ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ : ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ : ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ : Μαξία Κ. Ληάλνπ Αζήλα Κσλζηαληίλνο Παληξεκέλε κε έλα παηδί Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο, ηνπ Δζληθνύ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελώλ (ΙΔΠΒΑ/ΔΑΑ) mlianou (noa.gr) Σειέθσλα επηθνηλσλίαο.: + (30210) , 9122 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΠΟΤΓΔ (1994): Πηπρηνύρνο ηνπ Φπζηθνύ Σκήκαηνο, ηεο ρνιήο Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ. (1998): Πηπρηνύρνο ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Δλδεηθηηθνύ Μεηεσξνινγίαs θαη Φπζηθήο Πεξηβάιινληνο (M.Sc.), ηνπ Σνκέα Φπζηθήο Δθαξκνγώλ, ζην Φπζηθό Σκήκα, ηεο ρνιήο Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. (2010): Γηδάθηνξαο ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά. ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ Αγγιηθά (Άξηζηε γλώζε). Γίπισκα: Proficiency of Michigan, Πηζηνπνηεηηθό Δπάξθεηαο ζηελ Αγγιηθή. Ιζπαληθά (Αξθεηά θαιή γλώζε). Diploma de Espanol como lengua extranjera, Nivel Intermedio. ΛΟΙΠΔ ΓΝΩΔΙ Λεηηνπξγηθό ύζηεκα Unix (Βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο ζεκηλαξίνπ Unix Administration Server από ηελ Open Tec ΑΒΔΔ). Γλώζεηο Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ (GIS: Spatial Analyst, ArcView). Microsoft Office 2007, SPSS, Origin.

2 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΔ ΓΙΑΣΡΙΒΔ Μειέηε ηες Προζωπηθής Έθζεζες από Αηωρούκελα ωκαηίδηα ηωλ Φσζηθοτεκηθώλ Υαραθηερηζηηθώλ ηοσς θαη ηωλ Πεγώλ ηοσς ζε Δζωηερηθούς Υώροσς Καηοηθηώλ. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, ζην Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο, Ινύληνο σκβοιή ζηελ κειέηε ηωλ Μεηεωροιογηθώλ σλζεθώλ ζηης σγθεληρώζεης 'Oδοληος ζηελ περηοτή ηοσ Λεθαλοπεδίοσ Αζελώλ ηο θαιοθαίρη. Γηαηξηβή ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ Μεηεσξνινγίαο θαη Φπζηθήο Πεξηβάιινληνο, Σνκέαο Φπζηθήο Δθαξκνγώλ ηνπ Φπζηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, επηέκβξηνο Δηήζηα κεηαβοιή ηοσ τεηηθού Γεωζηροθηθού ηροβηιηζκού ζηελ Δσρώπε, ηολ Βόρεηο Αηιαληηθό θαη ηελ Βόρεηα Αθρηθή. Γηαηξηβή ζηα πιαίζηα ηνπ πξνπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ. Η εξγαζία εθπνλήζεθε ζην εξγαζηήξην Μεηεσξνινγίαο ηνπ ηνκέα 'Aζηξν-Γεσθπζηθήο ηνπ Φπζηθνύ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, Ινύληνο ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Φεβξνπάξηνο 2001-ζήκεξα: Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο, κε ζύκβαζε Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξόλνπ, ζην Ιλζηηηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο, ηνπ Δζληθνύ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελώλ Ιαλνπάξηνο 2001: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο, ζην Δζληθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ, Ιλζηηηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο, ηνπ Δζληθνύ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελώλ. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Η δξαζηεξηόηεηά κνπ εληνπίδεηαη ζηνπο αθόινπζνπο ηνκείο: Αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε θαη εηδηθόηεξα Αησξνύκελα σκαηίδηα. Πνηόηεηα αέξα (εζσηεξηθνύ-εμσηεξηθνύ ρώξνπ). Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. Γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηώλ (GIS). Φπζηθή ηεο αηκόζθαηξαο. Γπλακηθή Μεηεσξνινγία. σκκεηοτή ζε Δρεσλεηηθά Προγράκκαηα 1. ISOLE: "Island Satellite Observation for Local Exploitation", (CEO programme for Ocean and Coasts, ). 2. PRIMAVERA: "Parks Resources Information Management Via Environmental Remotely sensed data Analysis". (CEO Programme for Environment and Climate, ) 3. ΤΓΡΟΚΟΠΙΟ: Γεκηνπξγία κίαο βάζεο Τδξνκεηεσξνινγηθώλ δεδνκέλσλ θαη ζρεδηζκόο ελόο WAN (Wide Area Network), πξόγξακκα STRIDE.

3 4. FORMIDABLE: Friendly Operational Risk Management through Interoperable Decision Aid Based on Local Events ( ). 5. RIVM, European Topic Centre/ Air Quality. 6. MANTLE: "Mapping Night-time Light Emissions in the EU using satelliteobserved visible-near infrared emissions as policy tool". Information Society Technologies Programme, (1/11/ ). 7. RUPIOH: Relationship between Ultrafine and fine Particulate matter in Indoor and Outdoor air and respiratory Health ( ). Γεκοζηεύζεης ζε Δπηζηεκοληθά Περηοδηθά 1. Petrakis M., Psiloglou B., Lianou M., Keramitsoglou I., Cartalis C., 2005: Evaluation of forest fire risk and fire extinction difficulty at the mountainous park of Vikos-Aoos, Northern Greece: use of remote sensing and GIS techniques Int. J. of Risk Assessment and Management, Vol. 5, No.1, pp Chalkias C., Petrakis M., Psiloglou B., Lianou M., 2006: Modelling of light pollution in suburban areas using remotely sensed imagery and GIS, Journal of Environmental Management, 79 (1), pp Lianou M., Chalbot M.-C., Kotronarou A., Kavouras I.G., Karakatsani A., Katsouyanni K., Puustinnen A., Hoek G., 2007: Dependence of home outdoor particulate mass and number concentrations on residential and traffic features in urban areas, Journal of the Air and Waste Management Association, 57 (12), pp Hoek G., Kos G., Harrison R., de Hartog J., Meliefste K., ten Brink H., Katsouyanni K., Hameri K., 2008: Indoor-outdoor relationships of particle number and mass in four European cities, Atmospheric Environment, Vol. 42 (1), pp Lianou M., Chalbot M.-C., Kavouras I. G., Kotronarou A., Karakatsani A., Analytis A., Katsouyanni K., Puustinen A., Hameri K., Vallius M., Pekkanen J., Meddings C., Harrison R. M., Ayres J. G., Brick H., Kos G., Meliefste K., Hartog J., Hoek G., 2011: Temporal variations of atmospheric aerosol in four European urban areas, Environ. Science Pollutant Res., DOI /s y 6. Gini M., Lianou M., Chalbot M. C., Kotronarou A., Kavouras I. G., Helmis C. G., 2012: Quantification of Environmental Tobacco Smoke Contribution on Outdoor Particulate Aliphatic and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, Arch. Environ. Contam. Toxicol., DOI /s Chalbot M.-C., Vei I.-C., Lianou M., Kotronarou A., Karakatsani A., Katsouyanni K., Hoek G., Kavouras I.-G., 2012: Environmental tobacco smoke aerosol in nonsmoking households of patients with chronic respiratory diseases, Atmospheric Environment, Vol. 62, pp Lianou M., Chalbot M C, Vei I C., Kotronarou A., Kavouras I. G., Hoek G., Hameri K., Harrison R. M., 2013: The Impact of Wind Conditions on Particle Mass Concentrations in four European urban areas, Global Network for Environmental Science and Technology (GNEST), Special Issue. 9. Chalbot M C, Lianou M., Vei I C., Kotronarou A., Kavouras I. G., 2013: Spatial attribution of sulfate and dust aerosol sources in an urban area using receptor

4 modelling coupled with Lagrangian trajectories, Atmospheric Pollution Research 4 pp Lianou M., Chalbot M-C., Vei I-C., Kotronarou A., Kavouras I.G., Hoek G., Hameri K., Harrison R.M., 2013: The impact of wind on particle mass concentrations in four European urban areas, Global NEST Journal, Vol 15, No 2, pp Γεκοζηεύζεης ζε πραθηηθά σλεδρίωλ κε θρίζε 1. Μεηαμάο Γ., Μπαξηδώθαο A., Ληάλνπ Μ., 1994: Η κεηαβνιή ηνπ ζρεηηθνύ γεσζηξνθηθνύ ζηξνβηιηζκνύ ζηελ Δπξώπε, ηνλ Αηιαληηθό θαη ηελ Β. Αθξηθή, Παλειιήλην πλέδξην Κιηκαηηθώλ Αιιαγώλ θαη Δπίδξαζεο, Απξίιηνο 1994, Βόινο. 2. Petrakis M., Psiloglou B. and Lianos M., 1999: DOAS air quality measurements in Athens, Air Quality in Europe: Challenges for the 2000s, Venice, May. 3. Petrakis M., Psiloglou B. and Lianos M., 1999: The coverage of Athens area with air quality information, Air Quality in Europe: Challenges for the 2000s, Venice, May, Petrakis M., Psiloglou B., Keramitsoglou I., Cartalis C., Lianou M., 2000: Management of the Vikos-Aoos Greek Mountainous Park", Poster presentation in the Advanced Techniques for the Assessment of Natural Hazards in Mountainous Areas, Igls/Innsbruck, Austria, 5-7 June, Πεηξάθεο M., Φπιόγινπ B., Ληάλνπ M., 2000: Έιεγρνο Πνηόηεηαο ζηελ Αζήλα κε ην ζύζηεκα DOAS, 5 ν Παλειιήλην Δπηζηεκνληθό πλέδξην Μεηεσξνινγίαο Κιηκαηνινγίαο θαη Φπζηθήο ηεο Αηκόζθαηξαο, Θεζζαινλίθε, Διιάδα, επη., Πεηξάθεο Μ., Φπιόγινπ Β., Ληάλνπ Μ., Γαξνπθαιάθεο Ι., Αλνπζάθεο Ν. θαη ακπάλε Α., 2000: Μέηξεζε αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ ζηελ Αζήλα θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν, κε ην ζύζηεκα DOAS, πλέδξην "Σερλνινγίεο 'Ηπησλ Μνξθώλ Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο. Πξνηεηλόκελεο ιύζεηο κε εμεηδίθεπζε γηα ηνλ Διιαδηθό ρώξν, Αζήλα, Γεθεκβξίνπ. 7. Πεηξάθεο Μ., Καξηάιεο Κ., Φπιόγινπ Β., Κεξακηηζόγινπ Ιθ., Ληάλνπ Μ., 2001: Υξήζε Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ (GIS) θαη Γνξπθνξηθήο Σειεπηζθόπεζεο γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ Δζληθώλ Γξπκώλ. Δθαξκνγή ζηνλ Οξεηλό Δζληθό Γξηκό Βίθνπ-Αώνπ, 3 Γηεπηζηεκνληθό Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην ηνπ Δ.Μ.Π., Η νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο. Θεσξία θαη πξάμε, Μέηζνβν. 8. Petrakis M., Chalkias C., Psiloglou B., Lianou M., 2001: Modelling Human Pressure and its Consequences for the Environment and Public Health, NATO Advanced Research Workshop, GIS foe Emergency Preparedness and Health Risk Reduction. 9. Chalkias C., Petrakis M., Psiloglou B., Lianou M., Adaktilou N., 2001: GIS in the Local Exploitation of a Greek Island, 21 st Annual ESRI International User Conference, 9-13 July, San Diego, California. 10. Petrakis M., Cartalis C., Psiloglou B., Keramitsoglou I., Lianou M., Chalkias C., 2001: GIS techniques in a Park Management system, 21 st Annual ESRI International User Conference, 9-13 July, San Diego, California.

5 11. Petrakis Μ., Lianou M., Psiloglou B., Chalkias C. and Cartalis C., 2002: Light Pollution as a policy tool, International Conference on Light Pollution, 5-7 March 2002, Chile. 12. Petrakis M., Lianou M., Psiloglou B., Chalkias C., Akylas E., Cartalis C., 2002: Mapping Satellite Derived Night Light Emissions as a Policy Tool, 3 rd International Symposium on Remote Sensing of Urban Areas, June 2002, Istanbul, Turkey. 13. Petrakis M., Chalkias C., Lianou M., Psiloglou B., Cartalis C., 2002: Geographical Information Systems and Remote Sensing in Environmental Management of Small Islands, 3 rd International Symposium on Remote Sensing of Urban Areas, June 2002, Istanbul, Turkey. 14. Petrakis M., Lianou M., Psiloglou B., Chalkias C.,Akylas E., Cartalis C., 2002: Satellite Monitoring of Light Pollution as a Policy Tool, 6 th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, 1-5 July 2002, Skiathos, Greece. 15. Petrakis M., Lianou M., Psiloglou B., Asimakopoulos D. and Helmis C., 2003: The use of satellite in night light pollution monitoring as a socio-economic management tool, 2 nd International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth, Bio- Environment and Bio-Culture, Business Forum Investments in Environment the Winning Strategy, International Exhibition of Inventions and New Technologies, 5-8 June, National Palace of Culture, Sofia, Bulgaria. 16. Petrakis M., Akylas E., Giannakopoulos C., Psiloglou B., Lianou M., and Kassomenos P., 2003: Transmission coefficient of meteorological information over the Greek Archipelago, EGS-AGU-EUG (European Geophysical Society) Joint Assemply, Nice, France, April Chalkias C., Petrakis M., Psiloglou B., Lianou M., 2003: Mapping visual pollution from artificial lights as a tranquillity disturbance factor: a GIS - RS approach, Geographical Information Systems and Remote Sensing: Environmental Applications, Volos, Creece, 7-9 November Lianou M., Kavouras I., Kotronarou A, 2004: PM 10 and PM 2.5 in Athens and correlation with sources and meteorological conditions, 7ν Hellenic (International) Conference on Meteorology Climatology Atmospheric Physics, Cyprus, September Chalkias C., Lianou M., Petrakis M., Psiloglou B., 2004: Night-Light Pollution assessment on semi-urban areas. An approachment with the use of GIS and Remote Sensing, 7ν Hellenic (International) Conference on Meteorology Climatology Atmospheric Physics, Cyprus, September Petrakis M., Psiloglou B., Lianou M., Chalkias C., Kopania T., Briggs D., 2005: Development of Social - Environmental Indicators from night light emission data, IASME / WSEAS International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development, July 2005, Athens, Greece. 21. Petrakis M., Psiloglou B., Chalkias C., Lianou M., Kopania, Petraki E., 2005: Use of Satellite Data for the Assessment of Carrying Capacity for the Greek Islands (Case Study Mykonos), IASME/ WSEAS International Conference on Energy, Environment, Ecosystems And Sustainable Development, July 2005, Athens, Greece.

6 22. Lianou M., Kavouras I., Kotronarou A., Lazaridis M., 2006: Ambient particle measurements at a fixed monitoring site and outside redencies in the Athens area, Protection and restoration of the environment VIII, 3-7 July 2006, Chania, Greece. 23. Kavouras I, Kotronarou A., Lianou M., Chalbot M. C., Vei I., and Akylas E., 2006: Relationships between particle number and mass concentrations in an urban area, The Air & Waste Management Association s 99 th Annual Conference & Exhibition (ACE), Session AB-1b (2): PM field studies, June 20-23, New Orleans, Louisiana, USA. 24. Ληάλνπ Μ., Κάβνπξαο Η., Κνηξσλάξνπ Α, Λαδαξίδεο Μ., θαη Λπθνύδεο., 2006: Παξάγνληεο πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ ρσξηθή θαηαλνκή ησλ Α 10 ζηελ Αζήλα, 8 ν πλέδξην Μεηεσξνινγίαο, Κιηκαηνινγίαο θαη Φπζηθήο ηεο Αηκόζθαηξαο, Μαΐνπ 2006, Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην, Αζήλα. 25. Λώιεο Υ. Ι., Μεηαμάο Γ. Α., Μπαξηδώθαο Α., θαη Ληάλνπ Μ. Κ., 2008: Η Δλδνεηήζηα κεηαβιεηόηεηα ηνπ ζρεηηθνύ γεσζηξνθηθνύ ζηξνβηιηζκνύ ζηε κέζε θαη θαηώηεξε ηξνπόζθαηξα πάλσ από ηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, 9 ν Γηεζλέο πλέδξην Μεηεσξνινγίαο, Κιηκαηνινγίαο θαη Φπζηθήο ηεο Αηκόζθαηξαο, Μαΐνπ 2008, Θεζζαινλίθε. 26. Lianou Μ., Lazaridis M., Kavouras I. G., 2009: Activities affecting the indoor Particle Number Concentration in 35 residencies of Athens. 7th International Conference on Air Quality - Science and Application (Air Quality 2009), Istanbul, March Ληάλνπ Μ., Chalbot M.-C., Κάβνπξαο Η., 2010: Γηεξεύλεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ρσξηθή θαηαλνκή ησλ Αησξνύκελσλ σκαηηδίσλ ζε αζηηθά θέληξα. 10 ν Γηεζλέο πλέδξην Μεηεσξνινγίαο, Κιηκαηνινγίαο θαη Φπζηθήο ηεο Αηκόζθαηξαο, Μαΐνπ 2010, Πάηξα. 28. Lianou M., Kavouras I., Kopania T. and Kotronarou A., 2012: The impact of wind conditions on PM mass concentrations in Athens, 11th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics (COMECAP), Athens, 29 May 1 June 2012.

7 Σετληθές Δθζέζεης "Αλαβάζκηζε ηοσ δηθηύοσ κέηρεζες κεηεωροιογηθής θαη σδροιογηθής πιεροθορίας ηες περηοτής ηοσ Αηγαίοσ", Αζεκαθόπνπινο Γ. Ν., Πεηξάθεο Μ., Φπιόγινπ Β., Ληάλνπ Μ. Κ. Θενραξάηνο Γ., Τπνπξγείν Αηγαίνπ, Μέιος ζε Δπηζηεκοληθές Οκάδες Δλώζεης Μέινο ηνπ Δργαζηερίοσ Αηκοζθαηρηθής Υεκείας (ΔΑΥ) ηνπ ΙΔΠΒΑ/ ΔΑΑ, σο Σερληθή Τπνζηήξημε θαη Αλαιύηξηα. Τπεύζπλε γηα ηε βαζκνλόκεζε ησλ δεηγκαηνιεπηώλ Α. πλεξγόο γηα ηελ απόθηεζε Πηζηνπνηεηηθνύ Γηαπίζηεπζεο θαηά ΔΛΟΣ EN ISO/IEC 17025:2005 από ην Δ..Τ.Γ., κε αξηζ. πξση. 669, ζηα πεδία δηαπίζηεπζεο: "Γεηγκαηνιεςία αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ, Α 10 " θαη "ηαζκηθόο πξνζδηνξηζκόο ζπγθέληξσζεο κάδαο αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ, Α 10 ". Τπεύζπλε ελεκέξσζεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΔΑΥ (http://aclab.meteo.noa.gr). Μέινο ηνπ Δργαζηερίοσ Βαζκολόκεζες Μεηεωροιογηθώλ Οργάλωλ (ΔΒΜΟ) ηνπ ΙΔΠΒΑ/ ΔΑΑ κε ζθνπό ηε δηαθξίβσζε/ βαζκνλόκεζε ησλ αθόινπζσλ κεηεσξνινγηθώλ νξγάλσλ: ζεξκόκεηξα, ζεξκνγξάθνπο, πγξόκεηξα θαη πγξνγξάθνπο, ππξαλόκεηξα, θσηόκεηξα θαη βξνρόκεηξα, βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο Αηκνζθαηξηθήο Φπζηθήο θαη Υεκείαο- Atmospheric Physics and Chemical Group (APCG) ηνπ ΔΑΑ. Μέινο ηεο Διιεληθήο Μεηεσξνινγηθήο Δηαηξίαο (ΔΜΣΔ).

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Α Βαθμίδας (Διευθύντρια Ερευνών) Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ θαη ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ ηεο Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ A. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ... 3 Α.1. Πξνζσπηθά ηνηρεία... 3 Α.2. Παλεπηζηεκηαθέο πνπδέο... 3 Α.3. Γηδαθηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο

ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΑΘΖΝΑ Φεβποςάπιορ 2014 ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ, M.Sc. Φπζηθφο Πεξηβάιινληνο, Εηδηθφο Τερληθφο Επηζηήκνλαο Ομάδα Δξοικονόμηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 30 Μαίου 1965 Διεύθυνση κατοικίας: Όσσας 22, Γέρακας 153 44 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Επαγγελματική κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα 1. Αηομικά ζηοισεία Ζκεξνκελία γελλήζεσο : 20.02.1977 Σόπνο γελλήζεσο : Κξαγηόβα Ρνπκαλίαο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Αγακνο Δηδηθόηεηα : Γηδάθησξ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 2000-2007: Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Master Πολιηικού Μησανικού

Βιογραφικό Σημείωμα. 2000-2007: Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Master Πολιηικού Μησανικού 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Όνομα: Γιεύθςνζη: ΔΛΔΝΗ ΜΙΟΚΔΦΑΛΟΤ Ήβεο 29, 15234, Φαιάλδξη, Αζήλα Ημεπομηνία γέννηζηρ: 23 Απξηιίνπ 1982 Σηλέθυνο επικοινυνίαρ: 6977-505510 E-mail: lenamis@yahoo.gr 2. ΠΟΤΓΔ 2009-2014:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ Πεξηερόκελα ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae) ΔΝΟΣΗΣΑ : Τπόκλεκα Πεπξαγκέλσλ Γηεύζπλζεο Ιλζη. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ 998 006 ΔΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΠΘ, ΚΤΙΡΙΟ 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Γηεύζπλζε ΑΓ. ΛΟΤΚΑ 65404 ΚΑΒΑΛΑ Σειέθσλν 2510462315 Email potolias@teikav.edu.gr ΠΟΤΓΔ Γηδαθηνξηθό Γίπισκα,

Διαβάστε περισσότερα

Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ

Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο Κρήτης τηλ. +30 2810

Διαβάστε περισσότερα

Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ

Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Oνομαηεπώνσμο : Γήμηηπα ΜΠΟΜΠΟΡΖ Ημερομηνία γέννηζης: 22 Ηοςλίος 1964 Τόπος γέννηζης: Θεζζαλονίκη Υπηκοόηηηα: Δλληνική Οικογενειακή καηάζηαζη: Έγγαμη,

Διαβάστε περισσότερα

Σατσδρομική Διεύθσνζη. 2310-991797 (και Fax) - Γραθείο, 2310-991716 - Εργαζηήριο

Σατσδρομική Διεύθσνζη. 2310-991797 (και Fax) - Γραθείο, 2310-991716 - Εργαζηήριο Βιογπαθικό Σημείυμα Όνομα / Σίηλος Σατσδρομική Διεύθσνζη Κυνζηανηίνορ Γ. Μπιλιαδέπηρ Kαθηγηηής Επιζηήμης και Σετνολογίας Σροθίμφν - Υημεία και Φσζικοτημεία Σροθίμφν Δπγαζηήπιο Χημείαρ Βιοσημείαρ Τποθίμυν,

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Τριανταφύλλου. Αθανάσιος. Γεώργιος. atria@kozani.teikoz.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Τριανταφύλλου. Αθανάσιος. Γεώργιος. atria@kozani.teikoz. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Τριανταφύλλου Αθανάσιος Γεώργιος Ημερομηνία Γεννήσεως 13/12/1954 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ - ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ - ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 1. ATOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Κοτρώνη Βασιλική ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Γεώργιος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Αρετή ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Αθήνα ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20-11-1965 ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Ερευνήτρια B ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εθνικό Αστεροσκοπείο

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2008 ANNUAL REPORT 2008 CONTENTS I 1. PREFACE...1 2. ACTIVITY REPORT / PERSPECTIVE...3 2.1. ACTIVITY REPORT...3 2.2. SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας Προσωπικά στοιχεία Επώνυµο Όνοµα Όνοµα Πατέρα Τριανταφύλλου Αθανάσιος Γεώργιος Ηµεροµηνία Γεννήσεως 13/12/1954 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου Αγγελάκογλου Κ. Κομνηνός Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης Υποψήφιος Διδάκτορας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Μάιος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Λόφος Κουφού, Π. Πεντέλη, Αθήνα Τηλ : 210-8109127 Fax : 210-8103236 Ε-mail:lagouvar@ meteo.noa.gr OIKOΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος, ένα παιδί

Λόφος Κουφού, Π. Πεντέλη, Αθήνα Τηλ : 210-8109127 Fax : 210-8103236 Ε-mail:lagouvar@ meteo.noa.gr OIKOΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος, ένα παιδί 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Λαγουβάρδος Κωνσταντίνος ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Γεώργιος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Βασιλεία ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αθήνα ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 22-5-1964 ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Eρευνητής Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Kωνσταντίνου Φυτιάνου Καθηγητή Σμήματος Χημείας Α.Π.Θ.

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Kωνσταντίνου Φυτιάνου Καθηγητή Σμήματος Χημείας Α.Π.Θ. BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Kωνσταντίνου Φυτιάνου Καθηγητή Σμήματος Χημείας Α.Π.Θ. Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 24 Ινπιίνπ 1950 Σόπνο Γέλλεζεο: Θεζζαινλίθε Γηεύζπλζε : Σξηάδη Θεζζαινλίθεο Σειέθσλν : 231.997873 Οηθνγ. θαηάζηαζε:

Διαβάστε περισσότερα