Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει να λαµβάνονται υπ'όψιν τα ακόλουθα: - 1 -

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - 1. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ σελ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ THΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ THΝ ΥΓΙΕΙΝΗ σελ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ σελ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ σελ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ σελ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ σελ. 6 - ΠΙΝΑΚΑΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ σελ

3 1. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ α) Το προσωπικό που ασχολείται µε την τοποθέτηση και την συντήρηση πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη άδεια και εξειδίκευση για αυτές τις εργασίες. β) Η µη τήρηση των οδηγιών µπορεί να έχει σαν επακόλουθο τον κίνδυνο προσώπων και εγκαταστάσεων και να οδηγήσει σε στέρηση διεκδίκησης αποζη- µίωσης. 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ THΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ THΝ ΥΓΙΕΙΝΗ α) Προσοχή στους κανονισµούς που ισχύουν για την πρόληψη ατυχηµάτων. β) Προσοχή στη xρήσn του ηλεκτρικού ρεύµατος προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας. γ) Προσοχή στις προδιαγραφές του VDE (σχετικά µε τους ηλεκτροκινητήρες) και των τοπικών επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ( ΕΗ). δ) Προσοχή στους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής του χώρου, των εργαλείων και των υλικών. 3. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ α) Η βάση του πιεστικού συγκροτήµατος, όπου υπάρχει, πρέπει να είναι σε οριζόντια θέση, να πατούν καλά τα 4 αντικραδασµικά πέλµατα και να είναι στερεωµένη µε βίδες στο δάπεδο. (Ισχύει µόνο σε εκείνα που παράγονται µε αντικραδασµικά ποδαράκια.) β) Για µεγαλύτερη προστασία και λειτουργικότητα στα υψηλής πίεσης πιεστικά συγκροτήµατα προτείνεται στη σύνδεση των συλλεκτών µε τις αντίστοιχες γραµµές να παρεµβάλλονται βάνες και αντικραδασµικά

4 γ) Στην περίπτωση αρνητικής αναρρόφησης (όπου η αντλία αναρροφά από χαµηλότερο σηµείο) θα πρέπει η γραµµή προς το συλλέκτη (κολλεκτέρ) να είναι από υλικά που δεν παραµορφώνονται µε την υποπίεση και δεν µειώνεται η διατοµή τους. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί η διατοµή της γραµµής να είναι µικρότερη από την διατοµή του συλλέκτη αναρρόφησης. Το σύνολο των αντιστάσεων από τις τριβές στα εξαρτήµατα και το σχήµα στις σωληνώσεις µαζί µε το ύψος αναρρόφησης να µην υπερβαίνουν τα επτά (7) µέτρα. Τέλος τοποθετούµε ποδοβαλβίδα (ποτήρι) στον πυθµένα της δεξαµενής. δ) Τοποθετούµε φίλτρο στην γραµµή αναρρόφησης για να εµποδίζουµε την είσοδο στερεών υλικών στο υδραυλικό µέρος των αντλιών. ε) Το πιεστικό συγκρότηµα πρέπει να είναι τοποθετηµένο σε στεγασµένο επαρκώς αεριζόµενο χώρο και η θερµοκρασία χώρου να µην υπερβαίνει τους 40 C. στ) Η ηλεκτρολογικη συνδεση σε συγκροτήµατα µε ηλεκτρικό πίνακα πρέπει να γίνεται βάση των οδηγιών του σχεδίου που συνοδεύει τον ηλεκτρικό πίνακα και στην περίπτωση τριφασικών κινητήρων να ελέγχεται η φορά περιστροφής (αφού βεβαιωθούµε ότι η αντλία δεν είναι χωρίς νερό). ζ) Κάνουµε υδραυλική δοκιµή και ελέγχουµε την στεγανότητα του συγκροτήµατος. η) Στην περίπτωση κατά την οποία το σύστηµα διαθέτει προστασία από ξηρά λειτουργία (ακίδα) πρέπει να είναι τοποθετηµένη στο υψηλότερο σηµείο του δικτύου αναρρόφησης. Σηµ.: Α ό τη WILO αραδίδεται το οθετηµένη στην αναρρόφηση του συγκροτήµατος. 4. Ο ΗΓΙΕΣ EKKINΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ α) Ελέγχουµε εάν η πίεση αέρα στο δοχείο είναι σωστή β) Ελέγχουµε εάν η σωλήνωση της αναρρόφησης και η αντλία είναι γεµάτη µε νερό. Εάν όχι, την γεµίζουµε

5 γ) Ελέγχουµε εάν όλες οι βάνες του συγκροτήµατος και του δικτύου είναι ανοικτές. δ) Ανοίγουµε τον γενικό διακόπτη ρεύµατος (ON) και κατόπιν τους διακόπτες λειτουργίας των αντλιών (θέση AUTO) στα δίδυµα - τρίδυµα συγκροτήµατα. ε) Κλείνουµε µία µία τις παροχές του δικτύου αφού πρώτα φέρουν νερό, ξεκινώντας από την κατώτερη και τελειώνοντας στην ανώτερη καθ' ύψος οπότε έχου- µε πλέον το δίκτυο εξαερωµένο και υπό πίεση. 5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ α) Έλεγχος του συγκροτήµατος αλλά και του δικτύου από διαρροές κάθε εβδοµάδα. β) Έλεγχος της πίεσης του αέρα στο δοχείο διαστολής κάθε µήνα. γ) Καθαρισµός του φίλτρου και της ακίδας ξηράς λειτουργίας (εάν υπάρχει) κάθε µήνα. δ) Έλεγχος των ενδείξεων και των ρυθµίσεων για την σωστή και ασφαλή λει-τουργία των συστηµάτων προστασίας και λειτουργίας του συγκροτήµατος κάθε µήνα. ε) Σε περίπτωση παγετού ή µακρόχρονης ακινησίας πρέπει να κλείνει ο γενικός διακόπτης και να αδειάζουν οι αντλίες όπως επίσης το δίκτυο και το δοχείο από το νερό. στ) Να γίνονται εργασίες καθαρισµού µία φορά τον χρόνο κατά την διάρκεια των οποίων το συγκρότηµα να έχει τεθεί εκτός λειτουργίας (γενικός διακόπτης στο OFF). Να µην χρησιµοποιείται νερό για καθαρισµό σηµείων µε ηλεκτρικές επαφές και να µην αφαιρούνται ή βάφονται στο όνοµα του καθαρισµού ετικέτες ή σηµάνσεις που δηλώνουν τα χαρακτηριστικά του συγκροτήµατος. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή τεχνική βοήθεια να απευθύνεστε στο δίκτυο κέντρων και εξουσιοδοτηµένων τεχνικών SERVICE της WILO HELLAS

6 6. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ 1. οχείο ιαστολής Η πίεση του αέρα στο δοχείο διαστολής µεµβράνης πρέπει να είναι περίπου % µικρότερη από την πίεση εκκίνησης που έχουµε ρυθµίσει για την αντλία, π.χ. πίεση εκκίνησης 2 bar, πίεση αέρα στο δοχείο διαστολής 1,8 έως 1,6 bar. Η πίεση αυτή του αέρα ρυθµίζεται όταν το δοχείο είναι άδειο από νερό. Αν έχει νερό υπό πίεση τότε διακόπτουµε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος στο πιεστικό συγκρότηµα, ανοίγουµε µία βρύση στο δίκτυο για να εκτονωθεί και ρυθµίζουµε την πίεση αέρα στο δοχείο. 2. Πιεζοστάτες Το συγκρότηµα είναι δοκιµασµένο και ρυθµισµένο από την WILO HELLAS αλλά στην περίπτωση αντικατάστασης επισκευής ή αλλαγής δεδοµένων στο δίκτυο θα χρειαστεί να γίνουν ρυθµίσεις εκ των οποίων οι πιο απλές είναι: ΜΟΝΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ α) Ρύθµιση πίεσης διακοπής λειτουργίας. Ανοίγουµε το καπάκι του πιεζοστάτη και ρυθµίζουµε στην κεντρική βίδα (-P+) την πίεση διακοπής λειτουργίας. Ανοίγοντας και κλείνοντας καταναλώσεις βλέπουµε από το µανόµετρο εάν η ρύθµιση είναι η επιθυµητή εάν όχι επαναλαµβάνουµε. β) Ρύθµιση πίεσης εκκίνησης. Ανοίγουµε το καπάκι του πιεζοστάτη και ρυθµίζουµε στην µικρή βίδα την διαφορική πίεση ( ρ) µεταξύ πίεσης έναρξης και πίεσης παύσης λειτουργίας ( ρ 1,5-2 bar). Ανοίγοντας και κλείνοντας καταναλώσεις βλέπουµε από το µανόµετρο εάν η ρύθµιση είναι η επιθυµητή, εάν όχι επαναλαµβάνουµε. Κλείνουµε το καπάκι του πιεζοστάτη. ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ Στα διπλά- τριπλά κ.τ.λ πιεστικά συγκροτήµατα η ρύθµιση πίεσης διακοπής λειτουργίας πρέπει να έχει 0,5 bar διαφορά σε κάθε πιεζοστάτη. Η διαφορά πίεσης έναρξης εκκίνησης παραµένει ίδια για όλους τους πιεζοστάτες ( ρ 1,5-2 bar). Τα συγκροτήµατα αυτά περιλαµβάνουν πιεζοστάτες Danfoss. Τη ρύθµιση την πετυχαίνουµε ρυθµίζοντας τις βίδες που βρίσκονται στο πάνω µέρος του πιεζοστάτη αφαιρώντας το πλαστικό κάλυµµα

7 ΠΙΝΑΚΑΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Ο κινητήρας δεν ξεκινά α) εν έχουµε παροχή ρεύ- µατος. β) Ενεργοποιείται προστασία του κινητήρα. γ) Ελαττωµατικός κινητήρας. δ) Φρακάρισµα από µηχανική αιτία. Έλεγχος για ρεύµα στο δίκτυο και στις συνδέσεις µε τον ηλεκτρικό πίνακα. ιορθώστε την βλάβη και ξαναπροσπαθήστε (ασφάλειες, ρελέ διαρροής, προστασία από ξηρά λειτουργία κ.λπ.) Επιδιορθώστε ή αντικαταστήστε τον κινητήρα. Ξεφρακάρετε την αντλία ή αντικαταστήστε τα έδρανα. Ασταθής παροχή νερού, θόρυβος σττηλαίωσης α) 0 σωλήνας και τα εξαρτήµατα στην αναρρόφηση µερικώς φραγµένα από βρωµιέςεπικαθίσεις. β) Οι αντλίες αναρροφούν αέρα. γ) Χαµηλή στάθµη νερού στη δεξαµενή, πηγάδι κ.λπ. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φραγµένα µέρη. Ελέγξτε την στεγανότητα του δικτύου αναρρόφησης. Ρυθµίστε τα ηλεκτρόδια στάθ- µης, τον πλωτηροδιακόπτη κ.λπ. (να κόβουν σε υψηλότερη στάθµη). Οι αντλίες λειτουργούν αλλά δεν αντλούν νερό α) Φραγµένες σωληνώσεις. β) Βαλβίδα αντεπιστροφής φρακαρισµένη. γ) Η αντλία δουλεύει σε κενά αέρος. δ) Κλειστές βάνες. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε. Κάντε εξαέρωση. Ανοίξτε τις βάνες. Πολύ συχνές εκκινήσεις - παύσεις α) Λάθος πίεση αέρα στο δοχείο διαστολής. β) Η βαλβίδα αντεπιστροφής παραµένει ανοιχτή. Κάντε τις σωστές ρυθµίσεις στο δοχείο. Ξεκολλήστε ή αντικαταστήστε τη βαλβίδα

8 WILO - M - BOOST - 04/06 Α - SI - 1/0175 WILO HELLAS ABEE Aντλίες - Kυκλοφορητές Mηχανολογικός Eξοπλισµός Kτιρίων Aγ. Aθανασίου 8ο, Άνοιξη Aττικής T , F gr,

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP3 BGP3V (3 )

ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP3 BGP3V (3 ) ΕΚΔΟΣΗ: Μάρτιος 2008 ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP3 BGP3V (3 ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ Δ. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. O.T. 39 A, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Τ.Κ. 570 22 Τηλ.: (2310) 79 78 33, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ. Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ (Model No : 200NHC, 250NHC, 350NHC) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (KDC-106M) ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1. Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ. Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ (Model No : 200NHC, 250NHC, 350NHC) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (KDC-106M) ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ευχαριστούµε που επιλέξατε λέβητα SATURN. Για να λειτουργήσετε τον λέβητα σωστά, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν την χρήση του, και φυλάξατέ το µαζί µε την εγγύηση σε ασφαλές σηµείο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Θερμοσίφωνας αερίου Boiler Gas BG 10 / Θερμοσίφωνας αερίου/ηλεκτρικού Boiler Gas/Elektro

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ... 5 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ...Gr-1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...Gr-2 ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...Gr-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...Gr-4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...Gr-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ...Gr-7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ...Gr-8

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Σύντομη ενημέρωση 9 2.1 Σκοπός 9 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών CAWD 129. Πλυντήριο Ρούχων. Περιεχόμενα. Ελληνικά

Φυλλάδιο οδηγιών CAWD 129. Πλυντήριο Ρούχων. Περιεχόμενα. Ελληνικά Φυλλάδιο οδηγιών Πλυντήριο Ρούχων GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-5 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση, Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις, Πρώτος κύκλος πλυσίματος, Τεχνικά στοιχεία, Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA SLO. C 1030 plus Art. 1862

GARDENA SLO. C 1030 plus Art. 1862 1862-29.960.02_22.03.2008.qxd 27.03.2008 13:24 Seite 1 GARDENA SK CZ PL H C 1030 plus Art. 1862 PL H CZ SK Instrukcja obsіugi Sterownik nawadniania Hasznбlati ъtmutatу Цntцzхkomputer Nбvod k pouћitн Zavlaћovacн

Διαβάστε περισσότερα

6 720 612 630 07/2006 GR

6 720 612 630 07/2006 GR 6 720 612 630 07/2006 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Επίτοιχος λέβητας αερίου Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O ιαβάστε προσεκτικά πριν το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Περιεχόμενα: 1. Πεδίο εφαρμογής 2. Γενικές υποδείξεις 2.1 Εισαγωγή 2.2 Προσήκουσα χρήση 2.3 Χαρακτηρισμός 3. Υποδείξεις ασφαλείας 3.1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 4. ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ...6 4.1 Συνδέοντας µε το LPG (υγραέριο)...6 4.2 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001. Honda PCX. Honda Motor Co., Ltd. 2010

10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001. Honda PCX. Honda Motor Co., Ltd. 2010 10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001 Honda PCX ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Honda Motor Co., Ltd. 2010 10/06/07 10:58:53 3GKWN600_002 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτό το σκούτερ είναι σχεδιασµένο για να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΟΒ2001 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Α) ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Να Βρίσκεται Πάντοτε στο Αυτοκίνητο. Περιέχει Χρήσιµες Πληροφορίες για την Ασφάλεια, Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινήτου σας.

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Να Βρίσκεται Πάντοτε στο Αυτοκίνητο. Περιέχει Χρήσιµες Πληροφορίες για την Ασφάλεια, Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινήτου σας. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ SERVICE Συστάσεις για τα καύσιµα: είτε τη σελίδα 1-1 Συστάσεις για το λάδι του κινητήρα: Βενζινοκινητήρας: Ποιότητα: SG, SH, SJ, SL ή SM Ιξώδες: Κινητήρας 1.6 L ή 2.4 L: SAE 0W-20, 5W-30,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Συστήματα A-dec 500 12 O Clock. Μοντέλο 541 Duo και 545 Βοηθού

Οδηγίες χρήσης. Συστήματα A-dec 500 12 O Clock. Μοντέλο 541 Duo και 545 Βοηθού Οδηγίες χρήσης Συστήματα A-dec 500 12 O Clock Μοντέλο 541 Duo και 545 Βοηθού Πνευματικά δικαιώματα 2014 A-dec Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η A-dec Inc. δεν παρέχει εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ STEYR MOTORS MARINE 4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ P/N Z001022/7 9η έκδοση Ιανουάριος 2009 www.steyr-motors.com STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut

Διαβάστε περισσότερα