ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Τα προϊόντα θα παραδίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Τα προϊόντα θα παραδίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου."

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν σήμανση CE και ISO και να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Για όλα τα προϊόντα να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου, Να αναγράφετε σε ευκρινές σημείο η ημερομηνία λήξεως του προϊόντος. Σε περίπτωση απόρριψης κάποιου είδους για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο ο προμηθευτής οφείλει να το αντικαταστήσει, σε χρονικό διάστημα που ορίζεται από την επιτροπή παραλαβής. Τα προϊόντα θα παραδίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Όλα τα ζητούμενα είδη πρέπει να είναι στην αρχική τους συσκευασία. Σε όλα τα ειδή θα πρέπει να παραδοθούν δείγματα τα οποία δεν θα επιστραφούν. Τα δείγματα θα πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που να αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή, καθώς και τον αύξοντα αριθμό είδους όπως ορίζεται στη διακήρυξη. Τυχόν αποκλείσεις από τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, να αναφέρονται στις τεχνικές προσφορές. Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση του ΕΟΦ για την εγγραφή τους στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων αν τα προϊόντα είναι ελληνικής κατασκευής ή αντίγραφο του πιστοποιητικού CE από αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό, αν τα προϊόντα είναι ευρωπαϊκής ή άλλης κατασκευής. Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται στην προσφορά ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ(ΕΚΕΒΥΛ) σε κάθε είδος. Οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι οι προσφερόμενοι επίδεσμοι δεν προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα. Μετά την κατακύρωση, με την πρώτη παραλαβή που θα γίνεται, το Νοσοκομείο θα έχει το δικαίωμα να στέλνει δείγμα στον Ε.Ο.Φ. για εργαστηριακό έλεγχο με ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, σε περίπτωση που κάποιο προϊόν είναι αλλοιωμένο ή εντοπιστούν ξένα σωματίδια. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι κατώτερες ή ίσες αυτών του παρατηρητηρίου της Ε.Π.Υ. (όπου υπάρχουν θα αναγράφεται ο αντίστοιχος κωδικός) (www.epromy.gr), σε διαφορετική περίπτωση τίθενται εκτός προδιαγραφών και οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης. Οι τιμές θα δοθούν σε κάθε είδος ανά μονάδα μέτρησης,(τεμάχιο κτλ.) A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 1 2 Γλωσσοπίεστρα: Ξύλινα αποστειρωμένα μ.χ., σε ατομική συσκευασία Δείκτες δοκιμασίας υγρού κλιβάνου (εσωτερικοί) ευανάγνωστοι, με αλλαγή χρώματος για άμεση ερμηνεία- ανάγνωση. Σε πακέτο όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Να αντιδρούν σε όλες τις παραμέτρους (θερμοκρασία ατμός χρόνος). Να έχουν σήμανση CE σε ευκρινές σημείο. 1

2 Δείκτες δοκιμασίας ξηρού κλιβάνου (εσωτερικοί) ευανάγνωστοι, με αλλαγή χρώματος για άμεση ερμηνεία ανάγνωση. Σε πακέτο όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Να αντιδρούν σε όλες τις παραμέτρους (θερμοκρασία ατμός χρόνος). Να έχουν σήμανση CE σε ευκρινές σημείο. Αυτοκόλλητα ταινίες χάρτινες σε ρολό σήμανσης με μάρτυρα για σύστημα ελέγχου ιχνηλασιμότητας καταγραφής και αρχειοθέτησης αποστείρωσης για κλίβανο ατμού ή ξηρού κλιβάνου.να αντιδρούν σε όλες τις παραμέτρους (θερμοκρασία-ατμός-χρόνος). Σετ νεφελοποιητού ενηλίκων και παίδων: Να περιλαμβάνει νεφελοποιητή υψηλής απόδοσης παραγωγής μικροσωματιδίων, με δοχείο φαρμάκου περιεκτικότητας τουλάχιστον 15ml και διαβαθμίσεις όγκου. Να διαθέτει την κατάλληλη μάσκα οξυγόνου, για παιδιά και ενήλικες. Με καπάκι απόλυτης στεγανότητας για δυνατότητα νεφελοποίησης σε κάθε θέση του ασθενούς από όρθια έως οριζόντια και μικρό νεκρό όγκο<1ml. Να περιλαμβάνει συνδετικά Τ και στόματος και σωλήνα παροχής. Να νεφελοποιεί>90% του διαλύματος. Να είναι σε ατομική συσκευασία και να έχει ενσωματωμένο σωλήνα ο οποίος να είναι ειδικά κατασκευασμένος έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 900 να μην διακόπτεται η παροχή του οξυγόνου. Το κυπελίδιο νεφελοποίησης και η μάσκα να είναι στην ίδια συσκευασία. Νεφροειδή χάρτινα μ.χ: Να έχουν αντοχή στα υγρά & να είναι από σκληρό χαρτί, μη τοξικό. Να διατηρούν το σχήμα τους, χωρίς διαρροές υγρών, για τουλάχιστον τέσσερις, πέντε ώρες από τη χρήση τους. Ποτηράκια φαρμάκων: Πλαστικά αριθμημένα, μεγαλύτερα από 2,5cc κλεισμένα σε πενηντάδες Mάσκες VENTURI ενηλίκων και παίδων Ανατομικού σχήματος από διαφανές υλικό latex free, με ειδικά σχεδιασμένες πλευρικές οπές εκπνοής, με ανατομική κατασκευή για το πηγούνι και επιρρίνιο ταινία αλουμινίου. Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη για να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη προσώπων. Επίσης να διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο πρόσωπο και να έχει αυξομειούμενη ελαστική ταινία για την συγκράτηση στην κεφαλή. Η μάσκα ακόμα να συνδέεται με κρικοειδή σωλήνα,διαμέτρου 20-22mm περίπου και μήκους 15-17cm. Να υπάρχει βαλβίδα venture ( ενσωματωμένη πάνω στη μάσκα) παροχής οξυγόνου 24%-26%-28%-31%-35%-40%-50%, να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα 1,80m και άνω και να συνδέεται με οποιοδήποτε ροόμετρο.να έχει ασφαλή και ακριβή χρήση και να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία. Ο σωλήνας τέλος να είναι ειδικά κατασκευασμένος έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 90 0 να μην διακόπτεται η παροχή οξυγόνου. Να διατίθενται με σωλήνα Ο2 σε μεγέθη για ενήλικες και παιδιά. Mάσκες παροχής οξυγόνου ενηλίκων και παίδων Ανατομικού σχήματος από PVC, ατραυματικές, με μαλακά ρουθούνια, διαφανείς, να μην τσακίζουν εύκολα, με σωλήνα 2m τουλάχιστον. Να έχουν επιρρίνιο έλασμα και ελαστικό σύνδεσμο σταθεροποίησης. Συνδετικά 3-WAY: Συνδετικά τριπλής ροής (3 WAY) κατασκευασμένα από PSU (Polusuflon) ή άλλο αντίστοιχο υλικό το οποίο να μην παρακρατεί λιπίδια (LIPID.. 2

3 RESISTANT). Οι στρόφιγγες πρέπει να αντέχουν σε πίεση τουλάχιστον 5 bar, να είναι αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, να φέρουν stop-cook, βιδωτά πώματα και συνδετικό Luer-Lock. Το προϊόν πρέπει να είναι ελεύθερο από Latex και πυρετογόνες ουσίες. Η κατασκευή τους πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε για την αποφυγή διαρροών. Να προσφέρονται ως εξής : Α. Απλά Β. Με μπλέ και κόκκινα καπάκια για την ένδειξη αρτηρίας φλέβας Συνδετικά 3-WAY με προέκταση: Συνδετικά τριπλής ροής (3 WAY) κατασκευασμένα από PSU (Polusuflon) ή άλλο αντίστοιχο υλικό το οποίο να μην παρακρατεί λιπίδια (LIPID RESISTANT). Οι στρόφιγγες πρέπει να αντέχουν σε πίεση τουλάχιστον 5 bar, να είναι αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, να φέρουν stop-cook, βιδωτά πώματα και συνδετικό Luer-Lock. Το προϊόν πρέπει να είναι ελεύθερο από Latex και πυρετογόνες ουσίες. Να έχουν προέκταση από διαφανές υλικό Ο διακόπτης να δεικνύει τη ροή έγχυσης και να μην έχει διαρροή από τη μία γραμμή στην άλλη και να μην διπλώνει. Τα πώματα να είναι ασφαλείας. Η κατασκευή τους πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε για την αποφυγή διαρροών. Συσκευές παροχής οξυγόνου (γυαλάκια) Ενηλίκων και παίδων, ατραυματικοί με μαλακά ρουθούνια (ελαστικό και μαλακό υλικό) εύκαμπτη αλλά να μην τσακίζουν εύκολα, να σταθεροποιούνται σωστά στη θέση υποδοχής των ρουθουνιών και να φέρουν ελαστικό σύνδεσμο σταθεροποίησης. Να διατίθενται με σωλήνα 2m τουλάχιστον. Δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων: Από πλαστικό περίπου 3-5 litr τουλάχιστον με καπάκι που να κλείνει ερμητικά και υποδοχές απόρριψης βελόνας από την σύριγγα. Λευκοπλάστης συνθετικός κόκκινος: Στο χρώμα του δέρματος με υποαλλεργική συνθετική κόλλα. Να κολλούν με ασφάλεια να είναι σταθερές και μεγάλης αντοχής. Να αφαιρούνται χωρίς πρόβλημα και να μην αφήνουν υπολείμματα. Να είναι αδιάβροχες και να κόβονται εύκολα. Να επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα και των υδρατμών Λευκοπλάστης μετάξι άσπρο: Άσπρο χρώμα, υφασμένο, με υποαλλεργική συνθετική κόλλα. Να κολλούν με ασφάλεια να είναι σταθερές και μεγάλης αντοχής. Να αφαιρούνται χωρίς πρόβλημα και να μην αφήνουν υπολείμματα. Να είναι αδιάβροχες και να κόβονται εύκολα. Να επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα και των υδρατμών ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ Να είναι πορώδες για να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, υποαλλεργικό και να μην ερεθίζει το δέρμα. Να επιτρέπει να διαπερνά ο αέρας και ο υδρατμός αλλά να μην επιτρέπει να περνούν οι μικροοργανισμοί. Να διατηρεί την υγρασία και τη θερμότητα για γρήγορη και καλύτερη επούλωση και θεραπεία του τραύματος. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια του να μην ξεκολλά στην εφίδρωση και δεν αφήνει κανένα ίχνος μετά την αφαίρεση του. Η αφαίρεση να γίνεται πολύ εύκολα και ανώδυνα. Η ημερομηνία αποστείρωσης αναγράφεται σε κάθε ένα επίθεμα χωριστά, 3

4 , αλλά και στην συσκευασία. Επίσης αναγράφεται και ο αριθμός παραγωγής. Φακαρόλα πλάτους 2,5 ή 3cm Υφασμάτινη 100% βαμβακερή, σε ρολά των 100m Χαρτί ΗΚΓ Καταγραφικό χαρτί για ΗΚΓ διαστάσεων 110X140, ανθεκτικό. Προφυλακτικά υπερήχων Με λιπαντικό, σε ατομική συσκευασία και υψηλή ανθεκτικότητα Χωνάκια ωτοσκοπίων: σε διάφορα μεγέθη μιας χρήσης ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΑ-ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, Να είναι κατασκευασμένα από υλικό μη τοξικό, μη πυρογενή, να μην σπάνε κατά τη χρήση, με βίδα, διαφορετικό χρώμα κάθε μέγεθος και να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη σε ατομική συσκευασία Χαρτί αποστείρωσης γκοφρέ Non woven : μαλακό, υψηλής ανθεκτικότητας για ασφαλή και αποτελεσματική αποστείρωση. Χωρίς ύφανση, με μεγάλη αντοχή και ασφάλεια κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Μπλε ή πράσινο. Να είναι και τα δυο φύλλα ίδιας ποιότητας. Το χαρτί να είναι τύπου Non woven -συνύπαρξη συνθετικών και κυτταρινούχων ινών), να ακολουθεί το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ862-2 και τα ISO και 02, να έχει συμπεριφορά υφάσματος και μειωμένη μηχανική μνήμη, ώστε να επιτρέπει την άσηπτη παραλαβή του περιεχομένου, να είναι πολύ ανθεκτικό και απαλό με δυνατότητα 6μηνης διατήρησης της αποστείρωσης και να είναι κατάλληλο για περιτύλιγμα μεγάλων set και χειρουργικών πεδίων-ιματισμού, αδιαπέραστο από το οινόπνευμα και τα αντισηπτικά. Ταινίες μέτρησης Σακχάρου : 1.Ο μετρητής και οι ταινίες για τον προσδιορισμό της γλυκόζης ολικού αίματος να χρησιμοποιούν ηλεκτροχημική μέθοδο μέτρησης. 2. Το αίμα να παραμένει πάνω στην ταινία και να μην μπαίνει στο σώμα του μετρητή, έτσι ώστε ο μετρητής να μην χρειάζεται καθόλου καθάρισμα. 3. Οι ταινίες μέτρησης σακχάρου να χρειάζονται ελάχιστη ποσότητα αίματος και να δίνουν αποτελέσματα σε χρόνο που να μην υπερβαίνει τα 20 δευτερόλεπτα. 4. Οι ταινίες μέτρησης να έχουν έγκριση για μέτρηση από δείγμα τριχοειδικού αίματος. 5. Η μέτρηση να αρχίζει μόνο όταν η ποσότητα αίματος που έχει εισαχθεί στην ταινία είναι επαρκής. Ο μετρητής να παράγει ηχητικό σήμα μόλις η ταινία-ηλεκτρόδιο απορροφήσει την κατάλληλη ποσότητα αίματος για μέτρηση. 6. Οι ταινίες να δίνουν μετρήσεις ανεπηρέαστες από φάρμακα ή άλλες ουσίες. 7. Το εύρος αιματοκρίτη για το οποίο οι ταινίες μέτρησης σακχάρου δίνουν αξιόπιστο αποτέλεσμα να είναι 20% έως 60%. 8. Το εύρος μέτρησης να είναι μεγάλο (π.χ. από 20 έως 500 mg/dl). 4

5 H δειγματοληψία να γίνεται με αυτόματη αναρρόφηση από την άκρη του ηλεκτροδίου με τριχοειδική δράση. 10. Η έναρξη και η παύση της λειτουργίας να γίνεται με την είσοδο και την έξοδο της ταινίας αντίστοιχα Να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης στην συσκευασία. Επίσης αναγράφεται και ο αριθμός παραγωγής. Να κατατεθεί δείγμα Να φέρουν την σήμανση CE Στειλεοί πλαστικοί βαμβακοφόροι μιας χρήσης, αποστειρωμένοι, να διατίθενται σε συσκευασία ανά ένας. Σεντόνια χάρτινα Χαρτί μιας χρήσεως κατάλληλο για εξεταστική κλίνη. Να είναι χαρτί αντοχής αδιάβροχο και να φέρει ειδική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο με θερμοκόλληση. Σε ρολό πλαστικοποιημένα διαστάσεων 60Χ 50 Σε διακεκομμένα φύλλα, κατάλληλα για όλα τα ύψη των ασθενών Ρόλοι αποστείρωσης με πιέτα 33) 100 mm x50x100 m με πιέτα 34) 150 mm x200m χωρίς πιέτα 35) 300Χ100 m σε ρολό μια πλευρά χαρτί και μια πλαστικό, μεγάλης αντοχής και δείκτη μάρτυρα αποστείρωσης Να είναι κατάλληλοι για συσκευασία υλικών και αποστείρωση σε κλιβάνους ατμού και αερίου, οξειδίου αιθυλενίου, φορμαλδεΰδης. Να έχουν τη μία πλευρά από ανθεκτικό χαρτί, medical grade,70gr/m2, που να ανοίγει χωρίς ινίδια. Να έχουν την άλλη πλευρά από διαφανές,μαλακό φιλμ πολλαπλών στρώσεων ώστε να μην σκίζεται κατά το άνοιγμα και να επιτρέπει άσηπτη τεχνική. Η ένωση των δύο υλικών να γίνεται με πολλαπλή θερμοσυγκόλληση πλάτους >12mm. Να φέρουν εκτύπωση δεικτών αποστείρωσης μεγάλου μεγέθους και απότομης χρωματικής μεταβολής. Η θέση των δεικτών και των άλλων ενδείξεων πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροής τοξικών μελανιών προς το περιεχόμενο Οι δείκτες πρέπει να είναι τυπωμένοι στην χάρτινη πλευρά ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις παραμέτρους αποστείρωσης Οι δείκτες να βρίσκονται στο εσωτερικό μέρος της χάρτινης πλευράς, για άμεση οπτική επαφή και να υπόκεινται στις ίδιες συνθήκες με το περιεχόμενο. Να υπάρχει τυπωμένο Lot No για άμεσο εντοπισμό συγκεκριμένων παρτίδων Να είναι θερμοσυγκολούμενοι (170 ο C). Να διατίθενται σε επίπεδη μορφή μήκους 200μ και πλάτους 55, 75, 100, 150, 200, 250, 300 & 400ΜΜ. Και σε μορφή τριών διαστάσεων ( με πιέτα), μήκους 100μ και πλάτους 75,100, 150, 200,250,300& 400ΜΜ. Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με πιστοποιητικά έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου. Τραυμαπλάστ: Σε 2 διαστάσεις στρογγυλά και μακρόστενα. Αποστειρωμένα υφασμάτινα 5

6 37 38 χρώματος καφέ Υγρά απολύμανσης Α) Υγρό μικροβιοκτόνο εργαλείων να φονεύει όλα τα παθογόνα, ιούς και HIV. β) Απορρυπαντικό υγρό για τον μηχανικό καθαρισμό των ενδοσκοπίων και χειρουργικών εργαλείων με βυθισμό. Να είναι κατάλληλο για χρήση στο χέρι, πλυντηρίου υπερήχων και αυτόματα πλυντήρια, να είναι ενζυματικό με αναφορά στα ένζυμα που περιέχονται, να έχει ουδέτερο PH 7-8, φιλικό προς το περιβάλλον και να είναι βιοδιασπώμενο. Να μην είναι διαβρωτικό ή ερεθιστικό. γ) Αντισκωριακό υγρό χειρουργικών εργαλείων. Να είναι κατάλληλο για χρήση με βυθισμό και σε πλυντήριο υπερήχων και να είναι βιοδιασπώμενο. Να είναι αποτελεσματικό χωρίς να φθείρει τα εργαλεία και να είναι ελαφρύ διάλυμα φωσφορικού οξέος και να μην καταστρέφει το χρυσό των εργαλείων σε οποιαδήποτε αραίωση. δ) Ενζυματικός αφρός για τον καθαρισμό αυλοειδών εργαλείων και αναρροφήσεων. Να εμποδίζει το βιολογικό φορτίο να στεγνώσει. Να έχει σωληνάκι προέκτασης για να εισχωρεί στους αυλούς των εργαλείων και των αναρροφήσεων, να καθαρίζει σε λίγα λεπτά και να έχει ουδέτερο PH. ε) Λιπαντικό spray χειρουργικών εργαλείων. Nα είναι σε μορφή γάλακτος με αντλία χωρίς προωθητικό αέριο. Να μην είναι τοξικό, χωρίς σιλικόνη και να μην αφήνει κατάλοιπα. Να μην επηρεάζει την αποστείρωση με ατμό. στ) Καθαριστικό ιωδιούχων λεκέδων με βάση το ιώδιο, χωρίς κατάλοιπα και κίτρινα σημάδια, να μην είναι τοξικό. ζ) Υγρό μικροβιοκτόνο σποροκτόνο θερμοευαίσθητων εργαλείων να φονεύει όλα τα παθογόνα, ιούς HBV και HIV. α) να προκύπτει εύκολα με ανάμιξη 2 συστατικών χωρίς δοσολογία β) να είναι συμβατό με τα χειρουργικά εργαλεία και τα ενδοσκοπικά όργανα (να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης υπεύθυνες δηλώσεις της κατασκευάστριας εταιρείας του προϊόντος, ότι τυχόν βλάβες σε εργαλεία και ενδοσκόπια, θα αποζημιωθούν από την εταιρεία) γ) να περιέχει υψηλού βαθμού απολύμανση και σποροκτονία (αποστείρωση σύμφωνα με ISO 14937) καταστρέφοντας ιούς, βακτήρια, μύκητες, μυκοβακτηρίδια (συμπεριλαμβανομένου της φυματίωσης)και τους σπόρους αυτών σε χρονικό διάστημα έως 15 λεπτά. δ) να είναι ασφαλές προς το προσωπικό (βασισμένο σε διεθνή πρότυπα ελέγχου ορίων έκθεσης) ε) να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές νόρμες στ) να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και να αποβάλλεται με απλό και συνήθη τρόπο στο σύστημα αποχέτευσης ζ) να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά μέσα και έξω από την συσκευασία η) να συνοδεύεται από ειδικούς δείκτες ελέγχου θ) σταθερότητα διαλύματος έως πολλές ημέρες (πάνω από 2 μήνες) και χρήσεις ι) να διατίθεται σε μεγάλη συσκευασία Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια ενηλίκων-παίδων Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια μίας χρήσης, αποστειρωμένα, με GEL, για χρήση σε χειρουργείο, για παρακολούθηση καρδιακής λειτουργίας, τεστ κόπωσης, 6

7 monitor κ.τ.λ. Να είναι κατασκευασμένα από foam υλικά, να μην περιέχουν PVC και αυτό να επισημαίνεται πάνω στη συσκευασία με ειδική ένδειξη. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια πρέπει να επιτρέπει τον αερισμό του δέρματος και την εξάτμιση του ιδρώτα του ασθενή. Πρέπει να προσρμόζεται εύκολα σε όλα τα ανάγλυφα του σώματος, χωρίς να τραβά το δέρμα. Δεν πρέπει να δημιουργεί παράσιτα κατά την κίνηση του ασθενή, να είναι αδιαπέραστο από υγρά και να μπορεί να παραμείνει στο δέρμα πάνω από 24 ώρες χωρίς να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα του ασθενή ή προβλήματα αποκόλλησης. Τα ηλεκτρόδια να είναι συσκευασμένα σε επενδυμένους φακέλους, οι οποίοι να τα προστατεύουν από το φως, το κρύο και την ζέστη Αλάτι αποσκλήρυνσης νερού για υγρό κλίβανο: Σε μεγάλες συσκευασίες Αντιβακτηριδιακό φίλτρο αναρρόφησης: Για την αναρρόφηση μάρκας ATMOS DDS και αντιμικροβιακό φίλτρο για την αναρρόφηση μάρκας Hospivac 41 Λυχνίες (λαμπάκια) λαρυγγοσκοπίου : Τύπου RIESTER 2,7V 42 Λυχνίες (λαμπάκια) 12V /500WATT : Με 2 συρμάτινες υποδοχές 43,44 Αυτοκόλλητες θήκες αποστείρωσης ατμού που αποτελούνται από την χάρτινη και πλαστική πλευρά: α) 200x350 β) 300x450 γ) 90x250 οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές, από την μια πλευρά χαρτί και μια πλαστικό, μεγάλης αντοχής και δείκτη μάρτυρα αποστείρωσης Μάσκες χειρουργείου: μιας χρήσης ανδρών, γυναικών με κορδόνι που δένει πίσω,,αποφυγή εισπνοής ή εκπνοής μικροβίων και να επιτρέπουν τον καλό αερισμό αυτού που τη φορά, κατασκευασμένες από υποαλλεργικό υλικό υψηλού βαθμού αντοχής, απόλυτα φιλικό προς το δέρμα και να τηρούν διεθνείς προδιαγραφές CE. Φορμόλη : έτοιμο διάλυμα φορμαλδεΰδης 10% για νοσοκομειακή χρήση Σε πλαστική ή υάλινη άθραυστη φιάλη Επίδεσμοι λεπτοί ελαστικοί Οι ελαστικοί επίδεσμοι είναι υφασμάτινες ταινίες που αποτελούνται από βαμβακερά και ελαστικά νήματα καταλλήλου υφάνσεως (καθαρή και χωρίς ενώσεις), ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική συμπεριφορά αυτών. Οι παρυφές. 7

8 των ταινιών θα πρέπει να είναι υφασμάτινες (υπό μορφή ούγιας) και όχι κομμένες. Η επιμήκυνση των ταινιών με σύγχρονη ελαστική συμπεριφορά (να ακολουθούν κατά προσέγγιση το νόμο της ελαστικής παραμόρφωσης) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη 70% του αρχικού μήκους. Η δύναμη που απαιτείται για την επιμήκυνση 70% πρέπει να είναι κατ ελάχιστο (min) 10N ανά εκατοστό (cm) δηλούμενου πλάτους. Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα επιμηκύνονται χωρίς ελάττωση του πλάτους. Μετά την επαναφορά από την τάνυση, το μήκος του δοκιμίου δεν θα υπερβαίνει το 60% του μήκους πλήρους τάνυσης. Να είναι ανθεκτικοί και να μην προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα. Να έχουν χρώμα ανοικτό και να συνοδεύονται από ικανό αριθμό συνδετήρων για τη στερέωσή τους. Το βάρος ανά μονάδα επιφάνειας των ελαστικών επιδέσμων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 70 gr/m2. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Το πλάτος των ελαστικών επιδέσμων καθορίζεται σε 7,10,12,15 και 20 εκατοστά (cm) και το αρχικό μήκος σε 2,7 μέτρα (m) περίπου και το τελικό μήκος σε τανισμό 4.5 μέτρα (m) κατ ελάχιστο (min). Κάθε ελαστικός επίδεσμος θα συνοδεύεται και από αριθμό συνδετήρων ως εξής: Για το πλάτος των 7 cm ένας συνδετήρας. Για το πλάτος των 10 cm δύο συνδετήρες Για το πλάτος των 12 cm δύο συνδετήρες Για το πλάτος των 15 cm τρεις συνδετήρες Για το πλάτος των 20 cm τρεις συνδετήρες ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα παραδίδονται σε ατομική συσκευασία εντός σελοφάν ή πλαστικού υλικού, τοποθετημένα σε χαρτοκιβώτια για την αποθήκευσή τους και την προστασία τους από τις καταπονήσεις κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά. ΟΡΘΟΠΑΝ Ειδικό βαμβάκι γύψων, υδρόφοβο, 100% βαμβάκι χωρίς ίνες, (τύπου ορθοπάν ή ισοδύναμο), για την επίδεση άκρων σε περιπτώσεις εγκαυμάτων, εκτεταμένων τραυμάτων και να έχει την ικανότητα ισχυρής απορρόφησης των εξιδρωμένων και των άλλων παραγωγικών υγρών από τις τραυματικές επιφάνειες. Ατομικά συσκευασμένο σε ρολό διαφόρων διαστάσεων. Με σήμανση CE ΕΠΊΔΕΣΜΟΣ ΙΣΧΥΡΌΣ ΚΑΦΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ: Να εξασφαλίζει μεγαλύτερη πίεση και υποστηρικτική ικανότητα από τους αντίστοιχους κοινούς επιδέσμους. Να επανακτούν την αρχική ελαστικότητά 55 τους. Να είναι 100% από βαμβάκι και να έχουν ελαστικότητα περίδεσης πάνω από 150% να αποστειρώνεται στους 134 C 0 ΔΑΚΤΥΛΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ : 56 ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (TΥΠΟΥ ZIMMER ) ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ 48x2cm+/- 5% 57 ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ: 8

9 58 Να έχουν μεγάλη μάζα γύψου επάνω έτσι ώστε να έχει την ελάχιστη απώλεια κατά τη χρήση. Να είναι συσκευασμένο σε σακουλάκι το οποίο τα προστατεύει από την υγρασία και το νερό. Ορθοπεδικοί νάρθηκες τύπου OPTIMA SPLINT Ταινίες από ακρυλική ρητίνη καταγμάτων. Έτοιμος συνθετικός νάρθηκας σε φύλλα, αποτελούμενος από στρώματα ταινιών, εμποτισμένα από ρητίνη πολυουρεθάνης. Να ετοιμάζεται με απλή εμβάπτιση σε νερό φυσικής θερμοκρασίας, δίνοντάς αμέσως, εύκολα και καθαρά έναν εύχρηστο, πολύ ελαφρύ αλλά και πολύ ανθεκτικό νάρθηκα. Το Fiberglass να καλύπτεται και από τις δύο πλευρές από µη υφασμένο φιλμ το οποίο να µην κολλά στα επιθέματα και κατά συνέπεια να µην δημιουργείται η ανάγκη αλλαγής του νάρθηκα κατά την αλλαγή των επιθεμάτων. Να διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις 59 ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ Να είναι φυσικό, λευκό και πρακτικά άοσμο. Θα πρέπει να είναι μαλακό, να αποτελείται από ίνες μέσου μήκους όχι μικρότερου από 10ΜΜ και να μην περιέχει υπολείμματα φύλλων περικάρπια ή περιβλήματα σπερμάτων ή άλλες προσμίξεις και ξένα σώματα. Να παρουσιάζει σημαντική αντίσταση στην τάση. Όταν ανακινείται να μην αφήνει σημαντική ποσότητα σκόνης. Επίσης να είναι υδρόφιλο, απορροφητικό και η ικανότητα κατακράτησης νερού να μην είναι μικρότερη από 23g (+-2), νερού ανά γραμμάριο. Να είναι συσκευασμένο σε ρόλους του 1kgr ή 500gr Γάζα μη αποστειρωμένη σε πακέτα ακτινοσκιερή 60 Από βαμβάκι 100%, υδρόφιλα νήματα, με υψηλή απορρόφηση ύδατος και άοσμη Υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών Έτοιμη χωρίς ατέλειες - ξέφτια ή χνούδια με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Ισομετρικό πάχος της κλωστής σε όλη την ύφανση. Απόλυτα καθαρή από κάθε χημική ουσία (κόλλα και θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα), Με πυκνότητα αρκετών κλωστών/cm2 και επαρκούς βάρους gr/m2 Με υφασμένο ακτινοσκιερό νήμα σε όλο το μήκος της γάζας Συσκευασμένες σε ασφαλή συσκευασία 9

10 Γάζα απλή υδρόφιλη του μέτρου 61 Από βαμβάκι 100%, υδρόφιλα νήματα, με υψηλή απορρόφηση ύδατος και άοσμη, χωρίς ατέλειες - ξέφτια ή χνούδια, με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Ισομετρικό πάχος της κλωστής σε όλη την ύφανση. Απόλυτα καθαρή από κάθε χημική ουσία (κόλλα και θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα). Με πυκνότητα αρκετών κλωστών/cm2 και επαρκούς βάρους gr/m2 Σε ασφαλή συσκευασία Διαστάσεων: 90cm * 100m 62 Γάζα ακτ. Κομπρέσα λαπαροτομίας 40Χ40 8ply Από βαμβάκι 100%, υδρόφιλα νήματα, με υψηλή απορρόφηση ύδατος και άοσμη Υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών Έτοιμη χωρίς ατέλειες - ξέφτια ή χνούδια με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Ισομετρικό πάχος της κλωστής σε όλη την ύφανση. Απόλυτα καθαρή από κάθε χημική ουσία (κόλλα και θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα), Με πυκνότητα αρκετών κλωστών/cm2 και επαρκούς βάρους gr/m2 Με υφασμένο ακτινοσκιερό νήμα σε όλο το μήκος της γάζας Συσκευασμένες σε ασφαλή συσκευασία 63 ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 1. Μορφή Ο χαρτοβάμβακας θα είναι λευκός, Α ποιότητας με απαλή υφή, άριστης ποιότητας, καθαρός, υπεραπορροφητικός, πολύ μαλακός, δίφυλλος πυκνοπλεγμένος, συσκευασμένος κατάλληλα ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά και κατάλληλος για νοσοκομειακή χρήση. Τα φύλλα του χαρτοβάμβακα θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα χωρίς τοπικά αραιώματα και σκισίματα. 2. Βάρος 10

11 Το βάρος του χαρτοβάμβακα θα πρέπει να είναι επαρκές γραμμάριαανά τετραγωνικό μέτρο (g/m 2 ), με ανοχή 5% (ISO 536).και τα ρολά να έχουν βάρος 5 κιλών έκαστο. 3. Σύσταση Ο χαρτοβάμβακας θα πρέπει να αποτελείται από 100% χημικό πολτό (ISO 9184). 4. Αντοχή σε εφελκυσμό Ο χαρτοβάμβακας πρέπει να παρουσιάζει αντοχή σε εφελκυσμό με τις εξής τιμές: Κατά την έννοια του μήκους, επαρκές γραμμάρια κατ ελάχιστο, σε ταινία ρολού μετρούμενος σε μέτρα (m). Κατά την έννοια του πλάτους, επαρκές γραμμάρια κατ ελάχιστο, σε ταινία πλάτους μετρούμενος σε εκατοστά (cm). 5. Απορροφητικότητα Προσδιοριζόμενη κατά TAPPI T432, η απορροφητικότητα μίας σταγόνας νερού όγκου 0,01ml να έχει μέγιστο χρόνο απορρόφησης 25 δευτερόλεπτα (max 25s). 6. Τέφρα Ο χαρτοβάμβακας πρέπει να παρουσιάζει μέγιστη τιμή τέφρας ένα τοις εκατό (max 1%, ISO 2144). ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ο χαρτοβάμβακας θα παραδίδεται σε ρολό διαστάσεων εκατοστών (cm), τοποθετημένα σε πακέτα των πέντε κιλών (5kg) ανά πακέτο. Τα ρολά θα είναι συσκευασμένα σε απαραβίαστη πλαστική συσκευασία, η οποία θα προστατεύεται από τις καταπονήσεις με τη βοήθεια ενός σκληρού χάρτινου κουτιού ή χαρτοκιβωτίου. Ο τρόπος συσκευασίας θα δηλώνεται στην τεχνική προσφορά από τους συμμετέχοντες. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία και τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά. 11

12 Επίσης στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: 1. τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, τόπος) 2. Το είδος του περιεχομένου και η σύσταση (χημικός πολτός 100%) 3. Οι διαστάσεις των φύλλων 4. Το καθαρό βάρος 5. Ο αριθμός της σύμβασης και η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη. 6. Τα μέτρα των ρολών. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι προμηθευτές με την προσφορά τους θα πρέπει: 1. Να δηλώνουν το εργοστάσιο κατασκευής του χαρτοβάμβακα (ρολών χάρτου), το εργοστάσιο κοπής και συσκευασίας και τον τόπο εγκατάστασής τους. 2. Να καταθέσουν ως δείγμα μία αυτοτελή συσκευασία (δείγμα ) βάρους 5 κιλών Σάκοι για ούρα Να είναι κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου (μη τοξικό) PVC σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Ο σάκος συλλογής ουρών να είναι χωρητικότητας περίπου 2000ml με διπλές ραφές ασφαλείας και με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml. Να διαθέτουν ειδικό σημείο εγκοπής προκειμένου να απορρίπτονται εύκολα και με ασφάλεια τα ούρα. Ο σωλήνας να είναι ανθεκτικός στα τσακίσματα και να έχει μήκος τουλάχιστον 90cm, και να καταλήγει σε κωνικό ακροφύσιο (σύνδεσης με καθετήρα) με καπάκι. Να διατέθει επίσης ενισχυμένες οπές για σίγουρη και ασφαλή στήριξη. Αναρτήρας ουροσυλλεκτών πλαστικός Ανθεκτικός με υποδοχή ώστε να κρεμιέται στο κρεβάτι ή το φορείο. Κατάλληλος για βάρος έως 3-5 κιλά, περίπου. ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ: Να είναι από ανθεκτικό πλαστικό με λάστιχο περιμετρικά Να έχουν ικανοποιητικό μέγεθος (ένα νούμερο, μεγάλο) Να καλύπτουν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ και να φέρει σήμανση CE. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ: Να διατίθενται σε διάφορα σχέδια: - Λάστιχο περιμετρικά (Στρογγυλές) Να είναι απαλές από ύφασμα non woven. Να είναι αεροδιαπερατές με ορατή διάτρηση 12

13 68-71 Να είναι ανθεκτικές στο σχίσιμο Να είναι χαμηλής αναφλεκτικότητας Να καλύπτουν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ και να φέρει σήμανση CE Βελόνες ενέσεων μιας χρήσης. Να είναι αποστειρωμένες, να ανοίγουν εύκολα με άσηπτη τεχνική, να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης, να μην είναι τοξικές και πυρετογόνες, στα εξής μεγέθη: 19G X 1, 5 21G X 1, 5 23G X 1 25G X 5/8 Φλεβοκαθετήρες Περιφερικοί Ασφαλείας Σύμφωνα με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 6 περί πρόληψης τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα σε συμμόρφωση με την οδηγία 2010/32/ΕΕ του συμβουλίου της 10ΗΣ Μαΐου 2010 (EE L 134/66 της ) που σκοπός του είναι η εναρμόνιση της ελληνική νομοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και η επίτευξη του ασφαλέστερου, κατά το δυνατό, εργασιακού περιβάλλοντος, η πρόληψη των τραυματισμών των εργαζομένων από κάθε είδους ιατρικό αιχμηρό αντικείμενο (συμπεριλαμβανομένων των βελονών) και η προστασία των εργαζομένων που διατρέχουν κίνδυνο θα πρέπει οι καθετήρες φλεβός να περιέχουν μηχανισμούς ασφάλειας και προστασίας. Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω διάταγμα είναι σε ισχύ από την 11η Μαΐου 2013 ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ Α. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ- Α1. Περιφερικοί Φλεβικοί Καθετήρες με την παρακάτω περιγραφή: Φλεβοκαθετήρες Περιφερικοί Ασφαλείας Φλεβοκαθετήρες ασφαλείας με αυτόματη προστασία με ενσωματωμένο κλιπ διπλής ασφάλειας ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του χρήστη από τραυματισμό, η ασφάλεια θα πρέπει να είναι από πολυμερές υλικό ώστε κατά τη χρήση του προϊόντος να μην δημιουργούνται επιβλαβή σωματίδια που μπορεί να εισέλθουν στη ροή του αίματος, η χρήση του προϊόντος δεν πρέπει να παρεκκλίνει από τη συνήθη πρακτική. ΥΛΙΚΟ: να είναι βιοσυμβατό και να μη διαστέλλεται με τη θερμοκρασία του σώματος. Να αναφέρεται αν είναι latex free. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Να είναι ακτινοσκιερός. Να έχει λεπτό τοίχωμα ο καθετήρας διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείτε μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτις.. Ο οδηγός να έχει καλή εφαρμογή (δηλ. να μη συρρικνώνεται και να γίνεται κατευθείαν η φλεβοκέντηση). Να εξασφαλίζει την δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. Να φέρει στο πίσω άκρο υποδοχή για σύνδεση luer lock με την συσκευή χορήγησης. 13

14 Να υπάρχει χρωματικός κώδικας μεγεθών. Να μπορεί να παραμείνει τουλάχιστον για 48 ώρες. Να αναφέρεται η εξωτερική και εσωτερική διάμετρος (ή το πάχος του τοιχώματος) ή τα ml/min χορηγούμενων υγρών ανά διαμέτρημα. Να αναφέρονται τα προσφερόμενα μεγέθη μήκους του καθετήρα ανά διαμέτρημα. Με πτερύγια στήριξης και επιστόμιο διακεκομμένης χορήγησης φαρμάκων ( με βαλβίδα μη παλινδρόμησης και σύνδεση luer lock ) Νυστέρια χειρουργείου με λαβή Νο (11-15) Να είναι αποστειρωμένες. Σε ατομική συσκευασία αλουμινίου, η οποία θα έχει ειδική ενισχυμένη επένδυση ώστε να μην τραυματίζει κατά τον χειρισμό ανοίγματός της. Με εργονομική λαβή για εύκολο χειρισμό. Να αναγράφεται ευδιάκριτα η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης σε κάθε συσκευασία. Να είναι κατασκευασμένες από καλής ποιότητας ατσάλι με υψηλή διάρκεια κοπτικής ικανότητας, που να μην αλλοιώνεται γρήγορα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, ώστε να μην γίνεται κατανάλωση περισσότερων της μίας λαμών ανά επέμβαση. Να είναι εμφανές το μέγεθος της λάμας. Να έχει σήμανση CE και να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO. Λεπίδες χειρουργείου χωρίς λαβή όλα τα Νο (10-24) Να είναι αποστειρωμένες. Σε ατομική συσκευασία αλουμινίου, η οποία θα έχει ειδική ενισχυμένη επένδυση ώστε να μην τραυματίζει κατά τον χειρισμό ανοίγματός της. Να αναγράφεται ευδιάκριτα η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης σε κάθε συσκευασία. Να είναι κατασκευασμένες από καλής ποιότητας ατσάλι με υψηλή διάρκεια κοπτικής ικανότητας, που να μην αλλοιώνεται γρήγορα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, ώστε να μην γίνεται κατανάλωση περισσότερων της μίας λαμών ανά επέμβαση. Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη ( Νο 10, 11,12,15,21,22,24) Να είναι εμφανές το μέγεθος της λάμας. Να έχει σήμανση CE και να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΦ ΑΠΑΞ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ NELATON ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΤΗΡΜΑΤΩΝ F. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΣΚΛΗΡΟ ΏΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΛΥΓΙΖΟΥΝ Ή ΝΑ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ. ΤΟ ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΟΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΜΕΝΟ, ΏΣΤΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΥΝ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ, ΕΥΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΦ ΑΠΑΞ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ TIEMMAN ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΤΗΡΜΑΤΩΝ Fr. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΣΚΛΗΡΟ ΏΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΛΥΓΙΖΟΥΝ Ή ΝΑ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ. ΤΟ ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΟΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΜΕΝΟ, 14

15 ΏΣΤΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΥΝ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ, ΕΥΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ. Καθετήρες FOLLEY 2 - WAY σιλικόνης, από μαλακό LATEX με επένδυση σιλικόνης (σιλικοναριμένοι), άκρη στρογγυλή και απαλή με μπαλόνι χωρητικότητας περίπου ML, διπλής ροής αποστειρωμένοι, με δύο αντικρινές οπές έμπροσθεν του μπαλονιού, από την άλλη μεριά δε χοάνη και ειδική βαλβίδα για πλήρωση του μπαλονιού. Καθετήρες FOLLEY 3-WAY απλοί μήκους περίπου 40 cm CH από LATEX με επένδυση σιλικόνης με άκρο στρογγυλό-απαλό κλειστό με μπαλόνι χωρητικότητας περίπου15 ML και με δύο τουλάχιστον οπές έμπροσθεν του μπαλονιού. Καθετήρες FOLLEY 2 - way απλοί, από μαλακό Latex, άκρη στρογγυλή και απαλή με μπαλόνι χωρητικότητας περίπου ml, διπλής ροής αποστειρωμένοι, με δύο αντικρινές οπές έμπροσθεν του μπαλονιού, από την άλλη μεριά δε χοάνη και ειδική βαλβίδα για πλήρωση του μπαλονιού. ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Πεταλούδες αιμοληψίας διατρήσεως σωληναρίων κενού αέρος. Να φέρουν ενσωματωμένη βελόνα διατρήσεως των σωληναρίων κενού, με ειδικό μηχανισμό γρήγορης και ασφαλούς εγκόλπωσης της βελόνας αιμοληψίας. Με ενσωματωμένο μακρύ σωλήνα που να εφαρμόζει στην σύριγγα. Αποστειρωμένες και να αναγράφουν την ημερομηνία λήξης στο πίσω μέρος. Μέγεθος 21, 23, 25. Καθετήρες αναρρόφησης με βαλβίδα ρυθμιζόμενης αναρρόφησης, ανοικτού άκρου, με σύστημα πολλαπλών οπών. Ατραυματικοί, με επικάλυψη σιλικόνης( σιλικοναρισμένο άκρο). Ακτινοσκιεροί. Μήκος περίπου : 35-57cm. Μέγεθος : Fr. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN: Καθετήρες παροχέτευσης από βιοσυμβατό μη κυτταροτοξικό υλικό, με αριθμημένες υποδιαιρέσεις, ανοικτού στρογγυλοποιημένου άκρου, ατραυματικοί, μήκους περίπου 125cm, ακτινοσκιεροί. No Καθετήρες εντερικής σίτισης, από βιοσυμβατό μη κυτταροτοξικό υλικό, ατραυματικοί, ακτινοσκιεροί. Για χρήση σε παιδιά και ενήλικες. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (ΣΩΛΗΝΕΣ) ΑΕΡΙΩΝ, από βιοσυμβατό μη κυτταροτοξικό υλικό, με υποδοχή, μήκους περίπου 40cm. No ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 101 Από ακτινοσκιερή σιλικόνη, με ατραυματικό άκρο, με σετ εισαγωγής. Να διαθέτουν έναν (ασφαλούς στερέωσης) ή/και δύο (ασφαλούς στερέωσης / αντιμικροβιακό) δακτυλίους CUFF. Να διατίθενται σε μεγέθη 7 F / 8 F. Nα διατίθενται σε σετ που να διαθέτει: Βελόνη ανίχνευσης Σύριγγα ανίχνευσης 15

16 Οδηγό σύρμα με ευθύ και κεκαμμένο J άκρο, από υλικό που να μην «κολλά» στα τοιχώματα του αγγείου, σε ειδική εργονομική συσκευή που να διευκολύνει την τοποθέτησή του και με το ένα χέρι του χειριστή Διαστολέα Στηρικτικά πτερύγια για την ασφαλή στερέωση (μέσω ράμματος) Σφιγκτήρες προέκτασης αυλών Πώματα καθετήρων TROCAR ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΩΡΑΚΟΣ. Καθετήρας θώρακος λεπτού τοιχώματος με προτοποθετημένο τροκάρ Από ελαφρύ μέταλλο, με σχεδιασμό της ακμής όσο το δυνατόν λιγότερο τραυματικό για τους ιστούς. Το τροκάρ να καταλήγει σε λεπτό τοίχωμα και να διαθέτει υποδοχή για εύκολη παροχέτευση Μεγέθη Fr. Ακτινοσκιερές, βαθμονομημένες, με ατραυματικό άκρο, αποστειρωμένες. Να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία αποστείρωσης & η ημερομηνία λήξης. Να ανοίγουν εύκολα με άσηπτη τεχνική, να διαθέτουν στειλεό. Να παρέχει στο χειριστή καλή αίσθηση της διάτρησης της μήνιγγας. Ο στειλεός της να έχει άριστη εφαρμογή, ώστε να κλείνει τέλεια τον αυλό της Βελόνας κατά την εισαγωγή της. Να διαθέτει τραπεζοειδή εργονομική λαβή. Να διαθέτει μεταλλικό πρίσμα εντός της λαβής για τον άμεσο εντοπισμό του ΕΝΥ. Να διαθέτει ειδική εγκοπή η οποία υποδεικνύει το σωστό προσανατολισμό της βελόνας κατά την διείσδυση της. Μέγεθος : G. ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ 104 Το ΣΕΤ συνδυασμένης ραχιαίας επισκληριδίου θα πρέπει να εξασφαλίζει στον αναισθησιολόγο τον έλεγχο της διαδικασίας χωρίς να μειώνει την αίσθηση. ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ: 1) ΒΕΛΟΝΑ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ (ΡΑΧΙΑΙΑΣ) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ PENCIL POINT Rap ID 26-27G ΜΗ ΤΟΞΙΚΕΣ (latex free) Με λεία εξωτερική επιφάνεια που ελαχιστοποιεί τον ερεθισμό της μήνιγγας κατά την εισαγωγή. Στειλεό από ανοξείδωτο ατσάλι που κλείνει πλήρως τον αυλό της βελόνας και τη λοξότημησή της για ευκολία στην προώθηση χωρίς παραμόρφωση. Ο καινοτόμος σχεδιασμός τους (RapID), επιτρέπει την άμεση και γρήγορη παλινδρόμηση του ΕΝΥ, ελαχιστοποιώντας τις μετεπεμβατικές κεφαλαλγίες. Φέρει άκρο ακριβείας και ειδικά σχεδιασμένη οπή για ατραυματική εισαγωγή και ελαχιστοποίηση των μετεπεμβατικών κεφαλαλγιών. Το μέγεθος και η θέση της πλάγιας οπής, ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες «διασκληρίδιου τοποθέτησης» (διαμέσου ή κατά μήκος της σκληρής μήνιγγας). Έτσι, εξασφαλίζεται η διάχυση αναισθητικού 16

17 στον υπαραχνοειδή χώρο. Φέρει διαφανή δακτυλολαβή που επιτρέπει την άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμησης του ΕΝΥ περιορίζοντας τις απώλειές του. Με ειδικό συνδετικό στο άκρο της, με δυνατότητα περιστροφής 360 ο που βοηθάει στην ομοιόμορφη χορήγηση των υγρών. Το συνδετικό φέρει σήμανση που δεικνύει την κατεύθυνση ροής. Φέρει στειλεούς με χρωματική σήμανση για άμεση αναγνώριση του μεγέθους. Διατίθεται μαζί με βελόνα εισαγωγής, για να επιβεβαιώνεται η ακριβής και ασφαλής τοποθέτηση στον υπαραχνοειδή χώρο. 2) ΒΕΛΟΝΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ TUOHY 16-18G ( latex free) Να φέρουν τελείως ατραυματικό άκρο Tuohy. Το βελτιωμένο σχαδιαστικά άκρο (Hubb) βοηθάει στην καλύτερη αίσθηση κατά την διάρκεια της εισαγωγής, χωρίς να κόβει τους ιστούς. Με ενσωματωμένο πλαστικό στειλεό για ατραυματικό πέρασμα των ιστών. Να φέρουν πτερύγια που τοποθετούνται ή αφαιρούνται κατά βούληση, προσφέροντας έτσι μέγιστη ευελιξία στην χρήση. Στο σημείο που κλειδώνει η βελόνα της ραχιαίας πάνω στην βελόνα της επισκληριδίου ( η μια μέσα στην άλλη), υπάρχει βαθμονόμηση που δεικνύει την απόσταση (χιλιοστά) απομάκρυνσης μεταξύ τους. 3) ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Κατασκευασμένος από διάφανο nylon, που παρέχει την βέλτιστη διαύγεια, αντοχή και αντίσταση στο τσάκισμα (Kinking) Διατίθεται σε πολλά νούμερα, με κλειστό άκρο Φέρει ανατομικό, ατραυματικό άκρο Να φέρει διαβάθμιση ανά 1cm για να διευκολύνει την ακριβή τοποθέτηση του καθετήρα. Έχει περάσει από ειδικούς ελέγχους που επιβεβαίωσαν την ανεμπόδιστη και σταθερή ροή. Φέρει ειδική σήμανση για το άκρο. Όλοι οι καθετήρες φέρουν συνδετικό ασφαλείας Luer Lock. Με ειδικό σπόγγο σταθεροποίησης καθετήρα. 4) ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ( latex free) Έχει μικρή και σταθερή τριβή στην κίνηση του εμβόλου, για να παρέχει άριστη ευαισθησία στην ανίχνευση του επισκληριδίου χώρου. Να φέρει διαβάθμιση για να δείχνει την πρόοδο του εμβόλου. Κατάλληλη για χρήση στην τεχνική με αέρα και στην τεχνική με φυσιολογικό ορό Να φέρει κατάλληλο συνδετικό για τις βελόνες επισκληριδίου. 5) ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (επίπεδο) ( latex free) Να φέρει υδρόφιλη μεμβράνη, υψηλής διηθητικής ικανότητας μέχρι 0,2μm, που επιτρέπει το αμφίδρομο φιλτράρισμα και παρέχει την δυνατότητα ελέγχου της αναρρόφησης. Να φέρει συνδετικά ασφαλείας Luer Lock (male & female) Με επίπεδο, ανατομικό σχεδιασμό για την μέγιστη άνεση του ασθενούς Διάφανο για να επιτρέπει την συνεχή παρακολούθηση. Κατάλληλο για χρήση 96 ωρών. 17

18 Με σύστημα κλειδώματος CSΕcure που προσφέρει μια ασφαλή και αποτελεσματική λύση όσον αφορά στον έλεγχο των βελόνων κατά την διάρκεια της συνδυασμένης αναισθησίας, χωρίς να μειώνει την αίσθηση. Το σετ να διατίθεται σε 16-18G με 25-27G. Όλα τα είδη που περιέχονται στο σετ είναι αποστειρωμένα, μιας χρήσεως και (latex free) ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 105 ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ: 1) ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ( latex free) Κατασκευασμένος από διάφανο συνθετικό nylon (polyether block amide), που παρέχει την βέλτιστη διαύγεια, αντοχή και αντίσταση στο τσάκισμα (kinking) με κλειστό άκρο του καθετήρα Διατίθενται με 3 πλάγιες, ασύμμετρες οπές, σε κοντινή ή μακρινή απόσταση από το άκρο. Με ειδικά επεξεργασμένο, στρογγυλεμένο, ατραυματικό άκρο που ελαχιστοποιεί τους τραυματισμούς κατά την εισαγωγή. Ο καθετήρας να είναι ιστοσυμβατός. Να φέρει διαβάθμιση ανά 1cm για να διευκολύνει την ακριβή τοποθέτηση του καθετήρα Έχει περάσει από ειδικούς ελέγχους που επιβεβαίωσαν την ανεμπόδιστη και σταθερή ροή. Να φέρει ειδική σήμανση για το άκρο. Όλοι οι καθετήρες φέρουν συνδετικό ασφαλείας Luer Lock, που δεν εμποδίζει την ροή των υγρών. 2) ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ( latex free) Έχει μικρή και σταθερή τριβή στην κίνηση του εμβόλου, για να παρέχει άριστη ευαισθησία στην ανίχνευση του επισκληριδίου χώρου. Να φέρει διαβάθμιση για να δείχνει την πρόοδο του εμβόλου Κατάλληλη για χρήση στην τεχνική με αέρα και στην τεχνική με φυσιολογικό ορό Να φέρει κατάλληλο συνδετικό για τις βελόνες επισκληριδίου 3) ΒΕΛΟΝΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ TUOHY 16-18G ( latex free) Να φέρουν τελείως ατραυματικό άκρο Tyohy. Το βελτιωμένο σχεδιαστικά άκρο (Hubb) βοηθάει στην καλύτερη αίσθηση κατά την διάρκεια της εισαγωγής, χωρίς να κόβει τους ιστούς. Με ενσωματωμένο πλαστικό στειλεό για ατραυματικό πέρασμα των ιστών. Να φέρουν πτερύγια που τοποθετούνται ή αφαιρούνται κατά βούληση, προσφέροντας έτσι μέγιστη ευελιξία στην χρήση.είναι βαθμονομημένες ανά 10mm, για να καθορίζεται εύκολα το βάθος της εισχώρησης. Μήκος βελόνας 90mm. 4) ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (επίπεδο) (latex free) Epidural filters, Flat, with Luer lock connection Να φέρει υδρόφιλη μεμβράνη, υψηλής διηθητικής ικανότητας μέχρι 0,2μm, που επιτρέπει το αμφίδρομο φιλτράρισμα και παρέχει την δυνατότητα ελέγχου της αναρρόφησης. 18

19 Να φέρει συνδετικά ασφαλείας Luer Lock (male & female) Με επίπεδο, ανατομικό σχεδιασμό για την μέγιστη άνεση του ασθενούς Διάφανο για να επιτρέπει την συνεχή παρακολούθηση του φιλτραρίσματος και της ποσότητας φαρμάκου Κατάλληλο για χρήση 96 ωρών 5) ΣΎΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΈΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΊΟΥ ΚΑΘΕΤΉΡΑ ( latex free) Διάφανο σύστημα κλειδώματος που κρατάει σταθερό τον καθετήρα, διατηρεί ανοιχτή την δίοδο και επιτρέπει την παρακολούθηση του σημείου εξόδου του καθετήρα. Να φέρει αφρώδες αυτοκόλλητο pad που διευκολύνει την εισαγωγή και ελαχιστοποιεί τις ενοχλήσεις. Η αυτοκόλλητη, υποαλλεργική επιφάνεια αποτρέπει τον ερεθισμό του δέρματος Το προστατευτικό στην πίσω επιφάνεια, αφαιρείται εύκολα, διευκολύνοντας την εφαρμογή. Το σετ διατίθεται σε Nο, 16G - 18G, 8 11cm. Όλα τα είδη που περιέχονται στο σετ είναι αποστειρωμένα, μιας χρήσεως και (latex free). ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF 106 Από σιλικοναρισμένο, μη τοξικό PVC, υψηλής ποιότητας ώστε να είναι τελείως ανεκτός από το ανθρώπινο σώμα. Να μαλακώνει στη θερμοκρασία σώματος και αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα της τραχείας Ο σωλήνας να έχει κλίση, για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία και να είναι ακτινοσκιερός. Ο αεροθάλαμος να έχει σχήμα βαθμιαίας μειούμενης διαμέτρου σε όλο το μήκος του, εξασφαλίζοντας την καλύτερη επαφή στην τραχεία για να αποτρέπεται η εισρόφηση των εκκρίσεων που συγκεντρώνονται στην υπογλωτιδική περιοχή. Να έχει μόνιμη υποδοχή, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να λαμβάνει οξυγόνο. Να είναι μαλακός για να μεγιστοποιεί την άνεση του ασθενούς, να διευκολύνει τις κινήσεις του κεφαλιού και να παρέχει δυνατότητα αυξομείωσης του μήκους του σωλήνα. Με Profile Cuff κωνικού ή κυλινδρικού σχήματος, χαμηλής πίεσης. Μεγάλου όγκου, ώστε να περιορίζει τον τραυματισμό της τραχείας, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την σωστή εφαρμογή. Όταν ξεφουσκώνει, το cuff να εφαρμόζει στον σωλήνα ώστε να διευκολύνει την εισαγωγή και την αφαίρεση. Το cuff να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης, κατά τη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου, με την ελάχιστη δυνατή επαφή στα ευαίσθητα τοιχώματα, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο τραυματισμού της τραχείας. Το cuff να είναι τοποθετημένο συμμετρικά ούτως ώστε όταν το φουσκώνουμε να είναι σταθερό και να ασκεί πίεση σε διαφορετικά σημεία κατά την εισπνοή και εκπνοή. Το cuff ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (Pilot) με άμεσο έλεγχο 19

20 της πλήρωσης του και των διακυμάνσεων αυτής και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα. Επάνω να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο. Ο ειδικός οδηγός να παρέχει ακαμψία στον σωλήνα, για εύκολη εισαγωγή. Το στρογγυλεμένο άκρο του οδηγού να είναι ατραυματικό με ειδική οπή για την γρήγορη και εύκολη εισαγωγή του.. Να έχει εσωτερική επένδυση σιλικόνης ώστε να διευκολύνει την είσοδο για καθετήρα αναρρόφησης, ενδοσκοπίου κτλ. Να είναι αποστειρωμένοι μίας χρήσεως. Να διατίθεται σε διάφορα Νο. Ενδοτραχειακοί σωλήνες spiral με cuff. Να είναι σιλικοναρισμένο από καθαρό PVC latex free Ο σωλήνας να έχει κλίση, για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία και να είναι ακτινοσκιερός. Ο αεροθάλαμος να έχει σχήμα βαθμιαίας μειούμενης διαμέτρου σε όλο το μήκος του, εξασφαλίζοντας την καλύτερη επαφή στην τραχεία για να αποτρέπεται η εισρόφηση των εκκρίσεων που συγκεντρώνονται στην υπογλωτιδική περιοχή. Να έχει μόνιμη υποδοχή, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να λαμβάνει οξυγόνο. Να είναι μαλακός για να μεγιστοποιεί την άνεση του ασθενούς, να διευκολύνει τις κινήσεις του κεφαλιού και να παρέχει δυνατότητα αυξομείωσης του μήκους του σωλήνα. Με μεταλλικό σπιράλ ενίσχυσης που περικλείεται στο τοίχωμα του σωλήνα, ώστε να μην τσακίζει. Το σπιράλ να επιτρέπει στο σωλήνα την επαναφορά χωρίς να τσακίζει ή να μικραίνει την διάμετρο του σωλήνα. Να έχει εσωτερική επένδυση σιλικόνης ώστε να διευκολύνει την είσοδο για καθετήρα αναρρόφησης, ενδοσκοπίου κτλ. Να είναι ατραυματικοί και ακτινοσκιεροί, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή. ΦΙΛΤΡΑ: Να είναι αντιμικροβιακά, κατασκευασμένα από πτυχωμένη (μηχανική) μεμβράνη φιλτραρίσματος, αλλά να είναι ταυτόχρονα και εναλλάκτης ύγρανσης θέρμανσης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Να κατακρατά τουλάχιστον το 99,9% των βακτηρίων και ιών. Να έχει αντίσταση ροής, να έχει χαμηλό βάρος και νεκρό όγκο. Να έχει απόδοση ύγρανσης μεγαλύτερη των 30mg/l σε V 500ml για 24ωρη χρήση. Να έχει υποδοχή καπνογραφίας τύπου luer lock. Να είναι αποστειρωμένα και για χρήση σε έναν ασθενή. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (αναισθησιολογικού): Να έχουν κατάλληλη επεξεργασία ώστε να είναι αντιμικροβιακά, να περιορίζουν την ανάπτυξη MRSH και άλλων μικροοργανισμών με συνέπεια τον περιορισμό των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Να είναι μιας χρήσης, με σωλήνες μήκους μεγαλύτερο των 1,5m, με προέκταση, με συνδετικό Υ, ασκό 2litr περίπου, γωνία και καπάκι ασφαλείας. ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ: Μιας χρήσης με ειδικό κεκαμένο ατραυματικό άκρο. Να φέρει βαθμονόμηση ανά cm. Να επιτρέπει τη δυνατότητα αερισμού με ειδικά συνδετικά τύπου luer- lock για σύνδεση με σωλήνα Ο 2 και σύνδεση με 20

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΛΙΚΟ Α/Α ΑΡΙΘΜΟ Σ ΜΗΤΡΩ Ο ΡΗΤΗΡΙ Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΤΡΕΧΟΣΑ ΤΙΜΗ Π.Τ. ΕΦΟΣΟΝ ΠΑΡΧΕΙ)..7 ΒΑΜΒΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ 1 Υγειονομικό υλικό (κοινό) Αεροθάλαμοι ταχείας χορήγησης υγρών, με μανομετρική ένδειξη επάνω στον αεροθάλαμο για μεγαλύτερη ακρίβεια, κατά προτίμηση σε λευκό χρώμα έτσι ώστε να είναι ορατά τα υπολείμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΦΟΡΕΑΣ Μονάδα ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μέτρησης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΗΣ ΚΑΕ 1 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΡΙΝΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ (ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ) 50 2 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καρδίτσης 56, 42100 Τρίκαλα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ : ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV 33140000-3 (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ) CPV 33140000-3 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 111.994,31 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΕΙΔΟΣ : ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV 33140000-3 (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ) CPV 33140000-3 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 111.994,31 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΙΔΟΣ : ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV 33140000-3 (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ) CPV 33140000-3 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 111.994,31 ΜΕ Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.Η τεχνική προσφορά για κάθε είδος που προσφέρεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΒΙΔΑ Π.Χ. ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ 10/12MM ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 7 195930 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 20 ML ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΜΕ 7,5% POLYVIHYL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΒΑΛΒΙΔΑ Π.Χ. ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ 10/12MM ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 7 195930 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 20 ML ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΜΕ 7,5% POLYVIHYL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ 1 160565 AMNIOQUICK (ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ) 2 52977 ΑΛΟΙΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ ΗΕΓ (ΑΓΩΓΙΜΗ ΠΑΣΤΑ) 3 28127 ΑΝΑΒΟΛΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΣΕΩΣ 0,6MM X4,5 4 28128 ΑΝΑΒΟΛΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ A/A GMDN ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 1α 13732 Γ 78090006 Βιολογικός δείκτης για κλιβάνους ατμού A) Βιολογικός δείκτης για κλιβάνους ατμού σε αμπούλες άμεσης ανάγνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Σελ. 1 ΜΕ "ΣΗΑΤ" Α. ΒΛΑΧΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 2013-002-33 ΖΕ-001 ΚΟΝΙΧ GEL 67 0,75 13 % 6,53 50,25 56,78 1915076 ΖΕΛΕ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΗΧΟΑΓΩΓΙΜΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 250 H 500 ML Κατάλληλο για οποιοδήποτε είδος υπερηχογραφήματος

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισµός : 28_2015 ΙΑΠΡ. ΣΥΓΚΕΚΡ.ΕΙ.ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ιαγωνισµός : 28_2015 ΙΑΠΡ. ΣΥΓΚΕΚΡ.ΕΙ.ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ > ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ηµ.Εκτύπωσης: Ώρα Εκτύπωσης: 22/05/15 7:43 ιαγωνισµός : 28_2015 ΙΑΠΡ. ΣΥΓΚΕΚΡ.ΕΙ.ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πολύτιμα εφόδια μας για την επίτευξη των στόχων μας είναι η πολύχρονη εμπειρία μας, η τεχνογνωσία και οι υποδομές μας.

Πολύτιμα εφόδια μας για την επίτευξη των στόχων μας είναι η πολύχρονη εμπειρία μας, η τεχνογνωσία και οι υποδομές μας. 1 Η Εταιρεία μας Η νέο ιδρυθείσα εταιρία ΤΜΤ Ο.Ε. δημιουργήθηκε από έμπειρους ανθρώπους στον χώρο της υγείας με πολύ μεράκι και όρεξη για δουλειά. Στόχος μας είναι, να πάμε κόντρα στην εποχή χτίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ. Ενδεικτική τιμή. Κωδικός Τεχνικές προδιαγραφές ΜΜ 18531 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΚΟΙΛΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 6F

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ. Ενδεικτική τιμή. Κωδικός Τεχνικές προδιαγραφές ΜΜ 18531 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΚΟΙΛΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 6F Κωδικός Είδους Περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές ΜΜ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενδεικτική τιμή Συνολική Αξία Χωρίς ΦΠΑ ΕΝΑ ΣΕΤ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ, ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ, ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΘΗΚΑΡΙ (ΜΕΘΟΔΟΣ SELDINGER),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΣΟΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΣΟΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΠΟΣΟΤΗ ΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ (ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ ΑΚΡΑ), ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΜΠΤΟΝΤΑΙ, ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΡΤ46907Τ-ΧΓΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 04-02-2014 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 2277 Πληροφορίες : ΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Χανιά, 21/3/2014. Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας. Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 5633

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Χανιά, 21/3/2014. Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας. Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 5633 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 21/3/2014 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 5633 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη συσκευή λήψεως ιστοτεμαχίου βιοψίας (ΠΙΣΤΟΛΙ)

Αυτόματη συσκευή λήψεως ιστοτεμαχίου βιοψίας (ΠΙΣΤΟΛΙ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Αυτόματη συσκευή λήψεως ιστοτεμαχίου βιοψίας (ΠΙΣΤΟΛΙ) Σετ Εντερόκλισης Σετ άμεσης διαδερμικής παροχέτευσης TROCAR με σύστημα κλειδώματος Σετ άμεσης διαδερμικής παροχέτευσης TROCAR χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καμπούρη Δ. Βασιλούδης Ζ. TAX. Δ/ΝΣΗ: Γρ. Λαμπράκη 13, Τ.Κ. 54638 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2313-8766 ΦΑΞ: 2310-210444 e-mail: prom@nepth.gr URL: www.nepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη 75/2014 υλικών (Εξοπλισµοί Χορήγησης των όσεων του Φαρµάκου, CPV:33141626-4)

ιακήρυξη 75/2014 υλικών (Εξοπλισµοί Χορήγησης των όσεων του Φαρµάκου, CPV:33141626-4) ιακήρυξη 75/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/191/179407/Σ.661/30 Μαϊ 2014/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προµήθειας υλικών (Εξοπλισµοί Χορήγησης των όσεων του Φαρµάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 7110/2012 Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων, Ιατρικών Βελόνων και Απολυμαντικών

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 7110/2012 Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων, Ιατρικών Βελόνων και Απολυμαντικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 10 Σεπτεμβρίου 2012 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Τρίπολη: Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2010/S 247-377245 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

GR-Τρίπολη: Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2010/S 247-377245 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 1/41 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377245-2010:text:el:html GR-Τρίπολη: Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ Α. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Β. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ Α. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Β. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Α. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 1. Αλοιφή ενυδατική, αδιάβροχη για πρόληψη ερεθισμών του δέρματος γύρω από το στόμιο 60ml +/- 10% 2. Καθαριστικό δέρματος ήπια αντισηπτικό, για υγιές και εξελκωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Προµ. Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα Μον.Μέτρ. Φ.Π.Α. Κρατήσεις Τιµή

Α/Α Προµ. Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα Μον.Μέτρ. Φ.Π.Α. Κρατήσεις Τιµή Ώρα Εκτύπωσης: 14:12 Αρ. Σελίδας : 1 1915016 1 ΠΟ ΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ BBD ΝΙΚ. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ 1 01-3578 ΠΟ ΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Μ.ΧΡ. 1678 ΤΕΜΑΧΙΑ 23 0,0267 ΠΟ ΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Ελληνική έκδοση

Οδηγίες χρήσης Ελληνική έκδοση 2 Περιεχόμενα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 3 2 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 4 3 ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 4 4 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 4.1 Προειδοποιήσεις 4 4.2 Προφυλάξεις 5 5 ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 5 6 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

33162100-4 33.162 Τεμάχιο 70 23% 4,00 280,00 5,6 ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ. 33162100-4 33.162 Τεμάχιο 3 23% 45,00 135,00 2,7 ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

33162100-4 33.162 Τεμάχιο 70 23% 4,00 280,00 5,6 ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ. 33162100-4 33.162 Τεμάχιο 3 23% 45,00 135,00 2,7 ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΟΜΑΔΑ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΠΑ 23% ή 13% ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1 25079001 2 71063001 3 71071007 4 71071008 5 71088022 6 71095008 7 71117003 8 71158017 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Κάλυμνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ 16-02-2015 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ πρωτ.: 2ης ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ &ΑΙΓΑΙΟΥ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑNΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» (ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ Περιγραφή ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΜ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΑΕΡΟΖΟΛ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΝΩΝ 1 17364 ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα