ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ-ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Καθηγητής : κ.α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2003-2004 ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ-ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Καθηγητής : κ.α."

Transcript

1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ-ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Καθηγητής : κ.α. ηµητρόπουλος Εργασία φοιτήτριας :Μηνατσή Ευαγγελίας ΤΟ Α. 11 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, [Α.11 ΕΣ Α, 21 ΣΑΠ, Α.20 Οικ..] Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α 1) εισαγωγή: συλλογικές ελευθερίες (α.11 και 12 Σ) 2) καθιέρωση του δικαιώµατος σε άλλα Συντάγµατα, την ΕΣ Α και στο ελληνικό Σύνταγµα 3) ρυθµίσεις σε επίπεδο νόµου: - Ν.. 794\1971 ''Περί δηµοσίων συναθροίσεων ''(ΦΕΚ Α' 1), - ιεθνής Σύµβαση Εργασίας 11/1921 '' περί του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι των γεωργικών εργατών '' της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, κυρώθηκε µε το ν. 2077/1952 (Α' 109), -Ν. 1426\1984 ''Κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη'' (ΦΕΚ Α'32), -Ν.1841\1989 ''Κύρωση του Πρωτοκόλλου αρ.8 της Σύµβασης για την προάσπιση δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών'' (ΦΕΚ Α' 94)

2 2 4) έννοια ( οντολογικό και πνευµατικό στοιχείο). Σχετική απόφαση του Εφετείου Αθηνών 7775\1974: οι προς ενέργειαν αναγκαστικών πλειστηριασµών πραγµατοποιούµεναι συναθροίσεις δεν εµπίπτουν εις την έννοια του α. 1παρ.1 νδ. 794/ ) οριοθετήσεις της προστατευόµενης από το Σύνταγµα έννοιας της συνάθροισης : ήσυχα και χωρίς όπλα. Σχετική απόφαση του Ε Α της 21ης Ιουλίου 1988 : Artze fur das Leben κατά Αυστρίας 6) είδος προστασίας και φύση του δικαιώµατος Σε σχέση µε την ενεργητική πλευρά :ελληνική και γαλλική νοµολογία για την ευθύνη του κράτους, λόγω παράλειψης ή αµέλειας των αστυνοµικών οργάνων να λάβουν τα επιβαλλόµενα µέτρα για να προστατεύσουν τη ζωή, υγεία και περιουσία διοικουµένων κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων και ταραχών. 7) υποκειµενικά δικαιώµατα που απορρέουν από τον αντικειµενικό κανόνα : -θετικά: α)δικαίωµα διοργάνωσης, διεξαγωγής και διεύθυνσης β)δικαίωµα συµµετοχής -αρνητικά: δικαίωµα αποχής /µη συµµετοχής 8) σχέση µε άλλα συνταγµατικά δικαιώµατα (πχ.α.9, α.13, α.15, α.14,α.16 κά.).σχέση ειδικού προς µερικό ή ταυτόχρονη εφαρµογή ως 'µεικτών' δικαιωµάτων ; -Σχετική η απόφαση 4636\1977 ΣτΕ :''µη νόµιµη απόρριψη αιτήµατος περί χορήγησης αδείας ιδρύσεως ευκτήριου οίκου, επί τω λόγω ότι υπάρχει πλησίον έτερος ευκτήριος οίκος της αυτής Ελευθέρας

3 3 Ευαγγελικής Εκκλησίας, κατάλληλος δια την ικανοποίησιν των θρησκευτικών αναγκών των αιτούντων, υφισταµένης υπέρ αυτών και της ευχέρειας χρήσεως των εκ του α.11σ,περί ελευθερίας του συνέρχεσθαι δικαιωµάτων ''. -Σχετική και η απόφαση του Ε Α ''Μανουσάκης και λοιποί κατά Ελλάδας ''της 26ης Σεπτεµβρίου 1996 για την αντίθεση στα α.11,13σ και 9,11 ΕΣ Α της προϋπόθεσης λήψης άδειας από την οικεία εκκλησιαστική αρχή για την ίδρυση ευκτήριου οίκου µειονότητας Μαρτύρων του Ιεχωβά 9) µορφές συναθροίσεων :α) ιδιωτικές β)δηµόσιες : β1)κλειστές β2)ανοιχτές /υπαίθριες 10) οι ειδικοί περιορισµοί της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Συντάγµατος που αφορούν τις δηµόσιες υπαίθριες συναθροίσεις :α)παρουσία της αστυνοµίας, β) απαγόρευση σχεδιαζόµενης συνάθροισης και διάλυση διεξαγόµενης συνάθροισης.προϋποθέσεις. Σχετικές αποφάσεις:-13005\1976 Μον.Πλ.Αθηνών, (µη νόµιµη απαγόρευση ) -782\1979 ΑΠ :''δεν στοιχειοθετείται το αδίκηµα του α. 171 ΠΚ θρασύτητα κατά της αρχής λόγω συµµετοχής σε απαγορευθείσα συνάθροιση διότι η απαγόρευση δεν ήταν σύµφωνη µε την αρχή της αναλογικότητας.'' -4637\1977 ΣτΕ :νοµολογιακή ενθάρρυνση της περιοριστικής ερµηνείας του α. 11παρ.2Σ, ''δεν είναι ανεκτές συνταγµατικώς οι απαγορεύσεις δηµόσιων εν υπαίθρω συναθροίσεων, οι οποίαι απαγγέλλονται δι' αόριστον χρόνον και ως εκ τούτου συνιστούν ανεπίτρεπτον αναστολήν του συνταγµατικώς κατοχυρωµένου

4 4 δικαιώµατος του συνέρχεσθαι''. 11)φορείς του δικαιώµατος ~φπ.: Έλληνες και σε επίπεδο νόµου µέσω της ΕΣ Α και αλλοδαποί, ~νπ ως προς το δικαίωµα διοργάνωσης: α) ΟΤΑ -α.102σ-, ΑΕΙ -α. 16παρ.5Σ,Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος -α.3παρ.1-, β) νπιδ και ενώσεις προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα Η άσκησή του στα πλαίσια ειδικής κυριαρχικής σχέσης (α. 29παρ.3 Σ,23 παρ.2σ ), νοµοθετικοί περιορισµοί στην οργάνωση και συµµετοχή αστυνοµικών,δικαστικών λειτουργών,και στρατιωτικών υπαλλήλων, όχι όµως και στην παθητική εκ µέρους τους παρακολούθηση. ΣτΕ 33\1933 και 720\1983 για το εάν είναι σύµφωνες προς το Σύνταγµα οι διατάξεις των στρατιωτικών κανονισµών για την απαγόρευση υποβολής οµαδικών παραπόνων. 12)Ειδικά ζητήµατα: Το δικαίωµα συνάθροισης και το ποινικό δίκαιο 13)Συµπέρασµα ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Καλύβας.Α.:Επιτρέπονται στους δικαστές δηµόσιες εκδηλώσεις υπέρ της ειρήνης ; ΝοΒ 1984,463επ. Βενιζέλος Ευ.:Η στάση της ελληνικής νοµολογίας απέναντι στην ερµηνεία του Συντάγµατος, ΤοΣ 1989, 425επ. Παραράς :Σύνταγµα Corpus 1, σελ192επ. αγτόγλου:ατοµικά δικαιώµατα Β, σελ729επ. ηµητρόπουλος: Παραδόσεις Συνταγµατικού ικαίου ιιι Τάχος Α.: ίκαιο της δηµόσιας τάξης, σελ217επ. Τσίρης Π.:Η συνταγµατική κατοχύρωση του δικαιώµατος

5 5 συνάθροισης, 1988 Καράκωστας Β.:Για το δικαίωµα του συνέρχεσθαι,.24,97 Ράικος Α.:Τα θεµελιώδη δικαιώµατα, 1984 Σβώλος, Βλάχος :Το Σύνταγµα της Ελλάδος. Τόµος Β σελ 186επ. Χρυσανθάκης :Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα,2000 Μπακόπουλος:Το δικαίωµα του συνέρχεσθαι στο ελληνικό, γαλλικό και αγγλικό δηµόσιο δίκαιο,1995 Αλιβιζάτος Ν. :Συνταγµατική θέση των ενόπλεων δυνάµεων,1991 Χροσόγονος Κ.:Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, 2002 Κ. Γεωργόπουλος : Επίτοµο Συνταγµατικό ίκαιο,2001, σελ.578επ. Xρ.Σατλάνη : Μεθοδολογικά προλεγόµενα για τον αποκλεισµό και τον περιορισµό του αξιοποίνου,1999 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στα α. 11 και 12 του ισχύοντος Συντάγµατος αναφέρονται δύο συλλογικές ελευθερίες, η ελευθερία της συνάθροισης και η ελευθερία της ενώσεως αντίστοιχα. Το δικαίωµα της συνάθροισης, µάλιστα, είναι το αρχαιότερο δικαίωµα συλλογικής ή οµαδικής δράσης στο ελληνικό συνταγµατικό δίκαιο. Στην µεν ελευθερία της συνάθροισης η σύµπραξη µιας οµάδας προσώπων είναι καταρχήν προσωρινή και µοναδική, ενώ στην ελευθερία της συνένωσης διαρκής και συστηµατική. Αυτό βέβαια δεν είναι απόλυτο, διότι είναι δυνατές στην πράξη αλλεπάλληλες συναθροίσεις πίσω από τις οποίες µπορεί να κρύβεται και µία

6 6 µονιµότερη οργάνωση, όπως και βραχύβιες ενώσεις. O συλλογικός χαρακτήρας τους πηγάζει από το γεγονός ότι ενώ τα δικαιώµατα αυτά αναγνωρίζονται υπέρ του ατόµου που είναι και ο κύριος φορέας τους,η ιδιόµορφη φύση τους δεν επιτρέπει την άσκησή τους µε άλλον τρόπο παρά µόνο µέσα από συλλογικές µορφές δραστηριοποίησης. Από το 1975 στα δικαιώµατα οµαδικής δράσης συγκαταλέγονται και η συνδικαλιστική ελευθερία και το δικαίωµα της απεργίας. + Γεγονός, πάντως, είναι ότι η σύµπραξη που εκδηλώνεται στη συνάθροιση και την ένωση αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την άσκηση πολλών άλλων συνταγµατικών δικαιωµάτων και κυρίως της ελευθερίας της γνώµης. Γι αυτό και πολλοί θεωρητικοί έχουν κατατάξει τα α. 11 και 12 Σ στην ελευθερία της οµαδικής πνευµατικής κίνησης. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΣΘΑΙ Οι απαρχές της κατοχύρωσης της ελευθερίας της συνάθροισης ανάγονται στην αγγλική νοµολογία όπου θεωρήθηκε ως παρεπόµενο της ελευθερίας του λόγου και της γενικής προσωπικής ελευθερίας.στην Αγγλία το δικαίωµα των στατικών και κινητών δηµόσιων υπαίθριων συναθροίσεων (freedom of assembly) ρυθµίσθηκε νοµοθετικά πολύ αργότερα µε την Public Order Act Το νοµοθετικό αυτό πλαίσιο που ψηφίσθηκε επί κυβερνήσεως Θάτσερ χαράσσει τους περιορισµούς της ελευθερίας της συνάθροισης χάριν προστασίας της δηµόσιας τάξης παρά κατοχυρώνει ένα minimum ελευθερίας, συνεπώς µιλάµε για µια έµµεσα αναγνωρισµένη ελευθερία. Εξάλλου, διακηρύχθηκε κατά την + Χρ. Σατλάνης, Στοιχεία δικαίου και εισαγωγή στη νοµική επιστήµη,τεύχος Α, 2002, σελ.267 επ. Σβώλος, Γεοργόπουλος, αγτόγλου, Τσάτσος

7 7 αµερικανική και γαλλική επανάσταση και περιλήφθηκε ευρύτατα και στα µεταγενέστερα Συντάγµατα. Στη Γαλλία πρώτη συνταγµατική αναγνώριση έλαβε στο γαλλικό Σύνταγµα 1791 µε ταυτόσηµη διατύπωση µε το α. 11παρ.1 του ελληνικού Συντάγµατος, ενώ απουσίαζε από την 1η ιακήρυξη του Το 1881 ψηφίσθηκε ο βασικός νόµος του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι που αποτελεί καταρχήν και το ισχύον δίκαιο στη Γαλλία.Με το νόµο της 2ας Ιανουαρίου 1907 απλουστεύθηκε το καθεστώς των θρησκευτικών συναθροίσεων και µε το νόµο της 28ης Μαρτίου 1907 καταργήθηκε η υποχρέωση προηγούµενης γνωστοποίησης για κάθε µορφή συνάθροισης. Μια υπόθεση στη Γαλλία προσέδωσε µοναδική σπουδαιότητα στο δικαίωµα του συνέρχεσθαι. Πρόκειται για την υπόθεση Benjamin 1933.Ο συγγραφέας Rene Benjamin απαντώντας σε πρόσκληση του Συνδικάτου Πρωτοβουλίας της πόλης Νevers δέχθηκε να δώσει στην ίδια πόλη µια φιλολογική διάλεξη. Οι εκπαιδευτικοί της Νevers αντέδρασαν γιατί ο Βenjamin ήταν υπέρµαχος της λαϊκής εκπαίδευσης και ζήτησαν από το δήµαρχο να απαγορεύσει τη διάλεξη, ενώ ανήγγειλαν τη διοργάνωση αντισυνάθροισης. Πράγµατι στις ο δήµαρχος βασιζόµενος στο α. 91 του ν. του 1881 για τη δηµόσια τάξη απαγόρευσε τη συνάθροιση σε οποιονδήποτε δηµόσιο χώρο λόγω των επεισοδίων που προκλήθηκαν. Το Συνδικάτο Πρωτοβουλίας ανακοίνωσε ότι θα διοργάνωνε µια ιδιωτική συνάθροιση µε δωρεάν προσκλήσεις, αλλά και αυτή απαγορεύθηκε. Κατά των αποφάσεων του δηµάρχου προσέφυγαν στο ΣτΕ ο ίδιος ο Βenjamin όσο και το Συνδικάτο Πρωτοβουλίας. Το ΣτΕ µε την απόφαση της 19ης Μαΐου 1933 ακύρωση τα παραπάνω διατάγµατα και δικαίωσε τους προσφεύγοντες.

8 8 Στη Γερµανία ο Θεµελιώδης Νόµος της Βόννης της 23ης Μαΐου 1949 κατοχυρώνει το δικαίωµα της συνάθροισης στο α. 8.Εκεί ορίζεται ότι :''Όλοι οι Γερµανοί έχουν το δικαίωµα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα, χωρίς προηγούµενη αναγγελία ή άδεια. Για τις υπαίθριες συναθροίσεις το δικαίωµα µπορεί να περιορισθεί µε νόµο ή µε βάση ένα νόµο.''. Βάσει της συνταγµατικής εξουσιοδότησης εκδόθηκε ο νόµος ''περί συναθροίσεων και πορειών 1978 '' που τροποποιήθηκε µε το νόµο της 18ης Ιουλίου 1985.Σχετική είναι και µια απόφαση του Οµοσπονδιακού Συνταγµατικού ικαστηρίου για την ερµηνεία του α. 8 του Θεµελιώδους Νόµου της Βόννης, η οποία εξοµοιώνει το δικαίωµα συνάθροισης µε την ελευθερία της γνώµης από άποψη σηµασίας για τη λειτουργία του ηµοκρατικού πολιτεύµατος. Η ΕΣ Α κατοχυρώνει την ελευθερία συναθροίσεως στο α. 11: κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωµα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, ενώ όµοια είναι η διατύπωση και του α. 12 του Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αναγράφεται, επίσης στο α. 20 της Οικουµενικής ιακήρυξης των ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Στο σηµείο αυτό αξίζει να δούµε πώς ερµηνεύει το Ευρωπαϊκό ικαστήριο των ικαιωµάτων του Ανθρώπου το α.11 της ΕΣ Α: Το δικαστήριο θεωρεί ότι οι ρυθµίσεις του α. 11 της ΕΣ Α αποτελούν lex specialis ως προς το α. 10 περί της ελευθερίας της έκφρασης, γεγονός που καταδεικνύει τους στενούς δεσµούς της νοµολογίας του δικαστηρίου µε αυτήν του αµερικανικού ανωτάτου δικαστηρίου.αυτό έγινε δεκτό και στην απόφαση ''Ezelin κατά Γαλλίας''. 1 Στην απόφαση αυτή µεταξύ άλλων έκρινε ότι παραβιάζεται η ελευθερία του 1 Ε Α, 21 Απριλίου 1991

9 9 συνέρχεσθαι ειρηνικώς όταν καλλιεργείται κλίµα εκφοβισµού που αποτρέπει τα άτοµα να λάβουν µέρος σε διαδηλώσεις. Έχει κριθεί ότι η συµµετοχή δικηγόρου σε µια νόµιµη διαδήλωση όπου ορισµένοι διαδηλωτές απηύθυναν ύβρεις κατά αστυνοµικών και δικαστών δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει στην επιβολή πειθαρχικής κύρωσης κατά του δικηγόρου εκ µόνου του λόγου ότι αυτός αρνήθηκε να αποδοκιµάσει δηµόσια τους διαδηλωτές που διέπραξαν τις εξυβρίσεις. Ενδιαφέρουσα είναι και η απόφαση Stancov και Ηνωµένου Μακεδονικού Οργανισµού Ilinden κατά Βουλγαρίας όπου το δικαστήριο εφάρµοσε την πάγια νοµολογιακή µέθοδό του για να διαγνώσει την παραβίαση του α.11 της ΕΣ Α. Ειδικότερα εξέτασε : α)αν η επέµβαση δικαιολογείται από πρόβλεψη σε νόµο β)αν επιδιώκεται νόµιµος σκοπός και γ)αν η επέµβαση είναι αναγκαία για µια δηµοκρατική κοινωνία. Κατέληξε, λοιπόν, στο συµπέρασµα ότι υπήρξε ολοφάνερη επέµβαση στο δικαίωµα ελεύθερης συνάθροισης των προσφευγόντων, εφόσον σε όλες τις εξεταζόµενες περιπτώσεις οι αρχές απαγόρευσαν τις συγκεντρώσεις τους. Κατά το α.16 ΕΣ Α, τέλος, είναι δυνατόν τα κράτη να θεσπίζουν περιορισµούς στην ελευθερία της έκφρασης, στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, όταν πρόκειται για την πολιτική δραστηριότητα των ξένων ( αλλοδαπών ). Πρότυπο για τον Έλληνα συντακτικό νοµοθέτη ως προς το ζήτηµα αυτό υπήρξε το α. 19 του βελγικού Συντάγµατος 1831 και το α. 79 του δανικού Συντάγµατος. Για πρώτη φορά αναγράφεται στο Σύνταγµα του Ε Α, 2 Οκτωβρίου 2001, Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου 2001

10 και µε την ίδια διατύπωση επαναλαµβάνεται µέχρι το Σύνταγµα του 1952 (α.10).η προστασία µε το Σύνταγµα του 1975\1986\2001 είναι ευρύτερη, δεδοµένου ότι ( όπως θα αναφερθεί και παρακάτω ) εξοµοιώνεται πλέον η δηµόσια συνάθροιση σε κλειστό χώρο µε την ιδιωτική συνάθροιση που εξαρχής προστατεύεται απολύτως, ενώ κατά το α. 10 του Συντάγµατος του 1952 επιτρεπόταν να παρίσταται η αστυνοµία στις συναθροίσεις σε κλειστό χώρο και για το λόγο αυτό έπρεπε να ειδοποιείται προηγουµένως. H νοµοθετική ρύθµιση του δικαιώµατος της συνάθροισης στη χώρα µας έχει ως εξής : α] Βασικό νοµοθετικό κείµενο είναι το νδ. 794\1971 ''περί δηµοσίων συναθροίσεων'' που εξακολουθεί να ισχύει βάσει του α.112παρ..1 Σ στο µέτρο που δεν αντίκειται στο α.11 Σ. β] Το βδ 269/1972 εξακολουθεί να ισχύει και αυτό δυνάµει του α. 112παρ.1 Σ και αποτελεί τον ισχύοντα Κανονισµό ιάλυσης υπαίθριων συναθροίσεων. γ]ο Ν. 1481/1984 ''περί οργανισµού Υπουργείου ηµόσιας Τάξης'' 1 αποτελεί τον ιδρυτικό νόµο της ελληνικής αστυνοµίας. Στο α. 10παρ.2 του νόµου αυτού αναφέρεται ότι η νοµαρχιακή επιτροπή αποφασίζει τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν σε ιδιαίτερα σηµαντικές περιπτώσεις κινδύνου διατάραξης ή πραγµατικής διατάραξης της δηµόσιας τάξης από συγκεντρώσεις, συναθροίσεις, εξαιρουµένων των αµιγώς πολιτικών συγκεντρώσεων αναγνωρισµένων πολιτικών κοµµάτων. για το αµφίβολης συνταγµατικότητας ν.δ. 794\1971 περί δηµοσίων συναθροίσεων βλ. 957\1993 ΑΠ, Υπεράσπιση 1993, σελ επ.

11 11 Ε Ν Ο Ι Α Το προστατευόµενο στο α.11 του Συντάγµατος έννοµο αγαθό είναι η συνάθροιση. Ως συνάθροιση κατά την έννοια του Συντάγµατος χαρακτηρίζεται η σκόπιµη και όχι καταρχήν τυχαία και προσωρινή, στον ίδιο τόπο συνάντηση αξιόλογου αριθµού προσώπων προς έκφραση ή ακρόαση ανακοινώσεως ή γνώµης επί ορισµένου θέµατος ή προς διαδήλωση φρονηµάτων ή αιτηµάτων οποιουδήποτε χαρακτήρα ή προς λήψη από κοινού αποφάσεων ή προς από κοινού άσκηση του δικαιώµατος του αναφέρεσθαι στις αρχές. Ο όρος συνάθροιση αποτελείται από: -ένα οντολογικό στοιχείο (corpus) που είναι η συγκέντρωση περισσότερων ατόµων σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο -και ένα πνευµατικό /τελεολογικό στοιχείο(animus), που είναι ο κοινός σκοπός, ο οποίος µπορεί να είναι η ανταλλαγή πληροφοριών ή γνωµών, η προβολή φρονηµάτων ή αιτηµάτων. Εάν ο σκοπός αυτός διαδηλώνεται, πρόκειται ειδικότερα για διαδήλωση, η οποία µάλιστα αν είναι κινούµενη ονοµάζεται πορεία. Ο νοµοθετικός ορισµός που περιλαµβάνεται στο α. 1παρ.2 του εκτελεστικού του Συντάγµατος νδ.794/1971 Περί ηµοσίων 1 ΦΕΚ, 152\ , τ.α

12 12 συναθροίσεων -ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει δυνάµει του α.112παρ.1 του Συντάγµατος 1 κατά τις µη αντιτιθέµενες στο Σύνταγµα διατάξεις του- είναι µακροσκελέστατος και στενότερος από τη συνταγµατική διάταξη. Σύµφωνα µε αυτόν ως δηµόσια συνάθροιση κατά την έννοια του παρόντος νόµου νοείται η εκ των προτέρων διοργανούµενη και σκοπούσα εις την από κοινού εκδήλωση του φρονήµατος ή της γνώµης των µετεχόντων ή εις την παρακολούθηση διάλεξης ή εις την προβολή κοινών αυτών αιτηµάτων. Πράγµατι η συνάθροιση ως έννοια διακρίνεται από την απλή συνάντηση ή συρροή που γίνεται τυχαία χωρίς προηγούµενη συννενόηση ως προς τον τόπο και τον χρόνο και χωρίς αντίστοιχη πρόσκληση. Ωστόσο,και οι αυθόρµητες συναθροίσεις αποτελούν αντικείµενο συνταγµατικής προστασίας από το α. 11 του Συντάγµατος.Εποµένως ο περιορισµός που θέτει ο νοµοθετικός ορισµός στο νδ.794\1971 δεν είναι σύµφωνος µε το Σύνταγµα. Αναφέρθηκε ήδη ότι συστατικό στοιχείο της προστατευόµενης συνάθροισης είναι η ενότητα του σκοπού µεταξύ των ατόµων. ιακρίνεται, λοιπόν, από απλές συναντήσεις σε χώρους δηµοσίων θεαµάτων, συγκεντρώσεις σε εµπορικούς χώρους, καφενεία κλπ. Εάν, όµως, πληρούται και σε αυτές τις περιπτώσεις οµαδικής κίνησης το στοιχείο του κοινού σκοπού, τότε εµπίπτει στο προστατευτικό πεδίο του α. 11 Σ. Αυτό θα µπορούσε να γίνει δεκτό πχ. για µια αθλητική συγκέντρωση ή µια συναυλία. Είναι σαφές ότι η προστασία παρέχεται ανεξάρτητα από το είδος του επιδιωκόµενου (νόµιµου) σκοπού. Τον όρο συνάθροιση του α. 11 του Συντάγµατος ερµήνευσε ο 1 βλ. και απόφαση ΑΠ 782\1979

13 13 εφαρµοστής του δικαίου στην απόφαση για παράδειγµα 7775/1974 του Εφετείου Αθηνών. Ιστορικό: είχε τεθεί σε ισχύ ο νόµος περί καταστάσεως πολιορκίας, µε αποτέλεσµα η στρατιωτική αρχή να έχει το δικαίωµα να απαγορεύει και να διαλύει οποιαδήποτε συνάθροιση υπό την έννοια του α. 19 του ισχύοντος Συντάγµατος 1968, συνεταιρισµό ή ένωση προσώπων και να αντικαθιστά τις διοικήσεις τους. υνάµει της διάταξης αυτής ο αρχηγός των ενόπλεων δυνάµεων εξέδωσε την υπ' αριθµόν 1\1973 προκήρυξη µε την οποία απαγορεύτηκαν α) οι υπαίθριες συγκεντρώσεις πλέον των 5 ατόµων, β)οι σε κλειστό χώρο συγκεντρώσεις πλην των δηµοσίων θεαµάτων, γ)οι ποδοσφαιρικές εν γένει συναντήσεις κλπ. Το δικαστήριο έκρινε ότι µε την προκήρυξη του αρχηγού των ενόπλεων δυνάµεων απαγορεύθηκαν οι υπαίθριες συναθροίσεις πλέον των 5 ατόµων, που έχουν εκ των προτέρων διοργανωθεί και αποσκοπούν στην από κοινού εκδήλωση του φρονήµατος ή της γνώµης των µετεχόντων ή εις την παρακολούθηση διαλέξεων ή στην προβολή των κοινών αιτηµάτων τους.κάθε άλλη συνάθροιση ή συγκέντρωση στην ύπαιθρο µη έχοντας προεχόντως τον παραπάνω σκοπό, δεν απαγορεύθηκε από την προκήρυξη του αρχηγού των ενόπλεων δυνάµεων, εκτός από τις ποδοσφαιρικές εν γένει συναντήσεις οι οποίες ρητά απαγορεύθηκαν από την προκήρυξη. Έτσι, οι συναθροίσεις που πραγµατοποιούνται για τη διενέργεια πλειστηριασµών δεν εµπίπτουν στην έννοια του α. 1παρ.1 του νδ. 794/1971.Αν ο αρχηγός των ενόπλεων δυνάµεων ήθελε να απαγορεύσει και αυτές θα το ανέφερε στην προκήρυξή του, όπως έκανε για τις ποδοσφαιρικές συναντήσεις.

14 14 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ Αν και η συνταγµατική διάταξη δεν περιέχει ορισµό του όρου συνάθροιση, προσδιορίζει το αντικείµενό της µε δύο επιρρηµατικούς προσδιορισµούς : ήσυχα και χωρίς όπλα, που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. Μόνο αν µια οµάδα ατόµων συνέρχεται ήσυχα και άοπλα ενεργοποιείται η συνταγµατική προστασία του α.11σ.(peaceful :ειρηνικά είναι η έκφραση του α. 11 της ΕΣ Α κατά το πρότυπο της αµερικανικής διακήρυξης.) Ήσυχη είναι η συνάθροιση όταν οργανώνεται εξαρχής και διεξάγεται χωρίς την επιδίωξη, άσκηση ή ανοχή βίαιης επιβολής ορισµένων σκοπών, χωρίς την επιδίωξη σκοπών επαναστατικών ή εγκληµατικών. Αοπλη είναι η συνάθροιση που διεξάγεται χωρίς την παρουσία ένοπλων προσώπων ή την χρησιµοποίηση οποιονδήποτε αντικειµένων ως όπλων. Ειδικότερα: Στον αντίποδα της ήσυχης συνάθροισης βρίσκεται η επιθετική συγκέντρωση όπου εκδηλώνεται η απειλή τέλεσης βιαιοπραγιών. Είναι αυτονόητο ότι η ελευθερία των συναθροίσεων δε σηµαίνει ελευθερία προς αδικοπραξία, όπως υπαγορεύουν άλλωστε και οι γενικές οριοθετήσεις του α. 5παρ.1 Σ. εν χρειάζεται µάλιστα να τελεσθεί η βιαιοπραγία, αλλά ήδη ο κίνδυνος πρόκλησής της αρκεί για τον χαρακτηρισµό µιας συνάθροισης ως επιθετικής. Και χωρίς,δηλαδή, τη χρήση βίας ήδη η απειλή βίας καθιστά τη συνάθροιση παράνοµη.εξάλλου αν είτε ο κοινός σκοπός είτε η κοινή πρόθεση των µετεχόντων

15 15 προσανατολίζεται σε σκοπούς εγκληµατικούς διαµορφώνονται συνθήκες ασυµβίβαστες µε το α. 11 του Συντάγµατος, διότι διαφορετικά η ελευθερία συνάθροισης θα κατέληγε σε άσυλο εγκληµατιών.από το προστατευτικό πεδίο του α. 11 Σ εκφεύγει επίσης εκείνη η συνάθροιση που λαµβάνει χώρα σε τόπο και χρόνο τέτοιο, ώστε να επιφέρει σοβαρή παρακώληση της συγκοινωνίας σε κεντρικές αρτηρίες πόλεως ή κοινοφελών εγκαταστάσεων (πχ. µέσων συγκοινωνίας), αν οι διαδηλωτές ανεγείρουν οδοφράγµατα ή µαταιώνουν τη λειτουργία δηµόσιων οργάνων (πχ. Βουλής, δικαστηρίου) ή πολιτικών κοµµάτων. Ελλείπει τότε η προϋπόθεση της ήσυχης συνάθροισης. Περαιτέρω παύει να είναι ήσυχη µια συνάθροιση όπου γίνεται χρήση όπλων τα οποία µάλιστα νοούνται όχι µόνο µε την τεχνική έννοια, αλλά ευρύτερα ως καθετί που είναι πρόσφορο για τέλεση βιαιοπραγίας. Επίσης, σύµβολα που προκαλούν φόβο προσβολής της ανθρώπινης ζωής ή υγείας, όπως µάσκες τροµοκρατικών οργανώσεων, φασιστικές κουκούλες κλπ, καθιστούν τον φέροντα αυτά ένοπλο. Να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι κρίσιµη είναι η προέλευση της βιαιοπραγίας: -αν παρατηρείται στο σύνολο των µετεχόντων, τότε πρόκειται για επιθετική συνάθροιση -αν προέρχεται από µερικούς παρά τη θέληση των υπολοίπων, τότε την προστασία χάνουν οι βιαιοπραγούντες εκτός εάν παρά τα εύλογα µέτρα της αστυνοµίας, αποδεικνύεται αδύνατη η αποµάκρυνσή τους. -τέλος, όταν τρίτοι ασκούν βία κατά µιας συνάθροισης, η τελευταία δεν µετατρέπεται σε επιθετική αλλά αντίθετα γεννά την υποχρέωση της αστυνοµίας να προσφέρει την προστασία της στη διαταρασσόµενη συνάθροιση, εφόσον απειλείται η ζωή ή η υγεία των διαδηλωτών. Ιστορική έχει µείνει η αντισυνάθροιση αντιφρονούντων (

16 16 παρακρατικών ), οι οποίοι µε την ανοχή της αστυνοµίας την στη Θεσσαλονίκη συνετέλεσαν στη δολοφονία του αριστερού και δηµοκρατικού βουλευτή Λαµπράκη. Σχετική είναι µια και η απόφαση : Artze fur das Leben κατά Αυστρίας 1 Στην απόφαση αυτή το δικαστήριο διευκρίνισε ότι η πραγµατική ελευθερία ειρηνικής διαδήλωσης δεν µπορεί να περιορισθεί σε απλή υποχρέωση αποχής του κράτους καθόσον µια αρνητική αντίληψη της ελευθερίας θα ήταν ασυµβίβαστη µε το αντικείµενο και το σκοπό του α. 11 της ΕΣ Α που µερικές φορές απαιτεί και τη λήψη θετικών µέτρων ακόµα και στο χώρο των ιδιωτικών σχέσεων. Το δικαστήριο θεωρεί ότι οι συµµετέχοντες σε µια διαδήλωση πρέπει να τη διεξάγουν χωρίς να φοβούνται τις εκδηλώσεις φυσικής βίας εναντίον τους από αντιδιαδηλωτές.επαφίεται, λοιπόν, στη δηµόσια δύναµη να υιοθετήσει και να εφαρµόσει πρόσφορα µέτρα προκειµένου οι ειρηνικές και νόµιµες διαδηλώσεις να πραγµατοποιούνται, όχι δε να απαγορεύεται µια διαδήλωση µόλις µια αντιδιαδήλωση εµφανίζεται να έχει οργανωθεί. Συνεπώς, µια απαγόρευση διαδήλωσης δεν µπορεί θεµιτά κατά την ΕΣ Α να αποφασισθεί παρά µόνο όταν υφίσταται κίνδυνος κατά προσώπων, η δε διατήρηση της τάξης εµφανίζεται ως αδύνατη ακόµα και αν το κράτος χρησιµοποιεί τα µέσα επιβολής της τάξης που διαθέτει. ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Πώς ερµηνεύεται, λοιπόν, η διατύπωση του συντακτικού νοµοθέτη ότι η ήσυχη και άοπλη συνάθροιση είναι ελεύθερη; 1 Ε Α, 21 Απριλίου 1988

17 17 Για τη νόµιµη άσκηση του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι δεν µπορεί να απαιτηθεί προηγούµενη άδεια ή έγκριση δηµόσιας αρχής ή διατυπώσεις άλλης µορφής, µπορεί, όµως, αυτή να απαγορεύσει προληπτικά υπαίθριες δηµόσιες συναθροίσεις υπό τους όρους της παρ.2 του α.11 του Συντάγµατος. Η υπαγωγή σε καθεστώς προηγούµενης άδειας ή έγκρισης διαφέρει ουσιαστικά από το µέτρο της απαγόρευσης διότι σε περίπτωση σιωπής της ιοίκησης, η ανοιχτή συνάθροιση µε το σύστηµα της άδειας είναι παράνοµη, ενώ µε το σύστηµα της απαγόρευσης νόµιµη. Την ελευθερία αυτή δεν αναιρεί η εύλογη πρόβλεψη της υποχρέωσης προαναγγελίας εγκαίρως της συγκρότησής της προκειµένου να επιτευχθεί ο συνδυασµός της ελεύθερης άσκησης του συνταγµατικού δικαιώµατος του συνέρχεσθαι µε την ανάγκη διαφύλαξης της δηµόσιας ασφάλειας. Νοµική φύση του δικαιώµατος: Ως προς τη φύση του δικαιώµατος του α.11 του Σ υπάρχουν δύο κυρίως κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση µε κριτήριο τον φορέα του δικαιώµατος το κατατάσσει στα ατοµικά δικαιώµατα 1. Βάσει της θεωρίας του Γερµανού νοµοµαθή Georg Jellineκ, εφόσον το δικαίωµα του συνέρχεσθαι κατοχυρώνεται µε την αποχή της κρατικής εξουσίας από κάθε επέµβαση, η ατοµική νοµική φύση του (status negativus) θεωρείται βέβαιη. Η προστατευτική λειτουργία του πραγµατώνεται µόνο όταν ο αποδέκτης -κρατική εξουσία κυρίως- απέχει, και ο φορέας αφήνεται αδιάσπαστος κι ανεπηρέαστος να κινηθεί ελεύθερα, µέσα στα όρια που καθορίζονται στο α. 11 Σ. 1 Τσίρης, Μάνεσης

18 18 εν πρέπει, όµως, να παραβλέπουµε ότι το δικαίωµα του συνέρχεσθαι είναι άµεσα συνυφασµένο µε τη λειτουργία της δηµοκρατίας, εποµένως έχει συχνά έντονα πολιτικό χαρακτήρα. Έτσι, η δεύτερη κατεύθυνση της θεωρίας 2 υποστήριξε την πολιτική φύση είτε αυτοτελώς, είτε συµπληρωµατικά µε την αµυντική 3.Έρεισµα της δεύτερης κατεύθυνσης είναι το κριτήριο του επιδιωκόµενου σκοπού. Η δικαιολογητική βάση της παράλληλης υπαγωγής στα πολιτικά δικαιώµατα (status activus) αναζητείται στη θεωρία της προστατευτικής λειτουργίας του Jellinek.Σύµφωνα µε αυτήν ο πολιτικός χαρακτήρας ενός δικαιώµατος απαιτεί την ενεργητική συµπεριφορά και παρουσία του φορέα στις διαδικασίες του κοινωνικοπολιτικού γίγνεσθαι. Πράγµατι, και στο ισχύον ελληνικό Σύνταγµα (α.11 παρ.2 εδ. α') µόνο στις δηµόσιες υπαίθριες συναθροίσεις επιτρέπεται η παρουσία της αστυνοµίας, αλλά εάν οι διοργανωτές µιας ιδιωτικής ή δηµόσιας κλειστής συνάθροισης ζητήσουν ad hoc την αστυνοµική παρουσία, υποχρεούται να την παρέχει. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑ Η αρχή της παρ.1 του α.11 Σ : Οι Έλληνες έχουν το δικαίωµα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα αναλύεται στις εξής επιµέρους ελευθερίες: 1] ελευθερία οργάνωσης, διεξαγωγής, διεύθυνσης, δηλαδή 2 Κυριακού : Ερµηνεία συνταγµατικού δικαίου τόµος α, Φλογαΐτης, Ταµπάκη : Εισηγήσεις συνταγµατικού και διοικητικού δικαίου

19 19 πρωτοβουλίας και πραγµατοποίησης όλης της προετοιµασίας που είναι αναγκαία για την αποτελεσµατική διενέργειά της.αυτό περιλαµβάνει και την επιλογή του τόπου και του χρόνου της συνάθροισης, η οποία βέβαια πρέπει να µην αναιρεί την προστασία άλλων εννόµων αγαθών, διότι τότε παύει in concreto να χαίρει συνταγµατικής προστασίας. Το ν.δ. 794/1971 περιλαµβάνει ορισµένους κανόνες που συµβαδίζουν µε τις συνταγµατικές επιταγές και σκοπό έχουν αφενός µεν την ευχερέστερη νόµιµη διεξαγωγή της συνάθροισης, αφετέρου δε τη διευκόλυνση της εποπτείας εκ µέρους των αστυνοµικών οργάνων όπου αυτή επιτρέπεται. Επιβάλλει, λοιπόν, ο εκτελεστικός νόµος στο α. 3 την υποχρέωση κάθε συνάθροισης να έχει έναν πρόεδρο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη (προβλέπεται µάλιστα στο α.9 του νδ.794/1971 και ποινική ευθύνη) κι έρχεται σε επαφή µε τις αστυνοµικές αρχές. Να σηµειωθεί εξάλλου ότι η νοµολογία δέχεται και την ευθύνη του κράτους λόγω παράλειψης ή αµέλειας των αστυνοµικών οργάνων να λάβουν τα επιβαλλόµενα µέτρα για να προστατεύσουν τη ζωή, υγεία και περιουσία των διοικουµένων κατά την διάρκεια διαδηλώσεων και ταραχών. ιότι οι διατάξεις που ορίζουν τα καθήκοντα της αστυνοµίας αποβλέπουν στο γενικό συµφέρον, παράλληλα, όµως, και στο ατοµικό. 1 2]Κυρίως, όµως, απαραίτητη είναι η διασφάλιση του υποκειµενικού δικαιώµατος της συµµετοχής σε αυτήν χωρίς δυσµενείς συνέπειες, τόσο των ίδιων των διοργανωτών όσο και οποιουδήποτε τρίτου το επιθυµεί. Όπως για κάθε συνταγµατικό δικαίωµα, οµοίως και για το α. 11 Σ το 1 ΑΠ. 106\1969, Νο.Β. 676 Εφ.Αθ.803\1959, ΕΕΝ 1959, 633 Εφ.Αθ. 5372\1977,Νο.Β. 1978, 520 Πρωτ.Αθ \1959, ΝοΒ γαλλική νοµολογία : Cd E, 6 Avril 1990 Societe Nationale des Chemins de fer Francais και Societe Colifiroute RDP,1990,1159,1160

20 20 στοιχείο του εκούσιου της συµµετοχής είναι αυτονόητο, όπως και η ταυτόχρονη διασφάλιση της αρνητικής ελευθερίας του συνέρχεσθαι.στα ολοκληρωτικά καθεστώτα ήταν συχνή η επιβολή αυθόρµητων συναθροίσεων, οι οποίες βέβαια αντιτίθενται κάθετα στο ισχύον α. 11 Σ. ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ Α.11 ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Υποστηρίζεται ότι όπου η άσκηση ενός άλλου συνταγµατικού δικαιώµατος συνεπάγεται συγκέντρωση προσώπων, εφαρµόζονται καταρχήν οι εκάστοτε ειδικές συνταγµατικές διατάξεις κι όχι το α. 11 Σ. -α. 11 και 9 Σ: Με βάση την άποψη αυτή, στις περιπτώσεις συναθροίσεων εντός της κατοικίας εφαρµογή έχει το α. 9 του Συντάγµατος και όχι το α. 11.Υποστηρίζεται, εξάλλου, ότι γενικά οι ιδιωτικές συναθροίσεις εµπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 9Σ και ότι το α.11 αφορά µόνο στις δηµόσιες συναθροίσεις. Κατά συνέπεια η είσοδος της αστυνοµίας σε ιδιωτικές συναθροίσεις είναι επιτρεπτή µόνο υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το Σύνταγµα ( α.9) και ο ΚΠ σχετικά µε την έρευνα σε κατοικία. - α. 13 και 11 Σ :Το α.1 παρ.3 του νοµοθετικού διατάγµατος 794/1971 ορίζει ότι δεν υπόκεινται στους όρους του οι διεπόµενες από ειδικές διατάξεις συναθροίσεις που πραγµατοποιούνται αποκλειστικά προς τέλεση θρησκευτικών τελετών ή προς συµµετοχή στη θεία λατρεία, οι οποίες υπάγονται αποκλειστικά στο α. 13 Σ. Ορθότερο, ίσως, είναι να γίνει η εξής διάκριση:το α. 11 καταρχήν δεν εφαρµόζεται σε όλες τις συναθροίσεις. Όσες έχουν σκοπό στη διαµαρτυρία ή εκδήλωση αγτόγλου, Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα

21 21 παραπόνων πιστών για κάποια απόφαση της διοίκησης, θα µπορούσε να γίνει δεκτό ότι υπάγονται στο α. 11Σ. Μόνο όσες αποτελούν αναπόσπαστο λειτουργικό στοιχείο κάποιου λατρευτικού τύπου γνωστής θρησκείας πχ. θεία λειτουργία, ποµπή στα πλαίσια θρησκευτικής γιορτής κλπ. ανήκουν στο πεδίο εφαρµογής του α.13σ -α.5 και 11 Σ: Η γενική ρήτρα του α. 5παρ. 1 Σ λειτουργεί συµπληρωµατικά στη συνταγµατική προστασία του α. 11 Σ. Έτσι, όπου ο συντακτικός νοµοθέτης προβλέπει δυνατότητα απαγόρευσης δηµόσιας ανοιχτής συνάθροισης µε απόφαση αστυνοµικής αρχής είναι ι αδύνατον να δεχθούµε την ερµηνεία του όρου γενικά ως γενική αναστολή της άσκησής του για ορισµένο χρονικό διάστηµα, γιατί η ερµηνεία αυτή όχι µόνο θα αποµακρυνόταν από την αληθινή συνταγµατική βούληση και το σκοπό της διάταξης, αλλά είναι και διαµετρικά αντίθετη στο πνεύµα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας. -α.14 και 11 Σ :Ήδη από τα πρώτα στάδια της κατοχύρωσης του δικαιώµατος της συνάθροισης είχε συνδυασθεί µε την ελευθερία έκφρασης της γνώµης, χωρίς φυσικά να ταυτίζονται. Έτσι, η µεµονωµένη εκδήλωση ατόµου σε µια συνάθροιση προστατεύεται από το α. 14παρ.1 Σ, ενώ η από κοινού έκφραση γνώµης που αφορά το σύνολο της συνάθροισης (πχ. έκδοση ψηφίσµατος ) από το α. 11Σ. Πάντως, δεν θα µπορούσε να παραβλεφθεί ότι το δικαίωµα της συνάθροισης λειτουργεί και συµπληρωµατικά προς την ελευθερία της έκφρασης. Στην πραγµατικότητα η συνάθροιση είναι µια διαδικασία συλλογικής έκφρασης και άσκησης άτυπης επιρροής στη λήψη πολιτικών και άλλων αποφάσεων λόγω της βαρύτητας που προσδίδει στην έκφραση αυτή η συλλογικότητα.eξάλλου, όπως έχει διατυπωθεί, το δικαίωµα της συνάθροισης συγκαταλέγεται µεταξύ των δικαιωµάτων,

22 22 η άσκηση των οποίων µπορεί να λειτουργήσει και ως εγγύηση υπέρ των υπολοίπων. Μπορεί να αποτελέσει µοχλό πίεσης για τη διεκδίκηση π.χ. ίσης αµοιβής για ίσης αξίας παρεχόµενη εργασία 1 ή για την υλοποίηση των συνταγµατικά κατοχυρωµένων κοινωνικών δικαιωµάτων. 2 Ορθότερη, ίσως, είναι η γνώµη πως η εφαρµογή κάποιου συγκεκριµένου συνταγµατικού δικαιώµατος δεν αποκλείει την παράλληλη εφαρµογή του α. 11 Σ, οπότε και τη διαµόρφωση ενός ''µεικτού'' δικαιώµατος. Εφόσον ζητούµενο για την έννοια του συνέρχεσθαι είναι η ενότητα του σκοπού ανεξάρτητα από το είδος του, µπορεί κάλλιστα να εµφανισθούν περιπτώσεις ΣΥΡΡΟΗΣ συνταγµατικών δικαιωµάτων. Για παράδειγµα µπορεί να γίνει λόγος για φοιτητική συνάθροιση ( α. 11 και 16 Σ ), για αθλητική συνάθροιση (α.11 και 16 Σ) κλπ. Το ίδιο έκρινε και ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αµαλιάδας στην παλιά βέβαια υπ.639/1966. ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ 1] Ι Ι Ω Τ Ι Κ Ε Σ : Πραγµατοποιούνται κατ' οίκον όπως νοείται σε ιδιωτικούς, όπως νοείται ο όρος στο δηµόσιο δίκαιο, δηλαδή ως χώρος περιφραγµένος µη προσιτός στον καθένα. Στις ιδιωτικές συναθροίσεις µετέχουν τα συγκεκριµένα άτοµα που έχουν προσκληθεί και δεν επιτρέπεται να παρίσταται η αστυνοµία. Προστατεύονται σωρευτικά από τα α. 11 αλλά και 9 του Συντάγµατος που αφορά το άσυλο της κατοικίας και την 1 α. 22 παρ.1 εδ.β Σ 2 Κ. Χρυσόγονος, Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα, 2002, σελ. 13

Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις»

Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» Κεφάλαιο Α Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος του συνέρχεσθαι δημοσίως και εν υπαίθρω,

Διαβάστε περισσότερα

Η γενική αρχή του σεβασµού και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας

Η γενική αρχή του σεβασµού και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

1ο Κεφάλαιο Το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι στα πλαίσια του άρθρου 12 του Συντάγµατος

1ο Κεφάλαιο Το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι στα πλαίσια του άρθρου 12 του Συντάγµατος Πρόλογος Η κατοχύρωση και η προστασία του δικαιώµατος της συνένωσης ή του συνεταιρίζεσθαι στο άρθρο 12 του ελληνικού Συντάγµατος δίνει σάρκα και οστά στο εύστοχο αρχαίο απόφθεγµα «η ισχύς εν τη ενώσει».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ,2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό. ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα

Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό. ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα Θέμα: Θρησκευτική Ελευθερία Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα αναφορικά με το περιεχόμενο του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Η Θεσµική Προσαρµογή των Συνταγµατικών ικαιωµάτων ΙΙ (ΣτΕ 438/2001)

Θέµα εργασίας. Η Θεσµική Προσαρµογή των Συνταγµατικών ικαιωµάτων ΙΙ (ΣτΕ 438/2001) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ Καθορίζοντας το γενικό περιεχόµενο ενός δικαιώµατος, µε διατάξεις δικαίου στο πλαίσιο γενικής σχέσης, προσδιορίζονται τα ανώτατα όρια άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα

Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εννοιολογικά αδιαίρετα και ορίζουν το κοινωνικό δικαίωμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Πράγματι, η

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της εισόδου και διαμονής αυτών στη χώρα καθώς και της ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 6 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα... Αντί προλόγου... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια του δικαιώματος της απεργίας... 1 Εννοιολογικά γνωρίσματα... 2 α. Αποχή από την εργασία... 2 β. Συλλογική αποχή... 2 γ. Αγωνιστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ : Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΟΥΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ : Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΟΥΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου --------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας : Γενικές Συνταγµατικές Αρχές «Απαγόρευση κατάχρησης δικαιώµατος» Καµιντζή Ιωάννα Α.Μ:322 Ε Mail:

Θέµα εργασίας : Γενικές Συνταγµατικές Αρχές «Απαγόρευση κατάχρησης δικαιώµατος» Καµιντζή Ιωάννα Α.Μ:322 Ε Mail: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΘΕΜΑ: " Η ελευθερία της συνάθροισης και η διακοπή της κυκλοφορίας

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΘΕΜΑ:  Η ελευθερία της συνάθροισης και η διακοπή της κυκλοφορίας ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΘΕΜΑ: " Η ελευθερία της συνάθροισης και η διακοπή της κυκλοφορίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή Κεφάλαιο Α" - Ιστορική διαμόρφωση και κατοχύρωση του δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Η αρχή της ισότητας είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε την πολιτική και την ατοµική ελευθερία, στις οποίες θεµελιώνεται η έννοια της ηµοκρατίας. Σε όλα τα δηµοκρατικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Συναθροίσεις» Εργασία στα πλαίσια του µαθήµατος «Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα» µε τίτλο:

«Οι Συναθροίσεις» Εργασία στα πλαίσια του µαθήµατος «Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα» µε τίτλο: Εργασία στα πλαίσια του µαθήµατος «Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα» µε τίτλο: «Οι Συναθροίσεις» Όνοµα: Γρηγορίου Τώνια Α. Μ. : 1340200600453 Β Έτος ιδάσκοντες: ηµητρόπουλος Γ. Ανδρέας Βλαχόπουλος Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 1 ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 1. Το Σύνταγµα εκτός από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Μου ζητήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να γνωμοδοτήσω επί των κάτωθι ερωτημάτων:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Μου ζητήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να γνωμοδοτήσω επί των κάτωθι ερωτημάτων: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ι. Επί των ερωτημάτων. Μου ζητήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να γνωμοδοτήσω επί των κάτωθι ερωτημάτων: «1. Είναι συμβατή με τις διατάξεις του ν.1264/1982 η πραγματοποιούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχή της Νομιμότητας ως Οριοθέτηση των Συνταγματικών Δικαιωμάτων

Η Αρχή της Νομιμότητας ως Οριοθέτηση των Συνταγματικών Δικαιωμάτων Προπτυχιακή Εργασία Έλενα Κοντραφούρη Η Αρχή της Νομιμότητας ως Οριοθέτηση των Συνταγματικών Δικαιωμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ a) Συνταγματικά δικαιώματα Το θέμα που τίθεται υπό διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

«Συναθροίσεις» («Assemblies»)

«Συναθροίσεις» («Assemblies») ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ Εργασία στο πλαίσιο του µαθήµατος «ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» µε θέµα: «Συναθροίσεις» («Assemblies») Καθηγητής: Α. Γ. ηµητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΣΘΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΣΘΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΣΘΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Καθηγητής : Α. Ι. ηµητρόπουλος ΙΑΓΡΑΜΜΑ Εισαγωγή 1. ΣΗΜΑΣΙΑ : Η αντιµετώπιση του δικαιώµατος από το ελληνικό δίκαιο η ατοµική, αµυντική

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ.

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Bρυξέλλες, 20 εκεµβρίου 2001 (11.01) (OR. en) 15525/01 DROIPEN 113 ENV 678 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Bρυξέλλες, 20 εκεµβρίου 2001 (11.01) (OR. en) 15525/01 DROIPEN 113 ENV 678 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 20 εκεµβρίου 2001 (11.01) (OR. en) 15525/01 DROIPEN 113 ENV 678 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γραµµατείας προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων αριθ. προηγ. εγγρ. : 10031/01

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Εισαγωγή στο 1 ο Μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 98/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 98/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-06-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4024/01-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 98/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 η : Αρχή της αναλογικότητας Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4979-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 142 /2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4979-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 142 /2014 Αθήνα, 06-10-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4979-1/06-10-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 142 /2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Α. Στεφάνου Έλενα Α. Καπαρδή Δικηγόροι

Ηλίας Α. Στεφάνου Έλενα Α. Καπαρδή Δικηγόροι «Μια πρώτη εκτίµηση της απόφαση του ΔΕΕ στις υποθέσεις Τele2 Sverige AB (C-203/15) και Watson και άλλων (C698/15) για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ουσιαστικές,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 103/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 103/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-06-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2927-1/01-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 103/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 76/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 76/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3990/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 76/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Στα πλαίσια των συναντήσεων της ομάδας που συνιστά αυτή την βάση δεδομένων πραγματοποιήθηκε μια συζήτηση για τα κωλύματα εγγραφής ως μέλος στα αθλητικά σωματεία,όπως αυτά έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 2: Κράτος Δικαίου 2

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 2: Κράτος Δικαίου 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Κράτος Δικαίου 2 Λίνα Παπαδοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Σχολής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Νοµιµότητα επιβολής δυνητικού ανταποδοτικού τέλους από τον ήµο Βύρωνα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Νοµιµότητα επιβολής δυνητικού ανταποδοτικού τέλους από τον ήµο Βύρωνα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008 Α.Π. : 3526/2007, 8717/2007, 13854/2007 Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΘΕΜΑ: Νοµιµότητα επιβολής δυνητικού ανταποδοτικού τέλους από τον ήµο Βύρωνα Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 20-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7499-1/20-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ»

«ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ» ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2006 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΖΩΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ» 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Επιµέλεια εγγράφου: Χάρης Σιµόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: ιδάσκων: ηµητρόπουλος Ανδρέας ΙΑΓΡΑΜΜΑ. 2.Σχολιασµός απόφασης

ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: ιδάσκων: ηµητρόπουλος Ανδρέας ΙΑΓΡΑΜΜΑ. 2.Σχολιασµός απόφασης ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η περιορισµένη εφαρµογή του δικαιώµατος της θρησκευτικής ελευθερίας στα πλαίσια της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. (υπόθεση αλλόθρησκου δασκάλου). Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: s_polites@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Χουρδάκης Ευστράτιος Σελίδα 1

Περιεχόμενα. Χουρδάκης Ευστράτιος Σελίδα 1 Περιεχόμενα Τεκμήριο νομιμότητας... 2 Διοικητικός καταναγκασμός... 2 Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας... 2 Σύνθετη διοικητική ενέργεια:... 3 Αρχή της νομιμότητας της διοίκησης.... 3 Αρχή της υπεροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. «Άσκηση ενδίκων μέσων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Γενικό Έγγραφο: Ε40/338/27-10-06 ΣΧΕΤ. : Το με αριθ. 15176/19-10-06 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΕΚΤΟΡΑΣ: Εργασία µε θέµα: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ:

ΜΑΘΗΜΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΕΚΤΟΡΑΣ: Εργασία µε θέµα: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΕΚΤΟΡΑΣ: ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σπ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΣΙΝΟΝΟΥ

ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΣΙΝΟΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΣΙΝΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Στο Τρίτο Μέρος του συνταγματικού κειμένου της 12 ης συντακτικός νομοθέτης αναφέρεται στα όργανα του Κράτους. Οκτωβρίου 1992, ο Α) Η Βουλή Το άρθρο 77 κατοχυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα στην εκπαίδευση. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Δικαίωμα στην εκπαίδευση. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12 η : Δικαίωμα στην εκπαίδευση Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα