ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ TEA-ΕΑΠΑΕ ΣΚΟΠΟΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΡΟΙ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ TOY TEA-ΕΑΠΑΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ EΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ TEA-ΕΑΠΑΕ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

3 7.3 ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΓΚΑ & ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

4 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (ΕΚΛ) αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας του «ΤAMEIOΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ)». Ο ΕΚΛ του TEA-ΕΑΠΑΕ περιλαμβάνει το νομικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του, τον τρόπο λειτουργίας των Οργάνων Διοίκησης, την οργανωτική διάρθρωση με τις Υπηρεσίες που εκτελούν τις Λειτουργίες για την παροχή των υπηρεσιών με καθορισμένες διαδικασίες καθώς και το κανονιστικό πλαίσιο με τους κανόνες και τις αρχές λειτουργίας του Ταμείου. Ο ΕΚΛ του TEA-ΕΑΠΑΕ είναι εναρμονισμένος με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) και το Καταστατικό του Ταμείου. Ο ΕΚΛ θεσπίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνεται από το Γενικό Συμβούλιο και ισχύει από την ημερομηνία έγκρισής του από την εποπτεύουσα του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο ΕΚΛ εγκρίθηκε στην υπ αριθμόν 28 η συνεδρίαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΑ- ΕΑΠΑΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ)» σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 και 4 του Ν. 4052/2012 αποτελεί καθολικό διάδοχο του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων του ΝΠΔΔ «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ)». Ειδικότερα, ο παραπάνω Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης του ΝΠΔΔ ΤΕΑΙΤ μετατράπηκε αυτοδικαίως, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 4052/2012, κατόπιν της απόφασης της πλέον αντιπροσωπευτικής οργάνωσης των ασφαλισμένων «Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΑΣΕ)», σε ΝΠΙΔ υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης των άρθρων 7 και 8 του Ν. 3029/2002. Η αναλογιστική μελέτη και το υπ αριθμ. 2071/ συμβόλαιο καταστατικό της Συμβ/φου Αθηνών Κλεοπάτρας Μαρίας Παπαρρηγοπούλου, το οποίο υπογράφεται από την Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος, την Ένωση Συνταξιούχων Ασφαλιστών και την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, εγκρίθηκαν με την απόφαση 51020/4883/105/ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η εγκριτική αυτή απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 411 Β/ Το ΤΕΑ- ΕΑΠΑΕ άρχισε να λειτουργεί από

5 3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 3.1. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ To TEA-ΕΑΠΑΕ αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), ταμείο υποχρεωτικής επικουρικής επαγγελματικής ασφάλισης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και διέπεται από τις διατάξεις των άρθρ. 7 και 8 Ν. 3029/2002, όπως αυτές ισχύουν και όπως συμπληρώνονται από τις εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του Νόμου αυτού, από το Καταστατικό και από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του. To TEA-ΕΑΠΑΕ λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας [Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης (ΓΓΚΑ)] και τον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Το βασικό νομικό - θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία του TEA-ΕΑΠΑΕ είναι: o ΟΔΗΓΙΑ 98/49/ΕΚ/ (Προστασία δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης μισθωτών και μη που διακινούνται στην ΕΕ) o ΟΔΗΓΙΑ 2003/41/ΕΚ/ (Για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 4 της ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/78/ΕΕ (Εξουσίες Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής [Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων] σχετικά με τη διασυνοριακή δραστηριοποίηση των ΤΕΑ) o ΟΔΗΓΙΑ 86/378/ΕΟΚ (Ισότητα των φύλων στα επαγγελματικά καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης) o Ν. 3029/2002 (Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης) όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 3385/2005 (άρθρ. 12) και τον Ν. 4019/2012, άρθρ. 108 και άρθρ. 180 παρ. 1 Α του N 4261/2014 o N. 4225/2014, άρθρο 4 παρ. 4 o Π.Δ. 80/1997 (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) σε συνδυασμό με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. o Π.Δ. 87/2002 (Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης) o Υ.Α. Φ.Επαγγ. Ασφ./οικ 16/ (Όροι λειτουργίας των TEA ) o Υ.Α. Φ.Επαγγ. Ασφ./43/ (Διαδοχική ασφάλιση μεταξύ TEA) o Υ.Α. Φ /1821/16/ (Επιβολή διοικητικών κυρώσεων) o Υ.Α. Φ /οικ /821 Κώδικας Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 2751/2014). o Υ.Α. Φ.51010/45802/1145 Οργανωτικές απαιτήσεις των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 3532/2014). o Υ.Α. Φ /42926/1085 Αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των Τ.Ε.Α. και καθορισμός στοιχείων που κατ ελάχιστον περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Επενδύσεών τους. 5

6 3.2. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ TEA-ΕΑΠΑΕ Στο Καταστατικό καθορίζονται ο σκοπός, η υπαγωγή στην ασφάλιση και τα δικαιώματα των ασφαλισμένων, ο τρόπος χρηματοδότησης, η οικονομική διαχείριση και η λογιστική οργάνωση, οι κανόνες ασφαλιστικής τοποθέτησης και των επενδύσεων, ο τρόπος διοίκησης του TEA-ΕΑΠΑΕ κλπ. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το Καταστατικό, διέπονται από τις διατάξεις του νομικού και θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, κατά το μέρος που δεν αναιρούν τον χαρακτήρα του Ταμείου ως φορέα υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης, καθώς και των αποφάσεων του ΔΣ του TEA-ΕΑΠΑΕ ΣΚΟΠΟΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σκοπός του TEA-ΕΑΠΑΕ είναι η υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση των αναφερόμενων στο άρθρο 3 του καταστατικού προσώπων κατά των κινδύνων της αναπηρίας, του ατυχήματος και του γήρατος και των μελών της οικογένειάς τους στην περίπτωση θανάτου του προστάτη ασφαλισμένου ή συνταξιούχου και προς τον σκοπό αυτό συνιστάται στο ταμείο κλάδος επικουρικής σύνταξης. Μέλη της οικογένειας είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 23 του Καταστατικού του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ. Με απόφαση του ΔΣ του Ταμείου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του, το Ταμείο μπορεί να ιδρύσει και άλλους κλάδους ασφαλιστικής προστασίας ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η λειτουργία του TEA-ΕΑΠΑΕ υπόκειται στις αρχές που αναφέρονται στον Κανονισμό Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών των ΤΕΑ και ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι αρχές: o Αρχή της μη διάκρισης: Απαγορεύεται να γίνεται αδικαιολόγητη διάκριση εις βάρος ασφαλισμένου σε σχέση με τους υπόλοιπους της ίδιας κατηγορίας με αυτόν λόγω ηλικίας, φύλου, φυλής, θρησκεύματος κλπ. o Αρχή της διαφάνειας: Οι λειτουργικές διαδικασίες είναι διαφανείς και βρίσκονται πάντα μέσα στα πλαίσια των νομικών ρυθμίσεων της πολιτείας, των κανονιστικών ρυθμίσεων της εποπτείας και του καταστατικού του Ταμείου. Οι ασφαλισμένοι ενημερώνονται για τη λειτουργία του Ταμείου σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού και έχουν πρόσβαση στα στοιχεία τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού. o Αρχή της προστασίας της βιωσιμότητας: Οι λειτουργίες και διαδικασίες αποσκοπούν στη βιωσιμότητα του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ.

7 3.5. ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ Στην ασφάλιση του TEA-ΕΑΠΑΕ υπάγονται τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Καταστατικού του και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας των ασφαλισμένων που αναφέρονται στο άρθρο 23. Το TEA-ΕΑΠΑΕ τηρεί μητρώο ασφαλισμένων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού του, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν τους ασφαλισμένους και αναγράφονται υποχρεωτικά στο Απογραφικό Δελτίο του κάθε μέλους. Ενδεικτικά, τα στοιχεία των μελών που θα τηρούνται στο μητρώο μπορεί να είναι αυτά που αναγράφονται στο Παράρτημα Ι. Η υποβολή του απογραφικού δελτίου είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη του Ταμείου. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή του κάθε μέλους στο ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, το Απογραφικό Δελτίο καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο φυλάσσονται στον ατομικό φάκελο κάθε μέλους. Η υπαγωγή στην ασφάλιση γίνεται μόλις το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ αποδεχθεί την αίτηση που θα υποβάλλει o ασφαλισμένος, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την ημερομηνία υπαγωγής. Η διαγραφή ασφαλισμένου κατόπιν αίτησής του λόγω αλλαγής επαγγελματικής απασχόλησης που προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 1 υπό IV του Καταστατικού ισχύει από την ημερομηνία που καθορίζει η απόφαση του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ. Η διαγραφή γίνεται την τελευταία ημέρα του μήνα που καθορίζει η απόφαση του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ. Το Μητρώο μελών τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή και το κάθε μέλος λαμβάνει ένα μοναδικό αριθμό Μητρώου ΚΥΡΩΣΕΙΣ Αρμόδιο για να επιβάλλει κυρώσεις κατά των ασφαλισμένων του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, των συνταξιούχων και των εργοδοτών είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Κυρώσεις επιβάλλονται στις εξής περιπτώσεις: o Όταν ασφαλισμένος, συνταξιούχος ή εργοδότης με την συμπεριφορά του, επιδιώκει σκόπιμα και κακόβουλα τη ματαίωση ή παρακώλυση της εκτέλεσης των σύννομων πράξεων ή αποφάσεων του Δ.Σ. και της εν γένει λειτουργίας του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ. o Όταν ασφαλισμένος, συνταξιούχος ή εργοδότης με υπαίτια πράξη ή παράλειψή του παραβαίνει τις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ. o Όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος (πράξη ή παράλειψη ή ενέργεια που μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα του Ταμείου ή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων). Ενδεικτικά, σπουδαίο λόγο αποτελεί η παράβαση των προβλεπόμενων στο άρθρο 6 παρ. 2 του Καταστατικού υποχρεώσεων των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών. o Όταν ο εργοδότης παραλείπει να χορηγήσει στο Ταμείο στοιχεία για να γίνει o έλεγχος της καταβολής των εισφορών και ενδεικτικά μητρώα παραγωγής κ.λπ.

8 Σε κάθε περίπτωση ο Διευθυντής του Ταμείου ερευνά την υπόθεση και συντάσσει σχετικό πόρισμα το οποίο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι κυρώσεις που μπορεί να επιβληθούν είναι: Πρόστιμο σε βάρος του εργοδότη που δεν χορηγεί στοιχεία, παρά τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Ταμείου, προκειμένου το Ταμείο να διενεργήσει έλεγχο ως προς την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών, ύψους Ευρώ για το πρώτο έτος ελέγχου και Ευρώ για κάθε επόμενο έτος. Το πρόστιμο για τους πράκτορες ασφαλίσεων που απασχολούν λιγότερους από 5 εργαζόμενους ορίζεται σε Ευρώ για το πρώτο έτος ελέγχου και Ευρώ για κάθε επόμενο έτος. Πρόστιμο σε βάρος του ασφαλισμένου που αντιστοιχεί στις εισφορές από τρεις έως δώδεκα μήνες. Πρόστιμο σε βάρος του συνταξιούχου που αντιστοιχεί από δυο έως έξι μηνιαίες συντάξεις. Πρόστιμο σε βάρος του εργοδότη που οφείλει εισφορές με ανώτατο όριο το 100% των οφειλόμενων εισφορών (μέχρι του διπλασιασμού των οφειλόμενων εισφορών). Το ύψος του προστίμου καθορίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης και τον δόλο του καθ ου το πρόστιμο. Κάθε πρόστιμο προσαυξάνει τους πόρους του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ. Προσωρινή αναστολή της συνταξιοδότησης μέχρις ότου ο συνταξιούχος συμμορφωθεί σε όλες τις υποχρεώσεις του που προβλέπονται στο καταστατικό και ιδίως αυτές του άρθρου 6 παρ. 2. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πριν από την επιβολή του προστίμου επιβάλλεται να καλείται ο καθ ου σε προηγούμενη ακρόαση. Η πρόσκληση γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλεφωνικά, με SMS, με απλή επιστολή κ.λπ.) Ο καθ ου το πρόστιμο δικαιούται να αποστείλει εγγράφως τις απόψεις του στο Δ.Σ. εντός δέκα (10) ημερών από την πρόσκληση σε προηγούμενη ακρόαση. Σε περίπτωση μη εμφάνισης, το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει κατά την ελεύθερη κρίση του. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο Δ.Σ. και πριν από τη λήψη της απόφασης ο κρινόμενος δικαιούται να παρασταθεί, προκειμένου να εκθέσει και προφορικά τις θέσεις του. 8 Ένσταση κατά της απόφασης επιβολής κυρώσεων του Δ.Σ. δεν χωρεί. 3.7 ΠΟΡΟΙ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ Οι Πόροι και οι Εισφορές του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς του, καθορίζονται αναλυτικά στο Δεύτερο Κεφάλαιο του Καταστατικού του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ και ειδικότερα στα άρθρα 8 έως και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ Όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό άρθρο του καταστατικού του Ταμείου.

9 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ TOY TEA-ΕΑΠΑΕ Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των Οργάνων, των Υπηρεσιών και των Επιτροπών του TEA-ΕΑΠΑΕ καθορίζονται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, του Καταστατικού του Ταμείου, του παρόντος ΕΚΛ, του Κανονισμού Επενδύσεων, του Κανονισμού Λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής, του Κανονισμού Προμηθειών, του Κανονισμού Παροχών, του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων, του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας και του Κανονισμού Εσωτερικού Ελέγχου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το ΔΣ απαρτίζεται από τα αναφερόμενα στο καταστατικό πρόσωπα. Εκτός των όσων προβλέπει το άρθρο 13 του Καταστατικού για την σύνθεση των μελών του ΔΣ, απαραίτητη προϋπόθεση για την υπόδειξη κάποιου ως μέλους του ΔΣ είναι να έχει εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα (και σε συνδικαλιστική οργάνωση) και να μην έχει καταδικασθεί για παραβάσεις της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ο Πρόεδρος του ΔΣ, θα πρέπει επιπλέον να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ και να γνωρίζει την Αγγλική γλώσσα Μέλη του ΔΣ μπορεί να συμμετέχουν σε Επιτροπές αξιολόγησης διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών και Προμηθειών Πέντε μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του ΔΣ οι οργανώσεις, που εκπροσωπούνται σ αυτό, υποχρεούνται να κοινοποιήσουν τους εκπροσώπους τους και τους αναπληρωτές τους στο νέο ΔΣ. Η προθεσμία γνωστοποίησης των εκπροσώπων της κάθε οργάνωσης στο νέο ΔΣ, λήγει το αργότερο τρείς μήνες πριν από την λήξη της θητείας του απερχόμενου ΔΣ. Σε περίπτωση που κάποια οργάνωση από αυτές αμελήσει ή δεν επιθυμεί να προτείνει εκπροσώπους, οι θέσεις τους καταλαμβάνονται αναλογικά από εκπροσώπους των υπολοίπων οργανώσεων. Η συμπλήρωση των κενών θέσεων για το νέο ΔΣ γίνεται διαδοχικά με έναν εκπρόσωπο από κάθε οργάνωση που προτείνει εκπροσώπους με την εξής σειρά: η αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των ασφαλιστικών υπαλλήλων, η αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των εργοδοτών, η αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των συνταξιούχων κ.ο.κ. Το απερχόμενο ΔΣ ειδοποιεί σχετικά με το θέμα τις υπόλοιπες οργανώσεις προκειμένου να προτείνουν τους επιπλέον εκπροσώπους τους, το αργότερο δύο μήνες πριν την λήξη της θητείας του. Οι οργανώσεις αυτές γνωστοποιούν τα ονόματα των επιπλέον εκπροσώπων τους το αργότερο δεκαπέντε μέρες μετά την λήψη της σχετικής ενημέρωσης από το απερχόμενο ΔΣ. Η αντικατάσταση των κενών θέσεων των προτεινομένων για το νέο ΔΣ εκπροσώπων, γίνεται με ευθύνη των υπολοίπων οργανώσεων, το αργότερο ένα μήνα πριν από τη λήξη της θητείας του απερχόμενου ΔΣ. Το απερχόμενο ΔΣ ειδοποιεί τους εκπροσώπους των οργανώσεων προκειμένου να συγκληθούν σε σώμα και να παραλάβουν την διοίκηση του Ταμείου το αργότερο δέκα μέρες πριν από τη λήξη της θητείας του.

10 Όλες οι διαδικασίες γίνονται με ευθύνη του Προέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος του εκπροσώπου που θα ορίσει η πλειοψηφία του απερχόμενου ΔΣ. Σε περίπτωση που λήξει η θητεία του ΔΣ και δεν έχουν τηρηθεί οι παραπάνω διαδικασίες τότε α) παρατείνεται η θητεία του παλαιού ΔΣ μέχρι έξι μήνες και β) ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας φροντίζει για την υλοποίηση των παραπάνω διαδικασιών εντός του διαστήματος αυτού ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Το ΔΣ συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με έγγραφη πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και συνεδριάζει στην έδρα του ΤΕΑ- ΕΑΠΑΕ. Το ΔΣ συνεδριάζει σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του καταστατικού. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το ΔΣ μέσα σε προθεσμία πέντε [5] ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο του ΔΣ σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και τον Διευθυντή του Ταμείου και τα θέματά της περιέχονται στην πρόσκληση που αποστέλλεται στους συμβούλους ει δυνατόν τρεις [3], αλλά σε κάθε περίπτωση δυο [2] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του ΔΣ και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Η πρόσκληση είναι έγγραφη και ενυπόγραφη από τον Πρόεδρο του ΔΣ και σ' αυτήν αναγράφονται επί ποινή απαραδέκτου, η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης μπορούν να συζητηθούν στις συνεδριάσεις του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Καταστατικού του Ταμείου.

11 ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ Στις συνεδριάσεις του ΔΣ παρίσταται ως εισηγητής των θεμάτων της ημερησίας διάταξης μαζί με τον Πρόεδρο του Ταμείου ο Διευθυντής του Ταμείου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ δύναται να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Νομικός Σύμβουλος του Ταμείου. Επίσης μπορεί να συμμετέχουν τρίτοι, εφόσον κληθούν από την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύναται επίσης να παρίστανται και στελέχη του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ για παροχή διευκρινίσεων επί των εισηγήσεων, εφόσον κληθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι Παριστάμενοι στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, πλην του Διευθυντού του Ταμείου, δεν έχουν δικαίωμα να θέτουν ερωτήσεις, ούτε να εκφράζουν απόψεις επί των εισηγήσεων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Οι παραπάνω εκφράζουν τη γνώμη τους μόνο σε θέματα αρμοδιότητάς τους εφόσον ερωτηθούν από τον Πρόεδρο ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 11 Εισηγητής των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο ΔΣ είναι ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Διευθυντής ή ο αναπληρωτής του. Εισηγητικά σημειώματα μελών ΔΣ ή των Υπηρεσιών του Ταμείου πρέπει να έχουν υποβληθεί έγκαιρα στον Πρόεδρο ή στον Δ/ντη (τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση), ώστε να κοινοποιηθούν με την πρόσκληση ημερήσια διάταξη για τη συνεδρίαση του ΔΣ στα μέλη του ΔΣ. Εισηγήσεις που περιλαμβάνουν εκτέλεση δαπανών προϋπολογισμού πρέπει να φέρουν στην τελευταία σελίδα τη θεώρηση του Λογιστή του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ. Εισηγήσεις που απαιτούν νομική θεώρηση (όπως συμβάσεις με τρίτους, διακηρύξεις διαγωνισμών) πρέπει να φέρουν τη γνωμοδότηση ή θεώρηση του Νομικού Συμβούλου του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ. Εισηγήσεις που περιλαμβάνουν θέματα επενδύσεων των Αποθεματικών πρέπει να περιλαμβάνουν τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Επενδύσεων του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ. Εισηγήσεις που περιλαμβάνουν θέματα αναλογιστικά πρέπει να φέρουν τη θεώρηση του αναλογιστή και τη γνωμοδότηση της Αναλογιστικής Επιτροπής, όπου απαιτείται ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και οι συζητήσεις και αποφάσεις είναι απόρρητες κατά το άρθρο 13 παρ. 6.

12 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ Η προσέλευση στις συνεδριάσεις του ΔΣ και η εκπλήρωση των καθηκόντων τους, αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον για όλα τα μέλη του όπως ορίζεται στο άρθρο 15. Μέλος κωλυόμενο να παραστεί σε συνεδρίαση υποχρεούται να ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο του Δ.Σ μια ημέρα τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση προκειμένου να ειδοποιηθεί ο αναπληρωτής του ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΣ Σε κάθε συνεδρίαση του ΔΣ τηρούνται πρακτικά από τον Γραμματέα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού. Ο Γραμματέας στο έργο του υποβοηθείται από υπάλληλο της Υπηρεσίας Διοικητικής Υποστήριξης & Γραμματείας, τον οποίο ορίζει με απόφασή του το ΔΣ. Ειδικότερα, ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Διοικητικής Υποστήριξης & Γραμματείας υπό την εποπτεία του Γραμματέα του ΔΣ έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: Συντάσσει την πρόσκληση προς τα μέλη και τους λοιπούς συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις, στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης. Η Πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά έχουν καθορισθεί από τον Πρόεδρο του Ταμείου σε συνεργασία με τον Διευθυντή. Αποστέλλει, ει δυνατόν τρεις [3], αλλά σε κάθε περίπτωση δυο [2] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση προς τα μέλη και τους λοιπούς συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις, φακέλους με αντίγραφο της Πρόσκλησης- Ημερήσιας Διάταξης, των εισηγήσεων και των τυχόν λοιπών σχετικών στοιχείων. Συντάσσει τις καταστάσεις αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Καταγράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ και του Γενικού Συμβουλίου και τηρεί τα σχετικά Βιβλία. Εκδίδει αποσπάσματα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η συγκρότηση και η λειτουργία του ΓΣ καθορίζονται με αντίστοιχη εφαρμογή όσων ισχύουν για το ΔΣ εκτός αν ειδικώς προβλέπεται στο άρθρο 20 του καταστατικού κάτι διαφορετικό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Στο ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ προσλαμβάνεται ελεγκτής ή η σχετική λειτουργία ανατίθεται σε εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος αναλαμβάνει το έργο του εσωτερικού ελέγχου.

13 Ο εσωτερικός ελεγκτής ακολουθεί τις αρχές, τους κανόνες και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου του Ταμείου με στόχο την ενίσχυση της αξίας του Ταμείου και της προάσπισης των συμφερόντων των ασφαλισμένων. Η θητεία του καθορίζεται με την απόφαση του ΔΣ που τον προσλαμβάνει ή του αναθέτει το έργο. Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι απόφοιτος ΑΕΙ με επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία στις ελεγκτικές τεχνικές που ισχύουν στην Ελλάδα. Και έχει τα προσόντα που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ελεγκτής δεν μπορεί να και μέλος του ΔΣ του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ. Ο εσωτερικός ελεγκτής παρέχει ανεπηρέαστες και αμερόληπτες κρίσεις και απέχει εφόσον προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων. Ο εσωτερικός ελεγκτής υποχρεούται να μην ανακοινώνει σε τρίτους πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Έργο του Εσωτερικού Ελεγκτή είναι: - Η εισήγηση προς το ΔΣ των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου (Κανονισμός Εσωτερικού Ελέγχου). - Η εποπτεία της εφαρμογής του Κανονισμού Εσωτερικού Ελέγχου. Το έργο του εσωτερικού ελέγχου αναλύεται λεπτομερώς στον Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγχου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο εσωτερικός ελεγκτής υποβάλλει κάθε χρόνο προς το ΔΣ του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ για έγκριση το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου καθώς και την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, όπως περιγράφονται στον Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγχου. 4.4 EΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η Επενδυτική Επιτροπή του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ λειτουργεί σύμφωνα με τον Επενδυτικό Κανονισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που έχουν εγκριθεί από την ΓΓΚΑ. Στις συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής παρευρίσκεται μέλος του ΔΣ που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

14 4.5 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Στο ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ μπορεί με απόφαση του ΔΣ να συγκροτηθεί Αναλογιστική Επιτροπή, ο αριθμός των μελών και η θητεία της οποίας θα καθορίζονται με την απόφαση του ΔΣ που τη συγκροτεί. Η Επιτροπή ορίζει τον Πρόεδρο αυτής. Η Αναλογιστική Επιτροπή συνεδριάζει κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, προκειμένου να ασχοληθεί με τα εκάστοτε αναγραφόμενα στην πρόσκληση θέματα. Στις συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής παρευρίσκεται μέλος του ΔΣ που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό. Τα μέλη της Επιτροπής είναι πιστοποιημένοι αναλογιστές, με επιστημονική κατάρτιση και εξοικείωση με τις αναλογιστικές τεχνικές που ισχύουν στην Ελλάδα. Μέλος της Αναλογιστικής Επιτροπής δεν δύναται να είναι και μέλος του ΔΣ του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ. Τα μέλη της Αναλογιστικής Επιτροπής παρέχουν ανεπηρέαστες και αμερόληπτες κρίσεις και απέχουν εφόσον προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων. Τα μέλη της Επιτροπής υποχρεούνται να μην ανακοινώνουν σε τρίτους πληροφορίες των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Έργο της Αναλογιστικής Επιτροπής είναι: 1. Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και η ενημέρωση του ΔΣ σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της και επηρεάζουν το πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου με στόχο την προστασία των συμφερόντων των ασφαλισμένων. Και ενδεικτικά εισήγηση για την προμήθεια, εγκατάσταση και διαχείριση συστήματος, που θα επιτρέπει στο Ταμείο να έχει πλήρη εποπτεία των αναλογιστικών μελετών καθώς και την στελέχωση του Ταμείου με το εξειδικευμένο προσωπικό συνεργάτη για την πλήρη αυτόνομη λειτουργία του Ταμείου σε αναλογιστική υποστήριξη. 2. Η εισήγηση προς το ΔΣ του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ για τις αλλαγές που ενδεχομένως απαιτούνται σε άρθρα του Καταστατικού προκειμένου να διασφαλίζεται διαχειριστικά και νομικά η απρόσκοπτη λειτουργία του Ταμείου. 3. Η εισήγηση προς το ΔΣ του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ για τον προσδιορισμό των υποθέσεων και παραμέτρων σχετικά με τη διενέργεια αναλογιστικών μελετών και ο έλεγχος - σχολιασμός των αποτελεσμάτων των μελετών αυτών. 4. Προτάσεις προς το ΔΣ του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ για τις ενδεδειγμένες ενέργειες χρηματοδότησης σε περίπτωση εμφάνισης ελλείμματος. 5. Ο προσδιορισμός και η περιοδική επανεξέταση των τακτικών ή έκτακτων (κατόπιν αιτήσεως) των αναλογιστικά προσδιοριζόμενων στοιχείων πληροφόρησης τα οποία θα αποστέλλονται για την ενημέρωση των ασφαλισμένων/συνταξιούχων του ταμείου.

15 6. Η εισήγηση για τον καθορισμό των κριτηρίων - προδιαγραφών που πρέπει να πληροί ο υπεύθυνος αναλογιστής του Ταμείου. 7. Η συνεργασία με τον υπεύθυνο αναλογιστή του Ταμείου για θέματα που άπτονται των υποχρεώσεών του. 8. Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των αναλογιστικής φύσεως τακτικών υποχρεώσεων του Ταμείου (π.χ. δημιουργία επαρκών αποθεματικών, ασφαλιστική τοποθέτηση, αναλογιστικές αποτιμήσεις, ατομικές μερίδες, έλεγχος επάρκειας των συντάξεων, ανάγκη αναπροσαρμογών παροχών κ.α.) συμπεριλαμβανομένου και κάθε ζητήματος που αφορά στην εν γένει αναλογιστική λειτουργία του Ταμείου. 9. Συνεργασία με την επιτροπή επενδύσεων για θέματα επενδυτικής πολιτικής (LMS matching) Το ΔΣ του Ταμείου οφείλει να παρέχει στα μέλη της Αναλογιστικής Επιτροπής όλα τα απαραίτητα μέσα που θα διευκολύνουν την άσκηση του έργου της. Οι υπηρεσίες του Ταμείου υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής κάθε σχετικό με τις αναλογιστικές μελέτες στοιχείο ή έγγραφο. Η Αναλογιστική Επιτροπή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, ύστερα από έγκριση του ΔΣ, μπορεί να υποστηρίζεται στο έργο της από τρίτους. Η Αναλογιστική Επιτροπή για την εκτέλεση των καθηκόντων της μπορεί να συνεργάζεται με τους Ορκωτούς Ελεγκτές, τον Διαχειριστή Επενδύσεων, τον Αναλογιστή, τον Θεματοφύλακα, την Επιτροπή Επενδύσεων ΕΚΘΕΣΗ Η Αναλογιστική Επιτροπή συντάσσει Έκθεση ανά εξάμηνο η οποία περιέχει τα ευρήματα της μελέτης της. Η Έκθεση αυτή παρουσιάζεται στο ΔΣ του TEA-ΕΑΠΑΕ. Στην Έκθεση αναφέρεται το εύρος της μελέτης, τα ευρήματα και τα συμπεράσματα που διεξήχθησαν, καθώς και οι προτάσεις της Επιτροπής για βελτιωτικές ή διορθωτικές κινήσεις. 4.6 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ Το ΔΣ επιλέγει ή/και προσλαμβάνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ με ανοικτή διαδικασία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα πρέπει να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ, να γνωρίζει την αγγλική γλώσσα, να έχει εμπειρία διοίκησης τουλάχιστον πέντε ετών σε θέση ευθύνης και να μην έχει καταδικασθεί για παραβάσεις της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ισχύουν τα κολλήματα και ασυμβίβαστα που προβλέπονται από τη ν ισχύουσα νομοθεσία για τον Πρόεδρο του ΔΣ

16 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Σύμβουλου καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ. Στην περίπτωση που μετέχει ως μέλος στο ΔΣ μπορεί να ασκεί ορισμένες η όλες τις εκτελεστικές αρμοδιότητες του Προέδρου που προβλέπονται από το άρθρο 17 του καταστατικού του ταμείου 4.7 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ ΠΡΟΣΛΗΨΗ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ Το ΔΣ επιλέγει ή/και προσλαμβάνει τον Διευθυντή του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ. Ο Διευθυντής θα πρέπει να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ, να γνωρίζει την αγγλική γλώσσα, να έχει εμπειρία διοίκησης τουλάχιστον πέντε ετών σε θέση ευθύνης και να μην έχει καταδικασθεί για παραβάσεις της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ο Διευθυντής του TEA-ΕΑΠΑΕ: o Παρακολουθεί, κατευθύνει, επιβλέπει και εποπτεύει τη λειτουργία του Ταμείου και επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων του ΔΣ. o Προΐσταται των υπηρεσιών του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ o Έχει την ευθύνη, μαζί με τον υπεύθυνο Λογιστηρίου, για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού, του Ισολογισμού και του Απολογισμού του Ταμείου καθώς και των Προγραμμάτων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών o Εκτελεί τον προϋπολογισμό μέσα στα όρια των αποφάσεων του Δ.Σ. o Συνυπογράφει, μαζί με τον υπεύθυνο Λογιστηρίου, τα εντάλματα πληρωμών, δαπανών, αποδείξεις είσπραξης, γραμμάτια είσπραξης των εισφορών και πόρων του Ταμείου των μελών και όλα τα παραστατικά της οικονομικής διαχείρισης του Ταμείου. o Ελέγχει την περιουσία του TEA-ΕΑΠΑΕ και παίρνει κάθε αναγκαίο συντηρητικό μέτρο για την προστασία της, σε συνεννόηση με το ΔΣ. o Ενημερώνεται καθημερινά για το ταμειακό υπόλοιπο του TEA-ΕΠΑΕ. o Ασκεί πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό του TEA-ΕΑΠΑΕ. o Επιβλέπει και ευθύνεται για. την κανονική τήρηση των Βιβλίων, Φακέλων και Εντύπων, καθώς και του Μητρώου Μελών του TEA-ΕΑΠΑΕ. o Θεωρεί τα βιβλία και έγγραφα του TEA-ΕΑΠΑΕ. o Συνυπογράφει με τον αρμόδιο υπάλληλο του TEA-ΕΑΠΑΕ όλη την αλληλογραφία και τα λοιπά έγγραφα. o Συνυπογράφει τα παραστατικά και είναι υπεύθυνος έναντι του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ για τη διεξαγωγή των εργασιών από τις υπηρεσίες του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ σύμφωνα με το Καταστατικό, τον Κανονισμό 16

17 και τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ. o Μετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου και εισηγείται μαζί με τον Πρόεδρο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. o Συνυπογράφει με τον αρμόδιο υπάλληλο τις πράξεις απονομής των παροχών, υπαγωγής στην ασφάλιση και διακοπής από την ασφάλιση, αναγνώρισης ή βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης. o Οτιδήποτε άλλο του ανατεθεί από το Δ.Σ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος, τον Διευθυντή αντικαθιστά ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου και συνυπογράφει με τον αρμόδιο υπάλληλο πράξεις που εξυπηρετούν μόνο τις τρέχουσες ανάγκες και ενδεικτικά, πληρωμής των συντάξεων (όχι όμως απονομής αυτών), πληρωμής των φορολογικών υποχρεώσεων, κοινοχρήστων κ.λπ. 17

18 5. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ TEA-ΕΑΠΑΕ Το TEA-ΕΑΠΑΕ για την επίτευξη του σκοπού του και την αποτελεσματική λειτουργία του, προκειμένου να προσφέρει υπηρεσίες ποιότητας στους ασφαλισμένους, ανέπτυξε οργανωτική δομή, η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στους σκοπούς του. 5.1 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Το Οργανόγραμμα του TEA-ΕΑΠΑΕ απεικονίζεται σε επισυναπτόμενο Παράρτημα ΙΙ & τροποποιείται με απόφαση του Δ.Σ. 5.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ Για τον καλύτερο έλεγχο των διαδικασιών και τη βέλτιστη λειτουργικότητα του TEA συστήνονται έξι Υπηρεσίες: - Υπηρεσία Εισφορών - Υπηρεσία Παροχών - Υπηρεσία Λογιστηρίου - Υπηρεσία Χρηματοοικονομικού Κινδύνου & Επενδύσεων - Υπηρεσία Πληροφορικής - Υπηρεσία Διοικητικής Υποστήριξης & Γραμματείας - Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Με απόφαση του ΔΣ μπορεί είτε να συστήνεται υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είτε το έργο του εσωτερικού ελέγχου να ανατίθεται σε εξωτερικό συνεργάτη. 18 Ο αριθμός του απαιτούμενου προσωπικού σε κάθε Υπηρεσία καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή.

19 5.3 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Η Υπηρεσία Εισφορών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: - Παρακολούθηση και έλεγχος μητρώου ασφαλισμένων και εργοδοτών. Ειδικότερα αναλαμβάνει: Άνοιγμα νέων εργοδοτών και ασφαλισμένων Παραλαβή και έλεγχο των δικαιολογητικών Άνοιγμα μερίδας - Παρακολούθηση και έλεγχος ασφαλιστικών εισφορών. Ειδικότερα αναλαμβάνει: Παραλαβή καταστάσεων με χρεώσεις εισφορών Παρακολούθηση εισπράξεων (εισπράξεις εισφορών) Ενημέρωση για οφειλές (ανείσπρακτα) Αλληλογραφία με εργοδότες Κλείσιμο εισπράξεων μηνός και αντιστοίχιση με χρεώσεις - Μέριμνα για τις αποφάσεις και ενημέρωση μητρώου. Ειδικότερα αναφορικά με: Μη έμμισθους, μετατάξεις περίπου ανά δύο χρόνια (έλεγχος δικαιολογητικών για τη μετάταξη, έλεγχος πληρωμών τους προς το ταμείο, δημιουργία απόφασης μετάταξης) Προαιρετική ασφάλιση (έλεγχος δικαιολογητικών, αλληλογραφία με υγειονομικές αρχές για την εξέταση του αιτούντος, απόφαση) Αναγνώριση στρατιωτικής θητείας (έλεγχος δικαιολογητικών, απόφαση) Αναγνώριση πλασματικών χρόνων σπουδών (έλεγχος δικαιολογητικών, απόφαση) Αναγνώριση πλασματικών χρόνων παιδιών (έλεγχος δικαιολογητικών, απόφαση) Αναγνώριση πλασματικών χρόνων κενών διαστημάτων εργασίας (έλεγχος δικαιολογητικών, απόφαση) Σε πολλές αναγνωρίσεις γίνεται ο έλεγχος των ενσήμων του ΙΚΑ. - Έλεγχος εισπράξεων εισφορών από εργοδότη για τους φακέλους των προς συνταξιοδότηση. - Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας Έλεγχος ενσήμων ΙΚΑ (καταμέτρηση) αντιπαραβολή με τις καταστάσεις του Ταμείου και έκδοση βεβαίωσης. - Τήρηση Μητρώου Αποφάσεων Παροχών και Εξαγορών. - Ανάθεση στη Νομική Σύμβουλο του Ταμείου κάθε νέας υπόθεσης και παλαιάς (παρακολουθώντας και ενισχύοντας τα συμφέροντα του Ταμείου με μαρτυρία στην εκδίκαση των υποθέσεων) και δημιουργία του σχετικού αρχείου (φάκελος). - Προετοιμασία εισηγήσεων προς ΔΣ σε συνεργασία με τη Νομικό Σύμβουλο (γνωματεύσεις) για υποθέσεις Παροχών και Εισφορών - Συνεργασία με ETHNODATA Η.ΔΙ.ΚΑ. για θέματα συντάξεων και για τα στοιχεία που χρειάζονται για τη δημιουργία Αναλογιστικών Μελετών του Ταμείου. - Τήρηση στατιστικών στοιχείων. 19

20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ Η Υπηρεσία Παροχών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: - Υποδοχή ασφαλισμένων προς συνταξιοδότηση και τηλεφωνική εξυπηρέτηση. - Ενημέρωση, παραλαβή εγγράφων (δικαιολογητικών) και χρέωση στο σύστημα. - Ενημέρωση για ελλείψεις και δημιουργία φακέλου. - Αρχειοθέτηση φακέλου κατά σειρά προτεραιότητας. - Άνοιγμα φακέλου και λεπτομερής μελέτη των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών. Διαχωρισμός σε διαδοχική ή κανονική σύνταξη (πλήρης ή με ελλιπή δικαιολογητικά) Ενημέρωση δικαιούχου. - Καταμέτρηση ενσήμων και αποστολή στο τμήμα εσόδων για έλεγχο εισπράξεων εισφορών από εργοδότη. - Εφόσον ο ασφαλισμένος υποχρεούται ή επιθυμεί την αναγνώριση πλασματικών ετών, το τμήμα αναλαμβάνει τον υπολογισμό χρόνου για θεμελίωση ή προσαύξηση και τον υπολογισμό ποσού. Επίσης αναλαμβάνει και την αποστολή στα έσοδα για είσπραξη ποσού. - Αποστολή επιστολής στα λοιπά ταμεία για υπολογισμό του δικού τους χρόνου υπηρεσίας και του ποσού συμμετοχής ή αντίστοιχα απάντηση από εμάς στα άλλα ταμεία για χρόνο και ποσόν συμμετοχής αναμονή απάντησης. - Αλλαγή δικαιούχων σύνταξης (περιπτώσεις θανάτου ασφαλισμένου). - Παραλαβή σχετικών δικαιολογητικών και αντίστοιχοι έλεγχοι. Εφόσον προκύψει οικονομική διαφορά συντάσσει επιστολή προς Εθνική Τράπεζα για επιστροφή του ποσού σύνταξης Ανανεώσεις συντάξεων (αναπηρικών ή θανάτου) με τις αντίστοιχες παρατάσεις ή επαναχορηγήσεις. - Τήρηση Δελτίου μεταβολών. - Διαδικασία Εθνοdata ΗΔΙΚΑ. - Προσκλήσεις σε ακρόαση. - Εισηγήσεις.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα