English-Temenia Lexicon

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "English-Temenia Lexicon"

Transcript

1 English-Temenia Lexicon See last page for list of suffixes (complementive particle) χα (interrogative particle) θα (relative particle) κε able (be able) φαυχιυ verb about ψερι above ζερυαψο (also: over) abroad φυηεζαε absent κεωομε accept μειηει accident ζεοψου accompany θαυπαπυ accordion ηυκα account κοηιτο accuse φυλα acid ωειωοι across κοιριυ act ξυαωοι activist χουλιοθεηι actor ξυαωοιρυ add ψολαμαψιο additionally τιροηυ in the sense of: in addition to address ταρεζα adjustment κιετι administration θεζεζυζε admit φαλυοηυξεζο adult ηευ advertisement ηυζιο advise ποηιμοι affair φοικεα affect χοψο afraid φυψυε after ηυρο (also: behind) afternoon πιε again λιζεα against ξεοθο age ζαθολεοωοαηεα agency πυτυ aggression θοψολυο ago λειξεο agree to χαπι agreement χαπιξυ agriculture πυοθαρια 4/12/07 Version 2 page 1

2 aid τεηυφιψελει aim at φυε air χοιμιψο airplane ψιζε airport ξιλι album πυποραξυζο alcohol μυηοτυφαι alive τεωυε all ξουμα allow μυιηυα modal verb - see grammar ally ωαηιυ almost θει alone χοροε along ωυμο already πιεζαο as in "I already have eaten" also ζιοηυ although ψοεκι altitude πιλαφυιψοα aluminum λυμιηιμιυ always θαιψε ambassador φυκοψι amend κιοτιο ammunition φεφυθυαθεπο among μυιλιε amount ποι amusement ρεκεξαωοπο anarchy φιζυ ancestor μοθετι ancient κυθοα and ωε anger ηοε angle θυιηα angry ηοεχο animal ψοπαπεψεο ankle ηυλιξο anniversary ηαραε announce ξιθα another λιε answer καοπο ant φεικε any ξοιχοθο apartment ξιψυοτια apologize to χυαταηυ apparatus μιωιφι appeal ωεθευ verb appear ροποεκυε appetite λιθι apple φευζυ 4/12/07 Version 2 page 2

3 appoint τοτοι appointment τοτοιξυ approval θυακεξυ approve θυακε apricot μεψυ arch ψαμιθαυ archeology λαεφι architect ραχιτεκιτο area θορο argue ριπευ argument ριπευξυ arm ψυωα noun - part of the body arm ζιτοαθα verb - to supply with weapons army θακαζυψεαζο around ψυξιο arrest ωυπιωοωοι arrival ζοωειχοξυ arrive ζοωειχο art ρεορεξεζα artificial κεα artillery θαχαι as φαχυο conjunction of manner ("do as I do") as τυεπο equative marker ("as big as") ash χαετοι type of tree ask χακαι asparagus ζαπαρικο assist θεζεξαρια astronaut ζαιζεα astronomy ξουψοε asylum ωοαπεαξαε atmosphere λαφι attach ζιοψε attack ψουτα attempt θυμυιηει attend καρεζιθει attention ηαλο attic θιηαξυε attraction ηιξυ aunt παπαζεξε father's sister aunt μαμαζεξε mother's sister author ξεζυξευ authority ηιεμυ automatic ωυζεξοι automobile θαυτομοπιλε autumn ζοα available μιχαιτια average φιθιεωεθι 4/12/07 Version 2 page 3

4 avoid ηυατοα awake ψυιλιλοζιτο adjective awake ψυιλιλοζιτορα verb award φαιχυψυ away χακε baby πεπι back μελεα backward μελεατε bacon λαφοπε bad πιοψε bag ζακο bake ψευ baker ψευρυ balance ωαλαθο noun balcony μυακυαμυ ball πολα balloon ξιελοα ballot μαερυ ban χοηοα verb banana παηαηα band ρυωιεψιηυ bandage φοεκιματι bank παηικα bar χοπυο barley λαοτι barn μιαξε barrel λεηυηιψε barrier ωιυρι base ρεφιαλιε bashful ξιαπα basin ψει basket παηοε bath ζορεξυ bathe ζορε bathrobe ζορεξυζι λεπεο bathtub ζορεξυζι τοτιυ battery πατερι battle ρυψυαζο be [1] κοι copular [predicate nominal and predicate adjective]: (he is the chief, he is a teacher, he is tall) be [2] χια existential: (there is a lion) be [3] μεο locative/possessive/benefactive: (the book is on the table, the book is Mary's, the book is for Selena). Also see "have" beach ψουξιατευ bean λοε 4/12/07 Version 2 page 4

5 bear (noun) ηυοθυ animal bear (verb) ταιψια as in "to carry" beard ξοφαμε beat ψεχαπυ beautiful ηιξεο beauty ηιξεοηε because κοπο because of πυεφο become ζεζευ bed ξαθευ bedroom ξαθευζι ωυμυι bee ωεατυι beef μυραζευζι χυεκοε beefsteak πιφιτεκα beer πιρα beet πιηιο before ηιρε (also: in front of) begin λυφυφα verb beginning λυφυ behavior και behind ηυρο (also: after) belief καυωοψι believe καυωο bell τεθυ belong τυιφαυ below ωει (also: under) belt κοταφυπεωο bend ζειρα benefit ποπυρυμυ bent ζειραλε berry φυεωο best χιερυ φυφυ bet ψαιθι verb betray τυπυαωι better χιερυ φυ between ρευμοτεμε bicycle ωαεμοι big ρυξι bill ταξυε noun billiards πιλιαριτο billion κικα 1,000,000,000 billionth κικακι biology λιψελοψοροζι θοθαμαπυ bird ωοπαι birth ωαιξυ noun birth (to give birth to) ωαι verb birthday ωαιξυζι μιηικε 4/12/07 Version 2 page 5

6 bit ζεψοηυ bite ζιεφαε bitter ζουηεψο black πυεκετο bladder ρυιψα blade φαλι blame ζιαηετιε blanket λυπομε bleach τοξοα bleed ζαι blind κυιθευ block μεοτιυ blond παλαηιτι blood πευλου blouse παλυζα blow ξοφοτοι blue θιαφυηε blueberry φαεχι board ραμοθα boat χοζοτι body ξεωο boil ποε boiler ποεχε bomb πομοπα noun bone μυερυλιε book τυι boot ζιζιοχο border λιθιμο borrow ξαιφε both ζευηαωεφε bottle μεμυφι bottom πυι bowl ξεζεχαυπιε box ψιψε boy ραφει boycott κοψο bracelet ηαυωυφε brain φεο brake λειζαιηυξυ noun branch πυοζε brass λεωα brave χιρυεξιμο adjective bread τιθιοθα break λοκυτοι verb breakfast πεφοηοα breast τακυρεξι breath κυρεψι breathe κυρε 4/12/07 Version 2 page 6

7 brick ηοηομο bride μοηευφο bridge μυιθατιοψοεκιο brief μουριεφα bright ζοιραριυ bring χαηε broadcast ηιερολεθο broken ζιλι brooch περοξε broom ρεοκο brother θετα brown λολαηαεφυ brush ωαμακαχε noun brush ωαμακα verb bucket τοτιυ budget ξιυ build χιο building ωαωιζιζα bull ηιοξι (any male mammal - see cattle) bullet ωαλιο burn πεπυε verb burst φοεπο bury ψυαφαυθιτι bus φιχα business μυφεψευφεψευ busy μυοξι but ψε butcher μοαπυ butter τεαζελαυψιχευ butterfly θειρο button φαυμο buy ζαυ cabaret καπαρε cabbage ξιοζαφι cabin καπιηα cabinet κιαωυξαε cake κακε calf ηιωυ call χιυθεοξεμο verb calm καρι camel καμελο camera καμαρα camp μαο campaign ωυοφαωιψο can (be able) φαυχιυ canal καηαλα cancel ηαθιπιτο cancer ψυμι 4/12/07 Version 2 page 7

8 candidate ταεμου candle θιυ cane ξεκει canvas ωοψοωοτο capital ψαραε city capital λυθεα money capitalism λυθεαζι ηαυκυφε capsize χοεηιο captain καπιταηο capture ριε car θαυτομοπιλε see: automobile card ζοε cardboard καρατοηο care χυοζοξυ noun care for χυοζο verb careful χυοζοξυχο cargo ηυωαλοιωιαφο carnation θιεξοθα carpenter χεμοε carpet ηεξετα carrot χευ carry ξιαξα cart ψαεξαυρι case παιροε cash μοεψι noun cat ζυιζυτοα catch ωαυφια verb cathedral κατετεραλα cattle (head of cattle) μυραζευ one cow, bull, or steer cauliflower ρεθα cause λορο modal verb - see grammar caution ηιυζαι ceasefire θυαμο celebrate μουριε cellar ωιεφακαε cemetery ψιμυ center κεπα noun century κεο ceremony μοξα certain ψαεψυο chain ηιξαεηει noun chair φαρυι chairman χιωε (or chairwoman) chalk ξαεπυα champion ξιυχε chance ηοψιριυωο change λαψαψα verb charge ηοι noun - electrical 4/12/07 Version 2 page 8

9 chase θαχυηιαζι cheap ωοεθα cheat ζεξι cheek τεαθοποηο cheer ψυοωυ verb cheese κιελα chemical κιμικα noun chemistry κιμικαζι θοθαμαπυ cherry χιαξο chess ξαχι chest φαξοι chicken ηαι chief ψοιμεθυα child φιχιυ chin φιυζυλου chive ποιθυε chocolate ξοκολατα choose φιυ Christmas ηεκοα church ψαξαρα cigar ζικαρα cigarette ζικαρετα circle θιοηευ noun citizen ωιθε city ξαεηυε civil λαηαηοφοε civilian ψυιξυ claim ριαλι verb clash λαι class ζουμυ as in a class at school clean λοαπου clear ηεηεαθιο clergy μαυ clerk θιηυ climate ραπυιωεο climb μεοζο clock περιθε close (adjective) λαξυα not far close (verb) μαπιο also see shut cloth τιοωεο clothing λεπεο cloud ηαε cloudy ηαεχο clove πυαψεηευ clover πικατι coal λυηοκε coalition καυηιμυ coast πιαχε noun 4/12/07 Version 2 page 9

10 coat ποθυιηυ cockroach ψατεηο cocoa κακαο coffee καφε cold (disease) ψιο cold (temperature) τιετε collar ψαυπουθυιμαζε collect τακυα college ψιπει colony χιπαθαλεχα color ραοζε comb ζαχευ combine θιχα come ωολαι comfort χοε command ωυρα verb comment φειηε noun commit to χεομεζι committee κιξαυ common χυιωοι communicate κευραυ community πεαλικι company ριηυ as in corporation, business compare ωιεθυ comparison ωιεθυξυ compartment ηιυμευ compete φεφυα competition φεφυαξυ complete ροιρα adjective complex ρεφιο compromise ηαμιρι computer κομοπυτερυ conceive μυρεμεωορα concern κιλεχοφι noun concert κοηιζερετο condemn τευ condition θεξιχο conference μεμυε confirm ωοα conflict ηοχυ confuse κατορε congratulate λιχαυλευτι congress μυλεκει connect τιρυ connection τιρυξυ conscious κοτυηυωαυριο conservative κελεμαυτατι consider ηεκυε 4/12/07 Version 2 page 10

11 constitution ζικετα consulate κοηυζυλατο contain χιηο container χιηορυ continent ξυα continue ταο control κοηιτιρολε convention μιλυε conversation φιαξυομο cook (verb) κυκο cook/chef (noun) κυκορυ cool θυετιχεο cooperate χεομευλυ copper φαιζυαπι copy μιεπυ verb cord ζυορυ cork ηοθου corkscrew ηοθουζι χυθαζιχε corn (maize) μαιζι correct ψεραιθιυ adjective cost (noun) πιοψι cost (verb) πιο costly πιοψιχο cotton ξυροιποξο couch τυξοθυλο cough τυοθιαθι count ζει verb country ριυψυεξο courage πυωο court ωυορυιθυοχι noun cover ωοζα noun cow ηεμια (any female mammal -see cattle) crack θυαζικυηο verb cracker χαξυεμυερο cranberry λιμυ crane πεκαο bird crash κυεηαρε verb cream ξαομα create ρερα creature θοτιε credit ηιλυι noun crew ψιθιο crib ρυθο crime μεαψι noun crime (to commit a crime) μεα verb criminal μεαρυ crisis ηοιριε criticize χιωεξε 4/12/07 Version 2 page 11

12 crops ξει cross μοτε crowd λαυ noun cruel τοιμο crush ωοεηι verb cry (verb) ψοθοιποκοεχυ as in sob - also see yell cucumber λυεψεα culture κιχοωε cup ηεφοαψυα cure ωιυ verb curfew πορειτο current ξαξοτιφυηο adjective - the time now (as in current affairs) current θαζο noun - flow of a river or electricity curtain ηοιθει curve ξυοχει cushion ψεηαι custom λελοθα customer ψορε cut χυρει verb dam θεχα damage ζαε dance ζιπυωελου verb danger λαιμου dark χυιψι date λιχεα date of the calendar daughter ξου day μιηικε dead ζοηεπο deaf φοι deal ηικοακυ noun dear ξοπε death χεκε debate μακυζιξο noun debt θυρα decide ωυερι decision ωυεριξυ declare θιοχυα decrease ραερια deep ηοτε defeat πεψυξου verb defective λεθυζιξε defend πιωει deficit μαχιεχο define ζυαηι degree καρατο delay ηυθακεφυα verb delegate λιτατυιφε noun 4/12/07 Version 2 page 12

13 delicate τεφευχυξεπι deliver παεωι demand κοαηυε democracy φοιτιμι demonstrate λυοφει denounce ψαριηιυχυα dentist ρικιολοζι τοκοτορυ deny λαηυρο depart μιπια departure μιπιαξυ depend on μεαραι dependent μεαραιρυ deplore ψιεωα deploy ηιξο depression ωομο describe ταιζυο desert μαλοψι noun design μαυκο noun desire ωευθεζοι verb dessert τεξεριτο destroy πυοωο destruction πυοωοξυ detail ροωεθυαψιο detergent λεπεοζι ζαποηο develop ρεωυο development ρεωυοξυ device ξαφοψα devote ηυλιριο diarrhea τιαρεα dictator ζυμυι dictionary ηεπιξεψε die ωιεωεχε diet φυο different ροχοε difficult ρυετευ dig ρουζιψοζε digestion φυζεωυι digital λιεραφο dining room μιψεμεοζι ωυμυι dinner μιψεμεο diplomat κεζολιοκιξι direct θαε verb direction ψιαξοε dirt μεψει dirty μεψειχο disappear ωεμαορεο disarm κεκιωα discover μευρυροι 4/12/07 Version 2 page 13

14 discovery μευρυροιψι discuss χεμοψυ discussion χεμοψυξυ disease λυοξοε disgust κυθε dish ρυακυ dismiss θελυ dispute ξεκιομεο verb dissident χοξιλια distance ρυιπαξι distribution χαριυ dive ταταξιυρυ divide ψοαμεαρι division ψοαμεαριξυ do ωακα doctor τοκοτορυ document τοκυμεηιτο dog λυωαυπε dollar τολαρα donkey τιξυο door ξεκε double ρυε doubt ξαφα modal verb - see grammar down ψαηυι drain ηυωιηιραε noun draw λεθαεκο (draw a picture) drawer κυξο as in desk drawer drawing λεθαεκοψι dream φειτε noun dress (noun) ωιπυτεμυ dress (verb) θιλα drink φυψυακυηυ verb drive κυαθεξυ noun drive κυαθε verb driver κυαθερυ drop ξεοτυ verb drown χιψια drug τοροκε noun drum μιυχιρυχαο dry ωοπεο adjective duck ψυζιξυ bird during ζυκε (also: through) dust τεψαποζε noun duty φαξι each θατι eagle ροξεριοψυ ear θορε early θου 4/12/07 Version 2 page 14

15 earn ψοιχυωει earring ωαυψα earth ψοωοωαφε earthquake ψοωοωαφεζι κεζυαξυ ease ψυποα east παυξαθαποχυ easy μοψεψυπε eat μαι ecology πεξυθαφιεπο economy ξαε edge ηοθα education ταψεθοα eel ηεχυχελοκε effect λυεωιυψαο noun effort παυπι egg ηετυμα eight θοχι eighteen τεκα θοχι eighth θοχικι eighty θοχι τεκα either θο same as "or" elastic ηαο elbow κοζαηε elect ζεοξα electric χαμοαχο electricity χαμοα electronic λιηιψιτα elevator τεοθυ eleven τεκα ωαθι embassy ζοπεκι emergency πεαρυπυ emotion ροζι employ μυεξι empty λεωεαλοεθολο adjective end ψοηαφα verb ending ψοηα enemy ηοτυφο energy θεηερικι enforce ηυκαυ engine μιηοηε engineer θιηιξεηιυρο enjoy ζοαηεο enough ηυεηυαπιυ enter λοξοιπι entrance λοξοιπιχε envelope λιυ environment παο equal ξοι 4/12/07 Version 2 page 15

16 equipment κοζο error ροπεα escape μαπυφοιηορε especially χυιτε establish ρευπυι estimate τιοθυε verb ethnic θυεθυ evaporate φεωεοφυ evening μοεωιζο event ζοκακευζα ever παε at any time every θατι evidence ζυζιυ evil ζιψια exact παμο examine ωυτεθιαηοαφαε example ψιοριυ excellent ξακιο except ωεθι exchange τυπαφαι excuse (noun) χικιψιωιρα excuse (verb) ψοεψι execute ξυαηιε kill exercise (noun) ψυπιποιηεξυ exercise (verb) ψυπιποιηε exile (noun) κοξιυψεθοιψι exile (verb) κοξιυψεθοι exist χια existence χιαξυ exit (noun) χυθιωαθιεχε exit (verb) χυθιωαθιε expand λοωοι expansion λοωοιξυ expect ζαεωο expel ζαθεωε expense χιαλυ expensive χιαλυχο experience ωαυηα noun experiment ξιξοπο noun expert φολοα expire ριορετα explain ξαροηο explode ηοπεοτολυι explore ηοιπυιπε export ψοζα verb exposition ζεαλυ extend ψαξυρι extra μεωαι 4/12/07 Version 2 page 16

17 extreme κυηα extremist θοηαι eye θοιηο eyeglasses ωαχαθε face ξιτιφυφι noun fact ψοκαε factory φαπαρικα fail χοψοωυμε fair μαεπεοθυ adjective faith ψαο fall ωοαζο verb (also see autumn) false ηαλυα family φαο famous ραιωεο far ζειριυ farm λαοζευ noun fast (adjective) ζιρα fast (verb) τοραυ verb - abstain from eating fat (adjective) κοωα fat (noun) τοαωεπο father παπα fear (noun) ζευηα fear (verb) ηαεψυε feather φεαρυι federal ηυζεαλαπυ feeble ψοικυ feed ωυεμεζυ feel ξιαζιο feeling ξιαζιοξυ female κεαπιχο fence λεψιοχιυ ferry ηαωοπο fertile φυηομοθι few μεξια fiction ψυεωια field ξαεπαθου fierce μυο fifteen τεκα ζιηι fifth ζιηικι fifty ζιηι τεκα fig φικα fight ψειρυ verb fill λοωοα film ηοφορευτι noun - camera film final ποθου financial κυοχυι find λυξοθι fine ψοξυταοπυ noun - financial penalty 4/12/07 Version 2 page 17

18 finger πεχικοθυ noun fingernail ξιελιψει finish ψοηαφα verb - see "end" fire χυαμου noun fireworks τιποτιζα firm ραεροκι adjective - not soft first ωαθικι fish χαωιμε noun fist ξοπαε fit μιαπια verb five ζιηι fix ταυθυ fixed ταυθυλε flag φυαθιετο flame καχυ flat ζοριζεθυα flax λιηο flea φιψυρο flee φαεζαυτυξοικο flight φοψιεκο float ροαξυ flood φυτειξυο floor ψιχοηι flour ηαθομοξαυ flow κυοθιυ verb flower ροψυφομιζα noun fluid φαπαορικυε flute φυλυτα fly (insect) θευλοι fly (verb) ωεξου fog ψαυμαοτε fold ξυψαπυιλι follow ωοωορε food χομεα fool μιξυψοι verb foolish μιξυψοιχο foot ηιοχυ football (soccer) φυτυπολα forbidden πεφο force τεκυ noun foreign ριεπυχε forest τουηιο forget κυαθοι forgive λευ fork ηαοψο form λεο noun former περοα forty φιρι τεκα 4/12/07 Version 2 page 18

19 forward ρυποιτε four φιρι fourteen τεκα φιρι fourth φιρικι fowl παθεμυξε fox κιεχεθου fragile θορι frame μοα free μοξυ as in freedom freedom μοξυηε freeze ηευτο frequent χυωυφο fresh χυλοψεαπευ friend ψαυ frighten ζιοχι frog κοηυολαθι front ρυποι front (in front of) ηιρε frown θυαωυροα verb fruit ψυεωιωυμυξυ fuel ψυπι full μεοηο fun τυχε funeral πεξυ fur λουπειλυφε future λαψοα gain ρυκαι verb game ηομυ garbage κεκαχι garden λεαρι garlic ψεπαξαο gas πεο state of matter - also: see petrol gasoline πεηεξιηι gather χυχουηεο gauge (noun) ζοπαωυοψιρυχε gauge (verb) ζοπαωυοψιρυ general (adjective) πεωο general (noun) χικαωεξυι military officer gentle μαψεψει get ζαιωειηο gift ψοηο girl κεοφιαηαλα give ηυπι glad ζαεθα glass τοιξο glove μαωιε glue τυτυωε go ρυπε 4/12/07 Version 2 page 19

20 goal τεχο goat καπαρα God ψαωε gold θεαπιε good χιερυ goodbye ωοθιυ goods μιυχιφο goose κυζο gooseberry ψεξιεχεο govern ζιτυ government ζιτυξυ grain φυξαξυψυιηο granddaughter ξουρυε grandfather παπαρυε grandmother μαμαρυε grandson ψοιρυε grape ψυιπεμοι grapefruit λυωαε grass καπυφαε gravy φαοηα gray/grey θοφυξυξυ great ψακε green λαυφε grind ηαεξοα grip ξεθευθε ground λαψοκοπι noun (earth) group τυοπι grow χαετεα growth χαετεαξυ guarantee φολακοε guard θειφαξε guerrilla μεχιο guest καζιτα guide τιαωιοψειμου noun guilt ωεηακαχι guilty ωεηακαχιχο gun ξοαζε gymnastics κιμιηαζιτιχα hail κιοκαψαψοα noun hair ηεπο hairdresser ζεωεριο half τοζικι halt ξοθιο ham μυθευ hammer ρεξοα hand ηειζεζιφυ handkerchief μαεθιυ hang ξιαηεα 4/12/07 Version 2 page 20

21 happen ζυαηο happy ωαιζα harbor ξοξαζε hard ωαεφεα harm πουπιξο harmony κουξα harvest θελο hat κυεμυο hate ωυφυωαζο have μεο See be [3]. Represented as "be of" or "be at" or "be to" or "be for". (Mary has the book -> The book is to Mary) he θυ head ζαωι headquarters καυ heal φουπι health ραμυωειφυηε healthy ωιζαφιπυο hear ψαμε hearing ρειηι as in court hearing, administrative hearing heart ωιταξυα heat πεομολι heavy ζυζε heel ωυθυθιυ helicopter πυφαλυξα hello θια help θαιλυτε her ξι pronoun her ξιζι possessive adjective here χαυωε not there hero τακο herring τεο hide κιπα high ωειηυι highway ραφευ hijack τεζευ hill μοαηε him θυ his θυζι history θαυζαυ hit ηιηια verb hold ηιραο verb hole ποξευλε holiday ψυικαοωιξι hollow κιμυτι holy μαηυζοθοε 4/12/07 Version 2 page 21

22 home μιρυηαχυι honest ποπεαψειχο honey χαλου honor ξιε hook ωοκουθια hope ηιεψιξυ noun hope ηιεψι verb horn λυζοιλοκαε horrible ψιηυ horse ηαιχιο horserace ηαιχιοζι ξοψετο hospital ζιυωοκαο hostage κεοροε hostile ωαιζεοπι hot ηαζιπιωοκο hotel θοτελυ hour τειρι house ζεχυε how? θαφαχυο see grammar on interrogatives how much? / how many? θαροε see grammar on interrogatives however ωυωιυ huge πυετυι human φοωιηιρι humor κυθυχοα hundred θεκο hundredth θεκοκι hunger ηικαε hungry ηικαεχο hunt τιροξαζουψοα verb hurry ψοξοι verb hurt ξεριυμυε verb husband παξαυθε I μι ice κελο ice cream κελατο idea χεηολυμο identify ψοεφιθαλα if μεοφε ill τυρυ illegal ηα μερυ imagine μοιζι immediate ωυοξυχο immigrant τυελυψιυ import φαικαε verb important ηυαφι improve ξοωυμυα impulse λοαθιο in (within/inside) κυε 4/12/07 Version 2 page 22

23 in order to παεψαο incident ωαετο incite τυεχιμυπιο include φελοροαωα increase φοαχε independent ηα μεαραιρυ individual φεα industry ποθο infect κεκιετιχεηο inflation λιελευξα influence μουψα verb inform θιηοα information θιηοαξυ inject λιο injure ξαμυφι ink ωυξυ innocent ζιμεφαι insane φιτιο insect θιηιζεκετο inside κυε inspect τιωο instead of ηαιψα instrument θοζιχα insult λαιξεο insurance ηυτειμαηα intelligence ψιφυ intelligent ψιφυχο intense φαηιο interest ψιτεμα noun interfere πουξε international λεφαζαψευφε interpreter μεκεαηο intervene in πυεκαε invade ηοκα invent ωιρεα invention ωιρεαξυ invest ζαθο investigate ωορυα invite μαλοκεριαλοε involve φαφεο iron (metal) ωυξιρεμι iron (verb) λαιτε to iron clothing island λυομοα issue κουθιυ noun it λο its λοζι possessive adjective jail πεηιλαζαθε jealous χυχα 4/12/07 Version 2 page 23

24 jelly πεφιψομα jewel ξυρεφυκα job πειζοι join καορυι joint θαυμοξεπαξε joke ταιηοε journey πεχιωυα judge ξυορυ noun - the person who judges judge ξυο verb jump ψοφαο jury ζιαλαξυ just καοτε adjective - not unjust keep ηυχοζομυοωοε kettle κιυπυο key χοηυφεπε kick ωιμομαι verb kidnap φοζι kidney ταμυο kill φερα kind μαρυεμι gentle king χεοωι kiss μυοπαθοα verb kitchen κυζιηα knapsack ωιωα knee ψυφα knife παυωο knot θοεζυ know ηευρι knowledge ηευριψι labor ηεηε noun laboratory καρυ lace ζεοφα noun lack θιαζα verb ladder ταορε lake ηαραζε lamb ζοαλαε land ωαυλυ language λυκυα large κυζαι last φεμυακι adjective - not first late λιωυε laugh λατι verb launch θυζε laundry χοτιε law ψουζι lawyer θαφοκατο lay ηεηυ verb lazy ψυφαεμοτεηι 4/12/07 Version 2 page 24

25 lead (metal) φυρε lead (verb) ωεηομιρυμε leaf λιμιυρε leak ωαμυεψοα verb learn ψοαωιο learning ψοαωιοψι least λιλι leather κιψυκο leave θοε left (left behind) θοελε left (not right) ξεψο left (on the left side) ξεψοτε preposition leg φεακι legal μερυ legislature λεζιοτυι lemon λιμοηε lend πυφιριψυχαι lens λιηυζε less λι let μυιηυα modal verb - see grammar letter ωεκιε level ψοτιζιε liberal ηοηυψε library τυιζι ζεχυε lie ζιχο noun - falsehood life λιψελοψορο lifebelt ξοεποψα lift ψατιεξι verb (also see elevator) light (not darkness) λιχιτε light (not heavy) τυικαφυτο light bulb λαμιπα lightning λελο verb like (verb) μοαηι for preposition see 'as' lilac λιλα lime μαυμευωυαξο fruit limit ρευκα line χυψικο linen λιηο link φιψε lion ψιψιο lip ραλαιλαυξυ liquid χοτει liquor λικορε list κουκετεο noun listen to ριελυι literature ξειθαε little ηιαμαχοα live ρυπυα verb (also see alive) 4/12/07 Version 2 page 25

26 liver ξαυ living room ωυμυι ωιθιυλεξυ load ρεωυλιρακεα verb loan ηαξοι verb lobster φοψεο local ξιμολε lock φιθι noun lonely κοεχιτυ long φετυι look at πυζιο look for θοθεο verb loom φαμοι noun loose καψο lose ξυηιρι loss ξυηιριξυ loud φοχαφυαλι love (noun) ψοιωαο love (verb) φυφιομο low μιζαφε loyal πειφι luck ξαυρο luggage πακαθε lunch φυρεο lung ταε machine μαξιηα magazine θιοξο magic μει maid ωαριυ mail ποζιτα noun main τευμυ major τυψαηα majority τυψαηαηε make ξυαψοτι to make a thing (not to make someone do something) male χεζια malignant χεκαρα man ωιπε manager ωυο manufacture χυεθυε many ζυεχευ map καριτα march ωιυχα verb mark πυφαε verb market ρυο marmalade μαραμαλατα maroon ξεωυηιυ marriage ζιψιφυξυ married ζιψιφυλε 4/12/07 Version 2 page 26

27 marry ζιψιφυ mass κεκιυ as in matter/energy match θοξυ verb mate (noun) θυψυηιψι mate (verb) θυψυηι material ζαθοθυ mathematics ξοαζιε matter λαυκοαμυωει as in mass/energy mattress ματεραζο may μυιηυα modal verb - see grammar maybe χιλι mayor ζεψιοτι me μι meal ζευλιο mean (adjective) λυακυι cruel mean (verb) λειψαε signify measure ηαοχορελυ verb meat χυεκοε media ξεφυχοθυ medium ζυα medical μετιζιηαχο medicine μετιζιηα meet φυταε meeting φυταεξυ melon μελοηε melt ωευφε member λεκο memorial ξιψυο noun memory ριυ mental φαφιμυξυ merchant χεα mercy φαψε merry ζιυχυ message ριξεα metal μεταλο method θιηιθυζοα microscope φαυφυα middle κεοψοηει militant τολαο adjective military ρεαμεκαθιμα noun milk ζυχοε million μεκα millionth μεκακι mind παυ noun mine μυαμυ noun - where minerals are found mineral ψοαθο minister ξολοπυμυ minor ωαωοι 4/12/07 Version 2 page 27

28 minority ωαωοιηε minute μιηυτο noun (as in hour/minute/second) miss κιεφυο verb missile ηεχαρα mist ζυι mistake λαφυε mix ηεο verb mixed ηεολε mob μαπεαρε model λιμοηυοψε moderate ωυχοε adjective modern ηαιηυ money ξαικαι monkey ψυμυπιχο month ζυοξα moon μομι moral καεηεοξιαφι more φυ morning ρεθε mortar χιζιεψι used for bricks mosquito ηιεπο most φυφυ mother μαμα motion ηιψαορα mountain μοιτυ mourn θευραυωι mouse ξυωεφοι mouth ξυκιμιωε mouthwash ξυκιμιωεζι ρεηυοχε move ηεοτυ movement ηεοτυξυ movie ζιηεμα much θεφυχια murder χαξιο verb muscle ζοθοξια mushroom ωυθαιθιυτυ music θαιχυ must ροα modal verb - see grammar mustard μυζυταριτα mute ξεκεο adjective mutual ηοιχοα my μιζι mystery λυωοαξι nail κια name ηαμε narrow τοαφια nation μοιτε native ροχυχε 4/12/07 Version 2 page 28

29 natural ηατυροχο nature ηατυρο navy μυζαελοα near τοκιχο necessary ροα verb (to be necessary) - see "must" neck ωυοπιο necklace ποεπε necktie καραφατα need λοζοωοψοικυι verb needle ροποαζο negotiate ωιμορυτιυ neighbor θαυκα neither ηα θο nephew θεταψοι brother's son nephew ζεξεψοι sister's son nerve μεψεμευ nervous ηερεφυζυ net χιπυκοηε noun neutral ηευτεραλα never λεξυκο new ψιελαπυε news τοπαολεα newspaper ταιωοηο next ωικυε nice φετοαψοα niece θεταξου brother's daughter niece ζεξεξου sister's daughter night πυξεξι nine ηοηι nineteen τεκα ηοηι ninety ηοηι τεκα ninth ηοηικι no ηο no longer πιεζαο as in "I no longer am eating" noise ηυωα nominate καζε noodle ραωειηε noon ξυιμια nor ηα θο normal ροε north ηαιθοα nose ηαξε not ηα not yet ωιθυρι as in "I have not yet eaten" note πυξοωι nothing ψυο now φευ nowhere ξιρεοτεζα 4/12/07 Version 2 page 29

30 nuclear πευψα number πυοφιφοα nurse ηεα nut ηυζο oak ωιωεα oar ροωιφεκαυ oats μυτυ obey ωυιμοι object (noun) ψιοψιρι a thing object to (verb) ξεοτιλε to disagree/oppose observation ωαροεξυ observe ωαροε occupy τοται ocean ξαηαωιυ off κευζυα offensive λοιθιαθοηυ offer φιχεφαχε verb office πυρο officer θορα official ωαεθιυ often φεοωυ oil θοιλε old λαχοψυ olive θολιφα on μοετυο once ωαθι χιε one ωαθι onion θιαλιυ only ωυοξε open ξυλυ verb operate θοραε operation θοραεξυ opinion ζιελιυκα oppose φιαηυε opposite ζιφυο oppress πυο or θο orange (color) ξοαθα orange (fruit) ψιρι orbit μια order (in order to) παεψαο order (noun) θυχαυ order (verb) θεα ore ψυολουμα organization ζεοζυοξυ organize ζεοζυο ornament ωοτε other θοχε 4/12/07 Version 2 page 30

31 our ηυζι oust κυξυ out ποα outside θοαξι (also: outside of) oven θομιροι over ζερυαψο (also: above) overthrow ξυοζο owe λεοηιψαζο own μεο see be [3] owner μεοψι see be [3] ox ψεωοα page ωυτιε pain ξεαωοι paint (noun) ηιυχε paint (verb) ηιυ painting ηιυψι pair παρα noun pan φυφαο noun pancake κελυψα panic παηικα noun pants θαυρο paper παπιερα parachute παραξυτα parade ζιοπυατοτε noun parallel ψυοθυεταραι parcel πακετα parking παρικιηι parliament ζοθα parsley χοιωυ part ρυαηο noun partridge ζευηυ party χιμετο pass φοπορυ verb passenger ξιρυπου passport παζαπορατα past ζεξευρυ opposite of future paste τιοψου noun path ρυχομα patient φικαχοχυ adjective pay θιποθο verb payment θιποθοψι pea ωοποακο peace ηαζε pear ξουωο peasant ηυιπι pen πεηυ pencil θαο people τυξαι 4/12/07 Version 2 page 31

32 pepper πεπερυ percent θεκοκι perfect χαιζαρι adjective perform παχυο perhaps χιλι period ρεθορελο time (not punctuation) permanent ζευτυ permit ροιωευ noun (also: see allow) permitted ηα πεφο person φιυθυα petrol πεηεξιηι pharmacy μετιζιηαζι ζεχυε phonograph φοηοκαραφο photograph φοτοκαραφο physical ζιηιρακι physician μετιζιηαζι τοκοτορυ physics ζιηιρακιηεζι θοθαμαπυ piano πιαηο picture θεατολιηε piece παψιε pig ζερι pigeon ψυψαλε pillow πυψυκε pilot πιλοτο noun pin καμα pine (tree) θυεθαε pink ψαεχοζο pipe ωαζιοφε noun place φαιτευψι plain (adjective) ωαηε plain (noun) ωαυθυατε plan ξυι plane ψιζε airplane planet τολοε plant (noun) κατι plant (verb) κειπυ plastic χαλυζυηεα plate λαλιζο platform φοπιποεχο play χυεκο verb playing card ψοπιφυ please ηιρο as in "thank you" pleasure ψοτεζοερυ plenty ξοζυοξι plot πυεπει plough/plow ξια plum λυαλε 4/12/07 Version 2 page 32

33 pocket ζαζε poem λευπο point ρεκοωακο noun poison φαρυ noun police πολιζαι noun policy μυφυ polish πεφοε verb polite ποπυ political μοηαχο politics μοηα pollute φικιεπαηιεζε poor θετυο popular μαοτυ population ηαυ pork ζεριζι χυεκοε port ψαξοα portable ωιαθυο porter ροφυι position λαεπυε possess πιπι possible/possibly τιο post office φιξυα postcard ωιλιε postpone φιθιηαο pot μοξυτιχε potato ποτατο pour πιωεζιλιο poverty θετυοηε powder παθτερο power πυοριυ praise ψιαχυο pray μοφαε pregnant ζιψυξα present τυλια as in: now president καιχυ press ξιελο verb (also see newspaper) pressure ξιελοξυ prevent μετεο price παριζο print λαμι verb prison λαρομα private χυριξοτυφα prize πουχι probable/probably χεοκυ problem ηαρεχαξι process ηιερο noun produce λιεταε verb profession λαεξαφεο 4/12/07 Version 2 page 33

34 professor ρυποηεο profit ψυαπα noun program θιθοι progress ψιρε noun project θαεξεο noun propaganda πατεκο property φευλυε propose λοηυ prose κιεμε protect ρυξυ protest ταεπε prove ηειψια provide ηυκι public ρεφυοξυ publication χεαχοεξυ publish χεαχοε puddle ζοφεα pull πιεφεο pump θυζεαχαο noun punish θοθεηο punishment θοθεηοξυ purchase ζουφιθαε pure φοξαεπυ purpose ηιοπο purse ξοαψε push ζιαηοα put ξυε quality κιτυαψι quarter φιρικι noun queen χοιψυα question φυαψοεπιχαφι noun quick ωοζε quiet παξι quite θαχο rabbit κοηιθο race ξοψετο as in footrace, horserace radar τυζαεμοα radiation λεξιωι radio ρατιο rag χαψε raid ωιπυε verb rail ζιλα noun railroad ψουταξι rain τεμαε verb raincoat ηιεχυα raise καυψεμι verb rare φυθεηυξυ raspberry λικιελε 4/12/07 Version 2 page 34

35 rat τεχυηι rate ωιεπα noun ray ζιοφα razor ωιωαιχε reach for μικεο react ψεπιυ reaction ψεπιυξυ read τοξυο verb ready λεξεαμυι real / really χεζα adjective realize φεπιε reason (noun) ξοεξυ reason (verb) ξοε reasonable ξοεπα rebel ποζοθα noun receipt ταυκυ receive μιηευκυ recent φοτοε recession ηαθιμο recognize ωυωυιπαιξο record ζαορεα verb recover ποατειψυχοι red κουφορε reduce ρευωυ reform θαλειωο verb refugee ραμιπι refuse φαυκαυ register ρεκιζετερε regret θιεχυμι verb regular ψελου reign ψορυφοωεοψο noun (also see rule) reject κοα verb relation ρορυακε relaxed ξαπυ release ηιυφοπεθιμοι religion ρελικιοηε remain κατευκεα remember φεφιαξε remove ζιλοχαμυ rent κοεμαι verb repair ωεπεαρου verb repeat λοφιλευ report λαωο verb represent μεφιε representative μεφιερυ repress ωακαραθι request ζιτεξο require λαοωοα 4/12/07 Version 2 page 35

36 rescue πευζα verb research χιψε noun resign ηοιτιηιτο resist τοξια resolution χυι resource φιθιο respect κιμεθυ verb responsible ωευρυε rest κυι verb restaurant ρεζεταυραηιτε restrain ξοατιε restrict ωιυψα result ωοωοε noun retire μιψυταλυλυ return ωαθυψεωα verb revolt πιψε noun reward ξιμαιρυε noun rhythm θεμα rice ριζο rich χοιθυ ride φυχαυ verb rifle ξοθυ right (a just claim) ψουθυ right (correct) ψεραιθιυ right (not left) ωιυχο right (on the right side) ωιυχοτε preposition ring (noun) καιηιυ ring (verb) ηαοθε riot ωυαρεο noun ripe χαφα rise ηαραι risk ποπικαι noun river πατιυ road λομοι roast μαε verb roast beef μυραζευζι χυεκοε μαελε rob ψερυπυθοχυ rock ποιλυ noun rocket ψαλι rod ψιτιυ roll (bread) φοαωαο roll (verb) ρολε roof πιπο noun room ωυμυι noun root λυαζουξα noun rope φαεθεο noun rough πευμαφοεξι 4/12/07 Version 2 page 36

37 round ξυθιτεφι rub καλο rubber κυμα ruin μυζυ verb rule κιφε verb (also see reign) ruler (king/queen) ζεοπιο ruler (measuring stick) τιζερελαξι run ξουρα verb rust καχειραιλα noun rye ψυποε sabotage ωιαλα verb sacrifice λειλετοχιυ noun sad χερυε saddle λοαηιο noun safe κορεα safety κορεαηε sail (noun) κεμιηιψυχε sail (verb) κεμιηιψυ sailor κεμιηιψυρυ salad ζαλατα salt ζαλε same ζεψο sample ψελιωι noun sand χυξοεκιε satellite ταυρια satisfy φειψια sausage ψεθεταψιυ save ψοε say ωοωο scale παξεκοα noun scarf μυκει school ζεκυλα science θοθαμαπυ scissors ξιηα screw (noun) χυθαζιχε screw (verb) χυθαζι sea λιοθυο search for θοθεο verb season μεαζε noun (as in winter) seat ραιηο noun second (after first) τοζικι second (unit of time) ζεκυτο secret ωυζοξιυ secretary ξαυψεχυα security πεαχυ see ηιυψε seed φυιηι seek θακι 4/12/07 Version 2 page 37

1 αγάπη love El 2 αγγλικός English EL 3 Άγγλος Englishmen EL 4 άγομαι arrive El 5 αγοράζω buy El 6 αγόρι boy El 7 άγουσα way EL 8 αγωνίζομαι fight El

1 αγάπη love El 2 αγγλικός English EL 3 Άγγλος Englishmen EL 4 άγομαι arrive El 5 αγοράζω buy El 6 αγόρι boy El 7 άγουσα way EL 8 αγωνίζομαι fight El 1 αγάπη love El 2 αγγλικός English EL 3 Άγγλος Englishmen EL 4 άγομαι arrive El 5 αγοράζω buy El 6 αγόρι boy El 7 άγουσα way EL 8 αγωνίζομαι fight El 9 άδεια για διακοπές vacation El 10 αδικώ / λάθος wrong

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies)

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών σχηματίζεται προσθέτοντας: ies στα ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο (consonant) + y. (body-bodies, hobby - hobbies) GRAMMAR REVIEW 1 1. NOUNS-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Αφηρημένα: hope, faith, love, hate Συγκεκριμένα :musician, student, doctor. Κύρια: John, Greece, Athens, the Parthenon Περιληπτικά : family, police, government

Διαβάστε περισσότερα

MOTIVATION C Companion

MOTIVATION C Companion MOTIVATION C Companion Contents Let s recap! 1 On holiday! 2 Budapest: two cities in one! 3 Explorers and pirates 4 On the way to the top 5 Let s go camping! 6 Amazing stories! 7 Feeling stressed? Get

Διαβάστε περισσότερα

GCSE 09. Greek Vocabulary book Version- Draft 1. Edexcel GCSE in Greek. GCSE Greek

GCSE 09. Greek Vocabulary book Version- Draft 1. Edexcel GCSE in Greek. GCSE Greek GCSE 09 Greek Vocabulary book Version- Draft 1 GCSE Greek Edexcel GCSE in Greek Edexcel GCSE 2009 Greek Vocabulary Book Edexcel are pleased to oprovide this free vocabulary book freely to support learners

Διαβάστε περισσότερα

Practice Test 1 CLOZE PASSAGE 1 PASSAGE 2. Michigan Proficiency Final Countdown Practice Tests

Practice Test 1 CLOZE PASSAGE 1 PASSAGE 2. Michigan Proficiency Final Countdown Practice Tests Practice Test 1 portray (v) - (used passively in the text) describe, show, or represent in a particular way (e.g., with words or in a work of art) The novel ~s village life in the early twentieth century.

Διαβάστε περισσότερα

Connect B2 Getting There Unit 1

Connect B2 Getting There Unit 1 Connect B2 Getting There Unit 1 1. There s always a busker singing in the stree corner. Πλανόδιος µουσικός 2. I sat in the café by the window and watched the passerby. περαστικός 3. Do you have any loose

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4

Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4 Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing IN GREEK on a text in English ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

CPL Online Winter 2008 Wilfred E. Major Page 1

CPL Online Winter 2008 Wilfred E. Major Page 1 Wilfred E. Major Page 1 It s Not the Size, It s the Frequency: The Value of Using a Core Vocabulary in Beginning and Intermediate Greek Wilfred E. Major Foreign Languages and Literatures Department Louisiana

Διαβάστε περισσότερα

Word/Phrase Part of speech Translation Phonetics Definition Sample Sentence Unit 1

Word/Phrase Part of speech Translation Phonetics Definition Sample Sentence Unit 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A B C D E F Word/Phrase Part of speech Translation Phonetics Definition Sample Sentence Unit 1 absolutely *** ad απόλυτα /ˈæbsəluːtli/ academic ακαδημαϊκός /ˌækəˈdemɪk/

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α ΕΚΔΟΣΗ 2005 ISBN: 960-337-065-7 Copyright 2005 Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος

λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος An arts publication of the English Department of Tri-County Community College, Murphy, North Carolina. Volume 1, Spring 2007 Logos (Greek λόγος) (n.) In pre-socratic philosophy, the principle governing

Διαβάστε περισσότερα

KYTHERA. Summer Edition 2015

KYTHERA. Summer Edition 2015 22 KYTHERA ISSUE Summer Edition 2015 FOUNDER/ΙΔΡΥΤΗΣ: METAXIA POULOS PUBLISHER: DIMITRIS KYRIAKOPOULOS EDITOR: DEBORAH PARSONS WRITERS: ELIAS ANAGNOSTOU, JEAN BINGEN, MARIANNE BOOTH, ANNA COMINOS, MARIA

Διαβάστε περισσότερα

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Διεπζεξία-Κιεηώ Κνινβνύ Άλλα Κξαληώηνπ Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade Activity Book Σόκνο 2νο English 5th Grade Activity Book Σόκνο

Διαβάστε περισσότερα

i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release)

i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release) Educational Activities (First Release) ieus i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release) Project name: Intercultural

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus All rights reserved; no part of

Διαβάστε περισσότερα

SOURCE THE LOVELY MAY TIME. May 2014 Issue # 5-14. Dearly beloved,

SOURCE THE LOVELY MAY TIME. May 2014 Issue # 5-14. Dearly beloved, THE SOURCE May 2014 Issue # 5-14 HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL CAMP HILL, PA LOVELY MAY TIME Dearly beloved, The month of May is a great time of year! First and foremost, it is a time when the

Διαβάστε περισσότερα

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X website: www.kes.ac.cy/institute e-mail: institute@kes.ac.cy 1 Dear parents and students, Αγαπητοί γονείς και μαθητές, welcome to another holiday issue of our

Διαβάστε περισσότερα

Freedom to Rebuild 9/11 Church

Freedom to Rebuild 9/11 Church PRSRT STD US POSTAGE PAID PERMIT No 43 UPPER DARBY, PA www.hellenicnews.com Conscious of and Responsive to Community Pride and Spirit $96 for two years Subscription $4 per copy ª π NEA THN Y HPE IA TOY

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 e-mail: sales@supercourse.gr

Διαβάστε περισσότερα

Contents. LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1. Remember 2

Contents. LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1. Remember 2 Contents 2 LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1 Remember 2 Grammalysis A2 Countable & uncountable nouns How much/many, many, much, some, any, a lot of, plenty Subject & Object pronouns Possessive adjectives

Διαβάστε περισσότερα

Edition 32, April 2013 ISSN: 1450-328X

Edition 32, April 2013 ISSN: 1450-328X Edition 32, April 2013 ISSN: 1450-328X website: www.kes.ac.cy/institute e-mail: institute@kes.ac.cy 1 Αγαπητοί γονείς, κηδεμόνες και παιδιά, Με μεγάλη χαρά σας χαιρετώ ξανά από ένα ακόμη τεύχος του Mind

Διαβάστε περισσότερα

KYTHERA. Summer Edition 2014

KYTHERA. Summer Edition 2014 21 KYTHERA ISSUE Summer Edition 2014 FOUNDER/ΙΔΡΥΤΗΣ: METAXIA POULOS PUBLISHER: DIMITRIS KYRIAKOPOULOS EDITOR: DEBORAH PARSONS WRITERS: ELIAS ANAGNOSTOU, DIMITRIS BALTZIS, MICHAEL BREET, ANNA COMINOS,

Διαβάστε περισσότερα

Grammalysis B1. Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3

Grammalysis B1. Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3 Grammalysis B1 Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3 Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες -

Διαβάστε περισσότερα

Premium C1 Wordlist. Premium C1 Glossary

Premium C1 Wordlist. Premium C1 Glossary Premium C1 Glossary Unit Page Exercise English Headword Pronunciation Example sentence Greek translation Unit 01 1 7 Title foe /fəʊ/ Which of these countries are Britain's friends and which are their foes?

Διαβάστε περισσότερα

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe Ê.Ð.Ã. Succeed in ÊÑÁÔÉÊÏ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÃËÙÓÓÏÌÁÈÅÉÁÓ ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION LEVEL B1& B2 on the scale set by the Council of Europe PRACTICE TESTS 1 6 Mark your answers on your answer sheet. Respond

Διαβάστε περισσότερα

Search the story. Cosmic words

Search the story. Cosmic words 3a A party for the Professor 3.1 police constable (n) αστυφύλακας The police constable saw the thief and ran after him. 3.2 lost (adj) χαμένος, -η, -ο My sister finally found my lost car keys. lose (v)

Διαβάστε περισσότερα

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU About this Vocabulary List The goal behind compiling this list of words is to provide a set of words which are likely to be a core vocabulary

Διαβάστε περισσότερα

Yannis Goumas. translates. Kostas Sfendourakis

Yannis Goumas. translates. Kostas Sfendourakis Yannis Goumas translates Kostas Sfendourakis Τίτλος του Πρωτοτύπου: Yannis Goumas translates Kostas Sfendourakis Συγγραφέας: Γιάννης Γκούμας Φωτογραφία οπισθόφυλλου: Γιάννης Γκούμας ISBN: 978-960-93-4510-1

Διαβάστε περισσότερα

Perspectives on trafficking in human beings O Tráfico de Pessoas

Perspectives on trafficking in human beings O Tráfico de Pessoas BROCHURE_BLEU_UK_GREC_PORT.qxd 09/10/2002 23:14 Page 1 Perspectives on trafficking in human beings O Tráfico de Pessoas Εµπορια ανθρωπων BROCHURE_BLEU_UK_GREC_PORT.qxd 09/10/2002 23:14 Page 2 IMPORTANT

Διαβάστε περισσότερα