ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΘΩΜΑ ΚΕΡΑΜΙΝΤΖΗ ΕΚ ΚΟΡΥΤΣΑΣ*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΘΩΜΑ ΚΕΡΑΜΙΝΤΖΗ ΕΚ ΚΟΡΥΤΣΑΣ*"

Transcript

1 111 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΘΩΜΑ ΚΕΡΑΜΙΝΤΖΗ ΕΚ ΚΟΡΥΤΣΑΣ* Τ 1992 πισκέφτηκα γι πρώτη φορ τ Β ρειο Hπειρο, που συνάντησα τ ν ληθινή της ε κ να σ φυσιογνωµίες νηλίκων πο παρ λη τ φτώχεια τους φερναν κ µη σηµάδια ρχοντι ς τ ς Κορυτσ ς. Μετ π συναναστροφ τ ν, δειλά-δειλ ο νθρωποι µ ς µπιστε θηκαν,τι ε χαν κρυµµένα θαµµένα στ ν κυριολεξία 1. Πρ κειται γι βιβλία ποικίλης λης. Eτσι ρχισα ν δηµοσιε ω 2 σ µµεικτα Bιβλιοθηκ ν, γι ν ναδειχθε σον τ δυνατ ν λλοτε νθο σα λληνικ Κορυτσά. Στ πλαίσια τ ς προσπάθειας α τ ς δηµοσιε ουµε κα τ ν παρο σα ργασία πο ποτελε να µέρος µολ γων ργασι ν πο θ δηµοσιευθο ν µελλοντικ ς. Aς ση- µειωθε τι κάτοχος τ ς Bιβλιοθήκης ε χε κα λλα βιβλία πο χάθηκαν δυστυχ ς µέσα στ λαίλαπα τ ς συρρικνώσεως το Eλληνισµο. 1) ΚΩΝ. ΧΡ. ΣΚΕΝ ΕΡΗ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΤΗΣ / ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟ- ΝΟΥ / ΜΟΣΧΟΠΟΛΕΩΣ / ΑΘΗΝΗΣΙ / Eκ το Τυπογραφείου τ ν Καταστηµάτων Aποστολοπο λου. H παρο σα στορία χει διαστάσεις 0,15 0,22 κ. και σσ Ε ναι σταχωµένη µ το ς π λοιπους τίτλους Γεώργιος Καστριώτης κα Φυσική. 2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ / Ο ΣΚΕΝ ΕΡΜΠΕΗΣ / ( ). Χωρ ς ξώφυλλο, διαστάσεις 0,15 0,22 κ., σσ Λείπουν τ πρ τα φ λλα, που φαίνεται συγγραφέας κα χρ νος κδ σεως. 3) ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΦΥΣΙΚΗΣ / ΒΙΒΛΙΟΝ Ι / ΥΛΗ, ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΕΙΣ / ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ / (.). Χωρ ς ξώφυλλο, διαστάσεις 0,15 0,22 κ., σσ , κολοβ. Τ ξώφυλλα ε ναι χαρτ α κα ξωθεν το τελευταίου ξωφ λλου γράφει: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χ. ΣΚΕΝ ΕΡΗ/ Βιβλιοπωλε ον κα χαρτοπωλε ον ν Κορυτσ 3 / ( ) * T κείµενα πο δηµοσιε ονται διατηρο ν τ ν ρθογραφία κα τ στίξη το πρωτοτ που. 1. Βλ. Ελ. Καρακίτσιος, Ορθ δοξοι ερε ς κα διάκονοι πο πέζησαν το θέου καθεστ τος στ ν Αλβανία ( ), Θεσσαλονίκη 2002 Φ. Ο κον µου, Η πολυπαθ ς Β ρειος Ηπειρος δι µέσου τ ν α ώνων, Αθ ναι 1985, κα Ανδρέας Τσάκας, Κραυγ Βορειοηπειρωτ ν, Θεσσαλονίκη, κδοση δελφ τητος «Αγία Βερονίκη», χ.χ. 2. Βλ. Ελ. Καρακίτσιος, «Παλαίτυπα κα νθυµήσεις π τ ν Χ τσιστα (Hoçisht) Κορυτσ ς», Μακεδονικ 33 ( ) διος, «Παλαίτυπα κ Χοτσίστης (Hoçisht) Κορυτσ ς τ ς Bιβλιοθήκης Σωτηρίου Θ. Μπ ρση Κράλλη», Μακεδονικ 34 ( ) Βλ. π ρ. 16, 33, 147, 150, βιβλία τ ς παρο σης ργασίας. Η Κορυτσ ε χε τ 1906

2 112 π. Eλευθέριος Kαρακίτσιος Nικ λαος Bασιλάκη Kεραµιντζ ς 4) ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΥΡΡΟΥ / ΑΡΧΙΜΑΝ ΡΙΤΟΥ / Η ΖΩΗ / ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (Ε ναι στ φ. 2α µ ζωγραφισµένον ε ς τ µέσον τ ερ ν Μανδ λιον) / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / Στ σελίδα 1 σηµειο ται: Η ΖΩΗ / ΤΟΥ / ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ / ΗΤΟΙ / ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ / ΠΕΡΙΕΧΟΝ / τ ν ζω ν το Ιησο Χριστο (...). Ν ν τ πρ τον / τυπωθ ν πρ ς φελος τ ν Ορθοδ ξων χριστιαν ν. / ΥΠΟ ΑΡΧΙΜΑΝ ΡΙΤΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΥΡΡΟΥ / ΤΟΥ ΘΕΤΤΑ- ΛΟΥ / Ιατροφιλοσ φου κα ππ του το Βασιλικο / Τάγµατος το Σωτ ρος / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΕΚ ΟΤΗΣ Α. Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ / Υπάρχει λληνικ στρ γγυλη σφραγίδα ποτυπωµένη π µπλ µελάνι πο γράφει: ΜΕΓΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ Ο «ΑΤΛΑΣ», MADISON ST. NEW YORK 4, χαρτώα στάχωση, διαστάσεις 0,13 1 / 2 0,20 κ., σελίδες χει Στ τελευτα ον φ. 1β χει φιλοτεχνηµένο πάνω σ λουλο δι τ ΤΙΜΑΤΑΙ ΦΡ 5 / ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΡΑ ΤΩ ΕΚ ΟΤΗ / ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΝ «ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ»/. 5) ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ / ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ / ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ/ Ε ς τ πο ον προηγε ται σ ντοµος θεωρία τ ν νοητικ ν δυ/νάµεων το νθρώπου, τ ς µορφώσεως, τ ν δε ν κα τ ς γενικ ς Γραµµατικ ς ε ς δ τ τέλος προστέθησαν / ε σαγωγικα τίνες δέαι περ ποιητικ ς / ΥΠΟ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ / ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ / ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ /1828, διαστάσεις 0,21 0,14 κ., σσ Ε ναι σταχωµένο µ χοντρ χαρτ α ξώφυλλα κα στ ς γωνίες φέρει γωνίες παν δετες. 6) Ακέφαλη-Κολοβ Γεωγραφία γνώστου συγγραφέως. Εχει διαστάσεις 0,14 0,21 κ., σσ Εκ τ ν τυπογραφικ ν στοιχείων πιθανολογο µε τι ε ναι το 18ου α νος. Στ σελίδα 250 γράφει: (...) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β / Περ τ ς Αλβανίας τοι τ ς Αρβανιτι ς 5 /. Η Αλβανία, τοι Αρβανιτία κοιν τερον λεγο/µένην ε ναι τ υτικ ν µέρος τ ς Μακεδονίας, τ ν νοµασίαν λαβο σα π τ ν Αλβ ν, ο πο οι δ ν ε ναι κ γένους Ιλλυρι ν, ς Bιβλιοπωλε α, πρ γµα πο ποδεικν ει τ ν πνευµατικ κίνηση τ ς π λεως. Ο Κων/νος Χ. Σκενδέρης διατηρε τ Bιβλιοπωλε ο, λλ κα Tυπογραφε ο ς τ 1921, πως µ ς πληροφορε τ π ρ. 174 / ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ / ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΜΕΤΗΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ (...). Εν Κορυτσ τ Α γο στου Α 1921 (...) ΤΥ- ΠΟΙΣ Κ. Χ. ΣΚΕΝ ΕΡΗ ΚΟΡΥΤΣΑ. 4. Τ βιβλίο α τ στάλη π τ Νέα Υ ρκη π τ ν δελφ το Ναο µ, Θωµ Κεραµιντζ, µ τ ν πο ο πολλ ς φορ ς ντάλλαζαν βιβλία, πως µ ς πληροφορε σήµερα Βασιλάκης Κεραµιντζής, 68 τ ν, υ ς το Θωµ, πο ος µ κινδ νους τ ς ζω ς του κράτησε λη α τ τ Bιβλιοθήκη στ ν καιρ το Χ τζα. Aν βρισκαν στω κα να βιβλίο, θ πλήρωνε λη ο κογένεια µ πολ χρονη ξορία, µ τ ν κατηγορία το «φιλέλληνα». 5. Ε ναι τ πραγµατικ νοµα, πως τ δέχονται κα σήµερα ο Αλβανοί. Βλ. Gjuha Letrare Shqipe. Androkli Kostallarit Emil Lafe Mico Samara, Shtepia Botuese e Librit Shkollor, Tirane, σ. 144.

3 Bιβλιοθήκη ηµοσθένους Θωµ Kεραµιντζ κ Kορυτσ ς 113 τιν ς ο ονται, ο τ κ τ ν Αλβαν ν / τ ν ν τ Ασί α λλ κατάγονται κ γένους Κελτικο, ο πο οι λθον ε ς τ ν Ιαπυλίαν τ ς Ιταλίας (...) 7) ΦΩΚΙΩΝΟΣ Α. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΤΟΥ / ΕΛΛΗΝΟ-ΣΕΡΒΟ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ / ΠΟΛΕΜΟΥ / Η τελειοτέρα κα κριβεστέρα φήγησις τ ν Ελληνο/βουλγαρικ ν κα Σερβοβουλγαρικ ν µαχ ν / ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ / λων τ ν πισήµων νακοινώσεων κα τ ν περιγραφ ν τ ν γκριτοτέρων ε ρωπαϊκ ν φ λλων / ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ / παραστατικώταται κα καλλιτεχνικα / ΕΚ ΟΣΙΣ ΑΡΤΙΑ / ΕΚ ΟΤΗΣ / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ «ΑΤΛΑΣ» 25 Madison. NEW YORK. Εχει διαστάσεις 0,15 0,21 κ., σσ Στάχωση καλαίσθητος, παν δετη, βυσσιν χρώµατος. Τ πρ το ξώφυλλο κοσµε φωτογραφία µ Ελληνες στρατι τες ξ Αµερικής, τοι κτώ, χοντας στ µέσον τ ν ξιωµατικ τους. Επάνω φωτογραφία γράφει: Εκστρατεία , κάτω Ελληνες πίστρατοι ξ Αµερικ ς. Στ φ. 1α, µ µελαν ν γραφίτη, ση- µειώνεται τ νοµα το κτήτορος στ λβανικ Dhimosthen Th. Qeramixhi 6. 8) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ / ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / Γ. Ι. ΒΑΣΙ- ΛΕΙΟΥ / ΑΡΙΘ. 17 J. J. ROUSSEAU / ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΝ / ΝΕΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ / ΚΩΝ. Θ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ / ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ / ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ / ΑΘΗΝΑΙ Παν δετος στάχωσις, καλαίσθητος, διαστάσεις 0,18 0,13 1 / 2 κ., σσ ) ΓΕΡΜΑΝΟΥ Π. ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ / ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑ- ΤΑ / ΕΠΙΓΡΑΦΟΜΕΝΑ / Αποµνηµονε µατά τινος τ ς κατ το τυράννου τ ν Ελλήνων / πλοφορίας καί τινων πολιτικ ν συµβεβηκ των ν / Πελοποννήσ ω κατ τ ν πρώτην τ ς διοικήσεως / περι δου / ΕΚ ΟΣΙΣ ΤΡΙΤΗ / ΥΠΟ / Γ. Ι. ΠΑΠΟΥΛΑ / ΜΕΤΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ / Η παρο σα κδοσις γένετο κ παραβολ ς πρ ς τ ν τ τµήµατι τ ν / χειρογράφων τ ς θνικ ς βιβλιοθήκης ποκειµένου α τ γραφον / το οιδήµου Γερµανο π το Επιµελητο κ. / ηµ. Γρ. Καµπο ρογλου / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / Τ βιβλίο ε ναι σταχωµένο µ τ ν ΟΜΗΡΟΥ Ο ΥΣΣΕΙΑ, σσ κα χει διαστάσεις 0,22 0,13 κ. Η πογραφ α τη λήφθη ξ πιστολ ς γραφείσης τ ν 15/Μα ου 1826, τις καταχωρηθήσεται ν τέλει µετ λλων. 6. Παντο στο φ. 1α ναγράφεται τ κτητορικ σηµείωµα. 9

4 114 π. Eλευθέριος Kαρακίτσιος Nικ λαος Bασιλάκη Kεραµιντζ ς 10) Τ βιβλίο τ ς ΟΜΗΡΟΥ Ο ΥΣΣΕΙΑΣ. Ε ναι κέφαλο-κολοβ, χει διαστάσεις 0,22 0,13 κ., σσ , σταχωµένο µ τ προηγο µενο π ρ. 9 ΓΕΡΜΑΝΟΥ Π. ΠΑΤΡΩΝ (...). 11) ΤΩ ΕΞΟΧΩΤΑΤΩ ΕΝ ΙΑΤΡΟΙΣ / ΚΥΡΙΩ ΚΥΡΙΩ / ΒΑΣΙΛΕΙΩ ΠΑ- ΤΡΙΚΙΩ / ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΕΚΜΗΡΙΟΝ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΑΠΕΙΡΟΥ / ΑΝΘ ΩΝ ΕΥ ΕΠΑΘΟΝ / ΑΝΑΤΙΘΗΜΙ / συγγράψας /. Φωτιάδης/. Ακέφαλοκολοβ βιβλίο θρησκευτικ ν, διαστάσεις 0,14 0,20 κ., σσ Στ σελίδα 63 χει νθετο φ λλο πο γράφει: ΠΑΣΧΑΛΙΑ (σελίδες) 491 / ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΕΤΟΥΣ / 1917 / στ µία πλευρ κα στ ν λλη τ τος ) ΙΣΤΟΡΙΑ / ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ / ΠΟΛΕΜΟΥ / / ΕΚ ΟΣΙΣ «ΑΤΛΑΝΤΙ ΟΣ» / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Γ. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ / ΤΟΜΟΣ Α / ΕΚ ΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ / ΑΤΛΑΝΤΙ ΟΣ / ΕΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ / ( πισθεν το φ λλου) COPYRIGHT / BY ATLANTIS, INC. N.Y. / 1914 Ε ναι παν δετη, καλαίσθητος τ µος, διαστάσεις 0,23 0,15 1 / 2 κ., σσ ) Αρχιµανδρίτου ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ / Ο / ΠΡΟΟΡΙ- ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ / ΗΤΟΙ (...) ΑΘΗΝΑΙ / ΕΚ ΟΣΙΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Η «ΖΩΗ»/ Η γνωστ παν δετη, καλαίσθητη κδοση, διαστάσεις 0,15 1 / 2 0,23 κ., σσ ) Περιοδικ, χαρτ δετο, κέφαλο-κολοβ, διαστάσεις 0,24 0,17 κ., σσ Η σελίδα 749 γράφει: Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ / ΕΚΑΠΕΝΘΗ- ΜΕΡΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΝ / ΕΤΟΣ 1ΟΝ/15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1927 ΑΙΘ. 23 / ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΩΣΥΝΗΝ ΕΓΚΟΜΒΩΣΑΣΘΕ (...) 15) Η γνωστ κδοση τ ς Καιν ς ιαθήκης στ ν Κων/πολη τ 1879, διαστάσεις 0,16 0,22 1 / 2 κ., σσ , Κάθε σελίδα χει δ ο στ λες, τοι λληνικ ριστερ κα λβανικ δεξιά, µ λληνικο ς χαρακτ ρες. 16) ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΑΡΙΟΝ / ΗΤΟΙ / ΒΙΒΛΙΟΝ / ΨΥΧΩΦΕΛΕΣΤΑΤΟΝ / ΠΕΡΙΕΧΟΝ /. ιδασκαλίαν σ ντοµον πρ ς τ ν Πνευµατικ ν, π ς πρέπει ν / ξοµολογηθ µ καρπ ν (...). Συνερανισθ ν µ ν κ διαφ ρων ιδασκάλων, κα ε ς ρίστην τάξιν ταχθ ν παρ / το ν τ Αγί ω Oρει σκήσαντος οιδήµου ιδασκάλου / ΝΙΚΟ ΗΜΟΥ / το Αγιορείτου /ΕΚ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΚ ΟΣΕΩΣ / ΑΠΑΝΗ / Ν. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ / ΕΙΣ ΚΟΙ- ΝΗΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ ΩΦΕΛΕΙΑΝ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / 1900, σταχωµένο-χαρτ ο βιβλίο, διαστάσεις 0,15 0,23 κ., σσ Στ φ. 1α τ κτητορικ σηµείωµα 7 Dhimosthen Th. Qeramixhi. Στ φ. 2α χει στρογγυλ 7. Παντο στ φ. 1α ναγράφεται τ κτητορικ σηµείωµα. Dhimosthen Th. Kera-

5 Bιβλιοθήκη ηµοσθένους Θωµ Kεραµιντζ κ Kορυτσ ς 115 ποτυπωµένη σφραγίδα: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ / ΚΑΙ / ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ / ΚΩΝ. Χ. ΣΚΕΝ ΕΡΗ / ΚΟΡΥΤΣΑ /ΑΡΙΘ / 17) ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ / ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ ΕΙΑ / ΤΟΜΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ / ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΨΥΧΗΣ ΑΚΑ ΗΜΕΙΚΟΣ / ΕΚ Ι ΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΚ Ο- ΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ / Α.Ε.Β.Ε Π. Γ. ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ / ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18 / ΑΘΗΝΑΙ, παν δετη, διαστάσεις 0,36 0,26 κ., σσ ) Ο πρ τος τ µος τ ς ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ- ΕΙΑΣ (...), πως περιγράφεται στ π ρ. Ι βιβλίο. Εχει στ φ.1α τ ς κάτωθι νθυµήσεις: 1) Μ γραφίτη σηµείωνει: Ν1 / Chloferine 15,00 Teit. d. iode 5,00 d.tantharine 5,00 Bromur di Fioramede 5,00 Aside acetigue 2,00 D.s. us ent κατ το / τριχοφάγου Ν2/ 2) Solution de Sublime corrisit / 1: 500,00/ D.s. us enterne / Χρ σις Πλ σις καλ δι τ ς διαλ σεως Νο 2 κα / ε τα πάλειψις µετ τριβ ς δι το φαρµάκου π ριθµο Ν. 2 19) ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ / ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ- ΤΑ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ / ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΕΩΣ / ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ- ΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ / Εν τ κατ τ ν ν µον ΓΣΑ διαγωνισµ δι τ ν τετραετίαν /ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΕΚ ΟΤΑΙ. Χ. ΤΕΡΖΟΠΟΥ- ΛΟΥ ΚΑΙ Μ. ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ/1909, παν δετο, καλαίσθητο βιβλίο, διαστάσεις 0,21 0,14 κ., σσ ) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ / ΚΑΜΙΛΟΥ ΦΛΑΜΑΡΙΟΝ / ΘΕΟΣ ΕΝ ΤΗ ΦΥΣΕΙ / Μετάφρασις Η. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΟΥ/ ΒΙΒΛΙΟΠΩ- ΛΕΙΟΝ ΜΙΧ. Ι. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ/ ΣΤΑ ΙΟΥ 14 ΑΘΗΝΑΙ. Στ σελίδα 3 γράφει: ΕΠΙ ΤΗ ΕΚ ΟΣΕΙ / Αφ ς, πρ 57 τ ν, κυκλοφ ρησε τ πρ τον ν Παρισίοις τ πολ κροτο το το ργον το σοφο γάλλου στρον µου Καµίλλου Φλαµα/ριών (...) Ο ΕΚ ΟΤΗΣ. ιαστάσεις 0,13 0,18 κ., σσ minxhi, τ πο ο λαβε π τ πάγγελµα το κεραµοποιο πο σκο σε στ ν Κορυτσ. Σήµερα Νικ λαος Κεραµιντζ ς τ λλαξε σ Νικ λαος Θωµ ς.

6 116 π. Eλευθέριος Kαρακίτσιος Nικ λαος Bασιλάκη Kεραµιντζ ς 21) ΕΥΣΤ. Χ. ΑΝΑΝΙΑ ΟΥ /ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΡΑΤ. ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ ΠΑΡΑ ΤΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΩ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩ/ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΙΚΑΙΟΝ / ΕΚ ΟΣΙΣ Β / Ι.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ ΙΙ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙΙ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ / ΑΘΗΝΑΙ Ε ναι παν δετο βιβλίο, διαστάσεις 0,21 0,15 κ., σσ Στ σελίδα 3 κάτω α σηµειώνει κτήτωρ Κεραµιντζ ς µ γραφίτη: Γάλλος στρατηγ ς λεγεν τ ξ ς ς ναφορ δι τ ν πλίτην πο καταλαµβάνεται κοιµώµενος κτελ ν χρέη σκοπο : / Ο Στρατιώτης καταλαµβάνεται π τ ν / πνον κα ο χ διος κουσίως κοιµ ται. 22) ΑΝΩΜΑΛΑ ΚΑΙ ΕΛΛΙΠΗ / ΡΗΜΑΤΑ / ΠΕΖΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΩΝ / ΤΗΣ / ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ / ΕΝ ΟΙΣ ΠΡΟΣΕΤΕΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΑΙ ΑΥΤΩΝ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΙ / ΥΠΟ / Α. Α. ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ / ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ / ΕΚ ΟΣΙΣ ΝΕΩΤΑΤΗ / ΜΕΤΕΡ- ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΗ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΕΡΜΗΣ, χαρτ ο, παν δετο, διαστάσεις 0,21 0,14 1 / 2 κ., ναγράφει π τ ς ράχεως ΑΝΩ- ΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ. 23) Ο. MARDEN / ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ / ΤΗΣ / ΣΚΕΨΕΩΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ /ΑΝΤ. ΠΙΣΣΑΝΟΥ / ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΕΚ ΟΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ / Η ΠΡΟΟ ΟΣ / ΑΘΗΝΑΙ, παν δετο, διαστάσεις 0,17 1 / 2 0,12 κ., σσ ) Σταχωµένο περιοδικ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, διαστάσεων 0,22 0,15 κ., σσ. 1-34, µετ ΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΙ/ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΟΧΗΣ / ΕΚ ΟΣΙΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1934, σσ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ / ΤΟΥ ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ / σσ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / Η ΖΩΗ ΤΟΥ, Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ / ΟΙ ΘΡΙΑΜΒΟΙ ΤΟΥ / ΕΚ ΟΣΙΣ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1934, σσ Εχει σταχω- µένους τρε ς τ µους. ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ / Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑ- ΛΑΡΗΣ, σσ , πρ τος τ µος. PIERE GAXOTTE / Η ΓΑΛΛΙΚΗ / ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ / µετάφρασις Γ. ΑΜΟΡΗ / ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ / ΕΚ ΟΣΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / 1934, σσ ) ΙΣΤΟΡΙΑ / ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ / ΠΟΛΕΜΟΥ / / ΕΚ Ο- ΣΙΣ «ΑΤΛΑΝΤΙ ΟΣ» / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Γ. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ / ΤΟΜΟΣ Β / ΕΚ ΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ / ΑΤΛΑΝΤΙ ΟΣ / ΕΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, διαστάσεις 0,15 1 / 2 0,23 κ., σσ ) Ε ΟΥΑΡ ΟΥ ΝΤΡΙΩ / Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / (ΘΡΥΛΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ) ΑΘΗΝΑΙ / ΤΥΠΟΙΣ «ΠΡΩΪΑΣ» Παν δετο π ράχης, χαρτώα στάχωση διαστάσεις 0,23 1 / 2 0,16 1 / 2 κ., σσ

7 Bιβλιοθήκη ηµοσθένους Θωµ Kεραµιντζ κ Kορυτσ ς ) ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ «ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ» / Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟ- ΣΜΟΥ / ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ / ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ / ΚΑΙ ΑΡΤΙΩΤΕΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜ- ΜΑΤΩΝ / ΤΕΥΧΟΣ 13ον / ΑΘΗΝΑΙ / ΕΚ ΟΣΙΣ «ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ» 1935, διαστάσεις 0,25 0,18 κ., σσ Στ ν δια στάχωση ΜΕΡΟΣ Ε / ΠΟΛΙΚΑΙ ΧΩΡΑΙ, σσ ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΝΤΗΡΗ / Η ΕΛΛΑΣ / ΤΟΥ / ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕ- ΛΕΤΗ / ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ / ΑΘΗΝΑΙ / ιαστάσεις 0,33 1 / 2 0,17 κ., σσ Ο δε τερος τ µος ε ναι µαζ σταχωµένος µ τ ν πρ το, σσ ) ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ «ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ» / Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ /, πως στ π. ριθµ. 24 νωθεν βιβλίου τ δια στοιχε α, σσ ) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΙΑ ΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ / Ι ΡΥΘΕΙΣ ΤΩ 1899 ΥΠΟ. ΒΙΚΕΛΑ / ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ / ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ / ΚΑΤΑ ΤΟΝ EDWARD GLODD / ΥΠΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΟΥΡΤΙ ΟΥ / ΕΚ ΟΣΙΣ ΤΡΙΤΗ (...) ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 52 Ο ΟΣ ΣΤΑ ΙΟΥ / ΡΧ. 6,40 ιαστάσεις 0,20 0,13 κ., σσ. 1-96, µετ ε ναι τ δε τερον βιβλίο σταχωµένον µ τ πρ τον: Ν. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΟΥ / ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙ- ΣΤΗΜΙΟΥ / ΥΟ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ / ΚΩΝΩΠΕΣ ΜΥΙΑΙ / ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ / ΕΚ ΟΣΙΣ ΤΡΙΤΗ / ΒΙΒΛΙΟΠΩ- ΛΕΙΟΝ Ι. Ν. ΣΙ ΕΡΗ / 46. Ο ΟΣ ΣΤΑ ΙΟΥ (Μέγαρον Αρσακείου), σσ ) Καιν ιαθήκη, κέφαλη-κολοβή, τ ς γνωστ ς κδ σεως Κων/λεως το 1879, µ δίστυλον κείµενον ριστερ λληνιστί, δεξι λβανιστί, µ λληνικο ς χαρακτ ρες, διαστάσεις 0,14 0,22 κ., σσ ) Ακέφαλο-χαρτ ο σταχωµένο ναγνωστικ ηµοτικο Σχολείου, χει διαστάσεις 0,22 0,14 1 / 2 κ., σσ Στ φ. 2β σηµειο ται: ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΧΑΡΙΣΗ ΠΟΥΛΙΟΥ/ΕΞΕ ΟΘΗΣΑΝ/ Α. Πρ ς χρ σιν τ ν Ελληνικ ν σχολείων / 1. Συντακτικ ν τ ς Αττικ ς διαλέκτου (...) τιµ. λεπ Λατινικα σκήσεις (...). Β. Πρ ς χρ σιν τ ν διδασκάλων. 1.Τ βιβλίο τ ν γονέων τοι πρακτικ ς δηγ ς περ νατροφ ς τ ν παίδων µφοτέρων τ ν φ λλων π τ ς πρώτης λικίας µέχρι τ ς νηλικ τητος α το (...). Εχει νθυµήσεις: α) Στ τελευτα ο λευκ φ. 1α σηµειώνει γραφέας µ πλ γραφίτη: Η δ ξα κ ρη το ρανο / πο κτινογραφε / τ ν νο ν µεθ οι το κοινο /

8 118 π. Eλευθέριος Kαρακίτσιος Nικ λαος Bασιλάκη Kεραµιντζ ς πλ ν δ ν παρηγορε / τί βλέποµεν π τ ς γ ς;/ φθορ ν παντοτιν ν / δ ει τ στρον τ ς α γ ς / ε ς ν κτα σκοτεινήν. / Τ γλυκ ροδο ν νθ / ν θέλωσι ο καρπο / τ δον θε να µαραθ / τ δον θ κοπ / Αδ του µως τ ς ψυχ ς / ε ν παιδεία φ ς / κα ληθ ς ν ε τυχής / ληθ ς σοφ ς Στο λευκ φ. 2α µ γραφίτη: λουµπ νης, ηµήτριος, Γοργώ, άµων, Ελένη, Ζήνων, Hρα, Θησε ς, Ινώ, Κίµων, Λέων. Γράµµατα καλλιγραφικά. 33) ΚΩΝ. ΣΒΑΡΝΑ κα. ΝΙΚΟΛΑΪ ΟΥ / ηµοδιδασκάλων / ΦΥΤΟ- ΛΟΓΙΑ / ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ / ΕΝ ΤΩ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩ ΤΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙ- ΒΛΙΩΝ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ / ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕ- ΝΑΓΩΓΕΙΩΝ / ΕΚ ΟΤΗΣ / ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΙ ΕΡΗΣ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ/ ( εξι λλειψοειδ ς ποτυπωµένη σφραγ ς πο ναγράφει: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ / ΑΡΧΙΜΗ ΟΥΣ. ΒΑΓΓΕΛΗ / ΚΟΡΥΤΣΑ). Τ βιβλίο ε ναι σταχωµένο µαζ µ τ λβ, πως περιγράψαµε παραπάνω. Εχει σσ Ε ς τ φ. 1β πάρχει γκρισις το πουργείου τ ν Εκκλησιαστικ ν κα τ ς ηµοσίας κπαιδε σεως Εν Αθήναις τ 15 Μα ου / 1906 / Πρ ς τ ν κ. Σβάρναν κα. Νικολα δου / (...) γκρίνοµεν τ ν φ µ ν ε ς τ ν διαγωνισµ ν ποβληθε σαν ΦΥΤΟΛΟΓΙΑΝ (...) / δι το ς µαθητ ς / τ ς, Ε, ΣΤ, τάξεως δηµοτικο σχολείου ν γένει / (...) 34) Παν δετο χαρτ ο βιβλίο κέφαλο, διαστάσεις 0,20 13 κ., σσ Ε ναι Βυζαντιν στορία, πως σηµειώνεται στ σελίδα 225: ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ / τ ν ν τ Βυζαντιν στορί α περιεχοµένων ξιολογωτέρων νοµάτων κα πραγµάτων / (...). Εξεδ θη µ λλον τ ν 19ο α. π,τι συµπεραίνεται κ το καταλ γου συνδροµητ ν γι τ ν κδοση το βιβλίου στ σ. 232: ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ / ΤΩΝ / ΦΙΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΜΟΥΣΩΝ ΣΥΝ ΡΟ- ΜΗΤΩΝ / ΟΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΥΡΙΟΙ / Ο Σεβασµιώτατος γιος Γορτ νης Κ ριος Ιγνάτιος Ολ µπιος σωµ. 1 / Ο Σεβασµιώτατος Κ ριος Νικηφ ρος χαρτοφ λαξ Ιβηρίτης σώµ. 1 /(...) Ο ν Eρµουπ λει Κ ριοι / Κων/νος Αποστ λου Ολ µπιος σώµ. 2/ (...) Ο ν Ανδρ ω/(...) Ο ν Αµοργ Κ ριοι (...) Ο ν Τήν ω...ναυπλί α... Κορίνθ ω... Καλάµαις... Κυπαρισσί α... Φιλάτροις... (...). Ο

9 Bιβλιοθήκη ηµοσθένους Θωµ Kεραµιντζ κ Kορυτσ ς 119 ν τ γί ω Oρει το Αθωνος... ν συν λ ω 78 συνδροµηταί, ν «Ο ν Κωνσταντινουπ λει Κ ριοι» ε ναι 86. Ε ς το ς ν Τρικάλοις κ ριοι διακρίνοµεν τ ν πρ τον Αλέξανδρος Ο κονοµίδης Πέσαρ κ Τυρνάβου, διδάσκαλος τ ς Ελληνικ ς σχολ ς 3. Ε ναι γνωστ ς Αλέξανδρος Ο κονοµίδης 8 Ο κον - µου µαθητ ς στ σχολ Τρίκκης, στ ν γνωστ διδάσκαλο Στέφανο Σταµκίδη ( ). 35) Ακέφαλο-κολοβ βιβλιάριο Κτηνοτροφίας. Εχει διαστάσεις 0,12 0,18 κ., κα σσ , µεταγενέστερο βιβλίο µ λλον το 20ο α. 36) ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ / Α ΠΙΣΤΙΣ / Β ΥΛΙΣΜΟΣ / ΥΠΟ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ / ΑΘΗΝΑΙ / ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Η «ΖΩΗ» ιαστάσεις 0,16 0,23 κ., σσ ) ΗΜ. Ι. ΚΟΥΪΜΤΣΟΠΟΥΛΟΥ / Ι ΑΚΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ / ΟΜΙΛΙΑΙ / ΕΙΣ ΤΑ ΚΥΡΙΑΚΑ / ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ / ΕΚ ΟΣΙΣ ΕΥΤΕΡΑ / (...) ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ. ιαστάσεις 0,13 0,19 κ., σσ ) Ακέφαλη-κολοβ Σ νοψις. ιαστάσεις 0,13 0,80 κ., σσ ) ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΟΙ / ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΙ / ΞΕΝΟΦΩΝ, ΠΛΑΤΩΝ, ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕΤΕΝΗΝΕΓΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗ ΓΡΑΦΟΜΕΝΗΝ/ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΓΛΩΣ- ΣΑΝ / ΥΠΟ / Μ. Ι. ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ /.Φ. πρώην διευθυντο το ιδασκαλείου Αθην ν ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ/τε χος πρ τον / ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ Η ΚΥΡΟΥ ΠΑΙ- ΕΙΑ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Σ. Κ. ΒΛΑΣΤΟΥ / 1888, διαστάσεις 0,18 0,11 1 / 2 κ., σσ. 1-96, κολοβ. 40) ΤΑ / ΙΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝΤΑ / ΕΚ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΑΡΧΕΤΥΠΩΝ, ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ / δαπάν η τ ς ερογραφικ ς Εταιρείας πρ ς διάδοσιν το θείου / λ γου ε ς τε τ ν Βρεττανίαν κα τ λλα θνη / 1917, διαστάσεις 0,17 0,12 κ., σσ , γνωστ κδοση τ ς µετέπειτα βιβλικ ς Εταιρείας. Καλαίσθητο, παν δετο βιβλίο. 41) ΤΑΜΕΙΟΝ ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΣ/ περιέχον συνοπτικ ς κα διαλαµβάνων περ Θεο περ / Πίστεως περ ξηγήσεως κα χρήσεως τ ν πτ / Μυστηρίων τ ν δέκα Εντολ ν, κα τ ν ναγκαιοτέρων / τ ς Ιερ ς Εκκλησίας θίµων. /(...) ΠΟΝΗΘΕΝ ΜΕΝ ΕΙΣ ΑΠΛΗΝ ΦΡΑΣΙΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΘΕΝ / ΚΑΤ ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΗΣΙΝ / ΥΠΟ / ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΟΓΙΜΩ- ΤΑΤΟΥ / ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ / ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ / ΘΕΟΦΙΛΟΥ / 8. Βλ. Θε δ. Νηµάς, Η κπαίδευση στ υτικ Θεσσαλία κατ τ ν περίοδο τ ς Τουρκοκρατίας. Συµβολ στ µελέτη το Θεσσαλικο ιαφωτισµο, Θεσσαλονίκη, κδοσις Κυριακίδη, 1995, σσ. 112 καί 125.

10 120 π. Eλευθέριος Kαρακίτσιος Nικ λαος Bασιλάκη Kεραµιντζ ς ΤΟΥ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / Ν ν τ πέµπτον κδιδ τος π Ασηµακοπο λου κα Σαλαπάτα / γκρίσει τ ς Ιερ ς Συν δου, µετ πλείστων γραµµατικ ν / διορθώσεων / ΕΝ ΤΡΙΠΟΛΕΙ / ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΚΑ ΕΙ- ΑΣ / Ακέφαλο, διαστάσεις 0,21 0,13 κ., σσ ε, µ λληνικ ρίθµηση. Ο κτήτωρ το βιβλίου α το σηµειώνει στ ν νω α τ ς σελίδος 3: Αλέξανδρος Νικ. Κ στα / Εν Μοσχοπ λει / τος Τ βιβλίο διαπραγµατε εται ποικίλα θέµατα Ορθοδ ξου Θεολογικο περιεχοµένου. 42) ΙΩΣΗΦ Λ. ΧΑΪΜΑΝ ΓΕΩΠΟΝΟΥ / ΠΡΑΚΤΙΚΗ / ΕΙ ΙΚΗ ΓΕΩ- ΓΡΑΦΙΑ / ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ-ΟΣΠΡΙΩΝ-ΚΟΝ ΥΛΩΝ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗ- ΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (...) ιαστάσεις 0,22 0,15 κ., σσ Ε ναι χαρτ ο σταχωµένο µ τ π ρ. 43 βιβλίο πο κολουθε. 43) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑ Η- ΜΙΑΣ / ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ / ΜΕΘΟ ΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ / ΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ, ΙΑΤΗΡΗΣΙΝ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΙΝ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ / ΥΠΟ / Σ.. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΟΥ/ πρώην καθηγητο τ ς Γεωργικ ς Σχολ ς Αθην ν κα τ ς Βιοµηχανικ ς Ακαδηµίας / (...) ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (...) 1923, σσ ) ΜΗΝΑΙΑ «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» / ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1934 / Ο ΓΥΡΟΣ / ΤΟΥ / ΚΟΣΜΟΥ / ΤΕΥΧΟΣ Α / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ Εχει διαστάσεις 0,20 0,25 κ., σσ Ε ναι σταχωµένα κα ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1934 χει σελίδες Eπίσης ε ναι σταχωµένα µαζ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1935, σσ , ΦΕΒΡΟΥΑ- ΡΙΟΣ 1935, σσ , ΜΑΡΤΙΟΣ 1935, σσ , κα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1935, σσ ) ΤΟ ΛΑΪΚΟΝ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ / ΤΗΣ ΒΡΑ ΥΝΗΣ / ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ / ΙΕΥΘ.. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ / ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ / ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ιαστάσεις 0,22 1,16 κ., σσ Περιλαµβάνει ρθρα καθηγητ ν Πανεπιστηµίου ναλ γων θεµάτων, σταχωµένο χαρτ ο καλαίσθητο βιβλίο. 46) Ιδιο µ τ παραπάνω, σσ , κέφαλο. 47) Ιδιο µ τ παραπάνω, σσ , Νοέµβριος 1932-Φεβρουάριος ) Ιδιο µ τ παραπάνω, σσ , ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ) Ιδιο µ τ παραπάνω, σσ , ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ) Ιδιο µ τ παραπάνω, σσ κα κα 1-27, µ διάφορα θέ- µατα. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1933 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1934.

11 Bιβλιοθήκη ηµοσθένους Θωµ Kεραµιντζ κ Kορυτσ ς ) Ιδιο µ τ παραπάνω, σσ , κα 1-40, µ διάφορα θέµατα ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ) Ιδιο µ τ παραπάνω, σσ κα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜ- ΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ) Ιδιο µ τ παραπάνω, σσ κα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜ- ΒΡΙΟΣ 1934 / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ) Ιδιο µ τ παραπάνω, σσ , ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ) Ιδιο µ τ παραπάνω, σσ , ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ) ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ / ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙ- ΩΝ / ΥΠΟ / ΣΑΠΦΟΥΣ Κ. ΛΕΟΝΤΙ ΟΣ / (...) ΕΚ Ι ΟΤΑΙ / ΥΠΟ / Γ. Ι. ΣΕΪΤΑ- ΝΙ ΟΥ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ / ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Α. ΚΟΡΟ- ΜΗΛΑ / Στ σελίδα στ σηµειώνει κδ της: (...) ι τι κα τ µάθηµα το το ε νε ξ κείνων / τ πο α ε νε πρέπον ρµ ζον κα τελεσφ ρον, ν διδάσκη/ται ε ς νεάνιδας τ ν χο σας δη κα τ ν νο ν / κα τ ν κρίσιν ριµωτέραν κα πρ ς τ τ ς διοικήσεως / το ο κου γγ τερον δη γεν µεναι / Πέραν Κων/λεως 28 Ιουνίου 1887 / Σ. Κ. ΛΕΟΝΤΙ ΗΣ. ιαστάσεις 0,14 0,17 κ., σσ Στ φ λλο 1α χουµε λλειψοειδ σφραγίδα: Α ΕΛΦΟΙ Ι. ΤΟΤΖΟΥ / ΚΟΡΥΤΖΑ 9. 57) ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΦΥΣΙΚΗ / ΜΕΤΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ / ΠΛΕΙΣΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ (...) ΙΑ ΤΗΝ ΣΤ ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ / ΚΑΙ ΤΗΝ Β ΤΩΝ ΗΜΙ- ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ / ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ «ΝΕΑ ΑΛΗΘΕΙΑ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ιαστάσεις 0,22 0,15 κ., σσ , ε ναι σταχωµένο µ τ π µενο τ ς Γεωγραφίας. Τ τελευτα ο φ λλο πράσινο, σηµειώσεις µ γραφίτη, µικρογράµµατη πισυρµένη καλλίγραφη γραφή: νεστ. ρ / παρατ. ρον / ορ. ε δον / µέλ. ψω/ παρ. ρακα ε ς λας τ ς γκλ(ίσεις). 58) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ / ΕΙΣ ΤΕΥΧΗ ΤΡΙΑ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ / ΤΩΝ ΗΜΟ- ΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ / ΥΠΟ / Ι. ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ / ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ / ΤΗΣ Μ. ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ / ΚΑΙ Κ. Γ. ΚΙΑΝΤΟΥ / ΑΠΟ- ΦΟΙΤΟΥ / ΤΟΥ / ΕΛΛ. ΓΥΜΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Β / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ / ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΕΛΛΙ ΟΥ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / 1901 ιαστάσεις 0,22 0,15 κ., σσ. 1-60, στάχωση χαρτώα π ράχεως παν δετη. Ε ναι σταχωµένο µ τ προηγο µενο. 9. Ε ναι τέταρτη σφραγίδα διαφορετικο βιβλιοπωλείου τ ς Κορυτσ ς.

12 122 π. Eλευθέριος Kαρακίτσιος Nικ λαος Bασιλάκη Kεραµιντζ ς 59) ΧΡΗΣΤΟΜΑΘΕΙΑ / ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ / ΤΩΝ ΜΑ- ΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ΥΠΟ / ΧΑΡΙΣΗ ΠΟΥΛΙΟΥ / καθηγητο / ΜΟΝΗ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ / ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ ΤΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ / ΕΚ ΟΣΙΣ ΤΡΙΤΗ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΤΥΠΟΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΑΥΓΗΣ» ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ / Στ δεξι α στρ γγυλη σφραγίδα το βιβλιοπωλείου Κορυτσ ς: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ / ΚΑΙ / ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ / ΚΩΝ. Χ. ΣΚΕΝ ΕΡΗ / ΚΟΡΥ- ΤΣΑ. Ε ναι σταχωµένο µ τ προηγο µενα δ ο. Εχει σελίδες κολοβ, λείπει τ ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟΝ. 60) ΘΗΣΑΥΡΟΣ / ΑΜΑΣΚΗΝΟΥ. ιαστάσεις 0,24 0,18 κ., σσ κέφαλο κολοβ, χαρτώα παν δετη στάχωση. Στ σ. 607 σηµειώνεται: Τυπωθέντος ν Βενετί α πολλάκις / π το 1528 µέχρι το 1844, φε/- λε ς ς πάρχουσι, κα ε ς τ ν κατά/ληψιν τ ν κοιν ν ρµοσµένοι δ ν / στάθησαν λίγης φελείας πρ ξε/νοι (...) Αθ ναι ) Βιβλίο κέφαλο, στάχωση χαρτώα, µ παν δετη άχη διαστάσεων 0,21 0,15 κ., σσ Στ σ. 7 τίτλος: ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ / ΩΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΤΙΝΑ. Τ βιβλίο ε ναι σταχωµένο µ τ π - µενο. 62) Π. Ι. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ δ.θ./ Ο ΙΟΥ ΑΪΚΟΣ ΟΧΛΟΣ/ ΕΝ ΤΟΙΣ / ΕΥΑΓ- ΓΕΛΙΟΙΣ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / Σταχωµένο µ τ προηγο µενο κα τ π - µενο, σσ ) Η ΓΛΩΣΣΑ / ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΙΑΘΗΚΗΣ / ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΜΕΛΕΤΑΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ / ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ /. Θ. / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / Σταχωµένο µ τ προηγο µενα βιβλία, σσ ) ΣΙΤΣΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ρος τ ς Φιλοσοφίας / Ι. ΙΛΓΙΝ καθηγητο το Πανεπιστηµίου / ΨΥΧΙΚΟ / ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ / ΗΛΗΤΗΡΙΟ / Η ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ / ΤΟΥ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΟΥ / ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ / ιαστάσεις 0,22 0,15 κ., σσ Βιβλίο κατ τ ς θεωρίας το Κοµ- µουνισµο. 65) ΣΙΤΣΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ / κτορος τ ς φιλοσοφίας το Πανεπιστη- µίου Μονάχου / Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕKΚΛΗ- ΣΙΑΣ / Η ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ / ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ / Στάχωση χαρτώα παν δετη π τ ς ράχης κα τ ν γωνι ν τ ν ξωφ λλων. ιαστάσεις 0,15 0,22 κ., σσ Ε ναι σταχωµένο µ τ προηγο µενο. 66) ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ / ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-

13 Bιβλιοθήκη ηµοσθένους Θωµ Kεραµιντζ κ Kορυτσ ς 123 ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / Η ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΘΟΣ / ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / Σταχωµένο µ τ δ ο προηγο µενα βιβλία, σσ ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ / ΙΗΣΟΥΣ Ο ΑΠΟ ΝΑΖΑΡΕΤ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Η «ΖΩΗ» / Στάχωση χαρτώα, διαστάσεων 0,23 0,16 κ., σσ ) ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΧΑΤΖΙ ΑΚΗ / ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΗΣ / ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ / ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ / ΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ΕΚ ΟΣΙΣ ΝΕΩΤΑΤΗ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / Στάχωση χαρτώα, παν δετη π τ ς ράχεως, διαστάσεις 0,21 0,14 κ., σσ ) ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΦΑΡΑΣΟΥΛΗ / ΑΡΧΙΜΑΝ ΡΙΤΟΥ / Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ / ΑΘΗΝΑΙ / ΕΚ ΟΣΙΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Η «ΖΩΗ» Στάχωση παν δετη, διαστάσεις 0,15 0,23 κ., σσ ) ΙΣΤΟΡΙΑ / ΤΗΣ / ΝΕΑΣ ΓΡΑΦΗΣ / ε ς χρ σιν τ ς Ελληνικ ς Νεολαίας / µεταφρασθε σα κ το Γερµανο ε ς τ ν µετέραν καθο/µιλουµένην γλ σσαν / παρ Γρηγορίου Καλαγάνη Ιεροµονάχου το κ τ ς / Αγιάσσου τ ς Μυτιλήνης / (...) ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ /. Εκ τ ς Τυπογραφίας. αβιδοβίνη / Στάχωση χαρτώα, παν δετη, διαστάσεις 0,13 0,20 κ., σσ Στ λευκ φ. 1α σηµειώνει κδ της: ΤΩ / ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΩ ΚΑΙ ΦΙΛΟΓΕΝΕΣΤΑΤΩ / ΑΡΧΟΝΤΙ / ΚΥΡΙΩ ΚΥΡΙΩ / ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΚΗ / τ ς φιλογενείας κα το πρ ς α ξησιν τ ς Ελληνικ ς Παιδείας πολλαχ ς δεικνυοµένου α το Ζήλου νεκεν / νατίθησιν ε γνώµονας τ ν παρ ντα δε τερον Τ µον τ ς νέας Γραφ ς Μεταφραστ ς κα Εκδ της. Εχει νθυµήσεις στ σωτερικ ν το ξωφ λλου, δ ο σταυρο ς µ γραφίτη στ ν µ ν πρ τον χει δεξιά- ριστερ ντιστοίχως τ ν κάλαµον µ τ ν σπ γγον κα δεξι τ ν λ γχην. Ανωθεν ση- µειώνει: αλιθο ινε ο ισους Χριστ ς / ίος του θεου. Κάτω χει τ ν λλο σταυρ κα πάνω ζωγραφισµένο τ ν Κ ριο Εσταυρωµένο. Εξωθεν ρχ ς γενοµένης π τ ς νω πολήξεως γράφει άγιος ο θε ς, δεξι ς πολήξεως άγιος θάνατος, τ ς κάτω βάσεως γιος ισκιρ ς κα στ ν ριστερ π ληξι λέισον ηµ ς. Ολα ε ναι µ γραφίτη γραµµένα. β) Στ λευκ φ. 1β γράφει λλος γραφέας: Χριστ ς Ανέστι ληθ ς Ανέστι ζ κεβασιλέβι / ίς πάντας τους ι νας. γ) Στ σελίδα 1, νω α, π τ ς γωνίας σηµειώνει µ πέννα µελάνης κτήτωρ το βιβλίου Αλέξης Ν. Κ στα / Τ βιβλίο ρχικ ν κε στ ν Κ στα τ ν κ Μοσχοπ λεως, που τ ν ξαναβρίσκουµε µ τ δια χαρακτηριστικ στ π ρ. λη βιβλίο.

14 124 π. Eλευθέριος Kαρακίτσιος Nικ λαος Bασιλάκη Kεραµιντζ ς δ) Στ λευκ φ. 3α κάποιος γραψε βρισι µ πέννα µελάνης κα κτήτωρ τ σβυσε: Εν Κοριτσ τι 27/ Ιανουαρίου τος 1900 / ευγένιον αδελφ ν µου / το πεδίον κει να ζίσι κε να (...) 71) Ακέφαλο-κολοβ βιβλίο πο περιγράφει ψυχωφελε ς στορίες µ ε κ νες πισκ πων το Π ντου. Αρχίζει µ µερολ για το Φεβρουαρίου ως κα τ ν εκέµβριο. Στ σελίδα 25 χει τ φωτογραφία Ο Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ / ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΛΠΙ ΗΣ. Στ σελίδα 72 φωτογραφία: Ο Μ. ΑΡΧΙ ΙΑΚΟΝΟΣ / ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ. Στ σελίδα 104: Ο Θ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΜΑΣΕΙΑΣ / ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΙ ΗΣ. Στ σελίδα 192 φωτογραφία: Ο Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛ ΙΑΣ / ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΣΟΥΜΕΛΙ ΗΣ. Στ σελίδα 197 φωτογραφία: Ο Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ / ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΩΡΟΛΟΓΑΣ. Στ σελίδα 22 τ νοµα το συγγραφέα Ν. Λ., ν στ σ. 193: ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΕΟΡΤΗ / το Σεβασµιωτάτου γέροντος Αγίου Χαλδείας / κ. ΓΕΡΒΑΣΙΩ (...), να ποίηµα πο στ τέλος σηµειώνει: Εν Φαναρί ω Κων/π λεως τ 14 φβρίου 1901 / Ν. Π. ΛΟΥΚΑ, διαστάσεις 0,21 0,14 κ., σσ ) Μέγας Ονειροκρίτης, κέφαλος-κολοβ ς, διαστάσεων 0,21 0,14 κ., σσ , σταχωµένος κ χάρτου π το κτήτορ ς του. 73) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / ΜΕΤΑ / ΡΗΤΩΝ ΤΡΟΠΑΡΙΩΝ ΠΡΟ- ΣΕΥΧΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ / ΚΑΙ / ΠΑΡΑΡ- ΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ / ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ / ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ / ΥΠΟ / ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΑ ΟΥ/. Τελειωφοίτου το ν Θεσσαλονίκ η ιδασκαλείου κα διδασκάλου τ ς ν εδέ- Αγάτζ Αστικ ς Σχολ ς / Αδεί α το Α τοκρατορικο Υπουργείου τ ς Παιδείας / π ρ. 445 κα µεροµην 21 Κιανο νι Σαν 1312 / (...) ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / Οδ ς Φραγκοµαχαλ ριθ. 12 Πλησίον τ ς Οθωµανικ ς Τραπέζης / Βιβλίο κολοβ, διαστάσεις 0,22 0,14 κ., σσ Ενθυµήσεις χει τ κάτωθι γραµµένα µ γραφίτη: α) φ.1β: Τζίτζιξ κα µ ρµηγξ / καλοκαίρι κα λλάζει / ταν σαν τ λουλο δια / τυφλ ς τζίτζικας / τ ν περνο σε µ τραγο δια / τ λουλο δια πέρασαν / λθαν χι νια λθαν πάγοι / κα πειν τζίτζικας / δ ν ε χε τ ν φάγ η / ρχεται στ ν γείτονα /

15 Bιβλιοθήκη ηµοσθένους Θωµ Kεραµιντζ κ Kορυτσ ς 125 β) Στ φ. 2α διος γραφέας µ γραφίτη: Βιβλίο το µαθητο τ ς Ε τάξεως Ζ.Ζ.Τ. γ) Στ φ. 2β µ γραφίτη διος γραφέας σηµειώνει: τι Κ ριε τ πάντα ποθο µεν / νθ σων δίδεις. ε η / τ νοµά Σου µ µ ς / τ ερ ν σου θέληµα / τ ν βίον µας ς διοικ / πρ ς δ ξαν Σου διηνεκ / πρ ς µέγαν µ ν φέλειαν. 74) Βιβλίο κολοβ κέφαλο, διαστάσεις 0,15 0,22 κ., σσ Μετ χει λλο σταχωµένο πο ε ναι το διου χαρτιο, δίων διαστάσεων. 75) Βιβλίο κολοβ, σσ ε ναι τ ν δίων διαστάσεων κα σταχωµένο µ τ προηγο µενο ο. Στ ν πρώτη σελίδα: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ- ΕΙΑ / ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΣΤΗΣ Α. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ / ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟΝ / ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ / ΠΩΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ / (...) ΕΚ ΟΣΙΣ / ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ» (ΑΘΗΝΩΝ). 76) ΣΥΛΒΑΝΟΥ ΦΟΝ ΣΤΑΛ ατρο / Τι πρέπει ν ξε ρουν / ο παντρε- µένοι / διασκευ Αδ. Παπαδήµα / ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ / ΑΘΗΝΑΙ. ιαστάσεις 0,12 0,18 κ., σσ ) ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ / Μελέτη περ γκρατείας κα γν τητος / π π ψεως γιειν ς / ΑΘΗΝΑΙ / ΕΚ ΟΣΙΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Η «ΖΩΗ» / ) Τµ µα το ργου Κ ρου νάβασις / βιβλίο Α, διαστάσεων 0,14 0,18 κ., σσ ) ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΗΓΗΣΙΣ / ΤΟΥ ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ / ΣΟΛΟ- ΜΩΝΤΟΣ / ΕΚ Ι ΟΤΑΙ / ΥΠΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ Ο ΟΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ / Βιβλίο κολοβ, διαστάσεις 0,12 0,17 κ., σσ στ ν κάτω α σηµειώνει µ πέννα µελάνης: Αλέξης Ναο µ Κ στα. Ε ναι κτήτωρ κ Μοσχοπ λεως πο τ ν συναντο µε στ 38 κα 66 βιβλία. 80) Ακέφαλο-κολοβ βιβλιάριο διαστάσεων 0,12 0,18 κ., σσ. 1-16, πρ λογος µετά. Ο ΒΙΟΣ / ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ / ΑΓΙΑΣ / ΒΑΡΒΑΡΑΣ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ, σσ Μετ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ / ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝ ΟΞΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ / ΑΝ ΡΕΟΥ / ΤΟΥ / ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ, σσ Μετ βίος το ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, σσ ) Γ. Ν. Κυριακο / Φυσιολογία / το / Συζυγικο Ερωτος / Τ µος Α / βιβλιοθήκη «Ελευθέρου Ανθρώπου» / Αθ ναι ιαστάσεις 0,12 0,18 κ., σσ

16 126 π. Eλευθέριος Kαρακίτσιος Nικ λαος Bασιλάκη Kεραµιντζ ς 82) Ακέφαλο-κολοβ. Βιβλίο µ λλον φαρµακευτικ ς παρασκευ ς δι τίνα νοσήµατα, σσ κα διαστάσεις 0,14 0,18 κ. 83) ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ Γ. ΜΑΚΡΥΝΑΙΟΥ / ΙΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ / ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΙΑΘΗΚΗΣ (...) ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ / ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΛΕΩΝ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / 1916, διαστάσεις 0,20 0,12 κ., σσ ) ISOCRATIS / ORATIONES / RESOCNOBIT PRAFFATUS EST INDICEM NOMINUM / ADDITIN / GUSTANUS EDUARDUS BENSELER / (...) FRIDERICO BLASS / LIPSIAE / IN AEDIBUS B.G. TEUBNER / MDCCCLXXXV / (1885). Κολοβ βιβλίο, διαστάσεων 0,12 0,18 κ., σσ. Ι-LVIII κα ) ΕΠΙΣΤΟΛΗ / ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ / ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ / ΚΑΛΩΣ ΙΟΡ- ΘΩΘΕΙΣΑ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΕΚ ΟΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ / ιαστάσεις 0,11 0,16 κ., σσ Στ ν κάτω α το µπροσθίου ξωφ λλου µ πέννα µελάνης: Αλέξιος Ναο µ Κ στα. 86) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» / ΟΥΕΛΣ / Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ / ΤΟΜΟΣ Β / ΑΘΗΝΑ 1933, διαστάσεις 0,12 0,16 κ., σσ Στάχωση χαρτώα κα π τ ς ράχεως παν δετη. 87) ΕΚΛΕΚΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΣΟ ΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ / Ο ΠΡΟΧΡΙ- ΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ / (...) Π. Α. ΙΑΛΗΣΜΑΣ / ΑΘΗΝΑΙ, διαστάσεις 0,13 0,17 κ., σσ ) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΗΓΟΡΟΥ / Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ / ΙΚΗ- ΓΟΡΟΣ / ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΗ» (...) ΑΘΗΝΑΙ / Παν δετο καλαίσθητο, διαστάσεις 0,19 0,13 κ., σσ ) ΨΥΧΟΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΡΓΟΝ / Μετάφρασις κ το Αγγλικο / το Β. G. BUXTON / Εν Κων/λει / τ ποις ΣΑΜΟΥΗΛ Κ. ΧΑΡΟΥΤΟΥΝΙΑΝ / ιαστάσεις 0,12 0,16 κ., σσ ) ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ / ΤΟΥ / ΚΟΣΜΟΥ / Μετάφρασις ΕΚ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ / ΤΟΥ / Α δ. Α. J. LYMAN.Θ. / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ / ΤΥΠΟΙΣ ΧΡΗΣΤΙ ΟΥ ιαστάσεις 0,18 0,12 κ., σσ ) ΙΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ, κέφαλο-κολοβ βιβλιάριο διαστάσεων 0,18 0,12 κ., σσ ) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΜΑΡΙΑΣ ΦΟΡΕΛΛΙ (ΤΟΥ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ) / ΠΩΣ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΕΓΚΥΜΟΣΥ- ΝΗ / (...) ΕΚ ΟΣΙΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ «ΑΣΤΗΡ», σσ. 1-32, διαστάσεων 0,12 0,16 κ. 93) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΝ / ΕΝ Ω ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ / ΕΡΜΗΝΙΑΙ ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΠΕΡΙ ΣΠΕΡΜΑΤΩΣΕΩΣ / ΚΑΡΠΩΝ / ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΕΩΣ ΕΝΤΡΩΝ / (...)

17 Bιβλιοθήκη ηµοσθένους Θωµ Kεραµιντζ κ Kορυτσ ς 127 ΣΥΝΤΕΘΕΝ ΠΑΡΑ / ΜΟΝΑΧΟΥ / ΑΓΑΠΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ (...) ΕΚ ΟΣΙΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ / (...) ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ιαστάσεις 0,13 0,19 κ., σσ ) Ακέφαλο, σχολικ βιβλιάριο διαστάσεων 0,11 0,18 κ., σσ Στ ν νω α λων τ ν σελίδων ναγράφει ε ς τ ριστερ ν Παιδικ ς Κ πος κα τ δεξι ν Ετος σχολικ ν Γ. 95) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ / ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΡΩ- ΣΙΚΟΥ / ΥΠΟ / ΠΕΤΡΟΥ ΑΥΤΑ ΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΑΒΩΡΙΟΥ / ΕΚ ΟΣΙΣ ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, διαστάσεις 0,13 0,24 κ., σσ ) ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ / ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ / ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ (...) / ΥΠΟ / ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (...). ιαστάσεις 0,8 0,12 κ., σσ ) Ακέφαλο-κολοβ βιβλιάριο διαστάσεων 0,12 0,16 κ.: ΛΑΪΚΗ ΒΙ- ΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ / ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ / ΙΩ- ΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΥΒΙΤΟΥ, σσ κα ΛΑΪΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / Ο ΦΟΒΕΡΟΣ ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ / (...) Α ΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ / ΑΘΗΝΑΙ, σσ ) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΣ / Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ / ΗΤΟ ΣΟ- ΣΙΑΛΙΣΤΗΣ; / ΥΠΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ι. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ιαστάσεις 0,17 0,12 κ., σσ ) ΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΙΣ ΤΟΝ / ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ / ΦΥΛΛΑ ΙΟΝ 5. Ακέφαλος κολοβ ς κατάλογος τ ν κδ σεων ν Νέ α Υ ρκ η το ο κου «Ατλαντίς». Περιέχει βιβλία πο τ παρέδιδον σ λες τις χ ρες κτ ς Αµερικ ς δι το Ταχυδροµείου. Παραπλε ρως καστο βιβλίο ε χε κα τ ν τιµήν του σ δολλάρια. Στ σελίδα 3 γράφει: (...) Τ βιβλιοπωλε ον τ ς «Ατλαντίδος» δρ θη τ / 1898, τοι λίγα τη µετ τ ν δρυσιν τ ς πρώτης Ελληνικ ς φηµερίδος ν τα ς Hνωµένας Πολιτείας. (...), διαστάσεις 0,13 0,18 κ., σσ ) ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ / ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ ΕΙΑ / ΙΑΤΡΙ- ΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ / (...) ΕΦΗΜΕΡΙΣ / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ / ΑΘΗΝΩΝ / Σταχωµένο κα τ Μέρος ΕΥΤΕΡΟΝ / ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ / ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ / ΠΩΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ / (...). ιαστάσεις 0,15 0,23 κ., σσ κα 1-47 ντιστοίχως. 101) ΥΠΟ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ LUDENDORFF / Ο ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕ- ΜΟΣ ΘΑ ΙΕΞΑΧΘΗ / ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ; / ΤΥΠΟΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Α.ΦΥΓΚΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ / Στ πίσω µπροσθεν φ λλο γράφει:

18 128 π. Eλευθέριος Kαρακίτσιος Nικ λαος Bασιλάκη Kεραµιντζ ς Ι ΙΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΝΤΕΝΤΟΡΦ / Μ ναχον / Αξι τιµε κ. καθηγητά / Θ χαιρετίσω θερµ ς τ γεγον ς, ν µε ς / τ ργον µου «πειλ Παγκοσµίου Πολέµου» παραδώσητε ε ς τ ν Ελληνικ ν λα ν. / Ο κδοτικ ς ο κος θ σ ς γνωρίσ η τάς λεπτοµερείας / Μ κτίµησιν / Λο ντεντορφ / Μετάφρασις Ν. Μυλλαράκη. ιαστάσεις 0,13 0,21 κ., σσ ) Ακέφαλος κολοβ ς, λεγ µενος «καζαµίας» 10-68, ε τελ ς βιβλιάριο µετ το τησίου µερολογίου. 103) Ιδιο περιοδικ µ τ α τ στοιχε α, πως στ βιβλίο 98, τ µος 2 το Νοεµβρίου ) Τ διο περιοδικ, πως το 98, 102, τ µος Ε ) ΙΓ ΤΟΜΟΣ / Υπ τ ν Υψηλ ν προστασίαν τ ς Α. Μ. το βασιλέως / ΤΕΥΧΟΣ 10 / Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΚΑ- ΗΜΙΑ / Ι ΡΥΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ / ΕΛΤΙΟΝ / (...) Φεβρουάριος Ακέφαλο-κολοβ περιοδικ ε δήσεων, λληλογραφίας κ.λπ. ιαστάσεις 0,25 0,18, σσ Στ σελίδα 110 διαβάζουµε στ ριστερ δίστυλον: (...) Ι. Κ. Βραστ Χαλκιδικ ς. Τ / ποσταλ ν τεµάχιον βλαστο µωρέας φέρει / ραι ς µικρ χελώνα ψωριάσεως λλ φρο / νο µεν τι δ ν ε ναι α τ α τία τ ς ποξηράν/σεως. Εξ σον µ ς γράφετε ποθέτοµεν τι / πρ κειται περ σήψεως ριζ ν. Περ µέσων / ναγνωρίσεώς της κα θεραπείας σ ς παραπέµποµεν ε ς τ ελτίον το 1907 τε χος 9-10/ σσ Τ ν ψωρίασιν καταστρέφοµεν µ ψεκασµο ς / κατ τ ν νοιξιν κα θέρος (2-3) µ διάλυσιν 1% λυζολίου (Ζητήσατε π Α. Τουφεξ ν δ ς Αριστείδου 10. Τιµ ται 4 δρχ κατ κάν). Στ συνέχεια πληροφορε τ ν Α. Α. Κων/λιν γι τ ν γκατάσταση σαπωνοποιείου, τί χρειάζεται γι πρώτη λη, γκαταστάσεις µηχαν ν. 106) Τ διο δελτίο ς νωθεν 103. Kολοβ ς τ µος 8ος κα 9ος το τους ΜΑΪΟΣ 1904 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1905, σσ ) Τ διο ς νωθεν περιοδικ 103, 104 κέφαλο-κολοβ τους 1910, σσ ) ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ / ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ / ΑΘΗ- ΝΑΙ / ΤΥΠΟΓΡΑΦΗΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α ΕΛΦΩΝ ΓΕΡΑΡ ΩΝ 1934, διαστάσεων 0,28 0,21 κ., σελίδων

19 Bιβλιοθήκη ηµοσθένους Θωµ Kεραµιντζ κ Kορυτσ ς ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΝ / ΠΕΡΙ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ / πρ ς χρ σιν / Ιατρ ν, χειρουργ ν, µαιευτρι ν, νοµικ ν, ξιωµατικ ν / ο κοδεσποτ ν, ο κον µων, πνευµατικ ν κα / πάντων τ ν περ τ ς δίας, κα τ ν µοφ λων α τ ν γείας κα ναρρώσεως σπουδαζ ντων / Υπ / Πέτρου Βελλαρ / οκτώρου τ ς ατρικ ς, χειρουργίας κα µαιευτικ ς / Μέλους ντεπιστέλλοντος τ ς ν Γέν η τ ς Σαξονίας Ορυκτο/λογικ ς Εταιρείας, νεργεί α Μέλους τ ς ν Βιένν η τ ς / Αο στριας Ιατρικ ς Συγκλήτου ευτερε σαντος ν τ Καισαροβασιλικ γενικ νοσοκοµεί ω κα δη πρακτικο / ντα θα Ιατρο / ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 10 / περ ηµοσίας ιαιτητικ ς / Εν Βιέννη τ ς Αουστρίας / κ τ ς Τυπογραφίας το Μ. Χρ. Αδ λφου / Τ 1829» ιαστάσεις 0,13 0,20 κ., σσ , σταχωµένο µ χαρτ α ξώφυλλα κα παν δετο στ ράχη. 110) ΤΗΣ / ΚΑΙΝΗΣ ΙΑΘΗΚΗΣ / ΑΠΑΝΤΑ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΚΩΝ- ΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ / (Τουρκικ µ ραβικο ς χαρακτ ρες) / απάν η τ ς Βρετανικ ς Βιβλικ ς Εταιρείας πρ ς διάδοσιν τ ν Αγίων Γραφ ν ν τ Μεγάλ η Βρετανία / κα τα ς ξέναις χώραις / τει αωηθ (1899). ιαστάσεις 0,16 0,12 κ., σσ Παν δετη καλαίσθητος χαρτώα στάχωση. 111) Ακέφαλη Εκκλησιαστικ Ιστορία σταχωµένη µ τ π µενο βιβλίο. ιαστάσεις 0,13 0,20 κ., σσ ) ΕΠΙΤΟΜΗ / ΤΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ / ΕΡΑΝΙΣΘΕΙΣΑ / ΕΚ ΤΩΝ ΝΕΩΤΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ / (...) ΥΠΟ Α. Ι. ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥ / Πρ ς χρ σιν τ ν πανταχο Ελληνικ ν Σχολείων (...) ΑΘΗΝΗΣΙ / Ιδίων στοιχείων ς νωθεν 108 βιβλίον, σσ , κολοβ. 113) ΕΚ ΟΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΚΟΙΝΟΦΕ- ΛΟΥΣ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ / ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ / ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΨΑΛΤΗ / ΝΟΜΟΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΕΒΡΟΥ / ΠΩΣ ΠΑΧΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΧΟΙΡΟΙ / ΚΑΙ / Η / ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑ / (...) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1930, σσ. 1-66, διαστάσεις 0,21 0,15 κ., βιβλιάριο. 10. Υπάρχει κα δε τερος τ µος πως ναγράφει στ σ. 3 το βιβλίου πρ ς τ ν χορηγ το παρ ντος τ µου: ΚΥΡΙΕ / ΑΝΑΣΤΑΣΙΕ. ΟΥ ΟΥΜΗ / Ανατίθηµί σοι, Φίλτατε, τα την τ ν περ Ιατρικ ς / Πολιτείας ε ς δ ο Τ µους διηρηµένων Βίβλον / µου, ο χ πως πιτυχ ν κ το του ε καιρίας, ξαγγελ τ σ ν φιλογενές, φιλ µουσον κα πά/σας τ ς γαθοεργίας ς το ς πρ ς σ καταφε γουσιν / µογενέσιν είποτε φιλανθρώπως τε κα λευθέ/ρως πράττεις (...) 10

20 130 π. Eλευθέριος Kαρακίτσιος Nικ λαος Bασιλάκη Kεραµιντζ ς 114) Τ διο ς νωθεν βιβλίο ΤΑ ΒΟ ΙΑ ΚΑΙ ΑΙ ΑΓΕΛΑ ΕΣ ΜΑΣ (...) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1931, σσ ) Ιδιο περιοδικ, πως 111ο, 112ο ΥΠΟ / ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΖΥΓΟΥΡΗ / Γεωπ νου Γαλακτολ γου / ιευθυντο τ ς Τυροκοµικ ς Σχολ ς Ιωαννίνων / ΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ Η ΓΙΑΟΥΡΤΗ (...) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1928, σσ ) Α ΑΜ ΚΑΙ ΕΥΑ / ΛΑΪΚΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ / ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΓΡΑ- ΦΗΝ / ΥΠΟ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ / ΑΘΗΝΑΙ / ΕΚ ΟΣΙΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Η «ΖΩΗ» / ιαστάσεις 0,12 0,15 κ., σσ ) ΠΡΕΝΤΙΣ ΜΩΛΦΟΡ / Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ / ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΒΡΑ ΥΝΗΣ / ΑΘΗΝΑΙ / ιαστάσεις 0,13 0,18 κ., σσ ) ΕΚΛΕΚΤΑ ΙΗΓΗΜΑΤΑ / Η ΦΑΒΙΟΛΑ / Η / Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ / (...) Αθ ναι / ΕΚ ΟΣΙΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ Η «ΖΩΗ» / ιαστάσεις 0,12 0,17 κ., σσ ) Ο δε τερος τ µος το νωθεν βιβλίου ) ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ ΕΙΑ / (...) ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΟΣΣΟ / ΚΑ- ΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ / ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙ- ΝΟΥ / Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ / ΚΟΥΡΑΣΙΣ / (...) ΕΚ ΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ» ΑΘΗΝΑΙ. ιαστάσεις 0,14 0,21 κ., σσ ) ΤΑ 52 /ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ / ΕΚ ΟΣΙΣ / ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ιαστάσεις 0,12 0,23 κ., σσ ) Ακέφαλη-κολοβ Γεωγραφία Γενική. ιαστάσεις 0,11 0,18 κ., σσ ) ΕΚΛΕΚΤΑ ΙΗΓΗΜΑΤΑ / (...) ΑΘΗΝΑ / ΕΚ ΟΣΙΣ Α ΕΛΦΟΤΗ- ΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Η «ΖΩΗ»/ ιαστάσεις 0,11 0,8 κ., σσ ) Αρχιµ. ιονυσίου Φαραζο λη / ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ / ΑΘΗΝΑΙ / ΕΚ ΟΣΙΣ (...) ΖΩΗΣ / 1935 /. ιαστάσεις 0,11 0,8 κ., σσ ) ρος ΠΗΤΕΡ ΛΕΒΙΣ / ΑΝΤΙ «ΒΟΡΟΝΩΦ» / ΑΙΩΝΙΑ ΝΕΟΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ / (...) µετάφρασις / ΓΙΑΝΝΗ ΠΙΝ ΕΑ / ΑΘΗΝΑΙ / ιαστάσεις 0,8 0,11 κ., σσ ) PHIATA E RE / ( Η Καιν ιαθήκη) Zotit e dhe shoëtimtarit t ënë / (το Κυρίου κα σωτ ρος µ ν) JISU KRISHT (ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ) kthyevë prej Elinishtesë / (σ µετάφρασι κ το Ελληνικο ) Sqip / ( Αλβανικ )

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Καρακίτσιος, & Κεραμιντζής (2007). Βιβλιοθήκη Δημοσθένους Θωμά Κεραμιντζή εκ Κορυτσάς. Μακεδονικά, 36, 111-137.

Καρακίτσιος, & Κεραμιντζής (2007). Βιβλιοθήκη Δημοσθένους Θωμά Κεραμιντζή εκ Κορυτσάς. Μακεδονικά, 36, 111-137. Μακεδονικά Τομ. 36, 2007 Βιβλιοθήκη Δημοσθένους Θωμά Κεραμιντζή εκ Κορυτσάς Καρακίτσιος Π. Ελευθέριος Κεραμιντζής Νικόλαος 10.12681/makedonika.27 Copyright 2007 π. Ελευθέριος Καρακίτσιος, Νικόλαος Βασιλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Εξάµηνο Α Μαθήµατα Υποχρεωτικά

Εξάµηνο Α Μαθήµατα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Εξάµηνο Α Μαθήµατα Υποχρεωτικά 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗ ΒΕΛΟΥ ΙΑ ΣΙ ΕΡΗ-- 24/01/2011 ΕΥΤΕΡΑ 9:00 Α-Λ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουµε την απόφαση µε αριθµό 3012/Γ6/11-1-07 «Κύρωση. Παρακαλούµε για τις άµεσες δικές σας ενέργειες.

Σας διαβιβάζουµε την απόφαση µε αριθµό 3012/Γ6/11-1-07 «Κύρωση. Παρακαλούµε για τις άµεσες δικές σας ενέργειες. Β.ασφαλείας: Να διατηρηθεί: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.&.Ε. Αθήνα Αρ. Πρωτ. Βαθµ.προτερ. 11-1-2007 3012/Γ6 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕI ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική Κατάσταση Υποψηφίων µε Μόρια (ανά ειδικότητα)

Αλφαβητική Κατάσταση Υποψηφίων µε Μόρια (ανά ειδικότητα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ειδικότητα : 18 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε Αριθ. Πρωτ.: 5875/

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φυσιογνωσία ήτοι φυσική και χημεία μετά ανθρωπολογίας. Εν Αθήναις, Τυπ. Σ.Χρίστου, 1924. 8 ο, 208σ. 2. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ. Πρακτικός οδηγός της διδασκαλίας της γραμματικής.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήµατα νέου προγράµµατος σπουδών

Μαθήµατα νέου προγράµµατος σπουδών Κωδικός Τίτλος Υπεύθυνος Ώρες ιδασκ..μ. ECTS Κωδικός Τίτλος Υπεύθυνος 1 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 12 18 1-1 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 9 15 Α01_1 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΠΙΜΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 3 3 4,5 Υ-1 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΠΙΜΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121.1/134/116850/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πλη ροφορικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ I ιάρκεια : 50 ώρες ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com 1 ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΛΙΤΤΗΣ Α060782 Civil Engineer Famagusta 23731005 23826648 receptionvlittis@cytanet.com.cy 2 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΥΣΠΥΡΟΣ Α013411 Civil Engineer Famagusta 24726664 99613910 24726664 zachard@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθοί ιευθυντές Α. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 2015-2016

Βοηθοί ιευθυντές Α. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 2015-2016 Βοηθοί ιευθυντές Α Αγγλικών 8340 ΚΑΡΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ (10) Γαλλικών 9840 ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ (10) Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Θρησκευτικών 10005 ΤΟΦΑΛΙ ΟΥ-ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2013.08.16 10:05:23 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 28077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2019 Φεβρουαριος 2019 24 25 26 27 28 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Τα Αγια Θεοφανεια Μαρτιος 2019 24 25 26 27 28 29 30 31 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 207 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 207 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 207 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ Γ3 :.Περιτομή του

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Υποψήφιος ήµαρχος Καλλιθέας Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας 1 ης ηµοτικής Κοινότητας (µέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίµησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του Μουσείου είναι η διαφύλαξη, μελέτη, προβολή και ανάδειξη της Ελληνικής Παιδείας και των αξιών που απορρέουν από αυτή και

Σκοπός του Μουσείου είναι η διαφύλαξη, μελέτη, προβολή και ανάδειξη της Ελληνικής Παιδείας και των αξιών που απορρέουν από αυτή και To Μουσείο Eλληνικής Παιδείας βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Καλαμπάκας, σε ένα χώρο περιπου1000τ.μ και έχει εκπαιδευτικό και πολιτιστικό προσανατολισμό. Φιλοξενεί συλλογές του συλλέκτη Παύλου Μπαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 54 27 Ιανουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011028412/20 7 11 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ει α αειχώρος χ ώρ ο ς ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΟΙ ΣΥ ΝΤΑ ΞΗΣ Α ρα βα ντι νός

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝ. Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Ανακηρυχθέντων Συνδυασµών Υποψηφίων ηµάρχων και ηµοτικών Συµβούλων του ήµου Λέρου για

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016) 1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016) 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός αποφάσεως 57/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

Αριθµός αποφάσεως 57/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ Αριθµός αποφάσεως 57/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Μαρία Φανή Παλαµίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Αθηνά Χόντζια, Πρωτοδίκη και Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθµ. ανήλικων τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (1)

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθµ. ανήλικων τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (1) ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1862 ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1873 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1876 ΒΥΣΝΑ ΑΝΝΑ 1784 ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2028 ΝΤΟΒΑ ΕΥΘΑΛΙΑ 1724 ΟΥΛ ΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2067 ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά λειτουργικά στοιχεία υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς

Βασικά λειτουργικά στοιχεία υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς Βασικά λειτουργικά υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς Πίνακας 1 : Λειτουργικά χαρακτηριστικά υπηρεσιών τριτοβάθµιας περίθαλψης ογκολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τίτλος Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη Αρχείο Επισκόπου Διονυσίου Μαραγκουδάκη Συλλογή Μονών (νομών Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Πανεπιστήμιο» Χαρακτικό του Αιμίλιου Προσαλέντη, 1896.

«Εθνικό Πανεπιστήμιο» Χαρακτικό του Αιμίλιου Προσαλέντη, 1896. «Εθνικό Πανεπιστήμιο» Χαρακτικό του Αιμίλιου Προσαλέντη, 1896. Θεολογική Σχολή Στιγμές από την ιστορία των 100 πρώτων χρόνων λειτουργίας της. Το Διάταγμα της συστάσεως του Οθώνειου Πανεπιστημίου, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Ηµερίδα Ορίων Τεχνικής Κολύµβησης. Λάρισα 16 Ιαν 2011. 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 16/1/2011 Πρωί # 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Ηµερίδα Ορίων Τεχνικής Κολύµβησης. Λάρισα 16 Ιαν 2011. 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 16/1/2011 Πρωί # 1 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) # 1 1 1 150459 ΜΑΛΑ ΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 ΝΟΧΑΝ ΑΝ Ρ 03:20.31 150620 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΑΝ Ρ 03:20.51 124784 ΤΡΙΜΜΗΣ ΘΩΜΑΣ 1995 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΕΦΗΒ 03:208 108787

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υποψηφίων της αριθ. Αριθµός 1/644Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( ΛΚ Μ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 29 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ Ενότητα 5 - Πάμε για επανάληψη Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 1. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο: βιβλιοθήκη, φιλοσοφία, εγκυκλοπαίδεια, παιδίατρος, φωτογραφία, αθλητισμό, Ελλάδα, σχολείο, φίλο, κινηματογράφο,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 05 Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 5 9 0 ΑΓΓΛΙΚΑ Ι : ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ (Μ. ΚΑΡΑΓΚΕΒΡΕΚΗ) ΓΑΛΛΙΚΑ Ι (M. DONATI) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ I (Π. ΛΥΜΠΕΡΑΚΑΚΗΣ) ΙΤΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ανακοίνωση : ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ.: 22/2015 560 00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ Ηµ/νία: 15/12/2005 sed12bstudme Ώρα: 09:55:30 Σελίδα 1 από 6 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 30246 13991 16364 8682 13882 5309 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 1366 615 833 441 533 174 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1366 615

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό τεύχος Αφιέρωμα

Ειδικό τεύχος Αφιέρωμα Κείμενα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Ανάπτυξης Ειδικό τεύχος Αφιέρωμα Πολεοδομία, Χωροταξία, Περιφερειακή Ανάπτυξη: Σύγχρονες Τάσεις, Νέοι Επιστήμονες 2016 24 Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 10 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 275 300 295 285 270 270 220 250 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 205 225 220 215

Διαβάστε περισσότερα

Ένα μουσείο για τον μαθητή και το σχολείο

Ένα μουσείο για τον μαθητή και το σχολείο ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ένα μουσείο για τον μαθητή και το σχολείο «Ένα λιθαράκι για το σχολείο του μουσείου μας» Το Μουσείο Ελληνικής Παιδείας ανήκει σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 12 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 300 295 285 270 270 220 250 300 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 225 220 215 215 250 250 270 270 300 3 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 420 410 390 370 370 370 350 350 330 4 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 340

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιωθείς να γεννηθώ Έλλην, ευλογώ τον Θεό ότι είµαι Πόντιος» «...η Ρωµανία κι αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο...» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠ.

«Αξιωθείς να γεννηθώ Έλλην, ευλογώ τον Θεό ότι είµαι Πόντιος» «...η Ρωµανία κι αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο...» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠ. ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΝ ΕΝ ΡΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η «Αξιωθείς να γεννηθώ Έλλην, ευλογώ τον Θεό ότι είµαι Πόντιος» «...η Ρωµανία κι αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο...» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ Ν. ΧΟΡΤΟΚΟΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ου ΣΕΚ - 1ου ΤΕΕ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ου ΣΕΚ - 1ου ΤΕΕ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ου ΣΕΚ - ου ΤΕΕ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΚ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΤΕΡΑΣ - ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα