Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λειτουργία Επιτροπών/Σωμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λειτουργία Επιτροπών/Σωμάτων"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Κύπρου Εισαγωγή Λειτουργία Επιτροπών/Σωμάτων Η λειτουργία του Πανεπιστημίου βασίζεται στο δίκτυο των διαφόρων επιτροπών και άλλων σωμάτων του. Η πληθώρα αυτών των Επιτροπών/Σωμάτων, αποτελεί ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στη λειτουργία των πανεπιστημίων, μέσα από το οποίο επιτυγχάνεται η σύνθεση απόψεων για την αντιμετώπιση των ποικιλόμορφων προβλημάτων και προκλήσεων που παρουσιάζονται. Ως εκ τούτου, η αποτελεσματική λειτουργία ενός πανεπιστημίου, χρειάζεται ένα μηχανισμό όπου τα διάφορα σώματα του λειτουργούν συνεργετικά εστιασμένα στους κοινούς στόχους του οργανισμού ως σύνολο. H πιο κάτω «Εισήγηση Λειτουργίας Επιτροπών/Σωμάτων» του Πανεπιστημίου, έχει ως στόχο να πετύχει αυτή την αποτελεσματική λειτουργία μέσα από δύο άξονες:. Την αλληλοενημέρωση και υλοποίηση των αποφάσεων των Επιτροπών/Σωμάτων αμέσως μετά τη λήξη της συνεδρίας. Την παρακολούθηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τις αποφάσεις των Επιτροπών/Σωμάτων. Έτσι οι εργασίες κάθε σώματος δεν σταματούν σε αυτό αλλά ενεργά μεταφέρονται σε άλλα αρμόδια (ανάλογα με το είδος της εργασίας) σώματα για την συνέχισή τους έως ότου εκπληρωθεί ο τελικός στόχος. Στο παράρτημα A ανακεφαλαιώνονται οι βασικοί κανόνες που διέπουν την σύσταση των Επιτροπών/Σωμάτων του Πανεπιστημίου. Σύνοψη εισηγήσεων. Οι συνεδριάσεις Επιτροπών/Σωμάτων γίνονται σε τακτές και προκαθορισμένες συναντήσεις που καθορίζονται ετησίως ή ανά εξάμηνο.. Οι ενδιαφερόμενοι παραμένουν έγκαιρα ενήμεροι για την πρόοδο των θεμάτων τους με αποστολή που να γνωστοποιείται η λήψη του αιτήματος και αμέσως μετά την απόφαση γνωστοποίηση της τύχης της αιτήματος. Με τη λήξη της κάθε συνεδρίας συγκεντρώνονται οι δράσεις και οι απαιτούμενες εγκρίσεις που απορρέουν από τις αποφάσεις της συνεδρίας και ενημερώνονται τα εμπλεκόμενα άλλα σώματα. Όσον αφορά τα θέματα που απαιτείται έγκριση αυτά θα διατυπώνονται στο περιθώριο των πρακτικών της συνεδρίας.. Σε κάθε συνεδρία συγκεντρώνονται οι οικονομικές δεσμεύσεις που απορρέουν από τις αποφάσεις της συνεδρίας και ενημερώνονται τα αρμόδια μέλη του προσωπικού που έχουν την ευθύνη για παρακολούθηση των κεντρικών κονδυλίων που εμπλέκονται στις δεσμεύσεις αυτές.

2 Εισηγήσεις Συνεδρίες. Οι επιτροπές/σώματα έχουν τακτές ημερομηνίες συνεδριάσεων. Οι ημερομηνίες των συνεδριάσεων ανακοινώνονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους πριν τις 7 Σεπτεμβρίου.. Γραμματειακή υποστήριξη (κατά τη διάρκεια των συνεδριών) παρέχεται από ένα μόνο άτομο: αρμόδιο Ανώτερο Λειτουργό ή Λειτουργό ή Γραφέα. Εξαίρεση αποτελεί η Σύγκλητος λόγω του μεγέθους του σώματος και τη διάρκεια των συνεδριάσεων, το Πρυτανικό και το Συμβούλιο Προσφορών ( φορά εβδομαδιαίως και φορά το δεκαπενθήμερο αντίστοιχα). Ημερήσια Διάταξη. Θέματα υποβάλλονται στη γραμματεία της Επιτροπής /Σώματος το αργότερο 7 μέρες πριν τη συνεδρία.. Η γραμματεία, εκεί που κρίνει ότι ένα θέμα όπως έχει υποβληθεί έχει ελλείψεις ή αδυναμίες στην παρουσίαση του, μπορεί να εισηγηθεί (σε μέρες από τη λήψη του) προς τον αποστολέα την συμπλήρωση ή διαφοροποίηση του σημειώματος του θέματος ούτως ώστε να διευκολυνθεί η συζήτηση του από την Επιτροπή. Ο αποστολέας διατηρεί το δικαίωμα της τελικής διαμόρφωσης του θέματός του.. Η ημερήσια διάταξη καθορίζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής/Σώματος σε τακτή συνάντηση με τη γραμματεία, μέρες πριν από τη συνεδρία και αποστέλλεται στα μέλη μέρες πριν τη συνεδρία.. Η ημερήσια διάταξη κοινοποιείται ηλεκτρονικά σε όλους τους αποστολείς θεμάτων, καθώς επίσης και σε όλες τις Σχολές, Τμήματα και Διοικητικές Υπηρεσίες.. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορούν να διαχωριστούν σε ομάδες όπως π.χ Στρατηγικά και Λειτουργικά ή Βασικά και Δευτερεύοντα. Πρακτικά (ετοιμασία). Τα πρακτικά ετοιμάζονται το αργότερο σε εργάσιμες μέρες μετά από τη συνεδρία για τα σχόλια του Προέδρου του σώματος.. Τα πρακτικά είναι σύντομα και επικεντρώνονται στις αποφάσεις με τη βασική επιχειρηματολογία που τις στηρίζει όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.. Στο βαθμό που αυτό είναι πρόσφορο ετοιμάζεται πλαίσιο του πρακτικού εκ των προτέρων.. Μαζί με τα πρακτικά ετοιμάζονται και τα ακόλουθα: (α) Σύντομη Περίληψη των Αποφάσεων (υπό μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος) του σώματος για ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. (β) Κατάλογος Ενεργειών που απορρέουν από τις αποφάσεις της Επιτροπής/Σώματος (Παράρτημα Ι και ΙΙ). Ο Κατάλογος Ενεργειών διαχωρίζει αποφάσεις της Επιτροπής που είναι εκτελεστέες και αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται έγκριση. Για κάθε ενέργεια θα πρέπει να υπάρχει Υπεύθυνος ή Υπεύθυνο Σώμα για τη διεκπεραίωση της και χρονικό πλαίσιο για την αποπεράτωσή της. (γ) Κατάλογος Οικονομικών Δεσμεύσεων/Δαπανών που απορρέουν από τις αποφάσεις της Επιτροπής/Σώματος (Παράρτημα ΙΙΙ) Για κάθε δέσμευση σημειώνεται το (αναμενόμενο) ποσό και το άρθρο / κονδύλι από το οποίο θα ικανοποιηθεί.

3 Ενέργειες (μετά τη λήξη τη συνεδρίας) Α. Δράσεις και Ενημέρωση Α. Η Γραμματεία ετοιμάζει το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη της συνεδρίας τον Κατάλογο Ενεργειών (Παράρτημα Ι και ΙΙ) ο οποίος εγκρίνεται από τον Πρόεδρο. Α. Ο Πρόεδρος εντός εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη της συνεδρίας λαμβάνει από τη γραμματεία προσχέδιο πρακτικών καθώς και τους καταλόγους Ενεργειών, Οικονομικών Δεσμεύσεων και τη σύντομη Περίληψη των Αποφάσεων όπου στο περιθώριο φαίνονται οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Αυτά προ-εγκρίνονται διά περιφοράς από τα μέλη της Επιτροπής/Σώματος εντός δύο εβδομάδων από τη λήξη της συνεδρίας. Α. Με την έγκριση αυτή η γραμματεία του σώματος ενημερώνει αμέσως: (α) Τα μέλη της Επιτροπής/Σώματος (β) Τα ενδιαφερόμενα μέλη που αφορούν τις άμεσα εκτελεστέες Ενέργειες που έχουν αποφασιστεί. (γ) Τα αρμόδια σώματα από τα οποία χρειάζονται οι Εγκρίσεις των αποφάσεων ούτως ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν στις άμεσα επόμενες συνεδρίες των σωμάτων αυτών. (δ) Επίσης ανακοινώνει την περίληψη των αποφάσεων Α. Τα εγκεκριμένα πρακτικά αποστέλλονται στο ανώτερο Σώμα για ενημέρωση και έγκρισή τους στην αμέσως επόμενη συνεδρία του. Α. Για το Συμβούλιο και τη Σύγκλητο τα πρακτικά εγκρίνονται στην επόμενη συνεδρία. Β: Τήρηση Πληροφοριών και Παρακολούθηση Β. Η γραμματεία της κάθε Επιτροπής τηρεί σε συνεργασία με τους αρμόδιους ελέγχοντες λειτουργούς, Κατάσταση Οικονομικών Δεσμεύσεων και Δαπανών των άρθρων τα οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή. Η κατάσταση αυτή, ενημερώνεται κάθε μήνα μετά τη λήψη από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της μηνιαίας ενημέρωσης δαπανών. Η ενημερωμένη κατάσταση γνωστοποιείται στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Β. Οι κατάλογοι Ενεργειών και Εγκρίσεων παρακολουθείται από την γραμματεία της Επιτροπής η οποία μαζί με τον Πρόεδρο της Επιτροπής μεριμνά για την έγκαιρη διεκπεραίωσή τους. Β. Η Επιτροπή/Σώμα, ενημερώνεται στην επόμενη συνεδρία της (ως απορρέον), για την κατάσταση διεξαγωγής των ενεργειών και των εγκρίσεων που έχει αποφασίσει στην προηγούμενη συνεδρία. Σημείωση: Με τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου το πιο πάνω πλαίσιο λειτουργίας και οι διαδικασίες που περιγράφονται θα υλοποιούνται μέσω ιστοσελίδων για την κάθε Επιτροπή ή Σώμα.

4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΣΩΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ... Αρ. Συνεδ.. Ημ. Συνεδ. : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ/ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΦ./ΑΡΘΡΟ. Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Έτους. Συσσωρευμένες Δεσμεύσεις από μεταφορά Υπόλοιπο Διαθέσιμο Ποσό ( ) ======== ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ... ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ / ΣΩΜΑΤΟΣ... ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΜΕΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Αρ. Συνεδρίας:.. Ημερ. Συνεδρίας... Α/Α ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ / ΣΩΜΑΤΟΣ... Αρ. Συνεδρίας:.. Ημερ. Συνεδρίας... ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΩΜΑΤΑ Α/Α ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟ ΣΩΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Αρ. Συνεδρίας απόφασης)

7 7

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ

Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ Κανονισμοί Οργάνωσης και Λειτουργίας Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ Αύγουστος 2014 Ετοιμάστηκε από: Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΚΤ Περιεχόμενα Ακρωνύμια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 6.000,00. Αριθμός Διαγωνισμού: Π.Ι. 17/2014

Προϋπολογισμός: 6.000,00. Αριθμός Διαγωνισμού: Π.Ι. 17/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης

Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης Περιεχόµενα Άρθρο 1. Γενικά θέµατα και ορισµοί- Τεχνικά Όργανα Τυποποίησης...2 Άρθρο 2. Έργο της Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα (ΤΕ-Τ) και της

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» Στη σήμερα. 2012 μεταξύ των: 1.. 2.. 3.. 4.. που θα αποκαλούνται στο παρόν εταίροι, και που δεσμεύονται στο παρόν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0883 EL 09.11.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 883/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τις λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ Εγκρίθηκε στις 20.11.1997 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Ανακοίνωση 154 29 12 2011 Θ 4 Σε περίπτωση διάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα