Η ταυτότητα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ταυτότητα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»"

Transcript

1

2 Η ταυτότητα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» Το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης - "Αθηνά" είναι το πρώτο ερευνητικό κέντρο της χώρας ειδικευµένο σε θέµατα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Ιδρύθηκε και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ Α 128), του άρθρου 9 του Ν.3438/2006 (ΦΕΚ Α 33) και του άρθρου 15 του Ν. 3460/2006 (ΦΕΚ Α 105). Είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Σκοπός του ΕΚ "Αθηνά" είναι : Τεχνολογίες Γνώσης, Πληροφορίας, Επικοινωνίας Η προώθηση καινοτοµικών τεχνολογιών της πληροφορίας, της επικοινωνίας και της γνώσης, στο βιοµηχανικό χώρο και στο χώρο των υπηρεσιών Η ανάπτυξη της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας και η εφαρµογή και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της στους τοµείς των τεχνολογιών της πληροφορίας, της γνώσης, της επικοινωνίας και της αυτοµατοποίησης διαδικασιών παραγωγής, µε σκοπό την παραγωγή εργαστηριακών προτύπων προϊόντων και υπηρεσιών Η δηµιουργία αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στους ίδιους τοµείς και στις εφαρµογές τους Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση στους τοµείς αρµοδιότητάς του Η διαχείριση προγραµµάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων που ανήκουν στο πεδίο των αρµοδιοτήτων του και προωθούν τους στόχους της ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής του ΥΠ.ΑΝ. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών και στόχων το ΕΚ "Αθηνά" : Καινοτοµία, συνεργασία µε τον παραγωγικό τοµέα,εθνικές δράσεις Αναπτύσσει καινοτοµικές προσεγγίσεις των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε µορφή εργαστηριακών και βιοµηχανικών πρωτοτύπων και συνεργάζεται µε επιχειρήσεις για την εµπορική αξιοποίηση των πρωτοτύπων. Προσαρµόζει τεχνολογίες στις ανάγκες των επιχειρήσεων και υπηρεσιών του ηµοσίου και παρακολουθεί και µελετά τις εξελίξεις των ΤΠΕ και τη διείσδυσή τους στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. Προτείνει λύσεις που συνδυάζουν διάφορες ΤΠΕ και οδηγούν σε νέες προσεγγίσεις υπηρεσιών για λογαριασµό επιχειρήσεων, οργανισµών και άλλων χρηστών. ηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών µε ΤΠΕ µε δηµιουργία υποδοµών, υλικού, λογισµικού και περιεχοµένου πληροφορίας σε ηλεκτρονική µορφή κλπ. 2

3 Ειδικεύει και καταρτίζει επιστήµονες και τεχνικούς στους παραπάνω τοµείς µε την οργάνωση και τη χρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµµάτων, µεταπτυχιακών σεµιναρίων, δηµοσιεύσεων, εκδόσεων, σεµιναρίων και συνεδρίων. Παρέχει εξειδικευµένες τεχνικές υπηρεσίες, ανάληψη και διεκπεραίωση τεχνικοοικονοµικών µελετών και µελετών σκοπιµότητας, στις προαναφερθείσες περιοχές ώστε να διασφαλίζεται η εµπορική αξιοποίηση των αποτελεσµάτων των ερευνητικών έργων. Συνεργάζεται µε ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά ινστιτούτα και εταιρίες µε οποιαδήποτε µορφή και τύπο ή συµµετέχει µε αυτά σε ενώσεις, κοινοπραξίες κλπ. και δύναται να ιδρύει ή να συµµετέχει στην ίδρυση εταιριών (τεχνοβλαστών) που θα έχουν ως σκοπό την πραγµάτωση της αποστολής και την επίτευξη των στόχων του Κέντρου. Στο ΕΚ «Αθηνά» εντάσσονται τα παρακάτω Ινστιτούτα : Οργανόγραµµα Ι.Ε.Λ. (Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου) µε διευθυντή τον κ. Γ. Καραγιάννη, καθηγητή ΕΜΠ Ι.Π.Ε.Τ. (Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας) µε διευθυντή τον κ. Χ. Χαµζά, καθηγητή ΠΘ ΙΝ.ΒΙ.Σ. (Ινστιτούτο Βιοµηχανικών Συστηµάτων) µε διευθυντή τον κ. Β. Μακιό, καθηγητή Πανεπιστηµίου Πατρών Ι..Ε.Τ. (Ινστιτούτο ικτυακής Έρευνας και Τεχνολογιών) µε διευθυντή τον κ. Π. Τσανάκα, καθηγητή ΕΜΠ Ι.Π.ΣΥ.Π. (Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προσοµοίωσης) µε νεοεκλεγέντα διευθυντή (υπό διορισµό) τον κ. Τ. Σελλή, καθηγητή ΕΜΠ Στο Κέντρο έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν στην Γενική ιεύθυνση δύο µονάδες: Μονάδα Ανάπτυξης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών (ΜΟ ΑΤΕΚ) µε υπεύθυνο τον κ. Β. Μακιό, καθηγητή Πανεπιστηµίου Πατρών Μονάδα ιαστηµικών Προγραµµάτων (ΜΟ ΙΑΠ) µε υπεύθυνο τον κ. Ε. Σαρρή, καθηγητή ΠΘ Θερµοκοιτίδα ιδεών και τεχνολογιών Οριζόντιες δράσεις, διάχυση και µεταφορά τεχνολογίας Το ΕΚ «Αθηνά» έχει τη δυνατότητα να δρα ως «θερµοκοιτίδα» ερευνητικών εργαστηρίων και οµάδων, δοµές οι οποίες µετά από αξιολόγηση µπορούν να εξελιχθούν σε Ινστιτούτα, Μονάδες ή τεχνοβλαστούς του Κέντρου. Έτσι εξασφαλίζεται η κινητικότητα ιδεών και αποτελεσµάτων που απαιτεί το περιβάλλον των νέων µέσων και τεχνολογιών. Μολονότι τα Ινστιτούτα και οι Μονάδες του ΕΚ «Αθηνά» συµµετέχουν ανεξάρτητα σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, υφίστανται και συνεργατικές δράσεις µεταξύ τους µε στόχο την κοινή προώθηση των δράσεών τους αλλά και την ενίσχυση δυναµικών τεχνολογικών συνισταµένων. Έτσι γίνεται δυνατός και ο συνδυασµός διαφόρων ΤΠΕ που 3

4 µπορούν να οδηγήσουν σε νέες προσεγγίσεις υπηρεσιών όπως προβλέπει και το Π σύστασης του κέντρου. Η διάχυση, προβολή και µεταφορά των τεχνολογικών επιτευγµάτων των Ινστιτούτων και Μονάδων του ΕΚ «Αθηνά» προς τον παραγωγικό τοµέα ενισχύεται µέσω του Γραφείου ιάχυσης και Μεταφοράς Τεχνολογίας, µέρος µιας ευρύτερης δοµής µε το όνοµα «Τµήµα Συνδέσµου» το οποίο είχε αρχίσει να λειτουργεί στο ΙΕΛ και συντονίζει σήµερα διάφορες δράσεις στο επίπεδο του κέντρου. Σχεδιασµός για την Ανάπτυξη και την Καινοτοµία Αξιοποίηση καινοτοµιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη Το ΕΚ «Αθηνά» ευρίσκεται σε αναπτυξιακή φάση που περιλαµβάνει: ηµιουργία νέων υποδοµών: o Έχει περατωθεί η µελέτη και είναι στη διαδικασία προκήρυξης η δηµιουργία κτηρίου του ΙΠΕΤ στην Ξάνθη. o Έχει περατωθεί η µελέτη και είναι στη διαδικασία προκήρυξης η αναπαλαίωση του παραρτήµατος του ΙΕΛ στην παλιά πόλη της Ξάνθης. o Έχει προχωρήσει η µελέτη υλοποίησης του κτιρίου του ΙΝΒΙΣ στο Τεχνολογικό Πάρκο της Πάτρας. ηµιουργία νέας τεχνογνωσίας ηµιουργία καινοτοµιών ηµιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών ΤΟ ΕΚ «Αθηνά» ελπίζει ότι θα αξιοποιηθούν οι τεχνολογίες του από τον Ελληνικό ηµόσιο Τοµέα και τους Οργανισµούς και τα Υπουργεία εκείνα που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις σύγχρονες πρακτικές για την βελτίωση της ποιότητας της επαφής κράτους/πολίτη για την απλοποίηση των διαδικασιών όπου η τεχνολογία µπορεί να προσφέρει ενδιαφέρουσες λύσεις για την µείωση του κόστους των διαδικασιών 4

5 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (www.ilsp.gr) Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου ιδρύθηκε το 1991, µε έδρα την Αθήνα ως ανεξάρτητο Ινστιτούτο. Υπάγεται τώρα στο ΕΚ «Αθηνά» ως ένα από τα Ινστιτούτα του. ιαρκής στόχος του είναι να αποτελεί κέντρο αριστείας στην βασική και εφαρµοσµένη έρευνα στους τοµείς: Γλωσσικές και Φωνητικές Τεχνολογίες, η-εκπαίδευση Επεξεργασία φυσικής γλώσσας Επεξεργασία, σύνθεση και αναγνώριση φωνής, επεξεργασία µουσικής και ήχου Ηλεκτρονική µάθηση και µάθηση από απόσταση σε θέµατα γλώσσας, πολιτισµού και µουσικής Οι κύριοι τεχνολογικοί άξονες στους οποίους κινείται η αναπτυξιακή δραστηριότητα του ΙΕΛ είναι οι εξής: Συστήµατα εκπαίδευσης, επεξεργασία πληροφορίας, µετάφραση και διόρθωση, ΑµεΑ, πολιτισµός Το ΙΕΛ συνεισφέρει στο σύνολο των δράσεων για την Ψηφιακή Σύγκλιση ηλεκτρονικά και υπολογιστικά µονόγλωσσα και πολύγλωσσα λεξικά υπολογιστικά εργαλεία µηχανικής µετάφρασης και υποβοήθησης της µεταφραστικής διαδικασίας επεξεργασία και ανάκτηση πολυµεσικής και πολύγλωσσης πληροφορίας διόρθωση λαθών σε ηλεκτρονικά κείµενα αυτόνοµα και ενσωµατωµένα συστήµατα σύνθεσης και αναγνώρισης οµιλίας συστήµατα υποστήριξης Ατόµων µε Αναπηρίες συστήµατα παρουσίασης και διαχείρισης πολιτιστικού περιεχοµένου πολυµεσικά και διαδικτυακά συστήµατα εκµάθησης γλώσσας και µουσικής Το ΙΕΛ έχει συµµετάσχει σε περισσότερα από 100 Ε&Α έργα. Αυτή τη στιγµή δραστηριοποιείται ταυτόχρονα σε 20 περίπου εθνικά και ευρωπαϊκά έργα. Στα επιτεύγµατα του ΙΕΛ περιλαµβάνονται: η ανάπτυξη σηµαντικών ερευνητικών και τεχνολογικών καινοτοµιών η κυκλοφορία στην αγορά άνω των 35 προϊόντων η δηµιουργία εκτενών γλωσσικών πόρων και πλήθους εργαλείων για την υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας η παροχή υπηρεσιών στους παραπάνω τεχνολογικούς κλάδους η δηµιουργία τεχνοβλαστών σε τοµείς της τεχνογνωσίας του, όπου εκτιµήθηκε ότι υπάρχει κάτι καινοτοµικό και ταυτόχρονα συγκεκριµένες ανάγκες της αγοράς. 5

6 ιαρκής καινοτοµικότητα, νέα προϊόντα, νέα τεχνογνωσία Το ΙΕΛ δηµιουργεί αυτή τη στιγµή νέα τεχνογνωσία γύρω από ένα νέο σύστηµα Μηχανικής Μετάφρασης το οποίο σχεδιάζεται ώστε να δώσει νέες δυνατότητες ανάπτυξης αξιόπιστων εφαρµογών και υπηρεσιών. Πρόσφατη καινοτοµία του ΙΕΛ είναι η επίτευξη υψηλής ποιότητας συνθετικής οµιλίας (κοντά στη φυσική) η οποία θα έχει πληθώρα εφαρµογών. Ήδη χαρακτηριστική εφαρµογή αποτελεί η τεχνολογική πλατφόρµα των «Οµιλούντων Ιστοτόπων», µια επέκταση για προγράµµατα πλοήγησης στο ιαδίκτυο µε δυνατότητα κατατόπισης και πλοήγησης για ατόµα µε προβλήµατα όρασης στα περιεχόµενα µιας ιστοσελίδας. Ταυτόχρονα γίνεται ο ανασχεδιασµός ήδη επιτυχηµένων και αναγνωρισµένων προϊόντων: Νέα Λογοµάθεια, Συµφωνία+, Ταχύρρυθµη Φιλογλωσσία+. Νέες υπηρεσίες µπορεί πλέον να προσφέρει το ΙΕΛ και σε θέµατα ευφυούς ανάκτησης πληροφορίας από µεγάλες βάσεις δεδοµένων µε σηµαντικά βελτιωµένες δυνατότητες ως προς την ακρίβεια, την ταχύτητα και την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων. Οργανόγραµµα Το ΙΕΛ είναι οργανωµένο σε πέντε επιστηµονικά τµήµατα και ένα παράρτηµα στη Ξάνθη το οποίο επίσης δρα ως τµήµα. Ηλεκτρονικής Λεξικογραφίας Γλωσσικών Εφαρµογών Γραφείου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Τεχνολογίας Φωνής Μηχανικής Μετάφρασης Παράρτηµα ΙΕΛ Θράκης 6

7 Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (www.ceti.gr) Το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ι.Π.Ε.Τ.) ιδρύθηκε το 1998 στην Ξάνθη ως ανεξάρτητο Ινστιτούτο. Υπάγεται τώρα στο ΕΚ «Αθηνά». Σκοπός του Ι.Π.Ε.Τ. είναι η ενίσχυση ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων και η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στους τοµείς των ανθρωπιστικών επιστηµών, του πολιτισµού και της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το Ι.Π.Ε.Τ. επικεντρώνει τις ερευνητικές του δραστηριότητες Ψηφιοποίηση µνηµείων και έργων τέχνης, µάθηση από απόσταση, πολυµέσα στην εφαρµογή των τεχνολογιών πληροφορίας, επικοινωνιών και γνώσης σε µελέτες κειµένων, αναλύσεις και καταγραφές γλώσσας, έργων τέχνης, µνηµείων κ.τ.λ. στη µελέτη των σχετικών υλικών και ειδικότερα κεραµικών, του χάρτου και περγαµηνής και στην εφαρµογή των τεχνολογιών πληροφορίας, επικοινωνιών και γνώσης στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην µάθηση εξ αποστάσεως και στην παροχή εκπαίδευσης-κατά-ζήτηση καθώς και σε Ευφυείς Εφαρµογές Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Βιοµηχανία. Στην ερευνητική δοµή του ΙΠΕΤ περιλαµβάνονται τρεις κύριες θεµατικές ενότητες: Τµήµα Πολιτιστικής Τεχνολογίας, το οποίο περιλαβάνει τις Μονάδες o Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και o Εργαστήριο Αρχαιοµετρίας Τµήµα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας µε την Μονάδα o Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Τηλεκπαίδευσης Τµήµα Εφαρµογών, το οποίο περιλαµβάνει τις Μονάδες o Πολυµέσων o Υπολογιστικών Συστηµάτων Το ΙΠΕΤ έχει συµµετάσχει σε περισσότερα από 30 Ε&Α έργα εθνικά και Ευρωπαϊκά. Η τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί εστιάζεται Τεχνογνωσία και καινοτοµίες στη δηµιουργία πολυµεσικών βάσεων δεδοµένων, στην τρισδιάστατη (3D) αναπαράσταση και απεικόνιση χώρων και αντικειµένων και στην ανάπτυξη εφαρµογών γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών (GIS) για την παρακολούθηση και ανίχνευση αρχαιολογικών θέσεων, τη µεταξύ τους σχέση και την εξέλιξή τους στον χρόνο 7

8 στη µελέτη για την ανάπτυξη σύγχρονων µεθόδων παρουσίασης µουσειακών αντικειµένων και συλλογών που να προσελκύουν και να γίνονται εύκολα και γρήγορα κατανοητές από το ευρύ κοινό, καλύπτοντας παράλληλα και τις απαιτήσεις των ειδικών. Στη δηµιουργία εικονικών µουσείων την προβολή τους στο διαδίκτυο στον τοµέα της Αρχαιοµετρίας, και ειδικότερα (α) τη χρήση TL και OSL µεθόδων για τη χρονολόγηση κεραµικών και υάλινων αντικειµένων και γεωλογικών δειγµάτων, καθώς και τον έλεγχο αυθεντικότητας µουσειακών ή συλλεκτικών κεραµικών αντικειµένων, και (β) την εφαρµογή των πλέον σύγχρονων φυσικοχηµικών µεθόδων για την εξαγωγή ενός ευρέως φάσµατος πληροφοριών από αρχαιολογικά αντικείµενα, µνηµεία, έργα τέχνης και υλικά, µε στόχο τη συµβολή στην πληρέστερη γνώση και βαθύτερη κατανόηση της εξέλιξης του Πολιτισµού. στην ανάπτυξη και εφαρµογή εργαλείων και µεθόδων που συµβάλλουν στη δηµιουργία εµπλουτισµένων µαθησιακών περιβαλλόντων και παρέχουν ολοκληρωµένες λύσεις που υποστηρίζονται από σύγχρονες µαθησιακές θεωρίες και διδακτικές πρακτικές στην παροχή υπηρεσιών ψηφιακής µάθησης που περιλαµβάνει τόσο ασύγχρονες µεθόδους (αποθήκευση διδακτικού υλικού) όσο και σύγχρονες (µορφή τηλεδιάσκεψης µε δυνατότητα δυναµικής παρεµβολής στη ροή του µαθήµατος) στην ανάπτυξη προηγµένων µεθόδων Ψηφιοποίησης, Αρχειοθέτησης και Τρισδιάστατων Απεικονίσεων συµπίεσης και τεκµηρίωσης (ανάκτησης µεταδεδοµένων) σε αρχεία Video και ήχου στην ανάπτυξη ευφυών υπολογιστικών µεθόδων και συστηµάτων, µε χρήση τεχνικών υπολογιστικής νοηµοσύνης, εξόρυξης δεδοµένων, διαχείρισης γνώσης και σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, µε εφαρµογές στην επεξεργασία και ανάδειξη αντικειµένων και περιεχοµένου πολιτιστικής κληρονοµιάς και ευέλικτα συστήµατα ηλεκτρονικής µάθησης 8

9 Ινστιτούτο Βιοµηχανικών Συστηµάτων (www.isi.gr) Το ΙΝ.ΒΙ.Σ. ιδρύθηκε το 1998, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε έδρα την Πάτρα. Το ΙΝ.ΒΙ.Σ. αποτελεί ερευνητικό ινστιτούτο µε εστίαση σε τεχνολογίες αιχµής εφαρµόσιµες στο βιοµηχανικό και επιχειρησιακό περιβάλλον, µε τελικό ζητούµενο την καινοτοµία και την αύξηση της ανταγωνιστικότητος της Ελληνικής βιοµηχανίας. Γενικός στόχος του ΙΝ.ΒΙ.Σ. είναι η διεξαγωγή εφαρµοσµένης και τεχνολογικής έρευνας στις ερευνητικές περιοχές ενδιαφέροντός του, η ανάπτυξη εφαρµογών και προϊόντων, καθώς και η παροχή προηγµένων υπηρεσιών. Η δραστηριότητα του ΙΝ.ΒΙ.Σ. έχει εφαρµογή σε όλους τους κλάδους της επιχειρηµατικής / βιοµηχανικής δραστηριότητος µέσω καινοτόµων και στην αιχµή της τεχνολογίας συστηµάτων και υπηρεσιών. Ως εκ τούτου θα µπορούσε να χαρακτηριστεί «οριζόντιο» ινστιτούτο. Μόνιµοι στόχοι του ΙΝ.ΒΙ.Σ αποτελούν η επίτευξη επιστηµονικής αριστείας στις τεχνολογικές περιοχές του, η παγίωση της θέσης του ως µείζονος ερευνητικού φορέως στον Ευρωπαϊκό και εθνικό ερευνητικό χώρο, η δικτύωση και σύναψη στρατηγικών συνεργασιών µε σηµαντικούς ακαδηµαϊκούς / ερευνητικούς και επιχειρηµατικούς φορείς και η ενίσχυση της θέσης του ως περιφερειακού παίκτη µε συµµετοχή σε όλες τις νέες πρωτοβουλίες που άπτονται και προωθούν την καινοτοµία Οι τεχνολογικές περιοχές ενδιαφέροντος του ΙΝ.ΒΙ.Σ. είναι οι ακόλουθες: Επιχειρησιακή ολοκλήρωση, πληροφοριακά συστήµατα για την βιοµηχανία, περιβάλλον και ανάπτυξη Επιχειρησιακή ολοκλήρωση o Συσκευές ελέγχου νέας γενιάς o Οντολογίες επιχειρηµατικών διαδικασιών o Συνεργατικές πλατφόρµες/ «εικονική» & «εκτεταµένη» επιχείρηση / οµαδοποιήσεις (clusters) επιχειρήσεων o Συνεργατικό επιχειρείν / κατασκευάζειν Πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήµατα για την βιοµηχανία Προηγµένα συστήµατα παραγωγής Μοντελοποίηση και αυτοµατοποίηση Ηλεκτρονικά συστήµατα Ενσωµατωµένα συστήµατα o ιαλειτουργικότητα o Εργαλεία σχεδίασης Αειφόρος Ανάπτυξη, Ενέργεια και Περιβάλλον o Ορθολογική χρήση ενέργειας o Εναλλακτικές µορφές ανάπτυξης και περιβάλλον o Συστήµατα διαχείρισης περιβαλλοντικών κινδύνων o Αειφόροι µεταφορές 9

10 Η υλοποίηση σηµαντικών ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ποικίλων προϊόντων και συστηµάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται: Καινοτόµα προϊόντα και συστήµατα Πλατφόρµα ενδο-επιχειρησιακής και δι-επιχειρησιακής συνεργασίας που καθιστά δυνατή την εφαρµογή προηγµένων επιχειρησιακών µοντέλων (clustering, εκτεταµένες και εικονικές επιχειρήσεις, ολοκληρωµένη εφοδιαστική αλυσίδα συµπεριλαµβανοµένων µεταφορών και logistics) και εφαρµογών (mass customization, διαχείριση στόλου, ευφυή εµπορευµατοκιβώτια - containers) Σύστηµα προστασίας από φυσικές καταστροφές (σεισµοί) και υποβοήθησης των σωστικών συνεργείων Σύστηµα περιβαλλοντικής προστασίας από διαρροή πετρελαίου σε περίπτωση ναυαγίων Ασύρµατο βιοµηχανικό δίκτυο για εφαρµογές πραγµατικού / κρίσιµου χρόνου Ολοκληρωµένο σύστηµα παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και οικίες (υπηρεσίες ενεργειακής διαχείρισης, εποπτείας ιατρικών παραµέτρων, ασφάλειας, επιτήρησης, εφησυχασµού) Έρευνα και συνεργασία Σήµερα στο ΙΝ.ΒΙ.Σ. υλοποιούνται ταυτόχρονα σηµαντικά ερευνητικά και ευρυτέρου ενδιαφέροντος έργα, εννέα (9) µε εθνική χρηµατοδότηση, δέκα (10) µε Ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση και δεκατρείς (13) απ ευθείας συµβάσεις. Στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων, αλλά και γενικότερα, έχουν συναφθεί σηµαντικές στρατηγικές συνεργασίες µε κορυφαίους ακαδηµαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η στενή συνεργασία του ΙΝ.ΒΙ.Σ. µε την Περιφέρεια υτικής Ελλάδος και ερευνητικούς / ενδιάµεσους φορείς της και η συµµετοχή του σε µείζονες περιφερειακές πρωτοβουλίες (Πόλος Καινοτοµίας υτικής Ελλάδος) συνάδουν µε το όραµα της µεταστοιχείωσης των ερευνητικών και ακαδηµαϊκών αποτελεσµάτων σε καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες. 10

11 Ινστιτούτο ικτυακής Έρευνας και Τεχνολογιών (www.irnet.gr) Το ερευνητικό Ινστιτούτο ικτυακής Έρευνας και Τεχνολογιών (Ι..Ε.Τ.) κινείται στους παρακάτω άξονες: Ευρυζωνική επικοινωνία, καινοτόµες υπηρεσίες ιεξάγει έρευνα στους τοµείς των δικτύων δεδοµένων, τεχνολογιών επικοινωνίας και διαδικτυακών εφαρµογών και υπηρεσιών εκτελώντας ερευνητικά προγράµµατα και έργα στις ανωτέρω περιοχές Αναπτύσσει και δοκιµάζει νέες κατανεµηµένες αρχιτεκτονικές διασύνδεσης υπολογιστών τύπου GRΙD που αφορά στη διασύνδεση πολλαπλών υπολογιστών µέσω δικτύων δεδοµένων και χρήση της κατανεµηµένης υπολογιστικής ισχύος Αναπτύσσει και υποστηρίζει υπερυπολογιστικές εφαρµογές λογισµικού σε µορφή πρωτοτύπων για τον παραγωγικό τοµέα της χώρας, χρησιµοποιώντας κατανεµηµένη υπολογιστική ισχύ πάνω από υψίρρυθµα τοπικά δίκτυα ή και δίκτυα ευρείας περιοχής Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και πραγµατοποιεί εργαστηριακές δοκιµές και συγκρίσεις νέων τεχνολογιών και καινοτόµων υπηρεσιών Έχει την ευθύνη της συνεχούς ανάπτυξης και αναβάθµισης του Εθνικού ικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε..Ε.Τ.), συµπεριλαµβανοµένων έργων πιλοτικής υλοποίησης, διασύνδεσης σε υψηλές ταχύτητες τα ερευνητικής και ακαδηµαϊκής κοινότητας, ανάπτυξης νέων υπηρεσιών και εφαρµογών δικτύου και γενικότερα έργων που αφορούν σχετικές τεχνολογίες Συνεργάζεται µε την εταιρία µε την επωνυµία "Εθνικό ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε." (Ε..Ε.Τ.), για την επίτευξη των ανωτέρω γενικώς και ειδικότερα για την εκτέλεση των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων αυτής 11

12 Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προσοµοίωσης Το ΙΠΣΥΠ έχει ως αποστολή να: Πληροφοριακά συστήµατα µεγάλης κλίµακας, προτυποποίηση διεξάγει έρευνα, να αναπτύσσει εφαρµογές και προϊόντα και να παρέχει υπηρεσίες στους τοµείς της διαχείρισης της πληροφορίας και των πληροφοριακών συστηµάτων µεγάλης κλίµακας διεξάγει έρευνα στους τοµείς των βάσεων δεδοµένων, τεχνολογιών πληροφοριακών συστηµάτων και µεγάλης κλίµακας εφαρµογών τους εκτελώντας ερευνητικά προγράµµατα και έργα στους ανωτέρω τοµείς αναπτύσσει, αξιολογεί και µεταφέρει στον παραγωγικό τοµέα τεχνολογίες λογισµικού σχετικές µε εφαρµογές η-επιχειρείν, η- κυβέρνησης, η-µάθησης προτυποποιεί, αναπτύσσει και δοκιµάζει πλατφόρµες προσοµοίωσης µεγάλων συστηµάτων πειραµατικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (π.χ. συστήµατα διοίκησης και διαχείρισης) πιστοποιεί προϊόντα λογισµικού πραγµατοποιεί δοκιµές και συγκρίσεις νέων τεχνολογιών και καινοτόµων υπηρεσιών. 12

13 Μονάδα Ανάπτυξης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών (ΜΟ ΑΤΕΚ) (www.htci.gr) Η Μονάδα Ανάπτυξης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών (ΜΟ ΑΤΕΚ-HTCI) του Ε.Κ. «Αθηνά» έχει όραµα τη δηµιουργία και ανάπτυξη clusters -σε περιοχές, όπου υπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα- τα οποία θα αποκτήσουν διεθνή εµβέλεια και σηµαντικό µερίδιο της διεθνούς αγοράς στον τοµέα τους. Άµεσος στόχος είναι η ενίσχυση πιλοτικού cluster έντασης γνώσης και εξαγωγικού χαρακτήρα στη Μικροηλεκτρονική. Μεσοπρόθεσµος, η Ελλάδα να γίνει πρωτοπόρα και κυρίαρχη σε µερικές, σωστά επιλεγµένες περιοχές. Μακροπρόθεσµος στόχος είναι να εµφυσήσει όραµα και έµπνευση στους νέους ανθρώπους για «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ MADE IN GREECE». Ελληνική καινοτοµία και επιχειρηµατικότητα στην παγκόσµια Κοινωνία της Γνώσης Για την υλοποίηση των στόχων, θα δηµιουργηθεί υποδοµή που θα επιτρέψει την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων, και χαρισµατικών ανθρώπων, την δηµιουργία ισχυρών δικτύων µεταξύ ανθρώπων και επιχειρήσεων και τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος για τα µέλη των clusters. Αναµένεται επίσης η βελτίωση κινήτρων για ξένες άµεσες επενδύσεις, η ευκολότερη διάχυση τεχνολογίας µέσα στα clusters, η αναβάθµιση των παραγωγικών διαδικασιών των εταιρειών- µελών και της αλυσίδας παραγωγής, και η αποδοτικότερη συγκέντρωση της εµπειρίας και γνώσης της αγοράς. Όλα τα παραπάνω έχουν ως απώτερο σκοπό την ηγετική θέση της χώρας σε αναπτυσσόµενες περιοχές της βιοµηχανίας έντασης γνώσης. 13

14 Copyright: Cassini Imaging Team, NASA Η Ελλάδα στην ESA Μονάδα ιαστηµικών Προγραµµάτων (ΜΟ ΙΑΠ) Με τη Μονάδα ιαστηµικών Προγραµµάτων το ΕΚ «Αθηνά» αποσκοπεί να προάγει την συµµετοχή της Ελλάδας σε όλες τις δραστηριότητές της ως µέλους του Ευρωπαϊκού ιαστηµικού Οργανισµού (ESA). Όραµα της ΜΟ ΙΑΠ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας µε την προώθηση της χρήσης τεχνολογιών αιχµής στον τοµέα της διαστηµικής τεχνολογίας και επιστήµης γενικότερα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η ΜΟ ΙΑΠ, κάτω από την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), θα προωθεί αναπτυξιακές διαδικασίες µέσω της έρευνας, της τεχνολογικής βασικής εκπαίδευσης και της εφαρµογής της γνώσης στα διαστηµικά θέµατα, ενώ θα δρα ως καταλύτης στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας στον ιδιωτικό τοµέα. ιαστηµική τεχνολογία: βιοµηχανική συµµετοχή και επιχειρηµατικότητα Ο κύριος στόχος της ΜΟ ΙΑΠ είναι να κεφαλαιοποιήσει την υψηλή τεχνολογία, τα πνευµατικά επιτεύγµατα, τις επιχειρησιακές δραστηριότητες και τους θεσµικούς πόρους που είναι διαθέσιµοι στην Ελλάδα. Έµφαση θα δοθεί στην προώθηση της συµµετοχής της ελληνικής βιοµηχανίας σε διαστηµικά προγράµµατα, στην τόνωση της ανάπτυξης καινοτόµων προγραµµάτων καθώς και στη µεταφορά τεχνολογίας όταν δίνεται η δυνατότητα για δηµιουργία τεχνοβλαστών. Πληροφορίες για το ΕΚ «Αθηνά» Γραφείο ιάχυσης και Μεταφοράς Τεχνολογίας Αρτέµιδος 6 & Επιδαύρου , Μαρούσι Τ F Ε. 14

Αθηνά Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Αθηνά Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης http://www.athena-innovation.gr Το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ILSP_Extended profile_v10_no_projects.doc 1/20 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου είναι ερευνητικός οργανισµός που

Διαβάστε περισσότερα

1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020

1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η 4 1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 8 Καθ οδόν προς έναν Οδικό Χάρτη για τις ερευνητικές υποδομές 24 Νέες εγκαταστάσεις στην

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού «Δημιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και

Διακήρυξη Διαγωνισμού «Δημιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και Διακήρυξη Διαγωνισμού «Δημιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και Διαδικτυακού Γραφιστικού Περιβάλλοντος» για το έργο της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Web-based Greek Language Courses for Bulgarian Learners

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 πρόσβαση στη γνώση πρόσβαση στη γνώση Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 1 Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 Αντί Προλόγου Το Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σύνταξη οδηγού: Παναγιώτης Αδαμίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Σύνοψη Ιδεών - 28--3-2014 1 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Η έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές:

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κωδικός/Βάση 2014 κατ.90%/βαθμίδα/ονομασία 327 [ 12454](ΑΕΙ)-Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ» σε έξι (6) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ» σε έξι (6) τμήματα Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ» σε έξι (6) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Ανάπτυξη καινοτόμων δικτυακών εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυσης καταγραφής καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηµατίες ή επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Ινστ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Απολογισμός 2002 ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002

Ινστ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Απολογισμός 2002 ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002 Απολογισμός 2002 Ινστ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002 Αγία Παρασκευή, Ιούνιος 2003 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Ο Απολογισµός 2002 είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα