Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)"

Transcript

1 Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πληροφορίες: Γεώργιος Μίχας Ταχ. Διεύθυνση: Θεοφράστου 1,T.K.: Λάρισα Τηλ: , Fax: Λάρισα, Α.Π.: 2997 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS ) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: ,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β, του ν. 3429/2005 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180Α / ). 2. Την αριθμ / Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών

2 και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευομένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων» (ΦΕΚ 2284 Β / ), με την οποία το ΕΘΙΑΓΕ, ο ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ο ΟΠΕΓΕΠ και ο ΕΛΟΓΑΚ συγχωνεύτηκαν σε ενιαίο φορέα με την επωνυμία Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ). 3. Τις διατάξεις του ν. 1845/1989(ΦΕΚ 102Α / ) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 4. Την με αριθμ. 15β απόφαση (ΑΔΑ: 6ΩΝΡΟΞ3Μ-Α7Ψ) της 48 ης / Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, σχετικά με την εφαρμογή της αριθμ. 919/131869/ (ΦΕΚ 2889Β / ) ΚΥΑ και την Προσωρινή τοποθέτηση Προϊσταμένων. 5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'/ Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις. 6. Την αριθμ. 3077/42630/ Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τον διορισμό προσωρινού Προέδρου ΔΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΠΙΔ (ΦΕΚ 270/ΥΟΔΔ/ ). 7. Την αριθμ. 3078/42635/ Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με τον διορισμό προσωρινού Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΠΙΔ (ΦΕΚ 270 ΥΟΔΔ/ ). 8. Την αριθμ. 3079/42636/ Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με τον Ορισμός μελών προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΠΙΔ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 270/ ). 9. Τις αριθμ. 2 και 5 αποφάσεις της 59 ης / Συνεδρίασης του ΔΣ περί προσωρινής επιβεβαίωσης αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, με την προηγούμενη σύνθεσή του και ανάθεση σε στελέχη του Οργανισμού

3 της κίνησης των λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς (AΔΑ ΩΑΞ9ΟΞ3Μ-8ΣΦ, Ω54ΝΟΞ3Μ-Ο5Χ). 10. Την αριθμ. 2795/ απόφαση (ΦΕΚ Β' 3647/ ) σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού του οργανισμού για το έτος Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α'160, ΜΕΡΟΣ Β'-ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ). 12. Την αριθμ. 6 απόφαση της 18 ης / Συνεδρίασης του ΔΣ περί καθορισμού ορίων χρηματικών εντολών, επιταγών και λοιπών παραστατικών και σχετικής εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (AΔΑ ΒΛ4ΨΟΞ3Μ-ΣΦΡ). 13. Την αριθμ /6./5938/ (ΑΔΑ ΒΙΨΨΛ-Β2Ι) απόφαση Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης ΑγροΕΤΑΚ με κωδικό MIS στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. 14. Την αριθμ. 28 απόφαση (ΑΔΑ ΒΙΨΗΟΞ3Μ-ΟΥΓ) της 31 ης / Συνεδρίασης του ΔΣ, σχετικά με την εκτέλεση εργασιών με ίδια μέσα της Οριζόντιας Πράξης ΑγροΕΤΑΚ με κωδικό MIS στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. 15. Τον Κωδικό ΣΑ: Ε1828/ (ΑΔΑ ΒΜ3ΨΦ-01Σ) Ένταξη του προϋπολογισμού της ανωτέρω Πράξης. 16. Την αριθμ. 27 απόφαση (ΑΔΑ ΒΙΥ1ΟΞ3Μ-Κ29) της 39ης/ Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης του ΑγροΕΤΑΚ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΚΛ Υπεύθυνη Πράξης Δρ Ευαγγελία Βαβουλίδου), για την εκπόνηση καινοτόμων σχεδίων εφαρμοσμένης έρευνας στον αγροτικό τομέα από 150 επιστήμονες. 17. Την αριθμ. 15 απόφαση εκτός ημερήσιας διάταξης της 49ης/ Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σχετικά με την αποδοχή της επιχορήγησης ( ,00 ευρώ) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την υλοποίηση της ανωτέρω Πράξης Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ) με κωδικό MIS στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΠΑΝΑΔ) ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. 18. Την αριθμ. 12 απόφαση της 53 ης / (ΑΔΑ 6Δ2ΨΟΞ3Μ-ΒΝΦ)

4 Συνεδρίασης του ΔΣ περί εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σχετικά με τις προμήθειες αναλωσίμων και άλλων υλικών και μικροεξοπλισμού προϋπολογιζόμενης αξίας έως του ποσού ,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την κάθε ομάδα ειδών ανά CPV (Χρήση Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων), από τα 11 εμπλεκόμενα Ερευνητικά Ινστιτούτα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 10 της αριθμ. 919/131869/ Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΦΕΚ 2889Β / ), για το έτος 2015, σύμφωνα με τις εκτιμώμενες ανάγκες των έργων ΕΤΑΚ, στο πλαίσιο της Πράξης Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ) με Κωδ. ΟΠΣ του ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. 19. Την υπ αριθμ.582/ (ΑΔΑ ΩΑΘΥΟΞ3Μ-Τ0Χ) απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών μέχρι του ποσού των , 00 ευρώ και παραλαβών του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών για το έτος Τον αριθμ. 471/ σχετικό οδηγό για τις ανωτέρω προμήθειες. 21. Τα με αριθμ. πρωτ. 1716, 1727/7-5, 2019/21-5, 2282/8-6, 2446/15-6, 2563, 2564/18-6, 2663, 2665/25-6, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688/26-6, 2720, 2721/29-6, 2815/2-7 αιτήματα των Ωφελούμενων των έργων ΕΤΑΚ με ΚΥΠΕ: 7729/Β44, 7721/Β38, 7737/Β52, 7659/Β18, 3204/51, 7757/Β71, 3526/177, 7641/Β16, 7710/Β29, 7693/Β27, 7744/Β58, 7481/Β4, 3193/40, 3679/230, 3368/130, 3662/194, 3509/201, 3484/169, 3387/116, 3312/90, 3493/141, 3202/49, 7756/Β70, 3494/139, 3392/109, 7731/ Β46, 3306/84, 3197/44 στο πλαίσιο της πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS )» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους (ΑΔΑΜ). 22. Το από Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών, και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και έργων του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών Λάρισας, με το οποίο προτείνεται η προμήθεια ειδών, εξοπλισμών & μικροεξοπλισμών εργαστηρίου, γεωργικών εφοδίων & ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τις ανάγκες των έργων ΕΤΑΚ. 23. Την με αριθμ. πρωτ. 3233/ με ΑΑ:747,ΑΔΑ:73ΔΨΟΞ3Μ-Γ98)

5 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για προμήθεια αναλωσίμων και λοιπών υλικών στο πλαίσιο υλοποίησης ΠΔΕ προγράμματος αγροετακ. 24. Την με αρθμ. Πρωτ 2977/ με ΑΔΑ:ΩΚΔΘΟΞ3Μ-2ΑΞ, απόφαση του Διευθυντή του Ινστιτούτου για τη διενέργεια πρόχειρου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών, εξοπλισμών & μικροεξοπλισμών εργαστηρίου, γεωργικών εφοδίων & ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τις ανάγκες των έργων ΕΤΑΚ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ πρόχειρο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων προμήθειας αναλωσίμων γραφικής ύλης και αναλωσίμων Η/Υ, για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων ΕΤΑΚ με ΚΥΠΕ: 7729/Β44, 7721/Β38, 7737/Β52, 7659/Β18, 3204/51, 7757/Β71, 3526/177, 7641/Β16, 7710/Β29, 7693/Β27, 7744/Β58, 7481/Β4, 3193/40, 3679/230, 3368/130, 3662/194, 3509/201, 3484/169, 3387/116, 3312/90, 3493/141, 3202/49, 7756/Β70, 3494/139, 3392/109, 7731/ Β46, 3306/84, 3197/44, στο πλαίσιο της πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS )» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους Ο/Οι ανάδοχος/οι θα προμηθεύσουν είτε το σύνολο των ειδών του έργου, είτε μία ή περισσότερες από τις πέντε (5) ομάδες, είτε ένα ή περισσότερα είδη από τις παρακάτω πέντε (5) ομάδες ειδών: 1. Διάφορα είδη εργαστηρίου (CPV με βάση τα πρώτα 4 στοιχεία: 1800, 1814, 1852, 1952, 3152, 3314, 3316, 3379, 3741, 3842, 3843, 3851, 3852, 3971, 3980) με συνολική εκτιμώμενη δαπάνη: 5822,00 ήτοι: 4733,33 πλέον 23% ΦΠΑ 1088,67. (κωδικός 64). 2. Εξοπλισμός εργαστηρίου (CPV με βάση τα πρώτα 4 στοιχεία: 3911, 3913) με συνολική εκτιμώμενη δαπάνη: 880,00 ήτοι: 715,45 πλέον 23% ΦΠΑ 164,55 (κωδικός 64). 3. Γεωργικά εφόδια (CPV με βάση τα πρώτα 4 στοιχεία: 1600, 1631, 1640, 3019, 3168, 4292) με συνολική εκτιμώμενη δαπάνη: 2736,00 ήτοι: 2,224,39 πλέον 23% ΦΠΑ 511,61 (κωδικός 64). 4. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Η/Υ) & εξοπλισμός (CPV με βάση τα πρώτα 4 στοιχεία: 1681, 3000, 3010, 3012, 3020, 3021, 3023, 3810, 3811, 3812, 3822, 3865, 4531, 4890) με συνολική εκτιμώμενη δαπάνη: ,00 ήτοι: ,24 πλέον 23% ΦΠΑ 3.516,76 (κωδικός 64).

6 5. Μικροεξοπλισμός εργαστηρίων (CPV με βάση τα πρώτα 4 στοιχεία: 3164, 3319, 3800, 3812, 3830, 3831, 3840, 3841, 3842, 3843, 3862, 3865, 3875, 3882, 3893, 3971, 4251, 4291, 4417) με συνολική εκτιμώμενη δαπάνη: ,00 ήτοι: ,72 πλέον 23% ΦΠΑ 5.257,28 (κωδικός 64). Ο μέγιστος διατιθέμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια του συνόλου των παραπάνω ομάδων ειδών ανέρχεται σε ,00 Ευρώ, ήτοι: ,14 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% ,86 Ευρώ. Αναλυτικά η περιγραφή και οι προδιαγραφές των ειδών των παραπάνω ομάδων είναι οι εξής: Ομάδα 1 (Διάφορα είδη εργαστηρίου) Α/Α CPV 4 χαρ. Απαιτούνται τα κάτωθι αναλώσιμα : CPV Είδος (περιγραφή και προδιαγραφές) ποσότητα ΚΥΠΕ Εργαστηριακή ποδιά, 1 τμχ μέγεθος Large, 2 τμχ μέγεθος medium, 1 τμχ μέγεθος Small Προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά είδος σε Ευρώ με ΦΠΑ 23% 4 τμχ 3494/139 80, Γάντια αντιθερμικά μεγ. L-XL 2 ζεύγη 3494/139 10, Χρονόμετρο πάγκου /Β58 5, plates για ELISA επίπεδο πυθμένα, 96 φρεατίων, από πολυστυρένιο ή χλωριούχο πολυβινύλιο /84 225, Λάμπες Φθορίου /141 50, Λάμπες φθορίου 58W ψυχρό λευκό 70 τεμάχια, λάμπες φθορίου 36W ψυχρό λευκό 30 τεμάχια, Στάρτερ 4-80W φθορ. 40 τεμάχια, Λάμπες DULYX 14W/827 E27 54 τεμάχια, μετασχηματιστές φθορ. 58W 10 τεμάχια, μετασχηματιστές φθορ. 36W 10 τεμάχια, Ντουί λάμπας βιδωτό για λάμπες DULUX 56 τεμάχια Ιατρική λαβίδα με μυτερή απόληξη, μήκους 20-30cm / /Β58 20, Λαβίδα χειρουργική εκατοστά 10τμχ 3494/139 60, Υδροβολέας χωρητικότητα 1000ml 10τμχ 3494/139 30, Λαβή νυστεριών inox 10τμχ 3494/139 45, Λεπίδες χειρουργικές αποστειρωμένες 100 τμχ ανά συσκευασία, Μέγεθος 2 συσκ. 3494/139 40, κυλίνδροι βουγούκου όγκου 1130mL / , σωλήνες Kjeldahl όγκου 250mL, με διάμετρο 4cm και ύψος 29-30cm / ,00

7 Ποτήρια ζέσεως υάλινα -Χωρητικότητα: 25 ml 20τμχ 3494/139 50, Ποτήρια ζέσεως υάλινα Χωρητικότητα: 50 ml 20τμχ 3494/139 50, Ποτήρια ζέσεως υάλινα Χωρητικότητα: 100 ml 20τμχ 3494/139 50, Ποτήρια ζέσεως υάλινα Χωρητικότητα: 250 ml 20τμχ 3494/139 50, Ποτήρια ζέσεως υάλινα Χωρητικότητα: 400 ml 10τμχ 3494/139 30, Ποτήρια ζέσεως υάλινα Χωρητικότητα:1000 ml 5τμχ 3494/139 25, Ογκομετρικός κύλινδρος Χωρητικότητα: 100 ml Ογκομετρικός κύλινδρος Χωρητικότητα: 250 ml Μπουκάλια γυάλινα βαθμονομημένα με πλαστικό πώμα, τύπου Duran Χωρητικότητα: 500 ml Ανθεκτικές σε θερμοκρασία 140 C Χωνευτήριο υάλινο Gooch 30ml por. 2, WinLab 10τμχ 3494/139 60,00 5τμχ 3494/139 50,00 10τμχ 3494/139 75,00 40ΤΕΜ 7744/Β58 492, Καμινέτο κατασκήνωσης ("γκαζάκι") /169 20, πυκνόμετρα βουγιούκου /116 50, Πιπέττες Pasteur πλαστικές μη αποστειρωμένες 3ml, συσκευασία 100τμχ Πιπέτα Ψηφιακή Μεταβλητού Ογκου με Απόρριψη Ρύγχους από μL, Πιπέτα Ψηφιακή Μεταβλητού Ογκου με Απόρριψη Ρύγχους από μL,Πιπέτα Ψηφιακή Μεταβλητού Ογκου με Απόρριψη Ρύγχους από μL, Πιπέτα Ψηφιακή Μεταβλητού Ογκου με Απόρριψη Ρύγχους από 2-20μL, Πιπέτα Ψηφιακή Μεταβλητού Ογκου με Απόρριψη Ρύγχους από μL, Πιπέτα Ψηφιακή Μεταβλητού Ογκου με Απόρριψη Ρύγχους από μL Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα Πιπέτα Ψηφιακή Μεταβλητού Ογκου με Απόρριψη Ρύγχους από μL, Πιπέτα Ψηφιακή Μεταβλητού Ογκου με Απόρριψη Ρύγχους από μL,Πιπέτα Ψηφιακή Μεταβλητού Ογκου με Απόρριψη Ρύγχους από μL, Πιπέτα Ψηφιακή Μεταβλητού Ογκου με Απόρριψη Ρύγχους από 2-20μL, Πιπέτα Ψηφιακή Μεταβλητού Ογκου με Απόρριψη Ρύγχους από μL, Πιπέτα Ψηφιακή Μεταβλητού Ογκου με Απόρριψη Ρύγχους από μL Αντικειμενοφόροι πλάκες μικροσκοπίων Αντικειμενοφόρες πλάκες τροχισμένες 76 x 26 mm, συσκευασία 50τμχ. Καλυπτρίδες για αντικειμενοφόρους πλάκες Καλυπτρίδες 24x24mm συσκευασία 1000τμχ. 5συσκ. 3494/139 50,00 1πλήρης σετ 3306/84 800, / ,00 20 συσκ. 3494/139 70,00 2 συσκ. 3494/139 60,00

8 Διανεμητής 10-60mL / , Ηλεκτρική σκούπα στερεών και υγρών, μέγιστης ισχύος μεγαλύτερης από 2700w, με ροή αέρα μεγαλύτερη από 3500lt/min και χωριτηκότητα κάδου μεγαλύτερη από 70lt Ψήκτρες-Βούρτσες Καθαρισμού σωληναρίωνφιαλών Μεγάλο μέγεθος Ομάδα 2 (Εξοπλισμός εργαστηρίου) /B52 300, /139 15,00 Α/Α Απαιτούνται τα κάτωθι αναλώσιμα : CPV 4 χαρ CPV Είδος (περιγραφή και προδιαγραφές) ποσότητα ΚΥΠΕ Περιστρεφόμενα καθίσματα, Τροχήλατο κάθισμα εργαστηρίου με ψηλό αμορτισέρ, κυκλικό ποδοστάτη, ύψος έδρας mm από το έδαφος, μεσαία πλάτη σταθερή, με έδρα και πλάτη από πολυουρεθάνη και μεταλλική βάση. Τραπέζια ταξινόμησης MxΠxY 110x70x87 cm inox ή ξύλινο Πλαίσια ταξινόμησης, Συρμάτινο καλάθι αποθήκευσης για ντουλάπα PAX, ΠxΒxΥ 100x58x16 cm Ομάδα 3 (Γεωργικά εφόδια) Απαιτούνται τα κάτωθι αναλώσιμα : Α/Α CPV 4 χαρ Προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά είδος σε Ευρώ με ΦΠΑ 23% / , / , / ,00 CPV Είδος (περιγραφή και προδιαγραφές) ποσότητα ΚΥΠΕ Κλαδευτικό μηχάνημα βενζινοκίνητο, Κινητήρας 5.5 HP, Αεροθάλαμος 50Lt, Αεροσυμπιεστής 350Lt/min, Μέγιστη πίεση 10 bar, Αεροψάλιδα 2-3, Ραβδιστικό 1 Θαμνοκοπτικό χορτοκοπτικό δίχρονο, βενζινοκίνητο 53cc, 3HP, με διπλή χειρολαβή, διπλή τιράντα και ζώνη στήριξης, πλήρως αυτόματη κεφαλή και τετράφτερο δίσκο Μεμβρανοφόρο Ηλεκτροκίνητο Ψεκαστικό Συγκρότημα, με καρότσι, δοχείο 100Lt, κινητήρας δίχρονος 2.5HP, με λάστιχο αναρρόφησης / επιστροφής, με φίλτρο Προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά είδος σε Ευρώ με ΦΠΑ 23% /Β46 950, /Β46 350, /Β29 450, Ψεκαστήρας πλάτης 10lt / , Προγραμματιστής αυτομ. Ποτίσματος 4 στάσεων /B70 72, Ηλεκτροβάνα /B70 14, Μηχανικές συσκευές εκτόξευσης, διασκόρπισης ή ψεκασμού / , Εξοπλισμός ψεκασμού / ,00

9 Α/Α Απαιτούνται τα κάτωθι αναλώσιμα : CPV 4 χαρ. Ομάδα 4 (Εξοπλισμός εργαστηρίου) CPV Είδος (περιγραφή και προδιαγραφές) ποσότητα ΚΥΠΕ Προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά είδος σε Ευρώ με ΦΠΑ 23% Αερογράφος μοντελισμού EW-880A / , Αεροσυμπιεστής αερογράφων μοντελισμού AS18M Φορητός υπολογιστής, Intel Core i7, 4GB μνήμη, Windows 8 Laptop με επεξεργαστή Intel Core i7-5500u (2.40 GHz), κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce 840M, σκληρό δίσκο 1 TB, οθόνη αφής 15.6" HD TFT, με LED-backlit, μνήμη 8192 MB, λογισμικό Windows 8.1. πολυμηχάνημα (εκτυπωτής, φωτοτυπικό, σκάνερ, fax) τεχνολογίας laser, με ασύρματη σύνδεση, ταχύτητα εκτύπωσης 20 σελ./λεπτό, ταχύτητα επεξεργαστή 600 MHz, μνήμη 128MB και έγχρωμη οθόνη αφής. εξωτερικός σκληρός δίσκος με συνδεσιμότητα USB 3.0 και χωριτηκότητα 4TB / , /B , /Β38 900, /Β38 300, /Β38 170, ασύρματο ποντίκι /B38 25, Laptop Toshiba Satellite L10W-B " (N2840/4GB/500GB/HD) Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής (laptop) με τα εξής τουλάχιστον χαρακτηριστικά: Windows bit (pre-installed) 5th Generation Intel Core i5-5200u Processor with Intel Turbo Boost Technology 2.0 Οθόνη 43.9cm (17.3 ) Σκληρός δίσκος 1 TB 6,144 (4, ,048) MB, DDR3L RAM (1,600 MHz) AMD Radeon R7 M260 Graphics with AMD Enduro Technology Οθόνη υπολογιστή με ανάλυση 1600 x 900,Τύπος Panel TN, Χρόνος Απόκρισης 5 ms, Οριζόντια Γωνία Θέασης 150, Κάθετη Γωνία Θέασης 120, Ενσωματωμένα Ηχεία Ναι / , /B58 800, /B27 81, Έγχρωμο, Πολυμηχάνημα, Inkjet, Μέγιστη Ανάλυση: 4800x1200 dpi, USB, Scanner /B27 50, Πολυμηχάνημα inkjet, Οθόνη LCD, Φαξ, Ethernet, WiFi, Υποστηριζόμενα μέσα Α3+, Α3, Α4, Α5, Α6, Β4, Β5, Β7, Ανάλυση εκτύπωση 4800 x 1200 dpi, Ανάλυση Σάρωσης 4800 x 4800 dpi /Β46 212, HP Digital Boom XA490AA /116 20, Web Camera Logitech C615 HD - Μαύρο /116 70, Ηχεία 2.1 Creative T3150W Μαύρο /116 60, Χαρακτηριστικα επιτραπέζιου Η/Υ Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με επεξεργαστή / ,00

10 τουλάχιστον core i (3,50 GHz), Μνήμη τουλάχιστον 4GB τύπου DDR3 1600MHz, δίσκο τουλάχιστον 500GB τύπου SATA3 Gb/s 7200rpm, οπτικό δίσκο dvd rewriter SΑΤΑ, κάρτα δικτύου 10/100/1000 ΜB/s, πληκτρολόγιο & mouse, κουτί mini tower. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Microsoft Security Essentials ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft Windows 7 Pro 64bit Ελληνική Έκδοση & Windows 8.1 License Media GR. ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΕΤΗ. Τύπος εγγύησης On site - repair next Business Day. Οθόνη τύπου Led με διαγώνιο 21,5 in 1920X1080 αντίθεση 1000:1, χρόνο απόκρισης 5Ms, τύπος σύνδεσης VGA / , toner HP C9730 macenta / , Εκτυπωτής ασπρόμαυρος Lazer Α4 με Wi-Fi και με δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης σελίδας /B58 160, Εξ. σκληρός δίσκος 1TB /116 60, Επίπεδες οθόνες: επίπεδη οθόνη 22 ιντσών, LED, αναλογια εικονας 16:9,αναλυση1366x768 Οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή, TV Monitor με διαγώνιο οθόνης 27, ανάλυση 1920 x 1080 και χρόνο απόκρισης 5ms, /B16 160, /Β46 250, toner HP C9730 yellow / , Εξωτερικός σκληρός δίσκος Χωρητικότητα: 2TB, USB 3.0 Ποντίκι ασύρματο presenter Ασύρματο Microsoft Wireless Mobile Mouse Ασύρματο GPS-Plotter χειρός με χάρτη, με δέκτη υψηλής ευαισθησίας, έγχρωμη οθόνη TFT 3 ιντσών, ανάλυση 240x400 pixels, εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 850 MB (για εξτρά χάρτες), υποδοχή για κάρτες microsd, 16 HR max (με 2x AA), με ενσωματωμένη κάμερα τουλάχιστον 3,2 megapixels με λειτουργία auto-focus και zoom 3τμχ 3494/ , /B58 30, /116 20, /B27 270, Σύστημα παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης (GPS) Garmin etrex 20 με χάρτη Topo Drive Hellas + ΕΓΣΑ87 + θήκη Εξαρτήματα μετεωρολογικών οργάνων Αισθητήρας ταχύτητας και κατεύθυνσης ανέμων για μετεωρολογικό σταθμό (Wind Smart Sensor Set, Weather Station Full Cross Arm) Πολυμηχάνημα 3 σε 1. Εκτύπωση : 20 ppm έγχρωμες, 22 ppm μονόχρωμες, Aνάλυση 1200x600dpi, Γλώσσες εκτύπωσης PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 emulation, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX). Duty Cycle max.: σελίδες, avg.: σελίδες. Μνήμη 256ΜΒ max 768MB, Εκτύπωση διπλής όψης, Σάρωση: 48bit, 1200x1200dpi, 20ppm color, 30ppm mono, RADF 50 φύλλων, scan to FTP, HTTP, USB memory, , TWAIN, CIFS / / , / ,00

11 Αντιγραφή: 20 ppm έγχρωμα και 22 ppm μονόχρωμα, 600x600dpi, 25%-400% σμίκρυνση/μεγέθυνση, 99 αντίγραφα. Τροφοδότης 250 φύλλων, ΜΡΤ 100 φύλλων. LCD οθόνη 3,5". Συνδεσιμότητα: USB 2.0 & Ethernet, Host USB 2.0. Εφαρμογές: Nuance PaperPort, Nuance Omnipage. Λειτουργία Auto OFF για εξοικονόμηση ενέργειας. Λειτουργία AirPrint. Αρχικά toner: 750 σελίδων Εγγύηση: 3 χρόνια Φωτογραφική μηχανή Ricoh WG-4 GPS Blue / Μπαταρία Pentax D-LI mah / Βιντεοπροβολέας Φωτεινότητα εικόνας: 2700 ANSI lumens, Aντίθεση εικόνας: 4000:1, Ανάλυση: 1024 x 768, Ανάλυση βίντεο: 480p, 480i, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p SONY CYBERSHOT DSC-RX100 BLACK Φωτογραφική μηχανή για προσοφθάλμια μικροσκοπίων/στερεοσκοπίων Levenhuk C1400 NG Digital Camera, USB ) Φορητός Ηλ. Υπολογιστής Επεξεργαστής: Intel Pentium Quad Core N3540 (2.16 GHz, έως 2.66 GHz σε Burst mode) με 2 MB L2 cache. Οθόνη: 15.6'' HD TFT με LED backlight και ανάλυση 1366 x 768. Μνήμη: 4096 MB (1 x 4096 MB) DDR3L στα 1600 MHz, χωρίς δυνατότητα επέκτασης. Σκληρός Δίσκος: 500 GB SATA, 5400 rpm. Οπτικός Δίσκος: DVD-RW. Κάρτα γραφικών: Nvidia Geforce 820M με 2 GB αυτόνομης μνήμης. Ενσύρματη επικοινωνία: 10/100/1000 MBps LAN. Ασύρματη επικοινωνία: b/g/n, Bluetooth 4.0. Διασυνδέσεις: 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x HDMI, 3-in-1 card reader (SD/SDHC/SDXC), 1 x RJ-45, Micin/Headphone-out combo. Ήχος: Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία. Μπαταρία: 4 κελιών λιθίου ιόντων (Li-Ion). Λογισμικό: WINDOWS 8 (τουλάχιστον). 2.)Φορητός Ηλ. Υπολογιστής HP INTEL I3-4005U 4GB 750GB 3.)Φορητοί επιτραπέζιοι μικρουπολογιστές (LAPTOP) Τύπος: Notebook, Οθόνη: 17.3" LED LCD, Full HD / Touchscreen, Ανάλυση: 1920x1080, CPU: Intel Core i5 4210U 1.7 GHz, RAM: 6 GB, GPU: Nvidia GeForce GT 750M, Σκληρός Δίσκος: 1 TB HDD, Λειτουργικό: No OS, Βάρος: 3.29 kgr / , / , / τμχ 3368/ / /44 500,00 500, , Φορητός Η/Υ- Αριθμός Εισόδων: USB 3.0,1 Chipset Κάρτας Γραφικών GPU Integrated, Τύπος Μπαταρίας 6 Cell Li-ion, Cache Επεξεργαστή 3 MB, Συχνότητα Επεξεργαστή 1.70GHz, Ταχύτητα Σκληρών Δίσκων / ,00

12 Rpm, Τύπος Σκληρών Δίσκων Hybrid HDD, Έξοδος : HDMI Ναι, Μέγεθος Μνήμης 8 GB, Συχνότητα Μνήμης 1600 MHZ, Τύπος Μνήμης DDR3, Λειτουργικό Σύστημα Windows 8.1, Μοντέλο Επεξεργαστή Intel# Core# i5-4210u, Τύπος Επεξεργαστή Intel Core i5, Ανάλυση Οθόνης 1920 x 1080, Μέγεθος Οθόνης 13.3'', Τύπος Οθόνης TouchScreen, Ηχεία Stereo Speakers, Τύπος Convertibles, Αριθμός Εισόδων USB USB 2.0 1, Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών Intel, Webcam Ναι, Ασύρματη Δικτύωση Ναι, Οθόνη Ηλ. Υπολογιστή Led Full HD, Ιντσες / , Σκληρός δίσκος εξωτερικός 1TB, USB 3.0, / , Φωτοπένες /B71 100, Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 32 GB /B71 50, Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης (GPS ή ισοδύναμα) Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης (GPS ή ισοδύναμα)(συγκεκριμένα: Garmin Astro 320 με χάρτη Hellas και κολάρο DC50). 1 Συσκευές Πλοήγησης Χειρός / Περιπάτου, Μέγεθος & Τύπος Οθόνης 4", Touchscreen, Δυνατότητες: Φωνητική Καθοδήγηση (Text-to- Speech), Συνδέσεις: USB / NMEA Ψηφιακή Φωτογραφική μηχανή Full HD, MP,12x optical zoom, με δυνατότητα κοντινών λήψεων Υπολογιστής γραφείου - Desktop Eπεξεργαστή (CPU) > 2.0 GHz, Τουλάχιστον 4 GB RAM, Οθόνη υπολογιστή 19, Σκληρό δίσκο χωρητικότητας τουλάχιστον 1 ΤΒ, Ενσύρματο πληκτρολόγιο, Λειτουργικό: Windows bit Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ - CPU CPU INTEL PENTIUM DUAL CORE G GHZ LGA BOX ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ HDD SEAGATE ST500DM GB BARRACUDA SATA3 ΜΝΗΜΗ RAM ADATA AX3U1600W4G11- BD 4GB DDR3 1600MHZ XPG V1 BLUE BULK ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Graphics Integrated ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΜΗΤΡΙΚΗ ASUS H61M- K RETAIL ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ 7.1 onboard ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ Realtek (10/100/1000Mb/s). ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ LG GH24NSC0 SUPER MULTI DVD-REWRITER SATA BLACK ΚΟΥΤΙΑ - CASES CASE RAIJINTEK ARCADIA MIDI-TOWER BLACK ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ PSU FORCE FO28XD 500W ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Microsoft Security Essentials ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft Windows 8 64bit Ελληνική ΈκδοσηΤύπος Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές /51 700, /44 360, / , / , /230

13 (πλήρεις) Οθόνης: Wide Screen 18.5". Μέγιστη Ανάλυση: 1366x768. Αναλογία οθόνης: 16:9. Φωτεινότητα (cd/m2): 200 cd/m². Κοντράστ: Mega DCR (Typ. 600:1) Χρώματα: 16.7 εκ. Χρόνος Απόκρισης: 5 ms. Είσοδος Σήματος: D-Sub. Τοποθέτηση VESA: 75x75. Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Game mode, Magic Upscale, Eco Saving, Off Timer, Image Size. Κατανάλωση: σε λειτουργία: 13W, σε αναμονή: 0.3W. Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): με βάση x x (mm), χωρίς βάση x x 53.1 (mm). Βάρος: με βάση 2.0kg, χωρίς βάση 1.75kg. Τεχνολογία: Μονόχρωμο Laser Μνήμη: 16MB Λειτουργία: Compact, Εκτύπωση, αντιγραφή, έγχρωμη, ID αντίγραφο Συνδεσιμότητα: USB 2.0 Hi-Speed, Button Ελέγχου, Go, Ακύρωση Ταχύτητα εκτύπωσης: Έως 20 / 21ppm Ανάλυση εκτύπωσης: Έως και 2400? 600 dpi (τεχνολογία HQ1200) Πολλαπλά (Stack): 1-99 Το Διεύρυνση / Μείωση: % Ανάλυση αντιγραφής: 600 x 600 dpi Αντιγραφή Ταχύτητα: 20/21 cpm Ισχύς ConsumptionStandby: 40W Εξοικονόμηση ενέργειας: 0.8W, Χειροκίνητο Off: 0.28W Θόρυβος Standby: Αθόρυβος, Εκτύπωση: 51 db (A) Εισόδου Χαρτιού (Standard Δίσκος): 150 φύλλα Χειρισμός χαρτιού Μεγέθη: A4, Letter, Legal, Folio Έξοδος χαρτιού: 100 φύλλα Face Down Οπτική Ανάλυση σάρωσης: μέχρι 600 x dpi Παρεμβληθείσα ανάλυση σάρωσης: Ενισχυμένη: μέχρι x dpi Σάρωση σε Χαρακτηριστικό γνώρισμα: , εικόνα, αρχείο Φυλλάδιο εκτύπωσης: Εκτύπωση 4 σελίδες σε κάθε κομμάτι χαρτί (2 σελίδες ανά πλευρά) και διπλώστε το στη μέση Εκτύπωση αφίσας: Μεγέθυνση 1 σελίδα Α4 σε μια αφίσα, χρησιμοποιώντας 4, 9, 16 ή 25 σελίδες A4 Εκτύπωση υδατογραφήματος: Εκτυπώστε έγγραφα με προκαθορισμένα μηνύματα κειμένου ή καθορίζονται από το χρήστη Drivers (Windows): Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (Δίκτυο μόνο) Drivers (Macintosh): Mac OS X , 10.7.x και 10.8.x / /230

14 Πληκτρολόγιο: Αθόρυβα πλήκτρα, με καλή ανταπόκριση και λεπτού προφίλ. Spillproof: Διαθέτει ειδικά σχεδιασμένα αυλάκια για να απομακρύνουν υγρά που ενδεχομένως πέσουν. Ποντίκι: Οπτικό τριών κουμπιών. Απαιτήσεις συστήματος: Ελεύθερη θύρα USB, σκληρό δίσκο με τουλάχιστον 60 MB ελεύθερο χώρο. Συμβατά λειτουργικά συστήματα: Windows XP/Vista/7/8. Χαρακτήρες: Λατινικά/Ελληνικά. Χρώμα: Μαύρο. Συσκευασία: Bulk. Συνολική Ισχύς: 2.3 Watts RMS (2 x 1.15W). Είσοδοι: 3.5 mm auxiliary input. Συχνότητα απόκρισης: 50Hz - 20kHz. Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Ρύθμιση ήχου και διακόπτης On/Off. Υποδοχή ακουστικών 3.5 mm. Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 1.5 m, μήκος καλωδίου μεταξύ των δορυφόρων: 1.2 mm. USB 2.0 υψηλής ποιότητας βίντεο για ευκρινή και ομαλή ποιότητα στο Skype και YouTube. Driverless τεχνολογία: δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης, απλά συνδέστε και είστε έτοιμοι. Ενσωματωμένο μικρόφωνο για καθαρή ποιότητα ήχου. Πλήκτρο snapshot για να τραβήξετε γρήγορα μια φωτογραφία. Ψηφιακό ζουμ και αυτόματη τεχνολογία εντοπισμού προσώπου. Αυτο-ρυθμιζόμενο σφιγκτήρας για να το συνδέσετε σε φορητό υπολογιστή, οθόνες LCD και επίπεδες οθόνες ή σε επίπεδες επιφάνειες. Περιεχόμενα συσκευασίας: Webcam, Οδηγίες χρήσης. Ελάχιστες απαιτήσεις: Windows 8, 7, Vista ή XP, θύρα USB (USB 2.0 συνιστάται) / / / , Κάρτα μνήμης SanDisk Ultra SDHC 32GB / Εξωτερικός Δίσκος Western Digital 3.5'' My Book 2TB Εξωτερικό Card Reader για όλες τις κάρτες μνήμης Συσκευή πλοήγησης (GPS) με ειδικό κολάρο. Έγχρωμη οθόνη LCD 2,6'' με χρώματα υνατότητα ειδοποιήσεων είτε μέσω δόνησης ή ήχητικές υνατότητα ασύρματης μεταφοράς δεδομένων (είτε αποθηκευμένων δεδομένων, είτε του κολλάρου) μεταξύ συσκευών Αναλυτικός τοπογραφικός και οδικός χάρτης Ελλάδας Προφορτωμένος βασικός παγκόσμιος χάρτης με τρισδιάστατη απεικόνιση Εσωτερική μνήμη 1,7GB για φόρτωση εξτρά χαρτών 20 ώρες αυτονομία (δέχεται μπαταρίες ΑΑ) Πλήρως αδιάβροχο έως 1m Ηλεκτρονική Πυξίδα 3 αξόνων Βαρομετρικό αλτίμετρο για ακριβής ένδειξη υψομέτρου έκτης υψηλής ευαισθησίας με / / /B29 549,00

15 εκπληκτική απόδοση λήψης ακόμα και σε πυκνόφυτες περιοχές με λειτουργία πρόβλεψης της τροχιάς των δορυφόρων (Hot fix) υνατότητα προσθήκης μεγαλύτερης κεραίας για αύξηση της εμβέλειας έως 30% Μέγιστη εμβέλεια 14,5 χλμ. με δυνατότητα παρακολούθησης πολλαπλών κολλάρων από μια συσκευή 1. Ένδειξη LED στο κολλάρο σας ενημερώνει για τη φόρτιση της μπαταρίας Φωτογραφική Μηχανή Τύπος φωτογραφικής μηχανής: DSLR kit Ανάλυση: 24.2MP Διαγώνιος Οθόνης: 3'' Ανάλυση Βίντεο: 1920 x 1080 pixels Διαθέσιμες Θέσεις: ISO Ελάχιστη / μέγιστη εστιακή απόσταση: 18/55mm Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS). Λογισμικό ArcGIS 10 Microsoft Office Home and Business bit/x64 Greek PKC /B29 500,00 άδεια διάρκειας 1 έτους 7729/B44 100, / , Καλώδιο HDMI 1.4 M/M (2μέτρα) /B58 5,00 Ομάδα 5 (Μικροεξοπλισμός εργαστηρίων) Απαιτούνται τα κάτωθι αναλώσιμα : Α/Α CPV 4 χαρ CPV Είδος (περιγραφή και προδιαγραφές) ποσότητα ΚΥΠΕ Ηλεκτρονικοί αναλυτικοί ζυγοί (ακρίβεια 4 ψηφίων) Πεχάμετρα 2 Προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά είδος σε Ευρώ με ΦΠΑ 23% / , /130, /201, ,00 400, θάλαμος αποστείρωσης UV /40 300, Ζυγός ακριβείας με ικανότητα ζύγισης μέχρι 220g με ακρίβεια 0,001g, γραμμικότητα ±0,002gr, επαναληψιμότητα 0,001gr, με νέας τεχνολογίας αισθητήριο για ταχύτερη σταθεροποίηση ζύγισης σε 1 δευτερόλεπτο, με δίσκο από ανοξείδωτο χάλυβα Ø130mm, με δυνατότητα αυτόματου μηδενισμού και λήψης απόβαρου (τάρα) σε όλη την περιοχή ζύγισης με το πάτημα ενός πλήκτρου, αυτόματη βαθμονόμηση με την προσθήκη εξωτερικού βάρους ζύγισης, ψηφιακές ενδείξεις με οθόνη VDF, δυνατότητα στατιστικών υπολογισμών (SCF), ικανότητα ζύγισης επί %, σειριακή έξοδο RS-232C για σύνδεση με εκτυπωτή ή Η/Υ, έξοδο USB, να φέρει CE Mark και να συνοδεύεται από λογισμικό Ηλεκτρονικός αναλυτικός Ζυγός Τεχνικά Χαρακτηριστικά:Να διαθέτει μεγάλο ψηφιακό display με επιλογή ανάμεσα σε 12 μονάδες ζύγισης (g, kg, ct, GN, N, lb, oz, lb:oz, ozt, dwt, T, custom unit),να διαθέτει εσωτερική βαθμονόμηση, να διαθέτει /B38 700, / ,00

16 δυνατότητα λήψης τάρας,προσδιορισμού πυκνότητας, να διαθέτει bi-directional RS-232 interface και δεύτερη θύρα επικοινωνίας, GLP print outs, να διαθέτει ημερομηνία και ώρα, Μέγιστο βάρος ζύγισης: γραμμάρια Αναγνωσιμότητα: 0,01 g Επαναληψιμότητα: 0,02 g Γραμμικότητα: 0,02 g Θερμοκρασία λειτουργίας: C 15 VDC, 50/60 Hz, 800 ma Διαστάσεις δίσκου ζύγισης Ø160 mm Διαστάσεις: 220 x 310 x 270 mm Βάρος: 3,9 κιλά Ζυγοί ακριβείας (πρώτο δεκαδικό ψηφίο γραμμαρίου) Ζυγός πλατφόρμας, με μεγάλο εύρος ζύγισης, max 35kg, d 1g, επαναληψιμότητα 1g, γραμμικότητα ±2g, ανοξείδωτη επιφάνεια ζύγισης, δυνατότητα μηδενισμού απόβαρου, λειτουργία και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία, με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών Ζυγός ακριβείας, max 420g, min 0,02, d 0,001g, γραμμικότητα 0,003g, ανοξείδωτη επιφάνεια ζύγισης διαμέτρου 118mm, δυνατότητα μηδενισμού απόβαρου, με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών Ζυγός ακριβείας εργαστηρίου για ακριβείς συνεχόμενες ζυγίσεις. Μεταλλική ανθεκτική βάση ζύγισης με γυάλινο κλωβό ασφαλείας. Λειτουργία απόβαρου, μέτρησης %, μέτρησης κομματιών, μνήμης ζύγισης. Λειτουργία ρεύματος και μπαταρίας (εσωτερική επαναφορτιζόμενη). Δυνατότητα ζύγισης σε δοκιμαστικούς σωλήνες. Ένδειξη ισορρόπησης ζυγού με ρυθμιζόμενες βάσεις. Εύρος Ζύγισης ανά μοντέλο: 0,001/120g, 0,01/1200g, 0,1/6000g Ζυγός ακριβείας εργαστηρίου για ακριβείς συνεχόμενες ζυγίσεις. Μεταλλική ανθεκτική βάση ζύγισης. Λειτουργία απόβαρου, μέτρησης %, μέτρησης κομματιών, μνήμης ζύγισης.λειτουργία ρεύματος και μπαταρίας. Δυνατότητα ζύγισης σε δοκιμαστικούς σωλήνες, σύνδεσης με PC και εκτυπωτή /B44 100, /B52 320, /B52 840, /84 300, / , Φορητό Όργανο μέτρησης ph, αγωγιμότητας, θερμοκρασίας και TDS - Να έχει την δυνατότητα μέτρησης ph/ αγωγιμότητος / ολικών διαλελημένων στερεών (TDS)/θερμοκρασίας - Να έχει κλίμακα μέτρησης ph 2,00 έως 19,99 με ακρίβεια καλύτερη από 0.01pH. - Να έχει κλίμακα mv : ± 1400 με ακρίβεια καλύτερη από 1mV. - Να έχει κλίμακα μέτρησης αγωγιμότητας 0,01μS/cm έως 500mS/cm, σε κλίμακες με αυτόματη αλλαγή κλίμακας. Ακρίβεια μέτρησης καλύτερη από 0.5% της μετρούμενης τιμής. - Να έχει κλίμακα TDS : 0 mg/l έως 500g/l με ακρίβεια μέτρησης καλύτερη από 0.5% της μετρούμενης τιμής /B4 770,00

17 Να έχει κλίμακα θερμοκρασίας 20 έως 150ο C, με ακρίβεια 0.2ºC - Να διαθέτει μικροεπεξεργαστή - Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη LCD, φωτιζόμενη, για ταυτόχρονη ένδειξη των μετρήσεων. - Να διαθέτει αυτόματη αντιστάθμιση της θερμοκρασίας. - Να έχει την δυνατότητα αναγωγής της θερμοκρασίας στους 20º ή στους 25ºC. - Να έχει μεταβαλλόμενη σταθερά θερμοκρασίας για μεγαλύτερες ακρίβειες από 0.00 έως 9.99% ανά 1ºC. - Να έχει την δυνατότητα βαθμονόμησης σε ένα, δύο ή τρία σημεία. - Να έχει την δυνατότητα αυτόματου κλεισίματος. - Να διαθέτει πληκτρολόγιο μεμβράνης. - Να διαθέτει προστασία IP Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς, ρυθμιστικά διαλύματα και τον πολυαισθητήρα - Να λειτουργεί με μπαταρίες Όργανο μέτρησης της στάθμης του υπόγειου νερού - σταθμήμετρο, βάθος μέτρησης τουλάχιστον 200μ. -Διαθέτει αισθητήρα μέτρησης της θερμοκρασίας νερού με ακρίβεια 0,1 C και εύρος μέτρησης -10 έως +70 C. -Να διαθέτει διαγραμμισμένο στρογγυλό καλώδιο ανά ένα εκατοστό με συνολικό μήκος 200 μέτρα -Να διαθέτει οπτική και ακουστική ένδειξη. -Το καλώδιο να είναι τεσσάρων αγωγών κατασκευασμένο από PVC με ενίσχυση Kevlar -To καλώδιο να διαθέτει δεύτερη εξωτερική προστασία από διαφανή υλικό, έτσι ώστε το μαρκάρισμα και οι αριθμοί να μην σβήνουν από τυχόν γδαρσίματα. -Η διάμετρος του καλωδίου να είναι 4.7mm Πιπέτα μεταβλητού όγκου 1-10μL, με απόρριψη ρύγχους, πλήρως αποστειρώσιμη χωρίς αποσυναρμολόγηση, ανθεκτική σε UV, μεγάλης ακρίβειας και επαναληψιμότητας, με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών Πιπέτα μεταβλητού όγκου μL, με απόρριψη ρύγχους, πλήρως αποστειρώσιμη χωρίς αποσυναρμολόγηση, ανθεκτική σε UV, μεγάλης ακρίβειας και επαναληψιμότητας, με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας, προγραμματιζόμενος, όγκος ανάδευσης 2000ml, ταχύτητα ανάδευσης 0 έως 1250rpm, θερμοκρασίες βαθμούς κελσίου, ακρίβεια ± 1 0C (<1000C), ± 3 ( < 4000C), χρονοδιακόπτη 999 λεπτά, power requirements 220 VAC / 50 Hz Οπτικά φίλτρα φωτομέτρου TECAN Sunrise Absorbance Reader FILTER INTERFERENCE D12.7MM 540NM Οπτικά φίλτρα φωτομέτρου TECAN Sunrise Absorbance Reader FILTER INTERFERENCE D12.7MM 620NM /B4 1330, /Β46 130, /Β46 145, /Β18 260, /Β18 420, /Β18 420, Μαγνητικοί αναδευτήρες / , Μηχανικοί ανακινητήρες ( orbital shaker) / ,00

18 Σπεκτροφωτομετρο μεταβλητου μηκους κυματος UV-VIS Μεγενθυτικός φακός 5x zoom με φωτισμό σε τροχήλατη βάση δαπέδου, ισχύς λυχνίας 22W, διαστάσεις: Ø600 x mm / , /Β46 69, Υδατόλουτρο 5lt o C /40 500, Χρονοδιακόπτης /169 10, Αγρο- Μετεωρολογικός Σταθμός. Ικανός να μετρά τις παρακάτω παραμέτρους : Παράμετρος - Εύρος Μέτρησης- Ακρίβεια μέτρησης Ταχύτητα ανέμου Km/h 5 % Κατεύθυνση Ανέμου Θερμοκρασία Αέρα -20 0C έως C C Σχετική Ατμοσφαιρική υγρασία 20% -100% 3% Dew Point C έως C 2 0 C Βροχόπτωση 0,25 mm 2% Ηλιακή ακτινοβολία W/m 2 5% Ψηφιακός Βροχογράφος Πλήρως μεταλλικός Μέγιστος ρυθμός βροχόπτωσης 127cm / Hour Ακρίβεια βαθμονόμησης 1% Ανάλυση μέτρησης 0.2mm Θερμοκρασία λειτουργίας 0 0 έως C Αντοχή σε θερμοκρασία έως C Κατασκευή από αλουμίνιο Μηχανισμός μέτρησης tipping bucket Συνολικό ύψος 25.72cm, διάμετρος cm Βάρος 1.2 κιλά Ανάλυση αποτύπωσης χρόνου 1sec Ακρίβεια μέτρησης χρόνου +/-1min ανά μήνα Ο εσωτερικός data l;logger είναι στεγανός IP67 Λειτουργεί με μπαταρία λιθίου διάρκειας ενός έτους Διαθέτει μνήμη για 16 χιλιάδες συμβάντα βροχής. Το σύστημα έχει την δυνατότητα καταγραφής και της θερμοκρασίας Περιοχή καταγραφής της θερμοκρασίας έως C με ακρίβεια +/ Φορητά όργανα μέτρησης εδαφικών ιδιοτήτων- Μετρητής χημικών ιδιοτήτων. Σετ Extech EC510 μετρητής ph / θερμοκρασίας / αγωγιμότητας / σκληρότητας / TDS (σύνολο διαλυμένων στερεών σωματιδίων) της σειράς ExStik II Πενετρόμετρο καρπών αναλογικό εύρος μέτρησης 0-13Kg, ανάλυση 100gr, διαστάσεις112*59*24mm HI Φορητό πεχάμετρο για απευθείας μέτρηση στο έδαφος του Οίκου ΗΑΝΝΑ Ιταλίας ΗΙ Φορητό αγωγιμόμετρο εδάφους του Οίκου ΗΑΝΝΑ Ιταλίας RG3-M Ψηφιακός βροχογράφος του οίκου ONSET Αμερικής Αισθητήρας μέτρησης θερμοκρασίας αέραεδάφους Αισθητήρας μέτρησης θερμοκρασίας-υγρασίας αέρα HOBO H8 / HOBO PRO Αισθητήρας μέτρησης ταχύτητας-διεύθυνσης αέρα (3D) / , /49 500, /44 186, / , /B71 300, /B71 300, /B71 400, /B71 200, /B71 200, /B71 400,00

19 Πυρανόμετρο /B71 300, Ψυγεία (Ψυγειάκι 30 lt αυτοκινήτου για συντήρηση δειγμάτων νερού)12v-24l Καταγραφικό θερμοκρασίας/ Υγρασίας HOBO Temp/RH 2.5% Data Logger (UX ) Συσκευή Καταγραφής Δεδομένων Data Logger Θερμοκρασίας και Υγρασίας Εσωτερικού Χώρου (Delta-OHM, HD226-1) Συνοδευόμενο από Λογισμικό και Καλώδιο Σύνδεσης (Delta- OHM, DeltaLog2) Συσκευές απόσταξης, διήθησης ή επαναδιύλισης Συσκευή Soxhlet εκχύλισης πλήρης 100ml, αποτελείται από: Εκχυλιστήρα, 100ml Ψυκτήρα Soxhlet (spiral), 100ml Φιάλη σφαιρική επίπεδη, 250ml,καθώς επίσης βάση στρήριξης, λαβίδα στήριξης, λάστιχο σύνδεσης, θερμομανδύας για φιάλη 250 ml Σταθερό κλιματιστικό μηχάνημα (ελάχιστη ισχύς ψύξης 9000 btu) Κιτ θερμογραφίας, περιλαμβάνει θερμογράφο 30W, λάμα κοπής, 9 μύτες θερμογραφίας Φυγόκεντρος : ~12000 rρm, 18 Θέσεων eρρendοrf 1.5-2,2ml Ανταλλακτικά ηλεκτροφόρησης. Δύο διαφορετικά υν , trays, 7χ7Cm & 7χ10Cm, δύο χτενάκια των 8 Θέσεων (8 teeth -1 mm), 4 φράγματα ώστε το geι να μπορεί να ετοιμαστεί εύκολα εκτός συσκευής, Θερμοαναδευτήρας με ανεξάρτητο έλεγχο ταχύτητας , και Θερμοκρασίας, ταχύτητα ανακίνησης τουλάχιστον 800 rρm, Θερμοκρασια ως 96 βαθμούς και με δυνατότητα για eρρendοrfs των 1,5 και 2,00 ml Υγραντήρες SZ 4 STEAM CYLINDER FOR V40 UNIT (1) ΚΑΙ SZ STEAM CYLINDER FOR V 15 UNIT /51 100,00 3tmx 3494/ , / , /B16 350, / , /169 25, / , /90 600, / , / , Καλοριφέρ λαδιού Kάλυψη έως 17 τ.μ. Mέγιστη ισχύς 1500 Watt Θερμοστάτης χώρου 7 Φέτες Τοποθετημένα Ροδάκια Αντιψυκτική λειτουργία Οριζόντιος καταψύκτης κατηγορίας Space+ με οικολογικό σχεδιασμό, συνολικής μεικτής χωρητικότητας 500lt, ενεργειακής κλάσης Α+ Ψυγειοκαταψύκτης, Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 227kWh Κλιματική κλάση SN-T (10-43 C), Ενεργειακή Κλάση A++, με Οθόνη Ενδείξεων, Χωρητικότητα σε lt (Μικτή) 312 Χωρητικότητα σε lt (κατάψυξη) /84 200, / , / , Κλιματιστικό Inverter -Air condition, Τύπος λειτουργίας: Inverter, Ονομαστική απόδοση(btu/h): Btu, Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A / / ,00 500,00

20 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθείί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160, ΜΕΡΟΣ Β -ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ). Το κάθε είδος του παραρτήματος θεωρείται ανεξάρτητο υποέργο. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί κάθε είδος που περιλαμβάνεται στο διαγωνισμό από διαφορετικούς προμηθευτές και αντίστοιχα οι προμηθευτές μπορούν να δώσουν προσφορά για ένα ή και για όλα τα είδη του αυτής της διακήρυξης, στις ποσότητες που προβλέπονται στην παρούσα. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), στη διαύγεια (www.diavgeia.gov.gr), στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΘΙΑΓΕ (www.nagref.gr), στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr), επίσης θα αναρτηθεί στο Ινστιτούτο στον πίνακα ανακοινώσεων και όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει μέχρι την ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:30μμ να καταθέσουν προσφορά είτε για το σύνολο του έργου, είτε για ομάδα, είτε για είδος και να υποβάλλουν συμπληρωμένο φάκελο με τον παραπάνω πίνακα συμμετοχής για το σύνολο ή μέρους του έργου όπου θα αναφέρονται αναλυτικά: οι προδιαγραφές τους, η εγγύηση που παρέχεται (στην περίπτωση που απαιτείται στις προδιαγραφές), ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης και η συνολική τιμή προσφοράς (καθαρή αξία, ΦΠΑ, συνολική τιμή). Η υποβολή της προσφοράς γίνεται μέχρι την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους ή αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών Λάρισας στη Δ/νση: Θεοφράστου 1,ΤΚ 41335, Λάρισα. Η παραλαβή των φακέλων θα γίνεται από τη Γραμματεία του Ινστιτούτου κα Ε. Μαχαίρα ή την Επιτροπή Προμηθειών Γ. Μίχα, Ευαγγελία Χατζηκύρου, Π. Ράπτη, Τηλ: ) Το Ινστιτούτο ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο παραλαβής των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον συντάκτη, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ χνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) ΑΜΙΚΟΥ» ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 2 3 4 5 Επεξεργαστής κατασκευαστής Intel Μοντέλο επεξεργαστή τουλάχιστον core i.3 τουλάχιστον 4 ης γενιάς Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

50 % Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

50 % Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: 28210 91888, Fax: 28210 83400, E-mail: dedisa@dedisa.gr, URL: www.dedisa.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ &ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Τις διατάξεις: 1. Του ν. 1845/89 (Ιδρυτικός νόµος του ΕΘΙΑΓΕ, του αριθµ. 18258/1990 Κανονισµού Οικονοµικής

Τις διατάξεις: 1. Του ν. 1845/89 (Ιδρυτικός νόµος του ΕΘΙΑΓΕ, του αριθµ. 18258/1990 Κανονισµού Οικονοµικής ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Θεσσαλονίκη: 7-7-2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ E ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 723 Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 2310-473429 Fax: 2310-489044 ΘΕΜΑ: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Τις διατάξεις: 1. Του ν. 1845/89 (Ιδρυτικός νόµος του ΕΘΙΑΓΕ), του αριθµ. 18258/1990 Κανονισµού Οικονοµικής

Τις διατάξεις: 1. Του ν. 1845/89 (Ιδρυτικός νόµος του ΕΘΙΑΓΕ), του αριθµ. 18258/1990 Κανονισµού Οικονοµικής ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Θεσσαλονίκη: 31-3-2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ E ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 299 Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 2310-473429 Fax: 2310-489044 ΘΕΜΑ: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ». Ν.Π.. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Αθήνα 27-06-2013 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών ΑΠ 10793 Πληρ.: Ν.Γρίβας Τηλ. 2106971648 Fax: 2106971501 ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α Είδος Περιγραφή Ανάλυση Απαίτηση ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Σκληρός δίσκος για NAS 1.1 Συμβατότητα Συμβατός με το Synology Rackstation RS2414RP+ Στο σύστημα επί του παρόντος είναι εγκατεστημένοι 4 δίσκοι

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΔΕ Κ.Υ.Υ. (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 14.100,00, ολογράφως ( δεκατέσσερις χιλιάδες και εκατό ευρώ ) για την προµήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, οθονών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποθηκευτικών μέσων και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 7542 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 25-5-2011 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τις διατάξεις: 1. Του ν. 1845/89 (Ιδρυτικός νόµος του ΕΘΙΑΓΕ), του αριθµ. 18258/1990 Κανονισµού Οικονοµικής

Τις διατάξεις: 1. Του ν. 1845/89 (Ιδρυτικός νόµος του ΕΘΙΑΓΕ), του αριθµ. 18258/1990 Κανονισµού Οικονοµικής ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Θεσσαλονίκη: 11-3-2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ E ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 216 Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 2310-473429 Fax: 2310-489044 ΘΕΜΑ: «ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 29/11/2016 Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Τίτλος : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.952,14 ΦΠΑ 16% : 1.011,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Ομάδας Εξοπλισμού Συντάκτες: Μίλτος Α. Κουτούγκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 11/01/2013 Αρ. πρωτ. 297 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να προβεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Δ. Δήμου Μυτιλήνη, 8.12.2011 Τηλ.: 22510 36862 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ A Πληροφορίες: Ιωάν. Σπυροπούλου E-mail: legadv@nagref.gr Μαρούσι, 18 Μαρτίου 2015 ΑΠ: 1412

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Α.Π.: 6028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Παρακαλώ όπως αποστείλετε αναλυτική προσφορά για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα σημερινά σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ χνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) ΑΜΙΚΟΥ» ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τις διατάξεις: 1. Του ν. 1845/89 (Ιδρυτικός νόµος του ΕΘΙΑΓΕ, του αριθµ. 18258/1990 Κανονισµού Οικονοµικής

Τις διατάξεις: 1. Του ν. 1845/89 (Ιδρυτικός νόµος του ΕΘΙΑΓΕ, του αριθµ. 18258/1990 Κανονισµού Οικονοµικής ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Θεσσαλονίκη: 21-4-2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ E ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 381 Πληροφορίες: Α. Αντωνιάδου (εσωτ. 303) Τηλέφωνο: 2310-473429 Fax: 2310-489044 ΘΕΜΑ: ιακήρυξη πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12503/749713 ΧΑΙΔΑΡΙ 30/10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ Είδος Ποσότητα Φορητός Η/Υ Τύπος μνήμης Χωρητικότητα μνήμης Σκληρός δίσκος(χωρητικότητα/στροφές λειτουργίας) Οπτικά μέσ Δίκτυο

ΟΡΓΑΝΑ Είδος Ποσότητα Φορητός Η/Υ Τύπος μνήμης Χωρητικότητα μνήμης Σκληρός δίσκος(χωρητικότητα/στροφές λειτουργίας) Οπτικά μέσ Δίκτυο Σελ. 1 ΟΡΓΑΝΑ Φορητός Η/Υ Τεχνικά χαρακτηριστικά φορητού Η/Υ Επεξεργαστής: Ταχύτητα >=2.2Ghz, Πυρήνες >=2, Cache >=3MB RAM: DDR3 >=8 GB Οθόνη: 15,6, HD Αποκλειστική μνήμη κάρτας γραφικών: >=1 GB DDR3 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολος, βασικός, φορητός

Εύκολος, βασικός, φορητός Εύκολος, βασικός, φορητός www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel HM65 Express

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΔΟΚΑΣ) Σητεία 27//202 Αρ. πρωτ. 844 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Ταχ. Δ/νση Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. 156 69 Παπάγου Τηλέφωνο 210. 650 8925 FAX 210. 650 8043 E-mail Πληροφορίες info@edisas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00 Οίκοθεν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ, ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΠΕ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX : e-mail : Γεράνι Χανίων 73014

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων AMD

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αριθ. µελέτης: 07/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΗ : 40.638,00. ΦΠΑ 23%: 9346,74. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 49.984,74. Αριθ. µελέτης: 07/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Στοιχεία υπό προμήθεια ειδών: Όπως αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Μυτιλήνη 07-12-2011 Αριθ. Πρωτ. 8060 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Κεντρικές μονάδες Η/Υ 65 τεμ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΤΝ ΠΤΔΕ ΦΠΨ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: Intel Core i3-5503,20ghz ή καλύτερος ΜΗΤΡΙΚΗ : Intel Η57 Express Chipset ή καλύτερο ΜΝΗΜΗ: 4 GB DDR

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 85041 Θεσσαλονίκη, 11/1/2012 Αρ.Πρωτ.: 2654/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.100,00 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ΔΗΛΑΔΗ 1.353,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.100,00 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ΔΗΛΑΔΗ 1.353,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 4550) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 26.03.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Ποσότητα: 1) (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά)

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή Η ΚΜΕ (CPU) είναι η καρδιά του κάθε υπολογιστή. Μια ταχύτερη ΚΜΕ σημαίνει: τι, και πόσα προγράμματα και πόσο γρήγορα και ομαλά εκτελούνται, Οι δύο μεγαλύτεροι παίκτες στο χώρο των CPU είναι Intel και AMD

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στουρνάρη 57, Αθήνα, Τηλ , Fax , ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ, Πληροφορίες: Δ.

Στουρνάρη 57, Αθήνα, Τηλ , Fax , ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ, Πληροφορίες: Δ. Στουρνάρη 57, 10432 Αθήνα, Τηλ. 2105205200, Fax 2105205201, d.katrinis@praksis.gr, ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ, Πληροφορίες: Δ. Κατρίνης Αθήνα, 8/6/2016 Αριθ. πρωτ.: Δ5740 ΘΕΜΑ: «Απόφαση για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ To Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» στα πλαίσια του έργου «Infrafrontier GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για το Φαινοτυπικό

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη οικογενειακή χρήση

Εύκολη οικογενειακή χρήση Εύκολη οικογενειακή χρήση www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

E-AUCTION. Θεσσαλονίκη, 06/03/2014

E-AUCTION. Θεσσαλονίκη, 06/03/2014 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση: Βούλγαρη 50, ΤΚ 54248, Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Ταβλαρίδου Τηλέφωνο: 2310 327733-35 Φαξ: 2310 327737

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε)

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε) Ταχ. Διεύθυνση : Δ. Βασιλείου 1 & Αγγ. Γοβιού.ΤΗΛ22210-20509 Ταχ. Κώδικας : 34100 Πληροφορίες : Γ. Μητροπέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 6533/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τύπου Ταμπλέτας (Tablet) Αναθέτουσα Αρχή

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τύπου Ταμπλέτας (Tablet) Αναθέτουσα Αρχή Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τύπου Ταμπλέτας (Tablet) Αναθέτουσα Αρχή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Ειδικός Λογαριασμός Ημερομηνία: 16.10.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Professional (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Σαλαμίνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Σαλαμίνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Σαλαμίνα 27-12-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: -28387 - ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λ. Κ. Καραμανλή &Αμμοχώστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1 ου ΓΕΛ ΚΩ για την υποστήριξη της μηχανογράφησης του σχολείου (2 Η/Υ, 1 Φαξ, 1 Εκτυπωτή Έγχρωμος, 4 ζευγάρια ηχεία φορητά για υπολογιστή, 1 NAS,1 εξωτερικό δίσκο, 1 Lego

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη χρήση του υπολογιστή

Εύκολη χρήση του υπολογιστή Εύκολη χρήση του υπολογιστή www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Κως, 03/10/2016 Αριθ. Πρωτ. 1943

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Κως, 03/10/2016 Αριθ. Πρωτ. 1943 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ) ΔΗΜΟΥ ΚΩ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου)

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου) 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ. 9975654 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟΔΟΣ Τηλ.: (410) 59 /36370 /36360 Fax : (410) 746 Ρόδος, 03/11/016 Αρ.πρωτ.78

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς 20/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τηλ: 2132022704 ΘΕΜΑ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσσαλονίκη, 1032014 Αριθ. Πρωτ.: ΕΕ 157 οικ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: ΕΛΚΕ ΟΑΣΠΙΤΣΑΚ Πληροφορίες: ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : 10317 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10 Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα