Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ"

Transcript

1 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 1. ÈÛ ÁˆÁ Οπως ήδη τον ορίσαμε, κοινωνικ ς θεσμ ς είναι ένα παγιωμένο πλέγμα σχέσεων μεταξ κοινωνικών ρ λων. Η παρξή του συνδέεται με την επιδίωξη εν ς (τουλάχιστον) κοινωνικά σημαντικο σκοπο με κοινωνικά παραδεκτο ς τρ πους συλλογικής συμπεριφοράς και δράσης. Οι θεσμοί διαφοροποιο νται στον χώρο: κάθε κοινωνία έχει τους θεσμο ς της αλλά και στο πλαίσιο κάθε κοινωνίας οι θεσμοί (μπορεί να) διαφοροποιο νται απ την μια γεωγραφική περιοχή στην άλλη αλλά και απ το ένα κοινωνικ στρώμα στο άλλο. Αλλά οι θεσμοί διαφοροποιο νται, επίσης, στον χρ νο: καθώς η κοινωνική πραγματικ τητα δεν είναι στατική αλλά είναι δυναμική (δηλαδή αλλάζει, μεταβάλλεται, μετασχηματίζεται), η διαφοροποίηση των θεσμών συνιστά και προϋπ θεση επιβίωσής τους. Οι θεσμοί πεθαίνουν ταν δεν ακολουθο ν τις μεταβολές των κοινωνικών συνθηκών πως και των απαιτήσεων αλλά και προϋποθέσεων συλλογικής παρξης. Εδώ, μως, χρειάζεται προσοχή: ο θεσμ ς δεν συνίσταται σε σχέσεις ευκαιριακές, δεν αναφέρεται σε σκοπο ς πρ σκαιρους, δεν αποβλέπει σε εφάπαξ ικανοποιή- [ 53 ]

2 σεις (σημαντικών, έστω) κοινωνικών αναγκών. Ο θεσμ ς αναφέρεται σε κοινωνικο ς σκοπο ς που παραμένουν σταθεροί επί μακρ χρονικ διάστημα, αντικατοπτρίζει συγκεκριμένες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και ιεραρχικές θέσεις, εκφράζει ιδεολογικές και αξιολογικές επιλογές που διατηρο ν την αποτελεσματικ τητά τους στον χρ νο. Έτσι, η σταθερ τητα αλλά και ο δεσμευτικ ς χαρακτήρας του θεσμο εξαρτώνται απ τρεις προϋποθέσεις: (α) τι οι σκοποί που έχει εξακολουθο ν να θεωρο νται σημαντικοί, (β) τι η αποτελεσματικ τητα των τρ πων επίτευξης των σκοπών αυτών (δηλαδή η αποτελεσματικ τητα των παγιωμένων κοινωνικών σχέσεων και τρ πων δράσης) δεν έχει μειωθεί και (γ) τι οι κοινωνικές σχέσεις και τρ ποι δράσης που συνιστο ν τον θεσμ εξακολουθο ν να είναι σ μφωνες με τις ισχ ουσες κοινωνικές αξίες. ταν η αλλαγή των κοινωνικών συνθηκών οδηγεί στην εξάλειψη ή την αλλοίωση μιας ή περισσοτέρων απ τις προϋποθέσεις αυτές, ο θεσμ ς εισέρχεται σε μια περίοδο κρίσης και αρχίζει η διαδικασία μεταβολής ή και κατάργησής του. Λ γω των ταχ ρρυθμων και ριζοσπαστικών κοινωνικών μεταβολών που σήμερα χαρακτηρίζουν τις κοινωνίες μας, η θεσμοί υφίστανται καθολική, πολ πλευρη και πολυσήμαντη αμφισβήτηση, η οποία απειλεί την κοινωνική συνοχή Í Â Πριν ασχοληθο με, πιο συγκεκριμένα, με τον σ γχρονο θεσμ της οικογένειας, είναι χρήσιμη μια συνοπτική αναφορά στο ζήτημα των κοινωνικών αξιών που κάθε θεσμ ς υπονοεί. Κοινωνική αξία (Τσαο σης, 1984) είναι ένα ιδεώδες, ένας κοι- 1. Η αμφισβήτηση αυτή εκφράζει την έντονη κρίση των θεσμών. Ιδιαίτερα για την κρίση της οικογένειας βλέπε (κυρίως) το Έκτο Κεφάλαιο. [ 54 ]

3 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ νωνικά καθορισμένος κώδικας προσδιορισμο και κρίσης της συμπεριφοράς. Οι αξίες εκφράζονται με καν νες συμπεριφοράς και δράσης και αποτελο ν συστατικά στοιχεία της κοινωνίας και του πολιτισμο που αναπτ σσεται στα πλαίσιά της. Έτσι ορισμένες αξίες: (α) μεταδίδονται απ την μια γενεά στην άλλη και εσωτερικε ονται απ τα άτομα με την διαδικασία της κοινωνικοποίησης 2, και (β) συνθέτουν ένα σ στημα, στο πλαίσιο του ο- ποίου κάθε αξία επηρεάζεται απ τις άλλες και επηρεάζει τις άλλες. Αυτ σημαίνει τι η εξασθένηση ή η ενίσχυση μιας ( ποιας) αξίας, η ανάδειξη ή η μεταβολή ή και η εξάλειψη μιας αξίας επιδρο ν στο σ στημα και έχουν επιπτώσεις σε λες τις αξίες που το συναποτελο ν. Οι μεταβολές που επισημάναμε στο προηγο μενο Κεφάλαιο εκφράζουν, ενισχ ουν αλλά και προκαλο ν βαθ τατες μεταβολές στο αξιακ σ στημα άρα και στους θεσμο ς τους οποίους αυτές οι αξίες στηρίζουν. Οι μεταβολές αυτές συνοψίζονται στην υποκατάσταση της ομάδας και της συλλογικ τητας απ το άτομο και την ατομικ τητα ως άξονα της κοινωνικής οργάνωσης και του αξιακο συστήματος, αντίστοιχα. Η εξέλιξη αυτή αναδεικν ει την οικογένεια ως αυτοτελή αξία, εφ σον η δημιουργία και η διατήρησή της παραμένουν μεταξ των κ ριων επιδιώξεων του σ γχρονου ατ μου. Η επιβίωση της οικογένειας ως κοινωνικο θεσμο και ως τρ που οργάνωσης του ιδιωτικο βίου αποδεικν ει την σημασία που αποδίδεται χι τ σο σ ένα συγκεκριμένο οικογενειακ σχήμα 3 σο σε συγκεκριμένες λειτουργίες αλλά και σχέσεις προσώπων και ρ λων. 2. πως θα δο με στην συνέχεια, η κοινωνικοποίηση παραμένει ως μια απ τις κ ριες και καίριες λειτουργίες της οικογένειας. 3. Παρά την επικράτηση της συζυγικής οικογένειας, αυτή δεν αποτελεί παρά το συχν τερα απαντώμενο σχήμα στις οικογενειακές βιογραφίες των περισσοτέρων ατ μων ένα σχήμα, η δομή του οποίου διαφοροποιείται σημαντικά στον χώρο (διάφορα άτομα μετέχουν σε διάφορες δομές) αλλά και στον χρ νο (ένα και το ίδιο άτομο βιώνει διάφορες δομές). Ωστ σο, σο πιο παραδοσιακή μια [ 55 ]

4 Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε τις ουσιώδεις μεταβολές που έχουν επέλθει σε δ ο βασικά στοιχεία του θεσμο της οικογένειας: την δομή της και τις λειτουργίες που αυτή επιτελεί. Καταρχήν, στις κοινωνίες μας, ο θεσμ ς της οικογένειας παραπέμπει στο σ γχρονο συμβατικ οικογενειακ σχήμα που είναι η συζυγική 4 και, μάλιστα, αυτή που στηρίζεται στον γάμο και την αποτελο ν (ετερ φυλοι) σ ζυγοι και τα παιδιά τους 5. Επομένως, τ σο οι λειτουργίες σο και (κυρίως) η δομή που μας απασχολο ν στην συνέχεια, σ αυτ το οικογενειακ σχήμα κυρίως αναφέρονται και οι μεταβολές που παρατηρο νται αυτο κυρίως του σχήματος τις λειτουργίες και την δομή διαφοροποιο ν. 3. ÂÈÙÔ ÚÁ Â ÙË ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ Ηοικογένεια είναι, πως είπαμε, ένας πολ σκοπος και πολυλειτουργικ ς θεσμ ς. σο πιο παραδοσιακή είναι μια κοινωνία τ σο πιο πολυλειτουργική είναι η οικογένεια. Η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη επηρεάζει σημαντικά τις λειτουργίες της οικογένειας: καθώς η κοινωνία εξελίσσεται απ παραδοσιακή αγροτική-γεωργική σε σ γχρονη αστεακή-βιομηχανική, λο και περισσ τερες λειτουργίες των πολυλειτουργικών θεσμών κα- κοινωνία τ σο μεγαλ τερη η επικράτηση του σχήματος αυτο και τ σο μικρ τερη η διαφοροποίηση της δομής της. 4. Η χρησιμοποίηση του ρου «συζυγική» οικογένεια ως ταυτ σημου εκείνου της «πυρηνικής» ή «οικογένειας-πυρήνα» είναι λάθος: η συζυγική είναι μια οικογένεια-πυρήνας που, μως, υπονοο νται σχέσεις των συζ γων με τις οικογένειες προσανατολισμο τους αλλά και με τις οικογένειες που θα δημιουργήσουν τα παιδιά τους (Μουσο ρου, 1989). 5. Η «ανασυσταμένη» συζυγική οικογένεια, αυτή που προέρχεται απ τον δε τερο (ή τρίτο ή τέταρτο ) γάμο του εν ς ή και των δ ο συζ γων και περιλαμβάνει παιδιά απ προηγο μενους γάμους πως και κοινά παιδιά είναι, κατά τον Cherlin (1978), ένας «ατελής» θεσμ ς. [ 56 ]

5 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ λ πτονται απ εξειδικευμένους, ολιγολειτουργικο ς αν χι μονολειτουργικο ς θεσμο ς. Η οικογένεια δεν αποτελεί εξαίρεση στον καν να αυτ ν 6. Καθώς πλέον άλλοι θεσμοί επιτελο ν κάποιες απ τις λειτουργίες της οικογένειας και σες λειτουργίες της απομένουν έχουν υποστεί βαθ τατες μεταβολές, η επιβολή της οικογένειας στα μέλη της μειώνεται κυρίως σον αφορά την μεταβίβαση αξιών αλλά και τον έλεγχο που ασκεί μέσω αυτής της μεταβίβασης 7. Οι λειτουργίες της οικογένειας και οι μεταβολές τις οποίες αυτές έχουν υποστεί συνοψίζονται ως εξής (βλέπε και Μουσο ρου, 1989): 3.1. Ó apple Ú ÁˆÁÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ Ηαναπαραγωγική λειτουργία είναι απαραίτητη για την βιολογική αναπαραγωγή της κοινωνίας αλλά και για την δημιουργία οικογένειας: η μοναχικ τητα πως και το άτεκνο ζευγάρι είναι (επιλεγμένοι ή αναγκαστικοί) τρ ποι οργάνωσης του ιδιωτικο βίου αλλά χι οικογενειακά σχήματα. Οι μεταβολές τις οποίες έχει υποστεί η λειτουργία αυτή είναι πολλές και σημαντικές. Οι περισσ τερο συζητημένες είναι εκείνες που προέκυψαν απ : (α) την ανάπτυξη της «τεχνολογίας αναπαραγωγής» 8, που (μεταξ άλλων) επανέφερε την διάκριση μεταξ (βιολογικο ) γεννήτορα και (κοινωνικο ) πατέρα αλλά και δημιουργεί μια ιστορικά πρωτοφανή διάκριση της βιολογικής μητέρας σε δ τρια ωαρίου και δ τρια μήτρας (δηλαδή κυοφορο σα). Έτσι, ένα παιδί μπορεί να έχει πέντε γονείς: έναν βιολογικ και έναν κοινωνικ πατέρα, δ ο βιολογικές και μία κοινωνική μητέρα. Οι ποικίλοι συνδυασμοί των πέντε αυτών γονέων 6. Τον οποίο πρώτος διατ πωσε ο Durkheim. 7. Αυτά εξηγο ν τις μεταβολές της οικογενειακής στρατηγικής ζήτημα που θα μας απασχολήσει στην συνέχεια. 8. Βλέπε και το Δε τερο Κεφάλαιο. [ 57 ]

6 πως και οι ποικίλες δυνατ τητες «προέλευσής» τους (π.χ. με την ανάπτυξη τραπεζών σπέρματος πως και τραπεζών ωαρίων, με προσφορά ή επί πληρωμή της υποκατάστατης μητέρας, με την συγγενική ή μη σχέση της δ τριας ωαρίου με την κυοφορο σα υποκατάστατη μητέρα κ.λπ.), αλλοιώνουν και μπορεί να καταστήσουν ασαφείς τις συγγενικές σχέσεις και, επομένως, να διαταράξουν την οικογενειακή τάξη. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις, που αποβλέπουν στην διευθέτηση των ζητημάτων που εν γένει δημιουργο νται λ γω της τεχνητής γονιμοποίησης και που συνδέονται με ασάφειες αλλά και συγχ σεις ως προς την συγγένεια, δεν αποδεικν ονται απλές 9. Εξάλλου, η λο και συχν τερη σ λληψη πολυδ μων 10 (και η εξασφάλιση της γέννησης κάποιων απ αυτά με την διακοπή της κ ησης των υπολοίπων) αλλά και η δυνατ τητα προγεννητικής παρέμβασης (και χι, απλώς, προγεννητικο ελέγχου) δημιουργο ν κοινωνικά και ηθικά διλήμματα που αποδεικν ονται δυσεπίλυτα 11. (β) Μια δε τερη κατηγορία μεταβολών, που έχει απασχολήσει λιγ τερο αλλά δεν είναι και λιγ τερο σημαντική, είναι αυτή που προκ πτει απ την δυνατ τητα δημιουργίας οικογένειας (δηλαδή απ κτησης παιδιο ) απ κατηγορίες του πληθυσμο που, χωρίς την σ γχρονη τεχνολογία αναπαραγωγής, δεν θα είχαν αυτήν την δυνατ τητα πως είναι, για παράδειγμα, άτομα που δεν επιθυμο ν ετερ φυλη σχέση (και που δεν είναι αναγκαστικά ομοφυλ φιλα ο τε διατηρο ν πάντοτε ομοφυλοφιλικές σχέσεις). Στις περιπτώσεις αυτές, δημιουργείται μια ουσιαστικά «άλλη» οικογένεια 12. Τέλος, (γ) μια τρίτη 9. Στην Ελλάδα, τα ζητήματα αυτά ρυθμίζει ο ν μος 3089/2002 βλέπε και το ιδιαίτερα κατατοπιστικ βιβλίο του Ι. Σ. Σπυριδάκη (2003). 10. Ως αποτέλεσμα της υποβοηθο μενης αναπαραγωγής με ορμονοθεραπεία κ.λπ. 11. Είναι χαρακτηριστικ ς ο σκεπτικισμ ς της Εκκλησίας ως προς την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών αναπαραγωγής και η αρνητική της θέση ως προς τις δυνατ τητες κάποιων απ αυτές και τις επιπτώσεις τους. 12. πως, βέβαια, «άλλη» είναι και η οικογένεια που δημιουργεί η δυνατ - [ 58 ]

7 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ κατηγορία μεταβολών προέκυψαν απ την ανάπτυξη της ιδέας του οικογενειακο προγραμματισμο αλλά και των μεθ δων ικανοποιητικο ελέγχου των γεννήσεων 13, που στηρίζεται στην επικράτηση της σημασίας της υπε θυνης επιλογής αλλά και της αξίας του παιδιο και που έχουν οδηγήσει αφεν ς στην παιδοκεντρικ τητα της οικογένειας 14 και, αφετέρου, στην έντονη και επικίνδυνη υπογεννητικ τητα του ελληνικο πληθυσμο Îapple È Â ÙÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ Â Οι εκπαιδευτικές λειτουργίες είναι απαραίτητες για την πολιτισμική αναπαραγωγή της κοινωνίας. Αυτές περιλαμβάνουν: (α) λειτουργίες που αποσκοπο ν στην απ κτηση γνώσεων, τεχνογνωσίας και ικανοτήτων που είναι χρήσιμες, αν χι απαραίτητες, για την ένταξη των νεοτέρων μελών της οικογένειας στην παραγωγή. Οι λειτουργίες αυτές της οικογένειας υπήρξαν ιδιαίτερα σημαντικές στις παραδοσιακές γεωργικές-αγροτικές κοινωνίες αλλά στις σ γχρονες βιομηχανικές-αστεακές επιτελο νται απ εξειδικευμένους θεσμο ς ( πως είναι το σχολείο, οι σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, το Πανεπιστήμιο κ.λπ.). Αν και έχει ουσιαστικά χάσει τις λειτουργίες αυτές, η οικογένεια έχει αναπτ ξει στρατηγικές για την εκπαίδευση των παιδιών της και, πάντως, επιδρά αποφασιστικά στην εκπαίδευση αυτήν 15. Οι εκπαιδευτικές λειτουργίες περιλαμβάνουν, επίσης, (β) την ιδιαίτερα τητα υιοθεσίας την οποία παρέχει (εφ σον παρέχει) η νομοθεσία στις ίδιες αυτές κατηγορίες του πληθυσμο. 13. Στις ικανοποιητικές μεθ δους δεν περιλαμβάνεται η άμβλωση: στην Ελλάδα, η συνεχιζ μενη καταφυγή στις αμβλώσεις (ακ μα και μετά τις τελευταίες ρυθμίσεις βλέπε και το Ένατο Κεφάλαιο) αποτελεί μεγάλο κοινωνικ και ηθικ πρ βλημα. 14. Ιδιαίτερα, μάλιστα, της ελληνικής βλέπε και Μουσο ρου, 1989: Βλέπε, για παράδειγμα, τα περί «μορφωσιογ νου» οικογένειας στο Λαμπίρη-Δημάκη, 1974 (1): 109. [ 59 ]

8 σημαντική λειτουργία της κοινωνικοποίησης η οποία, παρά τις μεταβολές που έχει υποστεί, παραμένει μεταξ των κυρίων λειτουργιών της οικογένειας. Οι μεταβολές δεν περιορίζονται στις επιπτώσεις απ την σημασία που έχουν αποκτήσει άλλοι θεσμοί ή φορείς κοινωνικοποίησης (παλαι τεροι, πως το σχολείο, ο στρατ ς, η Εκκλησία αλλά και νε τεροι, πως η τηλε ραση). Αλλά συνίστανται κυρίως στις επιπτώσεις που έχει η αντικατάσταση της κοινωνικοποίησης της νέας γενεάς απ την διά βίου κοινωνικοποίηση. Σ αυτή την νέα αντίληψη (και διαδικασία) κοινωνικοποίησης, δεν είναι μ νον τα μεγαλ τερης ηλικίας μέλη της οικογένειας (γονείς, παππο δες κ.λπ.) που μυο ν τα νε τερα σε αξίες, καν νες και τρ πους δράσης. Αλλά και τα νε τερα μέλη της οικογένειας (παιδιά) εισάγουν και εξοικειώνουν τα μεγαλ τερα στις καινο ργιες κοινωνικές συνθήκες, που καθιστο ν αναπ φευκτες (μικρές ή μεγαλ τερες) μεταβολές αξιών, καν νων, τρ πων δράσης. Έτσι, στο πλαίσιο της οικογένειας, η διά βίου κοινωνικοποίηση βασίζεται στις σχέσεις προσώπων και γενεών και λειτουργεί, συν τοις άλλοις, και ως παράγοντας σ σφιγξης (ή, αντιθέτως, κλονισμο ) των σχέσεων αυτών ÈÎÔÓÔÌÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ Â Οι οικονομικές λειτουργίες αποβλέπουν στην επιβίωση της οικογένειας πως και στην (οικονομική) εξασφάλιση της διατήρησης αν χι της βελτίωσης της κοινωνικής της θέσης. Είναι αυτές οι λειτουργίες που έχουν επηρεαστεί απ την κοινωνική μεταβολή το περισσ τερο. Στην παραδοσιακή γεωργική-αγροτική κοινωνία, οι λειτουργίες αυτές οδηγο ν σε διάφορες δραστηρι τητες στις οποίες εμπλέκονται λα τα μέλη της οικογένειας και οι οποίες καθιστο ν την οικογένεια μια πλήρη οικονομική μονάδα δηλαδή μια μονάδα παραγωγής και κατανάλωσης. Στις σ γχρονες βιομηχανικές (και, πολ περισσ τερο, τις μεταβιομηχανικές) αστεακές κοινωνίες, η οικογένεια είναι μια μονάδα [ 60 ]

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ παρξη των άλλων διαφορετικών οντοτήτων. Αυτή είναι βασική προϋπ θεση της γενικ τερης καταν ησης που επιδιώκεται, καθώς αυτές οι τοπικές/εθνικές οντ τητες προσφέρουν καταφ γιο και ταυτ τητα στα άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

KEΦAΛAIO 2. που, επισηµαίνει ο Λίποβατς (1990: 84), ή ακ µη και µιας ηγετικής οµάδας

KEΦAΛAIO 2. που, επισηµαίνει ο Λίποβατς (1990: 84), ή ακ µη και µιας ηγετικής οµάδας που, επισηµαίνει ο Λίποβατς (1990: 84), ή ακ µη και µιας ηγετικής οµάδας που µπορεί να υπηρετεί ένα κοιν ιδεώδες παρ αυτά έχει µεγαλ τερη σηµασία, γιατί µέσω της εξιδανίκευσης και τα τισης εν ς προσώπου

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής εµπειρία... 14 Παρεµβάσεις για τη διαχείριση κρίσεων σε διεθνές επίπεδο... 18 Ελληνική εµπειρία... 23

ιεθνής εµπειρία... 14 Παρεµβάσεις για τη διαχείριση κρίσεων σε διεθνές επίπεδο... 18 Ελληνική εµπειρία... 23 ƒπ ÃOª Προλογικ σηµείωµα........................................ 9 Πρ ληψη και παρέµβαση για τη διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοιν τητα........................................ 13 ιεθνής εµπειρία...........................................

Διαβάστε περισσότερα

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH TOY EΘNIKIΣMOY

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH TOY EΘNIKIΣMOY H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH TOY EΘNIKIΣMOY του που κρίνουµε ως περισσ τερο σχετικά µε αυτ το αντικείµενο, χωρίς να υπονοο µε τι δεν υπάρχουν άλλα που να είναι σηµαντικά γενικ τερα. Στην εν τητα που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Αντώνης Αναστασ πουλος ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ Εισαγωγή 1 ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ξεκίνησαν ως µια µικρή περιφερειακή ηγεµονία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ - ΓIANNHΣ EN PINOΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ - ΓIANNHΣ EN PINOΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ - ΓIANNHΣ EN PINOΣ Â ÏÈÎÙË ÂÚÁ Û : Ó Â ÌÔÚÊ Î È appleôèfiùëù apple Û fiïëûë 4Ë Î ÔÛË ISBN: 978-960-8386-04-4 Copyright: Εκδ σεις ΚΕΡΚΥΡΑ A.E. 1η έκδοση Αθήνα, Απρίλιος 2004 2η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 33 Το κ µικ αυτ εκδίδεται στις ακ λουθες επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ισπανικά, δανικά, γερµανικά,

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π

ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π GREGORY CRANE ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Tufts εν υπάρχει τίποτε το ιδιαίτερα νέο στην εφαρµογή της τεχνολογίας των υπολογιστών στη µελέτη των αρχαίων ελληνικών. O Theodore Brunner

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Î È OÚÁ ÓÈÛÌÔ

EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Î È OÚÁ ÓÈÛÌÔ 1 EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Î È OÚÁ ÓÈÛÌÔ 1.1 EÈÛ ÁˆÁÈÎ ÓÓÔÈ 1.2 H ÂappleÈ Â ÚËÛË 1.3 ÂÈÙÔ ÚÁ  ÙË ÂappleÈ Â ÚËÛË 1.4 H ÂappleÈ Â ÚËÛË Î È ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ ÙË 1.5 H appleôùâïâûì ÙÈÎfiÙËÙ ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25. OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31

ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25. OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31 PER-PROTOS.TELIKO 23-07-12 12:25 ÂÏ 8 ÂÚÈ fiìâó ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25 MEPO PøTO OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31 ÂÓÈÎ ÂappleÈÛÎfiappleËÛË

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΜΑΛΕΣΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Α.Μ.376

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΜΑΛΕΣΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Α.Μ.376 Α.Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η εικόνα της σύγχρονης εργαζόµενης γυναίκας στην ελληνική τηλεόραση:η περίπτωση των ελληνικών σήριαλ».

Διαβάστε περισσότερα

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών"

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί πολιτισμικών διαφορών 3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών" Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ορίζεται, σύμφωνα με τον επικρατέστερο σήμερα ορισμό,

Διαβάστε περισσότερα

OÈ ÛÎÔappleÔ ÙË È µ ıô ÚÔÛ ÁÁÈÛË

OÈ ÛÎÔappleÔ ÙË È µ ıô ÚÔÛ ÁÁÈÛË 158 πώς γίνονται παρ µοιες καλλιτεχνικές δραστηρι τητες και στον πραγ- µατικ κ σµο. Οι οικογένειες ενθαρρ νονται να φέρνουν στο σχολείο έργα Τέχνης απ το σπίτι, κυρίως εάν αυτά τα έργα σχετίζονται µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Β. ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΒΟΛΟΣ 2010 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία 1960-2007

Η ελληνική οικονομία 1960-2007 Η ελληνική οικονομία 1960-2007 Ανάπτυξη, παραγωγική δομή και αγορά εργασίας Ηλίας Ιωακείμογλου Ιανουάριος 2008 Οι ρυθμοί μεταβολής του ΑΕΠ στην Ελλάδα κατά τα έτη 1960-2007 ήταν υψηλότεροι από τους αντίστοιχους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ)

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) κ ε φ ά λ α ι ο 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) 1.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΠ Σε όλο τον κόσμο η φήμη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών έχει πληγεί σημαντικά από διαφόρων ειδών κρίσεις. Αμέτρητα προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η κοινωνία

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η κοινωνία 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το άτοµο και η κοινωνία ËÙÒÓÙ ı Ì ıô ÌÂ ÁÈ Ù apple Ú Î Ùˆ ı Ì Ù :. ËÓ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ. Ô Û ÔÏÂ Ô Î È ÙÔ ÂÎapple È Â ÙÈÎfi Ì Û ÛÙËÌ Á. ËÓ ÎÎÏËÛ. ËÓ ÔÚÁ ÓˆÛË ÙË ÎÔÈÓˆÓÈÎ -appleôïèùèî ˆ 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Άτομα ή κοινωνία; H οικονομική θεωρία έχει ως σημείο εκκίνησης ιδέα

Διαβάστε περισσότερα