ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ"

Transcript

1 Κάβο Μαλιάς: Ρομανηική Μονεμβαζιά Kαηαπξάζηλνη θάκπνη κε ειηέο, θνηιάδεο, ηξερνύκελα λεξά, ππέξνρεο παξαιίεο, θόζκνο επγελέζηαηνο θαη ζηελ πάλσ γσλία ε κνλεκβαζηώηηθε θαζηξνπνιηηεία. Πην θάησ,ε μεραζκέλε Νεάπνιε θαη θάησ άθξε, ηα βξάρηα θαη ν θάξνο ηνπ Καβνκαιηά... ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ Eίλαη κηα όκνξθε πεξηνρή κε πνιιέο αληηζέζεηο θη ειάρηζηα γλσζηή, κε εμαίξεζε ηε Μνλεκβαζία. H πξώηε εηθόλα πνπ έρεηε θαζώο πεξλάηε ηνπο Mνιάνπο είλαη απηή ηνπ ηεξάζηηνπ ειαηώλα, ηνπ δξόκνπ πνπ ζθηάδεηαη από ηνπο γηγάληηνπο επθαιύπηνπο θαη ηεο ζάιαζζαο ζην βάζνο, πνπ αληαλαθιά ην θσο ηνπ απνγεύκαηνο. Σε απηή ηελ εηθόλα, πξνζζέζηε αξθεηέο πηλειηέο πξάζηλν θαη ηόπνπο - ηόπνπο έληνλα ρξώκαηα από ηα αγξηνινύινπδα, πνπ ην άξσκά ηνπο εηζρσξεί κέζα ζην απηνθίλεην. Μηα νκνξθηά απίζηεπηε. Δθεί ινηπόλ, κεηά ηνπο Μνιάνπο, επηιέγεηε λα πάηε γηα Νεάπνιε ή γηα Μνλεκβαζία. Αλ ζπλερίζεηε επζεία, πεξλάηε ην ρσξηό Σπθέα θαη θηάλεηε ζηε Μνλεκβαζία, ην Γηβξαιηάξ ηεο Aλαηνιηθήο Mεζνγείνπ. «Mόλε εκβαζία», ε Mνλεκβαζία, ν ηόπνο δειαδή πνπ έρεη κία κόλν είζνδν. Eλαο άγξηνο βξάρνο, ε Αθξα Mηλώα (θάπνηνο λαπηηθόο ζηαζκόο ηνπ βαζηιέσο Mίλσνο μεραζκέλνο κεο ζηα ρξόληα), πνπ μερώξηζε από ηελ Πεινπόλλεζν κε έλαλ ζεηζκό ην 375 κ.x., ν νπνίνο θξάηεζε ηε ζύλδεζε καδί ηεο κε κηα κηθξή ζηελή ρεξζόλεζν. Tα ζπλαμάξηα θαη ηα ρξνληθά ιέλε πσο εδώ θξύθηεθαλ ην 588 νη Λάθσλεο γηα λα γιηηώζνπλ από ηνπο Aβάξνπο. Πηζηεύεηαη, επίζεο, πσο πάιη εθεί θαηάθπγαλ νη Λάθσλεο ηνλ θαηξό ησλ κεγάισλ ζιαβηθώλ επηδξνκώλ ζηνλ Mεζαίσλα. Eθεί πάλησο, ζην ηέινο ηνπ 6νπ κ.x. αηώλα, άξρηζε ε Mνλεκβαζία λα εκθαλίδεηαη ζηελ Ιζηνξία, αιιάδνληαο δηαδνρηθά αθέληεο.

2 Eίλαη ρσξηζκέλε ζηελ Πάλσ Πόιε θαη ζηελ Kάησ Πόιε. H Πάλσ Πόιε ή Kάζηξν ή Γνπιάο είλαη αθαηνίθεηε θαη γεκάηε εξείπηα βπδαληηλώλ θαη κεηαβπδαληηλώλ ρξόλσλ. Σηελ πιαηεία ηνπ Kάζηξνπ βξίζθνληαη ηα εξείπηα ηνπ ζπηηηνύ ηνπ Bελεηζάλνπ Πξνβιεπηή Pεληέξε. Σην καξκάξηλν ζηόκα ηεο δεμακελήο ραξαγκέλν ην νηθόζεκό ηνπ θαη ε ρξνλνινγία Σηε δπηηθή πιεπξά ζα δείηε, ρηηζκέλε ζην ρείινο ζαλ έηνηκε λα πέζεη ζηνλ γθξεκό, ηελ Aγία Σνθία πνπ έθηηζε ν απηνθξάησξ Aλδξόληθνο B θαη ζεσξείηαη από ηηο σξαηόηεξεο βπδαληηλέο εθθιεζίεο ηνπ 14νπ αηώλα. Tν ζρέδηό ηεο είλαη παλνκνηόηππν κε ην ζρέδην ηεο εθθιεζίαο ηνπ Γαθληνύ ζηελ Aηηηθή. H Kάησ Πόιε, ε νπνία θαηνηθείηαη, έρεη αλαπαιαησζεί θαηά έλα κεγάιν κέξνο. Πεξηβάιιεηαη από έλα ηείρνο ζε ζρήκα Π κε δύν εηζόδνπο, αλαηνιηθά θαη δπηηθά, θαη κηα κηθξή έμνδν ζηε ζάιαζζα. Να δείηε αθόκε ηελ εθθιεζία ηνπ Eιθόκελνπ Xξηζηνύ, θαζώο θαη ην ζπίηη ηνπ Γηάλλε Pίηζνπ (ήηαλ Mνλεκβαζηώηεο). Μέζα ζην θάζηξν έρνπλ γίλεη πνιιά όκνξθα καγαδηά, θαθέ, εζηηαηόξηα, κπαξ, θαηαζηήκαηα ηνπηθώλ πξντόλησλ θ.ιπ., πνπ πξαγκαηηθά ραίξεζαη λα ηα βιέπεηο θαη λα θάζεζαη. Καη ηα κπαξάθηα ηνπ Κάζηξνπ είλαη πνιύ όκνξθα. Τν θαγεηό είλαη κελ γξαθηθό, αιιά ρσξίο γεπζηηθέο εμάξζεηο. Γύρω από ηη Νεάπολη Αλ, αληί λα πάηε επζεία, ζηξίςεηε δεμηά ζα πεξάζεηε από ηνλ Aζσπό, ηα Παπαδηάληθα, πάλσ από ηνλ Aξράγγειν γηα λα κπείηε ζηελ πεδηάδα ησλ Bνηώλ θαη λα θαηαιήμεηε ζηε Nεάπνιε. Eίλαη ε λνηηόηεξε πόιε θαη ιηκάλη ηεο επεηξσηηθήο Eιιάδαο θαη ζρεηηθά λέα ζε ειηθία. Aξρηζε λα ρηίδεηαη ην 1837 από ηνλ Bαπαξό αξρηηέθηνλα Mπίξκπαρ ζηε ζέζε ηεο αξραίαο πόιεσο ησλ Bνηώλ θαη γη' απηό ην ιόγν ε Nεάπνιε ιέγεηαη θαη Bάηηθα. Υπάξρνπλ ιίγα παξαδνζηαθά ζπίηηα θαη ε κηθξή πνιηηεία αηζζεηηθά κπνξεί λα θαλεί αδηάθνξε, απνπλέεη όκσο θάηη ζειθηηθό θαη «δεζηό». Ιζσο λα «θηαίεη» γη' απηό ή όκνξθε κεγάιε πξόζνςε ηεο παξαιίαο ηεο θαη ε δεζηαζηά θαη επγέλεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο. Ιζσο αθόκα θαη ηα ρηαπνδνπιόθακα πνπ αξρίδνπλ θαη ςήλνληαη από ηηο 6-7 ην πξσί! θπζηθό ςεθηδσηό. Aπό ηελ Nεάπνιε κπνξείηε λα θαηεβείηε πξνο ηνλ Kαβνκαιηά, ζην ιηκαλάθη ηνπ Πξνθήηε Hιία πνπ είλαη κνλαδηθό ζηελ Eιιάδα. Η κνλαδηθή θνξά πνπ ν θαιόο Aγηνο αθήλεη ηηο θνξπθέο θαη ηηο ςειέο ξαρνύιεο θαη γίλεηαη πξνζηάηεο ησλ ςαξάδσλ! Πην θάησ από ην ιηκαλάθη βξίζθεηαη ην μσθθιήζη ηεο Aγίαο Mαξίλαο θη εθεί ζα δείηε ην Aπνιηζσκέλν Γάζνο κε θνξκνύο ειηθίαο εθαηνκκπξίσλ εηώλ θαη κε απνιηζσκέλα θνρύιηα ζην έδαθνο λα ζπλζέηνπλ

3 Υπάξρεη έλαο δξόκνο πάλσ από ηε Nεάπνιε πνπ νδεγεί ζην ρσξηό Kαζηαληά. Δθεί ζα κπνξέζεηε λα δείηε έλα εμαίζην ζπήιαην πνπ ζεσξείηαη από ηα πινπζηόηεξα ηνπ θόζκνπ ζε ζηαιαγκηθό δηάθνζκν. Tν εκβαδόλ ηνπ είλαη η.κ. θαη απνηειείηαη από 18 κηθξνύο θαη κεγάινπο ζαιάκνπο κε πινύζηα ρξώκαηα θαη ζρεκαηηζκνύο. Αλ έρεηε δηάζεζε, κπνξείηε λα πάηε ζηνλ νηθηζκό Βηγθιάθηα θαη λα πεξάζεηε απέλαληη κε ην κηθξό θέξη ηα 350 κέηξα πνπ ρσξίδνπλ ηε ζηεξηά από ηελ μαθνπζηή Eιαθόλεζν. Λίγν πξηλ από ηα Bηγθιάθηα ππάξρεη ν νηθηζκόο ηνπ Aε Γηώξγε. Eθεί βξίζθεηαη ε Σηξνγγπιή Λίκλε. Eίλαη ιηκλνζάιαζζα πνπ ζπλερίδεη θαηά κήθνο ηεο παξαιίαο θαη καδί κε ηηο κηθξέο ιίκλεο ηνπ Mαγγάλνπ θαη ηνπ Nεξαηδηώλα απνηεινύλ έλα ζεκαληηθό βηόηνπν εληαγκέλν ζηελ NATURA. Σηελ πεξηνρή είραλ βξεζεί από ηνλ βνηαλνιόγν Kσλζηαληίλν Γνπιηκή ηξία κνλαδηθά ζηνλ θόζκν θπηηθά είδε: ε Tνπιίπα Γνπιηκή, ε Linaria Hellenica θαη ην ζπκάξη Linum Leucanthemum, κε κειηηδαληά ή θόθθηλα θύιια. Tέινο, ζηηο ακκνπδεξέο παξαιίεο ζπρλά εκθαλίδεηαη ε ρειώλα caretta caretta. Πορεία ζηον Φάρο Αλ έρεηε ην θνπξάγην, είλαη κηα όκνξθε δηαδξνκή πέληε ρηιηνκέηξσλ πεξίπνπ κέρξη ηνλ Φάξν ηνπ Μαιέα πνπ ζήκεξα είλαη εγθαηαιειεηκκέλνο. Παίξλεηε ηνλ δξόκν γηα Βειαλίδηα (κε ην απηνθίλεην!), έλα ρσξηό από ηελ άιιε κεξηά ηνπ «πνδηνύ» πνπ θαηνηθείηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά από λαπηηθνύο, σο επί ην πιείζηνλ ζπληαμηνύρνπο. Τν παξάμελν είλαη πσο ην ρσξηό βξίζθεηαη ςειά ζην βνπλό κε ππέξνρε ζέα ζην Αηγαίν. Καηεβαίλεηε κε ην απηνθίλεην κέρξη θάησ ζηελ παξαιία θαί από εθεί αξρίδεη ε πεδνπνξία. Υπνινγίζηε δύν ώξεο πεξίπνπ γηα λα θηάζεηε ζηνλ Φάξν θαη 2,5 πεξίπνπ ώξεο λα γπξίζεηε. Πξνζνρή: κελ θάλεηε ηε δηαδξνκή όηαλ δελ ππάξρεη άπιεην θσο εκέξαο. ΠΩ ΝΑ ΠΑΣΕ Aπνθιεηζηηθά κε ην απηνθίλεηό ζαο. Θα θάλεηε από Aζήλα 322 «εύζπκα» ρηιηόκεηξα. Καη ην ιέσ, γηαηί ε επζπκία ζα ζαο ρξεηαζηεί βγαίλνληαο από Aζήλα θαη ζε θάπνηα ζεκεία κεηά ηελ Σπάξηε... ΠΟΤ ΝΑ ΜΕΙΝΕΣΕ Αρδάμης (Mνλεκβαζία, T/ , www. ardamis.gr): Από ηα θαιύηεξα δσκάηηα πνπ έρσ δεη ζηελ Διιάδα. Τν νίθεκα έρεη αλαπαιαησζεί κε ηδηαίηεξε επαηζζεζία θη έρεη δηαθνζκεζεί κε εμαίξεην γνύζην. Hotel Malvasia (Mνλεκβαζία, T/ , Παξαδνζηαθό μελνδνρείν ζε κεζαησληθό αλαπαιαησκέλν θηίζκα. Καιή εμππεξέηεζε. Οια ηα δσκάηηα έρνπλ ζέα ζηελ ζάιαζζα. Kαηνηθίδηα θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο. Πανόραμα (Mνλεκβαζία, T/ ): Καηλνύξγην μελνδνρείν από ηε κεξηά ηεο μεξάο κε ζέα ζην βξάρν θαη ηε ζάιαζζα. Καιά δσκάηηα θαη θαιή εμππεξέηεζε..

4 Villa Douka (Mνλεκβαζία, T/ , Eλνηθηαδόκελα δηακεξίζκαηα πάλσ ζηε ζάιαζζα, 2 ρικ. από ηε Mνλεκβαζία, κε όια ηα θνκθόξ αιιά θαη πηζίλα, παηδηθή ραξά θαη κπάζθεη.. Filoxenia (Mνλεκβαζία,T/ , θαμ , Δλα πνιύ θαιό κηθξό μελνδνρείν B θαηεγνξίαο κε 18 δσκάηηα κε θιηκαηηζκό, TV, κίλη κπαξ θαη κε ζέα ζηελ ζάιαζζα ή ζην Kάζηξν.. - έσο 60 - έσο έσο από 200 θαη άλσ Κιείζηε ηώξα ηε δηακνλή ζαο ζηε Μνλεκβαζηά εύθνια θαη γξήγνξα! ΠOY NA ΦATE Παληνύ ζα βξείηε πνιύ θαιή ειιεληθή θνπδίλα κε πνιύ αγλά πιηθά θαη βέβαηα ην ειαηόιαδν ζηε ζαιάηα θαη ηα θεπεπηηθά είλαη ό,ηη ην θαιύηεξν. Tν ίδην ζπκβαίλεη κε ηα θξεαηηθά (ακλνεξίθηα, ρνηξηλά) θαη κε ηα ςαξηα θαη ζαιαζζηλά. Νεράιδα (Αγηνο Νηθόιανο) γηα παξαδνζηαθή θαη ςαγκέλε θνπδίλα. Τδιβαέρι (παξαιία Νεάπνιεο) γηα ζαιαζζηλέο θαηαζηάζεηο! Ακρογιάλι (ζηελ παξαιία ηεο έμσ Μνλεκβαζίαο), έλα εζηηαηόξην πεξησπήο γηα ςάξη θαη ζαιαζζηλά ζε θαιέο ηηκέο. Λιμανάκι (παξαιία Νεάπνιεο) γηα απιά πιελ ηηκηόηαηα θαη λνζηηκόηαηα ζαιαζζηλά καγεηξέκαηα. ΔΙΑΚΕΔΑΗ Ωξαίν ην Κάζηξν, δελ ιέσ. Οκσο ν εζπξέζν όπνπ πήγα ζην Κάζηξν θνζηίδεη από 3 ώο 3,80 επξώ. Πιήξσζα 7,60 επξώ γηα δύν θαθέδεο εζπξέζν θαη ζηελ Νεάπνιε κε ηα ίδηα ρξήκαηα πήξακε εζπξέζν, ειιεληθό, ηνζη θαη ρπκό πνξηνθάιη. Δθηόο Κάζηξνπ πάιη θνζηίδεη 2,50 επξώ. Τώξα γηαηί ζαο ηα ιέσ όια απηά; Δπεηδή θαη ν θαθέο δηαζθέδαζε είλαη. Πάκε όκσο γηα πνηό. Σην Κάζηξν ην Δλεηηθό γηα ξνθ κνπζηθή, ζηνλ Αξδάκε γηα ειιεληθό έληερλν, αιιά θαη μέλε κνπζηθή θαη ζην Μalvasia ζηελ άθξε ηνπ Κάζηξνπ γηα λα απνιαύζεηε ην πνηό θαη ηε ζέα άιινηε κε ηδαδ, άιινηε κε θιαζηθή άιινηε κε κεζαησληθή κνπζηθή. Σηε Νεάπνιε ζπληζηώ αλεπηθύιαθηα ην Δξείπην γηα ηελ εμαίξεηε κνπζηθή ηνπ (ξνθ θη άιιεο δεκνθξαηηθέο δπλάκεηο), ην Μαηδνιίλν γηα ζόνπι θαη έζληθ θαη ην Σηαβέλην γηα όια! TI NA ΨΩNIETE

5 Tα πξντόληα ηεο πεξηνρήο είλαη θπξίσο ιάδη, βξώζηκεο ειηέο, θόθθηλα θξεκκύδηα (βαηηθηώηηθα) θαη θεπεπηηθά. Τώξα ππάξρνπλ θαη εζπεξηδνεηδή. Τα νκθαινθόξα Βαιέληζηα ηεο Λαθσλίαο είλαη εμαηξεηηθά. Aλ είζηε ηπρεξνί θαη βξείηε από ζπίηη, ζαο ζπληζηώ ην ινπθάληθν κε πνξηνθάιη. Οπσζδήπνηε όκσο λα δνθηκάζεηε ηα ακπγδαισηά ηεο Μνλεκβαζίαο. XPHIMA THΛEΦΩNA Γήκνο Mνλεκβαζίαο: Ληκελαξρείν: Aζηπλνκία: Γήκνο Aζσπνύ: , Aζηπλνκία.: Iαηξείν: Γήκνο Bνηώλ: Aζηπλνκία: Iαηξείν: Ληκελαξρείν: Source:

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση τοσ ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΑ φωτογραφίες: ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΓΗΣ Πξηλ από 6 ρξόληα, κία νκάδα γπλαηθώλ ηνπ ρσξηνύ Αγηνο Αληώληνο Θεζζαινλίθεο απνθάζηζαλ λα θάλνπλ δηάζεκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΙΤΛΟΣ: «Θαλάσσιος Κόσμος» Υπεύθσνοι προγράμματος: Καρύδης Θωμάς (Προϊζηάμενος), Ποργιαζίδοσ Σοθία. ΚΟΠΟ: Να επαηζζεηνπνηεζνύλ ηα παηδηά

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας.

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας. 1. Calonectris diomedea (Αξηέκεο) Καθεστώς παροσσίας. Σηελ πεξηνρή κειέηεο ην είδνο παξαηεξείηαη θπξίσο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα όπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κεκνλσκέλα άηνκα θαη κηθξέο νκάδεο. Τν είδνο θσιηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Panorama Cuba West. Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες!

Panorama Cuba West. Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες! Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες! 1 ε κέξα: Αζήλα Αβάλα πγθέληξσζε ζην δηεζλή αεξνιηκέλα Αζελώλ Δι. Βεληδέινο (ζεκεηώζηε όηη ζα πξέπεη λα βξίζθεζηε ζην αεξνδξόκην ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο πξηλ από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού

Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού 1/6/2013 2 η Έκδοση 2 Δγθαηάζηαζε Μεηεσξνινγηθνχ Σηαζκνχ Δηζαγσγή Οη νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε Ιδησηηθνύ Μεηεσξνινγηθνύ Σηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα»

Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα» Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα» 1 ΘΔΜΑ: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΜΟΓΑ ΤΝΣΔΛΔΣΔ: ηέιια Οίθνπηα. Αλαζηαζία Νηθνινύ. Σζακπίθα Κνπηνύδε. αξηθά Εσή. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ: ΣΑΓΚΑΡΖ ΣΡΑΣΟ ΣΟΛΖ ΟΦΗΑ 2 ...ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο.

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Ο θαζεηήξαο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξά ζηελ πγεία ζαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο. Καηαλννύκε όηη απηό κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο Τεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη

Διαβάστε περισσότερα