Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α."

Transcript

1 Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος 2010

2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ: ΔΗΑΓΧΓΖ... 5 I. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ... 5 II. ΤΠΟΥΡΔΟΗ ΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Αξκνδηόηεηεο Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Μέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Ακνηβέο ησλ κε εθηειεζηηθώλ κειώλ Τπνρξεώζεηο κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Δηαηξηθφ πκθέξνλ πγθξνχζεηο πκθεξφλησλ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Θδηόηεηα Θέζε ζηελ ηεξαξρία Αξκνδηόηεηεο ηνπ Δηεπζύλνληνο πκβνύινπ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ύλζεζε Επηηξνπήο Δηθαηνδνζία Τπνρξεώζεηο πζθέςεηο ΤΣΖΜΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΣΖΜΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ηόρνη Θέζε ζηελ ηεξαξρία Οξγάλσζε Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ Δηεζλή Επαγγεικαηηθά Πξόηππα Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ Κώδηθαο Ηζηθήο Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ - Code of Ethics Αξκνδηόηεηεο ηεο Δηεύζπλζεο Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ ΟΡΓΑΝΧΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΔ ΑΡΥΔ αθήο θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ Θεξαξρηθή νξγάλσζε πξνζσπηθνύ Τπνρξεώζεηο Γεληθώλ Δηεπζπληώλ Τπνρξεώζεηο Δηεπζπληώλ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δηεύζπλζε Ννκηθήο Τπεξεζίαο Σκήκα πκβάζεσλ Δηεύζπλζε Λνγηζηεξίνπ Λνγηζηήξην Σακεηαθή Γηαρείξηζε Δηεύζπλζε Μεραλνγξάθεζεο

3 3.2.5 Δηεύζπλζε Δηαρείξηζεο Αζθαιίζηξσλ Κεληξηθή Γηαρείξηζε Σκήκα πλεξγαηψλ Γηαρεηξηζηψλ Πξσηόθνιιν Δηεθπεξαίσζε Σκήκα Πξνζσπηθνύ Τπεξεζία Εμππεξέηεζεο Μεηόρσλ Τπεξεζία Εηαηξηθώλ Αλαθνηλώζεσλ Σκήκα Πξνκεζεηώλ Αλαισζίκσλ Σκήκα Δηαρείξηζεο Παγίσλ Σκήκα Επίδηθσλ Απαηηήζεσλ Bancassurance Δηεύζπλζε Κιάδνπ Ζσήο Αηνκηθώλ Κιάδνο Εσήο Αηνκηθψλ Σκήκα Εεκηψλ Αηνκηθψλ Αλαινγηζηηθή Τπεξεζία Δηεύζπλζε Κιάδνπ Ζσήο Οκαδηθώλ Κιάδνο Εσήο Οκαδηθψλ Κιάδνο Πξνζσπηθνχ Αηπρήκαηνο Σκήκα Εεκηψλ Οκαδηθψλ & Πξνζσπηθνχ Αηπρήκαηνο Δηεύζπλζε Γεληθώλ Κιάδσλ Κιάδνο Πεξηνπζίαο (Ππξφο) Κιάδνο θαθψλ Κιάδνο Αηπρεκάησλ Κιάδνο Μεηαθνξψλ Σκήκα Εεκηψλ Γεληθψλ Κιάδσλ Σκήκα Αληαζθαιεηώλ Κιάδνο Ννκηθήο Πξνζηαζίαο Δηεύζπλζε Εθδόζεσλ Απηνθηλήηνπ Σκήκα Εμππεξέηεζεο Πειαηώλ Δηεύζπλζε Απνδεκηώζεσλ Απηνθηλήηνπ Σκήκα Εεκηψλ Απηνθηλήηνπ Σκήκα Γηθαζηηθνχ Απηνθηλήησλ Σκήκα Δπαλεηζπξάμεσλ Σκήκα Marketing & Δεκόζησλ ρέζεσλ Σκήκα Εθπαίδεπζεο Δηθηύνπ Σκήκα Δηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Πσιήζεσλ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο Πσιήζεσλ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ (INVESTMENT COMMITTEE) Ρόινο ηεο Επελδπηηθήο Επηηξνπήο Επελδπηηθνί ηόρνη Επελδπηηθό Υαξηνθπιάθην Καηαλνκή επελδύζεσλ ηξαηεγηθή Καηαλνκή (Strategic Asset Allocation) Σαθηηθή Καηαλνκή (Tactical Asset Allocation) Αλαδηάξζξσζε Υαξηνθπιαθίνπ Δηαρεηξηζηέο Κεθαιαίσλ Δείθηεο Αλαθνξάο Μέηξεζε Απνηειεζκάησλ Δηαρείξηζε Ρίζθνπ Επελδπηηθά Όξηα Αλαθνξά θαη Παξαθνινύζεζε

4 4.2 ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ (MANAGEMENT COMMITTEE) ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΗΑΛΔΗΠΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ (CRISIS MANAGEMENT PLAN) ΑΡΥΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΑΡΥΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΝ ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΥΧΡΟ Επαγγεικαηηθή ερεκύζεηα Εηνηκόηεηα-Πξσηνβνπιία Σήξεζε ηεξαξρίαο Επηθνηλσλία κε ηξίηνπο Υξήζε πιηθνηερληθώλ κέζσλ Πνιηηηθή Κπξώζεσλ Πξνζσπηθνύ - κε απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο εξγαδνκέλσλ Πνιηηηθή Επηιήςηκσλ Πξάμεσλ (Whistle Blowing Policy) Καλνληζκόο Καπλίζκαηνο ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΠΑΛΛΖΛΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΚΑΗ ΑΡΥΔ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΚΧΓΗΚΑ ΈΝΓΤΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΑΡΔΝΟΥΛΖΔΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΑΡΑΠΟΝΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Χ ΔΗΖΓΜΔΝΖ Δ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΓΟΡΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΜΔΣΟΥΧΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΣΑΗΡΗΚΧΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ Ν. 3340/ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ ΖΜΑΝΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Ν. 3556/ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ «ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΜΔΡΧΝ» ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΓΛΠ ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΔΗ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΔ ΠΡΟΝΟΜΗΑΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΟΛΗΑΜΟ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΔΥΔΜΤΘΔΗΑ ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΥΡΖΖ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΑ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΒΑΔΗ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΈΛΔΓΥΟ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΧΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΖ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ISO 9001: ΠΗΝΑΚΑ 1: ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ - ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΔΓΚΡΗΖ ΗΥΤΟ.. 79 ΠΙΝΑΚΑ 2: ΑΛΛΑΓΕ & ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ

5 ΔΗΑΓΧΓΖ Ο παξψλ Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο «Δπξσπατθή Πίζηε Α.Δ.Γ.Α.» πεξηγξάθεη ηηο βαζηθέο αξρέο κε ηηο νπνίεο νξγαλψλεηαη, ιεηηνπξγεί θαη δηνηθείηαη ε Δηαηξεία. Καηαξηίζηεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3016/2002 γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 32 παξ.2 ηνπ Ν.3340/2005, θαζψο θαη κε βάζε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο φπσο ηζρχεη, ηνπο ινηπνχο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο, εγθπθιίνπο θαη νδεγίεο, θαζψο θαη ελ γέλεη κε ην λνκνζεηηθφ θαζεζηψο πνπ ηε δηέπεη. Ο παξψλ Καλνληζκφο βαζίδεηαη ζην ηζρχνλ νξγαλφγξακκα ηεο Δηαηξείαο θαη αληαπνθξίλεηαη ζην κέγεζνο ηεο Δηαηξείαο, ζην αληηθείκελφ ηεο θαη ζηηο αξρέο ζχγρξνλεο νξγάλσζεο θαη αλάπηπμεο. Ο παξψλ Καλνληζκφο πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο θαη ησλ επηκέξνπο Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ, αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ ηα νπνία δεζκεχνληαη απφ απηφλ. I. Ανηικείμενο ηος Δζυηεπικού Κανονιζμού Λειηοςπγίαρ 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο έρεη ζθνπφ ηε ξχζκηζε ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε δηαζθάιηζε: α) ηεο επηρεηξεκαηηθήο αξηηφηεηαο, β) ηεο δηαθάλεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, γ) ηνπ ειέγρνπ ηεο Γηνίθεζεο θαη ηδίσο ηνπ ειέγρνπ ηνπ ηξφπνπ ιήςεο δηαρεηξηζηηθψλ απνθάζεσλ θαη δ) ηεο ηήξεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηδίσο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο. 2. ηνλ παξφληα Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ξπζκίδνληαη ε νξγάλσζε θαη νη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο. 5

6 Δηδηθφηεξα: α) ε δηάξζξσζε ησλ νξγαλσηηθψλ ηνκέσλ δηεπζχλζεσλ ηεο Δηαηξείαο, ηα αληηθείκελά ηνπο θαη νη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο απηψλ, νη αξκνδηφηεηεο, ηα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ε ζρέζε ησλ δηεπζχλζεσλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηε Γηνίθεζε, β) ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ εθηειεζηηθψλ θαη κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, γ) νη δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ ζηειερψλ, θαζψο θαη ηνπ ινηπνχ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο, δ) νη δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ, εμαηηίαο ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηελ Δηαηξεία, θαηέρνπλ εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε επί θηλεηψλ αμηψλ ηεο Δηαηξείαο ή ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε παξ.5 ηνπ Κ.Ν.2190/1920, εθφζνλ απηέο είλαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, θαζψο θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξείαο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ Δηαηξεία θαη ηνπο βαζηθνχο πειάηεο ή πξνκεζεπηέο ηεο, ε) νη δηαδηθαζίεο πξναλαγγειίαο θαη δεκφζηαο γλσζηνπνίεζεο ζεκαληηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ή ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο Δηαηξείαο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ αλαηεζεί δηαρεηξηζηηθέο αξκνδηφηεηεο, θαη ζη) νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ θαη ηελ θαηάιιειε γλσζηνπνίεζή ηνπο ζηα φξγαλα θαη ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο. II. Τπόσπεοι Σήπηζηρ ηος Δζυηεπικού Κανονιζμού Λειηοςπγίαρ 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο ζπληζηά έλα πιέγκα δεζκεπηηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο γηα: α) ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ β) ηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο, θαζψο θαη ηνπο Πξντζηακέλνπο Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ 6

7 γ) ελ γέλεη ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο πνπ ζπλδέεηαη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, θαζψο θαη δ) ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο Δηαηξείαο πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο βάζεη ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηελ Δηαηξεία. 2. Οη νξγαλσηηθέο αξρέο θαη αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο ζέηνπλ ην πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ δηακνξθψλεηαη ε νξγάλσζε ηεο Δηαηξείαο θαη αλαπηχζζεηαη ε δξαζηεξηφηεηά ηεο θαη απφ απηέο απνξξένπλ εηδηθφηεξεο ππνρξεψζεηο γηα ηα ππφρξεα πξφζσπα θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 3. Σα ππφρξεα πξφζσπα δεζκεχνληαη άκεζα απφ ηνλ Καλνληζκφ πνπ θαζηδξχνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπο. Οθείινπλ πεξαηηέξσ λα ηεξνχλ κε θάζε επηκέιεηα ηα εηδηθφηεξα θαζήθνληά ηνπο ζην πιαίζην ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη απφ ην αξκφδην Πξντζηάκελφ ηνπο, ή ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν βάζεη ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δηαηξείαο. 7

8 1. ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 1.1 Γιοικηηικό ςμβούλιο Αξκνδηόηεηεο Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ην αλψηαην δηνηθεηηθφ φξγαλν ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηά θχξην ιφγν δηακνξθψλεη ηε ζηξαηεγηθή θαη πνιηηηθή αλάπηπμεο απηήο, ελψ επνπηεχεη θαη ειέγρεη ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο. Λακβάλεη απνθάζεηο, αζθεί έιεγρν ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο θαη επνπηεχεη επί ζπλερνχο βάζεσο ηα ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο ζηα νπνία βάζεη ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ή θαηφπηλ αλάζεζεο απφ ην ίδην ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρνπλ αλαηεζεί ζρεηηθέο εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο. 2. Οη εμνπζίεο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο είλαη απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Καηαζηαηηθφ απηήο. 3. Εεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο θάζε είδνπο ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο, ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο απηήο θαη ηε γεληθφηεξε πνιηηηθή ησλ ακνηβψλ ηεο Δηαηξείαο απνθαζίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 4. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3016/2002, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπληάζζεη θαη έηνο έθζεζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά θαη νη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο θαηά ην άξζξν 42ε παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Ζ έθζεζε απηή γλσζηνπνηείηαη ζηηο Δπνπηηθέο Αξρέο Μέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ πέληε (5) έσο έληεθα (11) κέιε, ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε εθηειεζηηθά θαη κε εθηειεζηηθά. Σα εθηειεζηηθά κέιε απαζρνινχληαη ζηελ Δηαηξεία κε ηα θαζεκεξηλά ζέκαηα δηνίθεζεο. Σα κε εθηειεζηηθά κέιε είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ πξναγσγή ησλ εηαηξηθψλ δεηεκάησλ. Ο αξηζκφο ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ, θαη αλ πξνθχςεη θιάζκα, ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ επφκελν αθέξαην αξηζκφ. 2. Μεηαμχ ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ππάξρνπλ 2 ηνπιάρηζηνλ αλεμάξηεηα κέιε. Ζ ηδηφηεηα ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ σο εθηειεζηηθψλ ή κε νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σα αλεμάξηεηα κέιε νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Αλ εθιεγεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνζσξηλφ κέινο κέρξη ηελ 8

9 πξψηε Γεληθή πλέιεπζε ζε αλαπιήξσζε άιινπ αλεμάξηεηνπ πνπ παξαηηήζεθε, εμέιηπε ή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαηέζηε έθπησην, ην κέινο πνπ εθιέγεηαη πξέπεη λα είλαη θαη απηφ αλεμάξηεην Αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 1. Σα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξέπεη λα κελ θαηέρνπλ κεηνρέο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 0,5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη λα κελ έρνπλ ζρέζε εμάξηεζεο κε ηελ Δηαηξεία ή κε ζπλδεδεκέλα κε απηή πξφζσπα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 ηνπ Ν.3016/2002. ρέζε εμάξηεζεο ππάξρεη φηαλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ: α) δηαηεξεί επηρεηξεκαηηθή ή άιιε επαγγεικαηηθή ζρέζε κε ηελ Δηαηξεία ή κε ζπλδεδεκέλε κε απηή επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42 ε παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ε νπνία ζρέζε απφ ηε θχζε ηεο επεξεάδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα θαη ηδίσο φηαλ είλαη ζεκαληηθφο πξνκεζεπηήο ή πειάηεο ηεο Δηαηξείαο, β) είλαη Πξφεδξνο ηνπ Γ. ή δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ηεο Δηαηξείαο ή έρεη ηηο σο άλσ ηδηφηεηεο ή είλαη εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ. ζε ζπλδεδεκέλε κε ηελ Δηαηξεία επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42 ε παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ή δηαηεξεί ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή έκκηζζεο εληνιήο κε ηελ Δηαηξεία ή ηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο, γ) έρεη ζπγγέλεηα κέρξη δεπηέξνπ βαζκνχ ή είλαη ζχδπγνο εθηειεζηηθνχ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο ή κεηφρνπ πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο ή ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42 ε παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη δ) έρεη δηνξηζηεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 παξ. 3 ηνπ Κ.Ν.2190/ Σα αλεμάξηεηα κέιε ηνπ Γ.. κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ, ν θαζέλαο ή απφ θνηλνχ, αλαθνξέο θαη μερσξηζηέο εθζέζεηο απφ απηέο ηνπ Γ.. πξνο ηελ Σαθηηθή ή Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο, εθφζνλ θξίλνπλ ηνχην αλαγθαίν. 3. Μέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Γ.. ζε ζψκα, ππνβάιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ην πξαθηηθφ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ εμέιεμε ηα αλεμάξηεηα κέιε ηνπ Γ.., θαζψο θαη ην πξαθηηθφ ηνπ Γ.., ζην νπνίν νξίδεηαη ε ηδηφηεηα θάζε κέινπο σο εθηειεζηηθνχ ή κε εθηειεζηηθνχ ή εθιέγεηαη πξνζσξηλφ αλεμάξηεην κέινο ζε αληηθαηάζηαζε άιινπ πνπ παξαηηήζεθε, εμέιηπε ή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαηέζηε έθπησην. 9

10 Ακνηβέο ησλ κε εθηειεζηηθώλ κειώλ Ζ ακνηβή θαη νη ηπρφλ απνδεκηψζεηο ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γ.. θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ν.2190/1920 θαη είλαη αλάινγεο κε ην ρξφλν πνπ απηά δηαζέηνπλ γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπο αλαηίζεηαη ζχκθσλα κε ην λφκν απηφλ. Σν ζχλνιν ησλ ακνηβψλ θαη ησλ ηπρφλ απνδεκηψζεσλ ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γ.. αλαθέξνληαη ζε μερσξηζηή θαηεγνξία ζην πξνζάξηεκα ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Τπνρξεώζεηο κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Εηαηξηθό πκθέξνλ Σα κέιε ηνπ Γ.. ζπιινγηθά ή αηνκηθά θαηά ηελ άζθεζε ησλ εηδηθψλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη εθπξνζσπεπνπζψλ εμνπζηψλ πνπ ηνπο εθρσξνχληαη απφ ην Γ.., νθείινπλ λα ελεξγνχλ κε ζηφρν ηε δηαξθή επηδίσμε ηεο ελίζρπζεο ηεο καθξνρξφληαο νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ ελ γέλεη πξναγσγή ηνπ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο πγθξνύζεηο πκθεξόλησλ α) Σα κέιε ηνπ Γ.., θαζψο θαη θάζε ηξίην πξφζσπν, ζην νπνίν έρνπλ αλαηεζεί απφ ην Γ.. αξκνδηφηεηέο ηνπ, νθείινπλ λα απέρνπλ απφ ηελ επηδίσμε ηδίσλ ζπκθεξφλησλ πνπ αληηβαίλνπλ ζηα ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξείαο. β) Σα κέιε ηνπ Γ.., θαζψο θαη θάζε ηξίην πξφζσπν, ζην νπνίν έρνπλ αλαηεζεί απφ ην Γ.. αξκνδηφηεηέο ηνπ, νθείινπλ λα απνθαιχπηνπλ ζηα ππφινηπα κέιε ηνπ Γ.. ηα ζεκαληηθά ίδηα ζπκθέξνληά ηνπο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάδνληαη άκεζα απφ ζπλαιιαγέο ή απνθάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη θάζε άιιε ζχγθξνπζε ηδίσλ ζπκθεξφλησλ κε απηφ ηεο Δηαηξείαο ή ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42 ε παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, πνπ αλαθχπηεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 1.2 Ππόεδπορ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζνξίδεη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 10

11 δηάηαμεο, πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηνπ θαη δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ. Δπίζεο επηθπξψλεη ηα αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξηέρνληαη ζηελ πξφζθιεζε πνπ απνζηέιιεηαη ζε φια ηα κέιε δχν ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξν ηεο έλαξμεο ηεο ζπλεδξίαζεο. Αλ ν Πξφεδξνο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη λα αζθήζεη νπνηνδήπνηε απφ ηα θαζήθνληά ηνπ, αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Αλ θαη ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ επίζεο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη αλαπιεξψλεηαη απφ έλα χκβνπιν, ηνλ νπνίν νξίδεη ην Γ.., ή ζε πεξίπησζε αξλήζεσο ή αδπλακίαο ηνπ, νξίδεη έηεξν ζχκβνπιν. 1.3 Γιεςθύνυν ύμβοςλορ Θδηόηεηα Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο είλαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξείαο θαη ε ηδηφηεηά ηνπ δελ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ Θέζε ζηελ ηεξαξρία Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο Αξκνδηόηεηεο ηνπ Δηεπζύλνληνο πκβνύινπ 1. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο πξνΐζηαηαη φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δηαηξείαο, δηεπζχλεη ην έξγν ηνπο, παίξλεη ηηο αλαγθαίεο απνθάζεηο κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο, ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη πξνυπνινγηζκψλ, ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.., ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ θαη ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ. 2. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ησλ εμνπζηψλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη απφ ην Καηαζηαηηθφ ή ηνπ εθρσξνχληαη απφ ην Γ.. κεξηκλά γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν ζπζηήζεθε ε Δηαηξεία, ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα ειιεληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο επίζεο νθείιεη λα δίλεη βαζηθή πξνηεξαηφηεηα θαη ζηελ εθπιήξσζε θνηλσληθψλ ζθνπψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο κε θνηλσληθή επαηζζεζία ζην πιαίζην ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο. 11

12 3. χκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο αζθεί φιεο ηηο νπζηαζηηθέο δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη φζεο άιιεο αξκνδηφηεηεο ηνπ εθρσξεί ην Γ.. Δηδηθφηεξα: α) Τπνβάιιεη ζην Γ.. ηεο Δηαηξείαο ηηο πξνηάζεηο θαη εηζεγήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ θαη ηξαηεγηθφ ρέδην. β) Απνθαζίδεη ηελ θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ κέρξη ηνπ πνζνχ εθείλνπ πνπ νξίδεη κε απφθαζή ηνπ ην Γ.. γ) Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. δ) Απνθαζίδεη γηα ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, πξνηείλεη ζην Γ.. γηα έγθξηζε ηελ θαηάξηηζε ησλ αλαγθαίσλ λέσλ θαλνληζκψλ, νξγαλνγξακκάησλ, πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. ε) Δηζεγείηαη φια ηα ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο ζην Γ.. θαζψο επίζεο θαη ζέκαηα Δ.Ζ.Γ. (Δθηφο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο), ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο. 4. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο θξνληίδεη γηα: ηε ζχληαμε, δχν ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ εμφδσλ ηεο Δηαηξείαο, ηε ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ απνινγηζκνχ ηεο Δηαηξείαο εληφο 3 κελψλ απφ ηε ιήμε εθάζηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ειέγρεη ηελ θαζεκεξηλή εξγαζία ηεο Δηαηξείαο θαη αζθεί ηελ επνπηεία ζηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ θάζε ππεξεζίαο, έρνληαο ηε δηνίθεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο. 12

13 1.4 Δπιηποπή Δλέγσος ύλζεζε Επηηξνπήο Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ απαξηίδεηαη απφ ηξία (3), ηνπιάρηζηνλ, κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην έλα εμ απηψλ αλεμάξηεην. Όια ηα κέιε, ηα νπνία νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε Μεηφρσλ, πξέπεη λα έρνπλ ή λα απνθηήζνπλ γλψζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Οκίινπ. Σν δε αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ, πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλε επαξθή γλψζε ζε ζέκαηα ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα νξηζηεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην κέινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ πνπ ζα εθηειεί θαζήθνληα Πξνέδξνπ Δηθαηνδνζία Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εμνπζηνδνηεί ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο: λα έρεη πξφζβαζε ζηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο, ζηνπο ππαιιήινπο θαη ζηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε λα επνπηεχεη ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ λα εηζεγείηαη ηελ πξφζιεςε ησλ Δμσηεξηθψλ Διεγθηψλ ηνπ Οκίινπ θαη λα επνπηεχεη ην έξγν ηνπο Τπνρξεώζεηο Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο : 1. ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο 2. ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 3. ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 4. ηελ παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 5. ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ησλ αηνκηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 6. ηε δηαζθάιηζε ηεο χπαξμεο θαη δηαηήξεζεο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο ησλ Δμσηεξηθψλ Διεγθηψλ, ηδίσο ζε πεξίπησζε παξνρήο πξφζζεησλ πέξαλ ησλ ππεξεζηψλ δηελέξγεηαο ησλ ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ 13

14 7. ηε ζχζηαζε ζηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ Δμσηεξηθψλ Διεγθηψλ 8. ηε ιήςε εηήζηαο γξαπηήο επηβεβαίσζεο απφ ηνπο Δμσηεξηθνχο Διεγθηέο γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, θαζψο θαη γηα ηε θχζε θαη έθηαζε άιισλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ, πέξαλ ησλ ππεξεζηψλ δηελέξγεηαο ησλ ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ 9. ηε ιήςε αλαθνξάο απφ ηνπο Δμσηεξηθνχο Διεγθηέο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ θαη έθζεζεο κε ηηο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαη ηε ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 10. ηε δηαβνχιεπζε κε ηνπο Δμσηεξηθνχο Διεγθηέο γηα θάζε απεηιή θηλδχλνπ ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ ππνλφκεπζεο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο 11. ηε δηαζθάιηζε φηη νη Δμσηεξηθνί Διεγθηέο δελ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο γηα πεξηζζφηεξν απφ 5 ζπλερή έηε θαη δελ επαλαιακβάλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο πξηλ ηελ παξέιεπζε δχν ζπλερψλ εηψλ, θαη, φηη ν θχξηνο εηαίξνο ηνπ γξαθείνπ ησλ Δμσηεξηθψλ Διεγθηψλ δελ πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ γηα πεξηζζφηεξν απφ ηέζζεξα ζπλερή έηε θαη δελ επαλαιακβάλεη ηα θαζήθνληά ηνπ πξηλ ηελ παξέιεπζε ηξηψλ ζπλερψλ εηψλ 12. ηε δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ θαη ηελ πιήξε θαη αλεκπφδηζηε πξφζβαζή ηνπο ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη αξρεία, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 13. ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ Τπεξεζηψλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηνπ Γηεπζπληή ηεο πζθέςεηο πζθέςεηο γίλνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ (ηξηκεληαία βάζε). Δπηπιένλ ζπγθαινχληαη ζπλαληήζεηο θαηά πεξίπησζε, φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν. ηηο ζπζθέςεηο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κφλν ηα κέιε ηεο. Ζ Δπηηξνπή δχλαηαη λα πξνζθαιεί θαη άιια πξφζσπα, φπνηε ην θξίλεη ζθφπηκν. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θνηλνπνηεί ηα πξαθηηθά ησλ ζπζθέςεσλ ζην Γ.. Καηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζπλεδξηάδεη κε ην Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν κε ηνπο Δμσηεξηθνχο Διεγθηέο ρσξίο ηελ παξνπζία κειψλ ηεο Γηνίθεζεο. 14

15 2. ΤΣΖΜΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 2.1 ύζηημα Δζυηεπικού Δλέγσος Σν χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ νξίδεηαη σο: «ην ζύλνιν ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα παξάζρνπλ ζρεηηθή εμαζθάιηζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ όζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη απνδνηηθόηεηα ησλ ιεηηνπξγηώλ, ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ηε ζπκκόξθσζε κε ηελ θείκελε λνκνζεζία» (νξηζκφο πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε επηηξνπή COSO ην 1992). Βαζηθφ κέιεκα ηεο Δηαηξείαο απνηειεί ε αλάπηπμε θαη ε ζπλερήο αλαβάζκηζε ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο, ην νπνίν απνηειεί ζχλνιν ιεπηνκεξψο θαηαγεγξακκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη κεραληζκψλ ειέγρνπ πνπ θαιχπηνπλ ζε ζπλερή βάζε θάζε δξαζηεξηφηεηα θαη ζπλαιιαγή ηεο θαη ζπληεινχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο θαη ζηε δηαζθάιηζε ησλ αθφινπζσλ ηδίσο ζηφρσλ: ηελ πηνζέηεζε βέιηηζησλ δηεζλψλ πξαθηηθψλ θαη αξρψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηε ζπλεπή πινπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο, κε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ηελ αλαγλψξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πάζεο θχζεσο θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνληαη, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, ηε δηαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ αθξηβή θαη έγθαηξν πξνζδηνξηζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Οκίινπ θαη ηελ παξαγσγή αμηφπηζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηε ζπκκφξθσζε κε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ, κε έκθαζε ζην Ν. 3016/2002 πεξί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηελ απφθαζε 5/204/2000 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηελ πξφιεςε θαη ηελ απνθπγή ιαλζαζκέλσλ ελεξγεηψλ θαη παξαηππηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε θήκε θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Οκίινπ, ησλ κεηφρσλ θαη ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κε απηφλ. Σν.Δ.Δ. απνηειεί ην ζχλνιν ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ θαιχπηνπλ ζε ζπλερή βάζε θάζε δξαζηεξηφηεηα θαη ζπληειεί ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. Σν.Δ.Δ. έρεη εθαξκνγή ζε φιεο ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο θαη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ. 15

16 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηελ επζχλε ηεο πηνζέηεζεο θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε επαξθνχο θαη απνηειεζκαηηθνχ.δ.δ. Ζ Γηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε ηεο αλάπηπμεο θαη ελζσκάησζεο ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην εχξνο, ην κέγεζνο θαη ηε θχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο, ηεο πεξηνδηθήο αμηνιφγεζεο ησλ ζεκαληηθψλ, απφ πιεπξάο επηπηψζεσλ, δπζιεηηνπξγηψλ θαη ηεο ελ γέλεη απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ.δ.δ. ηα θχξηα θαζήθνληα ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ πεξηιακβάλεηαη ε παξαθνινχζεζε θαη ε εηήζηα αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ.δ.δ. 2.2 Τπηπεζία Δζυηεπικού Δλέγσος Ο λνκνζεηηθφο ζεζκφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηέζεθε ζε εθαξκνγή ζηελ Διιάδα κε ηελ απφθαζε 5/204/2000 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ην Ν. 3016/2002 γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε απφ φπνπ πξνθχπηεη ε ππνρξέσζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υ.Α. λα δηαζέηνπλ εηδηθή Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, πνπ απνζθνπεί ζηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηζεγκέλεο Δηαηξείαο σο πξνο ηελ ηήξεζε ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη έρεη ηελ επζχλε λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ην Γ. ηεο Δηαηξείαο ηόρνη Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη ε παξνρή ινγηθήο επηβεβαίσζεο ζηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο γηα ηε, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο. Δπίζεο απνζθνπεί ζηε δηαθχιαμε θαη απνδνηηθή ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ παξαγσγηθψλ ηεο πφξσλ Θέζε ζηελ ηεξαξρία Ζ Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηελ Δπξσπατθή Πηζηή Α.Δ.Γ.Α. αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη επνπηεχεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Οξγάλσζε Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ πκθψλα κε ην Καηαζηαηηθφ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο, ν Γηεπζπληήο θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαζψο θαη ηα κέιε ηεο 16

17 Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο είλαη αλεμάξηεηνη θαη δελ ππάγνληαη ηεξαξρηθά ζε θακκία άιιε ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο Δηαηξείαο. Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο απνηειεί κηα ειεγθηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Δηαηξείαο. Ο Γηεπζπληήο θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ νξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. Γελ κπνξνχλ λα νξηζηνχλ ζηε Γηεχζπλζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κέιε ηνπ Γ.., Γηεπζπληηθά ζηειέρε ηα νπνία έρνπλ θαη άιιεο, εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αξκνδηφηεηεο ή ζπγγελήο ησλ παξαπάλσ κέρξη θαη ηνπ δεπηέξνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο. Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ν Γηεπζπληήο θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε νπνηνπδήπνηε βηβιίνπ, εγγξάθνπ, αξρείνπ, ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, θαη ραξηνθπιαθίνπ ηεο Δηαηξείαο ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο Δηαηξείαο. Σα κέιε ηνπ Γ.. νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο Δζσηεξηθνχο Διεγθηέο θαη γεληθά λα δηεπθνιχλνπλ κε θάζε ηξφπν ην έξγν ηνπο. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο νθείιεη λα παξέρεη ζηνπο Δζσηεξηθνχο Διεγθηέο φια ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπο Δηεζλή Επαγγεικαηηθά Πξόηππα Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ Ζ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε έλαλ νξγαληζκφ επηηπγράλεηαη θαη δηαζθαιίδεηαη κε ηελ πηνζέηεζε θαη ηήξεζε ησλ Δηεζλώλ Πξνηύπσλ Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing). Γχν δηεζλείο επαγγεικαηηθνί θνξείο, ν ΗΗΑ θαη ν ISACA, έρνπλ απνθηήζεη παγθφζκηα αλαγλψξηζε θαη ζεσξνχληαη επίζεκα φξγαλα ζέζπηζεο θαλφλσλ θαη πξνηχπσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Ο δηεζλήο επαγγεικαηηθφο θνξέαο εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ IIA (Institute of Internal Auditors) είλαη ν εθδφηεο ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ θαη θαζνδεγεηήο γηα ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο δηεζλήο επαγγεικαηηθφο θνξέαο εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ISACA (Information Systems Audit and Control Association) είλαη ν εθδφηεο ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ θαη θαζνδεγεηήο γηα ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 17

18 Σα Γηεζλή Πξφηππα θαζνδεγνχλ ηνλ Δζσηεξηθφ Διεγθηή θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ σο εμήο: Πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Απνηεινχλ ην γεληθφ πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ παξέρνληαη θαη πξνάγνληαη νη πξνζηηζέκελεο αμίαο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Υξεζηκνπνηνχληαη σο κέηξν αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Πξνσζνχλ ηε βειηίσζε ζε νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο Κώδηθαο Ηζηθήο Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ - Code of Ethics ηφρνο ηνπ Κψδηθα Ζζηθήο είλαη λα πξνάγεη ηελ εζηθή θνπιηνχξα ζην επάγγεικα ηνπ Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο αλακέλεηαη φηη ζα εθαξκφδνπλ θαη ζα ππεξαζπίδνπλ ηηο αθφινπζεο αξρέο: Ακεπαιόηηηα Ζ Αθεξαηφηεηα ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ εδξαηψλεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη παξέρεη έηζη ηε βάζε εκπηζηνζχλεο ηεο θξίζεο ηνπο. Ανηικειμενικόηηηα Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο επηδεηθλχνπλ ην πςειφηεξν επίπεδν επαγγεικαηηθήο αληηθεηκεληθφηεηαο θαηά ηε ζπγθέληξσζε, αμηνιφγεζε θαη θνηλνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ή ηε δηαδηθαζία πνπ εμεηάδεηαη. Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο πξνβαίλνπλ ζε κία ηζνξξνπεκέλε εθηίκεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ πεξηπηψζεσλ θαη δελ επεξεάδνληαη αδηθαηνιφγεηα απφ ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα, ή ηα ζπκθέξνληα άιισλ, θαηά ην ζρεκαηηζκφ ησλ θξίζεψλ ηνπο. Δμπιζηεςηικόηηηα Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο ζέβνληαη ηελ αμία θαη ηελ θπξηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ ιακβάλνπλ θαη δελ θνηλνπνηνχλ πιεξνθνξίεο ρσξίο θαηάιιειε εμνπζηνδφηεζε, εθηφο εάλ ππάξρεη λνκηθή ή επαγγεικαηηθή ππνρξέσζε. Δπάπκεια Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 18

19 2.2.6 Αξκνδηόηεηεο ηεο Δηεύζπλζεο Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ Ζ Γηεχζπλζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 1) Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή θαη ηε ζπλερή ηήξεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, θαζψο θαη ηεο ελ γέλεη λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ Δηαηξεία θαη ηδηαίηεξα ηεο λνκνζεζίαο ησλ αλσλχκσλ θαη εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ. 2) Αλαθέξεη ζην Γ.. ηεο Δηαηξείαο πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ησλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ή ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ κε ηα ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξείαο. 3) Δλεκεξψλεη εγγξάθσο κία θνξά ηνπιάρηζηνλ ην ηξίκελν ην Γ.. γηα ην δηελεξγνχκελν έιεγρν. 4) Παξίζηαηαη ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ, φπνπ θαη ηνπο παξέρεη ελεκέξσζε. 5) Παξέρεη, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γ.., νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία δεηεζεί εγγξάθσο απφ Δπνπηηθέο Αξρέο κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη θαη δηεπθνιχλεη κε θάζε ηξφπν ην έξγν παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ θαη επνπηείαο πνπ απηέο αζθνχλ. 6) Δπηιέγεη ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα εθαξκνζηεί θαηά ηκήκα, θαηά δξαζηεξηφηεηα, θαηά ζπλαιιαγή, ζε βξαρπρξφληα βάζε, ζε κεζνπξφζεζκε βάζε θαη ππνβάιιεη ηα επξήκαηα εγγξάθσο πξνο ηε Γηνίθεζε. 7) Διέγρεη ηελ αθξίβεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ νηθνλνκηθήο θχζεσο. 8) Διέγρεη ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αληίιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 9) Κνηλνπνηεί ζε πεξηνδηθή βάζε, αιιά θαη έθηαθηα φηαλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ησλ δηαπηζησζεηζψλ αδπλακηψλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 10) Δλεκεξψλεη ην Γ.. ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη παξάλνκε ζπκπεξηθνξά ή χπνπηε ζπλαιιαγή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ Δηαηξεία ή ζπλεξγάδεηαη κε απηήλ. 11) Παξέρεη ζηνπο Γηεπζπληέο ηεο Δηαηξείαο αλαιχζεηο, αμηνινγήζεηο, ζπζηάζεηο, ζπκβνπιέο θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ειέγρεη. 12) Δηζεγείηαη ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 19

20 13) Σεξεί αξρείν ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη νη εθζέζεηο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ζπιιέγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. 14) Σεξεί ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ πνπ ζπλίζηαηαη: α) ηε ζχληαμε εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Γηνίθεζεο, ην νπνίν πεξηέρεη ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ θαη ηνπο εθηηκνχκελνπο ρξφλνπο εξγαζίαο. β) ηελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ. γ) ηε δηελέξγεηα επηηφπησλ ειέγρσλ, κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ. δ) ηελ ηεθκεξίσζε κε πιεξφηεηα θαη επθξίλεηα θάζε επξήκαηνο θαη ζηελ εθηίκεζε ελδερφκελσλ πξνηάζεσλ αληηκεηψπηζεο. ε) ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ, φπνπ αλαθέξεηαη ην ειεγθηηθφ έξγν πνπ επηηειέζηεθε, ηα επξήκαηα, νη πξνηάζεηο ηνπ ειεγθηή θαη ηπρφλ ζρφιηα ησλ ειεγρνκέλσλ. ζη) ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ βαζκνχ ζπκκφξθσζεο ζηα επξήκαηα πξνεγνχκελσλ ειέγρσλ. 15) Σεξεί ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ έθηαθηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ επί ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ πνπ ζπλίζηαηαη: α) ηελ ηεθκεξίσζε κε επθξίλεηα θαη πιεξφηεηα ηεο εληνιήο ηεο Γηνίθεζεο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ έθηαθηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. β) ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ζηελ εθηίκεζε ησλ πηζαλψλ ζπλεπεηψλ γηα ηελ Δηαηξεία, θαζψο θαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ (controls) ηα νπνία ελδερνκέλσο πξέπεη λα κπνπλ ζε εθαξκνγή. γ) ηε ζπκβνιή ζηελ επηινγή ηεο Γηνίθεζεο εηδηθψλ κεζφδσλ ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη ηε δηεξεχλεζε απάηεο. δ) ηε δηελέξγεηα ηεο επηηφπηαο εξγαζίαο, κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ θχιισλ εξγαζίαο θαη ησλ απαξαίηεησλ κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ. ε) ηελ ηεθκεξίσζε κε επθξίλεηα θαη πιεξφηεηα θάζε επξήκαηνο θαη ζηελ εθηίκεζε ελδερφκελσλ πξνηάζεσλ αληηκεηψπηζεο. 20

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωζη Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ

Δήλωζη Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ Δήλωζη Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ Οηθολοκηθό Έηος 2011 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε αθνξά ζην ζχλνιν ησλ αξρψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηεί έλαο νξγαληζκφο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ απφδνζε ηεο, ηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ SATO ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΙΟΤ

ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ SATO ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΙΟΤ ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ SATO ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΙΟΤ ΜΑΡΣΙΟ 2011 1 Πεπιεσόμενα Διζαγυγή 3 Γενικέρ Απσέρ I. Ρφινο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 4 II. Μέγεζνο θαη ζχλζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Αποηειέζκαηα Φεθοθορίας ηα ζέκαηα ηες Δπαλαιεπηηθής Γεληθής σλέιεσζες ηφλ Μεηότφλ ηες Δζληθής Σράπεδας ηες Διιάδος ηες 12.7.2013 (άρζρο 32 παρ. 1 θ.λ. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΗΘΔΙ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΔ ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΔ ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΔ ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2011 ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ηεο εηζεγκέλεο ζην Φ.Α. Αλσλχκνπ Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Δπξσζύκβνπινη Αλώλπκε Δηαηξία πκβνύισλ Αλάπηπμεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ..

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ.. ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ.. ΘΔΜΑ: Πιαίζην αξρώλ ιεηηνπξγίαο θαη θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ησλ Αζθαιηζηηθώλ θαη Αληαζθαιηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ζρεηηθέο αξκνδηόηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών

ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο : 1. Τνπ Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38/10-02-2004) «Επνπηεία ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο, επνπηεία θαη έιεγρνο ηπρεξψλ παηρληδηψλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ Διπλωματική Εργαςία ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ τησ ΠΤΡΙΔΟΤΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ TMHMA ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ TMHMA ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ TMHMA ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ Η ΧΕΗ ΣΟΤ ΜΕ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ THE INTERNAL AUDIT OF BUSINESSES AND THE RELATIONSHIP WITH THE ACCOUNTING SCIENCE ΠΟΤΔΑΣΕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : «Ο εζωηεξηθόο έιεγρνο γηα ηηο εηαηξίεο πνπ ζπληάζζνπλ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Η πεξίπηωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΖ ΣΔΦΑΝΗΓΟΤ, ΑΜ350/10

ΔΛΔΝΖ ΣΔΦΑΝΗΓΟΤ, ΑΜ350/10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ:ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΙΣΛΟ ΔΓΑΙΑ:ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΛΔΝΖ ΣΔΦΑΝΗΓΟΤ, ΑΜ350/10 ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ(Η) Κ.Γ.Π. 243/2014 Αξ. 4779, Αξηζκόο 243 ΟΗ ΠΔΡΗ ΑΞΗΧΝ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1993 ΔΧ 2012

Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ(Η) Κ.Γ.Π. 243/2014 Αξ. 4779, Αξηζκόο 243 ΟΗ ΠΔΡΗ ΑΞΗΧΝ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1993 ΔΧ 2012 Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ(Η) Κ.Γ.Π. 243/2014 Αξ. 4779, 9.5.2014 Αξηζκόο 243 806 ΟΗ ΠΔΡΗ ΑΞΗΧΝ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1993 ΔΧ 2012 Σξνπνπνίεζε ηεο Καλνληζηηθήο Απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ»

Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ» Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ» Ο εζυηεπικόρ έλεγσορ ηυν επισειπήζευν. Θευπηηική και επεςνηηική πποζέγγιζη. Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 76/2017 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 5002 Παρασκεσή, 10 Μαρτίοσ 2017 543 Αξηζκόο 76 Οη πεξί Πνιενδνκίαο θαη Χωξνηαμίαο (Αηπρήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ηεο ΜΟΤΥΣΖ ΔΛΔΝΖ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ (ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α) aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ. Αξηζ. Απνθ.:31/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο 17εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, 6.11.2015 Απιθμόρ 364 2280 Oι πεπί Καθοπιζμού ηων Δνωζιακών Κλάζεων ηος Βαζικού και ηος Πιζηοποιημένος Παηαηόζπoπος Κανονιζμοί ηος 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ο ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ηνπ ΑΝΓΡΔΑ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Σαρπλάθεο

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ.

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8 10184 Αζήλα Σειέθσλν: 210

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ.3556/2007 Θξένληνο 25-Αζήλα, ΡΘ. 104 42 Ρει. 210 51 93 500- Fax. 210 51 93 910 Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 4 Mατνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 7287 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπίδνζε

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπίδνζε ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία κε Θέκα: Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπίδνζε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα