ. Το Δ.Σ. βάσει του άρθρου 23 του καταστατικού ανα θέτει στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/νουσα Σύμβουλο Πανοπούλου Ισμήνη Μαρία, την ενάσκηση των δικαιω μάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος στην Πρόεδρο του Δ.Σ. Πανοπούλου Ευθυμία. Επίσης το Δ.Σ. παρέχει σύμφωνα με το άρθρο 28 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στην Πανοπούλου Ισμήνη Μαρία, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/νουσα Σύμ βουλο. Στην ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» και με μόνη υπογραφή, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, απο δέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμ μάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβά νει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εται ρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της Πανοπούλου Ισμήνης Μαρίας, Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Δ/νουσας Συμβούλου, η εταιρεία εκπροσωπείται νομίμως από την Πανοπούλου Ευθυμία Πρόεδρο του Δ.Σ. Ζάκυνθος, 29 Νοεμβρίου 2010 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΣΟΥΡΜΠΗ (11) Εται επω νυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΟΙ Α.Π. και Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» και δ.τ. «RENAULT DΙΜ A.E.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΔΕΛΦΟΙ Α.Π. και Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» και δ.τ. «RENAULT DΙΜ A.E.» και αριθμό Μητρώου 32947/01ΑΤ/Β/95/049, που εδρεύει στο Δήμο Λυκόβρυσης Αττικής: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση Το από 30/06/2010 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίσθηκαν ορκω τοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2010 οι εξής: Τακτικός: ΓΑΤΣΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝ. με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αγία Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2010 Ο Προϊστάμενος ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ (12) Εται επω νυμία «PHARMAKON Δ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑ ΚΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΦΑΡΜΑΚΟΝ ΑΦΕ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PHARMAKON Δ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΦΑΡΜΑΚΟΝ ΑΦΕ» και αριθμό Μητρώου 34167/01ΑΤ/ Β/95/549(2008), που εδρεύει στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ ΣΕΩΣ Αττικής: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση Το από 30/06/2010 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίσθηκαν ορκω τοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2010 οι εξής: Τακτικός: 1. ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ της ελεγκτικής εταιρείας BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αγία Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2010 Ο Προϊστάμενος ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ - ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. - Γ 50 Α.Ε.. - Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 Στην Ερμούπολη της Σύρου, και επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 21, όπου και τα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε., σήμερα στην 1η του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ Αθήνα 10/6/2013 Αρ. πρωτ. 771 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 55 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ - ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2015 Στην Ερμούπολη της Σύρου, και επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 21, όπου και τα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε., σήμερα στην 27η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.22 12:09:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.)

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίαση της 2 ης Σεπτεμβρίου 2016 Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) Στη Σκύδρα σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα