ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-03-2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 172 ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με πρόχειρο διαγωνισμό, έγκριση μελέτης & καθορισμός όρων διακήρυξης για τις εργασίες «Συντήρηση-Βαφή Ιστών Φωτισμού». Στη Λάρισα σήμερα ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα μ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαμάκου Αθανασίου, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.311/ απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Μαμάκος ως Πρόεδρος, 2) Καφφές Θεόδωρος, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Λέτσιος Κλεάνθης, 5) Μπανιός Μάρκος, 6) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 7) Ντάβαρη Ευαγγελία, 8) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα και 9) Αράπκουλε Δέσποινα. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με πρόχειρο διαγωνισμό, έγκριση μελέτης & καθορισμός όρων διακήρυξης για τις εργασίες «Συντήρηση-Βαφή Ιστών Φωτισμού» και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν.3852/ Την με αριθμ. πρωτ / εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ & συντήρησης Έργων, η οποία έχει ως εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις: - Του άρθρου 72, παρ. 1, περίπτ. ε του Ν.3852/10, - Της παρ. 13 του άρθρου 20, του Ν.3731/08, - Του Ν. 2362/95 και - Της υπ αριθμ /739/ Απόφ. Υπουργ. Οικονομικών, παρακαλούμε να εγκρίνετε την ανάθεση εργασιών με πρόχειρο διαγωνισμό, τα τεύχη και τους όρους διακήρυξης, για τις εργασίες: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΦΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ», τα οικονομικά στοιχεία της οποίας έχουν ως εξής: ΤΙΤΛΟΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΦΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ/ΣΗΣ Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,70 (με Φ.Π.Α. 23%) Ε.Α.Τ. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την εκτέλεση εργασιών με πρόχειρο διαγωνισμό, την μελέτη & τον καθορισμό όρων διακήρυξης για τις εργασίες «Συντήρηση-Βαφή Ιστών Φωτισμού», τα οποία επισυνάπτονται παρακάτω και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Σελίδα 1 από 44

2 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΒΑΪΟΣ του ΘΩΜΑ ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Σελίδα 2 από 44

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚ ΩΝΥΠΗ ΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΑΣΙΕΣ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΦΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.: ,70 (με Φ.Π.Α. 23%) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Ε.Α.Τ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΑ ΜΕ ΛΕΤΗ Σ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5. ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Σελίδα 3 από 44

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΦΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ε.Α.Τ. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης-βελτίωσης εμφάνισης των ιστών φωτισμού στο υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λαρισαίων. Οι εργασίες αφορούν στην εξωτερική βαφή ιστών φωτισμού ή και φωτιστικών, κύρια στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, πλατειών, καθώς και ιστών οδοφωτισμού σε άλλες οδούς εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Στην περίπτωση που οι ιστοί φωτισμού φέρουν αναρτημένο εξοπλισμό που δυσχεραίνει την εκτέλεση εργασιών χρωματισμού (π.χ. φωτοσωλήνες, εορταστικός διάκοσμος, προβολείς κλπ), ο εξοπλισμός θα αποσυνδέεται ηλεκτρικά ή θα αφαιρείται με επιμέλεια και θα επανατοποθετείται μετά το πέρας των ερργασιών. Για τον σκοπό αυτόν έχει εγγραφεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα του Δήμου Λαρισαίων για το οικονοµικό έτος 2014, η με Κ.Α πίστωση µε τίτλο «ΒΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ», ποσού ,00. Η συντήρηση περιλαμβάνει ανακαίνιση βαφής χαλύβδινων ιστών φωτισμού των προβλεπόμενων τύπων και διαστάσεων επί τόπου του έργου. Η εργασία συνίσταται σε απόξεση του ιστού με σμυριδόπανο ή υδροβολή, καθαρισμό του ιστού (αφαίρεση επικολλημένων αφισών και η απόξεση των παλαιών χρωμάτων με συρματόβουρτσα, τροχό ή φλόγιστρο ή μεταλλοβολή), βαφή με αστάρι, και βαφή του ιστού με πινέλο ή πιστόλι βαφής υψηλής πίεσης με ελαιόχρωμα της υπάρχουσας απόχρωσης ή της αρεσκείας της Υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνεται και η τυχόν βαφή φωτιστικού σώματος, εφόσον κρίνεται εφικτό. Τα πάσης φύσεως υλικά σε κάθε περίπτωση βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο προϋπολογισµός της εν λόγω µελέτης ανέρχεται στο ποσό των ,80 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (23%), ο οποίος αναλύεται ως εξής: - Δαπάνη εργασιών : ,00 - Δαπάνη Φ.Π.Α. : 6.713,70 Η χρηµατοδότηση του έργου θα πραγματοποιηθεί από πόρους τους ήµου Λαρισαίων. Ως συµβατικός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται χρονική περίοδος σαράντα (40) ημερών. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την Μελέτη, την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Στην τιμή μονάδας πέραν της αξίας των υλικών περιλαμβάνονται επίσης: Η απασχόληση του προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των απαιτουμένων υλικών καθαρισμού και βαφής. H αποσύνδεση της ηλεκτρικής παροχής. Η ηλεκτρική αποσύνδεση και προσωρινή απομάκρυνση φωτοσωλήνων ή άλλου εορταστικού διάκοσμου. Σελίδα 4 από 44

5 Η αποκατάσταση φθορών του υφισταμένου τυχόν γαλβανίσματος με υλικό ψυχρού γαλβανίσματος. Η εφαρμογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώματος (rust primer). Η εφαρμογή τελικής βαφής με χρώμα εποξειδικής βάσεως, υψηλής αντοχής σε UV ακτινοβολία, με συνολικό πάχος ξηρού υμένα τουλάχιστον 120 μm. H επανατοποθέτηση φωτοσωλήνων κλπ. και η ηλεκτρική επανασύνδεση του ιστού. Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β ) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών την υπ' αριθ. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/ τεύχος Β ) Απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης Δημόσιας Τάξης, που τροποποιήθηκε με την αριθ /671/2005 (ΦΕΚ 1218/ τεύχος Β ) Απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης Δημόσιας Τάξης. του Π.Δ. 237/86 (Φ.Ε.Κ. 169 Α/ ) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν.489/76 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού. Θα τηρηθούν οι ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές σ όλα τα στάδια της εργασίας και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με το Π.Δ. 778/80 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών» και το Π.Δ. 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού». Λάρισα, Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΖΙΛΑΚΑΣ Αργύριος Θεωρήθηκε Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτριος ΓΙΟΒΡΗ Ευαγγελία Σελίδα 5 από 44

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΦΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ε.Α.Τ. Γενικά ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η επιφάνεια των ιστών φωτισμού θα καθαρισθεί επιμελώς και θα βαφεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ «Αντισκωριακή Προστασία Σιδηροκατασκευών» και «Βαφή Σιδηροκατασκευών») του ww w.iok.gr. Η αντιδιαβρωτική προστασία των χαλύβδινων στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό DIN "Προστασία από διάβρωση δομικών έργων από χάλυβα με επιστρώσεις". Η εφαρμογή της βαφής θα γίνε με βούρτσα (πινέλο) ή ρολό και με ψεκασμό (airless spray) μόνο στις περιπτώσεις που εξασφαλίζονται συνθήκες μη εκτεταμένης διασποράς σταγονιδίων υλικού επικάλυψης (νηνεμία, εργασία μακριά από αστικό στοιχείο κλπ.). (α) Ο Ανάδοχοςθα συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των BS4479, BS6150, EN 50050, BS και EN ISO8503, ή ισοδύναμων άλλων χωρών σύμφωνα με τις επιφυλάξεις που αναφέρονται πιο κάτω. (β) Καμία εργασία χρωματισμών και διακοσμήσεων θ αρχίσει αν δεν εγκριθούν τα υλικά, τα δείγματα και τα χρώματα από τον Αρχιτέκτονα. (γ) Όλα τα υλικά των βαφών και σφραγιστικών που θα χρησιμοποιηθούν θα υποβληθούν για έγκριση. (δ) Tα υλικά θα φθάνουν στο εργοτάξιο, σε κλειστά σφραγισμένα κουτιά της εγκεκριμένης Κατασκευάστριας Εταιρείας χωρίς οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά. Θα φαίνονται δε πάνω σ αυτά καθαρά οι ετικέτες και σφραγίδες της Κατασκευάστριας Εταιρείας. Θα αποθηκεύονται σε καθαρούς, ξηρούς και δροσερούς χώρους προστατευμένους από ακραίες θερμοκρασίες. (ε) Το βάψιμο δεν θα επιτραπεί όταν: Η θερμοκρασία είναι κάτω των 4 C. Η θερμοκρασία είναι τόσο ψηλή που μπορεί να προκαλέσει 'ζαρώματα ή φυσαλίδες στη βαφή. Επικρατούν καιρικές συνθήκες τέτοιες που ο κατασκευαστής, απαγορεύει ρητά στις οδηγίες του, τη χρήση των υλικών. (ζ) Ανάμιξη παρόμοιων υλικών που προέρχονται από διαφορετικούς κατασκευαστές δεν θα επιτρέπεται. (η) Οι επιφάνειες που θα δεχθούν χρωματισμό θα καθαρίζονται από λάδι, σκουριά, άλατα ή άλλη ακαθαρσία και θα πρέπει να είναι τελείως στεγνές και ομαλές. Τυχόν ελαττωματικό επίχρισμα θα διορθώνεται. (θ) Να γίνεται καλή ανάμειξη των υλικών ώστε να παράγεται ένα ομοιογενές μείγμα. (ι) Όλες οι επιφάνειες που έχουν χρωματιστεί να προστατεύονται από πιθανές ζημίες ή γδαρσίματα. (κ) Βαμμένες επιφάνειες που έχουν γδαρθεί ή που δεν έχουν χρωματιστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, θα χρωματιστούν ξανά με έξοδα του Εργολάβου. (λ) Τα εξαρτήματα που δεν πρόκειται να βαφούν, θα πρέπει να προφυλάσσονται καθόλη τη διάρκεια των εργασιών των χρωματισμών. (μ) Όλες οι επιφάνειες κατασκευών που θα βαφούν μακριά από τον τόπο του έργου θα στερεωθούν επί άλλων υλικών θα βάφονται με αστάρι πριν την τοποθέτηση. (ν) Θίνερ, νερό ή άλλα διαλυτικά θα χρησιμοποιούνται μόνο όπου απαιτείται σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών. (ξ) Οι εργασίες θα εκτελούνται εσωτερικά σε χώρους απαλλαγμένους από υγρασία, σκόνες ή άλλες ακαθαρσίες και εξωτερικά όταν ο καιρός είναι ξηρός και δεν πνέει άνεμος. (ο) Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλοι οι χρωματισμοί θα εκτελούνται τουλάχιστον σε τρία χέρια ή μέχρι να επιτευχθούν επιφάνειες ενιαίες ισότονες, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα δείγματα και να ικανοποιούν πλήρως την Υπηρεσία. Σελίδα 6 από 44

7 (π) Πριν από κάθε χρωματισμό θα γίνεται προπαρασκευή της επιφάνειας ανάλογα με την επιφάνεια και το σύστημα βαφών που θα επιλεγεί. Προετοιµασία επιφάνειας Οι επιφάνειες θα πρέπει να καθαρίζονται από ξένα επικολλημένα υλικά, από λάδια και γράσα µε κατάλληλο καθαριστικό. Άλατα και άλλοι µολυσµατικοί παράγοντες θα πρέπει να καθαρίζονται µε καθαρό νερό υψηλής πίεσης. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποµακρυνθεί οποιαδήποτε σκουριά. Μεγάλες αποθηκεύσεις σκουριάς θα απομακρυνθούν με μηχανικά μέσα. Η σκόνη θα πρέπει να αποµακρύνεται µε πεπιεσµένο αέρα ή µε µηχανή αναρρόφησης. Το αστάρι να εφαρµόζεται αµέσως µετά την προετοιµασία της επιφάνειας, πριν εµφανιστεί οποιαδήποτε αλλοίωση στις καθαρισµένες επιφάνειες. Όλες οι ζηµιές και οι µολυσµατικοί παράγοντες, που θα δηµιουργηθούν στο αστάρι προκατασκευής κατά την αποθήκευση ή την επεξεργασία, θα πρέπει να καθαριστούν λεπτοµερώς πριν από το τελικό βάψιµο. Συνθήκες εφαρµογής Για να αποφευχθεί η συµπύκνωση νερού, η θερµοκρασία της επιφάνειας θα πρέπει να είναι το λιγότερο 3 0 C πάνω από το σηµείο δρόσου (dew point). Η σχετική υγρασία (RH) θα πρέπει να είναι κάτω από 80%. Οι βαφές γενικά δεν θα εφαρμοσθούν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μικρότερη των 10 0 C. Οι βαφές δεν μπορούν να εφαρμοσθούν όταν υπάρχει βροχή, άνεμος, ομίχλη ή όταν η θερμοκρασία της για βαφή επιφάνειας είναι μικρότερη της θερμοκρασίας συμπύκνωσης του μείγματος. Η βαφή δεν θα εφαρμοσθεί σε επιφάνειες βρεγμένες ή υγρές. Κάθε φρέσκο χρώμα εκτεθειμένο σε συνθήκες κακοκαιρίας πρέπει να τεθεί σε συνθήκες για ξήρανση. Τα σημεία που έχουν υποστεί ζημιές πρέπει να απαλειφθούν, η επιφάνεια πρέπει να ετοιμαστεί εκ νέου και κατόπιν να ξαναβαφεί μέχρι να δημιουργηθούν οι ίδιες συνθήκες των περιοχών χωρίς ζημιές. Κάθε στρώση χρώματος θα εφαρμοστεί σαν συνεχής μεμβράνη χωρίς πόρους. Κάθε στρώση χρώματος πρέπει να ξηρανθεί σημαντικά πριν από την εφαρμογή των επόμενων στρώσεων ώστε να μην εμφανιστούν ανωμαλίες στην μεμβράνη όπως διογκώσεις ή απώλεια συνάφειας με την προηγούμενη στρώση. Τα υλικά πρέπει να είναι βιομηχανίας που θα εγκριθεί από τον επιβλέποντα και θα παραδοθούν σε κλειστά πακέτα που θα φέρουν το όνομα του παρασκευαστή και τον τύπο του προϊόντος. Όλα τα υλικά πρέπει να εγκριθούν από τον επιβλέποντα πριν από την χρήση και δοκίμια βαφής θα εκτελεστούν κατά την διάρκεια και εφαρμογή κάθε τύπου χρώματος. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία όλων των τμημάτων του έργου κατά την διάρκεια των εργασιών της βαφής. Κάθε ίχνος χρώματος εφαρμοσμένου σε επιφάνειες που δεν χρειάζονται βαφή θα απομακρυνθεί από τον ανάδοχο με ίδια έξοδα. Όταν τελειώσουν οι εργασίες βαφής τα προστατευτικά μέτρα θα απομακρυνθούν και το εργοτάξιο θα επανέλθει στην προγενέστερη κατάσταση. Συνοπτικά η περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 1. Απόξεση - καθαρισμός 2. Βαφή με στρώση primer συμβατού με πολυουρεθανικές βαφές 3. Βαφή με στρώση πολυουρεθανικού χρώματος, συνολικού πάχους 60 μm κατ ελάχιστο, Για τυχόν βαφή που θα πραγματοποιηθεί σε περιορισµένο χώρο θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής εξαερισµός κατά τη εφαρµογή της µπογιάς και κατά τη διάρκεια στεγνώµατος. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει επαρκής φωτισµός µε ένταση γύρω στα lux. Σελίδα 7 από 44

8 Υλικά και τεχνικός εξοπλισμός Σε όλες τις παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και εξοπλισμός, μικροϋλικά, εξαρτήματα, μικροεξαρτήματα και αναλώσιμα, καθώς και κάθε άλλη εργασία απαραίτητη αλλά μη κατονομαζόμενη σύμφωνα και με τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Εργασιών (επισκευές εγκαταστάσεις μικροκατασκευές συντηρήσεις και χρωματισμοί μεταλλικών στοιχείων). Τα υλικά που θα επιλεγούν για τις εργασίες θα είναι αναγνωρισμένου εργοστασίου παραγωγής το οποίο θα διασφαλίζεται από σύστημα ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 και θα φέρει τη σήμανση CE. Ο ανάδοχος υποχρεούται για την εφαρμογή των υλικών να ακολουθήσει τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή συμπεριλαμβανομένων των ειδικών απαιτήσεων θερμοκρασιακών ορίων και κλιματολογικών συνθηκών. Επίσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της ορθής εφαρμογής τους από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνίτες. Αστάρια για Μέταλλα Τα αστάρια για τα μέταλλα θα είναι της καλύτερης δυνατής ποιότητας και θα συνάδουν με τις πρόνοιες των BS4129, BS4147, BS4164 και BS4652. Λαδομπογιά Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικές επιφάνειες. Να είναι αρίστης ποιότητας Βερνικόχρωμα Βαφή και προστασία μεταλλικών επιφανειών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης Το Βερνικόχρωμα να είναι ειδικό γυαλιστερό χρώμα, βάσεως τροποποιημένων αλκυδικών ρητινών, που εφαρμόζεται απευθείας σε σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες. Συνδυάζει ισχυρή αντισκωρική προστασία και ταυτόχρονα προσφέρει στην επιφάνεια γυαλιστερό φινίρισμα. Λόγω της ειδικής σύνθεσής του, εφαρμόζεται απευθείας ακόμα και σε σκουριασμένες επιφάνειες χωρίς προεργασία (εφαρμογή ασταριού ή τρίψιμο). Ρητίνη: Τροποποιημένη αλκυδική Πυκνότητα : gr/ml (λευκό), ανάλογα με την απόχρωση Ιξώδες: ΚU Στερεά κ.β. (λευκό): %, ανάλογα με την απόχρωση Στερεά κ.ο. (λευκό): %, ανάλογα με την απόχρωση Σημείο ανάφλεξης: 32 ± 3 C ΠΟΕ(Πτητικές Οργανικές Ενώσεις ): Να ανήκει στην κατηγορία Α/θ [ Οριακή Τιμή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης : 600 gr/lt (2007) και 500 gr/lt (2010) ] Απόχρωση : Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση Στιλπνότητα 20 : >75 Στιλπνότητα 60 : >85 Σκληρότητα (König): sec Πρόσφυση (Cross-Cut σε μέταλλο): 1-2 Πρόσφυση (Cross-Cut σε σκουριασμένη επιφάνεια): 2-3 Πρόσφυση (Cross-Cut σε επιφάνεια βαμμένη με ADHEX): 2 Δοκιμή πίπτοντος βάρους (Impact test): in/out 6-8/0 inch/pounds Ευκαμψία σε κυλινδρικό άξονα (Mandrel):8 mm OK Αντοχή σε αλατονέφρωση (σε καθαρή μεταλλική επιφάνεια): μm: Πολύ καλή προστασία Αντοχή σε αλατονέφρωση (σε σκουριασμένη μεταλλική επιφάνεια): μm: Πολύ καλή προστασία Αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες: Να μην παρουσιάζει blistering, rusting ή cracking Πάχος ξηρού φιλμ ανά στρώση: μm Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ: μm Απόδοση: m²/lt ανά στρώση. Διαλυτικό (νέφτι) Ειδικό διαλυτικό για αλκυδικά χρώματα και βερνίκια ενός ή δύο συστατικών οικοδομικής και Σελίδα 8 από 44

9 βιομηχανικής χρήσης. Να έχει άριστη διαλυτική ικανότητα και δίνει πολύ καλή επιφάνεια. Κατάλληλο για χρήση με πιστόλι και πινέλο. Διαλυτικό νίτρου Ειδικό διαλυτικό για χρώματα και βερνίκια. Να έχει άριστη διαλυτική ικανότητα και να δίνει πολύ καλή επιφάνεια. Σπρέϋ χρώματα Να είναι αρίστης ποιότητας και να ακολουθούν τις ευρωπαϊκές οδηγίες καθώς επίσης να είναι πιστοποιημένα από τον ΕΛΟΤ. Αστάρι νεφτιού Εφαρμόζεται σε εξωτερικές επιφάνειες Να είναι αρίστης ποιότητας και να ακολουθεί τις ευρωπαϊκές οδηγίες καθώς επίσης να είναι πιστοποιημένο από τον ΕΛΟΤ. Αστάρι μετάλλου αντισκωρικό Εφαρμόζεται σε εξωτερικές επιφάνειες Να είναι αρίστης ποιότητας και να ακολουθεί τις ευρωπαϊκές οδηγίες καθώς επίσης να είναι πιστοποιημένο από τον ΕΛΟΤ. Βελατούρα Πρόκειται για υπόστρωμα λαδομπογιάς Να είναι αρίστης ποιότητας και να ακολουθεί τις ευρωπαϊκές οδηγίες καθώς επίσης να είναι πιστοποιημένο από τον ΕΛΟΤ. Τα αντιδιαβρωτικά υλικά θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του DIN Μέρος 9 ή άλλων ισοδύναμων εγκεκριμένων προτύπων ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συντονισμός Λόγω ενδεχόμενων δυσμενών συνθηκών και του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου εκτέλεσης των εργασιών, απαιτείται άριστος σχεδιασμός και συντονισμός των εργασιών, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία, έτσι ώστε το έργο να εκτελεστεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και να αποπερατωθεί στους προβλεπόμενους χρόνους (εκτός από τις καθυστερήσεις λόγω απαγορευτικών εξωτερικών παραγόντων, που θα τεκμηριώνονται και θα δηλώνονται εγγράφως κάθε φορά που προκύπτουν). Αποθήκευση και μεταφορά υλικών Τα υλικά θα αποθηκεύονται σε χώρους ευθύνης του Αναδόχου, τοποθετημένα πάνω σε παλέτες και θα φυλάσσονται σκεπασμένα και προστατευμένα από την υγρασία κλπ.) με ευθύνη του. Θα μεταφέρονται σταδιακά στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών με την απαιτουμένη προσοχή. ΟΡΟΙ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Κατά τη ν με ταφορά, απόθεση, διακίνηση των υλικών και τεχνικού προσωπικού 1.1. Ανύψωση, εκφόρτωση με καλαθοφόρο όχημα ή ανυψωτικό μηχάνημα Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους. 2. Χρήση εργαλείων χειρός 2.1. Χρήση εργαλείων απόξεσης και ηλεκτρικών συνδέσεων Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων αυτών θα γίνεται μόνον από Σελίδα 9 από 44

10 εξουσιοδοτημένα άτομα. Ά τομα χωρίς επαρκή εκπαίδευση και πιστοποίηση της ικανότητας τους να χειρίζονται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία, δεν θα γίνονται αποδεκτά. 3. Διεύθυνση ερνασιών εγκατάστασης του Η/Μ εξοπλισυού 3.1. Οι εργασίες εγκατάστασης των ηλεκτροκινητήρων θα εκτελούνται υπό την διεύθυνση μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού, με εμπειρία σε εγκαταστάσεις του τύπου αυτού ή παρεμφερείς. Β. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ- ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων και η Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.). 2. Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφή θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία. 3. Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 3.1. Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη προστασίας Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345: Υποδήματα ασφαλείας για επαγγελματική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004) Προστασία οφθαλμών: ΕΛΟΤ ΕΝ : Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας ματιών και προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας Προστατευτική ενδυμασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής σε διάτρηση Ζώνες πρόσδεσης: EN 358:1999: Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height-blets for work positioning and restraint and work positioning lanyards - Μέσα ατομικής προστασίας για την προσπέλαση και την αποφυγή πτώσεως από ύψος. Ζώνες πρόσδεσης/συγκράτησης και ιμάντες προσέγγισης. Λάρισα, Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΖΙΛΑΚΑΣ Αργύριος ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτριος Θεωρήθηκε Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΟΒΡΗ Ευαγγελία Σελίδα 10 από 44

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΦΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ε.Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Εργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 1.1. Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της Σελίδα 11 από 44

12 αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.) Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Εργο. Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: (α) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ κλπ.), (β) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, (γ) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου (δ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, (ε) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.) Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ) Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών ι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου ι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Σελίδα 12 από 44

Κ.Α. 35.6262.22 77200000-2 77312000-0 77211400-6 20.000,00

Κ.Α. 35.6262.22 77200000-2 77312000-0 77211400-6 20.000,00 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αριθµ. Μελέτης: 4/2014 Εργασία: «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά άλση του ήµου ράµας» Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Εργο : Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73.000 ΕΤΟΣ: 2014 Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εργασία Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Ηροδότου ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισμός 230.000.00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Πηγή Χρηματοδότησης ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Αρ.μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 478.213,78 (μετά ΦΠΑ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 478.213,78 (μετά ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦ/ΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ι.Δραγουμη 1 Ταχ.Κωδ: 41 222 ΛΑΡΙΣΑ ΑΡΜΟΔ: Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αο. υελέτηο 25/2015 ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 33 / 2014 ΝΟΜΟΣ 14REQ002348815 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-20 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 3A / 2012 ΝΟΜΟΣ 14REQ002372482 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-31 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW VOLTERRA A.E. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW ΘΕΣΗ : "ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣH: ΕΠΕΚΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. 1 ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «No15-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΑΣ» 150.000,00 πλέον ΦΠΑ Βόλος, 25 ΙΟΥΝ 2013 Αρ. Πρωτ. : 8907 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ακαδημίας 50, 106 79 Αθήνα ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Λ. ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα