ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ THE DAMS OF GREECE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ THE DAMS OF GREECE"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ GREEK COMMITTEE ON LARGE DAMS ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ THE DAMS OF GREECE ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 NOVEMBER

2

3 Ε Η Ι Η Ε ΙΤ Ο Η ΕΓΑ Ω Φ ΑΓ ΑΤΩ GREEK COMMITTEE ON LARGE DAMS Φ ΑΓΜΑ Α Η Ε Α Α DAMS IN GREECE 2013

4 Η Ελληνι Επι οπ Μ γάλ ν Φ αγµά ν ν γγυά αι για ην α ια ν π ι χόµ ν ν ο πα όν πλη οφο ι ν αι ν υνι ά ην χ η ου, χ π οηγο µ νη πι α η από ον ι ιο η ά Έ γου. The Greek Committee on Large Dams does not guarantee the accuracy of information included herewith and discourages their use, without prior verification with the dam owner. Copyright 2013 by Greek Committee on Large Dams All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means, including information storage and retrieval systems, without permission from the Greek Committee on Large Dams. Printed in Greece.

5 Φ ΑΓΜΑ Α Η Ε Α Α DAMS IN GREECE Ε Η Η Ε Η ΜΕΓΑ Ω Φ ΑΓΜΑ Ω GREEK COMMITTEE ON LARGE DAMS I Η Μ ουν Γ ώρ ο ό ο BOARD Dounias Georgios Dr. Chairman Μπ ν α ών Α ρα µ Bensasson Avraam Α Αν ιπ ό ο Α Vice Chairman φαν ο ω ννη Stefanakos Ioannis, Dr Αν ιπ ό ο Vice Chairman απαχα η Χαρ Γ αµµα α χου οφ α αµ α αρα αχ ν η υ α Μ λο α αρ ου ρα Μ λο ο ου ηµ ρ ο Μ λο φα ο ρο Μ χ η Μ λο Ανα α όπου ο ων αν νο Επ ιµο ό ο Μου φη ό αο Επ ιµο ό ο Ε Μ (Ε..) Μαρον ο η οφο ο άµ νο Ε. Θανόπου ο ω ννη Μ λο Ε. Ανα όπου ο Α αν ρο Μ λο Ε. ΜΑ Α Ε ΓΑ Α ΜΗ Ω Φ ΑΓΜΑ Ω απαχα η Χαρ υν ονι. α αρ ου, Μ. φ ου, µπ α Ε,. αρ,. ρα Μ λη Papachatzaki Chara General Secretary Siachou Sofia Cashier Karasachinidis Odysseas Member Lazaridou Serafeina Member Nikolaou Dimitrios Member Stephadouros Michail Member Anastasopoulos Konstantinos Honorary Chairman Moutafis Nikolaos, Dr. Honorary Chairman SUPERVISING BOARD (S.B) Maronikolakis Sofoklis S.B. Head Thanopoulos Yannis Dr. S.B. Member Anastopoulos Alexandros S.B. Member. DAMS REGISTER WORK GROUP Papachatzaki Chara Coordinator S. Lazaridou, Μ. Nifakou, Rabias Ε, S. Sarla, P. Tsira Members Γ. Μπ ρµπ η G. Birbilis υν γά η Contributor

6

7 Γ FOREWORD ο πα όν χο πα ου ο η ο ων γ ων Ε ην ν Φ αγµ ων που ον α ου γ α, α α µ α υνοπ π γ αφ γ α 60 από α µ γ α φ γµα α η Ε α. µφωνα µ ον ο µό η νο Επ οπ γ ων Φ αγµ ων (ICOLD), µ γ α χα α η ον α α φ γµα α µ ο νω ων 15m από ο α ο ηµ ο η µ ω η, µ χω η ό η α αµ υ α νω ων 3x10 6 m 3, φό ον χουν ο µ γα ο ων 5m. ο η ο ν ον α π η α α αναχ µα α ωπο µ ων µνο αµ ν ν, ν π η ο ν α πα απ νω α. ό η Α µό η ου φ γµα, µφωνα µ η χ ονο ογ α να η η ου γ α ου. Η υ ογ ο χ ων χ µ ην α α η α αν π υ η ων γ ων Φ αγµ ων ην Ε α, νη από ην ΕΕ Φ η α α ου 1960, α π α α η νηµ ω η ου α α όγου η ICOLD. ο 1974 ό η από ην ΕΕ Φ ο χο «γ α Φ γµα α ην Ε α» µ αφ α µ νο α Αγγ α α Γα που π µ αν ανα υ π γ αφ ων υφ αµ νων, ό, φ αγµ ων. Η ΕΕ Φ υν χ η υ ογ ο χ ων α ο 2008, µ αφο µ η ο γ νω η ου 1 ου αν ην ου υν ου γ ων Φ αγµ ων, υ η µ α Ε γα α η ου Ε ην ν Φ αγµ ων α υµπ η η ο α ογο ων γων, µ η υµ ο ου ΕΕ Κ ν & υ Θ α α α η Επ ηµον α γανω Επ οπ ου υν ου. η υν χ α, η µ α Ε γα α η ΕΕ Φ, υ ν η µ ν α µ η α υν χ η υ ογ α π γα α ο χ ων. Η πα ο α ο η ου η ου, που γ ν α µ αφο µ ο 2 ο αν ν ο υν ο Φ αγµ ων α αµ υ ων, π αµ ν 128 φ γµα α. υµπ αµ ν α α ο φ γµα η οχ α που χ ο ο η ω π ο πο ο α α όµη ν χ ου γ. Η η οµ νων η ΕΕ Φ π αµ ν α φ γµα α υπό α α υ α οπο α ν π αµ νον α ην πα ο α ο η. ο η ο Φ αγµ ων ν µπο να ω η ω π α γ α ηµαν ό α µό φ αγµ ων πουν ου η ο χ α. Επ η, πο α από α ο χ α που π χον α This publication presents the Register of Greek Large Dams in operation, as well as a summarized description for 60 of the large dams in Greece. According to the definition of the International Commission on Large Dams (ICOLD), dams are identified as large if they are higher than 15m, measured from the deepest part of the foundation, or if they form a reservoir with a capacity over 3x10 6 m 3 and their height is greater than 5m. Dikes or ponds that meet the above criteria have also been included in the Register. A Register Number has been assigned to each Dam, according to the date it was put in operation. The collection of data on the status and development of Large Dams in Greece, was initiated by GCOLD in the 1960s, in order to update the Dam Register of ICOLD. In 1974, the issue Large Dams in Greece was published by GCOLD, translated in both English and French including a detailed description of the dams of that time. GCOLD continued with the collection of data and in 2008, on the occasion of the 1st Hellenic Conference on Large Dams, the Greek Dams Register Work Group was formed and, with the contribution of TCG Central & Western Thessaly and the Conference s Scientific and Organizing Committees, the Record of Dam- Projects was completed. The Work Group was then expanded with new members and continued collecting and processing data. The current version of the Dams Register was prepared on the occasion of the 2 st Hellenic Conference on Dams and Reservoirs and it includes 128 Dams. The Messochora Dam that was completed a long time ago has also been included, but it has not yet been put in operation. The GCOLD s database also includes dams under construction that are not included in the current publication. The Register of Dams cannot be considered complete, since important data are missing for a significant number of dams. Furthermore, some information included in this publication is based

8 Γ FOREWORD απο ο ν µ, όγω η α ν π η οφο ν. Η µ α Ε γα α υν χ ο γο η α πα α α γ α ην απο ο υµπ η ωµα ν ο χ ων, µ οπό η ηµ ου γ α µ α π ου η οµ νων γ α ον Ε α ό χ ο. ο πα όν χο π αµ ν π η φω ογ αφ α υνοπ ο χ α γ α 60 από α µ γ α φ γµα α η Ε α. όχο η ΕΕ Φ να να υγ ν α να π η οφο α ο χ α γ α ό α α φ γµα α ην Ε α. Η πα ο α ο η απο οπ ο να ανα ην π όο ο που υν η π οηγο µ ν α α να απο υπ ην χου α α α η. Η υ ογ ων ο χ ων γ ν µ ην ο α ων α µο ων πη ν ων που γ ων, ων φ ν, η ΕΗ, η Ε Α, η ν α Κα α υα ν, µ ανα η η ο χ ων α α ν υπα α α π ου µ α υα ανα η η. ηµαν πηγ π η οφο ν α υ ο που π αµ ν α ο πα όν απ αν η ο η η ΕΕ Φ ου 1974, α η ο η ων φ αγµ ων α µνο αµ ν ν ου που γ ου Αγ ο Αν π υ η α οφ µων ου Ευχα ο µ µ ό ου ό ου µ οπο ον πο όπο ο η αν ην π ο π α αυ, χω ην υµ ο ων οπο ων ν α αν φ η ο ο ω η η πα ο α ο η. α ω υχα ο µ ον π ην π ό ο η ΕΕ Φ.. ου φη γ α ον γχο ων π χοµ νων ου χου. Α να, ο µ ο 2013 upon estimated figures, due to the lack of accurate data. The Work Group continues collecting data in order to produce a complete database for Greece. It would be appreciated if the Group could be informed of any additional available data. The present publication also includes photographs and summarized data for 60 of the large dams in Greece. It is GCOLD s target to gather and publish informative data for all dams in Greece. The present issue intends to display the progress made in the previous decades and to imprint the current situation. The presented data have been gathered with the help of the responsible Regional Authorities, Ministries, PPC, EYDAP, Designers and Contractors, through research in books and papers, as well as in the internet. Valuable information and material included in the current publication has been borrowed from the 1974 GCOLD s publication and the 2006 publication on the dams and ponds of the Ministry of Rural Development and Food. We would like to acknowledge all the people who helped in this effort. Without their contribution this publication would not have been made possible. Special thanks are due to the former chairman of GCOLD Dr. outafis for checking the contents of this issue. Athens, November 2013 ό ο η ΕΕ Φ The Chairman of GCOLD Γ γο ουν Georgios Dounias π µ η Έ ο η The curators of the issue α ν α φ ου οφ α α Mariangela Nifakou Sofia Sarla

9 Α Α Ε ΕΧ ΜΕ Ω Μη ρώο Μ ων Φρα µ ων ην Ε α λ. Page ΧΑ Η Φ ΑΓΜΑ Ω 3 MAP OF DAMS 1 TABLE OF CONTENTS Register of Large Dams in Greece ΜΗ Ω Φ ΑΓΜΑ Ω 5 REGISTER OF DAMS Μ Γ ΑΦ Ε -Ε Ε ΗΓΗ Ε 15 ABBREVIATIONS-EXPLANATIONS αρου α η Επ µ νων Presentation of Selected 19 Φρα µ ων Dams ΜΑ Φ ΑΓΜΑ Α.Μ.i R.N.ii DAM NAME Μα α να Marathonas ο ου Louros ά να Ladonas αυ πο Tavropos α Perdikas µα ν Kremasta ην ιο Ηλ α Pinios Helias α α ου Kastraki ολυφ ου Polifito Μό νου Mornos ου να ου Pournari Α µά ν Assomata φη ιά Sfikia Απολα ιά Apolakkia ά ου Stratos ηγ ν Α ου Piges Aoou Μα α ου Marathi Εγγα ν ( ιµ νο αµ ν ) Eggares (pond) υφιά Zifia α α άλη Katakali Μυλοπό α Mylopota Θη αυ ο Thissavros αχ ν ( ου) Raches (Pezi) Άν Μ ά Ano Mera Φ ν ο ( ό α) Feneos (Doxa) λα ανό υ η Platanovrissi ου να ου Pournari II ι α ου Α υπάλαια Livadi Astypalea ογγά Logga i Α.M: A ι µό Μη ου Φ άγµα ο ii R.N: Dam Register Number

10 Α Α Ε ΕΧ ΜΕ Ω TABLE OF CONTENTS ΜΑ Φ ΑΓΜΑ Α.Μ.iii λ. Page R.N.iv DAM NAME Ε ηνου Evinos Γ α ιν Gratini ο λου Tourlos Ε ο Eressos µο ό ου Smokovo νο Steno αναγι ι ο Panagiotiko απ ν α Rapentossa Φαν µ νη ά ου Faneromeni Naxos Φαν µ νη Μ α ά Faneromeni Messara ι α ου ά µου Livadi Patmos ι α ου ά ι α Livadi Larissa ι αν ου Sissani Αγ α α ά α Agia Varvara Γα ου ά Gadouras ά η ( ια α η) Deskati (Diastavrossi) λα άνη Platani αµό ι α Pramoritsa απα ιά Papadia ν ου-μαχαι ν Ini-Machera ο αµ ν (Αµα ου) Potamon (Amariou) Α άν-αµά ο ο Artzan-Amatovo Μ ό ουνου Messovouno ο ουνα Roukouna ά α Taka Γυ νη Gyrtoni άχου Vrachos αφνο νά α Dafnozonara Απο λ µη Aposselemis λα να Ilarionas Μ οχ α Messochora Α φα η ό Ευρ ρ ο Φρα µ ων 109 Alphabetical Index of Dams iii Α.M: A ι µό Μη ου Φ άγµα ο iv R.N: Dam Register Number

11 Φ ΑΓ Α Α Η Ε Α Α DAMS IN GREECE Ω Γ Ω Φ Γ Ω Σ REGISTER OF LARGE DAMS IN GRECE i) Α µό η ου (A.M) Φ γµα ο, χ ο µφωνα µ ην χ ονο ογ α π ω ου. ii) ο ο ου χου υπ χ ο α φα η ό υ ο ων γ ων Φ αγµ ων ην Ε α. i) Register umber (R.N) fοr each dam, has been appointed according to the date of their completion. ii) At the end of this publication the Alphabetical Dam index is included. 1

12 2

13 ατάλογο ιφ ιών ιφ ια Ανα ο α ον α & Θ η Κ ν α ον α υ α ον α φ α Ηπ ου φ α Θ α α όν ο ο υ Ε α Ε α Α οπόννη ο ό ο Α γα ο ό ο Α γα ο Κ η Regions List Region East Macedonia & Thraki Central Macedonia West Macedonia Epirus Region Thessalia Regeon Ionean Islands West Greece Central Greece Attiki Peloponnese North Aegean South Aegean Crete 3

14 4

15 ΜΗΤΡΩΟ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Α.M Φράγµα/Λιµνοδεξαµενή Περάτωση Νοµός Ποταµός Γεωγραφικό Πλάτος Θέση Γεωγραφικό Μήκος Κύριος του Έργου Τύπος Χαρακτηριστικά Φράγµατος Στεγαν ωτική διάταξη Χαρακτηριστικά ταµιευτήρα Ύψος Μήκος Όγκος Χωρητικότητα Επιφάνεια Εµβαδόν Λεκάνη απορροής Υπερχειλιστής Παροχή σχεδιασµού Σκοπός Ισχύς (m) (m) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 2 ) (km 2 ) (m 3 /s) (MW) 1 Μαραθώνα 1929 Αττικής Χάραδρος 38 10'01.99"N 23 54'20.64"E Ε.Υ..ΑΠ. ΠΑΓΙΩΝ PG hcm S - 2 Λιθότοπου Σερρών Στρυµώνας 41 8'17.57"N 23 13'23.12"E Περ. Κεντρικής Μακεδονίας TE + BM * * I C H R F 2 3 Λούρου 1954 Πρέβεζας Λούρος 39 15'36.47"N 20 50'54.27"E ΕΗ PG hc * H 10,3 4 Λάδωνα 1955 Αρκαδίας Λάδωνας 37 45'27.16"N 21 58'17.40"E ΕΗ ΑΕ CB hc * 760 H 70 5 Ταυρωπού 1959 Καρδίτσας Ταυρωπός 39 14'19.18"N 21 44'41.84"E ΕΗ ΑΕ VA hc H I S R 129,9 6 Περδίκα 1962 Κοζάνης Περδίκας 40 33'54.80"N 21 40'31.16"E ΥΠ.ΑΝ TE i , ,5 680 S - 7 Κρεµαστών 1965 Ευρυτανίας- Αιτωλοακαρνανίας 8 Πηνειού Ηλείας 1966 Ηλείας Πηνειός 37 54'15.90"N 21 26'40.80"E Αχελώος 38 53'09.16"N 21 29'48.05"E ΕΗ ΑΕ ΤΕ ie H 437,2 Περ. υτικής Ελλάδας TE ie * * I - 9 Καστρακίου 1969 Αιτωλοακαρνανίας Αχελώος 38 45'00.77"N 21 22'28.01"E ΕΗ ΑΕ ΤΕ ie * H I S Πολυφύτου 1974 Κοζάνης Αλιάκµονας 40 18'08.38"N 22 06'01.44"E ΕΗ ΑΕ ER ie H I S C Κοντιά 1976 Λέσβου (Λήµνος) Χανδριάς 39 53'6.60"N 25 9'4.44"E ΥΠ.Α.Α.Τ. TE ie * 150 I - 12 Μόρνου 1979 Φωκίδας Μόρνος 38 31'29.03"N 22 07'17.39"E Ε.Υ..ΑΠ. ΠΑΓΙΩΝ TE ie S - 13 Πουρναρίου 1981 Άρτας Άραχθος 39 11'16.98"N 21 01'48.45"E ΕΗ ΑΕ ΤΕ ie H Ασωµάτων 1985 Ηµαθίας Αλιάκµονας 40 28'25.31"N 22 14'33.76"E ΕΗ ΑΕ TE ie * H I Κοκκινοπήλου (Παλαιοµονάστηρο) 1985 Λάρισας * 40 ο Ν 22 ο Ε ήµος Ολύµπου TE he 20 * * 70 7 * * I - 16 Σφηκιάς 1985 Ηµαθίας Αλιάκµονας 40 23'50.10"N 22 11'26.71"E ΕΗ ΑΕ ER ie * H Απολακκιάς 1987 ωδεκαννήσου (Ρόδος) Απολακκιώτης 36 o N 27 o E ΥΠ.Α.Α.Τ. TE ie * 500 S I - 18 Μπραµιανού 1987 Λασιθίου Μπραµιανός 35 02'4.98"N 25 42'01.77"E ΟΑΚ ΑΕ TE ie * I S - 19 Στράτου 1988 Αιτωλοακαρνανίας Αχελώος 38 40'36.09"N 21 20'05.17"E ΕΗ TE ie * H I 156,2 20 Επταλόφου 1989 Κιλκίς * 41 ο Ν 22 ο Ε * * * 15 * * * * * * * * 21 Πηγών Αώου 1989 Ιωαννίνων Αώος 39 50'13.60"N 21 04'02.96"E ΕΗ ΑΕ TE ie H a Βοηθητικό Πηγών Αώου 1990 Ιωαννίνων Αώος 39 49'01.80"N 21 04'56.76"E ΕΗ ΑΕ ER ie * H * 21b Πέντε Αλωνίων Ιωαννίνων Αώος 39 49'57.10"N 21 03'31.30"E ΕΗ ΑΕ ER ie * H * 21c Πέντε Αλωνίων Ιωαννίνων Αώος 39 49'49.60"N 21 03'30.00"E ΕΗ ΑΕ ER ie * H * 21d Πολιτσών Ιωαννίνων Αώος 39 49'18.60"N 21 04'19.30"E ΕΗ ΑΕ ER ie * H * 21e Πολιτσών Ιωαννίνων Αώος 39 49'19.70"N 21 04'27.08"E ΕΗ ΑΕ ER ie * H * 5

16 Α.M Φράγµα/Λιµνοδεξαµενή Περάτωση Νοµός Ποταµός Γεωγραφικό Πλάτος Θέση Γεωγραφικό Μήκος Κύριος του Έργου Τύπος Χαρακτηριστικά Φράγµατος Στεγαν ωτική διάταξη Χαρακτηριστικά ταµιευτήρα Ύψος Μήκος Όγκος Χωρητικότητα Επιφάνεια Εµβαδόν Λεκάνη απορροής Υπερχειλιστής Παροχή σχεδιασµού Σκοπός Ισχύς (m) (m) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 2 ) (km 2 ) (m 3 /s) (MW) 21f Πολιτσών Ιωαννίνων Αώος 39 49'08.40"N 21 04'46.30"E ΕΗ ΑΕ ER ie * H * 22 Βάθης 1992 Κιλκίς * * * * * * 15 * * * * * * H * 23 Καλυβίων Γελαδαριές 1992 Λάρισας * 40 Ο Ν 22 ο Ε ήµος Ολύµπου TE he 23 * * 60 5 * * I - 24 Λόγχµης 1992 Γρεβενών Κορυφόρεµα 40 09'45.71"N 21 23'59.88"E 25 Μαραθίου 1992 Κυκλάδων (Μύκονος) 26 Μαυραναίων 1992 Γρεβενών Λάκος 40 01'20.93"N 21 21'14.34"E Περ. υτικής Μακεδονίας TE * 20 * * * * * * I - Μαράθι 37 28'11.94"N 25 21'29.37"E ΥΠ.Α.Α.Τ. PG fcm , ,6 103 S I - Περ. υτικής Μακεδονίας TE ie ,5 * I - 27 Θέρµης 1993 Θεσσαλονίκης * 40 ο Ν 23 ο Ε ήµος Θέρµης TE he 15 * * * * * * R I - 28 Κρανέας Καρυά Λάρισας * 40 06'09.67"N 22 06'52.01"E ήµος Χασίων TE he 21 * * * * I - 29 Λόφου (Ασπροχώµατος) 1993 Λάρισας Mπαλού 40 ο Ν 22 ο Περ. Θεσσαλίας ΤΕ ie ,4 40 I - 30 Εγγαρών (Λιµνοδεξαµενή) 1994 Κυκλάδων (Νάξος) Αµµίτης 37 07'49.82"N 25 26'13.67"E ΥΠ.Α.Α.Τ. ΤΕ fp * * S I - 31 Ζυφιάς 1994 Χίου Ζυφιάς 38 19'15.13"N 26 04'40.70"E ΥΠ.Α.Α.Τ. TE he (370) 65 3,1 102 I - 32 Λευκόγειας 1994 ράµας 33 Μονής Αγ.Γρηγορίου Αγ.Όρους Μυλόρεµα & Κρυονέρι 41 23'54.40"N 23 54'16.90"E ΥΠ.Α.Α.Τ. TE ie ,2 580 SI * 40 Ο N 24 Ο E * * * 15 * * * * * * * * 34 Αιµιλιανού 1995 Γρεβενών Ξερόλακκος 39 57'48.21"N 21 29'11.01"E 35 Άνοιξης 1995 Γρεβενών Βάρκα 39 55'09.24"N 21 35'32.83"E 36 Κατακάλης 1995 Γρεβενών Καραβίδα 39 54'31.42"N 21 42'01.50"E 37 Κέντρου 1995 Γρεβενών Μύλος 40 00'30.61"N 21 37'55.52"E 38 Μπάρας 1995 Γρεβενών Μπάρα * * 39 Μυλοπότα Ράχων (Πεζίου) 1995 Κυκλάδων (Ίος) Ικαρίας-Σάµου (Ικαρία) Περ. υτικής Μακεδονίας Περ. υτικής Μακεδονίας Περ. υτικής Μακεδονίας Περ. υτικής Μακεδονίας Περ. υτικής Μακεδονίας TE ie ,0 * I - TE ie ,0 * I - TE ie ,0 165 I - ΤΕ ie ,0 * I - ΤΕ ie ,0 * I - Μυλοπότας 36 42'52.62"N 25 18'32.20"E ΥΠ.Α.Α.Τ. ER fc (230) 36 * 2 S I - Πέζι (Χαλάρι) 41 Φελλιου 1995 Γρεβενών Καστράκι 40 00'34.52"N 21 32'02.11"E 42 Φωλιάς 1995 Καβάλας αφνόρεµα 40 47'11.71"N 24 08'55.92"E 43 Αγ.Γεωργίου 1996 Γρεβενών Μύλοι 40 10'46.48"N 21 26'08.86"E 37 34'23.52"N 26 03'30.38"E ΥΠ.Α.Α.Τ. ΤΕ ie * 108 S I - Περ. υτικής Μακεδονίας Περ. Ανατολικής Μακεδονίας Περ. Θράκης υτικής Μακεδονίας TE ie ,0 * I - ER ie ,5 187 I - TE ie ,5 * I - 44 Βασιλικών 1996 Θεσσαλονίκης * N E * ΤΕ * 25 * * * * * * W - 45 Θησαυρού 1996 ράµας Νέστος 41 35'45.00"N 24 36'70.00"E ΕΗ ΑΕ ER ie H I C Μεγάλου Ελευθεροχωρίου 1996 Λάρισας * 39 67'97.11"N 22 08'68.37"E Περ. Θεσσαλίας TE he ,5 * I - 47 Φενεού ( όξας) 1996 Κορινθίας όξα 37 55'53.08"N 22 17'23.00"E ΥΠ.Α.Α.Τ. TE ie ,0 157 I - 6

17 Α.M Φράγµα/Λιµνοδεξαµενή Περάτωση Νοµός Ποταµός Γεωγραφικό Πλάτος Θέση Γεωγραφικό Μήκος 48 Αµπδές εσκάτης 1997 Γρεβενών Αµπδές 39 55'12.16"N 21 47'38.82"E 49 Άνω Μεράς 1997 Κυκλάδων (Μύκονος) 50 ασοχωρίου εσκάτης 1997 Γρεβενών Σκρόφα 39 52'54.65"N 21 48'01.35"E 51 Λιβαδίου Αστυπάλαιας Κακής Λαγκάδας 1998 ωδεκαννήσου (Αστυπάλαια) Κερκύρας (Παξοί) 53 Παλαιοχωρίου 1998 Γρεβενών Χάβρος 40 02'03.00"N 21 42'30.17"E Κύριος του Έργου Περ. υτικής Μακεδονίας Τύπος Χαρακτηριστικά Φράγµατος Στεγαν ωτική διάταξη Χαρακτηριστικά ταµιευτήρα Ύψος Μήκος Όγκος Χωρητικότητα Επιφάνεια Εµβαδόν Λεκάνη απορροής Υπερχειλιστής Παροχή σχεδιασµού Σκοπός Ισχύς (m) (m) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 2 ) (km 2 ) (m 3 /s) (MW) ΤΕ ie ,0 * X - Άνω Μερά 37 28'35.57"N 25 24'38.43"E ΥΠ.Α.Α.Τ. PG fcm ,5 30 S I - Περ. υτικής Μακεδονίας ΤΕ ie ,0 * I - Λιβάδι 36 33'11.56"N 26 19'48.04"E ΥΠ.Α.Α.Τ. TE he * 57 S I - Κακή Λαγκάδα 39 12'30.36"N 20 10'32.76"E ΥΠ.Α.Α.Τ. ΤΕ fp * * S I - Περ. υτικής Μακεδονίας TE * 15 * * * * * * I - 54 Πλατανόβρυσης 1998 ράµας Νέστος 41 20'11.31" N 24 27'50.95" E ΕΗ ΑΕ PG hx * Η Ι Πουρναρίου ΙΙ 1998 Άρτας Άραχθος 39 10'04.52" N 21 00'31.73" E ΕΗ ΑΕ TE ie * Χ H I 33,6 56 Πηγής Παιώνιας / Μεταλλείου 57 Πρόδροµου εσκάτης 1999 Γρεβενών 1999 Κιλκίς Κότζα Ντέρε 41 01'57.11"N 22 26'50.03"E Αγιος Πρόδροµος 39 93'82.45"N 21 90'84.60"E 58 Ασκητών 2000 Ροδόπης * 40 ο Ν 25 ο Ε Περ. Κεντρικής Μακεδονίας Περ. υτικής Μακεδονίας Περ.Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ER fc ,8 884 I - ΤΕ ie ,0 * X - TE * 28 * * * * * * I - 59 Κρανέας Λιβάδια 2000 Λάρισας * 40 05'30.66"N 22 08'54.64"E ήµος Χασίων TE he 28 * * * * I - 60 Λογγά 2000 Τρικάλων Mουργκάνι 39 49'15.85"N 21 55'52.56"E Περιφέρεια Θεσσαλίας & TE ie * * I S - ΥΠ.Α.Α.Τ. 61 Αγ. Αντωνίου 2001 Θεσσαλονίκης * 40 25'54.90"N 23 06'5.50"E ήµος Βασιλικών TE he * * I - 62 Όρνια Πουρναρίου 2001 Λάρισας * * * ήµος Νέσσωνος TE he 20 * * 50 * * * I - 63 Εξάρχου 2001 Γρεβενών Άγιος Αθανάσιος 40 08'22.99"N 21 22'56.36"E Περ. υτικής Μακεδονίας ΤΕ ie ,0 * I - 64 Εύηνου 2001 Αιτωλοακαρνανίας Εύηνος 38 40'17.65" N 21 50'16.32" E Ε.Υ..ΑΠ. ΠΑΓΙΩΝ TE ie , S H 0,82 65 Κατάφυτο 2001 ράµας Περσέκ & Σινέ (Γιάπυλης) 41 20'28.28"N 23 40'05.76"E ΥΠ.Α.Α.Τ. TE ie * * S I - 66 Κρανέας Αγελινάδικα 2001 Λάρισας * 39 56'31.52"N 21 54'41.34"E ήµος Χασίων TE he 20 * * * * I - 67 Λιβαδίου Καστέλι 2001 Λάρισας * 40 10'33.77"N 22 11'42.49"E ήµος Λιβαδίου TE he 25 * * * * I - 68 Λουτρού Κρέµαση 2001 Λάρισας * 39 96'65.89"N 21 88'52.69"E ήµος Χασίων TE he 23 * * * * I - 69 Τούρλου 2001 Κυκλάδων (Πάρος) Τούρλος 37 02'18.64"N 25 13'41.95"E Περ. Νοτίου Αιγαίου PG hcm * * X C - 70 Γρατινής 2002 Ροδόπης Αµυγδαλόρεµα 41 09'23.53"N 25 31'30.19"E ΕΗ ΑΕ TE ie ,0 463 IN S - 71 Ερεσσού Παρθένι 2002 Λέσβου (Μυτιλήνη) ωδεκάννησου (Λέρος) 73 Σµοκόβου 2002 Καρδίτσας Σοφαδίτης 39 08'49.48"N 22 03'45.94"E Χαλάνδρας 39 09'55.43"N 25 57'35.21"E ΥΠ.Α.Α.Τ. TE ie I - Παρθένι 37 10'57.43"N 26 49'27.47"E ΥΠ.Α.Α.Τ. TE ie * * S I - ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. ΕΗ ER ie * 380,0 340 Ι Η 10,37 74 Κρέµασης Άκρης 2003 Λάρισας * * * ήµος Χασίων TE he 25 * * * * I - 7

18 Α.M Φράγµα/Λιµνοδεξαµενή Περάτωση 75 Λιβάδας 2003 Νοµός Κυκλάδων (Τήνος) Ποταµός Γεωγραφικό Πλάτος Θέση Γεωγραφικό Μήκος 76 Λύρα ΙΙ 2003 Έβρος Λύρα 41 05'35.36"N 26 15'52.37"E 77 Παναγιώτικο 2003 Μαγνησίας Πλατανόρεµα 39 18'35.28" N 23 10'49.14" E 78 Στενού 2003 Κυκλάδων (Σέριφος) 79 Αρδανίου-Καβήσσου 2004 Έβρου Καρβουνιάρικο 40 56'56.70"N 26 09'31.60"E 80 Ραπεντώσας 2004 Αττικής 81 Φανερωµένης Νάξου 2004 Κυκλάδων (Νάξος) Κύριος του Έργου Τύπος Χαρακτηριστικά Φράγµατος Στεγαν ωτική διάταξη Χαρακτηριστικά ταµιευτήρα Ύψος Μήκος Όγκος Χωρητικότητα Επιφάνεια Εµβαδόν Λεκάνη απορροής Υπερχειλιστής Παροχή σχεδιασµού Σκοπός Ισχύς (m) (m) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 2 ) (km 2 ) (m 3 /s) (MW) * 37 36'18.92"N 25 13'54.37"E ΥΠ.Α.Α.Τ. TE fp * * S I - Περ. Ανατολικής Μακεδονίας Περιφέρεια Θράκης Θεσσαλίας & ER ER fc fcm ,0 13,0 * 150 I X S - - ΥΠ.Α.Α.Τ. Στενό 37 09'31.96"N 24 31'04.82"E ΥΠ.Α.Α.Τ. PG fc ,6 * S I - Ραπεντώσα/ Αγ.Γεώργιος Βρανά Περ. Ανατολικής Μακεδονίας TE ie ,4 * I - Θράκης 38 06'35.76"N 23 55'44.61"E Ε.Υ..ΑΠ. ER fcm , * 24, C - Σκίνος 37 08'20.77"N 25 28'08.28"E ΥΠ.Α.Α.Τ. ER fcm ,64 * S I - 82 Φανερωµένης Μεσσαράς 2004 Ηρακλείου Κουτσουλίδης 35 05'37.61"N 24 51'07.83"E ΥΠ.Α.Α.Τ. TE ie ,0 860 I - 83 ιποταµου 2005 Έβρου * 40 58'59.69"N 26 2'11.74"E 84 Λιβαδίου Πάτµου Λιβαδίου Λάρισας ωδεκαννήσου (Πάτµος) ήµος Αλεξανδρούπολης ER ie ,0 S - Λιβάδι 37 21'17.45"N 26 35'12.89"E ΥΠ.Α.Α.Τ. ER fcm ,0 17 S Λάρισας Λάκα 40 09'20.01"N 22 14'84.50"E Περ. Θεσσαλίας ΤΕ ie ,5 17 I - 86 Προβατώνα 2005 Έβρου Τσαϊ 41 03'22.32"N 26 13'09.75"E Περ. Ανατολικής Μακεδονίας 87 Γέρµας 2006 Καστοριάς Ξηροπόταµος 40 28'14.36"N 21 25'38.53"E Περ. Θράκης υτικής Μακεδονίας/ 88 εσκάτης Περ. ήµος υτικής Ιωνος 2006 Γρεβενών ιασταύρωση 39 55'12.16"N 21 47'38.82"E ( ιασταύρωση) Μακεδονίας 89 Ιτέας 2006 Γρεβενών Πλάκα N E Περ. υτικής Μακεδονίας 90 Σισανίου 2006 Κοζάνης Μύριχος 40 25'04.23"N 21 29'31.86"E Περ. υτικής Μακεδονίας 91 Ταξιάρχη 2006 Γρεβενών Καλόγηρος 40 11'45.29"N 21 30'54.62"E Περ. υτικής Μακεδονίας TE ie ,0 * I X - TE he ,5 60 C I - ΤΕ ie ,2 * S I - TE ie ,0 * I - ER ie , ,8 224 I H 0,32 TE ie ,0 * I - 92 Αγ. Βαρβάρας 2007 Ηµαθίας Αλιάκµονας 40 29'49.40"N 22 16'13.49"E ΕΗ TE ie * H I S R 0,92 93 Γαδουρά 2007 ωδεκαννήσου (Ρόδος) 94 Θεοδωρακειου 2007 Πέλλας Γατόρεµα 40 75'14.18"N 22 05'31.66"E Γαδουράς 36 09'58.20"N 28 00'00.11"E ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. TE ie ,7 890 S - ήµος Εξαπλατάνου TE ie ,3 19 I - 95 Λύκων 2007 Πέλλας Ρέµα * * ήµος Έδεσσας TE ie ,3 17 I X - 96 Μορνιώτικου (Μόρνας) 2007 Πιερίας * 40 11'54.44"N 22 12'55.39"E * * * 23 * * 325 * * * * * 97 Πλατάνη 2007 Πέλλας Μέγα Ρέµα 40 43'26.31"N 21 58'05.26"E ήµος Έδεσσας TE ie , ,8 14,57 82,27 I - 98 Πραµόριτσας 2007 Κοζάνης Πραµόριτσα 40 12'29.57"N 21 09'00.13"E 99 Βακέτας Βασιλειάδας (Μελισσότοπου) Κυκλάδων (Τήνου) Λαγκάδι Βακέτας * * 2008 Καστοριάς Ξηροπόταµος 40 34'50.00"N 21 24'49.00"E Περ. υτικής Μακεδονίας Περ. Νοτίου Αιγαίου Περ. υτικής Μακεδονίας/ ήµος Αγ. ER ie ,4 224 S H 1,04 PG/MS hc ,3 * S I - TE ie ,2 71 C I Ινίου-Μαχαιρών 2008 Ηρακλείου Ινιώτης 35 05'40.39"N 25 16'38.91"E ΥΠ.Α.Α.Τ. TE ie ,12 20 I - 8

19 Α.M Φράγµα/Λιµνοδεξαµενή Περάτωση Νοµός Ποταµός Γεωγραφικό Πλάτος Θέση Γεωγραφικό Μήκος 102 Καλαµωτή-Κατράρη 2008 Χίου Κατράρης 38 14'54.18"N 26 03'05.32"E 103 Καλύβας-Κοµαρών 2008 Έβρου Καλύβα 41 35'35.85"N 26 12'53.80"E 104 Καµαρών 2008 Κυκλάδων (Σίφνος) Καµαρών 36 98'56.78"N 24 69'86.01"E 105 Καρπερού 2008 Γρεβενών Μουσταφά 39 55'07.70"N 21 35'31.00"E Κύριος του Έργου Περ. Βορείου Αιγαίου Περ. Ανατολικής Μακεδονίας Περ. Θράκης Νοτίου Αιγαίου Περ. υτικής Μακεδονίας Τύπος Χαρακτηριστικά Φράγµατος Στεγαν ωτική διάταξη Χαρακτηριστικά ταµιευτήρα Ύψος Μήκος Όγκος Χωρητικότητα Επιφάνεια Εµβαδόν Λεκάνη απορροής Υπερχειλιστής Παροχή σχεδιασµού Σκοπός Ισχύς (m) (m) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 2 ) (km 2 ) (m 3 /s) (MW) TE ie * * * * * * TE ie ,2 155 I - PG/MS fc * * 15,0 * Χ C - ΤΕ fp ,0 * I Μεσηµεριου 2008 Πέλλας Πηγή 40 46'45.92"N 22 01'11.53"E ήµος Έδεσσας TE ie ,1 44 I Χ Παλαιοπρίονου 2008 Ηµαθίας Παλαιοπρίονο * * Περ. Κεντρικής Μακεδονίας ΤΕ ie * 500 * * * I Παπαδιάς 2008 Φλώρινας Γεροπόταµος 40 53'04.57"N 21 41'30.31"E ΕΗ ER ie ,0 420 IN I H 0, Πενταπλάτανου 2008 Πέλλας Σχισµένο Ρέµα 40 83'96.74"N 22 41'33.54"E ήµος Γιαννιτσών TE ie ,8 44 I Ποταµών (Αµαρίου) 2008 Ρεθύµνου Σφακορύακο 35 17'03.81"N 24 34'04.49"E ΟΑΚ ΑΕ ER ie , I Αλέξη 2009 Τρικάλων * 39 85'72.27"N 21 67'42.86"E Περ. Θεσσαλίας TE ie ,1 * X Αρτζάν-Αµάτοβο 2009 Κιλκίς τάφρος Αγιάκ άντληση 113 Κολχικής 2009 Φλώρινας Λυκόρρεµα 40 42'33.85"N 21 29'48.91"E 114 Μεσόβουνου 2009 Κοζάνης Αγίων Αναργύρων 41 01'27.42 N 22 38'49.60 E ΥΠ.Α.Α.Τ. TE he ,25 104,0 * I '00.23"N 21 89'32.12"E 115 Μηλοχωρίου 2009 Κοζάνης Αγρόµυλος 40 29'54.15"N 21 31'06.82"E 116 Ρούκουνα 2009 Κυκλάδων (Ανάφη) Λαγκάδι 36 21'12.20"N 25 47'09.58"E Περ. υτικής Μακεδονίας Περ. υτικής Μακεδονίας Περ. υτικής Μακεδονίας Περ. Νοτίου Αιγαίου TE ic ,2 96 I - ER ie ,03 19 I - TE he Ι - PG hc ,1 69,8 11 3,44 * C X Τάκα 2009 Αρκαδίας Σαρανταπόταµος 37 26'00.20"N 22 21'38.76"E ΥΠ.Α.Α.Τ. TE * * (12000) * * I * 118 Βράχου 2010 Καστοριάς Μπουγάζι 40 21'18.54"N 21 06'13.30"E ΥΠ.Α.Α.Τ. ER ie ,2 182,5 I Γυρτώνης 2010 Λάρισας Πηνιός 39 74'85.24"N 22 43'10.01"E ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. PG/BM hc 15, , I C αφνοζωνάρας Καρατζά (λιµνοδεξαµενή) Κάρλας (εξωποτάµιος ταµιευτήρας) Αιτωλοακαρνανίας- Ευρυτανίας 2010 Αττικής 2010 Μαγνησίας Αχελώος 2 εξωποτάµια ρέµατα Πηνειός 39 08'24.85"N 21 23'43.42"E ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ PG hc , H 8, '34.22"N 23 21'08.91"E ήµος Τροιζήνας ER ie & fp ,2 * I S '55.90"N 22 46'49.20"E ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. TE he ,0 * Ι X C Σκεπαρίου Αγ.Παρασκευής 2010 Τρικάλων * 39 78'86.43''N 21 63'32.29''E Περ. Θεσσαλίας TE ie ,4 * X Καστανιάς 2011 Μαγνησίας (Αλόνησος) 125 Σαραπιού 2011 Χίου Πηγές Ρήνας * * Καστανιά * * ΥΠ.Α.Α.Τ. ER ie ,7 82 S - Περ. Βορείου Αιγαίου ER ie ~ ,0 * S Αποσελέµη 2012 Ηρακλείου Αποσελέµης 35 14'56.69''N 25 24'00.91''E ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. ER ie , S Ιλαρίωνα 2012 Κοζάνης Αλιάκµονας 40 05'51.20"N 21 48'24.60"E ΕΗ TE ie , Η S I 157,2 128 Μεσοχώρας (u) Τρικάλων Αχελώος 39 27'54.73"N 21 18'18.28" E ΕΗ ER fcm , H 161,6 9

20 DAMS REGISTER R.N Dam/Pond Comple tion Prefecture River Location Dam Owner Latitude Longtitude Type Catch Dam Characteristics Reservoir Characteristics Spillway ment Capa water Crest Height Volume Capacity Area Area Capacity Purpose city proof Length ing (m) (m) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 2 ) (km 2 ) (m 3 /s) (MW) 1 Marathonas 1929 Attiki Charadros 38 10'01.99"N 23 54'20.64"E E.Y.D.AP ASSETS PG hcm S - 2 Lithotopos Serres Strymonas 41 8'17.57"N 23 13'23.12"E Central Macedonia Region TE + BM * * I C H R F 2 3 Louros 1954 Preveza Louros 39 15'36.47"N 20 50'54.27"E PPC PG hc * H 10,3 4 Ladonas 1955 Arcadia Ladonas 37 45'27.16"N 21 58'17.40"E PPC SA CB hc * 760 H 70 5 Tavropos 1959 Karditsa Tavropos 39 14'19.18"N 21 44'41.84"E PPC SA VA hc H I S R 129,9 6 Perdikas 1962 Kozani Perdikas 40 33'54.80"N 21 40'31.16"E M.D.C TE i , ,5 680 S - 7 Kremasta 1965 Evritania- Aetoloakarnania 8 Pinios Helias 1966 Helia Pinios 37 54'15.90"N 21 26'40.80"E Acheloos 38 53'09.16"N 21 29'48.05"E PPC SA ΤΕ ie H 437,2 West Greece Region TE ie * * I - 9 Kastraki 1969 Aetoloakarnania Acheloos 38 45'00.77"N 21 22'28.01"E PPC SA ΤΕ ie * H I S Polifito 1974 Kozani Aliakmonas 40 18'08.38"N 22 06'01.44"E PPC SA ER ie H I S C Kontias 1976 Lesvos (Limnos) Chandrias 39 53'6.60"N 25 9'4.44"E M.R.D.F TE ie * 150 I - 12 Mornos 1979 Fokida Mornos 38 31'29.03"N 22 07'17.39"E E.Y.D.AP ASSETS TE ie S - 13 Pournari 1981 Arta Arachthos 39 11'16.98"N 21 01'48.45"E PPC SA ΤΕ ie H Assomata 1985 Imathia Aliakmonas 40 28'25.31"N 22 14'33.76"E PPC SA TE ie * H I Kokkinopilou Palaiomonastero 1985 Larissa * 40ο Ν 22ο Ε Olympos Municipality TE he 20 * * 70 7 * * I - 16 Sfikia 1985 Imathia Aliakmonas 40 23'50.10"N 22 11'26.71"E PPC SA ER ie * H Apolakkia 1987 Dodekanissa (Rodos) Apolakkiotis 36o N 27o E M.R.D.F TE ie * 500 S I - 18 Mpramianos 1987 Lasithi Mpramianos 35 02'4.98"N 25 42'01.77"E O.A.K SA TE ie * I S - 19 Stratos 1988 Aetoloakarnania Acheloos 38 40'36.09"N 21 20'05.17"E PPC TE ie * H I 156,2 20 Eptalofos 1989 Kilkis * 41ο Ν 22ο Ε * * * 15 * * * * * * * * 21 Piges Aoou 1989 Ioannina Aoos 39 50'13.60"N 21 04'02.96"E PPC SA TE ie H a Voithitiko Pigon Aoou 1990 Ioannina Aoos 39 49'01.80"N 21 04'56.76"E PPC SA ER ie * H * 21b Pente Alonia Ioannina Aoos 39 49'57.10"N 21 03'31.30"E PPC SA ER ie * H * 21c Pente Alonia Ioannina Aoos 39 49'49.60"N 21 03'30.00"E PPC SA ER ie * H * 21d Politses Ioannina Aoos 39 49'18.60"N 21 04'19.30"E PPC SA ER ie * H * 21e Politses Ioannina Aoos 39 49'19.70"N 21 04'27.08"E PPC SA ER ie * H * 10

Company s Information Brochure

Company s Information Brochure Company s Information Brochure Geotechnical and Geoenvironmental Investigations Engineering LaboratoryTesting In-situ Testing, Measurements & Geotechnical Monitoring Geotechnical Engineering Design Management

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ

εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 55. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Ο καθηγητής Γιώργος Γκαζέτας θα παρουσιάση

Τα Νέα 55. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Ο καθηγητής Γιώργος Γκαζέτας θα παρουσιάση Τα Νέα 55 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Ο καθηγητής Γιώργος Γκαζέτας θα παρουσιάση την 4 η Ishihara Lecture Την 4 η Ishihara Lecture θα παρουσιάση ο καθηγητής του Τομέα Γεωτεχνικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ε ΤΟ Σ. company. εταιρικό profile. προφίλ

Υ Ε ΤΟ Σ. company. εταιρικό profile. προφίλ company προφίλ εταιρικό profile Υ Ε ΤΟ Σ υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας,

Διαβάστε περισσότερα

HYETOS. Consulting Engineers

HYETOS. Consulting Engineers HYETOS Consulting Engineers υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας, και τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 54. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Κάτοικος της Florida χάθηκε σε τρύπα που άνοιξε στο υπνοδωμάτιό του

Τα Νέα 54. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Κάτοικος της Florida χάθηκε σε τρύπα που άνοιξε στο υπνοδωμάτιό του Τα Νέα 54 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Κάτοικος της Florida χάθηκε σε τρύπα που άνοιξε στο υπνοδωμάτιό του Ένας κάτοικος του Brandon, στα προάστια της Tampa, Florida, USA φέρεται ότι έχασε την ζωή του όταν ξαφνικά

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-7511-32-4

ISBN 978-960-7511-32-4 Η παρούσα έκδοση εκπονήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 68. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ

Τα Νέα 68. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Σεϊτάν Λιμάνι, Ακρωτήρι Χανίων Τα Νέα 68 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Ημερίδα Σταδιοδρομίας για Επαγγελματίες Υπογείων και Γεωτεχνικών Έργων 28 Σεπτεμβρίου 2014 Δηλώσεις συμμετοχής στην ηλ.δι. ymg.gts@gmail.com Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

A N A ΘEΩ Ρ H M E N O Σ Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Κ Α ΤΑ Ν Α Λ Ω Τ Η

A N A ΘEΩ Ρ H M E N O Σ Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Κ Α ΤΑ Ν Α Λ Ω Τ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ & ΒΡΑΥΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ / ECONOMIC & SHORT-TERM INDICATORS A N A ΘEΩ Ρ H M E N O Σ Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Κ Α ΤΑ Ν Α Λ Ω Τ Η R E V I S E D C O N S U M E R P R I C E I N D E X [ 2 0 0 95 = 1 0

Διαβάστε περισσότερα

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) BY BERHANU AZAZH TUMEBO A DISSERTATION SUBMITTED TO ADDIS ABABA UNIVERSITY IN PARTIAL

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων

Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων TECHNICAL REPORT Ecosystem based water resources management

Διαβάστε περισσότερα

στατιστική επετηρίδα EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ EΛ.ΣΤΑΤ. HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ELSTAT

στατιστική επετηρίδα EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ EΛ.ΣΤΑΤ. HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ELSTAT ΣYNOΠTIKH ΣTATIΣTIKH EΠETHPIΔA 2 0 0 9 CONCISE STATISTICAL YEARBOOK ΣYNOΠTIKH στατιστική επετηρίδα CONCISE statistical yearbook 2 0 0 9 EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ EΛ.ΣΤΑΤ. HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 52. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Νικόλαος Αμβράζης (1929 2012)

Τα Νέα 52. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Νικόλαος Αμβράζης (1929 2012) ΜΕΤΕΩΡΑ Τα Νέα 52 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Νικόλαος Αμβράζης (1929 2012) Το κακό 2012 έμελλε να τελειώση με τον χειρότερο τρόπο για την ελληνική και διεθνή γεωτεχνική κοινότητα και την κοινότητα της αντισεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 56. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Θερμές Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

Τα Νέα 56. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Θερμές Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα Τα Νέα 56 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Θερμές Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα Αρ. 56 AΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Μιχάλης Μακρουλάκης «ΑΜΟΡΓΟΣ» Από την έκθεση του Ιδρύματος Β. και Μ. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρα 3

Διαβάστε περισσότερα

Book of Abstracts SYROS- GREECE

Book of Abstracts SYROS- GREECE Book of Abstracts SYROS- GREECE 9-11 October, 2014 Dear friends and colleagues, It is our pleasure and honor to welcome you to this unique Beekeeping Symposium taking place for the first time in the Cyclades,

Διαβάστε περισσότερα

FUNDING APPLICATION AND GUIDELINES 2014

FUNDING APPLICATION AND GUIDELINES 2014 FUNDING APPLICATION AND GUIDELINES 2014 FUNDING APPLICATION AND GUIDELINES 2014 NATO CHARITY BAZAAR The NATO Charity Bazaar ASBL (NCB) has been holding its yearly charity event since 1968. Although we

Διαβάστε περισσότερα

Coal Combustion Products and REACH

Coal Combustion Products and REACH Coal Combustion Products and REACH Hans-Joachim Feuerborn ECOBA European Coal Combustion Products Association Klinkestrasse 27-31, D-45136 Essen Keywords: REACH, CCP, product, waste, end-of-waste, downstream

Διαβάστε περισσότερα

White Rocks Antrium, Northern Ireland. Τα Νέα 69. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ

White Rocks Antrium, Northern Ireland. Τα Νέα 69. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ White Rocks Antrium, Northern Ireland Τα Νέα 69 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Αρ. 69 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρα 3 - The Collapse of the Ancient Temple of Zeus at Olympia Revisited 3 - The 10-year Extended

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μ. Καράγιωργας, Β. ρόσου, Α. Αηδόνης Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ, 19ο

Διαβάστε περισσότερα

10 th International Congress of the Geological Society of Greece

10 th International Congress of the Geological Society of Greece ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF SCIENCES A.U.TH. 10 th International Congress of the Geological Society of Greece THESSALONIKI 2004 Crossroad of Geology-Development-Culture 2 nd Circular

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07NAT/GR/000296. Inception Report Covering the project activities from 01/01/2009 to 30/09/2009

LIFE07NAT/GR/000296. Inception Report Covering the project activities from 01/01/2009 to 30/09/2009 LIFE Project Number LIFE07NAT/GR/000296 Inception Report Covering the project activities from 01/01/2009 to 30/09/2009 Reporting Date 30/09/2009 LIFE+ PROJECT NAME or Acronym Actions for the conservation

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 51. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Διαγωνισμός Καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας Εφαρμοσμένου Ενδιαφέροντος για το έτος 2013

Τα Νέα 51. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Διαγωνισμός Καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας Εφαρμοσμένου Ενδιαφέροντος για το έτος 2013 Ηφαίστειο Fudziama, Ιαπωνία Τα Νέα 51 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Διαγωνισμός Καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας Εφαρμοσμένου Ενδιαφέροντος για το έτος 2013 1. Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους αποφοίτους των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 77. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. The FedIGS website has just been officially launched www.geoengineeringfederation.org

Τα Νέα 77. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. The FedIGS website has just been officially launched www.geoengineeringfederation.org Τα Νέα 77 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ The FedIGS website has just been officially launched www.geoengineeringfederation.org Αρ. 77 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 The Federation of International Geo-Engineering Societies (FedIGS) is

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ I α ν ο υ ά ρ ι ο ς / J a nu a r y 2 0 1 2 IANOYAPIOΣ 2012 TOMOΣ 57 ~ Nο1 JANUARY 2012 VOLUME 57 ~ Nο1 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ N ο έ μ β ρ ι ο ς / N ove m b e r 2 0 1 1 NOEMBPIOΣ 2011 TOMOΣ 56 ~ Nο11 NOVEMBER 2011 VOLUME 56 ~ Nο11 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 66. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Αρ. 66 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 - Β

Τα Νέα 66. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Αρ. 66 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 - Β Τα Νέα 66 Σύνθεση πολλών φωτογραφιών στο φημισμένο Giant s Causeway της Βόρειας Ιρλανδίας. Η περιστρογή της γης αποτυπώνει τα αστέρια σε κύκλους (Royal Observatory) της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Αρ. 66 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Regional ITS Action Plan

Regional ITS Action Plan Regions for Intelligent Transport Solutions Network This project is co-financed by the European Regional Development Fund and made possible by the INTERREG IVC programme Project Duration: 31.01.2012 31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς / D e c e m b e r 2 0 1 2 ΔEKEMBPIOΣ 2012 TOMOΣ 57 ~ Nο12 DECEMBER 2012 VOLUME 57 ~ Nο12 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07NAT/GR/000296 Progress Report Covering the project activities from 01/10/2009 to 31/12/2010

LIFE07NAT/GR/000296 Progress Report Covering the project activities from 01/10/2009 to 31/12/2010 LIFE Project Number LIFE07NAT/GR/000296 Progress Report Covering the project activities from 01/10/2009 to 31/12/2010 Reporting Date 31/01/2011 LIFE+ PROJECT NAME or Acronym Actions for the conservation

Διαβάστε περισσότερα