ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Προσδιορισμός του παρασκευάσματος Συνώνυμο (α) CN883 Series Spcl Polycarb Scitex Sltn Χρήση της ουσίας/του Εκτύπωση ψεκασμού παρασκευάσματος Ημερομηνία αναθεώρησης Όνομα εταιρίας Hewlett-Packard Hellas Voriou Ipirou str. GR Maroussi-Athens, Greece Τηλέφωνο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Γραμμή ενημέρωσης της HP για επιδράσεις στην υγεία (Χωρίς χρέωση εντός των ΗΠΑ) (Απευθείας) Γραμμή Εξυπηρέτησης πελατών HP (Χωρίς χρέωση εντός των ΗΠΑ) (Απευθείας) Φυσικοί κίνδυνοι Εύφλεκτες υγρές ουσίες Κατηγορία 3 Κίνδυνοι υγείας Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4 Ταξινόμηση R10, Xn;R20 Οξείες επιδράσεις στην υγεία Εισπνοή Επιβλαβές όταν εισπνέεται. Πιθανές επιδράσεις στην υγεία Οδοί έκθεσης Φυσικοί κίνδυνοι Κίνδυνοι υγείας Κίνδυνοι περιβάλλοντος Ιδιέταιροι κίνδυνοι Εύφλεκτο. Επιβλαβές όταν εισπνέεται. Μη ταξινομημένο ως περιβαλλοντικός κίνδυνος. Εύφλεκτο. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Περιεχόμενες ουσίες CAS-Αριθ. % Ταξινόμηση Εύφλεκτο υγρό και ατμός. Βλαβερό όταν εισπνέεται. EC-No. / REACH Registration No. Σημειώσεις # 67/548: R10, Xn;R20 CLP: Flam. Liq. 3;H226, Acute Tox. 4;H ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Εισπνοή Μεταφέρετε το άτομο αμέσως στον καθαρό αέρα. Αν δεν αναπνέει, βρείτε εκπαιδευμένο προσωπικό για να κάνει τεχνητή αναπνοή ή να δώσει οξυγόνο. Για δυσκολίες αναπνοής, μπορεί να είναι απαραίτητη η χορήγηση οξυγόνου. Ειδοποιείστε αμέσως ένα γιατρό ή ένα κέντρο δηλητιριάσεων. 1 / 5

2 Επαφή με το δέρμα Επαφή με τα μάτια Κατάποση Απομακρύνετε και απομονώστε το μολυσμένο ρουχισμό και παπούτσια. Πλένετε το δέρμα αμέσως με σαπούνι και νερό. Μετά από επαφή με τα μάτια, απομακρύνετε τους φακούς επαφής. Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον 15 λεπτά, επίσης κάτω από τα βλέφαρα. Σε περίπτωση καταπόσεως, να ζητηθεί αμέσως ιατρική συμβουλή και να επιδειχθεί το δοχείο ή η ετικέτα Μη χορηγείτε ποτέ κάτι σε αναίσθητο πρόσωπο από το στόμα. 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Σημείο ανάφλεξης Εξοπλισμός/οδηγίες πυρόσβεσης Kατάλληλα πυροσβεστικά μέσα Μέσα πυρόσβεσης που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας Ιδιέταιροι κίνδυνοι Τον ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό για τους πυροσβέστες 43 C (109.4 F) (Κλειστό δοχείο) Μετακινήστε τα δοχεία από την περιοχή της πυρκαγιάς, εφόσον μπορείτε να το κάνετε χωρίς να διατρέχετε κίνδυνο. Αποφύγετε την απορροή σε υπονόμους ομβρίων και τάφρους που οδηγούν σε αγωγούς νερού. Ξηρό χημικό, αφρός, διοξείδιο του άνθρακα, υδρατμοί. Μη χρησιμοποιείτε υδραυλικό σύστημα πρόωσης. Σε περίπτωση πυρκαγιάς σχηματίζεται πυκνός μαύρος καπνός που περιέχει επικίνδυνα προΐόντα αποσύνθεσης (βλέπε τμήμα 10). Φοράτε πλήρη προστατευτική ενδυμασία, συμπεριλαμβανομένου κράνους, αναπνευστικής συσκευής κλειστού κυκλώματος καταστάσεως θετικής πίεσης ή πίεσης κατ απαίτηση, προστατευτικής ενδυμασίας και μάσκας προσώπου. 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Ατομικές προφυλάξεις Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Μέθοδοι καθαρισμού Άλλες πληροφορίες 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Χειρισμός Αποθήκευση Ελλάδα Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα.. Αποφεύγετε εισπνοή των ατμών ή των εκνεφωμάτων. Μην αγγίζετε και μη βαδίζετε μέσα από το εκχυμένο υλικό. Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό. Χρησιμοποιήστε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό για ελαχιστοποίηση της έκθεσης για το δέρμα και τα μάτια. Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό. Μην το ρίχνετε σε όμβρια ύδατα ή στο αποχετευτικό σύστημα. Μαζέψτε το με χώμα, άμμο ή άλλο μη καύσιμο υλικό και μεταφέρετε το σε δοχεία για μεταγενέστερη διάθεση. Η απόρριψη υλικών να γίνεται σύμφωνα με τους ομόσπονδους, τους κρατικούς και τους τοπικούς κανονισμούς. Οι ατμοί του διαλύτη είναι βαρύτεροι του αέρος και εβρίσκονται πάνω από το πάτωμα. Οι ατμοί σχηματίζουν με τον αέρα εκρηκτικό μείγμα. Αποφεύγετε τον σχηματισμό εύφλεκτων και εκρηκτικών ατμών του διαλύτη στον αέρα και το ξεπέρασμα των ανωτάτων τιμών έκθεσης. Η χρήση του προΐόντος γίνεται σε μέρη όπου δεν υπάρχει φωτιά, ανοιχτό φως και άλλες πηγές πυρός. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να προστατεύονται από εκρήξεις σύμφωνα με τους κανόνες. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία. Αποφεύγετε να αναπνέετε τους ατμούς ή τις ομίχλες του προϊόντος αυτού. Να χρησιμοποιείται με επαρκή εξαερισμό. Φορείτε προσωπική προστατευτική ενδυμασία. Τα δοχεία διατηρούνται ερμητικά κλειστά, σε δροσερό και με καλό εξαερισμό τόπο. Φυλάσσεται μακριά από ισχυρά οξειδωτικά. Δεν αποθηκεύεται μαζί με οξέα. Αποθηκεύεται μόνο όρθια. 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Τιμές ορίων έκθεσης Περιεχόμενες ουσίες Τύπος Αξία ( ) STEL (Οριακή τιμή για έκθεση μικρού χρόνου) TWA MG/M PPM MG/M PPM Έλεγχοι έκθεσης Παρέχετε επαρκή εξαερισμό. Χρησιμοποιήστε τοπικό εξαερισμό αναρρόφησης. Αν αυτό δεν είναι επαρκές για την μείωση της συγκέντρωσης των ατμών του διαλύτη κάτω των ανωτάτων τιμών έκθεσης, πρέπει να χρησημοποιηθεί κατάλληλη συσκευή προστασίας της αναπνοής. 2 / 5

3 Έλεγχοι επαγγελματικής έκθεσης Αναπνευστική προστασία Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών στον χώρο εργασίας και/ή ελευθέρωσης (σκόνη) χρησιμοποιείστε την προσδιορισμένη προστασία αναπνοής. Προστασία των ματιών Φοράτε γυαλιά ασφαλείας, χημικά προστατευτικά γυαλιά (αν υπάρχει πιθανότητα πιτσιλίσματος). Συνιστούνται βρύση πλυσίματος ματιών και ντους για την ασφάλεια του προσωπικού. Προστασία του δέρματος και του σώματος 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Εμφάνιση Φυσική κατάσταση Μορφή Χρώμα Οσμή Κατώφλι οσμής ph Σημείο βρασμού Σημείο ανάφλεξης Όρια ευφλεκτότητας στον αέρα, άνω όρια, % κατ' όγκο Όρια ευφλεκτότητας στον αέρα, κάτω όρια, % κατ' όγκο Πίεση ατμών Σχετική πυκνότητα Διαλυτότητα (σε νερό) Συντελεστής κατανομής (οκταν-1-όλη/νερό) Ιξώδες Πυκνότητα ατμών Ρυθμός εξάτμισης Σημείο τήξης Σημείο πήξης Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης VOC Φοράτε κατάλληλα ρούχα ανθεκτικά στις χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στις χημικές ουσίες. Υγρό Yγρό. χαρακτηριστικό. 157 C (314.6 F) 43 C (109.4 F) (Κλειστό δοχείο) 4 torr Δεν είναι διαθέσιμο 1000 g/l 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Σταθερότητα Υλικά προς αποφυγή 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Μονοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο του άνθρακα. Oξείδια αζώτου (NOx). καπνός Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες. Διατηρείτε μακρυά από οξειδωτικές ουσίες, ισχυρά αλκαλικά και ισχυρά όξινα υλικά προς αποφυγή εξώθερμων αντιδράσεων. Ικανότητα καρκινογένεσης IARC Monographs. Overall Evaluation of Carcinogenicity (CAS ) 3 Not classifiable as to carcinogenicity to humans. IARC Monographs: Evidence of carcinogenicity in humans (CAS ) Δεν υπάρχουν δεδομένα. Σοβαρές βλάβες των ματιών/ερεθισμός των ματιών Ευαισθητοποίηση του δέρματος Ευαισθητοποίηση Οριακές τιμές κατωφλίου US ACGIH: Δερματικός προσδιορισμός (CAS ) Μπορεί να απορροφηθεί μέσω του δέρματος. 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Περιβαλλοντικές επιδράσεις Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το προϊόν αυτό. 3 / 5

4 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Οδηγίες απόρριψης 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ IATA Ειδική ονομασία αποστολής Τάξη κινδύνου Αριθμός OHE Ομάδα συσκευασίας Μην το απορρίπτετε μαζί με γενικά απορρίματα γραφείου. Να μην επιτραπεί στο υλικό αυτό να αποχετευθεί σε υπονόμους/παροχές νερού. Πετάξτε τα απόβλητα υλικά σύμφωνα με τους Τοπικούς, Πολιτειακούς, Ομοσπονδιακούς, και Επαρχιακούς Περιβαλλοντολογικούς Κανονισμούς. Εξασφαλίστε τη συλλογή και απόρριψη από εταιρεία αποκομιδής απορριμάτων που διαθέτει κατάλληλη άδεια III IATA 15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Χαρακτηρισμός Περιέχει Hazard statement Εύφλεκτο υγρό και ατμός. Βλαβερό όταν εισπνέεται. Πληροφορίες κανονισμών Εχει δηλωθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΕ. 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Hazard statement Εύφλεκτο υγρό και ατμός. Βλαβερό όταν εισπνέεται. Περιέχει Wording of the R-phrases in sections 2 and 3 Άλλες πληροφορίες R10 Εύφλεκτο. R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται. Αυτό το Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικών συντάχθηκε σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/155/ΕΟΚ της ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/ΕΚ. Αποποίηση δικαιωμάτων Το παρόν έγγραφο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται χωρίς επιβάρυνση στους πελάτες της Hewlett-Packard Company. Τα δεδομένα που συμπεριλήφθηκαν κατά την κατάρτιση του παρόντος είναι τα πιο πρόσφατα δεδομένα που αφορούν την Hewlett-Packard Company και θεωρούνται ότι έχουν καταγραφεί με ακρίβεια. Το παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ότι αποτελεί εγγύηση συγκεκριμένων ιδιοτήτων των προϊόντων όπως περιγράφονται στο παρόν ή ότι τα προϊόντα είναι κατάλληλα για συγκεκριμένη εφαρμογή. Το παρόν έγγραφο καταρτίστηκε βάσει των απαιτήσεων της δικαιοδοσίας που καθορίζεται στην Ενότητα 1 ανωτέρω και ενδέχεται να μην πληροί τις κανονιστικές διατάξεις άλλων χωρών. Ημερομηνία έκδοσης / 5

5 Το δελτίο αυτό ασφάλειας περιέχει αλλαγές του προτέρου στις παραγράφους : Πληροφορίες κατασκευαστή Επεξήγηση συντομογραφιών Στοιχεία αναγνώρισης προϊόντος και εταιρίας: Συνόνυμα Composition / Information on Ingredients: Disclosure Overrides Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες: Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ικανότητα καρκινογένεσης ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Περισσότερες πληροφορίες ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: Οδηγίες απόρριψης Transport Information: Agency Name and Packaging Type/Transport Mode Selection HP Scitex 8b Hatzoran Street New Industrial Area P.O.Box 8743 Netanya IL (Απευθείας) +972 (9) ACGIH CAS CERCLA CFR COC DOT EPCRA IARC NIOSH NTP OSHA PEL (επιτρεπτό μέτρο έκθεσης) RCRA REC REL SARA STEL (Οριακή τιμή για έκθεση μικρού χρόνου) TCLP TLV TSCA VOC Αμερικανική Συνδιάσκεψη Κρατικών Υγιεινολόγων της Εργασίας Chemical Abstracts Service (Υπηρεσία Χημικών Αποσταγμάτων) Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act (Νόμος Περιεκτικής Περιβαλλοντικής Ανταπόκρισης Αποζημιώσεων και Αντικειμενικής Ευθύνης) Code of Federal Regulations (Κώδικας Ομοσπονδιακών Κανονισμών) Cleveland Open Cup (Ανοικτό δοχείο Cleveland) Department of Transportation (Υπουργείο Μεταφορών) Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (Νόμος περί Μελετών Έκτακτης Ανάγκης και του Δικαιώματος του Κοινού για Πληροφόρηση) (γνωστός και ως SARA) International Agency for Research on Cancer (Διεθνής Οργανισμός Ερευνών Καρκίνου) National Institute for Occupational Safety and Health (Εθνικό Ίδρυμα Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας) Εθνικό πρόγραμμα τοξικολογίας Occupational Safety and Health Administration (Διοίκηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία) Permissible Exposure Limit (Επιτρεπτό όριο έκθεσης) Resource Conservation and Recovery Act (Νόμος περί της Διατήρησης και Ανάκτησης Φυσικών Πόρων) Προτείνεται Προτεινόμενο όριο έκθεσης Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 (Τροπολογίες του Superfund και Νόμος Επαναφοράς του Superfund του 1986) Short-Term Exposure Limit (Βραχυπρόθεσμο όριο έκθεσης) Toxicity Characteristics Leaching Procedure (Διαδικασία έκπλυσης χαρακτηριστικού τοξικότητας) Threshold Limit Value (Κατώτερη οριακή τιμή) Toxic Substances Control Act (Νόμος περί Ελέγχου των Τοξικών Ουσιών) Volatile Organic Compounds (Πτητικές οργανικές ενώσεις) 5 / 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος Χρήση του παρασκευάσµατος CAS Νο. Όνοµα εταιρίας CC648 Series Εκτύπωση ψεκασµού Μειγµα Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός VIVESPRAY VIVESPRAY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία ουσίας Χαλκός. Εμπορική ονομασία της ουσίας Aριθμός αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/13 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος MYOREX PELLET BAIT Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOLLOY Σύρμα λέιζερ 42005 Metalle

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. Σελίδα αρ. 1 / 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Καρτέλα ασφάλειας Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M8120083 Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 11 o{ 2.3 : Τοξικά αέρια 8 : Διαβρωτικές ουσίες Κίνδυνος MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία :

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/16 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FENDONA 6 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 16/12/2009 εκδοχή: 3.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 24.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ (Λιανική πώληση) General Purpose Cleaner

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ (Λιανική πώληση) General Purpose Cleaner ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΊΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΑΡ. ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 94-3 ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΉΣ Καθαριστική ουσία Autosmart International Ltd Car

Διαβάστε περισσότερα

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και της αρμόδιας εταιρείας 1.1 Ταυτότητα προϊόντος Όνομα: Απορρυπαντικό MIS Getinge Clean (PF-094) Αρ. παραγγελίας: 6001069200 1.2 Σχετικές αποδεκτές χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME 1. Στοιχεία ουσίας / παρασκευάσµατος και εταιρείας Χηµική ονοµασία Συνώνυµα Χηµικός τύπος Αριθµός CAS Χηµική οµάδα Μοριακό βάρος Είδος προϊόντος και χρήση ιεύθυνση Παραγωγού: Επικοινωνία: Τηλέφωνα ανάγκης:,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE ελτίο δεδοµένων ασφαλείας της 15/5/2015, έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες

Διαβάστε περισσότερα