Εγκρίνεται από το εαρινό εξάµηνο 2003/4, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος υπ' αριθµόν 89/ (Θέµα 4ο της Γ.Σ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγκρίνεται από το εαρινό εξάµηνο 2003/4, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος υπ' αριθµόν 89/17-12-2003 (Θέµα 4ο της Γ.Σ."

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙ ΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙ ΡΥΜΑ ((Τ..Ε.ΙΙ)) ΛΑΜΙΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΓΓΕΛΜΑΤΤΩΝ ΥΥΓΓΕΙΙΑΣ & ΠΡΡΟΝΟΙΙΑΣ ΙΙΑΝΟΥΑΡΙΙΟΣ 2004

2 ΤΕΕΧΝΟΛΟΓΓΙΙΚΚΟ ΕΕΚΚΠΑΙΙ ΕΕΥΥΤΙΙΚΚΟ ΙΙ ΡΡΥΥΜΑ ΛΑΜΙΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΕΠΑΓΓΓΓΕΕΛΜΑΤΩΝ ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΣ && ΠΡΡΟΝΟΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΦΥΥΣΙΙΚΚΟΘΕΕΡΡΑΠΕΕΙΙΑΣ ΙΙΑΝΟΥΥΑΡΡΙΙΟΣ

3 Εγκρίνεται από το εαρινό εξάµηνο 2003/4, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος υπ' αριθµόν 89/ (Θέµα 4ο της Γ.Σ.), η εφαρµογή του οδηγού πτυχιακών εργασιών σχετικά µε την ανάθεση, την εκπόνηση και την εξέταση των πτυχιακών εργασιών του Τµήµατος, µετά από γραπτή εισήγηση της Επιτροπής Πτυχιακών Εργασιών προς τη Συνέλευση του Τµήµατος.

4 ΠΕΡΙΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός της Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών ιαδικασία Ανάθεσης Πτυχιακών Εργασιών ιαδικασία Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών ιαδικασία Εξέτασης Πτυχιακών Εργασιών Μορφή & οµή Πτυχιακών Εργασιών Αξιολόγηση Πτυχιακών Εργασιών Παραρτήµατα

5 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εκπόνηση και παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας είναι η κορυφαία προσπάθεια του σπουδαστή να συντάξει και να παρουσιάσει ένα επιστηµονικό κείµενο, που είναι είτε ερευνητική ανασκόπηση (research review), είτε ερευνητική εργασία (research project), είτε µελέτη και παρουσίαση ατοµικής περίπτωσης (case study). Η πτυχιακή εργασία δίνει στο σπουδαστή τη δυνατότητα να: αναζητεί τις όποιες επιστηµονικές πηγές, αξιολογεί και να οργανώνει το υλικό της εργασίας του, είναι σε θέση να γνωρίζει που ανευρίσκεται κάθε άρθρο, ανευρίσκει τράπεζες θεµάτων, ταξινοµούνται τα πορίσµατα της ανασκόπησής του, συνθέτει, κρίνει και επιλέγει τις σωστές πληροφορίες, µπορεί να δηµιουργεί και γενικώς να επεξεργάζεται το υλικό που του χρειάζεται για να υποστηρίξει την εργασία του, είναι γνώστης της εργασίας που του ανετέθη, ακολουθεί επακριβώς το χρονοδιάγραµµα εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, γνωρίζει τον τρόπο χρησιµοποίησης και παράθεσης της αρθρογραφίας, διαθέτει προσωπικά κριτήρια αξιολόγησης των επιστηµονικών εργασιών και ανακοινώσεων, µπορεί να δηµοσιεύσει την εργασία του µε τις προδιαγραφές που το κάθε περιοδικό έχει θεσπίσει ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανάθεση, εκπόνηση και υποστήριξη συγκεκριµένης εργασίας ΜΕΘΟ ΟΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Ο σπουδαστής συνεργάζεται µε συγκεκριµένο εισηγητή-εκπαιδευτικό, που ορίζει το Συµβούλιο Τµήµατος και καθοδηγείται από αυτόν. Η επεξεργασία και δοµή του θέµατος γίνεται σύµφωνα µε τα διεθνή βιβλιογραφικά κι ερευνητικά δεδοµένα. 3

6 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Με σκοπό την καλύτερη εποπτεία της διαδικασίας ανάθεσης και εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών, ορίζεται από το Συµβούλιο Τµήµατος, τριµελής Επιτροπή αποτελούµενη από µέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος. Η Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών: Είναι υπεύθυνη για την οµαλή λειτουργία της διαδικασίας ανάθεσης και εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών. Εισηγείται στο Συµβούλιο Τµήµατος για θέµατα που σχετίζονται µε την Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών. Παραλαµβάνει τα υπό έγκριση θέµατα πτυχιακών εργασιών, από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τµήµατος, τα επεξεργάζεται και εισηγείται την έγκριση τους από το Συµβούλιο του Τµήµατος. Ορίζει τα χρονοδιαγράµµατα ανάθεσης, εκπόνησης και αξιολόγησης των Πτυχιακών Εργασιών. Υποστηρίζει τους σπουδαστές και το εκπαιδευτικό προσωπικό κατά την διάρκεια της εκπόνησης των πτυχιακών εργασιών και µεριµνά για την επίλυση πιθανών προβληµάτων. Εισηγείται στο Συµβούλιο του Τµήµατος, κατάλογο εκπαιδευτικών που µπορούν να αναλάβουν την επίβλεψη εκπόνησης και αξιολόγησης Πτυχιακών Εργασιών. Αναφέρει προς το Συµβούλιο του Τµήµατος τυχόν προβλήµατα που µπορεί να ανακύψουν κατά τη διάρκεια ανάθεσης και εκπόνησης των Πτυχιακών Εργασιών. 4

7 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διαδικασία ανάθεσης πτυχιακών εργασιών ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες: Το Συµβούλιο του Τµήµατος ορίζει τους εκπαιδευτικούς που επιβλέπουν την εκπόνηση των Πτυχιακών Εργασιών. Στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού έτους υποβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς στην Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών θέµατα Πτυχιακών Εργασιών. Ο αριθµός των Πτυχιακών Εργασιών που προτείνει ο κάθε εκπαιδευτικός είναι αντίστοιχος µε τον αριθµό ωρών απασχόλησής του ανά εβδοµάδα. Ο µέγιστος αριθµός προτεινόµενων θεµάτων ανά ακαδηµαϊκό έτος είναι δέκα (10) ανεξάρτητα αν ο εκπαιδευτικός απασχολείται περισσότερες ώρες. Ο κάθε εκπαιδευτικός αναλαµβάνει την επίβλεψη το πολύ τριών (3) θέµατα Πτυχιακών Εργασιών ανά εξάµηνο (έξι ανά ακαδηµαϊκό έτος). Ο εκπαιδευτικός έχει την υποχρέωση να αφαιρεί τα θέµατα που έχουν ανατεθεί και να προτείνει νέα θέµατα µέχρι συµπληρώσεως του αριθµού που αντιστοιχεί στις ώρες απασχόλησής του ανά εβδοµάδα. Η συµπλήρωση των θεµάτων γίνεται ανά έτος ή ανά εξάµηνο. Η Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών επεξεργάζεται τα παραπάνω θέµατα ως προς τη συνάφεια τους µε το αντικείµενο της φυσικοθεραπείας, και κατόπιν αυτά ανακοινώνονται στους σπουδαστές από την Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών, υπό τη µορφή αναρτηµένων καταστάσεων. Τα θέµατα ανακοινώνονται ανώνυµα, χωρίς δηλαδή να συνοδεύονται από το όνοµα του εκπαιδευτικού που τα έχει προτείνει στην αρχή κάθε εξαµήνου. Οι σπουδαστές υποβάλλουν αίτηση ανάθεσης πτυχιακής εργασίας στη Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών του Τµήµατος, χρησιµοποιώντας το έντυπο A του παραρτήµατος το πρώτο δεκαπενθήµερο (15) του τρέχοντος εξαµήνου. Η αίτηση περιλαµβάνει την επιλογή πέντε (5) θεµάτων κατά σειρά προτίµησης του σπουδαστή και διαβιβάζεται στην Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών. Ε περίπτωση επιλογής του ίδιου θέµατος από δύο σπουδαστές το θέµα κατοχυρώνεται από τον σπουδαστή του οποίου η αίτησηέχει µικρότερο αριθµό πρωτοκόλησης. ικαίωµα υποβολής αίτησης για ανάθεση Πτυχιακής Εργασίας έχουν µόνο οι σπουδαστές που έχουν κατοχυρώσει τα µαθήµατα ειδικότητας έως και το Ε εξάµηνο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση Πτυχιακής Εργασίας είναι ο σπουδαστής να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα µαθήµατα ειδικότητας που είναι συναφή µε το θέµα που επιθυµεί να εκπονήσει. Η Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών, λαµβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις των σπουδαστών για ανάθεση πτυχιακής εργασίας, ανακοινώνει την κατανοµή των θεµάτων και εισηγητών που έχουν ανατεθεί ανά σπουδαστή χρησιµοποιώντας το έντυπο Β του παραρτήµατος. 5

8 Σε περίοδο δύο (2) µηνών από την κοινοποίηση των εισηγητών τους στους σπουδαστές, ο κάθε σπουδαστής υποχρεούται να καταθέσει την περιγραφή και την τελική διαµόρφωση του τίτλου της πτυχιακής εργασίας στην Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών χρησιµοποιώντας το έντυπο Γ του παραρτήµατος. Σε αυτό το διάστηµα των δύο µηνών, ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να εµβαθύνει στη µελέτη του θέµατος που έχει επιλέξει, και σε συνεργασία µε τον εισηγητή του να τροποποίησει και να συγκεκριµενοποιήσει το αρχικό θέµα βάση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που θα έχει κάνει στο διάστηµα των δύο αυτών µηνών. Στο συµπληρωµένο έντυπο θα πρέπει να φαίνεται καθαρά (από τον τίτλο και την περίληψη του θέµατος) ότι το θέµα της πτυχιακής εργασίας έχει συνάφεια µε την Φυσικοθεραπείας. Προσοχή! Εάν σε αυτούς τους 2 µήνες ο σπουδαστής δεν έχει καταθέσει την περιγραφή της πτυχιακής του εργασίας, δεν κατωχυρώνεται το θέµα και υποχρεούται να υποβάλλει εκ νέου αίτηση ανάθεσης πτυχιακής στο επόµενο εξάµηνο. Η Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών επεξεργάζεται τους τίτλους και τις περιλήψεις σχετικά µε το αν αυτές ανταποκρίνονται δοµικά και επιστηµονικά. Σε περίπτωση όπου δεν ανταποκρίνονται, ενηµερώνεται ο σπουδαστής και/ή ο εισηγητής και ξαναπροσαρµόζονται. Αν κρίνει η Επιτροπή ότι προκύπτουν θέµατα δεοντολογίας έχει το δικαίωµα να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις. Η Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών, λαµβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις (µε τον τελικό τίτλο και την περίληψη) των σπουδαστών εισηγείται στο Συµβούλιο του Τµήµατος την επικύρωση των θεµάτων πτυχιακών εργασιών ανά σπουδαστή µαζί µε το εισηγητή στην τελική τους µορφή (τελικός τίτλος, περίληψη κτλ.) (έντυπο ). Τα θέµατα ανακοινώνονται στους σπουδαστές και στους εκπαιδευτικούς και από τη στιγµή αυτή αρχίζει να µετράει ο χρόνος για τη διαδικασία εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών. 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Καθ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας του ο σπουδαστής υποχρεούται, για τον έλεγχο της προόδου της εργασίας, να συναντά τον εισηγητή του τουλάχιστον µία (1) φορά κάθε µήνα. Μετά την τελική επικύρωση του θέµατος της Πτυχιακής Εργασίας από το Συµβούλιο του Τµήµατος ο σπουδαστής έχει προθεσµία ένα (1) έτος για την κατάθεση της Πτυχιακής του Εργασίας. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής αδυνατεί να ολοκληρώσει την Πτυχιακή του Εργασία κατά την περίοδο αυτή, τότε πρέπει να καταθέσει αίτηση προς το Συµβούλιο του Τµήµατος στην οποία θα αναφέρει τους λόγους της καθυστέρησης αιτώντας παράλληλα την παράταση της χρονικής 6

9 περιόδου, και να υπογραφεί η αίτηση αυτή από τον εισηγητή του. Σε αντίθετη περίπτωση η διαδικασία εκπόνησης της Πτυχιακής Εργασίας διακόπτεται και ο σπουδαστής υποχρεούται να καταθέσει εκ νέου αίτηση ανάθεσης πτυχιακής εργασίας. Με το πέρας της συγγραφής της πτυχιακής εργασίας ο σπουδαστής καταθέτει αίτηση εξέτασης προς τη Γραµµατεία του Τµήµατος (έντυπο Ε ), και επίσης παραδίδει και το έντυπο ΣΤ στον επιβλέποντα εισηγητή του, το οποίο περιλαµβάνει την εισηγητική έκθεση του επιβλέποντα καθηγητή. Η εισηγητική έκθεση συµπληρώνεται από τον επιβλέποντα καθηγητή, ενώ ανοίγεται και διαβάζεται κατά την εξέταση του σπουδαστή από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Ο σπουδαστής εκτυπώνει την Πτυχιακή του Εργασία σε τρία (3), µε απλή βιβλιοδέτηση, αντίτυπα τα οποία µε προσωπική του ευθύνη παραδίδει το ένα στον εισηγητή του και τα άλλα δύο αντίτυπα παραδίδονται προσωπικά, από τον ίδιο τον σπουδαστή στην Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών. Προσοχή! Η βιβλιοδέτηση σε αυτήν την φάση είναι απλή διότι µπορεί να ζητηθεί στον σπουδαστή από τους εξεταστές να προσθέσει ή να τροποποιήσει ορισµένα σηµεία κατά την εξέταση. 5. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η εξέταση της πτυχιακής εργασίας κάθε σπουδαστή θα γίνεται σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα συµβατά µε τις ηµεροµηνίες ορκωµοσίας. Τα διαστήµατα αυτά είναι: 1 η περίοδος: τελευταία εβδοµάδα Σεπτεµβρίου-1 η εβδοµάδα Οκτωβρίου για την ορκοµωσία του Νοεµβρίου, 2 η περίοδος: τελευταία εβδοµάδα Φεβρουαρίου-1 η εβδοµάδα Μαρτίου για την ορκοµωσία του Απριλίου, και 3 η περίοδος: τελευταία εβδοµάδα Μαίου-1 η εβδοµάδα Ιουνίου για την ορκοµωσία του Ιουλίου. Η τελευταία προθεσµία παράδοσης των αντιτύπων των πτυχιακών θα είναι µέχρι 10 Σεπτεµβρίου (για την ορκοµωσία του Νοεµβρίου), µέχρι 10 Φεβρουαρίου (για την ορκοµωσία του Απριλίου), και µέχρι 10 Μαϊου (για την ορκοµωσία του Ιουλίου). Το πρόγραµµα εξέτασης και παρουσίασης των πτυχιακών, καθώς και τα µέλη της επιτροπής αξιολόγησης των πτυχιακών θα ανακοινώνονται από την Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών µετά την τελική ηµεροµηνία κατάθεσης των αντιτύπων. Οι πτυχιακές θα εξετάζονται από τον εισηγητή και δύο εξεταστές καθηγητές οι οποίοι θα καθορίζονται από την Επιτροπή Πτυχιακών. Η διαδικασία εξέτασης θα περιλαµβάνει την παρουσίαση της εργασίας στο αµφιθέατρο, παρουσία της εξεταστικής επιτροπής και των φοιτητών του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας στα 7

10 πλαίσια ανοιχτής διαδικασίας. Η διαδικασία εξέτασης θα περιλαµβάνει δεκάλεπτη (10) προφορική παρουσίαση της εργασίας από τον σπουδαστή και δεκαπεντάλεπτη (15) εξέταση από την επιτροπή εξέτασης. Η εξεταστική επιτροπή βαθµολογεί τον σπουδαστή σύµφωνα µε τα κριτήρτια που έχουν οριστεί από το Τµήµα (βλ. Έντυπο Ζ & σελ. 19). Τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής µπορούν να ζητήσουν συγκεκριµένες διορθώσεις τις οποίες ο σπουδαστής τις λαµβάνει µετά το τέλος της εξεταστικής διαδικασίας. Μετά το πέρας της εξέτασης ο σπουδαστής υποχρεούται να καταθέσει στη Γραµµατεία του Τµήµατος ένα (1) ακόµα αντίτυπο της Πτυχιακής του Εργασίας µε σκληρό πλαστικοποιηµένο εξώφυλλο, το οποίο θα είναι και το τελικό αντίτυπο. Στην περίπτωση που έχουν ζητηθεί τροποποιήσεις στην πτυχιακή εργασία του σπουδαστή είναι υπεύθυνος ο εισηγητής του ο οποίος και υπογράφει το τελικό έντυπο κατάθεσης στο εσώφυλλο. Το αντίτυπο αυτό προορίζεται για την βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Λαµίας. Σε περίπτωση δηµοσίευσης (προφορικής ή γραπτής) που γίνεται σε υλικό της πτυχιακής εργασίας, το όνοµα του πρώτου συγγραφέα θα κατέχει ο επιβλέπων εισηγητής. 6. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η δοµή των πτυχιακών εργασιών πρέπει να έχει την εξής µορφή: Εξώφυλλο Σελίδα τίτλου (εσώφυλλο) Περίληψη Ευχαριστίες Περιεχόµενα Συντοµογραφίες (πίνακας βραχυγραφιών ή συντµήσεων) Κατάλογος εικόνων Κατάλογος πινάκων (διαγραµµάτων, γραφηµάτων κ.λ.π.) Εισαγωγή (1 ο κεφάλαιο)... + επόµενα κεφάλαια του 1 ου µέρους 1 ο µέρος Σκοπός και ερευνητική (-ες) υπόθεση (-σεις) 2 ο µέρος Μέθοδος Αποτελέσµατα Συζήτηση Συµπεράσµατα (τελευταίο κεφάλαιο) 8

11 Έµ βλη µα Αναφορές (βιβλιογραφία, αρθρογραφία, ιστοσελίδες διαδικτύου, φυλλάδια, πρακτικά συνεδρίων, συνεντεύξεις, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ πρωτόκολλα κ.λ.π.) (Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Θέµα: «Ο ρόλος των στατικών αντιδράσεων στην αξιολόγηση παιδιών µε εγκεφαλική παράλυση» Παραρτήµατα ηµοσιεύσεις (εάν υπάρχουν και είναι σχετικές µε την πτυχιακή εργασία) ΕΞΩΦΥΛΛΟ Χρησιµοποιείται Σπουδαστής: Ονοµατεπώνυµο σπουδαστή βιβλιοδεσία µε σκληρό Εισηγητής: Ονοµατεπώνυµο εισηγητή Λαµία 2004 πλαστικοποιηµένο εξώφυλλο σε χρώµα µπλε. Στο πλάι της εργασίας όπου γίνεται η θερµοκόλληση πρέπει να αναγράφεται το όνοµα του σπουδαστή, το έτος συγγραφής και η έκφραση «Τµήµα Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Λαµίας». ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ (Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία µε θέµα: «Ο ρόλος των στατικών αντιδράσεων στην αξιολόγηση παιδιών µε εγκεφαλική παράλυση» Σπουδαστής: Ονοµατεπώνυµο σπουδαστή Εισηγητής: Ονοµατεπώνυµο εισηγητή Λαµία 2004 ΣΕΛΙ Α ΤΙΤΛΟΥ Η σελίδα τίτλου ή εσώφυλλο πρέπει να είναι πανοµοιότυπη µε το εξώφυλλο (χωρίς το έµβληµα του Τ.Ε.Ι. Λαµίας). Μετά το ονοµατεπώνυµο του εισηγητή θα πρέπει να υπάρχει κενός χώρος στον οποίον υπογράφει ο εισηγητής. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 9

12 Η περίληψη αποτελεί την µικρογραφία της πτυχιακής εργασίας. Σε αυτή ο σπουδαστής πρέπει µε µεστότητα και συντοµία να κάνει µια µικρή αναφορά του ειδικού αντικειµένου που πραγµατεύεται. Παραθέτει τον σκοπό της εργασίας, τις ερευνητικές υποθέσεις, το υλικό, την µεθοδολογία έρευνας, τα κύρια αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης, τα συµπεράσµατα και καταθέτει τις προτάσεις του για το µέλλον. Η περίληψη δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε όγκο τη µία (1) σελίδα. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οι ευχαριστίες είναι προαιρετικές. Συνήθως ευχαριστούµε τον εισηγητή της πτυχιακής εργασίας, τους γονείς, τους δασκάλους, τους συναδέλφους, τον συντάκτη και όλους όσους άµεσα ή έµµεσα βοήθησαν στην επιτέλεση της πτυχιακής εργασίας. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τα περιεχόµενα θα πρέπει να βρίσκονται στην αρχή της πτυχιακής εργασίας διότι δίνουν στον αναγνώστη αµέσως µε την πρώτη µατιά την ταυτότητα της πτυχιακής, δείχνουν τι µπορεί να περιµένει ο αναγνώστης από την πτυχιακή που έχει στα χέρια του. Θα πρέπει να υπάρχει ειρµός και λογική ακολουθία στη διαίρεση της εργασίας, η οποία θα απεικονίζει µε ακρίβεια την λογική ακολουθία των θεµάτων και προβληµάτων που αναλύουµε. 10

13 εκαδικό σύστηµα Η διαίρεση πρέπει να αποδίδει µε πιστότητα και ακρίβεια το περιεχόµενο της εργασίας. Κάθε κεφάλαιο του σχεδιαγράµµατος πρέπει να υποτάσσεται στο γενικό θέµα, συγχρόνως όµως και να διαφοροποιείται από τα άλλα κεφάλαια. Για την διαίρεση του υλικού στα περιεχόµενα χρησιµοποιούνται δύο συστήµατα. Το µεικτό σύστηµα, που χρησιµοποιεί γράµµατα του αλφαβήτου και αριθµούς και το δεκαδικό σύστηµα που χρησιµοποιεί µόνον αραβικούς αριθµούς, οι οποίοι σε κάθε διαίρεση δίνουν την δυνατότητα άλλων εννέα (9) υποδιαιρέσεων, από το 1-9. Το δεκαδικό σύστηµα διαίρεσης του υλικού είναι το προτεινόµενο ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ (πίνακας βραχυγραφιών ή συντµήσεων) Οι συντετµηµένοι τίτλοι έχουν παγιωθεί µε ορισµένη µορφή στην επιστηµονική τεχνογραφία και πρακτική, γι αυτό και δεν θα πρέπει να εφευρίσκουµε εµείς δικές µας συντµήσεις αλλά να χρησιµοποιούµε τις καθιερωµένες. ικές µας συντµήσεις χρησιµοποιούµε, όταν πρόκειται για άγνωστους ή νέους στη διεθνή βιβλιογραφία όρους, τους οποίους εµείς χρησιµοποιούµε συχνά Η σύντµηση απαρτίζεται από τα αρχικά των λέξεων του τίτλου π.χ η σύντµηση Κ.Ν.Σ. δηλώνει το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα Καλό είναι στο κείµενο της πτυχιακής εργασίας να µην χρησιµοποιούνται πάρα πολλές συντµήσεις. Εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο (λόγω µεγάλου όγκου, πολλών ειδικών όρων, για αποφυγή επαναλήψεων κ.λ.π.), τότε θα πρέπει όταν στην αρχή κάθε κεφαλαίου αναφέρεται ο τίτλος (ή όρος) για πρώτη φορά, να υπάρχει η πλήρης αναγραφή του µαζί µε την συντοµογραφία του σε παρένθεση. Είναι γενικός κανόνας, όταν για πρώτη φορά συναντάται ο όρος που πρόκειται να συντµηθεί, να αναγράφεται ολογράφως µε την συντοµογραφία του σε παρένθεση. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ - ΠΙΝΑΚΩΝ Οι κατάλογοι εικόνων - πινάκων τοποθετούνται µεταξύ των συντοµογραφιών και του πρώτου κεφαλαίου (εισαγωγή) σε ξεχωριστές σελίδες. 11

14 Κατάλογος εικόνων Κεφάλαιο 2 σελ. Εικόνα 2.1. Πανοραµική όψη του εργαστηρίου εµβιοµηχανικής...30 Εικόνα 2.2. Κηδεµόνας τύπου argo Εικόνα Κεφάλαιο 8 Εικόνα 8.1. Α. Ενδαρθρικό οριζόντιο εξάρθρηµα επιγονατίδας Β. Κάθετο εξάρθρηµα (Θεοδώρου Σ., 1999)... Εικόνα Η αρίθµηση των εικόνων και των πινάκων είναι ανάλογη του κεφαλαίου στο οποίο βρίσκονται. Για παράδειγµα ο 3 ος πίνακας του 6 ου κεφαλαίου θα είναι ο πίνακας 6.3. Στον κατάλογο εικόνων πινάκων γράφουµε την υποσηµείωση, την πηγή προέλευσης και την σελίδα στην οποία συναντάται η κάθε εικόνα ή πίνακας. Στις εικόνες συµπεριλαµβάνονται τα διαγράµµατα, σκίτσα, φωτογραφίες, γραφήµατα κ.λ.π. [π.χ. (εικόνα ιάγραµµα σχέσης: περίµετρος κεφαλής - ηλικία)]. Στο κυρίως κείµενο της πτυχιακής εργασίας η παράθεση στις εικόνες και στους πίνακες είναι υποχρεωτική και γίνεται µέσα σε παρένθεση [π.χ. (πίνακας 3.12.)]. Η λεζάντα (επεξήγηση & πηγή προέλευσης) είναι υποχρεωτική και βρίσκεται, για τις µεν εικόνες στο κάτω µέρος αυτών, για τους δε πίνακες στο πάνω µέρος. Η απόσταση µεταξύ των γραµµών στη λεζάντα είναι µονή. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εισαγωγή αποτελεί σπουδαιότατο µέρος της πτυχιακής εργασίας, γι αυτό και η σύνταξη της πρέπει να γίνεται µε πολλή προσοχή και επιµέλεια. Η εισαγωγή πρέπει να παρέχει τα εξής στοιχεία: 1. Θέτει το πρόβληµα της έρευνας µε σαφήνεια. 2. Αναφέρεται στην αφορµή της επιλογής του θέµατος και στη σπουδαιότητα και σηµασία που έχει για την επιστήµη και πράξη. 3. Αναφέρει τις κυριότερες απόψεις µέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 4. Χαράσσει τα όρια του θέµατος, το οποίο πρέπει να αποχωρίζεται και να οριοθετείται σαφώς σε σχέση µε θέµατα του ίδιου γνωστικού αντικειµένου. 5. Αναφέρεται η µέχρι της συγγραφής κατάσταση της έρευνας, ώστε να γίνεται εύκολα κατανοητή η συµβολή του συγγραφέα πέρα των µέχρι τότε επιτευγµάτων και λύσεων των άλλων επιστηµόνων. 12

15 6. Αναφέρεται στο σκοπό και στη µέθοδο που ακολούθησε κατά την έρευνα και δίνει σύντοµα την πορεία της µελέτης και τής συγγραφής. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η εισαγωγή θα πάρει την τελική της µορφή µετά το πέρας της συγγραφής, εφ όσον σκοπός της είναι να εισαγάγει τον αναγνώστη στα προβλήµατα της µελέτης και στη µέθοδο που ακολουθήθηκε για την επίλυσή τους. Από την ανάγνωση και µόνον της εισαγωγής αντιλαµβάνεται κανείς την σοβαρότητα µιας πτυχιακής εργασίας. ΜΕΘΟ ΟΣ Η Μέθοδος ακολουθεί τον Σκοπό και την Ερευνητική Υπόθεση. Περιλαµβάνει αναφορές σε όλα τα στοιχεία που αφορούν τη σύσταση του δείγµατος ή γενικότερα το αντικείµενο της µελέτης. Αναφέρονται ο εξοπλισµός και τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν στο ερευνητικό πρωτόκολλο, οι διαδικασίες διεξαγωγής της έρευνας και οι στατιστικές µέθοδοι ανάλυσης των αποτελεσµάτων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αµέσως µετά την Μέθοδο παρατίθενται σε ξεχωριστό κεφάλαιο τα Αποτελέσµατα της έρευνας. Τα Αποτελέσµατα παρουσιάζονται µε κάθε λεπτοµέρεια µε την βοήθεια πινάκων και σχηµάτων. Οι τιµές των αποτελεσµάτων πρέπει να συνοδεύονται από τον µέσο όρο (Mean) και την τυπική απόκλιση (Standard Deviation). Πρέπει να αναφέρονται όλες οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές για ελάχιστο επίπεδο σηµαντικότητας p<0,05. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Μετά τα Αποτελέσµατα ακολουθεί η Συζήτηση. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η συζήτηση των αποτελεσµάτων µε συγκριτικές αναφορές στα αποτελέσµατα άλλων σχετικών µελετών. Γίνεται σύνδεση των αποτελεσµάτων µε την ερευνητική υπόθεση (ή υποθέσεις) και το σκοπό της πτυχιακής εργασίας. Ερµηνεύονται τα αποτελέσµατα της έρευνας και αναφέρεται η κλινική τους σηµασία. Επίσης δίνονται οι κατευθύνσεις προς τις οποίες πρέπει να συνεχισθεί η ερευνητική προσπάθεια. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στο τµήµα αυτό της πτυχιακής εργασίας που επισφραγίζει, που κλείνει το κείµενο ως τελευταίο µέρος, ο συγγραφέας συνοψίζει τα θέµατα µε τα οποία ασχολήθηκε, αναφέρεται στα συναγόµενα συµπεράσµατα και στην ωφελιµότητα της µελέτης του. Σε περίπτωση 13

16 που έχουν ασχοληθεί και άλλοι συγγραφείς µε το ίδιο θέµα γίνεται σύγκριση µε τα συµπεράσµατα εκείνων. Τα συµπεράσµατα δεν θα πρέπει να ξεπερνάνε σε όγκο τις δύο (2) σελίδες. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Στις αναφορές παραθέτουµε τα βιβλία, άρθρα και άλλες αναφορές (ιστοσελίδες διαδικτύου, φυλλάδια, πρακτικά συνεδρίων, συνεντεύξεις, πρωτόκολλα και οποιαδήποτε άλλη πηγή χρησιµοποιήθηκε στην πτυχιακή εργασία) που συγκεντρώσαµε και χρησιµοποιήσαµε στο κείµενο για την συγγραφή της πτυχιακής εργασίας, ταξινοµηµένα κατά την αλφαβητική σειρά του συγγραφέα και αριθµηµένα µε αραβικούς χαρακτήρες. Στις αναφορές συµπεριλαµβάνονται µόνο τα συγγράµµατα τα οποία ο ίδιος ο σπουδαστής έχει µελετήσει και σχετίζονται µε την πτυχιακή εργασία. Η ταξινόµηση των συγγραµµάτων γίνεται κατά αλφαβητική σειρά µε πρώτα τα ελληνικά και στη συνέχεια τα ξενόγλωσσα συγγράµµατα. 14

17 Παντελιάδης Χ., Συρίγου - Παπαβασιλείου Α., ιαµαντόπουλος Ν. (1998) Εγκεφαλική Παράλυση, Παρελθόν Παρόν Μέλλον. Εκδόσεις Γιαχούδη Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη. 38. Bobath K. (1980) A Neurophysiological Basis for the Treatment of Cerebral Palsy. 2nd edition. Mac Keith Press. Blackwell Scientific Publications, Oxford, pp Pharoah P.O.D., Cooke T., Rosenbloom L., Cooke R.W.I. (1987) Trends in birth prevalence of cerebral palsy. Archives of Disease in Childhood, 62: Pharoah P.O.D., Cooke R.W.I. (1997) A hypothesis for the aetiology of spastic cerebral palsy the vanishing twin. Developmental Medicine & Child Neurology, 39: ,. 41. Prechtl H.R.F. (1968) Neurological Findings in Newborn Infants after Pre- and Paranatal Complications. In: Nutricia Symposium. Aspects of Praematurity and Dysmaturity. 1967, May. Stenfert Kroese, Leiden, S Russell D.J., Rosenbaum P.L., Cadman D.T. et al. (1989) The gross motor function measure: a means to evaluate the effects of physical therapy. Developmental Medicine and Child Neurology. 31: Touwen B.C.L. (1987) The Significance of Neonatal neurological Diagnosis. In: Galjaard H., Prechtl H.F.R., Veličkovič M. Early Detection and Management of Cerebral Palsy. Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, pp Vojta V. (1988) Die zerebralen Bewegungsstörungen im Säuglingsalter Frühdiagnose und Frühtherapie. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, pp. 12, 21-22, 60-62, 74-76, 84-85, 94-95, Χρησιµοποιείται η ίδια γραµµατοσειρά µε το κείµενο (Times New Roman 12) µε τη διαφορά ότι η διαφορά µεταξύ των γραµµών είναι µονή. Κατά την συγγραφή θα πρέπει να ακολουθείται η εξής σειρά: Βιβλίο: Άρθρο: Ονοµατεπώνυµο συγγραφέα (ή συγγραφέων), έτος έκδοσης, τίτλος βιβλίου, εκδοτικός οίκος, τόπος έκδοσης, σελίδες που χρησιµοποιήθηκαν. Ονοµατεπώνυµο συγγραφέα (ή συγγραφέων), έτος δηµοσίευσης, τίτλος άρθρου, επωνυµία περιοδικού, αριθµός τόµου, αριθµός τεύχους, σελίδες του άρθρου (π.χ ). Στις περιπτώσεις που ένα βιβλίο είναι χωρισµένο σε θεµατικές ενότητες (κεφάλαια) και οι πληροφορίες µας προέρχονται από µία από αυτές τότε γράφουµε πρώτα το 15

18 ονοµατεπώνυµο του συγγραφέα της ενότητας, τον τίτλο αυτής και στη συνέχεια το ονοµατεπώνυµο του συγγραφέα του βιβλίου και τον τίτλο του (δες παράδειγµα). Όταν η συγγραφική οµάδα αποτελείται από περισσότερους των τριών συγγραφέων τότε γράφουµε µόνο τα τρία πρώτα ονοµατεπώνυµα και...και συν. ή...at al (όταν πρόκειται για ξενόγλωσσο σύγγραµµα). Πάντοτε γράφουµε ολογράφως το επώνυµο του συγγραφέα και το αρχικό γράµµα του ονόµατός του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Στα παραρτήµατα παραθέτεται το υλικό που κρίνουµε ότι δεν έχει άµεση σχέση µε τη πτυχιακή εργασία, υλικό το οποίο επιθυµούµε να είναι συγκεντρωµένο σε ένα µέρος αποµονωµένο από το κείµενο, στοιχεία τα οποία λόγω του µεγάλου όγκου αλλοιώνουν την συνοχή και τον ειρµό της πτυχιακής εργασίας, εικόνες, διαγράµµατα στατιστικής ανάλυσης, η έκθεση της ηθικής επιτροπής, η έγκριση του φορέα για τη διεξαγωγή της έρευνας κ.λ.π. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ Με τον όρο παραποµπή ή καλύτερα παράθεση, εννοούµε την κατά λέξη παρουσίαση µέσα στο κείµενό µας της γνώµης ενός συγγραφέα. Κατά κανόνα µε τις παραποµπές σε άλλους συγγραφείς επιδιώκουµε να στηρίξουµε την αξιοπιστία των δικών µας θέσεων, να ισχυροποιήσουµε τα επιχειρήµατά µας επικαλούµενοι και άλλους επιστήµονες ως µάρτυρες ή να αντιπαραθέσουµε τις δικές µας θέσεις σε θέσεις άλλων, µε τους οποίους δεν συµφωνούµε. Η ορθή χρήση των παραποµπών είναι ένα από τα βασικά κριτήρια µιας αντικειµενικής πτυχιακής εργασίας. Για τις παραθέσεις από άλλους συγγραφείς µέσα στο κείµενό µας είµαστε υποχρεωµένοι να παραπέµπουµε µε ακρίβεια στα έργα τους. Η ακριβής παραποµπή γίνεται µε την αναγραφή του ονόµατος ή των ονοµάτων των συγγραφέων και του έτους δηµοσίευσης, στο τέλος του αντιστοίχου κειµένου. Θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη συµφωνία και συνταύτιση µεταξύ των παραποµπών και των αναφορών. Παράδειγµα: «Ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα.. ανασταλτικών µηχανισµών (Pharoah D., Cooke T., Rosenbloom L. et al, 1987)». 16

19 ΟΜΗ Η πτυχιακή εργασία θα πρέπει να είναι χωρισµένη σε δύο (2) βασικά µέρη-ενότητες. Τα µέρη αυτά δεν αναγράφονται στην πτυχιακή εργασία αλλά εξυπηρετούν στην καλύτερη δόµηση αυτής και ταξινόµησης των θεµατικών ενοτήτων. Η αναλογία µεταξύ του 1 ου και 2 ου µέρους θα πρέπει να είναι 1 προς 2. Για παράδειγµα, εάν το θεωρητικό 1 ο µέρος της πτυχιακής εργασίας είναι 50 σελίδες το ειδικό 2 ο µέρος θα πρέπει να είναι 100 σελίδες. Η πτυχιακή εργασία δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε συνολικό όγκο τις 120 σελίδες, ενώ το κυρίως κείµενο θα πρέπει να είναι µεταξύ λέξεων (εξαιρούνται οι πίνακες και οι αναφορές από τη µέτρηση των λέξεων). Στο πρώτο µέρος (θεωρητικό µέρος) γίνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέµατος, η ανάλυση των βασικών του πτυχών, η αναφορά στις θέσεις άλλων συγγραφέων, η παράθεση σχετικών ερευνών κ.λ.π. Στο δεύτερο µέρος (ειδικό ή ερευνητικό µέρος) αναφέρεται ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας, τα µέσα για την επίτευξή του, οι ερευνητικές υποθέσεις, η µεθοδολογία της έρευνας, το αντικείµενο αυτής (υλικό), η οργάνωση της έρευνας, τα βασικά κριτήρια αποδοχής και αποκλεισµού από την έρευνα, η συλλογή των δεδοµένων, η παράθεση των αποτελεσµάτων και η στατιστική ανάλυση, η συζήτηση, τα συµπεράσµατα κ.λ.π. Το 2 ο µέρος της πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να ξεκινά µε τον Σκοπό της έρευνας και την Ερευνητική Υπόθεση (ή τις ερευνητικές υποθέσεις). Είναι γενικός κανόνας ο σκοπός να αναφέρεται και στην εισαγωγή. Η πτυχιακή εργασία θα πρέπει να είναι χωρισµένη σε κεφάλαια και να ακολουθείται το δεκαδικό σύστηµα αρίθµησης. Η αρίθµηση των κεφαλαίων είναι συνεχής και στα δύο µέρη της εργασίας. Το πρώτο κεφάλαιο της πτυχιακής εργασίας είναι η Εισαγωγή και το τελευταίο τα Συµπεράσµατα. Η ιατύπωση όλων των ανωτέρω πρέπει να γίνεται µε τον πλέον λεπτοµερή και σαφή τρόπο. Η ανάπτυξη θα πρέπει να διακρίνεται για την αλληλουχία και τη συνέπεια των συλλογισµών και των συµπερασµάτων, όπως και για την πληρότητα, λογικότητα και δύναµη των επιχειρηµάτων. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η ιδιοµορφία του εκάστοτε θέµατος σε συνδυασµό µε προσωπικό στυλ του σπουδαστή και του εισηγητή είναι αυτά που καθορίζουν την τελική µορφή της πτυχιακής εργασίας. 17

20 Μέγεθος σελίδας: A4 (210 x 297 mm) Αριθµός σελίδας 2,5 cm 45 3 cm 1,5 3 cm Τα περιθώρια της σελίδας θα πρέπει να είναι 2,5 cm στο πάνω και κάτω µέρος της σελίδας, 3 cm στο αριστερό (περιθώριο βιβλιοδεσίας) και 2,5 cm στο δεξή µέρος. 12 pt Η προτεινόµενη γραµµατοσειρά είναι Time New Romans 12. Η απόσταση µεταξύ των γραµµών θα πρέπει να είναι: 1,5 γραµµή (line spacing: 1,5 lines) έτσι ώστε το σύνολο των γραµµών σε µια σελίδα να µην ξεπερνά τις Η ρύθµιση αυτή γίνεται από την Μορφή Παράγραφος Απόσταση γραµµών (Format Paragraph Line Spacing). Η 2,5 cm απόσταση µεταξύ των παραγράφων θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη έτσι ώστε να διαφοροποιούνται µεταξύ τους. Η επιλογή αυτή ρυθµίζεται από την Μορφή Παράγραφος Απόσταση µετά: 12 στ. (Format Paragraph Spacing After: 12 pt). Η απόσταση µεταξύ των παραγράφων µπορεί να είναι επίσης ένα (1) Enter. 12 pt Η αρίθµηση των σελίδων θα πρέπει να είναι στην πάνω δεξιά πλευρά και θα αρχίζει από το πρώτο κεφάλαιο χρησιµοποιώντας αραβική αρίθµηση. Από την περίληψη µέχρι και τον κατάλογο πινάκων θα υπάρχει λατινική αρίθµηση. 12 pt Οι υποσηµειώσεις 1 (Footer) θα πρέπει να έχουν αύξοντα αραβική αρίθµηση η οποία θα ξεκινά από το ένα (1) για κάθε νέο κεφάλαιο. Εικόνα 4.2. Υπότιτλος και πηγή προέλευσης (εξαίρεση αποτελούν οι πίνακες στους οποίους η λεζάντα θα πρέπει να βρίσκεται στο πάνω µέρος). Η γραµµατοσειρά της λεζάντας θα πρέπει να είναι Time New Romans 12, και η απόσταση µεταξύ των γραµµών µονή. Κάθε πίνακας ή εικόνα θα πρέπει να συνοδεύεται από λεζάντα όπου θα αναφέρεται και η πηγή προέλευσης. Η αρίθµηση των εικόνων και των πινάκων θα πρέπει να είναι ανάλογη του κεφαλαίου στο οποίο βρίσκεται. Για παράδειγµα η 2 η εικόνα του 4 ου κεφαλαίου θα είναι η 4.2. εικόνα. 2,5 cm εν γράφουµε ποτέ στην πίσω πλευρά της σελίδας. 1 ΠΕ ΙΟ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 2,5 cm 18

21 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο σπουδαστής, παρουσιάζει και υποστηρίζει την εργασία του ενώπιον της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής. Στην παρουσίαση µπορούν να παρευρίσκονται και άλλα µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, σπουδαστές, κοινό. Η βαθµολογία του είναι ο µέσος όρος της βαθµολογίας των τριών εξεταστών. Σε περίπτωση απόρριψης της εργασίας, εφαρµόζεται ο εσωτερικός κανονισµός. Οι προδιαγραφές µε τις οποίες εκπονούνται και αξιολογούνται οι πτυχιακές εργασίες είναι οι ακόλουθες: 1. Τυπικά κριτήρια: Στην εργασία τοποθετούνται κυρίως γραφικά σχήµατα, ευανάγνωστα, µεταφρασµένα στα Ελληνικά, και όχι φωτογραφίες ή ακτινογραφίες, εκτός αν έχει χρησιµοποιηθεί σαρωτής (scanner). Κάτω από κάθε σχήµα ή πίνακα τοποθετείται η λεζάντα µε το περιεχόµενο του σχήµατος και η πηγή από την οποία προέρχεται. µεταφρασµένα σχήµατα: Στα σχήµατα γίνεται µετάφραση του όρου, της καµπύλης, του γραφήµατος κτλ. Πρέπει να είναι απολύτως κατανοητό, ευανάγνωστο και ενσωµατωµένο µέσα στο κείµενο. παραποµπή: Γίνεται στην πρώτη δηµοσίευση µιας έρευνας και όχι µέσα από αντανακλάσεις σε άρθρα Review, ή διδακτικά εγχειρίδια. ταξινόµηση ύλης: Γενικές πληροφορίες, ειδικές πληροφορίες, σχόλια, σύνδεση µεταξύ τους, πληρότητα περιεχοµένων. πίνακας περιεχοµένων, σχήµατα και εικόνες. Λεπτοµερής πίνακας µε την αντίστοιχη σελίδα, πού βρίσκεται το κεφάλαιο, όπως τα σχήµατα και οι εικόνες µε τα περιεχόµενά τους. αριθµός άρθρων. εν υπάρχει περιορισµός προς τα επάνω. Μόνο όσα άρθρα χρησιµοποιούνται αναφέρονται στο κείµενο και στην αρθρογραφία και τα υπόλοιπα µαζί µε τα βιβλία ως: Επιπρόσθετες πηγές. Η εγκυρότητα των περιοδικών παίζει σπουδαίο ρόλο. κείµενο χωρίς ορθογραφικά λάθη, µε σωστές αποστάσεις, γραµµένο σε τρίτο πρόσωπο. Εκτιµάται η στρωτή διατύπωση που διευκολύνει τον αναγνώστη. ποιότητα παρουσίασης εργασίας: η εργασία πρέπει να είναι καθαρογραµµένη µε καλή εκτύπωση, δεµένη, µε ευδιάκριτους τίτλους, σωστά σχήµατα και σε σωστή θέση. τρόπος παράθεσης της αρθρογραφίας. Τοποθετούνται ονόµατα από την χρησιµοποιούµενη αρθρογραφία. Χρησιµοποιούνται µόνο έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά και όχι π.χ. αυτά που εκδίδουν διαφηµιστικές εταιρείες προϊόντων ή 19

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Φυσικοθεραπείας Οδηγός Πτυχιακών Εργασιών Κανονισµός Ανάθεσης και Εκπόνησης Φεβρουάριος 2008 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συγγραφή - Επιμέλεια: Δρ. Τσέπης Ηλ., Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν ΣΤΗΝ «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό µάθηµα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός...4 Γενικά...4 Συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. Εισαγωγή Οι σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 2015 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για τις ανάγκες του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΕΙ Πάτρας ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Επιμέλεια: Απόστολος Ραφαηλίδης Πάτρα, Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Συνοπτικός Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Συνοπτικός Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Συνοπτικός Καστοριά 2012 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...3 1.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

5. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο Καθηγητής (Οµότιµος σήµερα) Ι. Ζέρβας είναι ο βασικός συντάκτης αυτού του Κεφαλαίου.

5. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο Καθηγητής (Οµότιµος σήµερα) Ι. Ζέρβας είναι ο βασικός συντάκτης αυτού του Κεφαλαίου. 5. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο Καθηγητής (Οµότιµος σήµερα) Ι. Ζέρβας είναι ο βασικός συντάκτης αυτού του Κεφαλαίου. 5.1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί την πλέον σηµαντική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 Α1. Νομοθεσία...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελίδα 1 από 16 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δρ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ Δρ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ Καθ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Μ ΕΤΑΠΤΥΧΙ ΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΤΖΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Ο οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Δούδα Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Αλμπανίδης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής. Αυγερινός Ανδρέας, Λέκτορας

Δούδα Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Αλμπανίδης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής. Αυγερινός Ανδρέας, Λέκτορας ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΙΙΤΤΕΕΙΙΟΟ ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ ΘΘΡΡΑΑΚΚΗΗΣΣ ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΗΗΣΣ ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ && ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Βοήθημα για τους φοιτητές του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας Επιμέλεια: Γιώργος Γιαννακόπουλος Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση Διονύσης Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα