Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο

2

3 Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΣΡΗΣΟ ΣΔΤΥΟ Σόκνο 1νο

4 Γ Κ.Π.. / ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ / Δλέξγεηα / Καηεγνξία Πξάμεσλ α: «Αλακόξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ θαη ζπγγξαθή λέσλ εθπαηδεπηηθώλ παθέησλ» ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ Γεκή/ηξηνο Γ. Βιάρνο Οκόηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ Πρόεδρος ηοσ Παιδαγωγ. Ινζηιηούηοσ Πξάμε µε ηίηιν: «πγγξαθή λέσλ βηβιίσλ θαη παξαγσγή ππνζηεξηθηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ µε βάζε ην ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ γηα ην Γεµνηηθό θαη ην Nεπηαγσγείν» Δπηζηεµνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ Γεώξγηνο Σύπαο Σύμβοσλος ηοσ Παιδαγ. Ινζηιηούηοσ Αλαπιεξσηήο Δπηζηεµ. Τπεύζ. Έξγνπ Γεώξγηνο Οηθνλόµνπ Σύμβοσλος ηοσ Παιδαγ. Ινζηιηούηοσ Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνύµελν 75% από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν θαη 25% από εζληθνύο πόξνπο.

5 ΤΓΓΡΑΦΔΗ Εσή Γαβξηειίδνπ, Δπηθ. Θαζ. ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπ. Θξάθεο, Μαξία θπξνέξα, Δπηθ. Θαζεγ. ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκ. Θξάθεο Λνπθία Μπεδέ, Θαζεγ. ηνπ Γεκνθξ. Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ΚΡΗΣΔ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΔ Άλλα Παγνξνπνύινπ, Δπηθ. Θαζεγ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Νηθόιανο Κνπηζόο, ρνιηθόο ύκβνπινο Ησάλλεο Μπάξηδεο, Δθπαηδεπηηθόο ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ Άληα Γαλώζε, θηηζνγξάθνο - Δηθνλνγξάθνο ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ Αγγειηθή Σζακπάδε

6 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΓΓΡΑΦΖ Πέηξνο Μπεξεξήο, ύκβνπινο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Υξήζηνο Παπαξίδνο, ύκβνπινο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ Μαξία Καξάκπεια, Δθπαηδεπηηθόο ΔΞΧΦΤΛΛΟ Παλαγηώηεο Γξάββαινο, Δηθαζηηθόο Θαιιηηέρλεο ΠΡΟΔΚΣΤΠΧΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ACCESS Γξαθηθέο Σέρλεο Α.Δ. Ζ πξνζαξκνγή ηνπ βηβιίνπ έγηλε από ηελ Οκάδα αλάπηπμεο ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πξνζβάζηκνπ από ακβιύσπεο καζεηέο, ηνπ έξγνπ «ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε πξνζβάζηκνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη επνπηηθνύ πιηθνύ γηα καζεηέο κε αλαπεξίεο Οξηδόληηα Πξάμε».

7 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΔΚΓΟΔΧΝ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ ΑΝΑΓΟΥΟ ΤΓΓΡΑΦΖ: ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ Α.Δ. Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΣΡΗΣΟ ΣΔΤΥΟ Σόκνο 1νο

8

9 Ζ Δθεκεξίδα καο 7 / 6

10 Ο βπζόο ηεο γλώζεο Μηα έθδνζε ηεο Δ 3 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΛΗΒΑΓΗΧΝ ΜΑΨΟ 2002 ΔΣΟ Α ΣΔΤΥΟ 5 ΣΗΜΖ 1 8 / 6

11 ΔΝΟΣΖΣΑ 17 ηελ ελόηεηα απηή ζα κάζεηο: Ση κπνξείο λα δηαβάζεηο ζε κηα εθεκεξίδα. Να βξίζθεηο πιεξνθνξίεο ζε κηα εθεκεξίδα. Να παξνπζηάδεηο έλα βηβιίν. Να θηηάρλεηο επηξξήκαηα ζε -α από επίζεηα. Να θιίλεηο ηα νπδέηεξα νπζηαζηηθά ζε -ν θαη ζε -η. Να μερσξίδεηο ην -σ ηνπ ξήκαηνο από ην -ν ηνπ νπδέηεξνπ νπζηαζηηθνύ. 9 / 7

12 Παξαηήξεζε ηα έληππα ζηηο πξνεγνύκελεο ζειίδεο. Ση έληππα είλαη απηά; ε ηη κνηάδνπλ θαη ζε ηη δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο; Έρεηο δηαβάζεη πνηέ θάηη ζε εθεκεξίδα; Ση έρεηο δηαβάζεη; Πνηνο έρεη εθδώζεη θαζεκηά από απηέο ηηο εθεκεξίδεο; Πόηε εθδόζεθε ε θάζε εθεκεξίδα; Υξσκάηηζε ηελ ηηκή ηεο εθεκεξίδαο «Ο βπζόο ηεο γλώζεο» Παξαηήξεζε μαλά ηηο εθεκεξίδεο. 10 / 7-8

13 Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ ηνπο ηίηινπο ησλ καζεηηθώλ εθεκεξίδσλ θαη κάζε λα ηνπο γξάθεηο ζσζηά. Φέξηε ζηελ ηάμε δηάθνξεο εθεκεξίδεο. Υσξίζηε ηεο ζε θαηεγνξίεο: κηθξέο, κεγάιεο, αζπξόκαπξεο, έγρξσκεο, ηνπηθέο, ζρνιηθέο... Κάζε πόηε θπθινθνξεί ε θάζε εθεκεξίδα; Υσξίζηε ηεο ζε πξσηλέο, απνγεπκαηηλέο, θαζεκεξηλέο, θπξηαθάηηθεο. Αλ ζέιεηε, θόςηε ηίηινπο, γξάκκαηα, εηθόλεο θαη θνιιήζηε ηα ζε έλα κεγάιν ραξηί, γηα λα θηηάμεηε ην πξσηνζέιηδν κηαο δηθήο ζαο εθεκεξίδαο. 11 / 8

14 πδεηήζηε ηη ζεκαίλνπλ νη ιέμεηο κε ηα έληνλα γξάκκαηα, γξάςηε νκαδηθά έλαλ νξηζκό γηα ηελ θάζε ιέμε θαη αληηγξάςηε ηνπο νξηζκνύο ζην ηεηξάδηό ζαο. Γηα παξάδεηγκα: «Αζπξόκαπξε είλαη ε εθεκεξίδα ζηελ νπνία ηόζν ηα γξάκκαηα όζν θαη νη θσηνγξαθίεο ηππώλνληαη κε καύξν κειάλη πάλσ ζε άζπξν ραξηί». Ξέξεηο ηη ζεκαίλεη ε ιέμε πξσηνζέιηδν; Θέιεηο λα ηελ πξνζζέζεηο ζην ιεμηθό ζνπ; 12 / 8

15 2 Φηηάρλνπκε 7 εθεκεξίδα; 1 - Ση δηαβάδεηο, Λνπθά, κε ηόζε πξνζνρή; - Σε καζεηηθή εθεκεξίδα «Σν δηάιεηκκα», πνπ εθδίδεη ε πέκπηε ηάμε ηνπ ζρνιείνπ καο. -Ση σξαίν πνπ ζα ήηαλ, αλ έθηηαρλε θαη ε δηθή καο ηάμε κηα εθεκεξίδα! - Καη γηαηί λα κελ ην θάλνπκε; -Ση ζα γξάθνπκε ζε απηή; - Μπνξνύκε λα γξάθνπκε ηα λέα ηεο ηάμεο θαη άξζξα γηα δώα θαη θπηά, λα έρνπκε ζπλεληεύμεηο ή λα παξνπζηάδνπκε ελδηαθέξνληα βηβιία. 13 / 8-9

16 - Να παξνπζηάδνπκε θαη δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο, γηα λα ηα γλσξίζνπκε θαιύηεξα. - Να έρνπκε θαη πιεξνθνξίεο πνπ καο ελδηαθέξνπλ: ηη ώξα πεξλά ην ιεσθνξείν, πνηεο ώξεο είλαη αλνηρηή ε βηβιηνζήθε... Μελ μεράζνπκε θαη ηηο κηθξέο αγγειίεο. - Μπνξεί λα ππάξρνπλ θαη παηρλίδηα, ζπαδνθεθαιηέο θαη αηλίγκαηα. - Πώο ιέηε λα νλνκάζνπκε ηελ εθεκεξίδα καο; - Ση ζα ιέγαηε λα ηελ νλνκάζνπκε «Σα αλήζπρα κνιύβηα»; 14 / 9

17 Ωραία Χξαία ιδέα! ηδέα! Ξέξεηο ηη ζεκαίλνπλ νη ιέμεηο κε ηα έληνλα γξάκκαηα; Φάμε λα ηηο βξεηο ζην ιεμηθό ζνπ ή ξώηεζε ζηελ ηάμε. Θέιεηο λα ηηο πξνζζέζεηο ζην δηθό ζνπ ιεμηθό; Πόζεο ζεκαζίεο έρεη ε ιέμε άξζξν; Ση δηαβάδεη ν Λνπθάο; Ση πξνηείλνπλ νη ηέζζεξηο θίινη λα πεξηιακβάλεη ε εθεκεξίδα ηεο ηάμεο ηνπο; Πώο νλόκαζαλ ηελ εθεκεξίδα ηνπο; 15 / 9-10

18 ην ζρνιείν ζαο θπθινθνξεί θάπνηα εθεκεξίδα; Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο; Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηηο ηξεηο πξώηεο ζεηξέο ηνπ δηαιόγνπ. Πήγαηλε ζην Σεηξάδην Δξγαζηώλ (δεύηεξν ηεύρνο-1νο ηόκνο) ζηε ζειίδα 62 θαη θάλε ηελ άζθεζε 1.. Θέιεηε λα εθδώζεηε θαη εζείο κηα εθεκεξίδα ζηελ ηάμε ζαο; Αλ λαη, δηαιέμηε ηνλ ηίηιν ηεο. Καζώο ζα πξνρσξνύκε ζηηο ελόηεηεο, ζα βξίζθεηε δηάθνξεο ηδέεο γηα ην ηη ζα κπνξνύζαηε λα βάιεηε κέζα ζε απηή ηελ εθεκεξίδα. 16 / 10

19 Ξεθπιιίζηε ηηο εθεκεξίδεο πνπ ζπγθεληξώζαηε. Βξείηε θάηη πνπ ζαο ελδηαθέξεη θαη δηαβάζηε ην όινη καδί ζηελ ηάμε. 3 7 Ζ Γαιήλε είρε ηελ ηδέα λα βάινπλ θαη 1 πνηήκαηα ζηελ εθεκεξίδα ηνπο. Μάιηζηα πξόηεηλε έλα ζηνπο θίινπο ηεο. Γηάβαζέ ην. Σα παηδηά ζηελ πόιε Ση δσή παηδηά είλ απηή κεο ζηηο πνιηηείεο ηηο ςειέο ηηο άραξεο πνιπθαηνηθίεο; αλ ζαξδέιεο ζην θνπηί όινη ζηξηκσγκέλνη δνύκε, κπαηλνβγαίλνπκε άγλσζηνη θαη μέλνη. 17 / 10-11

20 Μήηε θήπν κήηε απιή κήηε πξαζηλάδα όλεηξν άπηαζην ε απισζηά θη ε ρξπζή ιηαθάδα. Ση δσή θξηρηή είλ απηή ζηε κεγάιε πόιε κεο ζηε ζθόλε, ζηνλ θαπλό θαη δνπιεηά θαη ζθόιε! Υάξεο αθειιαξίνπ νπ αξέζεη ην κέξνο όπνπ δεηο; Ση ζα ήζειεο λα αιιάμεη, γηα λα γίλεη θαιύηεξν; Δηθόλα: Υξήζηνο Ζ. Παπαδεκεηξίνπ 18 / 11

21 4 7 Σα παηδηά ηεο ηάμεο απνθάζηζαλ λα 1 παξνπζηάδνπλ έλα βηβιίν ζε θάζε ηεύρνο ηεο εθεκεξίδαο ηνπο. Γηάβαζε ην θείκελν πνπ δηάιεμαλ λα βάινπλ ζην πξώην ηεύρνο. Εαραξίαο Παπαλησλίνπ Σα ςειά βνπλά Δθδ. Δζηία, Αζήλα Σα είθνζη πέληε παηδηά ηεο πέκπηεο ηάμεο ελόο ζρνιείνπ απνθαζίδνπλ λα πάλε κόλα ηνπο δηαθνπέο ςειά ζην βνπλό. Δθεί νξγαλώλνπλ κηα θαηαπιεθηηθή θαηαζθήλσζε θαη πεξλνύλ ππέξνρα. Γηα ιίγεο κέξεο δνπλ καθξηά από ηε θξνληίδα ησλ κεγάισλ. Μέζα από σξαίεο πεξηπέηεηεο καζαίλνπλ λα δνπιεύνπλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη, ζηεξίδνληαο ν έλαο 19 / 12

22 ηνλ άιιν. Από ηνλ θόζκν ηνπ βνπλνύ, από ηε θύζε θαη ηνπο αλζξώπνπο ηνπ, απνθηνύλ εκπεηξίεο θαη γλώζεηο θαη καζαίλνπλ κύζνπο θαη ηζηνξίεο. Σειηθά όινη καδί ζπκβάιινπλ ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο θαη πεξλνύλ έλα αμέραζην θαινθαίξη. Πνην βηβιίν παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά ηεο ηάμεο ζηελ εθεκεξίδα ηνπο; Πνύ εθδόζεθε; Πνηνο είλαη ν ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ; Μπνξείο λα πεηο ηη ζπκβαίλεη ζην βηβιίν απηό; Ξέξεηο πώο ιέγεηαη ε παξνπζίαζε ελόο βηβιίνπ; 20 / 12

23 Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ θαη κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ ηειεπηαία πξόηαζε ηεο βηβιηνπαξνπζίαζεο. Υσξηζηείηε ζε νκάδεο. Ζ θάζε νκάδα αο δηαιέμεη έλα βηβιίν από ηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ή ηεο δαζθάιαο. Έπεηηα, αθνύ δηαβάζεη ην βηβιίν, αο γξάςεη κηα βηβιηνπαξνπζίαζε. Γηαβάζηε ηηο βηβιηνπαξνπζηάζεηο ζαο. Μπνξείηε επίζεο λα ηηο βάιεηε ζηελ εθεκεξίδα ηεο ηάμεο ζαο. 5 7 Παξαθάησ ζα βξεηο κηα εηθόλα από ην 1 πξώην ηεύρνο ηεο εθεκεξίδαο ησλ παηδηώλ. Γξάςε δίπια κηα ιεδάληα. Έπεηηα ζθέςνπ πνην 21 / 12-13

24 κπνξεί λα ήηαλ ην ζέκα ηνπ άξζξνπ ζην νπνίν βξηζθόηαλ ε εηθόλα θαη γξάςε έλα ζρεηηθό ζύληνκν θείκελν ζην ηεηξάδηό ζνπ. Κόςε κηα θσηνγξαθία πνπ ζνπ έθαλε εληύπσζε από κηα εθεκεξίδα ή έλα πεξηνδηθό. Γείμε ηε ζηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ θαη δήηα ηνπο λα καληέςνπλ πνην ήηαλ ην ζέκα ηνπ άξζξνπ από όπνπ ηελ έθνςεο. 22 / 13

25 ην Σεηξάδην Δξγαζηώλ (δεύηεξν ηεύρνο-1νο ηόκνο), ζηηο ζειίδεο θαη ζηηο αζθήζεηο 2 θαη 3. ζα βξεηο κηα θσηνγξαθία θαη πνιιά εμώθπιια βηβιίσλ. 6 7 Ζ 1 Υαξά επέιεμε έλα πνίεκα ηνπ Γηώξγνπ εθέξε, γηα λα ην βάινπλ ζηελ εθεκεξίδα ηεο ηάμεο. Σν πνίεκα άξεζε πνιύ ζε όια ηα παηδηά. 23 / 13-14

26 Ιίγν αθόκα Λίγν αθόκα ζα ηδνύκε ηηο ακπγδαιηέο λ αλζίδνπλ, ηα κάξκαξα λα ιάκπνπλ ζηνλ ήιην ηε ζάιαζζα λα θπκαηίδεη. Λίγν αθόκα, λα ζεθσζνύκε ιίγν ςειόηεξα. Γηώξγνο εθέξεο Μάζε λα απαγγέιιεηο θαη λα γξάθεηο ζσζηά ην πνίεκα. Μνηάδνπλ ζε θάηη νη ιέμεηο κε ηα πξάζηλα γξάκκαηα πνπ ππάξρνπλ παξαπάλσ; Πξόζεμε ην άξζξν ηνπο. Μεηά ζπκπιήξσζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα. 24 / 14

27 ΔΝΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ Ολνκαζηηθή ην βνπλό κάξκαξν Γεληθή ηνπ Αηηηαηηθή ην κάξκαξν Κιεηηθή ΠΛΖΘΤΝΣΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ Ολνκαζηηθή ηα κάξκαξα Γεληθή ησλ καξκάξσλ Αηηηαηηθή ηα βνπλά Κιεηηθή 25 / 14

28 ΔΝΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ Ολνκαζηηθή ην παηδί ρέξη Γεληθή ηνπ ρεξηνύ Αηηηαηηθή ην παηδί Κιεηηθή παηδί ΠΛΖΘΤΝΣΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ Ολνκαζηηθή ηα Γεληθή ησλ παηδηώλ Αηηηαηηθή ηα ρέξηα Κιεηηθή 26 / 14

29 Σώξα πήγαηλε ζην Σεηξάδην Δξγαζηώλ (δεύηεξν ηεύρνο-1νο ηόκνο), ζηηο ζειίδεο θαη θάλε ηηο αζθήζεηο 4, 5 θαη 6. Θα ζνπ κάζσ ηώξα πώο λα κεηαηξέπεηο ηα επίζεηα ζε ιέμεηο πνπ δείρλνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη θάηη, πνπ δείρλνπλ δειαδή πώο γίλεηαη θάηη. Σηο ιέμεηο απηέο ηηο ιέκε ηξνπηθά επηξξήκαηα. Βγάδεηο ηελ θαηάιεμε ηνπ επηζέηνπ θαη πξνζζέηεηο έλα -α. Γηα παξάδεηγκα, ην επίζεην σξαίνο γίλεηαη ην επίξξεκα σξαία, ην επίζεην θαιόο γίλεηαη ην επίξξεκα θαιά. Μπνξείο λα θάλεηο ην ίδην κε ηα παξαθάησ επίζεηα; 27 / 14-15

30 7 7 1 Σα επηξξήκαηα ζπλνδεύνπλ ηα ξήκαηα. Σξέρσ γξήγνξα ΡΖΜΑ ΔΠΗΡΡΖΜΑ Δπίζεην Ρήκα + επίξξεκα δπλαηόο Φσλάδσ... επράξηζηνο Πεξλώ... γξήγνξνο Σξέρσ γξήγνξα. ζύληνκνο Δμεγώ... αξγόο Γηαβάδσ... απαιόο Υατδεύσ... πξόρεηξνο Σξώσ... όκνξθνο Νηώζσ / 15

31 Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηα ηξνπηθά επηξξήκαηα πνπ έθηηαμεο. Πήγαηλε ζην Σεηξάδην Δξγαζηώλ (δεύηεξν ηεύρνο-1νο ηόκνο), ζηηο ζειίδεο θαη θάλε ηηο αζθήζεηο 7, 8. θαη 9. Αύξην Αλζνιόγην 29 / 15

32 30 / 16 ΜΖΛΗΔ

33 ΔΝΟΣΖΣΑ 18 ηελ ελόηεηα απηή ζα κάζεηο: Να βξίζθεηο πιεξνθνξίεο ζε ράξηεο θαη ζε ηνπξηζηηθνύο νδεγνύο. Να θηηάρλεηο θείκελα γηα ηνπξηζηηθνύο νδεγνύο. Να μερσξίδεηο ηα ζειπθά νπζηαζηηθά ζε -ε από ηα νπδέηεξα νπζηαζηηθά ζε -η. Να βξίζθεηο ην λόεκα άγλσζησλ ιέμεσλ κε ηε βνήζεηα άιισλ ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ. Να θιίλεηο ηα νπδέηεξα νπζηαζηηθά ζε -κα. 31 / 17

34 Οη Μειηέο είλαη έλα νξεηλό ρσξηό ηνπ Πειίνπ ην νπνίν βξίζθεηαη θνληά ζηνλ Βόιν. ηηο Μειηέο κπνξεί θαλείο λα δεη ηνλ παιηό ζηαζκό ηνπ ηξέλνπ, λα επηζθεθηεί ην ιανγξαθηθό κνπζείν θαη ηε δεκόζηα βηβιηνζήθε κε ηα πνιιά ζπάληα βηβιία, θαη λα ζαπκάζεη ηελ παιηά εθθιεζία ησλ Σαμηαξρώλ. Οη Μειηέο ήηαλ ην πξώην ρσξηό ηνπ Πειίνπ πνπ πήξε κέξνο ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ Ζ πεξηνρή πξνζθέξεηαη γηα σξαηόηαηνπο πεξηπάηνπο ζηα ιηζόζηξσηα θαιληεξίκηα, πνπ νδεγνύλ ζηα γεηηνληθά ρσξηά ή ζηε ζάιαζζα. ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΧΝΑ Λανγξαθηθό κνπζείν Αγξνηηθό ηαηξείν Φαξκαθείν ηαζκόο ηαμί / 17

35 Σν δεκαξρείν ζηηο Κειηέο, ζην νπνίν ζηεγάδεηαη θαη ην ιανγξαθηθό κνπζείν. Ση είλαη θαζέλα από ηα έληππα πνπ βιέπεηο ζε απηέο ηηο δύν ζειίδεο; Ση πιεξνθνξίεο κάο δίλεη; Έρεηο δεη άιιε θνξά ηέηνηα έληππα; Πνύ; ε ηη ρξεζηκεύνπλ; Πνην από ηα έληππα ζα ζνπ ρξεηαζηεί, γηα λα βξεηο πώο ζα παο ζηελ Αθξόπνιε; Πώο ιέγεηαη ην βηβιίν πνπ δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο Μειηέο; Γξάθνπκε γηα ηελ Διιάδα / 17-18

36 Ζ Υαξά, ν Λνπθάο, ε Γαιήλε θαη ν Αξκπέλ, πεγαίλνληαο ζην ζρνιείν, ζπδεηνύλ γηα ηα θείκελα πνπ ζα βάινπλ ζηελ εθεκεξίδα ηνπο. - Να βάινπκε θαη πιεξνθνξίεο γηα δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο. - Πώο ζα ην θάλνπκε απηό; Πξέπεη πξώηα λα ηαμηδέςνπκε ζε απηά ηα κέξε. - Έρσ κηα ηδέα! Κάπνηνη από εκάο ζα πάλε εθδξνκή ηώξα πνπ είλαη αξγία... - σζηά! Δγώ κεζαύξην ζα πάσ κε ηνπο γνλείο κνπ ζηα Καιάβξπηα. Θα παξαθνινπζήζσ ηηο εθδειώζεηο γηα ηελ 25ε Μαξηίνπ. Θα ζαο γξάςσ ηηο εληππώζεηο κνπ! 34 / 18

37 - Να πάξεηο θαη ηε θσηνγξαθηθή ζνπ κεραλή. Να βάινπκε θαη θσηνγξαθίεο ζηελ εθεκεξίδα! - Δγώ δε ζα πάσ πνπζελά. Έρσ όκσο πνιιά βηβιία θαη ηνπξηζηηθνύο νδεγνύο. Να γξάςσ θάηη γηα έλα κέξνο ηεο Διιάδαο πνπ ζα δηαιέμσ; Θα εηνηκάζσ έλαλ κηθξό νδεγό. - Να δνύκε ηη κπνξεί λα γξάςεη θαζέλαο από εκάο. Να ην ζπδεηήζνπκε ζηελ ηάμε κεηά ηηο ηειεπηαίεο πξόβεο γηα ηε γηνξηή ηεο 25εο Μαξηίνπ. Μάζαηε απέμσ ηα πνηήκαηά ζαο; Ση απνθάζηζαλ λα βάινπλ νη ηέζζεξηο θίινη ζηελ εθεκεξίδα ηνπο; 35 / 18

38 Ση ζα γξάςεη ε Υαξά ζηελ εθεκεξίδα ηεο ηάμεο; Ση γηνξηάδνπκε ζηηο 25 Μαξηίνπ; Πνηνπο ήξσεο ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 μέξεηο; ηξαηεγόο Ησάλλεο Καθξπγηάλλεο Καληώ Καπξνγέλνπο Γεώξγηνο Θαξατζθάθεο (Δζληθό Ηζηνξηθό Κνπζείν, Αζήλα) 2 7 Γηάβαζε παξαθάησ δύν από ηα 1 πνηήκαηα πνπ έπξεπε λα κάζνπλ απέμσ ηα παηδηά γηα ηε γηνξηή ηεο 25εο Μαξηίνπ. 36 / 18-19

39 Παηξίδα Μηα άζπξε βαξθνύια κέζα ζην θύκα έλα θαβνύξη θη ν αρηλόο θη όπνπ θη αλ παο ν ήιηνο ζε βξίζθεη θαη γηα θαπέιν ζνπ ν νπξαλόο. Βνπλά θη αγάικαηα, βξάρηα θαη πέηξεο ζην θσο πιαγηάδνπλ όια γπκλά θη ε Παλαγηά κε ην ηζεκπέξη ζην εξεκνθιήζη ηεο μαγξππλά. Μεο ζηελ πδξόγεην είζαη κηθξνύια ην πην γαιάδην ρξώκα θνξάο ηόζν κεγάιε όηαλ ζε βιέπσ κα ζηελ θαξδηά κνπ όιε ρσξάο. Γηώξγνο Καξίλνο 37 / 19

40 Διιάδα θίλα, πεύθα θαη ζπκάξηα ρώκα, κάξκαξα, ιηζάξηα, όια θσο πιεκκπξηζκέλα θαη ζηνλ ήιην ζθνξπηζκέλα. Μεο ζηεο ζάιαζζαο η αγέξη, θάζε βάξθα πεξηζηέξη θαη ςειά ζηα βνπλαιάθηα ηαπεηλά εξεκνθιεζάθηα. Ζ γιπθηά καο ε παηξίδα ιάκπεη ζαλ ηελ ειηαρηίδα, έρεη ακπέιηα, ειαηώλεο, καξκαξέληνπο Παξζελώλεο, κηθξά καύξα ρειηδόληα θη έλαλ ιπκπν όιν ρηόληα. Καξία Γνπκελνπνύινπ «25 Κάξηε», πύξνο Θνπξζάξεο 38 / 19

41 Μνηάδνπλ ηα δύν πνηήκαηα; ε ηη; Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ ηνπο ηέζζεξηο πξώηνπο ζηίρνπο από ην πνίεκα ηνπ Γηώξγνπ Μαξίλνπ. Αλ ζέιεηο, θάλε θαη κηα ζρεηηθή δσγξαθηά. Έπεηηα κάζε λα ηνπο γξάθεηο ζσζηά Παξαηήξεζε ηηο ιέμεηο κε ηα κπιε γξάκκαηα ηνπ πνηήκαηνο «Παηξίδα». Δίλαη νπδέηεξα νπζηαζηηθά. Γελ ηειεηώλνπλ όκσο νύηε ζε -ν νύηε ζε -η. Σειεηώλνπλ ζε -κα. 39 / 19-20

42 Σώξα ζπκπιήξσζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη πξόζεμε πόηε νη ιέμεηο απηέο παίξλνπλ κία ζπιιαβή παξαπάλσ. Έπεηηα ππνγξάκκηζε όια ηα νπδέηεξα νπζηαζηηθά ζην πνίεκα «Διιάδα». ΔΝΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ Ολνκαζηηθή ην θύκα ρξώκα Γεληθή ηνπ θύκαηνο Αηηηαηηθή ην ρξώκα Κιεηηθή θύκα ΠΛΖΘΤΝΣΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ Ολνκαζηηθή ηα θύκαηα ρξώκαηα Γεληθή ησλ Αηηηαηηθή ηα θύκαηα ρξώκαηα Κιεηηθή 40 / 20

43 Αλ ζέιεηο λα βξεηο θαη άιια νπδέηεξα νπζηαζηηθά πνπ ηειεηώλνπλ ζε -κα, πήγαηλε ζηηο ζειίδεο ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ (δεύηεξν ηεύρνο-1νο ηόκνο) θαη θάλε ηελ άζθεζε Γηάβαζε ην παξαθάησ θείκελν. Μηιά 1 γηα έλα κηθξό παηδί, ηνλ Αζεκάθε, πνπ απνθάζηζε λα αθνινπζήζεη ηνλ Κνινθνηξώλε θαη λα πνιεκήζεη καδί ηνπ. Σν κήλπκα ηνπ Θνινθνηξώλε Κείλε ηελ ώξα μέθπγε από ην πιάη ηεο κάλαο ηνπ θη ν κηθξόο Αζεκάθεο. Καλείο δελ ην πήξε είδεζε πσο αθνινπζνύζε, ζηεξλόο, ηνλ Κνινθνηξώλε / 20-21

44 ηαλ ν Γέξνο έδσζε πξνζηαγή λα ηακπνπξσζνύλε ζηνπο Μύινπο θη έθαλε επηζεώξεζε ζην ζηξαηό ηνπ, είδε κπξνζηά ηνπ, ζε κηα ζηηγκή, θαη ηνλ Αζεκάθε. - Ση ζέιεη απηό ην βπδαζηαξνύδη ζη αζθέξη κνπ; είπε. Πνηνο ην θεξε εδώ, παηδί πξάκα; - Μνλάρνο κνπ ήξζα, είπε ν Αζεκάθεο κε ζάξξνο. - Να θάκεηο ηη; Γελ ην μέξεηο πσο πάκε γηα πόιεκν; - Σ άθνπζα πνπ ην πεο. Γη απηό ήξζα. Γελ ήζεια λα καη θηνηήο. Γε καο θάιεζεο όινπο; - Δγώ, νξέ, θάιεζα ηνπο άληξεο, είπε γειώληαο ν Κνινθνηξώλεο, όρη ηα κσξά. - Δίπεο πσο ηα ξπάθηα γεκίδνπλ ηνλ πνηακό θαηεβαίλνληαο απ ηα βνπλνπιάγηα. Έλα ξπάθη δελ παίξλεη ζην δξόκν ηνπ ό,ηη βξεη; 42 / 21

45 - Μσξέ, εηνύηνο έρεη κπαιό, είπε κε ην θέθη ηνπ ην αηώλην ν Γέξνο. Καη δε κνπ ιεο η όλνκά ζνπ; - Αζεκάθε κε ιελ. Ο Κνινθνηξώλεο πήγε λα μεκαθξύλεη, κα η αγόξη ηνλ έπηαζε απ ην γηιέθν. - Καπεηάλην! - Ση είλαη νξέ Αζεκάθε; - Γε ζα κνπ δώθεηο εκέλα ληνπθέθη; - Νηνπθέθη, νξέ Αζεκάθε, δελ έρσ ζην κπόη ζνπ, κα δε γίλεηαη ν πόιεκνο κόλν κε ληνπθέθηα. Έια καδί κνπ θη έρσ δνπιεηά λα ζνπ δώζσ. νθία Καπξνεηδή-Παπαδάθε, «Σν κήλπκα ηνπ Θνινθνηξώλε» 43 / 21

46 Γηαηί αθνινύζεζε ν Αζεκάθεο ηνλ Κνινθνηξώλε; Ση δήηεζε ν Αζεκάθεο από ηνλ Κνινθνηξώλε; Γηαηί ν Κνινθνηξώλεο δελ έδσζε ληνπθέθη ζηνλ Αζεκάθε; Από ην πξνεγνύκελν θείκελν αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ ηη απάληεζε ν Κνινθνηξώλεο ζηνλ Αζεκάθε, όηαλ ν κηθξόο ηνύ δήηεζε ληνπθέθη, θαη κάζε λα ην γξάθεηο ζσζηά. 5 7 ην θείκελν πνπ κόιηο δηάβαζεο ππάξρνπλ 1 δύν ιέμεηο κε κπιε γξάκκαηα. Γηάβαζε ηηο πξνηάζεηο πνπ πεξηέρνπλ απηέο ηηο ιέμεηο. Έλσζε ηελ θάζε ιέμε κε απηό πνπ λνκίδεηο όηη ζεκαίλεη. 44 / 21-22

47 ζηεξλόο θηνηήο δεηιόο ηειεπηαίνο Γηα λα βξεηο θαη άιιεο ζπλώλπκεο ιέμεηο, πήγαηλε ζην Σεηξάδην Δξγαζηώλ δεύηεξν ηεύρνο-1νο ηόκνο) ζηηο ζειίδεο θαη θάλε ηελ άζθεζε 2. πλέρηζε κε ηελ άζθεζε Μεηά ηε γηνξηή ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ 1 25ε Μαξηίνπ, ε Υαξά μεθίλεζε κε ηνπο γνλείο ηεο γηα ηα Καιάβξπηα. ην δξόκν θνηηνύζε ηνλ ράξηε. Κνίηαμέ ηνλ καδί ηεο θαη βνήζεζέ ηε λα βξεη: Πνύ είλαη ηα Καιάβξπηα; 45 / 22

48 Πνην δξόκν πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ, γηα λα πάλε κε ην απηoθίλεην από ηελ Αθξάηα ζηα Καιάβξπηα; Από πνύ μεθηλά ην ηξελάθη πνπ πεγαίλεη ζηα Καιάβξπηα; Πνην βνπλό είλαη ζηνλ ράξηε; Σν ηξελάθη απηό ην ιέλε θαη «νδνλησηό», επεηδή νη ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο ηνπ έρνπλ «δόληηα», γηα λα κπνξεί λα ζθαξθαιώλεη ζην βνπλό. ηνλ ράξηε απηόλ ππάξρνπλ δηάθνξα ζύκβνια. Αλ θαηαιάβεηο ηη ζεκαίλνπλ, ζα κάζεηο ηη κπνξώ λα δσ θαη λα θάλσ απηέο ηηο κέξεο ζηα Καιάβξπηα. 46 / 22-23

49 Πξνο Πάηξα Αίγην Γηαθνθηό Άλσ Γηαθνθηό Αθξάηα Μνλή Μ. πειαίνπ Μνλή Αγ. Λαύξαο πήιαην Ληκλώλ Πιαλεηέξν Κιεηηνξία ΥΗΟΝΟΓΡΟΜΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Γηα λα ζε βνεζήζσ, ζνπ δίλσ κεξηθά ζηνηρεία: αξραηνινγηθόο ρώξνο, κνλαζηήξη, ζθη. 47 / 23 ΚΟΡΗΝΘΗΑ

50 ηα Καιάβξπηα ε Υαξά κπνξεί: Φέξηε ζηελ ηάμε ράξηεο γηα δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο. Υσξηζηείηε ζε νκάδεο. Ζ θάζε νκάδα πξέπεη λα πάξεη έλαλ ράξηε, λα βξεη όια ηα ζύκβνια θαη λα πξνζπαζήζεη λα θαηαιάβεη ηη ζεκαίλνπλ. Εσγξαθίζηε ηα ζε έλα ραξηί ηνπ κέηξνπ θαη ζπγθξίλεηέ ηα κε ηα ζύκβνια ησλ ππόινηπσλ νκάδσλ. Μνηάδνπλ ηα ζύκβνια πνπ έρνπλ νη ράξηεο; Γηαηί; 48 / 23

51 7 7 Γηάβαζε ηώξα καδί κε ηε Υαξά κηα 1 ζειίδα από ηνλ ηνπξηζηηθό νδεγό γηα ηα Καιάβξπηα. Θαιάβξπηα Ση ζα δείηε: Αλεθνξίδνληαο πξνο ηα Καιάβξπηα, ζπλαληάηε ην κνλαζηήξη ηνπ Μεγάινπ πειαίνπ, πνπ είλαη ρηηζκέλν κέζα ζην βξάρν ζε κηα καγεπηηθή ηνπνζεζία. Φηάλνληαο ζηελ νξεηλή θσκόπνιε, ζα δείηε ηνλ ηόπν ζπζίαο ησλ Καιαβξπηηλώλ κε ην κλεκείν ηεο εθηέιεζεο. Μπνξείηε επίζεο λα επηζθεθηείηε ην ηζηνξηθό κνλαζηήξη ηεο Αγίαο Λαύξαο, όπνπ αλάκεζα ζε άιια θεηκήιηα ζα δείηε θαη ην ιάβαξν ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ / 24

52 Αλ πάηε ζην Πιαλεηέξν, ζα δείηε ηηο πεγέο ηνπ Αξνάληνπ πνηακνύ θαη ηα παλέκνξθα πιαηάληα. Δθεί θνληά είλαη θαη ην νλνκαζηό πήιαην ησλ Ληκλώλ, κε σξαίεο ιηκλνύιεο, ζηαιαγκίηεο θαη ζηαιαθηίηεο. Αλ ζαο αξέζεη ην ζθη, επηζθεθηείηε νπσζδήπνηε ην ρηνλνδξνκηθό θέληξν ζην Υεικό. Γηα λα θηάζεηε ζηα Καιάβξπηα, κπνξείηε λα αθνινπζήζεηε ηελ άζθαιην θαη λα ζαπκάζεηε ην παλέκνξθν ηνπίν ή λα πάξεηε ηνλ νδνλησηό ζηδεξόδξνκν, πνπ μεθηλά από ην ρσξηό Γηαθνθηό. Σνπηθέο εθδειώζεηο 21 Μαξηίνπ: Δνξηαζηηθέο εθδειώζεηο γηα ηελ επέηεην ηεο απειεπζέξσζεο ηεο πόιεο από ηνπο Σνύξθνπο. 50 / 24

53 25 Μαξηίνπ: Αλαπαξάζηαζε ηεο νξθσκνζίαο ησλ αγσληζηώλ ηνπ 1821 ζην ηζηνξηθό κνλαζηήξη ηεο Αγίαο Λαύξαο. 3 Γεθεκβξίνπ: Μλεκόζπλν ησλ Καιαβξπηηλώλ πνπ εθηειέζηεθαλ ην Καηάβαζε ηνπ θαξαγγηνύ ηνπ Βνπξατθνύ ηνλ Μάην (νκαδηθή πεδνπνξία). Δθδειώζεηο από ην Πλεπκαηηθό θαη Πνιηηηζηηθό Κέληξν Καιαβξύησλ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο. Υξήζηκα ηειέθσλα Αζηπλνκία Ο..Δ Γήκνο Υηνλνδξνκηθό θέληξν Ννζνθνκείν / 24

54 Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ θαη κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηα παξαθάησ: κνλαζηήξη, ρηνλνδξνκηθό θέληξν, άζθαιηνο, νδνλησηόο ζηδεξόδξνκνο. Πνηα κέξε κάο πξνηείλεη λα επηζθεθηνύκε ν ηνπξηζηηθόο νδεγόο; Βξεο ηα θαη ζεκείσζέ ηα ζηνλ ράξηε ηεο ζειίδαο 49. Ση άιιεο πιεξνθνξίεο κάο δίλεη ν ηνπξηζηηθόο νδεγόο; Μνηάδεη ην θείκελν ηεο ζειίδαο 32 γηα ηηο Μειηέο κε ην θείκελν ησλ ζειίδσλ γηα ηα Καιάβξπηα; ε ηη κνηάδνπλ; ε έλαλ ηνπξηζηηθό νδεγό βξίζθνπκε ζπλήζσο ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο γηα έλα κέξνο: 52 / 24-25

55 Πώο ζα θηάζνπκε ζε απηό ην κέξνο. Ση κπνξνύκε λα δνύκε, πνηα είλαη ηα αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο. Φσηνγξαθίεο από ηελ πεξηνρή. Πνηνη ζπνπδαίνη άλζξσπνη έδεζαλ ζηελ πεξηνρή. Κάπνηα ρξήζηκα ηειέθσλα. Πνύ κπνξνύκε λα κείλνπκε. Σελ ηζηνξία απηνύ ηνπ ηόπνπ. Σα έζηκα ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Πνηα πξντόληα παξάγνπλ θαη ηη κπνξνύκε λα αγνξάζνπκε. Σηο εθδειώζεηο πνπ δηνξγαλώλνληαη ζηελ πεξηνρή. 53 / 25

56 Αλ ζέιεηο λα βνεζήζεηο ηνλ Λνπθά λα γξάςεη έλα θείκελν γηα ηελ εθεκεξίδα ηεο ηάμεο, πήγαηλε ζηηο ζειίδεο ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ (δεύηεξν ηεύρνο-1νο ηόκνο) θαη θάλε ηελ άζθεζε 4. Έπεηηα θάλε ηηο αζθήζεηο 5 θαη 6. ζηηο ζειίδεο Ο Λνπθάο βξήθε κέζα ζε έλαλ ηνπξηζηηθό 1 νδεγό απηή ηε ζειίδα. Μπνξείο λα ηνλ βνεζήζεηο λα θαηαιάβεη ηη είλαη; Γεο ηε καδί ηνπ θαη απάληεζε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ ΟΜΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ 54 / 25-26

57 ΓΛΤΚΑ ΣΟΤ ΚΟΤΣΑΛΗΟΤ ΜΔΛΗ ΘΤΜΑΡΗΗΟ ΣΡΑΥΑΝΑ ΓΛΤΚΟ ΑΓΝΟ ΛΑΓΗ ΚΑΗ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΣΟΠΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ Σα πξντόληα καο ζα ηα βξείηε ζε όια ηα καγαδηά ηεο Θεθαιινληάο. Ση λνκίδεηο όηη είλαη απηή ε ζειίδα; Από πνύ ην θαηάιαβεο; Πνηνο λνκίδεηο όηη ηελ έρεη θηηάμεη; Ση ζέιεη λα πνπιήζεη; Πνύ κπνξνύκε λα βξνύκε όια απηά ηα πξντόληα; 55 / 26

58 Φέξηε ζηελ ηάμε δηαθεκίζεηο από πεξηνδηθά ή εθεκεξίδεο θαη δηαβάζηε ηεο όινη καδί. Έπεηηα ρσξηζηείηε ζε νκάδεο, δηαιέμηε θάηη πνπ ζα ζέιαηε λα δηαθεκίζεηε θαη θηηάμηε κηα δηαθήκηζε. Αλ ζέιεηε, κπνξείηε λα βάιεηε ηηο δηαθεκίζεηο ζαο ζηελ εθεκεξίδα ηεο ηάμεο ζαο. Αύξην Αλζνιόγην 56 / 26

59 ΔΝΟΣΖΣΑ 19 ηελ ελόηεηα απηή ζα κάζεηο: Ση είλαη νη εηδήζεηο θαη πώο γξάθνληαη. Να γξάθεηο θαη εζύ εηδήζεηο. Να μερσξίδεηο ην -η ηνπ εληθνύ αξηζκνύ ησλ νπδεηέξσλ νπζηαζηηθώλ από ην -ε ηνπ εληθνύ αξηζκνύ ησλ ζειπθώλ θαη από ην -νη ηνπ πιεζπληηθνύ ησλ αξζεληθώλ νπζηαζηηθώλ. Να θηηάρλεηο κεηνρέο από ξήκαηα. Να θηηάρλεηο ιέμεηο πνπ ζεκαίλνπλ γηα θάηη όηη είλαη πην κεγάιν ή πην κηθξό. 57 / 27

60 Να θιίλεηο ηα επίζεηα ζε -νο, -ε, -ν. Να θιίλεηο ηα ξήκαηα ζε -ώ. Να θηηάρλεηο ζύλζεηεο ιέμεηο. Σα λέα ηαμηδεύνπλ ΔΦΖΚΔΡΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΣΑΞΖ 1 2 \ 3 Ζ ζπλέρεηα ζηελ επόκελε ζειίδα 58 / 27-28

61 θαη θηάλνπλ ζε εκάο. ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ 4 ΑΠΔΙΔΤΘΔΡΩΖ ΠΟΤΙΗΩΛ Γώδεθα πνπιηά πέηαμαλ ρηεο πάιη ειεύζεξα. Έλαο ζηαπξαεηόο, έλαο ζαιαζζαεηόο, έλαο γύπαο, δύν γεξαθίλεο, δύν θνηληθόπηεξα θαη πέληε πειαξγνί. Απηά ηα πνπιηά πξηλ από κεξηθνύο κήλεο δελ κπνξνύζαλ λα πεηάμνπλ. 59 / 28

62 Ήηαλ ηξαπκαηηζκέλα ή δειεηεξηαζκέλα από θπηνθάξκαθα. Βξέζεθαλ ζε δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο από αλζξώπνπο πνπ αγαπνύλ ηα δώα, θαη παξαδόζεθαλ ζην Κέληξν Πεξίζαιςεο Άγξησλ Εώσλ ζηελ Αίγηλα. Σα θξόληηζαλ νη γηαηξνί θαη άιινη εζεινληέο πνπ εξγάδνληαη ζε απηό ην θέληξν. Μόιηο ηα πνπιηά έγηλαλ θαιά, νη εζεινληέο ηα απειεπζέξσζαλ. Έηζη, απηά επέζηξεςαλ ζην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ. 1 8 Οη εηθόλεο ζηηο πξνεγνύκελεο ζειίδεο 7 δείρλνπλ πώο θηάλνπλ νη 1 εηδήζεηο ζε εκάο. Παξαηήξεζε μαλά ηηο εηθόλεο θαη πεο: 60 / 28-29

63 Ση θάλνπλ νη άλζξσπνη ζηελ εηθόλα 1; Ση θάλνπλ όινη απηνί νη άλζξσπνη ζηελ αίζνπζα ζύληαμεο; Με πνηνπο ηξόπνπο καζαίλνπκε ηα λέα; Πώο κάζαηλαλ ηα λέα νη άλζξσπνη ζηα παιηά ηα ρξόληα, όηαλ δελ ππήξραλ εθεκεξίδεο ή ηειεόξαζε; Γξάςε ζην ηεηξάδηό ζνπ κηα θξάζε πνπ λα ιέεη ηη γίλεηαη ζε θάζε εηθόλα. Μελ μεράζεηο λα βάιεηο ζηελ αξρή ηνλ αξηζκό ηεο εηθόλαο. 61 / 29

64 Φάμε ζην ιεμηθό ή ξώηεζε ηη ζεκαίλνπλ νη ιέμεηο εζεινληήο θαη πεξίζαιςε. Θέιεηο λα ηηο πξνζζέζεηο ζην ιεμηθό ζνπ; Ση έθαλε ζηα παιηά ρξόληα ν ληειάιεο; Πξόζζεζε ηε ιέμε ζην ιεμηθό ζνπ. ΑΚΟΤΑΣΔ, ΑΚΟΤΑΣΔ... Γηάβαζε ην άξζξν ηεο εθεκεξίδαο θαη πεο: Πνην είλαη ην λέν; Πώο ήηαλ ηα πνπιηά πξηλ από κεξηθνύο κήλεο; 62 / 29

65 Πνύ βξέζεθαλ ηα πιεγσκέλα πνπιηά; Πόηε άθεζαλ νη εζεινληέο ηα πνπιηά ειεύζεξα; 2 8 Γηάβαζε ηη έγξαςαλ νη εθεκεξίδεο γηα 7 ηελ πξνζπάζεηα λεαξώλ καζεηώλ 1 λα θαζαξίζνπλ ην δαζάθη ηεο γεηηνληάο ηνπο. Λεαξνί καζεηέο αλαιακβάλνπλ δξάζε! Γηα κεγάιν δηάζηεκα νη λεαξνί καζεηέο έπαηδαλ ζην δαζάθη ηεο γεηηνληάο ηνπο πιάη ζηα ζπνπξγίηηα, ηνπο θνθθηλνιαίκεδεο, αιιά θαη θάζε ινγήο ζθνππίδηα. Αθνύ ινηπόλ νη κεγάινη δελ έθαλαλ ηίπνηα, απνθάζηζαλ λα αλαιάβνπλ 63 / 29-30

66 νη ίδηνη δξάζε. Εήηεζαλ από ηνπο γνλείο ηνπο κεγάιεο ζαθνύιεο ζθνππηδηώλ θαη γάληηα θαη άξρηζαλ λα καδεύνπλ ηα ζθνππίδηα. Άιινη κάδεςαλ ηα κπνπθάιηα, άιινη ηηο ζαθνύιεο θαη άιινη ηα ραξηηά. Γε ρξεηάζηεθε κεγάιε πξνζπάζεηα. Καλείο δελ πίζηεπε ζηα κάηηα ηνπ κε ην απνηέιεζκα! Οη κηθξνί καζεηέο θξέκαζαλ ζηελ είζνδν ηνπ άιζνπο κηα ηακπέια κε κεγάια γξάκκαηα: «ΣΟ ΓΑΑΚΗ ΜΑ ΥΑΡΗΕΔΗ ΟΞΤΓΟΝΟ. ΜΖΝ ΣΟ ΚΑΝΔΣΔ ΚΟΤΠΗΓΟΣΟΠΟ». 64 / 30

67 Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ κε πεδά γξάκκαηα ό,ηη είλαη γξακκέλν ζηελ ηακπέια πνπ έθηηαμαλ νη καζεηέο θαη κάζε λα ην γξάθεηο ζσζηά. Οη ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ κε ηα έληνλα γξάκκαηα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ήδε ζηνλ δηπιαλό πίλαθα. Μπνξείο λα ζπκπιεξώζεηο ηνλ πίλαθα κε ό,ηη ιείπεη; 65 / 30

68 Σν επίζεην: ν κεγάινο ε κεγάιε ην κεγάιν ΔΝΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ Ολνκαζηηθή ν.. ε κεγάιε ην... Γεληθή ηνπ.. ηεο... ηνπ... Αηηηαηηθή ηνλ.. ηε... ην... Κιεηηθή ΠΛΖΘΤΝΣΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ Ολνκαζηηθή νη κεγάινη νη... ηα... Γεληθή ησλ... ησλ... ησλ... Αηηηαηηθή ηνπο... ηηο κεγάιεο ηα κεγάια Κιεηηθή / 31

69 Σώξα πήγαηλε ζην Σεηξάδην Δξγαζηώλ (δεύηεξν ηεύρνο-2νο ηόκνο) ζηηο ζειίδεο 7-8 θαη θάλε ηελ άζθεζε Ζ Υαξά έγξαςε ην παξαθάησ άξζξν 7 γηα ηε ζηήιε ηεο εθεκεξίδαο κε ηα λέα ηνπ ζρνιείνπ. 1 Άζθεζε γηα πεξίπησζε ππξθαγηάο Σελ Παξαζθεπή 29 Απξηιίνπ ην ζρνιείν καο έθαλε κηα άζθεζε γηα ηελ πεξίπησζε πνπ πηάζεη ππξθαγηά. Μόιηο αθνύζακε ηε ζεηξήλα, ζεθσζήθακε από ηα ζξαλία καο, βγήθακε από ηελ ηάμε, δηαζρίζακε ηνλ δηάδξνκν βηαζηηθά, αιιά ρσξίο λα ηξέρνπκε, θαη βξεζήθακε όινη ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. 67 / 31

70 Όινη ςύρξαηκνη ινη αθνινπζήζακε ηηο νδεγίεο ησλ δαζθάισλ θαη παξακείλακε ςύρξαηκνη. ηαλ καο κέηξεζαλ νη δάζθαινη, βξέζεθε όηη δελ έιεηπε θαλείο. Η ππξνζβεζηηθή ζηελ ώξα ηεο Έθηαζαλ νη ππξνζβέζηεο. Κνπβάιεζαλ ηηο κάληθεο, όξκεζαλ ζην ζρνιείν θαη έθαλαλ όηη ζβήλνπλ ηε θσηηά. Έπεηηα ζηάζεθαλ ζην πιαηύζθαιν ηνπ ζρνιηθνύ θηηξίνπ θαη καο εμήγεζαλ πώο λα ζβήλνπκε κηα κηθξή θσηηά κε ηνλ ππξνζβεζηήξα. Ήηαλ κηα κέξα ελδηαθέξνπζα θαη γεκάηε κε ζπγθηλήζεηο! ΥΑ.ΓΔ 68 / 31

71 4 8 Ση έγηλε; 7Πόηε έγηλε; 1 Πνύ; Θπκάζαη ηη ζεκαίλνπλ ηα αξρηθά ΥΑ.ΓΔ.; Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ πξώηε πξόηαζε ηνπ άξζξνπ ηεο Υαξάο. Γξάςε έλα θείκελν γηα έλα γεγνλόο πνπ ζπλέβε ζηε γεηηνληά ζνπ. Θπκήζνπ λα πεηο ηη έγηλε, πόηε θαη πνύ έγηλε. Πνηα ιέμε ηνπ άξζξνπ ηεο Υαξάο ζεκαίλεη θσηηά; πκπιήξσζέ ηε ζην ιεμηθό ζνπ. 69 / 32

72 Βάγηα, λα ςάμνπκε θαη ηε ιέμε πιαηύζθαιν ζην ιεμηθό; Μπνξείο λα βξεηο θαη κόλε ζνπ ηη ζεκαίλεη πιαηύζθαιν, αλ ρσξίζεηο ηε ιέμε απηή ζε κηθξόηεξα θνκκάηηα! Από πνηεο ιέμεηο λνκίδεηο όηη ζρεκαηίδεηαη ε ιέμε πιαηύζθαιν; Μπνξείο ηώξα λα καληέςεηο ηε ζεκαζία ηεο; 70 / 32

73 ρεκαηίδεηαη από ηηο ιέμεηο +, πνπ ελώζεθαλ ζε κία ιέμε. ηηο ζειίδεο 9-10 ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ (δεύηεξν ηεύρνο-2νο ηόκνο), ζηελ άζθεζε 2 ζα βξεηο ιέμεηο πνπ ελώλνληαη, γηα λα θηηάμνπλ κία ιέμε, θαη ζηελ άζθεζε 3 ζα βξεηο ιέμεηο πνπ δείρλνπλ όηη θάηη είλαη πην κεγάιν ή πην κηθξό. Μεηά θάλε ηελ άζθεζε 4 ζηηο ζειίδεο Γηάβαζε ην πνίεκα πνπ δεκνζίεπζαλ 7 ηα παηδηά ζηελ 1 εθεκεξίδα ηνπο. 71 / 32-33

74 Σν θεγγαξάθη ραξηαεηόο Σν θεγγαξάθη ραξηαεηόο ζηα θέθηα ηνπ πεηά γέκηζε γέιηα ν νπξαλόο θη ε γε ην ραηξεηά. Γέλσ αρηίδα γηα θισζηή ηξαβώ, ακνιώ θαινύκπα ρνπ! θάλεη ςεινθξεκαζηή ζην ζύκπαλ θνινηνύκπα. Θέηε Υνξηηάηε Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ πξώηε ζηξνθή. πκπιήξσζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηα ξήκαηα θνηηώ θαη δσ. 72 / 33

75 Σα ξήκαηα πνπ ηειεηώλνπλ ζε -ώ Σν ξήκα αγαπώ Σν ξήκα θνηηώ Δγώ αγαπώ Δζύ αγαπάο Απηόο Απηή αγαπά (αγαπάεη) Απηό αγαπνύκε Δκείο (αγαπάκε) Δζείο αγαπάηε Απηνί Απηέο Απηά αγαπνύλ (αγαπάλ ή αγαπάλε) 73 / 33

76 Σα ξήκαηα πνπ ηειεηώλνπλ ζε -ώ Σν ξήκα κπνξώ Σν ξήκα δσ Δγώ κπνξώ Δζύ κπνξείο Απηόο Απηή Απηό κπνξεί Δκείο κπνξνύκε Δζείο κπνξείηε Απηνί Απηέο Απηά κπνξνύλ 74 / 33

77 [ Γηάβαζε ην παξαθάησ θείκελν. Οη πεηαινύδεο βνεζνύλ «Ο επηζεσξεηήο ησλ θήπσλ έξρεηαη», αθνύζηεθε κηα δπλαηή θσλή. Υηιηάδεο πεηαινύδεο, μεηξππώλνληαο απ ηνπο θξάρηεο, πέηαμαλ γειώληαο πάλσ ζηα γπκλά θνηζάληα θαη βάιζεθαλ λα παξαζηαίλνπλ ηα ινπινύδηα, πνπ ακέξηκλα εμαθνινπζνύζαλ λα θνηκνύληαη κέζα ζηε γε. Δπακεηλώλδαο Γνλαηάο, «Σν βάξαζξν», εθδ. ηηγκή 75 / 34

78 Βάγηα, ηη είλαη ε ιέμε κε ηα κπιε γξάκκαηα; Οη κεηνρέο, είλαη ιέμεηο πνπ ζπλνδεύνπλ ηα ξήκαηα. Μαο δείρλνπλ θαη απηέο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη θάηη. Θπκάζαη άιιεο ηέηνηεο ιέμεηο; Γηα λα θηηάμεηο κηα κεηνρή, βγάδεηο ηελ θαηάιεμε ηνπ ξήκαηνο θαη πξνζζέηεηο -νληαο, όηαλ ην ν δελ ηνλίδεηαη (π.ρ. ζθπξίδσ ζθπξίδνληαο), θαη -ώληαο, όηαλ ην σ ηνλίδεηαη (π.ρ. γειώ γειώληαο). Φηηάμε ηώξα θαη εζύ κεηνρέο από ξήκαηα. 76 / 34

79 παίδσ ηξέρσ γξάθσ βαδίδσ παίδνληαο δσγξαθίδσ ζθνππίδσ πεδώ κηιώ θνηηώ πεδώληαο. ηξαγνπδώ γειώ ρηππώ 77 / 34

80 Πήγαηλε ζηηο ζειίδεο ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ (δεύηεξν ηεύρνο-2νο ηόκνο) θαη θάλε ηηο αζθήζεηο 5. θαη 6. Αύξην Αλζνιόγην 78 / 34

81 ΔΝΟΣΖΣΑ 20 ηελ ελόηεηα απηή ζα κάζεηο: Να βξίζθεηο πιεξνθνξίεο ζε έλα δειηίν ηαπηόηεηαο. Να θηηάρλεηο ηε δηθή ζνπ ηαπηόηεηα. Πώο θαη γηαηί παίξλνπκε ζπλέληεπμε από θάπνηνλ. Να θιίλεηο ηα ξήκαηα ζηνλ παξαηαηηθό ρξόλν. Λέμεηο πνπ δειώλνπλ επαγγέικαηα. Να γξάθεηο ζσζηά ηα ξήκαηα ζε -ώλσ θαη ζε -εύσ. 79 / 35

82 ΓΔΛΣΗΟ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟLΟΡOULΟS ΔΠΧΝΤΜΟ ΜΑΡΙΟ MARIOS ΟΝΟΜΑ ΑΝΕΣΗ ANESTIS ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ 80 / 35

83 ΥΑΡΙΚΛΕΙΑ CHARIKLIA ΟΝΟΜΑ ΜΖΣΔΡΑ ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΝΖΖ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ 1.80 ΤΦΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΓΖΜΟΣΖ ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΑ ΔΚΓΟΖ ΓΔΛΣΗΟΤ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΑΣ. ΑΡΥΖ ΔΚΓΟΖ Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ. ΠΗΣΣΑ ΑΣΤΝΟΜΗΚΟ Α 81 / 35

84 Μελ μερλάο ηελ εκεξνκελία πνπ πξέπεη λα δώζεηο αίκα, ζώδεηο θάπνηνλ πνπ θηλδπλεύεη. 2 Έρεηο θάλεη εμέηαζε γηα ην ζηίγκα ηεο κεζνγεηαθήο αλαηκίαο; 3 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΝΟΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΗΜΟΓΟΗΑ 82 / 35

85 4 ΔΕΛΣΙΟ ΕΘΕΛΟΝΣΗ ΑΙΜΟΔΟΣΗ ΔΠΧΝΤΜΟ: Καξξά ΟΝΟΜΑ: Διέλε ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ: Βαζίιεηνο ΥΡΟΝΟ ΓΔΝΝΖΖ: 1965 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Κπςέιε ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ: Δθπαηδεπηηθόο ΑΡΗΘΜ. ΜΖΣΡΧΟΤ: 1523 ΟΜΑΓΑ RHESUS A + Ση είλαη ηα έγγξαθα πνπ βιέπεηο ζηηο ζειίδεο 82 85; Ση πιεξνθνξίεο βξίζθνπκε ζε απηά; Πώο νλνκάδεηαη ν θάηνρνο ηνπ δειηίνπ ηαπηόηεηαο; 83 / 35

86 Γηαηί ην όλνκά ηνπ είλαη γξακκέλν θαη κε μέλα γξάκκαηα; Πώο ιέλε ηνλ παηέξα ηνπ; Πόηε γελλήζεθε ν εζεινληήο αηκνδόηεο; Φάμε ζην ιεμηθό, γηα λα βξεηο ηη ζεκαίλεη ε ιέμε θάηνρνο Ζ ηαπηόηεηα ηνπ Καμ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1 Ολνκάδνκαη: Μαμ. Γελλήζεθα: ζηηο 23 Απγνύζηνπ / 35-36

87 Καηνηθώ: ζηελ Ίν, λεζί ησλ Κπθιάδσλ. Ο θύξηόο κνπ ιέγεηαη: Γηάλλεο. Μνπ αξέζνπλ: ηα ηξαγαληζηά θόθαια. Κπλεγώ: ηηο πεηαινύδεο. Αλ ραζώ, ζαο παξαθαιώ λα ηειεθσλήζεηε ζην Πώο ιέλε ηνλ ζθύιν; ε ηη ρξεζηκεύεη ε ηαπηόηεηα ηνπ Μαμ; Πνύ κέλεη; Γηαηί ζηελ ηαπηόηεηα ηνπ ζθύινπ έρνπλ γξάςεη ην ηειέθσλν ηνπ αθεληηθνύ ηνπ; 85 / 36

88 Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ θαη κάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηε θξάζε: Ο Μαμ ηξώεη ηξαγαληζηά θόθαια θαη θπλεγά ηηο πεηαινύδεο. Πήγαηλε ζηηο ζειίδεο ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ (δεύηεξν ηεύρνο-2νο ηόκνο) θάλε ηηο αζθήζεηο 1 θαη Ο Λνπθάο θαη ε Υαξά αλέιαβαλ λα βξνπλ 7 πιεξνθνξίεο γηα δώα πνπ δνπλ 1 ζε λεζηά ηεο Διιάδαο, γηα λα ηηο βάινπλ ζηελ εθεκεξίδα ηεο ηάμεο. Δηάβαζε απηά πνπ βξήθε ν Λνπθάο θαη παξαηήξεζε ηηο θσηνγξαθίεο. 86 / 36

89 Ζ ρειώλα θαξέηα θαξέηα Ζ ζαιάζζηα ρειώλα θαξέηα θαξέηα είλαη εμαηξεηηθή θνιπκβήηξηα. Βγαίλεη από ηε ζάιαζζα, γηα λα θηηάμεη ηε θσιηά ηεο ζηελ άκκν θαη λα γελλήζεη ηα απγά ηεο. Μία από ηηο παξαιίεο πνπ δηαιέγεη γηα λα γελλήζεη είλαη ζηνλ θόιπν ηνπ Λαγαλά ζηε Εάθπλζν. Ο θόιπνο ηνπ Λαγαλά είλαη ν πην ζεκαληηθόο βηόηνπνο ηεο ζαιάζζηαο ρειώλαο θαξέηα θαξέηα. ηα πέληε ρηιηόκεηξα ηεο παξαιίαο νη ρειώλεο θαξέηα θαξέηα θηηάρλνπλ πάξα πνιιέο θσιηέο. Από ηα ηέιε Μαΐνπ έσο ηνλ Αύγνπζην, 87 / 37

90 όηαλ ην θιίκα είλαη δεζηό, νη ρειώλεο αθήλνπλ εθαηό απγά ζε θαζεκηά θσιηά. Όζηεξα από δύν κήλεο κέζα από ηα απγά βγαίλνπλ ηα ρεισλάθηα. Αθνύ ηξππήζνπλ ην θέιπθνο, κέλνπλ ζηελ άκκν γηα πεξίπνπ έμη κέξεο θαη ηξέθνληαη από ηνλ θξόθν ηνπ απγνύ. Μεηά, θάπνην βξάδπ ή λσξίο ην πξσί, αθήλνπλ ηε θσιηά θαη θαηεπζύλνληαη πξνο ηε ζάιαζζα. Βγαίλνπλ κεο ζην ζθνηάδη, όηαλ δελ θηλδπλεύνπλ από ηα πνπιηά, ηα άιια δώα ή ηνλ άλζξσπν. Πνηα παξαιία πξνηηκά ε ρειώλα θαξέηα θαξέηα, γηα λα θηηάμεη ηε θσιηά ηεο; Γηαηί ηα ρεισλάθηα αθήλνπλ ηε θσιηά ην βξάδπ ή λσξίο ην πξσί; 88 / 37

91 Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ ηε θξάζε ηνπ θεηκέλνπ κε ηα έληνλα γξάκκαηα θαη κάζε λα ηε γξάθεηο ζσζηά. Φάμε ζην ιεμηθό ή ξώηεζε, γηα λα κάζεηο ηη ζεκαίλνπλ νη ιέμεηο βηόηνπνο, θόιπνο, θέιπθνο θαη θιίκα. Μεηά πξόζζεζέ ηεο ζην ιεμηθό ζνπ. Μπνξείο λα βξεηο ζην ιεμηθό ιέμεηο πνπ ζεκαίλνπλ ην ίδην θαη λα ηηο γξάςεηο παξαθάησ; Ζ παξαιία ιέγεηαη θαη θαη Καηεπζύλνκαη ή αιιηώο 89 / 37-38

92 Σελ ηξνθή ηε ιέκε θαη Καη ε Υαξά βξήθε πιεξνθνξίεο γηα έλα δών πνπ δεη ζε λεζί ηεο ρώξαο καο. Σηο έρεη γξάςεη ζην Σεηξάδην Δξγαζηώλ, (δεύηεξν ηεύρνο-2νο ηόκνο) ζηελ άζθεζε 3. ζηηο ζειίδεο Εώα όπσο ε ρειώλα θαξέηα θαξέηα, ε θώθηα κνλάρνπο κνλάρνπο, πνπ είδακε ζηελ ελόηεηα 15, ηα ειάθηα, ηα αγξηνθάηζηθα θξη-θξη, πνπ δνπλ ζηελ Κξήηε, ή όπσο νη αξθνύδεο, νη ιύθνη θαη νη αιεπνύδεο θηλδπλεύνπλ λα εμαθαληζηνύλ. 90 / 38

93 Γη απηό πξέπεη λα ηα πξνζηαηεύνπκε, λα θξνληίδνπκε ηνπο ηόπνπο όπνπ δνπλ, όπνπ βξίζθνπλ ηξνθή θαη όπνπ γελλνύλ. ην ρσξηό Νπκθαίν ηεο Φιώξηλαο ππάξρεη ην πεξηβαιινληηθό θέληξν «Αξθηνύξνο» γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αξθνύδαο. Ξέξεηο θάπνην άιιν θέληξν ή ζύιινγν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ; 91 / 38

94 3 8 Ζ Γαιήλε θαη ν Αξκπέλ ζθέθηεθαλ όηη, 7 θαζώο ν ρξόλνο θπιά, πνιιέο αιιαγέο 1 γίλνληαη ζηε θύζε θαη ζηε δσή. Αθόκε θαη νη ηέρλεο θαη ηα επαγγέικαηα ηνπ αλζξώπνπ αιιάδνπλ. Να, όπσο ην επάγγεικα ηνπ γείηνλά ηνπο, ηνπ θπξ Παληειή, πνπ ήηαλ παγσηαηδήο. Ση αθξηβώο έθαλε ν παγσηαηδήο; Γελ μέξσ λα ζνπ πσ αθξηβώο. Πάκε λα ξσηήζνπκε ηνλ θπξ Παληειή; Θα ηνπ πάξνπκε κηα ζπλέληεπμε γηα ηελ εθεκεξίδα καο! 92 / 39

95 Ζ ζπλέληεπμε κε ηνλ θπξ Παληειή Ζ Γαιήλε θαη ν Αξκπέλ βξήθαλ ηνλ θπξ Παληειή λα θάλεη βόιηα ζην πάξθν ηεο γεηηνληάο ηνπο. Πιεζίαζαλ, ηνλ θαιεκέξηζαλ θαη άξρηζαλ λα ηνλ ξσηνύλ γηα ηε δνπιεηά πνπ έθαλε, όηαλ ήηαλ λένο. Αξκπέλ: Ση δνπιεηά θάλαηε, όηαλ ήζαζηαλ λένο; Κπξ Παληειήο: Πνπινύζα παγσηά! αο θαίλεηαη πεξίεξγν, έηζη δελ είλαη; Καζίζηε λα ζαο εμεγήζσ... Αξκπέλ: αο πεηξάδεη λα γξάθνπκε απηά πνπ καο ιέηε, γηα λα ηα βάινπκε ζηελ εθεκεξίδα ηεο ηάμεο καο; Κπξ Παληειήο: Γηαηί λα κε πεηξάδεη; Ση ζέιεηε λα κε ξσηήζεηε; Γαιήλε: Γηαηί πνπινύζαηε εζείο ηα παγσηά; Γελ ππήξραλ ςπγεία κε παγσηά ζηα πεξίπηεξα ή 93 / 39

96 ζηα γαιαθηνπσιεία, γηα λα αγνξάδεη ν θόζκνο από εθεί; Κπξ Παληειήο: Σόηε δελ είρακε πνιιά ςπγεία. Ήηαλ αθξηβά θαη δελ κπνξνύζε ν θάζε καγαδάηνξαο λα έρεη από έλα. Γη απηό ππήξραλ νη παγσηαηδήδεο. Γπξλνύζαλ ζηηο πιαηείεο, ζηηο πόιεηο θαη ζηα ρσξηά κε ηηο άζπξεο πνδηέο ηνπο θαη θώλαδαλ: «Δδώ ηα λόζηηκα παγσηά!!!». Αξκπέλ: Καη πνύ βάδαηε ηα παγσηά, γηα λα κε ιηώλνπλ; Κπξ Παληειήο: Δίρα έλα θαξνηζάθη γεκάην κε πάγν. Πξσί πξσί έπξεπε λα πάσ ζηνλ παγνπώιε θαη λα αγνξάζσ κεγάια θνκκάηηα πάγνπ. Ξέξεηε, ην θαξνηζάθη απηό ην έρσ αθόκε ζην ζπίηη κνπ... Σν είρα δσγξαθίζεη κε ήιηνπο θαη ινπινύδηα / 39

97 Σν αγαπώ ζαλ λα είλαη θίινο κνπ, γηαηί ην είρα καδί κνπ παληνύ γηα πνιιά ρξόληα. Γαιήλε: Ση ζαο άξεζε πεξηζζόηεξν ζηε δνπιεηά πνπ θάλαηε; Κπξ Παληειήο: Πην πνιύ από όια κνπ άξεζε ε ραξά ζηα κάηηα ησλ παηδηώλ, όηαλ έπαηξλαλ ην ρσλάθη κε ην παγσηό... Μνπ άξεζε ηόζν πνιύ λα ηα βιέπσ ραξνύκελα, πνπ όηαλ ηα ιεθηά δελ ηνπο έθηαλαλ ή όηαλ δελ είραλ θαζόινπ ιεθηά, ηνπο ράξηδα ηα παγσηά, γηα λα ηα δσ λα κνπ ρακνγεινύλ! Αξκπέλ: Καη ηώξα νη παγσηαηδήδεο; Κπξ Παληειήο: Σώξα πηα ππάξρνπλ ειάρηζηνη παγσηαηδήδεο... Σν επάγγεικα εμαθαλίδεηαη ζηγά ζηγά, όπσο νη ηζαγθάξεδεο, νη λεξνπιάδεο, νη θαξεθιάδεο... Θα γξάςεηε θαη γη απηνύο; 95 / 40

98 Πνην ήηαλ ην επάγγεικα ηνπ θπξ Παληειή; Ση ηνλ ξώηεζαλ ηα παηδηά; Ση άξεζε πην πνιύ ζηνλ θπξ Παληειή από ην επάγγεικά ηνπ; Γηαηί λνκίδεηο πσο αγαπνύζε ηόζν πνιύ ην θαξνηζάθη ηνπ; Εεηήζηε από ηνπο κεγαιύηεξνπο λα ζαο κηιήζνπλ γηα επαγγέικαηα πνπ δελ ππάξρνπλ πηα. Φηηάμηε έλα ιεύθσκα κε ηα επαγγέικαηα απηά. 96 / 40

99 Θέιεηε λα ρσξηζηείηε ζε νκάδεο θαη λα γίλεηε κηθξνί δεκνζηνγξάθνη; Γηαιέμηε έλα επάγγεικα θαη ζθεθηείηε από πνηνλ ζα πάξεηε ζπλέληεπμε. πδεηήζηε ζηελ ηάμε ηη εξσηήζεηο ζα θάλεηε. Γηα παξάδεηγκα, κπνξείηε λα ηνλ ξσηήζεηε ηη αθξηβώο θάλεη ζηε δνπιεηά ηνπ, ζε ηη ρξεζηκεύεη ε δνπιεηά ηνπ, αλ είλαη επραξηζηεκέλνο από απηή θαη πνιιά άιια... Μάζε λα γξάθεηο ζσζηά ηελ πξώηε εξώηεζε ησλ παηδηώλ ζηνλ θπξ Παληειή. 97 / 40

100 [ 4 8 Γηάβαζε ηώξα ην παξαθάησ πνίεκα 7 γηα έλα άιιν επάγγεικα πνπ έρεη ζρεδόλ εμαθαληζηεί. 1 O παγνπώιεο Πεξλνύζαλ παγνπώιεο θαη κνηξάδαλε θνιόλεο. Δίραλ γίλεη από λεξό πνπ ην πάγσλαλ θαηξό, ην θαΐ λα δηαηεξεί, λα είλαη θξέζθν ην ηπξί, ην λεξάθη δξνζεξό, κηα θνξά θη έλαλ θαηξό. νθία Υαηδεθνθνιάθε, «Δπαγγέικαηα παιηά πνπ δελ ππάξρνπλ πηα...», εθδ. Θέδξνο, εηθνλνγξάθεζε Βηνιέηα Γηακαληή Κειεηίνπ 98 / 41

101 Θα βξεηο πνιιά επαγγέικαηα ζην Σεηξάδην Δξγαζηώλ (δεύηεξν ηεύρνο-2νο ηόκνο), ζηηο αζθήζεηο 4., 5 θαη 6. ζηηο ζειίδεο Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ ηελ πξώηε ζηξνθή θαη κάζε λα ηε γξάθεηο ζσζηά. 5 8 Πξόζεμε ηα ξήκαηα κε ηα έληνλα γξάκκαηα 7 ζηνλ δηάινγν 3. Έπεηηα 1 ζπκπιήξσζε ηνλ 8 παξαθάησ πίλαθα ζύκθσλα κε ηα παξαδείγκαηα / 41

102 Ρήκα γξάθσ θάλσ κπνξώ πνπιώ Δγώ... κπνξνύζα Δζύ έγξαθεο. κπνξνύζεο Απηόο Απηή Απηό.. έθαλε.. πνπινύζε Δκείο γξάθακε... Δζείο.. θάλαηε κπνξνύζαηε Απηνί Απηέο Απηά έγξαθαλ έθαλαλ κπνξνύζαλ πνπινύζαλ 100 / 41

103 Σώξα πήγαηλε ζηηο ζειίδεο ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηώλ (δεύηεξν ηεύρνο-2νο ηόκνο), θαη θάλε ηελ άζθεζε Γηάβαζε ην παξαθάησ πνίεκα ξπζκηθά 7 θαη κάζε απέμσ όπνηα ζηξνθή ζνύ αξέζεη. 1 Γνπιεηέο - Ραθηάθη ξαθηάθη πώο πάλ νη δνπιεηέο; - Φαιίδη, θνπίδη θαη δπν βεινληέο. - Σζαγθάξε ηζαγθάξε παπνύηζηα πνπιάο; - θαξπίληα, ινπζηξίληα ζε γάκν λα παο. 101 / 42

104 - Φνύξλαξε θνύξλαξε ηη θάλεηο κε βηα; - Μηα βάδσ κηα βγάδσ θνπινύξηα, ςσκηά. - Μαλάβε καλάβε ηη ηξώλ ηα παηδηά; - Νηνκάηεο, παηάηεο, θαζόιηα, θνπθηά. Βαζίιεο Ρώηαο Τπάξρνπλ ζην πνίεκα θάπνηα επαγγέικαηα πνπ εμαθαλίδνληαη; Από πνύ αγνξάδνπκε ζήκεξα ξνύρα θαη παπνύηζηα; 102 / 42

105 Αληίγξαςε ζην ηεηξάδηό ζνπ ηε δεύηεξε ζηξνθή θαη κάζε λα ηε γξάθεηο ζσζηά. Πήγαηλε ζην Σεηξάδην Δξγαζηώλ (δεύηεξν ηεύρνο-2νο ηόκνο) ζηηο ζειίδεο θαη θάλε ηηο αζθήζεηο 8, 9, 10 θαη 11. Αύξην Αλζνιόγην 103 / 42

106

107 Γισζζάξην αιέηξη, ην (ελ. 20): εξγαιείν γηα ην όξγσκα ηεο γεο. απόθξεκλνο, -ε -ν (ελ. 20): (γηα ηόπν, πιαγηά) πνπ είλαη γεκάηνο γθξεκνύο. αξάδα, ε (ελ. 18): ζεηξά, γξακκή. βηβιηνπαξνπζίαζε, ε (ελ. 17): γξαπηή ή πξνθνξηθή παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ελόο βηβιίνπ. βπδαζηαξνύδη, ην (ελ. 18): κηθξό παηδί. 105 / 75

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΠΏΕΑΒΕΏ ΚΏΕ ΘΡΔΚΒΤΜΏΣΧΝ, ΠΟΛΕΣΕΜΟΤ ΚΏΕ ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ Ε.Σ.Τ.Β. «ΑΕΟΦΏΝΣΟ» Γσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ

ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΠΏΕΑΒΕΏ ΚΏΕ ΘΡΔΚΒΤΜΏΣΧΝ, ΠΟΛΕΣΕΜΟΤ ΚΏΕ ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ Ε.Σ.Τ.Β. «ΑΕΟΦΏΝΣΟ» Γσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΠΏΕΑΒΕΏ ΚΏΕ ΘΡΔΚΒΤΜΏΣΧΝ, ΠΟΛΕΣΕΜΟΤ ΚΏΕ ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ Ε.Σ.Τ.Β. «ΑΕΟΦΏΝΣΟ» Γσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Γιώζζα Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο γ ηεύρνο ΐ Αεκνηηθνύ Γιώζζα ΐ Αεκνηηθνύ Σαμίδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ταμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Ταμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Ταμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 2νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ β ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ Όινη καο έρνπκε, κέρξη ζήκεξα, αξξσζηήζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. Αθόκε θαη ηα θαηνηθίδηα καο αξξσζηαίλνπλ, θαη ηα θπηά ζηνλ θήπν καο. Κάπνηεο θνξέο γηα λα κπνξέζνπκε λα γίλνπκε θαιά ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ. Πξώην ηεύρνο - 1νο ηόκνο. ΤΠ. ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚ. ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣ. Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Δι. Καξαληδόια Κ. Κύξδε Σ. παλέιιε Θ.

ΓΛΩΑ. Πξώην ηεύρνο - 1νο ηόκνο. ΤΠ. ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚ. ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣ. Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Δι. Καξαληδόια Κ. Κύξδε Σ. παλέιιε Θ. ΤΠ. ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚ. ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣ. Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Δι. Καξαληδόια Κ. Κύξδε Σ. παλέιιε Θ. Σζηαγθάλε ΓΛΩΑ Α ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ Πξώην ηεύρνο - 1νο ηόκνο ΓΛΩΑ Α ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ Γξάκκαηα Λέξεηο Ηζηνξίεο ΠΡΩΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Α * ΟΝΕΙΡΟ * ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ * ΕΠΙΚΑΛΕΩ ΣOI ΣΗΝ ΘΕΟΝ * ΕΛΕΝΗ * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Β * ΜΝΗΜΗ Α * Ο ΔΑΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10 Α, υμναςίου η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιοσ 0. Πνηνο από ηνπο πην θάησ αξηζκνύο είλαη ν κεγαιύηεξνο; (Α) 0 0 () 00 () ( 0) ( 0) () 0 0 () ( 0) ( 0). Σην πην θάησ ζρήκα νη επζείεο ε θαη ε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ 1050 τιλιόκσκλοι Κωζηούλα Μηηροπούλοσ Απηή ε θσλή πνπ ηξέκεη ζηνλ αέξα, δελ ζνπ ζηεηιε έλα κήλπκα κεηέξα, απηή ε θσλή δελ ήηαλε ηνπ γηνπ ζνπ, ήηαλ θσλέο ρηιηάδεο ηνπ ιανύ ζνπ.

Διαβάστε περισσότερα