Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160"

Transcript

1 Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ ΦΕΚ Α'35 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.την απόφ.αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας με αριθμ. Φ.800/4/68100 Σ.779 (ΦΕΚ Β 1262/ ) "Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού "περί Αμοιβαίων Εξυπηρετήσεων Κοστολόγησης και Οικονομικής Τακτοποίησης Δοσοληψιών των Κλάδων των ΕΔ". Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 2 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 1 Προισχύσασες μορφές άρθρου 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ `Αρθρο 1 Γενικά 1. Η Εθνική `Αμυνα περιλαμβάνει το σύνολο των λειτουργών και δραστηριοτήτων, που οναπτύσσονται από το Κράτος, με σκοπό την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας και της ασφάλειας των πολιτών εναντίον οποιασδήποτε εξωτερικής επίθεσης ή απειλής, καθώς και την υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων. "2. Η ευθύνη για την άμυνα της Χώρας ανήκει στην Κυβέρνηση, η οποία καθορίζει την Πολιτική Εθνικής Άμυνας και ασκεί σύμφωνα με το άρθρο 45 του Συντάγματος τη διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων δια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) που δρα στο πλαίσιο του νόμου και των σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ). Η Βουλή ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο στις`ενοπλες Δυνάμεις δια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ο οποίος είναι υπεύθυνος ενώπιον της." *** Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.1 άρθρου 71 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/ Κύριο όργανο για τη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα, που αφορούν την άσκηση της παραπάνω πολιτικής και γενικά την Εθνική `Αμυνα της Χώρας, είναι το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και `Αμυνας. "4. Για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής η Κυβέρνηση διαθέτει κυρίως το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.) και τις υπαγόμενες σε αυτό `Ενοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.) της Χώρας: Στρατό Ξηράς - Πολεμικό Ναυτικό -

2 Πολεμική Αεροπορία. Διαθέτει επίσης και όλα τα υπόλοιπα Υπουργεία, δυνάμεις Παλλαϊκής Αμυνας, σώματα, οργανισμούς και υπηρεσίες, τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο συμβάλλουν στην Εθνική Αμυνα". *** Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρ.1 Ν.2984/2002,ΦΕΚ Α 15/ Αρθρο 2 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ `Αρθρο 2 Σύνθεση - Λειτουργία ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ. στο άρθρο 18 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/2005) και στο συνημμένο παράρτημα κωδικοποιημένες και μη διατάξεις του παρόντος άρθρου. 1. Η σύνθεση και λειτουργία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και `Αμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) καθορίζονται από το σχετικό νόμο. Επιπλέον ισχύουν και τα ακόλουθα: α. Τον Υπουργό Εθνικής `Αμυνας, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο οριζόμενος από αυτόν Υφυπουργός Εθνικής `Αμυνας (ΥΦ.ΕΘ.Α.), εκτός εάν έχει ορισθεί αντικαταστάτης του. β. Οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν να προσκληθούν από τον Πρόεδρο στις συνεδριάσεις του ΚΥ.Σ.Ε.Α. όταν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους, οπότε μετέχουν σε αυτό χωρίς ψήφο. γ. Τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής `Αμυνας (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.), απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει με δικαίωμα ψήφου ο αρχαιότερος των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. δ. Εφόσον συζητούνται θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, μετέχει, ως Γραμματέας αυτού, ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός της κοινής Γραμματειας ΚΥ.Σ.Ε.Α. - Συμβουλίου `Αμυνας (Σ.Α.Μ.) - Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.Γ.Ε.), ο οποίος τηρεί και τα πρακτικά. 2. Σε πολεμική περίοδο το ΚΥ.Σ.Ε.Α. μετονομάζεται σε Πολεμικό Συμβούλιο. Αρθρο 3 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 6 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 3 Προισχύσασες μορφές άρθρου 2 `Αρθρο 3 Αρμοδιότητες 1. Το ΚΥ.Σ.Ε.Α. επί θεμάτων Εθνικής `Αμυνας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: α. Διαμορφώνει την Πολιτική Εθνικής `Αμυνας της Χώρας, σύμφωνα με

3 εκτίμηση μακράς προοπτικής. "β. Αποφασίζει τη δομή διοίκησης και τη μελλοντική δομή δυνάμεων, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και κμυνας της Βουλής." *** Το εδάφιο β`αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 άρθρ.1 Ν.2984/2002,ΦΕΚ Α 15/ γ. Εγκρίνει τα μακροπρόθεσμα προγράμματα ανάπτυξης των αμυντικών ικανοτήτων της Χώρας και τα μείζονα προγράμματα προμήθειας και παραγωγής αμυντικών μέσων και υλικού, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και `Αμυνας της Βουλής. δ. Εγκρίνει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού, καθώς και τα μείζονα προγράμματα έρευνας. ε. Αποφασίζει για την οργάνωση του Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων, παρέχοντας τις κατευθυντήριες οδηγίες προς το Υπουργείο Εθνικής `Αμυνας, τα συναρμόδια υπουργεία και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς. στ. Προβαίνει σε έκτακτες εκτιμήσεις κρίσεων και εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες. ζ. Αποφασίζει την κήρυξη και άρση μέτρων και σταδίων συναγερμού για τη μερική ή γενική κινητοποίηοη της Χώρας και την εφαρμογή και άρση των Κανόνων Εμπλοκής των Ενόπλων Δυνάμεων. Εκχωρεί, κατά την κρίση του, αρμοδιότητες σχετικά με τα παραπάνω για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων ή επεισοδίων. η. Καθορίζει την πολιτική και τις προτεραιότητες συλλογής και εκμετάλλευσης στρατηγικών πληροφοριών, που ενδιαφέρουν την Εθνική `Αμυνα. θ. Αποφασίζει για διάθεση εθνικών δυνάμεων στα πλαίσια διεθνών υποχρεώσεων. ι. Καθορίζει την πολιτική συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων στη δοκιμή εφαρμογής των σχεδίων της Πολιτικής Σχεδίασης `Εκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.). ια. Αποφασίζει για την πολιτική και τα μέτρα αντιμετώπισης λαθρομεταναστών και οικονομικών προσφύγων. ιβ. Εισηγείται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής `Αμυνας, την κήρυξη και άρση της Γενικής ή Μερικής Επιστράτευσης, όπως και την κήρυξη πολέμου. ιγ. Επιλέγει τον Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α., μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής `Αμυνας. Στην περιπτωση αυτή, δεν μετέχει του Συμβουλίου ο Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.. ιδ. Επιλέγει τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων, των τριών Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής `Αμυνας, ο οποίος λαμβάνει υπάψη και τις έγγραφες εισηγήσεις του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α.. ιε. Επιλέγει τους Αρχηγούς των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, αντίστοιχα. "ιστ. Τοποθετεί τους Αντιστράτηγους και Υποστράτηγους σε θέση Αντιστράτηγου, όταν παρίσταται ανάγκη, τον Αρχηγό του Στόλου, τον Αρχηγό της Τακτικής Αεροπορίας, τον Υπαρχηγό και τον Επιτελάρχη του Γενικού Επιτελείου Εθνικής

4 Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος λαμβάνει υπόψη και τις έγγραφες εισηγήσεις του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου." *** Το εδάφιο ιστ`,όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ.3 άρθρ.1 Ν.2984/2002,ΦΕΚ Α 15,αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.2 άρθρου 71 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/ ιζ. Αποφασίζει για προαγωγές και αποστρατείες αξιωματικών, όπου και όπως ο παρών και οι ειδικοί νόμοι ορίζουν. ιη. Αποφασίζει σχετικά με ζητήματα για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται η συνεργασία περισσότερων του ενός υπουργείων. ιθ. `Εχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Οι αρμοδιότητες του ΚΥ.Σ.Ε.Α., που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο ή από άλλες διατάξεις, μπορούν να μεταβάλλονται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού. 2. Οι αποφάσεις του ΚΥ.Σ.Ε.Α. κοινοποιούνται στο Υπουργείο Εθνικής `Αμυνας, στα δε λοιπά υπουργεία κοινοποιούνται οι αποφάσεις, εφόσον αναφέρονται ή αφορούν σε αυτά. Τα υπουργεία υποχρεούνται να λαμβάνουν τα αποφασιζόμενα μέτρα από το ΚΥ.Σ.Ε.Α., εκδίδοντας ή προκαλώντας τις αναγκαίες για την εφαρμογή τους διοικητικές πράξεις, προβαίνοντας, όταν χρειάζεται, και στις απαραίτητες ενέργειες για ρύθμιση τους με νόμο. Αρθρο 4 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ `Αρθρο 4 Κύρια όργανα Τα κύρια όργανα του Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας, με τα οποία επιτελείται η διαμόρφωση και ενάσκηση της Εθνικής Στρατιωτικής Στρατηγικής, όπως αυτή απορρέει από την Πολιτική Εθνικής `Αμυνας και ασκείται η διοίκηση και ο έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων είναι: α. Ο Υπουργός Εθνικής `Αμυνας (Υ.ΕΘ.Α.). β. Ο Υφυπουργός ή Υφυπουργοί Εθνικής `Αμυνας (ΥΦ.ΕΘ.Α.). γ. Το Συμβούλιο `Αμυνας (Σ.Α.Μ.). δ. Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.Γ.Ε.). ε. Ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής `Αμυνας (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.). στ. Τα κατά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων Ανώτατα Συμβούλια (ΑΣΣ-ΑΝΣ-ΑΑΣ). ζ. Οι Αρχηγοί Γενικών Επιτελείων των τριών Κλάδων. η. Οι `Ενοπλες Δυνάμεις της Χώρας, Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία, οι οποίες υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής `Αμυνας και οι οποίες καλούνται στον παρόντα νόμο Κλάδοι Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.). (θ. Η Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών (Γ.Δ.Ε.).

5 "i. Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας - Ερευνας και Τεχνολογίας"). *** Οι περ.θ` και ι`,η οποία προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.2641/1998 (Α 211), ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με την παρ.1 άρθρ.14 Ν.2984/2002,ΦΕΚ Α 15/ ("ια. Το Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Αμυνας"). *** Η περίοδος ια` προστέθηκε με την παρ.4 άρθρ.6 Ν.2919/2001 ΦΕΚ Α 102, και στη συνέχεια ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.6α άρθρ.72 Ν.3433/2006,ΦΕΚ Α 20/ ,η ισχύς του οποίου αρχίζει δύο μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αρθρο 5 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 110 Προισχύσασες μορφές άρθρου 3 Α` ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ `Αρθρο 5 Γενικές αρμοδιότητες 1. Ο Υπουργός Εθνικής `Αμυνας είναι υπεύθυνος έναντι της Κυβέρνησης για τη διοίκηση και τον έλεγχο των Ενόπλων Δυνάμεων, προς υλοποίηση της Πολιτικής Εθνικής `Αμυνας που χαράσσει η Κυβέρνηση. "2. Προΐσταται του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων και έχει όλες τιςαρμοδιότητες του παρόντος νόμου, καθώς και αυτές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις." *** Η παρ.2,όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ.4 άρθρ.1 Ν.2984/2002, ΦΕΚ Α 15,αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.3 άρθρου 71 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/ Ο Υπουργός Εθνικής `Αμυνας, σύμφωνα με την Πολιτική Εθνικής `Αμυνας, που εκάστοτε διαμορφώνεται από το ΚΥ.Σ.Ε.Α., τις κατευθύνσεις της Κυβέρνησης και τις εισηγήσεις των Σ.Α.Μ. και Σ.Α.Γ.Ε.: α. Εγκρίνει την Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική, τη Στρατιωτική Αξιολόγηση της Κατάστασης και τις Κατευθύνσεις της Αμυντικής Σχεδίασης, που καθορίζουν τους στόχους Εθνικής `Αμυνας. "β. Εισηγείται στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Αμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) τη δομή διοίκησης και τη μελλοντική δομή δυνάμεων." *** Το εδάφιο β`αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.5 άρθρ.1 Ν.2984/2002,ΦΕΚ Α 15/ γ. Αποφασίζει για τη δομή και οργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων και των οργανικών θέσεων των μόνιμων στρατιωτικών και των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας, προκαλώντας αποφάσεις του ΚΥ.Σ.Ε.Α. ή κοινές αποφάσεις υπουργών ή άλλες διοικητικές πράξεις, όπως οι κείμενες διατάξεις ορίζουν, για την επίτευξη επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, με βάση τα κριτήρια κόστους - αποτελεσματικότητας, καθώς και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και του συγκεντρωτισμού.

6 δ. Εισηγείται στο ΚΥ.Σ.Ε.Α. τη μακροπρόθεσμη σχεδίαση και το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό εξοπλισμών των Ενόπλων Δυνάμεων και υποβάλλει σχετική έκθεση καταλληλότητας και εκτίμησης του εναπομένοντος κινδύνου. ε. Αποφασίζει τις απαιτούμενες ετήσιες αναπροσαρμογές του εγκεκριμένου μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού, μέσα στα πλαίσια του ύψους των πιστώσεων που διατίθενται κάθε φορά και ελέγχει την υλοποιησή του. στ. Αποφασίζει για την κατανομή της οροφής προσωπικού και των πιστώσεων στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, στο Γ.Ε.ΕΘ.Α. και στις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας. "ζ. Αποφασίζει για τη συγκρότηση, ανασυγκρότηση και διάλυση Μονάδων των Κλάδων των ΕΔ και διακλαδικών Μονάδων, μετά από εισήγηση του οικείου Ανωτάτου Συμβουλίου ή του ΓΕΕΘΑ και γνωμάτευση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ)." *** Το εδάφιο ζ,όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ.6 άρθρ.1 Ν.2984/2002,ΦΕΚ Α 15,αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.4 άρθρου 71 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/ η. Αποφασίζει για θέματα επιστημονικής, τεχνολογικής έρευνας και ερευνητικών κέντρων των Ενόπλων Δυνάμεων. θ. Εγκρίνει προγράμματα ερευνών ανάπτυξης και αμυντικής παραγωγής ή προκαλεί αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή κοινές αποφάσεις υπουργών ή εισηγείται στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση των αντίστοιχων θεμάτων. ι. Κατευθύνει και συντονίζει, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις και αποφάσεις του ΚΥ.Σ.Ε.Α., τις ενέργειες των λοιπών Κρατικών Οργανισμών και Υπηρεσιών για τη συμβολή τους στην Εθνική `Αμυνα και για την αξιοποίηση του εθνικού δυναμικού. Παρέχει επίσης σε συνεννόηση με τους συναρμόδιους υπουργούς τις γενικές κατευθύνσεις για την προπαρασκευή και επεξεργασία της Πολιτικής Σχεδιασης `Εκτακτης Ανάγκης στις παραπάνω Υπηρεσίες και Οργανισμούς. ια. Παρέχει γενικές κατευθύνσεις στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων Εθνικής `Αμυνας και Κλάδων για την κατάρτιση του τακτικού προυπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την οικονομική πολιτική του Υπουργείου, έχει δε την ανώτατη εποπτεία για τη χρησιμοποίηση των πιστώσεων που διατίθενται με τον προϋπολογισμό, καθώς και για τα μέσα υποστήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων που διατίθενται με ειδικά προγράμματα και πηγές. ιβ. Ασκεί τις οικονομικές αρμοδιότητες, όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που εποπτεύονται από τον Υπουργό Εθνικής `Αμυνας. ιγ. Αποφασίζει για θέματα υποδομής, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας. ιδ. Εισηγειται στο ΚΥ.Σ.Ε.Α. την πολιτική για ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό της αμυντικής βιομηχανίας. ιε. Εισηγείται στο ΚΥ.Σ.Ε.Α. την πολιτική αντισταθμιστικών ωφελημάτων σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και την εφαρμόζει, μετά την έγκρισή της, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εθνικής `Αμυνας.

7 ιστ. Συντονίζει και εγκρίνει προγράμματα προμηθείων των Ενόπλων Δυνάμεων, ελέγχει συμβάσεις προμηθειών και αποφασίζει για θέματα κωδικοποίησης και τυποποίησης υλικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. ιζ. Υποβάλλει στη Βουλή για ενημέρωση ετήσια έκθεση για τις κυριότερες δραστηριότητες των Ενόπλων Δυνάμεων, τα κύρια εξοπλιστικά προγράμματα, τις αμυντικές δαπάνες κα τις προοπτικές. ιη. Καθορίζει την πολιτική σε θέματα εκπαίδευσης, τοποθετήσεων και μεταθέσεων του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας. ιθ. Εισηγείται και εφαρμόζει τη νομοθεσία τη σχετική με τα στρατολογικά θέματα, τους ανάπηρους πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, έφεδρους πολεμιστές και αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης. 4. Ο Υπουργός Εθνικής `Αμυνας παραγγέλλει ποινική δίωξη, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. 5. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Σ.Α.Γ.Ε., εάν το κρίνει σκόπιμο, οπότε και προεδρεύει σε αυτό. 6. Σε συνεννόηση με τους αρμόδιους υπουργούς, ο Υπουργός Εθνικής `Αμυνας παρέχει τις γενικές κατευθύνσεις για την προπαρασκευή και επεξέργασια των Γενικών Σχεδίων `Αμυνας στα παρακάτω Σώματα και Υπηρεσίες. α. Τα Σώματα Ασφαλείας: Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.). β. Το Λιμενικό Σώμα (Α.Σ.). γ. Την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.). δ. Την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). 7. Καθορίζει την πολιτική του Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας, όσον αφορά διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις. Επεξεργάζεται, μέσω της νομικής υπηρεσίας του Επιτελείου του, τις διεθνείς συμβάσεις, συνθήκες και συμφωνίες αρμοδιότητας του Υπουργείου και τις συνυπογράφει σε συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία. 8. Συντονίζει, μέσω της νομικής υπηρεσίας του Επιτελείου του, τα νομοθετικά μέτρα που αφορούν τους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. 9. Υλοποιεί τις αποφάσεις της Κυβέρνησης για τη συμμετοχή προσωπικού ή μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε αποστολές εκτός ελληνικής επικράτειας, που απορρέουν από υποχρεώσεις προς συμμαχικούς ή διεθνείς οργανισμούς και καθορίζει την αποστολή και υπαγωγή τους. 10. Καθορίζει την πολιτική συμμετοχής εθνικών δυνάμεων σε ασκήσεις συμμαχικές ή στα πλαίσια διακρατικών συμφωνιών. 11. Αποφασίζει για τις αλλαγές στην υπαγωγή των εθνικών δυνάμεων, που απορρέουν από συμμαχικές υποχρεώσεις, στα πλαίσια της πολιτικής που καθορίζεται κάθε φορά από το ΚΥ.Σ.Ε.Α Καθορίζει την πολιτική για θέματα περιβάλλοντος, κοινωνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα και με τη γενικότερη κυβερνητική πολιτική. 13. Αποφασίζει για την υγειονομική πολιτική στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων.

8 14. Καθορίζει την πολιτική του Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση του επικοινωνιακού δυναμικού της Χώρας, με σκοπό την υποστήριξη της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων, σε συνεργασία με τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. 15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής `Αμυνας και Μεταφορών και Επικοινωνιών συντονίζονται θέματα κοινού ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας και της Υπηρεσιας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). Ο Υπουργός Εθνικής `Αμυνας εκφέρει γνώμη (μέσω του Α/Γ.Ε.Α.), για θέματα της Υ.Π.Α. του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, τα οποία αναφέρονται στη χορήγηση άδειας διέλευσης και προσγείωσης πολιτικών αεροσκαφών, που δεν καλύπτοντοι από τις ισχύουσες συμβάσεις ή άδειες. Προσυπογράφει νομοσχέδια και διατάγματα που ανοφέρονται σε κανονισμούς ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. *** Οι λέξεις "μέσω του Α/ΓΕΑ" της παρ.15 διαγράφηκαν με τη παρ.5 άρθρου 71 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/ Για έργα που επηρεάζουν την Εθνική `Αμυνα, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής `Αμυνας και των αρμόδιων καθ` ύλην υπουργών, ρυθμίζονται θέματα συντονισμού για την κατασκευή, επισκευή ή επέκταση λιμένων, οδικών αξόνων, γεφυρών, αεροδρομίων και εγκαταστάσεων ραδιοναυτιλιακών βοηθημάτων. "16. Ο συντονισμός γίνεται μέσω του ΓΕΕΘΑ μετά από εισήγηση των αρμόδιων φορέων των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων." *** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.16 αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.6 άρθρου 71 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/ "17. Με κανονισμούς που εκδίδονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και κυρώνονται με προεδρικό διάταγμα, μετά από εισηγήσεις των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων προς τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και αυτού προς τον Υπουργό, ρυθμίζονται τα παρακάτω θέματα:" *** Το πρώτο εδάφιο της παρ.17 αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.7 άρθρου 71 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/ α. Η άσκηση της διοίκησης και οι επιβαλλόμενες στους στρατιωτικούς υποχρεώσεις για την εκτέλεση του καθήκοντός τους κατά τον προσήκοντα τρόπο. β. Τα πειθαρχικά παραπτώματα των στρατιωτικών και οι αντίστοιχες πειθαρχικές κυρώσεις, η πειθαρχική δικαιοδοσία κάθε βαθμού, μέσα στα όρια τα οποία τίθενται από τους στρατιωτικούς κανονισμούς, καθώς και ο τρόπος έκτισης των πειθαρχικών ποινών. γ. Οι διοικητικές κυρώσεις ειδικά για τους στρατιωτικούς που απουσιάζουν αυθαίρετα και ο τρόπος πρόληψης και καταστολής της αυθαίρετης απουσίας τους. δ. Η συγκρότηση, λειτουργία και δικαιοδοσία των Πειθαρχικών Συμβουλίων Κληρωτών Οπλιτών. ε. Η διαδικασία απονομής ηθικών αμοιβών, υποβολής παραπόνων, καθώς και τα θέματα αδειών και νοσηλείας των υπηρετούντων στις `Ενοπλες Δυνάμεις. στ. Τα ειδικά καθήκοντα των στρατιωτικών εκτός στρατιωτικών εγκαταστάσεων, οι οχέσεις τους προς άλλες διοικητικές αρχές και ιδίως προς τα Σώματα Ασφαλείας και τα καθήκοντά τους στην περιοχή προκάλυψης για την εκτέλεση της αποστολής τους.

9 ζ. Θέματα που ανάγονται στην εσωτερική λειτουργία των στρατιωτικών δικαστηρίων και δικαστικών γραφείων, καθώς και στις στρατιωτικές φυλακές. η. Γενικά κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος νόμου και των σχετικών με τις `Ενοπλες Δυνάμεις νόμων. 18. Με κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργείο Εθνικής `Αμυνας, μετά από γνώμη των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλιάς και κυρώνονται με προεδρικά διατάγματα, ρυθμίζονται τα θέματα της εξωτερικής υπηρεσίας των στρατευμάτων. 19. Οι θέσεις στις Ελληνικές Πρεσβείες των Ακολούθων `Αμυνας, των Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορικών Ακολούθων, των Βοηθών Ακολούθων, καθώς και οι λοιπές θέσεις στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας στο εξωτερικό, καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής `Αμυνας, Εξωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδονται με πρόταση του Α/Γ.Ε.ΕΘ.λ. και ύστερα από "γνωμάτευση του ΣΑΓΕ". *** Οι λέξεις "σύμφωνη γνώμη του ΣΑΓΕ" της παρ.19 αντικαταστάθηκαν από τις λέξεις "γνωμάτευση του ΣΑΓΕ" με τη παρ.8 άρθρου 71 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/ "Ο κανονισμός Ελλήνων Ακολούθων (Αμυνας, Στρατού Ξηράς, Ναυτικού, Αεροπορίας) ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν την υπαγωγή και το καθεστώς των Ελλήνων Ακολούθων στο εξωτερικό με σκοπό τη συντονισμένη και αποδοτική εκτέλεση της αποστολής τους. Κυρώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών, ύστερα από πρόταση του ΣΑΓΕ. Αυτή δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως." *** Τα άνω εντός " " εδάφια προστέθηκαν με την παρ.7 άρθρ.19 Ν.2913/2001,ΦΕΚ Α 102/ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΥΑ Φ.059/ Σ.4709/ (ΦΕΚ Β 1047), θεσμοθετείται μία (1) θέση αξ/κού της ΠΑ βαθμού Σγου/Επγου/Ασμχου στη ΣΑ/ΣΕΒΑΣ, ως Εθνικού Αντιπροσώπου γιά την παρακολούθηση του ΝΑΤΟικού Προγράμματος AGS (Alliance Ground Surveillance). 20. Με κοινή απόφαση του Προέδρου της Κυβέρνησης και του Υπουργού Εθνικής `Αμυνας, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, μπορούν να ανατίθενται αρμοδιότητες του παρόντος νόμου, όπως και άλλες, οι οποίες προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, στον Υφυπουργό ή Υφυπουργούς Εθνικής `Αμυνας. Επίσης ο Υπουργός Εθνικής `Αμυνας με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες στον Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. και τους Αρχηγούς Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και στα υφιστάμενα τους κλιμάκια. Σε ά,τι αφορά στη μεταβίβαση των οικονομικών αρμοδιοτήτων έχει εφαρμογή ο ειδικός νόμος περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων. 21. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής `Αμυνας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, που δημοσιεύονται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, μπορούν να συγκροτούνται στο Υπουργείο Εθνικής `Αμυνας επιστημονικές επιτροπές και ομάδες εργασίας συμβουλευτικού χαρακτήρα. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζεται η συγκρότηση, αποστολή, λειτουργία και η συνεργασία τους με Α.Ε.Ι., κρατικούς ή άλλους φορείς, καθώς και θέματα αποζημιώσεων.

10 22. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής `Αμυνας, μπορούν να ιδρύονται ινστιτούτα ως Ν.Π.Ι.Δ., επιχορηγούμενα από το Υπουργείο Εθνικής `Αμυνας, με σκοπό την παροχή αποκλειστικά στον Υ.ΕΘ.Α. απόψεων ή γνωμών σε θέματα αμυντικής πολιτικής και εξοπλισμών. "Η διοίκηση, η διάρθρωση και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Αμυνας." *** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.22 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρ.19 Ν.2913/2001,ΦΕΚ Α 102/ Τον Υπουργό Εθνικής `Αμυνας, απάντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο οριζόμενος από αυτόν Υφυπουργός, εκτός εάν έχει ορισθεί αντικαταστάτης του. "24. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ρυθμίζει με απόφαση του θέματα που αφορούν τη μέριμνα κατηγοριών στρατιωτικού προσωπικού που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα. Παρέχει κατευθύνσεις στους Αρχηγούς των Επιτελείων για την έκδοση διακλαδικών Γενικών Διαταγών, με τις οποίες ρυθμίζονται τα θέματα αυτά, καθορίζονται οι προϋποθέσεις ένταξης των στελεχών στις κατηγορίες αυτές και τα ευεργετικά διοικητικά μέτρα που λαμβάνονται, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η υπαγωγή των στελεχών στις παραπάνω ρυθμίσεις θα γίνεται με απόφαση του οικείου Επιτελείου. Κατά της μη υπαγωγής το στέλεχος δύναται να προσφύγει. Η προσφυγή αυτή εξετάζεται από Διακλαδική Επιτροπή Κοινωνικών Προβλημάτων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οιαρμοδιότητες της Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια." *** Η παρ.24 προστέθηκε με τη παρ.47 άρθρου 71 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/ Αρθρο 6 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 1 `Αρθρο 6 Αρμοδιότητα κατά Κλάδους Ενόπλων Δυνάμεων Ο Υπουργός Εθνικής `Αμυνας ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς επίσης και τις αρμοδιότητες των τέως υπουργών και υφυπουργών Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας, που δεν καταργούνται ούτε τροποποιούνται με το νόμο αυτόν. Αρθρο 7 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 19 Β` ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ `Αρθρο 7 Αρμοδιότητες 1. Ο ΥΦ.ΕΘ.Α. ή οι ΥΦ.ΕΘ.Α. ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται με κοινή απόφαση πρωθυπουργού και Υ.ΕΘ.Α.. 2. Οι ΥΦ.ΕΘ.Α. μπορούν να μεταβιβάζουν στους Αρχηγούς Γ.Ε.ΕΘ.Α., Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν. και Γ.Ε,Α., καθώς και σε ανώτατους και ανώτερους αξιωματικούς, αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο και τις λοιπές κείμενες διατάξεις, καθώς και αρμοδιότητες του Υπουργού

11 Εθνικής `Αμυνας που έχουν ανατεθεί ή μεταβιβασθεί σε αυτούς. Αρθρο 8 Προισχύσασες μορφές άρθρου 2 Γ` ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΥΝΑΣ `Αρθρο 8 Σύνθεση - Αρμοδιότητες 1. Το Συμβούλιο `Αμυνας (Σ.Α.Μ.) αποτελείται από τους: α. Υπουργό Εθνικής `Αμυνας. β. Υφυπουργό ή Υφυπουργούς Εθνικής `Αμυνας. γ. Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής `Αμυνας. δ. Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού. ε. Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. στ. Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Στο Συμβούλιο `Αμυνας προεδρεύει ο Υπουργάς Εθνικής `Αμυνας. 2. Ο Πρόεδρος μπορεί, κατά τις συνεδριάσεις του Σ.Α.Μ., να καλεί και άλλα πρόσωπα να συμμετάσχουν στις εργασίες του και να παράσχουν σε αυτά πληροφόριες και εκτιμήσεις για τα συζητούμενα θέματα. 3. Το Σ.Α.Μ. συγκαλείται με εντολή του Υπουργού Εθνικής `Αμυνας οίκοθεν ή με αίτηση ενός των μελών. 4. Το Σ.Α.Μ. είναι το ανώτατο όργανο από το οποίο ο Υπουργός Εθνικής `Αμυνας βοηθείται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του για: "α. Εκτιμήσεις επί καταστάσεων που παρουσιάζονται στο εγγύς ή ευρύτερο περιβάλλον και είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ασφάλεια ή τις σχέσεις της Χώρας με άλλα κράτη και για θέματα που απαιτούν άμεση αντίδραση σε επεισόδια ή έκτακτες καταστάσεις, που μπορούν να οδηγήσουν σε ένταση ή κρίση." *** Το εδάφιο α`,όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ.7 άρθρ.1 Ν.2984/2002, ΦΕΚ Α 15,αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.9 άρθρου 71 Ν.3883/2010, ΦΕΚ Α 167/ "β. Θέματα δομής, διοίκησης και δυνάμεων, εξοπλιστικών και ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων." *** Το εδάφιο β`αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.10 άρθρου 71 Ν.3883/2010, ΦΕΚ Α 167/ γ. Κάθε άλλο θέμα αρμοδιότητας Υπουργού Εθνικής `Αμυνας, του οποίου η συζήτηση κρίνεται σκόπιμη. 5. Στις συνεδριάσεις του Σ.Α.Μ. τηρούνται πρακτικά από ανώτατο ή ανώτερο αξιωματικό της κοινής Γραμματείας ΚΥ.Σ.Ε.Α.-Σ.Α.Μ.-Σ.Α.Γ.Ε.. Αρθρο 9 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 6 Δ` ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ `Αρθρο 9 Σύνθεση

12 *** Το άρθρο 9 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.6α άρθρ.72 Ν.3433/2006, ΦΕΚ Α 20/ , η ισχύς του οποίου αρχίζει δύο μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (1. Το Επιτελείο Υ.ΕΘ.Α. είναι το όργανο με το οποίο υποβοηθείται ο Υπουργός στην άσκηση των αρμοδιότητων του στους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού, του συντονισμού σχεδίασης και προγραμματισμού των εξοπλισμών, του προϋπολογισμού, των στρατηγικών μελετών, των κοινωνικών δραστηριοτήτων, καθώς και της έρευνας - τεχνολογίας για τη λειτουργικάτητα και αποτελεσματικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων. Το Επιτελείο αυτό δεν έχει ιεραρχική σχέση με τα Γενικά Επιτελεία, οι αρχηγοί των οποίων αναφέρουν κατευθείαν στον Υπουργό. 2. Το Επιτελείο Υ.ΕΘ.Α. είναι οργανωμένο σε διευθύνσεις και τμήματα. 3. Το Επιτελείο στελεχώνεται από στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό και από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των κοινών Σωμάτων, με προσόντα που ανταποκρίνονται στη φύση του έργου και τη λειτουργικότητα κάθε Διεύθυνσης. Οι τοποθετούμενοι σε αυτό καλύπτουν οργανικές θέσεις εντός του εκάστοτε προβλεπόμενου αριθμού του Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας. Στο Επιτελείο Υ.ΕΘ.Α μπορεί να αποσπάται προσωπικό άλλων υπουργείων, οργανισμών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ειδικής επιστημονικής κατάρτισης και ανάλογης εμπειρίας. 4. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής `Αμυνας, καθορίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση, η λειτουργία, οι τομείς αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι θέσεις του προσωπικού που μεταφέρονται για τη στελέχωση του Επιτελείου, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, τα απαιτούμενα προσόντα του προσωπικού, η υποστήριξη από πλευράς διοικητικής μέριμνας και ο χρόνος έναρξης των λειτουργιών του Επιτελείου Υ.ΕΘ.Α.. 5. Ο κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Επιτελείου Υ.ΕΘ.Α. και η περιγραφή καθηκόντων του προσωπικού, καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις, μετά από γνώμη του Συμβουλίου `Αμυνας). Αρθρο 9Α "Αρθρο 9 Α 1. Στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας συνιστάται και λειτουργεί Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό. 2. Αρμοδιότητα της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων είναι η διαμόρφωση διαδικασιών ανάλυσης και αξιολόγησης για την αντιμετώπιση διαφόρων μορφών κρίσεων, που παρουσιάζονται στο εγγύς ή ευρύτερο περιβάλλον και είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ασφάλεια ή τις σχέσεις της χώρας με όμορα κράτη, καθώς και η έγκαιρη και ακριβής διακρίβωση ενδεχόμενων προκλήσεων, κινδύνων και απειλών για την εθνική άμυνα και την ασφάλεια της χώρας και η ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας. Η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς του Επιτελείου του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων συναρμόδιων Υπουργείων.

13 3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας καθορίζονται η οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων, η σύνθεσή της από πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας εντός των εκάστοτε προβλεπόμενων οργανικών θέσεων του Υπουργείου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού." *** Το άρθρο 9Α προστέθηκε με το άρθρο 27 Ν.2913/2001,ΦΕΚ Α 102/ Αρθρο 10 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 2 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 6 Προισχύσασες μορφές άρθρου 2 Ε` ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΗΓΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ `Αρθρο 10 Σύνθεση - Αρμοδιότητες 1. Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.Γ.Ε.) αποτελείται από τους: α. Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής `Αμυνας (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.). β. Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού (Α/Γ.Ε.Σ.). γ. Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Α/Γ.Ε.Ν.). δ. Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Α/Γ.Ε.Α.). Στο Συμβούλιο προεδρεύει ο Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.. `Οταν παρίσταται ο Υ.ΕΘ.Α. ή ο από αυτόν εξουσιοδοτημένος ΥΦ.ΕΘ.Α., προεδρεύουν αυτοί. 2. Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία με παρόντες απαραίτητα τον Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δύο τουλάχιστον μέλη. `Οταν συζητείται θέμα που αφορά σε κάποιο Κλάδο, η παρουσία του οικείου Αρχηγού Γενικού Επιτελείου είναι υποχρεωτική. 3. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 4. Ο Πρόεδρος μπορεί κατά τις συνεδριάσεις του Σ.Α.Γ.Ε. να καλεί κάθε αρμόδιο για να παράσχει σε αυτό πληροφορίες για τα εξεταζόμενα θέματα, προκειμένου να μορφώσει πληρέστερη γνώμη. 5. Το Σ.Α.Γ.Ε. συγκαλείται: α. Με διαταγή του Υπουργού Εθνικής `Αμυνας. β. Με πρόσκληση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α., που εκδίδεται από τον ίδιο ή μετά από αίτηση ενός απο τα μέλη, με υποχρέωση κοινοποίησης της απάφασης σύγκλησης και στον Υπουργό Εθνικής `Αμυνας. 6. Το Σ.Α.Γ.Ε. έχει αρμοδιότητες: α. Τη λήψη αποφάσεων για ζητήματα που προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, όπως και για ζητήματα αρμοδιότητάς του που τίθενται από τον Υ.ΕΘ.Α., Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. ή και μέλη αυτού. "β. Την υποβολή εισηγήσεων ή γνωμοδοτήσεων προς τον Α/ΓΕΕΘΑ και δια αυτού στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για θέματα Εθνικής Στρατιωτικής Στρατηγικής,

14 στρατιωτικής Αξιολόγησης της κατάστασης, κατευθύνσεων αμυντικής σχεδίασης, δομής διοίκησης και δυνάμεων, όπως και για άλλα μείζονος σημασίας θέματα για την Εθνική Άμυνα." *** Η περ.β αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.11 άρθρου 71 Ν.3883/2010, ΦΕΚ Α 167/ "γ. Την υποβολή γνωματεύσεων στον Α/ΓΕΕΘΑ για το Γενικό Σχέδιο Άμυνας της Χώρας (ΓΕ.Σ.Α.Χ.), των Γενικών Σχεδίων που απορρέουν από αυτό, καθώς και των Ειδικών και Ενδεχόμενων Σχεδίων, στο πλαίσιο της κάθετης δομής διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης υποβολή γνωματεύσεων για θέματα που αφορούν στη διαμόρφωση ενιαίων επιχειρησιακών δογμάτων, τις στρατιωτικές συμφωνίες και λοιπά θέματα αρμοδιότητας του." *** Το εδάφιο γ,όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ.1 άρθρ.2 Ν.2984/2002,ΦΕΚ Α 15,αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.12 άρθρου 71 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/ Στις συνεδριάσεις του Σ.Α.Γ.Ε. τηρούνται πρακτικά από ανώτατο ή ανώτερο αξιωματικό της Γραμματείας του. 8. Οι αποφάσεις του Σ.Α.Γ.Ε. κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής `Αμυνας, ο οποίος δικαιούται να τις αναπέμπει στο Συμβούλιο για νέα κρίση, δεν είναι δε υποχρεωτικές για αυτόν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία,"και αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση αξιωματικών.". *** Η εντός " " φράση στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ.8 προστέθηκε με τη παρ.13 άρθρου 71 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/ Η εισήγηση υποβάλλεται με τα πρακτικά συνεδρίασης, που αποτελούν την αιτιολογία της απάφασης. `Οταν η απόφαση δεν είναι ομόφωνη, γίνεται ειδική μνεία στα πρακτικά. Αρθρο 11 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 2 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 7 Προισχύσασες μορφές άρθρου 3 ΣΤ` ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ `Αρθρο 11 Αρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α. 1. Ο Αρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α. προϊσταται του Γ.Ε.ΕΘ.Α. και των υπαγάμενων σε αυτό υπηρεσιών και οργανικών και μη μονάδων, όπως στον παρόντα νόμο ορίζεται. "2. Ο Α/ΓΕΕΘΑ επιλέγεται από το ΚΥΣΕΑ, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μεταξύ των εν ενεργεία Αντιστράτηγων Όπλων, Αντιναυαρχων Μαχίμων, Αντιπτεράρχων Ιπταμένων. Ο Α/ΓΕΕΘΑ διορίζεται με προεδρικό διάταγμα, με το οποίο και προάγεται σε Στρατηγό, Ναύαρχο ή Πτέραρχο." *** Η παρ.2,όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 10 του Ν.3257/2004, με το άρθρο δεύτερο Ν.3442/2006,ΦΕΚ Α 40 και με το άρθρο 13 Ν.3648/2008,ΦΕΚ Α 38,αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.14 άρθρου 71 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/

15 3. Ο Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. είναι ο κύριος σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής `Αμυνας για στρατιωτικά θέματα. Επίσης είναι ο στρατιωτικός σύμβουλος του ΚΥ.Σ.Ε.Α.. 4. Επίσης ο Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.: α. Μετέχει με ψήφο στο ΚΥ.Σ.Ε.Α.. β. Μετέχει στο Σ.Α.Μ.. γ. Προεδρεύει στο Σ.Α.Γ.Ε.. 1 "5. Ο Α/ΓΕΕΘΑ στο πλαίσιο των οδηγιών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και αναφερόμενος σε αυτόν κατά την παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, ασκεί την πλήρη διοίκηση όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων." *** Η παρ.5,όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ.2 άρθρ.2 Ν.2984/2002,ΦΕΚ Α 15,αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.15 άρθρου 71 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/ "6. α. Οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας ασκούν τη διοικητική διοίκηση του κλάδου τους στο πλαίσιο των ενιαίων οδηγιών και διαταγών του Α/ΓΕΕΘΑ και των όσων ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο. β. Οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας εντάσσονται στην αλυσίδα της επιχειρησιακής διοίκησης και διοικούν τους κλάδους τους σύμφωνα με τις οδηγίες και διαταγές του Α/ΓΕΕΘΑ και με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, αναλαμβάνοντας τις αποστολές και τα έργα που τους ανατίθενται από αυτόν." *** Η παρ.6,όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ.2 άρθρ.2 Ν.2984/2002,ΦΕΚ Α 15,αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.16 άρθρου 71 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/ "7. Ο Α/ΓΕΕΘΑ υλοποιεί τις αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του ΣΑΓΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του." *** Η παρ.7 αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.17 άρθρου 71 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/ "8. Ο Α/ΓΕΕΘΑ, με βάση την Πολιτική Εθνικής Άμυνας και την Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική: α. Συντάσσει το Γενικό Σχέδιο Άμυνας της Χώρας (ΓΕ. Σ.Α.Χ.) μετά από γνωμάτευση του ΣΑΓΕ. β. Εκδίδει ταγενικά, Ειδικά και Ενδεχόμενα Σχέδια μετά από γνωμάτευση του ΣΑΓΕ. γ. Εκδίδει τα Ενιαία Επιχειρησιακά Δόγματα μετά από γνωμάτευση του ΣΑΓΕ. δ. Εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μετά από γνωμάτευση του ΣΑΓΕ, την οργάνωση του Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων. ε. Οργανώνει στο ΓΕΕΘΑ Ενιαίο Σύστημα Συλλογής Επεξεργασίας και Εκμετάλλευσης Στρατιωτικών Πληροφοριών, εκδίδοντας τις αναγκαίες οδηγίες και διαταγές. Προς το σκοπό αυτόν και στο πλαίσιο σχετικών οδηγιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς και υπηρεσίες προς τους οποίους θέτει τις προτεραιότητες της επιχειρησιακής κατάστασης με σκοπό την αποτελεσματική υποστήριξη της.

16 στ. Οργανώνει το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕ-ΠΙΧ). ζ. Καθορίζει την πολιτική διεξαγωγής ασκήσεων, μετά από γνωμάτευση του ΣΑΓΕ. η. Καθορίζει τα της συγκρότησης και λειτουργίας Σχολών και Κέντρων κοινήςεκπαίδευσης προσωπικού Κλάδων ΕΔ, με ή χωρίς συμμετοχή στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και υπαλλήλων κρατικών υπηρεσιών και οργανισμών, ώστε να εξασφαλίζεται η δημιουργία στελεχών κατάλληλων για το χειρισμό θεμάτων Εθνικής Άμυνας, διακλαδικής σχεδίασης, καθώς και ελέγχου και διεύθυνσης των διακλαδικών επιχειρήσεων. θ. Εισηγείται προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας τον προϋπολογισμό του ΓΕΕΘΑ και διατυπώνει τη γνώμη του για τους προϋπολογισμούς των κλάδων. ι. Εισηγείται την προτεραιότητα των εξοπλιστικών προγραμμάτων μετά από γνωμάτευση του ΣΑΓΕ στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. ια. Εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας στρατολογικά θέματα, μετά από γνωμάτευση του ΣΑΓΕ. ιβ. Κατευθύνει και συντονίζει την Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης όλου του δυναμικού του πολιτικού τομέα της Χώρας, σε ό,τι αφορά την Εθνική Άμυνα και την επιβίωση στον πόλεμο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και την επιχειρησιακή σχεδίαση. ιγ. Συντονίζει τα θέματα πολιτικής επιστράτευσης της Χώρας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ιδ. Συντονίζει και κατευθύνει από την περίοδο ειρήνης, σε ό,τι αφορά τη συμβολή τους στην άμυνα της Χώρας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΚΥΣΕΑ και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και προς υποστήριξη της επιχειρησιακής σχεδίασης του ΓΕΕΘΑ, την Ελληνική Αστυνομία (μέσω του ΓΕΣ), το Πυροσβεστικό Σώμα (μέσω του ΓΕΣ), το Λιμενικό Σώμα (μέσω του ΓΕΝ), την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (μέσω του ΓΕΑ), καθώς και κάθε άλλη εμπλεκόμενη κρατική υπηρεσία. Τα παραπάνω εφαρμόζονται και σε περίοδο δοκιμής εθνικών σχεδίων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. ιε. Εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μετά από γνωμάτευση του ΣΑΓΕ, θέματα Παλλαϊκής Άμυνας, όπως ο σχετικός νόμος ορίζει." *** Η παρ.8,όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρ.2 και 14 Ν.2984/2002,ΦΕΚ Α 15,αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.17 άρθρου 71 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/ Διεξάγει τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη στρατιωτικών συμφωνιών, όπως αυτές απορρέουν από τις συναπτόμενες από το κράτος αντίστοιχες πολιτικές συμφωνίες. 10. Συντονίζει την τοποθέτηση των Ακολούθων `Αμυνας, Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορικών, καθώς επίσης και των αξιωματικών που διατίθενται στα συμμαχικά επιτελεία της αλλοδαπής και των συνδέσμων στα στρατηγεία ξένων κρατών, μετά από πρόταση του οικείου Γενικού Επιτελείου. Συντονίζει τις δραστηριότητές τους για θέματα διακλαδικού ενδιαφέροντος και εθνικής πολιτικής. 11. Χειρίζεται τα θέματα αμυντικής πολιτικής και συμμαχικών και άλλων διεθνών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργού Εθνικής `Αμυνας. "12. Είναι αρμόδιος για την οργάνωση, διάθεση, καθώς και για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των Δυνάμεων, που βρίσκονται σε αποστολές εκτός

17 της Ελληνικής Επικράτειας, σύμφωνα με αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ." *** Η παρ.12 αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.19 άρθρου 71 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/ ("13. Πραγματοποιεί επισκέψεις σε σχηματισμούς και μονάδες των τριών Κλάδων των Ε.Δ., μετά από συνεργασία με τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων." *** Η περ.13 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.7 άρθρ.2 Ν.2984/2002,ΦΕΚ Α 15/ Συντονίζει τα σχέδια νόμων και τα προεδρικά διατάγματα, καθώς και τις αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής `Αμυνας, εφόσον αφορούν και στους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. 15. Παρακολουθεί και ελέγχει τη λειτουργία των Οργανικών Μονάδων του Γ.Ε.ΕΘ.Α.). *** Οι παράγραφοι 13, 14 και 15 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ και οι επόμενες παράγραφοι αναριθμήθηκαν αναλόγως με τη παρ.20 άρθρου 71 Ν.3883/2010, ΦΕΚ Α 167/ `Εχει διοικητική και πειθαρχική δικαιοδοσία Αρχηγού Κλάδου για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Επιτελείου του και των Οργανικών Μονάδων του Γ.Ε.ΕΘ.Α.. Προκαλεί την επέμβαση του Υπουργού Εθνικής `Αμυνας για τον πειθαρχικό έλεγχο στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, σε ό,τι αφορά στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, όπως καθορίζονται από τον παρόντα νόμο `Εχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προσδιορίζεται από την κείμενη νομοθεσία Τον Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α., απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Υπαρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α.. Εφόσον η απουσία ή το κώλυμα προβλέπεται να διαρκέσει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες, τότε, με απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α., αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Αρχηγό των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων Με απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α., σε περίοδο πολέμου ή Γενικής Επιστράτευσης ή σε περίπτωση άμεσης απειλής της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας της Χώρας λόγω εξωτερικών κινδύνων, ο Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. επιπλέον έχει και τις παρακάτω αρμοδιότητες: α. Αναλαμβάνει υπό τη δικαιοδοσία του και ασκεί απευθείας ή και διαμέσου των κατά τόπους Στρατιωτικών Διοικητών ή και των προϊσταμένων κλιμακίων τους, πλήρη έλεγχο σε ό,τι αφορά τη συμβολή τους στην άμυνα και ασφάλεια της Χώρας στα παρακάτω Σώματα και Υπηρεσίες: (1) Την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.). (2) Την Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα (διαμέσου του Γενικού Επιτελείου Στρατού), (3) Το Λιμενικό Σώμα (διαμέσου του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού). (4) Την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (διαμέσου του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας). β. Αναλαμβάνει, μετά από εισήγηση του Υπουργού Εθνικής `Αμυνας προς το ΚΥ.Σ.Ε.Α., υπό τη δικαιοδοσία του οργανισμούς και επιχειρήσεις δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, των οποίων οι δραστηριότητες κρίνονται από το ΚΥ.Σ.Ε.Α. ότι συμβάλλουν στην άμυνα και ασφάλεια της Χώρας. Στην περίπτωση αυτή μετέχουν στο ΚΥ.Σ.Ε.Α. με δικαίωμα ψήφου και οι αρμόδιοι υπουργοί.

18 γ. Διεξάγει τις επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο ή οποιοδήποτε αλλού αυτό υπαγορεύεται από την Πολιτική Εθνικής `Αμυνας και τις κατευθύνσεις της Κυβέρνησης, ασκώντας πλήρη διοίκηση στις `Ενοπλες Δυνάμεις. Τη διοίκηση αυτή ασκεί με τη βοήθεια του Σ.Α.Γ.Ε.. δ. Αποφασίζει για τη συγκρότηση και σύνθεση των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσα στα πλαίσια των πιστώσεων που έχουν εγκριθεί από την Κυβέρνηση. *** Τα εδάφια γ` και δ` της παρ. 19 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με τη παρ.22 άρθρου 71 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/ (20. Στις περιπτώσεις καταστάσεων της προηγούμενης παραγράφου με αποφάσεις του ΚΥ.ΔΙ.Ε.Α., που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής `Αμυνας και που κυρώνονται με προεδρικά διατάγματα, μπορούν να ανατεθούν στον Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. και όσες από τις αρμοδιότητες του Υπουργού προβλέπονται από τον παρόντα νόμο ή με άλλες διατάξεις και αφορούν στην προπαρασκευή για πόλεμο ή τη διεξαγωγή του. Επίσης, παρέχονται σε αυτόν νέες αρμοδιότητες, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση της αποστολής του. 21. `Ολες ή μερικές από τις αρμοδιότητες των παραγράφων 19 και 20 μπορούν να ανακλήθούν από το ΚΥ Σ.Ε.Α. σε παρατεταμένη κατάσταση πολέμου ή Γενικής Επιστράτευσης). *** Οι παράγραφοι 20 και 21 του άρθρου 11 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με τη παρ.23 άρθρου 71 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/ Αρθρο 12 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 1 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 1 Προισχύσασες μορφές άρθρου 3 `Αρθρο 12 Σύνθεση - Συγκρότηση Γ.Ε.ΕΘ.Α. "1. Το ΓΕΕΘΑ είναι το επιτελικό όργανο και το Διακλαδικό Στρατηγείο μέσω του οποίου ο Α/ΓΕΕΘΑ βοηθείται στην άσκηση των καθηκόντων του στο πλαίσιο της πλήρους διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων. Το ΓΕΕΘΑ υπέρκειται των ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ που αποτελούν τους τρεις πυλώνες του. Οι κλάδοι, οι διευθύνσεις και οι λοιπές μονάδες των ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ συγκροτούνται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή επιχειρησιακή και διοικητική αποτελεσματικότητα, ευελιξία, οικονομία δυνάμεων, ομοιομορφία και διακλαδικότητα." *** Η παρ.1,όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ.8 άρθρ.2 Ν.2984/2002,ΦΕΚ Α 15,αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.24 άρθρου 71 Ν.3883/2010, ΦΕΚ Α 167/ "2. Το ΓΕΕΘΑ περιλαμβάνει έναν Υπαρχηγό και τον Επιτελάρχη ΓΕΕΘΑ, οι οποίοι προέρχονται από τους άλλους Κλάδους των ΕΔ από αυτόν που προέρχεται ο Αρχηγός. Οι επί μέρουςαρμοδιότητες καθορίζονται με τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΓΕΕΘΑ." *** Η παρ.2,όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ.8 άρθρ.2 Ν.2984/2002, ΦΕΚ Α 15,αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.25 άρθρου 71 Ν.3883/2010, ΦΕΚ Α 167/ "3. Ο Υπαρχηγός και ο Επιτελάρχης του ΓΕΕΘΑ φέρουν το βαθμό του

19 Αντιστράτηγου, Αντιναυάρχου ή Αντιπτεράρχου και είναιπροέλευσης Όπλων του ΣΞ, Μαχίμων του ΠΝ και Ιπταμένων της ΠΑ." *** Η παρ.3,όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ.8 άρθρ.2 Ν.2984/2002, ΦΕΚ Α 15 και τροποποιηθεί με την παρ.2 άρθρου 13 Ν.3648/2008, ΦΕΚ Α 38,αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.26 άρθρου 71 Ν.3883/2010, ΦΕΚ Α 167/ Το Γ.Ε.ΕΘ.Α. απαρτίζεται από στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό και από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και από στρατιωτικό προσωπικό των κοινών Σωμάτων. Μπορεί να περιλαμβάνει στη σννθεσή του αξιωματικούς των Σωμάτων Ασφαλείας και Λιμενικού Σώματος, καθώς και υπαλλήλους από άλλα υπουργεία ή οργανισμούς, κατά προτίμηση απόφοιτους της ΣΕΘΑ ή ειδικής επιστημονικής κατάρτισης ή εμπειρίας. Επίσης, μπορεί να περιλαμβάνει πολιτικό προσωπικό ειδικών γνώσεων και εμπειρίας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου. "5. Το ΓΕΕΘΑ είναι οργανωμένο σε Κλάδους, Διευθύνσεις και Τμήματα. Η οργάνωση, η διάρθρωση και οιαρμοδιότητες τους καθορίζονται με Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας, ο οποίος συντάσσεται από τον Α/ΓΕΕΘΑ και κυρώνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μετά από γνωμάτευση του ΣΑΓΕ." *** Η παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.27 άρθρου 71 Ν.3883/2010, ΦΕΚ Α 167/ "6. Η σύνθεση του ΓΕΕΘΑ από πλευράς προσωπικού γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η επιβαλλόμενη εκπροσώπηση των τριών Κλάδων. Οι θέσεις των Διευθυντών Κλάδων και Διευθύνσεων κατανέμονται έτσι, ώστε να υπάρχει εναλλαγή στελεχών από όλους τους Κλάδους. Η σύνθεση καθορίζεται, όταν δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από γνωμάτευση του ΣΑΓΕ, που μπορεί να μην δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε αντίθετη περίπτωση, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που επίσης μπορεί να μην δημοσιεύεται, μετά από γνωμάτευση του ΣΑΓΕ." *** Η παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.28 άρθρου 71 Ν.3883/2010, ΦΕΚ Α 167/ "7. Η τοποθέτηση προσωπικού στο ΓΕΕΘΑ ενεργείται με απόφαση του Α/ΓΕΕΘΑ μετά από εισήγηση του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, με βάσηκριτήρια που καθορίζονται από το ΣΑΓΕ. Ειδικά η τοποθέτηση ανώτατων αξιωματικών ενεργείται με διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Α/ΓΕΕΘΑ και εισήγηση προς αυτόν του Αρχηγού του οικείου Κλάδου. Οι τοποθετούμενοι σε αυτόν καλύπτουν οργανικές θέσεις πρόσθετες αυτών που προβλέπονται σε κάθε Κλάδο. Οι ανώτατοι αξιωματικοί οι οποίοι τοποθετούνται ως Διοικητές της ΣΕΘΑ πρέπει να είναιπροέλευσης Όπλων του ΣΞ, Μαχίμων του ΠΝ και Ιπταμένων της ΠΑ." *** Η παρ.7,όπως είχε συμπληρωθεί με την παρ.3 άρθρου 13 Ν.3648/2008, ΦΕΚ Α 38,αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.29 άρθρου 71 Ν.3883/2010, ΦΕΚ Α 167/ Αρθρο 13 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 4 Προισχύσασες μορφές άρθρου 1 `Αρθρο 13 Μονάδες και Υπηρεσίες Γ.Ε.ΕΘ.Α.

20 "1. Οι μονάδες και υπηρεσίες του ΓΕΕΟΑ καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση του Α/ΓΕΕΟΑ." *** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.21 άρθρου 71 Ν.3883/2010, ΦΕΚ Α 167/ Με αποφάσεις, που εκδίδονται με την ίδια διαδικασία, καθορίζονται τα της οργάνωσης και λειτουργίας αυτών των μονάδων και υπηρεσιών. Αρθρο 14 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 2 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 30 Προισχύσασες μορφές άρθρου 3 Ζ` ΑΡΧΗΓΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ `Αρθρο 14 Αργηγοί Γενικών Επιτελείων Στρατού - Ναυτικού Αεροπορίας "1. Σε κάθε κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων προΐσταται ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ο οποίος ασκεί τη διοικητική διοίκηση του κλάδου του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο α`της παραγράγου 6 του άρθρου 11 και εντάσσεται στην αλυσίδα της επιχειρησιακής διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο β`της παραγράφου 6 του άρθρου 11." *** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.30 άρθρου 71 Ν.3883/2010, ΦΕΚ Α 167/ "Ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου επιλέγεται από το ΚΥΣΕΑ, όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 του παρόντος νόμου, μεταξύ των Αντιστράτηγων Οπλων του Στρατού Ξηράς, των Μαχίμων Αντιναυάρχων ή Υποναυάρχων του Πολεμικού Ναυτικού και των Ιπταμένων Αντιπτεράρχων ή Υποπτεράρχων της Πολεμικής Αεροπορίας, αντίστοιχα." Διορίζεται με προεδρικό διάταγμα που προκαλείται από τον Υ.ΕΘ.Α., (για χρονική περίοδο δύο ετών,που μπορεί να παραταθεί κατά ένα έτος). ( Η μη συμπλήρωση της διετούς θητείας δεν αποτελεί κώλυμα για επιλογή του ως Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.) *** Η εντός ( ) φράση του εδαφίου β` της παρ.2 διαγράφτηκε και το τρίτο εδάφιο αυτής ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από την παρ.8 άρθρου 10 του Ν.3257/2004,ΦΕΚ Α` 143/ *** Το πρώτο εδάφιο της παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.4 άρθρου 13 Ν.3648/2008,ΦΕΚ Α 38/ Μετά το διορισμό του σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Αρχηγός καθίσταται αρχαιότερος όλων των ομοιόβαθμων του αξιωματικών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Η αρχαιότητα μεταξύ των Αρχηγών των Κλάδων καθορίζεται όπως ο ειδικός νόμος ορίζει. "4. Έκαστος των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων: α. Είναι υπεύθυνος για την άρτια οργάνωση, επάνδρωση, εξοπλισμό,εκπαίδευση, αξιολόγηση και προπαρασκευή για πόλεμο, ετοιμότητα και χρησιμοποίηση του Κλάδου του, σύμφωνα προς τις οδηγίες και διαταγές του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 24 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3883 Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενό πλων Δυνάμεων Θέματα διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ραστηριότητας και Άλλες Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 1340 16 Οκτωβρίου 2002 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις : α) ΥΑ Φ.353.1/1/4517/Δ1/ 17-1-2003-(ΦΕΚ 64/Β/24-1-2003) β)

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους.

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους. ΣτΕ.Ολ 2193/2014 Αναδρομική μείω ση αποδοχώ ν εν ενεργεία στρατιω τικώ ν τω ν ενόπλω ν δυνάμεω ν - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρω σης - Έλλειψη νομιμοποίησης δικηγόρου -. Αντισυνταγματική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ (ΜΕΡΟΣ Β - ΦΕΚ 51/Α/10-4-1997) ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις και προσθήκες που έγιναν μεταγενέστερα με αποφάσεις της Ολομέλειας και των Προέδρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα