ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Πάτρα 2012 Ο παρών εσωτερικός κανονισμός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε με την με αριθ. 21/ απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Πάτρας και αποτελεί αναθεώρηση του κανονισμού που έχει εγκριθεί με την με αριθ. 52/ απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ.

2 ΑΡΘΡΟ 1 ο ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει το πλαίσιο λειτουργίας των Σπουδαστικών Εστιών του ΤΕΙ Πάτρας, Κούκος παλιό και νέο κτίριο καθώς και την Σπουδαστική Εστία του πρώην Ε.Ι.Ν για την οποία η αρμοδιότητα οργάνωσης και λειτουργίας μεταφέρθηκε στο Τ.Ε.Ι με την Κ.Υ.Α /Η (ΦΕΚ/τ. Β 2508/ ) 2. Η λειτουργία των εν λόγω Εστιών αποσκοπεί στην ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών των οικονομικά ασθενέστερων Σπουδαστών και Σπουδαστριών 1 του ΤΕΙ Πάτρας, 2 προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Με στόχο τη σωστή λειτουργία των Εστιών, το ΤΕΙ επιδιώκει: Την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την πολιτιστική ανάπτυξη, μέσα από πρωτοβουλίες και τη συμμετοχή των διαμενόντων Σπουδαστών (αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς) σε διάφορες εκδηλώσεις. Την παροχή βοήθειας και ευκαιριών στους Σπουδαστές του ΤΕΙ για την απόκτηση συλλογικής και κοινωνικής συνείδησης και δράσης, κατοχυρώνοντας την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και το σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς και διαδικασίες. Την παροχή ευκαιριών και μέσων για πνευματική, ψυχαγωγική, καλλιτεχνική και αθλητική δραστηριότητα. 3. Στις Σπουδαστικές Εστίες του ΤΕΙ Πάτρας γίνονται δεκτοί, ως οικότροφοι, σπουδαστές του ΤΕΙ Πάτρας που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής των οικογενειών τους. 4. Η αποδοχή του παρόντος κανονισμού συνιστά βασική προϋπόθεση για την κτήση και διατήρηση της ιδιότητας του οικότροφου σπουδαστή. 5. Προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία των Εστιών είναι ο απόλυτος σεβασμός της εσωτερικής ακαδημαϊκής ζωής των διαμενόντων, δεδομένου ότι αυτές (Εστίες) αποτελούν φυσική προέκταση του ακαδημαϊκού χώρου του ΤΕΙ. 6. Για τη ρύθμιση θεμάτων ασύλου των Εστιών εφαρμόζονται οι κάθε φορά ισχύουσες, περί «ασύλου» των ΑΕΙ, διατάξεις 1 Οι Εστίες του ΤΕΙ καλύπτουν στεγαστικές ανάγκες Σπουδαστών και Σπουδαστριών. Για λόγους συντομίας όπου αναφέρεται ο όρος Σπουδαστές εννοείται ότι συμπεριλαμβάνονται και οι Σπουδάστριες. 2 ΟΙ Σπουδαστικές Εστίες της Πάτρας δεν καλύπτουν στεγαστικές ανάγκες Σπουδαστών των Παραρτημάτων. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικών Εστιών ΤΕΙ Πάτρας Σελίδα 2

3 Άρθρο 2 ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Η Διοίκηση των Εστιών ασκείται από (5) πενταμελή «Διοικούσα Επιτροπή» η οποία συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Πάτρας και αποτελείται από : α. Δύο (2) μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού τα οποία ορίζονται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ. Με την ίδια απόφαση, το Συμβούλιο του ΤΕΙ ορίζει και τον Πρόεδρο της Επιτροπής. β. Δύο (2) σπουδαστές που ορίζονται από το Σύλλογο Σπουδαστών των Εστιών. γ. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδαστικής μέριμνας ή τον Αναπληρωτή του. Η Διοικούσα Επιτροπή των Εστιών λειτουργεί μέσα στα πλαίσια που ορίζονται με αποφάσεις του Προέδρου του ΤΕΙ αλλά και ειδικότερα από τον παρόντα κανονισμό, επικουρείται δε και συνεργάζεται με: Τον Γραμματέα του ΤΕΙ Τον Προϊστάμενο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Το Τμήμα Σπουδαστικής μέριμνας του ΤΕΙ, το οποίο υποστηρίζει διοικητικά το έργο της. Η θητεία των μελών της Διοικούσας Επιτροπής είναι 2ετής, πλην των εκπροσώπων των σπουδαστών που είναι ετήσια. Άρθρο 3 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1.α. Η Διοικούσα Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και συνεδριάζει τακτικά (εκτός από την περίοδο των εκπαιδευτικών διακοπών) όταν υπάρχουν θέματα προς συζήτηση και εκτάκτως αν το ζητήσει ο Πρόεδρος αυτής ή κάποιο από τα μέλη της. 1.β. Σε περιπτώσεις ανάγκης σύγκλισης έκτακτης συνεδρίασης, η Επιτροπή πρέπει να συνέλθει εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα υποβολής του αιτήματος για έκτακτη σύγκλισή της. 2. α. Από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής καταρτίζονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που κοινοποιούνται στα μέλη της και στον Πρόεδρο του ΤΕΙ. Θέματα για συζήτηση μπορεί να προτείνει και κάθε μέλος της Επιτροπής. 2. β. Θέματα προς συζήτηση μπορεί να καταθέσει οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής, ή άλλος εμπλεκόμενος σε θέματα στέγασης, στο Τμήμα Σπουδαστικής μέριμνας του ΤΕΙ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικών Εστιών ΤΕΙ Πάτρας Σελίδα 3

4 2. γ. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει όταν συμμετέχει το 50% + 1 των μελών της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 2. δ. Κάθε μέλος της Επιτροπής έχει μια προσωπική ψήφο. 3. Στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής δικαιούνται να συμμετέχουν, χωρίς ψήφο, τα μέλη Συμβουλίου του ΤΕΙ, ο Γραμματέας ΤΕΙ, ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΤΕΙ. Η συμμετοχή άλλων, πέραν των παραπάνω, επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση - άδεια της Διοικούσας Επιτροπής. 4. Εισηγητής συντονιστής στις συνεδριάσεις είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής. 5. Σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής (τακτικές και έκτακτες ) τηρούνται πρακτικά, σε θεωρημένο βιβλίο Πρακτικών 3, από διοικητικό υπάλληλο του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας του ΤΕΙ ή, σε περίπτωση συνεδριάσεων εκτός ωραρίου, από και από άλλο υπάλληλο, που ορίζει ο Γραμματέας του ΤΕΙ. 6. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο του ΤΕΙ έκθεση για το έργο της και τη λειτουργία γενικά των Εστιών με ενδεχόμενες προτάσεις για αλλαγές ή βελτιώσεις. Άρθρο 4ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η Διοικούσα Επιτροπή των Εστιών έχει άλλοτε αποφασιστικές και άλλοτε εισηγητικές αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό. Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνονται: 1. Να φροντίζει, σε συνεργασία με το Τμήμα Σπουδαστικής μέριμνας του ΤΕΙ, για την ενημέρωση των σπουδαστών σχετικά με τις δυνατότητες στέγασης που παρέχει το ΤΕΙ, τη λειτουργία των Εστιών, τις προϋποθέσεις και τους όρους διαμονής στις Εστίες, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλη ενημέρωση πληροφορία σχετικά με την παροχή στέγασης και διαμονής στις Εστίες. 2. Να φροντίζει για την αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι και να καταρτίζει τον πίνακα των δικαιούχων διαμονής στις Εστίες με βάση τα κριτήρια των άρθρων 5 & 6 του παρόντος κανονισμού. 3. Να φροντίζει, σε συνεργασία με το Σύλλογο ή τους εκπροσώπους των διαμενόντων στις Εστίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, την 3 Το Βιβλίο θεωρείται από τον Γραμματέα του ΤΕΙ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικών Εστιών ΤΕΙ Πάτρας Σελίδα 4

5 εύρυθμη λειτουργία των εστιών, όπως προβλήματα συμπεριφοράς των ενοίκων, συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων, αποκατάσταση ζημιών κ.λπ. 4. Να ορίζει σε συνεργασία με το Σύλλογο ή τους εκπροσώπους των διαμενόντων Σπουδαστών, τα πλαίσια και τους κανόνες συλλογικής διαβίωσης στις Εστίες. 5. Να εισηγείται στο Συμβούλιο του ΤΕΙ την επιβολή κυρώσεων σε διαμένοντες στις Εστίες, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού ή ακόμα για την απομάκρυνση από τις Εστίες σπουδαστών που παραβιάζουν τους κανόνες λειτουργίας. Σε περίπτωση εισήγησης για απομάκρυνση διαμένοντα σπουδαστή από τις Εστίες, για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνεται ο Σύλλογος Σπουδαστών της Εστίας ή οι εκπρόσωποί τους. 6. Να συνεπικουρεί τους διαμένοντες σε προσπάθειες Μορφωτικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. 7. Να παρακολουθεί και να ενημερώνεται για την όλη λειτουργία των Εστιών (διοίκηση συντήρηση) και να εισηγείται στο Συμβούλιο του ΤΕΙ τη λήψη μέτρων για την ικανοποιητική λειτουργία τους. Άρθρο 5 ο ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ Η επιλογή των σπουδαστών για διαμονή στις Εστίες του ΤΕΙ Πάτρας γίνεται από την «Διοικούσα Επιτροπή» των Εστιών με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, (οικονομική και οικογενειακή κατάσταση κ.λ.π.). Ειδικότερα κατά την αξιολόγηση συνυπολογίζονται: α. Κοινωνικά κριτήρια, όπως ορφανοί, άτομα με ειδικές ανάγκες, πολυτεκνία, απορία, έκτακτες φυσικές καταστροφές κ.λ.π. β. Οικονομικά κριτήρια όπως: το συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) και τα περιουσιακά στοιχεία του ενδιαφερόμενου και της οικογένειάς του. γ. Ο αριθμός των μελών της οικογένειας του ενδιαφερόμενου, στον οποίο αριθμό περιλαμβάνονται οι γονείς και τα ανύπαντρα αδέλφια κάτω των 22 ετών αν δεν σπουδάζουν και κάτω των 25 ετών αν σπουδάζουν σε τριτοβάθμιο Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις των νόμων περί προστασίας των πολυτέκνων όπως ισχύουν κάθε φορά. Για να συμπεριληφθεί κάποιος στη διαδικασία επιλογής για τη χορήγηση δωματίου στις Εστίες θα πρέπει απαραίτητα, εκτός από το να είναι Σπουδαστής του ΤΕΙ Πάτρας, να ικανοποιεί και τις παρακάτω προϋποθέσεις: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικών Εστιών ΤΕΙ Πάτρας Σελίδα 5

6 1. Το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο που έχει θεσπίσει η πολιτεία για την σίτιση. Συγκεκριμένα για το ακαδημαϊκό έτος ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ Φ5/68535/Β3/ , ΦΕΚ 1965/ , τ.β. Αίτηση που υπερβαίνει το ανώτατο προβλεπόμενο όριο δεν αξιολογείται. 2. Να μην είναι πτυχιούχος άλλου Τριτοβάθμιου Ιδρύματος. 3. Να μην έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του. Για εξαιρετικές περιπτώσεις (καθυστερημένη έναρξη φοίτησης, αλλοδαποί σπουδαστές κ.λ.π. οι οποίοι είναι συνεπείς στις σπουδαστικές τους υποχρεώσεις) αποφασίζει το συμβούλιο του ΤΕΙ, μετά από εισήγηση - πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής των Εστιών. 4. Να μην έχει απομακρυνθεί από τις εστίες με προηγούμενη πειθαρχική απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ. 5. Η οικογένειά του να μην έχει τόπο μόνιμης διαμονής αλλά ούτε και να διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλ. από την πόλη της Πάτρας. Η απόσταση μπορεί να μειωθεί στα 30 χλμ. όταν υπάρχουν αποδεδειγμένα αντικειμενικές δυσκολίες μετακίνησης των σπουδαστών. 6. Να έχει υποβάλλει την αίτησή του, μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες που ισχύουν. 7. Να έχει εκπληρώσει τις τυχόν οικονομικές του εκκρεμότητες προς το ΤΕΙ. Να έχει ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. 8. Να μην κάνει την πρακτική του άσκηση εκτός Νομού Αχαΐας. 9. Να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το 1/3 τουλάχιστον των μαθημάτων στις εξετάσεις του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησής του. Άρθρο 6 ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Ενδιαφερόμενοι σπουδαστές Έλληνες και Αλλοδαποί που επιθυμούν να μείνουν στις Εστίες πρέπει να υποβάλλουν στις προβλεπόμενες προθεσμίες, στο Τμήμα Σπουδαστικής μέριμνας του ΤΕΙ τα ακόλουθα: 1. Αίτηση, την οποία λαμβάνει από το Τμήμα Σπουδαστικής μέριμνας σε έντυπη μορφή και την συμπληρώνει με τα προσωπικά του στοιχεία. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικών Εστιών ΤΕΙ Πάτρας Σελίδα 6

7 2. Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος που φοιτά στην οποία θα αναφέρεται, εκτός του ότι είναι σπουδαστής του ΤΕΙ Πάτρας, ο αριθμός Μητρώου Σπουδαστή, το τυπικό εξάμηνο φοίτησης και ο χρόνος πρώτης εγγραφής στο Τμήμα. 3. Επικυρωμένη Φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας. 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή (του τελευταίου εξαμήνου). 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου να δηλώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων τους, καθώς επίσης η μη ύπαρξη ιδιόκτητης κατοικίας στην περιοχή και σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων από την Πάτρα ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 30 χιλιόμετρα. 6. Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος 4 του προηγούμενου οικονομικού έτους της οικείας Δ.Ο.Υ. για το οικογενειακό εισόδημα των γονέων τους και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα εφόσον υποβάλλουν οι ίδιοι οι σπουδαστές φορολογική δήλωση. Εάν υπάρχει φορολογητέο εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, (για ιδιοκτησία ακινήτου, αυτοκινήτου κλ.π) του Σπουδαστή, αυτό θα προστίθεται, μειωμένο κατά 20 %, στο οικογενειακό εισόδημα, εκτός και αν ο Σπουδαστής έχει αποκοπεί από την οικογένειά του και αυτό να βεβαιώνεται από αρμόδια αρχή. Σε αυτή την περίπτωση θα εξετάζεται το εισόδημα του Σπουδαστή αυτοτελώς μειωμένο κατά 20 %. Σε περίπτωση που, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικογενειακό του εισόδημα θα υποβάλλει Υπ. Δήλωση ότι «θα προσκομίσει το εκκαθαριστικό το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των αιτήσεων». Σε περίπτωση που οι γονείς του ενδιαφερόμενου δεν είναι υποχρεωμένοι από το νόμο να υποβάλουν φορολογική δήλωση αυτό θα πρέπει να βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αυτή όμως πρέπει να καταθέσει βεβαίωση άλλης κατά το Νόμο αρμόδιας αρχής από την οποία να προκύπτει φαίνεται το οικογενειακό του εισόδημα, (του προηγούμενου έτους) ή η οικονομική κατάσταση των γονέων του ή μη ύπαρξη εργασίας (βεβαίωση ανεργίας, διακοπή επιτηδεύματος ένσημα ΙΚΑ κλ.π). Παιδιά αγροτικών οικογενειών, στην περίπτωση που οι γονείς τους δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση, καταθέτουν βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας σχετικά με τα περιουσιακά τους στοιχεία (ιδιόκτητες εκτάσεις, καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο κ.λ.π) και γενικότερα για την οικονομική του κατάσταση. Παιδιά απόρων οικογενειών θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση πιστοποιητικό απορίας από αρμόδια Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας. Αν ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος Σπουδαστής δεν υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση, θα πρέπει να καταθέτει βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ που να 4 Εισόδημα που προέρχεται από αποζημιώσεις η εφάπαξ δεν συνυπολογίζεται στο εισόδημα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικών Εστιών ΤΕΙ Πάτρας Σελίδα 7

8 φαίνεται ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης ή να το δηλώνει με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/ Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος Σπουδαστής διαθέτει ιδιωτικό επιβατικό αυτοκίνητο τότε θα προστίθεται στο οικογενειακό του εισόδημα το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από την κατοχή του αυτοκινήτου. 6.2 Επικυρωμένο αντίγραφο του Ε9, του τελευταίου οικονομικού έτους που υπέβαλλαν οι γονείς του (και ο ίδιος σε περίπτωση που διαθέτει ατομικά περιουσιακά στοιχεία). 6.3 Αν ο ενδιαφερόμενος έχει αδελφό/ή φοιτητή σε άλλο τριτοβάθμιο ίδρυμα, θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση του αντίστοιχου Ιδρύματος που σπουδάζει. 6.4 Αν ο ενδιαφερόμενος επικαλείται λόγους υγείας για οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που να τεκμηριώνει τους λόγους υγείας που επικαλείται. 6.5 Αν ο ενδιαφερόμενος είναι παιδί πολύτεκνης οικογένειας θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων. 6.6 Αν ο ενδιαφερόμενος είναι παιδί διαζευγμένων γονέων θα πρέπει να προσκομίσει δικαστική απόφαση όπου θα αναφέρεται η επιμέλεια. 1. Ειδικότερα οι αλλοδαποί θα προσκομίζουν: Αίτηση Βεβαίωση της Γραμματείας που φοιτά διαβατήριο και άδεια παραμονής (φωτοτυπία) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικογενειακό εισόδημα ή Βεβαίωση Οικονομικής αρχής από τον τόπο καταγωγής. Βεβαίωση της Πρεσβείας τους ότι εγγυάται για την εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων, αν υπάρχουν και την τήρηση του νόμιμου χρόνου παραμονής του στην Εστία. 2. Οι ομογενείς Σπουδαστές υποβάλλουν τα ίδια δικαιολογητικά με τους Έλληνες όπως προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και επί πλέον πιστοποιητικό ομογένειας από την εκεί Ελληνική Αρχή (Πρεσβεία ή Προξενείο). Η Διοικούσα Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία κατά την εξέταση των αιτήσεων των Σπουδαστών/στριών προκειμένου να καταλήξει σε ορθή και δίκαιη απόφαση. Η επιλογή των δικαιούμενων παραμονή στις Εστίες αλλοδαπών και ομογενών σπουδαστών γίνεται από την Διοικούσα Επιτροπή. 5 5 Σημείωση : οι σπουδαστές που θα επιλεγούν για διαμονή στις Εστίες θα προσκομίσουν μία πρόσφατη φωτογραφία την ημέρα παραλαβής του δωματίου τους. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικών Εστιών ΤΕΙ Πάτρας Σελίδα 8

9 Άρθρο 7 ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται στο Τμήμα Σπουδαστικής μέριμνας του ΤΕΙ για μεν τους σπουδαστές των παλαιών εξαμήνων 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου, για δε τους πρωτοετείς η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται μέσα στις προθεσμίες εγγραφής τους στη Σχολή που ανακοινώνει το Υπουργείο παιδείας. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν εξετάζονται, εκτός και αν η Διοικούσα Επιτροπή των Εστιών αποφασίσει διαφορετικά, λόγω εκτάκτων περιπτώσεων με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του ΤΕΙ Πάτρας. Άρθρο 8 ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ 1. Η επιλογή των αιτήσεων για διαμονή στις Εστίες θα προσδιορίζεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία. Α. Κατά προτεραιότητα στεγάζονται στις Εστίες οι υποψήφιοι που εντάσσονται, με σειρά προτεραιότητας στις παρακάτω ειδικές περιπτώσεις: 1. Υποψήφιοι που προέρχονται από άπορες οικογένειες μηδενικό εισόδημα, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση της Κοινωνικής Πρόνοιας του τόπου μόνιμης κατοικίας της οικογένειας του Σπουδαστή. 2. Υποψήφιοι ορφανοί και από τους δύο γονείς. 3. Υποψήφιοι που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. 4. Υποψήφιοι οικογενειών των οποίων τρία τέκνα σπουδάζουν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ τρία αδέλφια σε διαφορετική πόλη από αυτή της μόνιμης διαμονής της οικογένειας. Β. Ακολουθούν οι υποψήφιοι με βάση το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα (οικογενειακό και ατομικό) και την οικογενειακή τους κατάσταση, με σειρά κατάταξης ανάλογα με το κατά κεφαλήν εισόδημα που προκύπτει από την ακόλουθη επεξεργασία των οικονομικών και οικογενειακών τους στοιχείων, με ειδικό Λογισμικό: 1.Το δηλωθέν εισόδημα από μισθωτές Υπηρεσίες (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και των αντίστοιχων συνταξιούχων) λαμβάνεται υπόψη μειωμένο κατά 75%. 2. Σε περίπτωση κατά την οποία στην ίδια οικογένεια σπουδάζουν σε τριτοβάθμιο Ίδρυμα και άλλα αδέλφια ή εκπληρώνουν την στρατιωτική τους θητεία, το εισόδημα λαμβάνεται υπόψη μειωμένο κατά 15% για κάθε παιδί των ανωτέρω περιπτώσεων. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικών Εστιών ΤΕΙ Πάτρας Σελίδα 9

10 3. Σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας το Δηλωθέν εισόδημα λαμβάνεται υπόψη μειωμένο κατά 50 %. 4. Σε περίπτωση κατά την οποία στην οικογένεια υπάρχει μέλος με ειδικές ανάγκες το δηλωθέν εισόδημα λαμβάνεται μειωμένο κατά 10%. Αν το μέλος της οικογένειας είναι πρόσωπο με ειδικές ανάγκες και αυτό είναι ένας από τους γονείς τότε λαμβάνεται μειωμένο κατά 20%. 5. Αν ο υποψήφιος είναι ορφανός από τον ένα γονέα το δηλωθέν εισόδημα λαμβάνεται μειωμένο κατά 30%. 6. Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι το δηλωθέν εισόδημα λαμβάνεται κατά 20%. Αν στο πρόσωπο του υποψήφιου για στέγαση συντρέχουν περισσότερες της μιας από τις παραπάνω προϋποθέσεις έκπτωσης του δηλωθέντος εισοδήματος, το άθροισμα των ποσοστών έκπτωσης δεν μπορούν να υπερβούν το 75% του δηλωθέντος εισοδήματος. Διευκρινίσεις: 1.1. Στην περίπτωση κατά την οποία το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα προέρχεται αμιγώς από μισθωτές Υπηρεσίες και συντρέχουν και άλλες προϋποθέσεις τότε γίνεται η ανώτερη δυνατή έκπτωση κατά 75%, χωρίς δυνατότητα παροχής επιπλέον μείωσης Αν το δηλωθέν εισόδημα προέρχεται από άλλες πηγές (εκτός από μισθωτές υπηρεσίες) θα αθροίζονται οι εκπτώσεις εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις έως τη συμπλήρωση του 75%. (ανώτατη δυνατή μείωση εισοδήματος) Αν το οικογενειακό εισόδημα προέρχεται από μισθωτές Υπηρεσίες και από τρίτες πηγές τότε θα γίνεται έκπτωση στο εισόδημα από τις μισθωτές υπηρεσίες (75%) που είναι η μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση και για τα υπόλοιπα εισοδήματα θα γίνονται εκπτώσεις με τα πρόσθετα κριτήρια αν υπάρχουν. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν πρόσθετα κριτήρια τα εισοδήματα από άλλες πηγές προστίθενται δίχως έκπτωση στο εναπομείναν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες Στον υπολογισμό του αριθμού των μελών της οικογένειας του υποψηφίου με τον οποίο αριθμό θα προκύπτει το κατά κεφαλή εισόδημα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι γονείς και τα ανύπαντρα αδέλφια κάτω των 22 ετών αν δεν σπουδάζουν σε τριτοβάθμιο ίδρυμα και κάτω των 25 ετών εφόσον αυτά σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ Ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος κάθε υποψηφίου προκύπτει διαιρώντας το συνολικό οικογενειακό του εισόδημα, μετά τις παραπάνω εκπτώσεις, με τον αριθμό των μελών της οικογένειάς του, όπως προσδιορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο. Αν ο υποψήφιος έχει και ατομικό εισόδημα τότε το τελικό κατά κεφαλήν εισόδημά του θα προκύψει από το άθροισμα του ατομικού του εισοδήματος και του κατά κεφαλήν οικογενειακού του εισοδήματος. 1.6 Σε περίπτωση ενδιαφερομένων με αίτημα διαμονής κατά προτεραιότητα λόγω φυσικών καταστροφών, τους χορηγείται δωμάτιο κατά προτεραιότητα αν η κύρια κατοικία της οικογένειας έχει καταστεί Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικών Εστιών ΤΕΙ Πάτρας Σελίδα 10

11 ακατοίκητη και κατεδαφιστέα κατά το ακαδημαϊκό έτος υποβολής της αίτησης Σε περίπτωση ισοδυναμίας 2 ή περισσοτέρων υποψηφίων της ίδιας κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή κατάσταση, με προτεραιότητα στους ορφανούς σπουδαστές και στη συνέχεια στους σπουδαστές με τα περισσότερα μέλη στην οικογένεια, με αδελφούς φοιτητές. κ.λ.π. 2. Το Τμήμα Σπουδαστικής μέριμνας του ΤΕΙ, αφού αξιολογήσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων θα αναρτήσει στον σχετικό πίνακα ανακοινώσεων τον πίνακα αξιολόγησης όλων των αιτούντων, με τη σειρά κατάταξης κάθε υποψηφίου και των δικαιούχων διαμονή στις Εστίες 10 ημέρες μετά την λήξη του χρόνου υποβολής των αιτήσεων. 3. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων μέσα σε χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Η ένσταση υποβάλλεται στο Τμήμα φοιτητικής μέριμνας και απευθύνεται στη Διοικούσα Επιτροπή των Εστιών. 4. Η διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο μόνο για κάλυψη δωματίων που κενώνονται από ήδη διαμένοντες Σπουδαστές που περάτωσαν τις σπουδές τους ή έχασαν για οποιονδήποτε λόγο το δικαίωμα περαιτέρω διαμονής. Το Τμήμα Σπουδαστικής μέριμνας ανακοινώνει εντός του Ιουνίου τα ονόματα των διαμενόντων στις Εστίες Σπουδαστών παλαιών εξαμήνων οι οποίοι εξαιρούνται από την διαδικασία της αξιολόγησης εφόσον έχουν καλύψει τον δικαιούμενο χρόνο διαμονής που προβλέπεται από την νομοθεσία, η δε παράδοση των δωματίων γίνεται από 1 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου με εξαίρεση αυτούς οι οποίοι έχουν περατώσει τις υποχρεώσεις στη Σχολή τους. Ο σπουδαστής που έχει επιλεγεί και δεν προσέλθει για την παραλαβή του δωματίου, θεωρείται αυτόματα ότι έπαψε πλέον να ενδιαφέρεται και το δωμάτιο δίνεται, σύμφωνα με την κατάσταση επιλαχόντων στον επόμενο, εντός 5 ημερών. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Άρθρο 9ο 1. Οι οικότροφοι που εισάγονται από το Ακαδημαϊκό έτος 2012/2013 μπορούν να ανανεώσουν το δικαίωμα διαμονής τους στις Εστίες εφόσον υποβάλλουν αίτηση και βεβαίωση της Σχολής τους, όπως προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, για όσα χρόνια σπουδών απαιτούνται κανονικά για τη λήψη πτυχίου με δυνατότητα παράτασης 2 εξαμήνων με εξαίρεση αυτούς που εισήχθησαν στο ΤΕΙ τα ακαδημαϊκά έτη 2007/08 έως και 2011/12 οι οποίοι ήδη διαμένουν στις εστίας και μπορούν να παραμείνουν 4 εξάμηνα επιπλέον του χρόνου σπουδών τους. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικών Εστιών ΤΕΙ Πάτρας Σελίδα 11

12 2. Οι δικαιούχοι σπουδαστές μπορούν να παραμένουν στις Εστίες καθ όλη τη διάρκεια του έτους (και κατά τις περιόδους των εορτών πλην των θερινών μηνών κατά τους οποίους υποχρεούνται να αφήσουν ελεύθερους τους χώρους των δωματίων τους ώστε να γίνονται οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης, απολυμάνσεις, επισκευές, κ.λ.π ή και να χρησιμοποιηθούν οι χώροι για φιλοξενία σπουδαστών ή εκπαιδευτικού προσωπικού από άλλες χώρες/περιοχές στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών και λοιπών Προγραμμάτων που διοργανώνει το ΤΕΙ. 3. Σπουδαστής χάνει το δικαίωμα παραμονής στις Εστίες αν διακόψει για οποιονδήποτε λόγο τις σπουδές του για χρονικό διάστημα πάνω από 1 εξάμηνο (στράτευση, εγκατάλειψη σπουδών για προσωπικούς λόγους, κ.λ.π 4. Σε περίπτωση που οικότροφος σπουδαστής συμπληρώσει το ανώτατο χρονικό διάστημα παραμονής στην Εστία και δεν παραδώσει οικειοθελώς το δωμάτιό του, η Διοικούσα Επιτροπή έχει το δικαίωμα να τον απομακρύνει ακόμη και χωρίς την συγκατάθεσή του. 5. Σε περίπτωση που οικότροφος σπουδαστής παραχωρεί το δωμάτιό του σε τρίτους, ή αποχωρεί δίχως να ενημερώσει το Τμήμα φοιτητικής μέριμνας, η Διοικούσα Επιτροπή καλεί το Σπουδαστή να παραδώσει το δωμάτιο και εφόσον ο Σπουδαστής δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της, η Διοικούσα τον απομακρύνει από την Εστία, χωρίς άλλη προειδοποίηση. Εάν υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα στο δωμάτιο του Σπουδαστή καταγράφονται από τριμελή επιτροπή στην οποία συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου των Σπουδαστών της Εστίας, μεταφέρονται σε αποθήκη της Εστίας, όπου φυλάσσονται για ένα μήνα. Εάν μέσα στο διάστημα του ενός μηνός δεν προσέλθει ο Σπουδαστής να παραλάβει αυτά, τότε αποστέλλονται στη Διεύθυνση των γονέων του με χρέωση του παραλήπτη. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 10 ο 1. Ο διαθέσιμες 247 κλίνες (103 Ξενώνας Κούκου και 144 Σπουδαστική Εστία του πρώην ΕΙΝ) κατανέμονται με ποσόστωση ως εξής: Το 95 % καλύπτονται από Έλληνες σπουδαστές, το 2 % καλύπτεται από Σπουδαστές Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, όπως Erasmus κ.λ.π ενώ το 3% καλύπτεται από αλλοδαπούς και ομογενείς. 2. Το 95 % των θέσεων αναλύεται ως εξής: Ικανοποιούνται πρώτα οι αιτήσεις των ήδη διαμενόντων Σπουδαστών στις Εστίες και τα υπόλοιπα κενά κατανέμονται ως εξής. Το 80 % των κενών καλύπτεται από αιτήσεις Πρωτοετών και το υπόλοιπο από αιτήσεις Σπουδαστών παλαιών εξαμήνων. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικών Εστιών ΤΕΙ Πάτρας Σελίδα 12

13 3. Σε περίπτωση που δεν καλύπτονται όλες οι προαναφερόμενες κλίνες από αλλοδαπούς ή ομογενείς σπουδαστές, οι κλίνες αυτές (κενές θέσεις) διατίθενται στους Έλληνες σπουδαστές που πληρούν τις προϋποθέσεις στέγασης. Άρθρο 11 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ 1. Ο οικότροφος με την εισαγωγή του στην Εστία του ΤΕΙ λαμβάνει γνώση του παρόντος κανονισμού, τους όρους και τις διατάξεις του οποίου αποδέχεται ανεπιφύλακτα και δεσμεύεται για την πιστή εφαρμογή του με την υπογραφή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. 2. Η σωστή λειτουργία των Εστιών διασφαλίζεται με τον σεβασμό της εσωτερικής ακαδημαϊκής ζωής. Οι Σπουδαστικές Εστίες αποτελούν προέκταση του σπουδαστικού χώρου. Συνεπώς πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες που διασαλεύουν την ορθή λειτουργία 3. Οι δικαιούχοι παραλαμβάνουν το δωμάτιό τους από το Γραφείο Σίτισης - Στέγασης, με πρωτόκολλο παραλαβής με το οποίο χρεώνονται τον εξοπλισμό του δωματίου που τους χορηγείται. 4. Οι διαμένοντες οφείλουν στο τέλος της παραμονής τους στις Εστίες να παραδίδουν το δωμάτιο που τους έχει χορηγηθεί στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβαν, σε εργάσιμες ημέρες και οφείλουν να παραλαμβάνουν τα προσωπικά τους αντικείμενα παρουσία υπαλλήλου του Τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας. Κατά την παράδοση του δωματίου γίνεται έλεγχος από υπάλληλο τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας, όπου καταγράφεται η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το δωμάτιο και καταλογίζονται ποσά τα οποία καταβάλλονται στην οικονομική υπηρεσία του ΤΕΙ για ζημιές οι οποίες δεν προέρχονται από συνήθη χρήση τις οποίες έχουν προξενήσει οι διαμένοντες. 5. Οι οικότροφοι μεριμνούν για την ευπρεπή εμφάνιση των δωματίων που διαμένουν, καθώς και των κοινόχρηστων χώρων & εγκαταστάσεων. Για την κατάσταση των δωματίων των Εστιών και των κοινόχρηστων χώρων τους είναι συνυπεύθυνοι όλοι οι διαμένοντες σπουδαστές. Δεν επιτρέπεται να κάνουν αλλαγές στα δωμάτια δίχως άδεια του Γραφείου Στέγασης-Σίτισης. 6. Οι διαμένοντες οφείλουν να προστατεύουν την περιουσία και τον εξοπλισμό των Εστιών και να φροντίζουν για την καθαρή εμφάνιση του δωματίου τους και των κοινόχρηστων χώρων. Η ευθύνη για την απομάκρυνση των περιττών αντικειμένων, σκουπιδιών κλ.π είναι προσωπική για κάθε Σπουδαστή. Επίσης όταν διαπιστώνεται ότι έχει αχρηστευθεί κάποιο από τα περιουσιακά αντικείμενα για τα οποία έχει χρεωθεί ο ίδιος ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικών Εστιών ΤΕΙ Πάτρας Σελίδα 13

14 Σπουδαστής, ενημερώνει το τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας για την αντικατάστασή του και την μεταφορά του κατεστραμμένου σε αποθήκη για διαγραφή, όπως προβλέπουν οι νόμιμες διαδικασίες. 7. Κάθε διαμένων Σπουδαστής/στρια στην Εστία υποχρεούται να αποκαθιστά με δικά του έξοδα κάθε ζημιά που προξενεί στο δωμάτιό του ή στους κοινόχρηστους χώρους των Εστιών καθώς και κάθε απώλεια αντικειμένου κυριότητας του ΤΕΙ, από το δωμάτιο του. 8. Οι οικότροφοι είναι προσωπικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων. 9. Οι οικότροφοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες που υπάρχουν σε σχέση με την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων (λ.χ. από πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα κ.λπ.) 10. Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι στο πλαίσιο του αλληλοσεβασμού και της καλής γειτονίας να τηρούν το ωράριο κοινής ησυχίας (15:30-17:00 και 23:30-08:00) και γενικότερα να τηρούν την αρχή της διακριτικότητας. 11. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η παραμονή ζώων στα δωμάτια των Σπουδαστών ή στους κοινόχρηστους στους χώρους των Εστιών. 12. Η απώλεια των κλειδιών ή η αλλαγή κλειδαριάς του δωματίου για λόγους έκτακτης ανάγκης πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως στον αρμόδιο υπάλληλο. Η κατασκευή νέων κλειδιών η αλλαγή κλειδαριών, και κάθε άλλη παρέμβαση καθώς και η παράδοση αυτών σε τρίτα πρόσωπα απαγορεύεται. Επίσης απαγορεύεται η τοποθέτηση πρόσθετων κλειδαριών καθώς και μηχανισμών ασφαλείας. 13. Ο οικότροφος, όταν του ζητείται, πρέπει να θέτει στη διάθεση του προσωπικού καθαριότητας το δωμάτιό του και να διευκολύνει τις υπηρεσίες του ΤΕΙ σε θέματα συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων αλλά και των ατομικών. Το προσωπικό του Τμήματος Συντήρησης του ΤΕΙ δικαιούται, καθ όλη τη διάρκεια του έτους, να προβαίνει στην αποκατάσταση φθορών ή στην εκτέλεση επισκευών στις κτιριακές εγκαταστάσεις, χωρίς να διασαλεύεται η ευταξία και ησυχία του χώρου. 14. Σε περίπτωση απουσίας από την Εστία για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών πρέπει να ενημερώνεται οπωσδήποτε η Γραμματεία του Τμήματος Σπουδαστικής μέριμνας. Οι Σπουδαστές που πρόκειται να συμμετάσχουν σε προγράμματα ανταλλαγών διάρκειας πέραν των 2 μηνών, παραδίδουν το δωμάτιο για αυτό το διάστημα, για να εξυπηρετούνται έκτακτες στεγαστικές ανάγκες. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικών Εστιών ΤΕΙ Πάτρας Σελίδα 14

15 15. Το προσωπικό του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας έχει το δικαίωμα πρόσβασης στους κοιτώνες των οικότροφων για έλεγχο που έχει σχέση με την περιουσία του ΤΕΙ, μετά από ειδοποίηση (τηλεφώνημα, χτύπημα πόρτας). 16. εν επιτρέπεται η υπενοικίαση του δωματίου από τους οικότροφους σε τρίτους. Η διαπίστωση της παράβασης του παραπάνω όρου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απομάκρυνση του οικότροφου και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η διανυκτέρευση (συγγενικών ή φιλικών προσώπων) δεν επιτρέπεται, εκτός από τους συγγενείς Α και Β βαθμού εξ αίματος, μετά από άδεια του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας και σύμφωνη γνώμη του συγκατοίκου. 17. Σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς των οικότροφων προβλέπονται: α. Προφορική παρατήρηση β. Έγγραφη επίπληξη γ. Ενεργοποίηση διαδικασίας απομάκρυνσής τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον εσωτερικό κανονισμό, στην περίπτωση υποτροπής σε παράπτωμα για το οποίο έχει προηγηθεί τιμωρία. 18. Διαμένοντες στις Εστίες απομακρύνονται οριστικά, με απόφαση Συμβουλίου του ΤΕΙ κατόπιν εισήγησης της Διοικούσας Επιτροπής των Εστιών και δεν μπορούν να επιλεγούν ξανά για διαμονή σε αυτόν όταν: α. εξαντλήσουν το χρόνο που δικαιούνται διαμονή, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού. β. έχασαν για οποιονδήποτε λόγο την ιδιότητα του σπουδαστή (πήραν πτυχίο, πήγαν στρατό, διέκοψαν την φοίτησή τους κ.λ.π. γ. εκμισθώνουν ή παραχωρούν το δωμάτιο τους σε τρίτους. δ. προκαλούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των Εστιών και στους άλλους διαμένοντες. ε. δεν κάνουν χρήση του δωματίου τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα. ζ. παραβιάζουν κατ επανάληψη τα άρθρα του παρόντος κανονισμού. η. διαμένοντες απομακρύνονται πρόσκαιρα από τις Εστίες για λόγους υγείας ( μετά από γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου), σε περίπτωση μολυσματικού μεταδοτικού νοσήματος, ή όταν δημιουργείται κίνδυνος για την υγεία ή την σωματική ακεραιότητα των άλλων διαμενόντων. Σε κάθε περίπτωση απομάκρυνσης από τις Εστίες, ο σπουδαστής ή η σπουδάστρια που απομακρύνεται μπορεί να κάνει ένσταση στο Συμβούλιο του ΤΕΙ κατά της απόφασης απομάκρυνσής του, μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. 19. Μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου και μέχρι την έναρξη της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου θα διακόπτεται η παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος για την πρόληψη έκτακτων γεγονότων (διαρροή νερού πυρκαγιάς κλπ.). Τα κτήρια θα σφραγίζονται προκειμένου να συντηρούνται και να αποκαθίστανται οι βλάβες που έχουν προκληθεί. Οι ανάγκες των Σπουδαστών για πρακτική άσκηση, που αποδεδειγμένα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικών Εστιών ΤΕΙ Πάτρας Σελίδα 15

16 υπάρχουν, θα καλύπτονται από την Σπουδαστική Εστία μέσα στο χώρο του ΤΕΙ. Για το ακαδημαϊκό έτος στους Ξενώνες «Κούκος» θα αντικατασταθούν όλες οι κλειδαριές των δωματίων οι οποίες θα μπορούν να ανοίγουν με πασπαρτού τα οποία θα φυλάσσονται στο Τμήμα Σπουδαστικής μέριμνας για την πρόσβαση του τμήματος στο κτήριο για λόγους ασφαλείας και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Ο παρών κανονισμός λειτουργίας αναθεωρείται και τροποποιείται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής των Εστιών. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικών Εστιών ΤΕΙ Πάτρας Σελίδα 16

Οι εστίες στη Λάρισα αποτελούνται από συνολικά 8 αυτόνομα κτήρια, όπως αυτά εμφανίζονται στην παρακάτω αεροφωτογραφία.

Οι εστίες στη Λάρισα αποτελούνται από συνολικά 8 αυτόνομα κτήρια, όπως αυτά εμφανίζονται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Το ΤΕΙ Θεσσαλίας διαθέτει κτηριακές υποδομές για τη στέγαση των φοιτητών του Ιδρύματος. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2007 1 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ο παρών εσωτερικός κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. προεδρικό διάταγμα 201/1998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Φεβρουάριος 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρο 1 : Έκταση εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2780 16 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 11790 Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΣΕΚ) που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01001611307980028* 2197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 13 Ιουλίου 1998 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 200 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων 201 Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα