3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΜΑΡΣΙΟ 2013 ΑΠΟΚΡΙΕ 3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ Μαζκέ party ζε όλερ ηιρ εκδπομέρ, η καλύηεπη αμθίεζη θα έχει δώπο έκπληξη!!!

2 ΑΒΒΑΣΟ 16/3 ΣΡΗΖΜΔΡΖ ΝΑΟΤΑ ΣΤΡΝΑΒΟ ΠΑΝΑΓΗΑ ΟΤΜΔΛΑ ΣΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΑΒΒΑΣΟ 16/3 Αλαρώξεζε 8.00 από Γαιάηζη Aζήλα γηα θαθέ θαη ζπλερίδνπκε γηα Λάξηζα από εθεί ζα μεθηλήζνπκε λα θάλνπκε ην γύξν ηνπ Κηζζάβνπ πεγαίλνληαο από Αγηά, Αγηόθακπν άθημε ζην όκνξθν παξαιηαθό ρσξηό όπνπ ζα παξακείλνπκε γηα ην κεζεκεξηαλό καο θαγεηό ζπλερίδνπκε πξνο ην ηόκην θαη ζα θαηαιήμνπκε ζην μελνδνρείν καο ζηελ Πηεξία. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. ΚΤΡΙΑΚΗ 17/3 Μεηά ην πξσηλό αλαρώξεζε γηα ηελ Παλαγία νπκειά ζηηο πιαγηέο ηνπ Βεξκίνπ, θνληά ζην ρσξηό θαζηαλία, νξζώλεηαη κεγαιόπξεπα ε Μνλή ηεο Παλαγίαο νπκειά. Κηίζηεθε ην 1951 από ηνπο πξόζθπγεο ηνπ Πόληνπ, σο κηα πξνζπάζεηα αλαβίσζεο ηεο ηζηνξηθήο νκώλπκεο Μνλήο, ηα εξείπηα ηεο νπνίαο βξίζθνληαη ζην όξνο Μειά, θνληά ζηελ Σξαπεδνύληα ηνπ Πόληνπ. Δδώ θπιάζζεηαη ε παιαηά ζαπκαηνπξγή εηθόλα ηεο Παλαγίαο, πνπ ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε θηινηέρλεζε ν Δπαγγειηζηήο Λνπθάο όπσο θαη άιια ζξεζθεπηηθό-ηζηνξηθά θεηκήιηα ηνπ εθεί Μνλαζηεξηνύ ζηε ζπλέρεηα ζα κεηαβνύκε ζηελ πόιε ηεο Νάνπζαο κε ην πεξίθεκν θαξλαβάιη ηεο. Θα παξακείλνπκε ζηελ πόιε γηα λα παξαθνινπζήζνπκε ηηο εθδειώζεηο κε ηηο Μπνύιεο ην έζηκν έρεη

3 ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ αξραηόηεηα θαη πηζαλόηαηα έρεη ζρέζε κε ηειεηέο θπιεηηθήο κύεζεο όπσο ε ηειεηή ελειηθίσζεο θαηά ηελ νπνία ν λένο, ληπκέλνο κε γπλαηθεία ξνύρα θαη νδεγνύκελνο από αλύπαλδξνπο άληξεο ηεο θπιήο, ζα κπεζεί κε ηε ζεηξά ηνπ ζηα κπζηηθά ηεο, ζα απνβάιιεη ηε γπλαηθεία ελδπκαζία θαη ζα κεηακνξθσζεί ζε άλδξα. Θα παξακείλνπκε θαη γηα ην κεζεκεξηαλό θαγεηό θαη από εθεί επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Σν βξάδπ ζπκκεηνρή ζε βξαδηλή δηαζθέδαζε κε κνπζηθή θαη πνιύ θέθη θαη ρνξό. Γηαλπθηέξεπζε. Μεηά ην πξσηλό αλαρώξεζε γηα ηνλ Σύξλαβν όπνπ ζα παξαθνινπζήζνπκε ηηο δηνλπζηαθέο εθδειώζεηο. Έλα από απηά ηα έζηκα πνπ έθαλα ηνλ Σύξλαβν μαθνπζηό είλαη ην έζηκν ηνπ «Μπνπξαλί», ηα ηειεπηαία ρξόληα, ην Σπξλαβίηηθν Καξλαβάιη ζεσξείηαη ην κεγαιύηεξν θαη θαιύηεξν Καξλαβάιη ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο θαη απνηειεί εθδήισζε Παλειιήληαο Δκβέιεηαο ν θόζκνο γπξίδεη αλάπνδα θαη βαζηιεύεη ε ιεζκνληά ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηα ηακπνύ θαη νη απαγνξεύζεηο παξακεξίδνληαη.παξακνλή ζηνλ Σύξλαβν θαη γηα ην κεζεκεξηαλό καο θαγεηό θαη λα δνθηκάζνπκε ην πεξίθεκν Σπξλαβίηηθν ηζίπνπξν, ην απόγεπκα αλαρώξεζε γηα Αζήλα κε ελδηάκεζε ζηάζε Σηκή : 125 Πεξηιακβάλεη : Μεηαθνξά, δηακνλή ζε δίθιηλα δσκάηηα θαη πξσηλό, Ηκηδηαηξνθή ζην Mediterranean Princess 4**** ζηελ Παξαιία ηεο Καηεξίλεο.

4 ΑΒΒΑΣΟ 16/3 ΣΡΙΗΜΔΡΗ ΚΤΡΟ ΓΤΡΟ ΝΖΗΟΤ Τα ήζε θαη ηα έζηκα ηες Σθύροσ έτοσλ δηαηερεζεί ζηο πέραζκα ηωλ αηώλωλ θαη καρησρούλ ηε καθραίωλε παράδοζε ηοσ λεζηού. Σε όιε ηε δηάρθεηα ηοσ τρόλοσ πραγκαηοποηούληαη ποιηηηζηηθές εθδειώζεης θαιιηηετληθού θαη ποιηηηζηηθού ελδηαθέροληος, θαζώς επίζες θαη ποιιά παλεγύρηα κε αποθορύθωκα ηο Καρλαβάιη ηες Σθσρηαλής Αποθρηάς. Σηης γηορηές ηοσ ηρηωδίοσ επηθραηεί ηο έζηκο ηοσ Γέροσ θαη ηες Κορέιιας. Κεληρηθή κορθή είλαη ο Γέρος, ποσ είλαη λησκέλος κε κηα καιιηαρή καύρε θάπα θαη θοράεη κάζθα από δέρκα θαηζηθηού, ελώ ζηε κέζε ηοσ έτεη περαζκέλε δώλε κε θοσδούληα θοπαδηού. Τολ ζσλοδεύοσλ ε Κορέια ( ποσ είλαη λεαρός άλδρας λησκέλος κε παραδοζηαθή γσλαηθεία θορεζηά) θαη ο Φράγθος ο οποίος θοράεη κάζθα θαη έλα κεγάιο θοσδούλη ζηε κέζε ηοσ. Παρέες από κεηακθηεζκέλοσς γσρίδοσλ ζηε Χώρα τορεύοληας θαη ηραγοσδώληας, ελώ ηο όιο θιίκα παραπέκπεη ζε δηολσζηαθή αηκόζθαηρα, ε οποία εληζτύεηαη κε ηο δεύηερο ζθέιος ηοσ Σθσρηαλού θαρλαβαιηού, ηο οποίο είλαη ηο έζηκο ηες Τράηας θαη δελ είλαη άιιο από ηελ απαγγειία ζαησρηθώλ ζηίτωλ. Τα παραδοζηαθά έζηκα ηες Σθύροσ έτοσλ δηαηερεζεί κέζα ζηοσς αηώλες θαη ζε πείζκα ηωλ κοληέρλωλ θαηρώλ κας, αλαβηώλοσλ γεκάηα ζύκεζες, λοζηαιγία θαη ηε δεζηαζηά ηωλ παηδηθώλ κας τρόλωλ. ΚΤΡΟ

5 ΑΒΒΑΣΟ 16/3 Αλαρώξεζε από ην Γαιάηζη γηα Υαιθίδα, Ακάξπλζν ζηάζε γηα θαθέ θαη ζπλερίδνπκε γηα ηελ Κύκε. Θα παξακείλνπκε ζηελ Κύκε γηα ην κεζεκεξηαλό καο θαγεηό έσο ηελ ώξα γηα ην απόπινπ ηνπ πινίν γηα ηε θύξν. Άθημε ζην λεζί θαη ζα κεηαβνύκε ζην μελνδνρείν. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο θαη ζα επηζθεθηνύκε ηε Υώξα θαη γηα ην βξαδηλό καο θαγεηό. Γηαλπθηέξεπζε. ΚΤΡΗΑΚΖ 17/3 Μεηά ην πξσηλό αλαρώξεζε γηα λα γλσξίζνπκε ην λεζί αξρίδνληαο από ηελ όκνξθε παξαιία ηεο Αηζίηζαο θαη ζπλερίδνπκε γηα ηα Ληλαξηά, Αρεξνύλεο θαη Πεύθνο από όπνπ ζα παξακείλνπκε γηα ην κεζεκεξηαλό καο θαγεηό. Αλαρώξεζε γηα ηελ Υώξα ηεο θύξνπ όπνπ ζα παξακείλνπκε ζα πάκε ζηε Υώξα γηα λα πεξπαηήζνπκε αλάκεζα ζηα ζθπξηαλά ζπίηηα θαη λα θηάζνπκε έσο ην βπδαληηλό θάζηξν θαη ην Μνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη γηα λα παξαθνινπζήζνπκε ην ηνπηθό Καξλαβάιη κε ηνπο Κνπδνπλάδεο. Όηαλ ε νκάδα ησλ Κνπδνπλάδσλ, πεξηέιζεη ηνπο δξόκνπο θαη ηειεηώζεη ηηο επηζθέςεηο ηεο ζηα ζπγγεληθά θαη θηιηθά ζπίηηα, όπνπ πεγαίλεη γηα λα μεθνπξαζηεί θαη λα θεξαζηεί, ζπλεζίδεηαη λ' αλεβαίλεη κέρξη ην Κάζηξν, όπνπ βξίζθεηαη ην κνλαζηήξη ηνπ Άε Γηώξγε, ηνπ πνιηνύρνπ ηνπ λεζηνύ.δθεί, ρηππά ραξνύκελα ηελ θακπάλα ηεο εθθιεζίαο, ζέηνληαο έηζη, παλεγπξηθά,ηέξκα ζηε δηαζθέδαζε. Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ηνπξηζηηθά νξγαλσκέλε ηειεηνπξγία νδεγεί ηηο νκάδεο ησλ καζθαξεκέλσλ,αθνύ δηαζρίζνπλ ηελ αγνξά, λα θαηαιήμνπλ όιεο ζηελ πιαηεία ηνπ Άε ηξαηηνύ γηα ηελ ηειηθή επίδεημε. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Σν βξάδπ ζα έρνπκε απνθξηάηηθν πάξηη γηα όζνπο επηζπκνύλ. Γηαλπθηέξεπζε. Μεηά ην πξσηλό καο αλαρώξεζε γηα ηελ Υώξα όπνπ ζα παξακείλνπκε γηα λα επηζθεθηνύκε ην Αξραηνινγηθό κνπζείν ηεο θύξνπ, βξίζθεηαη ζηε Υώξα, θάησ από ην θάζηξν θαη εθζέηεη πνιιά αξραηνινγηθά επξήκαηα πνπ καξηπξνύλ ηε ζπνπδαία θαη ζεκαληηθή πνξεία ηεο ζηελ Διιεληθή ηζηνξία.

6 Τπάξρνπλ θεξακηθά αγγεία θαη δνρεία, αξραία θνζκήκαηα θαη λνκίζκαηα, είδε θαζεκεξηλήο ρξήζεο θαη εξγαιεία, πνιιά από ηα νπνία έρνπλ βξεζεί ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηνπ Παιακαξίνπ. Δπίζεο ππάξρεη εηδηθόο ρώξνο όπνπ αλαπαξηζηάηαη ην παξαδνζηαθό θπξηαλό ζπίηη, κε όινπο ηνπο ρώξνπο, ηα δηαθνζκεηηθά θαη ηα έπηπια ηνπ. Δπίζεο ζηνλ ίδην ρώξν ππάξρνπλ παξαδνζηαθέο θνξεζηέο, μπιόγιππηα έπηπια θαη δηαθνζκεηηθά, θεληήκαηα θαη θεξακηθά θαιιηηερλεκέλα κε παξαδνζηαθά ζρέδηα ηεο θύξνπ. Δπίζεο ζα δνύκε ην Μνπζείν Μάλνπ θαη Αλαζηαζίαο Φαιηάτηο είλαη από ηα πξώηα ιανγξαθηθά θαη πνιηηηζηηθά κνπζεία ηεο Διιάδαο θαη ζα πεξπαηήζνπκε γηα λα θηάζνπκε κέρξη ην θάζηξν. Από εθεί ζα κεηαβνύκε ζην ιηκάλη όπνπ ζα παξακείλνπκε κέρξη ηελ ώξα ηνπ απόπινπ ηνπ πινίνπ. Δπηβίβαζε θαη αλαρώξεζε γηα ηελ Κύκε. Από εθεί αλαρώξεζε γηα Γαιάηζη κε ελδηάκεζε ζηάζε. Σιμή : Πεπιλαμβάνει : Μεηαθνξά κε πνιπηειή πνύικαλ, δηακνλή ζε δίθιηλα δσκάηηα, εηζηηήξηα πινίσλ, πξσηλά θαη ζπλνδόο εθδξνκήο. ΑΒΒΑΣΟ 16/3 ΣΡΗΖΜΔΡΖ ΣΕΟΤΜΔΡΚΑ ΠΡΑΜΑΝΣΑ -ΤΡΡΑΚΟ ΠΑΡΔΛΑΖ ΑΡΜΑΣΧΝ ΣΖΝ ΠΡΑΜΑΝΣΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΚΟΤΛΟΤΜΑ ΣΖΝ ΚΤΦΔΛΖ

7 ΑΒΒΑΣΟ16/3 Αλαρώξεζε 8.00 από Αζήλα,Ιζζκό Αθξάηα ζηάζε γηα θαθέ θαη ζπλερίδνπκε γηα ηελ γέθπξα Ρίνπ Αληηξξίνπ. ηελ Ακθηινρία ζα παξακείλνπκε γηα ην κεζεκεξηαλό καο θαγεηό θαη ζπλερίδνπκε γηα Άξηα ζηάζε γηα θαθέ θαη λα ζαπκάζνπκε ην πνιπηξαγνπδηζκέλν γεθύξη. Από εθεί αξρίδνπκε λα αλεθνξίδνπκε ηα Σδνπκεξθηώηηθα βνπλά κε ηηο ηδηαίηεξεο νκνξθηέο ζην ηνπίν. Θα ζηαζνύκε ζην γεθύξη ηεο Πιάθαο γηα λα δνύκε ην κνλόηνμν γεθύξη θαη ζπλερίδνπκε γηα ην ρσξηό Πξάκαληα όπνπ θαη ζα δηαλπθηεξεύζνπκε ζε έλα όκνξθν μελνδνρείν έμσ από ην ρσξηό κέζα ζην δάζνο κε ηα έιαηα. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν άθημε. Σν βξάδπ ζα έρνπκε γεύκα ζην μελνδνρείν κε παξαδνζηαθέο επεηξώηηθεο γεύζεηο. Γηαλπθηέξεπζε. ΚΤΡΙΑΚΗ 17/3 Μεηά ην πξσηλό αλαρώξεζε γηα ην πήιαην Πξακάλησλ. Έλα ζπήιαην κνλαδηθνύ θάινπο κε ζηαιαθηίηεο θαη ζηαιαγκίηεο.ηε ζπλέρεηα ζα πάκε ζην όκνξθν ρσξηό πξξάθν ( εθόζνλ ν θαηξόο ην επηηξέπεη). Θα παξακείλνπκε γηα λα πεξηεγεζνύκε ζην ρσξίν, λα δνύκε ηελ όκνξθε πέηξηλε εθθιεζίαο, λα πεξπαηήζνπκε ζηα πέηξηλα θαιληεξίκηα θαη λα πηνύκε έλαλ θαθέ θαη ηζίπνπξν ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ. Δπηζηξνθή ζηε Πξάκαληα γηα ην κεζεκεξηαλό καο θαγεηό καο ζην μελνδνρείν θαη γηα λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ απνθξηάηηθε παξέιαζε. Σν απόγεπκα ζα πάκε ζηνπο Μειηζζνπξγνύο γηα βόιηα. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν όπνπ ζα έρνπκε θαη απνθξηάηηθν πάξηπ θαη παξαδνζηαθή ηζηπνπξνβξαδηά. Γηαλπθηέξεπζε. Μεηά ην πξσηλό αλαρώξεζε γηα ην όκνξθν ρσξηό Καηαξξάρηεο επίζθεςε ζην Μνλαζηήξη ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο άθημε από όπνπ βιέπνπκε ηνλ κεγάιν θαηαξξάρηε. πλερίδνληαο ζηελ νξνζεηξά ησλ Σδνπκέξθσλ κέζσ Λεπηαλώλ,Ράκηαο θηάλνπκε ζην ρσξηό Κπςέιε γηα

8 λα παξαθνινπζήζνπκε θαη ηα παξαδνζηαθά Κνύινπκα κε θαζνιάδα θαη ηζνπθληδόζνππα ζηελ Πιαηεία ηνπ ρσξηνύ. Αθόκε κπνξνύκε γηα λα επηζθεθηνύκε ην Λανγξαθηθό κνπζείν θαη αλαρώξεζε από Βνπξγαξέιη Άξηα, Ακθηινρία παξακνλή γηα θαγεηό πεξίπνπ θαη ζπλερίδνπκε γηα γέθπξα Ρίνπ Αληηξξίνπ. Άθημε ζηελ Αζήλα κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο. Σηκή: 145 Πεξηιακβάλεη :Μεηαθνξά κε πνιπηειή πνύικαλ, δηακνλή ζε δίθιηλα δσκάηηα κε πξσηλό, 2 γεύκαηα, παξαδνζηαθή ηζηπνπξνβξαδηά θαη ζπλνδόο εθδξνκήο. ΚΤΡΗΑΚΖ 17/3 - ΓΗΖΜΔΡΖ ΔΚΓΡΟΜΖΠΡΟΦΟΡΑ!!! ΠΑΣΡΑ - ΛΑΓΚΑΓΗΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗΣΖΝΠΑΣΡΑ ΚΟΤΛΟΤΜΑ ΣΑ ΛΑΓΚΑΓΗΑ ΓΟΡΣΤΝΗΑ

9 ΚΤΡΙΑΚΗ 17/3 Αλαρώξεζε 7.30απν Γαιάηζη γηα ηελ Πάηξα κε ελδηάκεζε ζηάζε γηα θαθέ. ηελ Πάηξα ζα παξακείλνπκε γηα λα παξαθνινπζήζνπκε ηηο όκνξθεο εθδειώζεηο θαη ηελ Μεγάιε παξέιαζε ησλ αξκάησλ, ην Παηξηλό θαξλαβάιη είλαη ε κεγαιύηεξε απνθξηάηηθε εθδήισζε ζηελ Διιάδα. Μεηξά 180 ρξόληα ηζηνξίαο. ηε ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ Οιπκπία. Σν βξάδπ πξναηξεηηθή ζπκκεηνρή ζε πάξηη καζθέ. Μεηά ην πξσηλό αλαρώξεζε λα γηα ηα Λαγθάδηα ην «Κξεκαζηό ρσξηό ηεο Πεινπνλλήζνπ», όπσο απνθαιείηαη από παιηά, είλαη έλα αξηζηνύξγεκα θπζηθό θαη αξρηηεθηνληθό. Κηηζκέλν ζε απόηνκε πιαγηάαληέξεηζκα ηνπ Μαηλάινπ κέζα ζε πινύζηα πξάζηλε βιάζηεζε, θαίλεηαη λα θξέκεηαη λνκίδεη θαλείο πάλσ από ην άγξην θαξάγγη πνπ ζρεκαηίδεη ν πνηακόο Σνπζόα. Θα παξαθνινπζήζνπκε ηηο εθδειώζεηο ηνπ δήκνπ γηα ηελ Καζαξά Γεπηέξα θαη κε παξαδνζηαθή θαζνιάδα. Θα παξακείλνπκε θαη γηα ην κεζεκεξηαλό καο θαγεηό.σν απόγεπκα αλαρώξεζε γηα Αζήλα κε ελδηάκεζε ζηάζε. Σηκή :60 Πεξηιακβάλεη :Μεηαθνξά κε πνιπηειή πνύικαλ, δηακνλή ζε δίθιηλα δσκάηηα κε πξσηλό θαη ζπλνδόο εθδξνκήο. ΚΤΡΗΑΚΖ17/3 ΓΔΤΣΔΡΑ 18/3 ΓΗΖΜΔΡΖ ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ Μοναδικό καπναβάλι ζηιρ Κποκεέρ

10 ΚΤΡΙΑΚΗ 17/3 Αλαρώξεζε 8.00 από Αζήλα γηα ην Αξηεκίζην ζηάζε κεηά ην Σνύλει γηα θαθέ. Δπόκελνο ζηαζκόο καο ε πάξηε όπνπ ζα επηζθεθηνύκε ην κνλαδηθό Μνπζείν Διηάο έλα πνιύ ελδηαθέξνλ κνπζείν ζα παξακείλνπκε ζηελ πόιε πλερίδνπκε γηα ηηο Κξνθεέο όπνπ ζα παξακείλνπκε γηα ην κεζεκεξηαλό καο γεύκα θαη λα παξαθνινπζήζνπκε ην Καξλαβάιη κε ηε κεγάιε παξέιαζε ησλ αξκάησλ θαη πεδώλ θαη ε παξέιαζε ζα θιείζεη κε ηελ ξίςε βεγγαιηθώλ. Σν Καξλαβάιη ησλ Κξνθέσλ έλαο ζεζκόο άξξεθηα ζπλπθαζκέλνο κε ηελ παξάδνζε θαη ηελ επηθαηξόηεηα εδώ θαη 50 ρξόληα, κεηά ην ηέινο ηνπο Καξλαβαιηνύ αλαρώξεζε γηα ην μελνδνρείν καο. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Σν βξάδπ όζνη επηζπκνύλ ζα πάξνπλ κέξνο ζε απνθξηάηηθν πάξηπ. Γηαλπθηέξεπζε. Μεηά ην πξσηλό αλαρώξεζε γηα λα επηζθεθηνύκε ηελ Καζηξνπνιηηεία ηεο Μνλεκβάζηαο όζνη επηζπκνύλ κπνξνύλ λα πάξνπλ ην ηνπηθό πνπικαλάθη. Θα επηζθεθηνύκε ην ζπίηη ηνπ Ρίηζνπ, ηελ εθθιεζία ηνπ Διθόκελνπ Υξηζηνύ θαη ηελ Αγία νθία ζην ςειόηεξν ζεκείν ηνπ Κάζηξνπ. Από εθεί αλαρώξεζε γηα ηελ Σξίπνιε γηα λα παξαθνινπζήζνπκε ηα παηξνπαξάδνηα Κνύινπκα πνπ δηνξγαλώλεη ν Γήκνο. Θα παξακείλνπκε θαη γηα ην κεζεκεξηαλό καο θαγεηό θαη από εθεί αλαρώξεζε γηα Αζήλα κε ελδηάκεζε ζηάζε γηα θαθέ. Σηκή:70 Πεξηιακβάλεη: Μεηαθνξά κε πνιπηειή πνύικαλ, δηακνλή ζε δίθιηλα ή ηξίθιηλα δσκάηηα κε πξσηλό θαη ζπλνδό εθδξνκήο.

11 ΗΜΕΡΗΙΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΖ ΑΠΟΚΡΗΑ 17/3 ΖΜΔΡΖΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΑ ΓΑΗΣΑΝΑΚΗΑ ΣΖ ΛΗΒΑΓΔΗΑ Αλαρώξεζε από ην Γαιάηζη 8:00, ζηάζε ζην αιέ Κνύξνο θαη αλαρώξεζε γηα ηελ πόιε ηεο Ληβαδεηάο όπνπ ζα παξακείλνπκε γηα λα παξαθνινπζήζνπκε ηηο εθδειώζεηο. ύκθσλα κε ηελ παξάδνζε, ζηηο ζπλνηθίεο ηεο πόιεο, νη γείηνλεο αλακεηαμύ ηνπο, εηνηκάδνπλ ην «Γατηαλάθη» αθνινπζεί ε παξέιαζε ησλ αξκάησλ. ηε ζπλέρεηα, ζπλνδεία αξκάησλ, θαηαθζάλεη ζηελ θεληξηθή πιαηεία ζσξεία «Γατηαλαθίσλ», ηα νπνία αλακεηγλύνληαη δεκηνπξγώληαο έλα ζέακα κνλαδηθό. Οη εθδειώζεηο εκπινπηίδνληαη κε δηαγσληζκνύο, ηξαγνύδηα, ρνξνύο θαη γιέληη κε ιατθνύο νξγαλνπαίθηεο. Αλαρώξεζε ην απόγεπκα γηα ην Γαιάηζη.

12 Σηκή : 10 ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΑΛΑΞΔΗΓΗ ΑΛΔΤΡΟΜΟΤΣΕΟΤΡΧΜΑΣΑ ην Γαλαξείδι ζπλαληά θαλείο άιιν έλα δεπγάξη γακπξνύ θαη λύθεο, απηή ηε θνξά όκσο ηα πξάγκαηα μεθεύγνπλ από ηνλ έιεγρν, αθνύ νη παξεπξηζθόκελνη δελ παίδνπλ κε ζεξπαληίλεο θαη ραξηνπόιεκν αιιά κε αιεπξνπόιεκν. Σν έζηκν απηό μεθηλά ην 1801 θαη βξίζθεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ Σνπξθνθξαηία, όηαλ νη άλζξσπνη γηόξηαδαλ ηηο Απόθξηεο ρνξεύνληαο ζε θύθινπο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ. Σόηε θνξνύζαλ κάζθεο ή απιά έβαθαλ ην πξόζσπό ηνπο κε θάξβνπλν. ηε ζπλέρεηα πξνζηέζεθε ην αιεύξη, ην ινπιάθη θαη ην βεξλίθη παπνπηζηώλ. ηα αιεπξνκνπηδνπξώκαηα! Αλαρώξεζε 7.30 από ην Γαιάηζη γηα ηελ Θήβα, Ληβαδεηά ζηάζε έμσ από ηελ πόιε γηα θαθέ ζην ζαιέ Κνύξνο θαη ζπλερίδνπκε γηα ηελ Αξάρσβα, Ιηέα, Γαιαμείδη όπνπ ζα παξακείλνπκε γηα λα παξαθνινπζήζνπκε ηηο εθδειώζεηο ηα γλσζηά σο <<Αιεπξνκνπληδνπξώκαηα>> ην έζηκν έρεη βαζηέο ηηο ξίδεο ηνπ από ηε Βπδαληηλή επνρή, πνπ νη παιηάηζνη ησλ ηππνδξόκσλ ρξσκάηηδαλ ηα πξόζσπά ηνπο. Νσξίο ην απόγεπκα αλαρώξεζε γηα Αζήλα από Ιηέα, Γεζθίλα, Ληβαδεηά κε ελδηάκεζε ζηάζε.

13 ΖΜΔΡΖΗΑ ΒΡΑΥΑΣΗ- ΛΟΤΣΡΑΚΗ Καζαξή Γεπηέξα ζην Μπνιάηη κε Βνραΐηηθν Γάκν! Αλαρώξεζε 8.00 από ην Γαιάηζη γηα ηνλ Ιζζκό. ηάζε γηα θαθέ θαη αλαρώξεζε γηα ην Βξαράηη Μπνιάηη όπνπ ζα παξακείλνπκε γηα λα παξαθνινπζήζνπκε έλαλ πξσηόηππν γάκν ζηνλ νπνίν είκαζηε όινη θαιεζκέλνη! Θα παξακείλνπκε ζηνλ Βνραηηηθν Γάκν θαη ζηε ζπλέρεηα ζα κεηαβνύκε ζην Λνπηξάθη γηα ην κεζεκεξηαλό καο θαγεηό θαη λα επηζθεθηνύκε ηελ Παλαγία ηελ Γηάηξηζζα. Δπηζηξνθή ζην Γαιάηζη. Σηκή: 12

Panorama Cuba West. Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες!

Panorama Cuba West. Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες! Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες! 1 ε κέξα: Αζήλα Αβάλα πγθέληξσζε ζην δηεζλή αεξνιηκέλα Αζελώλ Δι. Βεληδέινο (ζεκεηώζηε όηη ζα πξέπεη λα βξίζθεζηε ζην αεξνδξόκην ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο πξηλ από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΙΤΛΟΣ: «Θαλάσσιος Κόσμος» Υπεύθσνοι προγράμματος: Καρύδης Θωμάς (Προϊζηάμενος), Ποργιαζίδοσ Σοθία. ΚΟΠΟ: Να επαηζζεηνπνηεζνύλ ηα παηδηά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα»

Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα» Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα» 1 ΘΔΜΑ: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΜΟΓΑ ΤΝΣΔΛΔΣΔ: ηέιια Οίθνπηα. Αλαζηαζία Νηθνινύ. Σζακπίθα Κνπηνύδε. αξηθά Εσή. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ: ΣΑΓΚΑΡΖ ΣΡΑΣΟ ΣΟΛΖ ΟΦΗΑ 2 ...ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Σνπνζεζία. Γηακνλή. Δωμάηια :

Σνπνζεζία. Γηακνλή. Δωμάηια : Σνπνζεζία Σν μελνδνρείν βξίζθεηαη ζην καγεπηηθό ρσξηό ησλ πβόησλ, ρηηζκέλν ζην ιόθν ηνπ νηθηζκνύ πάλσ από ηελ παξαιία ηεο Μπέιια Βξάθα. Έλα ζπγθξόηεκα πςειήο αηζζεηηθήο θαη ππεξεζηώλ πνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Σν Σαμίδη ηεο Ηιέθηξαο Electra s journey

Σν Σαμίδη ηεο Ηιέθηξαο Electra s journey Σν Σαμίδη ηεο Ηιέθηξαο Electra s journey Γεηα ζαο, Δίκαη ε Ηιέθηξα από ηελ Διιάδα θαη είκαη πνιύ ζηελνρσξεκέλε γηαηί είρα έλα αηύρεκα κε ην πνδήιαηό κνπ θαη πξέπεη λα κείλσ ζε αλαπεξηθό θαξνηζάθη. Ση θξίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ

ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ Μήνσμα Γιοικηηού τολής Πσροβολικού Αγαπεηέ ε θαισζνξίδσ ζηε ρνιή Ππξνβνιηθνύ θαη ζνπ εύρνκαη θαιή ηύρε ζηα λέα ζνπ θαζήθνληα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΓΙΑΚΛΑΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΛΔΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΔΒ 2012 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ Πποζθώνηζη Γενικά Ιζηοπικά ηοισεία ΑΔΙΠΟ Ιζηοπικά ηοισεία Υπήζιμα Σηλέθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ NATSIS TRAVEL National Tourist Agencies 2 CHR. SALAKOU STR. 30100 AGRINIO GREECE, TEL: (+30) 2641033300/39661, FAX: (+30) 26410 39784 Web side.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση τοσ ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΑ φωτογραφίες: ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΓΗΣ Πξηλ από 6 ρξόληα, κία νκάδα γπλαηθώλ ηνπ ρσξηνύ Αγηνο Αληώληνο Θεζζαινλίθεο απνθάζηζαλ λα θάλνπλ δηάζεκε

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα