ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ) ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΕ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ) ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΕ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3."

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ) ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΕ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/11 ΚΥΑ) (σύμφωνα με την Α1β 8577/83 Υγειονομική Διάταξη, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ /2007 (ΦΕΚ1384/07) & Υ1γ/Γ.Π/οικ (ΦΕΚ 2077/07) Υπουρ. Αποφ., τις διατάξεις του αρθρ. 80 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ), τις 51/2006 και 26/2006 εγκ. ΥΠ.ΕΣ.Δ.ΔΑ., την υπ αριθ /2007 (Φ.Ε.Κ. 246/τ.β./2007) Κ. Υπουργ. Απόφ., τις υπ αριθ. 748, 802/03 και 210/2005 Αποφ. του Δημοτ. Συμβουλίου «περί εγκρίσεως τοπικής κανονιστικής διάταξης για καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος», τον Ν. 3852/2010 καθώς και την υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/11). Α. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Υποβάλλεται 1. - Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (σύμφωνα με το υπόδειγμα) από ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους με εξουσιοδότηση (θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία καθορίζεται το είδος του καταστήματος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες ή η κατηγορία της εγκατάστασης και μνημονεύεται πλήρης περιγραφή της τοποθεσίας του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) 2. - Διάγραμμα της περιοχής, όπου σημειώνεται η ακριβής θέση του κατ/τος (φωτοτυπία κοινού χάρτη ή απλό σκαρίφημα), το οποίο να καλύπτει τα γειτνιάζοντα οικοδ. τετράγωνα και από το οποίο να μπορεί να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλες λειτουργίες που επηρεάζονται από την ίδρυση του κατ/τος (Σχολείο, Νοσ/μείο, Εκκλησία κ.λ.π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.180/79 και της τοπικής κανονιστικής Βεβαίωση χρήσης γης (αναζητείται αυτεπαγγέλλτως από την υπηρεσία μας) Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας(επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής), ή εν ελλείψει, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα ή εργαστήριο, στην οποία θα φαίνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λ.π.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου. Αναλυτικά κατά περίπτωση οι υπεύθυνες δηλώσεις έχουν ως κατωτέρω: α. «Ως διαχειριστής στην πολυκατοικία της οδού, δηλώνω ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, δεν απαγορεύεται η λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος του (όνομα/επωνυμία) ως. (είδος καταστήματος)». β. «Ως ιδιοκτήτης του καταστήματος στην πολυκατοικία της οδού..δηλώνω ότι δεν υπάρχει διαχειριστής και σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, τον οποίο και προσκομίζω, δεν απαγορεύεται η λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος του (όνομα/ επωνυμία) ως... (είδος καταστήματος)».

2 -2- γ. Αν ο διαχειριστής της πολυκατοικίας αρνείται να υπογράψει, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος θα δηλώνει ότι: «Ως ιδιοκτήτης του καταστήματος στην πολυκατοικία της οδού, και επειδή ο διαχειριστής αρνείται να υπογράψει, δηλώνω ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, τον οποίο και προσκομίζω, δεν απαγορεύεται η λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος του. (όνομα/επωνυμία) ως... (είδος καταστήματος)». δ. Αν δεν υπάρχει κανονισμός, ο διαχειριστής της πολυκατοικίας θα δηλώνει ότι: «Ως διαχειριστής στην πολυκατοικία της οδού., δηλώνω ότι δεν υπάρχει κανονισμός και η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων επιτρέπει τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος του.. (όνομα/επωνυμία) ως. (είδος καταστήματος)» ε. Αν δεν υπάρχει ούτε διαχειριστής ούτε κανονισμός, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος θα δηλώνει ότι: «Ως ιδιοκτήτης του καταστήματος στην πολυκατοικία της οδού., δηλώνω ότι δεν υπάρχει ούτε διαχειριστής ούτε κανονισμός, αλλά η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων επιτρέπει τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος του... (όνομα/επωνυμία) ως (είδος καταστήματος)» ή θα προσκομίζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας. στ. Αν το κατάστημα στεγάζεται σε κτίσμα ενός και μόνο ιδιοκτήτη και δεν υπάρχει διαχειριστής ούτε κανονισμός θα δηλώνει ότι: «Ως μοναδικός ιδιοκτήτης ολόκληρου του.. (θα αναφέρεται ο αριθμός των ορόφων π.χ. ισογείου, μονώροφου κ.λ.π.) κτίσματος επί της οδού, επιτρέπω τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος του. (όνομα/επωνυμία) ως.. (είδος καταστήματος). Δεν υπάρχει ούτε διαχειριστής ούτε κανονισμός». ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ή ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ) ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Το προβλεπόμενο παράβολο 150,00 υπέρ του Δήμου (αυτοψία έλεγχος φακέλου από μηχανικό, Επιτροπή Προελέγχου κ.λ.π.), από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου μας. Τα παραπάνω δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προκειμένου να αποφασίσει για την Προέγκριση. Καλό θα ήταν να ελεγχθεί εάν υπάρχουν οφειλές του προηγούμενου ιδιοκτήτη του καταστήματος (αρμόδιο Τμήμα Εσόδων του Δήμου), προκειμένου να αποφευχθούν τυχόντα μετέπειτα προβλήματα, ταλαιπωρία και πιθανόν οικονομική επιβάρυνση.

3 Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται. Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Μετά την προέγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση υπεύθυνη δήλωση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους με εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι : 1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (σύμφωνα με το υπόδειγμα). 2. Τίτλοι κυριότητας του καταστήματος ή συμφωνητικό μισθώσεως θεωρημένο από την Εφορία ή άλλο νόμιμο έγγραφο από το οποίο θα αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση. 3. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας (πρόσφατα θεωρημένο από την Πολεοδομία) και σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν, υπογεγραμμένα από Μηχανικό, που θα αναφέρει συγκεκριμένα τα κάτωθι : «Δηλώνω Υπεύθυνα ότι : Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, ο παρουσιαζόμενος στο παρόν σχεδιάγραμμα, χώρος καταστήματος είναι νόμιμος, προοριζόμενος για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. (είδος καταστήματος) σύμφωνα με την οικοδομική άδεια και ο χώρος του (ισόγειο όροφος ή άλλος χώρος ανάλογα), σύμφωνα με αυτή είναι κύριας χρήσης, ενώ οι χώροι. είναι βοηθητικοί». Θεωρήθηκε την. Υπογραφή Μηχανικού. Σε περίπτωση κατάληψης ιδιόκτητου ή ακάλυπτου χώρου πολυκατοικίας να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον διαχειριστή ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών ή ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και να αποτυπώνονται σαφώς. Σε περίπτωση κατάληψης Δημοτικών κοινόχρηστων χώρων, άδεια κατάληψης από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου. Σε περίπτωση κατάληψης πρασιάς να προσκομιστεί βεβαίωση από τη Δ/νση Πολεοδομίας. 4. Βεβαίωση καταλληλότητας ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από τον κατά περίπτωση αρμόδιο εγκαταστάτη μηχανικό (αγωγοί μεταφοράς οσμών, αερίων, καπνών, συστημάτων Α.Π.Ε. κλπ). 5. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία θα περιλαμβάνονται και οι υπαίθριοι χώροι (Πειραιώς 31, τηλ.: , , , )

4 6. - Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τον Νόμο προβλεπόμενου (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων). - Φωτοτυπία άδειας διαμονής για Ανεξάρτητη Οικονομική Δραστηριότητα, αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος ξένου κράτους μη μέλους της Ε.Ε. - Ειδική ταυτότητα ομογενούς ή νόμιμη προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό για τους ομογενείς από χώρες του Εξωτερικού. - Διαβατήριο και άδεια διαμονής για τους υπηκόους ξένου κράτους μέλους της Ε.Ε. 7. Δύο φωτογραφίες 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου) «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 180/1979, όπως αυτό ισχύει» Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται μόνο για την έκδοση της άδειας καταστήματος πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και Κέντρων Διασκέδασης, Υπόδειγμα Τα αδικήματα για τα οποία δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί τελεσίδικα ο ενδιαφερόμενος είναι: Αντίσταση, σύσταση και συμμορία, αδικήματα του κεφαλαίου θ του Ποινικού Κώδικα που αναφέρονται στα εγκλήματα περί το νόμισμα, υπόθαλψη εγκληματία, παρασιώπηση εγκλημάτων, αδικήματα του κεφαλαίου ιγ του Ποινικού Κώδικα που αναφέρονται στα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, σωματική βλάβη εκ προθέσεως, που προβλέπεται από τα άρθρα 309, 310 και 311 του Π.Κ. αρπαγή, αρπαγή ανηλίκου, κλοπή, ληστεία, φθορά προκαλούσα το κοινό αίσθημα (άρθρο 384 α του ΠΚ) εκβίαση, απάτη, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις των διατάξεων περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων, παραβάσεις των νόμων ναρκωτικών, κακουργήματα ή πλημμελήματα αναφερόμενα στα κεφάλαια του Π.Κ. περί εσχάτης προδοσίας και προδοσίας της χώρας ή άλλων συναφών νόμων και για οποιοδήποτε έγκλημα περί των ηθών. Δεν αποτελεί κώλυμα αντικατάστασης της άδειας εάν ο ενδιαφερόμενος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα ανωτέρω αδικήματα και έχει παρέλθει πενταετία από την έκτιση ή την παραγραφή της ποινής ή την άφεση αυτής με χάρι εκτός εάν η χάρις απενεμήθη μετ άρσες των συνεπειών. 9. Έναρξη επιτηδεύματος από την Εφορία 10. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο σύμφωνα με την 748/ Κανονιστική Α.Δ.Σ. Απόφαση (από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου). 11. Παράβολο σύμφωνα με την 61187/ Κ.Υ.Α. (185 )

5 12. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Να προσκομισθούν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά: 1. Καταστατικό της εταιρίας σε ΦΕΚ για ΑΕ ή ΕΠΕ, ή 2. Το καταστατικό της εταιρείας θεωρημένο από το ΓΕ.ΜΗ. για ΟΕ ή ΕΕ 3. Για τους εκπροσώπους να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά 6 και 7 του παρόντος. 4. Τα ποινικά μητρώα όλων των εταίρων. Εάν πρόκειται για ΑΕ ή ΕΠΕ απαιτούνται μόνο τα ποινικά μητρώα των εκπροσωπούντων αυτές, μετόχων ή εταίρων (θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα) 13. Πρακτικό της Εταιρείας περί ορισμού υπευθύνου για την τήρηση των υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων με ταυτόχρονη δήλωση αποδοχής του διορισμού του. για τον υπεύθυνο θα προσκομίζονται και τα δικαιολογητικά 7 και Επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά : Παλιά άδεια κατ/τος ή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, αν δεν υπάρχει. Για τα κομμωτήρια κουρεία : Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Για τα κρεοπωλεία : Άδεια παραδοσιακού κρεοπώλη Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί άδεια λειτουργίας Μουσικής για το κατάστημα, υποβάλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται εντός 30 ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, λογίζεται ότι η άδεια έχει εκδοθεί. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης από το Δήμο. Επιπροσθέτως γνωστοποιείται ότι, μέχρι σύστασης νεότερης κανονιστικής πράξης ισχύουν οι υπ αριθ. 748 και 802/2003 Κανονιστικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, περί λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια του Δήμου μας. Για παραβάσεις (μηνύσεις) που καταγράφονται από αρμόδια Όργανα Ελέγχου (Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου), σύμφωνα με σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 180/79 και των παραπάνω κανονιστικών πράξεων, επιβάλλονται τα παρακάτω χρηματικά πρόστιμα : α) Για τα λειτουργούντα χωρίς άδεια καταστήματα θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 300,00. β) Για κάθε επόμενη καταγραφόμενη παράβαση χρηματικού προστίμου 100,00. γ) Για κάθε παράβαση μετά τη συμπλήρωση τριών (3) παραβάσεων και προσωρινή αφαίρεση αδείας χρηματικό πρόστιμο ποσού 500,00.

6 - 6 - δ) Για κατάθεση αίτησης τυχόν νέας αδείας μετά από οριστική αφαίρεση της αδείας (τρεις (3) προσωρινές αφαιρέσεις εντός έτους) απαιτείται υποβολή εξ υπαρχής όλων των δικαιολογητικών και επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ποσού 1.000,00. ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ : Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του αρθ. 6 του Ν. 2946/ (Φ.Ε.Κ. Α 224) «Υπαίθρια Διαφήμιση, κ.λ.π. διατάξεις» οι επιγραφές με τις οποίες προσδιορίζεται η θέση, η διεύθυνση, η ιδιότητα ή η επαγγελματική δραστηριότητα φυσικού προσώπου, ή η επωνυμία και το αντικείμενο δραστηριότητας, ενώσεως φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου γράφονται υποχρεωτικώς στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται επιπρόσθετη αναγραφή της επιγραφής σε άλλη γλώσσα με μικρότερα στοιχεία. Ισχύει ο Ν. 3730/08 (ΦΕΚ 262/Α / ) περί καπνίσματος. ΠΡΟΣΟΧΗ : Στις περιπτώσεις κατάθεσης δικαιολογητικών, καθώς επίσης και για την παραλαβή της αιτούμενης άδειας από τρίτους, απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Αρχή.

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3106 9 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3403 31 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825 Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών δι αδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ 1.Για την χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου-πολυϊατρείου χρειάζεται αναγγελία έναρξης λειτουργίας (Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά για την έκδοση ΕΣΛ τουριστικών καταλυμάτων

Δικαιολογητικά για την έκδοση ΕΣΛ τουριστικών καταλυμάτων Δικαιολογητικά για την έκδοση ΕΣΛ τουριστικών καταλυμάτων Για την έκδοση/ανανέωση ή αλλαγή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) του τουριστικού καταλύματός σας θα χρειαστείτε έναν σημαντικό αριθμό δικαιολογητικών.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία. ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ Ι ΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3169 12 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/33565 Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών δι αδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 Χίος,12/06/09 Αριθμ. Πρωτοκ.:3596 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Π.Δ. 247/91 (ΦΕΚ 93 Α') : Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.53 του Ν.1892/90 Για τον εκσυγχρονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Κ.Υ.Α. αριθμ. 7350/21.3.2014 Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Για τις ηµοτικές ιοικητικές άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής και µουσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες. Σχέδιο νόµου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Εάν η επιχείρησή σας ανήκει στα «μη κύρια τουριστικά καταλύματα», θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: ΙΙ. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ».

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2771/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα