Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α."

Transcript

1 Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος 2010

2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ: ΔΗΑΓΧΓΖ... 5 I. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ... 5 II. ΤΠΟΥΡΔΟΗ ΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Αξκνδηόηεηεο Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Μέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Ακνηβέο ησλ κε εθηειεζηηθώλ κειώλ Τπνρξεώζεηο κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Δηαηξηθφ πκθέξνλ πγθξνχζεηο πκθεξφλησλ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Θδηόηεηα Θέζε ζηελ ηεξαξρία Αξκνδηόηεηεο ηνπ Δηεπζύλνληνο πκβνύινπ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ύλζεζε Επηηξνπήο Δηθαηνδνζία Τπνρξεώζεηο πζθέςεηο ΤΣΖΜΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΣΖΜΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ηόρνη Θέζε ζηελ ηεξαξρία Οξγάλσζε Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ Δηεζλή Επαγγεικαηηθά Πξόηππα Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ Κώδηθαο Ηζηθήο Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ - Code of Ethics Αξκνδηόηεηεο ηεο Δηεύζπλζεο Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ ΟΡΓΑΝΧΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΔ ΑΡΥΔ αθήο θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ Θεξαξρηθή νξγάλσζε πξνζσπηθνύ Τπνρξεώζεηο Γεληθώλ Δηεπζπληώλ Τπνρξεώζεηο Δηεπζπληώλ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δηεύζπλζε Ννκηθήο Τπεξεζίαο Σκήκα πκβάζεσλ Δηεύζπλζε Λνγηζηεξίνπ Λνγηζηήξην Σακεηαθή Γηαρείξηζε Δηεύζπλζε Μεραλνγξάθεζεο

3 3.2.5 Δηεύζπλζε Δηαρείξηζεο Αζθαιίζηξσλ Κεληξηθή Γηαρείξηζε Σκήκα πλεξγαηψλ Γηαρεηξηζηψλ Πξσηόθνιιν Δηεθπεξαίσζε Σκήκα Πξνζσπηθνύ Τπεξεζία Εμππεξέηεζεο Μεηόρσλ Τπεξεζία Εηαηξηθώλ Αλαθνηλώζεσλ Σκήκα Πξνκεζεηώλ Αλαισζίκσλ Σκήκα Δηαρείξηζεο Παγίσλ Σκήκα Επίδηθσλ Απαηηήζεσλ Bancassurance Δηεύζπλζε Κιάδνπ Ζσήο Αηνκηθώλ Κιάδνο Εσήο Αηνκηθψλ Σκήκα Εεκηψλ Αηνκηθψλ Αλαινγηζηηθή Τπεξεζία Δηεύζπλζε Κιάδνπ Ζσήο Οκαδηθώλ Κιάδνο Εσήο Οκαδηθψλ Κιάδνο Πξνζσπηθνχ Αηπρήκαηνο Σκήκα Εεκηψλ Οκαδηθψλ & Πξνζσπηθνχ Αηπρήκαηνο Δηεύζπλζε Γεληθώλ Κιάδσλ Κιάδνο Πεξηνπζίαο (Ππξφο) Κιάδνο θαθψλ Κιάδνο Αηπρεκάησλ Κιάδνο Μεηαθνξψλ Σκήκα Εεκηψλ Γεληθψλ Κιάδσλ Σκήκα Αληαζθαιεηώλ Κιάδνο Ννκηθήο Πξνζηαζίαο Δηεύζπλζε Εθδόζεσλ Απηνθηλήηνπ Σκήκα Εμππεξέηεζεο Πειαηώλ Δηεύζπλζε Απνδεκηώζεσλ Απηνθηλήηνπ Σκήκα Εεκηψλ Απηνθηλήηνπ Σκήκα Γηθαζηηθνχ Απηνθηλήησλ Σκήκα Δπαλεηζπξάμεσλ Σκήκα Marketing & Δεκόζησλ ρέζεσλ Σκήκα Εθπαίδεπζεο Δηθηύνπ Σκήκα Δηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Πσιήζεσλ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο Πσιήζεσλ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ (INVESTMENT COMMITTEE) Ρόινο ηεο Επελδπηηθήο Επηηξνπήο Επελδπηηθνί ηόρνη Επελδπηηθό Υαξηνθπιάθην Καηαλνκή επελδύζεσλ ηξαηεγηθή Καηαλνκή (Strategic Asset Allocation) Σαθηηθή Καηαλνκή (Tactical Asset Allocation) Αλαδηάξζξσζε Υαξηνθπιαθίνπ Δηαρεηξηζηέο Κεθαιαίσλ Δείθηεο Αλαθνξάο Μέηξεζε Απνηειεζκάησλ Δηαρείξηζε Ρίζθνπ Επελδπηηθά Όξηα Αλαθνξά θαη Παξαθνινύζεζε

4 4.2 ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ (MANAGEMENT COMMITTEE) ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΗΑΛΔΗΠΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ (CRISIS MANAGEMENT PLAN) ΑΡΥΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΑΡΥΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΝ ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΥΧΡΟ Επαγγεικαηηθή ερεκύζεηα Εηνηκόηεηα-Πξσηνβνπιία Σήξεζε ηεξαξρίαο Επηθνηλσλία κε ηξίηνπο Υξήζε πιηθνηερληθώλ κέζσλ Πνιηηηθή Κπξώζεσλ Πξνζσπηθνύ - κε απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο εξγαδνκέλσλ Πνιηηηθή Επηιήςηκσλ Πξάμεσλ (Whistle Blowing Policy) Καλνληζκόο Καπλίζκαηνο ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΠΑΛΛΖΛΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΚΑΗ ΑΡΥΔ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΚΧΓΗΚΑ ΈΝΓΤΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΑΡΔΝΟΥΛΖΔΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΑΡΑΠΟΝΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Χ ΔΗΖΓΜΔΝΖ Δ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΓΟΡΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΜΔΣΟΥΧΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΣΑΗΡΗΚΧΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ Ν. 3340/ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ ΖΜΑΝΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Ν. 3556/ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ «ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΜΔΡΧΝ» ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΓΛΠ ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΔΗ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΔ ΠΡΟΝΟΜΗΑΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΟΛΗΑΜΟ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΔΥΔΜΤΘΔΗΑ ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΥΡΖΖ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΑ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΒΑΔΗ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΈΛΔΓΥΟ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΧΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΖ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ISO 9001: ΠΗΝΑΚΑ 1: ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ - ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΔΓΚΡΗΖ ΗΥΤΟ.. 79 ΠΙΝΑΚΑ 2: ΑΛΛΑΓΕ & ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ

5 ΔΗΑΓΧΓΖ Ο παξψλ Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο «Δπξσπατθή Πίζηε Α.Δ.Γ.Α.» πεξηγξάθεη ηηο βαζηθέο αξρέο κε ηηο νπνίεο νξγαλψλεηαη, ιεηηνπξγεί θαη δηνηθείηαη ε Δηαηξεία. Καηαξηίζηεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3016/2002 γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 32 παξ.2 ηνπ Ν.3340/2005, θαζψο θαη κε βάζε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο φπσο ηζρχεη, ηνπο ινηπνχο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο, εγθπθιίνπο θαη νδεγίεο, θαζψο θαη ελ γέλεη κε ην λνκνζεηηθφ θαζεζηψο πνπ ηε δηέπεη. Ο παξψλ Καλνληζκφο βαζίδεηαη ζην ηζρχνλ νξγαλφγξακκα ηεο Δηαηξείαο θαη αληαπνθξίλεηαη ζην κέγεζνο ηεο Δηαηξείαο, ζην αληηθείκελφ ηεο θαη ζηηο αξρέο ζχγρξνλεο νξγάλσζεο θαη αλάπηπμεο. Ο παξψλ Καλνληζκφο πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο θαη ησλ επηκέξνπο Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ, αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ ηα νπνία δεζκεχνληαη απφ απηφλ. I. Ανηικείμενο ηος Δζυηεπικού Κανονιζμού Λειηοςπγίαρ 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο έρεη ζθνπφ ηε ξχζκηζε ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε δηαζθάιηζε: α) ηεο επηρεηξεκαηηθήο αξηηφηεηαο, β) ηεο δηαθάλεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, γ) ηνπ ειέγρνπ ηεο Γηνίθεζεο θαη ηδίσο ηνπ ειέγρνπ ηνπ ηξφπνπ ιήςεο δηαρεηξηζηηθψλ απνθάζεσλ θαη δ) ηεο ηήξεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηδίσο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο. 2. ηνλ παξφληα Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ξπζκίδνληαη ε νξγάλσζε θαη νη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο. 5

6 Δηδηθφηεξα: α) ε δηάξζξσζε ησλ νξγαλσηηθψλ ηνκέσλ δηεπζχλζεσλ ηεο Δηαηξείαο, ηα αληηθείκελά ηνπο θαη νη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο απηψλ, νη αξκνδηφηεηεο, ηα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ε ζρέζε ησλ δηεπζχλζεσλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηε Γηνίθεζε, β) ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ εθηειεζηηθψλ θαη κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, γ) νη δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ ζηειερψλ, θαζψο θαη ηνπ ινηπνχ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο, δ) νη δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ, εμαηηίαο ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηελ Δηαηξεία, θαηέρνπλ εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε επί θηλεηψλ αμηψλ ηεο Δηαηξείαο ή ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε παξ.5 ηνπ Κ.Ν.2190/1920, εθφζνλ απηέο είλαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, θαζψο θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξείαο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ Δηαηξεία θαη ηνπο βαζηθνχο πειάηεο ή πξνκεζεπηέο ηεο, ε) νη δηαδηθαζίεο πξναλαγγειίαο θαη δεκφζηαο γλσζηνπνίεζεο ζεκαληηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ή ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο Δηαηξείαο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ αλαηεζεί δηαρεηξηζηηθέο αξκνδηφηεηεο, θαη ζη) νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ θαη ηελ θαηάιιειε γλσζηνπνίεζή ηνπο ζηα φξγαλα θαη ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο. II. Τπόσπεοι Σήπηζηρ ηος Δζυηεπικού Κανονιζμού Λειηοςπγίαρ 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο ζπληζηά έλα πιέγκα δεζκεπηηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο γηα: α) ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ β) ηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο, θαζψο θαη ηνπο Πξντζηακέλνπο Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ 6

7 γ) ελ γέλεη ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο πνπ ζπλδέεηαη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, θαζψο θαη δ) ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο Δηαηξείαο πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο βάζεη ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηελ Δηαηξεία. 2. Οη νξγαλσηηθέο αξρέο θαη αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο ζέηνπλ ην πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ δηακνξθψλεηαη ε νξγάλσζε ηεο Δηαηξείαο θαη αλαπηχζζεηαη ε δξαζηεξηφηεηά ηεο θαη απφ απηέο απνξξένπλ εηδηθφηεξεο ππνρξεψζεηο γηα ηα ππφρξεα πξφζσπα θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 3. Σα ππφρξεα πξφζσπα δεζκεχνληαη άκεζα απφ ηνλ Καλνληζκφ πνπ θαζηδξχνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπο. Οθείινπλ πεξαηηέξσ λα ηεξνχλ κε θάζε επηκέιεηα ηα εηδηθφηεξα θαζήθνληά ηνπο ζην πιαίζην ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη απφ ην αξκφδην Πξντζηάκελφ ηνπο, ή ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν βάζεη ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δηαηξείαο. 7

8 1. ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 1.1 Γιοικηηικό ςμβούλιο Αξκνδηόηεηεο Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ην αλψηαην δηνηθεηηθφ φξγαλν ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηά θχξην ιφγν δηακνξθψλεη ηε ζηξαηεγηθή θαη πνιηηηθή αλάπηπμεο απηήο, ελψ επνπηεχεη θαη ειέγρεη ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο. Λακβάλεη απνθάζεηο, αζθεί έιεγρν ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο θαη επνπηεχεη επί ζπλερνχο βάζεσο ηα ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο ζηα νπνία βάζεη ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ή θαηφπηλ αλάζεζεο απφ ην ίδην ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρνπλ αλαηεζεί ζρεηηθέο εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο. 2. Οη εμνπζίεο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο είλαη απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Καηαζηαηηθφ απηήο. 3. Εεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο θάζε είδνπο ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο, ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο απηήο θαη ηε γεληθφηεξε πνιηηηθή ησλ ακνηβψλ ηεο Δηαηξείαο απνθαζίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 4. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3016/2002, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπληάζζεη θαη έηνο έθζεζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά θαη νη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο θαηά ην άξζξν 42ε παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Ζ έθζεζε απηή γλσζηνπνηείηαη ζηηο Δπνπηηθέο Αξρέο Μέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ πέληε (5) έσο έληεθα (11) κέιε, ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε εθηειεζηηθά θαη κε εθηειεζηηθά. Σα εθηειεζηηθά κέιε απαζρνινχληαη ζηελ Δηαηξεία κε ηα θαζεκεξηλά ζέκαηα δηνίθεζεο. Σα κε εθηειεζηηθά κέιε είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ πξναγσγή ησλ εηαηξηθψλ δεηεκάησλ. Ο αξηζκφο ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ, θαη αλ πξνθχςεη θιάζκα, ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ επφκελν αθέξαην αξηζκφ. 2. Μεηαμχ ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ππάξρνπλ 2 ηνπιάρηζηνλ αλεμάξηεηα κέιε. Ζ ηδηφηεηα ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ σο εθηειεζηηθψλ ή κε νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σα αλεμάξηεηα κέιε νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Αλ εθιεγεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνζσξηλφ κέινο κέρξη ηελ 8

9 πξψηε Γεληθή πλέιεπζε ζε αλαπιήξσζε άιινπ αλεμάξηεηνπ πνπ παξαηηήζεθε, εμέιηπε ή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαηέζηε έθπησην, ην κέινο πνπ εθιέγεηαη πξέπεη λα είλαη θαη απηφ αλεμάξηεην Αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 1. Σα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξέπεη λα κελ θαηέρνπλ κεηνρέο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 0,5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη λα κελ έρνπλ ζρέζε εμάξηεζεο κε ηελ Δηαηξεία ή κε ζπλδεδεκέλα κε απηή πξφζσπα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 ηνπ Ν.3016/2002. ρέζε εμάξηεζεο ππάξρεη φηαλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ: α) δηαηεξεί επηρεηξεκαηηθή ή άιιε επαγγεικαηηθή ζρέζε κε ηελ Δηαηξεία ή κε ζπλδεδεκέλε κε απηή επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42 ε παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ε νπνία ζρέζε απφ ηε θχζε ηεο επεξεάδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα θαη ηδίσο φηαλ είλαη ζεκαληηθφο πξνκεζεπηήο ή πειάηεο ηεο Δηαηξείαο, β) είλαη Πξφεδξνο ηνπ Γ. ή δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ηεο Δηαηξείαο ή έρεη ηηο σο άλσ ηδηφηεηεο ή είλαη εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ. ζε ζπλδεδεκέλε κε ηελ Δηαηξεία επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42 ε παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ή δηαηεξεί ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή έκκηζζεο εληνιήο κε ηελ Δηαηξεία ή ηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο, γ) έρεη ζπγγέλεηα κέρξη δεπηέξνπ βαζκνχ ή είλαη ζχδπγνο εθηειεζηηθνχ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο ή κεηφρνπ πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο ή ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42 ε παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη δ) έρεη δηνξηζηεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 παξ. 3 ηνπ Κ.Ν.2190/ Σα αλεμάξηεηα κέιε ηνπ Γ.. κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ, ν θαζέλαο ή απφ θνηλνχ, αλαθνξέο θαη μερσξηζηέο εθζέζεηο απφ απηέο ηνπ Γ.. πξνο ηελ Σαθηηθή ή Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο, εθφζνλ θξίλνπλ ηνχην αλαγθαίν. 3. Μέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Γ.. ζε ζψκα, ππνβάιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ην πξαθηηθφ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ εμέιεμε ηα αλεμάξηεηα κέιε ηνπ Γ.., θαζψο θαη ην πξαθηηθφ ηνπ Γ.., ζην νπνίν νξίδεηαη ε ηδηφηεηα θάζε κέινπο σο εθηειεζηηθνχ ή κε εθηειεζηηθνχ ή εθιέγεηαη πξνζσξηλφ αλεμάξηεην κέινο ζε αληηθαηάζηαζε άιινπ πνπ παξαηηήζεθε, εμέιηπε ή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαηέζηε έθπησην. 9

10 Ακνηβέο ησλ κε εθηειεζηηθώλ κειώλ Ζ ακνηβή θαη νη ηπρφλ απνδεκηψζεηο ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γ.. θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ν.2190/1920 θαη είλαη αλάινγεο κε ην ρξφλν πνπ απηά δηαζέηνπλ γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπο αλαηίζεηαη ζχκθσλα κε ην λφκν απηφλ. Σν ζχλνιν ησλ ακνηβψλ θαη ησλ ηπρφλ απνδεκηψζεσλ ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γ.. αλαθέξνληαη ζε μερσξηζηή θαηεγνξία ζην πξνζάξηεκα ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Τπνρξεώζεηο κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Εηαηξηθό πκθέξνλ Σα κέιε ηνπ Γ.. ζπιινγηθά ή αηνκηθά θαηά ηελ άζθεζε ησλ εηδηθψλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη εθπξνζσπεπνπζψλ εμνπζηψλ πνπ ηνπο εθρσξνχληαη απφ ην Γ.., νθείινπλ λα ελεξγνχλ κε ζηφρν ηε δηαξθή επηδίσμε ηεο ελίζρπζεο ηεο καθξνρξφληαο νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ ελ γέλεη πξναγσγή ηνπ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο πγθξνύζεηο πκθεξόλησλ α) Σα κέιε ηνπ Γ.., θαζψο θαη θάζε ηξίην πξφζσπν, ζην νπνίν έρνπλ αλαηεζεί απφ ην Γ.. αξκνδηφηεηέο ηνπ, νθείινπλ λα απέρνπλ απφ ηελ επηδίσμε ηδίσλ ζπκθεξφλησλ πνπ αληηβαίλνπλ ζηα ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξείαο. β) Σα κέιε ηνπ Γ.., θαζψο θαη θάζε ηξίην πξφζσπν, ζην νπνίν έρνπλ αλαηεζεί απφ ην Γ.. αξκνδηφηεηέο ηνπ, νθείινπλ λα απνθαιχπηνπλ ζηα ππφινηπα κέιε ηνπ Γ.. ηα ζεκαληηθά ίδηα ζπκθέξνληά ηνπο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάδνληαη άκεζα απφ ζπλαιιαγέο ή απνθάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη θάζε άιιε ζχγθξνπζε ηδίσλ ζπκθεξφλησλ κε απηφ ηεο Δηαηξείαο ή ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42 ε παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, πνπ αλαθχπηεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 1.2 Ππόεδπορ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζνξίδεη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 10

11 δηάηαμεο, πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηνπ θαη δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ. Δπίζεο επηθπξψλεη ηα αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξηέρνληαη ζηελ πξφζθιεζε πνπ απνζηέιιεηαη ζε φια ηα κέιε δχν ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξν ηεο έλαξμεο ηεο ζπλεδξίαζεο. Αλ ν Πξφεδξνο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη λα αζθήζεη νπνηνδήπνηε απφ ηα θαζήθνληά ηνπ, αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Αλ θαη ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ επίζεο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη αλαπιεξψλεηαη απφ έλα χκβνπιν, ηνλ νπνίν νξίδεη ην Γ.., ή ζε πεξίπησζε αξλήζεσο ή αδπλακίαο ηνπ, νξίδεη έηεξν ζχκβνπιν. 1.3 Γιεςθύνυν ύμβοςλορ Θδηόηεηα Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο είλαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξείαο θαη ε ηδηφηεηά ηνπ δελ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ Θέζε ζηελ ηεξαξρία Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο Αξκνδηόηεηεο ηνπ Δηεπζύλνληνο πκβνύινπ 1. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο πξνΐζηαηαη φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δηαηξείαο, δηεπζχλεη ην έξγν ηνπο, παίξλεη ηηο αλαγθαίεο απνθάζεηο κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο, ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη πξνυπνινγηζκψλ, ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.., ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ θαη ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ. 2. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ησλ εμνπζηψλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη απφ ην Καηαζηαηηθφ ή ηνπ εθρσξνχληαη απφ ην Γ.. κεξηκλά γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν ζπζηήζεθε ε Δηαηξεία, ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα ειιεληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο επίζεο νθείιεη λα δίλεη βαζηθή πξνηεξαηφηεηα θαη ζηελ εθπιήξσζε θνηλσληθψλ ζθνπψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο κε θνηλσληθή επαηζζεζία ζην πιαίζην ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο. 11

12 3. χκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο αζθεί φιεο ηηο νπζηαζηηθέο δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη φζεο άιιεο αξκνδηφηεηεο ηνπ εθρσξεί ην Γ.. Δηδηθφηεξα: α) Τπνβάιιεη ζην Γ.. ηεο Δηαηξείαο ηηο πξνηάζεηο θαη εηζεγήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ θαη ηξαηεγηθφ ρέδην. β) Απνθαζίδεη ηελ θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ κέρξη ηνπ πνζνχ εθείλνπ πνπ νξίδεη κε απφθαζή ηνπ ην Γ.. γ) Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. δ) Απνθαζίδεη γηα ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, πξνηείλεη ζην Γ.. γηα έγθξηζε ηελ θαηάξηηζε ησλ αλαγθαίσλ λέσλ θαλνληζκψλ, νξγαλνγξακκάησλ, πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. ε) Δηζεγείηαη φια ηα ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο ζην Γ.. θαζψο επίζεο θαη ζέκαηα Δ.Ζ.Γ. (Δθηφο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο), ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο. 4. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο θξνληίδεη γηα: ηε ζχληαμε, δχν ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ εμφδσλ ηεο Δηαηξείαο, ηε ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ απνινγηζκνχ ηεο Δηαηξείαο εληφο 3 κελψλ απφ ηε ιήμε εθάζηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ειέγρεη ηελ θαζεκεξηλή εξγαζία ηεο Δηαηξείαο θαη αζθεί ηελ επνπηεία ζηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ θάζε ππεξεζίαο, έρνληαο ηε δηνίθεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο. 12

13 1.4 Δπιηποπή Δλέγσος ύλζεζε Επηηξνπήο Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ απαξηίδεηαη απφ ηξία (3), ηνπιάρηζηνλ, κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην έλα εμ απηψλ αλεμάξηεην. Όια ηα κέιε, ηα νπνία νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε Μεηφρσλ, πξέπεη λα έρνπλ ή λα απνθηήζνπλ γλψζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Οκίινπ. Σν δε αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ, πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλε επαξθή γλψζε ζε ζέκαηα ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα νξηζηεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην κέινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ πνπ ζα εθηειεί θαζήθνληα Πξνέδξνπ Δηθαηνδνζία Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εμνπζηνδνηεί ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο: λα έρεη πξφζβαζε ζηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο, ζηνπο ππαιιήινπο θαη ζηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε λα επνπηεχεη ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ λα εηζεγείηαη ηελ πξφζιεςε ησλ Δμσηεξηθψλ Διεγθηψλ ηνπ Οκίινπ θαη λα επνπηεχεη ην έξγν ηνπο Τπνρξεώζεηο Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο : 1. ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο 2. ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 3. ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 4. ηελ παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 5. ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ησλ αηνκηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 6. ηε δηαζθάιηζε ηεο χπαξμεο θαη δηαηήξεζεο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο ησλ Δμσηεξηθψλ Διεγθηψλ, ηδίσο ζε πεξίπησζε παξνρήο πξφζζεησλ πέξαλ ησλ ππεξεζηψλ δηελέξγεηαο ησλ ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ 13

14 7. ηε ζχζηαζε ζηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ Δμσηεξηθψλ Διεγθηψλ 8. ηε ιήςε εηήζηαο γξαπηήο επηβεβαίσζεο απφ ηνπο Δμσηεξηθνχο Διεγθηέο γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, θαζψο θαη γηα ηε θχζε θαη έθηαζε άιισλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ, πέξαλ ησλ ππεξεζηψλ δηελέξγεηαο ησλ ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ 9. ηε ιήςε αλαθνξάο απφ ηνπο Δμσηεξηθνχο Διεγθηέο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ θαη έθζεζεο κε ηηο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαη ηε ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 10. ηε δηαβνχιεπζε κε ηνπο Δμσηεξηθνχο Διεγθηέο γηα θάζε απεηιή θηλδχλνπ ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ ππνλφκεπζεο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο 11. ηε δηαζθάιηζε φηη νη Δμσηεξηθνί Διεγθηέο δελ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο γηα πεξηζζφηεξν απφ 5 ζπλερή έηε θαη δελ επαλαιακβάλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο πξηλ ηελ παξέιεπζε δχν ζπλερψλ εηψλ, θαη, φηη ν θχξηνο εηαίξνο ηνπ γξαθείνπ ησλ Δμσηεξηθψλ Διεγθηψλ δελ πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ γηα πεξηζζφηεξν απφ ηέζζεξα ζπλερή έηε θαη δελ επαλαιακβάλεη ηα θαζήθνληά ηνπ πξηλ ηελ παξέιεπζε ηξηψλ ζπλερψλ εηψλ 12. ηε δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ θαη ηελ πιήξε θαη αλεκπφδηζηε πξφζβαζή ηνπο ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη αξρεία, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 13. ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ Τπεξεζηψλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηνπ Γηεπζπληή ηεο πζθέςεηο πζθέςεηο γίλνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ (ηξηκεληαία βάζε). Δπηπιένλ ζπγθαινχληαη ζπλαληήζεηο θαηά πεξίπησζε, φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν. ηηο ζπζθέςεηο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κφλν ηα κέιε ηεο. Ζ Δπηηξνπή δχλαηαη λα πξνζθαιεί θαη άιια πξφζσπα, φπνηε ην θξίλεη ζθφπηκν. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θνηλνπνηεί ηα πξαθηηθά ησλ ζπζθέςεσλ ζην Γ.. Καηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζπλεδξηάδεη κε ην Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν κε ηνπο Δμσηεξηθνχο Διεγθηέο ρσξίο ηελ παξνπζία κειψλ ηεο Γηνίθεζεο. 14

15 2. ΤΣΖΜΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 2.1 ύζηημα Δζυηεπικού Δλέγσος Σν χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ νξίδεηαη σο: «ην ζύλνιν ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα παξάζρνπλ ζρεηηθή εμαζθάιηζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ όζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη απνδνηηθόηεηα ησλ ιεηηνπξγηώλ, ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ηε ζπκκόξθσζε κε ηελ θείκελε λνκνζεζία» (νξηζκφο πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε επηηξνπή COSO ην 1992). Βαζηθφ κέιεκα ηεο Δηαηξείαο απνηειεί ε αλάπηπμε θαη ε ζπλερήο αλαβάζκηζε ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο, ην νπνίν απνηειεί ζχλνιν ιεπηνκεξψο θαηαγεγξακκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη κεραληζκψλ ειέγρνπ πνπ θαιχπηνπλ ζε ζπλερή βάζε θάζε δξαζηεξηφηεηα θαη ζπλαιιαγή ηεο θαη ζπληεινχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο θαη ζηε δηαζθάιηζε ησλ αθφινπζσλ ηδίσο ζηφρσλ: ηελ πηνζέηεζε βέιηηζησλ δηεζλψλ πξαθηηθψλ θαη αξρψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηε ζπλεπή πινπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο, κε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ηελ αλαγλψξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πάζεο θχζεσο θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνληαη, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, ηε δηαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ αθξηβή θαη έγθαηξν πξνζδηνξηζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Οκίινπ θαη ηελ παξαγσγή αμηφπηζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηε ζπκκφξθσζε κε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ, κε έκθαζε ζην Ν. 3016/2002 πεξί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηελ απφθαζε 5/204/2000 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηελ πξφιεςε θαη ηελ απνθπγή ιαλζαζκέλσλ ελεξγεηψλ θαη παξαηππηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε θήκε θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Οκίινπ, ησλ κεηφρσλ θαη ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κε απηφλ. Σν.Δ.Δ. απνηειεί ην ζχλνιν ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ θαιχπηνπλ ζε ζπλερή βάζε θάζε δξαζηεξηφηεηα θαη ζπληειεί ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. Σν.Δ.Δ. έρεη εθαξκνγή ζε φιεο ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο θαη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ. 15

16 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηελ επζχλε ηεο πηνζέηεζεο θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε επαξθνχο θαη απνηειεζκαηηθνχ.δ.δ. Ζ Γηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε ηεο αλάπηπμεο θαη ελζσκάησζεο ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην εχξνο, ην κέγεζνο θαη ηε θχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο, ηεο πεξηνδηθήο αμηνιφγεζεο ησλ ζεκαληηθψλ, απφ πιεπξάο επηπηψζεσλ, δπζιεηηνπξγηψλ θαη ηεο ελ γέλεη απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ.δ.δ. ηα θχξηα θαζήθνληα ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ πεξηιακβάλεηαη ε παξαθνινχζεζε θαη ε εηήζηα αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ.δ.δ. 2.2 Τπηπεζία Δζυηεπικού Δλέγσος Ο λνκνζεηηθφο ζεζκφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηέζεθε ζε εθαξκνγή ζηελ Διιάδα κε ηελ απφθαζε 5/204/2000 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ην Ν. 3016/2002 γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε απφ φπνπ πξνθχπηεη ε ππνρξέσζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υ.Α. λα δηαζέηνπλ εηδηθή Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, πνπ απνζθνπεί ζηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηζεγκέλεο Δηαηξείαο σο πξνο ηελ ηήξεζε ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη έρεη ηελ επζχλε λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ην Γ. ηεο Δηαηξείαο ηόρνη Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη ε παξνρή ινγηθήο επηβεβαίσζεο ζηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο γηα ηε, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο. Δπίζεο απνζθνπεί ζηε δηαθχιαμε θαη απνδνηηθή ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ παξαγσγηθψλ ηεο πφξσλ Θέζε ζηελ ηεξαξρία Ζ Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηελ Δπξσπατθή Πηζηή Α.Δ.Γ.Α. αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη επνπηεχεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Οξγάλσζε Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ πκθψλα κε ην Καηαζηαηηθφ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο, ν Γηεπζπληήο θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαζψο θαη ηα κέιε ηεο 16

17 Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο είλαη αλεμάξηεηνη θαη δελ ππάγνληαη ηεξαξρηθά ζε θακκία άιιε ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο Δηαηξείαο. Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο απνηειεί κηα ειεγθηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Δηαηξείαο. Ο Γηεπζπληήο θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ νξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. Γελ κπνξνχλ λα νξηζηνχλ ζηε Γηεχζπλζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κέιε ηνπ Γ.., Γηεπζπληηθά ζηειέρε ηα νπνία έρνπλ θαη άιιεο, εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αξκνδηφηεηεο ή ζπγγελήο ησλ παξαπάλσ κέρξη θαη ηνπ δεπηέξνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο. Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ν Γηεπζπληήο θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε νπνηνπδήπνηε βηβιίνπ, εγγξάθνπ, αξρείνπ, ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, θαη ραξηνθπιαθίνπ ηεο Δηαηξείαο ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο Δηαηξείαο. Σα κέιε ηνπ Γ.. νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο Δζσηεξηθνχο Διεγθηέο θαη γεληθά λα δηεπθνιχλνπλ κε θάζε ηξφπν ην έξγν ηνπο. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο νθείιεη λα παξέρεη ζηνπο Δζσηεξηθνχο Διεγθηέο φια ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπο Δηεζλή Επαγγεικαηηθά Πξόηππα Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ Ζ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε έλαλ νξγαληζκφ επηηπγράλεηαη θαη δηαζθαιίδεηαη κε ηελ πηνζέηεζε θαη ηήξεζε ησλ Δηεζλώλ Πξνηύπσλ Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing). Γχν δηεζλείο επαγγεικαηηθνί θνξείο, ν ΗΗΑ θαη ν ISACA, έρνπλ απνθηήζεη παγθφζκηα αλαγλψξηζε θαη ζεσξνχληαη επίζεκα φξγαλα ζέζπηζεο θαλφλσλ θαη πξνηχπσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Ο δηεζλήο επαγγεικαηηθφο θνξέαο εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ IIA (Institute of Internal Auditors) είλαη ν εθδφηεο ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ θαη θαζνδεγεηήο γηα ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο δηεζλήο επαγγεικαηηθφο θνξέαο εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ISACA (Information Systems Audit and Control Association) είλαη ν εθδφηεο ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ θαη θαζνδεγεηήο γηα ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 17

18 Σα Γηεζλή Πξφηππα θαζνδεγνχλ ηνλ Δζσηεξηθφ Διεγθηή θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ σο εμήο: Πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Απνηεινχλ ην γεληθφ πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ παξέρνληαη θαη πξνάγνληαη νη πξνζηηζέκελεο αμίαο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Υξεζηκνπνηνχληαη σο κέηξν αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Πξνσζνχλ ηε βειηίσζε ζε νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο Κώδηθαο Ηζηθήο Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ - Code of Ethics ηφρνο ηνπ Κψδηθα Ζζηθήο είλαη λα πξνάγεη ηελ εζηθή θνπιηνχξα ζην επάγγεικα ηνπ Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο αλακέλεηαη φηη ζα εθαξκφδνπλ θαη ζα ππεξαζπίδνπλ ηηο αθφινπζεο αξρέο: Ακεπαιόηηηα Ζ Αθεξαηφηεηα ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ εδξαηψλεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη παξέρεη έηζη ηε βάζε εκπηζηνζχλεο ηεο θξίζεο ηνπο. Ανηικειμενικόηηηα Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο επηδεηθλχνπλ ην πςειφηεξν επίπεδν επαγγεικαηηθήο αληηθεηκεληθφηεηαο θαηά ηε ζπγθέληξσζε, αμηνιφγεζε θαη θνηλνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ή ηε δηαδηθαζία πνπ εμεηάδεηαη. Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο πξνβαίλνπλ ζε κία ηζνξξνπεκέλε εθηίκεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ πεξηπηψζεσλ θαη δελ επεξεάδνληαη αδηθαηνιφγεηα απφ ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα, ή ηα ζπκθέξνληα άιισλ, θαηά ην ζρεκαηηζκφ ησλ θξίζεψλ ηνπο. Δμπιζηεςηικόηηηα Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο ζέβνληαη ηελ αμία θαη ηελ θπξηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ ιακβάλνπλ θαη δελ θνηλνπνηνχλ πιεξνθνξίεο ρσξίο θαηάιιειε εμνπζηνδφηεζε, εθηφο εάλ ππάξρεη λνκηθή ή επαγγεικαηηθή ππνρξέσζε. Δπάπκεια Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 18

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη :

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1. Σν Δργαζηήρηο Βηοϊαηρηθής Σετλοιογίας ηοσ Δζληθού Μεηζόβηοσ Ποισηετλείοσ ΔΠΙΔΤ πνπ εδξεχεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα