ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (πλημμύρες, κατολισθήσεις) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, παγετός, χαλάζι) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος -Δεκέμβριος 2010.» Ο ΕΛ.Γ.Α. με την παρούσα Ανακοίνωση καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις, από Τετάρτη έως και Πέμπτη για το σύνολο των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων που ζημιώθηκαν, εκτός των τομέων της αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας, από τα προαναφερόμενα αίτια το έτος 2010, σύμφωνα με τις αναγγελίες του επισυναπτόμενου πίνακα (Παράρτημα Α-πίνακας αναγγελιών που τεκμηριώνονται μετεωρολογικά για το έτος 2010). Τονίζεται ότι οι ζημίες από δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλα, υπερβολικές βροχοπτώσεις, παγετός, χαλάζι) μπορούν να ενισχυθούν μόνο όταν το κατώτατο όριο απωλειών υπερβαίνει το 30% σε επίπεδο Π. Ενότητας, με βάση τη μέση παραγωγή των ζημιωθέντων ειδών κατά το έτος ζημιάς (2010) σε σύγκριση με τη μέση παραγωγή των προηγούμενων τριών ετών. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας και όσον αφορά την καλλιέργεια της ελιάς (ελαιοποιήσιμες και μεικτής χρήσης) επιλέξιμες Π. Ενότητες είναι οι : Άρτας, Έβρου, Θεσσαλονίκης και Φθιώτιδας (απώλεια έτους ζημιάς >30%). ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Α. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Κάθε κάτοχος γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης υποβάλει, ο ίδιος ή με τρίτο πρόσωπο, μία αίτηση (φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που υποχρεούται να προσκομίσει και τα οποία καθορίζονται αναλυτικότερα παρακάτω), στο Δήμο που βρίσκεται η ζημιωθείσα γεωργοκτηνοτροφική του εκμετάλλευση, έστω και αν έχει Σελίδα 1 από 20

2 εκμεταλλεύσεις σε περισσότερες της μίας Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες του ίδιου Δήμου. Αν υπάρχουν ζημιωθείσες εκμεταλλεύσεις, του ιδίου παραγωγού, και σε άλλο Δήμο της χώρας, τότε πρέπει να υποβληθεί και άλλη (νέα) αίτηση (στο Δήμο που ανήκουν), χωρίς την υποβολή πλήρους φακέλου, με την προϋπόθεση ότι θα επισημαίνεται ο Δήμος στην οποία υποβλήθηκε ο πλήρης φάκελος και ότι τα δικαιολογητικά θα καλύπτουν το σύνολο των εκμεταλλεύσεών του σε όλους τους Δήμους. Η αίτηση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο αναλόγως του είδους της ζημιάς: Έντυπο Α για Φυτική Παραγωγή και Φυτικό Κεφάλαιο, Έντυπο Β για ζωικό κεφάλαιο (και συγκεκριμένα μόνο χοίροι και πτηνά), Έντυπο Γ για Πάγιο Κεφάλαιο, Έντυπο Δ για Αποθηκευμένα προϊόντα και ζωοτροφές. Στην αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφεται: το Ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου οι αριθμοί: Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός λογαριασμού τραπέζης η διεύθυνση κατοικίας το τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) τα στοιχεία της εκμετάλλευσης (σύμφωνα με το έντυπο) Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μαζί με την αίτηση χορήγησης ενίσχυσης, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, είναι τα εξής: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας. 2. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του Τραπεζικού Βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός λογαριασμού. 3. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Ο.Γ.Α (εφόσον υπάρχει), όπου θα διακρίνονται τα στοιχεία του αιτούντα και η σχετική θεώρηση για το έτος ζημιάς (2010). Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμα εκδοθεί βιβλιάριο θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση του Ο.Γ.Α. 4. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του οικονομικού έτους 2011 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος ζημιάς) καθώς και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ήταν υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2011, πρέπει να προσκομίσει σχετικό παραστατικό (υπεύθυνη δήλωση). Σελίδα 2 από 20

3 5. Τίτλοι κατοχής της εκμετάλλευσης και συγκεκριμένα: Νόμιμοι τίτλοι ιδιοκτησίας -σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα, που έχουν μεταγραφεί νόμιμα- συνοδευόμενοι από πρόσφατο αντίγραφο μερίδας από το Υποθηκοφυλακείο, ή Δήλωση στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9 και μεταγενέστερα συμπληρωματικά ή τροποποιητικά εάν υπάρχουν) ή Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης, έτους 2010 ή Πληρεξούσιο ή Μισθωτήρια συμβόλαια, ή Χρησιδάνειο, μόνο μεταξύ συζύγων και γονέων τέκνων. Ειδικότερα, σε περίπτωση μισθωμένης εκμετάλλευσης ή αγροληψίας, η κατοχή θα αποδεικνύεται: είτε με την προσκόμιση πρωτότυπων ή (αρμοδίως) θεωρημένων ιδιωτικών συμφωνητικών βεβαίας χρονολογίας, οπωσδήποτε με ημερομηνία μίσθωσης προγενέστερη της ζημιάς. Σε περίπτωση μισθωτηρίων διάρκειας μεγαλύτερης των εννέα ετών απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη συνοδευόμενη από το αντίγραφο μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο. Σε περίπτωση που το ετήσιο μίσθωμα ξεπερνά τα τότε το μισθωτήριο θα πρέπει να φέρει σφραγίδα κατάθεσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. είτε από το έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εφόσον δηλώνεται το ποσό του καταβληθέντος ενοικίου και το οποίο αναλύεται σε συνημμένη κατάσταση όπου αναγράφονται τα μισθωμένα αγροτεμάχια, το αντίστοιχο μίσθωμα, το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη και ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου είτε με ένορκη βεβαίωση των συμβαλλομένων (μισθωτή και εκμισθωτή) ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη ότι η μίσθωση έχει καταρτισθεί, πριν την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος, προφορικά. 6. Φωτοαντίγραφο της απόφασης ένταξης, για τους νέους αγρότες. 7. Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας και όπου χρειάζεται βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ότι υποβάλλουν Δήλωση εσοδείας, παραγωγής κλπ σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΚΑΝ.(ΕΚ)1282/2001, για τους παραγωγούς που υποβάλουν αίτηση για ζημιά που υπέστη ο αμπελώνας τους. 8. Φωτοαντίγραφο του μητρώου εκμετάλλευσης, για τους παραγωγούς που υποβάλουν αίτηση για ζημιά που υπέστη η κτηνοτροφική τους μονάδα. Σελίδα 3 από 20

4 9. Φωτοαντίγραφα των σχετικών αδειών, κατά περίπτωση, για τους παραγωγούς που υποβάλουν αίτηση για ζημιά που υπέστησαν σε πάγιο κεφάλαιο (πχ αδειών λειτουργίας, ίδρυσης, οικοδομική, έγκριση τύπου για τα θερμοκήπια, εγγύηση του κατασκευαστή κλπ). 10. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου, για όσες γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δεν εμπίπτουν στο καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλισης από τον ΕΛ.Γ.Α, που να καλύπτει κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσης τους κατά τη χρονική περίοδο που ζημιώθηκε η εκμετάλλευση. 11. Υπεύθυνη δήλωση, για ζημιές σε αποθηκευμένα εξ αγοράς προϊόντα, με την οποία θα συνυποβάλλονται τα παραστατικά αγοράς (τιμολόγια, δελτία αποστολής ή ότι άλλο προβλέπεται από τον Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων), με τις ποσότητες των προϊόντων, το είδος αυτών και με ημερομηνία αγοράς προγενέστερης της ζημιάς. Σημειώνουμε ότι αγοραπωλησίες μεταξύ συζύγων και συγγενών 1 ου και 2 ου βαθμού δεν λαμβάνονται υπόψη. Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μαζί με την αίτηση χορήγησης, προκειμένου για νομικά πρόσωπα, είναι τα εξής: 1. Φωτοαντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεων του. 2. Φωτοαντίγραφο του Μετοχολογίου και των φορολογικών δηλώσεων οικονομικού έτους 2011 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος ζημιάς) των μετόχων. 3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός λογαριασμού. 4. Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2011 (έντυπο Ε3) και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα. 5. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης ακίνητης περιουσίας της εταιρείας ή του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης. 6. Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας και των σχετικών αδειών κατά περίπτωση. 7. Φωτοαντίγραφο Φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 8. Φωτοαντίγραφο εγγύησης του κατασκευαστή, για αντιστάθμιση ζημιών παγίου κεφαλαίου. Σελίδα 4 από 20

5 9. Φωτοαντίγραφο Ασφαλιστήριου συμβολαίου, που να αποδεικνύει ότι κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσης είναι ασφαλισμένα, εφόσον χρειάζεται. 10. Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνεται ότι το νομικό πρόσωπο δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν αποτελεί αντικείμενο συλλογικής πτωχευτικής διαδικασίας ή δεν παρουσιάζει ζημία το προηγούμενο του έτους ζημιάς, έτος. Δ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά φυσικών και νομικών προσώπων θα υποβάλλονται συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (δεν ισχύει για τους τίτλους κατοχής), όπου θα δηλώνεται ότι : «1. τα στοιχεία που δηλώθηκαν & τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι αληθή (σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2690/99). 2. δεν έχω ενταχθεί στο πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών (κατά τις διατάξεις του Καν. 1257/99), πριν την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος. 3. δεν έχω καταδικασθεί, την τελευταία πριν τη ζημιά τριετία ή το έτος ζημιάς, ή δεν εκτίω φυλάκιση δυνάμει δικαστικής αποφάσεως για: α) εξαπάτηση Δημοσίου, β) υποθέσεις εμπορίας και καλλιέργειας ναρκωτικών ουσιών, γ) ζωοκλοπή, δ) καταστροφή του περιβάλλοντος, ε) παράνομη διακίνηση, εμπορία και χρήση μη εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων. 4. δεν έχω /ή έχω ενταχθεί στο παρελθόν σε πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, δεν δήλωσα ψευδή στοιχεία και δεν αθέτησα, με υπαιτιότητά μου, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ανέλαβα. 5. αποδέχομαι κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές. 6. γνωρίζω τους όρους και τις προϋποθέσεις, για τη συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση καθώς και τις κυρώσεις από τη μη τήρησή τους. 7. δεν έχω καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία κρίθηκε ασυμβίβαστη. 8. δεν έχω λάβει οικονομική ενίσχυση από οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα για τις συγκεκριμένες ζημιές.» Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από τον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. ατελώς. Η αίτηση θα πρωτοκολλείται και θα δίνεται στον αιτούντα πρωτοκολλημένο αντίγραφό της. Οι Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α δικαιολογητικά. δεν θα παραλαμβάνουν Αιτήσεις με ελλιπή Σελίδα 5 από 20

6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Οι χορηγούμενες ενισχύσεις διακρίνονται σε: Ενίσχυση για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου καθώς και συμπληρωματική ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος λόγω της ανασύστασης του φυτικού κεφαλαίου. Ενίσχυση για αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου. Ενίσχυση για αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου. Ενίσχυση για απώλεια παραγωγής. Ενίσχυση για καταστροφή αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων και ζωοτροφών (μόνο για ζημιές από θεομηνίες ή εφόσον έχει καταστραφεί ο αποθηκευτικός χώρος από καλυπτόμενο αίτιο). Βασική προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων είναι το επίπεδο των ζημιών, που οφείλονται στα ζημιογόνα αίτια, να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% των ομοειδών ειδών σε επίπεδο παραγωγού. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Ι. Δικαιούχοι των ανωτέρω ενισχύσεων μπορεί να κριθούν φυσικά πρόσωπα που: Είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε). Δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη. Είναι νόμιμοι κάτοχοι της εκμετάλλευσης τη στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο Παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα από την εκμετάλλευση που ζημιώθηκε. Είναι μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της εκμετάλλευσης (έως 150 χλμ.) με εξαίρεση τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους και μελισσοτρόφους και τους κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων εντατικής μορφής. Είναι γεωργοί, δηλαδή ανήκουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: Γεωργοί κατά κύρια απασχόληση, που είναι δηλαδή ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και το γεωργικό τους εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το εξωγεωργικό τους εισόδημα ή Νέοι αγρότες, εφόσον η ένταξη έγινε πριν την επέλευση του ζημιογόνου αιτίου, τούτου αποδεικνυόμενου με την υποβολή της σχετικής απόφασης ένταξης ή Γεωργοί μη κατά κύρια απασχόληση καθώς επίσης οι μικροεπαγγελματίες και οι μικροεισοδηματίες, εφόσον είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και το ατομικό Σελίδα 6 από 20

7 εξωγεωργικό τους εισόδημα είναι μικρότερο από το Εισόδημα Αναφοράς ( ) ή Συνταξιούχοι οποιουδήποτε ταμείου, εφόσον το ατομικό εξωγεωργικό τους εισόδημα είναι μικρότερο από το Εισόδημα Αναφοράς ( ) ή Περιστασιακοί εργάτες, μερικής απασχόλησης μισθωτοί, άνεργοι κλπ, εφόσον το ατομικό εξωγεωργικό τους εισόδημα, από τη δραστηριότητα αυτή, δεν ξεπερνά το 1/3 του εισοδήματος αναφοράς (δηλ ). Το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό) δεν ξεπερνά το τριπλάσιο του εισοδήματος αναφοράς ( ), εκτός των περιπτώσεων που το γεωργικό οικογενειακό τους εισόδημα είναι μεγαλύτερο του εξωγεωργικού οικογενειακού εισοδήματος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τον έλεγχο του ατομικού γεωργικού και εξωγεωργικού εισοδήματος, του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος και του τόπου μόνιμης κατοικίας χρησιμοποιείται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος ζημιάς). Όταν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 (Ε1/2011) δεν δηλώνεται γεωργικό εισόδημα λόγω ολοκληρωτικής καταστροφής της εκμετάλλευσης, τότε θα πρέπει να προσκομίζεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2010 (Ε1/2010) (όπου δηλώνεται γεωργικό εισόδημα από την πληγείσα εκμετάλλευση). ΙΙ. Δικαιούχοι των ανωτέρω ενισχύσεων μπορεί να κριθούν νομικά πρόσωπα που: Έχουν νομική προσωπικότητα και λειτουργεί τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα. Οι εταίροι ή τα μέλη που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλου κράτους -μέλους της Ε.Ε. Δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη. Είναι κάτοχοι της εκμετάλλευσης τη στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο. Η κύρια δραστηριότητά τους είναι η άσκηση της γεωργίας και παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα από την εκμετάλλευση που ζημιώθηκε. Οι εταίροι ή τα μέλη που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών είναι γεωργοί (το καταστατικό απαγορεύει τη μεταβίβαση μετοχών σε πρόσωπα που δεν ασκούν γεωργία, στο βαθμό που ανατρέπεται ο περιοριστικός όρος της πλειοψηφίας). Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα. Σελίδα 7 από 20

8 Έχουν έδρα στην ευρύτερη περιοχή της εκμετάλλευσης με εξαίρεση τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις εντατικής μορφής. ΙΙΙ. Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης μόνο για την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου, δύνανται να κριθούν φυσικά πρόσωπα που δεν υπάγονται στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: είναι Έλληνες υπήκοοι ή άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη είναι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης τη στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα από την εκμετάλλευση που ζημιώθηκε το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό) δεν είναι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο του Εισοδήματος Αναφοράς (δηλ. μεγαλύτερο από ) εκτός των περιπτώσεων που το Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα είναι μεγαλύτερο του Εξωγεωργικού Οικογενειακού Εισοδήματος. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Οι αρχικές αιτήσεις που είχαν υποβληθεί προκειμένου να επισημανθεί η ζημιά, θα καθίστανται έγκυρες εφόσον στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων επανυποβάλλονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση στο όνομα του παραγωγού που ήταν κάτοχος της εκμετάλλευσης όταν συνέβη το ζημιογόνο αίτιο. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που οι ζημιωθείσες εκμεταλλεύσεις είχαν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα κρατικών ενισχύσεων θα δηλωθούν με τα ίδια ακριβώς στοιχεία που είχαν δηλωθεί (ίδιο ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, κλπ.). Στην περίπτωση που υποβληθεί αίτηση από άλλο πρόσωπο, στην αίτηση θα επισημαίνονται τα στοιχεία του δικαιούχου του προηγούμενου προγράμματος. Επίσης, στην αίτηση που θα υποβάλεται, στη στήλη Τοποθεσία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα ίδια Τοπωνύμια αγροτεμαχίων που χρησιμοποιήθηκαν και στα προηγούμενα προγράμματα. Οι δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου, αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου και εξοπλισμού θερμοκηπίων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και για αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου, προκειμένου να τους καταβληθούν οι αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις οφείλουν να προβούν στην Σελίδα 8 από 20

9 ανασύσταση /αποκατάσταση των ζημιών τους μέχρι και ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της Κ.Υ.Α του προγράμματος, δηλαδή μέχρι 17 Ιουνίου 2014, εκτός ειδικών τεκμηριωμένων περιπτώσεων όπου μπορεί η αποκατάσταση να συντελεσθεί εντός δύο χρόνων. Αν για οποιοδήποτε λόγο καθυστερήσει η οριστικοποίηση του πορίσματος εκτίμησης ζημιάς, ο δικαιούχος υποχρεούται σε χρονικό διάστημα έως ενός έτους από την οριστικοποίηση του πορίσματος να προβεί σε αποκατάσταση των ζημιών σε κάθε, δε, περίπτωση όχι πέραν της λήξης του χρόνου ισχύος του προγράμματος ( ), διαφορετικά αποκλείεται από τη χορήγηση της εγκριθείσας ενίσχυσης. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οι κληρονόμοι προκειμένου να τύχουν των εγκριθεισών ενισχύσεων, υποχρεούνται να ενημερώσουν το αρμόδιο Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α έως και έξι μήνες από την ημερομηνία θανάτου ή την κοινοποίηση του πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι ενισχυθέντες παραγωγοί υποχρεούνται να διατηρήσουν το σύνολο της ενισχυθείσας εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα ανάλογο του είδους ζημιάς : Τα καρποφόρα δένδρα, αμπέλια και ακτινίδια για μια συνεχή πενταετία Τις πολυετείς καλλιέργειες για μία τουλάχιστον τριετία Τα επισκευασθέντα ή ανακατασκευασθέντα γεωργοκτηνοτροφικά κτίσματα για μία συνεχή δεκαετία Τη δραστηριότητα τους για τουλάχιστον μια συνεχή τριετία, στις περιπτώσεις αντικατάστασης ζωικού κεφαλαίου Ως αφετηρία έναρξης των χρονικών υποχρεώσεων θα θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης αποκατάστασης από το δικαιούχο παραγωγό. Σελίδα 9 από 20

10 Παράρτημα Α Πίνακας αναγγελιών του προγράμματος «Ετήσιο 2010» που τεκμηριώνονται μετεωρολογικά ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ/Τ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΑΙΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛ.Γ.Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΛΥΖΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 12/2/2010 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΙΝΑΧΟΥ ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΑ, ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΣΤΑΜΝΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 13/2/2010 ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 8/3/2010 ΧΑΛΑΖΙ- ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 11/9/2010 ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΛΥΖΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 19/10/2010 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΙΝΑΧΟΥ ΑΓΡΙΔΙΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΦΥΤΕΙΩΝ ΦΥΤΕΙΩΝ, ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ, ΟΧΘΙΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΙΝΑΧΟΥ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ 25-26/10/2010 ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 8-9/11/ /11/2010 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛ.Γ.Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ ΚΩ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ, ΠΥΛΙΟΥ 22/1/2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 25/9/2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΥ, ΠΕΡΔΙΚΙΟΥ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΥΔΗΛΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ, ΔΑΦΝΗΣ, ΕΥΔΗΛΟΥ, ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ, ΜΑΓΓΑΝΙΤΟΥ, ΦΡΑΝΤΑΤΟΥ 18-20/10/2010 ΡΑΧΩΝ ΡΑΧΩΝ, ΑΓ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ, ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΘΝΟΥ ΔΡΥΟΠΙΔΟΣ, ΚΥΘΝΟΥ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 14/10/2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ,ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΑΝΑΒΑΤΟΥ, ΑΥΓΩΝΥΜΩΝ, ΚΑΡΥΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΟΣ, ΣΥΚΙΑΔΑΣ 11/2/2010 ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ, ΑΜΑΔΩΝ, ΒΙΚΙΟΥ, ΚΑΜΠΙΩΝ, ΠΙΤΥΟΥΝΤΟΣ, ΣΠΑΡΤΟΥΝΤΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 18/10/2010 Σελίδα 10 από 20

11 ΙΩΝΙΑΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΑΓ.ΜΗΝΑ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ ΧΙΟΥ ΙΩΝΙΑΣ 21-22/5/2010 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛ.Γ.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΒΑΝΤΟΣ, ΑΙΣΥΜΗΣ, ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ, ΜΑΚΡΗΣ, ΣΥΚΟΡΡΑΧΗΣ ΑΝΘΕΙΑΣ, ΔΩΡΙΚΟΥ, ΛΟΥΤΡΟΥ, ΝΙΨΗΣ ΦΕΡΩΝ ΦΕΡΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΠΕΤΡΩΤΩΝ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ ΛΥΡΑΣ, ΠΡΟΒΑΤΩΝΟΣ, ΤΥΧΕΡΟΥ ΠΑΓΕΤΟΣ Ιανουάριος 2010 (κυρίως 25-27) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΚΟΡΡΑΧΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΟΡΝΟΦΩΛΕΑΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ ΟΡΦΕΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΒΥΣΣΑΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ, ΛΑΓΥΝΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝΟΣ, ΤΥΧΕΡΟΥ ΛΑΒΑΡΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ, Ν.ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ ΟΡΜΕΝΙΟΥ ΖΩΝΗΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΗΣ, ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ ΚΑΡΩΤΗΣ, ΠΡΑΓΓΙΟΥ, ΣΟΦΙΚΟ, ΙΣΑΑΚΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΦΕΡΩΝ ΠΕΠΛΟΥ, ΦΕΡΩΝ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 12-14/2/ /2/2010 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΦΕΡΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΥΣΣΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΠΕΠΛΟΥ ΣΥΚΟΡΡΑΧΗΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 26-28/10 και 9/11/2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΜΑΝΔΡΑΣ, ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ, Ν. ΚΕΣΣΑΝΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΣΕΛΕΡΟΥ ΓΕΝΙΣΕΑΣ, ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ, ΜΑΓΙΚΟΥ, ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ, ΠΗΓΑΔΙΩΝ, ΣΕΛΙΝΟΥ, ΣΟΥΝΙΟ, ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΕΛΕΡΟΥ ΠΑΓΕΤΟΣ Ιανουάριος (25-27 κυρίως) ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΕΥΜΟΙΡΟΥ, ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ, ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΤΟΞΟΤΩΝ,ΕΞΟΧΗΣ, ΕΥΛΑΛΟΥ, ΟΛΒΙΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΕΞΟΧΗΣ, ΕΥΛΑΛΟΥ, ΕΡΑΣΜΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΣΑΤΡΩΝ ΣΑΤΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ ΣΕΛΕΡΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΓΕΝΙΣΕΑΣ, ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ, ΜΑΓΙΚΟΥ, ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ 10-22/2/2010 ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 26-28/10/2010 Σελίδα 11 από 20

12 ΙΑΣΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΙΑΣΜΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΙΑΣΜΟΥ, ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ, ΑΜΑΞΑΔΩΝ, ΣΑΛΠΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ, ΣΩΣΤΗ ΦΙΛΛΥΡΑΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΓΡΑΤΙΝΗ, ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ, Ν.ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΓΕΙΡΟΥ, Ν. ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΜΕΣΗΣ ΠΑΓΕΤΟΣ Ιανουάριος (25-27 κυρίως) ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ, ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ, ΙΜΕΡΟΥ, ΜΙΡΑΝΩΝ, ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ, ΠΕΛΑΓΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΣΑΠΩΝ ΣΑΠΩΝ, ΛΟΦΑΡΙΟΥ, ΚΡΩΒΥΛΗΣ, Ν.ΣΑΝΤΑΣ, ΣΤΡΥΜΝΗΣ ΑΜΑΞΑΔΩΝ ΑΜΑΞΑΔΩΝ ΙΑΣΜΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΑΣΩΜΑΤΩΝ, ΣΩΣΤΟΥ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΡΑΤΙΝΗ, ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 26-28/10/2010 ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΣΑΠΩΝ ΣΑΠΩΝ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΦΙΛΛΥΡΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛ.Γ.Α ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ, ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ, ΛΟΥΤΡΟΥ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΝΗΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ ΜΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ, ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ, Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΓΚΑΘΙΑΣ, ΚΥΨΕΛΗΣ, ΜΕΛΙΚΗΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΚΟΡΥΦΗΣ, ΚΛΕΙΔΙΟΥ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ, ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ, ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ- 7-14/2/2010 ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ, ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ, Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ ΔΟΒΡΑ ΑΝΘΕΜΙΩΝ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ, ΣΦΗΚΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ, ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ, ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ, ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΘΕΜΙΩΝ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΝΗΣΙΟΥ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΛΟΥΤΡΟΥ, ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 20-21/2/2010 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ /4/2010 Σελίδα 12 από 20

13 ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ ΜΕΛΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ, ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ, Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ, ΜΕΛΙΚΗΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΑΓΚΑΘΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ, ΚΟΡΥΦΗΣ, ΠΛΑΤΕΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ, ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΔΟΒΡΑ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΘΕΜΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ, ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΑΓ, ΜΑΡΙΝΑΣ, ΤΡΙΛΟΦΟΥ, ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΟΒΡΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΛΑΤΕΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 15-16/5/2010 ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 19-20/6/2010 ΑΛΜΩΠΕΙΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΑΛΩΡΟΥ, ΑΡΙΔΑΙΑΣ, ΑΨΑΛΟΥ, ΒΟΡΕΙΝΟΥ, ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ, ΔΩΡΟΘΕΑΣ, ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ, ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΞΙΦΙΑΝΗΣ, ΟΡΜΑΣ, ΠΙΠΕΡΙΑΣ, ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΣΑΡΡΑΚΙΝΩΝ, ΣΩΣΣΑΝΔΡΑΣ,ΤΣΑΚΩΝ ΕΔΕΣΣΗΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΙΔΑΣ, ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΡΝΙΙΣΣΑΣ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ, ΠΕΡΑΙΑΣ ΑΓΡΑ, ΒΡΥΤΩΝ, ΚΑΡΥΔΙΑΣ, ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ, ΝΗΣΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΗΣ, ΡΙΖΑΡΙΟΥ, ΣΩΤΗΡΑΣ, ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΡ. ΒΡΥΣΗΣ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ, ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ, ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ, ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ- 7-14/2/2010 ΠΕΛΛΑΣ ΚΥΡΡΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΜΕΝΗΪΔΟΣ ΑΞΟΥ, ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ, ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ, ΛΑΚΚΑΣ, Ν. ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ, Π. ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ, ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ, ΔΡΟΣΕΡΟΥ, ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ, ΛΙΠΑΡΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΦΥΤΟΥ, ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΑΓΡΟΣΥΚΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΟΥ, Ν. ΠΕΛΛΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΡΑΧΩΝΑΣ ΑΝΥΔΡΟΥ, ΚΑΛΗΣ, ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ, ΚΡΑΝΑΙΑΣ, ΜΑΝΔΑΛΟΥ, ΠΡ. ΗΛΙΑΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ, ΑΣΠΡΟΥ, ΔΑΦΝΗΣ, ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΠΕΤΡΑΙΑΣ, ΡΙΖΟΥ, ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ, ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ, ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 20-21/2/2010 ΠΕΛΛΑΣ ΚΥΡΡΟΥ ΑΞΟΥ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ- 7-10/3/2010 Σελίδα 13 από 20

14 ΑΛΜΩΠΕΙΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΑΛΩΡΟΥ, ΑΡΙΔΑΙΑΣ, ΑΨΑΛΟΥ, ΒΟΡΕΙΝΟΥ, ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ, ΔΩΡΟΘΕΑΣ, ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΞΙΦΙΑΝΗΣ, ΟΡΜΑΣ, ΠΙΠΕΡΙΑΣ, ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΣΩΣΣΑΝΔΡΑΣ,ΤΣΑΚΩΝ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΜΗΛΕΙΑΣ, ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ ΚΡ. ΒΡΥΣΗΣ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ, ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ, ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ, ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΥΡΡΟΥ ΑΞΟΥ, ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ, ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ, ΛΑΚΚΑΣ, Ν. ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ, Π. ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ, ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ /4/2010 ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ, ΔΡΟΣΕΡΟΥ, ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ, ΛΙΠΑΡΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΦΥΤΟΥ, ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΣΥΚΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΟΥ, Ν. ΠΕΛΛΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ ΜΕΝΗΪΔΟΣ ΚΑΛΗΣ, ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ, ΜΑΝΔΑΛΟΥ, ΠΡ. ΗΛΙΑΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ, ΑΣΠΡΟΥ, ΔΑΦΝΗΣ, ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΠΕΤΡΑΙΑΣ, ΣΚΥΔΡΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΟΥ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 21-24/5/2010 ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ- ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ- ΧΑΛΑΖΙ 24-25/7/ /7/2010 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛ.Γ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ, ΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 21-22/8/2010 ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ, ΑΛΑΓΝΙΟΥ, ΑΣΤΡΑΚΩΝ,ΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ, ΔΑΜΑΝΙΩΝ, ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΚΑΤΑΛΑΓΑΡΙΟΥ,ΚΟΥΝΑΒΩΝ, ΜΕΛΕΣΩΝ, ΜΥΡΤΙΑΣ, ΠΕΖΩΝ, ΧΟΥΔΕΤΣΙΟΥ ΧΑΛΑΖΙ- ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ- - ΧΙΟΝΙ 10-16/12/2010 ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΚΟΦΙΝΑ ΑΓ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ, ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ, ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΥ, ΑΠΕΣΩΚΑΡΙΟΥ, ΒΑΓΙΟΝΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, ΓΚΑΓΚΑΛΩΝ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΜΙΑΜΟΥΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΠΛΩΡΑΣ, ΧΟΥΣΤΟΥΛΙΑΝΩΝ ΣΟΚΑΡΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΑΝΩ ΑΚΡΙΩΝ ΡΟΥΒΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ, ΝΥΒΡΙΤΟΥ, ΠΑΝΑΣΟΥ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΑΓ. ΘΩΜΑ, ΑΝ. ΜΟΥΛΙΩΝ, ΔΟΥΛΙΟΥ, ΛΑΡΑΝΙΟΥ, ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗΣ, ΠΡΙΝΙΑ Σελίδα 14 από 20

15 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΤΥΛΙΣΟΥ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ,ΓΩΝΙΩΝ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ,ΔΑΜΑΣΤΑΣ, ΚΑΜΑΡΙΟΥ, ΚΑΜΑΡΙΩΤΟΥ, ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙΟΥ, ΜΑΡΑΘΟΥ, ΜΟΝΗΣ, ΤΥΛΙΣΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΜΙΡΑ, Α. ΒΙΑΝΝΟΥ, ΑΦΡΑΤΙΟΥ, ΒΑΧΟΥ, ΕΜΠΑΡΟΥ, ΚΑΛΑΜΙΟΥ, Κ. ΒΙΑΝΝΟΥ,Κ.ΣΥΜΗΣ, ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ, ΜΑΡΘΑΣ, ΜΙΛΛΙΑΡΑΔΩΝ, ΞΕΝΙΑΚΟΥ, ΠΕΥΚΟΥ, ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ, ΧΟΝΔΡΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΙΡΩΝ ΖΑΡΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΟΡΓΟΛΑΙΝΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΛΙΑΝΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ, ΜΟΙΡΩΝ, ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΩΝ ΜΟΡΟΝΙΟΥ,ΒΟΡΙΖΙΩΝ, ΖΑΡΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ, ΚΛΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΜΑΡΩΝ, ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΑΝΩ ΑΣΙΤΩΝ, ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΔΑΦΝΕ ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΚΡΟΥΣΩΝΟΣ - ΧΙΟΝΙ 11-12/12/2010 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 16-17/12/2010 ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Κ. ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΕΥΚΗΣ ΖΗΡΟΥ, ΧΑΝΔΡΑ, ΑΡΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΓΔΟΧΙΩΝ, ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ, Κ. ΧΩΡΙΟΥ, ΜΑΚΡΥΛΙΑΣ, ΜΑΛΩΝ, ΜΕΣΕΛΕΡΩΝ, ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΟΥΡΝΙΩΝ, ΜΥΘΩΝ, ΜΥΡΤΟΥ, ΠΑΧ. ΑΜΜΟΥ, ΡΙΖΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΑΛΑΖΙ-ΧΙΟΝΙ- ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ /12/2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΑΓΙΑΣ, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΑΪΜΟΝΑ, ΑΛΟΪΔΩΝ, ΑΞΟΥ, ΑΠΛΑΔΙΑΝΩΝ, ΒΕΝΙΟΥ, ΓΑΡΑΖΟΥ, ΔΑΜΑΒΟΛΟΥ, ΔΟΞΑΡΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 17/1/2010 ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ, ΑΓ. ΜΑΜΑΝΤΟΣ, ΑΛΦΑΣ, ΑΧΛΑΔΕ, ΚΑΛΑΝΔΡΑΡΕΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΝ, ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ, ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΙΟΥ, ΟΡΘΕ, ΠΑΝΟΡΜΟΥ, ΠΑΣΑΛΙΤΩΝ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΡΟΥΜΕΛΗΣ, ΣΙΣΩΝ, ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ, ΧΟΥΜΕΡΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΛΙΒΑΔΙΩΝ, ΑΠΛΑΔΙΑΝΩΝ Σελίδα 15 από 20

16 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΑΣ, ΧΟΥΜΕΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΠΗΓΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΙΚ.ΦΩΚΑ ΠΡΙΝΕ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ- ΧΙΟΝΙ 11-12/12/2010 ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΜΠΗΣ ΑΓ. ΓΑΛΑΝΗΣ, ΑΚΟΥΜΙΩΝ, ΑΡΔΑΚΤΟΥ, ΔΡΙΜΙΣΚΟΥ, ΚΑΡΙΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΕΡΑΜΕ, ΚΙΣΣΟΥ, ΚΡ. ΒΡΥΣΗΣ, ΛΑΜΠΙΝΗΣ, ΜΕΛΑΜΠΩΝ, ΜΟΥΡΝΕΣ, ΜΥΞΟΡΡΟΥΜΑ, ΟΡΝΕΣ, ΣΑΚΤΟΥΡΙΩΝ, ΣΠΗΛΙΟΥ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΣΩΜΑΤΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΚΟΥΡΗΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ,ΒΙΖΑΡΙΟΥ, ΚΟΥΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΜΠΙΩΤΩΝ, ΛΟΧΡΙΑΣ, ΝΙΘΑΥΡΕΩΣ, ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ,ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ ΑΜΑΡΙΟΥ ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ, Α.ΜΕΡΟΥΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΒΙΣΤΑΓΗΣ, ΒΡΥΣΩΝ, ΒΩΛΕΩΝΩΝ, ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ, ΕΛΕΝΩΝ, ΘΡΟΝΟΥ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ, ΜΕΡΩΝΑ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ, ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ, ΠΑΤΣΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΛΑΠΠΑΙΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΑΡΧΟΝΤΙΚΗΣ, ΒΙΛΑΝΔΡΕΔΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΚΑΡΩΤΗ, Κ. ΠΟΡΟΥ, ΚΟΥΦΗΣ, ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛ.Γ.Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΟΛΒΗΣ ΡΕΝΤΙΝΑΣ ΒΟΛΒΗΣ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 27/2/2010 ΒΟΛΒΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 28/3/2010 ΔΕΛΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 18/6/2010 ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 25/9/2010 ΒΟΛΒΗΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 10/12/2010 ΔΕΛΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΣΙΝΔΟΥ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 11/12/2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΙΟΝΟΑΣ ΕΥΡΩΠΟΥ ΕΥΡΩΠΟΥ, ΜΕΣΙΑΣ, ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ- 16/10/2010 ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΝ.ΟΛΥΜΠΟΥ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 2/1/2010 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΙΕΡΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΒΡΙΑΣ, ΡΗΤΙΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΛΙΤΟΤΟΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΙΤΡΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 21/2/2010 ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 15/5/2010 ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 16/5/2010 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ- ΧΑΛΑΖΙ- ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 27/7/2010 ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 28/3/2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ- ΑΚΑΝΘΟΥ Μ.ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΓΟΜΑΤΙΟΥ, ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΩΝ ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ 10-11/2/2010 Σελίδα 16 από 20

17 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 28/3/2010 ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΦΛΟΓΗΤΩΝ ΧΑΛΑΖΙ 18/6/2010 ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΣΥΚΕΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ 28/10/2010 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛ.Γ.Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΒΕΛΕΝΤΖΙΚΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ- 24/2/2010 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΠΕΤΑ, ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ- 26/11/2010 ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΟΛΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ 8/3/2010 ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΑΓΙΑΔΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 8-10/11/2010 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 25/11/2010 ΣΟΥΛΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ- 4/12/2010 ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ 3-10/12/2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΙΤΣΑΣ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ Α.ΛΑΨΙΣΤΗΣ, Κ.ΛΑΨΙΣΤΗΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΚΑΛΗΣ ΑΣΦΑΚΑΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ 14/2/2010 ΔΩΔΩΝΗΣ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΜΠΕΣΤΙΑΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ 11/3/2010 ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΑΤ. ΖΑΓΓΟΡΙΟΥ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΖΙΤΣΑΣ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9/11/ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ 26/11/2010 4/12/ /11/2010 ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 12/2/2010 ΠΑΡΓΑΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΘΕΜΕΛΟΥ 6-11/2/2010 ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ 12-15/2/2010 ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΛΟΥΡΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 21/2/2010 ΠΑΡΓΑΣ ΠΑΡΓΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ 23/2/2010 ΖΗΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 15/5/2010 Σελίδα 17 από 20

18 ΖΗΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 9/11/2010 ΠΑΡΓΑΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 17/11/2010 ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΧΑΛΑΖΙ 26/11/2010 ΖΗΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΠΑΡΓΑΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 3-4/12/2010 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛ.Γ.Α ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 4/12/2010 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛ.Γ.Α ΛΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΑΥΛΕΙΑΣ, ΠΑΡΟΡΙΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 1-2/1/2010 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΧΑΙΡΩΝΙΑΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ, ΘΟΥΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΠΑΠΠΑΡΟΥΣΙΟΥ 27/11/2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ- ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΞΥΝΙΑΔΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΕΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ- ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΑΝΙΟΥ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ, ΖΕΛΙΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΩΛΟΥ- ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ- ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 1/1/2010 ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 1-2/1/2010 ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 1-3/1/2010 ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΖΕΛΙΟΥ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 20/2/2010 ΔΟΜΟΚΟΥ ΞΥΝΙΑΔΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 15/5/2010 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΤΣΟΥΚΚΑΣ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 16/5/2010 ΛΟΚΡΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 10/11/2010 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛ.Γ.Α ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΜΠΩΝ ΝΕΣΣΩΝΟΣ ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 2/7/2010 ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΝΙΠΕΑ ΥΠΕΡΕΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΗΣ ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ, ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ, ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΝΕΣΣΩΝΟΣ ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ- ΧΑΛΑΖΙ- ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ- 21/7/ /9/2010 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΟΖΙΑΚΑ ΓΕΝΕΣΙΟΥ, ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΥ, ΠΡΙΝΟΥ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 15-16/5/2010 ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 16/5/2010 Σελίδα 18 από 20

19 ΠΥΛΗΣ ΠΙΑΛΕΙΩΝ ΠΙΑΛΕΙΑΣ, ΦΗΚΗΣ, ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ, ΦΙΛΥΡΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΖΑΡΚΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΚΡΗΝΗΣ, ΚΛΟΚΟΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ, ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΟΣ, ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ, ΖΑΡΚΟΥ, ΓΡΙΖΑΝΙΟΥ, ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ, ΠΗΝΕΙΑΔΟΣ 11/9/2010 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΓΡΕΛΙΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΟΖΙΑΚΑ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ ΓΕΝΕΣΙΟΥ,ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ,ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΥ, ΠΡΙΝΟΥ ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 1-2/12/2010 ΠΥΛΗΣ ΠΙΑΛΕΙΩΝ ΦΗΚΗΣ, ΠΙΑΛΕΙΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛ.Γ.Α ΠΑΤΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΙΑΣ ΕΥΡΥΜΑΝΘΟΥ ΦΑΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΣΟΥ ΜΟΒΡΗΣ ΩΛΕΝΙΑΣ ΑΡΑΞΟΣ,ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ ΑΧΑΪΚΟ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 7/3/2010 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΜΟΒΡΗΣ ΛΑΡΙΣΣΟΥ ΚΑΡΑΙΚΩΝ, ΚΡΙΝΟΥ, ΜΥΡΤΟΥ, ΣΑΓΑΙΙΚΩΝ,ΦΡΑΓΚΑΣ ΑΠΙΔΕΩΝΟΣ, ΚΑΓΚΑΔΙΟΥ, ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΟΥ, ΡΙΟΛΟΥ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 8/11/2010 ΔΥΜΗΣ ΝΙΦΟΡΑΙΙΚΩΝ, ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΜΕΝΙΑΝΩΝ, ΛΕΧΟΥΡΙΟΥ,ΨΩΦΙΔΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΔΕΣΙΝΟΥ 8/11/2010 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΜΕΝΙΑΝΩΝ, ΛΕΧΟΥΡΙΟΥ,ΨΩΦΙΔΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΔΕΣΙΝΟΥ ΕΥΡΥΜΑΝΘΟΥ ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΣΚΙΑΔΑ 26/11/2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 25/10/2010 ΠΗΝΕΙΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ- ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ, ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΟΡΟΙΒΟΥ ΒΑΡΔΑΣ, ΚΑΠΕΛΕΤΟΥ ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 8/11/2010 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΑΜΠΕΙΑΣ ΛΑΜΠΕΙΑΣ, ΟΡΕΙΝΗΣ ΗΛΙΔΑΣ ΠΗΝΕΙΑΣ ΛΑΓΑΝΑ, ΡΟΔΙΑΣ - ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ 8/11/2010 ΠΥΡΓΟΥ ΩΛΕΝΗΣ ΓΟΥΜΕΡΟΥ, ΚΛΙΝΔΙΑΣ, ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ, ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, ΠΕΥΚΗΣ Σελίδα 19 από 20

20 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ- ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ, ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ, ΣΤΡΟΥΣΙΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ, ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 4/12/2010 ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΒΕΛΟΥ ΒΕΛΟΥ, ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ, ΚΡΗΝΩΝ, ΠΟΥΛΛΙΤΣΗΣ 17/10/2010 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛ.Γ.Α ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΣΙΝΗΣ ΚΑΡΝΕΖΑΙΙΚΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΕΡΝΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΑΣΩΠΟΥ ΜΟΛΑΩΝ ΑΝΔΡΙΤΣΗΣ, ΚΙΒΕΡΙΟΥ, ΜΥΛΩΝ, ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ ΠΑΚΙΩΝ ΕΥΡΩΤΑΣ ΝΙΑΤΩΝ ΝΙΑΤΩΝ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 1/1/2010 ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 2/2/2010 Σελίδα 20 από 20

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 7 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1292 11 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 45892 Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπι κής Αυτοδιοίκησης της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Νέος Κωδικός Κοινοτήτας Όνομα Κοινότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01020100 ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01010200 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Περιγραφή Νέος Κωδικός Κοινοτήτας Όνομα Κοινότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01020100 ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01010200 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Περιγραφή Νέος Κωδικός Κοινοτήτας Όνομα Κοινότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01020100 ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01010 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01010300 ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01110 ΑΓΡΑΜΠΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης»

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) Επικαιροποιηµένη έκδοση Αθήνα, Ιούνιος 2014 N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010):

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 283397/83 (ΦΕΚ 479 Β/22-8-1983) : Καθορισμός περιοχής δικαιοδοσίας Δασαρχείων, Δασονομείων και Δασοφυλακείων.

Αριθ. 283397/83 (ΦΕΚ 479 Β/22-8-1983) : Καθορισμός περιοχής δικαιοδοσίας Δασαρχείων, Δασονομείων και Δασοφυλακείων. ΑΡΙΘ.: 283397/83 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Αρχή έκδοσης: ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΕΚ: 479Β Μέγεθος κειμένου: 2592,393 KB Αριθ. 283397/83 (ΦΕΚ 479 Β/22-8-1983) : Καθορισμός περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΔΕΣΣΑ: 03/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΔΕΣΣΑ: 03/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΔΕΣΣΑ: 03/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ Αρ Πρωτ:60845/2781 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠ/ΝΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/07/2014 Αρ. Πρωτ: 660/6/41612 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/07/2014 Αρ. Πρωτ: 660/6/41612 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος. ΚΑΠ, αποζημιώσεις και... βοσκοτόπια. Η καυτη ατζεντα των νεων υπουργων αγροτικησ αναπτυξης

Αγροτικος. Τύπος. ΚΑΠ, αποζημιώσεις και... βοσκοτόπια. Η καυτη ατζεντα των νεων υπουργων αγροτικησ αναπτυξης Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #50 Αγροτικος 8 σελιδεσ Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Τύπος Leader Επιδοτήσεις για δημιουργία επιχειρήσεων σε 600

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΛΕ.ΦΙ.Ν. ΚΟΣΜΟΥ ΧΕΛΝΤΡΑΙΧ 15 ΚΕΠ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 2 & ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΘΩΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΛΕ.ΦΙ.Ν. ΚΟΣΜΟΥ ΧΕΛΝΤΡΑΙΧ 15 ΚΕΠ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 2 & ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΘΩΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑΙΩΝ kapodistriakos_dimos ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ διευθυνση Α ΚΑΠΗ Αγ.Βαρβάρας Δημαρχείο Αγ.Παρασκευής, Μεσογείων 415-417

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Πέλλας, Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας και Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Κιλκίς. Σεμινάριο Σκύδρα, Σάββατο 14/2/2015

Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Πέλλας, Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας και Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Κιλκίς. Σεμινάριο Σκύδρα, Σάββατο 14/2/2015 Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Πέλλας, Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας και Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Κιλκίς Σεμινάριο Σκύδρα, Σάββατο 14/2/2015 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ «ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ «ΕΙ ΙΚΟΥ» ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ / ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ανοικτού Διαγωνισμού

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ανοικτού Διαγωνισμού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Διαγωνισμού για τη μίσθωση κλινών σε τουριστικά καταλύματα για την πραγματοποίηση του θερινού εκδρομικού προγράμματος έτους

Διαβάστε περισσότερα

2η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013)

2η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραµµα Αγροτικής. Ανάπτυξης. Στόχοι, απαιτήσεις, προϋποθέσεις ένταξης

Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραµµα Αγροτικής. Ανάπτυξης. Στόχοι, απαιτήσεις, προϋποθέσεις ένταξης Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Στόχοι, απαιτήσεις, προϋποθέσεις ένταξης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3255 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 26984 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης φα κέλων υποψηφιότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΨΑΞΕ, ΜΑΘΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ! ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ!

ΨΑΞΕ, ΜΑΘΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ! ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ! Διοργάνωση Κ Ε Φ Ι Μέγας Χορηγός Με την υποστήριξη των: Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι., Αιτωλίας 33-35, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, 2ος όροφος τηλ. 210 6468222, 210 3244390, 210 6447002, fax. 210 6468221, email: info@anticancerath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ θέμα 1. : ΓΕΝΙΚΑ 1. Στην υποβολή, η 2 η σελίδα (ΑΙΤΗΣΗ) του Φ.Υ. κατατίθεται και εκτός φακέλου, πρωτότυπη και υπογεγραμμένη. 2. Προσοχή! Τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Γενικά: 1. Οι ΟΤ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής

ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Γενικά: 1. Οι ΟΤ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Γενικά: 1. Οι ΟΤ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής σύμφωνα με τη Στρατηγική Τοπική Ανάπτυξης μετά από έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 1

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 03/01/2014 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/Γ.Π οικ. 322 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1422 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία Οκτώβριος 2014 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής στάσης απέναντι στους ενδιαφερόμενους πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα