ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣTHN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣTHN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ."

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣTHN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Διδάσκων: Αθανάσιος Λαπατίνας Ασκήσεις Ι (Σημείωση: Ο αριθμός των αστερίσκων υποδηλώνει το βαθμό δυσκολίας κάθε άσκησης).() Show that if f : R R is strictly icreasig fuctio ad u: X R is a utility fuctio reresetig referece relatio, the the fuctio v: X R defied by vx ( ) = f( ux ( )) is also a utility fuctio reresetig referece relatio..() Draw a covex referece relatio that is locally osatiated but is ot mootoe. 3.() Cosider the Walrasia budget set { } is a covex set, the B w, is as well. Bw, = x X : x w, (, w) 0. Show that if X 4.() Θεωρείστε έvα καταvαλωτή o oπoίoς καταvαλώvει δύo αγαθά, και. Οταv oι τιμές τoυς είvαι = (,4) τότε η ζήτησή τoυ είvαι x = (, ). Οταv oι τιμές τoυς είvαι = (6,3) ζητάει x = (,). Αυτός o καταvαλωτής μεγιστoπoιεί τηv ωφέλεια τoυ; τότε 5.() Θεωρήσατε τη συvάρτηση χρησιμότητας Cobb-Douglas ux (, x) = x x, 0 < α < α α Βρείτε τις Μαρσαλιαvές συvαρτήσεις ζήτησης, τηv έμμεση συvάρτηση χρησιμότητας, τη συvάρτηση δαπαvώv, τις Χικσιαvές συvαρτήσεις ζήτησης, τη xρηματικά μετρήσιμη συvάρτηση χρησιμότητας. Ακoλoύθως δείξτε ότι οι παραπάνω συναρτήσεις ικαvoποιούν τις γvωστές τoυς ιδιότητες καθώς και ότι η ταυτότητα τoυ Roy ικαvoπoιείται.

2 Επίσης δείξτε ότι ικαvoπoιείται η εξίσωση τoυ Slutsky, κατασκευάστε τη μήτρα Slutsky και δείξτε ότι είvαι συμμετρική και αρvητικά ημι-oρισμέvη. Τέλoς δείξτε ότι ικαvoπoιoύvται oι τέσσερις βασικές ταυτότητες πoυ πηγάζoυv από τo δυϊσμό τωv πρoβλημάτωv μεγιστoπoίησης χρησιμότητας και ελαχιστoπoίησης εξόδωv. 6.() Suose the utility fuctio kow as the costat elasticity of substitutio (CES) utility fuctio: ρ ρ ρ ux ( ) = [ ax + ax] a) Show that whe ρ =, idifferece curves become liear. b) Show that as ρ 0, the utility fuctio comes to rereset the same refereces as a a the Cobb-Douglas utility fuctio ux ( ) = x x. c) Show that as ρ, idifferece curves become right agles, that is, this utility fuctio has i the limit the idifferece ma of the Leotief utility fuctio ux ( ) = mi{ x, x}. 7.() Cosider agai the CES utility fuctio: ρ ρ ρ ux ( ) = [ x + x] 0 ρ < a) Comute the Walrasia demad ad the idirect utility fuctios. b) Verify that these fuctios satisfy all their roerties. c) Derive the Walrasia demad corresodece ad idirect utility fuctio for the case of liear ad Leotief utility. Show that the CES Walrasia demad ad idirect utility fuctios aroach these as ρ ad ρ resectively. d) The elasticity of substitutio betwee goods ad is defied as: ξ ( w, ), = [ (, ) (, )] [ ] x w x w x (, w) x (, w) show that for the CES utility fuctio ξ, =, thus ustifyig its ame. What is ρ ξ (, w), for the liear, Leotief ad Cobb-Douglas utility fuctios? e) Derive for the CES utility fuctio the Hicksia demad fuctio ad the exediture fuctio. Verify their roerties.

3 8.() Cosider the utility fuctio: ux (, x) = x + 4x a) Fid the demad fuctio for goods ad. b) Fid the comesated demad fuctio hu. (, ) c) Fid the exediture fuctio, ad verify that hu (, ) = eu (, ). d) Fid the idirect utility fuctio ad verify Roy s idetity. 9.() Cosider the 3-good settig i which cosumer has utility fuctio: Assume that a + β + γ =. ux ( ) = ( x b) ( x b) ( x b) a β γ 3 3 a) Write dow the first-order coditios for the UMP ad derive the cosumer s Walrasia demad ad idirect utility fuctios. b) Verify their roerties. Now cosider the EMP usig the above utility (i) Derive the Hicksia demad ad exediture fuctios. Check their roerties. (ii) Show that hu (, ) = eu (, ). (iii) (iv) Verify that the Slutsky equatio holds. Verify that the ow-substitutio terms are egative ad that cross-rice effects are symmetric. (v) Show that the Slutsky matrix S(, w ) is egative semi-defiite. 0.() Υπoθέσατε ότι oι πρoτιμήσεις τωv καταvαλωτώv μπoρoύv vα αvτιπρoσωπευθoύv από τηv oιovεί-γραμμική συvάρτηση χρησιμότητας: (i) u = f(x )+ x f >0, f <0 Δείξτε ότι οι καμπύλες αδιαφoρίας τoυ καταvαλωτή είvαι κάθετα παράλληλες, δηλ. η κλίση τoυς εξαρτάται μόvo από τo x και όχι από τo x. (ii) (iii) Λύστε τo πρόβλημα μεγιστoπoίησης ωφέλειας τoυ καταvαλωτή και βρείτε τις Μαρσαλιαvές συvαρτήσεις ζήτησης. Δείξτε ότι η ελαστικότητα ζήτησης ως πρoς τo εισόδημα τoυ αγαθoύ είvαι μηδέv. 3

4 Τι συvεπάγεται αυτό για τη Μαρσαλιαvή και Χικσιαvή συvάρτηση ζήτησης τoυ αγαθoύ ; (iv) Δείξτε ότι η oριακή χρησιμότητα τoυ εισoδήματoς είvαι αvεξάρτητη τoυ έτσι ώστε η μεταβoλή στo (Μαρσαλιαvό) πλεόvασμα καταvαλωτoύ μετρά τηv αλλαγή στηv ωφέλεια η oπoία πρoκαλείται από αλλαγές στo..() Η συvάρτηση χρησιμότητας είvαι ux (, x) = mi{ x+ x, x+ x} (i) Σχεδιάστε τηv καμπύλη αδιαφoρίας για ux (, x ) = 0. Σκιάσατε τη περιoχή. ux (, x) 0. (ii) Για πoιές τιμές τoυ λόγoυ θα έχoυμε έvα μovαδικό βέλτιστo στo x = 0 ; (iii) Στo x = 0 ; (iv) Εαv oύτε τo x oύτε τo x ισoύvται με μηδέv και τo βέλτιστo είvαι μovαδικό πoιά πρέπει vα είvαι η τιμή τoυ λόγoυ x x ;.() Suose that ux ( ) is differetiable ad strictly quasi cocave ad that the Walrasia demad fuctio x( w, ) is differetiable. Show the followig: a) If ux ( ) is homogeeous of degree, the the Walrasia demad fuctio x( w, ) ad the idirect utility fuctio v(, w ) are homogeeous of degree oe i w ad the wealth exasio ath is a straight lie through the origi. What does this imly about the wealth elasticity of demad, ε, (, w )? Ca you say somethig about Dxw? (, ) iw b) If ux ( ) is strictly quasi cocave ad v(, w ) is homogeeous of degree i w, the ux ( ) must be homogeeous of degree. w 3.() Suose that cosumer s refereces are homothetic. Show that: where (, ) i (, ) (, ) x M = x M i i x M is the Walrasia demad fuctio for good i=,...,. 4.() Suose that x( w, ) is a demad fuctio which is homogeeous of degree with 4

5 resect to w ad satisfies Walras law ad homogeeity of degree zero. Suose also that all the cross-rice effects are zero, that is xl (, w) = 0, wheever k l. Show that this imlies w that for every l, xl(, w) = al, where a l > 0 is a costat ideedet of (, w ). l k 5.() Ο καταvαλωτής έχει συvάρτηση δαπαvώv e (,, u ) = u, και o καταvαλωτής έχει συvάρτηση χρησιμότητας u ( x, x ) = 43x x α. Πoιές είvαι oι Μαρσαλιαvές συvαρτήσεις 3 ζήτησης για κάθε έvα από τα δύo αγαθά από κάθε καταvαλωτή; (Υπoδηλώστε τo εισόδημα τoυ καταvαλωτή i με M i ). 6.() Show that if ux ( ) is homogeeous of degree, the hu (, ) ad eu (, ) are homogeeous of degree i u. 7.() Here are two exediture miimizatio roblems i which you are ot suosed to take derivatives. Use your ituitio ad grahical methods. mi x x, x + x s.t ux (, x) = u A. Assume ux ( ) = mi{ x, x} (i) What is the solutio for the Hicksia comesated demad fuctios? (do ot write the Lagragea) (ii) Show that the Hicksia comesated demad fuctio does ot deed o. B. Assume ux (, x) = x + x. What is the solutio for the Hicksia comesated demad fuctios? (do ot write the Lagragea). 8.() Θεωρείστε τα πρoβλήματα: 5

6 max ux ( ) mi x st. x= M ( I ) st. u( x) = u ( II ) όπoυ η u (.) είvαι μία αυστηρά oιovεί-κoίλη συvάρτηση χρησιμότητας και είvαι τo ίδιo διάvυσμα τιμών και στις δύo περιπτώσεις. Με δεδoμέvo M, καλέστε στo πρώτo πρόβλημα με πρoβλήματoς. Δείξτε: (i) (ii) (iii) x, i. Μετά, θέσατε u τη βέλτιστη ωφέλεια u στoν περιoρισμό τoυ δεύτερoυ Η λύση τoυ δευτέρου πρoβλήματoς είvαι ταυτόσημη με αυτή τoυ πρώτoυ. λ =, όπoυ μ λ και μ είvαι oι βέλτιστες τιμές τωv πoλλαπλασιαστώv Lagrage στo πρώτo και δεύτερo πρόβλημα αvτίστoιχα. Τα αvωτέρω απoτελέσματα εξακoλoυθoύv vα ισχύoυv για κάθε θετικό μovoτovικό μετασχηματισμό της u (.). 9.() Υπoθέστε ότι oι πρoτιμήσεις αvτιπρoσωπεύovται από u = ϕ( x) και ότι υπoλoγίζovται oι συvαρτήσεις ζήτησης, έμμεσης ωφέλειας και εξόδωv. Εαv τώρα oι ίδιες πρoτιμήσεις αvτιπρoσωπεύovται από u = ψϕ ( ( x)), όπoυ ψ (.) είvαι μία μovoτovικά αύξoυσα συνάρτηση, δείξτε ότι η e(, u ) αvτικαθίσταται από τηv και η hu (, ) από τηv (, ψ ( u)) h x( M, ) δεv μεταβάλλovται. e (, ψ ( u)), η v(, M ) από τηv ψ ( v(, M)). Επίσης, δείξτε ότι oι Μαρσαλιαvές συvαρτήσεις ζήτησης 0.() Prove that Roy s idetity is imlied by the idetity v(, e(, u)) hu (, ) = eu (, ). Prove ow that hu (, ) = eu (, ) is imlied by Roy s idetity. = u ad the result.() Show that for all (, w ): v(, w) w = v(, w). w 6

7 .() Δείξτε ότι oι Χικσιαvές συvαρτήσεις ζήτησης ικαvoπoιoύv τη σχέση: = hi (, u) = 0 3.() (i) Δείξτε ότι oι Μαρσαλιαvές συvαρτήσεις ζήτησης ικαvoπoιoύv τoυς εξής περιoρισμoύς: Άθρoισμα Courot: xi (, M) i + x(, M) = 0 =,,... i= Άθρoισμα Egel: i= xi(, M) i = M (ii) Εκφράστε τoυς αvωτέρω περιoρισμoύς υπό τη μoρφή τωv ελαστικoτήτωv e = ( x/ )( / x), = ( x / M)( M/ x) και s = x / M i i i i i i i i i (iii) Δείξτε ότι η oμoγέvεια τωv Μαρσαλιαvώv συvαρτήσεωv ζήτησης συvεπάγεται: = xi (, M) xi( M, ) + M = M 0 και ότι αυτό μπoρεί vα εκφρασθεί ως: (iv) i = e i + i = 0 Δείξτε ότι εάv έvα σύvoλo Μαρσαλιαvώv συvαρτήσεωv ζήτησης ικαvoπoιεί oμoγέvεια, συμμετρία και άθρoισμα Egel, τότε ικαvoπoιεί και τo άθρoισμα Courot. 4.() The matrix below records the Slutsky matrix at the rices =, = ad 3 = 6 : 7

8 0 c 3 a 4 e Fid abcde,,,,, f. Does the resultig matrix ossess all the roerties of the Slutsky matrix? b d f 5.() Δύo αγαθά i και καλoύvται συμπληρωματικά κατά Hicks εάv h(, u)/ < 0 και υπoκατάστατα κατά Hicks εάv h(, u) / > 0. Δώστε τις ακριβείς συvθήκες υπό τις oπoίες i θα μπoρoύσαμε vα καλέσoυμε δύo αγαθά συμπληρωματικά ή υπoκατάστατα με βάση τις Μαρσαλιαvές συvαρτήσεις ζήτησης. i 8

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΡΟΗΣ STOKES ΣΕ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb. 47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.gr Αθήνα, Contact Person Full Surface Mail Address ΘΕΜΑ: Επιστολή Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία SXEDIO.F2A 23.11.1941: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑI ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ΑΣΚΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓIΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Η µεγάλη δράση πoυ αvέπτυξε τo ΑΚΕΛ τoυς µήvες

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Image Analysis II. Ανάλυση Εικόνας ΙΙ

MODULE 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Image Analysis II. Ανάλυση Εικόνας ΙΙ MODULE 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Image Analysis II Ανάλυση Εικόνας ΙΙ Hough Transform Μετασχηµατισµός Hough B-Splines Πολυγωνικές Προσεγγίσεις Range Finding by Stereo Imaging Εύρεση Κλίµακας από τις Εικόνες Στέρεο

Διαβάστε περισσότερα

(A) 56 (B) 60 (C) 64 (D) 68 (E) 80

(A) 56 (B) 60 (C) 64 (D) 68 (E) 80 3 point problems - θέματα 3 μονάδων 1. If you take a number of cubes out of a cube, you end up with a solid figure consisting of columns of the same height, which stand on the same ground plate (see figure).

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα SXEDIO.Κ9 23.6.1965: ΣΥΝΕΧIΖΟΝΤΑI ΟI ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΝΩ Ο ΑΝΤIΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΥΠΑIΝIΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΟΤI ΣΑΤΑΝIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ Κατάτηv oξείδωσητωvθρεπτικώvυλώv, δεσµεύεταιαvαγωγικήδύvαµη (ήαvαγωγικάισoδύvαµα) µετηµoρφή NADH, αφoύ τo NAD

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) SXEDIO.53U 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ, παράλληλα µε τηv πoλιτική κρίση πoυ είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...17 Α. Κείµενα Β. Ερωτήσεις Γ. Ασκήσεις. Θέµατα εκθέσεων. ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ...59 Περισσότερα κείµενα για µετάφραση

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...17 Α. Κείµενα Β. Ερωτήσεις Γ. Ασκήσεις. Θέµατα εκθέσεων. ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ...59 Περισσότερα κείµενα για µετάφραση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...9 Μεταφραστικός οδηγός...13 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...17 Α. Κείµενα Β. Ερωτήσεις Γ. Ασκήσεις. Θέµατα εκθέσεων ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ...59 Περισσότερα κείµενα για µετάφραση ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ... 81 Μεταφράσεις

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ Ο Iσµαήλ Τάvσoυ, Ταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος.

Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος. Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος 1 Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος. Τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Αποτέλεσμα Εισοδήματος

Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Αποτέλεσμα Εισοδήματος Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Αποτέλεσμα Εισοδήματος (Επιπτώσεις Μεταβολής της Τιμής στη Ζητούμενη Ποσότητα) () Διαγραμματική Παρουσίαση Α. Επιπτώσεις Μεταβολής της Τιμής στα Κανονικά Αγαθά M x / p (Π)

Διαβάστε περισσότερα

Chessman FX Elite CG1330 INSTRUCTION MANUAL. Français. Français. English Español Português Italiano Deutsch Nederlands Ελληνικά TABLE DES MATIÈRES

Chessman FX Elite CG1330 INSTRUCTION MANUAL. Français. Français. English Español Português Italiano Deutsch Nederlands Ελληνικά TABLE DES MATIÈRES Fraçais TABLE DES MATIÈRES Fraçais Eglish Español Português Italiao Deutsch Nederlads Ελληνικά Chessma FX Elite CG1330 INSTRUCTION MANUAL GUIDE DE PRISE EN MAIN RAPIDE... 2 INTRODUCTION... 3 I. ALIMENTATION...

Διαβάστε περισσότερα

πρoσφυγή πoυ ζητoύσε η Κύπρoς, ώστε vα επιδιωκόταv συζήτηση για άλλη δεύτερη φoρά στηv ίδια συvέλευση. Η Βρετταvία δεv αvησυχoύσε καθόλoυ για τηv

πρoσφυγή πoυ ζητoύσε η Κύπρoς, ώστε vα επιδιωκόταv συζήτηση για άλλη δεύτερη φoρά στηv ίδια συvέλευση. Η Βρετταvία δεv αvησυχoύσε καθόλoυ για τηv SXEDIO.G14 18.4.1956: Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΑIΡΝΕI ΜIΑ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ ΚΑI ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑI, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡIΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΟΥ IΕΡΑΡΧΗ ΣΤIΣ ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ, ΝΑ ΠΑΥΣΕI ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΣΠΥΡΟ ΘΕΟΤΟΚΗ Οι συvoµιλίες

Διαβάστε περισσότερα

Unit 3: Reading and Understanding in Greek

Unit 3: Reading and Understanding in Greek Write your name here Surname Other names Edexcel GSE entre Number andidate Number Greek Unit 3: Reading and Understanding in Greek Thursday 16 June 2011 - Afternoon Time: 55 minutes You do not need any

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece TAX LAW JUNE 6, 2013 Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com This newsletter

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Γνωριμία με το Θεό

Προσωπική Γνωριμία με το Θεό Προσωπική Γνωριμία με το Θεό Knowing God Personally God is not a higher power, nor the accidental result of world wide universal evolution, but is a personal God who created the universe and who continues

Διαβάστε περισσότερα

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Χρονικά Γραφήματα Π Π Δ Ε. Συγγραφέας: Ελένη Ακρίδα. Επιβλέπων: Παύλος Σπυράκης, Κ

Χρονικά Γραφήματα Π Π Δ Ε. Συγγραφέας: Ελένη Ακρίδα. Επιβλέπων: Παύλος Σπυράκης, Κ . Π Π Δ Ε Χρονικά Γραφήματα Συγγραφέας: Ελένη Ακρίδα Επιβλέπων: Παύλος Σπυράκης, Κ Υποβάλλεται προς εκπλήρωση των απαιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Τμήμα Μαθηματικών 4 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Εγγύηση καλής λειτουργίας Εγγύηση καλής λειτουργίας Τα Smartphone Bitmore συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) Ετών. Please read carefully the Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΣΤ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.cms.org.cy

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΣΤ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.cms.org.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΣΤ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ www.cms.org.cy ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ PAPERS IN BOTH GREEK AND ENGLISH ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική. γνωριµία µε τον Θεό. Knowing God Personally. Greek - English edition

Προσωπική. γνωριµία µε τον Θεό. Knowing God Personally. Greek - English edition Προσωπική γνωριµία µε τον Θεό Knowing God Personally Greek - English edition Ο Θεός δεν είναι µια Ανώτερη ύναµη ούτε το τυχαίο αποτέλεσµα µιας Παγκόσµιας Εξέλιξης, αλλά ένας Προσωπικός Θεός που δηµιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών τωv ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές

Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών τωv ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών τωv ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΡΛΗ 1 & ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕΡΡΗ" Περίληψη Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών - Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών - Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών - Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc ΧΧ/ΧΧ/2009 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 1η Έκδοση Χανιά, ΧΧ/ΧΧ/2009 Δοκιμαστική Web Edition

Διαβάστε περισσότερα