Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα κανονιστική απόφαση, αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης-ανανέωσης-παράτασης-ανάκλησης των Αδειών Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής και αποσκοπεί: Στη ρύθµιση κάθε σχετικού ζητήµατος κατά τρόπο γενικό, ενιαίο και οµοιόµορφο για όλους τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες της Περιφέρειας του ήµου Κοµοτηνής. Στην αποφυγή της ηχορύπανσης, των θορύβων και των οχλήσεων που προέρχονται από χώρους όπου γίνεται δηµόσια εκτέλεση µουσικής και Στη προστασία της δηµόσιας υγείας και της κοινής ησυχίας των κατοίκων της Περιφέρειας του ήµου Κοµοτηνής ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Άδεια Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής είναι η ατοµική διοικητική πράξη που εκδίδεται από το ήµο για λογαριασµό προσώπου (φυσικού ή νοµικού) που έχει στην εκµετάλλευσή του κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38, 39 της Α1Β8577/83 Υ /ξης ή της αριθµ /1491/2003 ΚΥΑ, από το οποίο γίνεται δηµόσια εκτέλεση µουσικής, µε χρήση ορισµένων µουσικών οργάνων, στερεοφωνικών µηχανηµάτων και ηλεκτροφώνων. Η Άδεια Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής που χορηγεί ο ήµος, προϋποθέτει µεν, είναι ανεξάρτητη δε, της άδειας δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής, η οποία χορηγείται από τον οικείο νόµιµο και αναγνωρισµένο οργανισµό συλλογικής διαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων (ΑΕΠΙ & ΑΥΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ). Η άδεια αυτή αφορά στη κάλυψη των πνευµατικών δικαιωµάτων των δηµιουργών για τη µουσική που µεταδίδεται απ οποιονδήποτε χώρο συνάθροισης κοινού και µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο ( π.χ. µε ζωντανό, τεχνικό, µηχανικό τεχνολογικό, ηλεκτρονικό, ψηφιακό κλπ). Έτσι οι έχοντες την εκµετάλλευση επιχειρήσεων των άρθρων 37, 38, 39 της Α1Β8577/83 Υ /ξης ή της αριθµ /1491/2003 ΚΥΑ που κάνουν χρήση αποκλειστικά ραδιοφώνου και τηλεόρασης άνευ ηχείων εφοδιάζονται µόνον µε άδειας δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής και όχι µε την Άδεια Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής του ήµου. Οµοίως εφοδιάζονται µόνον µε άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής και όχι µε Άδεια Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής του ήµου οι έχοντες την εκµετάλλευση Κέντρων ιασκέδασης. Τούτο γιατί στα συγκεκριµένα καταστήµατα η προσφορά καλλιτεχνικού (κυρίως µουσικού) προγράµµατος αποτελεί συστατικό στοιχείο της ίδιας της λειτουργίας τους. Η Άδεια Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής χορηγείται καταρχήν (βλ. άρθρο 6 της παρούσης-παράταση ωραρίου) µέχρι τις τη χειµερινή περίοδο και µέχρι τις τη θερινή. Ως θερινή περίοδος λογίζεται το χρονικό διάστηµα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεµβρίου και ως χειµερινή το χρονικό διάστηµα από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου. 1

2 ΑΡΘΡΟ 3 - ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ Αρµόδιοι για τη χορήγηση, την ανάκληση και την αφαίρεση των Αδειών Χρήσεως & Λειτουργίας Μουσικής είναι οι οικείοι ΟΤΑ (Επιτροπή Ποιότητα Ζωής ή Συµβούλιο ηµοτικής Κοινότητας κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 73 και 83 του ν / 2010) Οµοίως οι ΟΤΑ προσδιορίζουν τους όρους και τις ώρες των Αδειών Χρήσεως & Λειτουργίας Μουσικής, λαµβάνοντας υπόψιν τους τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες, τις χρήσεις γης, την ανάγκη προστασίας των κατοίκων από την ηχορύπανση και λειτουργώντας στο πλαίσιο των υφιστάµενων υγειονοµικών και αστυνοµικών διατάξεων καθώς και των κανονιστικών αποφάσεων που οι ίδιοι εκδίδουν ( άρθρα 75 & 79 του Ν / 2006) ΑΡΘΡΟ 4 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ο ενδιαφερόµενος για τη χορήγηση Άδειας Χρήσεως & Λειτουργίας Μουσικής υποβάλει στο Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων του ήµου Κοµοτηνής τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1) Αίτηση (διατίθεται σχετικό υπόδειγµα απ την Υπηρεσία) 2) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας καταστήµατος ή της προεγκριτικής της αδείας Απόφασης. 3) ήλωση υπογεγραµµένη από µηχανικό, για την υφιστάµενη ηχοµόνωση και τη θέση και ισχύ των ηχείων. 4) Παράβολο κατά τα οριζόµενα στην αριθµ / ΚΥΑ και στο άρθρο 5 της παρούσης 5) Άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής του οικείου νόµιµου και αναγνωρισµένου Οργανισµού Συλλογικής ιαχείρισης (ΑΕΠΙ-ΑΥΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ). 6) Βεβαίωση Ταµειακής Υπηρεσίας του ήµου περί µη ύπαρξης οφειλών. 7) Βεβαίωση.Ε.Υ.Α.Κ. περί µη ύπαρξης οφειλών. Το σύνολο των ανωτέρω δικαιολογητικών αποστέλλεται αµελλητί στη Υγειονοµική Υπηρεσία που διενεργεί τους ελέγχους της αρµοδιότητάς της και εισηγείται επί του αιτήµατος. Κατόπιν τούτων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή το Συµβούλιο ηµοτικής Κοινότητας κατά περίπτωση, αποφασίζει οριστικά επί της χορήγησης ή µη της αιτούµενης άδειας. Εφόσον η απόφαση των συγκεκριµένων οργάνων είναι θετική το τελικό έντυπο αδείας υπογράφεται απ τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο και παραδίδεται στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος και υποχρεούται να το αναρτήσει σε εµφανές σηµείο του καταστήµατός του και να το επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο και ζήτηση των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων. Εφόσον η απόφαση είναι αρνητική θα πρέπει να περιλαµβάνει πλήρη και εµπεριστατωµένη αιτιολογία που να σχετίζεται π.χ. µε: Το είδος του καταστήµατος (αν π.χ. είναι υπαίθριο) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής όπου βρίσκεται το κατάστηµα (αν π.χ. συστεγάζεται µε κατοικίες, γειτνιάζει µε ξενοδοχεία, νοσοκοµεία κλπ) Τη προηγούµενη συµπεριφορά του καταστηµατάρχη (αν π.χ. είχε κάνει στο παρελθόν κακή χρήση της αδείας του, αν είχαν βεβαιωθεί επανειληµµένα σε βάρος του παραβάσεις για ηχορύπανση, διατάραξης της κοινής ησυχίας κλπ) Την ύπαρξη διαµαρτυριών-καταγγελιών κλπ. από περιοίκους Η τυχόν αρνητική απόφαση καθώς και το σύνολο των δικαιολογητικών που είχε υποβάλει ο ενδιαφερόµενος του παραδίδονται άµεσα µε αποδεικτικό επίδοσης. 2

3 ΑΡΘΡΟ 5 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ /ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ Οι χορηγούµενες από το ήµο Κοµοτηνής Άδειες Χρήσεως & Λειτουργίας Μουσικής θα αφορούν αποκλειστικά και µόνον τους στεγασµένους χώρους των καταστηµάτων. θα αναγράφουν υποχρεωτικά τη χρονική διάρκεια ισχύος τους. θα καλύπτουν τη µετάδοση µουσικής µέσω στερεοφωνικών ή/και ηλεκτροφώνων ή/και τριών µουσικών οργάνων. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να ενηµερώνει τον Οργανισµό Συλλογικής ιαχείρισης (ΑΕΠΙ-ΑΥΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) για το είδος της µουσικής πηγής που θα χρησιµοποιεί καθώς για τις τυχόν αλλαγές του. Θα αναφέρουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα: «1) Η µουσική πηγή θα λειτουργεί στο βάθος του καταστήµατος, σε χαµηλή ένταση, ώστε να µη διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων. 2) Απαγορεύεται η λειτουργία της µουσικής πηγής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας καθώς και η σύνδεσή της µε ενισχυτές και µεγάφωνα. 3) Η µουσική πηγή θα λειτουργεί µε κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα και µε κατάλληλο αθόρυβο σύστηµα εξαερισµού της αίθουσας, ώστε να µη δηµιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο. 4) εν θα εγκατασταθούν ηχεία ή τηλεοράσεις ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκποµπής µουσικής έξω από το κατάστηµα 5) Η ένταση της µουσικής µέσα στο κατάστηµα δεν θα ξεπερνά τα 80 DB (Α), και έξω από αυτό δεν θα υπάρχει µεγάφωνο.» Η χρονική διάρκεια της Άδειας Χρήσεως & Λειτουργίας Μουσικής είναι αντίστοιχη του καταβαλλόµενου παραβόλου. Έτσι υφίστανται: Άδειες διάρκειας ενός ηµερολογιακού (1/1-31/12) έτους για τις οποίες καταβάλλεται παράβολο 75,00 Άδειες διάρκειας δύο - τριών ηµερολογιακών ετών για τις οποίες καταβάλλεται παράβολο 150,00 και Άδειες αόριστης διάρκειας (άνω των τριών ετών) για τις οποίες καταβάλλεται παράβολο 300,00 Οι Άδειες Χρήσεως και λειτουργίας Μουσικής που έχουν χρονική διάρκεια µεγαλύτερη του ενός ηµερολογιακού έτους τελούν υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχός τους θα εφοδιάζεται εγκαίρως, τόσο µε νέα έγγραφη άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής, όσο και µε νέα δηµοτική ενηµερότητα (βεβαίωση µη οφειλής από το ήµο Κοµοτηνής & τη ΕΥΑΚ). Τα σχετικά έγγραφα θα προσκοµίζονται στην αρµόδια ηµοτική Υπηρεσία εντός του µηνός Ιανουαρίου κάθε νέου έτους. Η άπρακτη παρέλευση του µηνός Ιανουαρίου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση-ακύρωση της χορηγηθείσας από το ήµο Κοµοτηνής Άδειας Χρήσεως και λειτουργίας Μουσικής. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΝΑΝΕΩΣΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΠΑΡΑΤΑΣΗ Η Άδεια Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής αντικαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διαδικασία σε περίπτωση µεταβίβασης του καταστήµατος σε άλλο πρόσωπο και αντικατάστασης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του. Η αντικατάσταση καλύπτει το χρόνο που υπολείπεται µέχρι τη λήξη της αρχικής Άδειας Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής. Η Άδεια Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής µπορεί να ανανεώνεται εφόσον ο κάτοχός της υποβάλει σχετικό αίτηµα και πλήρη δικαιολογητικά ένα (1) µήνα πριν τη λήξη της.. Κατά το διάστηµα που µεσολαβεί από την υποβολή του αιτήµατος 3

4 ανανέωσης µέχρι την αποδοχή του τεκµαίρεται ότι η χρήση και λειτουργία µουσικής στο κατάστηµα είναι νόµιµη. Η Άδεια Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής µπορεί κατ εξαίρεση να παρατείνεται ως προς το τηρούµενο ωράριο και συγκεκριµένα το ανώτατο µέχρι τις Εφόσον το κατάστηµα γειτνιάζει εν επαφή µε κατοικίες ή ξενοδοχεία θα απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γειτνιαζόντων προκειµένου η µουσική που θα εκπέµπεται, εντός των χρονικών ορίων της παράτασης, να ανέρχεται στα 80DB εντός του καταστήµατος και στα 30 DB εκτός αυτού. Αν η συναίνεση αυτή δεν υπάρχει η επιτρεπόµενη µέγιστη ηχοστάθµη, για τον εντός της παράτασης χρόνο, θα µειώνεται στα 60 και 20DB αντιστοίχα. Για τη παράταση του ωραρίου θα υποβάλλεται στο Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων του ήµου Κοµοτηνής σχετικό αίτηµα από τον ενδιαφερόµενο συνοδευόµενο από: 1) Αντίγραφο της εν ισχύ Άδειας Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής. 2) Τεχνική έκθεση Μηχανικού για τα µέτρα ηχοµόνωσης που έχουν ληφθεί και βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η αποτελεσµατικότητα της σύµφωνα µε την προβλεπόµενη ηχοπροστασία. Η Τεχνική έκθεση θα συνοδεύεται µε κάτοψη των χώρων όπου θα αποτυπώνεται η θέση των ηχείων. Η αιτούµενη παράταση θα χορηγείται µόνον κατ εξαίρεση και µόνον εφόσον δε θα διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων. Συνεπώς θα εκτιµάται κατά περίπτωση και µε ιδιαίτερη προσοχή η θέση του καταστήµατος σε σχέση µε τους γύρω κατοικηµένους χώρους, το είδος της µουσικής πηγής που διαθέτει, η αποτελεσµατικότητα η µη της ηχοµόνωσής του, οι τυχόν υπάρχουσες διαµαρτυρίες των περιοίκων, η προηγούµενη συµπεριφορά του καταστηµατάρχη (αριθµός και είδος βεβαιωµένων παραβάσεων) κλπ. Οι Αποφάσεις που σχετίζονται µε την ανανέωση ή τη παράταση ωραρίου των Αδειών Χρήσεως & Λειτουργίας Μουσικής δεν προϋποθέτουν γνωµάτευση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας. Κατά τα λοιπά όµως λαµβάνονται µε τη διαδικασία και από τα όργανα που είναι υπεύθυνα και για την έκδοση της αρχικής αδείας (βλ. άρθρο 4 της παρούσης) ΑΡΘΡΟ 8 - ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΤΙΜΑ Η µη ύπαρξη ή η κακή χρήση της Άδειας Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής συνεπάγεται: Α) Ποινικές Κυρώσεις προβλεπόµενες από το Ποινικό Κώδικα (διατάραξη κοινής ησυχίας κλπ) Β) ιοικητικές κυρώσεις προβλεπόµενες από το άρθρο 2 του Π 180/79 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, από την Α1Β/8577/1983 Υ /ξη (άρθρο 11) και από την αριθµ. Υ2/οικ/1652/2001 εγκ.υπ. υγείας Πρόνοιας (προσωρινή ή και οριστική απαγόρευση λειτουργίας του καταστήµατος) Γ) Επιβολή Προστίµων που ορίζονται µε τη παρούσα Απόφαση, σύµφωνα µε τη παρ. 3, του άρθρου 79, του ν / 2006 και που έχουν ως εξής: Έλλειψη Άδειας Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής: πρόστιµο ποσού 500,00 Mετάδοση µουσικής πέραν του ανώτατου επιτρεπόµενου ορίου έντασης (µέγιστη ηχοστάθµη 80 db ): πρόστιµο ποσού 500,00 Mετάδοση µουσικής χωρίς την απαραίτητη ηχοµόνωση ώστε ο ήχος που φτάνει στο δωµάτιο λήψης (χώρος διαβίωσης παραπονούµενων) να ξεπερνάει τα 30 db: πρόστιµο ποσού 500,00 Tροποποίηση της κατεχόµενης Άδειας Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής (π.χ. τοποθέτηση ηχείων εξωτερικά, λειτουργία µε ανοικτά παράθυρα κλπ.): πρόστιµο ποσού 500,00 Mετάδοση µουσικής κατά τις απαγορευµένες ώρες: πρόστιµο ποσού 300,00 4

5 -Η Άδεια Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής ανακαλείται υποχρεωτικά εφόσον διαπιστωθεί ότι εκδόθηκε παράνοµα. Η Απόφαση ανάκλησης λαµβάνεται πάντοτε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. - Η διαπίστωση των παραβάσεων γίνεται από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα (αστυνοµία, υγειονοµική υπηρεσία). - Καµία διοικητική κύρωση δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούµενη κλήση του ενδιαφερόµενου σε ακρόαση. -Τα πρόστιµα επιβάλλονται µε Απόφαση του αρµόδιου Αντιδηµάρχου άµα τη παραλαβή του βεβαιωτικού παράβασης, γνωστοποιούνται µε αποδεικτικό στον καταστηµατάρχη και καταβάλλονται στο ηµοτικό Ταµείο. Η τυχόν καθυστέρηση εξόφλησης των προστίµων έχει ως συνέπεια την επιβάρυνσή τους µε τις νόµιµες προσαυξήσεις. ΑΡΘΡΟ 9 - ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Λόγω εθιµικού δικαίου στις τοπικές, θρησκευτικές και εθνικές εορτές, στις εκδηλώσεις τοπικών πολιτιστικών φορέων ή σε γεγονότα που σχετίζονται µε καθιερωµένα πλέον εορταστικά τελετουργικά (π.χ. γάµοι κλπ) επιτρέπεται η χρήση µουσικής και µουσικών οργάνων, µέχρι τις 24:00, αρκεί η ηχοστάθµη τους να µην υπερβαίνει τα 80 db και να µη διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων. ΑΡΘΡΟ 10 - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η παρούσα Κανονιστική Απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο του νοµοθετικού πλαισίου που διαµορφώνεται από τις κατωτέρω διατάξεις; Tα άρθρα 75 [ παρ. 2, περ. 13, 15, 16 και 18 ], 76 παρ. 1, 79 και 80 παρ. 4 και επόµ. του Ν / Τα άρθρα 73 και 83 του Ν / 2010 Τα άρθρα 1, 3, 14, 18 παρ. 1β, 32, 55, 56, 63 παρ. 1 και 2 και 66, του Ν / 93 Το άρθρο 22 του Ν / 2007 όπως και στα άρθρα 6 και 21 του Ν / 99. Το Π / 79, όπως αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα Π / 1989, 457 / 1990, 282 / 1998, 257 / 2001 και 264 / 2003,. όπως και το Π / Την αριθµ / 2007 Ερµηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. Την αριθµ / 26 Φεβρουαρίου 2007 ΚΥΑ Τις αριθµ / 1996, / 1996, και 51 / 2006 Εγκυκλίους του ΥΠΕΣ ΑΑ.. Την αριθµ. 3/1996 ιάταξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας περί µέτρων για την τήρηση της κοινής ησυχίας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα. Τις αριθµ.. Α1Β / 8577 / 1983 και Α5 / 3010 / 1985 Υγειονοµικές ιατάξεις Την αριθµ. 501 / 2000 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους Την αριθµ / 1985 Υγειονοµική ιάταξη,όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. Υ2 / οικ / Το Π.. 85 / 1991 Την αριθµ. ΙΑ Π/Φ.Α.3.1./21220/ ΚΥΑ 5

6 ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Η παρούσα κανονιστική απόφαση ισχύει από της δηµοσιεύσεως της απαιτούµενης εγκριτικής Αποφάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου Κοµοτηνής, κατά το άρθρο 79 παρ. 4 και 284 του Ν. 3463/2006 και της αναρτήσεώς της στο διαδίκτυο ( ΙΑΥΓΕΙΑ), κατά το άρθρο 2 παρ. 4 εδαφ.4 του Ν. 3861/2010 6

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Για τις ηµοτικές ιοικητικές άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής και µουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ. Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ. Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3106 9 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες. Σχέδιο νόµου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΒΣΖΤΒ-ΨΘ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 2529 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Κ.Υ.Α. αριθμ. 7350/21.3.2014 Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα