Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος"

Transcript

1 Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ ηνπ πλδέζκνπ. Δθεί κνηξαδόκαζηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην ζειαζκό θαη κε ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεηέξεο. Σε ζπδήηεζε δηεπζύλεη ε ύκβνπινο Θειαζκνύ πνπ είλαη κηα εηδηθά εθπαηδεπκέλε θαη έκπεηξε ζειάδνπζα κεηέξα πνπ πξνζθέξεη εζεινληηθά ηηο ππεξεζίεο ηεο. Ο ύλδεζκνο Θειαζκνύ Διιάδνο είλαη κε θεξδνζθνπηθόο. Η εηήζηα ζπλδξνκή ησλ 30 επξώ ζαο δίλεη ην δηθαίσκα λα παξαθνινπζήζεηε ηηο ζπλαληήζεηο ησλ νκάδσλ γηα έλα ρξόλν, λα ςεθίζεηε ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε (αλ είζηε κέινο γηα 6 ηνπιάρηζηνλ κήλεο), λα δαλείδεζηε βηβιία από ηε βηβιηνζήθε ηεο νκάδαο θαη λα ιακβάλεηε ην πεξηνδηθό ησλ κειώλ «Γαινπρώ» δύν θνξέο ην ρξόλν. Μπακπάδεο, κσξά θαη λήπηα είλαη εππξόζδεθηα. Θεξκή παξάθιεζε, γηα ηελ θαιή πγεία όισλ καο, μην έρτεζηε ζηις ζσνανηήζεις αν εζείς ή ηο παιδάκι ζας νιώθεηε αδιαθεζία ή είζηε άρρωζηοι. Οη ζπλαληήζεηο είλαη δσξεάλ. Απιά ζαο παξαθαινύκε αλ κπνξείηε λα θέξεηε θάηη πγηεηλό (πρ ζαληνπηηζάθηα, ζπηηηθά θνπινπξάθηα, θξνύηα θιπ) ή ρπκό γηα ηηο εγθύνπο θαη ηα κσξάθηα. Αηηική Ομάδα Νοηιοδσηικής Αηηικής Πρωινή Οδόο: Μεδείαο 5 ζηε Νίθαηα, 2 νο όξνθνο, ηειέθσλν Φεβξνπαξίνπ 2012, ζηηο π.κ Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζειαζκνύ 28 Μαξηίνπ 2012, ζηηο π.κ Σώξα είζηε κεηέξα 25 Απξηιίνπ 2012, ζηηο 10:00 π.κ Η θπζηνινγηθή πνξεία ηνπ ζειαζκνύ 23 Μαΐνπ 2012, ζηηο Γηαηξνθή θαη απνγαιαθηηζκόο Κνξίλα Μνπδάθε

2 Καηεξίλα Μηραειίδνπ Καηειέλα Υξηζηνδνύινπ Ομάδα Νοηιάς Αθήνας Πρωινή Οδόο: Αξρηκήδνπο 34 θ Σζακαδνύ, ζην Παιαηό Φάιεξν, ηειέθσλν Φεβξνπαξίνπ 2012, πκ Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζειαζκνύ γηα ηε κεηέξα θαη ην κσξό 19 Μαξηίνπ, 2012, πκ ην ζπίηη κε ην λέν ζαο κσξό 23 Απξηιίνπ 2009, 2012, πκ Γίλεζαη κεηέξα: Αιιαγέο, πξνζαξκνγέο θαη αλάγθεο 14 Μαΐνπ 2009, 2012, πκ Γηαηξνθή θαη απνγαιαθηηζκόο Λίιηα Γθαηδόιε Πελειόπε Καξαγθνύλε Γεσξγία Φξαγθάθε Ομάδα Βόρειας Αθήνας Πρωινή Οδόο: Βνξείνπ Ηπείξνπ 18, Άλσ Βξηιήζζηα, Σει: Ννεκβξίνπ 2011 ζηηο πκ Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζειαζκνύ γηα ηε κεηέξα θαη ην κσξό 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ζηηο πκ Η γέλλεζε ηνπ κσξνύ θαη νη πξώηεο εβδνκάδεο ηεο δσήο ηνπ 18 Ιαλνπαξίνπ 2012 ζηηο πκ Μύζνη θαη πξαγκαηηθόηεηα γηα ην ζειαζκό 15 Φεβξνπαξίνπ 2012 ζηηο πκ Γηαηξνθή θαη αλάγθεο ηνπ κσξνύ θαζώο κεγαιώλεη Πάληα Λαζθαξάηνπ

3 Μαξία Φεξηάθε Βίιιπ Κάιηζα Ομάδα Βόρειας Αθήνας Απογεσμαηινή Οδόο: Ιζκήλεο 4, Ν. Ισλία Πεπθάθηα, Σει.: Παξαζθεπή 13 Ιαλνπαξίνπ 2012 ζηηο 18:00 Tα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζειαζκνύ γηα ηε κεηέξα θαη ην κσξό Παξαζθεπή 10 Φεβξνπαξίνπ 2012 ζηηο 18:00 Η γέλλεζε ηνπ κσξνύ θαη νη πξώηεο εβδνκάδεο ηεο δσήο ηνπ Παξαζθεπή 9 Μαξηίνπ 2012 ζηηο 18:00 Μύζνη θαη πξαγκαηηθόηεηα γηα ην ζειαζκό Παξαζθεπή 6 Απξηιίνπ 2012 ζηηο 18:00 Γηαηξνθή θαη αλάγθεο ηνπ κσξνύ θαζώο κεγαιώλεη Βίιιπ Κάιηζα Μόληθα Φξαγθνύιε Άληα Παιαληδηάλ Ομάδα Αναηολικής Αηηικής Σόπνο: Μύινο Art Cafe, Δζληθήο Αληηζηάζεσο-Πιαηεία Πεξηθιή Δκπεηξίθνπ, Μαξθόπνπιν, Αηηηθή Σει.: άββαην, 18 Φεβξνπαξίνπ 2012 ζηηο 10:00 Θειαζκόο θαη Μεηξόηεηα άββαην 17 Μαξηίνπ 2012 ζηηο 10:00 Πξνεηνηκαζία γηα ηνλ Σνθεηό θαη Θειαζκόο άββαην 28 Απξηιίνπ 2012 ζηηο 10:00 Η Σέρλε ηνπ Θειαζκνύ θαη πώο αληηκεησπίδνπκε ηπρόλ δπζθνιίεο ηηο πξώηεο εβδνκάδεο ηεο δσήο ηνπ κσξνύ άββαην 26 Μαΐνπ 2012 ζηηο 10:00 Θειαζκόο κεηά ηνπο 6 κήλεο θαη ζηνξγηθή θαζνδήγεζε For more information contact:

4 Kathy Dounoulis Athens Group North Meeting location : Nea Erythrea Address: Tatoiou 102 (FIRST FLOOR) above ELC and Mothercare. Tel.: directions- Wednesday 10:00-12:00* Jan. 11 th - Coping with Others Attitudes about Breastfeeding Feb. 15 th - How Childbirth Options Can Affect Breastfeeding March 7 th - Nighttime Parenting April 4 th - Extended Breastfeeding and Nutrition *Any concern or question related to breastfeeding is welcome, regardless of the scheduled theme of our topic. For more information contact: Laura Foti-Liverakos Patty Varelas Eleni Alexandri-Frangos Geesje de Jong Bensoussan Ομάδα Θεζζαλονίκης 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΣΟΠΟ Σξίηε 17/1/2012 5:30 Σξίηε 14/2/2012 5:30 Σξίηε 13/3/2012 5:30 4 Σξίηε 3/4/2012 5:30 Μεηξηθόο ζειαζκόο: ηίπνηα ιηγόηεξν! Δίλαη «θάζε αξρή θαη δύζθνιε»; Θειαζκόο: κηα ηέρλε πνπ καζαίλεηαη! Δηζαγσγή ζηεξεώλ ηξνθώλ γηα ην κσξό πνπ ζειάδεη Μαηνύια Λνπζηνπνύινπ Βαζηιείνπ Ρώηα 3 3 νο όξνθνο πθηέο ηει.:

5 Παρακαλούμε επικοιμωμήζηε οπωζδήποηε μαζί μας ηημ ημέρα ηης Σσμάμηηζης για ηστόμ αλλαγή ηοσ προγράμμαηος. Νόπε Πεηξίδνπ Ναηάζζα Γηάθνπ Ομάδα Θεζζαλονίκης 2 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙA ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΣΟΠΟ 23/1/2012 5:30 Μεηξηθόο ζειαζκόο: ηίπνηα ιηγόηεξν! /2/2012 5:30 19/3/2012 5: /4/2012 5:30 Δίλαη «θάζε αξρή θαη δύζθνιε»; Θειαζκόο: κηα ηέρλε πνπ καζαίλεηαη! Δηζαγσγή ζηεξεώλ ηξνθώλ γηα ην κσξό πνπ ζειάδεη Λνύια Αγγειίδνπ Βίιια Ρηηδ Γ1 1 νο όξνθνο Ππιαία ηει νθία Μαπξνπνύινπ Μαξία Νηθνιαΐδνπ Παρακαλούμε επικοινωνήζηε οπωζδήποηε μαζί μας ηην ημέρα ηης ζσνάνηηζης για ηστόν αλλαγή ηοσ προγράμμαηος. Ομάδα Βόλοσ Α/α ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΘΔΜΑ ΣΟΠΟ Ιαλνπαξίνπ 15 Φεβξνπαξίνπ Ο θπζηθόο ηξόπνο δηαηξνθήο θαη αλαηξνθήο ηνπ κσξνύ Η δύλακε ηεο πξώηεο ώξαο Γαξπθαιιηά Γαλσηνπνύινπ Άγγεινπ Βιάρνπ 7 θαη Ισιθνύ

6 3. 14 Μαξηίνπ Μύθοι και προκαταλήψεις γύρω από το θηλασμό Απξηιίνπ Τγηεηλή δηαηξνθή γηα ηε κεηέξα θαη ην κσξό Παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε νπσζδήπνηε κε ηε Μπξηώ ( ) ή ηε Βηνιέηα ( ) ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηεο ζπγθέληξσζεο γηα ηπρόλ αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μπακπάδεο, κσξά θαη λήπηα είλαη εππξόζδεθηνη. Μπξηώ Υξνλάθε , Ομάδα Λάριζας Οδόο: Cafe-Bar-Restaurant Passerela, Απόιισλνο θαη Βεληδέινπ (ζηνλ πεδόδξνκν, απέλαληη από ην αξραίν ζέαηξν), ζηνλ 1 ν όξνθν Πέγθπ Πειίηζε , , Ομάδα Μσηιλήνης Μαξγαξίηα Βνπιγαξνπνύινπ Διέλε Κνπθάθε Ομάδα Ξάνθης Οδόο: Μπόηζαξε 44, ηειέθσλν Ιαλνπαξίνπ 2012, Σξίηε ζηηο κκ Μύζνη θαη πξαγκαηηθόηεηα γηα ην ζειαζκό 19 Φεβξνπαξίνπ 2012, Κπξηαθή ζηηο πκ Γηαηξνθή θαη αλάγθεο ηνπ κσξνύ θαζώο κεγαιώλεη

7 Γέζπνηλα Μαζάθε Ομάδα Κέρκσρας Α/α ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΘΔΜΑ ΣΟΠΟ Γεθέκβξε 2011 Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζειαζκνύ γηα ηελ κεηέξα θαη ην κσξό 18 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη πξώηεο κέξεο κε ην κσξό ζαο 15 Φεβξνπαξίνπ Η ηέρλε ηνπ ζειαζκνύ Μαξηίνπ 2012 ηεξεέο ηξνθέο θαη ε πνξεία ηνπ ζειαζκνύ Κέληξν Ξέλσλ Γισζζώλ Α. παλνύ (αίζνπζα 3) Π. Βξαΐια Αξκέλε θαη Καινζγνύξνπ 2 (απέλαληη από ην αξρ. Μνπζείν) Κέληξν Ξέλσλ Γισζζώλ Α. παλνύ (αίζνπζα 3) Π. Βξαΐια Αξκέλε θαη Καινζγνύξνπ 2 (απέλαληη από ην αξρ. Μνπζείν) Γήκεηξα Μσπζηάδνπ ζην

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο.

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Ο θαζεηήξαο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξά ζηελ πγεία ζαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο. Καηαλννύκε όηη απηό κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Welcome to the March 2008 edition (Issue 1) of the ECDL Hellas Group of Companies Newsletter. Σε αυτό το τεύχος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ/ΟΡΘΟΠΑΘΗΣΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ/ΟΡΘΟΠΑΘΗΣΙΚΗ 1 NEO-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΚΤΠΡΟΤ NEO-HIPPOCRATES SCHOOL Εγγεγραμμένοσ Παροχέασ Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ ςτισ Εναλλακτικέσ Θεραπείεσ ςύμφωνα με τον περι Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 τησ Κυπριακήσ Δημοκρατίασ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική Μέριμνα (HACC) Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ 24 Περιεχόμενα Ειιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα Ν.Α. Κξηηήξηα Επηινγήο Τπεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ

Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ Τόμος, τεύχος 2 Δεκέμβριος 2014 Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Π Ρ Ο Λ Η Χ Η & Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Σ Η Β Ι Α & Π Ρ Ο Ψ Θ Η Η Σ Η Ι Ο Σ Η Σ Α Σ Ψ Ν Υ Τ Λ Ψ Ν Δ Ρ Α Ε Ι Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό N o 4: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ ζαο απνθύγεηε παξεκβάζεηο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο ηεο Judith A. Lothian, RN, PhD, LCCE, FACCE

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ (Α) ΓΔΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΔΙΑ 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Ζκεξνκελία θαη ηόπνο γελλήζεσο: 04.10.1964, Υαληά, Κξήηε. o o Γηεύζπλζε-ηειέθσλα εξγαζίαο: Γξαθείν Κ4Α18, ρνιή Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ, Πνιπηερλείν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ.

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. 1 ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ άββαην 14 Ηνπλίνπ 2014 - Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην Αλαζηάζηνο Γ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε - Έληηκε Δθπξόζσπε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πην αλαιπηηθά, αξκόδηνη ππάιιεινί ζα έρνπλ πξόζβαζε κέζσ δηαδηθηύνπ ζην ινγηζκηθό Paymaster, έηζη ώζηε λα εθηεινύλ ηα παξαθάησ:

Πην αλαιπηηθά, αξκόδηνη ππάιιεινί ζα έρνπλ πξόζβαζε κέζσ δηαδηθηύνπ ζην ινγηζκηθό Paymaster, έηζη ώζηε λα εθηεινύλ ηα παξαθάησ: ΔΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΛΟΤΓΟΒΙΚΟΤ 1 ΠΛΑΣΔΙΑ ΟΓΗΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ 18531 Υπ όψιν κυρίου Γιώργου Κασσιμάτη, Προέδρου Αζήλα, 31.01.2011 Αξ. Πξση. : 32674 Αμηόηηκε θύξηε Πξόεδξε, Σε ζπλέρεηα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί...

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Φεβξνπάξηνο 2011 www. pagkritio.gr e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr Έηνο ζη- αξηζ. θύιινπ Δ Κ Σ Ο Γ Ι Γ Α Κ Σ Δ Α Τ Λ Η Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Λέλε πσο θάπνηε όια ηειεηώλνπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΟΡΟΤΜ Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Κηθή Μαπξνκάηε ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 Πιεξνθνξηαθό Τιηθό γηα καζεηέο / καζήηξηεο Γ Λπθείνπ ρνιηθή Υξνληά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ. Eλδννηθνγελεηαθή βία

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ. Eλδννηθνγελεηαθή βία ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ Φστολόγος Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ Eλδννηθνγελεηαθή βία Σι είναι; Με ηνλ όξν ελδν νηθνγελεηαθή βία ελλννύκε ηε ρξήζε ζσκαηηθήο βίαο, θάπνηε

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη. 1286 1424)

Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη. 1286 1424) Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη. 1286 1424) πξόηαζε δηδαζθαιίαο Δεκήηρες Βιάτος Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγφλ Ροδόπες Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη. 1286 1424) Δηδαθηηθοί ζηότοη Η ιεηηνπξγία ηνπ Δπεηζνδίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΙ ΜΜΔ ΚΑΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Καιώο ήιζαηε ζηελ επξσπατθή έξεπλα γηα ηηο ΜΜΔ θαη ην πεξηβάιινλ. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαηηνύληαη πεξίπνπ 5-10 ιεπηά. αο επραξηζηνύκε! Σερλνινγηθό

Διαβάστε περισσότερα