Εγκρίνεται από το εαρινό εξάµηνο 2003/4, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος υπ' αριθµόν 89/ (Θέµα 4ο της Γ.Σ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγκρίνεται από το εαρινό εξάµηνο 2003/4, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος υπ' αριθµόν 89/17-12-2003 (Θέµα 4ο της Γ.Σ."

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙ ΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙ ΡΥΜΑ ((Τ..Ε.ΙΙ)) ΛΑΜΙΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΓΓΕΛΜΑΤΤΩΝ ΥΥΓΓΕΙΙΑΣ & ΠΡΡΟΝΟΙΙΑΣ ΙΙΑΝΟΥΑΡΙΙΟΣ 2004

2 ΤΕΕΧΝΟΛΟΓΓΙΙΚΚΟ ΕΕΚΚΠΑΙΙ ΕΕΥΥΤΙΙΚΚΟ ΙΙ ΡΡΥΥΜΑ ΛΑΜΙΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΕΠΑΓΓΓΓΕΕΛΜΑΤΩΝ ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΣ && ΠΡΡΟΝΟΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΦΥΥΣΙΙΚΚΟΘΕΕΡΡΑΠΕΕΙΙΑΣ ΙΙΑΝΟΥΥΑΡΡΙΙΟΣ

3 Εγκρίνεται από το εαρινό εξάµηνο 2003/4, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος υπ' αριθµόν 89/ (Θέµα 4ο της Γ.Σ.), η εφαρµογή του οδηγού πτυχιακών εργασιών σχετικά µε την ανάθεση, την εκπόνηση και την εξέταση των πτυχιακών εργασιών του Τµήµατος, µετά από γραπτή εισήγηση της Επιτροπής Πτυχιακών Εργασιών προς τη Συνέλευση του Τµήµατος.

4 ΠΕΡΙΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός της Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών ιαδικασία Ανάθεσης Πτυχιακών Εργασιών ιαδικασία Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών ιαδικασία Εξέτασης Πτυχιακών Εργασιών Μορφή & οµή Πτυχιακών Εργασιών Αξιολόγηση Πτυχιακών Εργασιών Παραρτήµατα

5 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εκπόνηση και παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας είναι η κορυφαία προσπάθεια του σπουδαστή να συντάξει και να παρουσιάσει ένα επιστηµονικό κείµενο, που είναι είτε ερευνητική ανασκόπηση (research review), είτε ερευνητική εργασία (research project), είτε µελέτη και παρουσίαση ατοµικής περίπτωσης (case study). Η πτυχιακή εργασία δίνει στο σπουδαστή τη δυνατότητα να: αναζητεί τις όποιες επιστηµονικές πηγές, αξιολογεί και να οργανώνει το υλικό της εργασίας του, είναι σε θέση να γνωρίζει που ανευρίσκεται κάθε άρθρο, ανευρίσκει τράπεζες θεµάτων, ταξινοµούνται τα πορίσµατα της ανασκόπησής του, συνθέτει, κρίνει και επιλέγει τις σωστές πληροφορίες, µπορεί να δηµιουργεί και γενικώς να επεξεργάζεται το υλικό που του χρειάζεται για να υποστηρίξει την εργασία του, είναι γνώστης της εργασίας που του ανετέθη, ακολουθεί επακριβώς το χρονοδιάγραµµα εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, γνωρίζει τον τρόπο χρησιµοποίησης και παράθεσης της αρθρογραφίας, διαθέτει προσωπικά κριτήρια αξιολόγησης των επιστηµονικών εργασιών και ανακοινώσεων, µπορεί να δηµοσιεύσει την εργασία του µε τις προδιαγραφές που το κάθε περιοδικό έχει θεσπίσει ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανάθεση, εκπόνηση και υποστήριξη συγκεκριµένης εργασίας ΜΕΘΟ ΟΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Ο σπουδαστής συνεργάζεται µε συγκεκριµένο εισηγητή-εκπαιδευτικό, που ορίζει το Συµβούλιο Τµήµατος και καθοδηγείται από αυτόν. Η επεξεργασία και δοµή του θέµατος γίνεται σύµφωνα µε τα διεθνή βιβλιογραφικά κι ερευνητικά δεδοµένα. 3

6 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Με σκοπό την καλύτερη εποπτεία της διαδικασίας ανάθεσης και εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών, ορίζεται από το Συµβούλιο Τµήµατος, τριµελής Επιτροπή αποτελούµενη από µέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος. Η Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών: Είναι υπεύθυνη για την οµαλή λειτουργία της διαδικασίας ανάθεσης και εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών. Εισηγείται στο Συµβούλιο Τµήµατος για θέµατα που σχετίζονται µε την Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών. Παραλαµβάνει τα υπό έγκριση θέµατα πτυχιακών εργασιών, από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τµήµατος, τα επεξεργάζεται και εισηγείται την έγκριση τους από το Συµβούλιο του Τµήµατος. Ορίζει τα χρονοδιαγράµµατα ανάθεσης, εκπόνησης και αξιολόγησης των Πτυχιακών Εργασιών. Υποστηρίζει τους σπουδαστές και το εκπαιδευτικό προσωπικό κατά την διάρκεια της εκπόνησης των πτυχιακών εργασιών και µεριµνά για την επίλυση πιθανών προβληµάτων. Εισηγείται στο Συµβούλιο του Τµήµατος, κατάλογο εκπαιδευτικών που µπορούν να αναλάβουν την επίβλεψη εκπόνησης και αξιολόγησης Πτυχιακών Εργασιών. Αναφέρει προς το Συµβούλιο του Τµήµατος τυχόν προβλήµατα που µπορεί να ανακύψουν κατά τη διάρκεια ανάθεσης και εκπόνησης των Πτυχιακών Εργασιών. 4

7 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διαδικασία ανάθεσης πτυχιακών εργασιών ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες: Το Συµβούλιο του Τµήµατος ορίζει τους εκπαιδευτικούς που επιβλέπουν την εκπόνηση των Πτυχιακών Εργασιών. Στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού έτους υποβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς στην Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών θέµατα Πτυχιακών Εργασιών. Ο αριθµός των Πτυχιακών Εργασιών που προτείνει ο κάθε εκπαιδευτικός είναι αντίστοιχος µε τον αριθµό ωρών απασχόλησής του ανά εβδοµάδα. Ο µέγιστος αριθµός προτεινόµενων θεµάτων ανά ακαδηµαϊκό έτος είναι δέκα (10) ανεξάρτητα αν ο εκπαιδευτικός απασχολείται περισσότερες ώρες. Ο κάθε εκπαιδευτικός αναλαµβάνει την επίβλεψη το πολύ τριών (3) θέµατα Πτυχιακών Εργασιών ανά εξάµηνο (έξι ανά ακαδηµαϊκό έτος). Ο εκπαιδευτικός έχει την υποχρέωση να αφαιρεί τα θέµατα που έχουν ανατεθεί και να προτείνει νέα θέµατα µέχρι συµπληρώσεως του αριθµού που αντιστοιχεί στις ώρες απασχόλησής του ανά εβδοµάδα. Η συµπλήρωση των θεµάτων γίνεται ανά έτος ή ανά εξάµηνο. Η Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών επεξεργάζεται τα παραπάνω θέµατα ως προς τη συνάφεια τους µε το αντικείµενο της φυσικοθεραπείας, και κατόπιν αυτά ανακοινώνονται στους σπουδαστές από την Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών, υπό τη µορφή αναρτηµένων καταστάσεων. Τα θέµατα ανακοινώνονται ανώνυµα, χωρίς δηλαδή να συνοδεύονται από το όνοµα του εκπαιδευτικού που τα έχει προτείνει στην αρχή κάθε εξαµήνου. Οι σπουδαστές υποβάλλουν αίτηση ανάθεσης πτυχιακής εργασίας στη Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών του Τµήµατος, χρησιµοποιώντας το έντυπο A του παραρτήµατος το πρώτο δεκαπενθήµερο (15) του τρέχοντος εξαµήνου. Η αίτηση περιλαµβάνει την επιλογή πέντε (5) θεµάτων κατά σειρά προτίµησης του σπουδαστή και διαβιβάζεται στην Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών. Ε περίπτωση επιλογής του ίδιου θέµατος από δύο σπουδαστές το θέµα κατοχυρώνεται από τον σπουδαστή του οποίου η αίτησηέχει µικρότερο αριθµό πρωτοκόλησης. ικαίωµα υποβολής αίτησης για ανάθεση Πτυχιακής Εργασίας έχουν µόνο οι σπουδαστές που έχουν κατοχυρώσει τα µαθήµατα ειδικότητας έως και το Ε εξάµηνο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση Πτυχιακής Εργασίας είναι ο σπουδαστής να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα µαθήµατα ειδικότητας που είναι συναφή µε το θέµα που επιθυµεί να εκπονήσει. Η Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών, λαµβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις των σπουδαστών για ανάθεση πτυχιακής εργασίας, ανακοινώνει την κατανοµή των θεµάτων και εισηγητών που έχουν ανατεθεί ανά σπουδαστή χρησιµοποιώντας το έντυπο Β του παραρτήµατος. 5

8 Σε περίοδο δύο (2) µηνών από την κοινοποίηση των εισηγητών τους στους σπουδαστές, ο κάθε σπουδαστής υποχρεούται να καταθέσει την περιγραφή και την τελική διαµόρφωση του τίτλου της πτυχιακής εργασίας στην Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών χρησιµοποιώντας το έντυπο Γ του παραρτήµατος. Σε αυτό το διάστηµα των δύο µηνών, ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να εµβαθύνει στη µελέτη του θέµατος που έχει επιλέξει, και σε συνεργασία µε τον εισηγητή του να τροποποίησει και να συγκεκριµενοποιήσει το αρχικό θέµα βάση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που θα έχει κάνει στο διάστηµα των δύο αυτών µηνών. Στο συµπληρωµένο έντυπο θα πρέπει να φαίνεται καθαρά (από τον τίτλο και την περίληψη του θέµατος) ότι το θέµα της πτυχιακής εργασίας έχει συνάφεια µε την Φυσικοθεραπείας. Προσοχή! Εάν σε αυτούς τους 2 µήνες ο σπουδαστής δεν έχει καταθέσει την περιγραφή της πτυχιακής του εργασίας, δεν κατωχυρώνεται το θέµα και υποχρεούται να υποβάλλει εκ νέου αίτηση ανάθεσης πτυχιακής στο επόµενο εξάµηνο. Η Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών επεξεργάζεται τους τίτλους και τις περιλήψεις σχετικά µε το αν αυτές ανταποκρίνονται δοµικά και επιστηµονικά. Σε περίπτωση όπου δεν ανταποκρίνονται, ενηµερώνεται ο σπουδαστής και/ή ο εισηγητής και ξαναπροσαρµόζονται. Αν κρίνει η Επιτροπή ότι προκύπτουν θέµατα δεοντολογίας έχει το δικαίωµα να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις. Η Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών, λαµβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις (µε τον τελικό τίτλο και την περίληψη) των σπουδαστών εισηγείται στο Συµβούλιο του Τµήµατος την επικύρωση των θεµάτων πτυχιακών εργασιών ανά σπουδαστή µαζί µε το εισηγητή στην τελική τους µορφή (τελικός τίτλος, περίληψη κτλ.) (έντυπο ). Τα θέµατα ανακοινώνονται στους σπουδαστές και στους εκπαιδευτικούς και από τη στιγµή αυτή αρχίζει να µετράει ο χρόνος για τη διαδικασία εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών. 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Καθ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας του ο σπουδαστής υποχρεούται, για τον έλεγχο της προόδου της εργασίας, να συναντά τον εισηγητή του τουλάχιστον µία (1) φορά κάθε µήνα. Μετά την τελική επικύρωση του θέµατος της Πτυχιακής Εργασίας από το Συµβούλιο του Τµήµατος ο σπουδαστής έχει προθεσµία ένα (1) έτος για την κατάθεση της Πτυχιακής του Εργασίας. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής αδυνατεί να ολοκληρώσει την Πτυχιακή του Εργασία κατά την περίοδο αυτή, τότε πρέπει να καταθέσει αίτηση προς το Συµβούλιο του Τµήµατος στην οποία θα αναφέρει τους λόγους της καθυστέρησης αιτώντας παράλληλα την παράταση της χρονικής 6

9 περιόδου, και να υπογραφεί η αίτηση αυτή από τον εισηγητή του. Σε αντίθετη περίπτωση η διαδικασία εκπόνησης της Πτυχιακής Εργασίας διακόπτεται και ο σπουδαστής υποχρεούται να καταθέσει εκ νέου αίτηση ανάθεσης πτυχιακής εργασίας. Με το πέρας της συγγραφής της πτυχιακής εργασίας ο σπουδαστής καταθέτει αίτηση εξέτασης προς τη Γραµµατεία του Τµήµατος (έντυπο Ε ), και επίσης παραδίδει και το έντυπο ΣΤ στον επιβλέποντα εισηγητή του, το οποίο περιλαµβάνει την εισηγητική έκθεση του επιβλέποντα καθηγητή. Η εισηγητική έκθεση συµπληρώνεται από τον επιβλέποντα καθηγητή, ενώ ανοίγεται και διαβάζεται κατά την εξέταση του σπουδαστή από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Ο σπουδαστής εκτυπώνει την Πτυχιακή του Εργασία σε τρία (3), µε απλή βιβλιοδέτηση, αντίτυπα τα οποία µε προσωπική του ευθύνη παραδίδει το ένα στον εισηγητή του και τα άλλα δύο αντίτυπα παραδίδονται προσωπικά, από τον ίδιο τον σπουδαστή στην Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών. Προσοχή! Η βιβλιοδέτηση σε αυτήν την φάση είναι απλή διότι µπορεί να ζητηθεί στον σπουδαστή από τους εξεταστές να προσθέσει ή να τροποποιήσει ορισµένα σηµεία κατά την εξέταση. 5. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η εξέταση της πτυχιακής εργασίας κάθε σπουδαστή θα γίνεται σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα συµβατά µε τις ηµεροµηνίες ορκωµοσίας. Τα διαστήµατα αυτά είναι: 1 η περίοδος: τελευταία εβδοµάδα Σεπτεµβρίου-1 η εβδοµάδα Οκτωβρίου για την ορκοµωσία του Νοεµβρίου, 2 η περίοδος: τελευταία εβδοµάδα Φεβρουαρίου-1 η εβδοµάδα Μαρτίου για την ορκοµωσία του Απριλίου, και 3 η περίοδος: τελευταία εβδοµάδα Μαίου-1 η εβδοµάδα Ιουνίου για την ορκοµωσία του Ιουλίου. Η τελευταία προθεσµία παράδοσης των αντιτύπων των πτυχιακών θα είναι µέχρι 10 Σεπτεµβρίου (για την ορκοµωσία του Νοεµβρίου), µέχρι 10 Φεβρουαρίου (για την ορκοµωσία του Απριλίου), και µέχρι 10 Μαϊου (για την ορκοµωσία του Ιουλίου). Το πρόγραµµα εξέτασης και παρουσίασης των πτυχιακών, καθώς και τα µέλη της επιτροπής αξιολόγησης των πτυχιακών θα ανακοινώνονται από την Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών µετά την τελική ηµεροµηνία κατάθεσης των αντιτύπων. Οι πτυχιακές θα εξετάζονται από τον εισηγητή και δύο εξεταστές καθηγητές οι οποίοι θα καθορίζονται από την Επιτροπή Πτυχιακών. Η διαδικασία εξέτασης θα περιλαµβάνει την παρουσίαση της εργασίας στο αµφιθέατρο, παρουσία της εξεταστικής επιτροπής και των φοιτητών του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας στα 7

10 πλαίσια ανοιχτής διαδικασίας. Η διαδικασία εξέτασης θα περιλαµβάνει δεκάλεπτη (10) προφορική παρουσίαση της εργασίας από τον σπουδαστή και δεκαπεντάλεπτη (15) εξέταση από την επιτροπή εξέτασης. Η εξεταστική επιτροπή βαθµολογεί τον σπουδαστή σύµφωνα µε τα κριτήρτια που έχουν οριστεί από το Τµήµα (βλ. Έντυπο Ζ & σελ. 19). Τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής µπορούν να ζητήσουν συγκεκριµένες διορθώσεις τις οποίες ο σπουδαστής τις λαµβάνει µετά το τέλος της εξεταστικής διαδικασίας. Μετά το πέρας της εξέτασης ο σπουδαστής υποχρεούται να καταθέσει στη Γραµµατεία του Τµήµατος ένα (1) ακόµα αντίτυπο της Πτυχιακής του Εργασίας µε σκληρό πλαστικοποιηµένο εξώφυλλο, το οποίο θα είναι και το τελικό αντίτυπο. Στην περίπτωση που έχουν ζητηθεί τροποποιήσεις στην πτυχιακή εργασία του σπουδαστή είναι υπεύθυνος ο εισηγητής του ο οποίος και υπογράφει το τελικό έντυπο κατάθεσης στο εσώφυλλο. Το αντίτυπο αυτό προορίζεται για την βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Λαµίας. Σε περίπτωση δηµοσίευσης (προφορικής ή γραπτής) που γίνεται σε υλικό της πτυχιακής εργασίας, το όνοµα του πρώτου συγγραφέα θα κατέχει ο επιβλέπων εισηγητής. 6. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η δοµή των πτυχιακών εργασιών πρέπει να έχει την εξής µορφή: Εξώφυλλο Σελίδα τίτλου (εσώφυλλο) Περίληψη Ευχαριστίες Περιεχόµενα Συντοµογραφίες (πίνακας βραχυγραφιών ή συντµήσεων) Κατάλογος εικόνων Κατάλογος πινάκων (διαγραµµάτων, γραφηµάτων κ.λ.π.) Εισαγωγή (1 ο κεφάλαιο)... + επόµενα κεφάλαια του 1 ου µέρους 1 ο µέρος Σκοπός και ερευνητική (-ες) υπόθεση (-σεις) 2 ο µέρος Μέθοδος Αποτελέσµατα Συζήτηση Συµπεράσµατα (τελευταίο κεφάλαιο) 8

11 Έµ βλη µα Αναφορές (βιβλιογραφία, αρθρογραφία, ιστοσελίδες διαδικτύου, φυλλάδια, πρακτικά συνεδρίων, συνεντεύξεις, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ πρωτόκολλα κ.λ.π.) (Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Θέµα: «Ο ρόλος των στατικών αντιδράσεων στην αξιολόγηση παιδιών µε εγκεφαλική παράλυση» Παραρτήµατα ηµοσιεύσεις (εάν υπάρχουν και είναι σχετικές µε την πτυχιακή εργασία) ΕΞΩΦΥΛΛΟ Χρησιµοποιείται Σπουδαστής: Ονοµατεπώνυµο σπουδαστή βιβλιοδεσία µε σκληρό Εισηγητής: Ονοµατεπώνυµο εισηγητή Λαµία 2004 πλαστικοποιηµένο εξώφυλλο σε χρώµα µπλε. Στο πλάι της εργασίας όπου γίνεται η θερµοκόλληση πρέπει να αναγράφεται το όνοµα του σπουδαστή, το έτος συγγραφής και η έκφραση «Τµήµα Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Λαµίας». ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ (Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία µε θέµα: «Ο ρόλος των στατικών αντιδράσεων στην αξιολόγηση παιδιών µε εγκεφαλική παράλυση» Σπουδαστής: Ονοµατεπώνυµο σπουδαστή Εισηγητής: Ονοµατεπώνυµο εισηγητή Λαµία 2004 ΣΕΛΙ Α ΤΙΤΛΟΥ Η σελίδα τίτλου ή εσώφυλλο πρέπει να είναι πανοµοιότυπη µε το εξώφυλλο (χωρίς το έµβληµα του Τ.Ε.Ι. Λαµίας). Μετά το ονοµατεπώνυµο του εισηγητή θα πρέπει να υπάρχει κενός χώρος στον οποίον υπογράφει ο εισηγητής. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 9

12 Η περίληψη αποτελεί την µικρογραφία της πτυχιακής εργασίας. Σε αυτή ο σπουδαστής πρέπει µε µεστότητα και συντοµία να κάνει µια µικρή αναφορά του ειδικού αντικειµένου που πραγµατεύεται. Παραθέτει τον σκοπό της εργασίας, τις ερευνητικές υποθέσεις, το υλικό, την µεθοδολογία έρευνας, τα κύρια αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης, τα συµπεράσµατα και καταθέτει τις προτάσεις του για το µέλλον. Η περίληψη δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε όγκο τη µία (1) σελίδα. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οι ευχαριστίες είναι προαιρετικές. Συνήθως ευχαριστούµε τον εισηγητή της πτυχιακής εργασίας, τους γονείς, τους δασκάλους, τους συναδέλφους, τον συντάκτη και όλους όσους άµεσα ή έµµεσα βοήθησαν στην επιτέλεση της πτυχιακής εργασίας. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τα περιεχόµενα θα πρέπει να βρίσκονται στην αρχή της πτυχιακής εργασίας διότι δίνουν στον αναγνώστη αµέσως µε την πρώτη µατιά την ταυτότητα της πτυχιακής, δείχνουν τι µπορεί να περιµένει ο αναγνώστης από την πτυχιακή που έχει στα χέρια του. Θα πρέπει να υπάρχει ειρµός και λογική ακολουθία στη διαίρεση της εργασίας, η οποία θα απεικονίζει µε ακρίβεια την λογική ακολουθία των θεµάτων και προβληµάτων που αναλύουµε. 10

13 εκαδικό σύστηµα Η διαίρεση πρέπει να αποδίδει µε πιστότητα και ακρίβεια το περιεχόµενο της εργασίας. Κάθε κεφάλαιο του σχεδιαγράµµατος πρέπει να υποτάσσεται στο γενικό θέµα, συγχρόνως όµως και να διαφοροποιείται από τα άλλα κεφάλαια. Για την διαίρεση του υλικού στα περιεχόµενα χρησιµοποιούνται δύο συστήµατα. Το µεικτό σύστηµα, που χρησιµοποιεί γράµµατα του αλφαβήτου και αριθµούς και το δεκαδικό σύστηµα που χρησιµοποιεί µόνον αραβικούς αριθµούς, οι οποίοι σε κάθε διαίρεση δίνουν την δυνατότητα άλλων εννέα (9) υποδιαιρέσεων, από το 1-9. Το δεκαδικό σύστηµα διαίρεσης του υλικού είναι το προτεινόµενο ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ (πίνακας βραχυγραφιών ή συντµήσεων) Οι συντετµηµένοι τίτλοι έχουν παγιωθεί µε ορισµένη µορφή στην επιστηµονική τεχνογραφία και πρακτική, γι αυτό και δεν θα πρέπει να εφευρίσκουµε εµείς δικές µας συντµήσεις αλλά να χρησιµοποιούµε τις καθιερωµένες. ικές µας συντµήσεις χρησιµοποιούµε, όταν πρόκειται για άγνωστους ή νέους στη διεθνή βιβλιογραφία όρους, τους οποίους εµείς χρησιµοποιούµε συχνά Η σύντµηση απαρτίζεται από τα αρχικά των λέξεων του τίτλου π.χ η σύντµηση Κ.Ν.Σ. δηλώνει το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα Καλό είναι στο κείµενο της πτυχιακής εργασίας να µην χρησιµοποιούνται πάρα πολλές συντµήσεις. Εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο (λόγω µεγάλου όγκου, πολλών ειδικών όρων, για αποφυγή επαναλήψεων κ.λ.π.), τότε θα πρέπει όταν στην αρχή κάθε κεφαλαίου αναφέρεται ο τίτλος (ή όρος) για πρώτη φορά, να υπάρχει η πλήρης αναγραφή του µαζί µε την συντοµογραφία του σε παρένθεση. Είναι γενικός κανόνας, όταν για πρώτη φορά συναντάται ο όρος που πρόκειται να συντµηθεί, να αναγράφεται ολογράφως µε την συντοµογραφία του σε παρένθεση. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ - ΠΙΝΑΚΩΝ Οι κατάλογοι εικόνων - πινάκων τοποθετούνται µεταξύ των συντοµογραφιών και του πρώτου κεφαλαίου (εισαγωγή) σε ξεχωριστές σελίδες. 11

14 Κατάλογος εικόνων Κεφάλαιο 2 σελ. Εικόνα 2.1. Πανοραµική όψη του εργαστηρίου εµβιοµηχανικής...30 Εικόνα 2.2. Κηδεµόνας τύπου argo Εικόνα Κεφάλαιο 8 Εικόνα 8.1. Α. Ενδαρθρικό οριζόντιο εξάρθρηµα επιγονατίδας Β. Κάθετο εξάρθρηµα (Θεοδώρου Σ., 1999)... Εικόνα Η αρίθµηση των εικόνων και των πινάκων είναι ανάλογη του κεφαλαίου στο οποίο βρίσκονται. Για παράδειγµα ο 3 ος πίνακας του 6 ου κεφαλαίου θα είναι ο πίνακας 6.3. Στον κατάλογο εικόνων πινάκων γράφουµε την υποσηµείωση, την πηγή προέλευσης και την σελίδα στην οποία συναντάται η κάθε εικόνα ή πίνακας. Στις εικόνες συµπεριλαµβάνονται τα διαγράµµατα, σκίτσα, φωτογραφίες, γραφήµατα κ.λ.π. [π.χ. (εικόνα ιάγραµµα σχέσης: περίµετρος κεφαλής - ηλικία)]. Στο κυρίως κείµενο της πτυχιακής εργασίας η παράθεση στις εικόνες και στους πίνακες είναι υποχρεωτική και γίνεται µέσα σε παρένθεση [π.χ. (πίνακας 3.12.)]. Η λεζάντα (επεξήγηση & πηγή προέλευσης) είναι υποχρεωτική και βρίσκεται, για τις µεν εικόνες στο κάτω µέρος αυτών, για τους δε πίνακες στο πάνω µέρος. Η απόσταση µεταξύ των γραµµών στη λεζάντα είναι µονή. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εισαγωγή αποτελεί σπουδαιότατο µέρος της πτυχιακής εργασίας, γι αυτό και η σύνταξη της πρέπει να γίνεται µε πολλή προσοχή και επιµέλεια. Η εισαγωγή πρέπει να παρέχει τα εξής στοιχεία: 1. Θέτει το πρόβληµα της έρευνας µε σαφήνεια. 2. Αναφέρεται στην αφορµή της επιλογής του θέµατος και στη σπουδαιότητα και σηµασία που έχει για την επιστήµη και πράξη. 3. Αναφέρει τις κυριότερες απόψεις µέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 4. Χαράσσει τα όρια του θέµατος, το οποίο πρέπει να αποχωρίζεται και να οριοθετείται σαφώς σε σχέση µε θέµατα του ίδιου γνωστικού αντικειµένου. 5. Αναφέρεται η µέχρι της συγγραφής κατάσταση της έρευνας, ώστε να γίνεται εύκολα κατανοητή η συµβολή του συγγραφέα πέρα των µέχρι τότε επιτευγµάτων και λύσεων των άλλων επιστηµόνων. 12

15 6. Αναφέρεται στο σκοπό και στη µέθοδο που ακολούθησε κατά την έρευνα και δίνει σύντοµα την πορεία της µελέτης και τής συγγραφής. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η εισαγωγή θα πάρει την τελική της µορφή µετά το πέρας της συγγραφής, εφ όσον σκοπός της είναι να εισαγάγει τον αναγνώστη στα προβλήµατα της µελέτης και στη µέθοδο που ακολουθήθηκε για την επίλυσή τους. Από την ανάγνωση και µόνον της εισαγωγής αντιλαµβάνεται κανείς την σοβαρότητα µιας πτυχιακής εργασίας. ΜΕΘΟ ΟΣ Η Μέθοδος ακολουθεί τον Σκοπό και την Ερευνητική Υπόθεση. Περιλαµβάνει αναφορές σε όλα τα στοιχεία που αφορούν τη σύσταση του δείγµατος ή γενικότερα το αντικείµενο της µελέτης. Αναφέρονται ο εξοπλισµός και τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν στο ερευνητικό πρωτόκολλο, οι διαδικασίες διεξαγωγής της έρευνας και οι στατιστικές µέθοδοι ανάλυσης των αποτελεσµάτων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αµέσως µετά την Μέθοδο παρατίθενται σε ξεχωριστό κεφάλαιο τα Αποτελέσµατα της έρευνας. Τα Αποτελέσµατα παρουσιάζονται µε κάθε λεπτοµέρεια µε την βοήθεια πινάκων και σχηµάτων. Οι τιµές των αποτελεσµάτων πρέπει να συνοδεύονται από τον µέσο όρο (Mean) και την τυπική απόκλιση (Standard Deviation). Πρέπει να αναφέρονται όλες οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές για ελάχιστο επίπεδο σηµαντικότητας p<0,05. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Μετά τα Αποτελέσµατα ακολουθεί η Συζήτηση. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η συζήτηση των αποτελεσµάτων µε συγκριτικές αναφορές στα αποτελέσµατα άλλων σχετικών µελετών. Γίνεται σύνδεση των αποτελεσµάτων µε την ερευνητική υπόθεση (ή υποθέσεις) και το σκοπό της πτυχιακής εργασίας. Ερµηνεύονται τα αποτελέσµατα της έρευνας και αναφέρεται η κλινική τους σηµασία. Επίσης δίνονται οι κατευθύνσεις προς τις οποίες πρέπει να συνεχισθεί η ερευνητική προσπάθεια. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στο τµήµα αυτό της πτυχιακής εργασίας που επισφραγίζει, που κλείνει το κείµενο ως τελευταίο µέρος, ο συγγραφέας συνοψίζει τα θέµατα µε τα οποία ασχολήθηκε, αναφέρεται στα συναγόµενα συµπεράσµατα και στην ωφελιµότητα της µελέτης του. Σε περίπτωση 13

16 που έχουν ασχοληθεί και άλλοι συγγραφείς µε το ίδιο θέµα γίνεται σύγκριση µε τα συµπεράσµατα εκείνων. Τα συµπεράσµατα δεν θα πρέπει να ξεπερνάνε σε όγκο τις δύο (2) σελίδες. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Στις αναφορές παραθέτουµε τα βιβλία, άρθρα και άλλες αναφορές (ιστοσελίδες διαδικτύου, φυλλάδια, πρακτικά συνεδρίων, συνεντεύξεις, πρωτόκολλα και οποιαδήποτε άλλη πηγή χρησιµοποιήθηκε στην πτυχιακή εργασία) που συγκεντρώσαµε και χρησιµοποιήσαµε στο κείµενο για την συγγραφή της πτυχιακής εργασίας, ταξινοµηµένα κατά την αλφαβητική σειρά του συγγραφέα και αριθµηµένα µε αραβικούς χαρακτήρες. Στις αναφορές συµπεριλαµβάνονται µόνο τα συγγράµµατα τα οποία ο ίδιος ο σπουδαστής έχει µελετήσει και σχετίζονται µε την πτυχιακή εργασία. Η ταξινόµηση των συγγραµµάτων γίνεται κατά αλφαβητική σειρά µε πρώτα τα ελληνικά και στη συνέχεια τα ξενόγλωσσα συγγράµµατα. 14

17 Παντελιάδης Χ., Συρίγου - Παπαβασιλείου Α., ιαµαντόπουλος Ν. (1998) Εγκεφαλική Παράλυση, Παρελθόν Παρόν Μέλλον. Εκδόσεις Γιαχούδη Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη. 38. Bobath K. (1980) A Neurophysiological Basis for the Treatment of Cerebral Palsy. 2nd edition. Mac Keith Press. Blackwell Scientific Publications, Oxford, pp Pharoah P.O.D., Cooke T., Rosenbloom L., Cooke R.W.I. (1987) Trends in birth prevalence of cerebral palsy. Archives of Disease in Childhood, 62: Pharoah P.O.D., Cooke R.W.I. (1997) A hypothesis for the aetiology of spastic cerebral palsy the vanishing twin. Developmental Medicine & Child Neurology, 39: ,. 41. Prechtl H.R.F. (1968) Neurological Findings in Newborn Infants after Pre- and Paranatal Complications. In: Nutricia Symposium. Aspects of Praematurity and Dysmaturity. 1967, May. Stenfert Kroese, Leiden, S Russell D.J., Rosenbaum P.L., Cadman D.T. et al. (1989) The gross motor function measure: a means to evaluate the effects of physical therapy. Developmental Medicine and Child Neurology. 31: Touwen B.C.L. (1987) The Significance of Neonatal neurological Diagnosis. In: Galjaard H., Prechtl H.F.R., Veličkovič M. Early Detection and Management of Cerebral Palsy. Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, pp Vojta V. (1988) Die zerebralen Bewegungsstörungen im Säuglingsalter Frühdiagnose und Frühtherapie. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, pp. 12, 21-22, 60-62, 74-76, 84-85, 94-95, Χρησιµοποιείται η ίδια γραµµατοσειρά µε το κείµενο (Times New Roman 12) µε τη διαφορά ότι η διαφορά µεταξύ των γραµµών είναι µονή. Κατά την συγγραφή θα πρέπει να ακολουθείται η εξής σειρά: Βιβλίο: Άρθρο: Ονοµατεπώνυµο συγγραφέα (ή συγγραφέων), έτος έκδοσης, τίτλος βιβλίου, εκδοτικός οίκος, τόπος έκδοσης, σελίδες που χρησιµοποιήθηκαν. Ονοµατεπώνυµο συγγραφέα (ή συγγραφέων), έτος δηµοσίευσης, τίτλος άρθρου, επωνυµία περιοδικού, αριθµός τόµου, αριθµός τεύχους, σελίδες του άρθρου (π.χ ). Στις περιπτώσεις που ένα βιβλίο είναι χωρισµένο σε θεµατικές ενότητες (κεφάλαια) και οι πληροφορίες µας προέρχονται από µία από αυτές τότε γράφουµε πρώτα το 15

18 ονοµατεπώνυµο του συγγραφέα της ενότητας, τον τίτλο αυτής και στη συνέχεια το ονοµατεπώνυµο του συγγραφέα του βιβλίου και τον τίτλο του (δες παράδειγµα). Όταν η συγγραφική οµάδα αποτελείται από περισσότερους των τριών συγγραφέων τότε γράφουµε µόνο τα τρία πρώτα ονοµατεπώνυµα και...και συν. ή...at al (όταν πρόκειται για ξενόγλωσσο σύγγραµµα). Πάντοτε γράφουµε ολογράφως το επώνυµο του συγγραφέα και το αρχικό γράµµα του ονόµατός του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Στα παραρτήµατα παραθέτεται το υλικό που κρίνουµε ότι δεν έχει άµεση σχέση µε τη πτυχιακή εργασία, υλικό το οποίο επιθυµούµε να είναι συγκεντρωµένο σε ένα µέρος αποµονωµένο από το κείµενο, στοιχεία τα οποία λόγω του µεγάλου όγκου αλλοιώνουν την συνοχή και τον ειρµό της πτυχιακής εργασίας, εικόνες, διαγράµµατα στατιστικής ανάλυσης, η έκθεση της ηθικής επιτροπής, η έγκριση του φορέα για τη διεξαγωγή της έρευνας κ.λ.π. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ Με τον όρο παραποµπή ή καλύτερα παράθεση, εννοούµε την κατά λέξη παρουσίαση µέσα στο κείµενό µας της γνώµης ενός συγγραφέα. Κατά κανόνα µε τις παραποµπές σε άλλους συγγραφείς επιδιώκουµε να στηρίξουµε την αξιοπιστία των δικών µας θέσεων, να ισχυροποιήσουµε τα επιχειρήµατά µας επικαλούµενοι και άλλους επιστήµονες ως µάρτυρες ή να αντιπαραθέσουµε τις δικές µας θέσεις σε θέσεις άλλων, µε τους οποίους δεν συµφωνούµε. Η ορθή χρήση των παραποµπών είναι ένα από τα βασικά κριτήρια µιας αντικειµενικής πτυχιακής εργασίας. Για τις παραθέσεις από άλλους συγγραφείς µέσα στο κείµενό µας είµαστε υποχρεωµένοι να παραπέµπουµε µε ακρίβεια στα έργα τους. Η ακριβής παραποµπή γίνεται µε την αναγραφή του ονόµατος ή των ονοµάτων των συγγραφέων και του έτους δηµοσίευσης, στο τέλος του αντιστοίχου κειµένου. Θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη συµφωνία και συνταύτιση µεταξύ των παραποµπών και των αναφορών. Παράδειγµα: «Ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα.. ανασταλτικών µηχανισµών (Pharoah D., Cooke T., Rosenbloom L. et al, 1987)». 16

19 ΟΜΗ Η πτυχιακή εργασία θα πρέπει να είναι χωρισµένη σε δύο (2) βασικά µέρη-ενότητες. Τα µέρη αυτά δεν αναγράφονται στην πτυχιακή εργασία αλλά εξυπηρετούν στην καλύτερη δόµηση αυτής και ταξινόµησης των θεµατικών ενοτήτων. Η αναλογία µεταξύ του 1 ου και 2 ου µέρους θα πρέπει να είναι 1 προς 2. Για παράδειγµα, εάν το θεωρητικό 1 ο µέρος της πτυχιακής εργασίας είναι 50 σελίδες το ειδικό 2 ο µέρος θα πρέπει να είναι 100 σελίδες. Η πτυχιακή εργασία δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε συνολικό όγκο τις 120 σελίδες, ενώ το κυρίως κείµενο θα πρέπει να είναι µεταξύ λέξεων (εξαιρούνται οι πίνακες και οι αναφορές από τη µέτρηση των λέξεων). Στο πρώτο µέρος (θεωρητικό µέρος) γίνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέµατος, η ανάλυση των βασικών του πτυχών, η αναφορά στις θέσεις άλλων συγγραφέων, η παράθεση σχετικών ερευνών κ.λ.π. Στο δεύτερο µέρος (ειδικό ή ερευνητικό µέρος) αναφέρεται ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας, τα µέσα για την επίτευξή του, οι ερευνητικές υποθέσεις, η µεθοδολογία της έρευνας, το αντικείµενο αυτής (υλικό), η οργάνωση της έρευνας, τα βασικά κριτήρια αποδοχής και αποκλεισµού από την έρευνα, η συλλογή των δεδοµένων, η παράθεση των αποτελεσµάτων και η στατιστική ανάλυση, η συζήτηση, τα συµπεράσµατα κ.λ.π. Το 2 ο µέρος της πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να ξεκινά µε τον Σκοπό της έρευνας και την Ερευνητική Υπόθεση (ή τις ερευνητικές υποθέσεις). Είναι γενικός κανόνας ο σκοπός να αναφέρεται και στην εισαγωγή. Η πτυχιακή εργασία θα πρέπει να είναι χωρισµένη σε κεφάλαια και να ακολουθείται το δεκαδικό σύστηµα αρίθµησης. Η αρίθµηση των κεφαλαίων είναι συνεχής και στα δύο µέρη της εργασίας. Το πρώτο κεφάλαιο της πτυχιακής εργασίας είναι η Εισαγωγή και το τελευταίο τα Συµπεράσµατα. Η ιατύπωση όλων των ανωτέρω πρέπει να γίνεται µε τον πλέον λεπτοµερή και σαφή τρόπο. Η ανάπτυξη θα πρέπει να διακρίνεται για την αλληλουχία και τη συνέπεια των συλλογισµών και των συµπερασµάτων, όπως και για την πληρότητα, λογικότητα και δύναµη των επιχειρηµάτων. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η ιδιοµορφία του εκάστοτε θέµατος σε συνδυασµό µε προσωπικό στυλ του σπουδαστή και του εισηγητή είναι αυτά που καθορίζουν την τελική µορφή της πτυχιακής εργασίας. 17

20 Μέγεθος σελίδας: A4 (210 x 297 mm) Αριθµός σελίδας 2,5 cm 45 3 cm 1,5 3 cm Τα περιθώρια της σελίδας θα πρέπει να είναι 2,5 cm στο πάνω και κάτω µέρος της σελίδας, 3 cm στο αριστερό (περιθώριο βιβλιοδεσίας) και 2,5 cm στο δεξή µέρος. 12 pt Η προτεινόµενη γραµµατοσειρά είναι Time New Romans 12. Η απόσταση µεταξύ των γραµµών θα πρέπει να είναι: 1,5 γραµµή (line spacing: 1,5 lines) έτσι ώστε το σύνολο των γραµµών σε µια σελίδα να µην ξεπερνά τις Η ρύθµιση αυτή γίνεται από την Μορφή Παράγραφος Απόσταση γραµµών (Format Paragraph Line Spacing). Η 2,5 cm απόσταση µεταξύ των παραγράφων θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη έτσι ώστε να διαφοροποιούνται µεταξύ τους. Η επιλογή αυτή ρυθµίζεται από την Μορφή Παράγραφος Απόσταση µετά: 12 στ. (Format Paragraph Spacing After: 12 pt). Η απόσταση µεταξύ των παραγράφων µπορεί να είναι επίσης ένα (1) Enter. 12 pt Η αρίθµηση των σελίδων θα πρέπει να είναι στην πάνω δεξιά πλευρά και θα αρχίζει από το πρώτο κεφάλαιο χρησιµοποιώντας αραβική αρίθµηση. Από την περίληψη µέχρι και τον κατάλογο πινάκων θα υπάρχει λατινική αρίθµηση. 12 pt Οι υποσηµειώσεις 1 (Footer) θα πρέπει να έχουν αύξοντα αραβική αρίθµηση η οποία θα ξεκινά από το ένα (1) για κάθε νέο κεφάλαιο. Εικόνα 4.2. Υπότιτλος και πηγή προέλευσης (εξαίρεση αποτελούν οι πίνακες στους οποίους η λεζάντα θα πρέπει να βρίσκεται στο πάνω µέρος). Η γραµµατοσειρά της λεζάντας θα πρέπει να είναι Time New Romans 12, και η απόσταση µεταξύ των γραµµών µονή. Κάθε πίνακας ή εικόνα θα πρέπει να συνοδεύεται από λεζάντα όπου θα αναφέρεται και η πηγή προέλευσης. Η αρίθµηση των εικόνων και των πινάκων θα πρέπει να είναι ανάλογη του κεφαλαίου στο οποίο βρίσκεται. Για παράδειγµα η 2 η εικόνα του 4 ου κεφαλαίου θα είναι η 4.2. εικόνα. 2,5 cm εν γράφουµε ποτέ στην πίσω πλευρά της σελίδας. 1 ΠΕ ΙΟ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 2,5 cm 18

21 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο σπουδαστής, παρουσιάζει και υποστηρίζει την εργασία του ενώπιον της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής. Στην παρουσίαση µπορούν να παρευρίσκονται και άλλα µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, σπουδαστές, κοινό. Η βαθµολογία του είναι ο µέσος όρος της βαθµολογίας των τριών εξεταστών. Σε περίπτωση απόρριψης της εργασίας, εφαρµόζεται ο εσωτερικός κανονισµός. Οι προδιαγραφές µε τις οποίες εκπονούνται και αξιολογούνται οι πτυχιακές εργασίες είναι οι ακόλουθες: 1. Τυπικά κριτήρια: Στην εργασία τοποθετούνται κυρίως γραφικά σχήµατα, ευανάγνωστα, µεταφρασµένα στα Ελληνικά, και όχι φωτογραφίες ή ακτινογραφίες, εκτός αν έχει χρησιµοποιηθεί σαρωτής (scanner). Κάτω από κάθε σχήµα ή πίνακα τοποθετείται η λεζάντα µε το περιεχόµενο του σχήµατος και η πηγή από την οποία προέρχεται. µεταφρασµένα σχήµατα: Στα σχήµατα γίνεται µετάφραση του όρου, της καµπύλης, του γραφήµατος κτλ. Πρέπει να είναι απολύτως κατανοητό, ευανάγνωστο και ενσωµατωµένο µέσα στο κείµενο. παραποµπή: Γίνεται στην πρώτη δηµοσίευση µιας έρευνας και όχι µέσα από αντανακλάσεις σε άρθρα Review, ή διδακτικά εγχειρίδια. ταξινόµηση ύλης: Γενικές πληροφορίες, ειδικές πληροφορίες, σχόλια, σύνδεση µεταξύ τους, πληρότητα περιεχοµένων. πίνακας περιεχοµένων, σχήµατα και εικόνες. Λεπτοµερής πίνακας µε την αντίστοιχη σελίδα, πού βρίσκεται το κεφάλαιο, όπως τα σχήµατα και οι εικόνες µε τα περιεχόµενά τους. αριθµός άρθρων. εν υπάρχει περιορισµός προς τα επάνω. Μόνο όσα άρθρα χρησιµοποιούνται αναφέρονται στο κείµενο και στην αρθρογραφία και τα υπόλοιπα µαζί µε τα βιβλία ως: Επιπρόσθετες πηγές. Η εγκυρότητα των περιοδικών παίζει σπουδαίο ρόλο. κείµενο χωρίς ορθογραφικά λάθη, µε σωστές αποστάσεις, γραµµένο σε τρίτο πρόσωπο. Εκτιµάται η στρωτή διατύπωση που διευκολύνει τον αναγνώστη. ποιότητα παρουσίασης εργασίας: η εργασία πρέπει να είναι καθαρογραµµένη µε καλή εκτύπωση, δεµένη, µε ευδιάκριτους τίτλους, σωστά σχήµατα και σε σωστή θέση. τρόπος παράθεσης της αρθρογραφίας. Τοποθετούνται ονόµατα από την χρησιµοποιούµενη αρθρογραφία. Χρησιµοποιούνται µόνο έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά και όχι π.χ. αυτά που εκδίδουν διαφηµιστικές εταιρείες προϊόντων ή 19

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΥΠΟ ΦΩΤΟΥΛΑΣ Π. ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α. Εισαγωγή Οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία 13/03/2003. ΘΕΜΑ : «Σχετικά µε την διαδικασία Προµήθειας και ιανοµής ιδακτικών βιβλίων και Σηµειώσεων στους Φοιτητές»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία 13/03/2003. ΘΕΜΑ : «Σχετικά µε την διαδικασία Προµήθειας και ιανοµής ιδακτικών βιβλίων και Σηµειώσεων στους Φοιτητές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία 13/03/2003 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: 3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαµίας - Αθηνών 35100 Λαµία Τηλέφωνο: 22310-44252 FAX: 22310-67770 ΠΡΟΣ: Μέλη του Τ.Ε.Ι. Λαµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ Σεπτέμβριος 2016 Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία µε θέµα που θα πρέπει να έχει άµεση σχέση µε το γνωστικό αντικείµενο της Σχ

1. ΓΕΝΙΚΑ Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία µε θέµα που θα πρέπει να έχει άµεση σχέση µε το γνωστικό αντικείµενο της Σχ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 1. ΓΕΝΙΚΑ Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία µε θέµα που θα πρέπει να έχει άµεση σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή από εκδοτική άποψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τµήµα µε στόχο την επίτευξη οµοιοµορφίας και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Δρ. Κων/νος Μπαταργιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Εγκρίθηκε από την Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος στην υπ αριθμ. 9/22.06.2015 συνεδρίασή της ) Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα 1. Τι είναι η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί προϊόν συνθετικού έργου που να συμπυκνώνει την εμπειρία και τη γνώση του φοιτητή από ένα ή περισσότερα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.- ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ Ο οδηγός αυτός έχει διπλό στόχο: 1) Να δώσει λεπτοµερείς πληροφορίες στους σπουδαστές του τµήµατος για τις διαδικασίες που θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

Α. ιαδικασία εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Α. ιαδικασία εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗ: ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ιαδικασία εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παράρτημα Γρεβενών Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας του Τμήματος ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0 Ενδεικτικός Οδηγός Συγγραφής Εργασιών Σεµινάριο Τελειοφοίτων Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης Versin 1.0 Νοέµβριος, 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας www.nrso.ntua.gr/roadsafety2015 roadsafety2015@gmail.com Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Όνοµα Επίθετο 1, 1 Οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης.

Οδηγίες για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης. 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.1. Γενικά Οδηγίες για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης. Η διπλωματική εργασία (ΔΕ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SYSTEMS ENGINEERING AND MANAGEMENT ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Σχέδιο 2.0 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας στη ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας στη ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας στη ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 1. ΓΕΝΙΚΑ Για την ολοκλήρωση των σπουδών για την απόκτηση πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (MASTER s) 1. Η διπλωµατική διατριβή εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης

Κωδικοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης Κωδικοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης Για την απόκτηση Μάστερ Εκπόνηση Διατριβής 1. Μετά την παρακολούθηση πέντε τουλάχιστον μαθημάτων, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ... 3 2.1 ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ... 3 2.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ... 3 3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ... 4 3.1 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ... 4 3.2 ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η. Προς. Δηλώνω σαν θέμα πτυχιακής εργασίας το εξής:... Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Παράρτημα Τρικάλων. Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης.

Α Ι Τ Η Σ Η. Προς. Δηλώνω σαν θέμα πτυχιακής εργασίας το εξής:... Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Παράρτημα Τρικάλων. Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης. Τρίκαλα /../ 20. Αρ. Πρωτ.. Α Ι Τ Η Σ Η Προς Τ.Ε.Ι. Λάρισας Παράρτημα Τρικάλων Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Επώνυμο:.. Όνομα:.. Πατρώνυμο:. Αρ. Μητρώου Τμήματος:... Έτος Εισαγωγής:. Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός και Στόχοι των. Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη. (Working paper series)

Σκοπός και Στόχοι των. Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη. (Working paper series) Σκοπός και Στόχοι Σκοπός και Στόχοι των Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη (Working paper series) Η µηνιαία Σειρά Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη (ΣΕΕΕ), αποτελεί την επίσηµη έκδοση επιστηµονικών και

Διαβάστε περισσότερα

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για να γράψετε μία Τέλεια Εργασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ E-BOOK 1 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ 2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 3 ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ 4 BULLET POINTS 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου Περιεχόμενα 1. Στοιχεία κειμένου 5 2. Διαμόρφωση και διάταξη σελίδας 5 2.1. Έκταση κειμένου 5 2.2. Μορφοποίηση σελίδας 5 2.3. Μορφοποίηση κειμένου 5 2.4. Τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Πατρών Κλάους 279, 263 35 ΠΑΤΡΑ Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου του ΕΕΥΕΜ 2610-642730,

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας και Προϋποθέσεις Έναρξης της Διαδικασίας

Δήλωση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας και Προϋποθέσεις Έναρξης της Διαδικασίας Κανονισμός Ερευνητικών εργασιών (αποφ. 11 ης ΓΣΤ 7-4-2011) Η ερευνητική εργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών/τριών στην παραγωγή νέας γνώσης, στην ενίσχυση της ερευνητικής ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών Σύνταξη και επιµέλεια κειµένου: Αρετή Λάγιου, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΣ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ, ΕΠΙΔΟΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Ο ΟΣ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ, ΕΠΙΔΟΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΟΣΗΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΟΠΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Το έντυπο αυτό συµπληρώνεται από τον Επιβλέποντα Εκπαιδευτικό του ασκούµενου σπουδαστή στην αρχή, στη µέση και στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης για τους φοιτητές Πλήρους Φοίτησης του. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού ΣΕΙΡΑ:

Οδηγός Εκπόνησης για τους φοιτητές Πλήρους Φοίτησης του. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού ΣΕΙΡΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Πλήρους Φοίτησης Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33, Aθήνα 113 62, Tηλ. 210-82.03.631 ιπλωµατική Εργασία Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Περίληψη

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περίληψη ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Περίληψη Ο Οδηγός αυτός περιγράφει τη διαδικασία έναρξης / εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΟΕΕ 1920. 4. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέψει το πολύ τρεις (3) διπλωματικές εργασίες στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΑΣΟΕΕ 1920. 4. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέψει το πολύ τρεις (3) διπλωματικές εργασίες στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΑΣΟΕΕ 1920 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συντάκτες Πρόεδρος Επιτροπής Μέλη Εκπρόσωποι φοιτητών Καθηγητής Β. Παπαδόπουλος Καθηγητής Αθ. Καραμπίνης Καθηγητής Βλ. Χρυσάνθου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 6 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 6 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 6 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Όνομα Επίθετο 1, 1 Οργανισμός Email: Περίληψη Κάθε εισήγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη, μέχρι 150 λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα των Μεταφορών

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα των Μεταφορών Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα των Μεταφορών Όνομα Επίθετο 1, 1 Οργανισμός E-mail: Περίληψη Κάθε εισήγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη, μέχρι 150 λέξεις το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.1 Γενικά Οι διδακτορικές σπουδές διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3685/2008.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα Σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΠΤΔΕ (β κύκλου) η Διαδικασία Εκπόνησης και Αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός...4 Γενικά...4 Συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οι Διπλωματικές Εργασίες, θα πρέπει να παραδίδονται ακολουθώντας τις παρακάτω προδιαγραφές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οι Διπλωματικές Εργασίες, θα πρέπει να παραδίδονται ακολουθώντας τις παρακάτω προδιαγραφές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) και Κέντρο Πληροφόρησης Πατρών Κλάους 278 Πατρών - Κλάους

Διαβάστε περισσότερα

<5,0 5,0 6,9 7 7,9 8 8,9 9-10

<5,0 5,0 6,9 7 7,9 8 8,9 9-10 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Εύρος θέματος Τίτλος και περίληψη Εισαγωγή Βαθμολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΗ 1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Πανεπιστήµιο Τµήµα Ονοµατεπώνυµο φοιτητή/φοιτήτριας Αριθµός µητρώου Ηµεροµηνία Τίτλος εργασίας Τίτλος µαθήµατος Όνοµα διδάσκοντος 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Ε.) Δρ. Α. Λ. Αθανάσαινας, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Παράρτημα Θήβας, ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 4 Α1. Νομοθεσία 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός εργαστηρίων Μουσικής Ακουστικής - Εφαρμοσμένης Ακουστικής Ι

Κανονισμός εργαστηρίων Μουσικής Ακουστικής - Εφαρμοσμένης Ακουστικής Ι Κανονισμός εργαστηρίων Μουσικής Ακουστικής - Εφαρμοσμένης Ακουστικής Ι Άγνοια του παρακάτω κανονισμού λόγω μη ανάγνωσης δεν αποτελεί δικαιολογία Εργαστήρια. Γιατί είναι σημαντικά; Εκμάθηση πειραματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η /

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ: (28310) 77211-15-16 FAX: (28310) 77241-22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Τοµέας Φιλοσοφίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Η «Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία και Εργαστηριακή Διαγνωστική» εκδίδεται κάθε τρίµηνο από την Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Εργαστηριακής Διαγνωστικής και έχει στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. Εισαγωγή Οι σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ του 3 ου ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ του 3 ου ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγικό σημείωμα

1. Εισαγωγικό σημείωμα 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό που αφ ενός αφορά τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν τα Τμήματα στο πλαίσιο της εκπόνησης των πτυχιακών εργασιών και αφ ετέρου δίνει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΝΤΗΣ Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το κείµενο αυτό έχει στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές στην εκπόνηση γραπτών σεµιναριακών ή προπτυχιακών εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μαθήματος Κινητικός Έλεγχος και Κινητική Μάθηση στην Αποκατάσταση

Οδηγός Μαθήματος Κινητικός Έλεγχος και Κινητική Μάθηση στην Αποκατάσταση Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» Οδηγός Μαθήματος Κινητικός Έλεγχος και Κινητική Μάθηση στην Αποκατάσταση Δρ. Καπρέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 Α1. Νομοθεσία...

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε. ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών

Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας Κέρκυρα 2/10/2009 Ο παρών Οδηγός περιέχει βασικούς κανόνες για την εκπόνηση κάθε εργασίας (προπτυχιακής, ατομικής, πτυχιακής, μεταπτυχιακής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος

Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος 1 Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος 1. Εγγραφή σπουδαστών 1 ου Εξαμήνου Σπουδαστές θεωρούνται όσοι εγγράφονται στο Τμήμα μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη,

Διαβάστε περισσότερα