ΤΟ ΝΕΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ «ΕΑΡ» ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΝΕΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ «ΕΑΡ» ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ"

Transcript

1 ΤΟ ΝΕΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ «ΕΑΡ» ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Α. Γ. Τριανταφύλλου 1, Ι. Σκόρδας 1, Χ. ιαµαντόπουλος 1, E. Τοπάλης 2 (1) Εργαστήριο Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής (ΕΑΡ-ΠΕΦΥ) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) υτικής Μακεδονίας, KOZANH (2) ήµος Αµυνταίου, ΠΕΡΙΛΗΨΗ υναµικό πληροφοριακό σύστηµα ποιότητας της ατµόσφαιρας, µε την κωδική ονοµασία ΕΑΡ, αναπτύχτηκε από το ΕΑΡ ΠΕΦΥ/ΤΕΙ Μ και λειτούργησε στη υτική Μακεδονία σε πρώτη µορφή από το Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η νέα µορφή του πληροφοριακού συστήµατος ΕΑΡ. Συνίσταται στη συνδυασµένη χρήση διαφορετικών τρόπων επικοινωνίας σε πραγµατικό ή σχεδόν πραγµατικό χρόνο των τερµατικών σταθµών συλλογής της πρωτογενούς πληροφορίας µε τον κεντρικό σταθµό βάσης, την αξιοποίηση ενσωµάτωση των πλεονεκτηµάτων της σύγχρονης υπηρεσίας της google, την επέκταση της παρεχόµενης πληροφορίας µε την πρόγνωση µετεωρολογικών παραµέτρων των επόµενων επτά ηµερών και ατµοσφαιρικής ρύπανσης, δίνοντας τελικά νέες δυνατότητες, ως εργαλείο διαχείρισης της ποιότητας του αέρα. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι ή THE NEW DYNAMIC AIR QUALITY INFORMATION SYSTEM AND ITS APPLICATION IN WEST MACEDONIA, GREECE A.G. Triantafyllou 1, S. Skordas 1, Ch.Diamantopoulos 1, E. Topalis 2 (1) Laboratory of Atmospheric Pollution and Environmental Physics (LAP-EP) Department of Geotechnology and Environmental Engineering Technological Education Institute of West Macedonia, KOZANI, GREECE (2) Amyntaio Municipality, ABSTRACT Dynamic atmospheric quality information system was developed by the Laboratory of Air Pollution and Environmental Physics of TEI of Western Macedonia and operated in Greece- Western Macedonia in the first form since In this work the new version of this system is presented. The new characteristics of the system are related to the communication methods used, the way of presentation of environmental information, the variety of supplied information. The new version of the so-called EAP system is developed with the aid of stateof-the art, web-based technologies. The website address is or

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ποιότητα του αέρα είναι µεταξύ των πλέον σηµαντικών παραµέτρων, όταν γίνεται αναφορά στην ποιότητα του περιβάλλοντος. Η πολυπλοκότητα του προβλήµατος και η ανάγκη αντιµετώπισης του, οδήγησε στην ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας του αέρα (ΟΣ ΠΑ), που ξεκινούν από την παρακολούθηση και αποτίµηση των επιπέδων ατµοσφαιρικής ρύπανσης, και προχωρούν µέχρι την ανάπτυξη συστηµάτων υποστήριξης αποφάσεων για τη διαµόρφωση και εφαρµογή στρατηγικών ελέγχου του προβλήµατος. Είναι δεδοµένο ότι πολίτες καλά ενηµερωµένοι για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα συµβάλουν στην εφαρµογή πρακτικών περιβαλλοντικής προστασίας, µε στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και την αειφορική ανάπτυξη. Κατά συνέπεια ένα ΟΣ ΠΑ πρέπει, πέραν των άλλων, να περιλαµβάνει τη διάχυση τη περιβαλλοντικής πληροφορίας και την ενηµέρωση του κοινού. Το δικαίωµα εξάλλου πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφορία έχει θεσµοθετηθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο µε τη βοήθεια κατάλληλων νοµοθετηµάτων, τα οποία έχουν ενσωµατωθεί στην αντίστοιχη Ελληνική νοµοθεσία. Εστιάζοντας στο ατµοσφαιρικό περιβάλλον, η διαρκής και άµεση ενηµέρωση των πολιτών σε σχέση µε την ποιότητα αέρα αποτελεί ένα από τα βασικά σηµεία του σύγχρονου Ευρωπαϊκού και Ελληνικού περιβαλλοντικού θεσµικού πλαισίου και έχει αποτυπωθεί µε σαφήνεια σε σχετικές νοµοθετικές οδηγίες.[1-5] Σήµερα, ο συνδυασµός των τηλεπικοινωνιών και των νέων τεχνολογιών δηµιουργεί ένα πλαίσιο ανάπτυξης τέτοιων συστηµάτων ολοένα εξελισσόµενο.[6-9] Η δυνατότητα αυτή ακριβώς διάχυσης της περιβαλλοντικής πληροφορίας και πρόσβασης του κοινού επιχειρήθηκε αποτελεσµατικά για πρώτη φορά µέσω του συστήµατος µε την κωδική ονοµασία ΕΑΡ (από ακρωνύµιο του Εργαστηρίου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής) στη υτική Μακεδονία, που λειτούργησε σε πρώτη µορφή από το 2002 [10] και εξελίχτηκε παρέχοντας τη δυνατότητα άµεσης ενηµέρωσης του κοινού για την ποιότητα του αέρα, όπως αυτή καταγράφονταν σε τέσσερις σταθµούς µέτρησης εγκατεστηµένους στις πρωτεύουσες των νοµών Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς και Γρεβενών, µέσω κατάλληλα σχεδιασµένης ιστοσελίδας αλλά και SMS και µε δυνατότητα επέκτασης ως προς το πλήθος των σταθµών και παροχής ιστορικού µετρήσεων[11] Η ταχύτατη εξέλιξη στις τηλεπικοινωνίες και τις νέες τεχνολογίες δίνει τη δυνατότητα ανάλογης εξέλιξης των συστηµάτων αυτών κάνοντας τα περισσότερο ευέλικτα, µε περισσότερες δυνατότητες και φιλικότερα στο χρήστη. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η νέα µορφή του πληροφοριακού συστήµατος ΕΑΡ, η οποία συνίσταται στον τρόπο µεταφοράς των δεδοµένων, τον τρόπο παρουσίασης και το πλήθος των παρεχοµένων πληροφοριών. Ειδικότερα συνίσταται: α) στη συνδυασµένη χρήση διαφόρων µεθόδων µεταφοράς σε πραγµατικό ή σχεδόν πραγµατικό χρόνο δεδοµένων των τερµατικών σταθµών µέτρησης σε κεντρικό σταθµό βάσης, β) την αξιοποίηση ενσωµάτωση των πλεονεκτηµάτων της σύγχρονης υπηρεσίας της google, γ) την επέκταση της παρεχόµενης πληροφορίας µε στοιχεία πρόγνωσης µετεωρολογικών παραµέτρων των επόµενων επτά ηµερών και της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Η περιβαλλοντική πληροφορία προωθείται στο διαδίκτυο, σε κατάλληλα σχεδιασµένη δυναµική ιστοσελίδα µε δυνατότητα πλοήγησης σε χάρτη τύπου Google Map. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι ή 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το πλήρες διάγραµµα του συστήµατος στη νέα του µορφή δείχνεται στο σχήµα 1. Αποτελείται από δίκτυο σταθµών µέτρησης ατµοσφαιρικής ρύπανσης και µετεωρολογικών

3 παραµέτρων, τα δεδοµένα των οποίων συλλέγοντα και µεταφέρονται σε πραγµατικό χρόνο στον κεντρικό σταθµό βάσης. Το σύστηµα δεν έχει περιορισµό ως προς τον προς τον αριθµό των διασυνδεδεµένων περιφερειακών σταθµών. Στην εφαρµογή του σήµερα στη υτ. Μακεδονία αποτελείται από δίκτυο πέντε σταθµούς µέτρησης, ως εξής: Σ1 : Σταθµός Κοζάνης. Είναι εγκατεστηµένος σε κεντρική πλατεία της πόλης της Κοζάνης. Μετράει συγκεντρώσεις ΑΣ10, SO2, NOx, CO, O3, Τ, RH, WS και WD. Σ2 : Σταθµός Νέας Χαραυγής. Είναι εγκατεστηµένος BA της πόλης της Κοζάνης, σε απόσταση 4,5 km περίπου, στη θέση Νέα Χαραυγή. Μετράει συγκεντρώσεις ΑΣ10, ΑΣ2.5, ΑΣ1, Τ, RH, WS και WD. Σ3 : Σταθµός ΖΕΠ. Είναι εγκατεστηµένος Ν της πόλης της Κοζάνης, σε απόσταση 4 km περίπου, στην περιοχή της Ζώνης Ενεργού Πολεοδοµίας (ΖΕΠ) του ήµου Κοζάνης. Μετράει ΑΣ10. Σ4 : Σταθµός ΤΕΙ. Είναι εγκατεστηµένος B της πόλης της Κοζάνης, σε απόσταση 2,5 km περίπου, στo δώµα του κτιρίου του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας. Μετράει SR, Τ, RH, WS, WD. Σ5 : Σταθµός ήµου Αµυνταίου. Είναι εγκατεστηµένος στο ήµο Αµυνταίου, σε απόσταση 45 km περίπου Β της πόλης της Κοζάνης. Ο σταθµός είναι του ήµου Αµυνταίου, µε την ευθύνη του οποίου και λειτουργεί. Μετράει SR, Τ, RH, WS, WD. Ο κεντρικός σταθµός βάσης είναι εγκατεστηµένος στο ΕΑΡ ΠΕΦΥ/ΤΕΙ Μ, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο. Για τη σύνδεση των τερµατικών σταθµών µε τον κεντρικό σταθµό βάσης επιλέγονται και εφαρµόζονται διάφορες µέθοδοι, µε βάση τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες κάθε τερµατικού σταθµού, ως εξής: Σ1: Ο Η/Υ του σταθµού συνδέεται µε router όπου µε internet access ενός ISP (Internet Service Provider) στέλνει τα δεδοµένα στον κεντρικό σταθµό βάσης. Σ2 Σ3: Κάθε σταθµός συνδέεται µε GPRS router, όπου η µετάδοση δεδοµένων προς τον κεντρικό υπολογιστή πραγµατοποιείται ασύρµατα µέσω APN. Σ4: O H/Y του σταθµού συνδέεται µέσω τοπικού δικτύου και στέλνει τα δεδοµένα στον κεντρικό σταθµό βάσης. Σ5: Η αποστολή των δεδοµένων προς τον κεντρικό σταθµό βάσης επιτυγχάνεται µέσω router και µιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) Τα δεδοµένα συλλέγονται στον κεντρικό σταθµό όπου γίνεται η επεξεργασία και αποθήκευση δεδοµένων, δηµιουργούνται οι επιθυµητές πληροφορίες (χρωµατική κλίµακα, µετρήσεις, περιβαλλοντικοί δείκτες κ.λ.π.) [12-16] και παράγονται τα αρχεία html. Οι σταθµοί µετρήσεων στην ιστοσελίδα παρουσιάζονται σ ένα χάρτη τύπου Google Map. Πρόκειται για µια δωρεάν υπηρεσία χαρτογράφησης στο διαδίκτυο όπου παρέχεται από την google στο Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να µελετήσει µια περιοχή µέσα από χάρτες, δορυφορικές φωτογραφίες και τρισδιάστατες εικόνες. Παρέχονται δυνατότητες εµφάνισης βασικών ή προσαρµοσµένων χαρτών, παροχής πληροφοριών τοπικών επιχειρήσεων τοποθεσιών και πληροφοριών επικοινωνίας, µετακίνησης χαρτών, εµφάνισης δορυφορικών εικόνων µε ή χωρίς δεδοµένα, πλοήγησης σε δύο διαστάσεις σε οποιονδήποτε χάρτη, αλλαγής οπτικής γωνίας (µετακίνηση του χάρτη) [17].

4 Σχήµα 1. ιάγραµµα ροής του νέου πληροφοριακού συστήµατος E.A.P Οι χάρτες απαρτίζονται από javascript αρχεία που περιέχουν κλάσεις, µεθόδους, ιδιότητες και αποτελούν παραµέτρους συµπεριφοράς του χάρτη. Είναι µία συµπαγής γλώσσα σεναρίων (scripting language) για την κατασκευή αλληλεπιδραστικών και λειτουργικών ιστοσελίδων για το ιαδίκτυο. [18] Στην αρχική ιστοσελίδα (http://www.airlab.edu.gr, απεικονίζεται χάρτης τύπου google map της περιοχής ενδιαφέροντος, από τον οποίο ο χρήστης έχει την δυνατότητα να πλοηγηθεί στους σταθµούς (Σχ.2). Για κάθε σταθµό δηµιουργείται ένα χωριστό παράθυρο προβολής πληροφοριών µε τρείς καρτέλες (tabs). Η πρώτη καρτέλα εµφανίζει τις τρέχουσες τιµές του σταθµού (Σχ.3), η δεύτερη τον δείκτη ποιότητας αέρα (AQI) της προηγούµενης-τρέχουσας ηµέρας (Σχ.4) και η τρίτη καρτέλα εµφανίζει γενικές πληροφορίες που αφορούν τον συγκεκριµένο σταθµό. Η υλοποίηση σχετικά µε την αναπαράσταση σταθµών καθώς και τις ανάλογες πληροφορίες πραγµατοποιήθηκε µε την χρήση κώδικα Javascript. Επιπρόσθετο καινούργιο στοιχείο αποτελεί επίσης η παρεχόµενη πληροφορία σχετικά µε την πρόγνωση µετεωρολογικών παραµέτρων των επόµενων επτά ηµερών και ατµοσφαιρικής ρύπανσης.

5 Σχήµα 2. Χάρτης google map της αρχικής ιστοσελίδας µε τους τέσσερις σταθµούς µέτρησης Σχήµα 3. Ωριαίες µετρήσεις του σταθµού «Αριστοτέλους» στην πόλη της Κοζάνης στις 16 εκεµβρίου 2010, ώρα 13:00

6 Σχήµα 4. είκτης Ποιότητας Αέρα (ΑQI) προηγούµενης ηµέρας και τρέχοντος 24ώρου Η πληροφορία αυτή παράγεται σε παράλληλη υπολογιστική µηχανή του ΕΑΡ ΠΕΦΥ [19], διαβάζεται και αποθηκεύεται σε βάση δεδοµένων και στη συνέχεια µε κώδικα php γίνεται άντληση των δεδοµένων, δηµιουργία και προβολή στο διαδίκτυο µε τη µορφή γραφηµάτων. Οποιοσδήποτε χρήστης µέσα από ειδικό µενού δύναται να επιλέγει την περιοχή ενδιαφέροντος, οδηγούµενος σε σειρά γραφηµάτων που δίνουν τη χρονική εξέλιξη για τις επόµενες επτά ηµέρες των παραµέτρων της θερµοκρασίας, υγρασίας, ταχύτητας και διεύθυνσης ανέµου, ηλιακής ακτινοβολίας, ύψους βροχής, καθώς και την εξέλιξη του στρώµατος ανάµειξης. Σε ότι αφορά την πρόγνωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης υπάρχει διαβαθµισµένη πρόσβαση. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο τρόπος επικοινωνίας τερµατικών σταθµών συλλογής της πρωτογενούς πληροφορίας κεντρικής µονάδας συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων, η πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία µέσω αλληλεπιδραστικού χάρτη τύπου Google Map, η παροχή προγνωστικών στοιχείων µετεωρολογικών παραµέτρων τοπικής κλίµακας και ατµοσφαιρικής ρύπανσης σε επιχειρησιακό χρόνο, συνθέτουν τη νέα µορφή του δυναµικού πληροφοριακού συστήµατος ποιότητας του αέρα ΕΑΡ, του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας. Αναπτύχτηκε στο ΕΑΡ ΠΕΦΥ/ΤΕΙ Μ, αξιοποιώντας και ενσωµατώνοντας νέες web τεχνολογίες. Μπορεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο επιχειρησιακό εργαλείο διαχείρισης ποιότητας του αέρα στην περιοχή υτικής Μακεδονίας. Είναι ευέλικτο και µπορεί να προσαρµοστεί ώστε να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε περιοχή. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι ή

7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ : Η επέκταση αναβάθµιση του συστήµατος έγινε µε τη µερική χρηµατοδότηση από το ήµο Κοζάνης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Οδηγία 90/313/EEC: Council Directive 90/313/EEC of 7 June 1990 on the freedom of access to information on the environment. 2. Οδηγία 92/72/EEC: Council Directive 92/72/EEC of 21 September 1992 on air pollution by ozone.. 3. Οδηγία 99/30/EC: Council Directive 1999/30/EC of 22 April 1999 relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient air. 4. Οδηγία 96/62/EC: Council Directive 96/62/EC of 27 September 1996 on ambient air quality assessment and management. 5. Οδηγία 04/2003/CE: Επεκτείνει το επίπεδο πρόσβασης στην πληροφορία που προβλέπεται από την Οδηγία 90/313/ΕEC, την οποία καταργεί. 6. Karatzas K. and J. Kukkonen, 2009, COST Action ES0602 Workshop Proceedings Quality of life information services towards a sustainable society for the atmospheric environment ed. K. Karatzas and J. Kukkonen. 7. Schimak G., 2003 : Environmental data management and monitoring system UWEDAT. Environmental Modelling & Software 18, /. 8. Xuan Zhu, Allan P. Dale, 2001 : JavaAHP : a web-based decision analysis tool for natural resource and environmental management, Environmental Modelling & Software 16, line measurements.pdf 11. Τριανταφύλλου Α.Γ., Ευαγγελόπουλος Β., Κύρος Η., ιαµαντόπουλος, «Σχεδιασµός υναµικού Πληροφοριακού Συστήµατος στο ιαδίκτυο για την Ποιότητα του Αέρα στη υτική Μακεδονία». 7ο Πανελλήνιο ( ιεθνές) Συνέδριο Μετεωρολογίας Κλιµατολογίας Φυσικής της Ατµόσφαιρας, Κύπρος 28 30/09/2004, πρακτικά σελ ) 12. Τριανταφύλλου Α., 2004: Ατµοσφαιρική Ρύπανση Ατµοσφαιρικό Οριακό Στρώµα. Σύγχρονες Τεχνικές Μέτρησης (υπό έκδοση). 13. Τριανταφύλλου Α.Γ., Α.Γ.Παλιατσός, Μ. Βουτσινάς, "Εκτίµηση της ποιότητας της ατµόσφαιρας βιοµηχανικής περιοχής µε περιβαλλοντικούς δείκτες», Πρακτικά 6ου Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Μετεωρολογίας - Κλιµατολογίας - Φυσικής της Ατµόσφαιρας, Ιωάννινα 2002, σελ EPA, 40 CFR Part 58 Ott, W.R. and G.C. Thom, 1976: A critical review of air pollution index systems in the United States and Canada, Journal of Air Pollution Control Association, 26, Thom, G.C. and W.R. Ott, 1976: A proposed uniform air pollution index. Atmospheric Environment, 10, Thom E.C., 1959: The discomfort index. Weatherwise 12, Gabriel Svennerberg, Beginning with Google Maps API, 2010, Published by Apress. 18. Javasctipt Bible 4 th Edition, Danny Goodman, 2001, Hungry Minds Inc. 19. Triantafyllou A.G., A. Krestou, P.Hurley, M. Thatcher, 2010, An operational high resolution local scale meteorological and air quality forecasting system for western Macedonia, Greece, submitted.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ν. Μουσιόπουλος 1, Ι. Ντούρος 1, Γ. Τσέγας 1, Λ. Χουρδάκης 1, Σ. Κλεάνθους 2 1 Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ. Τζιµόπουλος 1, Σ. Τσοµπάνογλου 2, Γ. Ν. Φώτης 3 1. Μηχανικός Χωροταξίας και Πολεοδοµίας (ΜΔΕ),

Διαβάστε περισσότερα

«ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου»

«ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου» ιπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣ10 ΣΤΙΣ ΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ PM10 CONCENTRATION IN THE TWO MOST POPULATED CITIES OF WESTERN MACEDONIA

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣ10 ΣΤΙΣ ΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ PM10 CONCENTRATION IN THE TWO MOST POPULATED CITIES OF WESTERN MACEDONIA ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣ10 ΣΤΙΣ ΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ X. ιαµαντόπουλος 1, Σ. Γκάρας 1, Ι. Σκόρδας 1, Α. Τριανταφύλλου 1, Φ. Βοσνιάκος 2, Ν. Ζουµάκης 2 (1) Εργαστήριο Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" Δράση 1 Ε1.2 Σχεδιασμός ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Μαρία Λαρεντζάκη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Μαρία Λαρεντζάκη ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαρία Λαρεντζάκη Στρατηγικός σχεδιασµός ιστοσελίδας οργανισµού πληροφόρησης Επιβλέπων Καθηγητής ρ. αµιανός Π. Σακάς Χανιά Σεπτέµβριος 2014 1 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Πρώτα απ' όλα θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 πρόσβαση στη γνώση πρόσβαση στη γνώση Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 1 Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 Αντί Προλόγου Το Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής που θα προσφέρει αξιολογήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Τσέλια Ζ. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 26335 Πάτρα 2 Αγγελικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη µηχανισµών για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασισµένων στο Web Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΤΟΜΕΑΣ Β ΥΠΟΔΟΜΗ & ΖΗΤΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΟΜΕΑΣ Β ΥΠΟΔΟΜΗ & ΖΗΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ» HOTEL NETWORKING FEASIBILITY STUDY

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ» HOTEL NETWORKING FEASIBILITY STUDY Πανεπιστήμιο Μακεδονίας University of Macedonia ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Master Information Systems Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Networking Technologies Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης Professor:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικής εφαρμογής για κινητές συσκευές για την περιήγηση/ξενάγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό

Κεφάλαιο 1 ο. Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό 16 Πληροφοριακά Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού 1.1 Εισαγωγή Ο παγκόσμιος Ιστός αποτελεί σήμερα την αυτονόητη εφαρμογή μέσω της οποίας διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή βέλτιστης διαδρομής χρησιμοποιώντας καταγραφή κυκλοφοριακών δεδομένων μέσω κινητών συσκευών

Επιλογή βέλτιστης διαδρομής χρησιμοποιώντας καταγραφή κυκλοφοριακών δεδομένων μέσω κινητών συσκευών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιλογή βέλτιστης διαδρομής χρησιμοποιώντας καταγραφή κυκλοφοριακών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης του Νομού Μαγνησίας Διπλωματική Εργασία

Χάρτης του Νομού Μαγνησίας Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΠΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χάρτης του Νομού Μαγνησίας Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Το Μάρκετινγκ και οι επιµέρους λειτουργίες του όπως η έρευνα και η διαφήµιση έχουν

Το Μάρκετινγκ και οι επιµέρους λειτουργίες του όπως η έρευνα και η διαφήµιση έχουν 102 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Των: Πέτρου Τοµάρα, Αλκέτα Μαλιούκη Εισαγωγή Το Μάρκετινγκ και οι επιµέρους λειτουργίες του όπως η έρευνα και η διαφήµιση έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων

Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροϕορικής & Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Κεχαγιάς Απόστολος Επιβλέπων: Δασυγένης Μηνάς Κοζάνη, 18 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003

Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003 Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003 265 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ 2000-2006: Oδηγοί - Eγχειρίδια «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Κρίσιμοι Παράγοντες Αποδοχής και Χρήσης του E-CLASS στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας από τους

Διαβάστε περισσότερα