Αντίκρουςθ. Δθμοςιεφκθκε ςτο ΑΝΣΙΒΑΡΟ τον Μάρτιο του 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντίκρουςθ. Δθμοςιεφκθκε ςτο ΑΝΣΙΒΑΡΟ τον Μάρτιο του 2008 http://www.antibaro.gr/node/395"

Transcript

1 Αντίκρουςθ Παρακάτω ακολουκοφν ντοκουμζντα που αντικροφουν τα εξισ: Καλοπζραςθ(!) των Ελλινων κατά τθν περίοδο τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ Μφκοσ τθσ Εκκλθςίασ το «Κρυφό χολειό» Μθδαμινζσ αναφορζσ για «Ζλλθνεσ» πριν τον 19 ο αιϊνα Θ ραχοκοκαλιά των ςτοιχείων αντλικθκε από το ζξοχο άρκρο του Γιϊργου Κεκαυμζνου με τίτλο «Σο Κρυφό χολειό κι θ Ιςτορία: Οι πθγζσ, οι μαρτυρίεσ, θ αλικεια» Δθμοςιεφκθκε ςτο ΑΝΣΙΒΑΡΟ τον Μάρτιο του 2008

2 Αντίκρουςθ το υλικό που ακολουκεί κα βρείτε ΑΣΡΑΝΣΑΧΣΕ Μαρτυρίεσ κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σουρκοκρατίασ για τισ διϊξεισ, τουσ βίαιουσ εξιςλαμιςμοφσ, τουσ γενίτςαρουσ, και γενικά όλα τα δεινά τθσ περιόδου. Διϊξεισ που αφοροφςαν ΚΑΙ ςτθν απαγόρευςθ τθσ παιδείασ! μαρτυρίεσ για «Ζλλθνεσ», «Ελλθνικό ζκνοσ» και «Ελλθνικό γζνοσ» και μάλιςτα από εκπροςϊπουσ τθσ Εκκλθςίασ Οι μαρτυρίεσ είναι από πλικοσ προςϊπων με χρονολογικι ςειρά Από τον Μαρξ μζχρι τον Βερζμθ(!) Από τον Γερμανό φιλόλογο του 16 ου αιϊνα Μ. Crusius μζχρι τον Κοραι Από Πατριάρχεσ μζχρι ξζνουσ Ιθςουΐτεσ και κεολόγουσ Από ξζνουσ διπλωμάτεσ και ιςτορικοφσ τθσ εποχισ μζχρι αγωνιςτζσ του 1821

3 Ανηίκποςζη 1η Πηγή: Γεπμανόρ θιλόλογορ Martin Crusius, 1584 Επιζηολές ηοσ πρωηονοηάριοσ ηοσ Οικ. Παηριαρτείοσ Θεοδόζιος Εςγομαλά Πεπί κπςθού ζσολειού, ΟΛΟΗ ανηιγπάθοςν ένα βιβλίο: Άιθεο Αγγέινπ, Τν Κξπθό Σρνιείν: Τν ρξνληθό ελόο κύζνπ. Ο Αγγέλοσ καο δηαβεβαηώλεη πωο ζηελ Turcograecia ηνπ Κξνπζίνπ δελ ππάξρεη νύηε ν παξακηθξόο ππαηληγκόο γηα απαγόξεπζεο ηεο παηδείαο από ηνπο Σνύξθνπο θαη γηα θξπθό ζρνιεηό. ΚΤΡΗΔ ΚΑΗ ΚΤΡΗΟΗ: Ο Αγγέλος ΓΔΝ ΓΗΑΒΑΔ ΚΑΛΑ ΣΗ ΠΖΓΔ ΣΟΤ!! Ο Κξνύζηνο ζηελ Turcograecia δεκνζίεπζε, κεηαμύ άιιωλ, θαη ηηο επηζηνιέο πνπ ηνπ είρε ζηείιεη ν Θενδόζηνο Ζπγνκαιάο, ν νπνίνο ήηαλ «πξωηνλνηάξηνο», δειαδή αξρηγξακκαηέαο ηεο παηξηαξρηθήο απιήο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Εθεί ν Ζπγνκαιάο πεξηγξάθεη ζηνλ ζπνπδαίν θίιν ηνπ ζε πνηα θαηάζηαζε βξίζθνληαλ νη ειιεληθέο πεξηθέξεηεο θαη νη ειιεληθέο πόιεηο παιαηόηεξα θαη ζηελ επνρή ηνπ. Αθνινπζνύλ ΠΕΝΣΕ ΑΠΟΠΑΜΑΣΑ 3

4 Και ενώ κάποηε ασηές οι περιοτές και οι πόλεις απολάμβαναν αθθονία αγαθών και εσδαιμονία, και ήζαν «λόγυν πηγαί», ζηην εποτή ηοσ Εςγομαλά όλα ασηά ήηαν πλέον «εθαληζκέλα θαη ιείςαλνλ κνλόηη θέξνληα ησλ πάιαη θαιώλ θαη ηεο ηόηε επδαηκνλίαο». Και ασηό διόηι ζηον καιρό ηοσ είναι «πάληα ηαύηα (θεπ) δεδνπισκέλα δνπιεία Αγαξελώλ, θαη νπθ έρνληα ηαο ειεπζέξνπο επηζηήκαο, εη κε ηη πνπ εθεπξίζθεηαη. Σν δ αίηηνλ, όηη αη θαθώζεηο θαη αη ζπδεηήζεηο ησλ ηπξαλλνύλησλ δεηλαί» «νθίαλ γαξ ή καζήκαηα, δνύινη όληεο λπλ, νπθ έρνκελ»

5 «Τνηνύηνπ θαηξνύ [αξίζηνπ] νη δπζηπρείο εκείο Έιιελεο ρξήδνκελ κελ, νπθ επηπρνύκελ δε ηπρείλ. [ ] Απνιέζαληεο γαξ εκείο βαζηιείαλ, θαη ζνθίαο εζηεξήζεκελ, βαξβαξσζέληεο ελ βαξβάξνηο ρξνλίσο, θαη αλαλεύεηλ ηαηο δπζηπρίαηο θωιπόκελνη» «Ηκείο γαξ νλόκαηη Έιιελεο. Απηνί δε (νη θνηηεηέο ηνπ Κξνπζίνπ), ζνθία θαη έξγνηο αξίζηνηο θαη ιακπξνίο» Οη αληηγξαθέο ηωλ εηθόλωλ ηνπ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟΤ θεηκέλνπ ηνπ Crusius, Martin: Turcograecia. - Basel, είλαη από εδώ 5

6 Όπωσ μασ αναφζρει ο Ηυγομαλάσ, το ςκοτάδι τθσ ςκλαβιάσ ζφερνε όλεσ τισ πόλεισ του Ελλθνιςμοφ ςε τραγικι αντίκεςθ με το λαμπρό βυηαντινό παρελκόν τουσ. Και για ποιον λόγο τα ελλθνικά μζρθ δεν είχαν πια τισ ελεφκερεσ επιςτιμεσ; Αδιαφοροφςαν οι Ζλλθνεσ; Κακόλου! Σο αντίκετο μάλιςτα. Γιατί όπωσ λζει πάλι ο ίδιοσ: «Δεκτικϊτατοί ειςιν οι τοισ τοιοφτοισ τόποισ ενοικοφντεσ, ότε διδαςκάλου τφχωςι, των μακθμάτων λαμβάνειν, δια τθν ενοφςαν ωσ οίμαι τω ελλθνικϊ γζνει ευγζνειαν και τθν κράςιν και κζςιν των τόπων αυτϊν. Α πλεονεκτιματά ειςι ΘΕΟΘΕΝ εμπεφυκότα, και ςχεδόν ανεξάλειπτα. Σα νζφθ δε των επιςυμβάντων κακϊν, τον ιλιον των καλϊν τοφτων ουκ εά και τθν ςοφίαν κάλλειν. Δϊθ δε Θεόσ ποτε άνεςιν και ΕΛΕΤΘΕΡΙΑΝ, τιν τε εισ το αρχαίον αποκατάςταςιν. Ορϊ δε νυν (ωσ και άλλοτε ζγραψα. Και λζγειν τοισ ενταφκα πάςιν ου παφομαι, τθν αλικειαν κθρφττων) μετοικιςαντα πάντα τα αγακά από των ελλθνικϊν τόπων και οικιςαντα εν θμίν. Θ τε ςοφία και των μακθμάτων επιςτιμαι, αι τζχναι αι άριςται, θ ευγζνεια, τα όπλα, ο πλοφτοσ, θ παίδευςισ και ο λοιπόσ των χαρίτων χορόσ. Ελλθνικϊν δε χαρίτων το κλζοσ βαρφσ ϊλεςεν αιϊν, βαρβαρικοίσ δαμάςασ ικεςιν αγλαϊνιν. Ώσ τισ λόγιοσ ανδρϊν (Αντϊνιοσ Ζπαρχοσ οφτοσ, Κερκυραίοσ) κρθνϊν τθν Ελλάδοσ καταςτροφιν, ηυγόν δουλείασ ακλεϊσ υποφζρουςαν, ζκλαυςε, ςτίχοισ 6

7 Διψάνε οι Ζλλθνεσ για παιδεία, λζει ο Ηυγομαλάσ, διότι το ελλθνικό γζνοσ ζχει ωσ ζμφυτα από τον Θεό «πλεονεκτιματα» τθν «ευγζνεια» και τθν φιλομάκεια. Αλλά θ βαριά και τυραννικι ςκλαβιά των Σοφρκων δεν αφινουν τθν ςοφία να ανκιςει Γι αυτό και προςεφχεται ςτον Θεό να δϊςει ςτο ελλθνικό γζνοσ τθν ελευκερία του! Τπενκυμίηουμε: Αυτά τα γράφει ο Θεοδόςιοσ Ηυγομαλάσ, πρωτονοτάριοσ του Οικουμενικοφ Πατριαρχείου το 1574 ςε επιςτολζσ του ςτον Γερμανό φιλόλογο Martinus Crusius, ο οποίοσ τισ δθμοςίευςε αυτοφςιεσ το 1584 ςτο βιβλίο του Turcograecia, που εκδόκθκε ςτθ Βαςιλεία. Βλζπουμε Δθλαδι ζναν κορυφαίο υπάλλθλο τθσ πατριαρχικισ αυλισ, τον Ηυγομαλά, 200 χρόνια πριν από τον Κοραι, να αποδίδει τθν άκλια κατάςταςθ ςτθν οποίαν βρίςκονταν όλεσ οι ελλθνικζσ περιοχζσ και πόλεισ του καιροφ του, ειδικά ςτο κζμα τθσ παιδείασ, ςτθν ςκλαβιά και τθν τυραννία των «Αγαρθνϊν»! 7

8 Αντίκρουςθ 2 θ Πθγι: Πατριάρχθσ Κωνςταντινουπόλεωσ Κφριλλοσ Λοφκαρισ, γφρω ςτα 1630 «Πωσ θ ανατολικι εκκλθςία και όλον το γζνοσ των Ελλινων είναι κακά καταςτρεμμζνον, τοφτο δεν το αρνοφμεκα. * + Όςον πωσ δεν ζχομεν ςοφίαν και μακιματα, αλικεια είναι. * + Αν *όμωσ+ είχε βαςιλεφςει ο Σοφρκοσ εισ τθν Φραγγίαν δζκα χρόνουσ, χριςτιανοφσ εκεί δεν *κα+ εφριςκεσ(!). Και εισ τθν Ελλάδα τϊρα διακόςιουσ χρόνουσ ευρίςκεται. Και κακοπακοφςιν οι άνκρωποι και βαςανίηονται δια να ςτζκουν εισ τθν πίςτιν τουσ, και λάμπει θ πίςτισ του Χριςτοφ. * + Και ςεισ μου λζγετε πωσ δεν ζχομεν ςοφίαν;» Α. Παπαδοποφλου-Κεραμζωσ, Λεροςολυμιτικι Βιβλιοκικθ, τ. 2, Αγ. Πετροφπολισ 1894, ςς Κ.Β. κουτζρθ, όπ. παρ. ςς

9 Αντίκρουςθ 3 θ Πθγι: Ιθςουίτθσ François Richard, 1657 «Πολλζσ φορζσ απορϊ πϊσ κατόρκωςε να επιβιϊςει θ χριςτιανικι πίςτθ ςτθν Τουρκία και πϊσ υπάρχουν ςτθν Ελλάδα ορκόδοξοι. Και να ςκεφτεί κανείσ, ότι ουδζποτε από τθν εποχι του Νζρωνοσ, του Δομθτιανοφ και του Διοκλθτιανοφ ζχει να υποςτεί ο Χριςτιανιςμόσ διωγμοφσ ςκλθρότερουσ από αυτοφσ που αντιμετωπίηει ςιμερα *δθλαδι το θ ανατολικι Εκκλθςία. [ ] Και όμωσ, οι Ζλλθνεσ είναι ευτυχιςμζνοι που παραμζνουν χριςτιανοί»[77]. Πθγι: Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, τ. Λϋ, ς. 150 Ακολουκεί το πρωτότυπο ςτα Γαλλικά. 9

10 Πρωηόησπη πηγή: François Richard, Τίηλος :Relation de Ce qui s est Passé de plus Remarquable a Saint-Erini isle de l Archipel depuis l Etablissement des Pères de la Compagnie de Iesus en Icelle. Avec la Declaration de Plusieurs Choses Memorables Touchant le Rit [et] la Creance des Grecs de ce Temps, et Touchant les Feux Sous-terrains, qui Sortirent du Fond de la Mer l an

11 Αντίκρουςθ 4 θ Πθγι: Νεκτάριοσ, Πατριάρχθσ Ιεροςολφμων, γφρω ςτα 1660 «Και μθν, τοιαφτθ τθσ Ανατολίδοσ νυν θ κατάςταςισ. Ου γαρ εςτι πόλισ και τόποσ, όπθ των ορκοδόξων θμϊν ου προχζονται υπζρ τθσ ευςεβείασ τα αίματα. * + Πϊσ οίεςκε *εςείσ οι Λατίνοι+ τουσ υπζρ Χριςτοφ κακοχουμζνουσ και δια τθν ομολογίαν κακ εκάςτθν ταλαιπωρουμζνουσ, πεινϊντάσ τε και δειψϊντασ και γυμνθτεφοντασ, * + διωκομζνουσ τε και βλαςφθμουμζνουσ; * + Και ει τι προςκτϊνται *οι ορκόδοξοι+ ιδρϊτι του προςϊπου, ουκ εισ τρυφιν ουμενοφν, ουκ εισ δόξαν, ουκ εισ κζλθμα ςαρκόσ, αλλ εισ το τελείν βαςιλικοφσ φόρουσ, υπζρ δφναμιν όντασ. [ + Μδε, τοιγαροφν, οποία νυν θ Ελλάσ και θ ορκόδοξοσ Ανατολίσ. * + Τεταπεινωμζνθ μεν κατά τον κόςμον, δεδοξαςμζνθ δε κατά τον Κεόν. * + Εισ ζκπλθξιν και κάμβοσ των ειδότων υμων *των κακολικϊν+ και αυτϊν των απίςτων *δθλαδι των Τοφρκων+. Θ εκκλθςία * + δόξα χριςτιανϊν αναδείκνυται, άμα και καφχθμα. Ει και εάλω θ Κωνςταντινοφπολισ και εδουλϊκει, το ζκνοσ ουδαμϊσ εξερριηϊκει» Κ.Β. κουτζρθ, Κείμενα του Νζου Ελλθνιςμοφ, Εκκλθςιαςτικαί Εκδόςεισ Εκνικισ Εκατονπεντθκοταετθρίδοσ 3, εν Ακιναισ 1971, ςς

12 Αντίκρουςθ 5 θ Πθγι: Άγγλοσ Διπλωμάτθσ Sir Paul Rycaut, 1679 The Present State of the Greek and Armenian Churches. A.D Επίςθμθ αναφορά του Διπλωμάτθ ςτον Βαςιλιά Κάρολο Β «Είναι τραγικι θ μετατροπι των ιερϊν τθσ κρθςκείασ, θ αποπομπι του βαςιλικοφ ιερατείου και θ μετατροπι των ναϊν ςε τηαμιά. Τα μυςτιρια του κυςιαςτθρίου τελοφνται κρυφά ςε μυςτικζσ και ςκοτεινζσ τοποκεςίεσ. Τζτοιεσ είδα ςτισ πόλεισ και τα χωριά που ταξίδεψα και μοιάηουν μάλλον με κρφπτεσ ι τάφουσ παρά με εκκλθςίεσ. Οι ςτζγεσ τουσ είναι ςχεδόν ςτο φψοσ τθσ επιφάνειασ του εδάφουσ, για να μθν κατθγορθκεί και θ ελάχιςτθ ζξαρςθ του οικοδομιματοσ ωσ κρίαμβοσ τθσ κρθςκείασ και πρόκλθςθ προσ τθν υπερθφάνεια των τεμενϊν. [ ] Δεν είναι λοιπόν παράδοξο για τθν ανκρϊπινθ λογικι, που βλζπει τθν καταπίεςθ και τθν περιφρόνθςθ ςτθν οποίαν είναι εκτεκειμζνοι οι καλοί χριςτιανοί, και τθν αμάκεια ςτισ εκκλθςίεσ τουσ, που οφείλεται ςτθν πενία του κλιρου, το ότι βρζκθκαν πολλοί που εγκατζλειψαν τθν πίςτθ. Μάλλον είναι καφμα, και επαλικευςθ των λόγων του Χριςτοφ πωσ πφλαι Άδου ου κατιςχφςουςιν αυτισ, που θ εκκλθςία εξακολουκεί να διατθρείται μζςα ςε τόςο μεγάλθ καταπίεςθ, και παρά τθν τυραννία και τα τεχνάςματα που ςτρζφονται εναντίον τθσ» Δθλαδι: όχι μόνο κρυφά ςχολειά, αλλά και ΚΡΤΦΕ ΕΚΚΛΘΙΕ! Σο 1678! ΣΟ ΜΑΡΣΤΡΕΙ ΑΓΓΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑΣΘ ΣΘΝ ΕΠΙΘΜΘ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΣΟΝ ΒΑΙΛΙΑ ΣΟΤ!! 12

13 Αντίκρουςθ 6 θ Πθγι: Άγγλοσ Θεολόγοσ Thomas Smith, 1680 Στο τζλοσ του 17ου αιϊνα, ο διακεκριμζνοσ Άγγλοσ κεολόγοσ Thomas Smith, εταίροσ, κοςμιτορασ και αντιπρόεδροσ του Magdalen College τθσ Οξφόρδθσ, όταν επζςτρεψε από τθν Κωνςταντινοφπολθ ζγραψε μια ειλικρινι και καλά πλθροφορθμζνθ αφιγθςθ για τθν ελλθνικι και τθν αρμενικι εκκλθςία. Εκεί εκφράηει τον καυμαςμό του και τθν απορία του για το πϊσ «οι ταλαίπωροι Ζλλθνεσ» ενϊ βρίςκονταν κάτω από μια τζτοια «οδυνθρι καταπίεςθ από τουσ ανόθτουσ και βλάςφθμουσ Τοφρκουσ», διατθροφςαν «με όλθ τουσ τθν ςτακερότθτα» τθν «ακζραιθ τθν ομολογία των μυςτθρίων τθσ πίςτεωσ, όπωσ αυτά πιςτεφονταν και γίνονταν αποδεκτά κατά τουσ πρϊτουσ χριςτιανικοφσ αιϊνεσ». J. Pinnington, Anglicans and Orthodox, Unity and Subversion, , Leominster 2003, ς. 74. S. Runciman, όπ. παρ. ς Ράνςιμαν, όπ. παρ. ς T. Smith, An Account of the Greek Church, Oxford 1680, ςς Βλ. ςχ. J. Pinnington, όπ. παρ. ς

14 Αντίκρουςθ 7 θ Πθγι: Θλίασ Μθνιάτθσ, Επίςκοποσ Κερνίκθσ και Καλαβρφτων, 1716 Λόγοσ Πανθγυρικόσ εισ τον Ευαγγελιςμόν τθσ Κεοτόκου Μαρίασ, ςτον τόμο Θλία Μθνιάτθ, Διδαχαί (πζμπτοσ λόγοσ πριν το τζλοσ). «Ζωσ πότε, πανακιρατε Κόρθ, το τριςάκλιον γζνοσ των Ελλινων ζχει να ευρίςκεται εισ τα δεςμά μιασ ανυποφζρτου δουλείασ; Ζωσ πότε να του πατι τον ευγενικόν λαιμόν ο βάρβαροσ Θραξ; [ ] Λοιπόν, εφςπλαγχνε Μαριάμ, [ ] χάριςζ του τθν προτζραν τιμι. Αςικωςζ το από τθν κοπρίαν τθσ δουλείασ εισ τον κρόνο του βαςιλικοφ αξιϊματοσ. Από τα δεςμά εισ το ςκιπτρον, από τθν αιχμαλωςίαν εισ το βαςίλειον. Και αν ετοφτεσ μασ οι φωνζσ δεν ςε παρακινοφςιν εισ ςπλάγχνοισ, ασ ςε παρακινιςωςιν ετοφτα τα πικρά δάκρυα, ποφ μασ πζφτουν από τα μάτια. Αλλ ανίςωσ και ετοφτα δεν φτάνουν, ασ ςε παρακινιςωςιν αι φωναί των και οι παρακάλεςεσ των αγίων ςου, όπου ακαταπαφςτωσ φωνάηουςιν από όλα τα μζρθ τθσ τριςακλίου Ελλάδοσ. [ ] Και δείχνοντάσ ςου τθν ςκλθροτάτθν τυραννίδα των ακζων Αγαρθνϊν ελπίηουςιν, από τθν άκραν ςου ευςπλαγχνίαν, του ελλθνικοφ γζνουσ τθν απολφτρωςιν. [ ] Αποδζξου λοιπόν, Παναγία Παρκζνε, τα δάκρυά μασ, [ ] δϊςε τόςθν δφναμιν του ευςεβεςτάτου θμϊν Δουκόσ των Ενετϊν εναντίον των ανκρωποκτόνων και αιμοβόρων βαρβάρων, ϊςτε να ςβθςκι τελείωσ το φωσ του φεγγαρίου» 14

15 Αντίκρουςθ 8 θ Πθγι: Χρφςανκοσ Νοταράσ, ο πρϊτοσ Ζλλθνασ διαφωτιςτισ, 1728 Επιςτολι του (ιγιλλιϊδεσ Γράμμα) ςτον θγεμόνα τθσ Μολδοβλαχίασ Γρθγοράςκο Γκίκα, όπου τον προτρζπει να αναγείρει «Φροντιςτιρια» ςτθν θγεμονία του «[Με τα «φροντιςτιρια» και τισ ακαδθμίεσ που είχαν παλιά,] Ακιναι και Ελλάσ ξφμπαςα, επί μζγα ευκλείασ και δόξθσ παριλαςεν. Εφ όςω γαρ ταφτθ γυμνάςια περιφανι και ακαδθμίαι ικμαηον, τοςοφτω διατεκρυλλθμζνθ [ ] ετφγχανε, ωσ και παροιμία παρ Ζλλθςι κεκρατθκζναι, τον μθ Ζλλθνα βάρβαρον αποφαίνουςα. Εξ ότου δε τοφτων εςτζρθται, ηυγϊ δουλείασ βαρυτάτω και τυραννικοτάτω υποπετωκυία, [ ] δφςτθνοσ και αξία κρινων αποκατζςτθ» Δθλαδι: Όςο θ Ακινα και όλθ θ Ελλάδα είχαν «φροντιςτιρια», «γυμνάςια» και «ακαδθμίεσ» είχαν φτάςει ςε μεγάλθ δόξα. Αλλά όταν μπικαν κάτω από τον «βαρφτατο» και «τυραννικότατο» «ηυγό» τθσ «δουλείασ», όλα αυτά τα ζχαςαν και θ «δυςτυχιςμζνθ» «Ελλάδα» κατάντθςε άξια μόνον για «κρινουσ», λζει εδϊ ο πατριάρχθσ Χρφςανκοσ Χρυςάνκου Πατριάρχου Λεροςολφμων, Σιγιλλιϊδεσ Γράμμα περί τθσ εν Μολδοβλαχία υπό Γρθγοράςκου Γκίκα Βοεβόδα Φροντιςτθρίων Ανεγζρςεωσ, 9/1728, ςτθν ζκδοςθ του É. Legrand, Recueil Documents Grecs, Concernant les Relations du Patriarcat de Jérusalem avec la Roumanie ( ), Bibliothèque Greque Vulgaire 7, Αϋ ζκδοςθ Paris 1895, ς. 283, Βϋ ζκδοςθ Paris 1903, ς

16 Αντίκρουςθ 9 θ Πθγι: Κοςμάσ ο Αιτωλόσ, ιερομόναχοσ (και Άγιοσ) γφρω ςτο 1760 Αναφορά από βιβλίο του Θάνου Βερζμθ(!) «θ εκκλθςία μασ είναι ελλθνικι και το γζνοσ μασ είναι ελλθνικόν» Θ. Βερζμθσ-Γ. Κολιόπουλοσ, Ελλάσ, Θ Σφγχρονθ Συνζχεια, Ακινα, 2006, ς

17 Αντίκρουςθ 10 θ Πθγι: Ακανάςιοσ Κομνθνόσ Τψθλάντθσ, 18 οσ αιϊνασ Ζργο «Τα Μετά τθν Άλωςιν », ςελίδα 117 (εκδόκθκε περίπου 100 χρόνια αργότερα, το 1870 ςτθν Κωνςταντινοφπολθ) το παηάρι (αγορά) του Καΐρου είδε κομμζνεσ γλϊςςεσ Ελλινων, οι οποίοι επζμεναν να ομιλοφν ελλθνικά παρά τθν ςχετικι απαγόρευςθ των τοπικϊν αρχϊν. ε μια εποχι που οι Οκωμανοί γενικά είχαν επιτρζψει ι ανεχκεί τθν δθμόςια λειτουργία ελλθνικϊν εκπαιδευτθρίων, ο τοπικόσ Οκωμανόσ θγεμόνασ τθσ Αιγφπτου απαγόρευε τθν χριςθ τθσ ελλθνικισ επί ποινι αποκοπισ τθσ γλϊςςασ θρωικοί Ζλλθνεσ αντζςτθςαν! 17

18 Αντίκρουςθ 11 θ Πθγι: Ρϊςοσ Ναφαρχοσ Γρεχγ, 1769 Σο αυτόγραφο θμερολόγιο αναδθμοςιεφκθκσ ςτο περιοδικό Παρναςςόσ, τόμοσ 3, αρ. 1, 1879 «Απηνθξάηεηξα γηλώζθνπζα όηη νη Έιιελεο επί ηόζνπο ήδε αηώλαο θαηαδπλαζηεπόκελνη ππό ησλ Σνύξθσλ επόζνπλ ηελ εθ ηνπ αθνξήηνπ ηνύηνπ δπγνύ απειεπζέξσζηλ...» 18

19 Αντίκρουςθ 12 θ Πθγι: Ευγζνιοσ Βοφλγαρθσ Το δφςτυνον ζκνοσ των Γραικϊν, 1771 Ικετιρια του Γζνουσ των Γραικϊν προσ πάςαν τθν χριςτιανικιν Ευρϊπθν (ςελ. 2). «Καυμάηει τάχατισ, ότι υπό μίαν βαρβαρικιν Δεςποτείαν, εν ι αι μακιςεισ είναι ανωφελείσ, ι και επικίνδυνοι, ςπάνιαι φαίνονται μεταξφ των Γραικϊν αι τζχναι και αι επιςτιμαι; Ασ καυμάηθ μάλιςτα ο τοιοφτοσ, πϊσ είναι δυνατόν εν τοιαφτθ ελεεινι καταςτάςει, να διατρίβωςι τόςοι Γραικοί διεςπαρμζνοι εισ τασ Ακαδθμίασ τθσ Ευρϊπθσ, δια να εξαντλιςωςι τθσ Σοφίασ τα νάματα.» 19

20 Αντίκρουςθ 13θ Πθγι: Ιερομόναχοσ Δανιιλ Φιλιππίδθσ, 1791 «Αχ! Τι βαςίλειο ικελε είναι θ Τουρκία! Πόςο φοβερό εισ τα ζξω, πόςο ευτυχιςμζνο εισ τα μζςα, αν ιταν ευνομία. [ ] Μα, Αρβανίται εξίςου εισ καιρόν ειρινθσ και πολζμου να περιπατοφν με ςτρατιωτικζσ ςθμαίεσ, να πατοφν χωριά, να καίουν ςπίτια, να ςκλαβϊνουν. Μα τι να λζγω εκείνα οποφ είναι εισ όλουσ γνωςτά;» Δανιιλ ιερομονάχου, Γρθγορίου ιεροδιακόνου, Γεωγραφία Νεωτερικι, εν Βιζννθ 1791, ςς Και ςτθν ςφγχρονθ επανζκδοςι τθσ, Α. Κουμαριανοφ (επιμ.), Δανιιλ Φιλιππίδθσ, Γρθγόριοσ Κωνςταντάσ, Γεωγραφία Νεωτερικι, Στοχαςτικι Πεηογραφία 45, Νζα Ελλθνικι Βιβλιοκικθ (Διευκυντισ Α. Αγγζλου), Ακινα 2006 * , ς

21 Αντίκρουςθ 14θ Πθγι: Αδαμάντιοσ Κοραισ, 1798 Αδελφικι Διδαςκαλία «Είναι εισ όλουσ γνωςτόν εισ πόςθν ακμιν ζφκαςε τθν ςιμερον των Τοφρκων θ τυραννία. * + Οι ταλαίπωροι Γραικοί δεν είναι πλζον κφριοι μιτε κτθμάτων, μιτε τζκνων, μιτε των ιδίων αυτϊν γυναικϊν. H τιμι και θ ηωι των κρζμαται από τθν κζλθςιν όχι μόνον αυτοφ του πρωτοτυράννου, αλλά και εκάςτου από τουσ ελαχίςτουσ αυτοφ δοφλουσ. Tισ δεν θξεφρει το πλικοσ των Γραικϊν τθσ Κριτθσ, όςοι, δια να φφγωςι τα τοςαφτα δεινά, θναγκάςκθςαν να αρνθκϊςι τθν πατρικιν αυτϊν κρθςκείαν; Tισ αγνοεί τασ βίασ και τασ αρπαγάσ των παρκζνων, των παίδων, όςαι κακ θμζραν ςυμβαίνουςιν εισ τθν Κεςςαλονίκθν, ϊςτε να αναγκάηωνται οι άκλιοι γονείσ να μακρφνωςιν από τον πατρικόν οίκον τα φίλτατα τζκνα, δια να τα ελευκερϊςωςιν από τθν αςζλγειαν των βδελυρϊν Γιανιτηάρων; [ ] Tισ δεν εκρινθςε τουσ εκτοπιςμοφσ και τασ μετοικεςίασ τοςοφτων Γραικϊν, όςοι μθν υποφζροντεσ πλζον τον Ωκωμανικόν ηυγόν εςκορπίςκθςαν, εισ διαφόρουσ τόπουσ τθσ Ευρϊπθσ; * + Όλα ταφτα και άλλα μφρια κακά προζρχονται από τθν παράνομον των Τοφρκων διοίκθςιν.». 21

22 Αντίκρουςθ 15θ Πθγι: Αδαμάντιοσ Κοραισ, 1801 άλπιςμα Πολεμιςτιριον Α. Κοραισ, *1801+: «Tισ εξ θμϊν δεν εδοκίμαςε τθν απάνκρωπον αγριότθτα και αςπλαγχνίαν τθσ διεςτραμμζνθσ των Oςμανλίδων γενεάσ; Αυτοί * + μασ εγφμνωςαν από τθν προγονικιν θμϊν δόξαν. * + Τουσ ιεροφσ θμϊν ναοφσ μετζβαλον εισ τηαμία, και μθ αρκοφμενοι εισ το να μασ ςτεροφςι τα αναγκαία μζςα του να ςυςτιςωμεν ςχολεία εισ ανατροφιν και φωτιςμόν των θμετζρων τζκνων, μασ αρπάηουςιν από τουσ πατρικοφσ κόλπουσ και αυτά τα τζκνα, δια να τα κατθχϊςιν εισ τθν κρθςκείαν του Μωάμεκ, ι να τα μεταχειρίηωνται... ω Γραικοί, και πϊσ να προφζρθ το ςτόμα μου τοιαφτθν των Γραικϊν καταιςχφνθν; Δια να τα μεταχειρίηωνται εισ τασ αςελγείσ και παρανόμουσ αυτϊν θδονάσ. Μασ κρίνουςιν αδίκωσ και μασ ςτεροφςι τθν ηωιν χωρίσ ζλεον ι κρίςιν. Εισ τασ κεφαλάσ των δυςτυχϊν Γραικϊν ζπεςαν ςιμερον όλαι αι φρικταί εκείναι κατάραι, με τασ οποίασ ο Κεόσ εφοβζριηε πάλαι τουσ Λουδαίουσ». 22

23 Αντίκρουςθ 15 θ (ςυνζχεια) Αδαμάντιοσ Κοραισ, 1801, άλπιςμα Πολεμιςτιριον, ελίδα 14 χόλιο: Κάποιοι Κοραϊκότεροι του Κοραι 200 χρόνια μετά, ακόμα ψάχνουν για πθγζσ που να ιςχυρίηονται ότι οι Οκωμανοί ΔΕΝ «ςτεροφςαν τα αναγκαία μζςα για να ςυςτιςουν οι Ζλλθνεσ ςχολεία για τθν ανατροφι και τον φωτιςμό των τζκνων τουσ». Ερϊτθςθ: Σον Κοραι τον διάβαςαν; 23

24 Αντίκρουςθ 16 θ Πθγι: Αδαμάντιοσ Κοραισ, 1801 άλπιςμα Πολεμιςτιριον, ςελίδα 15 Εξαιτίασ των Τοφρκων θ κοινι πατρίσ θμϊν, θ πατρίσ των τεχνϊν και των επιςτθμϊν, θ πατρίσ των φιλοςόφων και των θρϊων, ζγινε ςιμερον κατοικθτιριον τθσ αμακίασ και βαρβαρότθτοσ, αλθκζσ ςπιλαιον λθςτϊν, των και απ αυτοφσ τουσ λθςτάσ αναιδεςτζρων Oςμανλίδων. Δια τουσ Τοφρκουσ ονειδιηόμεκα και καταφρονοφμεκα από τουσ Ευρωπαίουσ, οι οποίοι χωρίσ τα φϊτα τθσ Ελλάδοσ ικελον ίςωσ ακόμθ κοιμάςκαι εισ τον ςκότον τθσ προγονικισ αυτϊν βαρβαρότθτοσ. Tοιαφτα και τοςαφτα, φίλοι και αδελφοί, επάκομεν από το απάνκρωπον γζνοσ των Μουςουλμάνων» 24

25 Ανηίκποςζη 17 η Πηγή: John Griffiths, Travels in Europe, Asia Minor and Arabia, London 1805, ζ «Η πνιηηηθή θαηάζηαζε ησλ Ειιήλσλ πνπ θαηνηθνύλ ζηελ Τνπξθία είλαη εδώ θαη πνιύ θαηξό πξαγκαηηθά αμηνζξήλεηε, θαη ε πνηθηιία ησλ ηαπεηλώζεσλ ζηηο νπνίεο απηνί είλαη εθηηζέκελνη, ηνπο έρεη νδεγήζεη πεξηζζόηεξεο από κηα θνξέο ζε απειπηζκέλνπο αγώλεο γηα ηελ απειεπζέξσζή ηνπο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αλακθηζβήηεησλ δηθαησκάησλ ηνπο». PA122#v=snippet&q=The%20political%20situation%20&f=false 25

26 Αντίκρουςθ 18 θ Πθγι: Αλζξανδροσ Τψθλάντθσ, 24 Φεβ 1821 Μάχου υπζρ Πίςτεωσ και Πατρίδοσ «Στρζψατε τουσ οφκαλμοφσ ςασ, ω ςυμπατριϊται, και ίδετε τθν ελεεινιν μασ κατάςταςιν! Κδετε εδϊ τουσ ναοφσ καταπατθμζνουσ, εκεί τα τζκνα μασ αρπαηόμενα δια χριςιν αναιδεςτάτθν τθσ αςελγοφσ φιλθδονίασ των βαρβάρων τυράννων μασ, τουσ οίκουσ μασ γεγυμνωμζνουσ, τουσ αγροφσ μασ λεθλατθμζνουσ και θμάσ αυτοφσ ελεεινά ανδράποδα!». 26

27 Αντίκρουςθ 19 θ Πθγι: τζφανοσ Κανζλλοσ, 1822 Επιςτολι ςτον Γερμανό κεατρικό υγγραφζα Κκεν Μιλάει κακαρά για κρυφό ςχολειό! (ΔΕΙΣΕ ΣΟ ΒΙΝΣΕΟ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΕΙ).. 27

28 Αντίκρουςθ 20 θ Πθγι: Yπαςπιςτισ του Κολοκοτρϊνθ Φϊτιοσ Χρυςανκόπουλοσ ι Φωτάκοσ, 1829 ΑΠΟΜΝΘΜΟΝΕΤΜΑΣΑ ΠΕΡΛ ΣΘ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΕΠΑΝΑΣΑΕΩ, τόμοσ Αϋ, ςελ. 36, ἔκδ. Ἑταιρίασ Πελοποννθςιακῶν πουδῶν, Ἀκῆναι 1974 «Μόνοι των οἱ Ἕλλθνεσ ἐφρόντιηαν διά τθν παιδείαν, ἡ ὁποία ἐςυνίςτατο εἰσ το να μανκάνουν τά κοινά γράμματα και ὀλίγθν ἀρικμθτικιν ἀκανόνιςτον. Ἐν ἐλλείψει δε διδαςκάλου ὁ ἱερεφσ ἐφρόντιηε περί τοφτου. Ὅλα αὐτά ἐγίνοντο ἐν τῷ ςκότει και προφυλακτά ἀπό τουσ Τοφρκουσ».. 28

29 Αντίκρουςθ 21θ Πθγι: Κωνςταντίνοσ Μ. Κοφμασ, 1832 «Οι άγριοι γιανίτςαροι κατζτρωγαν τουσ πτωχοφσ χριςτιανοφσ αςπλάχνωσ. Εηιτουν κραςιά, φαγθτά, ενδφματα, αργφριον. [ ] Τισ θδφνατο να αντιςτακι εισ τιοφτουσ απαιτθτάσ; Πολλοί ζπιπταν κφματα των γιανιτςάρων ατιμωρθτί εισ τουσ δρόμουσ, διότι δεν θδυνικθςαν να εκπλθρϊςωςι τα ηθτιματά των. Η Λάριςςα ζδειξε τρομερότατα παραδείγματα του λεγομζνου. Η τιμι των αρρζνων εκυςιάηετο εισ τα άγρια πάκθ των. Και όςοι φιλόςτοργοι και οπωςοφν ευκατάςτατοι γονείσ δεν υπζφεραν τθν αιςχφνθν ταφτθν, θναγκάηοντο να εξορίηωςι τα τζκνα των από τασ πατρικάσ των αγκάλασ εισ κϊμασ κατοικουμζνασ υπό μόνων χριςτιανϊν» Κωνςταντίνοσ Μ. Κοφμασ, Λςτορίαι των Ανκρωπίνων Πράξεων, τ. 12, εν Βιζννθ τθσ Αυςτρίασ 1832, ςς

30 Αντίκρουςθ 22 θ Πθγι: Θεόδωροσ Κολοκοτρϊνθσ, 1846 Κ. Κολοκοτρϊνθ, Διιγθςισ Συμβάντων τθσ Ελλθνικισ Φυλισ από τα 1770 ζωσ τα 1836, υπαγόρευςε Κεόδωροσ Κωνςταντίνου Κολοκοτρϊνθσ, Ακινθςιν 1846, ς. 48. «Εισ τον καιρό τθσ νεότθτοσ, όπου θμποροφςα να μάκω κάτι τι, ςχολεία, ακαδθμίαι δεν υπιρχαν. Μόλισ ιςαν μερικά ςχολεία, εισ τα οποία εμάκαιναν να γράφουν και να διαβάηουν. Οι παλαιοί κοτςαμπάςιδεσ, όπου ιςαν οι πρϊτιςτοι του τόπου, μόλισ ιξευραν να γράφουν το όνομά τουσ. Το μεγαλφτερο μζροσ των αρχιερζων δεν ιξευρε παρά εκκλθςιαςτικά κατά πράξιν, κανζνασ όμωσ δεν είχε μάκθςι. Το ψαλτιρι, το κτωιχι, ο μθναίοσ, άλλαι προφθτείαι ιςαν τα βιβλία οποφ ανζγνωςα» 30

31 Ανηίκποςζη 23 η Πηγή: Κάπολορ Μαπξ, The Eastern question, 1853 «Εθαηνληάδεο Ρώζζνη πξάρηνξεο πεξηέξρνληαλ ηελ Τνπξθία, παξνπζηάδνληαο ζηνπο Ειιελνξζόδνμνπο ηνλ νξζόδνμν απηνθξάηνξα ωο ηελ θεθαιή, ηνλ θπζηθό πξνζηάηε θαη ηνλ ηειηθό ειεπζεξωηή ηεο θαηαπηεζκέλεο Αλαηνιηθήο Εθθιεζίαο...Ο θιήξνο ηεο Ειιελνξζόδνμεο Εθθιεζίαο πνιύ γξήγνξα νξγαλώζεθε ζε κηα κεγάιε ζπλνκσζία κε ζθνπό ηελ δηάδνζε ησλ ηδεώλ απηώλ. Η ζεξβηθή εμέγεξζε ηνπ 1809 θη ν ειιεληθόο μεζεθωκόο ηνπ 1821 ππνθηλήζεθαλ άκεζα από ξωζζηθό ρξπζάθη θαη ξωζζηθή επηξξνή» [Αν ςποτιαζηώ όηι μέσπι και ο Μαπξ ζςνομώηηζε ςπέπ ηος «θαηαζθεπαζκέλνπ κύζνπ» ηηρ Οπθόδοξηρ Δκκληζίαρ...] pg=pa343&hl=el&pg=pa21#v=onepage&q=1821&f=fa lse 31

32 Αντίκρουςθ 24 θ Πθγι: Κανζλλοσ Δελθγιάννθσ, Απομνθμονεφματα, 1854 Απομνθμονεφματα Αγωνιςτϊν του 21, Ακιναι 1957, τ.1, ς. 27 *Ο λόγοσ για τον πατζρα του+ «άνευ παιδείασ, κακότι τότε δεν υπιρχον εισ τθν Πελοπόννθςον Ελλθνικά Σχολεία». 32

33 Αντίκρουςθ 25 θ Πθγι: Αντϊνιοσ Μθλιαράκθσ, 1885 «Κα ιτο μακρόσ ο λόγοσ αν κατεγράφομεν ενταφτα όλασ τασ ριςεισ τθσ οδφνθσ και του πόνου, δι ων οι ςυγγραφείσ ι οι μεταφραςταί ανεκοφφιηον, γράφοντεσ, το βαρφνον αυτοφσ ψυχικόν άλγοσ. Πάντα τα βιβλία τθσ 15 μζχρι τθσ 18 εκατονταετθρίδοσ, και μάλιςτα οι πρόλογοι αυτϊν, βρίκουςι τοιοφτων ςχετλιαςμϊν, δι ων χρωματίηεται θ οικτρά και ελεεινι εικϊν τθσ καταςτάςεωσ, εν θ διετζλουν πάςαι αι ελλθνικαί χϊραι, κακ όλον το μακρόν διάςτθμα τθσ δουλείασ» Α. Μθλιαράκθσ, «Δανιιλ Φιλιππίδθσ και θ Γεωγραφία Αυτοφ, 1791», Εςτία ΛΚϋ, 1885, τεφχ. 447, ς

34 Αντίκρουςθ 26 θ Πθγι: Γάλλοσ περιθγθτισ τθσ Θπείρου Rene Puaux, 1913 «Δυςτυχιςμζνθ Βόρειοσ Ιπειροσ» «Κανζνα βιβλίο τυπωμζνο ςτθν Ακινα δεν γινόταν δεκτό ςτα ςχολεία τθσ Θπείρου. Ιταν επιβεβλθμζνο να τα προμθκεφονται όλα από τθν Κωνςταντινοφπολθ. Θ Ελλθνικι Ιςτορία ιταν απαγορευμζνθ. Στθν περίπτωςθ αυτι λειτουργοφςαν πρόςκετα κρυφά μακιματα, όπου χωρίσ βιβλία, χωρίσ τετράδια, ο νεαρόσ Θπειρϊτθσ μάκαινε για τθ μθτζρα Πατρίδα, διδαςκόταν τον Εκνικό τθσ Ύμνο, τα ποιιματά τθσ και τουσ ιρωζσ τθσ. Οι μακθτζσ κρατοφςαν ςτα χζρια τουσ τθν ηωι των δαςκάλων τουσ. Μία ακριτομυκία, μια καταγγελία ιταν αρκετι. Δεν είναι ςυγκινθτικό, αυτά τα διακόςια μικρά αγόρια και τα διακόςια πενιντα κοριτςάκια να δζχονται τισ επιπλζον ϊρεσ των μακθμάτων (...), να ςυηθτοφν για τθν Ελλάδα και επιςτρζφοντασ ςτισ οικογζνειζσ τουσ με τα χείλθ ραμμζνα να κρατοφν τον ενκουςιαςμό μυςτικό ςτθν καρδιά;» (ςελ. 126). Να ςθμειωκεί ότι ο Γάλλοσ ςυγγραφζασ περιθγικθκε ςτον χϊρο τθσ Θπείρου ΠΡΙΝ απελευκερωκεί από τουσ Ζλλθνεσ, οπότε βριςκόταν ακόμθ υπό τθν Οκωμανικι Αυτοκρατορία. 34

35 Αντίκρουςθ 27 θ Πθγι: Κακθγθτισ Ιωάννθσ Αναςταςίου, 1986 Σόμοσ Επιςτθμονικοφ ςυνεδρίου προσ τιμιν των Νεομαρτφρων, τθσ Λ.Μ. Κεςςαλονίκθσ, Κες/νίκθ, Νοζμβριοσ 1986 «Πρέπει νά ἔχουμε ὑπ' ὄψθ μασ ὅτι τά προνόμια παραβιάηονταν καί ὅτι οἱ ἴδιοι οἱ Τοῦρκοι ὁμολογοῦςαν ὅτι ἐξιςλάμιηαν χριςτιανούσ μέ τή βία. Ὁ περιθγθτήσ τοῦ ΛΗ' αἰῶνα Ἐβλιγιά Τςελεμπῆ περιγράφει τό παιδομάηωμα ςτή πόλθ Στάροβα τῆσ Βουλγαρίασ. Ὁ ἴδιοσ γράφει ὅτι τήν ἡμέρα τοῦ Πάςχα οἱ Τοῦρκοι ςτή Βέροια καί ςτήν Ἔδεςςα γιόρταηαν τήν κατάκτθςθ τῶν δύο αὐτῶν πόλεων. Ἄν τήν ἡμέρα αὐτή κάποιοσ χριςτιανόσ ἔβγαινε ἀπό τό ςπίτι του, τόν ἔπιαναν καί τόν ἐξιςλάμιηαν... Πόςοι εἶναι οἱ Νεομάρυυρεσ; Εἶναι ἄγνωςτο. Ἀναφέρονται ὑπέρ τούσ χίλιουσ, ςέ ὅλεσ τίσ πόλεισ τῶν ὀρκοδόξων, καί ὀ Νικόδθμοσ ὁ Ἁγιορείτθσ ςτό "Νέο Μαρτυρολόγιο" ςτήν Α' ἔκδοςθ βιογραφεῖ 87 Νεομάρτυρεσ. Τό Βυηάντιο μᾶσ εἶχε ςυνθκίςει ςτήν τιμή ἁγίων κλθρικῶν καί μοναχῶν μέ τούσ Νεομάρτυρεσ γυρίηουμε πίςω ςτόν καιρό τῆσ ἀρχαίασ ἐκκλθςίασ, γιατί ὅπωσ καί τότε, οἱ περιςςότεροι Νεομάρτυρεσ εἶναι λαϊκοί καί ἁπλοί ἄνκρωποι τῆσ κακθμερινῆσ ηωῆσ, ἄνδρεσ καί γυναῖκεσ ἄνδρεσ πού ἔκαναν διάφορα ἐπαγγέλματα ἔχουμε παντοπώλθ, κθπουρό, ναύτθ, ἔμπορο, βοςκό, φούρναρθ, καηαντηῆ, ηωγράφο, κουρέα, γουναρᾶ, χτίςτθ, ψαρᾶ.... Ἡ ὁμολογία εἶναι ἁπλή. Ὁ Μιχαήλ ἄλλον λόγον δέν ἔλεγεν παρά τό δέν τουρκίηω. Ὁ Δαμιανόσ εἰσ τήν πίςτιν τῶν χριςτιανῶν ἐγεννήκθκα καί εἰσ αὐτήν κέλω νά ἀποκάνω. " ( ςελ 30, 31, 33). 35

36 Αντίκρουςθ 28 θ Πθγι: Άγγλοσ ιςτορικόσ Richard Glogg, 1992 R. Glogg, Συνοπτικι Λςτορία τθσ Νεϊτερθσ Ελλάδασ, Ακινα 1995 *αγγλικό πρωτότυπο: 1992+, ς. 16 «οι διάφοροι ταπεινωτικοί όροι διαβίωςθσ για τουσ χριςτιανοφσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ιδιαίτερα ςκλθρι μεταχείριςθ εκ μζρουσ των τοπικϊν οκωμανικϊν αρχϊν, μποροφςαν να οδθγιςουν ςε ατομικι ι μαηικι προςχϊρθςθ ςτο Ιςλάμ». «είναι ςτ αλικεια αδφνατον να περιγράψει κανείσ τισ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ χιλιάδεσ Ζλλθνεσ εξιςλαμίςκθκαν.» 36

37 Αντίκρουςθ 29 θ Πθγι: Κϊςτασ Φωτιάδθσ, 1992 Είναι ςτ αλικεια αδφνατον να περιγράψει κανείσ τισ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ χιλιάδεσ Ζλλθνεσ εξιςλαμίςκθκαν. Κάκε χωριό, κάκε πόλθ, κάκε οικογζνεια αποτελεί και μια ιδιαίτερα τραγικι ιςτορία. Θ φριχτι τυραννία των πζρα από κάκε ζλεγχο τοπικϊν Τοφρκων διοικθτϊν, ο κρθςκευτικόσ φανατιςμόσ των μουςουλμάνων, οι πιζςεισ και οι διωγμοί των ντερεμπζθδων, τα ςυνεχι βαςανιςτιρια, λφγιηαν το ανκρϊπινο θκικό και τουσ ανάγκαηαν μπροςτά ςτθν φοβερι κατάςταςθ να αλλαξοπιςτιςουν. Ζτςι δθμιουργικθκε και το φαινόμενο του κρυπτοχριςτιανιςμοφ. Εδϊ πρζπει να ςθμειϊςουμε πωσ οι εξιςλαμιςμοί δεν ιταν ζνα γεγονόσ μόνον τθσ «πρϊτθσ» τουρκοκρατίασ, του 15ου ι του 16ου αιϊνα, αλλά μια τακτικι που ςυνεχίςκθκε από τουσ Τοφρκουσ απτόθτα μζχρι και τθν τελευταία μζρα πριν τθν ανταλλαγι (τo 1922) Κ. Φωτιάδθσ, Θ Γενοκτονία των Ελλινων του Πόντου, Μδρυμα τθσ Βουλισ των Ελλινων για τον Κοινοβουλευτιςμό και τθ Δθμοκρατία, Ακινα 2004, Πελαγίδθσ, «Κρυπτοχριςτιανοί ι Κρυπτομουςουλμάνοι; Προβλιματα από Προξενικζσ Εκκζςεισ για τισ Πρϊτεσ Κινθτοποιιςεισ των Κρυπτοχριςτιανϊν του Πόντου (1857)», ςτον τόμο «Θ κακ θμάσ Ανατολι», Αφιερωματικόσ Τόμοσ ςτον Κωνςταντίνο Δελθκωνςταντι, Φλϊρινα 2005, ς

38 Σο βίντεο είναι μία παραγωγι του θλεκτρονικοφ περιοδικοφ ΑΝΣΙΒΑΡΟ Πλειάδα άρκρων για τθν Επανάςταςθ του 1821 μπορείτε να βρείτε ςτθ διεφκυνςθ Επιμζλεια των βίντεο: Α. τ. 38

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων και θ πολφνεκρθ διαμάχθ τουσ. Ποιοι είναι οι Σουνίτεσ και ποιοι οι Σιίτεσ. Ποιο δόγμα ακολουκοφν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ Tři osobnosti řeckého malířství Δομθνικοσ Θεοτοκόπουλοσ Ο Δομινικοσ Θεοτοκόπουλοσ (Χάνδακασ 1541-Σολζδο 1614), γνωςτόσ επίςθσ με

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτική Ιςτορία του Πόντου. Γενοκτονίασ του Ποντιακού Ελληνιςμού

Περιληπτική Ιςτορία του Πόντου. Γενοκτονίασ του Ποντιακού Ελληνιςμού Περιληπτική Ιςτορία του Πόντου Και τθσ Γενοκτονίασ του Ποντιακού Ελληνιςμού (Ιςτορικά τεκμιρια, μαρτυρίεσ, άρκρα) για τουσ μακθτζσ του Γυμναςίου και Λυκείου των Ελλθνικϊν ςχολείων τθσ Αυςτραλίασ επιμζλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα;

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; 49 29 19 2 Ρολλά Αρκετά Λίγα Σχεδόν τίποτα 0745 / Διάγραμμα 1 ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά Τα κροσζηά! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά τα κρουςτά! 1. Γιατί ονομάηονται κρουςτά όργανα; Το όνομα «κρουςτά» όργανα προζρχεται από το ριμα κροφω/χτυπώ και δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ & ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ Χριςτουγεννιάτικεσ ευχζσ κα βγάλω και κα ςτείλω από τα βάκθ τςθ καρδιάσ όπου κι 'αν ζχω φίλο κι ασ γίνει κάκε μου ευχι ςτον

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Τα επώνυμα τησ Πορτήσ

Τα επώνυμα τησ Πορτήσ Τα επώνυμα τησ Πορτήσ Από τα υπάρχοντά Μθτρϊα αρρζνων τθσ Πορτισ και με βάςθ τθν αρχαιότερθ καταγραφι, αντιγράψαμε το κάκε επϊνυμο μια φορά με πρϊτθ καταγραφι του ΚΟΚΚΑΛΗ- ΜΗΛΙΟ (1830) και τελευταία του

Διαβάστε περισσότερα

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while )

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) 3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) Στα πιο πολλά προγράμματα απαιτείται κάποια ι κάποιεσ εντολζσ να εκτελοφνται πολλζσ φορζσ για όςο ιςχφει κάποια ςυνκικθ. Ο αρικμόσ των επαναλιψεων μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ Νοζμβριοσ 2012 Φαλαφζλ (Αίγυπτοσ) Αλάτι ουςάμι Ρεβίκια Λάδι Λίγο νερό Βάηουμε τα ρεβίκια, το αλάτι, το λάδι και λίγο νερό και

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Δθμιτριοσ Βλάχοσ φμβουλοσ Φιλολόγων Ροδόπθσ Επιμόρφωςθ ςτθν Ιςτορία Γϋ Γυμναςίου Ενότθτα 48: Κατοχι Αντίςταςθ Απελευκζρωςθ Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Παρελκόν: το όχι πια τώρα Μζλλον: το όχι ακόμθ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ορ Πανελλήνιορ Διαγωνιζμόρ «Λέμε ΟΧΙ ζηο ζσολικό εκθοβιζμό» (Μια διαζκεςή παπαμςθιού από ηοςρ μαθηηέρ) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ επτέμβπιορ- Νοέμβπιορ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ: ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ ή ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ;

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ: ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ ή ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ; ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ: ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ ή ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ; Πολλζσ φορζσ ακοφμε από χριςτιανικοφσ κφκλουσ να καταδικάηεται κάκε κρθςκευτικι προςπάκεια διαλόγου και ςυνεργαςίασ μεταξφ χριςτιανικϊν ι μθ χριςτιανικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Η απελευθέρωςη τησ Θεςςαλονίκησ το 1912*

Η απελευθέρωςη τησ Θεςςαλονίκησ το 1912* Η απελευθέρωςη τησ Θεςςαλονίκησ το 1912* Η απελευκζρωςθ τθσ Θεςςαλονίκθσ, από μια ςυγκυρία τθσ ιςτορίασ, ςυνζπεςε με τθ μζρα τθσ γιορτισ του Aγίου Δθμθτρίου. Ήταν 26 Οκτωβρίου του 1912, γφρω ςτισ 11 το

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των χριςτιανικών χωρών. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρώνεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγέλματα. Εργασιακά στερεότυπα. Περιβάλλον Εργασίας. Εργασιακές Σχέσεις. Εξοπλισμός μέσα παραγωγής

Επαγγέλματα. Εργασιακά στερεότυπα. Περιβάλλον Εργασίας. Εργασιακές Σχέσεις. Εξοπλισμός μέσα παραγωγής Επαγγέλματα Εργασιακά στερεότυπα Περιβάλλον Εργασίας Εργασιακές Σχέσεις Εξοπλισμός μέσα παραγωγής Πταν δθμιουργείται μια κινθματογραφικι ταινία ενςωματϊνονται ς αυτιν και «απακανατίηονται» πολλά και διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

4ήμερη οδική εκδρομή ςτη Βουλγαρία

4ήμερη οδική εκδρομή ςτη Βουλγαρία 4ήμερη οδική εκδρομή ςτη Βουλγαρία Αναχώρηςη: 15 Φεβρουαρίου 2011 Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, 49100 Κέρκσρα,Τηλ: (+30) 26610 45005 Σελίδα 1 1 θ θμζρα: 15/02/2011: Κζρκυρα-όφια υγκζντρωςθ ςτο

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

νεκα κολάζει. Ταύτην ου εχουσιν ο κολάζονται οι τε αλλοι ανθρωποι ους αν οιωνται α χ ηκιστα 'Α

νεκα κολάζει. Ταύτην ου εχουσιν ο κολάζονται οι τε αλλοι ανθρωποι ους αν οιωνται α χ ηκιστα 'Α ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας, 324 Α - C τι ως εξ ε σης. Ει θέλεις ε, ω Σώκρ δύναται, αυτό σε διδάξει οτι οι γε ανθρωποι η ναι αρετήν. Ου α νεκα, οτι

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΘΕΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 Υπεφθυνη Εργαςτηρίου Εικαςτικών & Εφαρμοςμζνων Τεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των γονιϊν μου και τθσ εποχισ εκείνθσ, που ζλεγαν ότι πρζπει κάποιοσ

Διαβάστε περισσότερα

DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ

DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ Κάντε κράτηση Παρασκευή, άββατο, Κυριακή καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. δ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. ελ. 123-124 «Η γονιδιακι κεραπεία εφαρμόςτθκε και ειςάγονται πάλι ς αυτόν.» Β2. ελ. 133 «Διαγονιδιακά ονομάηονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2015 (Vol. 2, No. 3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΤΛΛΟΓΘ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

"Το κάρροσ δεν είναι απλά μία από τισ αρετζσ, αλλά θ μορφι κάκε αρετισ τθ ςτιγμι τθσ δοκιμισ". Clive Staples Lewis

Το κάρροσ δεν είναι απλά μία από τισ αρετζσ, αλλά θ μορφι κάκε αρετισ τθ ςτιγμι τθσ δοκιμισ. Clive Staples Lewis "Να αςχολείςκε περιςςότερο με το χαρακτιρα ςασ παρά με τθ φιμθ ςασ, γιατί ο χαρακτιρασ ςασ είναι αυτό που είςτε πραγματικά θ φιμθ ςασ είναι απλϊσ αυτό που οι άλλοι κεωροφν ότι είςτε ". John Wooden "Το

Διαβάστε περισσότερα

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Ανάγνωςθ εικαςτικϊν ζργων ωσ ιςτορικϊν πθγϊν Τρία επίπεδα ερμθνείασ που αντιςτοιχοφν, κατά τον Ζρβιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ Σ Η Μ ΓΙΩΣ ΓΙΣ Γ Ι Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Β Ι Β Λ Ι Κ Ω Ν Τ Α Ξ Γ Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ Καηαζκήμωζη Σοσμίοσ 2014 Γ λ ε ύ θ ε ρ ες Γ σ α γ γ ε λ ι κ ές Γ κ κ λ η ζ ί ε ς Γ λ λ ά δ α ς Ε π ι τ ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Γιάννθσ Κοφνουπασ Pharma Point 13 Οκτωβρίου 2012 Εδϊ ο κόςμοσ χάνεται Μήπσο είλαη πνιπηέιεηα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο λα κηιάκε γηα πσιήζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 1 θ υνάντθςθ: «Θεωρία και Μεκοδολογία τθσ Ζρευνασ» Σμιμα Ιςτορίασ, Αρχαιολογίασ & Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Ιςτορικι

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ Ομοφοβία και Τραύμα του Νίκου Βλαχάκθ Η Αλεξάνδρα Βαςιλείου είναι ψυχοκεραπεφτρια και ιδρυτικό μζλοσ του processwork.gr. Τθ γνωρίηω εδϊ και χρόνια, είχα τθ χαρά να ςυνεργαςτϊ μαηί τθσ και πάντοτε παρακολουκϊ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ιδζα ςεναρίου (μαθηςιακό πλαίςιο - προςζγγιςη) Οι μακθτζσ ςε ρόλο κινθματογραφιςτι ετοιμάηουν μια επιςκόπθςθ των ςθμαντικότερων γεγονότωνςτακμϊν

Ιδζα ςεναρίου (μαθηςιακό πλαίςιο - προςζγγιςη) Οι μακθτζσ ςε ρόλο κινθματογραφιςτι ετοιμάηουν μια επιςκόπθςθ των ςθμαντικότερων γεγονότωνςτακμϊν ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ PROJECT ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 1 Α/Α Τίτλοσ ςεναρίου /project (θζματα - περιεχόμενο) Ιδζα ςεναρίου (μαθηςιακό πλαίςιο - προςζγγιςη)

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Μπατάκθσ Εμμανουιλ Χθμικόσ, MSc Κλινικισ Χθμείασ του Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών. Tμιματοσ Χθμείασ του Εκνικοφ και Μπαλαντίνου Ειρινθ Βιολόγοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα