ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΘΩΜΑ ΚΕΡΑΜΙΝΤΖΗ ΕΚ ΚΟΡΥΤΣΑΣ*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΘΩΜΑ ΚΕΡΑΜΙΝΤΖΗ ΕΚ ΚΟΡΥΤΣΑΣ*"

Transcript

1 111 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΘΩΜΑ ΚΕΡΑΜΙΝΤΖΗ ΕΚ ΚΟΡΥΤΣΑΣ* Τ 1992 πισκέφτηκα γι πρώτη φορ τ Β ρειο Hπειρο, που συνάντησα τ ν ληθινή της ε κ να σ φυσιογνωµίες νηλίκων πο παρ λη τ φτώχεια τους φερναν κ µη σηµάδια ρχοντι ς τ ς Κορυτσ ς. Μετ π συναναστροφ τ ν, δειλά-δειλ ο νθρωποι µ ς µπιστε θηκαν,τι ε χαν κρυµµένα θαµµένα στ ν κυριολεξία 1. Πρ κειται γι βιβλία ποικίλης λης. Eτσι ρχισα ν δηµοσιε ω 2 σ µµεικτα Bιβλιοθηκ ν, γι ν ναδειχθε σον τ δυνατ ν λλοτε νθο σα λληνικ Κορυτσά. Στ πλαίσια τ ς προσπάθειας α τ ς δηµοσιε ουµε κα τ ν παρο σα ργασία πο ποτελε να µέρος µολ γων ργασι ν πο θ δηµοσιευθο ν µελλοντικ ς. Aς ση- µειωθε τι κάτοχος τ ς Bιβλιοθήκης ε χε κα λλα βιβλία πο χάθηκαν δυστυχ ς µέσα στ λαίλαπα τ ς συρρικνώσεως το Eλληνισµο. 1) ΚΩΝ. ΧΡ. ΣΚΕΝ ΕΡΗ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΤΗΣ / ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟ- ΝΟΥ / ΜΟΣΧΟΠΟΛΕΩΣ / ΑΘΗΝΗΣΙ / Eκ το Τυπογραφείου τ ν Καταστηµάτων Aποστολοπο λου. H παρο σα στορία χει διαστάσεις 0,15 0,22 κ. και σσ Ε ναι σταχωµένη µ το ς π λοιπους τίτλους Γεώργιος Καστριώτης κα Φυσική. 2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ / Ο ΣΚΕΝ ΕΡΜΠΕΗΣ / ( ). Χωρ ς ξώφυλλο, διαστάσεις 0,15 0,22 κ., σσ Λείπουν τ πρ τα φ λλα, που φαίνεται συγγραφέας κα χρ νος κδ σεως. 3) ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΦΥΣΙΚΗΣ / ΒΙΒΛΙΟΝ Ι / ΥΛΗ, ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΕΙΣ / ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ / (.). Χωρ ς ξώφυλλο, διαστάσεις 0,15 0,22 κ., σσ , κολοβ. Τ ξώφυλλα ε ναι χαρτ α κα ξωθεν το τελευταίου ξωφ λλου γράφει: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χ. ΣΚΕΝ ΕΡΗ/ Βιβλιοπωλε ον κα χαρτοπωλε ον ν Κορυτσ 3 / ( ) * T κείµενα πο δηµοσιε ονται διατηρο ν τ ν ρθογραφία κα τ στίξη το πρωτοτ που. 1. Βλ. Ελ. Καρακίτσιος, Ορθ δοξοι ερε ς κα διάκονοι πο πέζησαν το θέου καθεστ τος στ ν Αλβανία ( ), Θεσσαλονίκη 2002 Φ. Ο κον µου, Η πολυπαθ ς Β ρειος Ηπειρος δι µέσου τ ν α ώνων, Αθ ναι 1985, κα Ανδρέας Τσάκας, Κραυγ Βορειοηπειρωτ ν, Θεσσαλονίκη, κδοση δελφ τητος «Αγία Βερονίκη», χ.χ. 2. Βλ. Ελ. Καρακίτσιος, «Παλαίτυπα κα νθυµήσεις π τ ν Χ τσιστα (Hoçisht) Κορυτσ ς», Μακεδονικ 33 ( ) διος, «Παλαίτυπα κ Χοτσίστης (Hoçisht) Κορυτσ ς τ ς Bιβλιοθήκης Σωτηρίου Θ. Μπ ρση Κράλλη», Μακεδονικ 34 ( ) Βλ. π ρ. 16, 33, 147, 150, βιβλία τ ς παρο σης ργασίας. Η Κορυτσ ε χε τ 1906

2 112 π. Eλευθέριος Kαρακίτσιος Nικ λαος Bασιλάκη Kεραµιντζ ς 4) ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΥΡΡΟΥ / ΑΡΧΙΜΑΝ ΡΙΤΟΥ / Η ΖΩΗ / ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (Ε ναι στ φ. 2α µ ζωγραφισµένον ε ς τ µέσον τ ερ ν Μανδ λιον) / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / Στ σελίδα 1 σηµειο ται: Η ΖΩΗ / ΤΟΥ / ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ / ΗΤΟΙ / ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ / ΠΕΡΙΕΧΟΝ / τ ν ζω ν το Ιησο Χριστο (...). Ν ν τ πρ τον / τυπωθ ν πρ ς φελος τ ν Ορθοδ ξων χριστιαν ν. / ΥΠΟ ΑΡΧΙΜΑΝ ΡΙΤΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΥΡΡΟΥ / ΤΟΥ ΘΕΤΤΑ- ΛΟΥ / Ιατροφιλοσ φου κα ππ του το Βασιλικο / Τάγµατος το Σωτ ρος / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΕΚ ΟΤΗΣ Α. Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ / Υπάρχει λληνικ στρ γγυλη σφραγίδα ποτυπωµένη π µπλ µελάνι πο γράφει: ΜΕΓΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ Ο «ΑΤΛΑΣ», MADISON ST. NEW YORK 4, χαρτώα στάχωση, διαστάσεις 0,13 1 / 2 0,20 κ., σελίδες χει Στ τελευτα ον φ. 1β χει φιλοτεχνηµένο πάνω σ λουλο δι τ ΤΙΜΑΤΑΙ ΦΡ 5 / ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΡΑ ΤΩ ΕΚ ΟΤΗ / ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΝ «ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ»/. 5) ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ / ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ / ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ/ Ε ς τ πο ον προηγε ται σ ντοµος θεωρία τ ν νοητικ ν δυ/νάµεων το νθρώπου, τ ς µορφώσεως, τ ν δε ν κα τ ς γενικ ς Γραµµατικ ς ε ς δ τ τέλος προστέθησαν / ε σαγωγικα τίνες δέαι περ ποιητικ ς / ΥΠΟ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ / ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ / ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ /1828, διαστάσεις 0,21 0,14 κ., σσ Ε ναι σταχωµένο µ χοντρ χαρτ α ξώφυλλα κα στ ς γωνίες φέρει γωνίες παν δετες. 6) Ακέφαλη-Κολοβ Γεωγραφία γνώστου συγγραφέως. Εχει διαστάσεις 0,14 0,21 κ., σσ Εκ τ ν τυπογραφικ ν στοιχείων πιθανολογο µε τι ε ναι το 18ου α νος. Στ σελίδα 250 γράφει: (...) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β / Περ τ ς Αλβανίας τοι τ ς Αρβανιτι ς 5 /. Η Αλβανία, τοι Αρβανιτία κοιν τερον λεγο/µένην ε ναι τ υτικ ν µέρος τ ς Μακεδονίας, τ ν νοµασίαν λαβο σα π τ ν Αλβ ν, ο πο οι δ ν ε ναι κ γένους Ιλλυρι ν, ς Bιβλιοπωλε α, πρ γµα πο ποδεικν ει τ ν πνευµατικ κίνηση τ ς π λεως. Ο Κων/νος Χ. Σκενδέρης διατηρε τ Bιβλιοπωλε ο, λλ κα Tυπογραφε ο ς τ 1921, πως µ ς πληροφορε τ π ρ. 174 / ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ / ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΜΕΤΗΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ (...). Εν Κορυτσ τ Α γο στου Α 1921 (...) ΤΥ- ΠΟΙΣ Κ. Χ. ΣΚΕΝ ΕΡΗ ΚΟΡΥΤΣΑ. 4. Τ βιβλίο α τ στάλη π τ Νέα Υ ρκη π τ ν δελφ το Ναο µ, Θωµ Κεραµιντζ, µ τ ν πο ο πολλ ς φορ ς ντάλλαζαν βιβλία, πως µ ς πληροφορε σήµερα Βασιλάκης Κεραµιντζής, 68 τ ν, υ ς το Θωµ, πο ος µ κινδ νους τ ς ζω ς του κράτησε λη α τ τ Bιβλιοθήκη στ ν καιρ το Χ τζα. Aν βρισκαν στω κα να βιβλίο, θ πλήρωνε λη ο κογένεια µ πολ χρονη ξορία, µ τ ν κατηγορία το «φιλέλληνα». 5. Ε ναι τ πραγµατικ νοµα, πως τ δέχονται κα σήµερα ο Αλβανοί. Βλ. Gjuha Letrare Shqipe. Androkli Kostallarit Emil Lafe Mico Samara, Shtepia Botuese e Librit Shkollor, Tirane, σ. 144.

3 Bιβλιοθήκη ηµοσθένους Θωµ Kεραµιντζ κ Kορυτσ ς 113 τιν ς ο ονται, ο τ κ τ ν Αλβαν ν / τ ν ν τ Ασί α λλ κατάγονται κ γένους Κελτικο, ο πο οι λθον ε ς τ ν Ιαπυλίαν τ ς Ιταλίας (...) 7) ΦΩΚΙΩΝΟΣ Α. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΤΟΥ / ΕΛΛΗΝΟ-ΣΕΡΒΟ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ / ΠΟΛΕΜΟΥ / Η τελειοτέρα κα κριβεστέρα φήγησις τ ν Ελληνο/βουλγαρικ ν κα Σερβοβουλγαρικ ν µαχ ν / ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ / λων τ ν πισήµων νακοινώσεων κα τ ν περιγραφ ν τ ν γκριτοτέρων ε ρωπαϊκ ν φ λλων / ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ / παραστατικώταται κα καλλιτεχνικα / ΕΚ ΟΣΙΣ ΑΡΤΙΑ / ΕΚ ΟΤΗΣ / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ «ΑΤΛΑΣ» 25 Madison. NEW YORK. Εχει διαστάσεις 0,15 0,21 κ., σσ Στάχωση καλαίσθητος, παν δετη, βυσσιν χρώµατος. Τ πρ το ξώφυλλο κοσµε φωτογραφία µ Ελληνες στρατι τες ξ Αµερικής, τοι κτώ, χοντας στ µέσον τ ν ξιωµατικ τους. Επάνω φωτογραφία γράφει: Εκστρατεία , κάτω Ελληνες πίστρατοι ξ Αµερικ ς. Στ φ. 1α, µ µελαν ν γραφίτη, ση- µειώνεται τ νοµα το κτήτορος στ λβανικ Dhimosthen Th. Qeramixhi 6. 8) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ / ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / Γ. Ι. ΒΑΣΙ- ΛΕΙΟΥ / ΑΡΙΘ. 17 J. J. ROUSSEAU / ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΝ / ΝΕΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ / ΚΩΝ. Θ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ / ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ / ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ / ΑΘΗΝΑΙ Παν δετος στάχωσις, καλαίσθητος, διαστάσεις 0,18 0,13 1 / 2 κ., σσ ) ΓΕΡΜΑΝΟΥ Π. ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ / ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑ- ΤΑ / ΕΠΙΓΡΑΦΟΜΕΝΑ / Αποµνηµονε µατά τινος τ ς κατ το τυράννου τ ν Ελλήνων / πλοφορίας καί τινων πολιτικ ν συµβεβηκ των ν / Πελοποννήσ ω κατ τ ν πρώτην τ ς διοικήσεως / περι δου / ΕΚ ΟΣΙΣ ΤΡΙΤΗ / ΥΠΟ / Γ. Ι. ΠΑΠΟΥΛΑ / ΜΕΤΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ / Η παρο σα κδοσις γένετο κ παραβολ ς πρ ς τ ν τ τµήµατι τ ν / χειρογράφων τ ς θνικ ς βιβλιοθήκης ποκειµένου α τ γραφον / το οιδήµου Γερµανο π το Επιµελητο κ. / ηµ. Γρ. Καµπο ρογλου / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / Τ βιβλίο ε ναι σταχωµένο µ τ ν ΟΜΗΡΟΥ Ο ΥΣΣΕΙΑ, σσ κα χει διαστάσεις 0,22 0,13 κ. Η πογραφ α τη λήφθη ξ πιστολ ς γραφείσης τ ν 15/Μα ου 1826, τις καταχωρηθήσεται ν τέλει µετ λλων. 6. Παντο στο φ. 1α ναγράφεται τ κτητορικ σηµείωµα. 9

4 114 π. Eλευθέριος Kαρακίτσιος Nικ λαος Bασιλάκη Kεραµιντζ ς 10) Τ βιβλίο τ ς ΟΜΗΡΟΥ Ο ΥΣΣΕΙΑΣ. Ε ναι κέφαλο-κολοβ, χει διαστάσεις 0,22 0,13 κ., σσ , σταχωµένο µ τ προηγο µενο π ρ. 9 ΓΕΡΜΑΝΟΥ Π. ΠΑΤΡΩΝ (...). 11) ΤΩ ΕΞΟΧΩΤΑΤΩ ΕΝ ΙΑΤΡΟΙΣ / ΚΥΡΙΩ ΚΥΡΙΩ / ΒΑΣΙΛΕΙΩ ΠΑ- ΤΡΙΚΙΩ / ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΕΚΜΗΡΙΟΝ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΑΠΕΙΡΟΥ / ΑΝΘ ΩΝ ΕΥ ΕΠΑΘΟΝ / ΑΝΑΤΙΘΗΜΙ / συγγράψας /. Φωτιάδης/. Ακέφαλοκολοβ βιβλίο θρησκευτικ ν, διαστάσεις 0,14 0,20 κ., σσ Στ σελίδα 63 χει νθετο φ λλο πο γράφει: ΠΑΣΧΑΛΙΑ (σελίδες) 491 / ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΕΤΟΥΣ / 1917 / στ µία πλευρ κα στ ν λλη τ τος ) ΙΣΤΟΡΙΑ / ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ / ΠΟΛΕΜΟΥ / / ΕΚ ΟΣΙΣ «ΑΤΛΑΝΤΙ ΟΣ» / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Γ. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ / ΤΟΜΟΣ Α / ΕΚ ΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ / ΑΤΛΑΝΤΙ ΟΣ / ΕΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ / ( πισθεν το φ λλου) COPYRIGHT / BY ATLANTIS, INC. N.Y. / 1914 Ε ναι παν δετη, καλαίσθητος τ µος, διαστάσεις 0,23 0,15 1 / 2 κ., σσ ) Αρχιµανδρίτου ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ / Ο / ΠΡΟΟΡΙ- ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ / ΗΤΟΙ (...) ΑΘΗΝΑΙ / ΕΚ ΟΣΙΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Η «ΖΩΗ»/ Η γνωστ παν δετη, καλαίσθητη κδοση, διαστάσεις 0,15 1 / 2 0,23 κ., σσ ) Περιοδικ, χαρτ δετο, κέφαλο-κολοβ, διαστάσεις 0,24 0,17 κ., σσ Η σελίδα 749 γράφει: Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ / ΕΚΑΠΕΝΘΗ- ΜΕΡΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΝ / ΕΤΟΣ 1ΟΝ/15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1927 ΑΙΘ. 23 / ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΩΣΥΝΗΝ ΕΓΚΟΜΒΩΣΑΣΘΕ (...) 15) Η γνωστ κδοση τ ς Καιν ς ιαθήκης στ ν Κων/πολη τ 1879, διαστάσεις 0,16 0,22 1 / 2 κ., σσ , Κάθε σελίδα χει δ ο στ λες, τοι λληνικ ριστερ κα λβανικ δεξιά, µ λληνικο ς χαρακτ ρες. 16) ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΑΡΙΟΝ / ΗΤΟΙ / ΒΙΒΛΙΟΝ / ΨΥΧΩΦΕΛΕΣΤΑΤΟΝ / ΠΕΡΙΕΧΟΝ /. ιδασκαλίαν σ ντοµον πρ ς τ ν Πνευµατικ ν, π ς πρέπει ν / ξοµολογηθ µ καρπ ν (...). Συνερανισθ ν µ ν κ διαφ ρων ιδασκάλων, κα ε ς ρίστην τάξιν ταχθ ν παρ / το ν τ Αγί ω Oρει σκήσαντος οιδήµου ιδασκάλου / ΝΙΚΟ ΗΜΟΥ / το Αγιορείτου /ΕΚ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΚ ΟΣΕΩΣ / ΑΠΑΝΗ / Ν. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ / ΕΙΣ ΚΟΙ- ΝΗΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ ΩΦΕΛΕΙΑΝ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / 1900, σταχωµένο-χαρτ ο βιβλίο, διαστάσεις 0,15 0,23 κ., σσ Στ φ. 1α τ κτητορικ σηµείωµα 7 Dhimosthen Th. Qeramixhi. Στ φ. 2α χει στρογγυλ 7. Παντο στ φ. 1α ναγράφεται τ κτητορικ σηµείωµα. Dhimosthen Th. Kera-

5 Bιβλιοθήκη ηµοσθένους Θωµ Kεραµιντζ κ Kορυτσ ς 115 ποτυπωµένη σφραγίδα: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ / ΚΑΙ / ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ / ΚΩΝ. Χ. ΣΚΕΝ ΕΡΗ / ΚΟΡΥΤΣΑ /ΑΡΙΘ / 17) ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ / ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ ΕΙΑ / ΤΟΜΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ / ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΨΥΧΗΣ ΑΚΑ ΗΜΕΙΚΟΣ / ΕΚ Ι ΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΚ Ο- ΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ / Α.Ε.Β.Ε Π. Γ. ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ / ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18 / ΑΘΗΝΑΙ, παν δετη, διαστάσεις 0,36 0,26 κ., σσ ) Ο πρ τος τ µος τ ς ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ- ΕΙΑΣ (...), πως περιγράφεται στ π ρ. Ι βιβλίο. Εχει στ φ.1α τ ς κάτωθι νθυµήσεις: 1) Μ γραφίτη σηµείωνει: Ν1 / Chloferine 15,00 Teit. d. iode 5,00 d.tantharine 5,00 Bromur di Fioramede 5,00 Aside acetigue 2,00 D.s. us ent κατ το / τριχοφάγου Ν2/ 2) Solution de Sublime corrisit / 1: 500,00/ D.s. us enterne / Χρ σις Πλ σις καλ δι τ ς διαλ σεως Νο 2 κα / ε τα πάλειψις µετ τριβ ς δι το φαρµάκου π ριθµο Ν. 2 19) ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ / ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ- ΤΑ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ / ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΕΩΣ / ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ- ΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ / Εν τ κατ τ ν ν µον ΓΣΑ διαγωνισµ δι τ ν τετραετίαν /ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΕΚ ΟΤΑΙ. Χ. ΤΕΡΖΟΠΟΥ- ΛΟΥ ΚΑΙ Μ. ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ/1909, παν δετο, καλαίσθητο βιβλίο, διαστάσεις 0,21 0,14 κ., σσ ) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ / ΚΑΜΙΛΟΥ ΦΛΑΜΑΡΙΟΝ / ΘΕΟΣ ΕΝ ΤΗ ΦΥΣΕΙ / Μετάφρασις Η. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΟΥ/ ΒΙΒΛΙΟΠΩ- ΛΕΙΟΝ ΜΙΧ. Ι. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ/ ΣΤΑ ΙΟΥ 14 ΑΘΗΝΑΙ. Στ σελίδα 3 γράφει: ΕΠΙ ΤΗ ΕΚ ΟΣΕΙ / Αφ ς, πρ 57 τ ν, κυκλοφ ρησε τ πρ τον ν Παρισίοις τ πολ κροτο το το ργον το σοφο γάλλου στρον µου Καµίλλου Φλαµα/ριών (...) Ο ΕΚ ΟΤΗΣ. ιαστάσεις 0,13 0,18 κ., σσ minxhi, τ πο ο λαβε π τ πάγγελµα το κεραµοποιο πο σκο σε στ ν Κορυτσ. Σήµερα Νικ λαος Κεραµιντζ ς τ λλαξε σ Νικ λαος Θωµ ς.

6 116 π. Eλευθέριος Kαρακίτσιος Nικ λαος Bασιλάκη Kεραµιντζ ς 21) ΕΥΣΤ. Χ. ΑΝΑΝΙΑ ΟΥ /ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΡΑΤ. ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ ΠΑΡΑ ΤΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΩ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩ/ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΙΚΑΙΟΝ / ΕΚ ΟΣΙΣ Β / Ι.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ ΙΙ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙΙ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ / ΑΘΗΝΑΙ Ε ναι παν δετο βιβλίο, διαστάσεις 0,21 0,15 κ., σσ Στ σελίδα 3 κάτω α σηµειώνει κτήτωρ Κεραµιντζ ς µ γραφίτη: Γάλλος στρατηγ ς λεγεν τ ξ ς ς ναφορ δι τ ν πλίτην πο καταλαµβάνεται κοιµώµενος κτελ ν χρέη σκοπο : / Ο Στρατιώτης καταλαµβάνεται π τ ν / πνον κα ο χ διος κουσίως κοιµ ται. 22) ΑΝΩΜΑΛΑ ΚΑΙ ΕΛΛΙΠΗ / ΡΗΜΑΤΑ / ΠΕΖΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΩΝ / ΤΗΣ / ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ / ΕΝ ΟΙΣ ΠΡΟΣΕΤΕΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΑΙ ΑΥΤΩΝ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΙ / ΥΠΟ / Α. Α. ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ / ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ / ΕΚ ΟΣΙΣ ΝΕΩΤΑΤΗ / ΜΕΤΕΡ- ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΗ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΕΡΜΗΣ, χαρτ ο, παν δετο, διαστάσεις 0,21 0,14 1 / 2 κ., ναγράφει π τ ς ράχεως ΑΝΩ- ΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ. 23) Ο. MARDEN / ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ / ΤΗΣ / ΣΚΕΨΕΩΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ /ΑΝΤ. ΠΙΣΣΑΝΟΥ / ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΕΚ ΟΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ / Η ΠΡΟΟ ΟΣ / ΑΘΗΝΑΙ, παν δετο, διαστάσεις 0,17 1 / 2 0,12 κ., σσ ) Σταχωµένο περιοδικ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, διαστάσεων 0,22 0,15 κ., σσ. 1-34, µετ ΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΙ/ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΟΧΗΣ / ΕΚ ΟΣΙΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1934, σσ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ / ΤΟΥ ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ / σσ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / Η ΖΩΗ ΤΟΥ, Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ / ΟΙ ΘΡΙΑΜΒΟΙ ΤΟΥ / ΕΚ ΟΣΙΣ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1934, σσ Εχει σταχω- µένους τρε ς τ µους. ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ / Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑ- ΛΑΡΗΣ, σσ , πρ τος τ µος. PIERE GAXOTTE / Η ΓΑΛΛΙΚΗ / ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ / µετάφρασις Γ. ΑΜΟΡΗ / ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ / ΕΚ ΟΣΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / 1934, σσ ) ΙΣΤΟΡΙΑ / ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ / ΠΟΛΕΜΟΥ / / ΕΚ Ο- ΣΙΣ «ΑΤΛΑΝΤΙ ΟΣ» / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Γ. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ / ΤΟΜΟΣ Β / ΕΚ ΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ / ΑΤΛΑΝΤΙ ΟΣ / ΕΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, διαστάσεις 0,15 1 / 2 0,23 κ., σσ ) Ε ΟΥΑΡ ΟΥ ΝΤΡΙΩ / Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / (ΘΡΥΛΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ) ΑΘΗΝΑΙ / ΤΥΠΟΙΣ «ΠΡΩΪΑΣ» Παν δετο π ράχης, χαρτώα στάχωση διαστάσεις 0,23 1 / 2 0,16 1 / 2 κ., σσ

7 Bιβλιοθήκη ηµοσθένους Θωµ Kεραµιντζ κ Kορυτσ ς ) ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ «ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ» / Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟ- ΣΜΟΥ / ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ / ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ / ΚΑΙ ΑΡΤΙΩΤΕΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜ- ΜΑΤΩΝ / ΤΕΥΧΟΣ 13ον / ΑΘΗΝΑΙ / ΕΚ ΟΣΙΣ «ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ» 1935, διαστάσεις 0,25 0,18 κ., σσ Στ ν δια στάχωση ΜΕΡΟΣ Ε / ΠΟΛΙΚΑΙ ΧΩΡΑΙ, σσ ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΝΤΗΡΗ / Η ΕΛΛΑΣ / ΤΟΥ / ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕ- ΛΕΤΗ / ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ / ΑΘΗΝΑΙ / ιαστάσεις 0,33 1 / 2 0,17 κ., σσ Ο δε τερος τ µος ε ναι µαζ σταχωµένος µ τ ν πρ το, σσ ) ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ «ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ» / Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ /, πως στ π. ριθµ. 24 νωθεν βιβλίου τ δια στοιχε α, σσ ) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΙΑ ΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ / Ι ΡΥΘΕΙΣ ΤΩ 1899 ΥΠΟ. ΒΙΚΕΛΑ / ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ / ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ / ΚΑΤΑ ΤΟΝ EDWARD GLODD / ΥΠΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΟΥΡΤΙ ΟΥ / ΕΚ ΟΣΙΣ ΤΡΙΤΗ (...) ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 52 Ο ΟΣ ΣΤΑ ΙΟΥ / ΡΧ. 6,40 ιαστάσεις 0,20 0,13 κ., σσ. 1-96, µετ ε ναι τ δε τερον βιβλίο σταχωµένον µ τ πρ τον: Ν. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΟΥ / ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙ- ΣΤΗΜΙΟΥ / ΥΟ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ / ΚΩΝΩΠΕΣ ΜΥΙΑΙ / ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ / ΕΚ ΟΣΙΣ ΤΡΙΤΗ / ΒΙΒΛΙΟΠΩ- ΛΕΙΟΝ Ι. Ν. ΣΙ ΕΡΗ / 46. Ο ΟΣ ΣΤΑ ΙΟΥ (Μέγαρον Αρσακείου), σσ ) Καιν ιαθήκη, κέφαλη-κολοβή, τ ς γνωστ ς κδ σεως Κων/λεως το 1879, µ δίστυλον κείµενον ριστερ λληνιστί, δεξι λβανιστί, µ λληνικο ς χαρακτ ρες, διαστάσεις 0,14 0,22 κ., σσ ) Ακέφαλο-χαρτ ο σταχωµένο ναγνωστικ ηµοτικο Σχολείου, χει διαστάσεις 0,22 0,14 1 / 2 κ., σσ Στ φ. 2β σηµειο ται: ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΧΑΡΙΣΗ ΠΟΥΛΙΟΥ/ΕΞΕ ΟΘΗΣΑΝ/ Α. Πρ ς χρ σιν τ ν Ελληνικ ν σχολείων / 1. Συντακτικ ν τ ς Αττικ ς διαλέκτου (...) τιµ. λεπ Λατινικα σκήσεις (...). Β. Πρ ς χρ σιν τ ν διδασκάλων. 1.Τ βιβλίο τ ν γονέων τοι πρακτικ ς δηγ ς περ νατροφ ς τ ν παίδων µφοτέρων τ ν φ λλων π τ ς πρώτης λικίας µέχρι τ ς νηλικ τητος α το (...). Εχει νθυµήσεις: α) Στ τελευτα ο λευκ φ. 1α σηµειώνει γραφέας µ πλ γραφίτη: Η δ ξα κ ρη το ρανο / πο κτινογραφε / τ ν νο ν µεθ οι το κοινο /

8 118 π. Eλευθέριος Kαρακίτσιος Nικ λαος Bασιλάκη Kεραµιντζ ς πλ ν δ ν παρηγορε / τί βλέποµεν π τ ς γ ς;/ φθορ ν παντοτιν ν / δ ει τ στρον τ ς α γ ς / ε ς ν κτα σκοτεινήν. / Τ γλυκ ροδο ν νθ / ν θέλωσι ο καρπο / τ δον θε να µαραθ / τ δον θ κοπ / Αδ του µως τ ς ψυχ ς / ε ν παιδεία φ ς / κα ληθ ς ν ε τυχής / ληθ ς σοφ ς Στο λευκ φ. 2α µ γραφίτη: λουµπ νης, ηµήτριος, Γοργώ, άµων, Ελένη, Ζήνων, Hρα, Θησε ς, Ινώ, Κίµων, Λέων. Γράµµατα καλλιγραφικά. 33) ΚΩΝ. ΣΒΑΡΝΑ κα. ΝΙΚΟΛΑΪ ΟΥ / ηµοδιδασκάλων / ΦΥΤΟ- ΛΟΓΙΑ / ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ / ΕΝ ΤΩ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩ ΤΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙ- ΒΛΙΩΝ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ / ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕ- ΝΑΓΩΓΕΙΩΝ / ΕΚ ΟΤΗΣ / ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΙ ΕΡΗΣ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ/ ( εξι λλειψοειδ ς ποτυπωµένη σφραγ ς πο ναγράφει: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ / ΑΡΧΙΜΗ ΟΥΣ. ΒΑΓΓΕΛΗ / ΚΟΡΥΤΣΑ). Τ βιβλίο ε ναι σταχωµένο µαζ µ τ λβ, πως περιγράψαµε παραπάνω. Εχει σσ Ε ς τ φ. 1β πάρχει γκρισις το πουργείου τ ν Εκκλησιαστικ ν κα τ ς ηµοσίας κπαιδε σεως Εν Αθήναις τ 15 Μα ου / 1906 / Πρ ς τ ν κ. Σβάρναν κα. Νικολα δου / (...) γκρίνοµεν τ ν φ µ ν ε ς τ ν διαγωνισµ ν ποβληθε σαν ΦΥΤΟΛΟΓΙΑΝ (...) / δι το ς µαθητ ς / τ ς, Ε, ΣΤ, τάξεως δηµοτικο σχολείου ν γένει / (...) 34) Παν δετο χαρτ ο βιβλίο κέφαλο, διαστάσεις 0,20 13 κ., σσ Ε ναι Βυζαντιν στορία, πως σηµειώνεται στ σελίδα 225: ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ / τ ν ν τ Βυζαντιν στορί α περιεχοµένων ξιολογωτέρων νοµάτων κα πραγµάτων / (...). Εξεδ θη µ λλον τ ν 19ο α. π,τι συµπεραίνεται κ το καταλ γου συνδροµητ ν γι τ ν κδοση το βιβλίου στ σ. 232: ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ / ΤΩΝ / ΦΙΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΜΟΥΣΩΝ ΣΥΝ ΡΟ- ΜΗΤΩΝ / ΟΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΥΡΙΟΙ / Ο Σεβασµιώτατος γιος Γορτ νης Κ ριος Ιγνάτιος Ολ µπιος σωµ. 1 / Ο Σεβασµιώτατος Κ ριος Νικηφ ρος χαρτοφ λαξ Ιβηρίτης σώµ. 1 /(...) Ο ν Eρµουπ λει Κ ριοι / Κων/νος Αποστ λου Ολ µπιος σώµ. 2/ (...) Ο ν Ανδρ ω/(...) Ο ν Αµοργ Κ ριοι (...) Ο ν Τήν ω...ναυπλί α... Κορίνθ ω... Καλάµαις... Κυπαρισσί α... Φιλάτροις... (...). Ο

9 Bιβλιοθήκη ηµοσθένους Θωµ Kεραµιντζ κ Kορυτσ ς 119 ν τ γί ω Oρει το Αθωνος... ν συν λ ω 78 συνδροµηταί, ν «Ο ν Κωνσταντινουπ λει Κ ριοι» ε ναι 86. Ε ς το ς ν Τρικάλοις κ ριοι διακρίνοµεν τ ν πρ τον Αλέξανδρος Ο κονοµίδης Πέσαρ κ Τυρνάβου, διδάσκαλος τ ς Ελληνικ ς σχολ ς 3. Ε ναι γνωστ ς Αλέξανδρος Ο κονοµίδης 8 Ο κον - µου µαθητ ς στ σχολ Τρίκκης, στ ν γνωστ διδάσκαλο Στέφανο Σταµκίδη ( ). 35) Ακέφαλο-κολοβ βιβλιάριο Κτηνοτροφίας. Εχει διαστάσεις 0,12 0,18 κ., κα σσ , µεταγενέστερο βιβλίο µ λλον το 20ο α. 36) ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ / Α ΠΙΣΤΙΣ / Β ΥΛΙΣΜΟΣ / ΥΠΟ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ / ΑΘΗΝΑΙ / ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Η «ΖΩΗ» ιαστάσεις 0,16 0,23 κ., σσ ) ΗΜ. Ι. ΚΟΥΪΜΤΣΟΠΟΥΛΟΥ / Ι ΑΚΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ / ΟΜΙΛΙΑΙ / ΕΙΣ ΤΑ ΚΥΡΙΑΚΑ / ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ / ΕΚ ΟΣΙΣ ΕΥΤΕΡΑ / (...) ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ. ιαστάσεις 0,13 0,19 κ., σσ ) Ακέφαλη-κολοβ Σ νοψις. ιαστάσεις 0,13 0,80 κ., σσ ) ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΟΙ / ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΙ / ΞΕΝΟΦΩΝ, ΠΛΑΤΩΝ, ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕΤΕΝΗΝΕΓΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗ ΓΡΑΦΟΜΕΝΗΝ/ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΓΛΩΣ- ΣΑΝ / ΥΠΟ / Μ. Ι. ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ /.Φ. πρώην διευθυντο το ιδασκαλείου Αθην ν ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ/τε χος πρ τον / ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ Η ΚΥΡΟΥ ΠΑΙ- ΕΙΑ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Σ. Κ. ΒΛΑΣΤΟΥ / 1888, διαστάσεις 0,18 0,11 1 / 2 κ., σσ. 1-96, κολοβ. 40) ΤΑ / ΙΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝΤΑ / ΕΚ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΑΡΧΕΤΥΠΩΝ, ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ / δαπάν η τ ς ερογραφικ ς Εταιρείας πρ ς διάδοσιν το θείου / λ γου ε ς τε τ ν Βρεττανίαν κα τ λλα θνη / 1917, διαστάσεις 0,17 0,12 κ., σσ , γνωστ κδοση τ ς µετέπειτα βιβλικ ς Εταιρείας. Καλαίσθητο, παν δετο βιβλίο. 41) ΤΑΜΕΙΟΝ ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΣ/ περιέχον συνοπτικ ς κα διαλαµβάνων περ Θεο περ / Πίστεως περ ξηγήσεως κα χρήσεως τ ν πτ / Μυστηρίων τ ν δέκα Εντολ ν, κα τ ν ναγκαιοτέρων / τ ς Ιερ ς Εκκλησίας θίµων. /(...) ΠΟΝΗΘΕΝ ΜΕΝ ΕΙΣ ΑΠΛΗΝ ΦΡΑΣΙΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΘΕΝ / ΚΑΤ ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΗΣΙΝ / ΥΠΟ / ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΟΓΙΜΩ- ΤΑΤΟΥ / ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ / ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ / ΘΕΟΦΙΛΟΥ / 8. Βλ. Θε δ. Νηµάς, Η κπαίδευση στ υτικ Θεσσαλία κατ τ ν περίοδο τ ς Τουρκοκρατίας. Συµβολ στ µελέτη το Θεσσαλικο ιαφωτισµο, Θεσσαλονίκη, κδοσις Κυριακίδη, 1995, σσ. 112 καί 125.

10 120 π. Eλευθέριος Kαρακίτσιος Nικ λαος Bασιλάκη Kεραµιντζ ς ΤΟΥ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / Ν ν τ πέµπτον κδιδ τος π Ασηµακοπο λου κα Σαλαπάτα / γκρίσει τ ς Ιερ ς Συν δου, µετ πλείστων γραµµατικ ν / διορθώσεων / ΕΝ ΤΡΙΠΟΛΕΙ / ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΚΑ ΕΙ- ΑΣ / Ακέφαλο, διαστάσεις 0,21 0,13 κ., σσ ε, µ λληνικ ρίθµηση. Ο κτήτωρ το βιβλίου α το σηµειώνει στ ν νω α τ ς σελίδος 3: Αλέξανδρος Νικ. Κ στα / Εν Μοσχοπ λει / τος Τ βιβλίο διαπραγµατε εται ποικίλα θέµατα Ορθοδ ξου Θεολογικο περιεχοµένου. 42) ΙΩΣΗΦ Λ. ΧΑΪΜΑΝ ΓΕΩΠΟΝΟΥ / ΠΡΑΚΤΙΚΗ / ΕΙ ΙΚΗ ΓΕΩ- ΓΡΑΦΙΑ / ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ-ΟΣΠΡΙΩΝ-ΚΟΝ ΥΛΩΝ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗ- ΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (...) ιαστάσεις 0,22 0,15 κ., σσ Ε ναι χαρτ ο σταχωµένο µ τ π ρ. 43 βιβλίο πο κολουθε. 43) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑ Η- ΜΙΑΣ / ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ / ΜΕΘΟ ΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ / ΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ, ΙΑΤΗΡΗΣΙΝ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΙΝ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ / ΥΠΟ / Σ.. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΟΥ/ πρώην καθηγητο τ ς Γεωργικ ς Σχολ ς Αθην ν κα τ ς Βιοµηχανικ ς Ακαδηµίας / (...) ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (...) 1923, σσ ) ΜΗΝΑΙΑ «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» / ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1934 / Ο ΓΥΡΟΣ / ΤΟΥ / ΚΟΣΜΟΥ / ΤΕΥΧΟΣ Α / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ Εχει διαστάσεις 0,20 0,25 κ., σσ Ε ναι σταχωµένα κα ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1934 χει σελίδες Eπίσης ε ναι σταχωµένα µαζ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1935, σσ , ΦΕΒΡΟΥΑ- ΡΙΟΣ 1935, σσ , ΜΑΡΤΙΟΣ 1935, σσ , κα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1935, σσ ) ΤΟ ΛΑΪΚΟΝ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ / ΤΗΣ ΒΡΑ ΥΝΗΣ / ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ / ΙΕΥΘ.. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ / ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ / ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ιαστάσεις 0,22 1,16 κ., σσ Περιλαµβάνει ρθρα καθηγητ ν Πανεπιστηµίου ναλ γων θεµάτων, σταχωµένο χαρτ ο καλαίσθητο βιβλίο. 46) Ιδιο µ τ παραπάνω, σσ , κέφαλο. 47) Ιδιο µ τ παραπάνω, σσ , Νοέµβριος 1932-Φεβρουάριος ) Ιδιο µ τ παραπάνω, σσ , ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ) Ιδιο µ τ παραπάνω, σσ , ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ) Ιδιο µ τ παραπάνω, σσ κα κα 1-27, µ διάφορα θέ- µατα. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1933 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1934.

11 Bιβλιοθήκη ηµοσθένους Θωµ Kεραµιντζ κ Kορυτσ ς ) Ιδιο µ τ παραπάνω, σσ , κα 1-40, µ διάφορα θέµατα ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ) Ιδιο µ τ παραπάνω, σσ κα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜ- ΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ) Ιδιο µ τ παραπάνω, σσ κα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜ- ΒΡΙΟΣ 1934 / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ) Ιδιο µ τ παραπάνω, σσ , ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ) Ιδιο µ τ παραπάνω, σσ , ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ) ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ / ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙ- ΩΝ / ΥΠΟ / ΣΑΠΦΟΥΣ Κ. ΛΕΟΝΤΙ ΟΣ / (...) ΕΚ Ι ΟΤΑΙ / ΥΠΟ / Γ. Ι. ΣΕΪΤΑ- ΝΙ ΟΥ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ / ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Α. ΚΟΡΟ- ΜΗΛΑ / Στ σελίδα στ σηµειώνει κδ της: (...) ι τι κα τ µάθηµα το το ε νε ξ κείνων / τ πο α ε νε πρέπον ρµ ζον κα τελεσφ ρον, ν διδάσκη/ται ε ς νεάνιδας τ ν χο σας δη κα τ ν νο ν / κα τ ν κρίσιν ριµωτέραν κα πρ ς τ τ ς διοικήσεως / το ο κου γγ τερον δη γεν µεναι / Πέραν Κων/λεως 28 Ιουνίου 1887 / Σ. Κ. ΛΕΟΝΤΙ ΗΣ. ιαστάσεις 0,14 0,17 κ., σσ Στ φ λλο 1α χουµε λλειψοειδ σφραγίδα: Α ΕΛΦΟΙ Ι. ΤΟΤΖΟΥ / ΚΟΡΥΤΖΑ 9. 57) ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΦΥΣΙΚΗ / ΜΕΤΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ / ΠΛΕΙΣΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ (...) ΙΑ ΤΗΝ ΣΤ ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ / ΚΑΙ ΤΗΝ Β ΤΩΝ ΗΜΙ- ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ / ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ «ΝΕΑ ΑΛΗΘΕΙΑ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ιαστάσεις 0,22 0,15 κ., σσ , ε ναι σταχωµένο µ τ π µενο τ ς Γεωγραφίας. Τ τελευτα ο φ λλο πράσινο, σηµειώσεις µ γραφίτη, µικρογράµµατη πισυρµένη καλλίγραφη γραφή: νεστ. ρ / παρατ. ρον / ορ. ε δον / µέλ. ψω/ παρ. ρακα ε ς λας τ ς γκλ(ίσεις). 58) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ / ΕΙΣ ΤΕΥΧΗ ΤΡΙΑ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ / ΤΩΝ ΗΜΟ- ΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ / ΥΠΟ / Ι. ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ / ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ / ΤΗΣ Μ. ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ / ΚΑΙ Κ. Γ. ΚΙΑΝΤΟΥ / ΑΠΟ- ΦΟΙΤΟΥ / ΤΟΥ / ΕΛΛ. ΓΥΜΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Β / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ / ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΕΛΛΙ ΟΥ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / 1901 ιαστάσεις 0,22 0,15 κ., σσ. 1-60, στάχωση χαρτώα π ράχεως παν δετη. Ε ναι σταχωµένο µ τ προηγο µενο. 9. Ε ναι τέταρτη σφραγίδα διαφορετικο βιβλιοπωλείου τ ς Κορυτσ ς.

12 122 π. Eλευθέριος Kαρακίτσιος Nικ λαος Bασιλάκη Kεραµιντζ ς 59) ΧΡΗΣΤΟΜΑΘΕΙΑ / ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ / ΤΩΝ ΜΑ- ΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ΥΠΟ / ΧΑΡΙΣΗ ΠΟΥΛΙΟΥ / καθηγητο / ΜΟΝΗ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ / ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ ΤΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ / ΕΚ ΟΣΙΣ ΤΡΙΤΗ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΤΥΠΟΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΑΥΓΗΣ» ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ / Στ δεξι α στρ γγυλη σφραγίδα το βιβλιοπωλείου Κορυτσ ς: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ / ΚΑΙ / ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ / ΚΩΝ. Χ. ΣΚΕΝ ΕΡΗ / ΚΟΡΥ- ΤΣΑ. Ε ναι σταχωµένο µ τ προηγο µενα δ ο. Εχει σελίδες κολοβ, λείπει τ ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟΝ. 60) ΘΗΣΑΥΡΟΣ / ΑΜΑΣΚΗΝΟΥ. ιαστάσεις 0,24 0,18 κ., σσ κέφαλο κολοβ, χαρτώα παν δετη στάχωση. Στ σ. 607 σηµειώνεται: Τυπωθέντος ν Βενετί α πολλάκις / π το 1528 µέχρι το 1844, φε/- λε ς ς πάρχουσι, κα ε ς τ ν κατά/ληψιν τ ν κοιν ν ρµοσµένοι δ ν / στάθησαν λίγης φελείας πρ ξε/νοι (...) Αθ ναι ) Βιβλίο κέφαλο, στάχωση χαρτώα, µ παν δετη άχη διαστάσεων 0,21 0,15 κ., σσ Στ σ. 7 τίτλος: ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ / ΩΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΤΙΝΑ. Τ βιβλίο ε ναι σταχωµένο µ τ π - µενο. 62) Π. Ι. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ δ.θ./ Ο ΙΟΥ ΑΪΚΟΣ ΟΧΛΟΣ/ ΕΝ ΤΟΙΣ / ΕΥΑΓ- ΓΕΛΙΟΙΣ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / Σταχωµένο µ τ προηγο µενο κα τ π - µενο, σσ ) Η ΓΛΩΣΣΑ / ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΙΑΘΗΚΗΣ / ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΜΕΛΕΤΑΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ / ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ /. Θ. / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / Σταχωµένο µ τ προηγο µενα βιβλία, σσ ) ΣΙΤΣΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ρος τ ς Φιλοσοφίας / Ι. ΙΛΓΙΝ καθηγητο το Πανεπιστηµίου / ΨΥΧΙΚΟ / ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ / ΗΛΗΤΗΡΙΟ / Η ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ / ΤΟΥ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΟΥ / ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ / ιαστάσεις 0,22 0,15 κ., σσ Βιβλίο κατ τ ς θεωρίας το Κοµ- µουνισµο. 65) ΣΙΤΣΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ / κτορος τ ς φιλοσοφίας το Πανεπιστη- µίου Μονάχου / Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕKΚΛΗ- ΣΙΑΣ / Η ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ / ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ / Στάχωση χαρτώα παν δετη π τ ς ράχης κα τ ν γωνι ν τ ν ξωφ λλων. ιαστάσεις 0,15 0,22 κ., σσ Ε ναι σταχωµένο µ τ προηγο µενο. 66) ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ / ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-

13 Bιβλιοθήκη ηµοσθένους Θωµ Kεραµιντζ κ Kορυτσ ς 123 ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / Η ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΘΟΣ / ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / Σταχωµένο µ τ δ ο προηγο µενα βιβλία, σσ ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ / ΙΗΣΟΥΣ Ο ΑΠΟ ΝΑΖΑΡΕΤ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Η «ΖΩΗ» / Στάχωση χαρτώα, διαστάσεων 0,23 0,16 κ., σσ ) ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΧΑΤΖΙ ΑΚΗ / ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΗΣ / ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ / ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ / ΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ΕΚ ΟΣΙΣ ΝΕΩΤΑΤΗ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / Στάχωση χαρτώα, παν δετη π τ ς ράχεως, διαστάσεις 0,21 0,14 κ., σσ ) ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΦΑΡΑΣΟΥΛΗ / ΑΡΧΙΜΑΝ ΡΙΤΟΥ / Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ / ΑΘΗΝΑΙ / ΕΚ ΟΣΙΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Η «ΖΩΗ» Στάχωση παν δετη, διαστάσεις 0,15 0,23 κ., σσ ) ΙΣΤΟΡΙΑ / ΤΗΣ / ΝΕΑΣ ΓΡΑΦΗΣ / ε ς χρ σιν τ ς Ελληνικ ς Νεολαίας / µεταφρασθε σα κ το Γερµανο ε ς τ ν µετέραν καθο/µιλουµένην γλ σσαν / παρ Γρηγορίου Καλαγάνη Ιεροµονάχου το κ τ ς / Αγιάσσου τ ς Μυτιλήνης / (...) ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ /. Εκ τ ς Τυπογραφίας. αβιδοβίνη / Στάχωση χαρτώα, παν δετη, διαστάσεις 0,13 0,20 κ., σσ Στ λευκ φ. 1α σηµειώνει κδ της: ΤΩ / ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΩ ΚΑΙ ΦΙΛΟΓΕΝΕΣΤΑΤΩ / ΑΡΧΟΝΤΙ / ΚΥΡΙΩ ΚΥΡΙΩ / ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΚΗ / τ ς φιλογενείας κα το πρ ς α ξησιν τ ς Ελληνικ ς Παιδείας πολλαχ ς δεικνυοµένου α το Ζήλου νεκεν / νατίθησιν ε γνώµονας τ ν παρ ντα δε τερον Τ µον τ ς νέας Γραφ ς Μεταφραστ ς κα Εκδ της. Εχει νθυµήσεις στ σωτερικ ν το ξωφ λλου, δ ο σταυρο ς µ γραφίτη στ ν µ ν πρ τον χει δεξιά- ριστερ ντιστοίχως τ ν κάλαµον µ τ ν σπ γγον κα δεξι τ ν λ γχην. Ανωθεν ση- µειώνει: αλιθο ινε ο ισους Χριστ ς / ίος του θεου. Κάτω χει τ ν λλο σταυρ κα πάνω ζωγραφισµένο τ ν Κ ριο Εσταυρωµένο. Εξωθεν ρχ ς γενοµένης π τ ς νω πολήξεως γράφει άγιος ο θε ς, δεξι ς πολήξεως άγιος θάνατος, τ ς κάτω βάσεως γιος ισκιρ ς κα στ ν ριστερ π ληξι λέισον ηµ ς. Ολα ε ναι µ γραφίτη γραµµένα. β) Στ λευκ φ. 1β γράφει λλος γραφέας: Χριστ ς Ανέστι ληθ ς Ανέστι ζ κεβασιλέβι / ίς πάντας τους ι νας. γ) Στ σελίδα 1, νω α, π τ ς γωνίας σηµειώνει µ πέννα µελάνης κτήτωρ το βιβλίου Αλέξης Ν. Κ στα / Τ βιβλίο ρχικ ν κε στ ν Κ στα τ ν κ Μοσχοπ λεως, που τ ν ξαναβρίσκουµε µ τ δια χαρακτηριστικ στ π ρ. λη βιβλίο.

14 124 π. Eλευθέριος Kαρακίτσιος Nικ λαος Bασιλάκη Kεραµιντζ ς δ) Στ λευκ φ. 3α κάποιος γραψε βρισι µ πέννα µελάνης κα κτήτωρ τ σβυσε: Εν Κοριτσ τι 27/ Ιανουαρίου τος 1900 / ευγένιον αδελφ ν µου / το πεδίον κει να ζίσι κε να (...) 71) Ακέφαλο-κολοβ βιβλίο πο περιγράφει ψυχωφελε ς στορίες µ ε κ νες πισκ πων το Π ντου. Αρχίζει µ µερολ για το Φεβρουαρίου ως κα τ ν εκέµβριο. Στ σελίδα 25 χει τ φωτογραφία Ο Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ / ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΛΠΙ ΗΣ. Στ σελίδα 72 φωτογραφία: Ο Μ. ΑΡΧΙ ΙΑΚΟΝΟΣ / ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ. Στ σελίδα 104: Ο Θ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΜΑΣΕΙΑΣ / ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΙ ΗΣ. Στ σελίδα 192 φωτογραφία: Ο Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛ ΙΑΣ / ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΣΟΥΜΕΛΙ ΗΣ. Στ σελίδα 197 φωτογραφία: Ο Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ / ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΩΡΟΛΟΓΑΣ. Στ σελίδα 22 τ νοµα το συγγραφέα Ν. Λ., ν στ σ. 193: ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΕΟΡΤΗ / το Σεβασµιωτάτου γέροντος Αγίου Χαλδείας / κ. ΓΕΡΒΑΣΙΩ (...), να ποίηµα πο στ τέλος σηµειώνει: Εν Φαναρί ω Κων/π λεως τ 14 φβρίου 1901 / Ν. Π. ΛΟΥΚΑ, διαστάσεις 0,21 0,14 κ., σσ ) Μέγας Ονειροκρίτης, κέφαλος-κολοβ ς, διαστάσεων 0,21 0,14 κ., σσ , σταχωµένος κ χάρτου π το κτήτορ ς του. 73) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / ΜΕΤΑ / ΡΗΤΩΝ ΤΡΟΠΑΡΙΩΝ ΠΡΟ- ΣΕΥΧΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ / ΚΑΙ / ΠΑΡΑΡ- ΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ / ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ / ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ / ΥΠΟ / ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΑ ΟΥ/. Τελειωφοίτου το ν Θεσσαλονίκ η ιδασκαλείου κα διδασκάλου τ ς ν εδέ- Αγάτζ Αστικ ς Σχολ ς / Αδεί α το Α τοκρατορικο Υπουργείου τ ς Παιδείας / π ρ. 445 κα µεροµην 21 Κιανο νι Σαν 1312 / (...) ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / Οδ ς Φραγκοµαχαλ ριθ. 12 Πλησίον τ ς Οθωµανικ ς Τραπέζης / Βιβλίο κολοβ, διαστάσεις 0,22 0,14 κ., σσ Ενθυµήσεις χει τ κάτωθι γραµµένα µ γραφίτη: α) φ.1β: Τζίτζιξ κα µ ρµηγξ / καλοκαίρι κα λλάζει / ταν σαν τ λουλο δια / τυφλ ς τζίτζικας / τ ν περνο σε µ τραγο δια / τ λουλο δια πέρασαν / λθαν χι νια λθαν πάγοι / κα πειν τζίτζικας / δ ν ε χε τ ν φάγ η / ρχεται στ ν γείτονα /

15 Bιβλιοθήκη ηµοσθένους Θωµ Kεραµιντζ κ Kορυτσ ς 125 β) Στ φ. 2α διος γραφέας µ γραφίτη: Βιβλίο το µαθητο τ ς Ε τάξεως Ζ.Ζ.Τ. γ) Στ φ. 2β µ γραφίτη διος γραφέας σηµειώνει: τι Κ ριε τ πάντα ποθο µεν / νθ σων δίδεις. ε η / τ νοµά Σου µ µ ς / τ ερ ν σου θέληµα / τ ν βίον µας ς διοικ / πρ ς δ ξαν Σου διηνεκ / πρ ς µέγαν µ ν φέλειαν. 74) Βιβλίο κολοβ κέφαλο, διαστάσεις 0,15 0,22 κ., σσ Μετ χει λλο σταχωµένο πο ε ναι το διου χαρτιο, δίων διαστάσεων. 75) Βιβλίο κολοβ, σσ ε ναι τ ν δίων διαστάσεων κα σταχωµένο µ τ προηγο µενο ο. Στ ν πρώτη σελίδα: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ- ΕΙΑ / ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΣΤΗΣ Α. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ / ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟΝ / ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ / ΠΩΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ / (...) ΕΚ ΟΣΙΣ / ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ» (ΑΘΗΝΩΝ). 76) ΣΥΛΒΑΝΟΥ ΦΟΝ ΣΤΑΛ ατρο / Τι πρέπει ν ξε ρουν / ο παντρε- µένοι / διασκευ Αδ. Παπαδήµα / ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ / ΑΘΗΝΑΙ. ιαστάσεις 0,12 0,18 κ., σσ ) ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ / Μελέτη περ γκρατείας κα γν τητος / π π ψεως γιειν ς / ΑΘΗΝΑΙ / ΕΚ ΟΣΙΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Η «ΖΩΗ» / ) Τµ µα το ργου Κ ρου νάβασις / βιβλίο Α, διαστάσεων 0,14 0,18 κ., σσ ) ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΗΓΗΣΙΣ / ΤΟΥ ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ / ΣΟΛΟ- ΜΩΝΤΟΣ / ΕΚ Ι ΟΤΑΙ / ΥΠΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ Ο ΟΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ / Βιβλίο κολοβ, διαστάσεις 0,12 0,17 κ., σσ στ ν κάτω α σηµειώνει µ πέννα µελάνης: Αλέξης Ναο µ Κ στα. Ε ναι κτήτωρ κ Μοσχοπ λεως πο τ ν συναντο µε στ 38 κα 66 βιβλία. 80) Ακέφαλο-κολοβ βιβλιάριο διαστάσεων 0,12 0,18 κ., σσ. 1-16, πρ λογος µετά. Ο ΒΙΟΣ / ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ / ΑΓΙΑΣ / ΒΑΡΒΑΡΑΣ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ, σσ Μετ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ / ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝ ΟΞΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ / ΑΝ ΡΕΟΥ / ΤΟΥ / ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ, σσ Μετ βίος το ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, σσ ) Γ. Ν. Κυριακο / Φυσιολογία / το / Συζυγικο Ερωτος / Τ µος Α / βιβλιοθήκη «Ελευθέρου Ανθρώπου» / Αθ ναι ιαστάσεις 0,12 0,18 κ., σσ

16 126 π. Eλευθέριος Kαρακίτσιος Nικ λαος Bασιλάκη Kεραµιντζ ς 82) Ακέφαλο-κολοβ. Βιβλίο µ λλον φαρµακευτικ ς παρασκευ ς δι τίνα νοσήµατα, σσ κα διαστάσεις 0,14 0,18 κ. 83) ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ Γ. ΜΑΚΡΥΝΑΙΟΥ / ΙΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ / ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΙΑΘΗΚΗΣ (...) ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ / ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΛΕΩΝ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / 1916, διαστάσεις 0,20 0,12 κ., σσ ) ISOCRATIS / ORATIONES / RESOCNOBIT PRAFFATUS EST INDICEM NOMINUM / ADDITIN / GUSTANUS EDUARDUS BENSELER / (...) FRIDERICO BLASS / LIPSIAE / IN AEDIBUS B.G. TEUBNER / MDCCCLXXXV / (1885). Κολοβ βιβλίο, διαστάσεων 0,12 0,18 κ., σσ. Ι-LVIII κα ) ΕΠΙΣΤΟΛΗ / ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ / ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ / ΚΑΛΩΣ ΙΟΡ- ΘΩΘΕΙΣΑ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΕΚ ΟΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ / ιαστάσεις 0,11 0,16 κ., σσ Στ ν κάτω α το µπροσθίου ξωφ λλου µ πέννα µελάνης: Αλέξιος Ναο µ Κ στα. 86) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» / ΟΥΕΛΣ / Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ / ΤΟΜΟΣ Β / ΑΘΗΝΑ 1933, διαστάσεις 0,12 0,16 κ., σσ Στάχωση χαρτώα κα π τ ς ράχεως παν δετη. 87) ΕΚΛΕΚΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΣΟ ΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ / Ο ΠΡΟΧΡΙ- ΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ / (...) Π. Α. ΙΑΛΗΣΜΑΣ / ΑΘΗΝΑΙ, διαστάσεις 0,13 0,17 κ., σσ ) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΗΓΟΡΟΥ / Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ / ΙΚΗ- ΓΟΡΟΣ / ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΗ» (...) ΑΘΗΝΑΙ / Παν δετο καλαίσθητο, διαστάσεις 0,19 0,13 κ., σσ ) ΨΥΧΟΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΡΓΟΝ / Μετάφρασις κ το Αγγλικο / το Β. G. BUXTON / Εν Κων/λει / τ ποις ΣΑΜΟΥΗΛ Κ. ΧΑΡΟΥΤΟΥΝΙΑΝ / ιαστάσεις 0,12 0,16 κ., σσ ) ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ / ΤΟΥ / ΚΟΣΜΟΥ / Μετάφρασις ΕΚ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ / ΤΟΥ / Α δ. Α. J. LYMAN.Θ. / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ / ΤΥΠΟΙΣ ΧΡΗΣΤΙ ΟΥ ιαστάσεις 0,18 0,12 κ., σσ ) ΙΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ, κέφαλο-κολοβ βιβλιάριο διαστάσεων 0,18 0,12 κ., σσ ) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΜΑΡΙΑΣ ΦΟΡΕΛΛΙ (ΤΟΥ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ) / ΠΩΣ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΕΓΚΥΜΟΣΥ- ΝΗ / (...) ΕΚ ΟΣΙΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ «ΑΣΤΗΡ», σσ. 1-32, διαστάσεων 0,12 0,16 κ. 93) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΝ / ΕΝ Ω ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ / ΕΡΜΗΝΙΑΙ ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΠΕΡΙ ΣΠΕΡΜΑΤΩΣΕΩΣ / ΚΑΡΠΩΝ / ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΕΩΣ ΕΝΤΡΩΝ / (...)

17 Bιβλιοθήκη ηµοσθένους Θωµ Kεραµιντζ κ Kορυτσ ς 127 ΣΥΝΤΕΘΕΝ ΠΑΡΑ / ΜΟΝΑΧΟΥ / ΑΓΑΠΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ (...) ΕΚ ΟΣΙΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ / (...) ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ιαστάσεις 0,13 0,19 κ., σσ ) Ακέφαλο, σχολικ βιβλιάριο διαστάσεων 0,11 0,18 κ., σσ Στ ν νω α λων τ ν σελίδων ναγράφει ε ς τ ριστερ ν Παιδικ ς Κ πος κα τ δεξι ν Ετος σχολικ ν Γ. 95) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ / ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΡΩ- ΣΙΚΟΥ / ΥΠΟ / ΠΕΤΡΟΥ ΑΥΤΑ ΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΑΒΩΡΙΟΥ / ΕΚ ΟΣΙΣ ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, διαστάσεις 0,13 0,24 κ., σσ ) ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ / ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ / ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ (...) / ΥΠΟ / ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (...). ιαστάσεις 0,8 0,12 κ., σσ ) Ακέφαλο-κολοβ βιβλιάριο διαστάσεων 0,12 0,16 κ.: ΛΑΪΚΗ ΒΙ- ΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ / ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ / ΙΩ- ΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΥΒΙΤΟΥ, σσ κα ΛΑΪΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / Ο ΦΟΒΕΡΟΣ ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ / (...) Α ΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ / ΑΘΗΝΑΙ, σσ ) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΣ / Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ / ΗΤΟ ΣΟ- ΣΙΑΛΙΣΤΗΣ; / ΥΠΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ι. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ιαστάσεις 0,17 0,12 κ., σσ ) ΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΙΣ ΤΟΝ / ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ / ΦΥΛΛΑ ΙΟΝ 5. Ακέφαλος κολοβ ς κατάλογος τ ν κδ σεων ν Νέ α Υ ρκ η το ο κου «Ατλαντίς». Περιέχει βιβλία πο τ παρέδιδον σ λες τις χ ρες κτ ς Αµερικ ς δι το Ταχυδροµείου. Παραπλε ρως καστο βιβλίο ε χε κα τ ν τιµήν του σ δολλάρια. Στ σελίδα 3 γράφει: (...) Τ βιβλιοπωλε ον τ ς «Ατλαντίδος» δρ θη τ / 1898, τοι λίγα τη µετ τ ν δρυσιν τ ς πρώτης Ελληνικ ς φηµερίδος ν τα ς Hνωµένας Πολιτείας. (...), διαστάσεις 0,13 0,18 κ., σσ ) ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ / ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ ΕΙΑ / ΙΑΤΡΙ- ΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ / (...) ΕΦΗΜΕΡΙΣ / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ / ΑΘΗΝΩΝ / Σταχωµένο κα τ Μέρος ΕΥΤΕΡΟΝ / ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ / ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ / ΠΩΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ / (...). ιαστάσεις 0,15 0,23 κ., σσ κα 1-47 ντιστοίχως. 101) ΥΠΟ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ LUDENDORFF / Ο ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕ- ΜΟΣ ΘΑ ΙΕΞΑΧΘΗ / ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ; / ΤΥΠΟΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Α.ΦΥΓΚΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ / Στ πίσω µπροσθεν φ λλο γράφει:

18 128 π. Eλευθέριος Kαρακίτσιος Nικ λαος Bασιλάκη Kεραµιντζ ς Ι ΙΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΝΤΕΝΤΟΡΦ / Μ ναχον / Αξι τιµε κ. καθηγητά / Θ χαιρετίσω θερµ ς τ γεγον ς, ν µε ς / τ ργον µου «πειλ Παγκοσµίου Πολέµου» παραδώσητε ε ς τ ν Ελληνικ ν λα ν. / Ο κδοτικ ς ο κος θ σ ς γνωρίσ η τάς λεπτοµερείας / Μ κτίµησιν / Λο ντεντορφ / Μετάφρασις Ν. Μυλλαράκη. ιαστάσεις 0,13 0,21 κ., σσ ) Ακέφαλος κολοβ ς, λεγ µενος «καζαµίας» 10-68, ε τελ ς βιβλιάριο µετ το τησίου µερολογίου. 103) Ιδιο περιοδικ µ τ α τ στοιχε α, πως στ βιβλίο 98, τ µος 2 το Νοεµβρίου ) Τ διο περιοδικ, πως το 98, 102, τ µος Ε ) ΙΓ ΤΟΜΟΣ / Υπ τ ν Υψηλ ν προστασίαν τ ς Α. Μ. το βασιλέως / ΤΕΥΧΟΣ 10 / Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΚΑ- ΗΜΙΑ / Ι ΡΥΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ / ΕΛΤΙΟΝ / (...) Φεβρουάριος Ακέφαλο-κολοβ περιοδικ ε δήσεων, λληλογραφίας κ.λπ. ιαστάσεις 0,25 0,18, σσ Στ σελίδα 110 διαβάζουµε στ ριστερ δίστυλον: (...) Ι. Κ. Βραστ Χαλκιδικ ς. Τ / ποσταλ ν τεµάχιον βλαστο µωρέας φέρει / ραι ς µικρ χελώνα ψωριάσεως λλ φρο / νο µεν τι δ ν ε ναι α τ α τία τ ς ποξηράν/σεως. Εξ σον µ ς γράφετε ποθέτοµεν τι / πρ κειται περ σήψεως ριζ ν. Περ µέσων / ναγνωρίσεώς της κα θεραπείας σ ς παραπέµποµεν ε ς τ ελτίον το 1907 τε χος 9-10/ σσ Τ ν ψωρίασιν καταστρέφοµεν µ ψεκασµο ς / κατ τ ν νοιξιν κα θέρος (2-3) µ διάλυσιν 1% λυζολίου (Ζητήσατε π Α. Τουφεξ ν δ ς Αριστείδου 10. Τιµ ται 4 δρχ κατ κάν). Στ συνέχεια πληροφορε τ ν Α. Α. Κων/λιν γι τ ν γκατάσταση σαπωνοποιείου, τί χρειάζεται γι πρώτη λη, γκαταστάσεις µηχαν ν. 106) Τ διο δελτίο ς νωθεν 103. Kολοβ ς τ µος 8ος κα 9ος το τους ΜΑΪΟΣ 1904 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1905, σσ ) Τ διο ς νωθεν περιοδικ 103, 104 κέφαλο-κολοβ τους 1910, σσ ) ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ / ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ / ΑΘΗ- ΝΑΙ / ΤΥΠΟΓΡΑΦΗΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α ΕΛΦΩΝ ΓΕΡΑΡ ΩΝ 1934, διαστάσεων 0,28 0,21 κ., σελίδων

19 Bιβλιοθήκη ηµοσθένους Θωµ Kεραµιντζ κ Kορυτσ ς ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΝ / ΠΕΡΙ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ / πρ ς χρ σιν / Ιατρ ν, χειρουργ ν, µαιευτρι ν, νοµικ ν, ξιωµατικ ν / ο κοδεσποτ ν, ο κον µων, πνευµατικ ν κα / πάντων τ ν περ τ ς δίας, κα τ ν µοφ λων α τ ν γείας κα ναρρώσεως σπουδαζ ντων / Υπ / Πέτρου Βελλαρ / οκτώρου τ ς ατρικ ς, χειρουργίας κα µαιευτικ ς / Μέλους ντεπιστέλλοντος τ ς ν Γέν η τ ς Σαξονίας Ορυκτο/λογικ ς Εταιρείας, νεργεί α Μέλους τ ς ν Βιένν η τ ς / Αο στριας Ιατρικ ς Συγκλήτου ευτερε σαντος ν τ Καισαροβασιλικ γενικ νοσοκοµεί ω κα δη πρακτικο / ντα θα Ιατρο / ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 10 / περ ηµοσίας ιαιτητικ ς / Εν Βιέννη τ ς Αουστρίας / κ τ ς Τυπογραφίας το Μ. Χρ. Αδ λφου / Τ 1829» ιαστάσεις 0,13 0,20 κ., σσ , σταχωµένο µ χαρτ α ξώφυλλα κα παν δετο στ ράχη. 110) ΤΗΣ / ΚΑΙΝΗΣ ΙΑΘΗΚΗΣ / ΑΠΑΝΤΑ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΚΩΝ- ΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ / (Τουρκικ µ ραβικο ς χαρακτ ρες) / απάν η τ ς Βρετανικ ς Βιβλικ ς Εταιρείας πρ ς διάδοσιν τ ν Αγίων Γραφ ν ν τ Μεγάλ η Βρετανία / κα τα ς ξέναις χώραις / τει αωηθ (1899). ιαστάσεις 0,16 0,12 κ., σσ Παν δετη καλαίσθητος χαρτώα στάχωση. 111) Ακέφαλη Εκκλησιαστικ Ιστορία σταχωµένη µ τ π µενο βιβλίο. ιαστάσεις 0,13 0,20 κ., σσ ) ΕΠΙΤΟΜΗ / ΤΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ / ΕΡΑΝΙΣΘΕΙΣΑ / ΕΚ ΤΩΝ ΝΕΩΤΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ / (...) ΥΠΟ Α. Ι. ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥ / Πρ ς χρ σιν τ ν πανταχο Ελληνικ ν Σχολείων (...) ΑΘΗΝΗΣΙ / Ιδίων στοιχείων ς νωθεν 108 βιβλίον, σσ , κολοβ. 113) ΕΚ ΟΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΚΟΙΝΟΦΕ- ΛΟΥΣ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ / ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ / ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΨΑΛΤΗ / ΝΟΜΟΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΕΒΡΟΥ / ΠΩΣ ΠΑΧΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΧΟΙΡΟΙ / ΚΑΙ / Η / ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑ / (...) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1930, σσ. 1-66, διαστάσεις 0,21 0,15 κ., βιβλιάριο. 10. Υπάρχει κα δε τερος τ µος πως ναγράφει στ σ. 3 το βιβλίου πρ ς τ ν χορηγ το παρ ντος τ µου: ΚΥΡΙΕ / ΑΝΑΣΤΑΣΙΕ. ΟΥ ΟΥΜΗ / Ανατίθηµί σοι, Φίλτατε, τα την τ ν περ Ιατρικ ς / Πολιτείας ε ς δ ο Τ µους διηρηµένων Βίβλον / µου, ο χ πως πιτυχ ν κ το του ε καιρίας, ξαγγελ τ σ ν φιλογενές, φιλ µουσον κα πά/σας τ ς γαθοεργίας ς το ς πρ ς σ καταφε γουσιν / µογενέσιν είποτε φιλανθρώπως τε κα λευθέ/ρως πράττεις (...) 10

20 130 π. Eλευθέριος Kαρακίτσιος Nικ λαος Bασιλάκη Kεραµιντζ ς 114) Τ διο ς νωθεν βιβλίο ΤΑ ΒΟ ΙΑ ΚΑΙ ΑΙ ΑΓΕΛΑ ΕΣ ΜΑΣ (...) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1931, σσ ) Ιδιο περιοδικ, πως 111ο, 112ο ΥΠΟ / ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΖΥΓΟΥΡΗ / Γεωπ νου Γαλακτολ γου / ιευθυντο τ ς Τυροκοµικ ς Σχολ ς Ιωαννίνων / ΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ Η ΓΙΑΟΥΡΤΗ (...) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1928, σσ ) Α ΑΜ ΚΑΙ ΕΥΑ / ΛΑΪΚΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ / ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΓΡΑ- ΦΗΝ / ΥΠΟ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ / ΑΘΗΝΑΙ / ΕΚ ΟΣΙΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Η «ΖΩΗ» / ιαστάσεις 0,12 0,15 κ., σσ ) ΠΡΕΝΤΙΣ ΜΩΛΦΟΡ / Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ / ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΒΡΑ ΥΝΗΣ / ΑΘΗΝΑΙ / ιαστάσεις 0,13 0,18 κ., σσ ) ΕΚΛΕΚΤΑ ΙΗΓΗΜΑΤΑ / Η ΦΑΒΙΟΛΑ / Η / Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ / (...) Αθ ναι / ΕΚ ΟΣΙΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ Η «ΖΩΗ» / ιαστάσεις 0,12 0,17 κ., σσ ) Ο δε τερος τ µος το νωθεν βιβλίου ) ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ ΕΙΑ / (...) ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΟΣΣΟ / ΚΑ- ΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ / ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙ- ΝΟΥ / Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ / ΚΟΥΡΑΣΙΣ / (...) ΕΚ ΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ» ΑΘΗΝΑΙ. ιαστάσεις 0,14 0,21 κ., σσ ) ΤΑ 52 /ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ / ΕΚ ΟΣΙΣ / ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ιαστάσεις 0,12 0,23 κ., σσ ) Ακέφαλη-κολοβ Γεωγραφία Γενική. ιαστάσεις 0,11 0,18 κ., σσ ) ΕΚΛΕΚΤΑ ΙΗΓΗΜΑΤΑ / (...) ΑΘΗΝΑ / ΕΚ ΟΣΙΣ Α ΕΛΦΟΤΗ- ΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Η «ΖΩΗ»/ ιαστάσεις 0,11 0,8 κ., σσ ) Αρχιµ. ιονυσίου Φαραζο λη / ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ / ΑΘΗΝΑΙ / ΕΚ ΟΣΙΣ (...) ΖΩΗΣ / 1935 /. ιαστάσεις 0,11 0,8 κ., σσ ) ρος ΠΗΤΕΡ ΛΕΒΙΣ / ΑΝΤΙ «ΒΟΡΟΝΩΦ» / ΑΙΩΝΙΑ ΝΕΟΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ / (...) µετάφρασις / ΓΙΑΝΝΗ ΠΙΝ ΕΑ / ΑΘΗΝΑΙ / ιαστάσεις 0,8 0,11 κ., σσ ) PHIATA E RE / ( Η Καιν ιαθήκη) Zotit e dhe shoëtimtarit t ënë / (το Κυρίου κα σωτ ρος µ ν) JISU KRISHT (ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ) kthyevë prej Elinishtesë / (σ µετάφρασι κ το Ελληνικο ) Sqip / ( Αλβανικ )

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I.

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Πρ εδρος : Nικ λαος Mέρτζος Aντιπρ εδρος : Xαράλαµπος Παπαστάθης Γεν. Γραµµατε ς : Tερέζα Πεντζοπο λου-bαλαλά Tαµίας : Θε δωρος αρδαβέσης Έφορος Bιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία: davlos@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eκτ ς τ ς παγκ σµιας πανίσχυρης σηµεριν ς Eλλάδος, τ ς Eλλάδος-«Πλανητάρχη» ( λ. «αυλ ν», τ. 192), πάρχει κα Eλλ ς µ τ ν στεν ννοια, τ ν γεωγραφικ κα κρατική. Π σο πι λληνικ

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ

ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο. Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655.

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας.

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. Πικρ α σθηση O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. ιερωτηθήκατε ποτ ποιά ε ναι α τία; Στ ρώτηµα α τ φυσικ µπορο ν ν παντήσουν γκυρα ο ρµοδιώτεροι

Διαβάστε περισσότερα

2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ

2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ ENHMEPøTIKO E TIO OKTøBPIO - NOEMBPIO - EKEMBPIO 2007 AÚÈıÌ. º ÏÏÔ 87 OP O O O AKA HMIA KPHTH GR - 73006 KO YM API 2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΧΩΡΓΟ Σ ε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ η mum m m m Βρισκόμαστε ήδη στην εποχή του καλοκαιριού. Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ. Τί ε ναι λεγομένη «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»; σ. 27. Ὁ εὐλαβέστατος Ἱερομόναχος π. ΜΑΡΚΟΣ (Μανώλης, 16.4.2010). Βλ.

ΔΩΡΕΑΝ. Τί ε ναι λεγομένη «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»; σ. 27. Ὁ εὐλαβέστατος Ἱερομόναχος π. ΜΑΡΚΟΣ (Μανώλης, 16.4.2010). Βλ. Τί ε ναι λεγομένη «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»; σ. 27. Ὁ εὐλαβέστατος Ἱερομόναχος π. ΜΑΡΚΟΣ (Μανώλης, 16.4.2010). Βλ. «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνό» του, σελ. 16 18. Οἰκογ. Ἀναργύρου καί ήμητρας Μαργαρώνη, μέ 7 παιδιά-ἀγόρια,

Διαβάστε περισσότερα

A/A Περιγραφή Τιμή ΟΥΕΛΣ Ε. ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟΝ και άλλα διηγήματα, Αθήνα 1934, σ.

A/A Περιγραφή Τιμή ΟΥΕΛΣ Ε. ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟΝ και άλλα διηγήματα, Αθήνα 1934, σ. A/A Περιγραφή Τιμή ΟΥΕΛΣ Ε. ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟΝ και άλλα διηγήματα, Αθήνα 1934, σ. 0002 250, Εκδοτικός οίκος ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΕΜΠΟΥ ΠΩΛ ΜΑΝΤΑΜ ΝΤΥΜΠΑΡΥ (VIE ROMANCEE), 1944, σ. 82, 0003 ελεύθερη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν.

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. MHN A PI IO EXøN HMEPA 3 0 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. Μαρίας τ ς Α γυπτίας, σίας. Μακαρίου σίου ( Εθνική Εορτή). Τ Μ. Τετάρτ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη ΜΟΣΧΑΤΟ 248 Ο Παλμός της Aνθρωπιάς H Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου το 1993 για το κοινωνικό της έργο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ETOΣ 37 ο AP. ΦYΛΛOY 404 ΚΩΔ. 03-3067 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η «Συνάντηση με την Ιστορία στους δρόμους της Σιάτιστας» ξεκίνησε ως ιδέα, όταν πριν χρόνια διάβασα τα «ΟΔΩΝΥΜΙΚΑ, Η σημασία των ονομάτων των οδών

Η «Συνάντηση με την Ιστορία στους δρόμους της Σιάτιστας» ξεκίνησε ως ιδέα, όταν πριν χρόνια διάβασα τα «ΟΔΩΝΥΜΙΚΑ, Η σημασία των ονομάτων των οδών Η «Συνάντηση με την Ιστορία στους δρόμους της Σιάτιστας» ξεκίνησε ως ιδέα, όταν πριν χρόνια διάβασα τα «ΟΔΩΝΥΜΙΚΑ, Η σημασία των ονομάτων των οδών της Αθήνας», ένα βιβλίο των Μάρως Βουγιούκα και Βασίλη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α

Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Τα κατ λληλα και καλοδιατηρη να εργαλε α βοηθο ν πολ τον τεχν τη για το γρ γορο και καλ τελε ω α των αντικει νων που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #5 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Παιγνιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA Φεβρουάριος 2001, Aριθµ. 2 T ρθρον το ιευθυντο τ ς Συντάξεως EKK H IA 143 «H M O K PATIA KAI EKKΛHΣIA» (Kριτικ

Διαβάστε περισσότερα

Νεόφυτος -Νικόλαος. Ιερέας/Διδάσκαλος/Λόγιος/Συγγραφέας/Καθηγητής Χίος

Νεόφυτος -Νικόλαος. Ιερέας/Διδάσκαλος/Λόγιος/Συγγραφέας/Καθηγητής Χίος Επώνυµο Όνοµα Υπογραφή Βάµβας Νεόφυτος -Νικόλαος Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως. ΙΕΕΕ, Αθηνα 1984 Ιδιότητα Τόπος Γέννησης Χρόνος Γέννησης 1776 Τόπος Καταγωγής Χίος Τόπος Θανάτου Αθήνα Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ι Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Ε Σ

Μ Ι Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Ε Σ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΜ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Μ Ι Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Ε Σ Λ Ο Γ Ι Ο Ι Κ Α Ι Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ Από το 10 ο αιώνα µ.χ. ως το 1922. Μάιος 2008 Στους φίλους (Σπαρταλήδες) Αντώνη Βάσο και Χάρη Παναγιώτης (Αιτωλός)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ Νεοελληνικά αναγνώσµατα : δια την ΣΤ τάξιν Γυµνασίων παλαιού τύπου / Νικ. Κοντοπούλου, Γ. Καλαµατιανού, Μέλη Νικολαϊδη κ.α. Εν Αθήναις : ΟΕΣΒ,

Διαβάστε περισσότερα