Juin 2011 N 41. Bulletin édité par l association " Crète : terre de rencontres " pour ses adhérents. Sommaire. Αο πεξηκέλνπκε ην θαινθαίξη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Juin 2011 N 41. Bulletin édité par l association " Crète : terre de rencontres " pour ses adhérents. Sommaire. Αο πεξηκέλνπκε ην θαινθαίξη"

Transcript

1 Juin 2011 N 41 Bulletin édité par l association " Crète : terre de rencontres " pour ses adhérents 34, rue des Mares Yvon Ste Geneviève des Bois Site Internet : Tel : Sommaire Edito..Attendons l'été! 1 Voyage Le pain: Du mythe à l histoire. Recette. 6 Androgée et l'expédition d'athènes. Mantinadès. 9 Brèves. 10 Activités de l'association. 12 Vos premiers pas en grec. 14 Jeux: Avez-vous bien suivi le voyage 2011? Eglise de Mescla. Directeur de publication : C. CHAZEAU Comité de rédaction : N. AMIOT N. BOURRIER J.P BOURRIER C. CHAZEAU J. CHAZEAU F. GEKIERE R. GEKIERE C. LEBLANC S. LEBLANC Maquette : J. CHAZEAU Conception Site Internet : Ch. CHAZEAU Attendons l'été! Αο πεξηκέλνπκε ην θαινθαίξη Από ηελ αξρή ηεο ρξνληάο θη ελώ νη θαηξνί είλαη ήδε πνιύ δύζθνινη ζνβαξόηαηα αηπρήκαηα, ηε κηα κέξα κεηά ηελ άιιε πιήηηνπλ ζρεδόλ όιν ηνλ πιπζπζκό ηνπ πιαλήηε καο, όπσο ε θαηαζηξνθή ηνπ ππξεληθνύ εξγνζηαζίνπ ηνπ Fukushima πνπ πξνθιήζεθε από ηνλ ζεηζκό θαη ην ηζνπλάκη ηνλ Μάξηε ηνπ 2011, γηα ηηο θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπηεο ησλ νπνίσλ, κε κεγάιε ζπληνκία θαη ππεξβνιηθή θεηδώ ελεκεξσλόκαζηε. Ωζηόζν ηα M.M.E. δελ έπαςαλ λα καο πεξηβξέρνπλ κε αλόεηεο πνηαπόηεηεο γηα ηα δύν πξηγθεπηθά ηξπγόληα,πνπ θακηά έλλνηα πιηθήο θύζεσο δελ πξόθεηηαη λα απαζρνιήζεη γηα όιε ηνπο ηελ δσή. Μέζα ζ' έλαλ θόζκν πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά αθόκε θαη γεσινγηθά δηαηαξαγκέλν, αο κελ πιαληόκαζηε θαη πξν πάλησλ αο κελ μεθλάκε ηηο αλζξώπηλεο αμίεο. Απηή ήηαλ ε εκπεξία πνπ ζαλ ζύιινγνο γλσξίζακε ήδε ηνλ θεηηλό ρξόλν κε ηα δύν γεγνλόηα πνπ ηνλ ζεκάδεςαλ θαη πνπ βξίζθνληαη θηόιαο ζην ελεξγηηηθό ηνπ θαη κε ηα νπνία ζα αζρνιεζνύκε ζ' απηό ην ηεύρνο. Σέινο Μάξηε, γαιαλόο νπξαλόο, θαηξόο άβξνρνο θαη ζεξκνθξαζία θαινθαηξηλή γηα ην "δσδέθαην αιόλη Γεύζεσλ θαη Jour après jour depuis le début de l année des incidents gravissimes touchent la quasi-totalité de la population planétaire déjà en grande difficulté, comme la destruction de la centrale nucléaire de Fukushima due au tremblement de terre et au tsunami de mars 2011, dont les conséquences catastrophiques nous sont distillées très succinctement et avec excès de parcimonie. Et cependant les médias ne cessent de nous abreuver de détails sur les futilités indécentes du mariage de deux tourtereaux princiers à l'abri de toute contingence matérielle pour le reste de leur existence. Dans un monde politiquement, économiquement, socialement et même géologiquement très perturbé, ne nous laissons pas abuser et n'oublions surtout pas les valeurs humaines. C'est ce que l'association a pu vivre en ce début d'année à travers les deux évènements qui ont rythmé son activité et dont vous retrouverez les comptes-rendus dans ce numéro. Fin mars, grand ciel bleu, temps sec et températures estivales pour le 12ème "Salon des Saveurs et du Tourisme" au nord de la France à Aulnoye- Aymeries; mi-avril, ciel plutôt gris, pluies abondantes et températures fraîches sur l'île de Minos au sud de l'europe. La météo a pris le contrepied de ses habitudes pour la 6ème participation de "Crète terre de rencontres" au grand rassemblement des producteurs de l'avesnois et pour le 7ème voyage de l'association. Ces deux événements ont permis de renouer des liens ou d en créer de nouveaux avec les gens du nord et les crétois, caractérisés les uns et les autres par leur accueil, leur générosité, et qui, malgré les difficultés, ne font jamais fi des valeurs humaines. Contrairement à ce qui se passait dans une partie de la France très peu mobilisée par les élections cantonales, il n'y a pas eu d'abstention pour la fréquentation du Salon des saveurs En faisant le bilan de cette manifestation, les organisateurs ont ainsi pu annoncer une participation encore plus massive que lors des précédents rendez -vous. En Crète, la saison touristique normalement lancée par la "Grande Semaine" et les festivités pascales, n'avait pas encore démarré, mais la Σνπξηζκνύ" ζην Aulnoye Aymeries, ζηε βόξεην Γαιιία κέζα Απξίιε, νπξαλόο γθξίδνο, άθζνλεο βξνρέο θαη ζεξκνθξαζία δξνζεξή γηα ην λεζί ηνπ Μί λσ α ζη ε Ν όη ηα Δπ ξ ώπ ε. Αζπλήζηζηνο θαηξόο γηα ηελ κεγαιή ζπλθέληξσζε ησλ παξαγνγώλ ηνπ Avesnois ζηελ νπνία ν ζύιινγνο καο ζπκκεηέρεη γηα εθηή θνξά αιιά θαη γηα ην έβδνκν ηαμίδη καο. Υάξε ζηα δύν απηά γεγνλόηα νη παιαηνί δεζκνί α λ α ζ ε ξ κ ά λ ζ ε θ α λ θ α η λ έ ν η δεκηνπξγήζεθαλ αλάκεζα ζηνπο θξεηηθνύο θαη ζηνπο αλζξώπνπο ηνπ Βνξξά, θαη νη δύν θηιόμελνη γελλαηόδσξνη θαη πνπ παξά ηηο δπζθνιίεο, δελ απνπνηήζεθαλ ηηο αλζξώπηλεο αμίεο. Αληίζεηα κε απηό πνπ ζπλέβε ζ'έλα κέξνο ηεο Γαιιίαο πνπ πνιύ ι ίγ ν θ ηλεηνπ νηήζεθ ε γ ηα ηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο, δελ ππήξμε απνρή ζην "αιόλη ησλ Γεύζεσλ" ηνπ Κάλνληαο ηνλ απνινγηζκό απηήο ηεο εθδήισζεο νη νξγαλσηέο αλέθεξαλ όηη ε ζπκκεηνρή θέηνο ήηαλ αθ όκε π η ν καδ ηθ ή απ ό ηηο πξνεγνπκελέο θνξέο. ηελ Κξεηή, ε ηνπξηζηηθή πεξίνδνο, πνπ θαλνληθά αξρίδεη κε ηελ Παζραιηάηηθε Μεγάιε Δβδνκάδα, δελ είρε αθόκε μεθηλήζεη, σζηόζν ε θηλήζε ζηα Υαλία θαη ην Ζξάθιεην ήηαλ αζπλήζηζηα κεησκέλε. Δπηπιένλ νη εμσθξεληθέο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ θαη fréquentation était des plus réduites à Chania et à Héraklion. De plus, les prix exorbitants des carburants et les mesures économiques contraignantes qui affectent aussi les offices religieux et font même envisager de remplacer l'agneau pascal par le poulet(!!!), ne permettaient pas à l'île de nous offrir en cette période son activité habituellement foisonnante. Après la Tunisie et l'egypte le reste du bassin méditerranéen est en ébullition: sur fond de ciel gris au-dessus de la péninsule de l'akrotiri deux avions de chasse volant en formation décollent et foncent vers la Libye, théâtre d'opérations militaires. la Crète qui, tout au long de son histoire, a été l'objet des convoitises de nombreux envahisseurs sert aujourd'hui de base de lancement pour la coalition internationale qui tente, entre autres, de protéger les libyens. Pour l été, les prévisions semblent plutôt optimistes, l'engouement des français pour cette région de l'europe ne se dément pas, alors entre bonnes et mauvaises nouvelles, attendons l'été! J Chazeau νη πεξηνξηζκνί ησλ νηθνλνκηθώλ κέηξσλ πνπ ζίγνπλ αθόκε θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο αθνινπζίεο θαη θάλνπλ ηνπο αλζξώπνπο λα ζθέθηνληαη σο θαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ην αξλί κε ην θνηόπνπιν(!!!) είραλ ζαλ ζπλέπεηα, ε Κξήηε λα κε κπνξεί λα καο πξνζθέξεη ηηο άθζνλεο ζπλήζεηο εθδήισζεηο απηήο ηεο πεξηόδνπ. Μεηά ηελ Σπλεζία θαη ηελ Αίγππην θαη ε ππόινηπε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ είλαη ζε αλαβξαζκό: κε θόλην έλα γθξίδν νπξαλό πάλσ από ησλ Υεξζόλεζν ηνπ Αθξσηεξίνπ, δύν θπλεγηηηθά αεξνπιάλα απνγεηώλνληαη ηπηάκελα ζε ζρεκαηηζκό θαη νξκάλ πξνο ηελ Ληβύε, ζέαηξν ησλ ζηξαηησηηθώλ επηρεηξήζεσλ. Ζ Κξήηε πνπ θαζ'όιε ηελ ηζηνξία ηεο ππήξμε αληηθείκελν βιέςεσλ πνιιώλ θαηαθηεηώλ, ζήκεξα ρξεζηκεύεη σο βάζε εθηόμεπζεο ηεο δηεζλνύο ζπκκαρίαο πνπ πξνζπαζεί, κεηαμύ άιισλ, λα πξνζηαηεύζεη ηνπο Λίβπνπο. Γηα ην θαινθαίξη, νη πξνζβιέςεηο θαίλνληαη κάιινλ αηζηόδνμεο, ν ελζνπζηαζκόο ησλ Γάιισλ γη'απηή ηελ πεξηνρή ηεο Δπξώπεο δελ δηαςεύδεηαη, επνκέλσο, ελ κέζσ επράξηζησλ θαη δπζάξεζησλ γεγνλόησλ, αο πεξηκέλνπκε ην θαινθαίξη! Γ.Μ

2 2 Voyage 2011: QUE RESTE-T-IL? Aux néophytes Brigitte et Guy Thomann Un voyage en Crète ça laisse des traces et des souvenirs,. Mais au fait que reste-t-il de ce 7 ème voyage de l'association? Deux points de vue à la suite, celui de néophytes découvrant l'île en avril 2011 et celui de ceux que l'on pourrait appeler des initiés depuis les années 80. «Vous verrez, nous avaient dit, un beau jour de novembre 2010 Françoise et Raoul, la Crète, c est formidable. Et les gens qui vous y emmèneront le sont aussi». La Crète, nous ne connaissions pas. Nos voyages ne nous avaient pas encore conduits dans cette partie du monde. Nous savions tout au plus qu il s agissait d une île grecque et qu il était grand temps de la découvrir. Ce qui nous avait séduits dans cette proposition, c est le style de voyage que nous recherchons en priorité : hors des sentiers battus et au plus près des habitants. Quelques semaines après, que reste-t-il dans nos têtes de ce périple? Il reste des noms : ceux de nos compagnons de voyage : Claire et Joël qui nous ont accueillis comme si on se connaissait depuis toujours, Jean-Pierre notre chauffeur et Noëlle sa copilote, Nicole véritable puits de sciences intarissable dans tous les domaines et Anne-Marie passionnée de danse et de musique turques. Ceux des amis crétois : Costa et Lina, accompagnateurs imprévisibles et fidèles, Théodora et Giorgos parents de Costa, merveilleux hôtes d un jour tout comme Vangelis, fier de nous montrer sa plantation d herbes sauvages à Tsoutsouros. Yannis et Odile, qui nous ont fait la surprise de participer à la préparation d un repas dans les cuisines d un restaurant " Σν ηέθη ησλ θίισλ", fabricant d huile d olive, et Nikos qui nous a montré son domaine vinicole et proposé une dégustation. Ceux des personnages illustres : Elefterios Venizelos que nous avons suivi depuis sa naissance à Mourniès, jusqu à sa mort à Paris et qui nous a permis de découvrir de plus près l'histoire de la Crète. Le révolutionnaire, Spyros Kayalès Kayaledakis qui se distingua sur l Akrotiri en L higoumène Gabriel, Spyros Kayalès héros du drame d Arkadi. L écrivain Kayaledakis Níkos Kazantzakis qui nous a donné l envie de voir la plage où a été tourné «Zorba le Grec». Ceux des lieux que nous avons visités : Chania, Mourniès, Thérisso, Vamos, Gavalochori, Koumos, gorges de Topolia, plage d Elafonissi, monastère de Krissoskalitissa, les sites archéologiques de Phalassarna, de Phaistos et d Agia Triada, Argiroupoli, Héraklion, etc Il reste les mots grecs : les plus utilisés : kalimera, kali orexi, is ygia, ya mas, ouzo, raki, kokino krassi, retsina, dakos, tzatziki, feta, choriatiki, moussaka, dolmadès, pour la plupart liés à des souvenirs Plantation d'aloe vera à Tsoursouros Spécialités crétoises gastronomiques, sans oublier les fameux escargots cuisinés sous toutes les formes. Jean-Pierre avait tout à fait raison lorsqu il disait : «La culture se trouve aussi dans l assiette», mais il faudrait ajouter «et aussi dans le verre». Une petite anecdote en passant : le régime crétois a fait exploser le taux de triglycérides de Guy. Il reste le souvenir des tavernes : aux tables toujours trop petites pour recevoir les nombreuses assiettes dans lesquels chacun piochait allègrement. Tables autour desquelles la conversation revenait souvent sur le «Salon des Saveurs» preuve que c était une expérience inoubliable pour nos six accompagnateurs! Il reste dans nos yeux des paysages : plages et montagnes, vignes et oliviers millénaires, neige et fleurs de toutes variétés ; les fresques de Giorgos et de son fils Costa ; les innombrables icônes et les iconostases au bord des routes. Il reste des odeurs : celles des fleurs des orangers de la région de Mescla. Il reste des sensations : la fraîcheur de l eau à Elafonissi, la chaleur du poêle qui nous a bien réchauffés dans la taverne de Kournas, après une balade sous la pluie. D ailleurs, au fond du sac à main de Brigitte, se trouve encore le parapluie acheté à Héraklion lors d une averse mémorable. Il reste une réplique : lancée par un membre de l équipe emmitouflée dans les K-Way et les anoraks : «Il pleut, il fait froid, mais la chaleur est dans le groupe». Il reste un moment émouvant : comme la lecture de la lettre de Victor Hugo, par Claire, au monastère d Arkadi. Il reste enfin : notre petit fils Rémi né pendant notre dernière nuit en Crète et copieusement arrosé à l ouzo lors de l ultime repas avant le départ d Héraklion. Table crétoise!!! A Vamos neige et fleurs Orangers Elafonissi Le groupe. Arkadi la poudrière.

3 3 Voyage QUE RESTE-T-IL? Aux initiés Claire et Joël Chazeau. Brigitte et Guy découvraient la Crète et ils nous ont livré, avec une grande sensibilité, leurs premières impressions de profanes. Néanmoins pour les amoureux de la Crète leur rétine a, bien sûr, photographié des images quelque peu différentes. A la façon de nos deux compagnons de voyage nous avons donc exprimé ce qu il nous reste du voyage petite fille, nous ont initiés aux arcanes de la cuisine crétoise dans leur superbe restaurant sur les hauteurs d Héraklion à l'entrée du village de Voutés. Il nous reste des coups de cœur: Το Σηέκι ηων θίλων Il nous reste des étonnements : les trombes d eau tout à fait inhabituelles à cette période qui se sont abattues sur la Crète à partir du dimanche après- midi, qui nous ont empêché de visiter la superbe plantation d avocats d Argiroupoli, qui ont inondé les rues d Héraklion et nous ont contraints à utiliser les vêtements de pluie habituellement inutiles. La baisse drastique de la circulation automobile en raison du prix exorbitant des carburants et de la crise qui affecte durement le moral et la vie quotidienne des crétois. La faible fréquentation des aéroports les mercredis et jeudis qui nous a permis de voyager dans la plus grande sérénité. L'ambiance refuge de haute montagne, dans la taverne de Kournas où l'ensemble des participants s'est rassemblé autour du poêle allumé pour profiter de sa chaleur bienvenue. L'extraordinaire et toujours intarissable imagination manifestée dans les réalisations indescriptibles de Koumos. Il nous reste des rencontres et des découvertes: la guide de la maison de Venizelos qui a fait profiter les visiteurs de son enthousiasme toujours communicatif et de son charme. Patricia, notre guide à Chania qui nous a présenté avec beaucoup de rigueur, de gentillesse et de compétence tous les méandres de la vie de Vénizelos. Irène, notre guide à Phaistos et Agia Triada qui a remplacé au pied levé sa sœur Maria blessée et qui nous a enchantés par son professionnalisme et sa gentillesse. Argiroupoli sous la pluie. Koumos Vue de Phaistos, la Messara et le mont Ida encapuchonné. Vangelis et sa famille qui nous ont permis de d apprécier une fois de plus la cuisine crétoise et de découvrir les plantations d herbes avec le concours de Stelios et Katerina, d'odile et de Iannis que nous avons été ravis de retrouver sur la côte sud à Tsoutsouros. La famille du restaurant " Σν ηέθη ησλ θίισλ" où trois générations, la grand-mère, la fille et le gendre, et même la la chaleur de l accueil, l infaillible hospitalité déjà citées par Brigitte et Guy. La fraîcheur, l arôme et le goût incomparable des jus d orange de la vallée d Alikianos et de Fournès que nous avons visitée le premier jour. Le charme simple de la maison natale de Venizélos à Mourniès dont les clés sont cachées dans les locaux de la mairie voisine. La beauté des fresques de l église Saint Nicolas à Souda que les peintres Giorgios et Kosta Kounalis ont mis dix ans à réaliser. des crétois La convivialité du petit bar restaurant la Lyrakia où les voyageurs ont pu apprécier la musique crétoise et danser avec enthousiasme avec les crétois. L a d é c o u v e r t e d u b a r «Kοσκοσβάγια» (la chouette), sur les hauteurs de l Akrotiri à proximité des tombes de Venizelos, avec un merveilleux panorama sur Chania, lieu idéal pour les amoureux de coucher de soleil. Dans un cadre paisible, sous un ciel menaçant et sombre, de circonstance, la visite du monastère d Arkadi récemment restauré. L enchantement de la visite du nouveau musée Kazantzaki à Myrtia remarquablement restauré et organisé. Le charme rustique et discret du «Clos», second lieu de dégustation des caves Minos, à dix kilomètres de Peza, au sein des vignes, où Nikos nous a personnellement acheminé avec une extrême gentillesse. Il nous reste enfin: 10 ans de travail. Eglise Saint Nicolas à Souda. Coucher de soleil sur Chania. "Le Clos " en été! toutes les impressions positives des participants malgré les aléas inévitables et les précipitations qui ont arrosé le voyage tandis que le soleil desséchait la France.

4 4 Voici un aperçu du livre de Nikos PSILAKIS sur le pain et les traditions. Je veux saluer ici l incroyable travail, les recherches effectuées par Nikos. Ces écrits, que je compare à ceux de notre cher Paul FAURE, sont passionnants mais aussi très complexes. C est pourquoi la traduction de ces textes est longue et fastidieuse. Je tiens à remercier mon professeur de grec pour son aide si précieuse, Sans son aide, ces traductions ne verraient pas le jour. Je suis désolée de n avoir pas plus de temps à consacrer à la traduction des ouvrages de Nikos, car ses écrits sont très intéressants. Le pain, d une grande importance dans l alimentation crétoise, varie de forme ou de fabrication selon les périodes de l année, selon les fêtes religieuses. Depuis l Antiquité, il est indifféremment cuit au four, à la braise, et plus récemment sur le grill. A notre époque, il est fait de farine de blé ou d orge ; hormis l eau, on peut ajouter à la pâte de l huile d olive, du miel, du lait, ou encore des graines ou des plantes aromatiques. Nos différents périples à travers l île de Crète nous ont permis de constater que la fabrication du pain varie selon les régions, selon les coutumes des villageois, selon leur humeur aussi Από ηολ κύζο ζηελ ηζηορία. Du mythe à l histoire. H θαιιηέξγεηα ησλ δεκεηξηαθώλ θαίλεηαη λα είλαη κηα πάξα παιηά ππόζεζε. Τπνινγίδεηαη όηη έρνπλ πεξάζεη κέρξη θαη ρξόληα από ηόηε πνπ πξσηνθαιιηεξγήζεθε ην ζηηάξη! ηελ αξρή θαηαλαιώλνληαλ κόλν νη ζπόξνη ησλ δεκεηξηαθώλ θαξπώλ. Μπνξνύκε λα ππνζέζνκε όηη ηνπο ελπδάησλαλ αθύλνληαο ηνπο ζην λεξό ή ηνπο θαβνύξδηδαλ θαη ηνπο έβξαδαλ. Καη ρξεηάζηεθε λα πεξάζεη πνιύο θαηξόο γηα λα αλαθαιπζεί ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ην ζηηάξη γηλόηαλ αιεύξη θαη ην αιεύξη ςσκί. Απηή ε δηαδηθαζία κεηάβαζεο από ν έλα ζηάδην ζην άιιν δελ ήηαλ νύηε εύθνιε νύηε γξήγνξε... ε έλα πξώην ζηάδην ηα αιεζκέλα δεκεηξηαθά αλαθαηεύνληαλ κε λεξό θαη γίλνληαλ ρπιόο. Σνλ θαηαλάισλαλ κάιινλ ζαλ ξόθεκα, ζαλ ζνύπα, όπσο ζα ιέγακε ζήκεξα. Αο ζπκεζνύκε ηνπο παηξνπαξάδνηνπο ειιεληθνύο ρπινύο, ηε βπδαληηλή «πξνύηα», ηελ θξεηηθή «γξα», ηα δηάθνξα πξόρεηξα θαγεηά πνπ γίλνληαλ κόλν κε αιεύξη θαη λεξό, ηε «κακαιίγθα ησλ αξαθαηζάλσλ», ην παζίγλσζην «θνπξθνύηη». Δίλαη πνιύ ινγηθό λα ππνζέζνκε όηη απνηεινύλ επηβηώζεηο ησλ παλάξραησλ απηώλ παξαζθεπαζκάησλ. Αξγόηεξα έκαζαλ λα μεξαίλνπλ ηνλ πνιηό ζηνλ ήιην θαη λα δεκηνπξγείηαη κηα πξσηόγνλε πίηα. Δίλαη βέβαην πσο ην πξώην ςσκί πνπ θαηαλαιώζεθε ήηαλ άδπκν. Αιεύξη, λεξό, δπκάξη, ςήζηκν ζπε θσηηά κε δηάθνξνπο ηξόπνπο πνπ επηβίσζαλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, ηδηαηηέξσο ζε πεξηόδνπο έλδεηαο θαη έιιεηςεο άξηνπ. Γελ είλαη θαζόινπ ζαθέο πόηε θαη θάησ από πνηεο ζπλζήθεο παξαζθεπάζηεθε θαη θαηαλαιώζεθε ην πξώην «αλεβαηό ρσκί». Πνιινί ππνζέηνπλ όηη ην πξώην «δύκσκα» έγηλε ζηελ Αίγππην. Γελ απνθιείεηαη. Boulangerie pâtisserie de la rue du marché à Héraklion Il semble que la culture des céréales soit une très vieille affaire. On considère que le blé fut cultivé pour la première fois il y a à peu près ans. Au début on consommait uniquement les graines des fruits. Nous pouvons supposer qu elles étaient hydratées dans l eau, on les brûlait ou on les faisait bouillir. Et il a fallu beaucoup de temps pour trouver le moyen par lequel le blé devient farine et la farine devient pain. Ce processus transitoire d une étape à une autre n était ni facile ni rapide. Dans un premier temps, les moutures des céréales étaient mélangées à de l eau et devenaient de la bouillie. On les consommait plutôt comme une boisson chaude, une soupe comme on dirait aujourd hui. Souvenons- nous de ces bouillies traditionnelles grecques, la «grouta» byzantine, la «gra» crétoise, différentes préparations improvisées, faites seulem ent d e f ar in e et d e au, la «m a m a l i k a» d e s «Sarakatsani» (population nomade de bergers grecs), connue de tous sous le nom de «kourkouti». Il est très logique de supposer que ce genre de bouillies soient la survivance des premières préparations alimentaires que l homme obtenait à partir du blé. Plus tard ils ont appris à sécher la bouillie au soleil et à fabriquer une galette primitive. Il est certain que le premier pain consommé était sans levain. Farine, eau, pâte, cuisson au feu de diverses manières, survécurent au cours du temps, en particulier dans les périodes de pénurie où l on manquait de levain. Ce n est pas du tout évident de savoir quand et dans quelles conditions fut préparé et consommé le premier pain au levain. Beaucoup supposent que le premier «pétrissage» survint en Egypte. Ce n est pas exclu, comme il n est pas exclu qu il fut employé dans n importe quel autre coin en-

5 5 Οπσο δελ απνθιείεηαη λα ζπλέβε ζε νπνηαδήπνηε άιιε γσληά ηεο ειηόθσηεο Μεζνγείνπ. Κάπνηνο κπνξεί λα μέραζε ην δπκάξη, κπνξεί αθόκη θαη λα άξγεζε λα ην ςήζεη, πνηνο μέξεη ; Οη δπκνκύθεηεο άξρηζαλ λα δπκώκνπλ ην δπκάξη θαη εθείλν θνύζθσζε... Ζ ππόζεζη πνπ ζέιεη ηελ Αίγππην παηξίδα ηνπ πξώηνπ ςσκηνύ μεθηλά από ην όηη ζε αηγππηηαθνύο ηάθνπο αλαθαιύθζεθε ε εηθόλα ηνπ παιηόηεξνπ ςσκηνύ πνπ είλαη ζήκεξα γλσζηό. Δθεί θάπνπ ζην π. Υ. Οπσο θαη λα έρεη ην πξάγκα, ε αξραία Αίγππηνο απνηειεί πνιύηηκε πεγε πιεξνθνξώλ γηα ην ςσκί θαη ηελ ηζηνξία ηνπ.οη πεξίθεκεο εηθόλεο πνπ βξέζεθαλ ζηε ρώξα ηνπ Νείινπ δηαζώδνπλ σξαίεο ζθελέο ηνπ αγξνηηθνύ βίνπ, αιιά θαη ζθελέο από αξηνπνηείν, όπνπ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ αθόκη θαη δσόζρεκα ςσκηά! πνπδαία πεγή πιεξνθνξηώλ απνηειεί θαη ε ίλσηθή Κξήηε. Οη πιεξνθνξίεο πνπ αληρλεύνληαη ζηα αλαζθαθηθά επξήκαηα καξηπξνύλ ηελ αξραηόηαηε (???) ρξήζε ηνπ ζίηνπ ζηνλ ειιεληθό ρώξν. Αζαηε Λέξλα βξέζεθε ακθνξέαο ηεο πξσηνειιαδηθήο επνρήο πνπ πεξηείρε απαλζξαθσκέλν ζηηάξη. Δθηόο απ όια απηά, ε ζεκεξηλή έξεπλα εκπινπηίδεηαη θάζε κέξα κε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο από δηάδνξνπο ε π η ζ η ε κ ν λ η θ ν ύ ο ρ ώ ξ ν π ο. Ο η παιαηνβνηαληθέο έξεπλεο θαη ηα δηαγξάκκαηα γύξεο καο δίλνπλ ζήκεξα ζαθείο απαληήζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο, αθόκη θαη ην είδνο ησλ δεκεηξηαθώλ θαξπώλ ηεο πξνïζηνξηθήο πεξηόδνπ! Από ηελ Αγία Σξηάδα ηεο Μεζαξάο, απηόλ ηνλ εληππσζηαθό ρώξν ζηε λόηηα Κξήηε, καο έξθεηαη έλα πνιύ ζεκαληηθό εύξεκα γηα λα δείμεη ηελ ηδηαίηεξε ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ηε γε ηνπ θαζώο θαη ηε ζρέζε ησλ αξραίσλ γεσξγώλ κε ηνλ θύθιν ηνπ ζηηαξηνύ θαη ηνπ άξηνπ. Δίλαη ην αγγείν ησλ ζεξηζηώλ. Δηθνλίδεη κηα πνκπή ζεξηζηώλ πνπ βαδίδνπλ κε ηνλ πξώην ηεο νκάδαο κα δίλεη ην ξπζκό παίδνλδαο ην ζείζηξνκ ην παλάξραην απηό κνπζηθό όξγαλν. ηελ πεξίθεκε ζαξθνθάγν ηεο Αγίαο Σξηάδαο, έλα άιιν ζπνπδαίν εύξεκα πνπ βνεζά λα θαηαλνήζνκε ηε θύζε ηεο αξραίαο κηλσηθήο ιαηξείαο, εηθνλίδεηαη ε ζπζία ελόο ηαύξνπ. ηε ζθελή ππάξρεη ν δηπιόο πέιεθπο δίπια ζην ηεξό δέληξν θαη πάλσ ζ αληόλ εηθνλίδεηαηέλα πνπιί. Πξνζηά από ηνλ πέιεθπ ππάξρεη ν βσκόο. Σνλ αθνπκπά, ζαλ λα ηνλ επινγεί, κηα Μηλσίηηζα ηέξεηα πνπ είλαη ληπκέλε κε ηειεηνπξγηθό δεξκάηηλν έλδπκα. Πίζν από ηελ ηειεηνπξεηθή ζηάζε ηεο ηέξεηαο, πάλσ ζε κηα ηξάπεδα, βιέπνκε ηνλ ηαύξν ην ηεξό δών ηεο κηλσηθήο Κξήηεο πνπ κόιηο έρεη ζπζηαζηεί. Σν αίκα ηνπ ηξέρεη αθόκε θαη ζπγθεληξώλεηαη ζε έλα αγγείν. Ζ εηθόλα ζπκπιεξώλεηαη από πέληε γπλαίθεο θη έλαλ απιεηή. Δίλαη κηα ζπζία πνπ ηειείηαη κε ηελ απαξαίηεηε επηζεκόηεηα θαη θάησ από ηνπο ήρνπο κηαο κάιινλ ιαηξεπηηθήο κνπζηθήο. Πάλσ αθξηβώο από ηελ ηέξεηα βιέπνκε έλα θαιάζη γεκάην κε πεξίεξγα ζηξνγγπιά αθηεξώκαηα. Οη εξεπλεηέο ππνζέηνπλ πσο είλαη ςσκηά ηα νπνία Le sarcophage d Agia Triada Le sarcophage d Agia Triada soleillé de la Méditerranée. Quelqu un a pu oublier la pâte, ou encore a pu tarder à la cuire, qui sait? Les champignons commencèrent à activer la pâte et celle-ci gonfla L hypothèse qui veut que l Egypte soit la patrie du «premier pain» est due au fait que c est dans les tombeaux égyptiens que fut découverte la plus ancienne représentation de pain aujourd hui connue. Elle date de 3000 ans av. JC. Quoi qu il en soit dans cette affaire, l Egypte ancienne constitue une précieuse source de renseignements sur le pain et son histoire. Les fameuses peintures qui se trouvaient dans la région du Nil conservaient de belles scènes de la vie rurale, et des scènes de fabrication du pain, et il semble qu on donnait au pain des formes représentant des animaux. La Crète minoenne fournit également d extraordinaires sources de renseignements. Les renseignements que l on a examinés lors des découvertes au niveau des fouilles témoignent de la plus ancienne utilisation du blé dans l espace grec. A Lerna on a trouvé une amphore de l époque protohelladique qui contenait du blé carbonisé! En dehors de tout cela, la recherche actuelle s enrichit chaque jour grâce à des renseignements importants de diverses branches scientifiques. Les fouilles botaniques et les diagrammes du pollen nous donnent aujourd hui des réponses claires sur la culture de la terre et aussi sur les sortes de graines des céréales de la préhistoire. D Agia Triada dans la Messara, cette région sensationnelle au sud de la Crète, il nous est arrivé une intéressante trouvaille qui démontre la relation particulière de l homme avec sa terre comme d ailleurs la relation des anciens cultivateurs avec le cycle du blé et du pain. C est le vase des moissonneurs. Il représente une procession de moissonneurs qui marchent avec, à leur tête, scandant le rythme, un joueur de sistre, un très ancien instrument de musique. Dans le superbe sarcophage d Agia Triada, une autre merveilleuse découverte, qui nous a aidés à comprendre la nature des anciens cultes minoens, représente le sacrifice d un taureau. Dans la scène il y a la double hache à côté de l arbre sacré et, sur l arbre, un oiseau. A côté de la hache se trouve l autel. Une prêtresse minoenne la touche, comme donnant sa bénédiction ; elle est revêtue d un vêtement de cérémonie en cuir. A l arrière plan de cette attitude rituelle de la prêtresse, sur une table, on voit le taureau, l animal sacré de la Crète minoenne, qui vient d être sacrifié. Le sang coule encore, il est recueilli dans un vase. La peinture se termine avec cinq femmes et un joueur de flûte. Le sacrifice est exécuté avec l indispensable solennité, au son d une musique plutôt cérémoniale. Audessus de la déesse on voit une corbeille remplie d étranges offrandes arrondies. Les chercheurs supposent que ce sont des pains que l on offrait sur l autel. C est, peut être, l offrande préliminaire à la divinité minoenne. L élément primordial

6 6 πξνζθέξνληαη ζην βσκό. Δίλαη, ίζσο, ε πξνθαηαξθηηθή πξνζθνξά πξνο ηε κηλσηθή ζεόηεηα. Σν πξσηαξρηθό ζηνηρείν ηεο δσήο, ν άξηνο, πξνζθέξεηαη σο αθηέξσκα, σο ιαηξεπηηθή πξνζθνξά. ηηο πηλαθίδεο ηεο Γξακκηθήο Β Γξαθήο (κεηά ην 1450 π. Υ.) ην ζηηάξη θαη ην θξηζάξη εηθνλίδνληαη κε εηδηθά ζύκβνια. Ζ ιέμε ζίηνο θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζύλνιν ησλ δεκεηξηαθώλ θαξπώλ. Ζ ιέμε ζη-ην-θν-wν (ζηηνθόπνο) ζπκαίλεη κάιινλ ηνλ θαηακεηξεηή κεξίδσλ ζηηαξηνύ, αλ θαη έρνπλ πξνηαζεί θαη άιιεο εξκελείεο. Οη Ventris θαη Κadwick πηζηεύνπλ όηη ζεκαίλεη κάγεηξνο, θνπξλάξεο. Ο Palmer πηζηεύεη όηη πξόθεηηαη πεξί επαγγέικαηνο πνπ έρεη ζρέζε κε ην ςήζηκν (αιθηηνθόπνο). ε κηα πηλαθίδα πνπ βξέζεθε ζηελ Κλσζό αλαθέξνληαη αθόκε θαη ηα νλόκαηα ησλ βνδηώλ πνπ νξγώλνπλ ην ρσξάθη! Πξόθεηηαη γηα κηα ζπλήζεηα πνπ δηαηεξήζεθε γηα αηώλεο ζηνλ ειιεληθό ρώξν. ηελ Ηιηάδα αλαθέξνληαη ηα νλόκαηα ησλ αιόγσλ ηνπ Αρηιιέα. Καη πξηλ από κεξηθέο δεθαεηίεο, νλνκαζίεο όπσο «θαλέια» «ζηξνπθνθέξεο» «ζηεθαλνθέξη» αθνύγνληαλ αθόκε ζηα ρσξηά ηεο Κξήηεο. ηα πξσηνρξνληάηηθα θάιαληα ν Υξηζηόο επινγεη ηα βόδηα «ην καύξν θαη ην κειηζζό» αιιά θαη ην «ζηεθαλνθέξη»! Οη ιέμεηο ησλ πηλαθίδσλ εξκελεύηεθαλ σο Οίλσς (θξαζόρξσκνο), αζπξνπόδεο, θνληνθέξεο, παξδαιόο, ζηαθηήο θιπ. tablette linéaire B de la vie, le pain, est présenté comme un don, comme une offrande culte. Sur les tablettes de l écriture linéaire B (1450 av JC) le blé et l orge sont représentés avec des symboles spécifiques. Le mot blé semble être utilisé pour l ensemble des céréales. Le mot si-to-ko-wo (sitokopos) signifie alors une «portion jaugée de blé», bien que d autres explications soient proposées. Ventris et Chadwick pensent que cela signifie cuisinier, boulanger. Palmer croit qu il s agit du métier qui est en relation avec la cuisson. (alfitokopos). Sur une tablette que l on a trouvée à Knossos sont encore mentionnés les noms des bœufs qui labouraient le champ! Il s agit d une coutume qui a été conservée à travers les siècles en pays grec. Dans l Iliade on trouve les noms des chevaux d Achille. Il y a quelques dizaines d années on entendait encore dans certains villages en Crète des appellations comme KANELA (cannelle) STROUFOKERIS (aux cornes tordues) STEFANOKERI (aux cornes en forme de couronne). Dans les chansons du jour de l an le Christ bénit les bœufs : le «noir», le «couleur de miel» et le «couronné». Les mots des tablettes s expliquent comme INOPS (couleur du vin), ASPROPODIS (pied blanc), KONDOKERIS(aux cornes courtes), PARDALOS (bigarré)? STAKTIS (couleur cendre), etc Traduction Chantal Labonne Je termine cet article en joignant ici une recette originale extraite d un ouvrage de Maria et Nikos. Bonne dégustation. Pain de pois chiches «eftazymo» "εθηάδσκο" 5 kilos de farine de blé (on peut faire moitié orge moitié blé si on le souhaite) 1 kilo de pois chiches 3 c. à s. de sel 300 g de sucre 3 l d eau 2 poivrons forts 5-6 feuilles de laurier cannelle, poivre anis et cumin (1 c. à c. de chaque) - Broyer les pois chiches et ajouter les poivrons hachés menu, le sel, et un peu d eau chaude : pétrir, couvrir et laisser lever à température chaude et constante 6 à 7 heures plus tard, la pâte se met à mousser : c est le «kounénos» - Chauffer l eau et y mettre le laurier, mélanger 1 litre d eau tiède au «kounénos» en ajoutant de la farine et en pétrissant - Laisser gonfler 2 à 3 heures - Ajouter le reste de la farine et les épices avec le sucre et l eau pour obtenir une pâte malléable qui n attache pas aux doigts - Laisser gonfler encore et ensuite façonner plusieurs pains, ronds ou longs, à votre convenance - Attendre que les «eftazymo» lèvent, environ 2 heures, les mouiller à l eau sucrée, les rouler dans le sésame et les cuire au four très chaud.

7 7 La baie de Tsoutsouros Quand la réalité rejoint le mythe Dans un long ouvrage publié uniquement en grec "Κξηηηθή Μπζνινγία" Nikos Psilakis nous dévoile les liens profonds qui unissent la Crète à la mythologie. Chacun de ces mythes prend racine dans la terre crétoise et est souvent intimement lié aux croyances propagées dans l'île. C'est le cas du mythe mettant en scène le fils de Minos, Androgée, que nous relate ci-après Nikos Psilakis. En effet, sur la côte sud, à 65 kilomètres d'héraklion, dans le charmant village de Tsoutsouros, (qui tire son nom de l'eau qui sourd en hiver dans la rivière au-dessus du village), ancienne cité d'inatos, se trouvent de nombreuses grottes. Dans l'une d'elles, consacrée par ailleurs au culte d' Eileithyia, déesse de la fécondité et de la fertilité, est, dit-on enterré Androgée. Comme beaucoup d'autres cette grotte a été en proie à de nombreux pillages, c'est pourquoi le bruit court que quiconque s'y aventure est frappé d'une malédiction digne des tombeaux égyptiens. Cette partie de la Crète n'était-elle pas d'ailleurs très liée à la civilisation égyptienne? D'autres rumeurs dissuasives prétendent que du sol de cette grotte s'exhalent des émanations radioactives.toutes ces croyances forment un halo protecteur qui veille sur la tombe d'androgée et peut-être même sur celle du plus célèbre des rois de Crète. Laissons maintenant Nikos Psilakis nous narrer ce mythe qui a préludé à la légende de Thésée et du Minotaure. O Αλδρόγεφς Η εθζηραηεία ζηελ Αζήλα Androgée et l'expédition à Athènes 0 άγξηνο ηαύξνο ηεο Κξήηεο είρε πξνθαιέζεη πνιινύο πνλνθεθάινπο ζηνλ αξραίν θόζκν. Αθόκε θαη έλα γην ηνπ Μίλσα, ιακπξό αζιεηή, ιέγεηαη πσο είρε ζθνηώζεη! Αο πάξνπκε, όκσο, ηα πξάκαηα από ηελ αξρή: Σελ επνρή πνπ βαζίιεπε ζηελ Κξήηε ν Μίλσο ήηαλ βαζηιηάο ζηελ Αζήλα ν Αηγέαο, ν γηνο ηνπ Παλδίνλα θαη παηέξαο ηνπ Θεζέα. 'Δηζη ιέεη ε κπζνινγία... 0 Αηγέαο είρε νξγαλώζεη ζπνπδαίεο γηνξηέο ζηελ Αηηηθή, ηα Παλαζήλαηα. Παιιεkάξηα απ' όιε ηελ Διιάδα έζπεπζαλ λα πάξνπλ κέξνο ζ' απηή ηε κεγάιε γηνξηή. Αλάκεζά ηνπο ήηαλ θαη o Αλδξόγεσο, γηνο ηνπ Μίλσα θαη ηεο Παζηθάεο. 'Ζηαλ γεξνδεκέλνο θαη θαιόο αζιεηήο. Σόζν πνπ θαηάθεξε λα ληθήζεη όινπο ηνπο άιινπο αζιεηέο θαη λα αλαθεξπρηεί ληθεηήο ζηα Παλαζήλαηα. Ζ λίθε απηή ελόριεζε ηνπο Αζελαίνπο. Καη ηελ επόκελε κέξα ν Αηγέαο ηνλ έζηεηιε ζηνλ Μαξαζώλα γηα λα ζθνηώζεη ην θνβεξό ηαύξν πνπ ρξόληα πξηλ είρε κεηαθέξεη ν Ζξαkιήο από ηελ Κξήηε. 0 ηαύξνο απηόο θαηέζηξεθε ηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη πξνθαινύζε θόβν θαη ηξόκν ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Αηηηθήο. 0 Αηγέαο ήμεξε πσο ν ηαύξνο ήηαλ αλίθεηνο θαη γη' απηό έζηεηιε εθεί ηνλ Αλδξόγεσ. Σειηθά ν Αλδξόγεσο αλακεηξήζεθε κε ηνλ ηαύξν αιιά δελ θαηάθεξε λα ηνλ ληθήζεη. Απηή ήηαλ θαη ε ηειεπηαία κάρε ηνπ κεγάινπ αζιεηή ν ηαύξνο, ην θνβεξό δών πνπ ηόζε δεκηά είρε πξνθαιέζεη ζην ζπηηηθό ηνπ, ηνλ ζθόησζε... Άιινη δηεγνύληαλ δηαθνξεηηθό ηέινο γηα ηνλ Αλδξόγεσ. Ζ λίθε ηνπ ζηα Παλαζήλαηα είρε ηόζν πνιύ Thésée affrontant le minotaure Le taureau sauvage de Crète a été cause de nombreux maux de tête dans le monde antique. Un des fils de Minos, illustre athlète, fut, dit-on, également sa victime. Mais commençons par le début. A l'époque où Minos était le maître de la Crète, régnait à Athènes Egée, fils de Pandion et père de Thésée. C'est ce que narre la mythologie Egée avait organisé des fêtes extrêmement réputées en attique, les Panathénées. De toute la Grèce des jeunes gens se hâtèrent pour prendre part à cette grande fête. Parmi eux se trouvait Androgée, fils de Minos et de Pasiphaé. C'était un athlète superbe et robuste à tel point qu' il réussit à l'emporter sur tous les autres concurrents et fut proclamé vainqueur des Panathénées. Cette victoire vexa profondément les athéniens. C'est pourquoi, le lendemain, Egée envoya Androgée à Marathon tuer le redoutable taureau qu' Héraclès avait ramené de Crète des années auparavant. Ce taureau détruisait la production agricole et suscitait la frayeur et l'épouvante des habitants de L'attique. Égée savait que le taureau était invincible et il envoya donc Androgée. Finalement le jeune homme se mesura au taureau et ne parvint pas à le terrasser. Ce fut le dernier combat de ce grand athlète; le taureau, ce terrible animal qui avait causé tant de tort à sa famille causa définitivement sa perte. D'autres rapportent différemment la fin d' Androgée. Sa victoire aux Panathénées avait tant mécontenté les athéniens qu ils réclamèrent qu'on se venge de lui. Après les Panathénées, il se rendit à Thèbes avec l'aplomb du vainqueur. Cependant les athéniens lui avaient tendu une embuscade en chemin et quand il pas-

8 8 ελνριήζεη ηνύο Αζελαίνπο, πνπ απνθάζηζαλ λα ηνλ εθδηθεζνύλ. Μεηά ηα Παλαζήλαηα μεθίλεζε γηα ηε Θήβα κε ηε ζηγνπξηά ηνπ ληθε ηή. Οη Αζελαίνη, όκσο, ηνπ είραλ ζηήζεη ελέδξα ζην δξόκν θαη όηαλ πεξλνύζε από θεη ηνλ ζεκάδεςαλ θαη ηνλ ζθόησζαλ... Δηπώζεθε, όκσο, πσο ε δνινθνλία απηή έγηλε γηα άιινπο ιόγνπο, Σελ είρε νξγαλώζεη ν ίδηνο ν βαζηιηάο ηεο Αζήλαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αδειθό ηνπ ηνλ Νίζν, βαζηιηά ζηα Μέγαξα, ζέινληαο λα πιήμεη ηνλ Μίλσα. 0 κπζηθόο βαζηιηάο ηεο Κξήηεο βξηζθόηαλ ζηα Κπθιαδνλήζηα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Πάξν. Σεινύζε ζπζία πξνο ηηκήλ ησλ Υαξίησλ όηαλ ηνπ έθεξαλ ηα άζρεκα λέα. Γελ δηέθνςε ηε ζπζία, δελ ήζειε λα δηαθόςεη ηελ ηειεηή κηαο ζπζίαο, Γηα λα δείμεη ηε ζπληξηβή θαη ην πέλζνο ηνπ πέηαμε ην βαξύ ζηέκκα από ην θεθάιη ηνπ θαη δηέηαμε λα ζηακαηήζνπλ νη απιεηξίδεο λα παίδνπλ κνπζηθή. Από ηόηε θαζηεξώζεθε απηό ην είδνο ηεο ζπζίαο (ρσξίο άλζε θαη κνπζηθή). αλ ηέιεησζε ε ζπζία, ν Μίλσο έζηεηιε αλζξώπνπο ηνπ ζηελ Αζήλα. Καζώο δελ κπνξνύζε λα θαηαιάβεη ηη είρε ζπκβεί θαη γηα πνην ιόγν νη Αζελαίνη είραλ ζθνηώζεη ην γην ηνπ, άξρηζε λα γπξεύεη εμεγήζεηο. Αιιά ηη εμεγήζεηο λα δνζνύλ; Να πνπλ πσο ζθόησζαλ ηνλ Αλδξόγεσ από θζόλν γηα ηε λίθε ηνπ ζηα Παλαζήλαηα. Οξγίζηεθε αθόκε πεξηζζόηεξν ν Μίλσο θαη δεηνύζε λα πάξεη εθδίθεζε. πγθέληξσζε ζηξαηό θαη απέπιεπζε γηα ηελ Αηηηθή. ΣΖ ΗΦΝΟ 0 ζηόινο ηνπ Μίλσα πεξλνύζε από ηα λεζηά θαη ζηακαηνύζε ζε πνιιά ιηκάληα Siphnos δεηώληαο ηε ζπλδξνκή ησλ λεζησηώλ. Άιινη, όπσο νη θάηνηθνη ηεο Αλάθεο ραη ηεο Αζηππαιηάο, δέρηεθαλ λα ηνλ αθνινπζήζνπλ, άιινη αξλήζεθαλ. ηε ίθλν δνύζε εθείλα ηα ρξόληα ε πξηγθίπηζζα Άξλε. ν Μίλσο θαίλεηαη πσο ηε γνήηεπζε θαη επεξέαζε ηνύο ζπκπαηξηώηεο ηεο λα αθνινπζήζνπλ ηνλ Κξεηηθό βαζηιηά. Άιινη είπαλ πσο ε πξηγθίπηζζα δσξνδνθήζεθε Ο Μίλσο ηεο έδσζε πνιύ ρξπζάθη θαη γη' απηό ππνζηήξημε κε πάζνο ηε ζπκκεηνρή ησλ ηθλίσλ ζ' απηήλ ηελ εθζηξαηεία. Οη ζενί ζύκσζαλ καδί ηεο θαη ηελ ηηκώξεζαλ. Σε κεηακόξθσζαλ ζε πνπιί. Είς όρνιν ή θιλάργσρος μεηεμορθώθη 'Αρνη... 06ίδιος, Μεηαμορθ. 7,724, μηθ A. Κάζδαγλη (αρίθμηζη μηθ.) Έβγαιε θηεξά ζηνύο ώκνπο θαη άξρηζε λα πεηά ζηνπο νπξαλνύο. Αιιά θαη ηόηε δελ μέραζε ηελ αγάπε γηα ην ρξήκα θαη ην ρξπζάθη... Αλ ηύρεη θαη δείηε θαλέλα πνπιί λα πεηά πξνο θάπνην ρξπζό ή ιακπεξό αληηθείκελν, λα ην μέξεηε, είλαη ε Άξλε, ε πξηγθίπηζζα ηεο ίθλνπ. Οη ζενί ηε κεηακόξθσζαλ ζε θίζζα. ' όιεο ηηο θίζζεο αξέζεη ην ρξπ ζάθη, αιιά θαη θάζε ηη πνπ ιάκπεη. sa par là, après l'avoir repéré ils l'assassinèrent. Une autre version prétend cependant que ce meurtre survint pour d'autres raisons. Le roi d'athènes l'aurait organisé lui-même en collaboration avec son frère Nisos, roi de Mégare, qui voulait porter atteinte à Minos. Pendant ce temps le roi légendaire de Crète se trouvait dans les Cyclades et plus précisément à Paros. Il accomplissait un sacrifice en l'honneur des Charites 1 quand on lui apporta la terrible nouvelle, Il n'interrompit pas le sacrifice car il ne voulait pas suspendre la cérémonie.néanmoins, pour montrer son affliction et son deuil,il fit tomber la lourde couronne de sa tête et ordonna aux flûtistes de cesser de jouer de la musique. A partir de ce moment s'accomplit une parodie de sacrifice (sans fleurs ni musique). Tandis que s'achevait le sacrifice, Minos envoya des hommes à Athènes. Comme il ne pouvait pas comprendre ce qui s'était produit et pour quelle raison les athéniens avaient tué son fils, il commença à demander des explications. Mais quelles explications pouvaient-ils donner? Dire qu'ils avaient assassiné Androgée à cause de sa victoire aux Panathénées. La colère de Minos fut décuplée et il décida de se venger. Il rassembla une armée et fit voile vers l'attique. A SIPHNOS La flotte de Minos fit voile par les îles et s'arrêta dans de nombreux ports pour demander l'aide des insulaires. Les uns comme les habitants d'anafi et d'astypalia acceptèrent de le suivre, d'autres refusèrent. A Siphnos, vivait à cette époque la princesse Arnè. En apparence, Minos parut la séduire et elle convainquit ses Astypalia compatriotes de suivre le roi de Crète. D'autres disent cependant que la princesse fut Anafi corrompue. Minos lui offrit une grande quantité d'or et c'est pour cette raison qu'elle soutint avec passion la participation de Siphnos à cette expédition. Mais l'ire des dieux s'abattit sur elle et ils prirent le parti de la châtier; Ils la transformèrent en oiseau : En oiseau fut métamorphosée Arnè, éternellement éprise de richesses", Ovide, Les Métamorphoses,7, De ses épaules surgirent des ailes et elle prit son envol dans les cieux. Mais, même à cet instant, elle n'oublia pas sa passion pour les richesses et pour l'or. Si, par hasard, vous voyez un oiseau dérober un objet en or ou qui brille, que vous le sachiez, c'est Arnè la princesse de Siphnos. Les dieux la transformèrent en pie. Toutes les pies sont attirées par l'or et également par tout ce qui brille. Paros 1 Les Charites, filles de Zeus et Eurynomé, sont Aglaé Euphrosyne et Thalie; elles οnt séjourné sur l'olympe auprès d'apollon et des Muses. D'abord déesses de la végétation, puis de la beauté, du génie et de la gloire. 2 texte original en latin: "[Arne]... Mutata est in avem, quae nunc quoque diligit aurum",publius Ovidius Naso, 7,467. Traduction Claire Chazeau

9 9 Poèmes à la crétoise: Les mantinades. La mandinada est, la plupart du temps, un poème de deux vers ( distique) qui riment et qui ont généralement pour thème l'amour. Le sens Fête de village propice aux mantinades des Mantinadès est parfois difficile à appréhender car elles fourmillent d'allégories et de connotations ésotériques. Souvent accompagnées de lyra et de luth, parfois de violon et de guitare, elles sont improvisées sur le champ et les chanteurs sont appelés Rimadoris. Lors des fêtes du Raki dont nous avons déjà parlé ou tout simplement lors des fêtes de village les crétois font assaut de Mantinadès toute la soirée, jusqu'à l'aube. Ce sont ces distiques ces poèmes typiquement crétois que nous allons vous faire découvrir. Tout d'abord deux Mantinadès crétois puis un autre poème bilingue composé avec talent par l'une de nos adhérentes souvent primée au concours de poésie du salon du Hurepoix. Dans le numéro 1 du bulletin de l'association en 1998 Nikos Kastrinos, ami et membre de l'association en parlait ainsi dans la première interview publiée dans cette revue: Quelle est la différence entre le Rizitiko et les mantinadès? Nikos Kastrinos: Le Rizitiko est avant tout l'expression du malheur et de la joie des gens, de l'âme profonde crétoise, à travers les épreuves (occupation, tragédies). La région de Sfakia et tout l'ouest de la Crète a conservé de tous temps, et malgré l'adversité, ses traditions et l'âme de la Crète Les Mantinadès c'est autre chose, c'est une expression optimiste, on parle d'amour, du chagrin d'amour et le crétois est toujours amoureux. Que peut-on dire des rythmes? Nikos Kastrinos: Chaque région a sa façon de jouer les Mantinades. A l'ouest, c'est dynamique, plus dur; à l'est c'est plus mélodieux, sans doute parce qu'il y a plus de joueurs de violon à Héraklion et dans le Lassithi. Κξήηε κνπ, όκνξθν λεζί ηνπ παξαδείζνπ, θηινμελείο νπνίνλ ζε δεη κε όιε ηελ ςπρή ζνπ. Crète, belle île, île paradisiaque, tous ceux que tu vois, tu les accueilles de toute ton âme. Όπνπ θη' αλ πάσ θνπβαιώ ρώκα ηνπ ςεινξίηε, λα ην ζθνξπίδσ, λα γέλε όινο ν θόζκνο ΚΡΖΣΖ. Où que j'aille, je transporte la terre du Psiloriti, pour l'éparpiller, afin que le monde entier devienne CRETE Παραιία Χηόλα. Η υαροηαβέρλα ζηελ Χηόλα. Ζ γηαγηά ηεο Καθαβηάο ηαβέξλαο Απηή είλαη κηα ηαβέξλα Πνπ ηελ ιέλε Καθαβηά Γηαηί ε γηαγηά Καη ηελ νηθνγέλεηα Κάλνπλ ηελ ζνύπα Με πνιύ θξέζθα ςάξηα Δίλαη ζαύκα! Ζ γηαγηά είλαη 69 ρξνλώλ Μέλεη ζηελ Αγθαζηά Σν ρσξίν θνληά ζηελ παξαιία Γνπιεύεη εδώ από ηνηέ 50 ρξνληά Καη πνηέ δελ είλαη θιεηζηή ε ηαβέξλα La plage de Chiona. La taverne de Poisson de Chiona. La grand-mère de la taverne Kakavia C'est une taverne Qui s'appelle Kakavia Parce que la grand-mère Et sa famille Font cette soupe Avec beaucoup de poissons frais C'est délicieux! La grand-mère a 69 ans Elle habite à Agathia Le village près de la plage Elle travaille ici de puis 50 années Et jamais la taverne n'est fermée Kakavia : soupe de poissons.

10 10 BREVES DE CRETE. Mourniès, maison natale de Vénizelos. Tel de la mairie de Mourniès: ; La maison natale d'elefterios Venizelos se situe à Mourniès à moins de 10 km de Chania au sud-ouest. Cette demeure crétoise, parfaitement restaurée, retrace à travers des objets personnels et des photographies d'époque la jeunesse et une partie de la vie mouvementée de cet homme politique important qui a marqué l'histoire de la Grèce. Le bâtiment est très souvent fermé; si vous souhaitez le visiter, demandez la clef à la mairie dont les bureaux sont mitoyens. Chania, maison de Vénizelos. Un tremblement de terre de magnitude 6 sur l'échelle de Richter a été ressenti en Crète début avril. L'épicentre se situait à environ 130 km au nord d'héraklion. La maison d'elefterios Venizelos située rue Elefteriou Venizelou dans le quartier de Halepa a souffert de ce séisme. Des lézardes sont apparues dans la structure de l'habitation et un morceau de crépi du mur du bureau qui faisait aussi office de chambre de repos est tombé. Des travaux de consolidation doivent être entrepris par la fondation dont le siège est situé à proximité. Un bâtiment spécial a été construit dans l'enceinte du jardin pour exposer la voiture qu' occupait Vénizelos au cours de l'attentat dont il a été victime et duquel il est sorti indemne, ainsi qu'un modèle " Packard" identique offert par les grecs d'amérique. National Research Foundation "Eleftherios K. Venizelos" Elena Venizelou Square,Chalepa, Chania, Post Code: Tel: , , 54011, fax: heures d'ouverture: 08:30-16:00 Site de la fondation.: En grec: En anglais: Pour lire le livre édité pour le dixième anniversaire de la fondation Arkadi, monastère. Fondé au début du XIIIème siècle par un moine nommé Arkadios, le monastère d'arkadi est l'un des plus importants de Crète. Les travaux de rénovation de l'ensemble du site sont terminés. On fournit à l'entrée un document pour le visiteur, en grec, anglais, français.. Chaque lieu caractéristique du monastère est repéré sur le plan et des renseignements sur son utilisation ou son rôle sont donnés à côté de sa photographie. Tel: ; 83116; Site : Héraklion, musée archéologique. Le nouveau musée d'héraklion n'est toujours pas ouvert. Suivant les sources la date d'ouverture oscille entre 2012 et Selon les dernières informations la rénovation du bâtiment est terminée, les agents responsables de la mise en place des œuvres sont officiellement nommés mais pour l'instant seules les deux petites salles annexes à proximité de l'ancien musée continuent à être accessibles aux visiteurs. Depuis 2008, dans ces deux salles, seules les pièces principales, les découvertes les plus caractéristiques sur les différents sites de Crète, sont exposées par périodes historiques avec des panneaux explicatifs en grec et en anglais. Avantage de ce dispositif, les visites sont très souvent confidentielles car les guides ne conseillent pas aux grands groupes de s'y rendre, compte tenu de la taille des lieux.

11 11 Myrtia, musée Kazantzaki. Beaucoup de visiteurs en Crète se sont rendus au musée dédié à Nikos Kazantzaki situé à Myrtia, à une dizaine de kilomètres au sud d'héraklion. Le petit espace datant de 1983, situé sur la place du village a été remplacé, depuis le 3 juillet 2010, date de son inauguration, par un bâtiment fonctionnel sur deux étages dont l'aménagement intérieur moderne permet la présentation de nombreux documents manuscrits originaux, de documents vidéo de l'époque retraçant la vie et l'œuvre de cet écrivain emblématique crétois. Comme par le passé, un diaporama d'une vingtaine de minutes permet de découvrir l'homme dans son contexte historique. La ville de Myrtia dispose ainsi d'un bel outil pour la promotion de la culture crétoise. Une présentation moderne évoquant le grand voyageur qu'était Kazantzaki Un seul reproche, bien que Kazantzakis ait séjourné souvent en France, les panneaux commentant les expositions ne sont pas traduits en français. "La lignée de mon père écrit Kazantzakis dans la lettre au Greco, "descend d'un village appelé Varvari ". C'est dans ce village, aujourd hui Myrtia, à quinze kilomètres d Héraklion, que se trouve le Musée Nikos, Kazantzakis,, l un des premiers musées consacré à un homme de lettres. Le musée doit son existence à la vision et aux efforts inlassables de son fondateur, le scénographe Yorgos ANÉMOYANNIS : c'est lui qui a résolu la question du bâtiment et constitué les premières collections du fonds, grâce à sa précieuse collaboration avec Eléni Kazantzaki et une multitude de donateurs particuliers. Le Musée a été inauguré le 27 juin 1983 par Mélina MERCOURI, alors ministre de la Culture. Depuis, il reçoit chaque jour des dizaines de visiteurs venus de Grèce et de l'étranger, qui ont ainsi l'occasion de se familiariser avec la personnalité de Kazantzakis. Et cela, à travers sa correspondance et ses journaux intimes, ses objets personnels et ses souvenirs de voyages, des photographies peu connues, des maquettes de décors et des costumes provenant des représentations de ses pièces de théâtre, des archives audio-visuelles rares, ainsi que des œuvres d'art inspirées par son univers littéraire. En 2008, le Musée a été réaménagé de fond en comble, pour présenter ses collections sous une forme entièrement nouvelle. L'ensemble des travaux porte le sceau des architectes Yorgos PSOMADAKis et Maria MARINOU qui ont conçu les plans de l'exposition permanente, de l'écrivain, Dimitris KALOKYRIS qui en a assuré la responsabilité artistique, et du Dr Litsa HATZOPOULOU, qui en a rédigé et édité les textes. À l'intérieur d'un espace où alternent l'ombre et la lumière, les objets exposés sont présentés dans une optique et une esthétique modernes qui révèlent le caractère intemporel et universel de la pensée de Kazantzakis, offrant de la sorte aux visiteurs un voyage, fascinant dans sa vie, ses mots et sa philosophie." Source: extrait du document mis à la disposition des visiteurs à l'accueil du musée. Le site internet où vous pouvez retrouver l'ensemble de l'exposition du musée, les textes et les commentaires en grec, français, allemand et anglais. La Crète sur les ondes. Cavo Sidero fin! Le 5 mai France culture a consacré une journée entière à la Grèce. La Crète a été évoquée deux fois dans le cadre de l'émission d' Irène Omélianenko "sur les docks" programmée du lundi au vendredi de 17h à 17h55. Sous forme de documentaires sonores Alexandre Héraud et Diphy Mariani ont proposé d'abord le 4 mai un abécédaire ayant pour but de faire définir l'identité crétoise par des personnalités crétoises francophones rencontrées en Crète. Le 5 mai, sous la conduite de Denise, que beaucoup d'adhérents connaissent pour avoir séjourné à l'odyssée à Agia Fotia, près de Sitia, Alexandre Héraud a rencontré le Père Philotheos, higoumène du monastère de Toplou, Manolis Tsantakis, photographe, écologiste à Palekastro, opposant au projet, que beaucoup d'adhérents connaissent aussi par l'intermédiaire de s es photographies qui sont régulièrement exposées par l'association, Christopher Egleton, président de Minoan Group, Georges Stylianakis, avocat. Ces différents témoignages croisés permettaient à chacun des intervenants d'expliquer ses arguments sur le projet de Cavo Sidero à l'extrémité de l'île, suite à son annulation par le conseil d'état grec. Espérons que cette décision, qui devrait normalement sceller définitivement l'arrêt du projet, ne soit pas contournée par un tour de passe-passe permettant au projet de ressurgir un peu plus tard. Il est à noter que sur le site de Minoan group toutes les pages concernant le projet de Cavo Sidero ont disparu, c'est déjà un début!. Pour mémoire rappelons l'édito de G. Labonne dans le n 30 de Γεηα ζάο: "l exemple du Cap Sidero livré aux spéculateurs à l extrême est de l île, se traduit, d après les avants projets présentés, par des investissements énormes, des installations pharaoniques sans pour autant de garanties de retombées économiques pour les populations locales, le tout au détriment des équilibres écologiques, du respect de la nature, de la qualité de vie des habitants." Suite à l'émission de France culture, voici aussi à titre d'exemple la réaction d'un habitué de la région de Palekastro qui r ésume peut être le sentiment de beaucoup: "je suis impressionné par la capacité de Minoan group à se donner l'image du pot de terre victime de puissants écolos irresponsables. Ils réussissent à se présenter comme plus blancs que neige et plus verts que les défenseurs de l'environnement, soucieux de façon presque désintéressée de l'intérêt du pauvre et malheureux paysan local. Je choisirai d'en rire compte tenu de la tournure que semble prendre l'affaire, même si l'envie d'envoyer quelques claques se fait sentir."

12 12 ACTIVITES DE L'ASSOCIATION. Conférence de l'association. "La découverte de la Crète d hier et d aujourd hui " Terre d histoire, patrie de Zeus et du Minotaure, enjeu de multiples invasions à travers les siècles, parcourue d oliviers et de plantes endémiques, haut lieu d un tourisme protéiforme, paysages tourmentés et grandioses, plages secrètes et idylliques, gastronomie bienfaitrice unanimement reconnue, hospitalité légendaire encore d actualité. La Crète ne vous laisse jamais indifférent. Dans le cadre de la semaine bleue organisé par la municipalité de Sainte Geneviève des Bois, à l'initiative du Conseil des sages, l association «Crète terre de rencontres» met l expérience de ses adhérents au service de: «La découverte de la Crète d hier et d aujourd hui» à travers les thèmes suivants : Tourisme, histoire, géographie, faune et flore, économie culture et traditions, gastronomie, coups de cœur de l association. mardi 25 octobre 2011 salle du miroir 14h Sainte Geneviève des bois. Le S.A.H Salon des Nos adhérentes ont du talent! Artistes du Hurepoix avait récompensé en 2009 Georges et Kosta Kounalis pour leur exposition de tableaux. Cette année le salon accueille deux de nos adhérentes Nicole Amiot avec deux tableaux et Françoise Gekiere, véritable Poulidor qui truste les seconds prix de poésie depuis plusieurs années. Françoise puise entre autres son inspiration en Crète qu'elle connait depuis des années. Certains de ses textes ont été publiés dans Γεηα ζάο: Ode à la Crète dans le n 29 ; La fête du Raki dans le n 30. Un autre de ses poèmes est à découvrir page 9. Le salon des saveurs et du tourisme 2011 Vous êtes ici "Ah! Vous êtes là cette année!, on ne vous trouvait pas au même emplacement que les années précédentes, alors on était inquiet" C'est par ces mots souvent entendus que l'on a pu sentir que le stand crétois était quasiment devenu incontournable au salon des saveurs et du tourisme. Le changement du positionnement du stand dans l'immense chapiteau du site de l'attoque avait perturbé les habitués! Le dernier weekend de mars est depuis 2006 une date incontournable sur l'agenda de l'association. Elle se mobilise pour permettre aux producteurs crétois de venir dans le nord de la France, à Aulnoye Aymeries, présenter leurs produits et à ses adhérents de faire partager à travers leurs expériences, leur amour de la plus grande ile Grecque Les différentes parties du stand, les herbes aromatiques et infusions, les vins, l'huile d'olive et la partie restauration Cette année encore les Aulnésiens et les gens du Nord ont pu revoir Stelios Katsarakakis qui avait revêtu le costume traditionnel crétois pour promouvoir son huile d'olive ou pour la faire découvrir aux néophites en la dégustant avec du paximadi, le fameux pain crétois. Il faut dire que depuis quelques années, grâce à Stelios, l'huile d'olive de Crète est rentrée dans les cuisines nordistes. Ils ont aussi retrouvé Nikos Miliarakis qui les a guidés dans la dégustation des vins blancs, rosés et rouges de la cave Minos à Peza qui, eux aussi, petit à petit, prennent place sur les tables françaises. Enfin ils ont pu découvrir un nouveau venu, Vangelis Verikokidis avec ses herbes aromatiques, ses thés et ses infusions cultivées dans le sud de la Crète à Tsoutsouros. Espérons pour lui que cette première prise de contact qu'il a fort appréciée se renouvellera et rencontrera aussi du succès dans l'avenir Tout au long de ce weekend, les visiteurs de salon ont pu se restaurer sur le stand de la Crète grâce aux préparations de Ioannis Moustakas, propriétaire du restaurant le Mykonos à Valenciennes, tout ceci arrosé généreusement de vin crétois, de raki ou de rakomelo (raki au miel). De nombreux contacts ont été comme les années précédentes pris par les touristes potentiels qui aspirent à découvrir ou à approfondir leurs connaissances de l'île sous une forme de tourisme éloignée des grands circuits traditionnels des tours opérateurs. Les conseils des adhérents leur sont alors d'une aide efficace et appréciée. Comme l'année précédente, la municipalité d'aulnoye a accueilli l'ensemble de l'équipe pour participer aux festivités d'après match de l'équipe féminine locale qui, cette année, bataille pour la division supérieure. L'ambiance toujours très chaleureuse de cet évènement a été cette année encore renforcée par le voisinage de nos amis polonais et la proximité immédiate du stand champenois qui nous confirme que le champagne, spécificité

13 13 française par excellence est une boisson qui coule à flot, en toutes circonstances, et engendre sans aucun doute une bruyante joie de vivre. Le dimanche soir, c'est au gîte de Locquignol, autour d'une table que les participants fatigués mais contents se sont retrouvés dans une ambiance inspirée de la convivialité crétoise. Nous avons tout au long de ce weekend regretté l'absence pour raison de santé de Françoise, Raoul et Yannis, nous souhaitons vivement les retrouver en pleine forme dans les éditions à venir, de même que Chantal et Gérard qui étaient contraints pour des raisons professionnelles en cette période d'élections. Nous donnons donc rendez-vous pour le salon 2012! La presse régionale le 27 mars

14 14 VOS PREMIERS PAS EN GREC (5) Claire Chazeau Nous continuons à vous guider dans l 'acquisition de bases de la langue grecque.cette fois nous vous accompagnons au restaurant. En effet, si nombre de menus sont traduits en anglais et même en plusieurs langues dont le français, la traduction est parfois loin d être fidèle et on n est pas exempt de surprises en découvrant le plat dans son assiette ou la boisson commandée. Voici donc quelques plats crétois et boissons dont la carte trahit fréquemment la teneur et la signification. Bien sûr cette liste est loin d être exhaustive. QUELQUES PLATS et BOISSONS REPANDUS. GREC TRADUCTION PRONONCIATION Σδαηδίθη Χφρηάηηθη Νηάθος Yaourt au concombre avec ail et aneth parfois menthe. Salade grecque avec féta tomates concombres, olives, herbes... Spécialité crétoise, pain recuit avec tomate râpée, huile d olive et herbes. Tzatziki Choriatichi Dakos Σσροπίηα Feuilleté au fromage frais (myzithra). Tyropita παλαθόπηηα Feuilleté au fromage et aux épinards. Spanakopita Χοτιοί Escargots spécialité crétoise. Chochli Κοθορέηζη Abats d agneau cuits à la broche. Kokoretsi Παζηίηζηο ηηθάδο Plat de pâtes et de viande hachée agrégées avec de la béchamel comme la moussaka. Préparation mijotée de différentes viandes: bœuf, lapin, veau... Pastitsio Stifado Παïδάθηα Côtelettes d agneau grillées. Païdakia κπρηδόια Côtelettes de bœuf ou porc, il faut préciser. Brizola Χφρηάηηθη Χοτιοί Λοσθοσκάδες οσβιάθη Μπηθηέθη Brochette de viande; elle peut être de grande taille ou petite (micro). Boulettes de viande hachée parfumées aux herbes et grillées. Souvlaki Bifteki Αζερίλα, καρίδα Petite friture; la 2ème est moins fine. Atherina, marida Χηαπόδη Poulpe ou pieuvre servie grillée ou froide en sauce vinaigrette. Chtapodi Γαιαθηοκπούρεθο Gâteau, flanc au lait et au miel. Galaktoboureko Παζηίηζηο Λοσθοσκάδες Petits beignets au sirop de miel. Loukoumades Κραζί τύκα 1/2 θι Vin en vrac vendu au kg, non au litre. Krassi chyma Ρεηζίλα Vin plus ou moins résiné. Retsina Ειιεληθός θαθές,ζθέηο, κέηρηο,γισθό Νεζθαθέ θραπέ Ραθί, Σζηθοσδηά Café grec servi avec le marc; sans sucre, un peu ou très sucré. Café froid fait avec du nescafé différent du nescafé français, couleur chocolat. Alcool de raisin souvent offert avec gentillesse en fin de repas. Ellenikos kafes, sketo, metrio, glyko Nescafe frapé Raki, Tsikoudia Κοθορέηζη Αζερίλα

15 15 Jeu : Avez-vous bien suivi le voyage 2011? Claire Chazeau 8 e 3 5 f h d S N 1 H A L E P A 2 S O K R A T I S j k b K P C M F V R e H g 3 T O P O L I A 4 A R G I R O U P O L I T L U L M T H E H A R A K Y D O N I A I A E S N S S R I R 6 M I N O S a I S I E A M c 7 T S O U T S O U R O S R A A O S i N 8 E L E F T E R I O S 9 K O U N A L I S A A K G X 10 G A V A L O C H O R I 11 T R I A D A A D A 12 A L I K I A N O S k 1. Résidence de Venizelos à Chania. 2. Prénom du fils de Venizelos enterré avec lui sur l Akrotiri. 3.Gorges sur la route d Elafonissi. 4. Ancienne cité romaine de Lappa. 5. Nom du site antique de Chania. 6. Roi légendaire de Crète qui a donné son nom à une cave à Peza. 7. Charmante ville au sud où nous avons reçu un accueil chaleureux. 8. Prénom du célèbre homme d état qui a permis l union avec la Grèce en Nom des peintres qui nous ont reçus et accompagnés à Chania. 10.Village célèbre pour la confection de dentelles. 11.et i en 2 morceaux nom d une villa royale au sud. 12. Un des trois villages de la région des orangers: portochalochoria. a. Village sur les hauteurs de Chania. b. Charmant village traditionnel de l Apokoronas. c. Monastère où fut commis un terrible massacre. d. Lieu de sépulture du n 8. e. Célèbre palais minoen sur la côte sud. f. Sainte qui donna son nom à la grotte sur la route d Elafonissi. g. Lieu d où partit la révolution crétoise. h. Nom du saint qui caractérise l église de Souda décorée par les peintres du 9. i. Premier des deux morceaux de la villa royale au sud. j. Ville de naissance du 8. k. Plage et site célèbres à l extrême nord ouest de la Crète. Solution du n 40 : Sitia et ses environs 3 1 Δ 4 Μ 2 Ν Σ 5 α Π Η Κ Ο Κ Δ Φ Α Λ Ο Ζ 6 Α Ο Σ Π Σ Μ Ρ Τ Ο Λ Η Τ Μ Φ Η β Κ Ο Ρ Ν Α Ρ Ο Π Ο Τ Ω γ Κ Α Ε Α Ν Δ Μ Α Σ Α Ν Ρ Ζ Α δ Γ Η Ο Ν Τ Α Γ Δ ε Π Δ Σ Ρ Α Η δ Β Α Η

16 16 Les bonnes adresses en France. Les bonnes adresses en France. A voir et à savoir. Comme tous les étés la municipalité d'héraklion organise son festival (danses, concerts, spectacles ) en plein air au théâtre Nikos-Kazantzakis ou au théâtre Manos-Hatzidakis. Renseignements et programmation à l'office du tourisme.1, rue Xanthoulidou, face au Musée archéologique. Ouverture en été: du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 le samedi de 8h30 à 14h30 Les bonnes adresses en Crète. Lire " Γεηα ζας": - Pour favoriser les échanges culturels et amicaux - Pour découvrir et approfondir les connaissances de la civilisation,, de la langue et des traditions crétoises. Si vous êtes adhérents à l association " Crète : terre de rencontres ", vous pouvez disposer des bonnes adresses connues en Crète. Renseignez vous auprès de l association Denise JARNEVIC, Jean Louis PROFIT et Audrey L' ODYSSEE Appartements Chambres Tél. / Fax : Box 8542 SITIA KRITI - GREECE BULLETIN D ADHESION ANNUEL. Nom:.. Prénom:. Adresse: Localité: Code Postal:.. Téléphone:. Mail:... Adhésion: Individuelle (30 Euros) / Couple ( 50 Euros) / Étudiant ( 18 Euros). (Rayer la mention inutile) Règlement: chèque Libellé à l ordre de " Crète : terre de rencontres " espèces Adresser à : Crète : terre de rencontres 34, Rue des Mares Yvon Ste Geneviève des Bois Tel: Si vous désirez conserver l'intégrité de votre journal, vous pouvez retrouver ce bulletin d'adhésion sur le site Internet de l'association:

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 E Participation grecque à MVE 2016 École Jeanne d Arc Melun Ville d Europe 2016 Κόσμοι της Φαντασίας Θα συμμετάσχουμε και φέτος, για 24 η χρονιά, στο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse».

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». AERITES. «La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». En 2003, j ai entrepris de mettre en images la collection de poèmes de mon ami Dimitris Chalazonitis,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Άννα Ταµπάκη Καθηγήτρια στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Ι. Η γνωριµία µου µε τον Ρακίνα σε τρεις χρονικότητες Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ. Εγχειρίδιο του μαθητή

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ. Εγχειρίδιο του μαθητή ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ Εγχειρίδιο του μαθητή Table of Contents ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ 3 ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 3 ΚΕΙΜΕΝΑ 3 ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΖΑΝΤΑ 4 ΚΑΙ ΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 Υλικό για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Μια νύχτα με φεγγάρι κάποιο μικρό αυγoυλάκι ήταν ακουμπισμένο πάνω σ ένα φύλλο. Dans la lumière

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE EPITOPOU / ΕΠΙΤΟΠΟΥ du 27 juillet au 28 août 2013 / Από 27 Ιουλίου έως 28 Αυγούστου 2013 Andros, Cyclades / Ανδρος, Κυκλάδες Μια εικαστική πρόταση που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ο παιδαγωγικός στόχος μας ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές για το θέμα, τις μορφές εμφάνισης, τη συχνότητα και τα μέτρα αντιμετώπισης.

Ο παιδαγωγικός στόχος μας ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές για το θέμα, τις μορφές εμφάνισης, τη συχνότητα και τα μέτρα αντιμετώπισης. Η 6 η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως διεθνής ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού. Με την ευκαιρία αυτή, στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας της Γ γυμνασίου, ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό. Ο παιδαγωγικός στόχος μας

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρώντας τον Πλανήτη

Παρατηρώντας τον Πλανήτη Παρατηρώντας τον Πλανήτη Observer la planète Νερό Eau Aέρας Air Γη Terre Φωτιά Feu Αθήνα Athènes 17/02-30/06 2014 Παρατηρώντας τον Πλανήτη Observer la planète Νερό Eau Aέρας Air Γη Terre Φωτιά Feu Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur Les Laboratoires Pierre Fabre, second groupe pharmaceutique indépendant francais, ont réalisé un chiffre d affaires de près de 2 milliards d euros en 2012, don t 54% à l international. Leurs activités

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 Closing address by the President of the House of Representatives, Mr. Marios Garoyian Mr. President of the Parliamentary

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Ειδικοί Σκοποί ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Γυµνάσιο επιδιώκεται οι µαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα, και ειδικότερα: Να κατανοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΟΣΙΟΥ-Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère Grec de l Éducation Nationale et des Cultes Certification en Langue Française NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT Corrigé exercices série # sur la théorie des ortefeuilles, le CA et l AT Exercice N et Q ayant la même espérance de rentabilité, formons un portefeuille de même espérance de rentabilité, de poids investi

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594)

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) 1 Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) Ἔτι δ ὁρῶν τὸν δῆμον οἰδοῦντα καὶ θρασυνόμενον τῇ τῶν χρεῶν ἀφέσει, δευτέραν προσκατένειμε βουλήν, ἀπὸ φυλῆς ἑκάστης (τεσσάρων οὐσῶν) ἑκατὸν ἄδρας ἐπιλεξάμενος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

1 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Σπουδών των Γαλλικών προβλέπει τη διδασκαλία του μαθήματος μέσα από 8 θεματικές ενότητες και υποενότητες για τη Α και Β τάξη Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ενότητα 5: Structuro-Globale Audio-Visuelle (SGAV) ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νυχτερινές πλάκες Νuits drôlatiques

Νυχτερινές πλάκες Νuits drôlatiques Νυχτερινές πλάκες Νuits drôlatiques της Florence Christakis 10-31 Μαρτίου 2010 Λεμπέση 4 & Μακρυγιάννη 33 - Μετρό Ακρόπολη Μετρώντας τα πρόβατα / Insomnie Βελονογραφία σε τσίγκο, επιπεδοτυπία και μολύβι

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Γενεύης Association Hellénique de Genève

Σύλλογος Ελλήνων Γενεύης Association Hellénique de Genève Σύλλογος Ελλήνων Γενεύης Association Hellénique de Genève ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Ιούνιος 2012 Αγαπητά μέλη, συμπατριώτες και φίλοι, Σας καλωσορίζουμε στο Σύλλογο Ελλήνων Γενεύης (ΣΕΓ) και σας περιμένουμε στις επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

CÉLÉBRANT 60 ANS DE LA SOCIÉTÉ PHOTOGRAPHIQUE HELLÉNIQUE HELLAS. Réflexions en Noir et Blanc. 15 juin - 15 novembre 2012

CÉLÉBRANT 60 ANS DE LA SOCIÉTÉ PHOTOGRAPHIQUE HELLÉNIQUE HELLAS. Réflexions en Noir et Blanc. 15 juin - 15 novembre 2012 CÉLÉBRANT 60 ANS DE LA SOCIÉTÉ PHOTOGRAPHIQUE HELLÉNIQUE HELLAS 15 juin - 15 novembre 2012 Au siège de la Fédération Internationale de l Art Photographique, Paris AMBASSADE DE GRECE EN FRANCE Chers amis

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE

La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE 0 A- Constitution organique du vivant et introduction Pages du mémoire GREC transcription Pp 3 et 4 - ζωή : zoèe - La Vie dans son sens générique - La vie son sens

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

«Δεξιοτέχνη της οπτικής απάτης» τον απεκάλεσε ο Γιάννης Τσαρούχης και «μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής ζωγραφικής» ο Teriade.

«Δεξιοτέχνη της οπτικής απάτης» τον απεκάλεσε ο Γιάννης Τσαρούχης και «μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής ζωγραφικής» ο Teriade. «ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ» Γεννημένος στην Κατερίνη ο Κώστας Χαραλαμπίδης σπούδασε τις εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα και τη Γαλλία, όπου μαθήτευσε στην Ecole des Beaux Arts δίπλα στον N. Wancker, απ όπου απέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

Promouvoir le cinema français dans le monde. Promoting French cinema worldwide. Graphic Design Maud TÉPHANY CMJ

Promouvoir le cinema français dans le monde. Promoting French cinema worldwide. Graphic Design Maud TÉPHANY CMJ GRÈCE C M J CM MJ CJ CMJ N Promouvoir le cinema français dans le monde Promoting French cinema worldwide Graphic Design Maud TÉPHANY Thinkstock LA PLUS GRANDE SALLE DE CINÉMA EN FRANÇAIS DANS LE MONDE

Διαβάστε περισσότερα

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus , 542, id.a69 X 3 Σg Nouvelles surfaces d'énergie potentielle

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΩ ΠΑΤΕΛΗ ΑΝΑΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλοι Σπουδών Ι. Πανεπιστηµιακοί Τίτλοι 1981 Πτυχίο (Licence ès Lettres) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1 ο Παράδειγμα (Επιλογής: Σωστό-Λάθος) Vrai ou faux? Lis le texte suivant et réponds en mettant une croix dans la bonne case (A ou B). Σωστό ή λάθος; Διάβασε το κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-γαλλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-γαλλικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές γαλλικά-ελληνικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές γαλλικά-ελληνικά Ευχές : Γάμος Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. νιόπαντρο ζευγάρι Félicitations et meilleurs vœux à vous

Διαβάστε περισσότερα

http://www.projethomere.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=15&p=3006

http://www.projethomere.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=15&p=3006 Page 1 sur 6 Projet Homère Le site de la Langue Grecque Retour vers l'accueil Déconnexion [ Elpida ] 0 nouveau message FAQ Rechercher Membres Panneau de contrôle de l utilisateur Dernière visite le : Mer

Διαβάστε περισσότερα

C.E.R.C.L.E FRANCO-HELLENIQUE BULLETIN. D information

C.E.R.C.L.E FRANCO-HELLENIQUE BULLETIN. D information 1 C.E.R.C.L.E FRANCO-HELLENIQUE Mars 2009 N 53 LE BULLETIN D information Sommaire Editorial Page 1 Souvenirs de voyage Page 7 Conférence de M.Claude RE- GNIER «L enfant, son concept et sa prise en charge

Διαβάστε περισσότερα

SOMMAIRE : Editorial p. 2

SOMMAIRE : Editorial p. 2 Voici les élèves de la Section hellénique et ceux des classes de 2nde 1, 2 et 3, de la Section française qui ont participé à la création de ce numéro : ΑΥΛΑΚΙΏΤΗΣ Χαράλαμπος, Δ1 BAHRI Saria, 2nde3 BARDOUT

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Τμήματος για την υπόθεση Λέιλα Σαχίν εναντίον Τουρκίας.

Απόφαση του Τμήματος για την υπόθεση Λέιλα Σαχίν εναντίον Τουρκίας. 29/6/2004 Πρακτικά της Γραμματείας Απόφαση του Τμήματος για την υπόθεση Λέιλα Σαχίν εναντίον Τουρκίας. Στην υπόθεση Λέιλα Σαχίν εναντίον Τουρκίας, το Δικαστήριο κατέληξε ομόφωνα: Στη μη παραβίαση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο : ηµιουργήστε τα blog και τα podcast σας: Eίναι απλό!

Σεµινάριο : ηµιουργήστε τα blog και τα podcast σας: Eίναι απλό! Σεµινάριο : ηµιουργήστε τα blog και τα podcast σας: Eίναι απλό! Νέοι κύκλοι σεµιναρίων τον Ιούνιο! Σερφάρετε; Ξέρετε τι είναι τα blog; Τα podcast; Καµία ιδέα; Ούτε το 2/3 των χρηστών Internet παγκοσµίως

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Marc Les types de texte grecs (120-380) et traduction française Chapitres 1-8

Evangile selon Marc Les types de texte grecs (120-380) et traduction française Chapitres 1-8 Révision 23.4.09 Evangile selon Marc Les types de texte grecs (120-380) et traduction française Chapitres 1-8 2 3 Introduction Présentation générale L Evangile selon Marc qu on peut lire en grec aujourd

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAU A (A1&A2) sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1. Compréhension de l écrit et maîtrise du système de la langue 2016 A

NIVEAU A (A1&A2) sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1. Compréhension de l écrit et maîtrise du système de la langue 2016 A ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation, de la Recherche et des Cultes C e r t i f i c a t i o n e n L a n g u e F r a n ç a i s e NIVEAU

Διαβάστε περισσότερα

Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres"

Journal édité par l'association Crète terre de rencontres N 47 Juin 2013 Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres" www.creteterrederencontres.info 34, rue des Mares Yvon 91700 Ste Geneviève des Bois Tél: 01 60 16 91 47 mail: association@creteterrederencontres.info

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

After Antiquity: Athènes médiévale entre le IVe et le XIIIe s.

After Antiquity: Athènes médiévale entre le IVe et le XIIIe s. After Antiquity: Athènes médiévale entre le IVe et le XIIIe s. Platon PETRIDIS Université d Athènes Changements dans la physionomie de la ville pendant la période protobyzantine (IVe VIIe s.) Abandon

Διαβάστε περισσότερα

SAVE THE DATE The Immigrant, by Charlie Chaplin Musical Screening More info soon

SAVE THE DATE The Immigrant, by Charlie Chaplin Musical Screening More info soon SAVE THE DATE The Immigrant, by Charlie Chaplin Musical Screening 27.11.2016 More info soon Μέγαρο Μουσικής, Athens Concert Hall Leof. Vasilissis Sofias, Athens T (+30) 21 07 28 23 33 Reservations: 20

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

EXAMENS À L ÉCOLE LIVRE DU PROFESSEUR LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS

EXAMENS À L ÉCOLE LIVRE DU PROFESSEUR LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS A EXAMENS À L ÉCOLE P R É P A R E R LE NIVEAU A (&) EXAMENS DE FRANÇAIS LIVRE DU PROFESSEUR Το έντυπο αυτό εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Février 2012 N 43. Bulletin édité par l association " Crète : terre de rencontres " pour ses adhérents. Sommaire

Février 2012 N 43. Bulletin édité par l association  Crète : terre de rencontres  pour ses adhérents. Sommaire Février 2012 N 43 Bulletin édité par l association " Crète : terre de rencontres " pour ses adhérents. Il nous reste la méthode Coué! Sommaire Edito 1 L'agglomération de Vamos 2 Thésée en Crète 4 Faune

Διαβάστε περισσότερα

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο REVIISIION = ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ I) TERMES DE COIFFURE LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο LES PERSONNES = ΤΑ ΑΤΟΜΑ 1) Un coiffeur = ένας

Διαβάστε περισσότερα

Unité 0 p.8 9 PREMIERS JOURS

Unité 0 p.8 9 PREMIERS JOURS Traduction des consignes Μετάφραση των οδηγιών Lexique Λεξιλόγιο 1 Unité 0 p.8 9 PREMIERS JOURS Écoute et chante Écoute et répète Άκουσε και τραγούδησε Άκουσε και επανέλαβε Cherche sur la carte de France

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

" LES ANIMAUX ET LEURS HOMMES " " ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥΣ "

 LES ANIMAUX ET LEURS HOMMES   ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥΣ Étude interculturelle du recueil de Paul Éluard Διαπολιτισμική μελέτη της ποιητικής συλλογής του Paul Éluard " LES ANIMAUX ET LEURS HOMMES " " ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥΣ " Poésies/Ποιήματα 1913-1926 NIKI

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελληνο-ισπανική κοινότητα: η διατήρηση της ισπανικής γλώσσας στις μεικτές οικογένειες»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελληνο-ισπανική κοινότητα: η διατήρηση της ισπανικής γλώσσας στις μεικτές οικογένειες» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΙΗΤΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΙΗΤΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΙΗΤΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Π ΡΩΤΟ Σ ΗΜΕΙΟ Τ Ο ΕΡΓΟ ΤΟΥ Γ ΙΑΝΝΗ Μ ΟΥΧΑΣΙΡΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΠΩΣ ΔΙΑΛΕΓΕΙ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Traduction de la chanson de Notis

Traduction de la chanson de Notis Page 1 sur 7 Projet Homère Le site de la Langue Grecque Retour vers l'accueil Déconnexion [ Elpida ] 0 nouveau message FAQ Rechercher Membres Panneau de contrôle de l utilisateur Dernière visite le : Mer

Διαβάστε περισσότερα

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2016 GREC MODERNE MARDI 21 JUIN 2016 LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO)

Διαβάστε περισσότερα

La mise en marché du lait ici pas comme ailleurs

La mise en marché du lait ici pas comme ailleurs Le jeudi 28 octobre 2010 Best Western Hôtel Universel, Drummondville La mise en marché du lait ici pas comme ailleurs Alain BOURBEAU Conférence préparée avec la collaboration de : Martine LABONTÉ Line

Διαβάστε περισσότερα

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS EXAMENS AÀ L ÉCOLE P R É P A R E R LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS LIVRE DE L ÉLÈVE Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας»

Διαβάστε περισσότερα

Bulletin de l Association CRETE : terre de rencontres 11, rue Alphonse KARR 75019 PARIS- Tél : 01 40 34 78 71 4 ème trimestre 1998 N 1

Bulletin de l Association CRETE : terre de rencontres 11, rue Alphonse KARR 75019 PARIS- Tél : 01 40 34 78 71 4 ème trimestre 1998 N 1 Bulletin de l Association CRETE : terre de rencontres 11, rue Alphonse KARR 75019 PARIS- Tél : 01 40 34 78 71 4 ème trimestre 1998 N 1 Edito L appel de Maria Η έκκληση της Μαρίας Maria est de ces femmes

Διαβάστε περισσότερα

Traduction de la chanson de Notis

Traduction de la chanson de Notis Page 1 sur 7 Projet Homère Le site de la Langue Grecque Retour vers l'accueil Déconnexion [ Elpida ] 0 nouveau message FAQ Rechercher Membres Panneau de contrôle de l utilisateur Dernière visite le : Mer

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres"

Journal édité par l'association Crète terre de rencontres N 49 Mars 2014 Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres" www.creteterrederencontres.info 34, rue des Mares Yvon 91700 Ste Geneviève des Bois Tél: 01 60 16 91 47 mail: association@creteterrederencontres.info

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 FÉVRIER 2016 - JUIN 2016 ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΩΡΆΡΙΑ ΤΙΜΈΣ PROGRAMME HORAIRES TARIFS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ COURS FORMATIONS

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 FÉVRIER 2016 - JUIN 2016 ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΩΡΆΡΙΑ ΤΙΜΈΣ PROGRAMME HORAIRES TARIFS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ COURS FORMATIONS ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 FÉVRIER 2016 - JUIN 2016 ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΩΡΆΡΙΑ ΤΙΜΈΣ PROGRAMME HORAIRES TARIFS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ COURS FORMATIONS ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, σας

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

UNITÉ λεξικό Ακουστικά Κιάλια MP3 χάρτης πυξίδα

UNITÉ λεξικό Ακουστικά Κιάλια MP3 χάρτης πυξίδα UNITÉ 0 C est parti! 0 Για να τα καταφέρεις καλύτερα στην καινούρια γλώσσα, σου προτείνουµε µερικές δραστηριότητες που θα σου φανούν πολύ χρήσιµες. Κάθε φορά που θα επιτυγχάνεις σε κάποια δραστηριότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ορολογική νοοτροπία. La mentalité technologique. Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Maria Kardouli RESUMÉ

Η ορολογική νοοτροπία. La mentalité technologique. Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Maria Kardouli RESUMÉ Η ορολογική νοοτροπία Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τον Homo Erectus φτάνουμε οσονούπω στον Homo Semanticus, εφόσον το πείραμα του Web semantique (σημασιολογικού Ιστού) στεφθεί με επιτυχία. Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère Grec de l Éducation Nationale et des Cultes Certification en Langue Française NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

χωρίς αξιολογήσεις, χωρίς συστάσεις από ειδικούς, χωρίς συζήτηση με την ερευνητική και την ακαδημαϊκή κοινότητα, χωρίς το οποιαδήποτε στοιχείο

χωρίς αξιολογήσεις, χωρίς συστάσεις από ειδικούς, χωρίς συζήτηση με την ερευνητική και την ακαδημαϊκή κοινότητα, χωρίς το οποιαδήποτε στοιχείο Άρθρο του Καθ. Άγγελου Χανιώτη, καθηγητού Αρχαίας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το Institute for Advanced Study, Princeton, τ. αντιπρυτάνεως του Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης, στην εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

L enseignement du grec à l école élémentaire

L enseignement du grec à l école élémentaire 1 L enseignement du grec à l école élémentaire H διδασκαλία των Ελληνικών στο Γαλλικό Δημοτικό Cycle 2 : CP/CE1 L enseignement du grec est organisé à raison de 2 séances par semaine. Une enseignante de

Διαβάστε περισσότερα

Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres"

Journal édité par l'association Crète terre de rencontres N 48 Décembre 2013 Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres" www.creteterrederencontres.info 34, rue des Mares Yvon 91700 Ste Geneviève des Bois Tél: 01 60 16 91 47 mail: association@creteterrederencontres.info

Διαβάστε περισσότερα

Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres"

Journal édité par l'association Crète terre de rencontres N 50 Juillet 2014 Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres" www.creteterrederencontres.info 34, rue des Mares Yvon 91700 Ste Geneviève des Bois Tél: 01 60 16 91 47 mail: association@creteterrederencontres.info

Διαβάστε περισσότερα

N 55 mars avril Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres" Garder confiance dans un contexte perturbé?

N 55 mars avril Journal édité par l'association Crète terre de rencontres Garder confiance dans un contexte perturbé? N 55 mars avril 2016 Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres" www.creteterrederencontres.info 34, rue des Mares Yvon 91700 Ste Geneviève des Bois Tél: 01 60 16 91 47 mail: association@creteterrederencontres.info

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ανάπτυξη «Στρατηγικών σχεδίων» στο πλαίσιο του ΕΝPI CBC MED (Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης)

Διαβάστε περισσότερα

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015 52 www.eozia.fr professionnel HT de référence 2015 professionnel HT en Euros de référence HT au 22015 janvier 2013 www.eozia.fr smiso.com 53 RUBAFLEX RU Manchon isolant pour chauffage, climatisation et

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction «Je n aurais pas laissé cette faute si j avais pu me relire» «J aurais corrigé ma traduction si vous m aviez laissé plus de temps» «Si j

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 27, 28, 30/03 & 02/04/2015. éna ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME AFREL HEC

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 27, 28, 30/03 & 02/04/2015. éna ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME AFREL HEC Φοιτητές: Ελάτε να ανακαλύψετε την αριστεία των γαλλικών Πανεπιστημίων και Ανώτατων Σχολών Επιχειρήσεις: Ελάτε να προωθήσετε τις επαγγελματικές δεξιότητες του μέλλοντος Alumni: Ας αναδείξουμε το ταλέντο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2007

Session novembre 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE C1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα